Page 1

Časopis prebivalcev Občine Ivančna Gorica letnik XXV april 2019 št. 2

Naši simboli na udaru Pred kratkim sem se na enem izmed osrednjih informativnih spletnih portalov ustavil ob novici z vprašanjem »Katera zastava vam je ljubša, slovenska ali jugoslovanska – anketa«. Takoj sem se zdrznil in kliknil na novico. Globoko v sebi sem upal, naj bo odstotek v prid simbolu Slovenije. Odprto okno ob naslednjem kliku me je razočaralo. Krepko je vodil odstotek tistih, ki so glasovali za jugoslovansko zastavo. Bližamo se 30-letnici samostojne Slovenije, vendar mnogi pa se s svojo domovine očitno še ne poistovetijo. Podobno razočaranje sem doživel tudi ob nedavnem vandalizmu, ko je neznanec v središču Ivančne Gorice poškodoval dvatisočletni rimski miljnik, simbol naše občine. Ne samo, da ima ta kulturni spomenik pomemben simbolni pomen, gre tudi za veliko kulturno-zgodovinsko vrednoto. Vandal se tega zagotovo ne zaveda, sprašujem pa se, ali se tega pomena zavedamo ostali občani? Tudi naša občina se bliža 25-letnici samostojne poti. Smo se že poistovetili s svojim krajem? Matej Šteh, urednik

Predpraznično vzdušje na Ivankinem velikonočnem sejmu

Rimski miljnik iz Ivančne Gorice zaščitili pred vandali in odpeljali na obnovo

str. 3

Saj mi smo tu doma, kjer so ljudje in je srce in moč zaupanja

ČISTILNE NAPRAVE / UPORABA DEŽEVNICE PONIKOVALNICE / LOVILCI OLJ IN MAŠČOB

str. 5

str. 26


2

Občina

Za nami je čisto Pomlad je tisti letni čas, ko se po navadi ozremo okoli sebe in pogledamo, kakšne posledice je pustila zima. Če je bilo posipanje cest v zimskem času nujno in sta bila posuta sol ter pesek koristna, je to zdaj nadloga. Tudi letos smo morali s pomočjo komunalnih delavcev urediti pometanje naših cest in čiščenje odtočnih kanalov in jaškov. Tudi prvo urejanje zelenic in sajenje novih rastlin je že opravljeno. Vse to pripomore k lepšemu videzu naših krajev, ki tako postanejo prijetnejši za bivanje in privlačnejši za obiskovalce. Nekaj komunalnih delavcev vsega dela seveda ne more opraviti v zadostnem obsegu, zato je še kako koristna in nujna pomoč prostovoljcev. Hvala vsem, ki se trudite in pomagate.

Žal pa je poleg posledic, ki jih v naravi pustijo naravni pojavi, in kljub ukrepom javnih služb zaradi njih, v naši okolici še vedno moč najti plastiko, pločevinke, gume, gospodinjske odpadke in podobno navlako. Teh seveda tja ni prinesla zima, ampak so jih odvrgli neodgovorni posamezniki, in to kljub temu, da ima vsako gospodinjstvo v občini vsaj dva zabojnika za odvoz odpadkov. Na srečo je takih neodgovornežev iz leta v leto manj in posledično je s tem manj onesnaženo tudi naše skupno okolje. Še vedno pa so, in mislijo, da bo za njimi počistil nekdo drug. Ravno zaradi tega smo se v občini Ivančna Gorica pred nekaj leti odločili, da takšnim sokrajanom ne bomo več dajali potuhe in ne bomo več čistili za njimi. Odločili smo se, da naj vsak počisti za seboj in organizirane čistilne akcije potem ne bodo več potrebne. Odločili smo se za slogan »Za nami je čisto«. To pa hkrati pomeni, da je zdaj čas, ko naj tisti, ki so odpadke odvrgli v naravo, tja torej kamor ne sodijo, za seboj tudi pospravijo. V zadnjem času dobivam čedalje več sporočil in vprašanj glede problematike pasjih iztrebkov na javnih in zasebnih površinah. Lastnike psov prijazno opozarjam, da so po občinskem odloku dolžni pasje iztrebke pobrati in jih odložiti na primernih mestih. Neupoštevanje tega je prekršek, ki mu bo občinsko redarstvo odslej posvetilo več pozornosti. Sicer se je pa investicijski ciklus v novem mandatu že krepko začel. Ob letošnjem občinskem prazniku bomo tudi uradno predali v uporabo novozgrajeni vodovod po Leskovški planoti in v celoti prenovljeno Ljubljansko cesto v Ivančni Gorici. Prepričan sem da bo pripomogla k lepšemu izgledu našega občinskega središča in kar je še pomembneje, prispevala k večji varnosti v prometu. Tudi prenova starega mestnega jedra v Višnji Gori se nadaljuje. Priprave na začetek prenove stare šole v Hišo kranjske čebele so pri koncu in v kratkem lahko že pričakujemo razpis za izbiro izvajalca del. Prav v teh dneh pa so bile uslišane naše prošnje Direkciji RS za investicije glede prenove regionalne ceste od osnovne šole do mestnega jedra. Država bo torej cesto obnovila, občina pa zgradila pločnik in javno razsvetljavo. V teku je postopek izbire izvajalca za lokalno cesto Sobrače – Ježce. Cesta bo zgrajena še v letošnjem letu, če bo seveda šlo vse po načrtih. V pripravi imamo še veliko drugih projektov, o tem pa več prihodnjič. Sicer pa nas tudi letošnjo pomlad, kljub muhastemu vremenu razveseljujejo številne prireditve in dogodki. Zagotovo vas ne bo malo, ki se boste tudi letos udeležili pohoda po Krožni pešpoti Prijetno domače. Čeprav mislimo, da domače kraje že poznamo, pa udeleženci pohoda vsako leto ugotavljajo, v kako lepih krajih živimo in kako slabo jih pravzaprav poznamo. V mesecu maju praznujemo tudi naš občinski praznik. Letos ga bomo praznovali v Šentvidu pri Stični in ga posvetili jubilejnemu 50. Taboru slovenskih pevskih zborov. Že sedaj prisrčno vabljeni. Dušan Strnad, župan

K o l o fo n

april 2019

številka 2

4. redno sejo Občinskega sveta začeli na gradbišču Ljubljanske ceste V sejni sobi Občine Ivančna Gorica je v ponedeljek, 15. aprila 2019, potekala 4. redna seja Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica. Sejo so svetniki in svetnice začeli na terenu z ogledom obnove Ljubljanske ceste v Ivančni Gorici. Prostore sejne sobe so tokrat z umetniškimi deli okrasili člani Kulturnega društva likovnikov Ferda Vesela Šentvid pri Stični. Razstavo je na začetku seje predstavila predsednica Milka Gruden. Članice in člani Občinskega sveta so na seji soglasno sprejeli Zaključni račun proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018. Prihodki so bili doseženi v višini 14.441.354,78 €, odhodki pa v višini 15.261.083,69 €. Poleg vseh z zakonom določenih nalog, ki jih je v letu 2018 financirala občina, je za investicije namenila 6.195.769,47 € oziroma 41 % vseh odhodkov. Prav tako so sprejeli Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu Gospodarska cona Piskovka, s katerim je podrobneje načrtovana prostorska ureditev za umestitev nove gospodarske cone v prostor. Lokacija gospodarske cone se nahaja na severozahodnem delu Višnje Gore. Svetniki so sprejeli tudi nov Odlok o ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v Občini Ivančna Gorica. Z novim odlokom se spreminja sestava in število članov sveta. Svet za preventivo bo deloval, ko strokovno posvetovalno telo Občinskega sveta Občine Ivančna Gorica. Nadalje so sprejeli predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo

stavbnega zemljišča na območju Občine Ivančna Gorica in sklep o oprostitvi plačila komunalnega prispevka za legalizacijo neskladne gradnje Gasilskega doma Stična. Občinski svet je obravnaval tudi dopolnjen osnutek Občinskega podrobnega prostorskega načrta Prenova jedra Zagradca, ki predvideva bodoči prostorski razvoj središča Zagradca. Načrt bo predvidel širitev kulturnega doma, pokopališča, urejanje javnih površin in stanovanjsko gradnjo. Z zanimanjem so svetniki in svetnice prisluhnili poročilu direktorja Zdravstvenega doma Ivančna Gorica Janeza Zupančiča o delu zavoda v lanskem letu. Kot je povedal je bilo minulo leto prelomno, saj se je dejavnost zdravstvenega doma pred kratkim razširila v nove prostore

nad lekarno, ZD pa je z lanskim letom začel izvajati tudi številne preventivne programe v okviru Centra za krepitev zdravja. Vsega tega pa ne bi bilo brez sodelovanja občine. O delu v lanskem letu je poročala tudi direktorica Knjižnice Grosuplje Roža Kek, ki je predstavila delovanje ivanjške knjižnice. Spodbudno je, da članstvo in izposoja v Ivančni Gorici še vedno narašča, zato direktorica pozdravlja občinske načrte za nov kulturno-upravni center v Ivančni Gorici, ki predvideva tudi novo knjižnico. Občinski svet je obravnaval tudi Lokalni program kulture v občini Ivančna Gorica 2019 – 2022 in ga dal v javno obravnavo do konca aprila. Gašper Stopar

Ivančna Gorica s prenovljeno Ljubljansko cesto dobiva sodobno prometno vpadnico V skladu s pogodbenimi roki so se v mesecu aprilu, tik pred prazniki zaključila dela na Ljubljanski cesti v Ivančni Gorici, ki je po večmesečnih delih zasijala v novi in bolj varni podobi. Dela so si ob zaključku ogledali tudi občinski svetniki in svetnice z županom in predstavniki izvajalcev del. Kot je ob tej priložnosti povedal župan Dušan Strnad, Ivančna Gorica s tem projektom dobiva sodobno vpadnico z vso potrebno infrastrukturo. Popolna prenova odseka ceste od Studenca mimo podjetja Livar do križišča s Cesto II. grupe odredov, je občinski proračun stala slab milijon evrov, dela pa so potekala od oktobra lani. Prenova je zajemala celotno obnovo cestišča, vodovoda in kanalizacije, postavljena je nova razsvetljava, položeni pa so tudi številni kabelski vodi za telekomunikacijo in elektro napeljavo. Nova cesta ima širšo vozno površino in kolesarski pas na obeh straneh ter hodnik za pešce. In zasvetil je tudi prvi semafor v Ivančni Gorici, ki je postavljen na prehodu za pešce na t. i. šolski poti.

Izveden projekt je velika pridobitev tako za prebivalce Ivančne Gorice kot tudi za druge občane, obnovlje-

na cesta pa je polepšala tudi izgled občinskega središča. Gašper Stopar

Prispevke za naslednjo številko sprejemamo do 19. maja.

Klasje - Glasilo prebivalcev občine Ivančna Gorica; Ustanovitelj časopisa: Občinski svet Občine Ivančna Gorica; Sedež uredništva: Cesta II. grupe odredov 17, 1295 Ivančna Gorica, telefon: 781 21 30, faks: 781 21 31, e-pošta: klasje.casopis@siol.net, spletna stran: www.klasje.net; Uredniški odbor: Matej Šteh - glavni in odgovorni urednik, Leopold Sever - Kratkočasnik, Siva in Severna stran, Simon Bregar, Jože Glavič, Franc Fritz Murgelj, Janko Zadel, Jožefa Železnikar; Lektoriranje: Mateja D. Murgelj; Oblikovna zasnova: Robert Kuhar; Priprava za tisk: AMSET, d. o. o.; Tisk: Delo Časopisno založniško podjetje d.o.o., Časopis KLASJE izhaja v 6.250 izvodih mesečno in ga prejemajo vsa gospodinjstva v občini brezplačno.


april 2019

Rimski miljnik iz Ivančne Gorice zaščitili pred vandali in odpeljali na obnovo Rimski miljnik v središču Ivančne Gorice, ki je tudi simbol v občinskem grbu, je bil pred kratkim večkrat tarča vandalizma. Občina Ivančna Gorica je takoj sprožila akcijo zaščite tega pomembnega kulturno-zgodovinskega spomenika, ki so ga 15. aprila pristojne službe odpeljale na obnovo. Rimski miljnik, ki je današnjo podobo dobil konec 16. stoletja, stoji na križišču cest v središču Ivančne Gorice, kjer se križata Ljubljanska cesta in Cesta II. grupe odredov. Ob ustanovitvi občine Ivančna Gorica je prav ta spomenik postal simbol v grbu novonastale občine. Dva tisoč let stara kamnita gmota, ki je na dosedanjem mestu stala verjetno več kot 400 let, do zdaj ni nikogar pretirano motila. A letošnjo pomlad so se v središču Ivančne Gorice dogajale nenavadne stvari, med drugim so bila številna vozila na parkiriščih poškodovana (opraskana) in naposled so se nepridipravi znesli še nad rimskim miljnikom, na katerem so vidne mehanske poškodbe, kot bi jih nekdo povzročil s kladivom. Občinsko vodstvo je takoj sprožilo potrebne ukrepe, da se spomenik čim prej zaščiti. Miljnik je bil premeščen v restavratorsko delavnico v Šentvidu pri Stični. Po prenovi, nad katero bo bdel Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, pa se razmišlja tudi o možnosti, da se miljnik prestavi na varnejše in vidnejše mesto, kjer bo tudi ustrezno zaščiten. Iz zgodovine Miljnike oz. miljne kamne so Rimljani postavljali ob gradnji cest in so označevali razdaljo med rimskimi mesti in Rimom. Na območju današnje Ivančne Gorice je ohranjenih

več arheoloških najdb, ki pričajo o rimski cesti. Tu je namreč potekala rimska cesta Emona-Neviodunum, ki je povezovala današnjo Ljubljano in Drnovo pri Krškem. Ohranili so se tudi trije miljniki. Najbolj znan je ravno miljnik, ki je do nedavnega stal v križišču cest. Ohranil se je zlasti po zaslugi stiškega opata Lovrenca Zupana, ki je miljnik dal preoblikovati v znamenje in ga postavil na današnji lokaciji leta 1583. Takrat so bili na njem vklesani novi napisi v latinščini in nemščini ter dodani grbi, povezani s stiškim samostanom. Miljnik je takrat dobil tudi zgornji štirioglati del s špico kot nekakšno streho. V štirioglatem delu spomenika so štiri vdolbine, v katerih so bile včasih podobe sve-

Občina

številka 2

tnikov, farnih zavetnikov, ki so služile kot kažipot. V smeri Stične je bila podoba Matere božje, v smeri Višnje Gore je bila podoba sv. Egidija, v smeri Krke sv. Kozma in Damjana, proti Šentvidu pa je kazala podoba sv. Vida.

Vabljeni na 7. pohod po Krožni poti Prijetno domače Od petka 10. maja, do nedelje 12. maja 2019 Zavod Prijetno domače in Občina Ivančna Gorica v sodelovanju z Gorniškim klubom Limberk – sekcija Ivančna Gorica, Planinskim društvom Polž Višnja Gora in Planinskim društvom Šentvid pri Stični, organizirata 7. pohod po Krožni pešpoti Prijetno domače. Tudi letos bo organiziran tridnevni pohod po Krožni pešpoti Prijetno domače, na kateri bodo pohodniki obiskali vseh 12 info točk v naši občini in po približno 100 kilometrih poti prehodili vseh 12 krajevnih skupnosti. Lani se je pohoda v vseh treh dneh udeležilo več kot 200 pohodnikov, a le tisti res vztrajni in izkušeni prehodijo celotno pot. Organizatorji vabimo k udeležbi vse občane in tudi druge pohodnike, ne glede na to, koliko poti kdo zmore prehoditi. Morda boste v času organiziranega pohoda prehodili le del poti in boste preostalo pot obiskali kasneje. Pot je označena in odprta vse dni v letu. Kartonček za kontrolne žige je na voljo v pisarni Zavoda Prijetno domače. Tudi letos organizatorji pripravljamo popestritev pohoda z zanimivimi aktivnostmi ob poti, zato še posebej vabljeni vsi, ki imate radi rekreacijo, zdrav način preživljanja prostega časa in uživate v prelepi neokrnjeni naravi naše občine. Na pohod se je treba predhodno prijaviti na tel. št.: 041/376-662 ali na elektronsko pošto: turizem@ivancna-gorica.si, kjer dobite tudi vse podrobne informacije o pohodu in trasi poti.

Matej Šteh

OKVIRNI POTEK 7. POHODA PO KROŽNI PEŠPOTI PRIJETNO DOMAČE (10. - 12. maj 2019): 1. dan (petek, 10. MAJ) Ivančna Gorica Stična Šentvid pri Stični Sobrače Temenica Dob pri Šentvidu Zagradec (36 km)

Vidne posledice vandalizma

Začela se je rekonstrukcija odseka državne ceste v Višnji Gori V Višnji Gori so se pred kratkim začela obnovitvena dela odseka državne ceste od podružnične šole do starega mestnega jedra. Sočasno z obnovo vozišča, bo Občina Ivančna Gorica zgradila pločnik za pešce po trasi, kjer je to prostorsko možno. Na lokaciji se trenutno izvajajo utrditvena dela za pločnik za pešce, ki bo zgrajen od podružnične šole do Vzgojno izobraževalnega zavoda Višnja Gora. Poleg izgradnje pločnika se v neposredni bližini uvoza na parkirišče h čebelnjaku Kranjske čebele postavlja tudi nov oporni zid. Zdajšnji je bil v izredno slabem stanju, zato je obnova nujna. Po izvedbi pločnika in opornega zidu se bo cesta na novo asfaltirala. Trasi prilagojena bo urejena tudi javna razsvetljava.

Po obnovljenem odseku od Starega trga do mestnega jedra, ki je bil v celoti prenovljen lani maja, bo z letošnjo obnovo izvedena celovita obnova ceste v tem delu Višnje Gore, kar je pomembno tudi z vidika razvoja turizma. Upravljavec državnih cest in Občina

3

Ivančna Gorica še obveščata, da je zaradi obnove vozišča in gradnja pločnika za pešce, izvedena popolna zapora na tem odseku. Obvoz je urejen po lokalnih cestah. Uporabniki ceste so naprošeni za razumevanje. Gašper Stopar

2. dan (sobota, 11. MAJ) Zagradec Ambrus Krka Muljava (33 km)

3. dan (nedelja 12. MAJ) Muljava Višnja Gora Metnaj (33 km)

6:45 – Zbor pohodnikov pred stavbo Občine Ivančna Gorica 7:00 – Odhod proti Turistični info točki Ivančna Gorica – žig 7:15 – START pohoda v smeri proti Stični 7:35 – Prihod na Turistično info točko Stična – žig 8:00 – Turistična kmetija Grofija 9:00 – Prihod na Turistično info točko Šentvid pri Stični - žig 10:15 – Čagošče 11:15 – Prihod na Turistično info točko Sobrače – žig 11:45 – Vrh pri Sobračah 12:30 – Debeli hrib, Oteč vrh 13:45 – Prihod na Turistično info točko Temenica – žig 14:45 – Radohova vas 15:30 – Prihod na Turistično info točko Dob pri Šentvidu – žig 16:30 – Lučarjev Kal, koča TD Grča 17:45 – Kitni Vrh – ZAKLJUČEK PRVEGA DNE 19:00 – Prihod na Turistično info točko Zagradec 7:00 – Odhod izpred Turistične info točke Zagradec– žig 8:15 – Valična vas 9:00 – Drašča vas 11:00 – Kamni Vrh 12:00 – Prihod na Turistično info točko Ambrus – žig 13:20 – Vodena jama 14:45 – Korinjski hrib 16:45 – Prihod na Turistično info točko Krka – žig 17:15 – Izvir Krke 17:45 – Znojile 18:30 – Prihod na Turistično info točko Muljava – žig 7:00 – Odhod izpred Turistične info točke Muljava 8:15 – Polževo 9:30 – Pristava 10:30 – Višnja Gora-staro mestno jedro 10:45 – Prihod na Turistično info točko Višnja Gora – žig 13:00 – Vrh pri Višnji Gori 14:00 – Leskovec 15:30 – Obolno 16:30 – Poljane 17:45 – Prihod na Turistično info točko Metnaj – žig 19:00 – Prihod na Gradišče – ZAKLJUČEK POHODA


4

Občina

april 2019

številka 2

Mednarodno obarvana tržnica v Ivančni Gorici V Ivančni Gorici gostili predstavnike iz 15 držav Evropske unije Občina Ivančna Gorica, ki letos sodeluje v več evropskih projektih, je sredi marca gostila predstavnike 22 delegacij iz 15 držav Evropske unije. V okviru projektov KNOTS! in CROSS OVER, so potekale številne dejavnosti, kjer so udeleženci na delavnicah iskali odgovore o pojavu evroskepticizma, kaj nam nudi Evropa ter kako k razmišljanju bolj vključiti mlade, s tem pa izboljšati tudi udeležbo na volitvah v Evropski parlament. Udeleženci srečanja so se srečali z vodstvom občine eden izmed osrednjih dogodkov pa je potekal na tržnici v Ivančni Gorici. Na tako imenovani Evropski tržnici »EU market«, sta prisotne goste in številne občane Ivančne Gorice, z obiskom počastila tudi evropska poslanca Patricija Šulin in Milan Zver. Zbranim sta zaupala zanimive informacije o Evropi, hkrati pa so prisotni prisluhnili vključevanju mladih v

evropske projekte. Gostitelj dogodka župan Dušan Strnad je uvodoma izrazil hvaležnost vodilnim partnerjem obeh projektov, ki so občino Ivančna Gorica sprejeli medse: »S svojo udeležbo na današnjem dogodku in z obiskom v teh dneh ste pokazali, da smo Evropejci res ena družina, da se učimo drug od drugega, se povezujemo, sodelujemo in to je največ, kar lahko s takimi srečanji dosežemo.« Prepričan je, da ni nobene potrebe, da dvomimo o tem, ali je bila odločitev o vključitvi v EU pravilna ali ne. »Na vsakem koraku se to pozna, tudi v občini ne bi mogli narediti tako hitrih korakov v razvoju brez pomoči EU in to je tisto, kar se kaže na vsakem koraku. To, kar nam EU ponuja še zraven, pa so priložnosti za našo mladino, za izmenjavo izkušenj, nova delovna mesta, priložnosti, ki jih ponuja širok evropski

trg, to je to, kar smo vsi od EU pričakovali in kar, sem prepričan, smo že dosegli. Seveda pa so še izzivi in priložnosti, ki jih moramo skupaj premagati,« je še dejal. Patricija Šulin je v nagovoru poudarila, da Evropo v prihodnosti čaka kar veliko dela, da ostane v smeri, kjer je bila Evropska unija ustanovljena. »Močno upam, da bo »evropska ladja« plula še naprej v vodah miru, kar je zelo pomembno za vse nas. Slovenija je z vključitvijo v EU članstvo leta 2004 zakorakala v zelo pomembne vode, ne samo pri črpanju evropskih sredstev, ne nazadnje je vstopila tudi s svojim gospodarstvom in drugimi dejavnostmi na trg s 500 milijoni prebivalcev.« Šulinova je še poudarila, da se nam kot državi ponujajo številne priložnost glede črpanja evropskih sredstev. Prav črpanje sredstev z vključevanjem v evropske projekte, jih zelo dobro izkorišča občine Ivančna Gorica. Dokaz temu je bil tudi tokratni dogodek v Ivančni Gorici, ki je občanom še dodatno približal Evropo. Dr. Milan Zver je v nagovoru izrazil veselje, da so naše lokalne skupnosti dobro integrirane v razne projekte z drugimi evropskimi državami ter si s tem izmenjujejo dobre prakse in utrjujejo vezi med seboj. »Prav takšna projekta, kot sta bila predstavljena v Ivančni Gorici, Knots in Cross over ter tudi program Erasmus + predstavljajo to najbolj zanesljivo vezivo, ki nas

v Evropi povezuje, zato politiki večkrat pravimo, da je investicija v mlade najboljša investicija v prihodnost evropske unije.« Predstavniki številnih organizacij iz vseh koncev Evrope, so si v teh dneh ogledali tudi znamenitosti občine Ivančna Gorica in Slovenije, pokušali lokalne dobrote in kulturo prek glasbenega in plesnega izro-

čila. S svojo plesno točko so goste na tržnici še posebej navdušili folkloristi Folklorne skupine Vidovo. Slednji so predstavili tudi mednarodni folklorni festival Šentfolk, ki ga organizirajo v Šentvidu. Z glasbeno točko so se predstavili še glasbeniki Glasbene šole Ivančna Gorica in Godbe Stična. Gašper Stopar

Razmišljanje o Evropski uniji v okviru EU projekta CROSS OVER Prostori Srednje šole Josipa Jurčiča so bili 7. marca prizorišče pogovornega večera in diskusije z naslovom »Kaj ima EU opraviti s tem?«. Pogovornega večera, ki je potekal v sklopu evropskega projekta »CROSS OVER«, se je udeležila aktualna evropska poslanka Romana Tomc. Svoje videnje in izkušnje pa so prisotnim predstavili še župan Dušan Strnad, podžupan Tomaž Smole, predstavniki Študentskega kluba Groš ter mladi iz Srednje šole Josipa Jurčiča in Osnovne šole Stična. Podžupan Tomaž Smole je v uvodu predstavil EU Projekt CROSS OVER, ki pomaga pri iskanju odgovorov in rešitev na vprašanja o evroskepticizmu. Ta se še posebej pojavlja pri mladih z neudeležbo na evropskih volitvah. V omenjenem projektu sodeluje več evropskih držav, ki s posameznimi dogodki v vsaki državi obravnavajo vprašanja in iščejo rešitve. Prav zato je bil organiziran lokalni dogodek v ivanški srednji šoli s poudarkom na osrednji temi »Kaj lahko Evropa stori za nas?« Svoje poglede nad Evropo je predstavil tudi župan Dušan Strnad, ki meni, da je Občina Ivančna Gorica z Evropo povezana predvsem v črpanju evropskih sredstev. Tako na področju črpanja sredstev za investicije kot pri tako imenovanih mehkih projektih, kot je eden od teh štirih, v katerih pravkar Občina sodeluje. Po dogodku je župan izrazil pozitiven odziv iz razprave, s katere je bil pomen Evropske unije za Slovence in obratno predstavljen iz vseh kotov. Veseli ga tudi, da današnjo Evropo čutijo tudi mladi, ki čutijo potrebo po lastnem angažiranju in se zavedajo, da je Evropa priložnost tudi za njihovo nadaljnje izobraževanje in življenje. Osrednja gostja večera je bila evropska poslanka Romana Tomc, ki Evropo vidi kot tisto, ki ohranja naš način življenja. Evropa je bila

Pomlad je čas ozaveščanja za čisto okolje

grajena za obdobje miru. »Evropa je tista, kjer je kakovost življenja najboljša na svetu. Imamo najboljše socialno okolje, kar nekateri tudi vidijo in zato želijo k nam in takšno socialno okolje moramo obdržati.« Evropo vidi tudi kot tisto, ki nudi varnost svojim državljanom: »Želim Evropo, ki bo varna in želim Schengen, ki deluje. Zato je treba stopiti korak nazaj,« je še povedala Tomčeva, ki meni, da ostanemo del Evropske skupnosti, ki skrbi za okolje in za zdravo okolje, ter priložnost za mlade. V nadaljevanju so svoje izkušnje predstavila tudi profesorja Srednje šole Josipa Jurčiča, Igor Gruden in Mojca Saje Kušar ter učitelj iz Osnovne šole Stična Igor Rajner.

Obe šoli namreč že več let sodelujeta v evropskem programu Erasmus + in številnih mednarodnih izmenjavah. Enja, dijakinja Srednje šole Josipa Jurčiča je povedala, da je Evropska unija za mlade izjemno pomembna, zato se tega vedno bolj zavedajo. »Letošnje leto je zame zelo pomembno, ker sem dobila volilno pravico. Vem, za kaj se odločam. Ambasadorka EU sem postala za to, ker želim vplivati na prihodnost in boljše stanje,« je še dodala. Dobrodošlico je izrekel tudi gostitelj pogovornega večera na srednji šoli, ravnatelj Milan Jevnikar. Gašper Stopar

V občini Ivančna Gorica zadnja leta ne organiziramo skupnih akcij čiščenja okolja, ker smo oprepričani, da vsak izmed nas lahko za svoje odpadke poskrbi sam. Naš cilj je vedno znova spodbujati sebe in tiste, s katerimi živimo, da bi skrb za lepo in čisto naravo postala del nas. Ekologija in ločevanje odpadkov nista in ne smeta biti le odzivanje na pozive družbe, v kateri živimo, temveč morata postati vrednota, s katero živimo vsak dan in v njej vzgajamo tudi svoje otroke. Tudi zato se v občini Ivančna Gorica osredotočamo na dejanja. Besede in slogani naj nam bodo v pomoč, da bomo zares ozavestili svoj odnos do narave in njenih lepot in da si bomo z zgledom prizadevali za to, da bo za nami čisto. In to čisto zares. In na vsakem koraku. Le tako bo naše življenje PRIJETNO in DOMAČE.


april 2019

Predpraznično vzdušje na Ivankinem velikonočnem sejmu Tudi letos obiskovalci izbrali »Naj šunko« Na t. i. cvetno soboto je tudi letos Ivančni Gorici potekal tradicionalni že 12. velikonočni Ivankin sejem. Sejem, ki je poimenovan po Ivanki iz legende, ki govori o nastanku imena Ivančna Gorica, je na Sokolsko ulico v središču Ivančne Gorice kljub slabemu vremenu privabil množico obiskovalcev. Sejem, s katerim se je pred 12 leti začela razvijati ideja o podeželski tržnici v Ivančni Gorici, velja za najbolj obiskan dogodek na ivanški tržnici. Na osrednjem pomladanskem dogodku na ivanški tržnici je bila tudi tokrat na voljo pestra ponudba lokalnih pridelkov in izdelkov domače obrti, še posebej so bile mikavne stojnice, ki so naznanjale prihajajoče velikonočne praznike z velikonočnimi dobrotami in cvetnimi butaricami. Sejem se je tradicionalno začel s povorko članov Turističnega društva Ivančna Gorica, ki so tržnico obiskali s starinskimi vozički, t. i. kulcami in prikazali, kako je bilo na tržnici nekoč. Tudi letos so poskrbeli za popestritev in so na prizorišče

5

Ivanjščice in članice KŠD Dob na pomladanskem sejmu v Hirschaidu Že šesto leto so se članice Društva podeželskih žena Ivanjščice odzvale povabilu pobratene občine Hirschaid iz Nemčije, da sodelujejo na tradicionalnem Pomladanskem sejmu, ki je letos potekal 6. in 7. aprila 2019. Na letošnjo dvodnevno pot v Nemčijo so Ivanjščice v goste povabile še članice Kulturno športnega društva Dob, ki so na željo tamkajšnjih članic Katoliške zveze (KDFB Hirschaid), ženam prikazale celoten postopek izdelave vrtnic iz krep papirja.

Tudi letos je bilo na voljo raznovrstno orodje, ki gas rabimo v pomladanskem času pripeljali »kokoš velikanko«. Kot je Stični. V programu so sodelovali povedal idejni vodja skupine g. Le- tudi Moški pevski zbor Dob in Rogiopold Sever, se je izlegla iz lanskih sti s Krke. Za veselo razpoloženje so velikih pirhov, ki so jih prav tako skrbeli domačini, fantje iz mladega pripeljali na Ivankin sejem. Koliko ansambla Nipera. truda je bilo vloženega v izdelavo Ves dopoldan so se najmlajši obiskovalci lahko učili šivanja na stojpa vedo le marljivi člani društva. Kot je v navadi, je bilo tudi tokrat nici Kulturnega društva Ambrus, poskrbljeno za dogajanje na odru, zanimivo je bilo tudi pri članicah kjer so se najprej predstavili otro- Kulturno-športnega društva Dob, ci iz Vrtca Čebelica iz Šentvida pri ki izdelujejo cvetje iz papirja. Velikega zanimanja pa so bile deležne tudi živali, ki so jih pripeljali člani Društva gojiteljev malih pasemskih živali Ivančna Gorica. Pridih velike noči so tudi letos dale šunke, ki so jih obiskovalci lahko poskusili in z glasovanjem izbrali najbolj okusno. Največ glasov je dobila šunka Mesarstva Dobrote z vasi, ki ima poslovalnico v Šentvidu pri Stični. Srebrno priznanje je prejelo Mesarstvo Pikl Ivančna Gorica, bronasto pa Mesarstvo Maver Stična. Čast podelitve priznanj pa je pripadla županu Dušanu Strnadu.

Obiskovalcem je bila najbolj šunka iz mesnice Dobrote z vasi iz Šentvida, nato pa Mesarstvo Pikl Ivančna Gorica in Mesarstvo Maver Stična

Matej Šteh

Je Ivančna Gorica res dobila novo ulico – Čebelarsko ulico? Prva pomladna sobota je v Ivančni Gorici minila v znamenju čebel. In za en dan je Ivančna Gorica dobila čisto novo ulico – Čebelarsko ulico. Čebelarji obeh društev, ČD Stična ter ČD Krka in Zagradec, smo skupaj z Občino Ivančna Gorica in z Zavodom Prijetno domače, precej časa intenzivno pripravljali čebelarsko tržnico, ki smo jo posvetili naši kranjski čebeli in skrbi za njen obstoj. Poleg rednih ponudnikov sobotne tržnice so bile stojnice namenjene čebelarjem in vsem tistim, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi s čebelami. Obiskovalci so si lahko na stojnicah ogledali razstavo izdelkov iz voska (voščene jaslice, sveče) in iz medenega testa (jaslice, parklje in čudovite okrašene medenjake). Pomemben prostor na tržnici so zavzeli mladi čebelarji dveh čebelarskih krožkov. Učenci čebelarskega krožka ČD Krka in Za-

Občina

številka 2

gradec pod mentorstvom Marjana Volaja so pripravili zares pester nabor izdelkov, saj tam krožek poteka že vrsto let. Pod okriljem ČD Stična pa čebelarski krožek pod mentorstvom Franca Bobnarja na PP Višnja Gora poteka prvo leto. Vsi krožkarji so za obiskovalce tržnice pripravili zanimive delavnice, prav tako pa so bili pripravljeni odgovoriti na številna vprašanja v povezavi s čebelami. Obiskovalci so si lahko pri številnih čebelarjih priskrbeli kozarec medu

in se hkrati poučili, kaj pomeni kratica SMGO (Slovenski med z zaščiteno geografsko označbo). Pomemben del tržnice pa smo čebelarji letos namenili medovitim rastlinam. Pomlad je namreč čas, ko načrtujemo zasaditve v okolici svojih domov. Pomembno je, da se zavedamo, da lahko prav vsak izmed nas pomaga čebelam tudi tako, da poseje ali zasadi rastline, ki jim predstavljajo vir hrane. Tako so si lahko obiskovalci tržnice zagotovili brezplačne vrečke semen in sadike teh rastlin – ajda, sončnice, vrtni mak, astre, dalije, bazilika, sivka, majaron, timijan, meta, melisa in številne druge. Tržnico je s strokovnim znanjem podkrepila Čebelarska zveza Slovenije (ČZS), ki je na svoji stojnici ponujala znanje o medovitih rastlinah, kako pravilno in čim manj čebelam škodljivo škropiti sadno drevje in poljščine ter kako skrbeti za ohra-

Osrednje sejemsko dogajanje je potekalo v nedeljo po sveti maši. Na društveni stojnici so pripravile najrazličnejše dobrote in razstavo, kjer so prikazale tradicionalni velikonočni »žegen« v jerbasu. Ob lepem vremenu se je obiskovalcev sejma kar trlo in veliko se jih je ustavilo tudi ob ivanški stojnici, ki je bila že po dveh urah popolnoma prazna. Z obiskom je članice počastil tudi tamkajšnji župan Klaus Homann. »Seveda smo poskrbele tudi za lepe poglede mimoidočih, saj smo imele s seboj članico iz KŠD Dob v tradicionalni slovenski narodni noši. Nasploh je bila sejemska ponudba bogata in pestra. Odnesle smo prečudovite spomine iz kratkega popotovanja v pobrateni občini. »Nemčija je lepa dežela, »Hirschaidovci« pa gostoljubni občani,« še sporoča novo izvoljena predsednica Ivanjščic Renata Čebular. Izvedbo gostovanja v pobrateni občini sta tudi tokrat omogočila Občina Ivančna Gorica in Zavod Prijetno domače. Gašper Stopar nitev čebel. S svojo prisotnostjo pa nas je počastil tudi sam predsednik ČZS, Boštjan Noč, ki je obiskovalce tržnice pozdravil skupaj z našim županom, Dušanom Strnadom. Veseli nas, da so se našemu povabilu na tržnico odzvali tudi najmlajši. Vse enote vrtca so namreč za otroke dobile vabila s pobarvanko, ki so jo nato otroci pobarvano prinesli na tržnico ter za nagrado prejeli knjižico in medeno darilo. Ves čas dogajanja se je na odru odvijal zanimiv program, ki ga je vodil Simon Ceglar. Predstavili so se

otroci iz vrtca iz Višnje Gore in Krke, učenci obeh čebelarskih krožkov in Višnjanski fantje. Za konec pa smo se poveselili še ob nastopu Ansambla Simona Ceglarja. Ob koncu dneva smo bili čebelarji izredno zadovoljni, da je prva čebelarska tržnica tako dobro uspela in da ste se, drage občanke in dragi občani, tako dobro odzvali našemu povabilu. Vabljeni tudi prihodnje leto, ko bo Ivančna Gorica za en dan ponovno dobila Čebelarsko ulico! Za ČD Stična, Petra Peunik Okorn

Župan, predsednika domačih čebelarjev in prvi mož slovenskih čebelarjev so posadili semenske »bombe«


6

Stranke

april 2019

številka 2

Občni zbor OO SLS Ivančna Gorica SLS in SDS skupaj na EU volitvah Člani in simpatizerji občinskega odbora SLS smo se sestali na rednem letnem občnem zboru v sredo, 10. aprila 2019. Kot je že ustaljena navada, smo najprej pregledali, kaj vse je bilo opravljeno v letu 2018. Leta 2018 je bilo leto volitev in tudi naš občinski odbor je opravil veliko aktivnosti v minulem letu. Glavne teme naših sestankov in srečanj pa so bile najprej priprave na državnozborske volitve, nato pa še na občinske. V maju smo se udeležili tudi tabora SLS, ki je bil v Podpeči in je bil lepo obiskan in dobro organiziran. Za državnozborske volitve smo tokrat za naš volilni okraj (Dobrepolje, Grosuplje, Ivančna Gorica) imeli dobro kandidatko iz Grosuplja, ga. Alojzijo Fink. Kljub dobri kampanji se naša pričakovanja niso uresničila na državnem nivoju, posledično tudi ne za našo kandidatko. Predsednik stranke Zidanšek Marko je po neuspehu na volitvah odstopil in na volilnem kongresu SLS smo septembra 2018 ob pozitivni energiji in polni dvorani Marof v Novem mestu izvolili Marjana Podobnika za novega predsednika stranke. Na lokalni ravni smo se z vso vnemo začeli pripravljati na občinske volitve. Na listi smo imeli na novo kar nekaj mladih, izobraženih ljudi. Kljub temu, da je naš član Cvetko Zupančič kandidiral na svoji listi, smo v skupnem rezultatu dosegli drugi najboljši rezultat, takoj za SDS-om. V občinski svet sta bila izvoljena France Omahen z Velike Dobrave in Jože Anžlovar iz Velikih Češnjic. V letu 2018 smo za svoje člane in simpatizerje organizirali ekskurzijo na Plitvička jezera, ki je bila lepo obiskana.

Predsednik Republike Slovenije je z Odlokom o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 10/2019) razpisal volitve poslank in poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament. Za dan glasovanja na volitvah je določena nedelja, 26. 5. 2019. Volitve poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament ureja Zakon o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, pa se smiselno uporabljajo določbe Zakona o volitvah v Državni zbor.

1. Volilna pravica državljanov Republike Slovenije V načrtu za leto 2019 je med drugim kar najboljša izpeljava evropskih volitev. Med občnim zborom se nam je po telefonu oglasil predsednik Marjan Podobnik, ki nam je povedal, da bi bilo najboljše, da bi vse tri pomladne stranke skupaj nastopile na EU volitvah. Je pa zadovoljen, da se nam je uspelo dogovoriti z SDS-om za skupen nastop, kar so soglasno potrdili tudi vsi organi stranke. Nekateri člani so imeli na začetku določene pomisleke, po obrazložitvah in razpravi pa smo sprejeli to sodelovanje na EU volitvah z SDS-om z odobravanjem. Oblikovanje skupne liste v ničemer ne spreminja ali omejuje polne samostojnosti v delovanju SLS. SLS želi s tem nadaljevati s svojo povezovalno držo, ki je v Sloveniji žal vse prevečkrat prej izjema kot pravilo. Na lokalnem nivoju se bomo potrudili, da bomo prepričali čim več ljudi, da gredo na volitve in da bodo preferenčni glas zaupali našemu kandidatu Francu Bogoviču, ki se je že izkazal v iztekajočem mandatu kot odličen evropski poslanec. V nedeljo, 12. maja 2019, se bomo organizirano z avtobusom odpravili

na TABOR SLS, ki se bo odvijal na stadionu Matije Gubca v Krškem. Vse člane in simpatizerje naše stranke skupaj z družinskimi člani vabimo, da se nam pridružite. Poskrbljeno bo za bogat spremljevalni program, zabavo, hrano in pijačo. Predsednik Marjan Podobnik je tudi pohvalil delo našega odbora. V občinskem odboru pa se bomo tudi v prihodnje trudili, da bomo pridobili čim več mlajših članov v svoje vrste. Vabljeni vsi, ki vas zanima sodelovanje z nami, oglasite se. Tudi v prihodnje želimo ostati sooblikovalec razvoja naše občine. Letos bomo organizirali za člane in simpatizerje izlet v sklopu strankarske akcije Povežimo Slovenijo. Prav tako imamo v načrtu sodelovanje in izmenjavo izkušenj s sosednjimi občinskimi odbori, z Dobrepoljem, Grosupljem, Šmartnem pri Litiji in Litijo. Milena Vrhovec

Zaključni račun je sprejet, pred nami so volitve v EU parlament! Svetniška skupina SDS v Občinskem svetu Občine Ivančna Gorica sestavi Janez Mežan, Elizabeta Adamlje, Magdalena Butkovič, Silvo praznik, Martina Hrovat, Alojz Šinkovec, Anja Lekan, Robert Kohek, Franc Koželj, Irma Lekan, Irena Brodnjak in Tomaž Smole je sodelovala na 4. seji Občinskega sveta, ki smo jo začeli z ogledom prenovljene Ljubljanske ceste. Osrednja točka je bil sprejem zaključnega računa Proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2018. Sprejeli smo tudi nekaj prostorskih aktov (OPPN Prenova jedra Zagradca, OPPN Gospodarska cona Piskovka, Odlok o spremembi odloka o NUSZ, Oprostitev plačila komunalnega prispevka za GD Stična). Seznanili smo se s poročili o delovanju Zdravstvenega doma in Knjižnice ter spreje-

VOLITVE POSLANCEV IZ REPUBLIKE SLOVENIJE V EVROPSKI PARLAMENT 26. 5. 2019

li Lokalni program kulture občine Ivančna Gorica 2019–2022. Bližajo pa se volitve v EU parlament. Občina Ivančna Gorica sodeluje v dveh mednarodnih projektih, ki imata za cilj izboljšanje udeležbe na evropskih volitvah, in sicer CROSS OVER in KNOTS. V okviru aktivnosti znotraj projektov smo gostili 22 delegacij iz 15-ih držav na evropsko obarvani tržnici in številnih delavnicah ter pogovornem večeru v Srednji šoli Josipa Jurčiča z naslovom - Kaj ima Evropa opraviti s tem?. Ob teh priložnostih smo gostili tudi poslance v Evropskem parlamentu. Na pogovornem večeru nas je obiskala in nagovorila Romana Tomc, EU tržnico in številne goste iz tujine pa sta pozdravila in nagovorila dr. Mi-

lan Zver in Patricija Šulin. Osrednje teme so bile pojav evroskepticizma, slaba udeležba ma EU volitvah, še posebej med mladimi, in slabo poznavanje delovanja EU ter tega, kaj lahko stori za nas in katere so koristi, ki jih že uživamo na račun EU.

Mi gremo na volitve – SKUPAJ SMO MOČNEJŠI! Tomaž Smole, predsednik OO SDS

Volilno pravico za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji ima vsak državljan Republike Slovenije, ki bo na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti. Izjemoma ima pravico voliti, ne pa tudi pravico biti voljen, državljan, ki mu je bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti s pravnomočno sodno odločbo popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez njegovo polnoletnost pred 9. 8. 2006, pristojno sodišče pa posebej ni odločilo o odvzemu pravice voliti in biti voljen. Pravice voliti in pravice biti voljen pa nima državljan, ki je dopolnil 18 let starosti, pa mu je bila zaradi duševne bolezni, zaostalosti ali prizadetosti popolnoma odvzeta poslovna sposobnost ali podaljšana roditeljska pravica staršev ali drugih oseb čez njegovo polnoletnost ter ni sposoben razumeti pomena, namena in učinkov volitev, sodišče pa je v postopku za odvzem poslovne sposobnosti ali podaljšanja roditeljske pravice čez polnoletnost posebej odločilo o odvzemu pravice voliti in biti voljen. Prav tako nima volilne pravice za volitve v Evropski parlament državljan Republike Slovenije, ki je na podlagi lastne zahteve vpisan na volilni imenik v drugi državi članici Evropske unije.

