Page 1

Programació General Anual, 2018 – 2019

PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL CURS 2018 – 19 ESCOLA CARLES III

Generalitat de Catalunya Departament d’Ensenyament Escola Carles III


Programació General Anual, 2018 – 2019

1

ASPECTES ORGANITZATIUS

3

1.1. HORARI ESCOLAR

3

1.1.1. HORARI GENERAL

3

1.1.2. DISTRIBUCIÓ DE LES HORES SETMANALS DE PERMANÈNCIA AL CENTRE DEL PROFESSORAT

3 4

1.2. ORGANITZACIÓ DEL PROFESSORAT 1.2.1. COORDINACIONS

4

1.2.2. COMISIONS DE TREBALL

5

1.2.3. NOMENAMENTS DEL PROFESSORAT

7

1.2.4. REGULACIÓ INTERNA SUBSTITUCIÓ DEL PROFESSORAT

8

1.3. CALENDARI ESCOLAR I DE LES JUNTES D’AVALUACIÓ

9

1.4. REUNIONS D’INICI DE CURS AMB LES FAMÍLIES

10

1.4.1. ORDRE DEL DIA

11

1.4.2. ENTREVISTA INDIVIDUAL AMB LES TUTORIES

11

2.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES i EXTRAESCOLARS

12

3.

FORMACIÓ DEL PROFESSORAT

16

4.

ACCIÓ TUTORIAL I ORIENTACIÓ

17

5.

L’AVALUACIÓ DE CENTRE

18

6.

7.

5.1. PLA D’AVALUACIÓ

18

5.2. ACCIONS DE MILLORA QUE S’INCORPOREN EL PRESENT CURS ESCOLAR

18

5.3. PLA DE SEGURETAT

19

PROJECTES D’ESCOLA

20

6.1. PROJECTE DE BIBLIOTECA

20

6.2. PROJECTE DE CONVIVÈNCIA

24

6.3. PROJECTE D’EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL

26

PLANS D’ACTUACIÓ

28

7.1. ACORDS DE CENTRE

28

7.2.CONCRECIONS DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC

35

1


Programació General Anual, 2018 – 2019

7.3. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

37

7.3.1. MESURES DE SUPORT UNIVERSAL: METODOLOGIES I AGRUPAMENTS D’AULA

37

7.3.2. MESURES DE SUPORT ADICIONALS

38

7.3.3. MESURES DE SUPORT INTENSIVES

39

8.

OBJECTIUS GLOBALS DE CENTRE

40

9.

PROPOSTES DE MILLORA

41

9.1. ÀMBIT PEDAGÒGIC

41

9.2. ÀMBIT ORGANITZATIU

42

9.3 GESTIÓ INTERNA

42

9.4. GESTIÓ EXTERNA

42

CONCRECIÓ D’OBJECTIUS, ESTRATÈGIES I MECANISMES D’AVALUACIÓ

43

10.

2


Programació General Anual, 2018 – 2019

1. ASPECTES ORGANITZATIUS 1.1. HORARI ESCOLAR

1.1.1. HORARI GENERAL HORARI 8–9 9 – 12’30 12’30 – 13’30 12’30 – 13’30 12’30 – 15 15 – 16’30 16’30 – 17’15 16’30 – 17’30 16’30 - 18

ACTIVITAT Servei d’acollida matinal Horari lectiu matins Horari d’exclusiva personal docent (dilluns a dijous) Activitats extraescolars matins Menjador escolar Horari lectiu tardes Horari lectiu SEP (dimarts, dimecres i/o dijous) Horari d’exclusiva personal docent (sols dilluns) Activitats extraescolars tarda

1.1.2. DISTRIBUCIÓ DE LES HORES SETMANALS DE PERMANÈNCIA AL CENTRE DEL PROFESSORAT

12:3013:30h

Dilluns Consell de direcció

Dimarts

Dimecres

Dijous

Claustre

Comissions

Reunió de nivell o especialitat

Reunió de cicle

Famílies Famílies 16:3017:30h

Formació entre iguals

3


Programació General Anual, 2018 – 2019

1.2. PROFESSORAT 1.2.1. COORDINACIONS

Cicle

Nivell:

Infantil

Inicial

Mitjà

Superior

Rosa Maria Cervera

Gertrudis Resurrección

Montse Solanes

Josepa Ferré

P3 / Antònia Lainez

1r/ Susanna Querol

4t / Montse Solanes

6t / Jesús Folch

P4 / Dolors Comí

2n/ Mª José Sancho

3r / Àngels Mateu

5t / Josepa Ferré

P5 / Josepa Caballé

Biblioteca

Ana Boix

TAC

Lluís Guardiola

LIC CAD

Jesús Folch Anna Calvet

Riscos Laborals

Ana Boix

Escola Verda

Ester López

Festes

Amparo Pellicer

4


Programació General Anual, 2018 – 2019

1.2.2. COMISSIONS DE TREBALL. ESCOLA VERDA

CONVIVÈNCIA

CdD

EI

Verònica Tomàs

EI

Lourdes Romero

EI

Antònia Lainez

EI

Rosa Maria Cervera (Com. Econòmica)

EI

Elena Comí

EI

Antònia Lainez

CS

Jesús Folch

CI

Gertru Resurección (Com. Econòmica)

CI

Ester López (C)

EI

Mª Carmen Acosta

CS

Diana Reverter

CM

Montse Solanes (Com. Econòmica)

CM

Montse Solanes

CI

Neus Tomàs

CI

Mª José Sancho

CS

Josepa Ferré (Com. Econòmica)

CM

Montserrat Baudilio

CM

Martí Roca

CI

Anna Calvet

ED

Noèlia Barranca (Com. Econòmica)

CS

Josepa Ferré

CM

Àngels Mateu

CI

Amparo Pellicer

ED

Vicky Bòria (C) (Com. Econòmica)

CS

Diana Reverter

CS

Jesús Folch (C)

ED

Lluís Guardiola

CM

Ana Boix

CAD

BB

TAC

FESTES

EAP

Cinta Perolada

EI

Rosa Maria Cervera

EI

Rosa Anna Torta

EI

Rosa Sànchez

EE

Anna Calvet (C)

EI

Araceli Arasa

CI

Amparo Pellicer

EI

Noèlia Barranca

EE

Marina Subirats

CI

Mª Jesús Garcia

CS

Juanmi Navarro

EI

Ivet Fibla

USEE

Gertru Resurrección

CI

Mª José Sancho

CM

Lluís Guardiola (C)

ANG/CS

Raquel Alcoletge

MALL

Susanna Querol

CM

Ana Boix (C)

EI

Dolors Comí

MUS/ CI

Amparo Pellicer (C)

EE

Sandra Zaragoza

CM

Inma Cruelles

CI

Joana Arques

ANG/CM

Inma Robres

TEE

Mª José Torres

CS

Núria Prado

EF/CS

Juanmi Navarro

CdE

Lluís Guardiola

CS

Isabel Mata 5


Programació General Anual, 2018 – 2019

COMISSIONS PEDAGÒGIQUES. MATEMÀTIQUES

ANGLÈS

LLENGUA

CI

Mª José Sancho

CI

Noèlia Barranca

CI

Susanna Querol

CI

Neus Tomàs

CI

Joana Arques

CI

Anna Calvet

CI

Mª Jesús Garcia

CM

Inma Cruelles

CI

Amparo Pellicer

CI

Ester López

CM

Inma Robres

CM

Ana Boix

CM

Montse Solanes

CS

Núria Prado

CM

Àngels Mateu

CM

Montserrat Baudilio

CS

Raquel Alcoletge

CS

Josepa Ferré

CM

Martí Roca

CS

Isabel Mata

CS

Diana Reverter

EE

Marina Subirats

CS

Jesús Folch

EE

Gertru Resurrección

ED

Lluís Guardiola

ED

Lluís Guardiola

FUNCIONS:  Relacionar les competències i els continguts segons el currículum.  Proposar orientacions metodològiques i d’organització d’aula.  Elaborar material.  Fomentar sessions de formació entre iguals.  Elaborar eines d’avaluació formativa.  Revisar els criteris d’avaluació, tenint en compte el currículum.  Fomentar la línia de centre en el treball d’estes àrees. 6


Programació General Anual, 2018 – 2019

1.2.3. NOMENAMENTS E. INFANTIL

C. INICIAL

C. MITJÀ

C. SUPERIOR

P3 A

Mª Carmen Acosta

1A

Ester López

3A

Montse Solanes (Coord.)

5A

Jesús Folch

P3 B

Verónica Tomàs

1B

Neus Tomàs

3B

Martí Roca

5B

Mª Ràpita Casajust

P3 C

Antònia Lainez

1 C/MALL

Susanna Querol

3C

Anna Boix

5C

Diana Reverter

P4 A

Araceli Arasa

2A

Isabel Gimeno

4A

Inma Cruelles

6A

Núria Prado

P4 B

Elena Comí

2B

Isabel Balagué

4B

Montserrat Baudilio

6B

Josepa Ferré (Coord.)

P4 C

Dolors Comí

2C

Mª José Sancho

4C

Àngels Mateu

6C

Isabel Mata

P5 A

Josepa Caballé

EE

Anna Calvet

ANG

Inma Robres

EE

Marina Subirats

P5 B

Lourdes Romero

ANG

Joana Arques

EF/AA

Josep Capilla

ANG

Raquel Alcoletge

P5 C

Rosa Maria Cervera (Coord.)

MUS

Amparo Pellicer

REL

Lys Carles

EF

Juan Miguel Navarro (2/3)

R / SECR Noèlia Barranca

EF

Mª Jesús Garcia

TEE

Mª José Torres

EE

Sandra Zaragoza (1/2)

R

Rosa Sànchez

SIEI

Gertru Resurrección (Coord.) CdE

Lluís Guardiola

DIR

Vicky Bòria

R

Ivet Fibla

REL

Maria Foix (0’375)

ADM

Núria Comí

TEI

Rosa Anna Torta

(1/2+1/3)

7


Programació General Anual, 2018 – 2019

1.2.4. REGULACIÓ INTERNA SUBSTITUCIÓ DEL PROFESSORAT En tots el casos de permisos i llicències, la Directora del centre haurà de preveure i assegurar l’adequada atenció als alumnes durant les absències de professorat que ha sol·licitat el permís o llicència, intentant perjudicar el menys possible, el normal funcionament educatiu del grup classe. En el cas dels permisos que dóna la Directora de l’escola, es cobrirà l’absència del mestre organitzant la substitució d’acord amb el quadre de substitucions que elabora l’Equip Directiu. Criteris per a fer les substitucions: 1. 2. 3. 4. 5.

SEP o reforç de cicle. Hores de coordinació o programació. Desdoblaments. Educació Especial. Sempre que sigue possible es procurarà que el mestre que fa la substitució estigue adscrit al cicle o conegui al grup d’alumnes.

En el cas de les llicències i en base a allò que estableix la normativa vigent, la Direcció del centre sol·licitarà als Serveis Territorials del Departament d’Ensenyament la presència d’un mestre substitut durant el temps que falti el professor titular.

