Page 31

Zahvale

31

2012 marec, Ivančna Gorica | KLASJE Prezgodaj te slovenska zemlja je pokrila, prehitro nas je tvoja topla roka zapustila, prekmalu tvoje ljubeče srce se je umirilo in praznino vsepovsod pustilo. Čeprav nas bolečina neizmerna je zajela, ljubezen tvoja v nas za večno bo živela.

ZAHVALA 4. marca 2012 je v večno življenje odšel naš ljubi mož, oči in dedi

ALBIN VERBIČ st.

Vse življenje si delal in garal, vse za dom, družino dal. Ko pošle so ti moči, zaprl trudne si oči. Sedaj spokojno spiš, a z nami še naprej živiš.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom in prijateljem, ki so nam ob tej veliki bolečini stali ob strani in nam nesebično pomagali (še posebej Pevčevim, Piškurjevim in Mihu Skubicu z Male Dobrave), vsem, ki ste ga prišli pokropit, darovali sveče in cvetje, za dober namen in svete maše, vsem, ki ste nam izrekli ustno ali pisno sožalje in vsem, ki zanj molite. Iskren Bog plačaj pevcem cerkvenega mešanega pevskega zbora Šentvid pri Stični za zadnjo pesem, ki so mu jo namenili v domači hiši. Hvala gospodu župniku za pogrebni obred, še posebej pa gospodu Koželju, da mu je v njegovih zadnjih trenutkih podelil zakramente za umirajoče in za somaševanje, ter pevcem pevskega zbora Prijatelji za zapete pesmi. Za izkazano podporo se zahvaljujemo vsem njegovim nekdanjim sodelavcem in prijateljem iz Onkološkega inštituta, hvala tudi govornikoma Onkološkega inštituta in Društva upokojencev za iskrene tolažilne besede. Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Največja in najgloblja zahvala vsem, ki ste bili njegovi pravi prijatelji, ki ste ga imeli radi, ki ste spoštovali njegovo delo, vsem, ki ste s svojo prisotnostjo obogatili njegovo življenje in vsem, ki ga boste ohranili v lepem spominu. Žalujoči: žena Marija, sin Bine z družino in hčerka Mojca

ZAHVALA ANTON ČOŠ Ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta in dedija se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sodelavcem za iskreno izrečene besede sožalja, cvetje in sveče, svete maše in darove za cerkev. Iskrena zahvala gospodu župniku Boštjanu Modicu za lepo pogrebno slovesnost, pevcem za ganljivo zapete pesmi, gasilcem PGD Višnja Gora za nadvse slovesno zadnjo počastitev ter sosedu Pavlu Grozniku za lepe misli v nagovoru. Hvala tudi pogrebnemu zavodu Perpar in bivšim sodelavcem Elektro Ljubljana d. d. Žalujoči; žena Anica, sin Bogdan in Damjan z družinama

Sredi mrzlih zimskih dni, ko vsa narava mirno spi, le veter v tihi noči brije, kot da obudil mladostne bi spomine, kot da slovo prihaja, bol bolečine, takrat se življenjska nit prekine, zastane dih, trenutek mine, za vami draga mama, ostane le grenak občutek bolečine.

ZAHVALA

Vsak človek je zase svet, čuden, svetal in lep kot zvezda na nebu. (T. Pavček)

JOŽEFA MARINČIČ (18. 2. 1920 – 9. 2. 2012)

ZAHVALA Ob smrti dragega moža, našega očka in dedka

ERŠTE FRANCETA

iz Višnje Gore, Grintovec 19, (6. 11. 1926–4. 3. 2012) se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali cvetje in sveče. Prav posebna zahvala dr. Janezu Zupančiču in osebju Zdravstvenega doma Ivančna Gorica za dolgoletno strokovno pomoč v času njegove bolezni. Zahvaljujemo se domačemu gasilskemu društvu za pogrebno slovesnost, govornikoma Pavlu Grozniku in Mihi Slapničarju za občutno izrečene besede slovesa, pevcem in trobentaču ter pogrebnemu zavodu Perpar za skrbno organizacijo pogreba. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi, spoštovali in ga ohranjate v lepem spominu ter ga pospremili na njegovi zadnji poti. Vsi njegovi

Ostaja nam grenak občutek bolečine, ko nas je v 92. letu življenja nenadoma zapustila naša draga mama, babica in prababica Jožefa Marinčič iz Bukovice 19. Ob njenem slovesu se s hvaležnostjo v srcu zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem za izkazano čustveno in moralno podporo v najtežjih trenutkih slovesa. Hvala vsem za darovano cvetje, sveče, za vse molitve, darove za svete maše, za vsa dobra dela in nesebično pomoč ob slovesu naše drage mame – naj Bog vsem bogato poplača. Iskrena hvala vsem, ki ste jo v zadnji uri molitve in obreda žalne svete maše pospremili na njeni poti slovesa v večni mir in počitek. Hvala tudi vsem tistim, ki ste ji v času njenega življenja storili kaj dobrega in hvala tudi vsem tistim, ki ste ji želeli vse dobro in ste nam ob njenem slovesu kakor koli pomagali, pa vas v zahvali nismo posebej imenovali. Žalujoči vsi njeni

Sonček na hribčku sije, a tebe ni … Odhajam, ne bom se vrnil več, čeprav bo sijalo sonce, čeprav bo dež in sneg, mene ne bo več tu. Odhajam za vedno, a še vedno bom z vami.