2. Volilna pravica državljanov drugih držav članic Evropske unije

Volilno pravico za volitve v Evropski parlament v Republiki Sloveniji ima vsak državljan druge države članice EU, ki: - je na dan glasovanja dopolnil 18 let starosti, - ima veljavno dovoljenje za stalno prebivanje in prijavljeno stalno prebivališče na območju Republike Slovenije ali veljavno potrdilo o prijavi prebivanja in prijavljeno začasno prebivališče na območju Republike Slovenije, - je vpisan v evidenco volilne pravice v Republiki Sloveniji na podlagi zahteve za vpis in zanj ob preverjanju volilne pravice v matični državi niso bili podani zadržki za vpis na volilni imenik v Republiki Sloveniji. Na volitvah se lahko glasuje na voliščih, ki jih je določila Okrajna volilna komisija za območje, v katerega je volivec vpisan v splošni volilni imenik, v nedeljo, 26. 5. 2019, od 7. do 19. ure in v posebnih primerih, ki jih odloča zakon: - Po pošti v Republiki Sloveniji, lahko glasujejo volivci, ki bodo na dan glasovanja v bolnišnici ali v socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, v priporu ali zavodu za prestajanje kazni, tako da najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja sporočijo Okrajni volilni komisiji, da želijo glasovati na tak način. Zadnji dan za posredovanje obvestila je sreda, 15. maj 2019. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida,. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica. - Na predčasnem glasovanju na posebnem volišču na sedežu Upravne enote Grosuplje, Taborska cesta 1, II. nadstropje, v torek, 21., v sredo, 22. in v četrtek, 23. 5. 2019, med 7. in 19. uro, lahko glasujejo volivci, ki so vpisani v volilni imenik za območje okraja. Predhodna prijava ni potrebna, volivci naj imajo s seboj osebni dokument in obvestilo volivcu, ki ga bodo prejeli na dom. - Na domu na dan glasovanja 26. 5. 2019 lahko glasujejo volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik in bodo najpozneje 3 dni pred dnevom glasovanja, to je do vključno 22. 5. 2019 sporočili Okrajni volilni komisiji Grosuplje na tel. št. 7810 910 ali 7810 942, da želijo glasovati na tak način. - Na volišču, določenem za glasovanje volivcev, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja (OMNIA) s sedežem na Upravni enoti Grosuplje, Taborska cesta 1, II. nadstropje, na dan glasovanja 26. 5. 2019 od 7. do 19. ure lahko glasujejo volivci, ki bodo na dan glasovanja izven okraja svojega stalnega prebivališča. Če želi volivec glasovati na tak način, mora do srede, 22. 5. 2019, to pisno sporočiti Okrajni volilni komisiji, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče (obrazec vloge in naslovi Okrajnih volilnih komisij so na voljo na spletni strani Državne volilne komisije). Volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Republike Slovenije in bodo na dan glasovanja v Republiki Sloveniji ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, morajo to sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere uresničujejo volilno pravico, ali Državni volilni komisiji.


Republika Slovenija OKRAJNA VOLILNA KOMISIJA GROSUPLJE 4. volilna enota, 3. volilni okraj Številka: 041-6/2019-8 Datum: 4. 3. 2019 Na podlagi 4. in 19. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 41/07 – ZVRK, 109/09, 9/14 in 59/17), 39. člena Zakona o volitvah v državni zbor (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 54/07 – odl. US in 73/17) ter Odloka o razpisu volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 10/2019) je Okrajna volilna komisija Grosuplje na 1. seji dne 4. 3. 2019 sprejela naslednji

SKLEP

O DOLOČITVI VOLIŠČ IN NJIHOVIH OBMOČIJ

Za izvedbo volitev poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament, ki bodo v nedeljo, 26. maja 2019, je Okrajna volilna komisija Grosuplje na seji dne 4. 3. 2019 določila naslednja volišča in njihova območja:

zap. št.

oznaka volišča

ime volišča

sedež volišča

območje volišča

dostopno invalidom

25.

403032

KULTURNI DOM IVANČNA GORICA I.

Sokolska ul. 4, Ivančna Gorica

Ivančna Gorica

da

26.

403033

KULTURNI DOM IVANČNA GORICA II.

Sokolska ul. 4, Ivančna Gorica

Gorenja vas, Malo Črnelo, Malo Hudo, Mleščevo, Mrzlo Polje, Spodnja Draga, Stranska vas ob Višnjici, Škrjanče, Veliko Črnelo, Vrhpolje pri Šentvidu

da

27.

403034

KULTURNI DOM MULJAVA

Muljava 20

Bojanji Vrh, Leščevje, Male Kompolje, Male Vrhe, Mevce, Muljava, Oslica, Potok pri Muljavi, Sušica, Trebež, Velike Kompolje, Velike Vrhe

da

28.

403035

GASILSKI DOM STIČNA

Stična 144

Gabrje pri Stični, Mala Dobrava, Stična, Vir pri Stični

da

29.

403036

GASILSKI DOM METNAJ

Metnaj 2

Debeče, Dobrava pri Stični, Mala Goričica, Mekinje nad Stično, Metnaj, Obolno, Osredek nad Stično, Planina, Poljane pri Stični, Pristava nad Stično

da

30.

403037

MESTNA HIŠA VIŠNJA GORA

Višnja Gora, Dedni Dol, Peščenik, Podsmreka, Po- da Mestni trg 21 lje pri Višnji Gori, Spodnje Brezovo, Stari trg, Velika Dobrava, Višnja Gora, Zgornja Draga

31.

403038

GASILSKI DOM KRIŠKA VAS

Kriška vas 10

SESTAVA OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE GROSUPLJE 4. VOLILNA ENOTA, 3. VOLILNI OKRAJ Sedež: Taborska cesta 1, Grosuplje, tel. št. 7810 910, 7810 942, fax: 7810 919 PREDSEDNICA: NAMESTNICA PREDSEDNICE:

POLONCA MARJETIČ ZEMLJIČ MATEJA HREN

ČLANICA: NAMESTNIK ČLANICE:

MILENA STRNAD JANEZ SVETEK

ČLAN: NAMESTNICA ČLANA:

ALEŠ TOMAŽIN ANA ZUPANČIČ

ČLANICA: NAMESTNIK ČLANICE: TAJNICA OVK: NAMESTNICA TAJNICE: NAMESTNIK TAJNICE:

NEVENKA ZAVIRŠEK NEJC KOLMANČIČ DRAGICA URBAS MARUŠKA SEVER ROK IHAN Dragica Urbas, tajnica OVK Grosuplje

VSEM VOLILNIM ŠTABOM IN ORGANIZATORJEM VOLILNIH KAMPANJ V zvezi z volitvami poslancev v Evropski parlament, ki bodo potekale v nedeljo, 26. 5. 2019, uredništvo sporoča, da bo v naslednji številki Klasja, ki bo izšla 23. 5. 2019 možnost objave predvolilnih oglasov. Natančni pogoji objav bodo objavljeni na spletni strani občine Ivančna Gorica, na naslovu www.ivancna-gorica.si, najkasneje do 14. 5. 2019. Uredništvo

da

7

32.

403039

GASILSKI DOM VRH PRI VIŠNJI GORI

Vrh pri Višnji Gori 2

Gorenje Brezovo, Kamno Brdo, Leskovec, Sela pri Višnji Gori, Vrh pri Višnji Gori

da

33.

403040

KULTURNI DOM ŠENTVID I.

Šentvid pri Stični 70

Griže, Petrušnja vas, Pristavlja vas, Šentvid pri Stični

da

34.

403041

KULTURNI Šentvid pri DOM ŠENTVID Stični 70 II.

Artiža vas, Glogovica, Grm, Male Češnjice, Mali Kal, Radohova vas, Selo pri Radohovi vasi, Šentpavel na Dolenjskem, Velike Češnjice, Velike Pece, Veliki Kal, Zaboršt pri Šentvidu

da

35.

403043

GASILSKI DOM DOB

Boga vas, Breg pri Dobu, Dob pri Šentvidu, Male Pece, Podboršt, Pokojnica, Rdeči Kal, Sad, Sela pri Dobu, Škoflje

da

36.

403044

VEČNAMENHrastov Dol 2 Hrastov Dol, Lučarjev Kal, Trnovica SKI OBJEKT HRASTOV DOL

da

37.

403045

DOM KRAJANOV TEMENICA

Temenica 2 A Bratnice, Breg pri Temenici, Bukovica, Čagošče, Dolenja vas pri Temenici, Male Dole pri Temenici, Praproče pri Temenici, Pungert, Šentjurje, Temenica, Velike Dole pri Temenici, Videm pri Temenici

da

38.

403046

KULTURNI DOM AMBRUS

Ambrus 56

Ambrus, Bakrc, Brezovi Dol, Kal, Kamni Vrh pri Ambrusu, Primča vas, Višnje

da

39.

403047

PODRUŽNIČNA ŠOLA ZAGRADEC

Zagradec 33

Breg pri Zagradcu, Češnjice pri Zagradcu, Dečja vas pri Zagradcu, Fužina, Gabrovka pri Zagradcu, Grintovec, Kitni Vrh, Kuželjevec, Male Rebrce, Malo Globoko, Marinča vas, Tolčane, Valična vas, Velike Rebrce, Veliko Globoko, Zagradec

da

40.

403048

DRUŽBENI CENTER KRKA

Krka 1 d

Gabrovčec, Gradiček, Krka, Krška vas, Laze nad Krko, Male Lese, Mali Korinj, Podbukovje, Ravni Dol, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliki Korinj, Znojile pri Krki

da

I. (delni izpis)

Kriška vas, Nova vas, Pristava pri Višnji Gori, Zavrtače

Stranke

številka 2

april 2019

Dob pri Šentvidu 8

II. Okrajna volilna komisija Grosuplje določa tudi posebna volišča, in sicer: • Volišče št. 901 za predčasno glasovanje dne 21. 5., 22. 5. in 23. 5. 2019 s sedežem na Upravni enoti Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje v II. nadstropju – dostopno invalidom, • volišče št. 970 – OMNIA za volivce, ki nimajo stalnega prebivališča na območju okraja, in sicer s sedežem na Upravni enoti Grosuplje, Taborska cesta 1, Grosuplje v II. nadstropju – dostopno invalidom, glasuje se v nedeljo, 26. 5. 2019. III. Ta sklep se posreduje Upravni enoti Grosuplje, pristojni izpostavi geodetske uprave, Državni volilni komisiji in objavi v lokalnih časopisih. Polonca Marjetič Zemljič, univ.dipl.prav. PREDSEDNICA OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE GROSUPLJE


8

Gospodarstvo

april 2019

številka 2

Novi ivanški daljnovodi in elektromagnetno sevanje – nas mora skrbeti? – 2. del ko takšno sevanje akutne negativne posledice na zdravje. Zaradi tega je izpostavljenost, ki je višja od mejnih vrednosti mednarodne komisije za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), treba omejiti. Na NIJZ menijo, da upoštevanje smernic ICNIRP pomeni zadostno varovanje zdravja. Znanstveni dokazi o povezavi EMS s posledicami, kot so depresija, samomorilnost, reproduktivne in razvojne motnje, vpliv na imunski sistem in nevrološke motnje, so precej šibkejši kot v primeru otroške levkemije. V primerih, kot so rak na dojki ali bolezni srca in ožilja, obstaja dovolj dokazov, da nizkofrekvenčno magnetno polje ne vpliva na pojav teh bolezni.

Sevanje daljnovodov

Po daljnovodih prenašamo električno energijo od elektrarn do domov, tovarn, šol, bolnišnic in drugih ustanov. Daljnovodi in drugi elementi elektroenergetskega omrežja so vir nizkofrekvenčnih električnih in magnetnih polj, ki se raztezajo v okolico. Naprave elektroenergetskega omrežja so viri elektromagnetnega valovanja z omrežno frekvenco (50 Hz), kadar so pod napetostjo in po njih teče električni tok. Gre za neionizirajoče elektromagnetno sevanje zelo nizkih frekvenc. Pri teh frekvencah električnega in magnetnega polja običajno ne obravnavamo soodvisno kot elektromagnetno valovanje, temveč govorimo ločeno o nizkofrekvenčnem električnem polju in nizkofrekvenčnem magnetnem polju. Mejne vrednosti E- in M-polj so določene, da zaradi izpostavljenosti tem poljem ne pride do kakršnihkoli tveganj za zdravje prebivalstva. Določene so zelo strogo – precej strožje od tistih, pri katerih so bili na podlagi znanstvenih raziskav doslej ugotovljeni škodljivi vplivi. Svetovna zdravstvena organizacija poudarja, da sevalne obremenitve, ki so manjše od mednarodnih smernic ICNIRP, ne povzročajo znanih negativnih vplivov na zdravje. V Sloveniji so mejne vrednosti določene z uredbo. Za nove vire sevanj na bolj občutljivih, bivanjskih območjih pa postavljajo še strožje mejne vrednosti z dodatnim večkratnim faktorjem previdnosti glede na smernice ICNIRP.

Načela previdnosti za vsak primer

petosti. Napetost pa se skorajda ne spreminja s časom; odstopanja so lahko le do nekaj odstotkov. Nasprotno pa je gostota magnetnega polja časovno spremenljiva, ker je odvisna samo od električnega toka. Tok pa se časovno zelo spreminja, in sicer glede na potrebe porabnikov. Jakost električnega polja in gostota magnetnega polja z oddaljenostjo od daljnovoda zelo hitro upadata. Izmerjene vrednosti električnih in magnetnih polj daljnovodov so za

0,2 µT 2 µT 20-60 µT električni tok po ži- delovanje daljno- gostota Zemljinega cah v našem domu voda na oddaljeno- statičnega magnesti 40 metrov tnega polja Primerjava tipične gostote magnetnega polja okoli nas. Najmočnejša nizkofrekvenčna električna polja omrežne frekvence 50 Hz, ki jih lahko najdemo v okolju, so prisotna pod visokonapetostnimi daljnovodi. Tako električno, kot magnetno polje se z oddaljenostjo od osi daljnovoda zmanjšujeta obratno sorazmerno s kvadratom razdalje. Iz spodnje slike je razvidno, da so vrednosti v bližini 110kV daljnovodov najvišje, v bližini 35kV daljnovodov pa znatno nižje. Ob tem je treba poudariti, da so poteki polja predstavljeni za nazivno obremenjene daljnovode za višino enega metra nad tlemi, običajno pa so daljnovodi bistveno manj obremenjeni in so posledično tudi vrednosti magnetnega polja bistveno nižje. Tudi različni tipi daljnovodov se po vplivu zelo razlikujejo. Zato se danes za večino novih daljnovodov izbere stebre tipa sod. Jakost električnega polja v okolici elektroenergetskih objektov se s časom praktično ne spreminja, ker je odvisna samo od električne na-

splošno prebivalstvo v bivanjskih okoljih, kot so stanovanjska območja, območja šol, zdravstvenih ustanov in podobno, pod strogimi mejnimi vrednostmi, ki so določene v predpisih. Te obremenitve so v bivanjskih okoljih tudi manjše od vrednosti polj iz naravnih virov. Koliko manjše so, pa je odvisno predvsem od naše oddaljenosti od daljnovodov.

Sevanje in mobilne komunikacije

Napredne telekomunikacijske naprave, kot so mobilni telefoni in bazne postaje, so pomemben del našega vsakodnevnega komuniciranja. So viri visokofrekvenčnega neionizirajočega EM-sevanja. Mobilni telefoni oddajajo in sprejemajo visokofrekvenčno EM-sevanje v območju mikrovalov. Med uporabo se navadno neposredno dotikajo ušesa ali glave. Izhodno moč telefona običajno določa razdalja med bazno postajo in mobilnim

telefonom: večja, ko je ta razdalja oziroma hitreje, ko se (v primeru podatkovnega prenosa) podatki prenašajo, večja je izhodna moč mobilnega telefona. Bližje, ko smo bazni postaji, manj oddajne moči potrebuje mobilni telefon za vzpostavitev in vzdrževanje zveze. Med takim pogovorom prejmemo torej manj sevanja, kot če govorimo s telefonom ob ušesu na lokaciji s šibkim signalom (na primer daleč od bazne postaje, v betonski zgradbi in podobno). Mejna vrednost SAR znaša 2W/kg, ki jo mobilni telefon doseže le pri zelo slabem signalu (ena do dve črtici), medtem ko dober signal (pet črtic) mobilne telefonije omogoča delovanje telefona v načinu, ki povzroča obremenitev le okoli SAR 0,1 W/kg.

Vplivi EMS na zdravje ljudi

Vplive na okolje, predvsem na ljudi, merijo na Inštitutu za neionizirna sevanja. Posebej dragocene so bile meritve v času žledoloma, ko so bili daljnovodi ugasnjeni in so lahko opravili primerjave. Za ljudi je bolj kot sevanje električnega, nevarno sevanje magnetnega polja. V javnosti se največkrat pojavlja skrb, da elektromagnetno sevanje povzroča raka. To sicer ni dokazano, nekatere raziskave pa so pokazale na povečano verjetnost otroške levkemije, če je otrok dalj časa izpostavljen povprečnim 24-urnim sevanjem, višjim od 0,4 mikrotesle. In kakšne so izmerjene vrednosti? Sevanje, ki ga povzroča sušilnik za lase, je lahko tudi do 2000 mikrotesel na razdalji treh centimetrov! Čeprav proučevanje vplivov EMS na zdravje poteka že skoraj pol stoletja, še vedno nimamo nedvoumnega odgovora na to, ali je povezano z negativnimi posledicami ali ne, je pojasnil direktor Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJS) prof. dr. Ivan Eržen. Ob upoštevanju vseh dosedanjih informacij lahko sklepamo, da ima v primeru, ko jakost nizkofrekvenčnega električnega in magnetnega polja preseže mejne vrednosti, lah-

Načela previdnosti so splošno znana. Posameznik lahko svojo izpostavljenost poljem zmanjša na različne načine: • Poskrbi za čim večjo oddaljenost od virov sevanj, saj tako učinkovito zmanjša njihov morebitni vpliv. • Časovno omeji svojo izpostavljenost. Ker so nočne izpostavljenosti dolgotrajnejše, je iz preventivnih razlogov smiselno poskrbeti za zadostno razdaljo od virov polj. To še posebej velja za dojenčke in malčke. Radijske budilke naj ne bodo nameščene neposredno ob glavi. Pri oddajniku babyphona in predvsem pri usmernikih je treba paziti na zadostno razdaljo od otroške posteljice. Če je mogoče, naj oddajnik deluje na baterije, saj v tem primeru nizkofrekvenčna izmenična polja ne nastajajo. • Poskrbi, da so elektroinštalacije dobro izolirane in nameščene pod omet. • Elektronskih naprav ne pušča v stanju »standby« in jih izključi. To velja predvsem za televizorje in avdio naprave. • Ljudje, ki so zaskrbljeni, lahko na različne načine omejijo izpostavljenost VF EMS, tako svojo lastno kot tudi izpostavljenost otrok. Ukrepi obsegajo uporabo prostoročnih kompletov med telefoniranjem z mobilnim telefonom, omejitev izpostavljenosti VF EMS s krajšimi pogovori ter držanje telefona čim dlje od glave in telesa. K temu sodi tudi izbira telefona z nizko SAR. • Slušni pripomočki: Večina novejših modelov slušnih aparatov je neobčutljivih na radiofrekvenčne motnje zaradi mobilnih telefonov, ki so oddaljeni vsaj dva metra. Motnje so odvisne od izvedbe slušnega aparata,

narave okvare sluha in tipa mobilnega telefona. Žal so starejši tipi slušnih pripomočkov zelo občutljivi na interference in je uporaba mobilnega telefona v teh primerih nemogoča. • Srčni spodbujevalnik: Različni modeli spodbujevalnikov dokazujejo precejšnjo neobčutljivost na signale mobilnih telefonov in drugih naprav. Kljub temu naj se imetniki spodbujevalnikov, ki želijo uporabljati mobilni telefon, posvetujejo s svojim kardiologom. • Zaščitni pripomočki: Rezultati izvedenih raziskav kažejo, da ni potrebe po ovitkih, nalepkah, ploščicah in drugih napravah za zmanjševanje VF EMS na mobilnih telefonih. Največkrat gre pri tem za spretno tržno manipulacijo, saj »učinkovitosti« tako imenovanih »zaščitnih pripomočkov« ni mogoče potrditi z zdravstvenimi testi, hkrati pa učinek tovrstnih naprav na zmanjšanje izpostavljenosti EMF ni potrjen z ustreznimi meritvami. • Varnost pri vožnji: Uporaba mobilnega telefona med vožnjo, pa naj bo to konvencionalni aparat ali aparat za prostoročno telefoniranje, zvišuje nevarnost prometne nesreče. Vozniki bi se zato morali odreči uporabi mobilnih telefonov med vožnjo. Posamezniki lahko na različne načine omejijo izpostavljenost EMS. V tem primeru ukrepi zadevajo uporabo naprav z nizko stopnjo sevanja (telefoni, elektronske naprave ...) ter prostoročnih kompletov. Preventivno naj se obnašajo tudi osebe s slušnimi pripomočki in srčnimi spodbujevalniki. Večina novejših modelov slušnih aparatov je neobčutljivih za radiofrekvenčne motnje zaradi mobilnih telefonov, ki so oddaljeni vsaj dva metra.

Ali vas skrbi, kakšnemu EMS ste izpostavljeni?

Če vas vseeno skrbi oziroma imate občutek, da so v vašem bivalnem okolju vrednosti EMS višje od dopustnih, lahko to tudi potrdite z meritvami, ki jih izvedejo usposobljeni strokovnjaki Inštituta za neionizirna sevanja INIS, ki je akreditiran s strani Slovenske Akreditacije (LP-059) za izvajanje meritev elektromagnetnih sevanj v frekvenčnem območju od 0 Hz do 40 GHz. Franc Fritz Murgelj

IZPOSOJA ŠOTOROV • • • • • •

OBHAJILA FANTOVŠILNE, DEKLIŠČINE POROKE MANJŠE PRIREDITVE ROJSTNEDNEVNE ZABAVE PIKNIKI

NAROČILA OD PON.- SOB. GSM: 031 895 321 E-pošta: info.kotnig@gmail.com FB: Šotori Gašper


V Stični prenovljena poslovalnica Mesarstva Maver V soboto, 16. marca, je v Stični potekala slovesna otvoritev prenovljenih prostorov poslovalnice Tuš market Marinka. Poslovalnica v Stični deluje že slabih 30 let, zato so se v Mesarstvu Maver odločili za temeljito prenovo. Pri prenovi so optimizirali nakupovalne poti in kupcu ponudili sodobno nakupovalno izkušnjo. Poleg tega je trgovina zdaj večja za približno 50 kvadratnih metrov in ponudba pa razširjena za tisoč novih artiklov. Povečan je oddelek mesnice, na novo urejena je tudi pekarna. Nekoliko je prenovljena še zunanjost poslovalnice, trgovino pa so opremili tudi z novim varnostnim sistemom. Kot je povedal predstavnik podjetja Jaka Maver, je prenova potekala po zadanih načrtih, za kar gre zahvala številnim lokalnim obrtnikom. Kupcem pa želijo, da bi poslovalnico sprejeli za svojo in se v njej počutili v stilu občinskega slogana, prijetno in domače.

Gospodarstvo

številka 2

april 2019

9

Podjetniški kotiček z Območno obrtno – podjetniško zbornico Grosuplje PRIHAJAJOČI DOGODKI NA OOZ GROSUPLJE, več informacij in prijavnice na www.ooz-grosuplje.si, kjer preverite pogoje subvencionirane udeležbe: • Brezplačno »DAVČNO IN RAČUNOVODSKO SVETOVANJE« s Tadejo Bučar, davčno svetovalko na OZS, bo potekalo v petek, 31. 5. 2019, v Domu obrtnikov v Grosuplju. Projekt bo izveden v okviru SPOT Osrednja slovenska regija.

Slovesne otvoritve se je udeležil tudi župan Dušan Strnad. V županski funkciji je najbolj vesel takšnih dogodkov, ko podjetje razume svojo vlogo v lokalni skupnosti. Hkrati pa podjetje razume ves trud, ki ga

lokalna skupnost vlaga, da bi se občani počutili čim bolj domače. Navdušujejo ga tudi člani podjetja Maver, ki se znajo povezovati in skrbeti za to, da v njihovih poslovalnicah kupujemo večina doma pridelanih stvari in mesnine domačih proizvajalcev. »Upam, da boste svoje poslovalnice v občini kot tudi izven nje še naprej širili ter poskrbeli za delovna mesta in s tem dali dober zgled drugim mladim ljudem, kako se lahko uspe z lastno pobudo na domačih tleh,« je še povedal Strnad. Za blagoslov prenovljenih prostorov je poskrbel stiški pater Maksimiljan File, za dobro voljo pa so poskrbeli člani Godbe Stična in harmonikar Jure Omahen. Gašper Stopar

• Seminar »Obveznosti iz novih gradbenih predpisov, vezano na izvedbo del na gradbenih objektih s poudarkom na vpisu v imenik vodij del«, bo potekal v sredo, 5. 6. 2019, ob 17.00, tokrat izjemoma v Modri dvorani Jakličevega doma na Vidmu v Dobrepolju. Predaval bo Janko Rozman, Sekretar Sekcije gradbene stroke na OZS. Ali veste, da se morate vsi, ki se ukvarjate z gradbeništvom, tudi monterji stavbnega pohištva, steklarji, fasaderji, elektro inštalaterji, inštalaterji centralnega ogrevanja in drugi, do 31. 5. 2020 vpisati v imenik Vodij del? Kakšne pogoje morajo podjetja izpolnjevati za vpis ter druge novosti Gradbenega zakona, ki je začel veljati že 1. 7. 2018, boste izvedeli na seminarju. Vljudno vabljeni. • USPOSABLJANJE IZ VARSTVA PRI DELU bo potekalo v sredo, 12. 6. 2019, ob 15.00 v Domu obrtnikov v Grosuplju. Dodatna pojasnila boste dobili na OOZ Grosuplje, ooz.grosuplje@ozs.si, 01-786 51 30, www.ooz-grosuplje.si.

Kako uspešni smo bili pri zbiranju komunalnih odpadkov v letu 2018? V letu 2018 smo na območju občin Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica zbrali skupaj 11.915 ton komunalnih odpadkov, od tega 8.247 ton ločenih frakcij ter 3.668 ton mešanih komunalnih odpadkov (črni zabojnik). S tem smo izboljšali rezultat zbrane količine ločenih frakcij iz leta 2017 za 2,64 %. Skupaj smo tako zbrali že 69,21 % ločenih frakcij, kar je razvidno na spodnjem grafu.

Graf 1: Prikazuje v odstotkih razmerje med količino ločeno zbranih frakcij – modra barva in količino ostankom odpadkov v črnem zabojniku – rdeča barva

Vse mešane komunalne odpadke, ki jih zberemo v črnem zabojniku, odpeljemo v RCERO Ljubljana na mehansko biološko obdelavo. V grafu 2 je prikazana količina odpeljanih odpadkov za leto 2016, 2017 in 2018. V letu 2018 smo povečali količino odpeljanih odpadkov za 2,93 % glede na leto poprej. Razlog je v tem, da smo v letu 2018 kar za 8,89 % zbrali več komunalnih odpadkov kot v letu 2017.

Graf 2: Mesečni prikaz zbranih ostankov komunalnih odpadkov v letu 2016, 2017 in 2018, ki jih odpeljemo v RCERO Ljubljana na mehansko biološko obdelavo

V preteklem letu smo povečali količine zbranega papirja in kartona, mešane embalaže, steklene embalaže, odpadne električne in elektronske opreme, odpadnih nagrobnih sveč, odpadnih kovin in odpadne lesene embalaže, nekoliko manj kot v preteklih letih pa smo zbrali nevarnih odpadkov in odpadnega lesa. Zaradi razmeroma deževnega poletja smo v letu 2018 zbrali za 18,8 % več bioloških odpadkov kot v preteklem letu.

Graf 3: Prikaz količine zbranih ločenih frakcij od leta 2005, ko smo postavili nove ekološke otoke do vključno leta 2018.

Cilj Javno komunalnega podjetja Grosuplje v letu 2019 je količino ločeno zbranih frakcij glede na zbrane odpadke še nekoliko povečati, na način, da bomo nadaljevali z ozaveščanjem uporabnikov o pravilnem ločevanju odpadkov in pogosteje tudi izvajali kontrolo. Uporabnike bomo sprva opozorili na nepravilno ločevanje, v primeru ponavljajočega se neupoštevanja opozoril in nasvetov, pa bomo v reševanje tovrstnih zadev vključili tudi Medobčinski inšpektorat. V letu 2019 prav tako načrtujemo izvedbo zbirnih akcij, in sicer dve zbirni akciji nevarnih odpadkov, zbirno akcijo za odpadno električno in elektronsko opremo ter akcije zbiranja starega, odpadnega papirja v sodelovanju z osnovnimi šolami iz območja vseh treh občin. Vse informacije o ločevanju odpadkov lahko najdete tudi na naši spletni strani odpadki.jkpg. si. Javno komunalno podjetje Grosuplje


10 Kmetijstvo

april 2019

številka 2

Občni zbor govedorejcev Kot je že ustaljena praksa, v teh dneh potekajo občni zbori naših društev. Tako smo se v Temenici zbrali člani Govedorejskega društva Stična, da smo pregledali svoje poslovanje. Predsednik društva Bojan Štrus nas je seznanil z dosedanjimi aktivnostmi ter napovedal nadaljnje aktivnosti. Na kratko lahko rečemo, da so vse aktivnosti tako v preteklosti, kot prihodnosti, usmerjene v to, da naši člani, rejci govedi, pridobijo čim več novih znanj in spoznanj iz reje in to prenašajo v svoje hleve in reje. Veliko nam pri tem pomagajo strokovne službe, predvsem v smislu selekcije in odbire živali za nadaljnji razplod, kot tudi pri prepoznavanju bolezenskih stanj in seveda svetovanju o zdravljenju. Tako sta nam strokovnjaka s Kmetijsko gozdarskega zavoda iz Ljubljane ing. Matjaž Hribar in ing. Tomaž Perpar predstavila rejske dosežke rejcev v naši občini, kjer ugotavljamo, da so naši najboljši rejci dosegli rezultate, ki krepko presegajo slovensko povprečje, tako pri prireji mleka, kakor tudi pri prireji mesa. Ob tej priložnosti smo najboljšim rejcem podelili tudi posebna priznanja v obliki miniaturnih zvončkov, za njihove rejske dosežke. Tako sta za največje hlevsko povprečje proizvedenega mleka v eni laktaciji prejela Kavšek Franc iz Škrjanč za črno-belo pasmo z 8811 l namolzenega mleka in za rjavo pasmo s 7410 l mleka. Pri lisasti pasmi je priznanje dobil Maver Boštjan iz Češnjic pri Zagradcu s hlevskim povprečjem 8190 l namolzenega mleka v eni standardni laktaciji. Zelo pomembna je tudi dolgoživost krav, saj se meri tudi, koliko mleka so oddale v svojem življenju. Tudi za te dosežke so bila podeljena priznanja po pasmah krav, in sicer za lisasto pasmo je priznanje do-

Čebelarja ČD Stična s predstavitvijo na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani V ponedeljek, 1. aprila 2019, smo v Centru KemikUm Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete pri laboratorijskih vajah predmeta Temelji naravoslovja, na 2. stopnji študija, ki je namenjen študentom, bodočim učiteljem različnih predmetov, obravnavali učne vsebine, povezane z medom in čebelarstvom v Sloveniji.

Dobitniki priznanj: Maver Boštjan, Kavšek Benjamin, Markelj Ciril, Fajdiga Bojan in Bregar Matjaž ter predsednik Štrus Bojan ter ing. Tomaž Perpar in ing. Matjaž Hribar bil Maver Boštjan za kravo, ki je v svojem življenju oddala kar 87 077 l mleka, za rjavo pasmo je priznanje dobil Kavšek Franc za kravo, ki je dala 63225 l mleka, za črnobelo pasmo pa je priznanje dobil Fajdiga Bojan za kravo, ki je v svojem življenju dala 56 190 l mleka. Podelili smo tudi priznanja rejcem bikov, in sicer za največji prirast na posamezno žival na dan. Tako sta bila nagrajena Ciril Markelj z Rdečega Kala za prirast 1168 g/dan in Alojz Bregar s Sel pri Dobu s prirastom 1161 g/dan. Več in podrobneje o tem si lahko pogledate na spletni strani Govedorejskega društva Stična. Iz predstavljenega sledi, da smo v občini Ivančna Gorica zelo dobri rejci tako pri prireji mleka kakor tudi pri prireji mesa. Strokovno delo in vztrajnost so vidni v predstavljenih rezultatih. A kaj, ko je to le en del zgodbe. Drugi del se kaže na trgu, ko svoje kakovostne izdelke ponudimo v prodajo. Tam nam ponudi-

Odlični rejec Ciril Markelj z Rdečega Kala jo tako nizke cene, da marsikatera kmetija opušča rejo, saj z izkupičkom komaj pokrijemo stroške. Očitno je tu zatajila druga stran kmetovega suporta, ki nam že predolgo obljublja boljše čase. Tragično pa je to, da jim še kar naprej verjamemo. Lojze Podobnik

Destinacija »Prijetno domače« na sejmih v Celju in Gornji Radgoni Pomladanski čas zaznamujejo tudi turistični forumi in sejmi, saj je to čas načrtovanja dopustov in izletov, kar terja od turističnih ponudnikov veliko promocijskih aktivnosti. Na začetku leta se je občina Ivančna Gorica predstavljala na tradicionalnem sejmu Alpe Adria na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, kjer je promocija potekala pod okriljem Zavoda Prijetno domače in Občinske turistične zveze Ivančna Gorica, meseca marca in aprila pa še na dveh sejmih. V Celju je 16. in 17. marca potekal osrednji čebelarski sejem pri nas, t. i. ApiSlovenija, na katerem se je naša občina kot prejemnica priznanja Čebelam prijazna občina predstavljala kot vse bolj pomembna destinacija čebelarskega turizma. Na predstavitveni stojnici Zavoda Prijetno domače so se obiskovalci lahko seznanili s celovito turistično ponudbo naše občine s poudarkom na čebelarski tradiciji in ponudbi naših čebelarjev. Celotna promocija pa je vezana na Višnjo Goro kot »rojstni kraj« kranjske čebele, kjer si že zdaj lahko obiskovalci ogledajo obeležje kranjski čebeli in učni

Na 1. del laboratorijskih vaj smo s Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani povabili čebelarja Franca Bobnarja in Alojzija Mikliča, člana čebelarskega društva Stična z občine Ivančna Gorica. Franc in Alojzij sta študentom različnih študijskih smeri na zanimiv in inovativen način s številnimi učnimi pripomočki razložila čebelarsko dejavnost v Sloveniji. Predstavila sta organizacijsko shemo hierarhije čebelarske dejavnosti v Sloveniji, od Čebelarske zveze Slovenije do posameznega čebelarskega društva. Izvedeli smo, kakšno je delo čebelarja skozi celo leto in katere so posebnosti, značilne za posamezen letni čas. Razložila sta proizvodnjo medu pri čebelah, medenje medonosnih rastlin in potek »čebeljega dneva«. Opomnila sta na številne že obstoječe medene izdelke in nekatere glede sestave in njihove uporabne vrednosti tudi natančneje predstavila. V predstavitvi sta veliko pozornost namenila Kranjski čebeli ter boleznim, ki jim grozijo. Po predstavitvi je sledila diskusija med čebelarjema in študenti, ki je vključevala zanimiva vprašanja glede življenja čebel, hierarhijo v čebeljem panju, trženje medenih izdelkov, ohranjanje slovenske kulture čebelarstva, zgradbo čebelnjaka in pomen značilnih panjskih končnic. Predstavitev čebelarstva se je končala s kratko predstavitvijo lanskoletnega prvega obeleženja svetovnega dneva čebel. Čebelarja sta med drugim poudarila, da je 18. maja 2018 v Občini Ivančna Gorica, natančneje v starem mestnem jedru Višnje Gore, ki velja za rojstni kraj Kranjske sivke, potekala slovesnost ob odkritju obeležja Kranjski čebeli. Franc Bobnar in Alojzij Miklič sta se po predstavitvi spoznala z nekaterimi zaposlenimi na Katedri za kemijo in kemijsko izobraževanje, med drugim tudi z dekanom fakultete, izr. prof. dr. Janezom Vogrincem. Center KemikUm Univerze v Ljubljani Pedagoške fakultete, se gostoma zahvaljuje za predstavitev in obisk na fakulteti. Želja članic in članov Centra KemikUm – razvojno-inovacijskega laboratorija je vzpostavitev nadaljnjega sodelovanja s čebelarji in skupen razvoj ter priprava inovativnih izobraževalnih delavnic na temo raziskovanja čebelarstva v Sloveniji, fizikalnih ter kemijskih lastnosti različnih vrst medu ter drugih medenih izdelkov, ki bi bile namenjene slovenskim osnovnošolcem in srednješolcem. asist. Miha Slapničar, prof. kem., biol.

PGD Stična čebelnjak kranjske čebele, v prihodnosti pa bo nastala tudi t. i. Hiša kranjske čebele. Sejma so se udeležili tudi naši čebelarji iz Čebelarskih društev Krka – Zagradec in Stična, na sejem pa so pripeljali tudi učence Podružničnih šol Krka, Zagradec in Višnja Gora, ki v sklopu pouka obiskujejo čebelarski krožek. Učenci so se na sejmu udeležili tudi ustvarjalnih delavnic. V Gornji Radgoni pa je v predvelikonočnem času od 12. do 14. aprila potekal mednarodni sejem Naturo,

sejem zelenega turizma in bivanja. Tudi na tem sejmu se je občina predstavljala kot destinacija čebelarskega turizma, s tem pa pa tudi kot destinacija zelenega turizma. Številni naši naravni biseri, pohodne poti, ponudba kmetij in drugih ponudnikov, so obiskovalce pritegnili, za kar so še posebej zaslužni naši informatorji na predstavitvenih stojnicah. Na dan otvoritve se je pri njih ustavil tudi predsednik Državnega zbora Dejan Židan. Matej Šteh

vabi na dan odprtih vrat, ki bo v soboto, 1. 6. 2019, od 10.00 do 14.00. Pripravljamo prikaz opreme, demonstracijo operativnih postopkov in program za otroke in mladino. Prijazno vabljeni v našo družbo.


april 2019

številka 2

Krajevne skupnosti

11

Občinska turistična zveza z novim vodstvom

Izobraževanje za lokalne turistične vodnike

V sredo, 17. aprila, je v prostorih gasilskega doma v Zagradcu potekal volilni letni zbor članov Občinske turistične zveze Ivančna Gorica, na katerem so delegati trinajstih turističnih društev sprejeli obsežen program dela za leto 2019 in izvolili novo vodstvo zveze. Dolgoletnega predsednika zveze Pavla Groznika je nasledil prav tako dolgoletni turistični delavec Stane Kralj iz TD Zagradec.

S svečano podelitvijo certifikatov se je 4. aprila 2019 zaključilo izobraževanje lokalnih turističnih vodnikov v občini Grosuplje. Na izobraževanju, ki je potekalo od novembra 2018 do marca 2019, smo nova znanja s področja turističnega vodenja nabirale tudi Marijeta Lovrić Simoniti, Karmen Gorše ter Maja Marolt, članice Turističnega društva Višnja Gora.

Predstavniki naših turističnih društev so se seznanili s poročilom o delu v lanskem letu, ki ga je podal predsednik Pavel Groznik. V svojem nagovoru je povzel tudi delo minulega mandata, s katerim zaključuje dolgoletno vodenje zveze. Groznik je vodenje zveze prevzel pred dvanajstimi leti, ko je nasledil pokojnega predsednika Avgusta Likovnika. V tem obdobju se je turistično društvena organizacija v naši občini aktivno razvijala. Prav na tokratnem zboru je bilo v zvezo sprejeto že 13. društvo, TD Lavričeva koča Gradišče nad Šentvidom in Stično. Turistična društva sodelujejo pri organizaciji številnih krajevnih in občinskih prireditev, skrbijo za urejenost krajev in čisto okolje, v svojih vrstah pa združujejo okoli tisoč članov. Kot je povedal, bo z veseljem sodeloval v zvezi še naprej, prav pa je, da vodenje prevzamejo mlajši sodelavci, zato je tudi predlagal za novega predsednika dosedanjega podpredsednika Staneta Kralja. Stane Kralj se je po izvolitvi zahvalil za podporo. Kot je še dejal, bo ena glavnih nalog vodstva pomladitev članstva in nadgradnja sodelovanja z Občino Ivančna Gorica, Zavodom Prijetno domače in drugimi institucijami. Na njegov predlog je nato zbor članov soglasno izvolil Pavla Groznika za častnega predsednika Občinske turistične zveze Ivančna Gorica. Volilnega zbora so se udeležili tudi nekateri gostje, med njimi tudi

generalna sekretarka Turistične zveze Slovenije Karmen Burger, ki je prenesla pozdrave predsednika Pavla Hevke in pohvalila dobro sodelovanje z OTZ Ivančna Gorica. Ne nazadnje so njeni člani aktivni tudi v organih TZS. Mladinski svet TZS pa od letos vodi članica TD Ambrus Ines Klopčič. Podžupan Tomaž Smole je navzočim predstavnikom turističnih društev čestital za njihov prispevek pri oblikovanju turistične ponudbe v občini, ki se promovira pod znamko Prijetno domače. Načrti občine so, da bi Višnja Gora s Hišo kranjske čebele postala nekakšna vstopna točka za turizem v naši občini. S primernimi tržnimi programi bi se obiskovalcem ponudila tudi preostala turistična in gostinska ponudba v občini. Pri tem pa bodo še naprej

pomembno vlogo imela tudi turistična društva. Nujno je tudi nadaljnje sodelovanje z Zavodom Prijetno domače, ki se bo tudi kadrovsko okrepil, nova predsednica Sveta Zavoda Prijetno domače Martina Hrovat pa je, kot je povedala tudi sama, članica turističnega društva v Ambrusu in se nadeja nadaljnjega sodelovanja zveze in zavoda. OTZ je tudi partner Zavoda pri projektu RAST, ki je prijavljen na razpisu Lokalne akcijske skupine STIK. Zbor članov se je zaključil z izrekanjem čestitk in zahval, Pavlu Grozniku pa so člani izročili stensko uro s podobo njemu zelo ljubega polža, simbola Višnje Gore. Matej Šteh

Turistki iz Srbije in Rusije naši občini dodelili visoko oceno V mesecu marcu smo v občini Ivančna Gorica gostili številne goste iz tujine. Poleg predstavnikov 22 delegacij iz 15 držav Evropske unije iz projekta Cross over in Knots, sta prvo soboto v marcu občino, v sklopu Turistične patrulje časopisa Svet24, obiskali tudi turistki iz Rusije in Srbije. Turistična akcija časopisa Svet24 je zasnovana tako, da izbrana slovenska mesta obiščeta tuja državljana in kot naključna turista dva dneva spoznavata lokalne znamenitosti in turistično ponudbo. Pri tem si morata samostojno poiskati prenočišče, obiskati lokalne znamenitosti, seveda obiskati tudi kakšno izmed lokalnih gostilen in vsa doživetja tudi vestno dokumentirati. Svojo izkušnjo morata nato oceniti po vnaprej določenih kriterijih, kot so urejenost, videz in čistoča kraja, gostoljubnost, kulinarična ponudba. Kot petnajsto občino sta Srbkinja in Rusinja obiskali občino Ivančna Gorica, ravno v času 26. pohoda po Jurčičevi poti in pustnega rajanja na Jurčičevi domačiji. Poleg rajanja na zaključku pohoda sta si ogledali še lepote doline reke Krke in Krško

Selfi pred Obrščakovo krušno pečjo jamo. Tam so njima člani Jamarskega kluba Krka pokazali vrvne spretnosti in jih spustili v bližnjo jamo. Prav tako sta uživali in pokušale lokalno hrano, še posebej sta bili navdušeni nad domačimi kolinami v Gostilni Obrščak na Muljavi. Nedeljo sta izkoristili za sprehod do Lavričeve koče na Gradišče nad Šentvidom, v nadaljevanju dneva pa sta si ogledali še stiški samostan. Prenočili sta v Hiši Ida v Stični. Osnovne informacije in napotke jima je

posredovala informatorka v pisarni Zavoda Prijetno domače. Nad obiskom sta bili turistki izjemno zadovoljni in večkrat povedali, da se bosta v Ivančno Gorico še vrnili. Vse to dokazujejo tudi ocene, ki sta jih dodelili po obisku naše občine. Občino Ivančna Gorica sta ocenili s kar 90 od 100 možnih točk, kar je našo občino uvrstilo na 3. mesto (skupaj z občino Sodražica). Gašper Stopar

Pridobljene licence za lokalnega vodnika nam omogočajo vodenje skupin in posameznih obiskovalcev na območju občin Grosuplje in Ivančna Gorica. Izobraževanje je organiziral in izvedel Zavod za turizem Grosuplje, našo udeležbo pa je podprla Občinska turistična zveza Ivančna Gorica. Program izobraževanja je bil zastavljen strokovno in smiselno in je zaobjel tako načine in tehnike vodenja, komunikacijske veščine, psihologijo, promocijo v turizmu kot zgodovino in etnologijo naših krajev, pregled obstoječe turistične ponudbe, naravne posebnosti in kulturno zgodovinske spomenike. Del vsebin je bil podan na predavanjih, zelo velik poudarek pa je bil na praktičnem izvajanju vodenj, tako peš kot v muzeju in z avtobusom. Teme so predavali strokovnjaki s posameznih področij, celotno izobraževanje pa je povezovala in dopolnjevala z vsebinami mentorica Mateja Kregar Gliha, turistična vodnica z dolgoletnimi izkušnjami ter akreditirana izobraževalka turističnih vodnikov pri zvezi WFTGA. Udeleženke smo vesele, da smo se naučile novih veščin, s čimer bomo lahko pripomogle k boljši turistični ponudbi v občini. Komaj čakamo novih gostov in druženja z njimi. Upamo pa tudi na nadaljevanje izobraževanja z vsebinami, ki jih bo pripravil Zavod Prijetno domače v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica. Marijeta Lovrić Simoniti

V Šentvidu pri Stični obujamo »krajevni praznik« in »kulturni teden« Predstavniki lokalne skupnosti v sodelovanju z lokalnimi društvi smo se odločili, da krajanom in krajankam Šentvida pri Stični letos popestrimo čas pred jubilejnim 50. Taborom slovenskih pevskih zborov ter tako obudimo »kulturni teden« in »krajevni praznik«, ki smo ga Šentvidčani poznali in praznovali pred leti. Praznovanje letošnjega jubileja se bo začelo že 31. maja z osrednjo svečanostjo ob občinskem prazniku, ki bo letos posvečena šentviškemu pevskemu prazniku. Kulturni teden bo potekal med 7. in 16. junijem. V tem obdobju se bodo v Šentvidu pri Stični odvijale različne prireditve. Osrednja prireditev bo praznovanje krajevnega praznika, kjer nas bodo med drugim razveselile pesmi lokalnih pevskih zborov. V Šentvidu tradicijo poleg petja predstavlja še folklora, zato v tem tednu ne bo manjkalo poskočnih folkloristov in zanimivih korakov. Kultura pa ni samo petje in ples. Je veliko več. Poleg otvoritve likovne razstave in likovne delavnice, bomo z dobrodelno prodajo slik naših likovnih umetnikov in umetnic zbirali sredstva za socialno šibke družine. Začetek kulturnega tedna bo predstavljala posebna cvetlična okrasitev kraja. Cvetlični aranžmaji, ki jih bodo pripravili in zanj skrbeli člani društev in učenci osnovne šole, bodo pripravljeni vzdolž osrednje krajevne prometnice od gasilnega doma do osnovne šole, kjer poteka povorka pevskih zborov. K tej cvetlični okrasitvi kraja pa lahko prispevate tudi vi, drage krajanke in krajani. Vabimo vas, da svoje hiše in svojo okolico okrasite z lonci polnimi cvetočih rož. Z okrasitvijo bomo prispevali tudi k prijazni dobrodošlici gostov in pevcev, ki se bodo udeležili letošnjega jubilejnega tabora. Podroben program prireditev bo objavljen v naslednji številki Klasja. Že sedaj pa vas vabimo, da se prireditev udeležite v čim večjem številu. Svet Krajevne skupnosti Šentvid pri Stični, v sodelovanju z lokalnimi društvi


12 Krajevne skupnosti

april 2019

številka 2

Iz 24. skupščine Gasilske zveze Ivančna Gorica Gasilska zveza Ivančna Gorica je samostojna, nepridobitna, humanitarna in nepolitična oblika povezovanja 17 prostovoljnih gasilskih društev v občini Ivančna Gorica. Namen združevanja je, da skupaj prevzemajo dogovorjene skupne naloge in obveznosti. Po besedah predsednika ivanške gasilske zveze Jureta Strmoleta je cilj GZ Ivančna Gorica zagotavljati organiziranost, strokovno usposobljenost in enakomeren strokoven ter usklajen razvoj posameznega prostovoljnega gasilskega društva za učinkovito delovanje v sistemu Zaščite in reševanje v občini Ivančna Gorica. Iz poročila predsednika je bilo na skupščini razvidno, da so realizirali finančne načrte, usposabljali gasilce, sodelovali z mladimi, članicami in veterani ter tako s svojim odgovornim in strokovnim delom ves čas prispevali k izboljšanju požarne varnosti in javne gasilske službe na območju ivanške občine. Strmole je med drugimi tudi povedal, da se od gasilcev zahteva in pričakuje veliko vloženega truda, volje in usklajevanja tako službenih kot tudi družinskih obveznosti. »Vse to gasilcem iz leta v leto nalaga vedno več obveznosti, hkrati pa s tem rastejo tudi finančne potrebe. Žal cisterna, cev, ročnik, čelada in nepremočljiva obleka v današnjem času niso več zadosti,« še dodaja Strmole.