8


Programació General Anual, 2018 – 2019

1.3. CALENDARI ESCOLAR I D’AVALUACIONS INTERNES I EXTERNES SETEMBRE

OCTUBRE

NOVEMBRE

dl

dm

dx

dj

dv

ds

dg

dl

dm

dx

dj

dv

ds

dg

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

dl

dm

dx

dj

dv

ds

dg

dl

dm

dx

dj

dv

ds

dg

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

1

2

3

4

5

6

7

DESEMBRE

24

dl

dm

dx

dj

dv

ds

dg

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

dl

dm

dx

dj

dv

ds

dg

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22

2 9 16 23

3 10 17 24

dv

GENER

MARÇ

FEBRER

ABRIL

MAIG

dl

dm

dx

dj

dv

ds

dg

dl

dm

dx

dj

dv

ds

dg

dl

dm

dx

dj

ds

dg

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24 31

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30

3 10 17 24

4 11 18 25

5 12 19 26

6 13 20 27

7 14 21 28

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 27 28 29 30 31 Competències Bàsiques 6t Avaluació Diagnòstica 2n

5 12 19 26

JUNY dl

dm

dx

dj

dv

ds

dg

3

4

5

6

7

1 8

2 9

10 17 24

11 18 25

12 19 26

13 20 27

14 21 28

15 22 29

16 23 30

Dies festius i no lectius

Dies lectius

Jornada intensiva

Horari lectiu habitual

Matí Tarda

9:00 a 12:30 15:00 a 16:30

Horari lectiu jornada intensiva

Matí

9:00 a 13:00

Avaluació Cicle Superior Avaluació Cicle Mitjà Avaluació Cicle Inicial Avaluació Educació Infantil Lliurament informes a les famílies

9


Programació General Anual, 2018 – 2019

1r trimestre Traspàs

2n trimestre

3r trimestre

Sempre 24h abans de la junta d’avaluació

Ed. Infantil

Dilluns, 17 desembre 2018

Dilluns, 8 d’abril 2019

Dimarts, 11 juny 2019

Cicle Inicial

Dilluns, 3 desembre 2018

Dilluns, 25 març 2019

Dilluns, 10 juny 2019

Cicle Mitjà

Dilluns, 10 desembre 2018

Dilluns, 1 abril 2019

Dimarts, 18 juny 2019

Cicle Superior

Dimarts i dimecres, 11 i 12 desembre 2018

Dimarts i dimecres, 26 i 27 de març 2019

Dilluns, 17 juny 2019

Lliurament

Divendres, 21 desembre 2018

Divendres, 12 d’abril 2019

21 (EI), 26 i 27 (Primària) juny 2019

1.4. REUNIONS D’INICI DE CURS AMB LES FAMÍLIES

Educació Infantil. Nivell P3. Dia 5 de setembre. Hora 19:00h. Lloc: Aula Polivalent. Nivell P4. Dia 14 de setembre. Hora 19:00h. Lloc: Aula Polivalent. Nivell P5. Dia 18 de setembre. Hora 19:30h. Lloc: Aula Polivalent. Cicle Inicial Nivell 1r. Dia 13 de setembre. Hora 19:30h. Lloc: Aula Polivalent. Nivell 2n. Dia 19 de setembre. Hora 19:30h. Lloc: Aula Polivalent. Cicle Mitjà. Nivell 3r. Dia 17 de setembre. Hora 19:30h. Lloc: Aula polivalent. Nivell 4t. Dia 25 de setembre. Hora 19:30h. Lloc: Aula polivalent. Cicle Superior: Nivell 5t. Dia 20 de setembre. Nivell 6t. Dia 24 de setembre.

Hora 19:30h. Lloc: Aula Polivalent. Hora 19:30h. Lloc: Aula Polivalent.

10

SETEMBRE dl dm dx

dj

dv

ds dg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


Programació General Anual, 2018 – 2019

1.4.1. ORDRE DEL DIA. REUNIÓ INICI DE CURS A Primària, a més dels següents continguts, s’afegiran els específics de cada nivell. En alguns casos, a les reunions col·lectives, també estaran els mestres d'especialitat i membres de l’equip directiu. L’ordre del dia està recollit en una presentació a disposició del professorat. 

                   

Desdoblaments a les àrees de català i matemàtiques o Grups interactius de matemàtiques (matemàtica manipulativa, 2 mestres a l’aula per fomentar el treball cooperatiu i manipulatiu). o Taller d’escriptura. o Comprensió lectora. o Estructures comuns. o Biblioteca / Expressió oral. o Treball específic d’ortografia i càlcul mental en sessions curtes. Activitats de foment de la lectura: 30’lectura, biblioteca (desdoblament), pla lector, amics lectors, concursos,... Sessió de ciències i Artística (Science / English Workshop) en anglès (AICLE). Auxiliar de conversa (anglès). Treball per projectes. Educació Artística: Música, Plàstica (art), English Workshop. Educació Física. Criteris d’avaluació: eines diverses. Informes d’avaluació : dates de lliurament i característiques. Normes del pati. Projectes d’escola: Convivència, BB i Escola Verda. Llibres socialitzats (full de compromís). Normativa d’entrada i sortida. Puntualitat. Entrada relaxada. Horari d’atenció secretària i direcció. Comunicació amb les famílies: l’agenda, entrevistes individuals (Dinàntia ?) Web de l’escola. Activitats complementàries: sortides, xarrades, concursos, festes. Aportació i gestió econòmica. Elecció de mares/pares delegades/ts. Recomanacions d’ús de les xarxes socials entre les famílies. AMPA

1.4.2. ENTREVISTA INDIVIDUAL AMB LES TUTORIES Visita de pares/mares: aquest curs, els dilluns de 16’30 a 17’30 h, excepcionalment el mestre o mestra tutor/a pot acordar una altra hora amb la família. És realitzarà una entrevista individual, com a mínim, al llarg del curs.

11


Programació General Anual, 2018 – 2019

2. ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES Relació d’activitats complementàries previstes per al present curs. Sempre subjectes a modificacions, tant de supressió com d’ampliació, amb la conseqüent aprovació per part del Consell Escolar. ACTIVITAT EI RISCOS LABORALS SIMULACRE SORTIDA D’EMERGÈNCIA SIMULACRE CONFINAMENT SIMULACRE SORTIDA/CONFINAMENT FESTES I CELEBRACIONS DIA DE LA MÚSICA FESTA LA CASTANYADA: PANELLETS, DANSES... EXPOSICIÓ FRUITS TARDOR / BERENAR DE TARDOR ELABORACIÓ CÓC DE POMA I BERENAR CANTADA DE NADALES PER LA MARATÓ VISITA DELS PATGES REIAS A L’ESCOLA SORTIDA A CORREUS PER PORTAR LA CARTA JORNADA INTENSIVA I ACTIVITATS DE NADAL

DESTINATARIS CI CM

Data CS

X X X

X X X

X X X

X X X

25 d’octubre 17 de gener 5 de juny

X X X X X X X X X

X

X

X X

X X X X X X

X X X X X X

X

22 de novembre 31 d’octubre 9 de novembre 16 de novembre Desembre Desembre Desembre 21 de desembre Setmana del 30 de gener

X X

X X

X X

X X

SANT JORDI: FINALISTES JOCS FLORALS X X X EXPOSICIÓ:SANT JORDI EN FAMÍLIA X X X EXPOSICIÓ LITERÀRIA AL SOTERRANI X X X ACTIVITATS FI DE CURS FESTA DE L’AIGUA X FESTA DE COMIAT D’ETAPA: ACTUACIONS MUSICALS, ORLES... X SETMANA VERDA CONSORCI DE RESIDUS: TALLERS X MOBILITAT SOSTENIBLE XERRADA AGENTS RURALS X ACTIVITATS ESCOLA VERDA X X X TALLER DE GERMINATS/HORT ESCOLAR X X DIA SENSE COTXES X X X ACTE DE CLOENDA X X X CONCURSOS I COL·LABORACIONS EN ENTITATS LOCALS I TERRITORIALS CONCURS: PILARÍN BAYÈS X X CONCURS: EL GUST PER LA LECTURA VISITA A L’IES ALFACS: JORNADA PORTES OBERTES CONCURS DE REDACCIÓ: TAULA DEL SÈNIA CONCURS DE REDACCIÓ I DIBUIX: PENYA BLAUGRANA LOCAL X X PROVES CANGUR CONCURS LOCAL NARRATIVA SANT JORDI ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ CURRICULAR TEATRE EN ANGLÈS X X X AMICS LECTORS X ANIMACIÓ LECTORA (Pla Lectura) X X X VISITA D’AUTORS X X X XERRADES DE COEDUCACIÓ X XERRADES MOSSOS D’ESQUADRA

X X X

ACTIVITATS DIA DE LA PAU (Jornades interculturals)

FESTA DE CARNESTOLTES: PREGÓ, JUDICI, ESMORZAR TRADICIONAL, RUA... FESTA DE CARNESTOLTES: DIJOUS LLARDER SORTIDES ELABORACIÓ DE MONES DE PASQUA I ACTIVITATS RELACIONADES

12

X X X X

22 febrer – 5 de març 28 de febrer 11- 12 d’abril 23 d’abril

Abril/Maig Abril/Maig Juny

X

X X

Divendres, 21 de juny 3 al 7 de juny “ “ “ “ “ “ “

X X X X X X X

2n trimestre 2n trimestre 2n trimestre 1r trimestre Maig / Juny 2n trimestre Abril

X X

X X X X X

1r, 2n i 3r trimestre


Programació General Anual, 2018 – 2019

JORNADA DE PORTES OBERTES ACTIVITATS PLA CATALÀ DE L’ESPORT SORTIDA ESPORTIVA: PLATJA / PADDEL COLÒNIES I SORTIDES FI DE CURS COLÒNIES ALBERG (POBLE NOU DEL DELTA) COLÒNIES ALBERG (RASQUERA) COLÒNIES ALBERG (BENASSAL) SORTIDA FI DE CURS: (P5) SORTIDA FI DE CURS: RASQUERA (1r) SORTIDA FI DE CURS: (3r) SORTIDA FI DE CURS: DELTAVENTUR (5t) SORTIDA FI DE CURS: (P4) SORTIDA FI DE CURS: PENÍSCOLA GRANJA ESCOLA (P3)

X

X

X

X

2n trimestre

X

X

X

Juny

X X X X X X X X X

SORTIDES DIDÀCTIQUES SORTIDA: SERRALADA DEL MONTSIÀ (CdA) SORTIDA BICICLETA: LA BASSA (CdA) SORTIDA: LA COMARCA (CdA) SORTIDA: LA LOCALITAT (CdA) SORTIDA LOCAL (P3) SORTIDA LOCAL (P5) SORTIDA LOCAL (P4) SETMANA BLAVA: ACTIVITATS NÀUTIQUES TROBADA AMB EL GRUP DE CASTELLERS LOCAL ALTRES SEGONS PROJECTES

X X

3r trimestre 3r trimestre 3r trimestre 3r trimestre 3r trimestre 3r trimestre 3r trimestre 3r trimestre 3r trimestre

6, 7 i 25 de febrer 5, 11 i 12 de març 22 i 23 de novembre

X X

5 de novembre i dos dies més a concretar

X X X

X

13

X X

X X

X X X

Juny Juny


Programació General Anual, 2018 – 2019

ACTIVITATS EXTRAESCOLARS A continuació us proposem les següents activitats extraescolars adreçades a tots els alumnes d’educació primària de l’escola per a aquest curs.

 EDUCACIÓ PRIMÀRIA ( 1r, 2n, 3r, 4t, 5t i 6t) Activitat

Dies

Horari

Entitat Col·laboradora

Escacs

Dimarts/Dimecres/Dijous

16:30 a 18:00

Club d’Escacs

Informàtica

Dilluns i dimecres

16:30 a 18:00

Pla Català Esport

Patinatge

Dimarts i dijous

16:30 a 18:00

Pla Català Esport

Futbol

Dilluns i dimecres

16:30 a 18:00

Pla Català Esport

Handbol

Dilluns i dimecres

16:30 a 18:00

Pla Català Esport

Judo

Dilluns i dimecres

16:30 a 18:30

Pla Català Esport

Bàsquet

Dimarts i dijous

16:30 a 18:00

Pla Català Esport

Atletisme

Dilluns i divendres

16:30 a 18:00

Pla Català Esport

Natació*

Dimecres

16:30 a 18:00

Pla Català Esport

Tennis

Dimarts i dijous

16:30 a 18:00

Pla Català Esport

Anglès

Dilluns i dimecres

16:30 a 18:00

Xerinola

Dibuix

Divendres

16:30 a 18:00

Xerinola

Caixa màgica (teatre)

Dimarts i dijous

16:30 a 18:00

Xerinola

Zumba

Dilluns/Dimecres/Divendres

16:30 a 18:00

AMPA

Robòtica

Divendres

16:30 a 18:00

AMPA

Estudi Assistit (3r a 6t)

Dilluns a divendres

16:30 a 18:00

AMPA

Acollida matí

Dilluns a divendres

8:00 a 9:00

AMPA

Acollida migdia

Dilluns a divendres

12.30 a 13:30

AMPA


Programació General Anual, 2018 – 2019

 EDUCACIÓ INFANTIL ( P3, P4 i P5) Activitat

Dies

Horari

Entitat Col·laboradora

Acollida matinal

Dilluns a divendres

8:00 a 9:00

AMPA

Acollida migdia

Dilluns a divendres

12:30 a 13:30

Pla Català Esport

Patinatge (P5)

Dimarts i dijous

16:30 a 18:00

Pla Català Esport

Multiactivitats

Dilluns a divendres

16:30 a 18:00

Pla Català Esport

Manualitats

Dilluns i dimecres

16:30 a 18:00

Xerinola

Expressió corporal (contes)

Dimarts i dijous

16:30 a 18:00

Xerinola

Anglès

Divendres

16:30 a 18:00

Xerinola

Zumba

Dimarts i dijous

16:30 a 18:00

Xerinola

Minitennis (P5)

Dimarts i dijous

16:30 a 18:00

Xerinola

Natació (P5)

Dimecres

16:30 a 18:00

Xerinola

 Observacions -

Tots els fulls d’inscripció (1 full per xiquet/a) s’han de lliurar a la secretaria del centre entre els dies 12 i 18 de setembre

-

Les activitats extraescolars s’iniciaran el dia 24 de setembre i s’acabaran el dia 7 de juny de 2019. L’alumnat d’educació infantil serà recollit a les 16:30h per la monitora a la seua classe i haureu de recollir-los a les 18:00h a la porta de l’aparcament.