ZAHVALA

ZAHVALA Ob boleči izgubi naše drage mame, babice, prababice in tete

V 84. letu je za vedno utihnilo srce našega dragega očeta, dedija, pradedija in brata

IVANA KOVAČIČA,

ROZE HROVAT,

po domače Frončetove Rozi iz Krške vasi. Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, vaščanom in znancem, ki ste z nami delili bolečino, izrekali sožalje, darovali cvetje in svete maše ter dober namen. Hvala tudi vsem, ki ste jo obiskovali ter jo pospremili na zadnji poti k večnemu počitku. Prav tako gre zahvala župniku g. Marku Burgerju, Roku Godcu, krškim pevcem ter pogrebnemu zavodu Perpar za pomoč pri pogrebu. Hvala vsem in vsakemu posebej, ki ste jo imeli radi … Vsi njeni

V 100. letu starosti se je od nas poslovil mož, oče, tast in dedek

FRANC KALAR iz Ivančne Gorice

(1939 – 2012)

iz Velikih Pec 11

ZAHVALA

po domače »Štefičevega Ivana« iz Glogovice. Iskrena hvala vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in dober namen. Še posebno hvala vaščanom, ki ste nam stali ob strani v najtežjih trenutkih. Hvala g. Grebencu in g. Koželju za lepo opravljen obred, g. Petku za opravljene molitve, Pevskemu zboru Prijatelji in pogrebni službi Perpar. Hvala tudi patronažni sestri Heleni ter ge. Dragici iz društva upokojencev za ganljive poslovilne besede. Žalujoči: njegove hčerke z družinami

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in znancem, ki ste z nami delili žalost, izrekli sožalje, darovali cvetje, sveče, darovali za svete maše in ga pospremili na njegovi zadnji poti. Hvala Domu starejših občanov Trebnje, za skoraj triletno skrb za njegovo boljše počutje, in Splošni bolnišnici Novo mesto, kjer so mu z ustrezno zdravstveno nego lajšali njegove zadnje dni. Posebna zahvala velja županu in Občinskemu svetu občine Ivančna Gorica za sklicano žalno sejo, upokojenemu župniku Jožetu Kastelicu za daritev pogrebne maše in poslovilni obred, ter pevskemu zboru Zagriški fantje. Za organizacijo in potek pogrebnih svečanosti se zahvaljujemo članom ZŠAM Ivančna Gorica, AMD Šentvid pri Stični, LD Ivančna Gorica ter PGD Ivančna Gorica in Stična, kolektivu Livarja d. d. Ivančna Gorica, ZB za vrednote NOB Ivančna Gorica, OTZ Ivančna Gorica, KD Ivančna Gorica, TD Ivančna Gorica, DU Ivančna Gorica, KORK Ivančna Gorica, trobentaču, praporščakom in podjetju Perpar za opravljene pogrebne storitve. Govornikom: g. županu Dušanu Strnadu, članu ZŠAM g. Rajku Bivicu, članu LD g. Branku Zupanu, članu ZB g. Janezu Benacu in članici DU ge. Ljubi Štrubelj se še posebej zahvaljujemo za ob odprtem grobu izrečene besede. Iskrena zahvala vsakemu posamezniku, ki je kakorkoli pomagal in nam stal ob strani ob slovesu našega dragega ata. Vsi njegovi

ZAHVALA V 87. letu starosti je izmučena od bolezni zaspala naša draga žena, mami in babica

EMILIJA DEMEC, roj. Anžur iz Stične

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovane sveče, darove v dober namen ter vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se osebju DSO Grosuplje, posebno sestri Metki, za nego in skrb v času bivanja v domu. Hvala gospodu župniku za pogrebno mašo, pogrebnemu zavodu Perpar za organizacijo pogreba in moškemu pevskemu zboru Prijatelji za zapete žalostinke. Vsi njeni

Spomin je kot pesem, ki v srcih odzvanja, spomin je kot cvet, ki nenehno poganja, spomin je svetloba, ki dušo obliva, spomin je ljubezen, ki v srcih prebiva! (Neznan)

ZAHVALA ANTON ZUPANČIČ (1934-2011)

Iz vsega srca se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani, za vsak stisk roke in tolažilno besedo. Hvala za sveče, ki bodo gorele njemu v spomin, prineseno cvetje in za darovane svete maše. Iskrena hvala osebju na Nevrološki in Onkološki kliniki za požrtvovalnost, še posebej gre zahvala osebni zdravnici Mariji Simoni Rajšek in tehniku Juriju za trud in razumevanje, ki sta ga namenila njemu in nazadnje tudi nam. Hvala msgr. Jožetu Kastelicu in župniku Juriju Zadniku za lepo opravljeno sveto mašo in poslovilni obred, hvala pevcem, govornici, pogrebcem in trobentaču. Hvala sosedom, predvsem ga. Darinki in bratoma Jožetu in Lojzetu z družinama, za vso pomoč prej in še danes za vaš čas. Ohranite ga v spominu. Vsi njegovi

Klasje marec 2012  

Letos približno 8000 pohodnikov po Jurčičevi poti, Info točke sedaj tudi na Krki,Zagradcu in Muljavi,Prvi Gregorjev sejem na ivanški tržnici