Poveljnik zveze Slavko Zaletelj je povedal, da so v letu 2018 po podatkih Uprave za zaščito in reševanje ivanške gasilske enote 129 krat izvozile na gasilsko intervencijo. Skupaj je na posredovanjih sodelovalo 1093 gasilcev iz vseh sedemnajstih PGD-jev. Na področju strokovnega usposabljanja so v minulem obdobju gasilci izvedli številna temeljna in dopolnilna usposabljanja po programu GZ Slovenije in usposobili 99 novih gasilcev za specialnosti. Aktivni so bili tudi na tekmovalnem področju, kjer so se društva udeleževala različnih tekmovanj in dosegla izvrstne uspehe. Naj omenimo le osvojitev naslova državnih pokalnih prvakinj v spajanju sesalnega voda za leto 2018

članic PGD Ivančna Gorica. Poveljnik je nagovor sklenil z oceno operativne pripravljenosti gasilskih enot v GZ Ivančna Gorico kot zelo uspešno. Skupščine Gasilske zveze Ivančna Gorica so se udeležili številni visoki gostje tako na državni kot lokalni ravni. Zbrane so z obiskom počastili poveljnik Gasilske zveze Slovenije Franci Petek, član upravnega odbora GZS in predsednik regije Ljubljana II Uroš Gačnik ter domači župan Dušan Strnad, kije spregovoril o predlaganem finančnem in delovnem načrtu ter izrazil pohvalo in zahvalo tako vodstvu zveze kot vsakemu PGD-ju posebej, da stanje gasilstva v občini držijo na tako visoki ravni. Župan je med drugim še pove-

Janez Kastelic st. – prejemnik visokega gasilskega priznanja Kipec gasilca je drugo najvišje priznanje, ki ga je mogoče prejeti v gasilski organizaciji. Podeljuje se tistim gasilcem, ki so s svojim delom, predanostjo in požrtvovalnostjo veliko prispevali k razvoju gasilstva v lokalnem in tudi širšem področju. Kipec gasilca na leto prejmejo trije posamezniki, med katerimi je bil tokrat tudi naš član Janez Kastelic. Priznanje za izjemno delo na področju usposabljanja, preventive in operative je prejel na Plenumu Gasilske zveze Slovenije (v nadaljevanju: GZS), najvišjem organu GZS med dvema kongresoma, dne, 6. 4. 2019 v Tolminu. Ob prihodu domov pa ga je čakalo presenečenje – vodni slavolok in sprejem pred gasilskim domom Stična. ČESTITAMO! Nekaj besed o gasilski poti Janeza Kastelica: Janez Kastelic st. je član Prostovoljnega gasilskega društva Stična že od leta 1982. Že od nekdaj je rad zahajal v gasilski dom, se rokoval z orodjem in opremo ter opazoval gasilce pri svojem delu. Želja po pomoči drugim, ki je podprta tudi s strokovnim gasilskim znanjem, so ga vodile v nenehno izobraževanje in usposabljanje ter pridobivanje novega znanja ter izkušenj. Kot eden izmed prvih v občini Ivančna Gorica je dosegel čin višji gasilski častnik, to je najvišji čin, ki ga je mogoče doseči po poti rednega usposabljanja. V PGD Stična je 26 let opravljal funkcijo poveljnika osrednje enote, kasneje je prevzel vlogo namestnika poveljnika društva. Ves čas svojega udejstvovanja se je trudil, da so bile operativne enote dobro teoretično kot tudi praktično usposobljene. Kot poveljnik društva je uvedel redne tedenske vaje za operativne člane, ki se izvajajo še danes, saj meni, da je dober operativec tisti, ki skrbi za svoje znanje, je dobro usposobljen in se zna v kritični situaciji pravilno odločiti. Janez je bil 18 let poveljnik sektorja Stična, ki združuje naslednja društva: Metnaj, Muljava, Ivančna Gorica,

Stična. Še vedno pa, po več kot 18ih letih, opravlja funkcijo namestnika poveljnika GZ Ivančna Gorica. Več let je bil vodja usposabljanj v GZ Ivančna Gorica, še vedno pa je aktiven predavatelj in inštruktor na vseh tečajih na nivoju GZ in regije. Predlagani je opravil vrsto gasilskih strokovnih izpopolnjevanj, med drugimi je aktiven sodnik v gasilskih športnih disciplinah, opravljeno ima usposabljanje za predavatelja, radijske postaje, reševalca ob nesrečah z nevarnimi snovmi, delo z dihalnim aparatom ter usposabljanje za preventivca, ki ga z veliko vnemo implementira tudi v praksi. Prav tako ima opravljeno tudi dopolnilno usposabljanje za vodenje velikih intervencij, kar je moral večkrat potrditi tudi v praksi pri naravnih in drugih nesrečah. Janez Kastelic je sodeloval na številnih velikih intervencijah po Sloveniji, pri katerih je posredovala regija Ljubljana II in GZ Ivančna Gorica (Škrbina 2006, Železniki 2007, Osilnica 2012, Trstelj 2013 in Kraški rob-Črni Kal 2016). Seveda velja omeniti tudi nekaj večjih domačih intervencij, kjer je veliko doprinesel predvsem pri vodenju in dajanju strokovnih rešitev (intervencije - izliv naftnih derivatov Ortnek 1998, izliv neznane strupene snovi Globočec 2004, poplave Ivanč-

na Gorica 2010, žled Ivančna Gorica 2014). Je avtor elaboratov večjih gasilskih vaj, naj omenimo zadnji dve - Potres 2014, na vaji sodelovalo več kot 350 gasilcev in občanov z vso razpoložljivo tehniko v GZ Ivančna Gorica ter Stična 90 - vaja, ki se je odvijala ob 90-letnici društva PGD Stična, kjer je sodeloval helikopter Slovenske vojske in 12 društev iz GZ Ivančna Gorica. Janez Kastelic pa ni skrbel samo za operativno delovanje, veliko skrb je namenjal predvsem mladini ter kasneje članicam in veteranom. Pod njegovim vodstvom se je v domače društvo vključilo veliko mladih, ki so se družili na tekmovalnih in drugih aktivnostih. Z dobro motivacijo in zgledom mu je uspelo, da je kar nekaj mladih fantov ostalo v gasilskih vrstah. Vedno je bil na voljo tudi tekmovalnim ekipam članov in članic, saj jim je nudil pomoč pri vajah in pripravah na tekmovanje. V zadnjih letih pa je prevzel delo z veteransko ekipo, s katero se udeležijo marsikaterega tekmovanja. Janez Kastelic je torej eden izmed pomembnih členov delovanja in povezovanja članstva, pa ne samo v društvu, temveč tudi med pobratenima društvoma PGD Sečovlje in FFW Röbersdorf (Nemčija). Neža Strmole, PGD Stična

dal, da se župani občin Ivančna Gorica, Grosuplje, Dobrepolje, Ig in Škofljica dogovarjajo o vzpostavitvi skupne občinske uprave tudi na področju civilne zaščite. Po izčrpnih poročilih in nagovorih gostov je sledila podelitev posebnih priznanj. S strani Regije Ljubljana II sta visoko priznanje Ignacija Merharja za dolgoletno delo na področju prostovoljnega gasilstva prejela Janez Podržaj (PGD Višnja Gora) in Stanislav Kralj (PGD Zagradec na Dolenjskem). Prav tako je iz rok Uroša Gačnika Gasilska zveza Ivančna Gorica prejela zahvalno

listino občine Črnomelj za hiter odziv in nesebično pomoč v intervenciji po neurju s točo, ki je junija 2018 prizadelo vel del območja črnomaljske občine. Posebne zahvale pa sta bila deležna tudi častni predsednik Lojze Ljubič in častni poveljnik Lovro Markovič za dolgoletno uspešno vodenje Gasilske zveze Ivančna Gorica. Po izročitvi spominskih sabelj pa samoiniciativni gasilski zbor zapel še Lojzetu Ljubiču za častitljivi 85. rojstni dan, ki ga je praznoval ravno ta dan. Gašper Stopar

Enodnevno usposabljanje Znan pregovor pravi: »Vaja dela mojstra.« V duhu tega pregovora imamo operativni gasilci PGD Stična vsako leto dve celodnevni usposabljanji, na katerih pridobivamo nova znanja in veščine ter utrjujemo stare. Prvo celodnevno usposabljanje v letu 2019 smo imeli v soboto, 6. 4. 2019. Zdaj nam je prišlo že v navado, da se zberemo nekaj minut pred 7.00 in skupaj spijemo jutranjo kavo.

V dopoldanskem delu smo se razdelili v tri skupine, vsaka je bila izmenično na svoji delovni točki. Na prvi delovni točki smo najprej teoretično in nato še praktično ponovili prezračevanje zadimljenih prostorov, predvsem nadtlačno in hidravlično prezračevanje. Nato smo se urili v postavljanju tridelne lestve, poudarek je bil na vodenju in usklajenem delovanju. Druga delovna točka je bila namenjena osnovnim vozlom, reševalnim zankam in navezavi gasilskega orodja, kot je gasilska sekira, lopata, motorna žaga ter seveda gasilska cev z ročnikom. V sklopu te delovne točke smo ponovili tudi rokovanje z izolirnim dihalnim aparatom. Predstavitvi in seznanjanju z osnovno uporabo orodja za tehnične posege na in v stavbah je bila namenjena tretja delovna točka. Ob koncu odmora za kosilo so se oglasili pozivniki, ki so klicali na intervencijo, zato je del prisotnih odšel na Muljavo. Ko so se vrnili v gasilski dom, smo nadaljevali z delom v dveh skupinah. Ena skupina je vadila vstope v požarni objekt, napredovanje v objektu in gašenje naftnih derivatov. Druga skupina je bila zbrana okrog nove opreme, ki smo jo kupili letos. Spoznali in preizkusili smo gasilnik HiPress, membransko črpalko za črpanje nevarnih snovi, delovni podest za reševanje iz tovornjakov, avtobusov in potniških vagonov ter na koncu še z detektorjem nevarnih plinov. Učno delavnico za detektor nevarnih plinov smo izpeljali s pomočjo aplikacije na mobilnih telefonih. Moderni pristopi, pač. Sledili sta še dve zaključni vaji, v katerih smo uporabili znanja in veščine, ki so bile vsebina dopoldanskih in popoldanskih aktivnosti; prva skupina je gasila požar ostrešja in s strehe reševala delavca, ki sta ostala ujeta na strehi. Druga skupina je gasila požar v večstanovanjski zgradbi in reševala poškodovane stanovalce. Vseh 22 prisotnih operativcev je bilo enotnih, da je usposabljanje v takem obsegu nujno in potrebno, če želimo ostati v »formi«, kot bi rekli v športnem žargonu. V jesenskem času nas čaka še eno celodnevno usposabljanje, na katerem bomo skupaj z GB Ljubljana vadili reševanje v prometnih nesrečah. Gregor Arko


april 2019

številka 2

Krajevne skupnosti

Združenje šoferjev in avtomehanikov je eno izmed najbolj aktivnih društev v občini

13

V nedeljo, 24. februarja 2019, so se na 59. volilnem občnem zboru zbrali člani Združenja šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica (v nadaljevanju: ZŠAM). Poleg članov in članic so se z delom iz preteklega leta in načrtih za prihodnost seznanili številni gostje. V uvodu je predsednik ZŠAM Ivančna Gorica Franc Bivic predstavil letno poročilo združenja za leto 2018. Med drugim je povedal, da je trenutno v združenje vključenih 256 članov. ZŠAM je na lokalni ravni praktično vpeto v vsa dogajanja, prav na področju skrbi za varnost udeležencev v cestnem prometu. Od sodelovanja pri številnih prireditvah v občini do področja preventive. V vseh preventivnih akcijah, ki jih ni bilo malo, je bilo udeleženih 276 uniformiranih oseb, opravljenih 1189 prostovoljnih delovnih ur ter 4.747 prevoženih kilometrov z lastnimi prevoznimi sredstvi. Kot je še povedal, se združenje aktivno že pripravlja na praznovanje 60-letnice delovanja, ki jo bodo proslavili v naslednjem letu. Ob zaključku se je vsem zbranim zahvalil za pomoč in bogato sodelovanje v preteklih sedmih mandatih predsedovanja. Župan Dušan Strnad se je v svojem nagovoru najprej zahvalil za prejeto Svečano listino Agencije za varnost v prometu, za dolgoletno, prizadevno in uspešno delo na področju prometne varnosti v občini Ivančna Gorica. Prejel jo je na predlog ZŠAM Ivančna Gorica. Povedal je, da mu prejeto priznanje veliko pomeni. Daje mu dodatno spodbudo in obvezo za delo v občini še naprej. Poleg tega se je zahvalil še članom ZŠAM za številne aktivnosti, ki so jih opravili v dobro skupnosti in občanov. »Lahko rečem, da ste eno izmed najbolj aktivnih društev v občini. Vaše delo je nepogrešljivo in morda včasih celo premalo pohvaljeno«, je še povedal župan, ki si želi tako dobrega sodelovanja še v prihodnje. Čestitkam zahvale so se pridružili še predsednik Zveze združenja šoferjev in avtomehanikov Slovenije Aleš Kocjančič, generalni sekretar ZZŠAM Slovenije in glavni urednik revije Prometno varnostni vestnik Fadil Mušinović, direktor transportnega podjetja TRAIG Ivančna Go-

Moto klub Fire Group Ivančna Gorica bo 18. 5. 2019 organiziral tradicionalni že 20. zbor motoristov. Prireditev, ki bo letos zaradi visoke obletnice še posebej svečana, bo potekala na makadamskem parkirišču za Zdravstvenim domom v Ivančni Gorici. V dopoldanskem času bomo kot soorganizatorji sodelovali na prireditvi posvečeni varnosti motoristov v cestnem prometu, ki bo v sodelovanju z ZŠAM Ivančna Gorica, občino in Policijo potekala na Sokolski ulici. Prireditev bo potekala v vsakem vremenu pod šotorom. Namen prireditve je druženje motoristov in ostalih udeležencev v prometu ter zabava z glasbo za vse starostne skupine. Na moto srečanju ne bo manjkalo dobre glasbe, saj bodo za glasilke razgibali člani skupine Rok’n’Band in Johnny and his Rockin’ Tunes. Vabljeni!

rica Štefan Lazar, predsednik Regije Ljubljana Alojz Markovič, predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu občine Ivančna Gorica Marjan Balant, predsednik Gasilske zveze Ivančna Gorica Jure Strmole in predsednik dolenjske regije Andoljšek Stane. Zbrane je nagovoril tudi pomočnik komandirja Policijske postaje Grosuplje Peter Preinfalk, ki je na kratko podal poročilo policijske postaje. Glede na številne preventivne akcije se je prometna varnost v občini malenkostno poslabšala, saj so obravnavali za skoraj 40 % več prometnih nesreč, od tega je lani ena oseba podlegla poškodbam. Ker je bil letošnji občni zbor volilni, so na volitvah predsedovanje zdru-

ženja še naprej zaupali Francu Bivicu. Občni zbor se je zaključil s podelitvijo jubilejnih značk za dolgoletno delo v združenju šoferjev in avtomehanikov. Priznanje za 55-letno članstvo v združenju so prejeli Alojz Hočevar, Jože Zajc in Ignac Zajec. Podeljena so bila še priznanja Agencije za varnost v cestnem prometu Republike Slovenije. Na predlog ZŠAM Ivančna Gorica sta bronasti znak AVP prejela Marija Kamin in Andrej Dremelj, srebrnik znak Ignac Kamin in Viktor Kokelj, zlati znak AVP pa je prejela Osnovna šola Stična. Priznanje je prevzel ravnatelj Marjan Potokar. Gašper Stopar

Projekt Sožitje za večjo varnost starejših v cestnem prometu Da bi starejši vozniki ostali čim dlje mobilni in se počutili varne na cesti, smo Združenje šoferjev in avtomehanikov Ivančna Gorica in SPV Občine Ivančna Gorica v sodelovanju z Javno agencijo RS za varnost prometa pripravili preventivni dogodek »Sožitje za večjo varnost v cestnem prometu«, ki je potekal, 4. aprila 2019, v domu kulture Šentvid pri Stični. Sebastijan Turk iz Javne agencije RS za varnost prometa je po uvodnem pozdravu udeležencem predavanja predstavil dejavnike tveganja pri starejših voznikih in pomenu tovrstne obnove znanj iz prometne

varnosti. Predavatelj OZRK Grosuplje je prikazal temeljne postopke oživljanja z in brez defibrilatorja ter se z udeleženci pogovoril o odpravi strahu nudenja prve pomoči osebi, udeleženi v prometni nesreči. Nato je o praktičnih izkušnjah policije spregovoril Damjan Lenček, pomočnik komandirja PP Grosuplje. Na predavanju je predstavil pravila pri vožnji skozi krožišča, ter semaforizirana in ne semaforizirana križišča, pri katerih imajo starejši

vozniki kar nekaj težav. O varni vožnji po avtocesti in hitri cesti je predavala Mojca Heco iz DARS-a. Dr. Majda Zorec Karlovšek je prisotnim obrazložila zdravstvene kriterije za vožnjo in vpliv zdravil na psihofizično stanje voznika. Nedvomno je bilo za vse udeležence predavanje izjemno koristno. Alojz Markovič, ZŠAM Ivančna Gorica


14 Gospodarstvo

Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 61/05, 30/06, 25/15) Občina Ivančna Gorica objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019 1. Naziv in sedež naročnika: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. 2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov in dejavnosti društev in zveze na področju turizma: • izvajanje promocijskih dejavnosti lokalnega in širšega pomena: predstavitev občine in društva oziroma zveze na raznih sejmih, razstavah in drugih prireditvah doma in v tujini ipd., • izdajanje promocijskega materiala: zloženka, razglednica, brošura ipd., • spodbujanje občanov za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja turizma, • akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine, urejanja in olepšanja okolja, ohranjanja starih šeg in navad (običajev), urejanje in vzdrževanje poti, razgledišč, čistilne akcije, spodbujanje k ohranjanju domačih obrti in dopolnilnih dejavnosti ipd., • organiziranje in izvedba prireditev lokalnega in širšega pomena, • aktivnosti za zagotavljanje podmladka; organizacija delavnic za otroke in mladino, • izobraževanje članov za namene pospeševanja dejavnosti društev (predavanja, delavnice ipd.), • oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe kraja (turistične oznake, smerokazi, spominki ipd.). 3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov na področju turizma: • turistična društva, • društva za ohranjanje ljudskih običajev, • turistična zveza. 4. Izvajalci programov na področju turizma morajo izpolnjevati naslednje pogoje: • da so registrirani po zakonu o društvih, • da imajo sedež in delujejo na območju občine Ivančna Gorica, • da imajo urejeno evidenco o članstvu in plačani članarini, • da imajo poravnane vse davke in druge obvezne zakonske in poslovne obveznosti, • da imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za izvajanje dejavnosti, • da so registrirani in delujejo najmanj eno leto; • da so dostavili poročilo o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih sredstev in so izpolnili vse pretekle obveznosti do Občine Ivančna Gorica, • da izpolnjujejo pogoje in merila iz Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 61/05, 30/06, 25/15), ki so osnova za vrednotenje dejavnosti. 5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje programov s področja turizma so rezervirana na postavkah: • 14006 – Sofinanciranje programa turističnih društev – višina razpisanih sredstev je 22.000,00 EUR, • 14008 – Sofinanciranje turistične zveze – višina razpisanih sredstev je 13.000,00 EUR. 6. Merila in kriteriji za vrednotenje prijavljenih programov so razdeljena v dva sklopa: a) delovanje društev/zveze, b) programi društev/zveze. a) Delovanje društev/zveze Društvo pridobi točke glede na število članov društva, zveza pa na število društev, ki so vključena v zvezo in ustrezajo pogojem, opredeljenim v 2. in 3. členu Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev in zveze na področju turizma iz proračuna Občine Ivančna Gorica. Kot član društva se šteje oseba, ki je v skladu z določili Zakona o društvih podpisala pristopno izjavo za članstvo v društvo in je v preteklem koledarskem letu izpolnila članske obveznosti v društvu. Kot član podmladka društva se šteje oseba do dopolnitve 18. leta starosti ob upoštevanju pogojev iz drugega odstavka tega člena. Merila za točkovanje: Razred 1. 2. 3. 4. 5.

Število članov 1–10 11–50 51–100 101–200 201 in več

številka 2

april 2019

Število točk 10 30 50 80 100

Društvo, ki vključuje v članstvo podmladek, pridobi eno dodatno točko za vsakega člana podmladka. Zveza pridobi točke glede na število društev, vključenih v zvezo, in sicer za vsako društvo 10 točk. b) Programi društev/zveze Program Število točk 1) Ohranjanje kulturne in naravne dediščine 50 / letno 2) Razvoj turističnih poti in varstvo okolja a) urejanje in vzdrževanje pohodnih poti, tematskih poti, 40 / letno razgledišč … 30 / letno b) čistilne akcije 3) Organizacija in izvedba prireditev a) društvo je organizator in izvajalec prireditve 100 / prireditev b) društvo sodeluje na prireditvi širšega pomena 50 / prireditev c) društvo sodeluje na prireditvi lokalnega pomena 30 / prireditev 4) Promocijske in informativne dejavnosti a) izdajanje promocijskega materiala (zloženke, razglednice …) 30 / pro. material b) predstavitev turistične ponudbe (sejmi, razstave, spletne 20 / predstavitev strani …) 5) Aktivnosti za pospeševanje turizma a) organizacija in izvedba izobraževanj (seminar, delavnica, 30 / izobraževanje ekskurzija …) b) organizacija in izvedba natečajev (najlepše naselje, stavba, 50 / natečaj najboljša gostinska ponudba …) 6) Oblikovanje turističnih izdelkov in turistične ponudbe a) oblikovanje turističnih izdelkov (spominki …) 30 / letno b) oblikovanje nove turistične ponudbe in trženje obstoječe 50 / letno turistične ponudbe Izbor programov, ki se točkujejo, opravi strokovna komisija. Programi morajo biti jasno vsebinsko in časovno opredeljeni, stroškovno ocenjeni in z izdelano finančno konstrukcijo. Za zvezo veljajo enaka merila za točkovanje programov kot za društva. Za delovanje društev/zveze je namenjenih 30 % razpoložljivih sredstev, za programe društev/zveze pa 70 % razpoložljivih sredstev. Višina odobrenih sredstev je odvisna od števila točk, ki jih bo prijavitelj dobil glede na prijavljen program in od vrednosti točke. Vrednost točke se izračuna na podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev in skupnega števila točk ovrednotenih programov vseh prijaviteljev. Seštevek vseh točk daje vsoto, ki določa višino sofinanciranja v sorazmerju skupnega števila točk vseh društev oz. zveze ter razpoložljivih sredstev. 7. Dodeljena sredstva izvajalcem programov s področja turizma morajo biti porabljena v letu 2019. 8. Prosilci za sredstva, ki so predmet tega razpisa, morajo k prijavi predložiti naslednjo dokumentacijo: • prijavni obrazec, • podatki o programu, • fotokopija odločbe o registraciji, • fotokopija statuta ali drugega ustanovitvenega akta, iz katerega je razvidna dejavnost na področju turizma (samo za prijavitelje, ki se prijavljajo prvič, oz. tiste, ki so v zadnjem letu spreminjali statut),

• seznam članov društva s plačano članarino, • izpolnjen, podpisan in parafiran vzorec pogodbe. 9. Razpisna dokumentacija je na voljo do zaključka razpisa v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, vsak dan v poslovnem času občine ter na spletni strani Občine Ivančna Gorica http:// www.ivancna-gorica.si/. Podrobnejše informacije posreduje strokovna sodelavka Rozalija Smrekar, tel. (01) 781 21 00. 10. Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno ali po pošti, najpozneje do 13. 05. 2019, na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Nepravočasno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. 11. Posamezna prijava na javni razpis mora biti pripravljena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije naročnika (Občina Ivančna Gorica). Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici z oznako »Prijava na javni razpis za sofinanciranje dejavnosti društev in zveze na področju turizma za leto 2019 – ne odpiraj«. 12. Odpiranje prijav za dodelitev sredstev, ki ne bo javno, bo strokovna komisija opravila predvidoma 17. 05. 2019, v prostorih Občinske uprave Občine Ivančna Gorica. Strokovna komisija bo ugotavljala pravočasnost, upravičenost in popolnost vloge glede na besedilo javnega razpisa ter zatem tudi ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog. Vloga ne bo upoštevana v primeru da: • ni bila poslana v predpisanem roku, • ni bila poslana na način, ki je opredeljen v javnem razpisu ali • je vlogo oddal neupravičen prijavitelj. Za vloge, ki ne bodo popolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala k dopolnitvi. Nepopolne vloge mora vlagatelj dopolniti v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila za dopolnitev. Če tega vlagatelj ne stori, se vloga s sklepom zavrže. 13. Vlagatelj bo obveščen o odločitvi o dodelitvi sredstev (višini in namenu odobrenih finančnih sredstev) s sklepom direktorice občinske uprave. Na podlagi sklepov bo Občina Ivančna Gorica z izvajalci izbranih programov sklenila pogodbe o sofinanciranju programa. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je možno vložiti pritožbo, in sicer pri županu Občine Ivančna Gorica v roku 15 dni po prejemu sklepa. Župan o pritožbi odloči z odločbo, zoper katero ni pritožbe, je pa možno pri pristojnem sodišču sprožiti upravni spor. 14. Nadzor nad izvajanjem programov in porabo dodeljenih sredstev izvajalcev programov opravlja občinska uprava. Izvajalci morajo najkasneje do zadnjega dne v februarju 2020 podati poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Za dokazovanje namenske porabe odobrenih sredstev mora izvajalec letnemu poročilu o izvedbi predložiti kopije računov za stroške, nastale z izvedbo programa. 15. Društvo ali zveza, ki je pridobilo sredstva za prijavljene aktivnosti iz drugih proračunskih virov, ne more uveljavljati te pravice ponovno preko javnega razpisa. Ravno tako ne sme društvo ali zveza, ki so mu bila odobrena sredstva iz naslova javnega razpisa, kandidirati z istimi aktivnostmi za druga sredstva proračuna občine. 16. Izvajalec mora vrniti prejeta finančna sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v občinski proračun: • če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev, • če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa. 17. Prav tako izvajalec v takem primeru v naslednjem letu ne more kandidirati za sredstva iz občinskega proračuna. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja vlog. Občina Ivančna Gorica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. Številka: 430-0014/2019-1 Datum: 10. 04. 2019

OBČINA IVANČNA GORICA župan Dušan Strnad

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) in 5. člena Pravilnika za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 92/05, 31/07 in 26/14) Občina Ivančna Gorica objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje mladinskih programov in projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019 1.

Naziv in sedež naročnika: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.

2.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje letnih mladinskih programov (dejavnosti) in/ali posameznih mladinskih projektov (en projekt letno na posameznega izvajalca). Kot letni mladinski program se šteje kontinuirano izvajanje in koordiniranje mladinskih aktivnosti skozi vse razpisno obdobje (celo leto), za posamezne mladinske projekte pa izvedbo enkratnih obsežnejših letnih aktivnosti. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zlasti naslednjih mladinskih programov in projektov, ki: - vključujejo neformalno izobraževanje in druge obšolske dejavnosti, - vključujejo informativna središča in druge oblike informiranja ter svetovanja mladim, - vključujejo raziskovalno dejavnost mladih, - vključujejo mladinsko prostovoljno delo, - vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa, - vključujejo programe za preprečevanje uživanja drog in drugih nevarnih substanc, - spodbujajo k strpnosti, nenasilju med in nad mladimi, - spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost, - spodbujajo inovativnost in podjetnost mladih. Predmet sofinanciranja ne morejo biti mladinski programi in projekti, ki imajo naravo: - dopolnilnega poklicnega ali univerzitetnega izobraževanja, - rednega ali dopolnilnega izobraževanja v okviru ustanov, ki delujejo v skladu z določili Zakona o organiziranju in financiranju vzgoje in izobraževanja, - investicij ali nakupa opreme, - vključevanja odvisnikov v skupnosti za zdravljenje odvisnosti, - znanstvenih raziskovanj in strokovnih srečanj znanstvenega značaja.

3.

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci mladinskih programov in projektov: neprofitne organizacije, zavodi, društva, zveze, zasebniki in druge organizacije, ki so nosilci programov in projektov, namenjenih predvsem mladim med 10. in 29. letom.

4.

Izvajalci mladinskih programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: - so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo, - da so registrirani in delujejo najmanj eno leto; - imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,


- - - -

programi in projekti se izvajajo za mladino v občini Ivančna Gorica (mladi od 10 do 29 let), imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja mladinskih programov in projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov, za izvedbo programov in projektov morajo zagotoviti najmanj 50% - delež sofinanciranja iz drugih (neproračunskih) virov, vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov in projektov za preteklo leto.

Kmetijstvo

številka 2

april 2019

15

17. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna Gorica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju mladinskih programov in projektov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. Številka: 430-0016/2019-1 Datum: 10. 04. 2019

OBČINA IVANČNA GORICA župan Dušan Strnad

5.

Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje mladinskih programov, so rezervirana na postavki 18045 – Sofinanc. dejav. društev, ki delajo z mladimi, in sicer v višini 4.000,00 EUR.

6.

Merila in kriteriji za vrednotenje mladinskih programov in projektov so naslednja:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREGLEDNOST – cilji in namen mladinskih programov in projektov so jasno opredeljeni – do 5 točk.

ŠTEVILO AKTIVNIH ČLANOV OZIROMA NOSILCEV mladinskih programov in projektov - 1–5 aktivnih članov oz. nosilcev - 2 točki, - 6–10 aktivnih članov oz. nosilcev - 3 točke, - 11–15 aktivnih članov oz. nosilcev - 4 točke, - 16–20 aktivnih članov oz. nosilcev - 5 točk.

Na podlagi 114. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg), Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) in Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/12, 25/15 in 16/19) Občina Ivančna Gorica objavlja

DELEŽ LASTNIH SREDSTEV za izvedbo mladinskih programov in projektov - 60–80 % - 2 točki, - 81–90 % - 5 točk, - več kot 90 % - 8 točk.

CILJNA POPULACIJA – programi in projekti vključujejo mlade z manj priložnostmi, iz ogroženih družin, šolske osipnike ter družbeno izločeno invalidno mladino – do 5 točk

REFERENCE izvajalca pri izvajanju mladinskih programov in projektov – do 5 točk;

DOSTOPNOST – programi in projekti vključujejo mladino iz celotne občine, aktivnosti so dostopne za neorganizirano mladino – do 5 točk;

INOVATIVNOST – mladinski programi in projekti neposredno ne posnemajo že izvedenih projektov in programov ter vsebujejo drugačen pristop k reševanju problemov – do 10 točk;

EKONOMIČNOST – mladinski programi in projekti imajo realno finančno konstrukcijo – do 10 točk;

KONTINUIRANOST – mladinski programi in projekti se izvajajo oziroma že trajajo daljše časovno obdobje, se nadgrajujejo – do 5 točk. Odobrena vrednost sredstev za posamezno prijavo je odvisna od števila točk, ki jih bo prijavitelj dobil glede na obseg ter kakovost projektne prijave in vrednosti točke. Vrednost točke bo določena tako, da se bo višina razpoložljivih sredstev delila s seštevkom vseh ocen izbranih prijaviteljev. Odobrena vrednost zaprošenih sredstev posameznega prijavitelja pa bo določena tako, da se bo njegovo število točk pomnožilo z vrednostjo točke.

7.

Dodeljena sredstva izvajalcem mladinskih programov in projektov za leto 2019 morajo biti porabljena v letu 2019.

8.

Razpisna dokumentacija je na voljo do zaključka razpisa v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, vsak dan v poslovnem času občine ter na spletni strani Občine Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si/. Podrobnejše informacije posreduje strokovna sodelavka Rozalija Smrekar, tel. (01) 781 21 00.

9.

Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 13. 05. 2019 na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Prijava na javni razpis za mladinske programe in projekte – 2019 – ne odpiraj.« Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja. Vloge se lahko oddajo osebno v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica ali priporočeno po pošti. Posamezna prijava na javni razpis mora biti pripravljena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije naročnika (Občina Ivančna Gorica).

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov/projektov na področju kulture iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019 1.

Naročnik: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica.

2.

Predmet javnega razpisa so: - kulturni programi / redna dejavnost (vse oblike ustvarjanja, poustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju glasbene, plesne, folklorne, gledališke, lutkovne, literarne, likovne, fotografske, filmske, video, spletne, ter multimedijske dejavnosti), - kulturni projekti (posamične aktivnosti kulturnih izvajalcev, ki sodijo v okvir širšega javnega interesa oziroma so v interesu Občine Ivančna Gorica, vsebinsko učinkoviti in promocijsko naravnani (prireditve posvečene državnim in občinskim praznikom, občinske prireditve s kulturnim programom, festivali s kulturno vsebino, nastopi kulturnih izvajalcev v tujini, posamični primeri mednarodnega kulturnega sodelovanja, pomembna kulturna srečanja, obnove nepremične kulturne dediščine, nakup in vzdrževanje opreme, ki jih za svoje kulturno delovanje potrebujejo izvajalci, itd… ).

3.

Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci kulturnih programov/projektov: - kulturna društva in njihove zveze, - zavodi in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti na področju ljubiteljske kulture.

4.

Izvajalci kulturnih programov/projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: - imajo sedež v Občini Ivančna Gorica, - so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti in je kulturna dejavnost njihova osnovna oziroma prevladujoča dejavnost, - imajo zagotovljene kadrovske, materialne in prostorske pogoje za opravljanje kulturne dejavnosti, - delujejo neprekinjeno že najmanj eno leto, kar pomeni da je bilo njihovo delo vsaj že enkrat predstavljeno v javnosti, samo registracija ni zadostna, - opravljajo redno izobraževalno delo, ki je strokovno vodeno, - opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi, - vodijo evidenco o članstvu v društva in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih, - vodijo evidenco o opravljenih vajah in nastopih, - nimajo neporavnanih obveznosti do Občine Ivančna Gorica, - da vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji kulturnih programov in/ali kulturnih projektov za preteklo leto. Ne glede na prejšnji odstavek pa morajo lastniki nepremične kulturne dediščine za kulturni projekt vzdrževanja nepremične kulturne dediščine izpolnjevati naslednje pogoje: - nepremična kulturna dediščina mora imeti status spomenika ali pa biti vpisana v zbirni register dediščine, - soglasje pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediščine.

5.

Okvirne višine sredstev, ki so na razpolago za sofinanciranje področja kulture za leto 2019 so rezervirana na postavkah: - 18018 – sofinanciranje delovanja strokovnih služb in organov zvez kulturnih društev – višina razpisanih sredstev je 11.200,00 EUR, - 18023 – sofinanciranje programa zvez kulturnih društev – višina razpisanih sredstev je 14.000 EUR, - 18024 – sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev – višina razpisanih sredstev je 85.000 EUR, - 18025 – sofinanciranje nabave opreme kulturnih društev – višina razpisanih sredstev je 8.000 EUR, - 18006 – vzdrževanje kulturnih spomenikov – višina razpisanih sredstev je 20.000 EUR.

6.

Prijavitelji, ki želijo kandidirati na javnem razpisu, morajo k prijavnemu obrazcu priložiti: - izpolnjeno prijavo na razpis, izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji) ter vse v razpisni dokumentaciji zahtevane priloge, - s podpisom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji), - kopijo odločbe oziroma sklepa o registraciji (samo tisti, ki se prijavljajo prvič), - dokazilo o lastništvu, projekt obnove in spomeniško varstveno soglasje za projekt obnove spomeniškovarstvenih objektov. Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci.

7.

Merila in kriteriji za vrednotenje prijavljenih kulturnih programov/projektov so naslednja:

10. Izvajalci mladinskih programov in projektov, ki želijo kandidirati na javnem razpisu, morajo k prijavnemu obrazcu priložiti: - seznam članov društva s plačano članarino iz vaše evidence (za društva, ki imajo sedež v občini Ivančna Gorica; za društva, ki pa nimajo sedeža v Občini Ivančna Gorica navedite skupno število članov in priložite seznam članov društva, ki so občani Občine Ivančna Gorica), - izpolnjen, podpisan in parafiran vzorec pogodbe. Za tiste, ki se prijavljajo prvič pa še: - fotokopija odločbe o registraciji (za društva jo izda Upravna enota), - fotokopija statuta ali drugega ustanovitvenega akta iz katerega je razvidna dejavnost na področju mladinskih dejavnosti. 11. Odpiranje prijav za dodelitev sredstev, ki ne bo javno, bo strokovna komisija opravila predvidoma 15. 05. 2019 v prostorih Občine Ivančna Gorica. 12. Strokovno komisijo s sklepom imenuje župan, ugotavljala pa bo pravočasnost, upravičenost in popolnost vloge glede na besedilo javnega razpisa ter zatem tudi ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog. 13. Vloge ne bomo upoštevali v primeru da: - ni bila poslana v predpisanem roku, - ni bila poslana na način, ki je opredeljen v javnem razpisu ali - je vlogo oddal neupravičen prijavitelj. Za vloge, ki ne bodo popolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala k dopolnitvi. Nepopolne vloge mora vlagatelj dopolniti v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila za dopolnitev. Če tega vlagatelj ne stori, se vloga s sklepom zavrže. 14. Vlagatelj bo obveščen o odločitvi o dodelitvi sredstev (višini in namenu odobrenih finančnih sredstev) s sklepom direktorice občinske uprave. Na podlagi sklepov bo Občina Ivančna Gorica z izvajalci izbranih programov sklenila pogodbe o sofinanciranju programa. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je možno vložiti pritožbo in sicer pri županu Občine Ivančna Gorica v roku 8 dni po prejemu sklepa. Župan o pritožbi odloči z odločbo, zoper katero ni pritožbe, je pa možno pri pristojnem sodišču sprožiti upravni spor. 15. Nadzor nad izvajanjem programov in porabo finančnih sredstev izvajalcev programov izvaja občinska uprava. Izvajalci morajo najkasneje do zadnjega dne v februarju 2020 podati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Za dokazovanje namenske porabe odobrenih sredstev mora izvajalec letnemu poročilu o izvedbi predložiti kopije računov za stroške, nastale z izvedbo programa. 16. Mladinski programi in projekti izvajalcev, ki se financirajo ali sofinancirajo iz kateregakoli drugega javnega razpisa lokalne skupnosti, ne morejo biti predmet sofinanciranja po merilih tega pravilnika.

Vrednotenje se opravi tako, da se točkuje naslednje elemente: 1. Kulturni program oziroma redna dejavnost 2. Kulturni projekti 3. Nakup in vzdrževanje opreme 4. Vzdrževanje kulturne dediščine 1. KULTURNI PROGRAM OZIROMA REDNA DEJAVNOST 1.1. Dejavnost število točk 300 točk

1. pihalni orkester 2. glasbena dejavnost

3. gledališka dejavnost

odrasli pevski zbor otroški pevski zbor ljudski pevci predstava odrasli nad 2 h (v letnem gledališču) predstava odrasli nad 2 h predstava odrasli do 2 h predstava otroci

150 točk 80 točk 80 točk 250 točk 160 točk 120 točk 80 točk


16 Okolje in zdravje 4. folklorna dejavnost

odrasla folklorna skupina otroška folklorna skupina

5. filmska in video dejavnost 6. likovna in fotografska dejavnost 7. literarna dejavnost 8. lutkovna dejavnost 9. plesna dejavnost 10. novinarska dejavnost

2.3. STRATEŠKI PROJEKTI

150 točk 80 točk 100 točk 100 točk 100 točk 80 točk 80 točk 80 točk

Tabor slovenskih pevskih zborov 3.

nad 40 od 26 do 39 od 13 do 25 od 4 do 12 3 in manj

dodatne točke na število točk redne dejavnosti 34 % 25 % 15 % 8% 0%

4.

Skupine se same realno razvrstijo v kvalitetno skupino po opisanih kriterijih za posamezno dejavnost, potrdi oz. končno določi pa komisija vsako leto ob javnem razpisu. dodatne točke na število točk redne dejavnosti

opis

A

skupina, ki je bil v preteklem letu prepoznavna na državnem in mednarodnem nivoju, se skozi dve sezoni neprekinjeno dokazuje in zagotavlja najbolj kvalitetne produkcije v občini ter vsako leto izvedejo premierno prireditev.

35 %

B

skupine, ki je prepoznavna na območnem nivoju, se udeležuje območnih preglednih srečanj in revij ter redno izvaja nastope v občini in drugod.

20 %

C

skupina, ki nastopa na javnih prireditvah, dosega povprečne kakovosti izvedb programov.

0%

1.4. Nastopi Pri točkovanju nastopov se upoštevajo le javne prireditve, ne upoštevajo se sodelovanja oziroma nastopanje na občnih zborih lastnih in drugih društev, pri obredih kot so maše, pogrebi, poroke, martinovanja, rojstni dnevi, srečanja zaključenih skupin, ipd. nastopi

NAKUP IN VZDRŽEVANJE OPREME

VZDRŽEVANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Za sredstva iz tega naslova lahko kandidirajo vse fizične in pravne osebe (razen neposrednih proračunskih uporabnikov), ki so lastniki ali upravljavci objekta lociranega na območju občine Ivančna Gorica, razglašenega za kulturni spomenik lokalnega pomena oziroma v postopku razglasitve ali vpisanega v zbirni register kulturne dediščine. Lastniki ali upravljavci morajo imeti zagotovljena denarna sredstva v višini najmanj 50% upravičenih stroškov, ter druge materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za izpeljavo prijavljenih projektov obnove. Predlagatelj mora pridobiti tudi mnenje odgovornega konservatorja, ter prijavi priložiti fotografije obstoječega stanja.

1.3. Kvaliteta skupine

kategorija

600 točk

Do sredstev za sofinanciranje so upravičena kulturna društva, če dokažejo, da je nakup in vzdrževanje opreme nepogrešljivo za izvajanje njihove redne dejavnosti, ter imajo za nakup in vzdrževanje opreme zagotovljena tudi lastna sredstva. Prednost pri sofinanciranju bodo imela društva, ki že daljše obdobje (več let) niso koristila sredstev iz tega naslova. Oprema, ki je bila sofinancirana s strani Občine Ivančna Gorica, mora ostati v lasti kulturnega društva.