-

Cada activitat ha de tenir un mínim de xiquets inscrits per poder realitzar-la.

-

Per a un millor desenvolupament de les activitats, es recomana que els familiars no sigueu presents durant tota la sessió.

-

Per a què el/la xiquet/a pugui participar en les activitats, les famílies han d’estar al corrent del pagament de les quotes.

15


Programació General Anual, 2018 – 2019

3. FORMACIÓ DEL PROFESSORAT La formació de centre està orientada principalment en les següents línies d’actuació:      

FORMACIÓ EN CENTRE I VISITA FORMATIVA: Treball per projectes i treball cooperatiu ESCOLA VERDA : dimarts, 6 sessions, mínim 3 mestres, Comissió EV. TAC : seminari, Amposta, dilluns. Coordinador TAC. CONVIVÈNCIA: Projecte Tutoria entre iguals, seguiment (TEI) ARA ESCRIC : una persona per nivell. o Activitats pràctiques d’expressió escrita (EI / CI) o Activitats pràctiques d’expressió escrita (CM / CS) MATEMÀTIQUES : o Formació interna: matemàtiques manipulatives.

Altres cursos on participa personal docent del centre son: NOM DEL CURS

ENTITAT ORANITZADORA

MODALITAT

Pla de seguretat (Riscos laborals)

Dep. Ensenyament

Curs

Trobades de coordinació

Camp d’Aprenetatge Delta Ebre

Jornades, conferències, trobades pedagògiques…

CLPI-AICLE

Dep. Ensenyament

Formació telemàtica

Jornades BB Escolar

Dep. Ensenyament

Jornades, conferències, trobades pedagògiques…

Pla Català de l’esport a l’Escola

Dep. Ensenyament

Seminari de coordinació

Trobada pedagógica: alumnat NEE

Dep. Ensenyament

Jornades, conferències, trobades pedagògiques…

Cursos de formació Escola d’estiu

MRP

Curs

Xerrades amb temàtica per determinar

Escola Carles III

Formació entre iguals

EOI

Dep. Ensenyament

Curs

Altres cursos de formació.      

Pla de Formació de Zona. Seminari de suport a la gestió dels centres de primària. Trobades pedagògiques de l’anglès. (pendent) Trobades pedagògiques musicals. (pendent) Altres a determinar durant el curs. EOI

16


Programació General Anual, 2018 – 2019

4. ACCIÓ TUTORIAL I ORIENTACIÓ L’acció tutorial es desenvolupa en tres direccions. ALUMNAT Es pretén crear un clima d’integració entre els alumnes i el grup i entre tot el cicle i l’escola en general, afavorir la participació i la interacció dels alumnes en el seu procés de maduració, auto-organització del grup i resolució pacífica dels conflictes senzills en situacions quotidianes. L’acció tutorial es dirigirà a: - Seguiment del seu progrés individual. - El grup com tal i la integració positiva. Les estratègies a utilitzar seran:  Observació sistemàtica en diferents situacions escolars.  Realització d’activitats col·lectives diferents de les normals que promoguin la participació dels alumnes: sortides, celebracions, projectes... FAMÍLIES Es pretén:  Intercanvi d’informació famílies - escola sobre el desenvolupament de l’alumne/a.  Promoure la col·laboració i participació dels pares/mares en el procés educatiu i d’aprenentatge. Les estratègies a utilitzar seran:  Reunions col·lectives de nivell.  Entrevistes individuals a proposta del tutor/a i/o del pare/mare.  Informes escrits del desenvolupament maduratiu de l’alumne. MESTRES Es pretén:  Facilitar el coneixement individual i col·lectiu de l’alumne.  Possibilitar la coordinació entre tots per afavorir actuacions coherents, unificar estratègies didàctiques i promoure una relació positiva de grup. Les estratègies a utilitzar seran:  Reunions d’Avaluació.  Reunions de nivell i cicle per a programacions curriculars.  Continuïtat en la tasca de seguiment d’un alumne al llarg de tota l’escolarització, intercanviant informació entre els/les diferents tutors/res i mestres especialistes.  Reunions intercicles per coordinar continguts, procés d’aprenentatge i d’activitats.  Consell de Direcció.  NOFC. ALTRES  Projecte de benvinguda.  Normes de pati.  Activitats derivades de la Comissió de Convivència.  Activitats derivades de la Comissió de Festes.  Activitats relacionades amb el Projecte Escola Verda.  Activitats per promoure la coeducació.  Preparació de sortides i altres activitats complementàries.  Totes les estratègies quedaran recollides en el PAT de cada aula. 17


Programació General Anual, 2018 – 2019

5. L’AVALUACIÓ INTERNA DEL CENTRE 5.1. PLA D’AVALUACIÓ Processos d’avaluació previstos per al curs 2018 - 2019 Ateses les instruccions d’inici de curs, cal preveure els següents processos d’avaluació.  

Sistema d’indicadors. Les proves d’avaluació diagnòstica de 2n s’aplicaran entre el dies 13 i 31 de maig de 2019  Per al present curs la prova diagnòstica canvia de dates i de nivell. Es plantegen activitats individuals i de grup i s'hi 'inclouen diferents instruments d'avaluació. Proves d’avaluació de 6t. Competències bàsiques. Dies 7, 8 i 9 de maig de 2019.  Des del curs 2017-2018 hi ha dues novetats a Prova d'avaluació de 6t d'educació primària: o S'hi afegeix l'avaluació de la competència de coneixement del medi natural. o Per avaluar la comprensió oral, se substitueix el dictat de competència en llengua catalana i llengua castellana per un àudio que s'avaluarà amb ítems de resposta tancada. Així mateix, a la comprensió lectora, s'inclouran un parell d'ítems de resposta oberta. Els mecanismes i/o instruments per avaluar el Projecte de Direcció i la PGA.

5.2. ACCIONS DE MILLORA QUE S’INCORPOREN EL PRESENT CURS ESCOLAR Les activitats especificades en el punt 9, que formen part dels Objectius Globals de Centre. 2018 2019 Objectius a assolir: Projecte de Direcció 2015 – 2019.   

Àmbit pedagògic. Àmbit d’organització. Àmbit de gestió.

Les actuacions d’aquests objectius, es poden concretar amb objectius estratègics:  

Objectiu 1: Millorar resultats acadèmics. Objectiu 2: Millorar la cohesió social.

Les propostes de millora recollides a la MA2018 són les següents:  Àmbit lingüístic:  Mantenir la franja horària per al treball de la comprensió lectora.  Revisar i fer major difusió de la documentació de centre al respecte.  Utilitzar la rúbrica de centre sobre treball de la comprensió lectora des d’un punt de vista formatiu (inici de curs).  Revisar les lectures i les preguntes de comprensió lectora de tots els nivells.  Actualitzar les proves ACL i incloure els resultats a la Memòria Anual.  Millorar el SEP.  Àmbit matemàtic: 18


Programació General Anual, 2018 – 2019

Sistematitzar el càlcul en un espai horari definit i amb unes clares propostes unificades verticalment.  Realitzar formació del professorat.  Biblioteca:  PLC: utilitzar la rúbrica des d’un punt de vista formatiu.  Jocs Florals: plantejar activitats per fomentar la participació d’EI.  Exposicions literàries.  Convivència:  PAT: Fer arribar a les tutories les orientacions a inici de curs.  Protocol de convivència: consolidar el Projecte TEI  Mantenir l’entrada relaxada iniciada el curs anterior.  Escola de pares. Cicle de conferències “Família-Escola”  Jornades interculturals.  Escola Verda:  Creació del Comitè Ambiental a nivell municipal.  Difusió del Pla d’Acció.  Ampliar i sistematitzar el treball a l’Hort Escolar.  Reciclatge: esmorzar a l’aula, compostadora, activitats de conscienciació.  Setmana Verda.  Organització general de centre:  Revisar els models d’informes d’avaluació trimestrals.  Revisar les funcions del llibre de text.  Implementar les hores de docència en llengua estrangera (AICLE).  Flexibilitzar l’horari per aconseguir sessions de treball més llargues.  Establir l’atenció a la diversitat amb dos mestres dins l’aula, sempre que sigue possible, per tal de millorar criteris d’inclusió i treball cooperatiu.  Tallers de treball internivells setmanalment.  Millorar la comunicació amb les famílies: web, APP, Mares/pares delegades/ts...

5.3. PLA DE SEGURETAT El simulacre de sortida d’emergència i confinament ho realitza tota l’escola a la mateixa hora, acordada en Consell de Direcció, prèviament s’ha treballat a l’aula, tal com es contempla al Pla d’Acció Tutorial. Complementari aquest exercici, es farà un simulacre de sortida d’emergència al menjador escolar, durant l’horari habitual del menjador. El Pla d’emergència de centre recull totes les dades referides a aquest aspecte. Dates previstes: 1r trimestre: simulacre sortida d’emergència. 2n trimestre: simulacre confinament. 3r trimestre: simulacre sortida d’emergència o confinament. 1r trimestre: Simulacre menjador escolar

19


Programació General Anual, 2018 – 2019

6. PROJECTES DE L’ESCOLA 6.1. PROJECTE DE BIBLIOTECA El curs 06/07, 07/08, 08/09, vam portar a terme el projecte de Biblioteca – Puntedu, dintre el marc de Projecte d’Innovació del Departament d’Educació. Havent acabat el procés, l’escola continuarà portant la mateixa dinàmica envers la BIBLIOTECA aportant també altres activitats. JUSTIFICACIÓ. El centre sempre ha tingut present que la lectura i l’escriptura, com a eines primordials i bàsiques de la resta d’aprenentatges, constitueixen un objectiu d’atenció preferent durant tota l’escolarització; considerem que la competència lectora adquireix, a l’educació primària, un paper fonamental en l’aprenentatge, ja que s’utilitza en totes les àrees i en tots els cicles. OBJECTIUS - Potenciar la biblioteca escolar com a espai de coneixement i de recursos. - Dinamitzar el seu ús com a espai d’aprenentatge per tal que l’alumnat es formi en la cerca, el tractament i l’ús de la informació. - Promoure l’hàbit lector. - Relacionar la biblioteca escolar amb les biblioteques públiques TIPUS D’ACTIVITATS - Organització de la biblioteca escolar com espai d’aprenentatge. - Pla de lectura de centre. - Activitats de dinamització de la lectura. - Participació en concursos. - Activitats de cerca, tractament i ús de la informació. - Activitats per a la comunitat educativa. - Festa de Sant Jordi. - Exposicions. - Visites programades a la Biblioteca municipal. - Altres. DESCRIPCIÓ DE LES ACTIVITATS DE BB I EINES D’AVALUACIÓ PREVISTES Maletes Viatgeres DESCRIPCIÓ:

Es tracta de fer arribar a casa i també a l’aula un material atractiu, per tal d’incrementar la motivació cap a la lectura , així com també presentar diferents tipus de gèneres literaris (teatre, contes...). A l’aula suposa un recurs més per a les mestres i a casa la possibilitat de realitzar una activitat conjunta , lliure i recreativa durant una estona cada dia. Des de P3 fins a 2n de primària cada classe disposa de dues maletes que es sortegen setmanalment. L’alumnat que disposa d’aquest préstec va a la biblioteca del centre i allí se li emplena la Maleta amb material divers. Per altra banda cada Maleta disposa d’un llibre que s’ha d’emplenar entre tots, cada família disposa d’un parell de pàgines i les temàtiques d’aquests llibres varien segons el nivell. A l’aula es dedica una sessió setmanal per revisar el contingut de les maletes i 20


Programació General Anual, 2018 – 2019

compartir-lo amb la resta de companys i companyes. Al final els llibres elaborats de forma col·lectiva passen a formar part de la Biblioteca Escolar. DESTINATARIS:

Ed. Infantil i Cicle Inicial.