1.2. Število aktivnih članov v skupini in vrednotenje: število članov

številka 2

april 2019

število točk

maksimalno število točk

1.

državna in mednarodna srečanja in tekmovanja

100 točk

200 točk

2.

osrednji dogodki, celovečerni (premierni) koncert, premiera

70 točk

140 točk

3.

samostojni koncerti, predstave, razstave, literarni dogodek, multimedijski dogodek

40 točk

80 točk

4.

udeležba na javni prireditvi, gostovanje

10 točk

40 točk

Opombe: - samostojni koncerti, razstave, predstave, … se morajo obvezno dokazovati s programskimi listi, iz katerih je razvidna programska vsebina prireditve, vsi ostali nastopi pa se morajo dokazovati s propagandnim gradivom organizatorja (vabila, plakati,…). Strokovni službi ZKD Ivančna Gorica morajo biti posredovani vsaj 7 dni pred dogodkom, zaradi objave na Zelenem valu, - premierni ali prvič predstavljeni program pomeni nov program ali da vsaj štiri sezone ni bil na sporedu; - javna prireditev pomeni prireditev, dostopna javnosti in utemeljeno računa na odmevnost v medijih in ustrezno prepoznavnost v javnosti, - pri skupinah, ki nastopajo z manj kot šestimi člani, se jim število točk deli s številom 4, predstavljati pa se morajo pod imenom društva, - individualni nastopi pomenijo nastop, ki ga izvajajo manj kot štirje člani in pri skupinah, kjer gre za izvajanje programa posameznikov (likovna, literarna, plesna, glasbena dejavnost). 1.5. Mentorji in drugi strokovni sodelavci Društvu pripadajo dodatne točke za pokrivanje honorarjev in potnih stroškov mentorjev in drugih strokovnih sodelavcev. Med njih se po tem pravilniku štejejo: kapelnik, zborovodja, godec, režiser, kamerman, itd. pri honorarju in potnih stroških se upošteva največ 70 vaj letno.

Prednost pri financiranju bodo imeli projekti: - glede na stopnjo zaščitenosti, - glede na pomen spomenika v občini Ivančna Gorica, - glede na stopnjo ogroženosti spomenika, - ki jih financira Ministrstvo za kulturo RS. 8.

Prijavitelji na javni razpis Občine Ivančna Gorica so dolžni v primeru pridobitve sredstev, na povabilo občine, vsaj dvakrat letno brezplačno sodelovati na prireditvah, ki jih organizira ali soorganizira Občina Ivančna Gorica. Pri izvedbi kulturnih programov in projektov, ki jih sofinancira Občina Ivančna Gorica, so prejemniki sredstev dolžni na ustrezen način poskrbeti za promocijo občine, kar se natančneje dogovori v okviru pogodbe o sofinanciranju.

9.

Dodeljena sredstva izvajalcem kulturnih programov/projektov morajo biti porabljena v letu 2019.

10. Razpisna dokumentacija je na voljo do zaključka razpisa v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, vsak dan v poslovnem času občine ter na spletni strani Občine Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si/. Podrobnejše informacije posreduje strokovna sodelavka Rozalija Smrekar, tel. (01) 781 21 00. 11. Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno ali po pošti, najpozneje do 27. 05. 2019, na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Nepravočasno ter nepravilno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. 12. Posamezna prijava na javni razpis mora biti pripravljena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije naročnika (Občina Ivančna Gorica). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Prijava na javni razpis za programe/projekte na področju kulture v letu 2019 – ne odpiraj.« 13. Odpiranje prijav za dodelitev sredstev, ki ne bo javno, bo strokovna komisija opravila predvidoma 29. 05. 2019 v prostorih Občinske uprave Občine Ivančna Gorica. 14. Odobrena vrednost sredstev za posamezno prijavo je odvisna od števila točk, ki jih bo prijavitelj dobil glede na obseg ter kakovost projektne prijave in vrednosti točke. Vrednost točke bo določena tako, da se bo višina razpoložljivih sredstev delila s seštevkom vseh ocen izbranih prijaviteljev. Odobrena vrednost zaprošenih sredstev posameznega prijavitelja pa bo določena tako, da se bo njegovo število točk pomnožilo z vrednostjo točke. Strokovna komisija bo ugotavljala pravočasnost, upravičenost in popolnost vloge glede na besedilo javnega razpisa ter zatem tudi ocenjevanje in vrednotenje ustreznih vlog. Vloge ne bo upoštevana v primeru da: - ni bila poslana v predpisanem roku, - ni bila poslana na način, ki je opredeljen v javnem razpisu ali - je vlogo oddal neupravičen prijavitelj. Za vloge, ki ne bodo popolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelja pisno pozvala k dopolnitvi. Nepopolne vloge mora vlagatelj dopolniti v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila za dopolnitev. Če tega vlagatelj ne stori, se vloga s sklepom zavrže. 15. Vlagatelj bo obveščen o odločitvi o dodelitvi sredstev (višini in namenu odobrenih finančnih sredstev) s sklepom direktorice občinske uprave. Na podlagi sklepov bo Občina Ivančna Gorica z izvajalci izbranih programov sklenila pogodbe o sofinanciranju. Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je možno vložiti pritožbo, in sicer pri županu Občine Ivančna Gorica v roku 15 dni po prejemu sklepa. Župan o pritožbi odloči z odločbo, zoper katero ni pritožbe, je pa možno pri pristojnem sodišču sprožiti upravni spor.

Društvu za mentorju oziroma drugega strokovnega sodelavca pripada 2 točki na vajo, kar skupaj znese maksimalno 140 točk.

16. Nadzor nad izvajanjem programov in porabo finančnih sredstev izvajalcev programov izvaja občinska uprava.

Društvu za pokrivanje potnih stroškov mentorja oziroma drugega strokovnega sodelavca pripada: - 1 točka na vajo = od 10 - 24 km v obe smeri, - 2 točki na vajo = od 25 - 49 km v obe smeri, - 3 točke na vajo = nad 50 km v obe smeri, kar skupaj znese maksimalno 210 točk.

17. Izvajalci morajo najkasneje do zadnjega dne v februarju 2020 podati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti. Za dokazovanje namenske porabe odobrenih sredstev mora izvajalec letnemu poročilu o izvedbi predložiti kopije računov za stroške, nastale z izvedbo programa/projekta.

2. KULTURNI PROJEKTI

18. Dvojno uveljavljanje stroškov in izdatkov, ki so povrnjeni iz drugega proračunskega vira naročnika za isti namen, ni dovoljeno.

V primeru, da izvajalec kulturnih programov oziroma kulturne dejavnosti pridobi sredstva za posamičen kulturni projekt iz naslova sofinanciranja kulturnih projektov, se le-ta ne upošteva pri vrednotenju kulturnih programov oziroma redne dejavnosti. Kadar je več izvajalcev kulturnega projekta, mora nosilec projekta izvesti vsaj polovico programa. 2.1. PRIREDITVE krajevni , občinski 1.

nivo prireditve

2.

število izvajalcev

3.

tradicionalnost prireditve

4.

produkcijski stroški

medobčinski, državni meddržavni

7 točk 10 točk 20 točk do 10 točk 5 točk

vsebina, organizacija in tehnična izvedba prireditve

65 točk

2.2. FESTIVALI 1.

nivo prireditve

2.

število dogodkov

3. 4.

tradicionalnost prireditve produkcijski stroški

državni meddržavni koncert, gledališka in plesna predstava, razstava, delavnica, literarni večer,… tehnična izvedba, oglaševanje, ozvočenje prireditve,…

20 točk 40 točk 20 točk / dogodek 5 točk 130 točk

19. Izvajalec mora vrniti prejeta finančna sredstva z zakonitimi zamudnimi obrestmi v občinski proračun: - če je bila na podlagi nadzora ali iz oddanega poročila ugotovljena nenamenska poraba sredstev, - če izvajalec ni oddal poročila o realizaciji programa. Ravno tako izvajalec, ki krši pogodbena določila zadnje sklenjene pogodbe na podlagi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju javnih kulturnih programov in kulturnih projektov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 11/12, 25/2015 in 16/19), ne more kandidirati za sredstva na naslednjem javnem razpisu občine. 20. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna Gorica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. Številka: 430-0013/2019-2 Datum: 10. 04. 2019

OBČINA IVANČNA GORICA župan Dušan Strnad


april 2019 Na podlagi Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/19) in 5. člena Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 20/17) Občina Ivančna Gorica objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica za leto 2019 1. Naziv in sedež: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. 2. Predmet javnega razpisa so: - letni programi (dejavnosti) in projekti (največ dva na izvajalca), med katere sodijo organizacije večjih prireditev, proslav, dogodkov, izdaje knjig, brošur, zvočnih zapisov ipd., ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (v nadaljevanju Občina) ter pomenijo prispevek k vsebinski učinkovitosti in javni koristi občanov ter prepoznavnosti občine; - izobraževanje odraslih. 3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov in projektov: - fizične in pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma sedež na območju Občine. Druge fizične in pravne osebe so lahko upravičenci le, če se programi in projekti pretežno nanašajo ali se odvijajo na območju Občine. - upravičenci do sofinanciranja programov in projektov izobraževanja odraslih so lahko organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti izobraževanja odraslih s sedežem in delovanjem na območju Občine. 4. - - - - - - - - - - -

Izvajalci programov in projektov morajo izpolnjevati naslednje pogoje: da so registrirani in delujejo najmanj eno leto; izvajajo programe in projekte, ki so predmet razpisa; programi in projekti vključujejo člane oziroma uporabnike iz Občine; imajo jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov, ter zagotovljene druge (neproračunske) vire financiranja; imajo izkušnje in reference z izvajanjem programov in projektov na področju za katerega se prijavljajo; opravljajo dejavnost na neprofitni osnovi; imajo poravnane obveznosti do Občine; vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji programov, projektov, ki so bili sofinancirani iz proračuna Občine; vodijo evidenco o članstvu (društva) in ostalo dokumentacijo skladno z zakonom, ki ureja društva oziroma drugim zakonom, ki ureja pravni status prijavitelja; za isti program niso sofinancirani iz drugih virov proračuna občine; izpolnjujejo pogoje in merila iz tega pravilnika, ki so osnova za vrednotenje programov in aktivnosti.

5. Okvirna višina sredstev za leto 2019, ki so na razpolago za sofinanciranje programov in projektov izvajalcev, ki so predmet tega razpisa je rezervirana na postavki 18030 – Sofinanciranje delovanja drugih društev in organizacij - višina razpisanih sredstev je 8.500,00 EUR. Od tega se nameni za programe in projekte izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov Občine Ivančna Gorica 6.000,00 EUR, za izobraževanje odraslih pa 2.500,00 EUR. 6. Prijavitelji, ki želijo kandidirati na javnem razpisu, morajo k prijavi priložiti: - izpolnjeno prijavo na razpis, izpolnjene obrazce iz razpisne dokumentacije (vsi prijavitelji) ter vse v razpisni dokumentaciji zahtevane priloge; - s podpisom potrjen vzorec pogodbe (vsi prijavitelji); - kopijo odločbe oziroma sklepa o registraciji (samo tisti, ki se prijavljajo prvič); Prijave in ostale prijavne obrazce morajo podpisati upravičene osebe – zastopniki oziroma fizične osebe osebno ali njihovi pooblaščenci. 7. Merila in kriteriji za vrednotenje prijavljenih programov in projektov so naslednja: 1. PROGRAMI IN PROJEKTI, KI NISO PREDMET DRUGIH JAVNIH RAZPISOV OBČINE IVANČNA GORICA: a) Preglednost – cilji ter nameni programov in projektov so jasno opredeljeni (0 do 5 točk); b) Sedež – izvajalec ima stalno prebivališče oziroma sedež v občini (5 točk); c) Število vključenih članov izvajalca programa s stalnim prebivališčem v Občini Ivančna Gorica: • 1-5 aktivnih članov (2 točki), • 6-10 aktivnih članov (3 točke), • 11-15 aktivnih članov (4 točke), • 16-20 aktivnih članov (5 točk), • nad 20 aktivnih članov (7 točk); d) Promocija – programi in projekti prispevajo k prepoznavnosti občine (0 do 10 točk); e) Realizacija – programi in projekti so v celoti izvedljivi v tekočem letu (0 do 5 točk); f) Inovativnost in nadgradnja obstoječih programov/projektov (0 do 10 točk); g) Sodelovanje – izvajalci redno sodelujejo pri aktivnostih, katerih organizator je Občina Ivančna Gorica (0 do 5 točk); h) Reference – redno in kvalitetno delovanje skozi daljše časovno obdobje (0 do 5 točk); i) Delež lastnih sredstev – za izvedbo programov in projektov imajo izvajalci: • 60 – 80% lastnih sredstev (1 točka), • 81 – 90% lastnih sredstev (2 točki), • več kot 90% lastnih sredstev (5 točk). 2. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH: a) Dejavnost se izvaja v okviru programov mreže univerz za tretje življenjsko obdobje (10 točk); b) Obseg posameznega programa je 25 ur ali več (5 točk); c) V posamezen program je vključenih vsaj 5 udeležencev (5 točk); d) Zagotovljeno je kontinuirano izvajanje programov in njegova nadgradnja (0 do 5 točk); e) Vključene so različne oblike učenja: • Študijski krožki in delavnice (5 točk), • Strokovna predavanja (5 točk), • Strokovne ekskurzije (5 točk), f) Predstavljanje dosežkov in sodelovanje s sorodnimi organizacijami (0 do 5 točk). 8. Dodeljena sredstva izvajalcem programov in projektov morajo biti porabljena v letu 2019. 9. Razpisna dokumentacija je na voljo do zaključka razpisa v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, vsak dan v poslovnem času občine ter na spletni strani Občine Ivančna Gorica http://www.ivancna-gorica.si/. Podrobnejše informacije posreduje strokovna sodelavka Rozalija Smrekar, tel. (01) 781 21 00. 10. Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno ali po pošti, najpozneje do 17. 5. 2019, na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Nepravočasno ter nepravilno oddanih prijav komisija ne bo upoštevala. 11. Posamezna prijava na javni razpis mora biti pripravljena izključno na obrazcih iz razpisne dokumentacije naročnika (Občina Ivančna Gorica). Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z oznako »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica v letu 2019 – ne odpiraj.« 12. Odpiranje prijav za dodelitev sredstev, ki ne bo javno, bo strokovna komisija opravila predvidoma 20. 5. 2019 v prostorih Občinske uprave Občine Ivančna Gorica. 13. Odobrena vrednost sredstev za posamezno prijavo je odvisna od števila točk, ki jih bo prijavitelj dobil glede

številka 2

Krajevne skupnosti

17

na obseg ter kakovost projektne prijave in vrednosti točke. Vrednost točke bo določena tako, da se bo višina razpoložljivih sredstev delila s seštevkom vseh ocen izbranih prijaviteljev. Odobrena vrednost zaprošenih sredstev posameznega prijavitelja pa bo določena tako, da se bo njegovo število točk pomnožilo z vrednostjo točke. Strokovna komisija bo ugotavljala pravočasnost, upravičenost in popolnost prijave glede na besedilo javnega razpisa ter zatem tudi ocenjevanje in vrednotenje ustreznih prijav. Prijava ne bo upoštevana v primeru da: - ni bila poslana v predpisanem roku, - ni bila poslana na način, ki je opredeljen v javnem razpisu ali - je prijavo oddal neupravičen prijavitelj. Za prijave, ki ne bodo popolne, bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog prijavitelja pisno pozvala k dopolnitvi. Nepopolne prijave mora prijavitelj dopolniti v roku 5 dni od prejema pisnega obvestila za dopolnitev. Če tega prijavitelj ne stori, se prijava s sklepom zavrže. 14. Prijavitelj bo obveščen o odločitvi o dodelitvi sredstev (višini in namenu odobrenih finančnih sredstev) z odločbo direktorice občinske uprave. Na podlagi odločb bo Občina Ivančna Gorica z izvajalci izbranih programov sklenila pogodbe o sofinanciranju. Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je možno vložiti pritožbo, in sicer pri županu Občine Ivančna Gorica v roku 15 dni po prejemu odločbe. Župan o pritožbi odloči z odločbo, zoper katero ni pritožbe, je pa možno pri pristojnem sodišču sprožiti upravni spor. 15. Nadzor nad izvajanjem programov in porabo finančnih sredstev izvajalcev programov izvaja občinska uprava. 16. Izvajalci morajo najkasneje do zadnjega dne v februarju 2020 podati letno poročilo o izvedbi programov z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti (namenski porabi sredstev pridobljenih na podlagi javnega razpisa) in zaključno poročilo. Za dokazovanje namenske porabe odobrenih sredstev mora izvajalec letnemu poročilu o izvedbi predložiti kopije računov za stroške, nastale z izvedbo programa. 17. Občinska uprava ali po njej pooblaščeni organ lahko kadarkoli preveri namensko porabo sredstev. 18. Če se ugotovi, da prijavitelj ne izpolnjuje oziroma ni izpolnil pogodbenih določil, mu občina lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev, skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. 19. Če prijavitelj ni oddal poročila o realizaciji programa ali če je bila na podlagi nadzora ugotovljena nenamenska poraba sredstev, ne more pridobiti sredstev na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov in projektov izvajalcev, ki niso predmet drugih javnih razpisov iz proračuna Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 20/17) v naslednjem letu. 20. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 60 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna Gorica bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o sofinanciranju programov v okviru sredstev, zagotovljenih v proračunu. Številka: 430-0015/2019-1 Datum: 10. 04. 2019

OBČINA IVANČNA GORICA župan Dušan Strnad

Župnijska Karitas Ivančna Gorica se predstavi Naša Karitas je bila ustanovljena 18. septembra 1991 na pobudo faranov župnijskega občestva in župnika msgr. Jožeta Kastelica. To je bil čas ustanovitve nove župnije, gradnje nove cerkve, čas beguncev ter pomanjkanja hrane in higienskih pripomočkov. Ob obiskih starejših, bolnih in invalidov smo se sproti učili zaznavati stisko, pomagati z nasveti in občasno ponuditi prevoze k zdravniku ali dostavo hrane iz trgovine. Po napotkih ŠK Ljubljana in ob upoštevanju Etičnega kodeksa Karitas, delujemo neprekinjeno vse do danes. Svoje pisarne ali skladišča nimamo, zato se o dejavnostih in projektih dogovarjamo sproti. Vsak mesec imamo sestanek, pregledamo realizacijo sklepov in se dogovorimo o nadaljnjem delu. Župnijsko karitas zdaj vodi župnik Jurij Zadnik, tajnica je Simona Kaurin. Naša dejavnost si pomaga s prostovoljnimi prispevki, donacijami za humanitarne dejavnosti, darovi posameznikov in nabirkami za Karitas. Naši prihodki so skromni, vendar kljub temu: - nudimo materialno, denarno in duhovno pomoč, - organiziramo srečanja starejših, bolnih, invalidov, - po želji jubilanta nad 90 let skupaj praznujemo, - v adventnem in božičnem času obiskujemo starostnike in bolne, - redno obiščemo seniorje nad 80 let za rojstni dan in podarimo cvetje, - udeležujemo se izobraževanj o negi na domu, komunikaciji ipd., - utrjujemo svojo duhovno rast na srečanjih za duhovno obnovo, - občane informiramo o svojem delu s članki, na stojnicah ipd., - sredstva pridobivamo z izdelavo različnih izdelkov, kot so venčki, voščilnice, sveče, okraski, - organiziramo srečanja z znanimi, navdihujočimi osebnostmi, - sodelujemo pri nakupu šolskih potrebščin, kurjavi, organizaciji počitnic za otroke ali družine, razdelitvi hrane, - zbiramo hrano ipd. v trgovini (Hofer), - pomagamo pri župnijskih dogodkih (zbiranje daril za srečelov, priprava hrane, strežba ipd.) ZA PROSILCE: Župnijsko karitas vodi župnik Jurij Zadnik (01 78 77 325), tajnica je Simona Kaurin. Prosilci naj prošnjo oddajo v kuverti v kiosk v veži cerkve vsako nedeljo med mašama. Prosilci se lahko za pomoč obrnejo tudi na Škofijsko Karitas, Poljanska cesta v Ljubljani, za izposojo ortopedskih pripomočkov in druge socialne pomoči ZA NOVE ČLANE IN DAROVALCE: Dobrodošli ste, če imate sami kakšno idejo, kako pomagati, dati, svetovati. Vabljeni so upokojeni učitelji, študenti za individualno učno pomoč. Če slišite v srcu šepet, klic, prisluhnite si, premislite. Vabljeni ste, da se nam pridružite. Pokličite na 01 78 77 325. https://www. karitas.si/ Darujte: TRR 02042 0258015828 Za Karitas: Ema Grünbacher


18 Krajevne skupnosti

april 2019

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS 1011, 3/13, 81/16), Odloka o proračunu Občine Ivančna Gorica za leto 2019 (Uradni list RS, št. 16/2019 z dne 15.3.2019) in Pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Ivančna Gorica za programsko obdobje 2015-2020 (Uradni list RS, št. 54/15) Občina Ivančna Gorica objavlja

JAVNI RAZPIS

za sofinanciranje kmetijstva in razvoj podeželja v Občini Ivančna Gorica za leto 2019 I. PREDMET RAZPISA: Predmet razpisa so državne pomoči, ki se bodo dodeljevale za ohranjanje, spodbujanje in razvoj podeželja v Občini Ivančna Gorica (v nadaljevanju: občina). Državne pomoči (NRP OB039-14-0001 - Subvencije v kmetijstvu-državna pomoč) se dodeljujejo za skupinske izjeme za kmetijstvo in sicer za izvajanje ukrepov s področja skupinskih izjem za kmetijstvo in dopolnilnih dejavnosti na kmetijah (splošna pravila za gospodarstvo – pomoč »de minimis«) za naslednji vrsti ukrepov: 1. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) št. 702/2014 A. UKREP 1: Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014). Pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo se lahko dodeli za naslednje podprograme: 1.1. Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu, 1.2. Zemljiške operacije. 2. UKREPI »DE MINIMIS« POMOČI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) št. 1407/2013 B. UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – de minimis Pomoč iz ukrepa 6 se dodeli za: - predelavo primarnih kmetijskih proizvodov, gozdnih sadežev in zelišč; - prodajo pridelkov in izdelkov s kmetij; - turizem na kmetiji. C. UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja. II. UPRAVIČENCI DO POMOČI SO: 1) pravne in fizične osebe, ki ustrezajo kriterijem za mikro podjetja, dejavna v primarni kmetijski proizvodnji, oziroma, v primerih ukrepov po členih 17, 21, 29 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v kmetijskem sektorju, ter v primerih ukrepa po členu 38 Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 dejavna v gozdarskem sektorju, ter so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo sedež na območju občine; 2) pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z nekmetijsko dejavnostjo na kmetijskem gospodarstvu ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov na kmetijskem gospodarstvu, imajo stalno prebivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v zakupu kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine; 3) člani kmetijskega gospodarstva, ki imajo stalno bivališče na naslovu nosilca dopolnilne dejavnosti, 4) organizacije, ki so registrirane za izvajanje storitev prenosa znanja in informiranja ter izobraževanja in usposabljanja, 5) registrirana stanovska in interesna združenja, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva, prehrane in čebelarstva na območju občine ali regije; III. OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV Obseg razpisanih sredstev: a) 79.900 EUR za naložbe v primarno kmetijsko proizvodnjo in naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, ki so zagotovljena v proračunu občine za leto 2019 na naslednjih proračunskih postavkah: 11029001 – Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu, 11029002 – Razvoj in prilagajanje podeželskih območij, 11029003 – Zemljiške operacije. b) 16.000,00 EUR za sofinanciranje delovanja društev na področju kmetijstva, Okvirna višina sredstev po posameznih vrstah ukrepov: A. Ukrepi v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 702/2014: Ukrep 1 – pomoč za naložbe v opredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo – 61.900,00 EUR; B. ukrepi de minimis v skladu z uredbo komisije (EU) št. 1407/2013: Ukrep 6 – pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetijskem gospodarstvu – okvirna višina sredstev je 18.000,00 EUR; Ukrep 9 – Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja – okvirna višina sredstev je 16.000,00 EUR. Občina si pridržuje pravico do spremembe okvirne višine sredstev, v primeru, da se razpoložljiva sredstva spremenijo v postopku sprejemanja rebalansa proračuna občine za leto 2019. 1. UKREPI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) št. 702/2014 A. Ukrep 1 – Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (14. člen Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014) 1. 1. Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu a) postavka 11001 – Posodabljanje kmetijskih gospodarstev: - naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih, razen za rejo toplokrvnih pasem konj, perutnine in kuncev. Za rejo drobnice se pomoči dodelijo na območjih z omejenimi dejavniki. • Upravičeni stroški: - stroški gradnje, rekonstrukcije ali adaptacije hlevov in gospodarskih poslopij na kmetijskih gospodarstvih, ki služijo primarni kmetijski proizvodnji ter ureditev izpustov (stroški materiala in storitev) – vse s pridobljenimi ustreznimi dovoljenji, - stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije, - stroški nakupa rastlinjaka, montaže ter opreme v rastlinjaku; - stroški nakupa in postavitev zaščite pred neugodnimi vremenskimi razmerami (protitočne mreže…), - nakup avtomatov za prodajo artiklov primarne proizvodnje (mleko, med, zelenjava, sadje,...), - sofinanciranje namakanja in izdelava vrtin (prej pridobljena vsa dovoljenja); Obvezno je potrebno priložiti predračun za predvidena dela in nakup opreme. Upravičenci so kmetijska gospodarstva, ki dejavnost primarne proizvodnje opravljajo na najmanj 2 ha kmetijskih zemljišč v lasti, ki ležijo na območju občine in imajo v lasti najmanj 3 GVŽ ali so rastlinski pridelovalci na vsaj 0,5 ha površin. Intenzivnost je do 50 % upravičenih stroškov naložb na kmetijskih gospodarstvih. Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu znaša 3.000 EUR letno. Med stroški nakupa nove kmetijske mehanizacije se izvzame traktorje. Vsi računi in dokazila o plačilih se morajo glasiti na ime nosilca kmetijskega gospodarstva oziroma njegovega namestnika, kar mora biti razvidno iz zbirne vloge za neposredna plačila za tekoče leto ali iz registra KMG, ki ne sme biti starejše od dveh mesecev. Za davčne zavezance se upoštevajo limiti brez DDV-ja. Dodatna merila za ocenjevanje: - ali vsebina vloge ustreza namenu ukrepa, - ali je investicija finančno upravičena, - ali je kmetijsko gospodarstvo ustrezne velikosti, - ali je kmetija že prejela javna sredstva za namen investicije. Stopnje pomoči se lahko povečajo do 20 odstotnih točk in sicer za mlade kmete, (v zadnjih petih letih), ki so nosilci kmetijskega gospodarstva, za ekološko in integrirano usmerjene kmetije s tržnimi viški, kar dokazujejo s certifikatom, ter kmetije, ki redno sodelujejo kot ponudniki na lokalni tržnici. Kot dokazilo o prodaji ali uslugah je potrebno k vlogi priložiti izdane račune o opravljenih storitvah na območju občine za dejavnost, ki je registrirana.

številka 2 1. 2 Zemljiške operacije a) Sofinanciranje pašnikov - postavka 11006. - naložbe v postavitev pašnika, za katerega je potreben izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologije paše (načrt mora biti izdelan po metodologiji, ki je določena za načrtovanje pašnika) - novogradnja pašnika (minimalna površina je 2 ha), - razširitev obstoječega pašnika (minimalna površina je 0,5 ha), - obnova pašnika, starejšega od 6 let. • Upravičeni stroški: - stroški izvedbe del za nezahtevne agromelioracije (strojne ure in material); - stroški nakupa opreme za ograditev in pregraditev pašnikov z ograjo, - stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino. Pogoji za pridobitev: - ustrezna dokumentacija za izvedbo naložbe, - predračun stroškov, za katere se uveljavlja pomoč, - ekološke in integrirane kmetije – certifikat o vključenosti, - v primeru agromelioracijskih del kopijo katastrskega načrta in mapno kopijo, ter program del, ki ga pripravi pristojna strokovna služba, kadar je predmet podpore ureditev pašnika, - dovoljenje lastnika zemljišča za izvedbo naložbe v primeru zakupa zemljišča, - splošni pogoji, ki so opredeljeni v I. poglavju Uredbe Komisije (EU) 702/14, - sredstva se dodelijo za novogradnjo pašnika (minimalna površina 2 ha), ali za razširitev obstoječega pašnika (minimalna površina 0,5 ha) ali obnovo pašnika, starejšega od 6 let. Pri sofinanciranju ureditve kmetijskih zemljišč se upoštevajo: - naložbe v drugo infrastrukturo na kmetijskih gospodarstvih (poljske poti, dovozne poti, poti v trajnih nasadih). Prijavi je potrebno obvezno priložiti predračune izvajalcev za predvidena dela. Najvišji skupni znesek za posamezno naložbo na kmetijskem gospodarstvu znaša 2.000 EUR letno. B. UKREPI »DE MINIMIS« POMOČI V SKLADU Z UREDBO KOMISIJE (EU) št. 1407/2013 UKREP 6: Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji – »de minimis« Upravičenci do pomoči: - Kmetijska gospodarstva, ki se ukvarjajo s predelavo, trženjem in nekmetijskimi storitvami in imajo sedež dejavnosti in naložbo na območju občine. Upravičeni stroški: - stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov na kmetiji dopolnilne in nekmetijske dejavnosti, predelavo in trženje kmetijskih proizvodov, - stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti na kmetijah; - stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti na kmetijah, - nakup avtomatov za prodajo artiklov dopolnilne dejavnosti (mlečni izdelki, mesni izdelki, vloženo sadje in zelenjavo,...). Intenzivnost pomoči je do 50 % upravičenih stroškov oziroma 3.000 EUR / leto na kmetijsko gospodarstvo. Vlogi je obvezno potrebno priložiti predračun za izvedbo predvidenih del in nakup opreme. Stopnje pomoči se lahko povečajo do 20 odstotnih točk in sicer za mlade kmete (v zadnjih petih letih), ki so nosilci kmetijskega gospodarstva, za ekološko in integrirano usmerjene kmetije (dokazujejo s certifikatom), ter kmetije, ki redno sodelujejo kot ponudniki na lokalni tržnici.

OSTALI UKREPI OBČINE

C. UKREP 9: Podpora delovanju društev s področja kmetijstva in razvoja podeželja a) postavka 11003 – sofinanciranje društev Opis upravičenih stroškov: • Za društvene dejavnosti se sredstva dodeljujejo za kritje stroškov programov društev na področju kmetijstva in čebelarstva, ki so neprofitna in se ne ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. • Sredstva se namenjajo za organizacijo prireditev, prevoz na strokovne ekskurzije, izobraževanja, predavanja, tečaje, stroške publikacij, stroške vzpostavitve spletne strani. Natančni pogoji, kriteriji in merila za ocenjevanje in vrednotenje programov in projektov sofinanciranja so opredeljeni v točki IV. tega razpisa. Upravičenci do pomoči: • registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in čebelarstva na območju občine in regije; • Upravičeni stroški: - sredstva se dodelijo za kritje stroškov organiziranja programov usposabljanja (predavanja, tečaji, strokovne ekskurzije, …) - na področju svetovalnih storitev, ki jih opravijo tretje strani, se sredstva dodelijo za honorarje za storitve, ki ne spadajo med trajne ali občasne dejavnosti, niti niso v zvezi z običajnimi operativnimi stroški podjetja, - izmenjava znanj med gospodarstvi, tekmovanja, razstave, sejmi ter sodelovanje pri njih, - stroški na področju širjenja znanstvenih dogajanj (prikazi in demonstracijski poskusi, delavnice, forumi, …), - stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani). IV. MERILA IN KRITERIJI: Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijskem sektorju – delovanje društev na področju kmetijstva in gozdarstva: Usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti: • Točkovanje dejavnosti društev s področja kmetijstva: Organizacija prireditve: - na občinski ravni 20 točk/prireditev, - na medobčinski ravni 30 točk/prireditev, - sodelovanje na drugih prireditvah 5 točk/prireditev. Izobraževanje: - izobraževanje članov društva, tečaji, seminarji – 10 točk/seminar. - izdaja biltenov, publikacij – 20 točk / izdajo. Članstvo: - 1 – 9 članov - 10 – 19 članov - 20 – 49 članov - 50 – 99 članov - nad 100 članov

2 točki, 5 točk, 10 točk, 15 točk, 20 točk.

• Točkovanje dejavnosti društev s področja čebelarstva: Izvedba prireditve: - na občinski ravni 20 točk/prireditev, - na medobčinski ravni 30 točk/prireditev, - sodelovanje na drugih prireditvah 5 točk/prireditev. Izobraževanje: - izobraževanje članov društva, tečaji, seminarji - izdaja biltenov, publikacij

10 točk/seminar, 20 točk / izdajo.

Število panjev: - 0 – 99 - 100 – 399 - 400 – 699 - 700 – 999 - 1000 – 1200

10 točk, 20 točk, 30 točk, 40 točk, 50 točk.


april 2019 Članstvo: - 1 – 9 članov - 10 – 19 članov - 20 – 49 članov - 50 – 99 članov - nad 100 članov

Krajevne skupnosti

19

RDEČI KRIŽ SLOVENIJE - OBMOČNO ZDRUŽENJE GROSUPLJE Taborska cesta 6, 1290 Grosuplje, Tel. 01 781 16 30, fax 01 781 16 31, GSM 051 380 351 e-pošta: grosuplje.ozrk@ozrks.si, spletna stran: www.grosuplje.ozrk.si

2 točki, 5 točk, 10 točk, 15 točk, 20 točk.

V. POGOJI IN KRITERIJI ZA PRIDOBITEV DOTACIJE PO TEM RAZPISU Splošni pogoji: a. Upravičenci lahko pridobijo sredstva za posamezne namene le pod pogojem, da podajo izjavo o kumulaciji pomoči, da za posamezen namen niso prejeli sredstev iz državnih ali mednarodnih virov ali drugih virov. V kolikor se je upravičenec prijavil še na druge javne razpise za isti namen in čaka na odgovor, mora to navesti v svoji vlogi. Pri dodeljevanju državnih pomoči se upoštevajo pravila, ki prepovedujejo preseganje kumulacije državnih pomoči nad dovoljeno intenziteto pomoči. b. Sredstva se lahko dodelijo upravičencem le za ukrepe, ki se izvajajo na območju občine in še niso izvedeni. c. Investicije ne smejo biti začete pred prejemom sklepa o odobritvi sredstev. d. Če je upravičenec majhno ali srednje veliko podjetje (samostojni podjetnik posameznik ali pravna oseba), mora predložiti dokazilo, da je registriran za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki je predmet podpore. e. Mikropodjetja (KMG) ter mala in srednje velika podjetja (MSP), ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, investirajo na območju občine in so vpisani v register kmetijskih gospodarstev. f. Investicija mora biti zaključena pred izplačilom sredstev. g. Pri upravičenih stroških se upošteva nakup za novo opremo/stroje/material. Ne upošteva se lastni material ali lastno delo. h. Upravičenec je dolžan povrniti nenamensko porabljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi, ki se obračunavajo od dneva plačila upravičencem do dneva vračila sredstev. i. Pomoč se lahko dodeli le za kmetijsko gospodarstvo ali združenje ipd., ki ni podjetje v težavah. j. Dotacije se bodo izplačevale kot nepovratna sredstva. k. Najvišji znesek iz vseh vrst razpisanih pomoči ne sme presegati 3.000 EUR na kmetijsko gospodarstvo na leto. l. Za ostala določila se upoštevajo pravila Pravilnika o sofinanciranju o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v občini za programsko obdobje 2015 - 2020. m. Vsa dokazila (račune) o plačilu storitev je potrebno dostaviti najkasneje do ponedeljka, 6. 11. 2019. VI. VSEBINA VLOGE Upravičenci vložijo vloge in zahtevke za finančna sredstva na predpisanih obrazcih, ki jih dobijo v sprejemni pisarni na občini ali na spletni strani občine: www.ivancna-gorica.si. Upravičenci za posamezne namene podajo izjavo (v vlogi), da niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali drugih virov oz. priložijo ustrezno dokumentacijo in navedejo, koliko sredstev so za določen namen že prejeli. Upravičenec, ki je za določen ukrep že prejel državno pomoč, ne more ponovno kandidirati na tem javnem razpisu. Za skupno višino pomoči se šteje vsota vseh pomoči, ki jih posameznik pridobi v tekočem letu. Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na razpis, priložiti vso dokumentacijo, s katero dokažejo izpolnjevanje pogojev za posamezne ukrepe, določene v tem razpisu. Obvezne priloge k vlogi so: • Fotokopijo veljavnega transakcijskega računa; • Izpolnjeno in podpisano izjavo, da za posamezen namen niso pridobili sredstev iz državnega proračuna ali drugih virov, oziroma koliko sredstev so iz teh virov za določen namen že prejeli; • Predračun za predvidena dela ali nakup opreme; • Fotokopija zbirne vloge za neposredna plačila za tekoče leto; • Druga dokumentacija, ki je zahtevana pri vsakem posameznem ukrepu (potrdila, izjave, posestni listi, mapne kopije, itd). VII. ROK PORABE DODELJENIH SREDSTEV Dodeljena sredstva za leto 2019 morajo biti porabljena v letu 2019.

ZDRAVSTVENO LETOVANJE IN KOLONIJA OTROK IN ŠOLARJEV NA DEBELEM RTIČU od 13. 7. do 21. 7. 2019

1. Zdravstveno letovanje: Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Grosuplje organizira zdravstveno letovanje otrok in šolarjev od 5. do 19. leta starosti v Mladinskem zdravilišču in letovišču Debeli Rtič. Za zdravstveno letovanje morajo starši izpolniti celotno prijavnico, otroka pa mora predhodno pregledati njegov izbrani zdravnik in izpolniti predpisani obrazec na hrbtni strani. Obojestransko izpolnjen obrazec vrnite v našo pisarno čim prej oziroma do 22. 5. 2018. Prispevek staršev za zdravstveno letovanje za 8 dni je 45,84 €. Zdravstveno letovanje sofinancirajo Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Občine Dobrepolje, Grosuplje in Ivančna Gorica ter starši. ZZZS določa, da se Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (dva in več zapisov v času od preteklega razpisa – od 17. 2. 2018 do 28. 2. 2019) ali so bili pogosteje bolni (dva in več zapisov v medicinski dokumentaciji v času od preteklega razpisa). Zdravnik mora otroka pregledati in ob tem izpolniti Predlog za zdravstveno letovanje. Obrazce bodo imeli pediatri našega območja v ambulantah, lahko pa jih tudi natisnete z naše spletne strani. 2. Kolonija je namenjena zdravim otrokom s slabšim socialnim statusom. Zdravniškega izvida ne potrebujete. Izpolnjeni prijavnici priložite kopijo odločbe CSD za denarno pomoč ali za otroški dodatek in opišite socialno materialni položaj družine. Prispevek za 8-dnevno kolonijo znaša 45,84 € za 1. do 4. dohodkovni razred, 80,00 € za 5. do 6. dohodkovni razred in 128,00 € za 7. do 8. dohodkovni razred. Prednost bodo imeli otroci iz družin z nižjimi dohodki. 3. Otroka lahko prijavite tudi na samoplačniško letovanje. Cena za 8 dni je 328,00 €. Prijavnice za letovanje dobite v šolski svetovalni službi na vseh šolah našega območja, v otroških ambulantah v Grosupljem, Ivančni Gorici in Dobrepolju, na sedežu RKS – OZ Grosuplje ali na naši spletni strani: http://www.grosuplje.ozrk.si, lahko pa vam jo tudi pošljemo po elektronski pošti. V celoti čitljivo izpolnjene in podpisane prijavnice s potrebnimi prilogami oddajte ali pošljite na RKS - OZ Grosuplje čim prej, najkasneje pa do 22. 5. 2019 oziroma do zapolnitve mest. Cena letovanja vključuje stroške polnega penziona (pet obrokov dnevno), prevoza, programa, zdravstvene oskrbe, pedagoško-vzgojnega vodenja in kolektivnega zavarovanja. Če zaradi slabih socialnih razmer prispevka staršev ne zmorete plačati v celoti, vseeno izpolnite prijavnico, ki ji dodajte prošnjo za znižano plačilo, kjer kratko obrazložite razloge, zakaj je ta znesek za vas previsok in kopijo odločbe CSD. Na osnovi vašega zaprosila s prilogami oziroma priporočila Centra za socialno delo ali svetovalne službe v otrokovi osnovni šoli pa bomo ta znesek s pomočjo donatorjev znižali. Otroci, ki jim bo odobreno zdravstveno letovanje ali kolonija, bodo dobili na dom položnice v juniju, prispevek staršev pa bo potrebno poravnati najkasneje do 5. 7. 2019. Za dodatne informacije smo vam na voljo na tel. 01/7811-630 ali 051/380-351 ali na e-naslovu: grosuplje.ozrk@ozrks.si. Sekretarka RKS – OZ Grosuplje Anica Smrekar

VIII. ROK ZA PREDLOŽITEV VLOG IN NAČIN PREDLOŽITVE Vlagatelji morajo oddati vloge za razpisane ukrepe v zaprti ovojnici v sprejemni pisarni občine ali po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, vključno do 20.05.2019 (velja datum žig pošte). Prepozno prispele vloge oziroma vloge, ki bodo neustrezno opremljene, se zavrže, neutemeljene pa zavrne. Zavržene bodo vloge: - ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VIII. točki besedila tega razpisa, - ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne vloge). Zavrnjene bodo vloge: - tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih in posebnih pogojev, določenih v besedilu razpisa in razpisne dokumentacije za posamezni namen, - ki jih bo področna komisija, na podlagi meril za ocenjevanje in vrednotenje, ocenila kot neustrezne, - tistih vlagateljev, ki so v fazi ocenjevanja vlog dosegli najnižje število točk v okviru posamezne vrste ukrepa, vendar le v primeru, če zaprošena sredstva vseh vlagateljev presegajo okvirno višino razpoložljivih sredstev po posameznih vrstah oziroma sklopih ukrepov. Rok za dopolnitev nepopolno predložene vloge je 5 dni od dneva prejema poziva. Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v navedenem roku ne dopolni, se zavrže. Vlagatelji bodo sklepe o višini sredstev prejeli najkasneje v roku 60 dni po zaključenem razpisu. Nato bodo prejeli pogodbo o sofinanciranju, s katero bodo dogovorjene medsebojne obveznosti. Če upravičenci ne vrnejo podpisane pogodbe, se šteje, da so odstopili od vloge za pridobitev finančnih sredstev. IX. NADZOR IN SANKCIJE Nadzor nad namensko porabo sredstev spremlja in preverja občinska strokovna služba občine, lahko pa tudi druga oseba, ki jo pooblasti župan. V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve (2) leti. OPOZORILO: V primeru, da upravičenci pristopijo h koriščenju postavk proračuna, morajo dokončno in odgovorno speljati celoten postopek pridobitve sredstev proračuna in ne pred koncem realizacije odstopiti od izvedbe. V primeru odstopa od vloge sredi in pred koncem postopka, prejemnik izgubi pravico kandidiranja naslednjih 5 let na teh razpisih. X. NAČIN REŠEVANJA VLOG Upravičenci morajo k vlogi, s katero se prijavijo na javni razpis, priložiti vso zahtevano dokumentacijo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev, določenih v tem razpisu in na podlagi Pravilnika o sofinanciranju kmetijstva in razvoju podeželja v Občini Ivančna Gorica za programsko obdobje 2015-2020. Občinska uprava opravi pregled popolnih vlog, komisija, ki jo imenuje župan, bo prispele vloge ocenila na podlagi pogojev in meril iz razpisa. V primeru nejasnosti se lahko v posameznih primerih zahteva dodatno dokumentacijo. Odpiranje prijav za dodelitev sredstev ne bo javno in sicer ga bo strokovna komisija opravila predvidoma 10.06.2019 v prostorih Občine Ivančna Gorica. Dodeljena sredstva bodo izplačana v letu 2019, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna. XI. RAZPISNA DOKUMENTACIJA IN INFORMACIJE Razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni strani na: www. ivancna-gorica.si ali v sprejemni pisarni občine. Vse dodatne informacije lahko dobite na referatu za kmetijstvo, tel.: (01) 781 21 12 (Marija Okorn). Številka: 430-0012/2019 Ivančna Gorica, 09.04.2019

številka 2

OBČINA IVANČNA GORICA Župan: Dušan Strnad

Predsednik RKS – OZ Grosuplje Franc Horvat

Tečaji prve pomoči za prihodnje voznike motornih vozil

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Grosuplje (v nadaljevanju RKS - OZ Grosuplje) ima na podlagi Zakona o Rdečem križu že vrsto let javno pooblastilo za organiziranje tečajev in izpitov iz prve pomoči. RKS - OZ Grosuplje izpolnjuje pogoje za izvajanje tečajev in izpitov iz prve pomoči, ki jih določa Pravilnik o usposabljanju in izpitu iz prve pomoči za kandidate za voznike motornih vozil ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati pooblaščena organizacija v primeru usposabljanj iz prve pomoči. Ministrstvo za zdravje za območje Občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje ni pooblastilo nobene druge organizacije za izvajanje tečajev prve pomoči za kandidate za voznike motornih vozil. Šola vožnje Vito L d. o. o., ki deluje na območju navedenih občin, izvaja tečaje prve pomoči brez pooblastila za izvajanje navedenih tečajev, kar pomeni, da jih izvaja nezakonito. Poleg tega ima višjo ceno tečajev, kot jo za celotno državo določa RKS, kandidate pa na izpit odpelje v Ribnico, čeprav RKS - OZ Grosuplje vsak mesec izvaja tečaje in izpite iz prve pomoči v Grosupljem. Zavedamo se, da kandidati lahko prosto izbirajo, ali se bodo tečaja udeležili ali ne in kje bodo opravljali izpit, vendar so v konkretnem primeru kandidati zavedeni, da tečaj opravlja Rdeči križ Slovenije, saj uporablja kopije gradiva z znaki Rdečega križa brez dovoljenja lastnika. Dejansko tečaj izvaja Šola vožnje Vito L d. o. o. tudi brez ustrezne licence za predavatelje prve pomoči in prejme za navedeno storitev plačilo. Kandidati šele nato izvejo, da bodo izpit iz prve pomoči opravljali v Ribnici, kar pomeni za kandidate veliko izgubo časa. Kandidatom za voznike svetujemo, naj izberejo kakovosten tečaj, ki ga izvaja Rdeči križ Slovenije preko območnih organizacij Rdečega križa, saj po naših podatkih trenutno nobena druga organizacija v Sloveniji nima pooblastila Ministrstva za zdravje za izvajanje navedenih tečajev. Le kakovostno pridobljeno znanje bo služilo nudenju prve pomoči poškodovanim ali nenadno obolelim, s čimer boste lahko reševali življenja. Sekretarka RKS – OZ Grosuplje Anica Smrekar

Predsednik RKS - OZ Grosuplje Franc Horvat

Razpis za voditelje in pedagoškega vodjo na zdravstvenem letovanju in koloniji otrok na Debelem Rtiču 2019

Rdeči križ Slovenije - Območno združenje Grosuplje organizira na Debelem Rtiču osemdnevno zdravstveno letovanje in kolonijo otrok od 13. 7. do 21. 7. 2019. K sodelovanju vabimo prostovoljce/ke za vodenje skupin otrok in mladostnikov starih od 5 do 19 let. Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje: - starost najmanj 20 let - študenti in diplomanti pedagoške, zdravstvene ali druge ustrezne smeri - izkušnje pri delu z otroki - znanje osnovnih plavalnih veščin Pisne prijave zbiramo do 7. 6. 2019 na naslov: RKS - Območno združenje Grosuplje, Taborska cesta 6, 1290 Grosuplje, e-pošta: grosuplje.ozrk@ozrks.si in peko spletne prijavnice. Dodatne informacije na tel. št. 01 781 16 30 ali 051 380 351.


20 Krajevne skupnosti

april 2019

številka 2

Vinogradniško – sadjarsko turistično društvo Debeli hrib kot partner v operaciji ZDRAVO Z NARAVO Vinogradniško-sadjarsko turistično društvo Debeli hrib kot partner sodeluje v operaciji Zdravo z naravo, akronim “grozdje šmarnica”, kjer je kot vodilni partner Društvo vinogradnikov »Lisec« Dobrnič, Sekcija za turizem in prireditve. Pri tem kot partnerji sodelujejo še Občina Trebnje, Bosepo d. o. o. ter Društvo vinogradnikov Dolenjske Toplice. Operacija je bila prijavljena na 2. Javni poziv za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS STIK v letu 2017, odločbo o odobritvi s strani Agencije republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja pa smo prejeli v oktobru 2018. Izvedle se bodo naslednje dejavnosti: • Delavnice o ozaveščanju o zdravi pridelavi grozdja. Pri tem so vsa tri vinogradniška društva izvedla delavnice z naslovi tem: delavnica o ohranitvi zasajenih površin vinogradov, o varovanju okolja ter o vzgoji trte okolju prijazno. • Delavnice o šmarnici in zeliščih v kulinariki – Društvo vinogradnikov Lisec Dobrnič je nabavilo destilacijski kotel z dodatki. • Razvoj novih produktov - tako so s pomočjo omenjenega kotla že pripravili naslednje izdelke: marmelado iz šmarnice, sok iz šmarnice, eterično olje in tinkturo. Vsi omenjeni izdelki pa

bodo na voljo za degustiranje v trgovini v Dolenji Nemški vasi – Bosepo d. o. o. • Analiza šmarnice – Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo v Ljubljani izvaja analize šmarnice, in sicer tako soka, mošta kot vina. Namen te analize je, da se ugotovijo dobre in slabe lastnosti izdelkov iz šmarnice. Nosilec za izvedbo tega dela operacije je Občina Trebnje. • Izdaja knjige o šmarnici – napisana bo knjiga o grozdju šmarnica – o zgodovini zasaditve šmarnice, pridelavi ter objavljeni bodo tudi rezultati analize o šmarnici ter na to temo tudi razni strokovni prispevki. To bo prva knjiga v Sloveniji, kjer bo opisana samo šmarnica. Občina

Trebnje je prav tako nosilec izdaje knjige o šmarnici. Vinogradniško-sadjarsko turistično društvo Debeli hrib je pristopilo k tej operaciji, ker njihovi člani stremijo k čim bolj naravni pridelavi vina. Prav tako v društvu skrbijo za čisto okolje, kar je tudi dokaz, ko so se v soboto, 2. 3. 2019, organizirali in počistili na vinogradniški gori Debeli hrib okolico njihovega doma. Razmišljajo tudi o obnovi le-tega, ker je potrebno, da bo služil svojemu namenu. Društvo sodeluje na občinskih prireditvah in tudi širše. Izvajajo izobraževanje na vinogradniškem ter sadjarskem področju. Delujejo tudi na področjih turističnih dejavnosti. Besedilo: Jožef Zadražnik Foto: Anica Maraž

17. Valentinov pohod Slovenski pregovor pravi, da ima sv. Valentin ključ od korenin, da se začenja brstenje in kaljenje, kar požene kri po žilah slehernemu, ki živi in diha z naravo. In prav zares je dišalo že po pomladi, ko se nas je 70 pohodnikov na dan po Valentinovem, v mraku, odpravilo izpred Družbenega centra na Krki proti Korinjskemu hribu. Lahko bi mu rekli tudi družinski pohod, saj so korake skupaj s starši pogumno ubirali tudi najmlajši člani družin. Dobra volja in prijetni pogovori so krajšali pot, tako da smo kmalu že lahko gledali z vrha na našo krško dolino. Na polovici poti smo naredili postanek, organizatorji so nam postregli z okrepčilom in potem z novo energijo nadaljevali pot. Prehodili smo samo še del poti in že smo ugledali luči novega gasilskega doma na Korinju. Še pred dosego končnega cilja smo se tam ustavili in bili kraljevsko postreženi od prijaznih domačinov. Sledila je še zadnja etapa poti. Vseskozi do vrha je bila steza označena z lučmi, da bi še tako nevešč pohodnik ne skrenil s poti. Vrh nad Korinjem leži na 731 m nadmorske višine in ta večer se je na njem nagnetlo več kot 130 pohodnikov, saj so se nam številni pridružili še med samo potjo. Kres, ki je gorel na vrhu, je osvetljeval okolico, da so žarela lica zadovoljnih pohodnikov, žarela pa so tudi zaradi prejete medalje ob osvojitvi vrha in obveznega napitka, ki vrača moči. Seveda samo tistim, ki ne pretiravajo. Vriskanje in petje Zdravljice je odmevalo po samotni nočni pokrajini, ko smo se drug za drugim spuščali nazaj v Gasilski dom h gostoljubnim Korinjčanom. Tu smo nadaljevali s poprej začeto gostijo, mladi fantje muzikantje in vmes tudi dekle, pa so si frajtonarico podajali iz rok v roke in dajali še dodaten ritem večeru, ki je v prijetnem pomenkovanju povezoval in krepil medsebojne odnose, združeval in navduševal. V soju lune so se skupinice druga za drugo odpravljale proti dolini; nekatere prej, nekatere pa šele, ko se je začela noč prevešati v jutro … Velika zahvala organizatorjem in hvala do neba tudi vsem Korinjčanom, ki so pripravili nepozabno srečanje. Za KD Krka Darka Zupanc Puš

V Zagradcu preko Sahare v Mali V kulturnem domu Zagradec se je v torek, 26. februarja 2019, zgodil spet prijeten in domač večer. Kulturno društvo Zagradec, katerega član je tudi Slavko Zaletelj, znan predvsem v krogih kulture, gasilstva, prosvete in turizma daleč naokoli Zagradca, je na ta večer pripravil prijetno druženje ob predstavitvi popotovanja po manj znanih krajih oddaljene Afrike. Predstavil je štiritedensko popotovanje druščine prijateljev ob koncu leta 2018, natančneje od 12. decembra 2018 do 6. januarja letošnjega leta. Potopisa se je udeležilo veliko gostov in Slavkovih prijateljev. V druščini popotovanja so se od ducata slovenskih popotnikov, iz naše občine poleg Slavka udeležili še Tatjana, Žan in Mark iz Ambrusa ter Damijana in Gregor iz Ivančne Gorice. Cilj potovanja po Afriki je bila zahodna obala od Maroka, Zahodne Sahare, Mavretanije do Malija. Slavko je nazorno na preprost in domač način, s pridihom humorja predstavil pot po manj znanih in manj s turisti obleganimi kraji »črne celine«, kjer že dolgo ni stopila noga drugih ras, sploh belcev. To so kraji, kjer se odvijajo vojne in kjer popotovanje ni ravno najbolj varno. Vendar se je skupina dvanajstih slovenskih popotnikov podala po avanturistični poti z dvema slovenskima voziloma, enim kamionom in enim kombijem, ki so ju s trajektom pripeljali iz Slovenije oziroma zahodne Italije do severa Maroka, kjer so začeli to pot. Pot, dolgo skoraj

7000 kilometrov, so prevozili z vozili, s katerimi so porabili skoraj štiri tisoč litrov dizelskega goriva, zaključili pa tudi z eno predrto pnevmatiko na kamionu in eno na kombiju. Slavko je ob posnetkih razlagal o geopolitičnem položaju teh držav, zemljepisni legi, o vedenju ljudi, agrarni skupnosti, ribištvu, tržnem gospodarstvu, stavbni arhitekturi, sakralnih in verskih objektih, pridelavi in obdelavi pridelkov, higieni, komunali in njihovih navadah. O živalstvu, ki bi ga pričakovali v Afriki, da bodo srečevali afriške zveri, slone, žirafe … ni bilo ne duha ne sluha. Zaradi kmetijske obdelave zemlje so tam srečevali le na nam znane živali, krave, koze, osle in konje. Zaradi evropskih cen goriva in njihovemu slabemu zaslužku na prebivalca. Mali se uvršča na 164. mesto po BDP svetovni lestvici na prebivalca s povprečnimi 740 ameriškimi dolarji na leto na prebivalca. Revnejši prebivalci si z zaslužkom manj kot enim dolarjem na dan ne morejo privoščiti vožnje z avtomobili in kamioni, prevladujejo motorji in motorjem predelana prevozna sredstva za prevoz. Ljudje so zelo prijazni in odprti, ni bilo videti kakršnega koli kriminala, turizma praktično tukaj ne poznajo. Omenil je neprijeten občutek nočne vožnje po mestih, kjer ni nobene javne razsvetljave oz. jo je zelo malo, ceste pa so polne ljudi in vozil s pomanjkljivo razsvetljavo, tudi s slabo vzdrževanimi vozili, predvsem vozili iz evropskih držav. Prevladuje Mer-

cedes, naj si bo osebni ali tovorni. Tovornjaki pa so poglavje zase, saj ne poznajo dovoljene višine in obtežitve in je skoraj vsako tovorno vozilo preobremenjeno in preveliko natovorjeno, ampak tam ni posebnih cestnoprometnih pravil in ceste, če se jim lahko sploh tako reče, so polne lukenj. Pripovedoval je anekdote ob prehajanju meja, dogodki s policijo, s prekrški in seveda političnem položaju in uradno vojnem področju. Obšli so tudi NATO-vo bazo poleg letališča Bamako, kjer so tudi slovenski vojaki, kjer delujejo kot inštruktorji domačim vojakom. Oporišča ne zapuščajo, baza je močno zavarovana, na patrulje pa odhajajo s posebnimi, oklopnimi vozili. Slovenski popotniki so imeli veliko hrane s seboj, prehranjevali so se tudi z lokalno hrano, predvsem ribami, pijačo so imeli s seboj, predvsem sok in domače vino, ki se ga tam, ker je to muslimanska država, ni dalo kupiti. Ob praznovanju božiča so si pripravili božične jaslice iz preprostih materialov in pripravili polnočnico ter nazdravili s penino. Dneve so si popestrili z druženjem, petjem ob spremljavi kitare, na katero je brenkal Gregor. Anekdot iz afriškega popotovanja je bilo veliko in kot je tudi sam avtor potopisa dejal, da ni minilo dneva, ko ne bi bilo kaj posebnega. Predvsem se ga je dotaknilo čudenje veselih in radoživih vaških otrok, ki so prvič v življenju videli belopoltega človeka, ko so jih domačini skrivo-

ma fotografirali s svojimi telefoni in še posebno, kako se čudijo plavolasemu človeku. Dobiš občutek, da bi večina rada malo potipala lase. Poleg prijetnih doživljajev se Slavko z grenkobo spomni na poškodbo desne roke, ob sestopu iz vozila in nerodnemu pripetljaju ter vrezu in dokaj globoki krvaveči rani. Ker pa je bilo do najbližje bolnišnice skoraj 300 km, so morali rano sanirati sami. Vodnik Metod je s preizkušeno metodo razkuževanja rane in spretnostjo s sukancem in nitjo zašil rano in tako preprečil nadaljnjo krvavitev, poskrbljeno pa je bilo tudi za lokalno anestezijo s pomočjo domačega žganja. Fotografija je bila res precej nazorna. Slavko je “operacijo” preživel, po prihodu domov pa je obiskal še zdravnika. Z njegovo rano je vse v redu in se zelo lepo celi. Ob koncu predstavitvenega dela pa je Slavko pred občinstvo dvora-

ne povabil še goste iz Ambrusa in Ivančne Gorice, s katerimi so skupaj potovali. Vsi ti gosti pa so se našemili v prava črnska oblačila, si s črno barvo namazali obraz in roki, nadeli lasulje in predstavili črnsko ljudstvo. Predstavili so eksponate, maske, ki so jih prinesli od tam, leseni kipec človeških dimenzij, ki jim je naredil kar nemalo preglavic, sploh na letališkem rentgenu, kjer so mislili, da prevažajo človeška trupla. Na koncu dobri dve uri dolgega potopisa smo si ogledali še videoposnetek popotovanja. Po videoprodukciji pa je ta vesela črnska druščina skupaj z obiskovalci zapela še njihovo himno, s katero so si največkrat krajšali večer, tisto slovensko, Slakovo “Ko bo lunca zasijala”. Po pesmi so se še prijetno podružili ob rujni kapljici iz domačega vinograda. Marjan Urbas


april 2019

Krajevne skupnosti

številka 2

Prešernov pohod na Šentrumar

Krjavlji že dve desetletji na glasbeni sceni

Ljubitelji pohodništva, druženja, kulture, predvsem pa tisti, katerim kulturni praznik ne pomeni zgolj dela prost dan, smo se 8. februarja, letos že sedmič, odpravili na pot od Krke do Šentrumarja, 677 m visokega hriba, samotnega stražarja, ki ločuje in hkrati povezuje Krško in Dobrepoljsko dolino. Člani Kulturnega društva Krka vsako leto pred pohodom do gobarske koče na Šentrumarju pripravimo krajšo kulturno prireditev, ker pa smo letos kulturni praznik s prireditvijo obeležili že na predvečer, smo se zbrali pred Družbenim centrom ob 10. uri in se kar takoj odpravili na pot. Odšlo nas je približno štirideset, na poti pa se nam je pridružilo še nekaj deset pohodnikov. V veseli družbi smo skoraj prehitro prispeli na cilj, kjer so nas pričakali in prijazno sprejeli člani gobarskega društva Štorovke. Poskrbeli so, da smo prav kmalu po prihodu nadomestili izgubljene kalorije, saj nam je topla in okusna jota s klobaso pošteno teknila. Skodelica vročega čaja se v koči vedno prileže in tudi tokrat je bilo tako. Ker pa nismo prišli do gobarske koče samo zato, da bi jedli in pili, smo kmalu začeli s krajšim, spontanim kulturnim programom. Gospa Albina, ena starejših pohodnic, še vedno čila in polna energije, je zanosno zrecitirala dve Prešernovi pesmi in opogumila še druge, da so si v spomin priklicali nekaj bolj ali manj znanih pesnitev našega velikega pesnika. Program je zaokrožil Jaka, in ko je videl naše zadovoljne in nasmejane obraze, je gotovo vsaj malo pozabil, da je bila harmonika med potjo kar težka; a ker ga dobro poznamo in vemo, kako vesel, prijazen in vztrajen fant je, in vemo, da iz svoje harmonike rad izvablja prijetne in vesele melodije, smo prepričani, da bo glas njegove harmonike v gobarski koči na Šentrumarju zazvenel še velikokrat. Na poti v dolino so se iz strjene kolone pohodnikov grupirale manjše ali večje skupinice. Nekateri so se zatopili v pogovore o vremenu, politiki, družinah, o bližajoči se pomladi ... V naši skupinici, upam pa si trditi, da še v kateri, pa so še kar vrele na dan pesmi. Prešernove, pa tudi pesmi drugih avtorjev, napisane pred davnimi leti. A glej! Tudi te govorijo o pomladi, domovini, veri, o ljubezni, razočaranju hrepenenju in upanju ... Polni lepih vtisov in hvaležni za čudovit dan smo se vrnili k Družbenemu centru na Krki. Obljubili smo si, da pohod in druženje zagotovo ponovimo čez eno leto; da se spet odpravimo na pot, se poveselimo, zapojemo in prisluhnemo kakšni prešerni Prešernovi ... Za Kulturno društvo Krka Tina Strah

V petek, 8. marca, je v športni dvorani Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični potekal koncert ob 20-letnici delovanja narodnozabavnega ansambla Krjavlji (prej imenovani Ansambel Krjavelj). Ansambel, ki danes deluje v štiričlanski fantovski zasedbi, je bil pred dvajsetimi leti ustanovljen v naši občini in je v svoji zgodovini dosegel številne uspehe na festivalih tako doma kot v tujini. Petkov večer, ki je bil posvečen tudi dnevu žena, so Krjavlji združili z izdajo novega jubilejnega glasbenega albuma, v goste pa so povabili tudi številne glasbene ustvarjalce. Že na vhodu v dvorano je obiskovalec prejel novo zgoščenko z naslovom »Vedno ostani mlad«, nežnejši del občinstva pa cvet tulipana ob prazniku. V dve in pol urnem koncertu, je bil koncept programa sestavljen po kronologiji delovanja ansambla. Prav zato so se Krjavljem na odru pridružili nekdanji člani zasedbe in številni glasbeni gostje, s katerimi so v preteklosti prišli do medsebojnega sodelovanja. Nabito polna šentviška športna dvorana je tako prisluhnila melodijam ansambla Petra Finka, ansam-

#UrsinoPohajkovanje po poteh Prijetno domače Kar tri leta je zorela ideja o izletu na temo, ki sem jo delno zajela v svoji diplomski nalogi »Občina Ivančna Gorica kot turistična destinacija«. In tako kot vsaka stvar ob dobrih pogojih dozori, je dozorela tudi ideja ter doživela svojo izvedbo.

Kakor se na velikonočni ponedeljek spominjamo poti dveh apostolov v Emavs, smo se tudi mi podali dogodivščinam in novemu znanju naproti prav na ta dan. Naš cilj je bilo obiskati vseh dvanajst informacijskih tabel Prijetno domače ter ob vsaki izvedeti kakšno zanimivost. Da pa je bilo vse skupaj bolj zanimivo, so na vsaki točki izletniki dobili nagradno vprašanje, na katerega so odgovarjali kot skupina. Ste vedeli, da ime SOBRAČE pomeni »obrniti se« iz časa turških vpadov? Da je Tone Kozlevčar, katerega doprsni kip stoji pri šoli v TEMENICI, trpel božjastne napade in si zoper tega pomagal s pitjem telečje krvi? Ste vedeli, da je DOB vrsta hrasta? Ste vedeli, da so freske v cerkvici Marijinega vnebovzetja na MULJAVI iz 15. stoletja in slogovno najboljše delo Janeza Ljubljanskega? Ste vedeli, da so včasih verjeli, da so človeške ribice v Krški jami zmajevi mladiči in da v jami živi zmaj? Da imamo v okolici VIŠNJE GORE najvišje slapove na lehnjakovi podlagi v Sloveniji? Da je grb družine Viride Visconti skrit v znaku avtomobilske znamke Alfa Romeo? Ne? No, potem ste ravnokar dobili razlog, da se na izlet od točke do točke podate tudi vi. Naš dan se je začel z obiskom točke v Sobračah, od tam smo nadaljevali pot mimo Doba in Hrastovega Dola do Krške jame ter kot se spodobi za velikonočni čas, nam ni manjkala niti velikonočna malica. V prijetnem in domačem ambientu izvira Poltarice smo se podkrepili ter nadaljevali pot do najjužnejše točke – Ambrusa. Izlet smo zaključili z okusno večerjo z razgledom na Gradišču. Pomladansko sonce nam je ves dan grelo lica in dobra družba krepila čudovito vzdušje. Dan je bil vsekakor dolg, a vreden truda. Urška Gradišek

bla Pogum, ansambla Maj, Vokalni skupini Prijatelji s citrarko Evo Medved. Z obiskom sta jih počastila tudi člana nekdanjega ansambla Slapovi Jože Pečjak in Marko Mirtič, prav tako je z lastnimi skladbami navdušil član Krjavljev in pevec Sašo Ballant ter mlade plesalke Plesne skupine Frklje. Vse skupaj je s hudomušnimi vložki še dodatno popestrila program Mama Manka, ki je dvorano večkrat nasmejala do solz. Z obiskom je jubilante počastil tudi župan Dušan Strnad, ki je Krjavljem

21

za 20 let potepanja po glasbeni poti in za spodbudo za še nadaljnjih dvajset let izročil županov spominski kovanec Prijetno domače. Ob zaključku se je vsem zbranim zahvalil glavni organizator koncerta Franc Balant, sponzorjem in donatorjem pa izročil spominsko plaketo. Besed zahvale je bil deležen tudi šentviški župnik Izidor Grošelj, ki je ta dan praznoval svoj osebni praznik. Gašper Stopar

Ples za naše mame V življenju mi največ pomenita dve besedi. Mama in življenje; mama, ti si mi dala življenje, in življenje, ki mi je dalo tebe, mojo mamo. S temi besedami je povezovalka Daša Laria Perklič, članica gledališke skupine Kulturnega društva VIDOVO, pozdravila mame, babice, tete in druge obiskovalce Doma kulture v Šentvidu pri Stični, kjer smo krajani v soboto, 23. 3. 2019, praznovali materinski dan. Materinski dan se zgodovinsko navezuje na čaščenje matere in izvira iz antičnega sveta, kjer so častili boginjo Reo; praznovanje pa je prevzela tudi krščanska cerkev, ki je čaščenje posvetila Devici Mariji. Letošnja prireditev je bila poimenovana Ples je ljubezen, saj je eden izmed svetovno znanih koreografov zapisal, da je ples slavljenje življenja. Tistega življenja, ki so ga nam podarile naše mame. Organizatorji smo ples postavili v ospredje prireditve in preko plesa vsem obiskovalkam in obiskovalcem pokazali veselje, želje in neizmerno ljubezen njihovih otrok. Na prireditvi so se prepletali tako folklorni, klasični, latinskoameriški plesi kot moderni, skupinski in posamični plesi. Predsednik Krajevne skupnosti Šentvid pri Stični Silvo Praznik je v uvodu poudaril, da je vloga mater v družini zelo velika, saj v svojem celodnevnem delovnem urniku opravljajo veliko različnih služb, torej so gospodinje, vzgojiteljice, delavke in uslužbenke. Na prireditvi, ki jo je Kulturno društvo VIDOVO organiziralo v sodelovanju s Krajevno skupnostjo, je nastopilo kar 125 otrok iz domače osnovne šole, vrtca in folklorne skupine ter društev iz drugih krajev občine Ivančna Gorica. Kot prvi so srca vseh žensk v dvorani ogreli najmlajši iz vrtca Čebelica. Prva skupina je pod vodstvom Tjaše Giohin in Simone Pahar pričarala čudovito pisano mesto, polno ljubkih hišic, pisanih barv in radovednih otrok. Na kmeti-

ji dinozavrov, kakor se je imenovala druga skupina iz vrtca Čebelica, pa je izgubila cela jata piščancev. Preko plesa, ki je nastal pod mentorstvom Urše Anžlovar in Mire Drobnič, so na koncu vsi piščanci našli pot domov. Učenci 1. razreda OŠ Ferda Vesela s plesom uprizorili jutranje prebujanje. Pozdravili so dan, sonce, ptice, zrak, cvetje in svojo mamo. Plesna koreografija, ki je nastala pod mentorstvom Barbare Drenik in Martine Ratajec, je izražala vzklik otrok »Dobro jutro sonce!«. Učenci 4. razreda OŠ Ferda Vesela pa so prisotne popeljali na začetek 16. stoletja in jim prikazali družabni ples »branel«, ki je še dandanes zelo priljubljen. Klasične in latinskoameriške plese so odplesali dijaki Srednje šole Josipa Jurčiča iz Ivančne Gorice, ki jih v okviru plesne dejavnosti vodi Marija Majzelj-Oven, profesorica nemščine. Dvakratna državna prvaka Nejc Bavdek in njegova soplesalka Neža Novak sta odplesala vedno klasični dunajski valček in temperamentno »bachato«, ki se kot ljudski ples pleše v Dominikanski republiki, s skupino dijakov, ki so jo sestavljali Maks Ponikvar in Daša Rogelj ter Ibro Hodžić in Neja Planko. Zvrst športnega plesa »cheer dance«, ki izvira iz Amerike in je v Sloveniji kot šport vedno bolj priljubljen in prepoznaven, sta predstavili mlajša in starejša skupina V.I.P. Frklje, ki trenirajo v Ivančni Gorici. Plesalke

so pred nastopom povedale, da jih konec aprila čaka še tekmovanje, ki se ga že veselijo in nestrpno pričakujejo. Na slovesnosti pa ni manjkalo niti naše pristne slovenske kulturne dediščine – folklornih korakov in folklornikov Otroške folklorne skupine VIDOVO. V letu 2018 so se folklorniki kot najboljša folklorna skupina v Sloveniji predstavili na državnem srečanju, kjer so osvojili zlato priznanje Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Za ta uspeh so v letu 2019 prejeli Jurčičevo plaketo Občine Ivančna Gorica za dolgoletno aktivno delovanje in izjemne dosežke na področju ohranjanja slovenskega ljudskega izročila. Odrska predstavitev »Moja punčka«, ki je nastala pod mentorstvom Anite in Katarine Kotar, je prikazala, da otroška domišljija res ne pozna meja in da včasih igrače resnično oživijo. Mama je prva beseda, ki jo otrok izgovori. Mama je tista, ki se nam prva nasmehne in nas prva nas stisne v svoje naročje. Kulturno društvo VIDOVO se zahvaljuje vsem nastopajočim in mentoricam za sodelovanje na prireditvi ob materinskem dnevu, za katero verjamemo, da bo dvorano napolnila tudi ob letu osorej. Mama, ti si pesem življenja!

Alina Cunk Perklič Kulturno društvo VIDOVO Foto: Boštjan Perklič


22 Krajevne skupnosti

april 2019

številka 2

Programsko volilni zbor Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje Na vsaka štiri leta se člani Območnega združenja vojne za Slovenijo Grosuplje zberejo na programsko volilnem zboru, da izberejo novo vodstvo ter ocenijo svoje dosedanje delo. Tako so se tudi letos, natančneje 14. marca 2019, zbrali v Družbenem domu v Grosuplje. Po svečanem dejanju, s katerim se začne vsako pomembnejše srečanje članov Združenja veteranov vojne za Slovenijo, je zbor nadaljeval svoje delo. Najprej je dosedanji predsednik združenja Mirko Zupančič podal poročilo o delu združenja v preteklem letu. Dosedanja sekretarka združenja Jelka Janežič pa je predstavila finančno poročilo. Sledila so poročila o posameznih področjih delovanja združenja, kot so: pohodništvo, športno-rekreativna dejavnost, sodelovanje s Slovensko vojsko, informiranje članov in širše javnosti o delu društva itd. Iz poročil je bilo razvidno, da je združenje največji poudarek pri svojem delu dajalo aktivnostim, ki sledijo osnovnemu vodilu združenja, to je:

Ohranjanje pozitivnega izročila in vrednot slovenske osamosvojitve in osamosvojitvene vojne ter krepitev domovinske zavesti in domoljubja. Hkrati pa tudi skrb za svoje člane aktivne udeležence vojne za Slovenijo. Zbor je v imenu Zveze veteranov vojne za Slovenijo pozdravil njen podpredsednik Marjan Grabnar. Pri tem je prisotne seznanil tudi z nekaterimi aktualnimi in najpomembnejšimi nalogami ZVVS, med katerimi je prav gotovo sodelovanje v pripravah sprememb in dopolnitev Zakona o vojnih veteranih. Zbor so pozdravili tudi predstavniki nekaterih sosednjih združenj. V razpravi o poročilih je bila izražena tudi skrb za dolgoročno prihodnost združenja, saj zakoni narave vztrajno krčijo vrste udeležencev vojne za Slovenijo. Zato bo treba razmišljati o odpiranju organizacije ter možnosti vključevanja tudi mlajših generacij. Saj je in bo skrb za ohranjanje izročila slovenske osamosvojitve in negovanje ljubezni do domovine

Prešernov pohod – v spomin Janeza Svetine Veterani OZVVS Grosuplje smo se tudi letos udeležili že 17. pohoda v spomin Janeza Svetine, ki ga organizira OZVVS Gornja Gorenjska, obenem pa smo počastili tudi slovenski kulturni praznik – Prešernov dan. Vreme nas je razvajalo, kot že dolgo ne. Bilo je toplo in sončno, uživali smo v čudovitem razgledu in občudovali naše prelepe gore. Gotovo je bilo tudi vreme zaslužno za množično udeležbo na pohodu, vendar se Slovenci zavedamo, da je kultura tista, ki je ohranila naš narod in naš jezik. Ljudje se zavedajo, da brez kulture ne bi imeli samostojne države. Tudi zato se vsako leto množično udeležujejo tega pohoda in drugih prireditev. In tako je tudi prav. Naša pot se je začela v Radovljici, pred odhodom smo se okrepčali s čajem in kavo, pozdravili so nas naši gostitelji. Nato smo krenili proti Bledu. Po dobri uri smo prispeli na Bled, tudi tu smo se odpočili in okrepčali. Kot vsako leto so organizatorji pripravili proslavo pred spomenikom Francetu Prešernu. Program je bil skrbno pripravljen, vsi nastopajoči so se res potrudili, tako da smo vsi uživali v petju in recitacijah, slavnostna govornica na proslavi pa je bila evropska poslanka Tanja Fajon. Treba je bilo naprej, tako smo pot nadaljevali proti Vrbi, kjer smo si ogledali obnovljeno Prešernovo rojstno hišo in se udeležili proslave na državni ravni. Po končani proslavi smo se z avtobusom odpeljali v Radovljico, v Gostinsko šolo, od koder smo zjutraj krenili na pohod. Prijazni in skrbni gostitelji so nam pripravili toplo malico, ki je po dolgi poti še kako teknila. Prišel je čas slovesa. Poslovili smo se od svojih gostiteljev in drugih prijateljev – veteranov, ki jih vsako leto srečujemo na številnih pohodih. Hvala prijatelji Gorenjci, gotovo se drugo leto spet vidimo. Jelka Janežič

tudi njihova tako sedanja kot tudi prihodnja naloga. Tudi zaradi tega bo v prihodnje treba poiskati stik s tistimi, ki učijo in vzgajajo mladi rod ter jim pri tem s svojimi znanji in izkušnjami priskočiti na pomoč. Pri tem je treba poudariti, da je delo Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo osvobojeno vsake ideologije in političnih usmeritev in temelji izključno na vrednotah domoljubja in slovenske osamosvojitve ter samostojnosti. Na zboru so bila podeljena tudi priznanja in zahvale za prizadevno delo v združenju ter za večletno aktivno sodelovanje z njim. Priznanja so prejeli: Zlato plaketo ZVVS Davorin Tomažin, srebrno plaketo ZVVS Branko Gruden in bronasto plaketo ZVVS Matjaž Goričar. Zlato medaljo OZVVS Grosuplje je prejel Aleš Štefančič, bronasto medaljo OZVVS Grosuplje pa so prejeli: Oto Rome, Marko Šuštar, Jože Marolt, Andrej Godec Za dolgoletno dobro sodelovanje z

združenjem pa so prejeli bronasto plaketo OZVVS Grosuplje: Pekarna DON DON Grosuplje, Pevski zbor Samorastniki in PGD Grosuplje. Posebno zahvalo za sodelovanje pa je prejela Mojca Koželj. Zadnja točka dnevnega reda pa so bile volitve novega vodstva. Za novega predsednika Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Grosuplje je bil izvoljen Alojz

Potočnik, za podpredsednika Alojz Vrhovec in za sekretarja Franci Zorko. Poleg njih je bilo izvoljenih še šest članov predsedstva ter po trije člani nadzornega odbora in častnega razsodišča. Zbor se je zaključil z druženjem »soborcev v vojni in prijateljev v miru« Franci Zorko

Srečanje sošolcev 8. b V soboto, 23. marca 2019, smo se ob 18. uri prvič po 45-letih srečali sošolci osemletke, ki smo jo zaključili leta 1974 v Stični ter se potem razšli, vsak za svojim ciljem, vsak za svojo prihodnostjo. Zbrali smo se v Gostišču na Krki. Po začetnih pozdravih in klepetu smo si ob obloženi mizi privoščili dobro večerjo. Pripovedi, smeha in naših poročil o doživetem v obdobju, odkar se nismo srečali, je bilo veliko, z veseljem smo tudi ugotovili, da se vsi še dobro držimo in ohranjamo zdravje. Pridružila se nam je tudi naša razredničarka Marinka Piškur in z nami delila svoje spomine in doživljanje nas učencev v tistem času. Zbrali smo se in dodali življenju še en lep, nepozaben doživljaj, ki ga bomo zapisali v našo knjigo spominov. Srečanje je bilo veselo in prijetno ob obljubi, da se čez dve ali tri leta spet vsi srečamo. Takrat bo že blizu visoka (okrogla) obletnica. Alojz Ferlin

Otvoritev demenci prijazne točke V sredo, 10. 04. 2019, smo v Zavodu sv. Terezije Videm-Dobrepolje pripravili otvoritev demenci prijazne točke pod okriljem društva Spominčica-Alzheimer Slovenija. Pripravili smo priložnostni program, v katerem je nastopil mešani pevski zbor Škrjančki, stanovalki zavoda sta prebrali pesmi, direktorica Sabina Hočevar Lenarčič pa je pozdravila vse goste in udeležence dogodka. Predstavnica Spominčice Jelena Stepanovič je povzela, čemu so namenjene demenci prijazne točke in povabila prisotne, naj se pridružijo lepljenju nalepke, ki sta jo z direktorico doma namestili na vhodna vrata. S tem je Zavod sv. Terezije tudi uradno postal demenci prijazna točka. Demenci prijazna točka je točka, ki je namenjena osebam z demenco, svojcem in vsem zaposlenim (trgovcem, policistom, gasilcem, farmacevtom …), kot tudi drugim v lokalni skupnosti, saj je pomembno, da tudi sosedje prepoznajo osebe z demenco in jim pomagajo. Na demenci prijazno točko se lahko obrnejo po informacije, predvsem pa se seznanijo z načini in postopki usmerjanja oseb z demenco, ki se izgubijo in ne najdejo poti domov. Nena Kovačič, Zavod Sv. Terezije


april 2019

številka 2

Praznik pikada

V Ivančni Gorici je potekalo tradicionalno srečanje upokojencev treh občin

Pokrajinsko tekmovanje društev upokojencev v pikadu Pikado je iz nekoč pretežno gostilniškega športa prerasel v športno panogo, s katero se ukvarja veliko število ljudi. Primeren je za vse generacije in s tem predstavlja tudi eno izmed oblik prijetnega medgeneracijskega druženja in sodelovanja. Še posebej je pomembno, da je primeren tudi za ljudi v tretjem življenjskem obdobju, katerih fizične sposobnosti so pri večini že nekoliko okrnjene.

Tako je pikado šport, ki ga gojijo tudi v številnih društvih upokojencev. V pikadu med seboj društva tudi tekmujejo. Poznamo več ravni tekmovanj. Društva upokojencev se najprej pomerijo med seboj na t. i. meddruštvenih tekmovanjih, na katerih sodelujejo predvsem sosednja društva, naslednja stopnja so pokrajinska raven tekmovanj in najboljše ekipe s teh tekmovanj se pomerijo še na državni ravni. Tekmovanja se organizirajo v različnih krajih. Organizator je običajno društvo, ki je v eni od kategorij zmagalo v preteklem letu. Čast in dolžnost organizacije letošnjega pokrajinskega prvenstva Mestne zveze Ljubljana-Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev je pripadla Društvu upokojencev Šmarje-Sap. Tekmovanje je 4. aprila 2019 potekalo v dvorani grosupeljskega

23

Krajevne skupnosti

V soboto, 24. novembra 2018, je v Športni dvorani Osnovne šole Stična potekalo tradicionalno srečanje upokojencev občin Grosuplje, Ivančna Gorica in Dobrepolje. Družbenega doma. Vseh 9 ženskih in 9 moških ekip kot tudi njihovi spremljevalci, so imeli odlične pogoje za tekmovanje ter spremljanje nastopov. S prijaznim sodelovanjem Občine in Zveze kulturnih organizacij Grosuplje, Krajevne skupnosti Šmarje-Sap, pekarn z Grosuplja in Škofljice je 16 članska ekipa DU Šmarje–Sap pod vodstvom neutrudne in zelo prizadevne predsednice Anke Fabjan spremenila ta športni dogodek v pravi praznik. Čeprav je pri tovrstnih tekmovanjih vsekakor najpomembnejše sodelovanje in druženje, pa so za udeležence prav gotovo pomembni tudi rezultati. Zanje se vsi tekmovalci maksimalno potrudijo, tako na treningih v svojih društvih, kot tudi na tekmovanju. Če je poleg znanja prisoten še kanček sreče, pa so rezultati takšni, kot si jih tekmovalci gotovo želijo. Na letošnjem pokrajinskem tekmovanju so najboljše rezultate v vseh štirih kategorijah, ekipni ženski, ekipni moški, posamični ženski in posamični moški dosegle članice in člani Društva upokojencev Loška

dolina. V kategoriji ekipno članice se je takoj za njimi uvrstila ženska ekipa DU Šmarje-Sap, tretje mesto pa je zasedla ekipa članic DU Ivančna Gorica. V moški konkurenci se je na drugo mesto uvrstila ekipa DU Grosuplje, tretje mesto je zasedla ekipa gostiteljev DU Šmarje–Sap. Tudi v kategoriji posameznic so se gostiteljice iz DU Šmarje –Sap odlično odrezale, saj so se med prvih 10 od 41 sodelujočih uvrstile kar tri. Srebrno medaljo osvojila Hedvika Zorko, sedmo mesto je zasedla Nežka Kovačič, deseta pa je bila Vida Ferbežar. Pri moških posamezno so se poleg zmagovalca iz DU Loška dolina odlično odrezali tudi tekmovalci DU Grosuplje, in sicer Zdravko Perme z osvojeno srebrno in Martin Jesih z osvojeno bronasto medaljo, četrto mesto med triinštiridesetimi tekmovalci pa je osvojil član ekipe DU Šmarje-Sap Peter Kavčič. Na koncu je bilo med udeleženci tekmovanja slišati številne pohvale na račun odlične organizacije dogodka, ki je bil resnično pravi pravcati praznik pikada. Franci Zorko

Srečanju so se poleg upokojenskih društev iz Ivančne Gorice, Šentvida pri Stični, Stične, Višnje Gore, Grosuplja, Šmarja – Sap, Dobrepolja in Velikega Gabra iz občine Trebnje, udeležili tudi številni gostje. Zbrane so nagovorili podžupan občine Ivančna Gorica Tomaž Smole, župan občine Grosuplje dr. Peter Verlič, predsednik Mestne zveze upokojencev Ljubljana – Osrednjeslovenske pokrajinske zveze društev upokojencev Marjan Sedmak, direktorica hotela Delfin Izola Nina Golob, predsednica Sveta za starosti prijazno občino Ivančna Gorica Milena Vrenčur in predsednica Koordinacije društev upokojencev treh občin Malči Žitnik. Podžupan Tomaž Smole je v nagovoru izrazil zadovoljstvo nad številno udeležbo starejših. Slednjim se je še posebej zahvalil za vse, kar dobrega naredijo za skupno dobro, in jim zaželel, naj še naprej ostanejo zdravi in polni energije. Prireditev so obogatile ivanške mažoretke, sopranistka Katarina Zorec in tenorist Sašo Jelenčič ter združeni pevski zbori upokojenskih društev. Gašper Stopar

Praznovanje rojstnega dne v Društvu Novi Paradoks z Ansamblom Studenček In končno je prišel za Toneta, stanovalca Društva Novi Paradoks, težko pričakovani dan. Dočakal je namreč svojo okroglo obletnico, 60 let. Na ta dan smo se dolgo pripravljali, saj je imel tudi Tone velika pričakovanja. Pripravili smo mu veliko presenečenje. V goste je prišlo veliko prijateljev z lokalne skupnosti: naših prostovoljcev, svojcev, sosedov in prijateljev. Prišel je tudi predsednik društva Novi Paradoks Srečko Brumen. Največje presenečenje je bil Ansambel Studenček, ki je skupaj z našo dobro prijateljico Renato Laznik pripravil odlično glasbeno popestritev. Nasmejali smo se tudi šalam, ki so bile povezane s Tonetovimi »zrelimi« leti. Zaposleni in stanovalci smo pripravili pogostitev in ob torti zapeli pesem za rojstni dan. Seveda nismo pozabili na gasilsko sliko, ki potrjuje, da je v hiši vladalo zares veselo vzdušje. V imenu društva Novi Paradoks in stanovalca Toneta se Vam gospa Renata Laznik in članom Ansambla Studenček zahvaljujemo za glasbeni nastop. Našemu slavljencu Tonetu in stanovalcem stanovanjske skupine Mali Vrh ste pričarali nepozaben dan. Veseli smo, da našemu društvu izražate tako veliko podporo ter se veselimo nadaljnjega sodelovanja. Natalija in Maja

Prireditev na Muljavi V soboto, 16. 3. 2019, je bila v Kulturnem domu Muljava prireditev za starejše krajane Muljave pod okriljem Rdečega križa. Na prireditvi so se predstavili učenci in učenke Podružnične šole Muljava s pesmijo, plesom in deklamacijo, nastopil pa je tudi muljavski moški pevski zbor. Vse zbrane sta nagovorila Marjeta Škrjanec, predsednica krajevne organizacije Rdečega križa Muljava in Franc Horvat, predsednik območnega združenja Rdečega križa Slovenije. Za veselo vzdušje je z glasbo poskrbel duet Via musica. Popoldne je minilo v znamenju prijetnega druženja starejše in mlajše generacije. Učiteljica Nina Kump Papić

Vljudno vabljeni

v POSVETOVALNICE PATRONAŽNIH MEDICINSKIH SESTER V LOKALNIH SKUPNOSTIH, kjer bo potekalo merjenje krvnega tlaka in sladkorja v naslednjih terminih:

VIŠNJA GORA- V PROSTORIH KRAJEVNE SKUPNOSTI 14. 5. 2019 OB 11.30 • 4. 6. 2019 OB 11.30 STIČNA- V PROSTORIH KRAJEVNE SKUPNOSTI 16. 5. 2019 OB 11.30 • 6. 6. 2019 OB 11.30 ZAGRADEC- V PROSTORIH ZDRAVSTVENEGA DOMA 14. 5. 2019 OB 9.00 • 11. 6. 2019 OB 9.00 AMBRUS- V PROSTORIH KULTURNEGA DOMA 15. 5. 2019 OB 9.00 • 13. 6. 2019 OB 9.00 TEMENICA- V PROSTORIH KRAJEVNE SKUPNOSTI 23. 5. 2019 OB 8.00 • 20. 6. 2019 OB 15.00 ŠENTVID PRI STIČNI- V PROSTORIH DOMA UPOKOJENCEV 21. 5. 2019 OB 15.00 • 18. 6. 2019 OB 8.00 MULJAVA- V PROSTORIH KULTURNEGA DOMA 21. 5. 2019 OB 12.00 • 11. 6. 2019 OB 12.00 KRKA- V PROSTORIH KRAJEVNE SKUPNOSTI 23. 5. 2019 OD 12.00 • 13. 6. 2019 OB 12.00 DOB- V PROSTORIH KRAJEVNE SKUPNOSTI 21. 5. 2019 OB 12.00 • 18. 6. 2019 OB 8.00 METNAJ-V PROSTORIH KRAJEVNE SKUPNOSTI 23. 5. 2019 OB 8.00 • 20. 6. 2019 OB 8.00 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.


24 Krajevne skupnosti

april 2019

številka 2

40 let uspešnega dela Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine je 13. decembra 2018 pod častnim pokroviteljstvom predsednika RS Boruta Pahorja ter v družbi članov, sodelavcev in gostov obeležilo 40 let uspešnega dela. Društvo je bilo ustanovljeno 5. decembra 1978, skozi štiri desetletja pa ga je vodilo pet predsednikov. Na slovesnem dogodku, prepletenem z glasbo, poezijo, dobrodelno noto in poklonom ljudem, ki so v preteklih desetletjih pomembno prispevali k razvoju društva, je podobo in poslanstva društva predstavila predsednica Mirjam Kanalec, z nagovorom pa se ji je pridružil tudi njihov član in predsednik Zveze paraplegikov Slovenije Dane Kastelic. Ob praznovanju so se s projekcijo izvirnih fotografij – nemih, vendar zgovornih pričevalk bogate zgodovine, zazrli v preteklost. Vse od ustanovitve organizacije slovenskih paraplegikov in tetraplegikov skozi čas burnih političnih in gospodarskih dogajanj, pa do danes. V nadaljevanju poti so predstavili, izvajanje socialnih programov in številne pomembne mejnike, ki so društvo zaznamovali na vseh področjih.