DIMENSIÓ:

Literària

COMPETÈNCIES: Competència 11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i universal. Competència 12. Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions. CONTINGUTS:

-

Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. Lectura en veu alta. Lectura silenciosa. Hàbit lector. Estratègies i recursos per a la producció de textos. Hàbit d’escriure.

AVALUACIÓ:

Rúbrica activitats BB. Índex superior al 80%. Fórmula: puntuació total x 100 / puntuació màxima

Pla de lectura DESCRIPCIÓ:

DESTINATARIS:

La comissió de BB estableix un pla de lectura amb llibres per a tots els nivells de primària i infantil. Estos llibres porten associada una activitat de dinamització (visita d’autors, participació en concursos, sortides, projectes...) Primària i Infantil

DIMENSIÓ:

Literària

COMPETÈNCIES: Competència 11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i universal. CONTINGUTS:

-

Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. Lectura en veu alta. Lectura silenciosa. Hàbit lector. Dades bàsiques d’un llibre. Obres significatives d’autors vinculats a l’entorn.

AVALUACIÓ:

Rúbrica activitats BB. Índex superior al 80%. Fórmula: puntuació total x 100 / puntuació màxima.

Amics de lectura DESCRIPCIÓ:

DESTINATARIS:

L’alumnat de cicle superior prepara lectures adients amb llibres de la biblioteca i dedica una sessió a visitar als alumnes d’Ed. Infantil i llegir-los llibres de forma individual. Aquesta activitat es repeteix trimestralment. Cicle Superior i Infantil 21


Programació General Anual, 2018 – 2019

DIMENSIÓ:

Literària

COMPETÈNCIES: Competència 11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i universal. CONTINGUTS:

- Lectura en veu alta. - Hàbit lector.

AVALUACIÓ:

Rúbrica activitats BB. Índex superior al 80%. Fórmula: puntuació total x 100 / puntuació màxima .

PROPOSTES DE MILLORA:

  

Proposta calendari de trobades al setembre. Crear vincles (carnets, ...)entre l’alumnat i sistematitzar les trobades sempre amb la mateixa parella. Es necessària una preparació acurada prèvia a la trobada.

Exposició literària DESCRIPCIÓ:

Aprofitant la festivitat de Sant Jordi al soterrani de l’escola es realitza una exposició relacionada amb algun tema literari. Tots els nivells col·laboren elaborant una part de la mateixa i després s’organitza un calendari de visites per a tot l’alumnat i també les famílies i altres entitats locals (llars d’infants, IES...)

DESTINATARIS:

Tot l’alumnat i la comunitat educativa.

DIMENSIÓ:

Literària

COMPETÈNCIES: Competència 11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i universal. Competència 12. Crear textos amb recursos literaris per expressar sentiments, realitats i ficcions. CONTINGUTS:

-

Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. Lectura en veu alta. Lectura silenciosa. Hàbit lector. Estratègies i recursos per a la producció de textos. Hàbit d’escriure. Obres significatives d’autors vinculats a l’entorn.

AVALUACIÓ:

Rúbrica activitats BB. Índex superior al 80%. Fórmula: puntuació total x 100 / puntuació màxima.

PROPOSTES DE MILLORA:

 

S’han de previndre les activitats a realitzar durant les visites. És important realitzar un treball literari previ.

Sessions de BB escolar DESCRIPCIÓ:

Cada setmana els diferents nivells de acudeixen a la BBE per realitzar sessions programades en grups reduïts. Durant estes sessions es busca fomentar l’hàbit lector, conèixer mecanismes de cerca d’informació i formar usuaris de biblioteca 22


Programació General Anual, 2018 – 2019

DESTINATARIS:

Ed. Infantil i Primària

DIMENSIÓ:

Literària

COMPETÈNCIES: Competència 11. Llegir fragments i obres i conèixer alguns autors i autores significatius de la literatura catalana, castellana i universal. CONTINGUTS:

-

Textos de tipologia diversa en diferents formats i suports. Lectura en veu alta. Lectura silenciosa. Hàbit lector.

AVALUACIÓ:

Rúbrica activitats BB. Índex superior al 80%. Fórmula: puntuació total x 100 / puntuació màxima.

23


Programació General Anual, 2018 – 2019

6.2. PROJECTE DE CONVIVÈNCIA El Projecte de Convivència del Centre recull una sèrie d’actuacions en diversos àmbits per tal de promoure un clima de convivència entre tota la comunitat educativa i afavorir el desenvolupament en la cultura de la no-violència i la Pau. Les accions concretes queden recollides al punt 10. CONCRECIÓ D’OBJECTIUS, ESTRATÈGIES I MECANISMES D’AVALUACIÓ, de la present PGA. Tenint en compte la pròpia realitat, la nostra experiència, el document marc del Departament d’Educació i la normativa vigent, el nostre projecte de centre està composat pels següents continguts:  Valors i actituds: o

Acollida

o

Coeducació.

o

Competència Social.

o

Educació emocional.

o

Educació per la pau.

o

Mediació.

 Resolució

de conflictes:

o

Conflictes lleus.

o

Conflictes greus.

Els protocols d’actuació de l’escola són el següents: -

Protocol d’acollida: Protocol d’acollida de l’alumnat escolaritzat a principi de curs. Protocol d’acollida de l’alumnat nou vingut. Protocol d’acollida per a docents i altres professionals.

-

Protocol d’actuació per a la resolució de conflictes: Normes i infraccions Mesures correctores

Per tal d’incidir en l’educació de la cultura de la pau, s’aprofita el 30 de gener, Dia de la no-violència i la pau escolar, per donar-li un caire festiu, reivindicatiu i participatiu fent activitats que impliquen tota la comunitat educativa al llarg de la setmana prèvia, que culminen en un acte central el mateix dia 30 de gener.

24


Programació General Anual, 2018 – 2019

ESTRATEGIES PREVISTES -

Revisar i actualitzar les Normes i incidències i les Mesures correctores del Protocol d’actuació davant dels conflictes del Projecte de Convivència. Revisar i actualitzar les Normes i incidències i les Mesures correctores per a la seua aplicació en el menjador escolar i en les activitats extra escolars del centre. Revisar i dinamitzar les Normes de Pati. Elaborar i confeccionar murals sobre el concepte de Convivència per treballar als cicles. Confeccionar i preparar activitats per la celebració del Dia de la Pau. Elaborar el registre d’incidències. Realitzar intervencions en conflictes greus i mediacions entre iguals. Implementar el projecte TEI (tutoria entre iguals).

25


Programació General Anual, 2018 – 2019

6.3. PROJECTE D’EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL JUSTIFICACIÓ Dins dels objectius del Projecte de Direcció es troba la creació d’una comissió de treball per afavorir el tractament mediambiental en els diferents àmbits dels centre. OBJECTIU Afavorir dinàmiques d’ús racional i estalvi, que impliquen un creixement sostenible i de respecte mediambiental. CONTINGUTS CLAU: - Biodiversitat i sostenibilitat. - Consum responsable. - Economia i sostenibilitat. ACTUACIONS PREVISTES: 

Posada en funcionament i revisió del Pla d’Actuació de Centre per als propers quatre cursos.

Creació d’una programació per als horts escolars.

Incentivar i millorar la recollida selectiva a tots els espais del centre.

Realitzar activitats que fomenten la sensibilització mediambiental: Setmana Verda.

ACTUACIÓ 1 DESCRIPCIÓ:

Posada en funcionament i revisió del Pla d’Actuació de Centre per als propers quatre cursos. Durant el curs escolar 16/17 la Comissió d’Escola Verda va elaborar un PA per als propers cursos, tot seguint les indicacions rebudes a la formació permanent adreçada a tal fi . PA que ha de permetre al centre dissenyar les estratègies a seguir per tal de aconseguir millorar en les accions de sostenibilitat i obtindré l’acreditació com a Escola Verda. Durant el present curs es pretén posar en marxa el PA a través de la creació d’un Comitè Ambiental i revisar aquells aspectes que es consideren necessaris. Així com fer difusió entre els membres de la comunitat educativa d’aquest PA a través dels següents canals: Cartelleres (alumnat), Web de centre (famílies i professorat), reunions de Claustre (mestres).

DESTINATARIS:

Tots.

AVALUACIÓ:

Inclusió del PA en la documentació de centre (MA, PGA, NOFC). 100% de la documentació aprovada dins dels terminis.

Actuació 2

Hort escolar ecològic 26


Programació General Anual, 2018 – 2019

DESCRIPCIÓ:

L’alumnat de Primària realitza tasques a l’hort durant les hores de pati i les sessions de Tallers Internivells , organitzats per grups reduïts han passat setmanalment per aquest espai, amb la col·laboració del personal de manteniment del centre. Al finalitzar la setmana cada grup ha de deixar constància de les tasques dutes a terme. Finalment cal realitzar sortejos o altre tipus d’activitat amb lots de productes provinents de l’hort per subvencionar el propi manteniment de l’hort. Afavorir i sistematitzar la participació de l’alumnat: Taller o racons o ambients d’Hort Escolar setmanalment per a l’alumnat. Un dia de pati setmanal. Ampliant els destinataris a CM. A nivell organitzatiu un/a mestre/a farà guàrdia de pati a l’Hort Escolar.

DESTINATARIS:

Primària

AVALUACIÓ:

Nombre d’alumnes voluntaris participants x 100 / Alumnat total del nivell. Valoració a les actes del cicle i de la comissió d’Escola Verda.

Actuació 3

Fomentar el reciclatge a l’escola

DESCRIPCIÓ:

Realitzar gestions per tal de disposar dels recursos necessaris (papereres i contenidors convenientment retolats) per afavorir el reciclatge al centre. Implicar l’alumnat amb tasques de responsabilitat al respecte (Agents Verds). Durant el present curs cal retolar les papereres del pati, col·locar punts únics de recollida i treballar a nivell de tutories la consciència de l’alumnat. A tal efecte cal: - Realitzar formació als Agents Verds. - Establir vincles informatius i de conscienciació amb les famílies. - Treball de tutoria encaminat a millorar la consciència de l’alumne envers la recollida selectiva. Es poden fer experiments amb el contingut de les papereres i treball de formació amb els Agents Verds encarregats de controlar-ho.

DESTINATARIS:

Tots.

AVALUACIÓ:

Rúbrica d’avaluació. Índex superior al 80%. Fórmula: puntuació total x 100 / puntuació màxima .

ACTUACIÓ 4

La Setmana Verda

DESCRIPCIÓ:

Durant la setmana del 3 al 7 de juny cada cicle, amb la coordinació de la comissió d’escola Verda, programarà diferents activitats relacionades amb la sostenibilitat. Per al present curs cal tindre en compte:  Fer coincidir les dates amb el dia mundial del Medi Ambient (5 de juny).  Ampliar les activitats a EI.  Ampliar les col·laboracions amb la resta de centres escolars del municipi que tenen distintiu Escola Verda.

DESTINATARIS:

Tots.

AVALUACIÓ:

Nombre d’activitats realitzades per nivell. Valoracions a les actes de cicle i a les actes de la comissió d’Escola Verda. 27


Programació General Anual, 2018 – 2019

7. PLANS D’ACTUACIÓ 7.1. ACORDS DE CENTRE

Acords de centre. Educació Infantil. Treball per projectes A ed. Infantil es treballa per projectes, sense el suport del llibre de text. P3: Un projecte relacionat amb un mateix. P4: Un projecte a partir del interessos dels alumnes. P5: Un o dos projectes, a partir dels interessos dels alumnes. Racons i tallers Es treballen racons i tallers amb diferents temàtiques i finalitats. A p4 i p5, aquests poden ser internivells. Activitats de Biblioteca Activitats de BB d’aula, visites a la BB escolar, Contacontes amb la participació de les famílies a P5. Matemàtiques Es treballaran de forma manipulativa. S’ha de realitzar una programació de cicle. El material a utilitzar pot ser de diferents procedències. Festes i celebracions Participació en totes les activitats festives del centre. Aniversaris i altres celebracions: els esmorzars col·lectius dins de l’escola han de ser saludables. Resta pendent l’elaboració d’un llistat de recomanacions per a les famílies. P5 realitzarà una festa de comiat d’etapa. Taller d’art Plàstica (taller d’art) : dos autors + treball de festes, per curs. Existeix una programació dels diferents autors per a cada nivell. 

P3: Leonardo Da Vinci, Kandinsky.

P4: Miró, Klee.

P5: Pollock, Gaudí.

Concursos Participació en els concursos per col·laborar en les entitats locals. 3, 4, i 5 anys: Concurs de l’Onada. P5: Penya barcelonista “Vicens Piera” Sortides Les que es deriven dels projectes treballats. P3: sortida lúdica, Granja Escola Peníscola. P4: Sortida lúdica fi de curs P5: Sortida lúdica fi de curs Previsió de despeses econòmiques Import màxim. 60€ / curs. Aquest import inclou tot el material i les despeses del curs a excepció de les sortides fora de la localitat. Es fracciona en dos pagaments i al segon d’ells s’inclouria la subvenció als socis de l’AMPA, si escau.

28


Programació General Anual, 2018 – 2019

Acords de centre. Educació Primària.

Cicle inicial

Cicle mitjà

Cicle superior

Distribució de les hores d’atenció a la diversitat per àrees a) Llengües 6h  1h 15’ : BB + Expressió oral (desdoblament)  1h 15’ : Taller d’escriptura (amb grups reduïts)  1h 15’ : Comprensió lectora (amb grups reduïts)  1h 15’ : Estructures comuns  Sessions curtes de lectura per plaer i ortografia visual (30’) b) Matemàtiques  Dos sessions (2’5 h +/-) amb dos mestres a l’aula: Matemàtiques manipulatives  Una o dos sessions amb el grup classe  Sessions curtes (30’) de càlcul c) Ciències (3h) , 1 sessió AICLE. Treball per projectes. d) Educació Artística:  1 sessió de Música  1 sessió d’art (plàstica)  1 sessió d’English Workshop (a partir de CM): diverses activitats relacionades amb l’educació artística utilitzant l’anglès com a llengua vehicular (AICLE)

29


Programació General Anual, 2018 – 2019

Treball per projectes

 

Primer nivell del cicle treballarà el projecte fix sobre El cos humà. Més un projecte segons els interessos dels alumnes a cada nivell.

Primer nivell del cicle treballarà el projecte fix sobre La Localitat. El segon nivell del cicle treballarà La Comarca seguint la mateixa dinàmica de treball. Més un projecte segons els interessos dels alumnes a cada nivell.

-

-

Es treballarà el projecte fix sobre Catalunya durant els dos cursos de CS. Aquest serà un projecte interdisciplinari amb la següent distribució: 5t: relleu, clima, vegetació, comarques, població. Anglès (clima), Plàstica (mapes), EF (jocs populars), Religió (moviments migratoris), Música. 6t: història, tradicions, organització política, institucions. Anglès (tradicions), Plàstica (autor català), EF (jocs populars), Religió (Art català), Música. Es creu convenient que el projecte interdisciplinari, que cada grup decidirà lliurement, es treballen al primer trimestre, i el projecte fix al segon.

Festes a) CASTANYADA: Al matí, panellets a la tarda, danses. I jocs populars al pati (un altre dia). b) NADAL: Nadales. Visita patges. Cagatió. Carta al Reis.

CASTANYADA: Al matí, els alumnes de 3r a) CASTANYADA: Només es treballarà al primer faran galetes d'avellanes i els de 4t nivell del cicle. S’elaborarà a l’aula la llista panellets. Després d'11'30 a 12'30, es d’ingredients que es necessiten per elaborar faran jocs populars al patí. A la tarda, els panellets, s’aniran a comprar, es

30


Programació General Anual, 2018 – 2019

c) PAU: Activitats proposades per la comissió de convivència. d) CARNESTOLTES: Activitats proposades per la comissió de festes. e) PASQUA: es farà una mona de pasqua. f) SANT JORDI: Jocs Florals. Activitats proposades per la comissió de biblioteca. g) FI DE CURS: sortides esportives (paddel, platja...) Festa comiat d’etapa infantil i primària a la tarda. Activitats complementàries.

    

danses. NADAL: Nadales. Visita patges. PAU: Activitats proposades per la comissió de convivència. CARNESTOLTES: Activitats proposades per la comissió de festes. PASQUA: Últim dia de classe, es farà una mona de pasqua. SANT JORDI: Jocs florals. Sortida: la finalitat de la sortida hauria de ser la lectura de poemes i petits escrits i la cantada de cançons més que la visita a les parades de llibres. FI DE CURS: sortides esportives (paddel, platja...). Festa comiat d’etapa infantil i primària a la tarda. Activitats complementàries.

b) c)

d) e)

f) g)

recordarà el text instructiu que ja han treballat al cicle anterior, així com algun text sobre la tradició i els orígens de la festa. NADAL: Nadales. PAU: Activitats proposades per la comissió de convivència. Participació en la Setmana de la solidaritat a nivell local. CARNESTOLTES: Activitats proposades per la comissió de festes. QUARESMA I PASQUA: Només es treballarà al segon nivell del cicle seguint la mateixa metodologia que hem concretat per a la Castanyada, amb l’elaboració de les mones a l’aula. SANT JORDI Jocs Florals. Activitats proposades per la comissió de BB. FI DE CURS: sortides esportives (paddel, platja, Club Nàutic...). Festa comiat d’etapa infantil i primària a la tarda. Activitats complementàries.

Taller d’art  

1r: Mondrian, Van Gogh. 2n: Matisse, Picasso.

 

-

Exposició anual d’autors treballat. Treball de passadissos i complements relacionat amb les festes. Maleta artística per cicle.

3r: Vizcarro (local),Gustav Klimt. 4t: Miquel Paton (comarca), Andy Warhol

31

 

5t: Autor/a a determinar. 6t: Autor/a a determinar.


Programació General Anual, 2018 – 2019

Sortides

 

Les sortides aniran relacionades amb els  projectes que es fan a les aules. Les colònies de final de cicle es consideren  sortida lúdica.    

Seran relacionades amb algun contingut que s'ha treballat a classe. Les colònies de final de cicle es consideren sortida lúdica. 3r La localitat (CdA) Relacionada amb el projecte lliure, si escau. 4t La comarca (CdA) Relacionada amb el projecte lliure, si escau.

5t • Montsià amb el CdA del delta de l’Ebre. • Relacionada amb el projecte lliure, si escau.  Sortides esportives • Lúdica, a concretar en començar el curs. 6t • • • •

Bassa amb el CdA del delta de l’Ebre. Relacionada amb el projecte lliure, si escau. Colònies a final de curs. Sortides esportives

Concursos  

Jocs Florals Entitats locals: Penya Barcelonista “Vicens Piera” 2n

  

Jocs Florals Pilarín Bayés Entitats locals: 4t Penya Barcelonista “Vicens Piera.

    

Gust per la lectura Jocs Florals Taula del Sènia Concurs literari local Prova Cangur

Despeses econòmiques previstes curs 18/19 40 €

40 €

40 €

Incloent: Llibres del Pla de Lectura de centre, teatre en anglès, sortides amb el CdA, activitats plàstiques (material) i despeses derivades de les activitats del cicle festiu (panellets, mona, Tió...)

32


Programació General Anual, 2018 – 2019

Deures

QUÈ? Exercitacions

CI

EI

CM

x

x

x x

x x

Taques pendents Cerca d’informació

X

Lectura

X

Altres:

x X* x x

CS x X* x x

x X* x x

x X* x X

Segons projectes. Estudi de lliçons. *Tasques pendents: tenint en compte la diversitat de l’alumnat

QUAN? Mai Diàriament Sols caps de setmana Quan no s’acaba l’aula Altres

QUANT? Menys de 30’

X

x

x x

x

x

x

x

x

x

x

Lectura amb certa periodicitat Cerca informació: quan sigue necessària

X

x

x

x

x

30’ 45’ 1h + QUI? L’alumnat ho pot resoldre

x

x

33

x

x


Programació General Anual, 2018 – 2019

individualment Es requereix ajuda externa ALTRES observacions que cal fer constar

X 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7.

x

És important respectar el temps d’esbarjo dels infants. És important que adquirir hàbits de treball a casa durant l’escolaritat primària. Hi ha hàbits saludables com la lectura que són bons a casa. És molt important que els infants es formen de manera integral (formació artística, activitat física), ara mateix l’escola té mancances en este sentit. Les extraescolars poden suplir esta mancança. Sempre queda l’opció de tasques recomanades i orientacions a les famílies, però de forma voluntària. Es procurarà que les tasques a casa siguen competencials. Les proves d’avaluació de diferents àrees no poden coincidir en un mateix dia.

A l’escola hem debatut sobre la necessitat o no de fer tasques a casa per part de l’alumnat, en cas afirmatiu també ens hem plantejat la quantitat apropiada i quin tipus de tasques són convenients realitzar després de la jornada escolar. Som conscients de la necessitat d’una formació integral de la persona, que inclogui tasques artístiques i també esportives, cada vegada més minvades dins del nostre currículum. Així com de la importància del joc i les relacions interpersonals en l’edat infantil. És per això que hem acordat acotar la quantitat i la tipologia de les tasques a fer en casa, la qual cosa dona també uniformitat a nivell de centre, evitant criteris dispars en aquesta qüestió. En la graella queden reflectits els acords per als diferents cicles de l’escola. Informes d’avaluació

 

Educació primària: Es donaran tres informes que correspondran amb el final dels tres trimestres del curs. En el primer i tercer informe es recolliran els aspectes relatius al desenvolupament de la personalitat i hàbits i del grau d’assoliment de les àrees curriculars. En el segon informe, als tots els nivells es recolliran els aspectes relatius al grau d’assoliment de les àrees curriculars. Als nivells de 4t, 5t i 6t es lliurarà un autoinforme completat per l’alumnat que haurà de ser contrastat per la família i el professorat.