Proslava ob 40. obletnici društva. Foto: Tomaž Demšar V obeležje visokega jubileja je bila vpeta tudi akcija zbiranja denarja za nakup novega kombija, ki ga društvo nujno potrebuje za varen prevoz članov. Med prireditvijo je njihov slikar Željko Vertelj, ki slika z usti, ustvarjal sliko »Potok v zimi« in jo namenil licitaciji. In tudi voditelj Robert Pečnik – Pečo je nekaj minut namenil udeležencem, da so »odklenili« svoje mobilne telefone in družno poslali SMS sporočilo na številko 1919 z besedo KOMBI5. Akciji pa se lahko pridružite tudi vi in na TRR SI56 6100 0001 8731 144 nakažete svoj prispevek. Na proslavi so se spomnili tudi članov, ki so s svojim delom v preteklosti uspešno krmarili društvo in ga pomagali pripeljati do prepoznavnosti, ki jo ima danes. Nekdanjim predsednikom so podelili plakete dru-

štva, drugim zaslužnim članom pa priznanja. Priznanje je za sodelovanje in podporo prejel tudi Mercator d. d. Zahvalili so se tudi vsem partnerjem, občinam, invalidskim organizacijam, institucijam, sponzorjem in donatorjem ter drugim, ki so z njimi sodelovali in jih podpirali. Še posebej pa krovni organizaciji Zvezi paraplegikov Slovenije. Brez njihove pomoči ne bi dosegli takih uspehov. Slovesen dogodek so popestrili in obogatili: mlada harfistka Taja Rijavec iz Konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani, pesnica društva in večkratna nagrajenka Darinka Slanovec, plesni par kluba Zebra - Martina in Roman in Nuša Derenda. Za Društvo paraplegikov ljubljanske pokrajine Jože Globokar

Nova zakonodaja s področja pravic invalidov Z dnem 1. 1. 2019 sta začela veljati dva nova zakona s področja pravic invalidov, katerih določbe bodo pomembno prispevale k samostojnemu, neodvisnemu in kakovostnemu življenju invalidnih oseb v skupnosti. Gre za Zakon o osebni asistenci (Ur. l. RS; št. 10/17, 31/18) ter Zakon o socialnem vključevanju invalidov (Ur. l. RS, št. 30/18). OSEBNA ASISTENCA je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in dejavnostih, ki jih ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in je enakopravno vključen v družbo. Kot osebna pomoč se štejejo pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, pomoč pri komunikaciji, prisotnost pri uporabniku v primeru najtežjih invalidnosti, pomoč pri podpornih dnevnih opravilih, spremstvo, pomoč na delovnem in izobraževalnem procesu ter pomoč pri drugih dejavnostih, v katere je uporabnik vključen. Do osebne asistence je ne glede na njegov oz. njen dohodek in premoženje upravičen vlagatelj, ki: • zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju aktivnosti, vezanih na samostojno osebno in družinsko življenje, vključevanje v okolje, izobraževanje in zaposlitev; • je državljan RS s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec, ki ima stalno prebivališče v RS; • je star od 18 do 65 let; • živi ali bi želel živeti v samostojnem ali skupnem gospodinjstvu zunaj celodnevne institucionalne oskrbe in • potrebuje pomoč najmanj 30 ur

tedensko. Vlogo za pravico do osebne asistence vloži vlagatelj ali njegov zakoniti zastopnik na krajevno pristojnem centru za socialno delo. Mnenje o številu ur in vsebini osebne asistence za vsakega posameznika pripravi komisija, ki opravi osebni razgovor na domu uporabnika. Na podlagi mnenja komisije center za socialno delo izda odločbo in vrednotnico, s katero se uporabnik pri izvajalcu osebne asistence dogovori izvajanje storitev. Uporabnik je lahko upravičen do enega ali več asistentov glede na potrebe. Osebna asistenca se opravlja v prisotnosti uporabnika in po njegovih navodilih, izvajajo pa jo invalidske, dobrodelne in druge organizacije, ki so vpisane v register izvajalcev pri pristojnem ministrstvu. Osebni asistent je oseba, ki izvaja osebno asistenco pri izvajalcu na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Upravičenost do institucionalnega varstva in družinskega pomočnika se izključuje s pravico do osebne asistence, medtem ko se pri drugih pravicah (pomoč družini na domu in vključitev v vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji) število ur osebne asistence zmanjšuje za število ur navedenih storitev. Uporabnik, ki prejema dodatek za pomoč in postrežbo, je dolžan polovico denarnega prejemka nameniti za sofinanciranje osebne asistence izbranemu izvajalcu osebne asistence. Komunikacijski dodatek je pravica, ki se lahko dodeli gluhi, slepi ali gluhoslepi osebi, ki potrebuje izmed storitev osebne asistence samo pomoč pri komunikaciji in spremstvu. Uporabnik se lahko odloči za uveljavljanje osebne asistence v

obsegu 30 ur na mesec ali za denarno nadomestilo v višini dodatka za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnovnih življenjskih potreb, določenega v zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje in trenutno znaša 146,06 €. Če dodatek že prejema, se mu denarno nadomestilo izplačuje kot razlika med dodatkom oz. drugim prejemkom ter celotnim denarnim nadomestilom, do katerega je upravičen. Kot dokazilo o gluhoti se šteje izvid zdravnika otorinolaringologa, da ima uporabnik najmanj 95-odstotno izgubo sluha po Fowlerju. Kot dokazilo o slepoti se šteje izvid okulista, da ima uporabnik 3., 4, ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote. Kot dokazilo o gluhoslepoti se štejeta izvid zdravnika okulista, da ima uporabnik 1., 2., 3., 4, ali 5. kategorijo slepote ali slabovidnosti po definiciji slepote in slabovidnosti in izvid zdravnika otorinolaringologa, da ima najmanj 50-odstotno izgubo sluha po Fowlerju. Mnenje komisije pri uveljavljanju pravice od komunikacijskega dodatka ni potrebno, tako da center za socialno delo odloči na podlagi vloge in dokazil.

ZAKON O SOCIALNEM VKLJUČEVANJU INVALIDOV

Zakon o socialnem vključevanju invalidov (ZSVI) nadomešča Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb iz leta 1983 in je začel veljati s 1. 1. 2019, vendar se III. poglavje, ki se nanaša na socialno vključevanje, začne uporabljati šele 1. 1. 2022. Z novim zakonom se širi krog upravičencev, ki dobijo pravice po zakonu. Poleg oseb z zmerno, težjo in

težko motnjo v duševnem razvoju in najtežje gibalno oviranih oseb bodo po novem upravičene tudi: • osebe z avtističnimi motnjami, ki imajo tako hudo obliko neprilagojenega vedenja, da jim onemogoča samostojno življenje in pridobivanje sredstev za preživljanje, • osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro, • gluhoslepe osebe z najmanj 50 % izgubo sluha po Fowlerju in prvo do peto kategorijo slepote in slabovidnosti. Dodatni pogoj je še, da je invalidnost nastala pred polnoletnostjo oz. če se šola, najpozneje do 26. leta starosti. Izjema so osebe z zmerno do hudo možgansko poškodbo ali okvaro, osebe z avtističnimi motnjami in gluhoslepe osebe, pri katerih lahko invalidnost nastane tudi pozneje, vendar pred prvo zaposlitvijo oziroma, če iz naslova zavarovanja ne pridobijo nobenih pravic. Pravico lahko uveljavljajo državljani Republike Slovenije in tujci s stalnim prebivališčem ali dovoljenjem za prebivanje v Republiki Slovenije. Postopek uveljavljanja pravice bo tako kot doslej potekal na centru za socialno delo na podlagi vloge in priložene dokumentacije (odločbe o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, odločbe o priznani pravici do dodatka za nego otroka ali odločbe ZPIZ). Če oseba ne bo razpolagala z dokazili, bo napotena na invalidsko komisijo na ZPIZ oz. Univerzitetni inštitut RS – Soča. Invalidi s statusom po tem zakonu bodo imeli pravico do nadomestila za invalidnost v višini seštevka denarne socialne pomoči (385,05 €) in varstvenega dodatka (192,29 €) in to ne glede na premoženjsko stanje

upravičenca. Še naprej bodo imeli tudi pravico do dodatka za pomoč in postrežbo, pri čemer se višine uskladijo na zneske po pokojninski zakonodaji. Nadomestilo za invalidnost po stari zakonodaji 382,32 € Nadomestilo za invalidnost po novizakonodaji 577,34 € Dodatek za pomoč in postrežbo po stari zakonodaji - nižji 106,20 € - višji 212,40 € Dodatek za pomoč in postrežbo po novi zakonodaji - nižji 146,06 € - višji 292,11 € Zakon o socialnem vključevanju invalidov omogoča tudi prehod v zaposlitev in po prenehanju delovnega razmerja ponovno izplačilo nadomestila za invalidnost. III. poglavje navedenega zakona prinaša najpomembnejšo novost po vsebini, ki bo začela veljati 1. 1. 2022 in vsebuje storitve socialnega vključevanja oz. podporne storitve: - usposabljanje za samostojno življenje - vseživljenjsko učenje - bivanje s podporo - storitve za starejše invalide Novi zakon za osebe, ki že imajo priznan status invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, pomeni ohranitev njihovega statusa in s tem vse pridobljene pravice vključno s spremenjenimi zneski nadomestila za invalidnost in dodatka za pomoč in postrežbo. Nuša Mihalič, strokovna delavka CSD Ljubljana Enota Grosuplje


april 2019

Šolstvo

številka 2

Prazgodovinski dan na OŠ Stična: BITJE IN ŽITJE VIRSKEGA MESTA Zadnjo marčevsko soboto je bilo v Virskem mestu spet živo. 120-glava množica šolarjev od 5. do 9. razreda in učiteljic ter učiteljev OŠ Stična je na Turistični kmetiji Grofija že tretjič odkrivala sledove v zemlji pokopanega železnodobnega mesta, ki se je v času od 8. do 4. stol. pr. n. št. bohotilo nad današnjim Virom pri Stični. Virsko mesto ali Cvinger, kot naselbino imenujejo domačini, spada med arheološko najpomembnejše spomenike na Slovenskem. Pomena lokalne kulturne dediščine se dobro zavedamo stiški šolarji in šolniki ter številni krajani, ki so z obiskom dogodka pokazali, da podpirajo naša prizadevanja. Pripravili smo 10 delavnic, v katerih smo poustvarili življenje stotin prebivalcev Virskega mesta pred več kot 2500 leti. Čez drn in strn so se za dobrinami podali lovci, pastirji, vodarji, medarji in zeliščarji, medtem ko so kuharji, poljedelci, tkalci in gradiščarji poskrbeli za dom in domače ognjišče. Iskrena hvala vsem, ki so nam pomagali pri izvedbi delavnic: Borutu Toškanu z Inštituta za arheologijo, Juretu Dremlju iz Sirarstva Čepon, lovcem LD Ivančna Gorica in LD Šentvid pri Stični, Milanu Vrhovcu ter drugim članom Konjerejskega društva Radohova vas, sodelavcem podjetja Terarhis in Zavoda Mavrični bojevniki, oskrbnikom Lavričeve koče ter tkalcema, zakoncema Skubic iz Lanišča pri Škofljici. Hvaležni smo gospe Majdi Vrhovec za gostoljubje, ekipi Skupine Stik za izposojo statev, gospodu Eciu Šauju za izdelavo rala, učiteljem, njihovim sorodnikom in znancem pa za množico starinskih pripomočkov in orodij, s katerimi smo še bolj pristno pričarali prazgodovinski čas. Z obiskom so nas počastili in nam nudili strokovno podporo ugledni arheologi z Inštituta za arheologijo ZRC SAZU, Dolenjskega muzeja Novo mesto, Narodnega muzeja Slovenije, Oddelka za arheologijo Filozofske fakultete in Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Cenjene goste smo pogostili z dobrotami, ki so jih prispevali Sirarstvo Čepon, Mesarstvo Maver in Slaščičarstvo Kovačič. Kako so novodobni Virjani tega dne poskrbeli za dobrobit izginulega mesta, pa največ povedo fotografije.

Gradiščarji so postavili prazgodovinsko kočo. Poleg kuhinjskih pripomočkov so v koči še žrmlje, statve in ognjišče.

25

Lovci so se preizkusili v prazgodovinskih tehnikah lova tudi s pomočjo lovskega psa. Na lovski fotografiji je pozirala tudi uplenjena divjad.

Mavrični bojevnik Dejan Sotirov, je pokazal, kako se izdela kamnita sekira.

Pastirji so z Milanom Vrhovcem poskrbeli za konje.

Pripravili: Mojca Hrvatin in Branka Lah Arheozoolog dr. Borut Toškan je pokazal zbirko kosti iz arheoloških najdišč, ki dokazujejo, da so v železni dobi redili govedo, ovce, koze, svinje, pse in konje ter lovili vsaj 10 vrst živali.

Pastirji so popisali stalež živine na pašnikih v okolici Virskega mesta. Množino živali so zabeležili z zarezicami v pastirskih palicah. Pri Čeponu so oskrbeli čredo koz, v Virsko mesto pa prinesli kozje mleko.

Junaki nekega časa …

Vodarji ob izviru Virskega potoka.

Tkalke so se preizkusile na prazgodovinskih statvah in stkale trak iz konopljine preje. Postopka tkanja so se dekleta učila s pomočjo »namiznih statvic«.

Mali mojstri so izdelali maketo Virskega mesta.

Kolona stotih učencev in učiteljev na poti na Grofijo.

Tkalca, Ivanka in Janez Skubic iz Lanišča pri Škofljici, sta prikazala predelavo lanu in tkanje na sodobnejših statvah.

Kuharji so narezali sestavine za enolončnico iz domačih poljščin. V kotličku se je skuhala »knežja radost«.

Voda je dobrina in breme, kadar jo je treba prenašati v vedricah do doma. Železnodobni meni za knežjo družino.

Dogodek na Turistični kmetiji Grofija, ki nas je prijazno gostila že tretjič, je poleg šolarjev pritegnil tudi mnoge strokovnjake in krajane.

Železnodobni jedilnik za vse udeležence prazgodovinskega dne. Jed smo pojedli z lesenimi žlicami iz lesenih skodelic.

Peka kruhkov iz nekvašenega testa.

Arheolog Sašo Porenta, odličen poznavalec krajevne prazgodovine in nadarjen govornik, med vedoželjnimi šolarji.

Poljedelci so zaorali ledino z ralom prazgodovinskega tipa, v ornico pa posejali in posadili »prapoljščine«: pšenico, rž, ječmen, oves, proso, bar, bob, lečo, grah, zelje, repo in lan.

Knežja mladež je v brezdelju čakala na vrstnike.

Knežja družina je sprejela dobrine, ki so jih podaniki prinesli za blagor Virskega mesta: vodo, mleko, jedi, zelišča, gozdne sadeže, žitna semena, med, kože, volno, žimo, laneno prejo, tkanine in sekire.

Mentorji in učenci v prazgodovinskih odevalih.


26 Šolstvo

april 2019

številka 2

Saj mi smo tu doma, kjer so ljudje in je srce in moč zaupanja Ustvarili smo edinstveno avtorsko predstavo, zgodbo o zgodovinskem spominu, hvaležnosti in mladostnemu navdušenju. Ustvarili smo muzikal Tu smo doma. Na OŠ Stična že vrsto let pripravljamo dobrodelne prireditve, s katerimi zbiramo sredstva za šolski sklad. Včasih je to novoletni bazar, v prejšnjih dveh šolskih letih smo imeli dobrodelni koncert Za lepši svet s številnimi znanimi gosti, za letošnje šolsko leto pa smo si zastavili drzen, a skrbno načrtovan cilj – avtorski muzikal. Priložnost, da zasijejo v vsem blišču slave, smo tokrat za spremembo ponudili kar svojim učencem in učenkam. Spisali smo scenarij in v pripovedi nadobudnih prijateljev, ki iščejo zaklad, tudi mi odkrivali lepote in bogastvo naše bližnje okolice. Šli smo do stiškega samostana in do ptička v samostanskem grbu, pa do rimskega miljnika in do našega rojaka Josipa Jurčiča na Muljavo. Srečali smo Krjavlja in se veselili prijateljstva in povezovanja med tremi ivanškimi vzgojno-izobraževalnimi ustanovami – vrtcem, osnovno in srednjo šolo. Slednjič smo skupaj odkrili zaklad, ki se ga ne da kupiti – pravo prijateljstvo in dogodivščine, ki nam jih ponuja odkrivanje narav-

nih in kulturnih lepot našega kraja. Zgodbo Dragice Šteh so vrhunsko odigrali igralci: Ula Batis, Karolina in Kristina Genorio, Ruben Mulh, Tara Moretti, Ela Perpar in Matija Miklavčič. Njihov igralski talent so izbrusile učiteljice Jožica Ferlin, Aleksandra Šparl in Lidija Zajc. Čudovit izrazni ples je zaplesala Lea Bernetič Rijavec, ki že dobro desetletje trenira balet. Zaplesali so tudi plesalci, ki so vadili pod mentorstvom Marije Majzelj Oven: Maj Benčan in Neža Marinčič, Alex Lekić in Zara Vencelj, Ibro Hodžić in Milica Sekulić, Žak Šparl in Naja Mrvar, Andraž Golob in Ela Cilenšek ter Roš Nal Omahen in Julija Genorio. S svojo strogo držo in urejenostjo so izžarevali pravi profesionalizem. Prav za to priložnost se je zbral orkester, ki so ga sestavljali naši nekdanji in sedanji učenci ter glasbeni gostje. Pestrost instrumentov je poskrbela, da so se poslušalci počutili kot na koncertu v Slovenski filharmoniji: violine, viola, violončeli, prečni flavti, klarineta, rog, klavir, bas kitara, bobni, pavke, električna

in akustična kitara. Sodeloval je preko stočlanski pevski zbor, sestavljen iz otroškega pevskega zbora OŠ Stična pod vodstvom Bojane Mulh, mladinski pevski zbor OŠ Stična in mladinski pevski zbor PŠ Višnja Gora pod taktirko Romana Sarjaša ter mladinski pevski zbor PŠ Zagradec pod ostrim očesom Andreja Oberstarja. Združenemu zboru in orkestru je dirigirala Bojana Mulh, Roman Sarjaš pa je avtor glasbe in glasbenih aranžmajev celotnega muzikala Tu smo doma. Ekipi ustvarjalcev so pri organizaciji in izvedbi pomagali številni sodelavci. Veliko pridnih rok je pomagalo postavljati oder, pripravljati sceno, vabila, projekcijo, spremljati učence in sprejemati goste. Vsaki našteti vlogi smo na prireditvi dali ime, ime učitelja ali učiteljice. Vsak je dodal svoj del k zgodbi, ki bo še dolgo odmevala v pesmih, ki si jih bodo učenci popevali na šolskih hodnikih, v nepozabnih spominih in zavedanju, kako veliko bogastvo se pravzaprav skriva v nas samih, v našem sodelovanju in včasih tudi drznih sanjah, ki najdejo pot do uresničitve. Zato smo še toliko bolj hvaležni tistim, ki nas podpirajo in v našem delu vidijo poslanstvo in vizijo boljše prihodnosti za naše otroke. Tu velja še posebej omeniti predsednico Šolskega sklada OŠ Stična Barbaro Polajžer in predsednico Sveta šole OŠ Stična Andrejo Robek Perpar. Skupaj z Igorjem Adamičem, očetom dveh otrok, ki obiskujeta OŠ Stična, so pripravili film, s katerim so želeli predstaviti pomembnost in širino šolskega sklada in izjemne vloge in zgleda vsakega posrednega ali neposre-

dnega udeleženca OŠ Stična. Za motivacijo in vsesplošno podporo pri večmesečnem ustvarjanju in pripravah so poskrbeli: ravnatelj Marjan Potokar, pomočnice Barbara Maver, Mojca Malovrh in Lidija Zajc ter pomočnik Gregor Arko. Muzikal je bil resnično igralsko-glasbeno-plesno-pevski spektakel. Minil je tako hitro, da so si obiskovalci z aplavzom izborili ponovitev ene od pesmi. Mogoče to pomeni, da bomo doživeli še kakšno ponovitev in še kakšen tako prisrčen aplavz 1150-glave množice. Ustvarjalci muzikala so v svojem delu pustili srčni pečat, ki so ga začutili tudi gledalci. In prav nanje smo ponosni, saj nas podpirajo in vedno znova dokazujejo, da jim je mar za naše otroke. Z njihovo pomočjo smo za šolski sklad zbrali 6.524,50 eurov. Vsem iskrena HVALA! Naši zunanji sodelavci so za spomin dobili prisrčnega stiškega ptička, ki ga srečamo v samostanskem grbu, v znaku OŠ Stična, ptica – simbol življenja – živi pa tudi v gnezdu v bližini ivanškega miljnika. Tudi njim se zahvaljujemo za vso

pomoč pri izvedbi muzikala: • Sound & Light – Matej Zupančič in Dejan Pugelj (ozvočenje in luči) • Boštjan Žgajnar – mizarstvo • Občina Ivančna Gorica, Gašper Stopar, Maja Lampret (oder, promocija in fotografije) • Zavod Prijetno domače – Matej Šteh (promocija) • pater Branko Petauer (fotografije) • Igor Adamič (predstavitveni film za šolski sklad in najava muzikala) • Agrograf Aleš Kastelic, Klemen Fedran (plakati in vstopnice) • Mateja Novak (blago za stiške ptičke) • David Mrvar (snemanje) • Eltim d. o. o. Darko Perko (donatorstvo) • Prostovoljno gasilsko društvo Stična (varovanje) • Srednja šola Josip Jurčič Ivančna Gorica (izposoja stolov) Andreja Robek Perpar in Barbara Polajžer

Šola v naravi v Osilnici Učenci 7. razreda PŠ Višnja Gora in 7. a in b PŠ Zagradec so se v ponedeljek, 11. februarja 2019, odpravili v šolo v naravi v Osilnico. V osrčju kočevskih gozdov so preživeli pet zanimivih dni. Izvedeli so zanimive stvari o medvedu, kralju kočevskih gozdov, ki je v osilniški občini za ljudi čisto vsakdanja žival. Učenci so dobili koristne napotke, kako se obnašati v primeru srečanja z rjavim kosmatincem. Odšli so tudi do preže in v blatu videli pravi odtis medvedje šape. Poučili so se o veščinah preživetja v naravi. Izdelovali so bivake, pasti za divje prašiče in se naučili, kako pravilno narediti taborni ogenj. Raziskovali so različne vrste rastlin, ki rastejo na tem področju, in jih prepoznavali. Pogovarjali so se o vodi in njenem pomenu za življenje na Zemlji in si ogledali biološko čistilno napravo. Odpravili so se na pohod po okoliških krajih ter si od blizu pogledali jelena in ga nahranili. Poslušali so predavanje o občini Osilnica, ki je druga najmanjša občina v Sloveniji, v dveh zanimivih potopisnih večerih so izvedeli zanimivosti o Nepalu in Vietnamu. Preizkusili so se v lokostrelstvu in plezanju po plezalni steni, kjer so na lastni koži občutili težavnost obeh športnih disciplin. Pomerili so se v igrah Petra Klepca in v ribarjenju v reki Kolpi. Tudi ročne spretnosti so jim šle dobro od rok: izdelali so ra-

znobarvne cvetlice iz krep papirja in srčke za valentinovo. Zvečer so se sprostili v bazenu in ob ogledu animiranega filma. Pomerili so se tudi v igranju namiznega tenisa in ročnega nogometa. Zadnji večer so se zabavali ob ritmih glasbe in plesa. Sonce, prijetno druženje z vrstniki, vrhunski animatorji in okusna hotelska hrana so zagotovo pripomogli k temu, da bo letošnja šola v naravi tako učencem kot tudi učiteljem za vedno ostala v lepem spominu.

Nekaj vtisov iz šole v naravi v Osilnici:

Najbolj nam je bilo všeč, ko smo odšli zvečer na bazen. Lučke so bile kulske. Vanja (Z), Tara (Z), Ana (Z), Pia P. (V), Jerneja (Z) Všeč nama je bil turnir v ročnem nogometu, saj sva premagali vse fante in zmagali. Nika (V), Pia L. (V) Najbolj nam je bilo všeč kolesarjenje, lokostrelstvo in pica iz krušne peči ter samopostrežni zajtrk. Maja (Z), Tara (Z), Jerneja (Z), Zala (V), Ana (Z) Všeč mi je bilo druženje s prijatelji

v prostem času in igre Petra Klepca, saj je ena skupina deklet premagala fante. Nastja (V), Zala (V) Veselo vzdušje, prijazno osebje, urejen bazen, dobre predstavitve – po tem si bomo zapomnili letošnjo šolo v naravi. Nejc, Matija, Nik, Toni (Z) V spominu nama je ostala dobra hrana, ribolov, kolesarjenje, hranjenje jelena, plezanje, igre Petra Klepca, spoznavanje živalstva in rastlinstva ter drugih držav. Tudi učitelji so bili zelo dobri. Jakob, Jan (Z) Najbolj všeč mi je bila opazovalnica za medvede in druge živali. Natalija (Z) Hrana je bila zelo okusna, prav tako so bili dobri učitelji in lepa narava. Žiga, Enej R., Enej J., Emanullah (V) Veliko smo se smejali, se družili, obroki so bili dobri in dobili smo nova znanja o rastlinstvu in živalstvu. Maj, Nejc (V) Vse mi je bilo všeč. Tian (V) Spoznal sem nove prijatelje. Matic (V) Petra Rus Mušič, prof., Nataša Rebec Lukšič, prof.

Medvedi v Osilnici Z avtobusom smo v hotel prispeli, da bi tu en teden preživeli. V hotel Kovač smo se namestili in si svoje sobe uredili. Tukaj zdaj se o Osilnici učimo in o medvedih govorimo. Tu medved je najmogočnejša žival, saj je že pred leti tukaj stanoval. Medvedi orjaške so živali in bi radi v miru stanovali. Pri tem jih mi, ljudje, motimo, ker v njihovem življenjskem okolju hodimo. Medved največ se z rastlinstvom prehranjuje in nas, ljudi, na svojem jedilniku sploh ne obožuje. Medvedi se nam zdijo zanimivi, ker so mehki, puhasti in igrivi. Jerneja, Tara in Vanja iz 7. bZ


april 2019

Obisk Celjskega sejma Pobudo o obisku Celjskega sejma sta čebelarjem posredovali učiteljici Ana in Mateja iz OŠ Stična. Obe sta somentorici čebelarskih krožkov, ki potekajo na PŠ Krka, Zagradec in Višnja Gora. Cilj obiska je bil, da krožkarji spoznajo vso širino čebelarske dejavnosti in občutijo sejemski utrip, ki spremlja čebelarsko zgodbo. Idejo smo z veseljem podprli čebelarji obeh čebelarskih društev, ČD Stična ter ČD Krka in Zagradec. Druženje krožkarjev, čebelarjev in mentorjev poglablja naše delovanje. V soboto, 16. marca, je proti Celju odpeljal poln velik avtobus, priključilo se nam je tudi nekaj staršev. Niko nas je pobiral od Zagradca, Krke, Muljave, Ivančne Gorice do Višnje Gore ter nas varno pripeljal do sejmišča, kjer je potekal največji strokovni čebelarski dogodek v Evropi. Obiskali smo čebelarski sejem ApiSlovenija in Altermed. Pomlad je za čebele ključnega pomena in čebele so ključnega pomena za človeka. Zato čebelam v tem letnem času pripada sejem ApiSlovenija, ki poteka že več kot 40 let. Sejem Altermed predstavlja največjo ponudbo naravnih rešitev za zdravo življenje na enem mestu. Vstopnice za sejem smo krožkarji in mentorji prejeli brezplačno, kar nam je omogočila Čebelarska zveza Slovenije (ČZS). Najprej smo skupaj obiskali stojnico Občine Ivančna Gorica, kjer je bila predstavljena Občina ter njeni prispevki na področju spodbujanja čebelarstva. Občina je že drugič od ČZS prejela priznanje »Čebelam prijazna občina«. Na stojnici nas je sprejela Sara. Zadržali smo se kar nekaj časa ter naredili skupinski posnetek. Po sejmišču sta krožkarje iz PŠ Višnja Gora popeljala Ana in mentor Kristjan, krožkarje iz PŠ Krka in PŠ Zagradec pa Mateja in jaz. Najprej smo obiskali stojnico ČZS, kjer je bilo na razstavnih panojih veliko

zanimivosti s čebeljega sveta. Ogledali smo si razstavljen nakladni panj in se posladkali z medenjaki. Nadaljevali smo z ogledom stojnic različnih razstavljavcev opreme, pripomočkov in materialov za čebelarjenje, medu in izdelkov iz medu. Fantje so bili najbolj navdušeni nad opremo, kot so točila na električni pogon, stojala za obračanje naklad, obračalnika satja ter stroja za vrtanje in žičenje okvirčkov. Dekleta so najbolj zanimale čudovito pisane čebelarske zaščitne obleke različnih barv in vzorcev. Pritegnila jih je tudi stojnica, kjer so prodajali mini sesalne nastavke za izčrpanje strupa po piku čebele. Kar nekaj krožkarjev je zanje namenilo denar, ki bi drugače končal na stojnicah z medenimi dobrotami. Ustavili smo se še ob stojnici z apiterapijo in izvedeli, da je to zdravilna metoda (api – čebela, terapija-zdravljenje) za zdravljenje bolezni dihal, med katero vdihuješ zrak iz čebeljih panjev. Na eni od stojnic smo skušali uganiti vrste medu, glede na barvo, od najsvetlejše akacije do najtemnejšega gozdnega medu. Uživanje čebeljih pridelkov krepi naše

Šolstvo

številka 2

27

Učenci Osnovne šole Ferda Vesela literarno ustvarjalni

zdravje, ljudje že tisočletja živijo z medom in zelišči. Vse, kar nam nudijo čebele, je hranljivo in zdravilno, brez dodatne obdelave. Ko smo si ogledali večino čebelarskega dela, smo obiskali del sejmišča, namenjenega delavnicam za krožkarje čebelarskih krožkov. Razdeljeni so bili v več skupin. Krožkarji so izdelovali lepljenke s čebelarskimi motivi iz semen sončnic, buč in riža ter hranilnike v obliki čebelic. Bilo je zabavno, zato smo sklenili, da bomo podobne delavnice izpeljali tudi v čebelarskem krožku. Zadovoljni in utrujeni smo pomalicali, ostalo je še toliko časa, da smo obiskali še sejem flora v sosednji hali in občudovali čudovite vrtove cvetja in medovitih rastlin. Pri avtobusu nas je že čakal voznik Niko in nas odpeljal domov. Za avtobusni prevoz sta prispevali obe čebelarski društvi. Obisk čebelarskega sejma je bil zelo poučen, imeli smo se lepo, zato bomo organizirali še kakšno skupno akcijo. Marjan Volaj

Učenci OŠ Ferda Vesela so se v tem šolskem letu udeležili 11. literarnega natečaja »Moja rodna domovina« z naslovom Lipa kot simbol slovenstva ter natečaja »Življenje je lepo«. Tovrstnih aktivnosti se z veseljem udeležujejo, dosegajo pa tudi zavidljive rezultate. V okviru literarnega natečaja »Moja rodna domovina« z naslovom Lipa kot simbol slovenstva sta učenki ALLA KVASHINA iz 8. a razreda, pod mentorstvom učiteljice Lee Kastelic, ter TINA MEDVED iz 6. a razreda, pod mentorstvom učiteljice Barbare Kostrevc, prejeli priznanje za prozni prispevek. Učenki sta se v sredo, 17. aprila 2019, udeležili prireditve v prostorih Državnega zbora RS. Pred prireditvijo smo se zbrali na OŠ Vič v Ljubljani, kjer so udeležence pozdravili organizatorji (OŠ Vič in Združenje veteranov mesta Ljubljane), pojedli smo kosilo in se z organiziranim prevozom odšli na prireditveni prostor. Po kulturnem programu je sledil ogled Ljubljane in vožnja z ladjico po Ljubljanici. Za vse je bila to prijetna izkušnja. Na nagrajenki smo ponosni in jima skupaj z mentoricama izrekamo iskrene čestitke. Slovenc, tvoja zemlja je zdrava in pridnim nje lega najprava. Pólje, vinograd, gora, morjé, ruda, kupčija tebe rede. (Valentin Vodnik, Dramilo) Tako je zapisal Valentin Vodik. In tako velja še danes. Učenci tudi s pisanjem in poznavanjem slovenske kulture pomembno prispevajo k ohranjanju dediščine. (Tina Medved, 6. a razred; Alla Kvashina, 8. a razred) Da naši ustvarjalnosti ni konca, potrjujejo odlike z natečaja »Življenje je lepo«, ki je potekalo pod okriljem Šolskega centra Novo mesto. Priznanja so prejeli trije učenci OŠ Ferda Vesela. 1. mesto je z angleškim literarnim prispevkom osvojila VANJA PEVC pod mentorstvom učiteljice Jane Zupanc. 3. mesto je z angleškim literarnim prispevkom osvojila ALMA VENDRAMIN VAVTAR pod mentorstvom učiteljice Maje Rupnik. 3. mesto je s slovenskim literarnim prispevkom osvojil MARKO VERBIČ pod mentorstvom učiteljice Barbare Kostrevc. Učenci so se v torek, 23. aprila 2019, udeležili sklepne prireditve v Šolskem centru Novo mesto, kjer so slovesno prejeli priznanja. Vsem učencem, ustvarjalcem, avtorjem in drugim, ki kakorkoli prispevamo k lepemu življenju, želimo prijeten uvod v pomladno vzdušje! Barbara Kostrevc

Mednarodna izmenjava Hirschaid Enajst učencev in dve učiteljici z Osnovne šole Ferda Vesela Šentvid pri Stični smo konec marca pet dni prebili v nemškem kraju Hirschaid. Naša šola namreč že več let sodeluje z nemško šolo Grund- und Mittelschule Hirschaid in v okviru tega sodelovanja vsako leto poteka mednarodna izmenjava. Mi obiščemo Nemce spomladi, Nemci pa nas jeseni. Tako smo bili od 25. do 29. marca 2019 v Hirschaidu, kjer so gostitelji za nas dobro poskrbeli in nam pripravili pester in zanimiv program. Da boste lahko izvedeli kar največ, si preberite opis dogajanja posameznih dni. Ponedeljek … nestrpno že stojimo na avtobusni postaji pred šolo in čakamo na odhod v Hirschaid. O, ura je že pol osmih in odpravili se bomo na pot. Že se peljemo mimo Ljubljane, proti Gorenjski. Pred nami je predor Karavanke, ki v dolžino meri 5.000 metrov več, kot je visok Triglav. Malo prepevamo, poslušamo glasbo, se pogovarjamo in komaj opazimo, da smo prevozili skoraj celo Avstrijo. Prečkamo mejo in že smo v Bundesrepublik Deutschland. Hitro rešimo še kviz o Nemčiji in spoznamo nekaj zanimivosti. Ob pol petih popoldne srečno prispe-

mo v Hirschaid, kjer je poskrbljeno za udobno namestitev. Hotel nam je všeč, sedaj pa moramo spoznati nove nemške prijatelje, zato gremo v njihovo šolo na večerjo. Hrana nam tekne, malo smo zadržani, ampak energije nam ne primanjkuje. Šolski učiteljski bend je odličen! Torek … V šoli nas pričaka skrbno pripravljen zajtrk. Kako nam tekne. Ker se še ne poznamo z vsemi, se spet predstavimo. V nemščini, seveda! Nato nam nemški učenci razkažejo šolo. Zanimivo! Pred odhodom v Bamberg nas v mestni hiši prijazno sprejme župan občine Hirschaid Klaus Homann. Sledi vožnja proti Bambergu, kjer se ustavimo na bowlingu. Kul glasba, kul ambient, odlično se imamo! V parku pod drevesom pomalicamo in nato raziskujemo Bamberg. Hodimo po centru mesta dol in gor ter izvemo veliko zanimivega. Večerjo si privoščimo v restavraciji na obrobju Bamberga. Malo smo že utrujeni, saj je za nami pester dan. Dobro se bomo naspali, zjutraj pa energično v nov dan. Sreda … Komaj smo šli spat, pa se že zbudimo v novo jutro, v nov dan, namenjen predvsem obisku šole in športnim aktivnostim. V šoli nas pričaka slasten zajtrk, pri pou-

ku angleščine veliko izvemo o šoli gostiteljici, Hirschaidu in okoliških mestih. Pri pouku tehnike si v moderno opremljeni učilnici izdelamo uporaben izdelek, ki nas bo spominjal na izmenjavo. Pridružimo se pouku, namenjenemu učencem, ki so se nedavno priselili v Nemčijo in morajo najprej dobro usvojiti nemški jezik. Prihajajo s celega sveta. Nato se najemo in v športni dvorani preizkusimo v različnih spretnostih. Pred večerjo nas čakajo še vodne aktivnosti. Plavamo, se nekajkrat spustimo po toboganu in namočimo v precej topli vodi. V restavraciji večerjamo in zaključimo prijetno druženje. Četrtek … Pot nas že zjutraj vodi proti Nürnbergu, kjer je naš prvi postanek živalski vrt. Takoj nas navduši predstava z delfini in morskimi levi, tako da si potem še z večjim veseljem ogledamo druge živali. Nekaj časa preživimo tudi v srednjeveškem Nürnbergu. Mesto je lepo, a ne moremo mimo številnih trgovin. Večerjamo v lokalnem gostišču. Na žalost bo počasi treba spakirati, saj se približuje dan odhoda. Petek … Pred nami je še zadnji dan. Kot vsak dan zajtrkujemo, nato se sprehodimo po Hirschaidu. Prijazna gospa nam pokaže zanimi-

vosti kraja. Čas je za obisk muzeja Levija Straussa, izumitelja kavbojk oziroma jeansa. Z zanimanjem si ogledamo njegovo rojstno hišo, se seznanimo z njegovim življenjem in ameriških uspehom. Veselimo se glasbene delavnice. Preizkusimo se v igranju nekaj instrumentov. Po kosilu se kar nekaj časa poslavljamo, saj zapuščamo nove prijatelje. Vsekakor pa se spet vidimo jeseni.

Teden je minil, kot bi mignil. Gostitelji so lepo skrbeli za nas, za kar se jim iskreno zahvaljujemo. Potrudili so se, da smo vsak dan veliko doživeli in se domov vrnili polni lepih vtisov in doživetij. Učenci in učenke Klara, Aleksea, Nejc, Sarah, Valter, Žak, Luka, Aljaž, Veronika, Nika, Jerca ter učiteljici Jana in Lea


28 Šolstvo

april 2019

številka 2

Zakladi Ivančne Gorice Smo radovedni, vedoželjni in navihani 4-5 letni otroci iz skupine Levčki iz vrtca Pikapolonica. Mesec marec smo posvetili spoznavanju in raziskovanju naše zanimive Ivančne Gorice, ki skriva mnoge bisere, zato smo temo poimenovali kar Zakladi Ivančne Gorice. V raziskovanje sta nas spodbudila škrat Ivan in princesa Ivanka iz istoimenske pravljice (D. Šteh). Preko pravljice smo spoznali zgodovino in pomembne značilnosti kraja, pomen miljnika, Rimske ceste in železniške postaje, si izdelali grb in zastavo ter z igro in gibanjem raziskovali naše mesto. Okrasili smo si kape in krone ter se spremenili v čisto prave škrate Ivane in princese Ivanke. Ali veste, da smo na koncu tudi našli zaklad Ivančne Gorice? To je bila pika na

Obisk Letalskega kluba Šentvid pri Stični

i za naše radovedne in vedoželjne raziskovalce! Fotografirali smo tudi vse zanimive stavbe v kraju in izdelali zemljevid mesta. Nato pa so imeli otroci doma prav posebno nalogo. Skupaj s starši so izdelali makete teh stavb in se pri tem zares potrudili! Makete so izdelane iz odpadnega materiala (karton, papir, lepenka, stiropor ...) in so na las podobne tistim, ki jih vsak dan vidimo v svoji okolici. Otroci so na izdelke zelo ponosni, pomagali pa so tudi sami pripraviti razstavo v igralnici, kjer smo dodali še cesto in tirnice iz plastičnih in lesenih kock, avtomobile in figure ljudi iz plastičnih kock, drevesa in grmovje itd. ... Naša igralnica je dobila pravo pomanjšano Ivančno Gorico. Zelo smo ponosni, ker so

Otroci in vzgojiteljice iz Vrtca Čebelica, Šentvid pri Stični, smo v okviru projekta »Spletajmo vezi s šentviškimi ljudmi«, katerega glavni namen je sodelovanje z okoliškimi društvi, klubi ter organizacijami, odšli do Letalskega kluba Šentvid pri Stični. To je majhen klub z velikim srcem. Člane povezuje druženje na letališču, ljubezen do letenja in dobra volja. Povezuje pa jih veliko aktivnosti- izvajajo panoramske polete, imajo padalsko šolo in izposojajo klubsko letalo.

naše makete dobile svoj razstavni prostor tudi v pravljični sobi knjižnice Ivančna Gorica. Vabimo vas, da si jih v mesecu aprilu ogledate tudi vi! Zdaj, ko Ivančno Gorico bolje poznamo, lahko rečemo, da v njej še raje živimo. Zavedamo se, kako pomembno je, da za svoj kraj lepo skrbimo. Pa še nekaj vam prišepnemo: če boste dobro opazovali okolico, boste kje zagotovo videli tudi škrata Ivana in princeso Ivanko. Mi smo ju že večkrat! Otroci iz skupine Levčki z vzgojiteljicama Barbaro Pušlar in Heidi Brce

Kulturni praznik na Srednji šoli Josipa Jurčiča V četrtek, 7. februarja, smo na Srednji šoli Josipa Jurčiča slovesno počastili slovenski praznik kulture. Po himni pevskega zbora šole pod vodstvom profesorja Milana Jevnikarja, sta voditeljici Manca Kramar in Zara Rijavec predstavili slavnostno govorko maturantko Tjašo Pirnar, ki se je (tudi kritično) ozrla na pomen kulture za vse Slovence in odnosu do nje. V nadaljevanju so v programu sodelovali pevka Natalija Trontelj, harmonikarja Gašper Struna in Ibro Hodžič, odprli pa smo tudi Knjigobežnice, knjižne poličke, kakršnih je v naši občini že veliko. Namestili smo jih v osrednji prostor šole – v predavalnico, tako da bodo knjige vsem, dijakom, učiteljem in drugim obiskovalcem vedno na voljo. Tudi s tem želimo mlade spodbujati k branju. Osrednji del prireditve pa je bila podelitev priznanj dijakom kultur-

Na letališču nas je pričakal gospod Bojan Goli, ki nas je toplo sprejel. Razkazal nam je prostore z letali - motorna letala, dvokrilno letalo, jadralno letalo, zmaja … ter nam povedal veliko zanimivega. Izvedeli smo, zakaj letala letijo, spoznali dele letala, kako so zgrajena, iz katerih materialov so … Ker pa nam jo je muhasto aprilsko vreme malo zagodlo, na žalost nismo videli vzleta letala v živo, za kar se je gospod Bojan zelo trudil in povabil k sodelovanju še druge člane kluba. Najbolj nas je zanimalo, kako postaneš pilot. Poleg vsega znanja, ki ga mora pridobiti, mora biti pilot tudi komunikativen, prilagodljiv in imeti občutek za delo z ljudmi. Pri svojem delu mora biti dosleden, natančen in sposoben pravilnega in pravočasnega ukrepanja v izrednih razmerah. Poleg tega se mora nenehno izobraževati. Ugotovili smo, da je delo pilota zelo odgovorno in vestno, hkrati pa moramo imeti veliko znanja, da lahko letimo. Veliko otrok se je po poti do vrtca pogovarjalo, kako bodo postali piloti. Kaj pa vemo, mogoče pa bo letalski klub v prihodnje dobil še več novih članov. Hvala gospodu Bojanu, da si je vzel čas in nam na zanimiv način predstavil klub in njegovo delovanje. Veselimo se nadaljnjega sodelovanja z vami. In še njihov zaključni rek: »Z nogami trdno na tleh, po zraku svobodi nasproti.« Vzgojiteljica Urša Anžlovar

Pohod učiteljev v Ambrusu V soboto, 23. 3. 2019, je potekal tradicionalni pohod učiteljev. Vreme je bilo kot naročeno, sončno in toplo.

Pevski zbor nikom, torej vsem maturantom, ki so se vsa štiri leta svojega šolanja ukvarjali s kulturo. Letošnji dobitniki priznanj so: - Manca Kramar, Zara Rijavec in Julij Kramar za vodenje različnih prireditev in sodelovanje v igralski skupini, - Nejc Bavdek za delo na glasbenem

področju in skupaj z Nežo Novak tudi za vse dosežke na plesnih tekmovanjih, - Ana Blaževič Arko je vsa štiri leta igrala v gledališki skupini, pela v šolskem zboru in pogosto nastopala kot violinistka v šoli in izven nje, - Danijela Slana, ki je pogosto nastopala kot pianistka in sodelovala v pevskem zboru, in Jan Hrovat, ki je ravno tako pel v zboru, igral pa je tudi v gledališki skupini, - Ines Merkun, Luka Koščak, Janez Grandovec in Andraž Miklič pa so prejeli priznanje kot pevci v pevskem zboru, s katerim so nastopali v šoli in na različnih prireditvah izven nje. Tako smo slovesno zaključili kulturni praznik, seveda z željo, da bi veliko peli, igrali, brali, slikali, fotografirali ali počeli kaj, v čemer bi uživali vse leto. Vesna Celarc

Začetek in cilj pohoda je bila PŠ Ambrus. Okolico Ambrusa smo spoznavali na dveh poteh. Daljša pot je potekala preko Kala, na Korinj in nazaj čez Bovljek do Ambrusa. Krajša pot je vodila po Ambrusu in na Kamni vrh. Na začetku pohoda nas je pozdravil tudi doktor geografije Jernej Zupančič. Predstavil nam je obe poti, na daljši poti pa nam je strokovno podal veliko informacij o pokrajini in življenju ljudi. Prijetno in poučno dopoldne smo zaključili z okusnim kosilom. Nataša Švener Škrajnar, vodja PŠ Ambrus


april 2019

Šolstvo

številka 2

Uspeh ekonomistov na Sončni EKO april in državnem tekmovanju iz GROŠ-eva skrb za okolje ekonomije Ekipa treh ekonomistov Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, ki so jo sestavljali Janez Grandovec, Anže Ceglar in Luka Plevnik, se je pod mentorstvom profesorice Jožice Strmole, 27. 3. 2019 udeležila 20. državnega tekmovanja iz ekonomije.