34


Programació General Anual, 2018 – 2019

7.2.CONCRECIONS DEL PROJECTE LINGÜÍSTIC Llengua vehicular. La llengua vehicular és el català. S’utilitza com a llengua d’aprenentatge i per fer les comunicacions internes pròpies de l’escola, com les externes amb els pares i altres. Educació Infantil Tot l’ensenyament és en català, per tant s’utilitza la llengua d’aprenentatge i per comunicacions pròpies del Centre als pares, alumnes i altres. S’introdueix a P3 l’anglès com a llengua estrangera.

les

Cicle Inicial A la llengua catalana es dediquen dos hores setmanals amb agrupaments. Llengua castellana. El 1r any s’introdueix la llengua castellana, 2 hores a la setmana. A més es dediquen dos hores més al treball lingüístic, una amb desdoblament de biblioteca i treball de l’expressió oral i l’altra dedicada al Taller d’escriptura. S’utilitzarà llibre de text d’iniciació a la segona llengua. El tractament serà oral i escrit, donant prioritat a l’expressió i comprensió oral mitjançant converses, contes, cançons,... El 2n any es dedicaran les mateixes hores setmanals. El tractament de la llengua serà oral i escrit. Es tindrà especial cura de l’expressió oral, la correcció de castellanismes i catalanismes, i de la lectura, incidint en aquelles lletres que representen fonemes diferents en català i en castellà. Igualment, s’atendrà a l’escriptura del castellà, tant en textos dictats com a textos espontanis de llargada reduïda. A la llengua anglesa del cicle inicial se hi dedica una hora i mitja a la setmana. Una sessió setmanal de ciències s’imparteix en llengua anglesa. Cicle Mitjà Hores dedicades a la llengua: la mateixa organització que s’ha descrit per a cicle inicial. Durant el 1r any de C.M. hi ha una major dedicació a la comprensió i expressió oral, per després treballar millor la lectura i la comprensió i expressió escrita. A l’anglès se li dediquen entre dos i dos hores i mitja setmanals. A 3r s’introdueix la llengua escrita a nivell de frases i petits textos, donant encara molta importància a la llengua oral. A 4t s’aprofundeix en la llengua escrita, tenint en compte que primer s’ha de treballar oralment. Una sessió setmanal de ciències i una d’artística s’imparteix en llengua anglesa. Cicle Superior Hores dedicades a la llengua: la mateixa organització que s’ha descrit per a cicle inicial. Durant tot el C.S, hi ha una major dedicació a la comprensió i expressió escrita, ambdues llengües. A l’anglès se li dediquen dues hores i mitja setmanals. Una sessió setmanal de ciències s’imparteix en llengua anglesa. Auxiliar de conversa en anglès Durant este curs disposarem, gràcies a la col·laboració de l’AMPA, d’una auxiliar de conversa nativa que realitzarà conversa en grups reduïts a tot l’alumnat de l’escola dins les sessions de llengua estrangera. Aquesta auxiliar estarà coordinada amb l’equip de mestres especialistes d’anglès del centre, amb la intenció de millorar el projecte lingüístic.

35


Programació General Anual, 2018 – 2019

DISTRIBUCIÓ DE CONTINGUTS DE L’ÀREA DE CIÈNCIES EN LLENGUA ESTRANGERA I TEMÀTIQUES PER PROJECTES DE CADA NIVELL Curs Tema 1r Els aliments Les plantes 2n Els animals El cos 3r Com som i com ens cuidem: hàbits saludables Els sentits Les plantes (II) 4t Els animals: característiques com a éssers vius, classificació. Projecte vertebrats. El Sistema Solar: Planetes. La Terra i la Lluna: moviment rotació i translació. Mapes. Continents i oceans. L’aigua a la natura: els estats, els canvis, el cicle de l’aigua. 5t Plantes: classificació, nutrició Animals: vertebrats La nutrició: piràmide de l’alimentació, nutrients. 6t Ecosistemes: Delta. Animals: invertebrats. Sistema digestiu. La nutrició.

36

Projectes El cos Els oficis La localitat

La comarca

Catalunya


Programació General Anual, 2018 – 2019

7.3. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

7.3.1. MESURES I SUPORTS UNIVERSALS: METODOLOGIA I AGRUPAMENTS D’AULA Es prioritzarà l’atenció de l’alumnat dins l’aula i la formació de grups de treball heterogenis. Les estratègies metodològiques possibles dins l’aula són les següents:         

Treball cooperatiu. Treball interactiu. Treball per projectes. Docència compartida (dos mestres dins l’aula). Tutoria entre iguals. Suports tecnològics. Treball per racons dins l’aula. Tallers o activitats multinivells. Treball específic en petits grups.

Orientacions metodològiques i organització d’aula: o Llengües (català i castellà): 

  

Dos sessions en grups de treball reduïts (5 mestres 3 grups classe). Fomentant la participació i el treball cooperatiu com a mesures universals d’atenció a la diversitat. Per treballar expressió escrita (Taller d’escriptura) i la comprensió lectora. Una sessió de desdoblament (dos mestres un grup classe): biblioteca / expressió oral (conferències). Una sessió en grup classe amb suports individuals personalitzats puntuals, per treballar les estructures comuns de les dos llengües (cat/cas). Sessions curtes (30’) per reforçar el treball visual de l’ortografia.

o Matemàtiques:   

Dos sessions de treball interactiu, amb docència compartida. Una o dos sessions en grup classe amb suports individuals personalitzats puntuals. El càlcul mental es treballarà setmanalment en sessions curtes. Treball cíclic de continguts basat en la resolució de problemes.

o Ciències:    

Una part del currículum es treballarà per projectes. Amb suports tecnològics. I treball en petits grups de forma cooperativa. Una part del currículum en llengua anglesa (AICLE).

37


Programació General Anual, 2018 – 2019

7.3.2. MESURES I SUPORTS ADICIONALS. 7.3.2.1. PROCEDIMENTS I CRITERIS DE L’ACTUACIÓ DELS/LES MESTRES D’EDUCACIÓ ESPECIAL AMB L’ALUMNAT AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS En principi i com fórmula general, es farà el suport dins l’aula ordinària, tot i això, l’eficàcia d’aquesta actuació dependrà de diversos factors que s’analitzaran al principi de cada curs escolar. Aquests poden ser:  Factors relatius a les necessitats educatives dels alumnes.  Factors relatius a la relació mestre/a - tutor/a amb el/la mestre/a de suport.  Factors relatius als sistemes d’organització del Centre i de les aules. L’atenció als alumnes amb N.E.E. es realitzarà, prioritàriament, als que presenten disminucions més greus i dificultats greus d’aprenentatge. Els tipus d’actuació dels/les mestres de suport desprès d’haver analitzat els factors abans esmentats i segons les necessitats seran:  Intervenir en els grups classe en col·laboració amb els tutors/es, en situacions individuals i de petit grup i participar en els agrupaments flexibles.  Intervenir en situacions escolars de treball individual o de petit grup a l’aula de suport (sessions de logopèdia, atenció a nens/es amb disminucions greus,...)  Assessorar i facilitar als/les mestres tutors els materials específics i adaptats.  Participar en l’elaboració d’adaptacions curriculars individualitzades conjuntament amb els/les mestres tutors i l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic. Selecció i valoració de l’alumnat amb necessitats educatives especials. 1. Revisió de les valoracions fetes el curs anterior. 2. Proves psicopedagògiques a l’alumnat que s’incorpore i es detecte NEE. 3. Valoració dels resultats, priorització i selecció d’alumnes en funció de les NEE. 4. Selecció del tipus d’actuació. 5. Coordinació amb els/les mestres- tutors/es per a preparar les adaptacions curriculars. 6. Passar proves durant el curs per demanda dels professors/es tutors/es o pares/mares. 7.3.2.2. MESTRE/A D’AUDICIÓ I LLENGUATGE (MALL) Les funcions dels mestres especialistes d’audició i llenguatge són les descrites per als mestres especialistes d’educació especial en relació amb l’alumnat amb retards i trastorns en la comunicació, la parla i el llenguatge. Correspon:  Identificar, amb la col·laboració de l’EAP, les necessitats de suport específic dels alumnes i col·laborar en la concreció del pla d’intervenció.  Col·laborar amb els tutors en l’elaboració dels plans individualitzats, quan l’alumne ho requereixi, i en la preparació d’activitats i materials didàctics que facilitin l’aprenentatge d’aquests alumnes i la seva participació en les activitats del grup classes ordinari.  Donar suport en la participació d’aquests alumnes en les activitats d’aprenentatge dins del grup classe ordinari.  Impartir les activitats i programes específics que requereixin.  Col·laborar en el seguiment i l’avaluació d’aquests alumnes.

38


Programació General Anual, 2018 – 2019

7.3.3. MESURES I SUPORTS INTENSIVES. 7.3.3.1. SUPORT INTENSIU A L’ESCOLA INCLUSIVA. (SIEI) Aquests professionals han de centrar prioritàriament la seva intervenció a desenvolupar actuacions que facilitin, tant com sigui possible, l’aprenentatge i la participació dels alumnes en les activitats de l’aula ordinària i del centre. Correspon:  Elaborar el pla individualitzat de l’alumne atès pels professionals de la USEE, el qual pla ha d’establir prioritats educatives, estratègies per facilitar la participació de l’alumne en les activitats de l’aula ordinària i del centre, activitats d’atenció individual o en petit grup reduït, criteris de seguiment i d’avaluació i qualsevol altre aspecte relacionat amb l‘especificitat del pla que es consideri convenient.  Elaborar materials específics que facilitin l’aprenentatge i la participació dels alumnes en les activitats del grup ordinari.  Acompanyar els alumnes en la participació en les activitats de l’aula ordinària.  Impartir les activitats específiques, individuals i en grup reduït que els alumnes de la unitat requereixin.  La tutoria individual dels alumnes que atén.

7.3.4. EDUCADOR/A D’EDUCACIÓ ESPECIAL Correspon:  Donar suport als alumnes amb necessitats educatives especials perquè puguin participar en les activitats que organitzi el centre educatiu, així com aplicar programes de treball preparats pel tutor o especialistes i participar en l’elaboració i aplicació de tasques específiques relacionades amb: autonomia personal, adquisició d’hàbits d’higiene, habilitats socials, mobilitat i desplaçaments, estimulació sensorial, habilitats de vida, transició a la vida adulta i preparació per al món laboral, escolaritat compartida en centres ordinaris i centres d’educació especial, ,....;  Participar en l’aplicació del projecte educatiu del centre.  Conèixer els objectius i continguts dels programes per tal de poder adequar de la millor manera possible la seva tasca de col·laboració amb els mestres tutors i els especialistes.  Proporcionar als mestres tutors i especialistes elements d’informació sobre l’actuació de l’alumne, a fi d’adaptar i millorar el seu procés d’aprenentatge.

39


Programació General Anual, 2018 – 2019

8. OBJECTIUS GLOBALS DEL CENTRE Els centres han d’elaborar la programació general anual d’acord amb el que estableix l’art. 10 del Decret 102/2010, d’autonomia de centres educatius, en el qual es recull la concreció de les prioritats i de tots els aspectes relatius a les activitats i el funcionament del centre per al curs escolar corresponent, dels diferents àmbits de l’autonomia de centre, d’acord amb el projecte educatiu i, en els centres públics, d’acord amb el projecte de direcció vigent.

1. Revisar i concretar criteris metodològics i d’avaluació des d’una perspectiva inclusiva i competencial. 2. Fomentar la innovació educativa amb nous projectes i consolidant els existents. 3. Integrar les tècniques d’aprenentatge i comunicació de tractament de la informació en el procés d’ensenyament aprenentatge. 4. Optimitzar els recursos humans i materials. 5. Elaborar estratègies per millorar l’assoliment de les competències bàsiques. 6. Afavorir dinàmiques d’ús racional i estalvi, que impliquen un creixement sostenible i de respecte mediambiental. 7. Actualitzar i implementar el Pla de Convivència de Centre. 8. Crear canals de comunicació entre la comunitat educativa i l’entorn. 9. Planificar activitats esportives i de lleure accessibles a tot l’alumnat en horari extraescolar.

40


Programació General Anual, 2018 – 2019

9. PROPOSTES DE MILLORA Fan referència a les propostes de millora de la Memòria anual 16-17, apartats 2.7 i 2.8.

LÍNIES GLOBALS DE MILLORA  Millora de resultats educatius.  Cercar estratègies que facilitin una major comunicació i coordinacions entre els diferents agents de la comunitat educativa.  Seguir treballant els diferents aspectes que composen l'acció tutorial.  Revisar i sistematitzar la metodologia d'aula.  Afavorir estratègies per millorar la cohesió social.

9.1. ÀMBIT PEDAGÒGIC 1. Realitzar com a mínim dos projectes interdisciplinaris per curs i nivell amb una programació competencial. 2. Programació i aplicació d’activitats de foment de la lectura. 3. Programar activitats per la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera. 4. Dinamització del Pla TAC de centre, pel que fa a l’ús de les tecnologies en els processos d’aula. 5. Programar i aplicar estratègies de millora del càlcul mental i la resolució de problemes, des d’un perspectiva manipulativa. 6. Programar i aplicar estratègies de millora de l’expressió oral i escrita i la comprensió lectora per a l’alumnat de primària. 7. Realització d’activitats que fomenten la sensibilització mediambiental. 8. Realització d’activitats per millorar la cohesió social.

41


Programació General Anual, 2018 – 2019

9.2 ÀMBIT ORGANITZATIU 9. Establir un organigrama basat en el lideratge distribuït, on l’equip docent quedi organitzat per comissions amb unes funcions ben definides. 10. Realitzar activitats de formació del professorat basades en la metodologia inclusiva i competencial. Programar formació entre iguals de material didàctic i pedagògic. 11. Millorar les eines d’avaluació per tal que siguin més formatives i competencials. 12. Donar un nou enfocament a les mesures d’atenció a la diversitat, modificant les dinàmiques de treball per tal d’afavorir la inclusió i les tècniques de treball cooperatives, tal com es descriu a l’apartat 7.3.1. / pàg. 35 d’aquesta PGA. 13. Crear un canal de participació de les famílies en la presentació de propostes i en la valoració de les activitats del centre.

9.3 GESTIÓ INTERNA 14. Dinamitzar i revisar i actualitzar, si escau, els documents institucionals: PEC. NOFC, Projecte Convivència, Pla d’acollida, Pla d’Acció Tutorial, Pla TAC de Centre. 15. Aplicar el projecte d’escola verda per als propers cursos. 16. Desenvolupar una gestió econòmica eficaç, coherent, participativa i transparent, confeccionar uns pressupostos que tinguin en compte les necessitats educatives prioritàries.

9.4. GESTIÓ EXTERNA 17. Impulsar la participació del centre en programes d’innovació, concursos i activitats promogudes pel Departament d’Educació i/o altres departaments de la Generalitat a més de les promogudes per entitats locals, comarcals. 18. Crear una comissió de relació entre famílies i professorat i establir un calendari de reunions. 19. Participació en les activitats que proposen entitats locals i comarcals sense ànim de lucre. 20. Participació als mitjans de comunicació locals. 21. Prossecució de les activitats extraescolars a través del Pla Català de l’Escolar Escolar, l’AMPA i d’altres associacions municipals. 22. Continuar impulsant la bona relació entre els centres educatius. 23. Continuar i sistematitzar les actuacions amb l’Ajuntament.

42


Programació General Anual, 2018 – 2019

10. CONCRECIÓ D’OBJECTIUS, ESTRATÈGIES I MECANISMES D’AVALUACIÓ. (Relació amb les propostes de millora de l’apartat 9) OBJECTIU 1 Revisar i concretar criteris metodològics i d’avaluació des d’una perspectiva inclusiva i competencial.

ACTUACIÓ_ 1: (1)

1.1. Realitzar com a mínim dos projectes interdisciplinaris per curs i nivell amb una programació competencial.

DESCRIPCIÓ:

   

 

Cada nivell realitzarà dos projectes focalitzats a les àrees de ciències. Un d’ells partint dels interessos dels alumnes i l’altre prèviament acordat. Revisar els temes que es treballen amb AICLE. Redefinir els projectes fixes de cada nivell. Després d’una valoració realitzada amb les tutores, les mestres d’EE i l’Equip Directiu, acordem treballar sense llibre de text les àrees de Ciències per tal de focalitzar l’atenció en el treball per projectes. Realitzar reunions intercicles per definir els continguts treballats en cada curs. Realitzar formació a centres sobre el Treball per Projectes.

EQUIP RESPONSABLE: AVALUACIÓ:

Consell de direcció.

ACTUACIÓ _2:

1.2. Realitzar activitats de formació del professorat basades en la metodologia inclusiva i competencial.

(10)

DESCRIPCIÓ:

Nombre de projectes realitzats per nivell. Rúbrica de qualitat de les activitats (annex). Fórmula: puntuació obtinguda x 100 / puntuació total > 80%

Realització de tasques formatives per millorar la metodologia competencial. Activitats formatives: - Seminari: Ara escric. - Seminari: Ed. per la sostenibilitat. - Escola d’estiu. - Xerrades de formació entre iguals, per compartir experiències. - Altres (veure taula pàg. 18) - Dedicar un període de reflexió per determinar la formació de centre dels propers cursos en base a les adaptacions al nou currículum. - Sol·licitar una Formació a Centre, per consolidar la línia 43


Programació General Anual, 2018 – 2019

EQUIP RESPONSABLE: AVALUACIÓ:

metodològica. - Formació Tutoria entre iguals (Projecte TEI) Equip directiu. Hores de formació per professorat. Fórmula: Total hores = .... / Professorat = .... > 10 h

ACTUACIÓ_ 3: (11)

1.3. Millorar les eines d’avaluació per tal que siguin més formatives i competencials.

DESCRIPCIÓ:

 

Fomentar l’ús d’estratègies d’autoavaluació, tal i com es contempla al Decret 119. Establir un espai de debat per reflexionar sobre aquest punt dins de les jornades de formació interna. Revisar els informes d’avaluació d’Ed. Infantil. Debatre sobre el model d’informes parcials a Primària.

EQUIP RESPONSABLE: AVALUACIÓ:

Consell de direcció i equip de mestres d’Educació Infantil.

ACTUACIÓ_4: (14)

1.4. Revisar l’organització pedagògica de les NOFC per tal d’adaptar-la al nou currículum.

DESCRIPCIÓ:

Adaptacions realitzades pel Consell de direcció i aprovades pel claustre a les NOFC. Elaborar documentació de centre al respecte amb la intenció de millorar la línia d’escola al respecte, unificant criteris i adaptant-los a les orientacions metodològiques del nou currículum.

EQUIP RESPONSABLE:

Consell de direcció

AVALUACIÓ:

Debat realitzat a l’escola sobre el tema (actes) Rúbrica d’avaluació sobre la qualitat dels mecanismes d’avaluació utilitzats. Fórmula: puntuació obtinguda x 100 / puntuació total > 80%

Enumeració dels apartats actualitzats a la documentació de centre.

44


Programació General Anual, 2018 – 2019

OBJECTIU 2 Fomentar la innovació educativa amb nous projectes i consolidant els existents.

ACTUACIÓ_ 1: (2) (6) (17) DESCRIPCIÓ:

2.1.Programació i aplicació d’activitats de foment de la lectura.

Des de la Biblioteca Escolar s’organitzen una sèrie d’activitats per tal de fomentar el gust per la lectura, son les següents:      EQUIP RESPONSABLE: AVALUACIÓ:

Pla lector (annex). Amics lectors. Sessions de Biblioteca escolar. Treballs relatius a la festivitats de Sant Jordi. Maletes viatgeres.

Comissió de Biblioteca. La comissió de BB elabora una rúbrica que contempla les diferents activitats de foment de la lectura. A l’apartat 7 (pg. 20) d’aquesta Programació es concreten les activitats específiques de la BB Escolar. Fórmula: puntuació obtinguda x 100 / puntuació total > 80%

ACTUACIÓ_ 2: (3) (17)

DESCRIPCIÓ:

2.2.Programar activitats per la millora de la competència comunicativa en llengua estrangera. Activitats previstes:    

EQUIP RESPONSABLE: AVALUACIÓ:

Teatre en anglès, una sessió per nivell. AICLE. Una sessió setmanal de ciències a Primària. AICLE: Una sessió d’Ed. Artística. Auxiliar de conversa: donant suport a les aules d’anglès i amb coordinació amb el professorat especialista.

Coordinadora LIC, Equip de mestres d’anglès, Equip Directiu. Teatre en anglès: enquesta de satisfacció (professorat). AICLE: resultats educatius: 

índex d’alumnat que supera l’àrea d’anglès al finalitzar el cicle (2n, 4t, 6t) > 80%

Índex d’alumnat que supera la prova de CB de 6t en l’àrea d’anglès: el centre ubicat dins del nivell mitjà/alt.

45


Programació General Anual, 2018 – 2019

OBJECTIU 3 Integrar les tècniques d’aprenentatge i comunicació de tractament de la informació en el procés d’ensenyament aprenentatge.

ACTUACIÓ_ 1: (4) (14) (17) DESCRIPCIÓ:

3.1. Actualització i dinamització el Pla TAC de centre.

EQUIP RESPONSABLE:

Comissió TAC.

Establir criteris per a les dotacions i el manteniment dels recursos TAC , així com per facilitar la formació del professorat. Actualitzar el document marc de centre. Fomentar l’ús del web de centre entre el professorat i actualitzar-lo.

AVALUACIÓ: Nº d’articles publicats al web de centre durant el curs > 30 Nombre de projectors/PDI’s x 100 / per número d’aules de centre > 90% Pla TAC actualitzat: data d’actualització < tres cursos.

46


Programació General Anual, 2018 – 2019

OBJECTIU 4 Optimitzar els recursos humans i materials.

ACTUACIÓ_ 1: (9)

DESCRIPCIÓ:

4.1.Establir un organigrama basat en el lideratge distribuït, on l’equip docent quedi organitzat per comissions amb unes funcions ben definides.

Tot el professorat que no dispose de reduccions al seu horari laboral formarà part d’alguna de les comissions de treball del centre: - Biblioteca Escolar - Convivència - TAC - Escola Verda - Festes i celebracions Totes elles es troben representades al Consell de Direcció, on a més hi ha al menys tres membres de cada cicle, este consell es reuneix en dilluns i té la funció de dinamitzar la línia d’escola. Les comissions es reuneixen en dimarts i els temes aportats son tractats a cicle en dijous. A més durant el present curs i amb la intenció d’adequar el funcionament de l’escola a les propostes que aporta el nou currículum s’acorda establir comissions pedagògiques per impulsar orientacions metodològiques i d’avaluació. - Comissió de matemàtiques. - Comissió de llengua. - Comissió d’anglès. Per altra banda també es realitzaran reunions amb les tutories d’Infantil o Primària per tal d’arribar a acords globals de centre.

EQUIP RESPONSABLE:

Equip directiu

AVALUACIÓ:

Actes de reunions: nombre reunions anuals > 25

ACTUACIÓ_ 2:

4.2. Programar formació entre iguals de material didàctic i pedagògic

(10)

DESCRIPCIÓ:

Realitzar xerrades entre iguals per tal de compartir experiències i material didàctic i pedagògic. Establir un espai de debat i reflexió per proposar les línies de formació de centre, donat que ens trobem en un moment de canvis.

EQUIP RESPONSABLE:

Equip directiu.

AVALUACIÓ:

Relació de xerrades realitzades i temes tractats.

47


Programació General Anual, 2018 – 2019

OBJECTIU 5 Elaborar estratègies per millorar l’assoliment de les competències bàsiques. ACTUACIÓ_1: (5)(10)(12)

5.1.Programar i aplicar estratègies de millora de la resolució de problemes per a l’alumnat de primària.

DESCRIPCIÓ: Durant el curs 15/16 es va elaborar documentació de centre al respecte amb la intenció de millorar la línia de centre, unificant criteris i adaptant-los a les orientacions metodològiques del nou currículum. Aquest document es pot consultar a les NOFC, Títol 2: Organització Pedagògica Secció 8 : Model d’organització a l’àrea de matemàtiques. Cal aplicar i valorar els acords presos. Seria convenient elaborar rúbrica per als procediments de treball matemàtic. A nivell organitzatiu es modificarà el tipus d’agrupament de l’alumnat realitzant una part de les sessions basades en treball manipulatiu, amb una durada més llarga i dos mestres a l’aula, formant grups heterogenis de nivell per afavorir les interaccions i el treball cooperatiu o bé desdoblar el grup de forma puntual. Per altra banda es crearà un espai a l’horari de treball internivells on entre d’altres àrees es proposaran tallers relacionats amb les matemàtiques. Per altra banda es realitzaran sessions de formació sobre matemàtiques i material manipulable, així com assessorament extern. Continuar visitant escoles i cercant possibles formacions per tal de consolidar la línia de treball engegada. Per últim cal establir criteris verticals per al treball del càlcul. EQUIP RESPONSABLE: Comissió pedagògica de Matemàtiques. AVALUACIÓ:

Resultats acadèmics àrea de matemàtiques. Rúbrica d’avaluació. Índex d’alumnat que supera l’area de matemàtiques a final de cicle:  Alumnat que supera l’area a final de cicle x 100 / alumnat total que acaba cicle > 80 % Índex d’alumnat que supera la prova de CB de 6t:  Alumnat que supera la prova de CB de 6t x 100 / alumnat total presentat a la prova > 80%

48


Programació General Anual, 2018 – 2019

ACTUACIÓ_2: (6) (14)

5.2. Programar i aplicar estratègies de millora de l’expressió oral i escrita i la comprensió lectora per a l’alumnat de primària.