Tekmovanje je potekalo v Ljubljani. Tekmovanja se je udeležilo 67 tekmovalcev programa ekonomski tehnik. Naša šola je bila spet zelo uspešna. Janez Grandovec je prejel zlato priznanje. Anže Ceglar in Luka Plevnik pa sta dosegla srebrno priznanje. Uspešni so bili tudi kot ekipa, saj so dosegli 4. mesto med 28 ekipami. Anže Ceglar

13. Mednarodni sejem učnih podjetij v Celju V sredo, 6. 3. 2019, smo se ekonomisti tretjega letnika Srednje šole Josipa Jurčiča Ivančna Gorica udeležili Mednarodnega sejma učnih podjetij v Celju. Na sejmu je tekmovalo 52 učnih podjetij, in sicer 30 slovenskih ter 22 tujih (iz Avstrije, Bolgarije, Srbije, Črne gore in Hrvaške). Dijaki smo se predstavili kot učno podjetje Apikarnika, d. o. o. Ideja za nastanek podjetja je izvirala iz kranjske čebele in izdelkov v povezavi z medom, saj je v občini zelo razvito čebelarstvo. Na sejmu smo dijaki predstavili medene izdelke, prehranska dopolnila in tudi lastne izdelke. Kot lastne izdelke smo naredili sveče iz čebeljega voska, družabno igro Čebela, ne jezi se in v sodelovanju z vrtcem Pikapolonica 2 pobarvanki. Med sejmom so potekali tudi poslovni razgovori med predstavniki učnih podjetij, na katerih so predstavili svoje poslovne ideje in bolje spoznali trgovanje med podjetji. Na sejmu je učna podjetja ocenjevala štiričlanska komisija. Ocenjevali so tako stojnico kot poslovne ideje dijakov, kako dijaki predstavljajo svoje podjetje, ponudbo in poslovanje. Na koncu so razglasili zmagovalce. Uvrstili smo se med najboljših 10, in sicer na 7. mesto, kar je velik dosežek za vse nas. Anže Ceglar

Marca je v Študentskem klubu GROŠ potekal prav poseben projekt, namenjen mladim staršem, pod naslovom GROŠ-eve mamice in očki. Za tako uspešen projekt se želimo zahvaliti vsem okoliškim podjetjem, ki so sodelovala, in sicer Baby centru Grosuplje, DZS Grosuplje, Nastasia photography, Apoteki Natura, Apolon vadbenemu centru in Večgeneracijskemu centru Skupna točka. Zelo bliskovito se bliža čas mature, zato smo v klubu organizirali projekt, namenjen dijakom, GROŠ-evi maturantje. V okviru projekta so potekale vsako sredo v aprilu v Mestni knjižnici Grosuplje priprave na esej, vse do 15. 6. pa bomo s strani naših članov v prostorih kluba nudili tudi inštrukcije za posamezne predmete. Ta mesec je v našem klubu potekal tudi malo bolj eksotičen dogodek. V petek, 12. 4., nas je v prostorih kluba obiskal gospod Rožle Reven, ki nam je predstavil svoje 150-dnevno potovanje s kolesom, med katerim je prekolesaril 10.000 kilometrov,

prečkal 15 držav in naposled prikolesaril v kazahstanski Almaty. Kolesaril je približno dve tretjini časa, druge dni je namenil počitku in ogledovanju znamenitosti. April je letos med našimi člani bolj znan pod imenom EKO april. 12. in 13. aprila smo v okolici Grosuplja in Šmarja-Sap organizirali čistilno akcijo in poskrbeli za čistejšo okolico. V duhu skrbi za okolje je od 19. 4. v Grosupljem potekala tudi razstava otroških risbic na temo Skupaj za naravo. Poleg skrbi za okolje nam veliko pomeni tudi skrb za sočloveka, zato smo aprila sodelovali na krvodajalski akciji z Rdečim križem Grosuplje. Pod našim okriljem je 26. 4. v prostorih kluba GROŠ potekala tudi delavnica z imenom Jaz na poti do manj odpadkov, na kateri smo se skupaj naučili, kako bolj ekonomično ravnati z odpadki oz. kako bi jih proizvajali čim manj. Vsebina delavnice je za današnji čas zelo aktualna. V prihodnje nas lahko obiščete na Škisovi tržnici, kjer bomo 9. 5. med

29

drugim tudi GROŠ-evci imeli svojo stojnico. Več informacij o prihajajočih dogodkih lahko izveste na Groševih uradnih urah, ki potekajo v ponedeljek, sredo in petek od 18.00 do 20.00, preko spleta na našem uradnem Facebook profilu ali na spletni strani www.klub-gros.com. Groševcu ni nikoli dolgčas! Neža Androjna, ŠK GROŠ

Učenci OŠ Stična v svetovljanskem Londonu Natančno teden dni, preden bi se moral zgoditi Brexit, smo z veliko skupino devetošolcev obiskali London. Poglavitni namen ekskurzije je bil uporaba in poglabljanje znanja angleščine, a se je zelo kmalu izkazalo, da bo šlo za veliko bolj vsestransko življenjsko izkušnjo. Za večino učencev je bil to prvi polet z letalom, na katerega smo jih učitelji na popoldanskih delavnicah pred odhodom uspešno pripravili, saj nismo imeli zapletov z neprimerno prtljago ali paniko ob turbulenci. Seveda pa jih s pogovorom nismo mogli pripraviti na utrip metropole. To so morali doživeti. Prvi vtis so si ustvarili že takoj po pristanku na megalomanskem angleškem letališču Stansted, proti kateremu se butično ljubljansko letališče zdi kot malo večji nakupovalni center. Naslednje presenečenje so bile razdalje. Bivali smo v ličnem hotelu v Londonu, a smo se do tja vozili z vlakom in podzemno železnico. Te razdalje najbolje opišejo besede učenca, ki je dejal, da se mu zdi, »kot da se že ves dan vozi po nekih rovih«. Učenci so bliskovito nabirali nove izkušnje. Zelo hitro so se počutili suvereno pri potovanju z javnim prevozom, odlično so se znašli pri uporabi nove valute, komuniciranju s trgovci in mimoidočimi. Prevzeli so jih vtisi velemesta, raznolikost prebivalstva, različni poulični umetniki, nočna osvetlitev londonskih znamenitosti in pisana ponudba prigrizkov z vseh koncev sveta. Že prvi večer sta po dva učenca vsak svoji skupini vrstnikov v angleščini predstavila znamenitosti mesta. Ob atraktivni nočni razsvetljavi smo med drugim občudovali razgledno kolo London Eye, spomenik, namenjen kraljici Viktoriji, parlament, Buckinghamsko palačo, Westminstrsko opatijo, trg

Picaddilly Circus, reko Temzo in številne mostove. V prihodnjih dveh dneh smo si ogledali še druge znamenitosti, vse so nam, v angleščini, predstavili učenci. Od znamenitosti do znamenitosti smo veliko pešačili, se prevažali s podzemno železnico, vlakom in znamenitim rdečim dvonadstropnim avtobusom. Med drugim smo obiskali londonsko okrožje Greenwich, tržnico in poldnevnik, pomorski muzej, številne mostove, parke in se povzpeli na spomenik žrtvam velikega Londonskega požara, s katerega smo lahko posneli panoramske slike Londona, ki se s ptičje perspektive zdi neskončen. Za piko na »i« smo si ogledali del stalne naravoslovne razstave v svetovno znanem Naravoslovnem muzeju, kjer smo se med drugim sprehodili pod okostjem dinozavra v naravni velikosti. Čeprav se v množici najlažje skriješ, so nas opazili. Nekje med hotelom in podzemno železnico nas je opazil markanten gospod in nas z zanimanjem vprašal, za kaj se zavzemamo. Ker smo bili v Londonu sredi protestov proti Brexitu in ker smo imeli zavezane rumene rutke, da se nismo izgubili, je mislil, da smo skupina mladih, ki izraža svoje politično

prepričanje. Nad našimi devetošolci je bila navdušena tudi gospa, s katero so se na avtobusni postaji učenci zapletli v pogovor. Povedala je, da je upokojena učiteljica in da se ji zdijo naši učenci odlični za svojo starostno skupino. V mislih je imela njihovo znanje jezika, splošno razgledanost in vedenje. Tako številčnega izobraževanja učencev v tujini smo se, ob podpori staršev, učitelji na šoli lotili prvič. Večina vtisov se nanaša na vsebinski del, a je treba poudariti, da brez ogromno vloženega časa in truda v organizacijo samega potovanja, letalskih in drugih prevozov, iskanja ustrezne namestitve in drugega, potovanja sploh ne bi bilo. Povratne informacije udeležencev, staršev in kolegov, ki smo jih dobili, so bile pohvalne. Pridobili smo nove izkušnje, zaradi katerih imamo že nove ideje o izboljšavah in dopolnitvah ekskurzije. A kot omenjeno, brez staršev, predanih organizatorjev in vedoželjnih učencev ekskurzij ni. Hvala za lepe spomine in morda o podobnem poročamo spet naslednje leto. Blanka Karanjac, učiteljica angleškega jezika


30 Kultura

številka 2

april 2019

Dobrodelna Zagraška mama V petek, 12. aprila, ob 19. uri, je bila v dvorani Kulturnega doma Zagradec osemnajsta zaporedna uprizoritev komedije Zagraška mama, avtorice Dragice Šteh. Gledališka igra je imela dobrodelno noto, saj gredo zbrani prostovoljni prispevki v sklad ZA VESNO, hčerko pokojne kulturne ustvarjalke Polone Hrovat iz Ambrusa.

Novo vodstvo Zveze kulturnih društev Občine Ivančna Gorica V torek, 26. marca 2019, je na Jurčičevi domačiji na Muljavi, potekala redna letna skupščina Zveze kulturnih društev Občine Ivančna Gorica. Letošnji občni zbor je bil volilen, zato so predstavniki kulturnih društev izvolili novega predsednika zveze. Dosedanjo predsednico Majo Lampret je nasledila Saša Koleša, članica Kulturnega društva Temenica.

Ura je bila 18.07, ko je prva obiskovalka vstopila v dvorano in vpraša, kje lahko kupi vstopnice. Igralci so se spogledali, vzeli svoje stvari z odra in se umaknili v zaodrje, medtem pa si prigovarjali: »K so že pršli? Sej je bla kumej 6 ura.« Postopoma so obiskovalci napolnili zagraško dvorano, med njimi sta bila tudi avtorica Dragica Šteh z družino in župan Občine Ivančna Gorica Dušan Strnad. Luči so ugasnile, v ozadju se je zaslišala pesem, na odru pa je obsvetljena v gugalniku sedela mama in molila. Miren začetek, ki obiskovalcu še prav nič ne namigne, kaj se bo dogajalo v nadaljevanju. No, po dvorani je bilo slišati smeh, ki se je stopnjeval vse do zaključka, ko je mama praznovala 90. rojstni dan in prejemala darila. Mama namreč zelo slabo sliši, zato se je odločila,

da temu naredi konec in si umisli slušni aparat. Tega pa nihče od domačih ne sme izvedeti, zato je konec igre še toliko bolj humorističen. Člani Gledališke skupine Zagradec so s svojo izvedbo igre še osemnajstič zapored napolnili dvorano in poskrbeli za veselje in smeh med publiko, ki jih je na koncu nagradila z zasluženim stoječim aplavzom. Na koncu se je vodja gledališke skupine Sabina Vovk vsem zbranim zahvalila za udeležbo in prispevke, ki so jih namenili. Ker je bila predstava dobrodelna, je zbrani znesek tudi omenila: zbrali so natanko 924 evrov, Gledališka skupina Zagradec, ki je sekcija Kulturnega društva Zagradec, pa bo v sklad dodala še preostanek, tako da bodo skupaj v sklad ZA VESNO prispevali 1000 €. Kot ima župan navado, se je na kon-

cu fotografiral z 90-letno jubilantko, celotno igralsko zasedbo in avtorico besedila Dragico Šteh. Zapisala Sabina Vovk, vodja Gledališke skupine Zagradec Fotografije: Gašper Stopar

Vivaldijevi Štirje letni časi v izvedbi Godalnega orkestra KD Stična Člani Godalnega orkestra Kulturnega društva Stična so v petek, 5. 4. in v soboto, 6. 4., pod mentorstvom umetniške vodje Polone Udovič, pripravili večer štirih koncertov italijanskega skladatelja Antonia Vivaldija z naslovom Štirje letni časi. Petkovemu večeru sta prisluhnila tako župan Dušan Strnad kot tudi podžupan Tomaž Smole. Vivaldijevi Štirje letni časi so eno najbolj znanih in najpogosteje izvajanih glasbenih del programske glasbe vseh časov. Italijanski skladatelj je v glasbeno delo vključil violino in godalni orkester. Člani orkestra so se na koncert skrbno pripravljali že od septembra. V obeh večerih se je na odru v vlogi solistov predstavilo 11 članov orkestra. Skozi štiri letne čase so z orkestrom muzicirali solisti: Maja Drčar, Ana Krevh, Mirjam Zvonar, Brina Dolores Omahen, Monika Mohar, Jure Malovrh, Ana Blaževič Arko, Ajda Blaževič Arko, Daniel Sami Blažič, Ela Krnc in Tina Žerovnik. Glasbo je med posameznimi letnimi časi spremljala tudi raznovrstna poezija slovenskega pesnika Srečka Kosovela, ki jo je na svojevrsten način interpretiral Žan Pajk. Ob zaključku je Anica Čuček, predsednica sveta JSKD OI Ivančna Gorica, članom podelila še Gallusova

Zveza kulturnih društev Občine Ivančna Gorica letos obeležuje 20. obletnico delovanja. Svoj jubilej je obeležila na osrednji svečanosti ob slovenskem kulturnem prazniku na Krki s podelitvijo Jurčičevih priznanj in plaket in izdajo obsežnega zbornika. Na torkovi seji so člani soglasno potrdili poročilo o delu in finančno poročilo zveze za preteklo leto. Bogato kulturno dogajanje v preteklem obdobju je predstavila predsednica zveze Maja Lampret. Med večjimi projekti je poudarila Dneve kulture v občini Ivančna Gorica, gledališki abonma in projekt knjigobežnic, ki se še nadaljuje. Prav tako so v sodelovanju s Festivalom Stična in Občino Ivančna Gorica obeležili »Ta veseli dan kulture«. Po sprejetju poročil in razrešitvi organov zveze so sledile volitve predsednika, upravnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča. Za novo predsednico so soglasno potrdili Sašo Koleša iz Kulturnega društva Temenica. Kot je povedala Lampretova, je nova predsednica aktivna kulturnica, ki ima dolgoletni staž delovanja v kulturi. »Njeno aktivno in vsebinsko izjemno bogato delovanje je pustilo že kar nekaj vidnih sledi. Vsekakor je to daleč najboljši predlog in smo bili pri izbiri predsednice enotni«,

je še dodala. Za zaupanje se je zahvalila tudi Saša Koleša, ki si želi dobrega in timskega sodelovanja tudi v prihodnje. »Odprti smo za nove ideje in si želimo dobrih novih projektov. Bo pa lepo tudi, če ohranimo stare. Naj kultura v občini Ivančna Gorica še naprej cveti«, je povedala novo izvoljena predsednica. Čestitkam so se pridružili tudi gostje, in sicer podžupan Tomaž Smole, v. d. direktorja Zavoda Prijetno domače Matej Šteh in predsednik Odbora za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti, Franc Koželj. Gašper Stopar

Muzej krščanstva na Slovenskem v Stični vas v sodelovanju s Klekljarsko skupino Žnurce iz Trebnjega v petek, 17. maja 2019, ob 18. uri vljudno vabi na odprtje gostujoče razstave Baragovo življenje, vpeto v čipko. Razstava bo na ogled do 16. junija 2019.

priznanja za 5-letno udejstvovanje na glasbenem področju ljubiteljske kulture ter jubilejno priznanje za 5. obletnico delovanja orkestra. Stiški godalni orkester deluje že šesto leto in se lahko pohvali z izvrstnimi dosežki in glasbenimi projekti, po-

gosto pa obogatijo tudi prireditve v občini. Tudi tokrat vse pohvale mladi umetniški zasedbi, ki je izvedla vrhunsko glasbeno delo! Gašper Stopar

*Razstava je organizirana v sklopu projekta Eno je potrebno - Baraga in čipka kot niti sodelovanja, ki ga sofinancira Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.


številka 2

april 2019

Kultura

31

Koncert Otroške folklorne skupine Stična

Kultura, ki razveseljuje ambruške otroke

Jaz sem muzikant! S tem naslovom smo člani Otroške folklorne skupine Stična poimenovali večer in ga z omenjeno pesmijo tudi otvorili. Dogodku smo bili lahko priča 10. marca ob 17. uri v Kulturnem domu v Stični, ki si ga je ogledalo okoli 200 obiskovalcev.

Ambruški kulturniki si vsako leto prizadevamo pripraviti raznolike dogodke za krajane naših vasi in ljudi iz okolice, seveda tudi za najmlajše. Zanje so se v prvih mesecih letošnjega leta zvrstili že trije dogodki – literarni, plesni in ustvarjalni. Različni, a prav vsi prijetni, poučni ter predvsem zabavni. Ob koncu zimskih počitnic, prvega marca, je Literarna skupina Kulturnega društva Ambrus priredila Pravljični večer za otroke s pravljico Kdo je napravil Vidku srajčico, ki jo je napisal slovenski pisatelj Fran Levstik. Čeprav je naša mala knjižnica gostila manj otrok kot ponavadi, je bilo vzdušje prav tako prešerno razigrano kot sicer. Sedem otrok - naj se že po številu ve, da smo na pravljičnem večeru –, starih od pet do deset let, je z zanimanjem poslušalo pripoved o Vidku. Dobrosrčni deček, ki kot najmlajši otrok vedno nosi le stare in tanke srajčice, a na koncu s pomočjo živali dobi čisto svojo srajčico, je s svojo skrbjo do narave in živih bitij lahko zgled vsem, tudi odraslim. O tem, kako moramo imeti radi vse, kar nas obdaja, je govorila tudi pesmica, ki so se je otroci naučili po prebrani pravljici. Nazadnje so si izdelali še ovčke iz volne ali vate – mehke in bele, takšne, kakršna je bila Vidkova nova srajčica. V ustvarjanju so otroci še posebej uživali, nekateri so domov odgnali kar celo ovčjo čredo.

Člani otroške folklorne skupine so se nanj pridno pripravljali. Dekleta so redno hodila na vaje, kjer smo se učili novih plesov, same pa so tudi pripravile celotno sceno. Na samem večeru smo se predstavili z novo odrsko postavitvijo »Oreh je naš.« V svoje goste smo povabili uspešno Otroško folklorno skupino Vidovo, ki je letos prejela Jurčičevo plaketo za dolgoletno aktivno delovanje in izjemne dosežke na področju ohranjanja slovenskega ljudskega izročila. Na koncertu pa so se predstavili z odrsko postavitvijo Moja punčka. Na našem večeru so se predstavili tudi harmonikarji orkestra Bučar, ki so poskrbeli, da nas je spremljala glasba ob zvokih harmonike, kitare ter basa. Pohvalijo pa se lahko z izpeljanimi projekti »S harmoniko na Triglav, po slovenski obali, skozi Postojnsko jamo, ob

Kolpi … Povezovanje je potekalo v sproščenem vzdušju, za katerega so poskrbeli nekdanji člani odrasle Folklorne skupine Stična. Večer smo zaključili s skupno točko vseh nastopajočih ob venčku slovenskih narodnih pesmi. Po koncertu pa so se gostje in obiskovalci družili z nastopajočimi in izmenjali mnenja in prve vtise. Skupaj z otroki smo

pripravili lep večer, na katerem smo vsi zelo uživali in iz njega odšli s samimi lepimi spomini. Zahvaljujemo se vsem obiskovalcem, nastopajočim, Občini Ivančna Gorica, ZKD Ivančna Gorica, sponzorjem in donatorjem. Se vidimo ponovno naslednje leto. Marko Grabljevec

Večer Poloninih stezic v Ambrusu Na začetku letošnjega leta se je spisala zgodba izjemne kulturnice Polone Hrovat, ki je bila deset let aktivna članica Kulturnega društva Ambrus. V spomin nanjo in na njeno bogato ustvarjanje smo devetega marca pripravili literarni večer ter se sprehodili po stezicah, ki jih je Polona spletala med ambruškimi kulturniki. Gregorjevo je imela Polona zelo rada, ob njem pa je zadnja leta kot vodja Literarne skupine redno prirejala različne dogodke. O tem, kdaj bi potekal večer, posvečen njej, tako ni bilo nobenega dvoma. »Na gregorjevo se ptički ženijo ... In v Ambrusu zgodbe pišejo ...«, tako se je glasil letošnji Gregorjev večer. Prav te besede, Polonine besede, pa smo lahko pred tremi leti prebrali na vabilu na literarni večer z naslovom Človek je najboljša zgodba, ki ga je v sodelovanju s Carmen L. Oven pripravila Polona. Večer je, tako kot pred tremi leti, povezovala pisateljica, pripovedovalka in voditeljica Carmen L. Oven, ki je bila Polonina dobra prijateljica. Polona je ustvarjala na vseh področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti – pevskem, literarnem, dramskem in likovnem področju –, poleg tega pa je napisala številna vezna besedila za prireditve v Ambrusu, utrin-

ke o dogajanju v domačih društvih, pesmi in kratke zgodbe, delovala pa je tudi na humanitarnem področju. Večer je bil zastavljen kot branje njenih besedil, interpretirali pa so jih tisti, ki so dejavni v skupini ali društvu, za katerega je Polona ustvarila nekaj lepega – pevci, gasilci, literati, predsedniki krajevne skupnosti, kulturnega in turističnega društva, prostovoljci Rdečega križa. Seveda ni manjkala glasba, saj je ta Poloni ogromno pomenila. Večer so z lepo zapetimi pesmimi, ki so bile Poloni močno pri srcu, obogatili pevci Mešanega pevskega zbora Ambrus, v katerem je deset let prepevala tudi sama. Poleg tega so se predstavili članice Glasbene skupine Amabile, pevci ambruškega moškega pevskega zbora in člana gostujoče skupine Lumberjack. Voditeljica večera je poudarila, da je vedela, da je Polona veliko ustvarjala, vendar ni vedela, da je naredila in napisala toliko stvari. Verjamem, da je marsikdo čutil podobno. Toliko božajočih in nežnih besed, izrečenih ob pravem trenutku na pravi način – da druge osreči, potolaži, nasmeji, jih pripravi do tega, da razmišljajo in se morda vsaj malo bolje zavedajo življenja, ki jim je dano, ter dragocenosti trenutka, ki ga lahko preživijo s solju-

dmi in s sabo. Čeprav Polone ni bilo zares zraven, je vseeno ves čas bila, v izrečenih besedah, skritih mislih, spominih. Hkrati z dogodkom je izšla tudi knjižica Polonine stezice, ki smo jo posvetili Poloni, v njej pa so zbrane nekatere Polonine literarne stvaritve, ki bodo živele večno. Knjižica ne bi izšla brez Poloninih najbližjih, ki so nam omogočili vpogled v njene zapise, za kar smo jim zelo hvaležni. Namesto prodaje smo zbirali prostovoljne prispevke za Polonino hčerko Vesno, da bo lažje stopala po svojih stezicah, jih brezskrbno iskala in raziskovala. Poleg tega je Rdeči križ Slovenije – OZ Grosuplje odprl sklad za dolgoročno pomoč Vesni, na katerega lahko prispevate svoj dar. Najlepša hvala vsem, ki ste se že odzvali ali se boste v prihodnje. »Ko te nori vsakdan s svojim hitenjem znova močno utrudi, spomni se tistih stezic, ki peljejo v kraje, kjer je tvoje srce najraje. Tam tudi hitenje izgleda drugače, tam, četudi si sam, je mir v tebi in s teboj.« Polona, v imenu ambruških kulturnikov, hvala za vse – za skupne stezice, za besede, za mir. Špela Zupančič, KD Ambrus

Ambruški kulturni dom ni dolgo sameval, saj ga je že naslednje popoldne, na pustno soboto, obiskalo mnogo otrok, majhnih in velikih. Tradicionalno pustno rajanje, ki ga pripravlja Plesna skupina, je privabilo maškare od blizu in daleč – pikapolonice z bližnjega travnika, princeske iz daljnih, celo ledenih kraljestev, superjunake, afriške živali, gusarje in indijance, še orientalska plesalka je prišla na ta veličastni dogodek. Ob sladkih krofih, plesu, igrah in lepih nagradah so otroci nadvse uživali, animatorke, ki so prihitele prav iz dežele smrkcev, pa tudi. Šestega aprila je otroke zelo razveselila dopoldanska delavnica z naslovom Ustvarjajmo skupaj, ki je bila sicer namenjena krajanom vseh generacij. Delavnica je potekala pod okriljem članic skupine Ustvarjalne polonice, ki je bila v ambruškem kulturnem društvu ustanovljena v letošnjem letu. Na delavnici so udeleženci izdelovali velikonočno kokošjo družino iz slame. Prav res so bili spretni; nastale so namreč številne živali, lepe in dragocene kot zlato – vsak namreč ve, da so najlepše stvari tiste, ki jih izdelamo sami in iz srca. Kultura – pa naj gre za petje, igro, ples, ustvarjanje z besedami ali likovno izražanje – je res tista, ki razveseljuje, povezuje in bogati. Naj se širi med vse ljudi, jim odganja skrbi, prinaša srečo in lepša dni. V Ambrusu se bomo vsekakor trudili, da bo še naprej tako. Špela Zupančič, KD Ambrus


32 Kultura

številka 2

april 2019

Gala božični ples na Krki Sekcija Fejstples Kulturnega društva Krka je tudi v decembru preteklega leta organizirala vsakoletni božični ples. Plesni večer se je razvil v prestižni dogodek, na katerem se z veseljem družimo Krčani vseh generacij. Ples je presegel karakteristike družabnega dogodka in v društvu ga z veseljem promoviramo kot kulturno srečanja z izobraževalno konotacijo, ki je poleg vsega nadvse zabavno. Program večera sooblikujeta voditeljica in mentorica plesne sekcije Marija Jurca in Matjaž Jurca, koreografije posameznih plesnih točk so plod ustvarjalne domišljije in plesnega znanja mentorice. Namen je v obliki plesne revije prikazati rezultate dela plesalcev preteklega leta. Začelo se je s prikupnim, razigranim povabilom na ples, ki ga je dopadljivo in izvirno oblikovala mlada članica društva Pija Škufca. Pija nas je kljub rosni mladosti že razveselila z nekaj razstavami svojih del, prvenstveno se posveča fotografiji. A vrnimo se k plesu. Tudi letos je bila dvorana Družbenega doma

Priprave na 3. Mednarodni Folklorni Festival ŠENTFOLK 2019 Kdo je organizator?

Folklorna skupina Vidovo, ki deluje pod okriljem Kulturnega društva Vidovo iz Šentvida pri Stični, je že 15 let aktivna pri mednarodni folklorni dejavnosti. Folklorno skupino Vidovo sestavlja 25 članov, starih med 16 in 25 let. Skupina aktivno deluje že od leta 1992. V zadnjih letih je skupina postala ena izmed vodilnih folklornih skupin na Slovenskem, ki svoje plese predstavlja po Evropi in svetu.

Naše poslanstvo na Krki nabito polna, plesni oder postaja vse premajhen za številne plesalce. Opazovalci plesnega spektakla smo se kar na lepem znašli v prizorišču moderne plesne akademije. Plesoča mladina ves večer in vsepovsod, nizanje stilno različnih plesnih koreografij, preprostih in zapletenih, nežno romantičnih in divje energičnih. Navdušujoče in občudovanja vredno; in kar nekaj

izvajalcev, ki so ljubiteljsko plesno raven naredili profesionalno. Krka pleše in bo plesala še naprej. V društvu KD Krka, ki razvija gledališko, zborovsko, literarno, tudi multimedijsko dejavnost, se čedalje bolj uveljavlja tudi ples. Tudi v prihodnje si bomo prizadevali za dobre plesne čase. Mojca Koželj, Kulturno društvo Krka

Pridi, podari, zamenjaj in otroška delavnica Kako lepo se sliši. PRIDI, PODARI, ZAMENJAJ. In res je bilo tako. Naš, že tradicionalni vsakoletni korinjski sejem, ki ga organiziramo na začetku pomladi. Bilo je lepo sončno jutro, sobota 6. aprila 2019, ko so se gospodinje z domačih in sosednjih krajev zbrale, da bi si podarile in izmenjale semena, sadike, vrtne pripomočke, lonce, pa tudi ustna izročila ter nasvete za boljše vrtnarjenje. Poleg vsega tega so se izmenjala tudi otroška oblačila in igrače za naše najmlajše, ki jih je na Korinju vsako leto več. Res je bilo lepo videti na kupu toliko gospodinj, ki svoja znanja in spretnosti rade delijo naprej. V sklopu sejma smo organizirali tudi otroško delavnico, katere idejna tema je bila velika noč oziroma pisanka. Vodja otroških delavnic Katarina Nose je odlično pripravila različne materiale in pripomočke za ustvarjanje. Imeli smo jajčka iz stiropora, ki so jih otroci s temperami po željah pobarvali. Imeli pa smo tudi na listu izdelano šablono jajca, ki so jo otroci po želji pobarvali z barvicami ali voščenkami ter polepili z vnaprej izrezanimi rožicami in zajčki. Nastale so prave male umetnine. Pa ne samo za mamice in očke, imeli so toliko volje in motivacije, da so barvali izdelke še za babice, dedke, tete, strice …

Mednarodni festival ŠENTFOLK 2019 je nadaljevanje dolgoletnega mednarodnega festivala na Dolenjskem, ki ga Folklorna skupina Vidovo organizira že tretje leto zapored. Priprave festivala potekajo skozi celo leto, saj je sestava programa, ki bo ostal v spomin tujim skupinam, zelo pomembna. Tako smo organizatorji februarja in marca že izpeljali nekatere pomembne aktivnosti in dogovore, na osnovi katerih bo program pester, živahen in primeren za vse starostne skupine. Trudimo se, da bi gostujoče skupine čim bolj spoznale našo kulturo, običaje, hrano in znamenitosti lokalnega okolja. V naši občini so do sedaj v okviru mednarodnih festivalov gostovale skupine iz več kot 15 tujih držav.

Nastopajoči in nastopi

Letošnji festival, ki bo potekal od 19. do 22. 9. 2019, se bo odvijal v različnih krajih Osrednjeslovenske in Dolenjske regije. Festival ŠENTFOLK vsako leto pripelje v naše kraje in občino folklorne skupine iz evropskih držav in širšega sveta. Gostujoče skupine, ki so potrdile prihod na letošnji festival, prihajajo iz Moldavije, Ukrajine in Srbije. Skupine bodo nastopile v Grosuplju, Višnji Gori, Žužemberku, Ivančni Gorici, Trebnjem, osrednja prireditev pa bo v Šentvidu pri Stični. Na osrednji dan, v soboto, 21. 9. 2019, bo v dopoldanskem času potekala povorka in predstavitev skupin na osrednjem trgu v Ivančni Gorici. Glavna večerna prireditev pa bo potekala v Domu kulture v Šentvidu pri Stični. Poleg nastopov, s katerimi bodo skupine obiskovalcem predale kanček njihove kulture, bodo tudi skupine okusile in doživele še nekaj našega lokalnega življenja, znamenitosti posameznega kraja in naše kulture. Festival bo predstavil različne kulture, njihove plese in tradicije. Glede na lokalno podporo obiskovalcev iz prejšnjih let tudi letos pričakujemo množičen ogled prireditev. Zato, lepo vabljeni na 3. Mednarodni Folklorni Festival ŠENTFOLK! Tim Kastrevc, predsednik Festivala ŠENTFOLK, Folklorna skupina Vidovo

Ženski pevski zbor Kulturnega društva »Vidovo« je pozdravil prihod pomladi

Ker pa so naše korinjske gospodinje znane po slastnih dobrotah, katerih sloves odmeva daleč po suhokranjskih dolinah, so se izkazale tudi

tokrat, ko smo se tako odrasli kot otroci odlično posladkali. Špela Hren

Ko pride v deželo pomlad, se začuti nova energija. Dnevi se počasi, a neizpodbitno daljšajo. Prihajajo ptice selivke, sadovnjaki in travniki zacvetijo v razkošnih barvah. Marca praznujemo dan žena, Gregorjevo, Jožefovo- očetovski dan in materinski dan. Prava priložnost za koncert in druženje. 24. marca smo pevke Ženskega pevskega zbora Vidovo iz Šentvida pri Stični v Šentlovrencu priredile koncert. Srečamo se vedno ob prihodu pomladi. Temu bi lahko rekli že kar tradicionalno srečanje, saj smo bili skupaj že četrtič. Za nas je to najlepši del pevske sezone. To je čas za predstavitev pesmi, ki smo se jih naučili v jesenskem delu vaj. Predvsem pa je to koncert, ko skupaj z drugimi pevskimi skupinami zapojemo. Srečanje enako mislečih ljudi – pevcev in poslušalcev pusti v nas tisti drobni občutek povezanosti, sreče in izpopolnjenosti. Skupaj z MPZ Vidovo, MePZ Kres in Zagriškimi fanti smo ob zaključku koncerta z zvestimi obiskovalci poklepetali, izmenjali svoje pevske izkušnje in načrte. Večer je hitro minil, občutki zadovoljstva in veselja pa so ostali. Polna dvorana obiskovalcev, ki jim je veselje, zadovoljstvo žarelo v očeh, je bila najboljši dokaz, da je koncert dosegel svoj namen. Tanja Lušina


april 2019

številka 2

Orffovski Maribor Orffove skupine so posebno doživetje tako za izvajalce kot poslušalce. Carl Orff je namreč uspel preko igre in prilagojenih instrumentov za tovrstno glasbo navdušiti generacije od najmlajših do najstarejših. Na 4. državnem srečanju Orffovih skupin glasbenih šol Slovenije smo imeli učenci in učiteljice Glasbene šole Grosuplje in njenih podružnic priložnost prisluhniti Orffovim skupinam.

V petek, 18. 1. 2019, smo se zbrali ter odpravili v Maribor, kjer je organizatorka, Glasbena šola Antona Martina Slomška, skupaj z ostalimi 12. skupinami drugih glasbenih šol predstavila kar 35 različnih glasbenih točk. Kljub temu, da smo uživali kot poslušalci, se jim želimo morda kdaj pridružiti tudi na odru. Glasbena šola Grosuplje je namreč v preteklosti že premogla Orffovi skupini na dveh podružnicah in

celo organizirala podobno srečanje v Grosuplju. Takratni dogodek je obiskala tudi prof. Ida Virt. Srečanje v Mariboru je bilo posvečeno njej v spomin, kot idejni vodji Orffovih skupin. Dan je bil razgiban in polni vtisov smo se v poznem popoldnevu vrnili med prijetne domače griče. Tanja Tomažič Kastelic

TEHNIKE SPROŠČANJA: V sodelovanju z ZD Ivančna Gorica in Centrom za krepitev zdravja bo zopet potekala preventivna delavnica zdravja. Tokrat vas vabimo na predavanje o tehnikah sproščanja. Vodila jo bo Larisa Oblak, univ.dipl.psih. Vstopnine ni. Vabljeni ste v sredo, 8. maja, ob 17. uri. RAZSTAVA PEDRO OPEKA: Življenje, ki je zrastlo na smetišču: Razstava fotografske dokumentacije o začetkih delovanja Pedra Opeke na Madagaskarju je delo fotografa Karla Hernčiča. Ob razstavi bo krajši pogovor z avtorjem, predstavitev knjig o Pedru, seveda vas na ogled vabimo še ves mesec do sredine ju-

33

Sprejemni preizkusi Glasbene šole Grosuplje za vpis v šolsko leto 2019/2020 IZOBRAŽEVALNI PROGRAM GLASBA

V glasbeno šolo se lahko vpišejo otroci, ki uspešno opravijo sprejemni preizkus in so v okviru priporočene starosti (glej Predmetnik www.gsg.si). Ker je število prostih mest omejeno, se sprejme kandidate/kandidatke z boljšimi rezultati. Namen sprejemnega preizkusa je ugotoviti, ali ima kandidat/kandidatka primerno razvit posluh, čut za ritem, sposobnost glasbenega pomnjenja ter fizične in zdravstvene sposobnosti za učenje instrumenta. Na sprejemnem preizkusu kandidat/kandidatka zapoje pesem po lastni izbiri, posnema tone različnih višin ter melodične in ritmične motive. Sprejemni preizkusi za šolsko leto 2019/2020 bodo potekali v soboto, 18. in 25. maja 2019, od 9. do 13. ure na naslednjih podružnicah: • Grosuplje: Glasbena šola Grosuplje, Partizanska cesta 5, 1290 Grosuplje, • Dobrepolje: Jakličev dom, Videm 34, 1312 Videm-Dobrepolje, • Ivančna Gorica: Srednja šola Josipa Jurčiča, Cesta občine Hirschaid 3, 1295 Ivančna Gorica, • Škofljica: Osnovna šola Škofljica, Klanec 5, 1291 Škofljica. Posebna priprava ali predhodna prijava nista potrebni. O rezultatih sprejemnih preizkusov in datumu vpisa bodo starši kandidatov/ kandidatk pisno obveščeni na domači naslov (glej Vpis www.gsg.si).

Majsko dogajanje v knjižnici v Ivančni Gorici VABLJENI NA BRALNA SREČANJA: V torek, 7. maja ima Bralni klub »Kranjska čbelica« zadnje srečanje to sezono. Beremo knjigo Tatjane Tolstoj: Tuja lepota. Študenti in populacija srednjih let, vljudno ste vabljeni na bralna srečanja, ki pa se bodo za vas pričela v oktobru. Prijave zbiramo do zasedbe mest na 031 707 978. V septembru se bomo slišali ali srečali, da uskladimo termine za srečanja, predvidoma naj bi potekala enkrat mesečno v večernih urah. Srečanja potekajo tako, da določimo knjigo, ki jo bomo prebrali vsi, na naslednjem srečanju pa se o njej pogovarjamo. Pogovor je strukturiran.

Kultura

IZOBRAŽEVALNA PROGRAMA PREDŠOLSKA GLASBENA VZGOJA IN GLASBENA PRIPRAVNICA

Predhodnega preizkusa razvitosti glasbenih sposobnosti ni potrebno opravljati. Izpolnite le vpisni list, ki ga na dan sprejemnega preizkusa oddate vodji podružnice. Predšolska glasbena vzgoja je skupinski pouk za otroke stare 5 let. Pouk poteka 1x tedensko po 60 minut. Program traja 1 leto. Glasbena pripravnica je skupinski pouk za otroke stare 6 let. Pouk prav tako poteka 1x tedensko po 60 minut in traja 1 leto. V glasbeno pripravnico se lahko vključijo tudi otroci, ki pred tem niso obiskovali predšolske glasbene vzgoje. Urniki skupinskega pouka bodo znani konec avgusta (www.gsg.si).

nija. Na otvoritev vas vabimo v četrtek, 9. maja, ob 17. uri. SREČANJE S PISATELJICO BRONJO ŽAKELJ, avtorico knjižne uspešnice »Belo se pere na devetdeset« (na trgu je že peti ponatis v manj kot letu dni), bo v Knjižnici Ivančna Gorica, v sredo, 15. maja, ob 19. uri. Vstopnine ni, prijave pa zbiramo do zasedbe mest. Pokličite ali sms s poizvedbo pošljite na 031 707 978. SPREJEMI DRUGOŠOLCEV MED BRALCE že potekajo. Vse leto so naše učiteljice in knjižničarke drugošolce pripravljale na ta dogodek. Gre za večsmerni proces, za osvajanje tehnike branja, hkrati pa ozaveščanja o pomenu branja. Drugošolce letos ob zaključku obišče

lik Zelene bralke, vsi drugošolci pa s strani županstva prejmejo zelene majice z napisom »Že berem sama« in »Že berem sam«. SPREJEM MED BRALCE Z ŽUPANOM »Že berem sam«: Slavnostna prireditev bo letos v Zagradcu, majice podeli promotor branja, župan Dušan Strnad. Letošnji gost je ilustrator Jure Kralj, ki je narisal tudi ilustracije bralca in bralke za potrebe tega projekta: za učne liste z zgodbico in majice, mogoče bo kdaj tudi kaj sredstev za slikanico. Slavnost bo potekala 16. maja. S tem bomo počastili tui letošnje praznovanje »Slovenskega tedna knjig«. Vabljeni k branju vsi. Ksenija Medved

Vabilo na Festival Pekarne Mišmaš V sklopu praznovanja občinskega praznika občine Ivančna Gorica in Tedna ljubiteljske kulture pripravlja OŠ Stična-PŠ Krka gledališki Festival Pekarne Mišmaš, in sicer 29. in 30. 5. 2019, v dvorani Družbenega centra na Krki. Poimenovali smo ga Festival Pekarne Mišmaš po slikanici pisateljice Svetlane Makarovič, ki je idejo za zgodbo dobila v pekarni Mišmaš na Krki. Vabimo vas na predstave za otroke, otročičke in malo večje otroke ali nasploh za odrasle otroke. V času od 24. 5. do 30. 5 2019, ko zaključujemo Bralno značko, nastopamo pod pokroviteljstvom JSKD (po vsej Sloveniji potekajo prireditve v Tednu kulture) in praznujemo občinski praznik Občine Ivančna Gorica, smo se v aktivnosti vključili tudi na PŠ Krka . Pripravljamo: - peti slikarski ex tempore, - prireditev v počastitev spomina na padle iz KS Krka, - razstavo Pridne krške roke, - razstavo KUD Korinj, - odprti dan čebelarjev, - Festival Pekarne Mišmaš (otroške gledališke predstave), - dražbo slik, nastalih na slikarskem ex temporu (denar zbiramo za šolske tekaške smuči). Program bo objavljen na spletni strani OŠ Stična. Mateja Jere Grmek in učenci 5.bZ

Ples nas osrečuje Plesni klub Guapa - kvalifikacije za državno prvenstvo 2019 Plesalci in plesalke plesnega kluba Guapa se pridno borijo na kvalifikacijskih tekmovanjih za uvrstitev na državnem prvenstvu v modernih tekmovalnih plesih. • V kategoriji hip hop solo deklice si je Žana Verbič do zdaj priplesala 54 točk in s tem uvrstitev na 23. mesto v skupnem seštevku. • V kategoriji hip hop solo mladinke si je Klara Dolničar do zdaj priplesala 31 točk in s tem uvrstitev na 32. mesto, Ela Gruber Novak pa 30 točk in uvrstitev na 33. mesto v skupnem seštevku. • V kategoriji hip hop solo mladinci si je Tai Zajc do zdaj priplesal 170 točk in s tem uvrstitev na 9. mesto v skupnem seštevku. • V kategoriji hip hop duo sta si Neža Zupančič in Zala Trontelj do zdaj priplesali 30 točk in s tem uvrstitev na 21. mesto v skupnem seštevku. Pred njimi je še zadnji kvalifikacijski turnir (12./13. maj) in državno prvenstvo, ki bo potekalo med 25. in 30. junijem v Novem mestu. Takrat bomo držali pesti tudi za mladinsko malo skupino in veliko formacijo. Vsem skupaj želimo veliko uspeha, elana in veselja. Maja Zrilič, Plesni klub Guapa


34 Šport

april 2019

številka 2

Zgodovinski uspeh rokometašev SVIŠ-a iz Ivančne Gorice Rokometaši Rokometnega kluba SVIŠ iz Ivančne Gorice, ki v letošnji sezoni ponovno nastopajo v elitni rokometni druščini, so se sredi marca z zmago proti rokometašem Ribnice ponovno uvrstili v zaključni turnir Pokala Slovenije. Kljub ne preveč uspešnemu nastopanju v 1. slovenski ligi na državnem prvenstvu, kjer ivanški rokometaši zasedajo dno lestvice, so si pred nabito polno športno dvorano OŠ Stična, zasluženo priborili uvrstitev med najboljše štiri ekipe v pokalnem tekmovanju. Žreb je Ivančanom v pokalnem tekmovanju, ki se izvaja po sistemu izpadanja z eno izločilno tekmo, namenil trenutno drugi slovenski klub v Sloveniji, Ribnico. Ekipi sta se pomerili na domačem prvenstvu le teden dni pred tekmo Pokala Slovenije, in takrat so Ribničani slavili s štirimi zadetki prednosti. A tokrat je bilo popolnoma drugače, saj so Ivančani rokometašem iz dežele suhe robe zadali boleč poraz. Po uvodnem izenačenem dvoboju so si Sviševci do zaključka prvega dela priigrali 5 zadetkov prednosti. V nadaljevanju je prednost narasla

OBČINSKA FUTSAL LIGA

V Zagradcu uvod v 25. sezono občinske lige Na začetku aprila smo s tekmami 1. in 2. kroga obeležili začetek 25. sezone v občinski malonogometni oz. futsal ligi. Letos se je udeležuje 12 ekip, ki nastopajo v enotni ligi po enokrožnem sistemu. Le-ta se bo zaključil na začetku septembra, ko se bodo ekipe razdelile v dve kakovostni skupini s 6 ekipami, ki bodo v drugem delu ponovno igrale vsaka z vsako, a le proti 5 ekipam iz svoje kakovostne lige. Liga gostuje praktično po celi naši občini: Ambrus, Zagradec, Krka, Muljava, Hrastov Dol, Dob, Šentvid pri Stični, Stična in Višnja Gora. Po lanski premierni izvedbi bomo letos drugič izvedli tudi pokalno tekmovanje, ki bo konec junija v Ambrusu. Naslov občinskega prvaka brani ekipa FC Ivančna Gorica-VIP studio, ki je tudi letos prvi favorit tekmovanja. Vrstni red po dveh krogih, ki sta bila odigrana v Zagradcu:

že na 7 zadetkov, a kljub temu se Ribničani niso kar tako hitro predali. V končnici so se gostiteljem približali na zgolj zadetek, a več kot to jim ni uspelo. Končni rezultat na semaforju je kazal zmago Ivančanov s 30:29. Začelo se je veliko slavje domačih navijačev, ki se je nadaljevalo še dolgo v noč. Pri Ivančanih sta bila najučinkovitejša Simon Stopar in Žan Grojzdek s

sedmimi zadetki, pri Ribničanih pa sta šestkrat zadela Tilen Strmljan in Jan Pucelj. Na zaključni turnir četverke so se poleg Ivančanov uvrstili še rokometaši Celja, Gorenja iz Velenja in novomeške Krke. Naj omenimo, da so pred petimi leti Ivančani v pokalnem tekmovanju dosegli zgodovinsko 2. mesto. Gašper Stopar

FC Iv. Gorica- VIP studio FSK Mafijozi ŠDM Krka ŠD Ambrus Bar pri Livarni Dnevni bar Glorija HD City Raja Višnja Gora Hort Zagradec Samastur MSU team Avtostoritve Sadar

o.t.

zmaga remi

poraz

goli +

goli -

razlika

točke

2

2

0

0

12

2

+ 10

6

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

0 1 1 1 0 2 1 1 1 0 0

0 0 0 0 1 0 1 1 1 2 2

12 7 5 5 5 5 2 4 3 3 2

2 3 3 4 4 5 5 8 7 11 11

+ 10 +4 +2 +1 +1 0 -3 -4 -4 -8 -9

6 4 4 4 3 2 1 1 1 0 0

Več podatkov o ligi si lahko ogledate na spletni strani Zveze športnih organizacij Ivančna Gorica: zso.prijetnodomace.si. Simon Bregar

Na Korinju se dogaja … 1. Veliki namiznoteniški turnir V soboto, 16. marca 2019, je bil dan, ko se je zbralo staro in mlado. Na Korinju je namreč potekal 1. VELIKI NAMIZNOTENIŠKI TURNIR. Udeležba je bila izjemna, saj se ga je udeležilo 24 igralcev in igralk, in s tem presenetila vse člane, na čelu z vodjo športne sekcije Borutom Zajcem. Po 68-ih bolj ali manj razburljivih dvobojih, kjer so se gulili in potili loparji in dlani, je največ znanja in spretnosti pokazal Herman Hočevar, ki je tudi postal zmagovalec turnirja. V finalu mu je moral premoč priznati Rok Nose – Ben, tretje mesto pa si je priigral Zlato Završnik. Pohvaliti moramo tudi navdušene navijače, ki so z bučnim navijanjem in spodbujanjem poskrbeli za odlično vzdušje. Glede na izjemen odziv tako igralcev kot navijačev se že veselimo turnirja prihodnje leto. Do takrat pa nam ne preostane drugega, kot da pridno treniramo in se družimo z loparji v rokah.