DESCRIPCIÓ: Durant el curs 15/16 es va elaborar documentació de centre al respecte amb la intenció de millorar la línia de centre, unificant criteris i adaptant-los a les orientacions metodològiques del nou currículum. Aquest document es pot consulta a les NOFC, Títol 2: Organització Pedagògica Secció 7 : Model d’organització àrees de llengua. Dins l’horari lectiu una de les sessions de llengua es dedica al Taller d’escriptura, el funcionament del mateix està regulat al document abans esmentat, es treball amb mestres de suport. En quant als 30’ de lectura diària s’ha establert una franja comú i s’han acordat els diferents tipus de lectures per a cada dia. En relació a la comprensió lectora existeix un document que estableix pautes per tal d’aplicar les diferents categories de preguntes de comprensió, a més durant el present curs es disposarà d’una franja horària específica per realitzar este treball. L’expressió oral es treballa en grup desdoblat amb les sessions de Biblioteca, conferències i debats son l’eix d’aquestes sessions. Per a Biblioteca existeix una programació de centre que fomenta l’hàbit lector i forma usuaris. Per últim cal establir criteris verticals per al treball de l’ortografia. Per altra banda representants de cada nivell de l’escola assisteixen al seminari de continuïtat “Ara Escric” que organitza el Departament d’Ensenyament. I es realitzaran sessions de formació entre iguals. Pel que fa als recursos d’aula s’acorda donar un altre ús als llibres de text, més com un material de suport dins l’aula i no tant com l’eix de la programació setmanal, per tal de poder destriar quin tipus d’activitat és més adient en cada moment i poder portar a terme els acords de centre respecte al treball de llengua. En quant als aspectes organitzatius es flexibilitzar l’horari de llengua, amb sessions de treball més llargues dins l’horari. També cal incrementar les mesures SEP amb l’alumnat que més ho necessiten, fent especial incidència en el Cicle Inicial per consolidar el procés de lectoescriptura i en el Cicle Superior per tal de fixar les Competències Bàsiques de Primària. EQUIP RESPONSABLE: Comissió Pedagògica de Llengua. AVALUACIÓ:

Resultats acadèmics àrea de llengua. Rúbriques d’avaluació. Índex d’alumnat que supera les àrees de llengua a final de cicle:  Alumnat que supera les àrees a final de cicle x 100 / alumnat total que acaba cicle > 80 % Índex d’alumnat que supera la prova de CB de 6t:  Alumnat que supera la prova de CB de 6t x 100 / alumnat total presentat a la prova > 80% 49


Programació General Anual, 2018 – 2019

OBJECTIU 6 Integrar i afavorir dinàmiques d’ús racional i estalvi, que impliquen un creixement sostenible i de respecte mediambiental.

ACTUACIÓ_ 1:

6.2.Consolidar el Projecte d’Escola Verda.

(7) (1)4 (15) (17)

DESCRIPCIÓ:

o o o o

Consolidar la comissió de treball. Assistir al seminari de continuïtat “L’educació per la sostenibilitat” . Aplicar i revisar del Projecte d’Escola Verda. Realitzar activitats curriculars per fomentar la sostenibilitat: o Hort escolar. o Setmana Verda. o Reciclatge a les aules. o Altres.

*La descripció d’aquestes activitats a la pàg. 25 dins l’apartat 7.3. Comissió Escola Verda

o Fer difusió del PA (cartelleres, web, Mares delegades, Claustre) o Creació del Comitè Ambiental Municipal. o Mantenir el contacte i la col·laboració amb la regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament. EQUIP RESPONSABLE: AVALUACIÓ:

Comissió Escola Verda. -

Rubrica avaluació sobre el reciclatge a les aules: puntuació obtinguda x 100 / puntuació total possible > 80% Valoracions a les actes de cicle de les activitats curriculars.

50


Programació General Anual, 2018 – 2019

OBJECTIU 7 Actualitzar i implementar el Pla de convivència de centre.

ACTUACIÓ_ 1:

7.1. Actualització i implementació del Pla d’Acció Tutorial.

(8) (14)

DESCRIPCIÓ:  

Cada tutoria disposa des d’inici de curs d’una planificació de l’acció tutorial per tal de temporalitzar les diferents accions. Les accions realitzades són: projecte de benvinguda, festes i celebracions, sortides, entrevistes amb les famílies, hora de tutoria, donar a conèixer el protocol de convivència a l’alumnat, altres. La Comissió de Convivència elaborarà un esquema molt breu i concís amb les referències dels diferents materials que es poden utilitzar a l’hora de tutoria per tal de treballar els continguts del Projecte de Convivència. Aquesta informació es farà arribar a les tutories a l’inici de curs.

EQUIP RESPONSABLE: Comissió Convivència. AVALUACIÓ:

Rubrica d’avaluació: puntuació obtinguda x 100 / puntuació total possible > 80%

ACTUACIÓ_ 2:

7.2. Implementació del protocol de Convivència: aplicant les mesures correctores i la mediació com a eina per a la resolució de conflictes.

(8)(14)

DESCRIPCIÓ:

    

Revisió, actualització i adequació a la normativa vigent de les normes i mesures correctores per a la mediació de conflictes. Cada tutoria recorda a l’alumnat el protocol i el seu funcionament a principi de curs. En sessió de tutoria presentar el servei de mediació del centre i la seua funció d’ajuda per resoldre els conflictes entre iguals. Concretar, per cicles o a tot el centre, les activitats de pati, el lloc on es poden practicar i quins dies de la setmana. Els i les docents i els monitors i monitores de menjador i activitats extraescolars apliquen el protocol a tots els espais/activitats del centre. Assistir a la formació del projecte Tutoria Entre Iguals (TEI) que s’implementarà a l’institut a partir del curs vinent, per tal de valorar la possibilitat de començar a implementar-lo des de l’escola.

EQUIP RESPONSABLE: Comissió Convivència. AVALUACIÓ:

Rúbrica d’avaluació: puntuació obtinguda x 100 / puntuació total possible > 80%. Registre d’incidències: Nº incidències anuals – Nº incidències anual curs anterior < 0 51


Programació General Anual, 2018 – 2019

ACTUACIÓ_ 3: (8)

7.3. Planificar actuacions encaminades a millorar la cohesió social i convivència 

DESCRIPCIÓ:     

Al llarg de tot el curs activitats per fomentar l’autoestima, la convivència i la cohesió social a les sessions de tutoria. Activitats interculturals i solidàries que aglutinen i fomenten la convivència i participació de tota la comunitat educativa. Ampliar l’oferta d’activitats que fomenten l’autoestima, la convivència i la cohesió social a l’aula i a l’escola. Entrada relaxada: sense fileres, per evitar els conflictes que es deriven d’aquest moment. Elaborar una base de dades de pares i mares voluntaris per la celebració de les Jornades Interculturals. Establir contacte amb els representants de les diferents comunitats que hi ha al nostre poble o entorn per organitzar les Jornades Interculturals. o Es proposa que les Jornades Interculturals del curs vinent puguin girar al voltant d’una temàtica concreta “El cicle festiu arreu del món”. De manera que les activitats que es plantejarien estarien totes relacionades amb aquest tema. Altres propostes per cursos posteriors podrien ser: la gastronomia, els jocs tradicionals, la música... però sota aquest format: “............... arreu del món”. Impulsar la programació d’una Escola de Pares, juntament amb l’Ajuntament, per oferir xerrades i tallers sobre temes d’interès relacionats en l’educació, la convivència i la cohesió social.

EQUIP RESPONSABLE: Comissió Convivència. AVALUACIÓ:

Rúbrica d’avaluació : puntuació obtinguda x 100 / puntuació total possible > 80% Registre d’incidències: Nº incidències anuals – Nº incidències anual curs anterior < 0

52


Programació General Anual, 2018 – 2019

OBJECTIU 8 Crear canals de comunicació entre la comunitat educativa i l’entorn.

ACTUACIÓ_ 1: (13) (18)

8.1. Crear una comissió de relació entre famílies i professorat i establir un calendari de reunions. 8.2. Crear un canal de participació de les famílies en la presentació de propostes i en la valoració de les activitats del centre.

DESCRIPCIÓ:

A les reunions d’inici de curs s’escull un representat de cada aula, mares o pares delegades o delegats i també una representació de l’AMPA i s’estableix el següent calendari de reunions: - Reunió inicial: - Primer trimestre: - Segon trimestre: - Tercer trimestre (final) : Es creen canal de comunicació digitals (correu electrònic i whatsapp). Es realitzen sessions dedicades a l’assessorament sobre l’ús de les xarxes socials entre les famílies de l’escola. Valorar la possibilitat de introduir una aplicació mòbil per comunicar-nos amb les famílies. Millorar el web de centre, per tal de fomentar l’accés a la informació per part de les famílies.

EQUIP RESPONSABLE: AVALUACIÓ:

Equip directiu.

ACTUACIÓ_ 2:

8.3. Participació en les activitats que proposen entitats locals i comarcals sense ànim de lucre.

(17) (19) (22) (23)

DESCRIPCIÓ:

Actes de les reunions. Índex de satisfacció per part de les famílies (enquesta).

La participació en les diferents activitats organitzades per les entitats locals i comarcals està reflectida en els apartats anteriors d’aquesta programació. o o o o o o o o

Concurs de redacció (Taula del Sènia). Jocs Florals Escolar de Catalunya. (Dep. D’ensenyament) Proves Cangur (Societat catalana de matemàtiques) Concurs de redacció i dibuix (Penya Blaugrana local). Trobada amb el grup local de castellers. Participació en la setmana de la solidaritat (Ajuntament). Visita al centre cultural per veure teatre. Altres.

Proposta d’activitats del Consell escolar municipal: - Dia de la Música. 53


Programació General Anual, 2018 – 2019

-

Setmana de la Solidaritat. Concurs literari local Sant Jordi.

EQUIP RESPONSABLE: AVALUACIÓ:

Equip Directiu / Consell de direcció.

ACTUACIÓ_ 3:

8.3. Participació en els mitjans de comunicació locals.

Nombre d’actuacions realitzades. Realització de les activitats previstes a la PGA (memòria anual de centre).

(20) (17)

DESCRIPCIÓ:

Realitzar participacions periòdiques a la Revista Ràpita. Iniciar la participació en Ràdio Ràpita amb alumnat i professorat del centre.

EQUIP RESPONSABLE:

Equip Directiu

AVALUACIÓ:

Nº de col·laboracions efectuades > 10.

54


Programació General Anual, 2018 – 2019

OBJECTIU 9 Planificar activitats esportives i de lleure accessibles a tot l’alumnat.

ACTUACIÓ_ 1: (21)

9.1. Prossecució de les activitats extraescolars a través del Pla Català de l’Escolar Escolar, l’AMPA i d’altres associacions municipals.

DESCRIPCIÓ: Durant el present curs s’oferten les següents activitats esportives: o o o o o o

Patinatge Handbol Futbol Judo Bàsquet Escacs

A més està prevista la realització les següents sortides per participar en activitats esportives: o o o o o

Club nàutic (setmana blava). Jocs esportius a la platja. Club Esportiu local Jony Montañés o Bahia Mar. Jornada de portes obertes: Unió Esportiva Rapitenca. Piscina municipal.

EQUIP RESPONSABLE:

Coordinador Pla català de l’esport.

AVALUACIÓ:

Registre d’actuacions realitzades (Memòria Anual de centre).

55


Programació General Anual, 2018 – 2019

Document acordat en Claustre de Professors el dia …. de setembre, i en Consell Escolar el dia ….. de setembre de 2018.

Sant Carles de la Ràpita, a .... de setembre de 2018.

La Directora

Vicky Bòria i Castellà

56


Programació General Anual, 2018 – 2019

ANNEX

57

PGA_18-19  
PGA_18-19  
Advertisement