Namizni tenis na Krki

Špela Hren

V Zagradcu se je košarka prijela V Zagradcu je po otvoritvi nove osnovne šole in z njo tudi nove telovadnice pred slabimi 4 leti, zaživela tudi športna dejavnost. Po pouku v telovadnici potekajo številne dejavnosti različnih klubov, aktivno pa je tudi domače Športno društvo Zagradec. Med najbolj zagnanimi smo v košarkarski sekciji. Poleg KK Ivančna Gorica, ki skrbi za mlade, smo tudi mi tisti, ki se trudimo, da ta lep skupinski šport požene svoje korenine tudi v naših krajih. Jeseni 2015 se nas je pod vodstvom Janeza Bajta zbralo kar nekaj navdušencev košarke, ki se redno vsak torek jeseni, pozimi in spomladi rekreiramo v telovadnici, poleti pa na šolskem igrišču. Zadeva se je dobro prijela, saj se nas je košarke tudi v 4. sezoni redno udeleževalo povprečno po 12-14 zagnancev. Vse skupaj nas je v sekciji preko 20. Zbrani smo fantje in možje iz Zagradca in okoliških vasi pa tudi iz KS Ambrus in Krka ter od drugod nas je nekaj. Občasno z nami igra tudi Špela iz Korinja, ki jo seveda še posebej cenimo. Včasih se nam pridruži kdo

tudi iz daljnih krajev, npr. iz Kenije in tudi tega seveda hitro sprejmemo za svojega. V naši sekciji vlada odlično vzdušje, saj kljub zagnanemu igranju v štirih letih ni prišlo do omembe vrednega konflikta, za kar gredo zasluge vsem, predvsem pa vodji sekcije. Janez poleg tega skrbi, da poravnamo vse stroške najemni-

ne, za obveščanje, za to, da smo pri vadbi razpoznavni (markirne majice) in za podobne zadeve. Ker smo odprti tudi za nove člane, vabimo, da se nam prihodnjo sezono jeseni pridruži tudi kak nov član, ki bi se rad rekreativno ukvarjal s košarko. Za košarkarsko sekcijo ŠD Zagradec – Simon Bregar

Počasi, a res počasi se tudi namiznoteniška sezona končuje. Še nikoli ni bilo tako težko. Zdaj je jasno tisto, kar so nekateri vedeli, še preden se je začelo. Upanje pa je bilo. Želja tudi. Na žalost je tako tudi ostalo. Prva Krška ekipa je v prvi Ljubljanski ligi kljub okrepitvi iz Italije osvojila nehvaležno četrto mesto. Davide je odigral odlično, a pomoč je bila premajhna za kaj več. V ligi, kjer je bilo možno vse, smo ostali samo brez zmage proti prvakom, čeprav je bila tako blizu. Zato pa je toliko več v drugem delu pokazala druga ekipa, ki je s Smrekarjem pridobila igralca, ki težko izgubi dvoboj in tako sta skupaj, z vedno tekmovalno razpoloženim Omahnom, zmagala. Tu sta bila še Vrhovec in Mestnik, ki sta v veliki meri pripomogla k zmagovalnemu vzdušju v ekipi. V četrti ligi zlata sredina za ekipo veteranov v postavi Kozinc, Globokar, Brodnik, Porenta. V medobčinski ligi je ekipa KGG II na prvem mestu s štirimi zmagami. Enako število zmag ima ekipa Velikih Lašč in ravno ta dvoboj bo odločil, kdo bo 'prezimil' na prvem mestu po prvem delu sezone. Sledi KGG I pred Stično na četrtem mestu. Na sporedu je še tekmovanje parov v medobčinski konkurenci ter posamezno in dvojice na občinskem nivoju v mesecu maju. Več informacij: Bojan, 051 844 325. Vabljeni k sodelovanju ali pa k ogledu. Bojan Vokal, ŠD Krka


april 2019

Šport

številka 2

Naše mažoretke uspešne Šentvidčan na štartu na mednarodnem svetovnega prvenstva tekmovanju v Kočevju V soboto, 6. aprila, so se mažoretke Športnega društva Sinja klub udeležile 2. mednarodnega tekmovanja v Kočevju pod okriljem zveze mažoret SZMT – Slovenska zveza mažoretne in twirling tehnike.

Na tekmovanju je nastopilo več kot 150 mažoretk iz 5 držav, in sicer iz Hrvaške, Italije, Poljske, Srbije in Slovenije. Iz ivanškega kluba se je tekmovanja udeležilo kar 80 deklet, ki so tekmovala v 19. različnih koreografijah in dokazala, da so iz leta v leto boljša. Dekleta so zasedla naslednja mesta: - 1. mesto juniors groups baton Šentvid pri Stični 2, - 1. mesto cadet duo twirling Živa Miklič in Mija Gašparič, - 2. mesto cadet groups baton Šmartno pri Litiji, - 2. mesto seniors mini formacija pom pon Ivančna Gorica 3, - 2. mesto seniors duo pom pon Ula Pangršič in Kaja Gliha, - 3. mesto juniors mini formacija baton Ivančna Gorica 2, - 3. mesto cadets group baton Šentvid pri Stični 1, - 3. mesto cadets group pom pons Šentvid pri Stični 1. Gašper Stopar

35

Letošnja sezona za motokrosiste je že v polnem teku, prvih rezultatskih uspehov pa so se že razveselili tudi člani AMD Šentvid pri Stični. Zagotovo je ta trenutek prvo ime kluba Jan Pancar, ki že več sezon niza vrhunske rezultate v domačih prvenstvih kakor tudi na mednarodni sceni. Letos pa je dočakal tisti pomembni preskok, ki je 18-letnika iz Četeža pod Zaplazom izstrelil v elitno kategorijo svetovnega prvenstva MX2. Čeprav po prvih treh dirkah še ni dosegel uvrstitve med točke, pa je prikazal kvalitetne vožnje s katerimi opozarja nase. To je ob njegovi maloštevilni ekipi in temu primerni finančni podpori pravzaprav pravi podvig. Kakovostni preskok se je pokazal tudi na dosedanjih dirkah letošnjega državnega prvenstva, kjer je v svoji kategoriji trikrat suvereno zmagal, ob tem pa pokazal da s šibkejšim motorjem zmore premagati tudi konkurente iz kategorije Open. Trenutno pred njim nedosegljiv ostaja tako rekoč samo Tim Gajser.

Jan Pancar na štartu MX2 v Angliji Sezono je na mednarodnih tekmovanjih že začel tudi Jaka Peklaj, ki je letos prestopil v višjo kategorijo MX 85 in že zgodaj spomladi svoje sposobnosti preverjal na dirki italijanskega prvenstva. V domačem prvenstvu se je že razveselil zmage in enega 2. mesta, začelo pa se je tudi Evropsko prvenstvo jugozahodne cone držav. Na dirki v Italiji je v

PRIVOŠČITE SI ENO NAJBOLJŠIH IN NAJINOVATIVNEJŠIH ČISTILNIH NAPRAV PO SUPER UGODNI CENI Inovativna čistilna naprava

Graf one2clean od 3 do 70 PE

hudi konkurenci sezono začel z zelo solidnim 9. mestom. Žal pa ni šlo vse po načrtih na drugi dirki v Franciji. Zadnjo četrto dirko letošnjega Evropskega prvenstva EMX 65 in 85 bo organiziralo AMD Šentvid pri Stični konec junija, kar bo za Jaka zagotovo velika prednost in spodbuda. Kot že rečeno so bile v Brežicah, Semiču in Slovenskih Konjicah že prve letošnje dirke državnega prvenstva, na kateri so tudi preostali člani AMD Šentvid pri Stični dosegli odlične uvrstitve. Jernej Dolinšek (MX 50) je bil dvakrat 5. in enkrat 3., Žan Oven (MX 65) 6 in dvakrat 3. in XX, Gal Hauptman (MX 125) je zabeležil že tri 2. mesta, Jan Hribar (MX2) je

bil 5., 6. in 8., Rožle Pajk (MX2) 7., Rok Virant (MX Open) 11. in dvakrat 6. Med veterani pa igor Pancar (MX 40) 3. In dvakrat 2., Drago Hribar pa 6. in 5. V Pokalnem in rekreativnem prvenstvu je bila do sedaj organizirana ena dirka v Mačkovcih na kateri je sploh prvič nastopil Nejc Kralj in si v kategoriji MX 50 privozil prve točke, a žal nerodno tudi prvo poškodbo. Žan Oven je bil 2., Jan Hribar 6., Rok Virant 6., Drago Hribar pa 2. V rekreativnem razredu MX 2 je bil Matej Rus 16., Matevž Debevc 18., v MX Open pa Uroš Vidmar 10 in Klemen Pantar 13. Matej Šteh

• Akcijska cena od 2.090 EUR z DDV • Podaljšana garancija za rezervoar 25 let • Brezplačna dostava in zagon

Čistilna naprava one2clean nima nepotrebnih dodatkov, zato je zelo zanesljiva. • Rezervoar povozen do 12,5 ton • Porabi manj energije • V odpadni vodi ni gibljivih mehanskih in električnih komponent • Izjemno majhen ostanek blata

• Dolgi intervali praznjenja • Minimalni stroški vzdrževanja • Minimalna poraba energije - le 75 kWh na osebo na leto • Dolga življenjska doba

Armex Armature d.o.o., Ljubljanska cesta 66, 1295 Ivančna Gorica info@armex-armature.si, tel.: 01 786 92 71, 051 652 192

www.cistilnenaprave-dezevnica.si

Razvajanje vrta in gospodinjstva z deževnico Zbiranje in raba deževnice prispeva k večjemu zadovoljstvu ljudi in narave. Lovljenje deževnice je odličen način, kako premostiti daljša sušna obdobja, pa tudi kako dosegati znatno nižje račune za vodo. Večina ljudi meni, da je deževnica primerna le za zalivanje poljščin in vrtnih rastlin, vendar jo lahko izkoristimo tudi v gospodinjstvu. Kaj potrebujemo? Za namakanje vrtov zadostuje že preprosta in cenovno ugodna rešitev. Rezervoar za deževnico je lahko zunanji ali podzemni, pri čemer se zaradi želje po hladnejši vodi, v kateri se hitro ne razvijajo bakterije, priporoča vkopavanje rezervoarja – zemlja ga namreč ščiti pred svetlobo in povišano toploto. Temperatura vode iz rezervoarja celo leto dosega nekje med 8 do 12 °C. Zaradi teme in nizke temperature se ne morejo tvoriti alge in mikroor-

ganizmi. Deževnico lahko uporabite za zalivanje česarkoli. Ker velja za t. i. mehko vodo, saj ne vsebuje apnenca, ima v primerjavi s trdo vodovodno vodo vrsto prednosti. Lahko jo uporabimo za pranje perila, kjer nato prihranimo denar še na račun tega, da ne potrebujemo več mehčalca in sredstva za odstranjevanje vodnega kamna. Z deževnico dosežete boljše rezultate pranja in varujete okolje. Bakterije namreč zaidejo v pralni stroj predvsem preko umazanega perila in ne deževnice. Nekateri proizvajalci pralnih strojev za najboljše rezultate pranja celo priporočajo uporabo deževnice. Prihranki? Tudi do 50 % pitne vode! S sistemom za rabo deževnice lahko nadomestimo uporabo vodovodne vode za splakovanje straniščnih školjk, za pranje perila ali vozil, za zalivanje

vrta itd. Pametni ljudje uporabljajo brezplačno deževnico in tako prihranijo do 50 % pitne vode. Sodobni sistemi za zajem in rabo deževnice se vgradijo zelo preprosto, zato jih lahko ljudje z nekaj smisla za tehniko vgradijo kar sami. Naložba v sistem za izrabo deževnice se običajno povrne v od petih do desetih letih, a ker je njegova življenjska doba precej daljša (več desetletij), v naslednjih letih ustvarja še dodatne prihranke. Dober nasvet in različne komplete za uporabo deževnice dobite v naši občini pri podjetju Armex Armature. Povprašajte jih po kompletih za samovgradnjo brez gradbene mehanizacije, ki se začnejo že pri 699 EUR. Promocijska vsebina

Jaka Peklar na EP v Italiji

Poleg tekmovalnih uspehov se društvo že ozira tudi proti organizacijskim nalogam v »Cukarci« kjer se nahaja društveni motokros park. V njem bo 25.-26. maja potekal v sodelovanju z ekipo Alkemist Adventures tretji »Turn 2gravel«, namenjen vsem motoristom, ki radi zavijejo iz asfaltnih površin tudi po brezpotjih. Udeležence bo spretnosti in varne vožnje učil »puščavski lisjak« Miran Stanovnik. Na voljo bodo tudi testni motorji BMW, družabni program ter kulinarični zakladi Bineta Volčiča. Več informacij: www.alkemistadventures.com .


36 Zahvale

april 2019

Ni ne dneva ne noči, ko se na tebe mami spomnili ne bi. Ne pomaga ne jok ne bolečina, a za teboj je ostala velika rana in praznina.

V SPOMIN Drugega aprila je minilo žalostno leto, odkar nas je zapustila naša ljuba mami, sestra, teta, babica in prababica

ALOJZIJA OKOREN, roj. Smrekar po domače Štrekljeva Lojzka iz Sobrač 25. 9. 1930 – 2. 4. 2018

Hvala vsem, ki se jo spomnite, ki postojite ob njenem grobu, ali ji prižgete svečko. Posebna zahvala je namenjena Cvet marketu »Jani Žurga« za vso pomoč, ki mi jo je nudila čez celo leto. Mami nikoli ne boš pozabljena. Neutolažljivi vsi njeni

Pomlad bo prišla in čakala, da prideš ti in sedla bo na rožna tla in jokala, ker te ni.

številka 2

Rada imam solze, ki po licih drsijo. Rada jih imam takrat, ko drsijo zaradi lepih spominov in tudi takrat ko tečejo, zaradi velike bolečine, zaradi izgube tebe dragi Toni! Solze so tihe in glasne, so besede mojega srca in nihče jih ne vidi, le ti, ki tam gori si.

Iz svojega vrta življenja se je od nas v 78. letu starosti poslovila naša mati, babica, sestra, sestrična prijateljica, teta in tašča

JOŽEFA BREGAR, roj. Brišar Iz Gabrovčca 26, Krka (11. 11. 1941 – 31. 03. 2019)

Hvala vsem, ki ste njej in nam kakorkoli pomagali, se od nje poslovili in jo pospremili na njeni zadnji poti. Sin Primož z družino

V SPOMIN CEGLAR ANTON

(Simon Gregorčič)

ZAHVALA V 89. letu starosti je ugasnilo življenje nam predragega

CIRILA HOČEVARJA iz Ambrusa

Hvala vsem za podarjeno cvetje, sveče, za stisk roke, toplo besedo, izrečeno sožalje. Hvala za darove za obnovo orgel, za svete maše. Prisrčna hvala krajevni skupnosti, kulturnemu društvu, gasilcem za sprevod, govor in zadnji pozdrav. Hvala mešanemu in moškemu pevskemu zboru pod vodstvom Roberta Kohka. Hvala Stanetu Zupančiču za prisrčen oris osebnih izkušenj s pokojnim Cirilom.

JANEZ STEPIC Mineva 30 let, odkar si odšel. Ostal si v naših mislih in srcih. Pogrešamo te.

5. 6. 1938 – 14. 4. 2017

14. aprila je minilo drugo leto od tistega žalostnega dne, ko si nas zapustil in smo ti rekli zbogom. Hvala vsem, ki ga ohranjate v lepem spominu, molite zanj in postojite ob njegovem grobu. Žalujoči vsi njegovi

Ni besed več tvojih ni več stisk tvojih rok ostal le nate nam spomin je, ki kaže nam življenje pot.

Nada, Jana in Neva

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno, a kar ni njeno, nam ne more vzeti. In to je neskončno dragoceno. Je večno in nikdar ne more umreti.

ZAHVALA V 89. starosti nas je zapustil naš dragi mož, ata, brat, tast, dedek in pradedek

ANDREJ KOŽELJ Velike Vrhe 3 24. 11. 1930 – 31. 1. 2019

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, podarjene sveče, cvetje in dober namen. Zahvala gospodu župniku Dejanu Pavlinu za lepo opravljen obred, krškemu župnijskemu zboru za zapete pesmi in trobentaču za zaigrano Tišino. Zahvala osebju ZD Ivančna Gorica, zahvala pogrebnemu zavodu Perpar za organizacijo in lepo opravljen pogrebni obred. Hvala vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoči: žena Ana, sin Andrej, hči Anica z možem Janezom, vnuk Blaž in Leja z Borutom in pravnuk Nik.

Pomlad bo na tvoj vrt prišla, in čakala, da prideš ti, in sedla bo na rožna tla in jokala, ker te ni.

V SPOMIN

Vedno znova ponavljam »Pogrešam te«. To ni ponavljanje, temveč zahteva mojega srca.

ZAHVALA

ZAHVALA

Ni smrt tisto, kar nas loči, in življenje ni, kar druži nas. So vezi močnejše. Brez pomena zanje so razdalje, kraj in čas. (M. Kačič)

Vsaka mama je prava mama, dana za srečo in na veselje. Prava. In ena sama. Za vse življenje. Tone Pavček

V SPOMIN IVANKI ANTONČIČ,

(22. 5. 1929–3. 6. 1979), roj. MAVER, Krška vas, Krka, učiteljici razrednega pouka iz Grosupljega. Draga mami, letos maja bi praznovala 90-letnico rojstva. Toda že 40 let ti pošiljamo voščila in pozdrave v onostranstvo, kjer ni več trpljenja, poniževanj in bolečin. Skupaj s hčerko Rozi in možem Alojzom nam v spominu daješ smisel tuzemskega življenja. Ljubila si svoj poklic in bila najsrečnejša med svojimi učenci. Tvoj pedagoški pristop ni izostal niti v domačem okolju. Kri ni voda, je rečeno, po tvojih stopinjah hodi vnukinja in delo z mladimi nadaljuje vnuk. Hvala vsem, ki se je spominjate in postojite ob njenem grobu.

Posebna hvala župniku Urošu Švarcu za darovano sveto mašo in ganljiv, doživet govor. Zahvala tudi msgr. Franciju Mikliču, župniku Cirilu Murnu za somaševanje pri pogrebni maši. V imenu vseh sorodnikov, prijateljev in znancev, Hvala vsem, ki ste ga pospremili k mirnemu počitku. hčerki Irma in Marta ter sestra Štefka Žalujoči, vsi njegovi

ob slovesu od našega očeta

ALOJZA CEGLARJA

po domače Hruščarjev Lojze iz Bukovice (15. 7. 1943 – 12. 2. 2019) Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, vaščanom in znancem za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje in sveče ter darove za maše in dober namen. Hvala gospodu župniku Janezu Kvaterniku za poslovilni obred, pogrebnemu zavodu Perpar, pevcem Prijatelji, Društvu upokojencev Šentvid pri Stični in Justini Berčon za poslovilne besede. Zahvaljujemo se osebju Zdravstvenega doma Ivančna Gorica za hitro pomoč in razumevanje. Še posebej pa hvala vsem, ki ste našega očeta pospremili k večnemu počitku. Vsi njegovi

Z boleznijo si se pogumno bojeval, na koncu tiho zaspal, a v srcih naših boš ostal.

ZAHVALA Utrujen od bolezni in bolečin nas je zapustil naš dragi mož, oče, dedi, tast, brat in stric

JANEZ PERPAR

st. iz Zaboršta 16, Šentvid pri Stični 23. 2. 1947 – 13. 3. 2019 Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste našega očeta obiskovali v času njegove bolezni, nam v težkih trenutkih stali ob strani, za vse izrečene tolažilne besede, izrečena sožalja, za vse molitve, darovano cvetje, sveče in svete maše. Posebna zahvala pa sosedom, vaščanom in prijateljem, PGD Radohova vas, duhovnikom Izidorju Grošlju, Branku Setnikarju, msgr. Jožetu Kastelicu, p. Maksimilijanu Fileju in p. Avguštinu Novaku, Moškemu pevskemu zboru Prijatelji, citrarki Evi Medved, ZD Ivančna Gorica in socialnim oskrbovalkam DSO Grosuplje. Hvala tudi vsem, ki ste ga v tako velikem številu pospremili k zadnjemu počitku. In ne nazadnje hvala tudi tebi oči, za zgled potrpežljivosti, vdanosti in volje do življenja. Tvoji žalujoči: žena Joži, otroci Tatjana, Joži, Janez in Stane z družinami ter brat Frenk z družino


april 2019

Zahvale

številka 2

Ni te na vrtu več, ne med gredicami, ni te na polju več, ne med meglicami, ne več v šumotu voda niti vej, ni te nikjer več, kjer bila si prej. Simon Gregorčič

Delo, trud in trpljenje tvoje bilo je življenje. Zapustile so te moči na hitro in brez slovesa si odšel od nas ti.

Ljubil si zemljo, bil njej si predan, a prišel je dan, ko v njej boš počival. In v naši zavesti, prižgal lučke spomina …

ZAHVALA

ZAHVALA

ZAHVALA

V 90. letu življenja je odšla k večnemu počitku

NEMEC MARIJA, po domače Žingarjeva Mimi

iz Vira pri Stični. Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki ste mi v žalostnih trenutkih stali ob strani in čutili z mano. Hvala za vsak ljubeči stisk roke, vse tople objeme in sočutne besede. Hvala za podarjeno cvetje, sveče, darove za svete maše in dober namen. Hvala gospodinjam iz Stične za prinesene dobrote. Hvala sosedi in sorodnikom za podporo in pomoč v poslovilni vežici. Hvala kaplanu Jonu za lepo opravljeno pogrebno mašo. Hvala pevcem za občuteno zapete pesmi, izvajalcu Tišine in Pogrebnim storitvam Perpar za organizacijo pogrebne svečanosti. Hvala msgr. Jožetu Kastelicu za molitve in ganljive besede slovesa. Hvala DU Stična in gospe Nadi Hauptman. Hvala vsem, ki ste zanjo molili in jo v velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Žalujoči: hčerka Meti z možem Andrejem in vsi njeni.

Angeli ne sodijo na zemljo, pač pa v svet, veliko bolj čudovit, kot ga poznamo mi. Zdaj si doma! Zdaj si na varnem!

ob boleči izgubi našega dragega moža, očeta, ata, brata in tasta

V 91. letu se je od nas tiho poslovil naš dragi ata, brat, tast in dedek

po domače Skrnikov Janez iz Valične vasi (04. 07. 1945 – 18. 03. 2019)

po domače Krašetov Ivan iz Velikih Kompolj (19. 04. 1928 – 30. 01. 2019) Iskreno se zahvaljujemo vsem, sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečena sožalja, darovano cvetje, sveče, svete maše in druge darove za cerkev, ter vsem, ki ste ga pospremili na njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se gospodu župniku Dejanu Pavlinu za lepo opravljen obred in molitve, pogrebnemu zavodu Perpar za organizacijo pogreba in moškemu pevskemu zboru Muljava za lepo zapete pesmi. Hvala gospe Jani Erjavec za poslovilne besede ob grobu, hvala pa tudi vsem drugim, ki jih nismo posebej imenovali, a ste prav tako nesebično pomagali. Hvala vsem, ki ste ga imeli radi in ga ohranjate v lepem spominu. Žalujoči vsi njegovi.

JANEZ PEČJAK

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom, prijateljem, kolektivu Peskokop Kepa in kolektivu Eltim za izrečeno sožalje, podarjeno cvetje, sveče, svete maše in darov za cerkev. Zahvaljujemo se tudi Zdravstvenemu domu Ivančna Gorica, dr. Mateji Plut Švigelj za dolgoletno zdravljenje ter Zdravstvenemu domu Trebnje za hitro pomoč. Zahvaljujemo se Andreju Sadarju za zvonjenje, gospodu župniku Sašu Kovaču za lep obred, pevcem za lepo petje in pogrebnemu zavodu Novak. Zahvaljujemo se gospodu Marinčku za poslovilni govor. Še posebej hvala vsem, ki ste našega očeta pospremili k večnemu počitku.

LESJAK JANEZ,

Žalujoči vsi njegovi

Ne jokajte ob mojem grobu, privoščite mi večni mir, izčrpala sem svoje moči, zaprla sem trudne oči.

Ko pošle so ti moči, zaprla trudne si oči. In čeprav spokojno spiš, z nami še naprej živiš.

ZAHVALA

ZAHVALA

ZAHVALA MARIJA ZUPANČIČ Kavčkova Minka 21. 11. 1928 – 28. 2. 2019

Globoko v sebi smo se vsi zavedali, da je dan, ko se bomo morali posloviti od tebe, neizbežen. A naj več kot očitno nismo bili pripravljeni. V dneh, ko se narava začne prebujati iz zimskega spanca, živali počasi prihajajo na plan in sonce pridobiva na svoji moči, si vedno najbolj uživala. Nam pa se je v teh istih dneh srce razbilo na tisoče koščkov, v prsnem košu ni prostora za globok vdih … Ostaja le bolečina ter nekaj »zakaj« vprašanj, na katere nikoli ne bomo dobili odgovora. V teh dneh je tvoja navdihujoča volja omagala, telo je izgubilo bitko z bolečino, tvoje močno, dobrote polno srce, se je za vedno ustavilo. Draga naša mama Minka. Naše bolečine ni moč opisati – rečemo ti lahko le HVALA! Hvala, ker si nas naučila, kaj pomeni dobrota, ljubezen, vztrajanje in boj … Hvala ti za vso oporo, vse objeme, nasmehe, nauke … Bila si in boš naše sonce – za vedno!! … se vidimo nad mavrico … Ob tem pa bi se radi zahvalili za pomoč in spodbudne besede v času bolezni patronažnemu osebju ZD Ivančna Gorica, zlasti ga. Mari ter vsem, ki ste na kakršenkoli način sodelovali pri zadnjem slovesu (Podjetju Perpar, Vokalni skupini Prijatelji ter Mašnemu cerkvenemu pevskemu zboru Višnja Gora …).

37

v 78. letu nas je zapustila draga mami in babi

BERNARDA ZADRAVEC (30. 6. 1941 – 4. 4. 2019) Stična 101

V 85. letu nas je zapustila mama, babica in prababica

IVANA ČOŽ, roj. BRČAN

z Leskovca 23, po domače Gnidova Ivanka Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom, sodelavcem in znancem za pomoč, izrečena sožalja, sveče, svete maše in darove za cerkev. Hvala tudi g. župniku Slavku Judežu, pogrebni službi Perpar, cerkvenim pevcem in g. Pavlu Grozniku. Hvala tudi vsem, ki ste jo pospremili na njeni zadnji poti. Žalujoči vsi njeni

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, sodelavcem in znancem za izraženo sožalje, darovane sveče, cvetje, darove za svete maše in cerkev. Zahvala ZD Ivančna Gorica in dr. Janezu Zupančiču. Posebna zahvala gospodu župniku Maksimiljanu File in somaševalcem za lep pogrebni obred, pevcem šentviški Prijatelji za sočutno odpete pesmi, gospe Nadi Hauptman za ganljive besede ob slovesu. Zahvala tudi pogrebni službi Perpar, cvetličarni Branka in Cvetmarket. Zahvala vsem, ki ste nam pomagali in jo v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti. Žalujoči sin Marjan in hčerka Irena z družinama

Mnogo si ustvaril, zdaj vsak korak spomin je nate in hvaležna misel, luč je, ki ne ugasne…

Z A H VA L A Ob nepričakovani in nenadni izgubi moža, očija in tasta

ANTON KRAŠOVEC (1935-2019)

ZAHVALA

po domače Pekov Tone se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, vaščanom, prijateljem in znancem za vsa izrečena sožalja, podarjeno cvetje, sveče ter darove za maše in dober namen. Posebna zahvala gospodu župniku Izidorju Grošlju za prelep opravljen obred. Hvala pevskemu zboru Prijatelji za sočutno odpete pesmi in citrarki za ganljivo

AMBROŽ IVANA

zaigrane pesmi. Hvala tudi gospodu Jožetu Kastelicu, Društvu upokojencev, Turističnemu društvu, Krajevni

Mestni trg, Višnja Gora (20. 11. 1926 – 21. 2. 2019)

skupnosti Šentvid pri Stični in Letalskemu klubu Šentvid. Zahvaljujemo se tudi gospe Nuši Volkar, gospodu Lojzetu Ljubiču in gospodu Matjažu Bavdežu za ganljive besede ob slovesu. Posebej hvala Prostovoljnemu

Ob smrti pokojne Ambrož Ivanke se zahvaljujemo za trud in oskrbo Onkološke klinike, dr. Janezu Zupančiču, sestram Zdravstvenega doma Ivančna Gorica, pevcem, pogrebni službi Perpar in udeležencem ob pogrebu. Žalujoči vsi njeni

gasilskemu društvu Šentvid pri Stični za prelepo spremstvo na zadnji poti in poslovilni govor. Še posebej se zahvaljujemo tudi Cvetličarni Zvonček, pogrebni službi Perpar in Turistični kmetiji Fajdiga. Hvala vsem vam, ki ste ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. Žalujoča žena Jožica in sin Toni s Petro


38

april 2019

številka 2

Kdor ga zmore, ta je glavca Kviz, ki skuša biti hudomušen

1. Kaj se sliši, ko pademo v vodo? a) cmoook b) čoooof c) tuuump 2. Označi berača, ki je literarni junak! a) Krivo stegno b) Dolga noga c) Žakljeva kapca 3. Poišči pripravo, ki prepušča najbolj grobe delce! a) sito b) rešeto c) reta 4. Koliko nog imajo skupaj štiri krave, dva Mongola, 3 polži in suha južina? …….. 5. Kdo okoli vratu nikoli nima verige? a) kaplan b) dekan c) župan 6. Kaj je lipec po bioloških merilih? a) moški b) ženska c) oboje 7. Starosvetna beseda »jar« pomeni: a) starikav b) mladosten c) kreposten 8. Katero gostinsko uslugo dobimo, če menihu vzamemo zadnjo črko? ……..

Nagrajenci križanke 1/2019: Mateja Dremelj (Višnja Gora), Neža Medved (Lučarjev Kal), Tatjana Petek (Šentvid). Praktično nagrado »Prijetno domače« prejmete v sprejemni pisarni Občine Ivančna Gorica. Pravilni gesli tokratne nagradne križanke pošljite do 19. maja. Izžrebali bomo tri praktične nagrade.

9. Naše banke bi najbolj nerade odobrile kredit? a) Županovi Micki b) Kovačevi Mici c) Šafarjevi Urški 10. Koga bi tale neljubi prizor najbolj razkuril? a) feministke b) alpinistke c) socialistke

Hudomušnice Lojze se je učil latinščino. Že pri prvih urah so z vseh strani pregibali samostalnik mensa (miza). Nazadnje je prišel na vrsto še zvalnik. No Lojze, kako bi ti ogovoril mizo, vpraša profesor. Lojze dolgo časa tuhta in ne najde prave besede. Končno se mu le posveti: »Gospod profesor, jaz se z mizami sploh ne pogovarjam.« Nerodna Kramarjeva Tonka se je za pusta lično našemila v raco in šla po vasi, prepričana, da jo ne bo nihče prepoznal. Naslednji dan pa se je potožila prijateljici: »Ne razumem, kako so me mogli vsi po vrsti prepoznati; kar naprej sem slišala: »Glej jo raco, hodi ko Kramarjeva Tonka.« Tine je prinesel očetu podpisat polletno šolsko spričevalo. Ker je imel slabo vest, po predaji izkaza stopi dva koraka nazaj in pripomni: »Ata, naj te spomnim na tvoje novoletno voščilo, ko si dejal: Glavno je, da smo zdravi in da nas nič ne boli, vse drugo je nepomembno.« »Ne, svoje hčere vam ne dam za ženo, ker je nora,« oče odločno zavrne snubca. »Že mogoče, toda kdaj ste spoznali njeno abnormalnost?« hoče vedeti snubec. »Tisti trenutek, ko mi je povedala, da bi vas vzela za moža.«

Odgovori: 1. b, 2. a, 3. c, 4. 27, 5. a, 6. c, 7. b, 8. mení, 9. b, 10.a.

Ženin z veliko muko prenese nevesto čez prag in jo odloži na postelji. »Dragi,« zažvrgoli ona, »natanko vem, kaj bo sedaj tvoja prva želja.« »Ne ni tisto, kar misliš,« odgovori zasopli ženin, »moja prva želja je, da bi shujšala!«


april 2019

39

številka 2

Iz zakladnice naših domačij V zadnjih desetletjih dosežki ljudskega uma presegajo vsa predvidevanja. Razvoj je tako nagel, da mu težko sledijo celo mladi, ki so najbolj prilagodljivi del človeške srenje. Gre za hitro in neustavljivo odkrivanje skrivnosti narave in njeno podrejanje nenasitnim človeškim potrebam, lahko bi rekli tudi razvadam. Težnja po lagodnem življenju sama po sebi ne bi bila nič slabega, če ne bi podrejanje in izkoriščanje narave v zadnjem času doseglo in preseglo zgornjo mejo njene vzdržnosti. Posledica takega ravnanja so uničujoči pojavi svetovnih razsežnosti, ki smo jim priča zadnje desetletje. Narava – mnogi misleci jo enačijo s pojmom »bog«, se je začela maščevati. Pregovorno bi temu rekli »narava ima vedno prav«, po poduhovljeno pa »bog dobro plačuje in hudo kaznuje«. Uresničevanju življenja brez večjega prelivanja znoja se je pridružilo

še neustavljivo naraščanje števila Zemljanov, ki gre v milijarde. Stvar je že tako pereča, da so se mnogi znanstveniki že začeli ozirati v vesolje, kamor bi človeštvo pobegnilo, ko bo stopnja napovedanega samouničenja dosegla kritično mejo. Beg v vesolje je v tem času kajpak le utopična želja, morda rešitev za prihodnje rodove. Za nas je treba ukrepati tu in sedaj. Glede prenaseljenosti smo Slovenci že tako ali tako deficitarni in smo v tem že dali velik delež – tu se morajo potruditi drugi. Lahko pa damo sorazmeren prispevek pri varčevanju z energijo in surovinami ter poskrbimo za čim manjše onesnaženje zemlje, vode iz zraka. Tu kajpak ni prostora za valjenje krivde na druge in za malodušje. Vsi smo krivci in vsi lahko nekaj

storimo, da se pogubonosno uničevanje življenjskega okolja zaustavi. Pri tem velja poudariti: brez razumnega odpovedovanja civilizacijskim razvadam ne bo šlo in pika. S tem namenom v našem časniku odpiramo kotiček, v katerem bodo bralci lahko predlagali ukrepe za izboljšanje stanja. Tu predvsem ne mislim na tožarjenje, kaj počno drugi, pač pa na to, kaj smo sami naredili, da bi se stanje izboljšalo – vsak najmanjši zgled bo deležen naše pozornosti in posnemanja. V naslednji številki bo avtor te zamisli za pokušino posredoval nekaj svojih primerov. Vi, spoštovani bralci, pa medtem množično peresa v roke. Leopold Sever

Letine pri Požežovih iz Zaboršta v Prešernovih časih Utrinek iz mladih dni

MARIJA KOVAČIČ – BOJANSKA Ko obujam si spomine, podoba mi iz glave pride. Domači vrt, v njem gredica in čudovite rože padajoče čez ograjo. Podoba je tako prelestna, da že vrsto let v pomladanskem času vsem ljudem pogled na cvetje tja uhaja. K temu zemeljskemu raju nekdo se približuje. To je moja mama, ki za vse skrbi in cvetišče to neguje. Vzdih tedaj se mi poraja: Hvaljen bodi bog, da dal si rožnato lepoto in naši mamo, ki lepoto to vzdržuje.

Naši predniki so bili v teh predelih več tisočletij ustaljeni staroselci. Iz narave njihovega preživljanja (nabiralništvo, poljedelstvo, živinoreja, gozdarstvo) sledì, da niso bili napadalci drugih ljudstev, pač pa so bili stalno plenjeni in oropani z vseh strani in na vse načine; zato je pravi čudež, da smo se ohranili do današnjih dni. Enega takih roparjev iz minulih časov je v lesu upodobil neznan ljudski rezbar. Sporočite, kdo bi po vašem mnenju lahko bil upodobljeni nepridiprav. Njegova kapa je bila menda nekoč rdeča. Vsem sodelujočim v pričujočem kotičku prijazen pozdrav. Leopold Sever

Evidenco je vodil gospodar Johan (Janez) Balant Iz faksimila povzemamo, da so pri Požežovih v Zaborštu, Pošta Sveti Rok, leta 1841 pridelali 20 mernikov ječmena, 25 mernikov pšenice, 56 mernikov rži, 30 mernikov ovsa, 21 mernikov prosa in 73 mernikov ajde. Vsega pridelka je bilo 225 mernikov. Vidimo, da sta pri nas tiste čase prevladovala rž in ajda. Pri tem preseneča majhen pridelek pšenice in še to, da krompir in koruza nista omenjena. Seznam je v stari pisavi in s takratnim izrazjem napisal gospodar Johan (Janez) Balant, prvotno Valant.

Špas iz starih časov Graščinski zdravnik se je ravno vračal s sprehoda, ko mu nasproti priteče kontesa: »Gospod doktor, gospa so tačas rodili!« Doktor: »Nemogoče! Je deček?« Kontesa: »Ne, gospod doktor.« Doktor: »Torej deklica?« Kontesa: »Tudi ne.« Doktor (ves prestrašen): »Kaj bi pa potem še lahko bilo?« Kontesa: »Deček in deklica – dvojčka imamo v gradu!«


40

mesec 2013

april 52019 - številka 2 številka

Ambrus

Kako je Rado v špeceriji »garal« Špecerija je trgovina, v kateri prodajajo gospodinjske potrebščine. V tako trgovino se je šel učit za trgovca Hudnikov Rado. Zanj se je zavzela poslovodkinja, češ da je pravšnji za prenašanje peze, ko so v trgovini same ženske. Rado je bil v resnici močan, toda svoje lastnosti ni dosti rabil, ker je bil vsestransko prebrisan. Tiste čase po vojni se je v naših trgovinah že dobilo nekaj več robe, toda vedeti si moral, kdaj je pošiljka prišla. Rado je to okoliščino dobro izkoristil. Ko so, na primer dobili polno rampo moke in bi moral težke vreče vlačiti v skladišče, je samo skočil k svoji teti in ji prišepnil: »Danes smo dobili moko, pridi, dokler je ne bo zmanjkalo«. Teta pa kajpak k svojim prijateljicam in že so se polnili vozički in cize z moko, da je bila rampa na mah prazna. Čeprav fant pri tem niti s prstom ni mignil, mu je večkrat padel dinarski desetak v žep delovne halje. Ker je podobno ravnal tudi ob pošiljki sladkorja, soli in olja ni bil nikoli brez denarja. Ker je svoji srenji večkrat dal za pijačo, je bil med vajeniškimi sotrpini jako v čislih. Pozneje, ko je postal pomočnik, se je dal celo izvoliti za sindikalnega zaupnika. Ker je bil odsihmal veliko na sestankih, se tudi kot pomočnik pri delu ni ravno pretegnil. Uboga gmajna pa je navzlic temu zatrjevala: »Rado, kakšna sreča, da te imamo, kdo bi se sicer potegoval za naše pravice!« Leopold Sever

Paberkovanje obledelih sledi iz 1. svetovne vojne Slabega pol leta je minilo, ko se je pred sto leti končala prva globalna vojna odkar živi človeštvo na zemlji. Največ virov govori, da se je to primerilo 4. novembra 1918. Ker se to ni zgodilo na vseh bojiščih istočasno, smo še najbliže resnici z okvirnim datumom – začetek novembra osemnajstega leta. Zaključni mirovni sporazum pa je bil podpisan 28. junija 1919 v francoskem Versaillesu. Ta datum ni naključen, saj se je na ta dan pred petimi leti v Sarajevu izvršil atentat na avstrijskega prestolonaslednika Ferdinanda, kar je bil povod za veliki spopad. Število žrtev te vojne ni mogoče natančno določiti, ker so mnogi ranjenci pod- Obledela spominska tabla z napisi padlih v prvi svetovni vojni na muljavski legli v naslednjih letih ali pa pomrli cerkvi. v ujetništvu. Po približni oceni je na bojiščih padlo okoli 10 milijonov vojakov. Zaradi splošnega pomanjkanja in bolezni pa je v vojskujočih se državah pomrlo še najmanj toliko civilnega prebivalstva. V minulih štirih letih smo v našem časniku skušali obvarovati pred pozabo lepo število spominskih drobtinic iz tega hudega časa. Preostalo nam je le še osvežitev spomina na padle. Za šentviško župnijo smo to že storili, ostala občestva iz naše občine pa pridejo na vrsto v prihodnjih mesecih. Danes so na vrsti padli z območja muljavske podružnice krške župnije. Podatke smo našli na spominski plošči, vzidani v muljavsko cerkev na vhodni strani. Na njej je zapisanih pet padlih vojakov.

Metnaj

Muljava

Sobrače

Šentvid

Temenica

Z A G R A D EC

233. rekord:

Vsega po malem, a presežno veliko Kdor se zna veseliti vsakodnevnih uspehov, ki so plod lastnih rok skozi celo leto, ta je na pravi poti. Mednje smo brez pomisleka uvrstili Cecilijo Zorc iz Ivančne Gorice. To smo storili précej, ko smo si komisijsko ogledali njeno domiselno zbirko pridelkov. Vse to kajpak ni nastalo s tipkanjem na pametni telefon, pač pa je plod Cilkinega celoletnega dela z rokami in glavo. Njeni pridelki so hranilni, zdravilni in dekorativni, to se pravi vsestransko koristni in zajemajo vse od A do Ž. Cilka je lepo kolekcijo »na ogled postavila« v zahvalo bogu za dobro letino. »Škoda, da je vse tako minljivo.« smo družno ugotovili. Nekaj Cecilijinih najlepših rožic je že našlo bridko smrt ob zadnji ohladitvi. »Kaj hočemo, saj bo spet pomlad,« smo se tolažili. Pošteno delo je vredno poštenega plačila. Z naše strani smo Cilki prisodili neminljiv Klasjev rekord in ji na licu mesta tako gromovito čestitali, da je skoraj zastal promet na bližnji cesti. Leopold Sever

Klasjev Polde nas je skušal potegniti Oh ta Klasjev Polde – zadnjič jo je spet pihnil. Saj veste kaj mislim. V prvi letošnji številki Klasja nas je »naaprilil« z novico, da bo gradnja drugega tira nemudoma prestavljena s primorske na dolenjsko progo. Ker je naš časnik Klasje glede izhajanja postal nekakšen »vlak brez voznega reda«, je potegavščina še toliko bolj utemeljena in umestna. Polde je kajpak naivno podcenjeval preudarnost cenjenih bralcev Klasja, misleč, da bodo nasedli in skladno z apelom prišli protestirat pred občino v Ivančni Gorici. Prvega aprila je skrivoma zaman škilil na vse strani – pred občino je bilo vse mirno. Čeprav je bil razočaran nad »neuspehom«, je na koncu vendarle pripomnil: »So pa brihtni tile Ivančani, ko se ne pustijo potegniti. Bo treba za drugo leto pripraviti kaj bolj prepričljivega.« Leopold Sever

V vojski padlim vojakom

1. Ignacij Kralj (1887 – 1916), Velike Kompolje 2. Janez Kralj (1893 – 1916), Velike Kompolje 3. Janez Mostar (1897 – 1918), Bojanji Vrh 4. Franc Zajec (1894 – pogrešan), Muljava 5. Franc Strojan (1882 – 1918), Muljava Najbolj prizadeti so bili Kraljevi iz Kompolj, ki so v enem letu izgubili dva sinova. Žalujoči so pod seznam dali zapisati:

»Pokopal Vas je grozni čas, a nam je svet spomin na Vas.«

V središču Ivančne je bilo 1. aprila vse mirno. Ha, ha – Klajsjev Polde se je spet obrisal pod nosom.

Profile for Newsroom Slovenia

Klasje April 2019  

Klasje April 2019  

Profile for ecetera

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded