Page 1

Digest піврічне видання | випуск #13 semiannual | issue #13

leadership transparency legality motivation

лідерство прозорість законність мотиваціяП

оточна ситуація вимагає від України активізації не тільки внутрішніх джерел фінансування економічного розвитку, які забезпечують повільне економічне відновлення, а також і зовнішніх. Залучення іноземних інвестицій є головним складником швидкого виходу з економічної кризи, яка панує в Україні. Основою економічного підйому будь-якої країни є залучення чималих обсягів капіталовкладень у ключові сектори національного господарства. Але багато хто забуває про те, що якщо ми не будемо інвестувати в себе, у свій розвиток, технології, здоров'я нації, освіту, то внаслідок зазнаємо ті самі проблеми, адже насамперед усі зміни потрібно починати з себе. Будь-який проект вимагає повної віддачі, необхідності вийти за свої межі і спробувати подумати трохи інакше, ніж звикли завжди, запропонувати ринку щось нове, унікальне, і тільки в цьому разі можна стати помітним для інвесторів. Іноземні та національні інвестори звернуть увагу на перспективи української економіки лише за умови системних змін у конкретному напрямі. Крім того, важливим чинником залишається державне та громадське регулювання, яке має не перешкоджати, а цілком сприяти розвитку і впровадженню нових ідей. Ми, як консультанти, бачимо свою безпосередню роль у цьому складному процесі і хочемо брати участь у становленні української економіки.

Олена Вольська

Керуючий партнер та директор

T

he current situation requires that Ukraine undergoes activation, not only in terms of domestic sources of financing for economic development, which ensure a slow economic recovery, but also external sources. Attracting foreign investment is the main component for quickly exiting the economic crisis currently taking place in Ukraine. The basis for the economic recovery of any country is the ability to attract significant amounts of capital investment in the main sectors of the national economy. But many forget that if we do not invest in ourselves, in our development, in technology, in the health of the nation and in education, we will ultimately face all the same problems, because first of all, all these changes need to begin with ourselves. Any project requires full dedication, the need to go beyond one’s limits and try to think a little differently than usual, to offer the market something that is new and unique. Only in this case can one become noticeable for investors. Foreign and national investors will pay attention to the Ukrainian economy’s prospects only under in the event that systemic changes are being made in a particular direction. In addition, both state and public regulation remain important, and this should not impede, but instead completely contribute to, the development and implementation of new ideas. We, as consultants, see our immediate role in this complex process, and we want to take part in developing the Ukrainian economy.

Helen Volska

Managing Partner and DirectorВеликомасштабні інновації ніколи не створюються тими, хто бажає зберегти власний спокій ...

Джин Ландрам Large-scale innovations are never introduced by those wishing to maintain their own peace of mind ...

Gene N. Landrum


УКРАЇНА: В ОЧІКУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ДИВА UKRAINE: IN ANTICIPATION OF AN INVESTMENT MIRACLE

7

ЛІЗИНГ АБО КРЕДИТ – ОСЬ У ЧОМУ ПИТАННЯ LEASE OR LOAN - THAT IS THE QUESTION

15

ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ CONTROLLING DOCUMENT WORK FLOW

25


Дайджест піврічне видання | випуск #13

7

УКРАЇНА: UKRAINE: В ОЧІКУВАННІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО

ДИВА

ПОЧАТИ РОЗМОВУ ПРО ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ВАРТО ЗІ СТАРОГО АНЕКДОТУ, В ЯКОМУ "ЛОЖКИ ПОТІМ ЗНАЙШЛИСЯ, АЛЕ ОСАД ЗАЛИШИВСЯ".

Н

а жаль, саме цей анекдот спадає на думку, коли оцінюєш боротьбу за поліпшення інвестиційного клімату в Україні. Адже, з одного боку, інвестиції насамперед гуртуються на сухих цифрах і аналізі, тобто ці поняття передусім раціональні. З іншого боку, будь-які інвестиційні рішення приймаються зрештою людьми, які під час прийняття рішення керуються певним абсолютно невідомим відсотком ірраціонального й емоційного. Досить часто інвестиційний к лімат в Україні оцінюється і сприймається саме емоційно. Цьому зазвичай сприяють несистемні дії держави в особі різних державних установ на всіх рівнях влади та силових структур (як, наприклад, нещодавні обшуки СБУ, який напевне шукав лохнеське чудовисько в одного з небагатьох системних інвесторів).

IN ANTICIPATION OF AN INVESTMENT MIRACLE WHEN STARTING A CONVERSATION ABOUT THE INVESTMENT CLIMATE, IT’S WORTH RECALLING THE OLD ANECDOTE "THE SPOONS WERE LATER FOUND, BUT THE SEDIMENT REMAINED".

U

nfortunately, this is the same anecdote that comes to mind when assessing the struggle for improving the investment climate in Ukraine. After all, on the one hand, investments are, first of all, combined in dry figures and analysis. In other words, these concepts are primarily rational. On the other hand, any investment decisions are ultimately made by people who, when making their decision, are guided by a certain absolutely unknown ratio of that which is irrational and that which is emotional. Quite often, the investment climate in Ukraine is assessed and perceived emotionally. This, as a rule, is facilitated by the state’s non-systematic actions through various state institutions at all levels of government, as well as law enforcement agencies (such as recent searches carried out by the Security Service, who were probably looking for a Loch Ness


8 Якщо повернутися до неемоційного оцінювання інвестиційного клімату, то треба зазначити, що воно базується на аналізі низки чинників, які впливають на економічне зростання. Вихідними параметрами такого аналізу, які і дають змогу зрозуміти, наскільки інвестиційний клімат привабливий, є:

monster in one of the few system investors). If we return to the non-emotional assessment of the investment climate, we see that it is based on an analysis of a number of factors that affect economic growth. The output parameters of such analysis, which in fact make it clear how attractive the investment climate actually is, include the following:

НАДХОДЖЕННЯ ТА ВІДТІК КАПІТАЛУ/CAPITAL RECEIPT AND OUTFLOW 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000

Прямі інвестиції в Україну, у млн доларів/ Direct investment in Ukraine, USD mln.

20 16

20 15

20 14

20 13

20 12

20 11

20 10

0

Прямі інвестиції в Україну, у млн доларів/ Direct investment in Ukraine, USD mln.

РІВЕНЬ ІНФЛЯЦІЇ /INFLATION RATE 148,70

160 140 112,10

120 100 80

99,70 109,40

108

100,60

60 40 20 Інфляція, % до попереднього року / Inflation, % compared to the previous year

113,90


Дайджест піврічне видання | випуск #13

9 РІВЕНЬ ВІДСОТКОВИХ СТАВОК / INTEREST RATE LEVEL 25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 -

2010

2011

2012

2013

2014

201

2016

2017

Облікова ставка НБУ / NBU Discount Rate

ЧАСТКА ЗАОЩАДЖЕНЬ У ВВП

/ SHARE OF SAVINGS IN GDP

2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000

ВВП (млн. грн.)/ GDP (UAH mln)

20 16

20 15

20 14

20 13

20 10

20 11

20 12

0

Валове нагромадження (млн. грн.)/ Gross agglomeration (UAH mln)

25.00 20.00 15.00 10.00 5.00 -

2010

2011

2012

Частка заощаджень у ВВП / Savings ratio in GDP

2013

2014

201

2016


10 Водночас вхідними параметрами, які визначають значення вихідних параметрів та характеризують потенціал зростання інвестицій, є:  природні ресурси та стан економіки;  якість та наявність робочої сили;  рівень розвитку та доступності об’єктів інфраструктури;  політична стабільність та передбачуваність;  макроекономічна стабільність;  якість державного управління;  рівень регулювання економічної діяльності;  стабільність банківської системи;  рівень дотримання законності;  захист прав власності;  рівень корупції;  якість податкової системи та рівень податкового навантаження.

At the same time, the input parameters determining the values of the output parameters and characterizing investment growth potential are as follows:  natural resources and the state of the economy  quality and availability of labor  level of development and accessibility of infrastructure facilities  political stability and predictability  macroeconomic stability  quality of public administration  level of regulation of economic activity  stability of the banking system  level of compliance with the law  protection of property rights  level of corruption  quality of the tax system and level of tax burden.

Як видно із вищезазначеної інформації, 20152016 роки характеризувалися стрімким падінням прямих інвестицій (FDI) в Україну. Цілком зрозуміло для країни, на частині території якої фактично іде війна і яка вкотре переживає суттєву економічну і фінансову кризу. Так, реакція ринку має певну інертність, і якщо за фактичною ситуацією стрімке падіння FDI та інших макроекономічних показників можна було очікувати вже у 2014 році, фактично це відбулося пізніше. Водночас у 2015-2016 роках такий показник, як частка заощаджень у ВВП, почав показувати позитивну динаміку після обвалу у 2014 році. У 2016 році НБУ почав знижувати облікову ставку, і така політика продовжується у 2017 році, що дає сподівання на зміну відношення інвесторів до країни. Але одними показниками інвестора не заохотиш. Держава намагається й таки проводить певні дії для покращення інвестиційного клімату. Так, за останні 12 місяців відбулося:  очищення банківської системи;  поступове пом’якшення валютного регулювання;  автоматичне відшкодування ПДВ, яке було проблемою номер один упродовж

As can be seen from the information provided above, the years 2015-2016 were characterized by a rapid drop in direct investment (FDI) in Ukraine. This is quite understandable for a country with part of its territory undergoing war, and which is experiencing a significant economic and financial crisis. So, the market reaction has a certain inertia, and while, in fact, a rapid fall in FDI and other macroeconomic indicators was expected as early as 2014, in fact, this happened only later. At the same time, in 2015-2016, such an indicator as the share of savings in GDP began to show positive dynamics after the economic collapse in 2014, while, in 2016, the NBU began to reduce the discount rate, and this policy is continuing now in 2017. This gives hope that investors’ attitude to the country is changing, but indicators alone will not be enough to attract indicators. The state has been trying, and still is, to take certain actions in order to improve the country’s investment climate. Thus, the following has been happening over the last 12 months:  cleaning up the banking system.  gradually easing foreign exchange regulation.  automatic VAT refunds, which has been the


Дайджест піврічне видання | випуск #13

11 багатьох років;  вдосконалення податкового кодексу. Спрощування податкового обліку та наближення його до звичайного бухгалтерського. Не зважаючи на прогресивність кроків, очевидно, що їх недостатньо. І порівнюючи з тим, що можливо було зробити, це навіть не півкроки. Так, на думку експертів EBS, абсолютно необхідними терміновими діями для приваблення інвестора є такі:  зняття мораторію на продаж землі та встановлення прозорих правил на ринку землі;  лібералізація валютного регулювання. На сьогодні жорстке валютне регулювання контролює відтік капіталу, але, з іншого боку, не дає гарантії інвесторам на повернення їхніх інвестицій;  повернення довіри до судової системи.

УКРАЇНА: ПОРТРЕТ ІНВЕСТОРА Хто ж насправді інвестує в Україну? Упродовж багатьох років аналітика та статистика свідчила, що головний інвестор в Україну (приблизно 30% річних інвестицій) – це Кіпр. Зручний податковий режим між двома країнами та особливості податкового законодавства Кіпру, а саме те, що доходи/ збитки від здійснення інвестицій не включаються до оподатковуваного доходу, є основними чинниками, що впливають на таку статистику. Крім податкових зисків інвестори також піклуються про можливість вирішення спорів у міжнародних судах. Треба зазначити, що, на жаль, ця статистика поки що не дає можливості оцінити частку справжніх іноземних інвесторів та реінвестиції саме українського бізнесу в Україну. З одного боку, добре, що гроші повертаються в країну, з іншого боку, для стрімкого розвитку країни вкрай необхідні справжні іноземні інвестиції. Зазвичай іноземні інвестори привносять у країну не лише кошти, а й найкращі світові практики, менеджмент, сучасні технології. Та, на жаль, стратегічні інвестори не поспішають в Україну. До того ж зазвичай стратеги розглядають Україну не стільки як ринок збуту, а більше як ринок дешевого трудового ресурсу,

country’s number one problem for many years.  improving the tax code. Simplifying tax accounting and bringing it closer to ordinary accounting. Whatever progressive steps are being taken, obviously they are not enough. Also, compared to what could be done, this doesn’t even represent a half-step.  withdrawing the moratorium on the sale of land, and establishing transparent regulations regarding the land market.  liberalizing currency regulation. To date, strict currency regulation has controlled the outflow of capital. However, on the other hand, this does not guarantee investors a return on their investments.  returning confidence in the judiciary.

UKRAINE: INVESTOR PORTRAIT Who actually invests in Ukraine? For many years, analysts and statisticians said that Cyprus is the main country investor in Ukraine (about 30% of annual investment). In fact, a convenient tax regime between the two countries and the peculiarities of the Cyprus tax law, namely the fact that income/ loss from an investment are not included as taxable income, is the main factor affecting such statistics. In addition to tax benefits, investors also care about the possibility of resolving disputes in international courts. Also, unfortunately, such statistics do not yet provide the opportunity to assess the share of real foreign investors and reinvestment, specifically by Ukrainian business, in Ukraine. On the one hand, it is good that this money is returned to the country. On the other hand, real foreign investment is urgently needed to ensure the country's rapid development. Usually foreign investors bring not only the means to the country, but also the world’s best practices, management, and modern technologies. But, unfortunately, strategic investors are in no hurry to invest in Ukraine. In addition, strategists often view Ukraine not so much as a sales market, but more like a market for cheap labor resources, which factually has manufacturing outsourcing in Ukraine. One example of such an investment in


12 фактично розташовуючи в Україні виробничий аутсорсинг. Прикладом такої інвестиції за останні роки є Фукджикура. Зрозуміло, створення тисяч робочих місць має суттєвий позитивний вплив на локальну економіку. Варто зазначити, що зазвичай такі підприємства є суттєвими платниками податків. З іншого боку, незважаючи на офіційну

статистику щодо зайнятості й безробіття в Україні, фактична тенденція – скорочення робочої сили в Україні та її поступове подорожчання. Отже, довгостроковість перебування такого типу інвесторів в Україні може бути під питанням.

Що стосується професійних інвесторів, на сьогодні в Україні працюють декілька інвестиційних фондів. Найбільш активні серед них – це фонди під управлінням SigmaBleyzer, NCH Capital, Euroventures, Horizon Capital та Dragon Capital. Але активні фонди, що й далі інвестують – це фактично Horizon Capital та Dragon Capital. Так, в листопаді 2015 року Dragon Capital анонсував новий фонд Dragon Capital New Ukraine Fund. За півтора роки фонд фактично інвестував тільки в об’єкти нерухомості. Нерухомість, знаходячись фактично на нижній межі вартості в Україні є достатньо привабливим об’єктом інвестування не тільки для організованих фондів, але й для індивідуальних інвесторів. Згідно заявам менеджменту фонду, угоди в інших сферах та галузях наразі вже знаходяться на завершальних стадіях. Вважаючи на зрозумілі правила гри і принципи роботи, можливість достатньо швидко і легко зробити необхідні перед-інвестиційні перевірки, інвестиція в нерухомість виглядає як найбільш легка і проста наразі, в той час як інвестування в інші галузі потребують більш детального та глибокого передінвестиційного аналізу. Horizon Capital, зі свого боку, звертає першочергову увагу на компанії з експортним потенціалом. Водночас предметом експорту можуть бути як продукти, так і послуги. Наприклад, славнозвісний ІТ-сектор. Ще одним активним інвестором в Україні є IFC. Організація здійснює надання позик, інвестування у формі пайової участі в капіталі,

recent years is Fukjikura. Of course, creating thousands of jobs has a significant positive impact on the local economy. It is worth noting that, as a rule, such enterprises are significant taxpayers. On the other hand,

despite official statistics on employment and unemployment in Ukraine, the actual trend entails a reduction in the labor force in Ukraine and its gradual rise in price. Thus, it remains questionable as to whether type of investors would stay for the long term in Ukraine.

As for professional investors, today several investment funds exist in Ukraine. The most active of them are funds managed by SigmaBleyzer, NCH Capital, Euroventures, Horizon Capital and Dragon Capital. But the active funds that continue to invest are actually Horizon Capital and Dragon Capital. In November 2015, Dragon Capital announced a new fund ‘Dragon Capital New Ukraine Fund’. For a year and a half, the fund actually invested solely in real estate. Real estate, which is actually at the lower value threshold in Ukraine, is quite an attractive investment object, not only for organized funds, but also for individual investors. According to statementі of fund management agreements in other fields and sectors are already in the final stages. Given the clear rules of the game, work principles, and the ability to quickly and easily make necessary pre-investment audits, investing in real estate looks like the easiest and easiest thing thus far, while investment in other areas requires more detailed and in-depth due diligence Horizon Capital, in turn, gives high priority to companies with export potential. Moreover, by exports, we mean both products and services. The famous IT sector is but one of these. Another active investor in Ukraine is IFC. Organization provides loans, investment in the form of equity, structured financing and risk management products, provides consulting services to encourage private sector development. IFC has more than 70 investment projects in Ukraine. Currently, three projects are on approval stage.


Дайджест піврічне видання | випуск #13

13 пропонує структуроване фінансування та продукти з управління ризиками, а також надає консультаційні послуги з метою стимулювання зростання приватного сектора. IFC має за плечима понад 70 інвестиційних проектів в Україні. Наразі 3 проекти знаходяться на стадії підтвердження. Звичайно, портфельному інвестору цікаво вкладати кошти в компанії, що мають потенціал росту, точніше, потенціал росту вартості компанії. Традиційні зони пошуку такого потенціалу – ринок, технології, операційні процеси та операційна ефективність, прозорість та якісна система фінансової та управлінської звітності. Варто зазначити, що як із погляду технологій та ефективності операційних процесів, так і з погляду прозорості та ефективного фінансового управління, українські компанії ще й досі створюють можливості для інвесторів. Так, стратегічно привабливі українські компанії й на сьогодні часто мають незрозумілу структуру, суттєво економлять на податках та не є прозорими ні для зовнішнього світу, ні для самих себе. Для професійного інвестора прин-

ципово важливо, щоб компанія – потенційний об’єкт інвестицій мала можливість побудувати прозорий бізнес, зберігши водночас розумну частину фінансового результату, який вона демонструє до такої реструктуризації. Інакше кажучи, щоби компанія мала здорову бізнес-модель.

БІЗНЕС ПО-УКРАЇНСЬКІ: OPEX VS CAPEX Разом із цим, на жаль, українські підприємці неохоче роблять інвестиції або реінвестиції у свої ж компанії. Очікування швидкої окупності й далі домінує в поведінці підприємців, отже, компанії часто мають занизькі капітальні витрати, зависокі поточні, заміщуючи обладнання та технології тією самою нібито дешевою робочою силою. Нерідко такі компанії справді мають "роздуті штатки" і відповідну віру в те, що люди коштують копійки, їх завжди можна знайти, не має значення, скільки їх задіяно. Типовий приклад, коли зовнішня нестабільність, помножена на прискорені очікування, призводить до того, що

Of course, it is interesting for a portfolio investor to invest in companies that have the potential for growth, more precisely, the potential for the company's value to grow. The traditional zones for seeking out such potential include the market, technologies, operational proce s se s and operational ef ficiency, transparency and a quality financial and management reporting system. It is noteworthy that, from the point of view of technology and the efficiency of operational processes, both in terms of transparency and effective financial management, Ukrainian companies still create opportunities for investors. Thus today, strategically attractive Ukrainian companies often have an incomprehensible structure, significantly economize on taxes, but lack transparency, both with respect to the outside world and themselves. It is fundamentally

important for a professional investor that a company – as a potential investment object – has the opportunity to build a transparent business while maintaining a reasonable part of the financial result it is demonstrating during such restructuring. In other words, the company has a healthy business model.

BUSINESS IN UKRAINIAN: OPEX VS CAPEX Along with this, unfortunately, Ukrainian entrepreneurs are reluctant to invest or re-invest in their own companies. Expectations of quick payback continue to govern entrepreneurs’ behavior, which results in companies often having capital expenditures that are too low, high current expenditures, replacing equipment and technology with this same supposedly cheap labor. Often such companies have a "bloated staff" and the corresponding belief that people are worth a penny, that they can always be found, and that it does not matter how many of them are involved. A typical example, when external instability is multiplied by accelerated expectations leads to the fact that OPEX is more


14 OPEX перемагає CAPEX, миттєвий результат перемагає майбутнє й компанії, разом із цілою країною, втрачають перспективи. Адже дешева робоча сила, як українська "фішка", стає так само чинником ризику й обмеженості ресурсу. І хоча певні компанії мають відповідні професійні HR-служби, навчальні плани та навіть корпоративні університети, оцінюючи наявність компетентного персоналу різних рівнів та його якість, можна сказати, що інвестиції в персонал, його якість, компетентність, мотивованість та ефективність швидше виняток, ніж правило. Цілком очевидно, що інвестиційний клімат у країні "залишає бажати кращого". Але фактично в нас не має іншого виходу, як робити все можливе для його покращення як для локальних, так і для іноземних інвесторів, так, щоб всі були однаково зацікавлені вкладати в майбутнє й у розвиток. Адже сьогоденний світ нульових відсоткових ставок лишає не так багато можливостей для цікавих інвестицій. Зміни завжди даються важко, адже необхідно вийти зі своєї комфортної зони та робити щось інше, ніж робив до цього. Але це і є єдиний і надійний шлях до кращого майбутнього як своєї компанії, так і країни загалом. Українським компаніям необхідно навчитися віддавати трохи більше, знаючи, що в перспективі більше й одержиш. Залишається сподіватися на те, що український бізнес побачить усі свої переваги і зможе ними скористатися.

ОЛЕНА ВОЛЬСЬКА

Керуючий партнер та директор, EBS HELEN VOLSKA

Managing Partner and Director, EBS

important than CAPEX, the instant result wins out over future achievements, and companies, along with the whole country, loses out on prospects. After all, cheap labor, like a Ukrainian "bonus", is also becoming a risk factor and a limited resource. And although certain companies have relevant professional HR services, curricula and even corporate universities, upon assessing the competent personnel available at various levels and their quality, it can be said that investing in personnel and their quality, competence, motivation and efficiency is more of an exception rather than the rule. It is clear that the investment climate in Ukraine still "leaves much to be desired". In fact, we have no other choice but to do everything possible to improve it, for both local and foreign investors, so that everyone is equally interested in investing in the future and in development. After all, today's world of zero interest rates leaves not so many opportunities for interesting investments. Changes are always hard to make, because you need to leave your comfort zone and do something different than has been done before. But this is the only and sure way to a better future, for both our company and the country as a whole. Ukrainian companies need to learn to give a little more, knowing that they can receive more in the end. Now we only need to hope that Ukrainian business will see all its advantages and will be able to use them.

NATALY SARGUNS

Старший партнер, EBS НАТАЛІЯ САРГУНС

Senior Partner, EBS


Дайджест піврічне видання | випуск #13

15

Загальний обсяг надання послуг фінансового лізингу в Україні (лізингодавці та фінансові компанії) у 2016 році збільшився на 13 %, як порівняти з 2015 роком – до 22,6 млрд грн. Структура лізингового ринку така: 70 % – автомобілі, 27-28 % – сільськогосподарська і спеціалізована техніка. За 2016 рік укладено 17 тис. лізингових договорів, що на 24 % більше, ніж роком раніше, і на 30 % більше, ніж у 2013-2014 рр. Юридичні особи-лізингодавці за рік уклали 9 тис. договорів фінансового лізингу, що вдвічі більше, ніж роком раніше, на суму понад 9,6 млрд грн. Зокрема, на фінансування в царину автотранспорту було спрямовано 7,9 млрд грн, сільгосптехніки – 5,6 млрд грн, на обладнання в харчовій промисловості – 460 млн грн, хімічної – 127 млн грн. Зростання спостерігається у всіх сегментах ринку лізингових послуг. Показово, що обсяг продажів лише одного сегмента легкових автомобілів у 2016 році в 1,5 раза вище обсягу продажів усього ринку лізингу транспорту 2015 року (5 167 од. проти 3 422 од.). Рівень проникнення лізингу в автопродаж показав рекордні 9 % (середній показник останніх років – 6-7 %). 5800 автомобілів – це максимальне проникнення в авторинок за всю історію лізингу в Україні. Це 8,3 % всіх проданих авто, або кожен дванадцятий автомобіль. Для порівняння: банки профінансували придбання 12-13 % авто.

The total volume of financial leasing services in Ukraine (leasing companies and financial companies) in 2016 increased by 13% compared with 2015, reaching UAH 22.6 billion. The structure of the leasing market is 70% passenger vehicles, 27-28% agricultural vehicles and special equipment. A total of 17 leasing contracts were concluded in 2016, which is 24% higher than the year earlier and 30% more than in 2013-2014. For the year, legal entity leasing companies concluded 9000 financial contracts for leasing, which is twice more than the previous year, amounting to more than UAH 9.6 billion. In particular, a total of UAH 7.9 billion was directed towards financing motor vehicles, UAH 5.6 billion for agricultural vehicles, UAH 460 million for equipment in the food industry, and UAH 127 million for the chemical industry. Growth is observable in all segments of the leasing services market. It is noteworthy that sales in just one segment of the passenger car market in 2016 amounted to 1.5 times the volume of sales across the entire transport leasing market in 2015 (5167 units compared to 3422 units). The level of penetration of leasing in passenger vehicle sales was at a record high 9%, with 6-7% being the average in recent years. At 5800 vehicles, this is the maximum penetration into the auto market in the entire history of leasing in Ukraine. This amounts to 8.3% of all cars sold (or every twelfth car). In comparison, the banks financed the purchase of 12-13% of all passenger vehicle.


16

ЛІЗИНГ АБО LEASE OR КРЕДИТ – ОСЬ LOAN - THAT IS У ЧОМУ ПИТАННЯ

THE QUESTION

Далеко не кожен українець сьогодні має змогу придбати нове або потримане авто "остаточно й безповоротно" — прийти в автосалон, оплатити покупку і виїхати щасливим володарем чотириколісного друга. Мало в нашій країні й тих, хто може скористатися розстрочкою або банківським кредитом, щоб оплатити вартість машини частинами. І цей факт стосується не лише "простих" громадян, але й підприємств. У пошуках фінансових ресурсів для розвитку бізнесу компанії здебільшого віддають перевагу лізингу перед кредитом. Особливо сьогодні, коли дістати кредит дуже складно. Компанії з прогресивним менеджментом постійно шукають нові способи розв'язання завдань, а сучасний лізинг має багато переваг перед кредитом, бо він є ефективним інструментом фінансування транспортних засобів. Ми пропонуємо порівняти лізинг із кредитом, щоби оцінити, який підхід вигідніший.

Not every Ukrainian can currently afford to buy a new car or even a second-hand vehicle "once and for all" – they can’t just come to a showroom, pay for their purchase and leave as the proud owner of a four-wheeled friend. There are also not so many people in Ukraine who can take advantage of the option of paying in installments or taking out loans in order to cover the cost of a new vehicle. Of course, this fact applies not only to "ordinary" citizens, but also to businesses. When searching out financial resources for business development, most companies are showing an increasingly preference for leasing compared to credit – especially in today's situation, when it is very difficult to obtain a loan. Companies with progressive management are constantly looking for new ways to solve problems, and today, leasing offers many advantages over taking out a loan, and has shown itself to be an effective instrument for financing vehicles. In this article, we shall offer a comparison between leasing and taking out credit in order to assess which of these two is actually the better option.

КЛЮЧОВІ ВІДМІННОСТІ У разі придбання автомобіля в кредит позичальник є його власником. Авто записане в техпаспорт. Якщо купувати в лізинг, власником є банк, що надав лізинг, або лізингова компанія. Також різниця полягає в тому, що банківський кредит – це позика з відсотками, а лізинг – це цілий комплекс послуг.

У ЯКИХ ВИПАДКАХ ВИГІДНО БРАТИ ЛІЗИНГ, А В ЯКИХ – КРЕДИТ Клієнту, який рахує вартість автомобіля тільки в його гривневому еквіваленті, вигідніше купувати автомобіль у кредит: щомісячний платіж буде менший. Однак на початковому

KEY DIFFERENCES: In cases where a vehicle is purchased on credit, the borrower is its owner. It is recorded as such in the vehicle registration (logbook). If you purchase a vehicle through leasing, the factual owner is the bank that granted the lease, or else the leasing company. Also, another difference lies in the fact that a bank loan is a loan with interest, while leasing entails a whole range of services. In which cases it is advantageous to lease, and in which cases is credit preferable? For a client who understands the costs of a vehicle solely by its hryvnia equivalent, it would be more advantageous to purchase a vehicle on credit. The monthly payment will end up costing


Дайджест піврічне видання | випуск #13

17 етапі доведеться самостійно заплатити за реєстрацію автомобіля, страховку на нього, різні податки. Якщо ж клієнтові важливо на початку придбання машини витратити якомога менше й водночас отримати комплекс послуг, то краще вибирати лізинг.

less. However, initially the client may have to pay for car registration, insurance fee, and various taxes. If if it important for the client that the initial capital outlay for the vehicle’s acquisition is as little as possible, while still obtaining a full range of services, then leasing is the best option.

СТАВЛЕННЯ

RELATIONSHIP:

Лізингові компанії ставляться до клієнтів трохи лояльніше, ніж банки, і частіше розглядають заявки "в індивідуальному порядку", знижуючи ставки клієнтам із гарною кредитною історією. У деяких випадках лізинг авто може бути навіть вигіднішим, ніж кредит, але тут треба бути даже обережним: занадто дешевий "сир" — перша ознака лізингових шахраїв. А їх на ринку надзвичайно багато.

Leasing companies are more loyal to their clients than banks are, and they show an increasingly tendency towards reviewing financing applications "on an individual basis" and lowering rates for clients who have a good credit history. In some cases, auto leasing may be even more favorable than taking credit, but it is necessary to be extremely careful with this question. Metaphorically, we can say that ‘cheese’ that is too cheap is the first sign of a leasing scam. The amount of such scams on the market is remarkably large.

БАНКИ Незважаючи на те що кредитування набирає обертів, одержати автозайм у банку простіше не стало. Банкіри, як і раніше, ретельно фільтрують клієнтів, процентні ставки все ще високі, а початкові витрати за кредитом обтяжуються для позичальника збором у пенсійний фонд, страхуванням КАСКО та оплатою реєстрації авто. Для когось усі ці чинники (або навіть один із них) можуть стати вирішальною причиною для відмови від покупки авто в кредит і розглядання альтернативних способів позики — наприклад, фінансового лізингу або оренди авто з правом викупу. Ці варіанти найчастіше використовують підприємці: великі фірми через лізинг регулярно оновлюють автопарки.

BANKS:

РИНОК

MARKET:

Гравці ринку зазначають, що попит на лізинг із боку українців зростає. "Зараз кількість укладених лізингових договорів корелює зі зростанням попиту на автомобілі, а він потроху відновлюється — разом із стабілізацією курсу долара і вартістю автомобілів у гривневому еквіваленті".

Market participants note that demand for leasing among Ukrainians is growing. "Now the number of leasing contracts concluded is correlated with an increase in demand for motor vehicles, and this is gradually recovering - as quickly as the dollar exchange rate and the cost of vehicles in UAH equivalent is being stabilized".

In spite of the fact that bank lending is gaining momentum, it has not become any easier to obtain an auto loan from banks. Bankers continue to carefully filter customers, interest rates are still high, and the initial expenditures on a loan for the borrower are aggravated by the required pension fund contributions, comprehensive insurance and payment for the vehicle’s registration. For some people, all these factors (or even one) can become the decisive reason that they refuse to purchase vehicles on credit, instead considering alternative ways of borrowing, such as financial leasing or rental of vehicles with the right of redemption. This is used by businesses: large firms regularly update their fleets through leasing arrangements.


18 УМОВИ

TERMS AND CONDITIONS:

Низька планка вимог у лізингових компаніях пояснюється легко: коли людина бере авто в оренду, юридичним власником машини залишається лізингодавець. Право власності на авто переходить до лізингоодержувача лише після повного розрахунку з компанією — на відміну від кредиту, де заставне майно належить клієнту після оплати початкового внеску. Тому в разі виникнення проблем з обслуговуванням заборгованості набагато простіше забрати в клієнта авто. Це може статися не тільки в разі частих пропусків щомісячної плати, але і з інших причин: наприклад, у разі перевищення щорічного пробігу або ухилення від техогляду в ті строки та на тій станції, яку вказала лізингова компанія. Важливий плюс лізингу в тому, що витрати на реєстрацію автомобіля, на збір у пенсійний фонд і страхування розподіляються в часі і сплачуються в складі щомісячних платежів. У разі отримання кредиту ці витрати відразу лягають на позичальника й у деяких випадках можуть скласти до 10 % вартості авто. Дорожче, ніж кредит, лізинг може бути тільки в одному випадку — якщо в лізингові платежі включені витрати, що пов'язані із сервісом автомобіля, сезонною заміною шин та подібні.

The reason for the relatively low standards of leasing companies’ requirements is simple: when a person obtains a vehicle via a rental, the leasing company is the vehicle’s factual legal owner. Ownership of an automobile is only transferred to the lessee after the payment has been fully made. This contrasts with a loan arrangement, where the collateralized property belongs to the client after making the initial fee payment. This is the key reason why, in the case that a person has problems paying down their debt, it is much easier to reclaim the client’s vehicle. This does not only happen in the case that the monthly payments are frequently missed, but also for other reasons, such as running above the permitted annual mileage or failing to have the vehicle inspected at the specific times and stations stipulated by the leasing company. One important advantage of leasing is that the cost of registering a car, of contributions to the pension fund and also insurance are distributed over a period of time and paid as part of the monthly payments. When applying for a loan, these costs are directly borne by the borrower and, in some cases, they can be up to 10% of the cost of a vehicle. Leasing can be only more expensive than taking out a loan in one case – if the leasing payments include the costs associated with the vehicle’s servicing, the seasonal replacement of tires and so on.

КРЕДИТНА ІСТОРІЯ Зазвичай лізингодавець просить аванс у розмірі 30 % і готовий укладати договір на термін від року до п'яти років зі ставкою фінансування 25-27 % у гривнях. Але ціна лізингу в нас прив'язана до ставок кредитів. І судячи з динаміки, приблизно через півроку ми прогнозуємо незначне зниження ставок — як у банках, так і в лізингових компаніях. Але треба враховувати, що лізингодавці індивідуально підходять до клієнтів, на відміну від банків, де єдина ставка й умови для всіх. Наприклад, якщо вас вважають не дуже благонадійним, то компанія збільшить розмір першого внеску, скоротить термін

CREDIT HISTORY: As a rule, the leasing company requests a deposit of 30% and is ready to enter into a contract for a term of one to five years with a financing rate of 25-27% in UAH. However, the leasing price is tied to loan rates. Also, judging by the dynamics, after about six months, we expect a slight decrease in rates, for both banks and leasing companies. But it should be kept in mind that leasing companies have their own individual approach to clients, unlike banks, where there is a single rate and the same conditions for everybody. For example, if the company deems that you are not very trustworthy, it will increase the amount


Дайджест піврічне видання | випуск #13

19 фінансування й підвищить ставку. А ось клієнти з позитивною кредитною історією можуть розраховувати на особливе ставлення лізингодавця. Якщо клієнт справлявся з платежами за кредитами під час двох попередніх криз, то ймовірність, що він буде виконувати зобов'язання за договором лізингу, чимала. Зараз значення чинника ідеальної кредитної історії буде тільки зростати. Утім, реальну економію однієї тільки репутацією не заробиш: здешевити лізинг можуть партнерські програми з дилерами і виробниками. Вони більш вигідні, оскільки певні складники ціни компенсуються за кошт спеціальних фінансових механізмів із боку виробників або імпортерів. На жаль, на відміну від кредитних партнерських програм лізингові на українському ринку поки поодинокі.

РИЗИКИ Зростання попиту на автолізинг і бажання заощадити призвели до справжнього сплеску шахрайства в цій сфері. Упродовж майже півроку на профільних форумах в інтернеті публікують історії про те, як лізингові компанії беруть із клієнтів гроші й залишають їх із носом. Найчастіше, з погляду права, шахрайства в чистому вигляді ніби немає, а сама схема елементарна. Такі псевдолізингові компанії націлюються на фізосіб. У мережі масово розміщується реклама про продаж нових авто різних марок за ціною, що на 10-20 %, а то й на 30 % нижча, ніж у офіційного дилера. Однак таких знижок у реальному житті немає, адже будь-яку цінову акцію проводить дилер, а не лізингова компанія. Клієнту обіцяють поставити автомобіль упродовж тижня, але після передоплати від 10 до 50 тис. грн клієнт підписує договір — і залишається ні з чим, тому що підписав не лізинговий договір, а договір про надання консультаційних послуг із вибору автомобіля вартістю 10-50 тис. грн. Є договір, оплата зроблена, послуга надана.

of the first installment, will shorten the financing period and increase the loan rate. But clients with a positive credit history can expect special treatment by the leasing company. If a client has successfully managed to deal with loan payments during the previous two economic crises, it is probable he will fulfill the obligations under the respective lease agreement. Now the value of having a perfect credit history will only increase. However, a good reputation alone will not result in real savings: the cost of leasing can be reduced through affiliate programs with dealers and manufacturers. They are more beneficial, as certain components of the price are compensated through special financial mechanisms on the part of manufacturers or importers. Unfortunately, unlike credit affiliate programs, such programs on the Ukrainian leasing market are still rare.

RISKS: The growth in demand for car leasing and, to a large extent, the desire to save money, has led to an increase in the fraud incidents in this sphere. For almost half a year, stories could frequently found on specialized internet forums about how leasing companies would take money from clients and the leave them with nothing. Often, from the point of view of the law, fraud in its purest form has not occurred, and the scheme itself appears to be disappointingly simple. Such pseudo-leasing companies targeting individuals. They would massively advertise the sale of new vehicles (and different brands) on the internet with costs that are 10-20% and even 30% lower than at the official dealer. However, such discounts do not exist in real life since any price discount ultimately involves the dealer and not the leasing company. The client is promised delivery of the vehicle within a week, but after paying UAH 10-50 thousand, the customer signs a contract, makes an advance payment, and then is left with nothing, because the client factually did not sign a leasing agreement but instead singed a contract for the provision of consulting services to select a vehicle, which cost UAH 1050 thousand. In essence – a contract is signed,


20 У Нацкомісії з рег улювання ринку фінансових послуг проблему з лізинговим шахрайством не заперечують. До того ж наприкінці вересня відомство повідомило про виключення з Державного реєстру 27ми лізингових компаній. Щоправда, не за афери, а за порушення у звітності.

ВИСНОВОК Питання вибору на користь тієї чи іншої послуги залежить лише від того, що саме хоче одержати клієнт. І якщо він таки обрав лізинг, ми б радили придивитися до спільних партнерських програм лізингової компанії й дилерів. За таких пропонувань умови істотно відрізняються від ринкових, навіть як порівняти аналогічні параметри з кредитами. Наприклад, аванс від 20 %, коли середній на ринку від 30 %. Реальні ставки навіть на рівні 2-3 % річних у гривні. Плюс швидке прийняття рішення щодо заявки — протягом найближчих 2 годин клієнт отримає відповідь і буде чітко розуміти ситуацію. Однак якщо мета клієнта – придбати автомобіль у власність, то вигідніше брати кредит. Адже переплата за лізинговим договором усе ж більше, ніж переплата банку за договором кредиту. Лізингом найчастіше користуються автовласники, які заздалегідь знають, що не будуть оформляти угоду купівлі-продажу, а лише тимчасово користуватимуться автомобілем. Для цього вони встановлюють максимально можливу залишкову суму, щоби зменшити поточні лізингові платежі. До того ж оформити лізинг набагато простіше, і знімається головний біль із приводу реєстрації його в органах МВС. Лізингом у нашій країні користуються переважно юридичні особи, адже це фактично оренда, яка лягає на валові витрати – незалежно від того, фінансовий це лізинг або оперативний. Також зручно те, що під час лізингу діють особливі умови розрахунку амортизації, що дає змогу знизити вартість автомобіля швидше, ніж у разі

the payment is made, and the service is provided. The National Commission for Regulating Financial Services does not deny the fact that there are problems with leasing fraud. Moreover, at the end of September, the agency reported that 27 leasing companies were excluded from the State Register. However, this was not due to scams, but for breaches in their reporting.

CONCLUSION: The question of choosing one service or another solely depends on what the client wants. If he ultimately chooses auto leasing, we would advise looking at joint partnership programs that exist between leasing companies and dealers. Under such proposals, conditions differ substantially from those otherwise found on the market, including those when compared with similar parameters for loans. For example, this may involve an advance of 20% compared to the market average of 30%. Real interest rates are possible even at 2-3% per annum in local currency. In addition, a decision on one’s application can be made quickly – in just two hours, the client may receive a response and will have a clear understanding of the situation. However, if the goal to acquire a vehicle under ownership, then it is a better decision to take out a loan. After all, an overpayment under a leasing contract still turns out to be more than an overpayment to the bank under a loan contract. Leasing, as a rule, is used by vehicle owners who know in advance that they will not conclude a sales transaction, and will only use the vehicle temporarily. In order to do this, they set the highest possible residual amount so that the current lease payments would be smaller. In addition, it is much easy to process a leasing arrangement and the buyer saves himself from the headache regarding his registration with Ministry of Roads and Transport authorities. In our country, leasing is mainly used by legal entities, because it is, in fact, "renting" and therefore, is categorized as gross expenditure, regardless of whether this is financial or operational leasing. It is also convenient that, under leasing, there are special conditions for


Дайджест піврічне видання | випуск #13

21 угоди купівлі-продажу. Рекомендуємо спочатку визначитися, для яких цілей необхідна наявність автомобіля, а вже потім приймати рішення, яким інструментом користуватися для його отримання. Представляємо порівняльну таблицю ключових показників під час укладення договору кредиту та лізингу:

Час на прийняття рішення/ Period for making a decision Строк розгляду документів/ Application processing time Необхідність наявності автогосподарства/

calculating depreciation, which means that, in tax reporting, the vehicle’s cost can be reduced faster than a sales transaction. We recommended that a buyer first determine for what purpose he must have a motor vehicle, and then decide which tool is best to use in order to acquire it. We present a comparative table of key performance indicators upon concluding a loan contract and a leasing contract:

КРЕДИТ/ CREDIT LENDING

ЛІЗИНГ/ LEASING

1-3 дні/ 1-3 days

від 30-ти хвилин до 3-х годин/ From 30 minutes to 3 hours

від 1 дня до декількох тижнів/ From 1 day to several weeks

від 2-х годин до 2-х днів/ From 2 hours to 2 days

ТАК/ YES

НІ/ NO

15-20

10

ТАК/ YES

НЕМАЄ/ NO

Мінімум 4: • договір кредиту • застави • купівлі-продажу • страхування/

Загальні умови співробітництва, зафіксовані в єдиному договорі/

Need for a vehicle fleet Кількість документів, необхідних для оцінювання/ Number of documents required for evaluation Необхідність нотаріального завірення договорів/ Need for notarizing contracts Кількість необхідних договорів для підписання/ Number of necessary contracts for signature

The general terms of cooperation are outlined in a single contract

Minimum 4: • the loan agreement • for the collateral pledge • for purchase and sale • for insurance Кількість платежів у разі оформлення договору/ Number of payments upon concluding a contract

10-15 (авансовий платіж, страховий платіж, комісія банку за видання кредиту, комісія за конвертацію валюти, послуги нотаріуса, 3 % в пенсійний фонд, транспортний сбір, реєстрація тощо)/ 10-15 (advance payment, insurance payment, bank loan fees for currency exchange commission, notary services, 3% to the pension fund, transport fee, registration, etc.)

1 (авансовий платіж)/ 1 (advance payment)


22 Кількість щомісячних платежів/ Number of monthly installments

4-5 (погашення тіла кредиту, відсотки, комісія банку за конвертацію, транспортний сбір тощо)/ 4-5 (repayment of the loan principal, interest, bank commission for currency exchange, transport fee, etc.)

Термін фінансування/

До 5-7 років/ Up to 5-7 years

Financing period Перший платіж/ First payment

Фінансовий лізинг: 3 (щомісячна компенсація вартості об'єкта лізингу, комісія лізингодавця і платіж за обслуговування) Оперативный лізинг: 1/ Financial leasing: 3 (monthly payment for the cost of the leasing object, the leasing company’s commission and service fee) Operational Leasing: 1 До 5 років/ Up to 5 years

Від 20 % (за умови проведення Від 0 до 20 %/ спеціальних акцій може 0 to 20% використовуватися аванс 0 % за умови додаткових гарантій та поручителів)/ From 20% (subject to the use of special promotion, the client can use an advance of 0% provided that there are additional guarantees and guarantors)

Можливість накладення штрафних санкцій/ Possible imposition of financial penalties

Фінансове планування/ Financial planning

Автомобіль може бути предметом податкового арешту, обтяження третіх осіб тощо/

Автомобіль НЕ може бути предметом податкового арешту, обтяження третіх осіб тощо/

The vehicle may be subject to tax The vehicle may not be subject to tax arrest (seizure), encumbrances by arrest (seizure), encumbrances by third parties, etc. third parties, etc. Графік погашения кредиту залишається незмінним і не залежить від особливостей ведення бізнесу клієнта/

Графік лізингових платежів може розроблятися індивідуально під клієнта залежно від особливостей ведення бизнесу/

The loan repayment schedule remains the same and does not depend on the peculiarities of the client’s business activity

The schedule for leasing payments can be individually tailored to the client depending on the specifics of his business activity

РЕЗЮМЕ : Найчастіше кредит і лізинг сприй-

CONCLUSIONS: Often credit and leasing

маються як конкуруючі пропозиції. Але це принципово різні продукти. Кредит — це просто гроші на покупку авто, а лізинг вирішує не тільки питання придбання автомобіля, але й цілу низку додаткових завдань, з якими покупець зіткнеться в будь-якому випадку. Причому лізингова компанія вирішує ці завдання комплексно і кваліфіковано, цілком звільняючи клієнта від зайвої суєти, з'ясувань стосунків із тієї ж страховою компанією, наприклад, і водночас економить час автолюбителя. Якщо відняти з вартості лізингу вартість витрат, які в будь-якому випадку виникнуть у разі

are perceived to be competing offers. But these are both fundamentally different products. Credit is just money for purchasing vehicles, while leasing deals not only with the matter of acquiring a car, but also a number of additional issues that the buyer will encounter in any case. What is more, a leasing company addresses this issue comprehensively and competently, entirely freeing the customer from hassles, clarifying the relationship with the same insurance company, for example, and, at the same time, saving the client time. If we subtract, from the cost of leasing, the cost of the expenditures that are inevitably


Дайджест піврічне видання | випуск #13

23 придбання автомобіля (страховка, реєстрація, техобслуговування тощо), а також врегулювання всіх гарантійних та негарантійних ремонтів, страхових випадків, така пропозиція може виявитися за ціною навіть більш привабливою, ніж кредитна. Наша рекомендація – усе ж звернути увагу на можливість фінансового лізингу. Цей інструмент раніше був недооцінений, однак зараз, після кризи, активно набирає обертів. У зв'язку з низкою переваг, як порівняти з кредитуванням, фінансовий лізинг є більш простим і зручним способом придбання/використання транспорту.

associated with a vehicle’s purchase (e.g. insurance, registration, maintenance, etc.), as well as payments for all warranty and non-warranty repairs and insurance claims, such a proposal could be even more attractive price-wise than the cost of credit lending. We recommend still paying attention to the possibility of financial leasing. This instrument has previously been underestimated, but now, is gaining momentum following the crisis. In connection with a number of advantages in relation to credit lending, financial leasing is a simpler and more convenient way to acquire / use transport.

ІГОР ГМИРЯ IGOR GMYRIA

Свій коментар для нашого видання також залишила Ольга Ковальчук, керівник із розвитку відділу Avis Rent a Car & Leasing Ukraine, Payless Ukraine Лізинг або кредит. Що вигідніше? У пошуках фінансових ресурсів для розвитку бізнесу компанії все частіше віддають перевагу лізингу перед кредитом. Особливо сьогодні, коли отримати кредит дуже складно. Компанії з прогресивним менеджментом постійно шукають нові способи розв'язання завдань, а сучасний лізинг має багато переваг перед кредитом, бо він є ефективним інструментом фінансування транспортних засобів. Основні переваги придбання транспортних засобів із допомогою Аvis Україна: • оперативність прийняття рішення про лізинг; • виділення залишкової викупної вартості для зменшення щомісячних платежів; • авансовий внесок – від 0 % до 20 % вартості предмета лізингу; • не обов’язково формувати власне автогосподарство; • немає потреби мати в штаті співробітників, які контролюють автопарк (контроль може

Olga Kovalchuk, Head of the Development Department of Avis Rent a Car & Leasing Ukraine and Payless Ukraine, also contributed her commentary for our publication: Leasing or credit. What is more advantageous? In the search for financial resources for business development, most companies are more likely to choose leasing over credit lending, especially in today's situation, when it is very difficult to get a loan. Companies with progressive management are constantly looking for new ways to solve problems, and today, leasing offers many advantages over credit lending, proving to be an effective instrument for auto financing. The main advantages of acquiring vehicles with support from Avis Ukraine: • officient decision-making regarding the lease; • allocating the remaining purchase price in order to reduce monthly payments; • the advance payment ranges from 0% to 20% of the value of the leased asset; • there is no need to form one’s own motor transport fleet; • there is no need to employ state employees,


24 здійснювати одна уповноважена особа); • економія часу й зусиль на пошук та утримання автомобіля, підбір оптимальних та вигідних умов страхування, обслуговування банківського кредиту; • лізингова компанія займається пошуком, резервуванням, контролем якості, термінами постачання автомобіля, встановленням необхідного обладнання тощо. • не потрібно постійно самостійно проводити багато переговорів та виїзних зустрічей із постачальниками, страховими компаніями, банками, постачальниками додаткового устаткування, стояти в чергах на реєстрацію – цим усім займаються кваліфіковані співробітники компанії Аvis Україна. • лізингова компанія здійснює всі платежі, і навіть реєстраційні, транспортні збори, конвертацію валюти тощо. • на об'єкт лізингу не можуть накласти податковий арешт, відповідальність третіх осіб тощо.

responsible for managing an auto fleet (this can be supervised by just one authorized person); • this saves the client time and effort to ensure car maintenance, choose the most optimal and favorable conditions for insurance, and bank loan servicing. • the leasing company takes care of the search, reservation, quality control, time period for the vehicle’s delivery and installation of the necessary equipment, etc. • you do not need to spend time continually carrying out your own negotiations and on-site meetings with suppliers, insurance companies, banks, suppliers of auxiliary equipment, or standing in queues for registration – all of this is taken care of by the qualified staff of Avis Ukraine. • the leasing company carries out all payments, including for registration, transport fees, currency exchange fee, etc. • the leasing object cannot be subject to tax seizure, third party liability, etc.

Податкові переваги фінансового лізингу:

Tax benefits of financial leasing are as follows:

 100 % комісії лізингодавця відносять на валові витрати;  амортизаційні відрахування від балансової вартості предмета лізингу зменшують базу оподаткування;  100 % ПММ відносять на валові витрати;  винагорода з лізингу не обкладається ПДВ  сервісне обслуговування відносять на витрати.  100 % платежу належить до валових витрат (один платіж включає всі)  100 % ПММ належить до валових витрат  можливість отримати автомобіль у користування без значного відволікання коштів від обігу.

 100% of the leasing company’s commission can be included as gross expenses;  the amortization and depreciation of the leased asset’s book value reduces its tax base;  100% of the fuel can be claimed as gross expenses;  remuneration from leasing is not subject to VAT;  auto servicing can be claimed as expenditures;  100% of the payment is deemed as gross expenditures (one payment covers everything);  100% of the fuel can be claimed as gross expenditures.  the ability to acquire a vehicle for use without significantly diverting funds from the company’s turnover.

ОЛЬГА КОВАЛЬЧУК Керівник із розвитку відділу Avis Rent a Car & Leasing Ukraine, Payless Ukraine OLGA KOVALCHUK Head of the Development Department of Avis Rent a Car & Leasing Ukraine and Payless Ukraine


Дайджест піврічне видання | випуск #13

25

ВПРОВАДЖЕННЯ

CONTROLLING

СИСТЕМИ DOCUMENT ЕЛЕКТРОННОГО WORK FLOW ДОКУ- FOR MANY COMPANIES, THERE COMES A TIME WHEN THEY END МЕНТООБІГУ UP THINKING ABOUT THE NEED

У БАГАТЬОХ КОМПАНІЙ НАСТАЄ МОМЕНТ, КОЛИ ВОНИ ЗАМИСЛЮЮТЬСЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТООБІГУ (СЕД).

П

ричин достатньо: чи то контроль документообігу, чи то скорочення чималих витрат на папір, витратні матеріали, зберігання й транспортування документів або прискорення їх узгодження. Головною метою, з якою це все робиться, є оптимізація бізнес-процесів та систематизація руху документів.

TO INTRODUCE AN ELECTRONIC DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM (DMS).

M

oreover, each company has its own reasons for wanting to do so. One company feels the need to control the document work flow for its operations, while another wishes to reduce significant expenses for purchasing paper and supplies, and for the storage and transportation of documents. Yet another company wishes to accelerate the approval process within the company. The main objective that these companies are pursuing is to optimize business processes and also systematize the flow of its documents.


26 Основні завдання СЕД:  створення єдиного інформаційного простору компанії;  ефективний захист інформації;  надійне зберігання даних;  зручний пошук необхідного документа, систематизація інформації та бази знань;  обмін документами між контрагентами та контролюючими органами;  відстеження стану документа;  можливість колективної роботи над документом;  віддалений оперативний доступ до документів;  скорочення витрат на паперові носії та витратні матеріали до друкованих пристроїв. Крім того, існують інші прямі й непрямі переваги від впровадження СЕД. Системи електронного документообігу регулюються законодавчою базою: Законом України "Про електронні документи та електронний документообіг" від 24 червня 2006 року № 851-15 та Законом України "Про електронний цифровий підпис" № 852-ІV. Відповідно до першого електронний документообіг (обіг електронних документів) – це сукупність процесів створення, оброблення, відправлення, передавання, одержання, зберігання, використання та знищення електронних документів, які виконуються із застосуванням перевірки цілісності і (за потреби) із підтвердженням факту одержання таких документів. А електронний документ – це документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, що включають в себе обов'язкові реквізити. Основним і обов'язковим реквізитом електронного документа є електронний цифровий підпис – ідентифікатор абонента цього документа, завдяки якому документ набуває юридично значущого характеру. Документ із цифровим підписом має статус оригіналу. Підкреслимо дуже важливий момент у цьому Законі: електронні документи мають

Main objectives (Electronic Document Management System):  creation of a common information space for the company;  effective information security;  secure data storage;  possibility to conveniently search for necessary documents, information and knowledge base systematization;  exchanging documents between the parties and regulatory authorities;  track the status of the document;  the possibility of collaborative work on a document;  remote on-line access to documents;  reducing the cost of paper and expendable supplies for printing devices. In addition, there are other direct or indirect benefits enjoyed due to implementing an Electronic Document Management System (EDMS). Electronic document management systems are regulated by law. The main legal documents pertaining to this include Law of Ukraine no. 851-15 "On electronic documents and electronic document work flow", dated June 24, 2006, and Law of Ukraine no. 852-IV "On electronic digital signatures". According to the former law, electronic document work flow (electronic document management) constitutes a set of processes for creating, processing, sending, transmitting, receiving, storing, using and disposing of electronic documents, which are

Electronic documents have the same legal effect as documents issued on paper


Дайджест піврічне видання | випуск #13

27

Електронні документи мають таку ж юридичну силу, що й документи на паперовому носії таку ж юридичну силу, що й документи на паперовому носії, тобто мають доказову силу, можуть розглядатися в суді, використовуватися в державних та комерційних структурах. Зараз в Україні на ринку СЕД чимало пропозицій. Це досить якісні програмні продукти із різноманітним функціоналом. В багатьох із них був використаний успішний досвід інших країн та налагоджена автоматизація всього життєвого циклу документа – його створення, затвердження/погодження, передача клієнту/переміщення в архів; деякі пропозиції обмежуються функцією обміну електронними документами. Це може бути впровадження складного програмного комплексу або онлайн-версія на основі хмарних технологій, що не потребує особливих витрат на розвиток ITінфраструктури, наприклад EDI-платформа.

Для обміну електронними документами між клієнтами оптимально підходить онлайн-версія: в цьому випадку не потрібно нав'язувати клієнту свою систему СЕД – достатньо надати доступ на портал EDI-провайдера.

Проте навіть після вивчення багатьох продуктів і отримання кваліфікованих консультацій спеціалістів не всі компанії вирішують впровадити електронні системи. Одна з причин – низький рівень довіри до електронного документа. Існують також і об'єктивні причини, що заважають використовувати СЕД. Це, насамперед, відсутність єдиного стандарту в форматах передачі даних – ця обставина

performed using a consistency check and, if necessary, involving the confirmation of the receipt of such documents, whereas the electronic document is a document in which information is recorded as electronic data, including the document’s mandatory requisite information. The main and obligatory requisite of an electronic document is a digital signature. A digital signature is used to identify the party signing the document and also makes the document legally significant. When signed using a digital signature, a document has the same legal status of the original. A very important point of this law is that electronic documents have the same legal effect as documents issued on paper. In other words, they have evidentially value and may be considered in court, and also may be used in public and commercial structures. There are sufficient offers on the EDMS market in Ukraine. They all offer ample highquality software products with rich functionality, many of them based on the successful experience of other countries. Most of these products entail the automation of the entire document lifecycle, from its creation through to its approval or acceptance, and its presentation to the client or premises in the archive. Some are limited to the function for exchanging electronic documents. It can even be like the introduction of a complex software system, as well as the online version, based on cloud technology, which does not require special costs for developing IT infrastructure such as the EDI-platform. The

online version is very well suited to dealing with the task of exchanging electronic documents between clients and, in this case there is no need to impose an EDMS system on a client. It is enough to provide access to the portal of the EDI provider. However, not all companies opt to implement such systems, even upon examining many products and after listening to experts and consultants in this regard. One of the reasons for this fact is that there is generally a low level of confidence in electronic documents. There


28 ускладнює використання СЕД для обміну документами між контрагентами, в яких встановлені різні системи електронного документообігу. Вже понад 10 років державні органи на різних рівнях впроваджують електронні системи. Але приватних компаній, що повною мірою використовують можливості СЕД, небагато. Зауважимо, що чимало органі-

зацій вже давно успішно впровадили СЕД, однак його застосування обмежено обміном платіжними документами із банком або бухгалтерськими документами та звітністю з фіскальними органами, наприклад MeDoc.

Провайдери електронних систем вважають, що цей ринок має великий потенціал. Ймовірно, можна очікувати появу досить цікавих нових пропозицій, а також лобіювання багатьох рішень для розвитку СЕД на державному рівні. Глобально впровадження СЕД є неминучим процесом на усіх підприємствах, тож немає ніяких сумнівів, що незабаром системи електронного документообігу стануть звичним інструментом будь-якої компанії. Павло Юркевич

are also objective reasons that are delaying the company's commitment to implementing an EDMS. This is primarily due the lack of a unified standard in the formats for transferring data, which complicates the use of EDMS for exchanging documents between parties that may have different electronic document management systems. For over 10 years now, public authorities have been implementing these systems at different levels. In comparison, the share of private companies using an electronic document management system is quite small. However,

many companies have been successfully using EDMS for a long time, but its use has been limited to exchanging payment documents with banks or exchanging accounting documents and statements with fiscal authorities (for example, using MeDoc, which is well known to many accountants).

Companies that provide such systems consider this market to be of great potential, and obviously we can expect new and interesting enough offers to surface. We can also expect lobbying in relation to many solutions for developing EDMS at the state level. Globally, implementing an electronic document management system is a process that will inevitably take place in all companies, so soon enough, an EDMS will be a familiar tool for any company. Pavlo Yurkevich


Сьогодні для правильного заповнення декларації про доходи потрібно більше розуму і зусиль, ніж для отримання цих самих доходів.

А.Ньюмен,

відомий фотограф

Today, in order to properly complete your income tax return, you need more intelligence and effort than is required to earn that income.

Arnold Newman, famous photographer


ПОДАТОК НА ВИВЕДЕНИЙ КАПІТАЛ: ЧИ ПОТРІБНО РЕФОРМУВАТИ ПОДАТОК НА ПРИБУТОК? TAX ON WITHDRAWN CAPITAL: WHETHER IT IS NECESSARY TO REFORM THE PROFIT TAX?

31

СПРОЩЕННЯ ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ SIMPLIFYING BUSINESS OPERATIONS IN UKRAINE

41

ВСЕ БУДЕ BEPS EVERYTHING WILL BE BEPS

47


Дайджест піврічне видання | випуск #13

31

ПОДАТОК НА TAX ON ВИВЕДЕНИЙ WITHDRAWN КАПІТАЛ: CAPITAL: ЧИ ПОТРІБНО РЕФОРМУВАТИ

WHETHER IT IS NECESSARY TO

ПОДАТОК НА REFORM THE ПРИБУТОК? PROFIT TAX? ДИСКУСІЇ ЩОДО ПОТРЕБИ КАРДИНАЛЬНОГО РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ В УКРАЇНІ ТРИВАЮТЬ ВЖЕ ДОСИТЬ ДАВНО.

П

Починаючи з 2014 року концепція заміни податку на прибуток податком на виведений капітал (далі – ПнВК) була втілена в декількох законопроектах, жоден із яких не знайшов підтримки в парламенті. Проте вже наприкінці 2016 року було прийнято Закон України №1797-VIII "Про

DISCUSSIONS ABOUT THE NEED FOR A FUNDAMENTAL REFORM OF THE TAX SYSTEM IN UKRAINE HAVE BEEN GOING ON FOR QUITE SOME TIME.

I

n a process that began in 2014, the concept of replacing corporate profit tax with a tax on withdrawn capital has already been implemented in several bills, which, in turn, did not find support in parliament. However, in late 2016, Law of Ukraine no. 1797-VIII "On Amendments to the Tax Code of Ukraine regarding improvements in the


32 внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні", відповідно до якого Кабінет міністрів України до 1 липня 2017 року має розробити й подати до Верховної Ради проект закону щодо запровадження в Україні податку на виведений капітал. Хоча такий законопроект ще не внесений до парламенту, концепція вже напрацьовується Мінфіном за участю експертів. Якщо говорити про потенційну заміну податку на прибуток на ПнВК, то треба зазначити, що для держави важливим залишається питання збереження балансу між рівнем податкового навантаження на бізнес та бюджетними надходженнями. У структурі доходів бюджету надходження від податку на прибуток хоча й не є ключовими, але все ж становлять їх вагому частку – приблизно 8% доходів зведеного бюджету. Офіційна статистика свідчить, що за 2016 рік до зведеного бюджету України надійшло 60 223 млн. грн.* податку на прибуток (154% показники попереднього року). Передусім пропонуємо згадати шлях розвитку чинної системи оподаткування прибутку в Україні. Так, ще до 2015 року платникам податків необхідно було фактично окремо вести податковий облік, на основі якого і визначався об’єкт оподаткування податком на прибуток. Починаючи з 2015 року проведено гармонізацію податкового й бухгалтерського обліку, яка фактично означає перехід на класичну європейську модель, що ґрунтується на визначенні фінансового результату (прибутку до оподаткування) за даними бухгалтерського обліку та його подальшого коригування на незначний перелік податкових різниць. Ця модель, що застосовується в більшості європейських країн, була досить оптимістично сприйнята бізнес-середовищем в Україні. Але, незважаючи на досить короткий час

investment climate in Ukraine" was adopted, according to which the Cabinet of Ministers of Ukraine shall, by July 1, 2017, develop and submit the Verkhovna Rada a bill to introduce a tax on withdrawn capital in Ukraine by July 1, 2017. While this bill has not yet been introduced in parliament, the Ministry of Finance is already developing this concept with the involvement of experts. If we talk about corporate profit tax potentially being replaced with a tax on withdrawn capital, one question that remains important for the state concerns maintaining a balance between the level of tax burden on business and state budget revenues. Although profit tax revenues are not key to the budget structure of profit tax revenues, they still represent a major share of the total, at about 8% of consolidated budget revenues. Official statistics show that, over 2016, Ukraine’s consolidated budget received UAH 60,223 bln* in income tax (15.4% of the amount for the previous year). For a start, we propose recalling the path taken regarding the current income tax system in Ukraine. Thus, even before 2015, taxpayers had to actually conduct separate tax accounting, on the basis of which the object of corporate profit taxation is determined. Already in 2015, tax accounting and business accounting were harmonized, which actually signifies a transition to the classical European model, which is based on determining the financial result (profit before tax) according to accounting data and its further adjustment to a slight list of tax differences. This model is applied in most European countries and has quite optimistic been perceived within the business community in Ukraine. However, despite the relatively short time for testing the effect of the changes adopted and the positive trends regarding budget revenues, at the end of 2015, we noticed that the concept of replacing corporate

* За даними офіційного сайту Державної казначейської служби - http://www.treasury.gov.ua/

* According to the official website of the State Treasury Service - http://www.treasury.gov.ua


Дайджест піврічне видання | випуск #13

33 на апробацію ефекту від прийнятих змін та позитивні тенденції бюджетних надходжень, вже наприкінці 2015 року ми спостерігали активне просування ідеї необхідності заміни податку на прибуток податком на виведений капітал. Як свідчать попередні проекти змін, які час від часу з’являються в пресі та обговорюються бізнес-середовищем, за основу української реформи було взято естонську модель податку на виведений капітал. Проти цього не заперечують і автори проектів. В Естонії податок на виведений капітал застосовується з 2000 року, а починаючи з 2017 року така модель впроваджена і в Грузії. Інших прикладів впровадження такої моделі наразі немає, що ускладнює прорахунок можливих ризиків проведення реформи в Україні.

Пропонуємо стисло охарактеризувати суть естонської моделі:

 оподатковується лише розподілення прибутку (дивіденди або платежі, що визнаються розподілом прибутку);  оподатковуються платежі, що прирівнюються до розподілення прибутку:  витрати, що не пов’язані з господарською діяльністю;  подарунки, благодійні виплати;  пільги працівникам та інші подібні виплати;  н е р о з п о д і л е ний пр и бу т о к н е оподатковується. Експерти EBS проаналізували останні напрацювання робочої групи Мінфіну (далі – Проект) та хочемо охарактеризувати основні засади запровадження ПнВК в Україні та представити наші коментарі щодо найбільш проблемних та ризикових аспектів. Ми розуміємо, що остаточний варіант проекту може відрізнятися від того, що обговорюється на цьому етапі, але, на думку експертів EBS, модель усе ж не зазнає концептуальних змін. Насамперед пропонуємо коротко узагальнити ключові засади робочого Проекту ПнВК.

profit tax with a tax on withdrawn capital was actively being promoted. As witnessed in the preliminary draft amendments, which, from time to time, appear in the press and are discussed within the business community, the basis for Ukrainian reforms was borrowed from the Estonian model of tax on withdrawn capital. The authors of this draft law have no objections to this happening. In Estonia, the tax on withdrawn capital has been applied since 2000 and, in 2017, this model was also implemented in the country of Georgia. To date, there are no other examples regarding the introduction of such a model, making it difficult to calculation the potential risks of reform within Ukraine.

Here, we present a brief summary of the essence of the Estonian model:

 only the distribution of profits is subject to taxation (i.e. dividends or payments are recognized as the distribution of profit);  payments, as follows, that are deemed to be the distribution of profits are subject to taxation:  expenses that are not related to business activities;  gifts and charitable payments;  employment benefits and other similar payments;  retained earnings are not taxed. We have analyzed the latest developments introduced by the Ministry of Finance Working Group (hereinafter referred to as the Draft Law) and would like to describe the main principles of introducing a tax on withdrawn capital in Ukraine, as well as presenting our commentary on the most problematic and risky aspects thereof. We understand that the final draft may differ from the version that is being discussed at this stage; however, in our opinion, this model will still not undergo any conceptual changes. To begin with, we propose summarizing the key principles of the working draft for the tax on withdrawn capital.


34 ПЛАТНИКИ ПЛАТНИКИ ПОДАТКУ/ ПОДАТКУ/ TAXPAYERS TAXPAYERS

ВСІ ЗАРЕЄСТРОВАНІ В УКРАЇНІ ЮРИДИЧНІ ОСОБИ ТА ПОСТІЙНІ ПРЕДСТАВНИЦТВА НЕРЕЗИДЕНТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ:  платників єдиного податку;  неприбуткових організацій (у разі цільового використання коштів);  посольств та дипломатичних представництв.

ALL LEGAL ENTITIES REGISTERED IN UKRAINE AND PERMANENT NON-RESIDENTS, EXCEPT FOR:  single (unified) tax payers;  nonprofit organizations (in the case of the targeted use of funds);  embassies and diplomatic missions

БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ/ TAX BASE

ГРОШОВЕ ВИРАЖЕННЯ ОБ'ЄКТУ ОПОДАТКУВАННЯ. У РАЗІ ЗДІЙСНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ, ЯКІ Є ОБ’ЄКТОМ ОПОДАТКУВАННЯ В НАТУРАЛЬНІЙ ФОРМІ, ВАРТІСТЬ ВИЗНАЧЕНА НА РІВНІ ЗВИЧАЙНОЇ ЦІНИ.

THE MONETARY VALUE OF THE TAXATION OBJECT. IN THE CASE OF IN-KIND TRANSACTIONS THAT ARE SUBJECT TO TAXATION, THEIR VALUE SHALL BE DETERMINED ACCORDING TO THE REGULAR MARKET PRICE.

ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ/ БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ/ TAXATION OBJECT TAX BASE

 операції з виведення капіталу;  операції, що прирівняні до операцій із виведення капіталу;  операції, за якими здійснюється донарахування.Винятковий перелік операцій має бути наведено в ПКУ.

 Transactions for withdrawing capital;  Transactions deemed equal to transactions for withdrawing capital;  Transactions involving additional charges. An exclusive list of transactions should be provided in the Tax Code of Ukraine.

СТАВКИ ПОДАТКУ/ БАЗА ОПОДАТКУВАННЯ/ TAX RATE TAX BASE

15 % – операції з виведення капіталу; 20 % – прирівняні операції та операції, за якими здійснюється донарахування.

15% – transactions for the withdrawal of capital;

20% – equivalent transactions and

transactions involving additional charges.


Дайджест піврічне видання | випуск #13

35 На перший погляд модель ПнВК здається досить простим і прогресивним рішенням, але подальший аналіз Проекту показує, що в пошуках компенсаторів для бюджету розробники податкової реформи підготували низку норм і положень, які можуть нівелювати позитивні наміри. А ДМІНІСТРУВАННЯ. Ск ла дніс т ь адміністрування податку на прибуток, неоднозначність трактування норм податкового законодавства щодо коригування фінансового результату на різниці стали одним із мотивів запровадження податку на виведений капітал. Згідно з Проектом, частина адміністрування ПнВК перекладається на банківські установи. Проект містить вимоги щодо зазначення в платіжних документах кодів платників податку на виведений капітал та подальше звітування банківських установ про операції на користь неплатників такого податку. Розбіжності між даними декларацій та органів, що контролюють, можуть стати причиною для запитів та перевірок. Водночас передбачено велику кількість операцій, що впливатимуть на об’єкт оподаткування, але не спричиняють руху грошових коштів. Декларації з ПнВК подаються щомісячно, але автори проекту все ж говорять про зменшення часу на підготовку звітності. ВИЗНАЧЕННЯ ЗВИЧАЙНОЇ ЦІНИ. У разі продажу товарів/послуг за цінами, що є нижчими за звичайні ціни, таке перевищення є об’єктом оподаткування ПнВК. Запропонований Проект містить покроковий алгоритм визначення звичайної ціни. Пропонується в певних випадках визначати звичайну ціну на рівні:  виробничої собівартості, яка розрахована згідно з правилами бухгалтерського обліку;  не нижче середньозваженої ціни продажу товарів (робіт, послуг) непов’язаним особам. Як відомо, звичайна ціна використовується також під час визначення об’єкта оподаткування податком на додану вартість та податку

1

2

At first glance, the model for the tax on withdrawn capital seems to be a sufficiently simple and progressive solution, but further analysis of the project shows that, in searching for something to compensate the developers’ budgets, tax reformists prepared a series of rules and regulations, which can neutralize positive intentions. ADMINISTRATION. The complexity of corporate profit tax administration, the ambiguity of official interpretations of tax legislation provisions in relation to adjusting the financial result regarding differences became one of the reasons for imposing a tax on withdrawn capital. According to the draft law, the administration of the law on withdrawn tax is partially being transferred to the banking institutions. The draft law contains requirements concerning an indication that the payment documents should include the taxpayer’s codes for any withdrawn capital and further reporting by banking institutions on financial transactions occurring in favor of entities that do not pay this tax. Any discrepancies between the data presented on such declarations and those obtained by the regulatory bodies may give cause for further inquiries and audits. At the same time, a large number of transactions are being considered, which will affect the taxation object, but will not impact on cash flow. The declaration for the tax on withdrawn capital shall be submitted on a monthly basis, but the authors of the project still speak about the reduced time to prepare such reports. DETERMINING THE REGULAR PRICE. In the case of the sale of goods/ services at prices that are lower than the regular price, the excess is subject to the tax on withdrawn capital. The proposed draft law consists of a step-by-step algorithm in order to determine the regular price. It is proposed that, in certain cases, the regular price shall be determined as the current going rate (market price):  the production cost, calculated in accordance with accounting rules;  not less than the weighted average of the selling price of goods (or works or services) to unrelated parties. As is known, the regular price is also used in

1

2


36 на доходи фізичних осіб. Отже, на нашу думку, такі трактування можуть стати предметом маніпуляції для контролюючих органів під час проведення перевірок. ОПЕРАЦІЇ, ЩО НЕ ПОВ’ЯЗАНІ З ГОС П О Д А Р С Ь КО Ю Д І Я Л Ь Н І С Т Ю. Проаналізований нами Проект не містив прямих норм, які передбачали б оподаткування витрат, не пов’язаних із господарською діяльністю, проте нам відомі альтернативні проекти, які містять положення про те, що "негосподарські витрати" будуть прирівняні до операцій із виведення капіталу. Як відомо, до 2015 року ПКУ вже містив норми, які передбачали виключення "негосподарських" витрат" зі складу податкових витрат. На практиці ці норми використовувалися податковими органами як певний важіль для тиску на платників податків, а доведення зв’язку витрат з отриманням доходу зазвичай ставало предметом податкових спорів. ВИПЛАТИНАКОРИСТЬПЛАТНИКІВЄДИНОГО ПОДАТКУ. Проекти ПнВК здебільшого передбачають, що виплати на користь платників єдиного податку прирівнюються до операцій із виведення капіталу. Як наслідок, такі операції стануть невигідними для платників ПнВК. На нашу думку, це може призвести до формування двох ізольованих систем і не сприятиме активізації економічної діяльності в Україні. Ми розуміємо, що такі дії спричинені намаганням обмежити схеми оптимізації, що пов’язані із використанням спрощеної системи оподаткування, проте, на нашу думку, в цьому разі потребує реформування саме остання. НАКОПИЧЕНІ ЗБИТКИ ТА ВІДСТРОЧЕНІ ПОДАТКОВІ АКТИВИ. Із запропонованих змін до ПКУ фактично випливає, що накопичений збиток жодним чином не впливатиме на розмір податкового зобов’язання з податку на виведений капітал, тобто фактично йде мова про списання накопичених збитків минулих періодів. Водночас модель ПнВК передбачає списання всіх відстрочених податкових активів, що так само вплине на показники фінансової звітності платників.

3

4

5

determining the taxation object’s value added tax, as well as personal income tax. Thus, in our opinion, its treatment and interpretation may be manipulated by the regulatory authorities during audits. TRANSACTIONS NOT RELATED TO BUSINESS ACTIVITIES. The draft law under consideration does not contain direct provisions providing for the taxation of expenditures not related to a company’s business activity. However, we are aware of alternative draft laws that do contain a provision stating that "non-business expenditures" shall be considered equal to transactions for the withdrawal of capital. As is known, until 2015, the Tax Code of Ukraine already contained provisions allowing "non-business" expenditures to be exempt "from the tax expenditures. In practice, these provisions have been used by the tax authorities as a lever to put pressure on taxpayers, while the evidence linking expenditures to the generation of income have, as a rule, been the subject of tax disputes. PAYMENTS BENEFIT TING SINGLE (UNIFIED) TAX PAYERS. The draft laws on the tax on withdrawn capital generally stipulate that payments to single (unified) tax payers shall be deemed equal to transactions for withdrawing capital. As a result, such transactions would become unprofitable for single tax payers. In our opinion, this could lead to the formation of two isolated systems, and also would not contribute to increased economic activity in Ukraine. We understand that such actions are due to an attempt to limit tax avoidance schemes associated with the use of the simplified taxation system. However, in our opinion, it is the latter that needs to be reformed in this case. ACCUMULATED LOSSES AND DEFERRED TAX ASSETS. From the proposed changes to the Tax Code of Ukraine, it follows that the cumulative damage will not actually affect the size of the tax liability for the tax on withdrawn capital. In other words, this is actually referring to writing off cumulative losses from previous periods. However, the model for the tax on withdrawn capital envisages the cancellation of deferred tax assets, which, in turn, will impact on taxpayers’ financial reporting indicators.

3

4

5


Дайджест піврічне видання | випуск #13

37

6

КОНВЕНЦІЇ ПРО УНИКНЕННЯ ПОДВІЙНОГО ОПОДАТКУВАННЯ. Проектом передбачено скасування податку на дохід нерезидента джерелом походження з України (податку на репатріацію), проте залишається неврегульованим питання зарахування сплаченого за кордоном податку на підставі норм конвенцій про уникнення подвійного оподаткування. Цей перелік можна продовжити, але ми розуміємо, що, намагаючись, з одного боку, показати ефективні кроки щодо реформування податкової системи, а з іншого, зберегти баланс бюджету, ми ризикуємо одним рішенням перекреслити всі позитивні напрацювання останніх років. Для порівняння моделі податку на прибуток і ПнВК в таблиці нижче ми наводимо умовний приклад.

6

THE CONVENTION FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION. The draft law provides for the abolition of tax on non-residents’ income originating from Ukraine (repatriation tax). However, one question that remains unresolved concerns the transfer of tax paid abroad on the basis of the provisions of the Convention for the avoidance of double taxation. This list can be continued. But at this stage, we understand that, in trying to demonstrate the effective steps in reforming the tax system on the one hand and trying to keep a balanced budget on the other, in just one ‘solution’, we risk erasing all of the positive developments achieved in recent years. For the purpose of comparing the corporate profit tax model and the tax on withdrawn capital, we present a conditional example in the table below. Податок на прибуток, тис. грн. / Corporate profit tax UAH thsd

ПнВК, тис. грн. / Tax on withdrawn capital, UAH thsd

Доходи / Income

60 000

60 000

Витрати / Expenditures

40 000

40 000

Прибуток Profit

20 000

20 000

Збиток минулих періодів / Loss from past periods

(15 000)

(15 000)

Коригування відповідно до правил трансфертного ціноутворення (відхилення понад 20 %) / Adjustments corresponding with transfer pricing rules (deviation of more than 20%)

10 000

10 000

Об'єкт оподаткування / Taxation object

15 000

10 000

Виплачено дивіденди за поточний рік / Dividends paid for the current year

20 000

20 000

Авансовий внесок за виплатою дивідендів (зараховується в сплату майбутніх платежів) (20000 – 15000) * 18 % / Advance payment when paying out dividends (counting towards payments for future payments)(20,000 - 15,000) * 18%

900

х

Податок на прибуток / ПнВК / Corporate profit tax/ Tax on withdrawn capital

2 700

5000

Усього податок до сплати / Total tax expense

3 600

5 000

Показник / Indicator


38 Як видно з наведеного розрахунку, не завжди модель ПнВК призводить до послаблення податкового тиску на платників. Трапляються випадки, коли за моделлю ПнВК податок до сплати є навіть більшим, ніж податок на прибуток за аналогічних умов, наприклад за наявності збитків минулих періодів або під час проведення коригувань відповідно до правил трансфертного ціноутворення. Повертаючись до питання досвіду запровадження ПнВК за кордоном, ми хочемо зазначити, що проведені економічні дослідження в Естонії не дають чіткої відповіді щодо впливу цієї реформи на економічне зростання та збільшення іноземних інвестицій у країну. Так, між іншим, проведені дослідження вказують на таке:

As can be seen from the above calculation, the tax on withdrawn capital model does not always lead to a lessened tax burden on taxpayers. There are cases when the tax payable under the tax on withdrawn capital model ends up being even larger than the income tax under the same conditions, i.e. when there are losses from previous periods or when losses occur during adjustments in accordance with transfer pricing rules. Returning to the question of experience implementing the tax on withdrawn capital abroad, we would like to point out that economic research in Estonia do not give a clear answer about the impact of this reform on economic growth and any notable increase in foreign investment in the country. So, among other things, findings from the research conducted indicate the following:

впродовж періоду після введення ПнВК загальний обсяг інвестицій у країну зріс, однак його запровадження не вплинуло на рішення про інвестування;

for the period since the tax on withdrawn capital was introduced, the overall amount of investment in the country has increased, but its introduction did not affect such investment decisions;

податкові надходження від ПнВК є нижчими за надходження від податку на прибуток;

tax revenues from the tax on withdrawn capital are lower than corporate profit tax revenues;

 

спостерігається, що фінансова звітність стає більш прозорою та реально відображає фінансовий стан підприємств, оскільки зникає потреба розмивати доходи та приховувати прибуток.

Вищезазначені результати є досить показовими для України, адже зрозуміло, що основна мета реформи – покращення інвестиційного клімату в Україні. Однак, як свідчить естонський досвід, запровадження податку на виведений капітал не було основним аргументом для потенційних інвесторів під час прийняття рішення про інвестування. На нашу думку, чинна модель податку на прибуток в Україні навряд чи може відлякувати інвестора. Досить часто місце України в різноманітних міжнародних рейтингах розглядається

 

Given the algorithm for calculating the Doing Business rating, the existence of corporate profit tax in Ukraine is not a deterrent to improving this position


Дайджест піврічне видання | випуск #13

39

Зважаючи на алгоритм розрахунку рейтингу Doing Business, податок на прибуток в Україні не є стримуючим чинником для покращення позиції як своєрідний індикатор ефективності реформ. Як свідчать результати рейтингу Doing Business 2017, Україна в глобальному рейтингу легкості ведення бізнесу посідає 80-те місце. Однак якщо проаналізувати показники нашої держави за певними напрямками, то можна побачити, що складнощі, пов’язані з адмініструванням та сплатою податків хоча й залишаються актуальними (84-те місце), але не є критичними. До того ж, зважаючи на алгоритм розрахунку рейтингу Doing Business, податок на прибуток в Україні не є стримуючим чинником для покращення позиції. Деякі країни, як Японія, Угорщина, Ізраїль та Італія, що мають розвинуту ринкову економіку та привабливий інвестиційний клімат, посідають за аналогічним показником місця від 70-го до 126-го. Поряд із цим за певними показниками, які так чи інакше впливають на інвестиційний клімат, українські позиції є вкрай низькими, наприклад:  отримання дозволів під час будівництва – 140-ве місце (падіння на 3 позиції за рік);  підключення до мереж енергопостачання – 130-те місце;  міжнародна торгівля (легкість експортно-імпортних операцій) – 115-те місце

there is another observable change in that financial statements have become more transparent and real, reflecting companies’ financial condition, because there is no need to blur their income or hide profits.

The above mentioned results are quite indicative for Ukraine. After all, it is clear that the main objective of the reforms is to improve the investment climate in Ukraine. However, as the Estonian experience has shown, the introduction of a tax on withdrawn capital was not one of the main arguments for potential investors when making investment decisions. We believe that the operating corporate profit tax model in force in Ukraine is unlikely to deter investors. Quite often, Ukraine’s position in various international rankings is regarded as a kind of indicator as to the effectiveness of reforms. As shown in the results of the Doing Business 2017 rating, Ukraine ranks 80th in the global ranking regarding the ease of doing business. However, if we analyze our state’s performance in certain areas, we see that, while the difficulties associated with the administration and payment of taxes are still relevant (in 84th place), they are not critical. Moreover, given the algorithm for calculating the Doing Business’rating, the existence of corporate profit tax in Ukraine is not a deterrent to improving this position. Individual countries such as Japan, Hungary, Israel and Italy, which have a developed market economy and an attractive investment climate, occupy the same general place in the rating, ranging from the 70th to 126th place. At the same time, according to separate indicators, which affect the investment one way or another, Ukraine’s position is extremely low. These are as follows:  obtaining permits during construction – 140th place (ranked 3 positions lower than the previous year)  connection to power supply networks – 130th place  international trade (ease of export and import operations) – 115th place (5 positions


40 (падіння на 5 позицій за рік);  розв’язання питань щодо неплатоспроможності – 150-те місце (падіння на 2 позиції). Очевидно, що саме такі проблемні напрями мають бути реформовані першочергово. Як описано вище, чинна модель податку на прибуток є звичною європейською практикою і є досить збалансованою. Ми розуміємо, що одним із мотивів запропонованих змін є спроба боротьби із виведенням капіталу з країни через низькоподаткові юрисдикції. Однак у прагненні обмежити застосування наявних (і вже вивчених!) схем виведення капіталу з країни модель ПнВК залишає безліч можливостей в ухилянні від оподаткування, кількість яких не зможуть оцінити навіть автори концепції. Експерти EBS вважають, що поставленої мети можна досягти і через менш радикальні зміни, наприклад:  розширити поняття дивідендів у ПКУ, передбачивши можливість рекласифікації "ризикових" платежів у дивіденди в разі виконання певних умов (наприклад, проценти, що підлягають тонкій капіталізації, роялті тощо);  запровадження пільги з податку на прибуток для реінвестування. На перший погляд прогресивна ідея податку на виведений капітал перетворюється в запровадження в Україні "податку на недозволені витрати", що покликане не так покращити інвестиційний клімат в Україні, як полегшити роботу фіскальних органів під час здійснення ними функції контролю.

lower than the previous year)  resolution of issues related to insolvency – 150th place (2 positions lower than the previous year) It is obvious that these problem areas must be reformed first. As we described above, the currently active model of corporate profit tax represents normal European practice and is fairly balanced. We understand that one of the reasons for the proposed changes is to try deal with the withdrawal of capital from the country through low-tax jurisdictions. However, in an effort to limit the use of existing (and already studied!) schemes for withdrawing capital from the country, the model for the tax on withdrawn capital still leaves many opportunities for tax evasion, the number of which we are sure even the authors of this concert will not be able to evaluate. We believe that this goal can be achieved by implementing less drastic changes, such as:  extending the understanding of dividends in the Tax Code of Ukraine to include the possibility of reclassifying "risky" payments in dividends in the case that certain conditions are met (e.g. interest that is subject to thin capitalization, royalties, etc.);  introducing tax breaks on corporate profits for reinvestment purposes. In our opinion, at first glance, the progressive idea of a tax on withdrawn capital is transformed into the introduction of a "tax on unauthorized expenditures" in Ukraine, which is designed, not so much to improve the investment climate in Ukraine as it is to facilitate fiscal authorities’ work with respect to effectively carrying out monitoring and control functions.

ЄГОР СИНИЦИН

ІЛЛЯ ПУГОЛОВКО

IEGOR SINITSYN

ILLIA PUHOLOVKO


Дайджест піврічне видання | випуск #13

41

СПРОЩЕННЯ SIMPLIFYING

ВЕДЕННЯ БІЗНЕСУ

В УКРАЇНІ

ІНСТИТУТ УЕО ДІЄ В 33 КРАЇНАХ СВІТУ, СЕРЕД ЯКИХ ЯПОНІЯ, КИТАЙ, США, НОРВЕГІЯ І ВСІ КРАЇНИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ.

В

одному тільки ЄС налічується понад 13 тисяч компаній, які користуються перевагою цього привілейованого статусу. Концепція такої взаємодії між суб'єктами ЗЕД та митними органами була органічно введена Всесвітньою митною організацією ще у 2005 році через прийняття Рамкових стандартів безпеки та полегшення світової торгівлі SAFE. Водночас, будучи кращою світовою практикою в міжнародній торгівлі, Концепція УЕО досі не реалізована в Україні. І це незважаючи на діючу Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, ратифіковану ЗУ № 745-VIII від 04.11.2015 року.

BUSINESS OPERATIONS IN UKRAINE

THE INSTITUTE OF AUTHORIZED ECONOMIC OPERATORS (AEO) OPERATES IN 33 COUNTRIES, INCLUDING JAPAN, CHINA, THE USA, NORWAY AND ALL THE EUROPEAN UNION COUNTRIES.

I

n the EU alone, there more than 13 thousand companies are taking advantage of this privileged status. The very concept of such interaction between foreign trade entities and customs authorities was organically registered with the World Customs Organization in 2005 with the adoption of the Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE). At the same time, exemplifying the world's best practice in international trade, the AEO concept has not yet been implemented in Ukraine despite the fact that the Association Agreement between


42 Ця Угода зобов'язує Україну не тільки імплементувати практики митного законодавства ЄС, а і створити передумови для взаємного визнання статусу УЕО з іншими країнами. Крім цього, згідно з додатком XV до Угоди, кращі світові практики в цій сфері повинні бути впроваджені протягом 3 років із дати набуття чинності Угоди. Як відомо, в Україні інститут УЕО формально введений нормами оновленого Митного Кодексу у 2012 році. Однак прийняті норми містять у собі суттєві невідповідності і протиріччя з міжнародною практикою.

Ось лише деякі з них:

 критерії для потенційних УЕО не відповідають виду сертифіката;  не регламентована норма надання сертифікату безпеки митним брокерам, експедиторам і перевізникам, що, як наслідок, не дозволяє побудувати безпечний ланцюг поставок;  відсутній механізм моніторингу та пост-аудит контролю з боку контролюючих органів. Усе це – основні елементи функціонування інституту УЕО, без них подібна ініціатива носить виключно декларативну функцію й не зможе бути застосована на практиці. Наявний нормативно-правовий дисбаланс у питанні перспектив надання суб'єктам ЗЕД статусу УЕО, як, наприклад, неможливість розв'язати проблему нормативних актів вищого рівня шляхом видання актів нижчого рівня, а також постійна реорганізація УКРІНФОРМ призвели до того, що у бізнесу майже немає надій і стимулів щодо отримання такого статусу. Ініціативу щодо приведення у відповідність законодавчої бази для повноцінного впровадження в Україні інституту УЕО взяла на себе експертна група фахівців із Федерації роботодавців України, Державної фіскальної служби й Міністерства фінансів із залученням представників бізнесу. Результатом копіткої праці стали два Законопроекти, які ще 3 червня 2016 року було зареєстровано у Верховній Раді під №4777 і № 4776. Але станом на

Ukraine and the EU was ratified in Law of Ukraine no. 745-VIII, dated November 04, 2015. The Agreement obliges Ukraine not only to implement EU customs legislation practices, but also to create conditions for the mutual recognition of the AEO status with other countries. In addition, in accordance with Annex XV to the Agreement, the world's best practice in this area should be implemented within three years from the date that the Agreement entered into force. As is known, in Ukraine, the Institute of Authorized Economic Operators was formally introduced in the provisions of the updated Customs Code regulations in 2012. However, these regulations contain substantial inconsistencies and contradictions with international practice.

Some of these discrepancies are as follows:

 the criteria for potential Authorized Economic Operators does not correspond to the certificate form;  the provision to present the security certificate to customs brokers, freight forwarders and carriers is not regulated, which, in turn, precludes the establishment of a secure supply chain;  there is no mechanism by which the regulatory authorities can oversee the implementation of monitoring and post-audit.

Companies that receive AEO status may be eligible for fast-track monitoring of their goods, supply the minimum necessary information to customs authorities in order to identify the goods


Дайджест піврічне видання | випуск #13

43

Компанії, які отримають статус УЕО, можуть розраховувати на прискорений контроль їх вантажів, подачу мінімально необхідної інформації в митницю для ідентифікації товарів сьогодні далі ніж реєстрація законопроекту справа не дійшла. Відповідно до норм "Рамкових стандартів безпеки та полегшення світової торгівлі SAFE" (п.1.15-1.16 ПІЛЛАР 1) оператори міжнародної торгівлі, які відповідають вимогам митних адміністрацій, мають належний рівень обліку комерційних операцій, беруть участь у програмах співпраці щодо забезпечення безпеки міжнародного торгового ланцюга поставки, можуть

отримати статус уповноважених (авторизованих) операторів через укладення відповідних угод із митницею.

Компанії, які отримають статус УЕО, можуть розраховувати на прискорений контроль їх вантажів, подачу мінімально необхідної інформації в митницю для ідентифікації товарів (для потреб як експорту, так і імпорту) з наступним поданням додаткової інформації для статистичних даних і нарахування податків і зборів. Замість повноцінного митного контролю уповноважені оператори матимуть право випускати свої вантажі у вільний обіг, лише завчасно повідомляючи контролюючому органу реєстраційний номер вантажу (UCR).

All of these are the fundamental elements of a functioning Institute of Authorized Economic Operators and, without these, such an initiative is purely declaratory, but cannot actually be applied in practice. The existing regulatory imbalance regarding prospects for presenting companies engaged in international trade Authorized Economic Operators status, such as the inability of higher-level statutory instruments to solve problems by issuing lowerlevel laws, as well as the constant reorganization of the UKRINFORM, have led to a lack of business expectations and incentives for this status. An expert team from the Federation of Employers of Ukraine, the State Fiscal Service and the Ministry of Finance, together with assistance from business representatives, took initiative to harmonize the legal framework for the purpose of fully implementing the Institute of Authorized Economic Operators in Ukraine. Their hard work resulted in two bills, which were registered in the Supreme Council on June 3, 2015 as draft laws no. 4777 and no. 4776. However, since that time, no progress has been made on these bills beyond their registration. In accordance with the provisions of the "Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade (SAFE)" (p. 1.15-1.16 Pillar 1), international trade operators that meet the customs administration’s requirements, have adequate level of business accounting, and are involved in cooperation programs to ensure the safety of the international trade supply chain may obtain the status

of authorized operators by concluding agreements with customs authorities.

Companies that receive AEO status may be eligible for fast-track monitoring of their goods, supply the minimum necessary information to customs authorities in order to identify the goods (which is required for both exports and imports) with the subsequent presentation of additional information for statistical data purposes and also for calculating taxes and fees. Instead of a full customs control, authorized operators will only have the right to release their goods in free circulation only if they give the supervisory authority advance notification of the cargo registration number (UCR). In this


44 Водночас важливою умовою такого статусу є надання митним адміністраціям повного доступу до своїх комерційних систем й всеосяжного сприяння під час подальшого проведення пост-аудиту. Отже, держава в особі митного органу буде демонструвати певний рівень довіри надійному підприємству, яке відповідає встановленим критеріям безпеки й має відповідний сертифікат (AEOC customs simplifications

– сертифікат на спрощення процедур, AEOS safety and security – сертифікат надійності й безпеки).

case, an important condition for this status is to provide the customs administration full access to your business systems and also ensure complete and comprehensive cooperation when subsequently conducting the post-audit. Thus, the state, represented by the customs authority, will be demonstrating a certain level of trust in a reliable company that meets the established safety criteria and has the relevant certificate (AEOC customs simplifications

certificate on simplifying procedures or the AEOS safety and security certificate).

Власники таких сертифікатів засвідчують, що вони дотримуються положень чинного законодавства України, у тому числі й у сфері митної справи, мають задовільну систему внутрішнього контролю і ведення комерційної і транспортної документації, фінансову стійкість і позитивну історію виконання своїх зобов'язань. Водночас в компанії призначається особа, яка відповідає за внутрішній контроль і моніторинг операцій, а підприємство із сертифікатом AEOS додатково підтверджує, що його поставки захищені від несанкціонованого доступу й забезпечені високим рівнем збереженості.

Companies holding these certificates shall certify that they will adhere to the provisions of current Ukrainian legislation, including in regards to customs, that they have a satisfactory system for the internal control and management of commercial and transport documentation, that they are financially stable, and that they have a positive history of fulfilling their obligations. At the same time, a given company attests that it has appointed a person, who is responsible for exercising internal control and monitoring operations, and a company with an AEOS certificate additionally confirms that its supply is protected against unauthorized access and that it guarantees a high level of safety.

Серед таких спрощень для обох видів сертифікатів передбачена можливість митного оформлення в першочерговому порядку з використанням меншого обсягу митних процедур. Наявність сертифіката на спрощення митних процедур дозволяє використовувати загальну гарантію або звільнення від неї під час доставки вантажів, мати статус уповноваженого вантажоодержувача/вантажовідправника й виконувати процедури митного оформлення за місцем свого знаходження. Сертифікат надійності й безпеки на додаток до опції першочергового оформлення дозволяє подати до оформлення ввізну декларацію зі скороченим обсягом даних, а також дає

A company will be able to obtain AEO status by receiving one or two types of certificates, depending on the nature of their requirements for simplifications

У відповідь на беззастережне виконання зобов'язань митний орган надає компаніям з УЕО низку привілеїв, які істотно спрощують митні процедури.

In response to the unconditional fulfillment of the obligations, the customs authority shall grant companies with an AEO certificate a number of privileges, significantly simplif ying customs


Дайджест піврічне видання | випуск #13

45

Підприємство зможе отримати статус УЕО шляхом отримання одного або двох видів сертифікатів – залежно від характеру своїх вимог до спрощень можливість отримувати завчасне повідомлення про необхідність здійснення митного огляду із вибором місця його проведення. Отже, підприємство зможе отримати статус УЕО шляхом отримання одного або двох видів сертифікатів – залежно від характеру своїх вимог до спрощень. Організація, яка веде зовнішньоекономічну діяльність, зможе звернутися до регулятора з проханням надати йому статус УЕО, а митні органи після узгодження цього запиту з іншими компетентними органами зобов'язані будуть надати йому такий статус й здійснювати подальший моніторинг. Незважаючи на всі позитивні моменти від статусу УЕО, необхідно пам'ятати про те, що регулярний моніторинг є основним обов'язком і відповідальністю УЕО, аж до того, що такий моніторинг має стати частиною внутрішньої системи контролю. Потенційний УЕО на першу вимогу повинен показати, як працює моніторинг всередині його компанії і продемонструвати результати. УЕО повинен спостерігати за своїми внутрішніми процесами, переглядати можливі ризики і способи їх усунення, а також вчасно вносити необхідні зміни у свою діяльність з метою запобігання ризикам, вчасно інформуючи про такі зміни митні органи. З наявністю інституту УЕО Україна не тільки запровадить практику міжнародної торгівлі за європейськими стандартами, але і

procedures. Such simplifications for both types of certificates include the possibility of customs clearance as a high priority and subjecting the company to a smaller amount of customs procedures. The certificate for simplifying customs procedures allows for the use of a general guarantee or exemption thereof when delivering goods while, at the same time, providing the status of an authorized consignee/ consignor and performing customs clearance procedures according to one’s location. The safety and security certificate, in addition to the option for priority processing allows for submitting a brief import declaration with reduced data volume for processing, and also provides the opportunity to receive advance notice regarding the need for customs clearance with a choice of the venue this is to take place at. Thus, a company will be able to obtain AEO status by receiving one or two types of certificates, depending on the nature of their requirements for simplifications. An organization that conducts international economic activity may be able to request that the regulator grant it AEO status, and customs authorities, in coordination with other competent authorities, will be obliged to provide it with such status and pursue subsequent monitoring. Despite all the positive aspects of holding AEO status, it is necessary to remember that regular monitoring is an Authorized Economic Operator’s primary duty and responsibility, to the extent that such monitoring should be part of its internal control system. A potential AEO on must, upon immediate request, show how monitoring is conducted within its company and to demonstrate results. An AEO should monitor its internal processes, review prospective risks and their possible resolutions, make necessary changes in its activities in a timely fashion in order to prevent risks, and inform the customs authorities about such changes on time. The existence of the Institute of Authorized Economic Operators in Ukraine will not only introduce international trade practice, based on European standards, but also create a foundation for economic growth and development. At the same time, the customs administration will be able


46 створить базу для економічного зростання й розвитку. Водночас митна адміністрація зможе оптимізувати алгоритми митних процедур, концентруючись на тих компаніях, які не мають привілейованого статусу. Крім цього, Україна має всі можливості укласти кооперативні угоди з митними органами інших країн через взаємне визнання сучасних міжнародних стандартів. Це допоможе урядам забезпечити скоординоване управління й контроль над кордонами для сприяння безперешкодному переміщенню товарів через захищені міжнародні ланцюжки поставок товарів. Завдяки обміну своєчасної та точної інформації митні адміністрації зможуть ефективніше управляти ризиками. Бізнес зі свого боку буде пожинати плоди від такої кооперації – отримає сучасну міжнародну модель виробництва та дистрибуції не тільки завдяки скороченню часових і фінансових витрат на здійснення митних процедур, а й через впровадження внутрішнього моніторингу своїх операцій. Водночас компанія стане повноцінним учасником міжнародного ланцюга безпечних поставок, що позитивно вплине на її репутацію. Резюмуючи вищесказане, зауважимо, що прийняття законопроектів №4777 і №4776, впровадження інституту УЕО є важливим кроком України на шляху до євроінтеграції та дерегуляції; вимоги до кандидатів на статус УЕО створюють єдиний набір міжнародних критеріїв і стандартів, а також встановлюють їх єдиний формат, забезпечуючи передбачуваність дій державних органів.

to optimize the algorithms of customs procedures, focusing on those companies that do not have such privileged status. In addition, Ukraine has every possibility of entering into cooperative arrangements with the customs authorities of other countries through the mutual recognition of existing international standards. This will help governments to ensure coordinated management and border control in order to facilitate the smooth movement of goods through a secure international supply chain of goods. Through the exchange of timely and accurate information, the customs administration will be able to more effectively manage risks. Business, in turn, will reap the benefits of such cooperation, not only from the reduced time and costs required in implementing customs procedures, but also, owing to the introduction of internal monitoring of its own operations, will achieve a modern international production and distribution model. Moreover, a company will become a full-fledged member of an international safe delivery chain, which will positively impact on its reputation. Summarizing all the above, the adoption of bills no. 4777 and no. 4776 and the introduction of the Institute of Authorized Economic Operators represent an important step for Ukraine towards European integration and deregulation, and the fact that criteria exist for candidates for the Authorized Economic Operators status creates a single set of international requirements and standards, in addition to establishing their uniform format, thereby ensuring maximally predictable actions on the part of state bodies.

ВІТА МІРОШНИЧЕНКО Експерт ЗЕД, Генеральний директор Capital Group VITA MIROSHNICHENKO International Trade Agreement Expert and General Director of the Capital Group


Дайджест піврічне видання | випуск #13

47

ВСЕ EVERYTHING БУДЕ BEPS WILL BE BEPS ПРО ПЛАН BEPS (BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING), ЯКИЙ ВЖЕ КІЛЬКА РОКІВ ОБГОВОРЮЮТЬ У ВСЬОМУ СВІТІ, НАРЕШТІ СЕРЙОЗНО ЗАГОВОРИЛИ І В УКРАЇНІ. ДО ЧОГО ГОТУВАТИСЯ І ЩО РОБИТИ?

Н

асамперед треба готуватися до більшої прозорості, до поступового відмирання банківської і податкової таємниці, до того, що все приховане стане явним. Для цього згодом навіть не потрібна буде наявність недружніх взаємин між Панамським реєстратором та його колишнім працівником. Вже зараз, коли багато країн розкрили свої реєстри для широкого кола осіб, достатньо буде будь-якого планшета або комп'ютера і виходу в мережу Інтернет для того, щоб простежити ланцюжок власників

THERE IS FINALLY SERIOUS TALK IN UKRAINE ABOUT THE BEPS (BASE EROSION AND PROFIT SHIFTING) PLAN, WHICH HAS ALREADY BEEN UNDER DISCUSSION THROUGHOUT THE WORLD FOR A FEW YEARS NOW. WHAT SHOULD WE EXPECT AND HOW SHOULD WE PREPARE FOR THIS?

F

irst, we should prepare for greater transparency, and the gradual withering away of banking and taxation secrecy, and also for the fact that soon everything secretive will soon become transparent. In order for this to happen, over time, it would not even be necessary to have hostile relations between Panama’s registrars and the country’s former employees. Even now, when many countries have opened their registers to a wide range of people, in order to trace the chain of a company’s ownership to its trust and also final beneficiaries, it is sufficient to own a tablet


48 компанії аж до трастів або до кінцевих бенефіціарів. І це тільки початок, адже обмін інформацією між контролюючими органами різних країн поступово посилюється, а неконфіденційні дані з державних реєстрів стають все більш доступними для широкого кола осіб. В Україні протягом найближчих 2-3 років можливе запровадження механізму автоматичного обміну інформацією, коли українські контролюючі органи без жодних запитів зможуть отримувати від іноземних колег інформацію про іноземні компанії, які перебувають у володінні українських бенефіціарів, та про залишки на закордонних банківських рахунках фізичних осіб, які є податковими резидентами України.

Водночас для того, щоб запровадження механізму автоматичного міжнародного обміну інформацією стало можливим для України, до внутрішнього українського законодавства мають бути внесені також відповідні зміни, що дадуть змогу Фіскальній службі (або іншому уповноваженому органу) здобувати інформацію про рух коштів і про залишки коштів на рахунках в українських банках. Завдяки таким но-

вовведенням Україна зможе запропонувати іноземним юрисдикціям рівноцінні переваги в царині обміну інформацією. Треба мати на увазі, що в межах автоматичного обміну інформацією Фіскальна служба зможе отримувати потрібні відомості навіть ретроспективно, отже, чим швидше платники податків звикнуть до нових реалій і, відповідно, перебудують свій бізнес і (або) перемістять активи, тим менш болісно пройде для них запровадження механізмів автоматичного обміну інформацією. Разом із впровадженням автоматичного обміну інформацією заплановано введення покраїнної звітності для цілей трансфертного ціноутворення (Country-by-Country Reporting) для великих бізнес-груп. Така звітність дає змогу проаналізувати, в яких

or computer and to have internet access. This is just the beginning, because the exchange of information between the supervisory authorities of different countries has been increasing, and non-confidential data from public registries are also becoming available to the general public. Over the next two to three years in Ukraine, perhaps we will see the introduction of a mechanism for the automatic exchange of information, whereby Ukrainian regulatory authorities would, without submitting any queries, would be able to obtain information from foreign colleagues regarding Ukrainian beneficiaries’ ownership of foreign companies and foreign bank account balances for individuals who are tax Ukrainian residents.

At the same time, in order to for Ukraine to introduce a mechanism for automatically exchanging information internationally, the relevant domestic Ukrainian legislation should be amended, thereby allowing the fiscal services (or other competent bodies) to obtain information about the flows and balances of company accounts with Ukrainian banks, so that Ukraine could also

offer equivalent benefits in terms of exchanging information with parties in foreign jurisdictions. It should be kept in mind that, within the framework of the automatic exchange of information, the Fiscal Service will be able to obtain information, including, retrospectively. Thus, the sooner that taxpayers become

The main concept of BEPS is the idea that taxes should be paid in the place where the added value is created


Дайджест піврічне видання | випуск #13

49

Основною ідеєю BEPS є теза про те, що податки мають сплачуватися там, де створюється додана вартість країнах група компаній здійснює свою бізнес-діяльність, яку господарську діяльність проводить кожна компанія групи, які активи має, які одержує прибутки і скільки податків сплачує в кожній юрисдикції, де вона представлена. Але, правду кажу-

чи, варто зазначити, що українським платникам податків навряд чи доведеться готувати і подавати таку звітність, адже відповідно до розроблених ОЕСР планом BEPS подання звіту в межах Country-by-Country Reporting має здійснюватися в країні реєстрації головного холдингу групи компаній.

Водночас головні холдинги компаній, що ведуть діяльність в Україні та належать до транскордонних груп компаній, на практиці розташовані в іноземних юрисдикціях. Отже, подання таких звітів навряд чи буде траплятися в Україні. Але готувати докладну звітність для надання материнській компанії, найймовірніше, доведеться. Також треба враховувати можливі ризики, пов'язані з наданням недостовірної інформації у фінансових звітах або документації з трансфертного ціноутворення та (або) у галузі розкриття кінцевих бенефіціарів у Держреєстрі, у разі отримання службою Фіскальної інформації за Country-by-Country Reporting групи в межах, наприклад, автоматичного обміну податковою інформацією. Основною ідеєю BEPS є теза про те, що податки мають сплачуватися там, де

accustomed to the new realities and therefore, transform their businesses and (or) move their assets, the less painful the implementation of the automatic information exchange mechanisms may be for them. In addition to introducing the automatic exchange of information, plans include the introduction of Country-by-Country Reporting (for transfer pricing purposes) for large business groups. Such reporting makes it possible to identify the countries in which a group of companies carries out its business activities and to analyze which business activities are performed by each group of companies, what assets they factually own, what revenues they receive there, and how much they are paying in taxes in each jurisdiction where they are represented. But in fairness, it should

be noted that Ukrainian taxpayers are unlikely to have to prepare and submit such statements, because, in accordance with the BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) plan developed by the OECD, under the Country-by-Country Reporting mechanism, such reports should be filed in the country where the parent holding of the group of companies is officially registered. At the same time, in practice,

companies’ parent holdings, operating in Ukraine and being part of a cross-border group of companies, are located in foreign jurisdictions. Therefore, it’s unlikely that such reports will be submitted in Ukraine. However, companies will probably need to prepare detailed reporting to present to their parent company. It is also necessary to consider the risks associated with providing false information in reports or in transfer pricing documentation and (or) regarding the disclosure of the final beneficiaries in the State Register in the case that the Fiscal Service receives information (through Countryby-Country Reporting) on the group through, for example, the automatic exchange of tax information. The main concept of BEPS is the idea that taxes should be paid in the place where the added value


50 створюється додана вартість. У юрисдикції того, хто виконує більше функцій і несе більше ризиків, мусить бути вищим і оподатковуваний прибуток. Компанії, що не мають достатньої присутності (офіс, персонал, активи) у юрисдикції своєї реєстрації, втратять можливість скористатися перевагами угод про уникнення подвійного оподаткування. Це ж стосується транзитних компаній, які пропускають через себе пасивні прибутки (проценти, дивіденди, роялті), не будучи їх кінцевим вигодонабувачем.

is created. The logic is that those parties who perform more functions and carry more risks in a specific jurisdiction must have a greater taxable income. Those companies that do not have a sufficient presence (office, personnel, assets) in the jurisdiction where it is incorporated will lose the opportunity to take advantage of agreements for avoiding double taxation. The same fact applies to transit companies, which allow passive income (interest, dividends, royalties) to transit through, as they are not the final beneficiary of such resources.

Жорсткість правил оподаткування операцій з продажу корпоративних прав іноземних компаній, активи яких складаються переважно з нерухомості на території України, вдосконалення

Some things that may be possible in future are as follows: the tightening of tax regulations regarding transactions for selling the corporate rights of foreign companies, whose assets mainly consist of real estate located in Ukraine; improvements

законодавства в галузі оподаткування прибутків постійних представництв, а також у царині їх виявлення, визначення податкового резидентства юридичних осіб за місцем фактичного управління, оподаткування контрольованих іноземних компаній – все це наше можливе майбутнє. Тому треба відмовитися від агресивних схем міжнародної податкової оптимізації. У сучасному світі податків структура "КіпрБВО" має вигляд прибульця з минулого, бізнес у всьому світі поступово переходить від використання компаній в класичних офшорах до аналізу можливостей спеціальних податкових режимів, що надаються неофшорними юрисдикціями для деяких видів компаній або видів діяльності. Раціональне використання переваг двох-трьох таких юрисдикцій дає змогу вибудувати оптимальну, з погляду оподаткування, структуру. Але час звикати до думки, що зовсім не платити податки ніде, як дозволялося нещодавно, вже не вийде. Тому вміння пристосовуватися до нових податкових реалій у цьому еволюційному переході від кам'яного століття до ХХІ стає для українських компаній обов'язковою умовою для виживання.

in legislation regarding the taxation of permanent representative offices’ revenues, as well as their identification; defining the tax residence of legal persons according to their place of effective management; and the taxation of controlled foreign companies. Therefore, it is high time to abandon aggressive international tax optimization schemes. In today's world of tax structure, "Cyprus-BVI" looks like a visitor from the past. Businesses all over the world are gradually moving away from using classic offshore companies and moving towards analyzing opportunities for special tax treatment, provided by non-offshore jurisdictions, for companies engaged in certain types of businesses or activities. The rational use of the advantages of two or three of these jurisdictions essentially allows a company to build a structure that is optimal from the point of view of taxation. However, it's time to get used to the idea that it is likely no longer possible, as it was until just recently to get away without paying taxes anywhere. Therefore, Ukrainian companies’ ability to adapt to new fiscal realities in this evolutionary transition from the Stone Age to the twenty-first century will be a prerequisite for their survival.

Аліна Бакуліна

Alina Bakulina


Закони та встановлення повинні йти рука об руку з прогресом людської душі.

Томас Джефферсон Laws and institutions must go hand in hand with the progress of the human mind.

Thomas Jefferson


ЗАРАХУВАННЯ ЗУСТРІЧНИХ ВИМОГ ТА ЦЕСІЯ ЗА ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ OFFSETTING LIABILITIES AND CESSION FOR EXPORT-IMPORT OPERATIONS

DEBT-TO-EQUITY SWAP В УКРАЇНІ DEBT-TO-EQUITY SWAP IN UKRAINE

53 61

ЕКСПОРТ ПОСЛУГ ТА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ: ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ НЕ ЛИШЕ ДЛЯ ФРИЛАНСЕРІВ EXPORTS OF SERVICES AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS: LIBERALIZATION, NOT ONLY FOR FREELANCERS

65


Дайджест піврічне видання | випуск #13

53

OFFSETTING ЗУСТРІЧНИХ LIABILITIES ВИМОГ ТА AND CESSION ЦЕСІЯ ЗА FOR EXPORTЗАРАХУВАННЯ

ЕКСПОРТНОІМПОРТНИМИ

ОПЕРАЦІЯМИ НЕЗВАЖАЮЧИ НА КУРС НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ НА ЛІБЕРАЛІЗАЦІЮ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СКАСУВАННЯ (ПОМ’ЯКШЕННЯ) ДЕЯКИХ ВСТАНОВЛЕНИХ РАНІШЕ ВАЛЮТНИХ ОБМЕЖЕНЬ, УКРАЇНСЬКІ КОМПАНІЇ ЗМУШЕНІ Й НАДАЛІ СЛІДКУВАТИ ЗА СТРОКАМИ ЗДІЙСНЕННЯ РОЗРАХУНКІВ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ ЗА ЕКСПОРТНОІМПОРТНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ.

Т

ак, на сьогодні й далі діє "правило 90 днів", яке трансформувалося в "правило 120 днів" (згідно з відповідними постановами НБУ "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України"), відповідно до якого розрахунки за операціями з експорту товарів (робіт, транспортних і страхових послуг) та імпорту товарів (робіт, послуг) здійснюються в строк, що не перевищує 120 календарних днів. У разі порушення встановлених строків українська компанія може бути притягнена до

IMPORT

OPERATIONS ALTHOUGH THE PATH THE NATIONAL BANK OF UKRAINE IS TAKING ON LIBERALIZING CURRENCY REGULATION AND ABOLISHING (MITIGATING) SOME PREVIOUSLY ESTABLISHED CURRENCY RESTRICTIONS, UKRAINIAN COMPANIES ARE FORCED TO CONTINUE FOLLOWING THE TERMS OF SETTLING ACCOUNTS IN A FOREIGN CURRENCY FOR EXPORT-IMPORT TRANSACTIONS.

T

hus, today the ’90-day rule’ continues to operate, having been transformed into the ‘120-day rule’ (in accordance with relevant NBU administrative order "On settlement of the situation on the monetary and foreign exchange markets of Ukraine"). According to this, outstanding balances on the export of goods (works, transport and insurance services) and the import of goods (or works or services) shall be carried out during a period not exceeding 120 days. In the case that the terms are violated, the Ukrainian company may be held liable through the imposition of financial sanctions


54 відповідальності, а саме до фінансових санкцій (пеня в розмірі 0,3 % суми неодержаного виторгу, вартості недопоставленого товару в іноземній валюті, перерахованої в грошову одиницю України за валютним курсом Національного банку України на день виникнення заборгованості). Отже, українська компанія в разі несвоєчасного погашення дебіторської заборгованості іноземним контрагентом за експортним ЗЕД-контрактом або несвоєчасного постачання іноземним контрагентом товарів (робіт, послуг) за імпортним ЗЕД- контрактом буде нести фінансові втрати, тобто, "без вини буде винною". Відповідно до чинного українського законодавства, для врегулювання питання щодо простроченої дебіторської заборгованості за експортним ЗЕД-контрактом, за яким боржником є компанія-нерезидент, у разі, якщо (і) неможливо продовжити строки розрахунків за встановленою процедурою, або (іі) використати положення ЗЕД-контракту про форс-мажор, або (ііі) коли українська сторона не має наміру звертатися до суду з позовом про стягнення з нерезидента заборгованості, доцільно застосувати також інші правові механізми, які є досить поширеними й у міжнародній практиці, зокрема зарахування зустрічних вимог, цесія (відступлення права вимоги), переведення боргу. Нижче – деякі проаналізовані правові механізми з погляду українського законодавства та практичного застосування в разі експортних операцій українськими компаніями.

(penalties amounting to 0.3% of the uncollected revenue (cost of goods not delivered) in foreign currencies are translated into Ukraine’s national currency at the NBU exchange rate on the day the debt occurred). Thus, in the case of late payment for receivables by the foreign counterparty under an export-related international trade agreement or in the case of late delivery of goods (or works or services) by the foreign counterparty under an import-related international trade agreement, the Ukrainian company will incur financial losses (i.e. the "no-fault party will effectively be guilty". In accordance with current Ukrainian legislation, in order to regulate the issue of overdue receivables for export-import contracts, according to which the debtor is a non-resident company, if it is impossible to extend the payment terms or use the provisions of the import-export contract in force majeure situations, or where the Ukrainian party does not intend to go to court with a lawsuit to recover the debt from the non-resident, there are yet other legal mechanisms that can be applied, which are fairly common in international practice. These include assigning counterclaims, assigning rights (assignment of right of demand), and transferring debt. Below you will find several legal mechanisms analyzed in terms of Ukrainian legislation and its practical application in the case of Ukrainian companies’ export operations.

ЗАРАХУВАННЯ ЗУСТРІЧНИХ ВИМОГ (SET-OFF)

Offsetting liabilities entails a method to simultaneously terminate two obligations for international trade agreements

За загальним правилом, закріпленим цивільним законодавством України, за заявою однієї зі сторін зобов'язання припиняється зарахуванням зустрічних однорідних вимог, строк виконання яких настав, а також вимог, строк виконання яких не встановлений або визначений моментом пред'явлення вимоги. Отже, зарахування зустрічних однорідних вимог є способом припинення одночасно двох зобов'язань за ЗЕД-контрактами, в одному із яких одна сторона є боржником, інша – кредитором, а в другому – навпаки (кредитор у


Дайджест піврічне видання | випуск #13

55

Зарахування зустрічних однорідних вимог є способом припинення одночасно двох зобов'язань за ЗЕДконтрактами першому зобов'язанні є боржником у другому). Відповідно до правил, якими керуються українські банки під час здійснення контролю за експортно-імпортними операціями, експортна операція з постачання продукції, виконання робіт, надання транспортних і страхових послуг та імпортна операція можуть бути зняті з контролю за наявності належним чином оформлених документів про припинення зобов'язань за цими операціями зарахуванням. Однак законодавством України вставлені чіткі умови, у разі одночасного дотримання яких може бути здійснене зарахування вимог (так званий взаємозалік), а саме:  вимоги є зустрічними, тобто випливають із взаємних зобов'язань між резидентом і нерезидентом, які є контрагентами за цими операціями (кредитор за одним зобов'язанням є боржником за іншим, а боржник за першим зобов'язанням є кредитором за другим);  вимоги є однорідними за їх правовою природою, тобто зараховуватися можуть вимоги щодо однорідних речей (зазвичай це стосується грошових зобов’язань); ➢ строк виконання за зустрічними вимогами настав або визначений моментом пред'явлення вимоги;  між сторонами не було спору щодо характеру зобов'язання, його змісту, умов виконання тощо.

OFFSETTING OF COUNTERCLAIMS (OFFSETTING / SET-OFF) According to the general regulations enshrined in civil legislation in Ukraine, at the request of one of the parties, the obligation is terminated by the offsetting of similar counterclaims, for which the execution deadline has come, as well as claims for which the execution period has not been established or determined at the time of the claim. Thus, offsetting liabilities entails a method to simultaneously terminate two obligations for international trade agreements. For the first, one of the parties is the debtor and the other is the creditor. For the second, the contrary is the case (the creditor in regards to the first obligation is the debtor in the second obligation). According to the regulations governing Ukrainian banks while controlling export and import transactions, export transactions for supplying goods, the execution of works, the provision of transport or insurance services, and import transactions can be exempt from control given the existence of proper documentation regarding the cancellation of obligations for these assigned transactions. However, Ukrainian legislation establishes clear conditions, entailing that the offsetting of liabilities may only be carried out under certain conditions (so-called "offsetting"). They are namely as follows:  the claims are counterclaims. In other words, derived from mutual obligations between residents and non-residents, who are counterparties to these transactions (the creditor for one obligation is also a debtor for another, and the debtor of the first obligation is a creditor of the second)  the claims are similar in their legal nature. In other words, claims of the same kind can be counted (as a rule, this concerns monetary obligations).  if the execution deadline, according to the counterclaim, has come or was determined at the time of the claim;  if there has been no dispute between the parties regarding the nature of the obligation, its content, terms and conditions, etc. Documentation paperwork. There is no


56 Документальне оформлення. Законодавчо встановленої форми документу щодо зарахування зустрічних однорідних вимог немає. Однак на практиці укладається окремий договір між сторонами про зарахування зустрічних вимог (Set-off agreement), обов’язковими умовами якого є (і) конкретна сума заборгованостей обох сторін станом на конкретну дату, (іі) правові підстави виникнення таких заборгованостей (відповідні ЗЕД-контракти), (ііі) конкретна сума, яка зараховується (погашається) за обома ЗЕД-контрактами, (iv) якщо залишилися суми непогашеної заборгованості, вказується точний розмір таких сум, (v) норми законодавства, на підставі яких здійснюється таке зарахування. СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ВЗАЄМОЗАЛІКУ ЗУСТРІЧНИХ ВИМОГ (ПРИКЛАД):

ЗЕД-договір постачання (сума заборгованості – 1000 $)

• Кредитор за договором про надання послуг

ЗЕД-договір про надання послуг (сума заборгованості – 1000 $)

DIAGRAM OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PARTIES TO THE CESSION PROCESS (EXAMPLE):

UKRAINIAN COMPANY

ІНОЗЕМНА КОМПАНІЯ

• Debtor for the supply agreement

• Боржник за договором про надання послуг

• Creditor for the service agreement

УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ • Боржник за договором постачання

statutorily prescribed form of document for offsetting liabilities. However, in practice, the parties conclude a separate agreement on offsetting liabilities (Set-off agreement), the mandatory conditions of which are as follows: (i) there exists a specific amount of debt on both sides as of a specific date, (ii) there is a legal basis for such debts (a relevant international trade agreement), (iii) there is a specific amount that is credited (paid off) with respect to both international trade agreements, (iv) if there is outstanding debt remaining, the exact size of these sums should be specified, and (v) there exist legal norms, on the basis of which this transfer is being carried out.

• Кредитор за договором постачання

ДОГОВІР ПРО ЗАРАХУВАННЯ ЗУСТРІЧНИХ ВИМОГ (SET-OFF AGREEMENT)

МЕТА/РЕЗУЛЬТАТ: ЗАРАХУВАННЯ ЗУСТРІЧНИХ ВИМОГ (ВЗАЄМОЗАЛІК) НА СУМУ 1000 $

FOREIGN COMPANY International trade supply agreement (total debt USD 1000)

International trade service agreement (total debt - USD 1000)

• Debtor for the supply agreement • Creditor for the supply agreement

AGREEMENT ON TRANSFERRING COUNTERCLAIMS (SET-OFF AGREEMENT)

GOAL/RESULT: OFFSETTING LIABILITIES (MUTUAL SETTLEMENT) FOR USD 1000 TOTAL It is noteworthy that another provision is still in effect today – the ban on exempting clients’ export operations from control on the basis

Варто зазначити, що на сьогодні продовжує діяти заборона щодо зняття з контролю експортних операцій клієнтів на підставі документів

of documentation on the termination of obligations, owing to the offsetting of liabilities in Foreign Currency Group 1 Classifier/

іноземній валюті 1-ої групи Класифікатора/російських рублях (незалежно від суми операції) та в інших валютах (якщо загальна сума зобов’язань, що припиняються зарахуванням у межах одного договору щодо експорту товарів, перевищує в

Russian ruble (regardless of the transaction amount) and other currencies (if the total amount of liabilities, for which payment has been terminated under a single contract for the export of goods exceeds the equivalent of USD 500,000) (in accordance with NBU Resolution no. 410 "On regulating the situation on the monetary and foreign exchange market",

про припинення зобов’язань зарахуванням зустрічних однорідних вимог в


Дайджест піврічне видання | випуск #13

57 еквіваленті 500 000 доларів США) (відповідно до Постанови НБУ № 410 від 13.12.2016 р. "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринку"). З огляду на той факт, що Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо усунення адміністративних бар’єрів для експорту послуг", який набрав чинності 03.01.2017 року, операції щодо експорту послуг (крім транспортних і страхових), щодо прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав зняті з валютного контролю банками, відкритим та дискусійним є питання щодо можливості зарахування зустрічних вимог за експортними договорами про надання послуг (крім транспортних і страхових), про передання прав інтелектуальної власності, авторських та суміжних прав. Отже, взаємозалік за ЗЕД-контрактами можна буде активно застосовувати після зняття відповідної заборони НБУ.

ЦЕСІЯ Цесія (відступлення права вимоги) у сфері ЗЕД – це один зі способів заміни кредитора в зобов’язанні за ЗЕД-контрактом, тобто в разі цесії первісний кредитор (цедент) повністю або у визначеній частині вибуває із зобов’язання, а на його місці з’являється новий кредитор (цесіонарій), який бере на себе відповідний обсяг прав та обов'язків цедента. Розглянемо докладніше договірну модель для застосування цесії, у якій боржником щодо здійснення оплати в зобов’язанні за ЗЕДдоговором (надалі – основний договір) є компанія – нерезидент.

Головними вимогами щодо правомірності застосування цесії відповідно до вимог законодавства України є такі:

 в основному договорі має бути встановлена можливість заміни кредитора за ЗЕД-зобов’язанням. Якщо ж не передбачена така можливість, для здійснення відступлення права вимоги потрібно укласти відповідну додаткову угоду до основного договору щодо можливості

dated December 13, 2016). Taking into account the fact that, according to the Law of Ukraine "On amendments to some Laws of Ukraine regarding the elimination of administrative barriers to the export of services", which entered into force on January 03, 2017, transactions for the export of services (except for transport and insurance services), intellectual property rights, copyright and related rights are exempt from banks’ currency control, and the following are open for discussion: the possibility of transferring counterclaims under export contracts for services (except for transport and insurance services), and the transfer of intellectual property rights, copyright and related rights.

CESSION OF RIGHTS Cession (or assigning the right of demand) with respect to international trade is one way to replace the creditor in obligations regarding an international trade agreement. In other words, cession entails that the original creditor (the "assignor") assigns, in whole or in part, his obligations and a new creditor ("assignee") appears in his place, who assumes the assignor’s corresponding measure of rights and obligations. Let’s consider in greater detail the contractual model in applying cession, in which a non-resident company is the debtor in fulfilling the payment obligation under the international trade agreement (hereinafter referred to as the "master agreement").

The main requirements regarding the legality of applying cession in accordance with the requirements of Ukrainian legislation are as follows:

 the possibility to replace the creditor in terms of international trade agreement obligations must be established in the master agreement. If there is no provision for such an opportunity, in order to implement the assignment of claims, it is necessary to conclude an additional agreement to the master agreement regarding the possibility to replace the creditor;  the original creditor is obliged to transfer the new creditor all documents certifying the right to demand and information that is important


58 заміни кредитора;  первинний кредитор зобов’язаний передати новому кредитору документи, що засвідчують право вимоги та інформацію, яка є важливою для їх здійснення. Водночас у разі порушення цієї вимоги боржник має право не виконувати свого зобов’язання на користь нового кредитора до надання ним доводів переходу до нього прав у зобов’язанні;  для здійснення відступлення права вимоги отримувати згоду боржника не обов’язково, якщо інше не передбачено договором або законом, тобто якщо в ЗЕДконтракті передбачена умова щодо обов’язкового отримання згоди боржника, то така згода має бути оформлена в письмовому вигляді;  боржник має бути повідомлений про заміну первинного кредитора, причому рекомендуємо оформляти таке повідомлення в письмовій формі. У разі недотримання цієї вимоги виконання боржником свого зобов’язання первинному кредитору вважатиметься належним виконанням;  у разі відступлення права вимоги боржник має право висувати проти вимог нового кредитора всі заперечення, які він мав проти первісного кредитора на момент одержання повідомлення про відступлення права вимоги;  відступлення прав вимоги можливе як за зобов’язанням, строки виконання якого вже настали, так і за зобов’язанням, яке ще не порушено та яке має бути виконаним у майбутньому. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ. За загальним правилом відступлення права вимоги в зобов’язанні вчиняється в такій самій формі, що й основний договір. На практиці відступлення права вимоги оформляється тристороннім договором, укладеним між цедентом, цесіонарієм та боржником (який, підписуючи такий договір, надає свою згоду та підтвердження щодо

for their implementation. At the same time, in the case that such a demand is breached, the debtor has the right to not fulfill his obligations in favor of a new creditor before providing them with evidence that the rights of the undertaking is being transferred to him;  it is not mandatory to obtain the debtor's consent in order for cession to occur, unless otherwise provided by the agreement or by law – that is, if the international trade agreement stipulates the condition that it is mandatory to obtain the debtor’s consent, then such consent must be obtained in writing;  the debtor must be notified about the replacement of the original creditor. Also, we recommend that you formally issue such communication in writing. In the case of noncompliance with this requirement, the debtor will be considered to have properly fulfilled his obligations to the original creditor;  upon assigning the right to demand, the debtor has the right to put forward, against the new creditor’s claim, all the objections that he had against the original creditor at the time that the notification of assignment of the right to demand;  assigning the right of demand is possible both for those obligations involving deadlines that have already passed, and for obligations that are not yet due or which must be fulfilled in the future. DOCUMENTATION PAPERWORK. As a general rule, assigning the right of demand in regards to commitments takes place in the same form as the master agreement. In practice, cession of the right of demand is recorded as a tripartite agreement, which is concluded between the assignor, the assignee and the debtor (who, by signing this contract, gives his consent and confirmation with respect to reports that one creditor has been replaced by another). According to EBS lawyers, the mandatory conditions of such an agreement must include: (i) the payment details of the master agreement, according to which the right to demand is transferred,


Дайджест піврічне видання | випуск #13

59 повідомлення про заміну кредитора). Обов’язковими умовами такого договору, на думку юристів EBS, мають бути: (i) дані основного договору, за яким передається право вимоги, (іі) розмір боргу, право вимоги щодо якого передається новому кредитору, (ііі) зазначення про повідомлення та згоду боржника про відступлення права вимоги, (iv) обсяг прав та обов’язків, які передаються новому кредитору за основним договором, (v) зазначення переліку інформації та документів, які мають бути передані старим кредитором новому, строк такого передання, (vi) зазначення розміру плати, яку мусить здійснити цесіонарій цементу за відступлення права вимоги, із зазначенням точних банківських реквізитів цедента. З огляду на судову практику та практичні нюанси правозастосування, рекомендуємо встановлювати плату за відступлення права вимоги в розмірі боргу, право вимоги за яким передається цесіонарію, тобто без жодних дисконтів та премій (додаткового прибутку) за стягнення з боржника грошових зобов’язань. В іншому випадку є ризик перекваліфікації цесії у факторинг, що належить до фінансових послуг, які надаються лише фінансовими установами та які мають свою специфіку. Як результат, українська компанія може мати негативні наслідки у зв’язку з такою перекваліфікацією. Важливим нюансом також є валюта договору про відступлення права вимоги, яка має бути такою ж, як і в основному договорі. Однак якщо сторони мають намір зафіксувати іншу валюту в договорі про відступлення права вимоги, то на практиці банки вимагають надання додаткової угоди до основного договору про можливість зарахування іншої валюти, відмінної від валюти основного договору, на поточний рахунок української компанії. У такому разі необхідно також зазначити еквівалент у валюті основного договору згідно з крос-курсом, узгодженим сторонами в договорі про відступлення права вимоги. Якщо ж крос-курс не буде зафіксований, то, за правилами валютного контролю, банк, що обслуговує, буде використовувати крос-курс

(ii) the right to demand, according to which the amount of debt is transferred to the new creditor, (iii) an indication of a message and consent of the debtor about assignment of the right of demand, (iv) a clarification about what rights and obligations are being transferred to the new creditor under the master agreement, (v) an indication of the list of information and documents that the old creditor must transfer to the new credit and by what date this must occur, (vi) an indication of the amount of payment that the assignee must transfer to the assignor for the assignment of the right of demand, clearly indicating the exact bank details of the assignor. Taking jurisprudence and the practical nuances of law enforcement into account, we recommend setting up a fee for transferring the right of demand in the amount of the debt, the right to claim, the right of demand for which would be transferred to the assignee – that is, without any discount or premium (extra income) for recovering financial obligations from the debtor. Otherwise, you face the risks related to re-characterizing cession in credit assignment, which pertains to financial services that are available only to financial institutions, and which have their own specifics, as a result of which the Ukrainian company may face negative consequences in connection with such retraining. Another important nuance concerns the currency of the contract for assigning claims, which should be the same as in the master agreement. However, if the parties intentionally commit to use another currency in the contract to assign the claim, then, in practice, banks will require that companies provide a supplementary agreement to the master agreement regarding the possibility of transferring another currency other than the currency of the master agreement, at the Ukrainian company’s own expense. In this case it is also necessary to note the foreign currency equivalent of the master agreement corresponding to the cross rate, agreed upon by parties to the contract on assigning claims. If the cross-rate is not fixed, the servicing bank will use the cross-rate applicable as of the last date of the FINANCIAL TIMES publication, preceding the date of payment (according to item 1.5 of the NBU


60 на останню дату публікації у FINANCIAL TIMES, яка передує даті платежу (згідно з пунктом 1.5 Інструкції НБУ про валютний контроль експортно-імпортних операцій). СХЕМАТИЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН СТОРІН ЗА ЦЕСІЄЮ (ПРИКЛАД):

УКРАЇНСЬКА КОМПАНІЯ (цедент – первісний кредитор) Виконавець за експортним договором про надання послуг

ІНОЗЕМНА ІНОЗЕМНА КОМПАНІЯ (боржник) Послуги Оплата вартості

3-СТОРОННІЙ ДОГОВІР ЦЕСІЇ

Замовник за експортним договором про надання послуг Оплата вартості послуг

Плата за передання права вимоги

ІНОЗЕМНА КОМПАНІЯ (цесіонарій – новий кредитор)

Отже, з урахуванням заборони щодо взаємозаліку за ЗЕД-контрактом, на сьогодні одним із можливих варіантів розв’язання питання щодо закриття дебіторської заборгованості є цесія. У будь-якому випадку під час застосування того чи іншого правового механізму потрібно враховувати загальні норми цивільного, господарського законодавства України, вимоги законодавства щодо ЗЕД-діяльності, правила валютного регулювання, валютні обмеження, а також правила міжнародної практики ділового обігу, зважаючи на те, що контрагентом є компанія-нерезидент.

Instructions on Currency Control of Export-Import Transactions). DIAGRAM OF THE RELATIONSHIP BETWEEN PARTIES TO THE CESSION PROCESS (EXAMPLE):

UKRAINIAN COMPANY (the assignor is the original creditor) Executor of an export service agreement

FOREIGN COMPANY (Debtor) Services payment

Customer for an export service agreement

3-WAY ASSIGNMENT AGREEMENT Payment for cost of services

Fee for transferring the right of demand

FOREIGN COMPANY (Assignee is the new director)

Thus, in view of the ban on offsetting according to international trade agreements, currently the assignment of rights represents one of the possible options to resolve the issue of closing accounts receivable. In any case, when applying this or that legal mechanism, certain things must be taken into account, including the general provisions of civil and economic legislation in Ukraine, the legal requirements for international trade activities, and regulations concerning foreign currency exchange controls, including exchange restrictions, as well as the rules of international practice in conducting business, taking into consideration the fact that the counterparty is a non-resident company.

ЮЛІЯ ІВАНЕЦЬ YULIYA IVANETS


Дайджест піврічне видання | випуск #13

61

DEBT-TO- DEBT-TOEQUITY SWAP EQUITY SWAP В УКРАЇНІ ЯКЩО КОМПАНІЯ МАЄ СЕРЙОЗНУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ, ЯКУ ВОНА НЕ МОЖЕ ПОГАСИТИ У ВИЗНАЧЕНИЙ ТЕРМІН, НАЙБІЛЬШ ОЧЕВИДНИМ ВИХОДОМ ДЛЯ ЇЇ КРЕДИТОРІВ Є БАНКРУТСТВО.

А

ле якщо йдеться про одного великого кредитора, який зацікавлений у бізнесі компанії- боржника, є інший вихід, який широко використовується в міжнародній практиці – debt-to-equity swap (переведення боргу в капітал). В Україні в умовах економічної необхідності законодавчого регулювання процедури переведення боргу в капітал це питання, на жаль, не врегульовано на рівні законодавства. Крім того, неоднозначність позиції фіскальних органів, Національного

IN UKRAINE

IF THE COMPANY HAS SIGNIFICANT DEBT THAT IT IS UNABLE TO REPAY ON A SPECIFIED DATE, THE MOST OBVIOUS SOLUTION TO ITS CREDITORS IS DECLARING BANKRUPTCY.

I

n Uk r aine, unde r c o nditio ns entailing the economic necessity for legislative regulation of the procedure for transferring debt into equity (capital), this question, unfortunately, is not yet settled at the legislative level. Moreover, the ambiguity of the position held by the fiscal authorities, the National Bank of Ukraine, and by both currency legislation and judicial practice does not allow companies to take full advantage of this tool, which should interest not only debtors and creditors, but also the state.


62 банку України, валютного законодавства та судової практики не дає компаніям повною мірою використовувати цей інструмент, у якому мають бути зацікавлені не лише боржники та кредитори, але й держава. Проблемними на сьогодні є:

1

НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ КОРПОРАТИВНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Частина 2 статті 144 Цивільного кодексу України передбачає, що не допускається звільнення учасника ТОВ від зобов'язання внесення вкладу в статутний капітал ТОВ, зокрема через зарахування вимог. Частина 3 статті 86 Цивільного кодексу України передбачає використання позикових коштів для формування статутного капіталу. Судова практика та роз'яснення державних органів не дають чіткого розуміння цього положення Цивільного кодексу, а ще й суперечать один одному. Так, судова

практика, роз'яснення державних регуляторів розглядають це положення як: (1) заборона заліку вимог під час первинного формування статутного капіталу новоствореної компанії і (2) як заборона на конвертацію заборгованості в капітал компанії, зокрема через його збільшення.

2

Н Е О Д Н ОЗ Н АЧ Н А П ОЗ И Ц І Я ФІСКАЛЬНИХ ОРГАНІВ

Фіскальні органи розглядають операцію з конвертації заборгованості в корпоративні права як залік неоднорідних вимог, з чого роблять висновок, що списана на підставі цієї операції кредиторська заборгованість є безоплатно отриманою та має бути включена до складу доходів за відповідний період. Фіскальні органи вважають, що "можливість збільшення статутного капіталу за кошт погашення кредиторської заборгованості через внесення в статутний капітал майнових прав чинним законодавством не передбачена" (лист ГФС від 04.04.2016

Some problematic issues at the moment are as follows:

1

THE AMBIGUITY OF CORPORATE LAW

Part 2 of Article 144 of the Civil Code of Ukraine stipulates that no LLC shareholder is exempt from the obligation to contribute to the LLC’s charter capital, including by means of offsetting liabilities. Part 3 of Article 86 of the Civil Code of Ukraine provides for the use of borrowed funds for the purposes of authorized capital formation. Litigation and clarifications by state agencies do not provide a clear understanding of the provisions of the Civil Code, and they often contradict each other. Thus, both

litigation and clarifications by state regulators consider this provision as: (1) the prohibition of offsetting liabilities during the initial formation of the authorized capital of newly established companies and (2) a prohibition on the conversion of debt into the company’s capital, including during its growth.

2

FISCAL AUTHORITIES’ AMBIGUOUS POSITION

The fiscal authorities consider transactions for converting debt into corporate rights as

The fiscal authorities consider transactions for converting debt into corporate rights as offsetting non-uniform liabilities.


Дайджест піврічне видання | випуск #13

63

Фіскальні органи розглядають операцію з конвертації заборгованості в корпоративні права як залік неоднорідних вимог. року №4119/6/99-99-19-02-01-15). Спостерігається неоднозначність трактувань ПДВ щодо наслідків операції. Так,

фіскальні органи розглядали конвертацію майнових прав у капітал компанії як операцію, внаслідок якої виникає обов'язок сплати ПДВ.

3

НЕОДНОЗНАЧНІСТЬ ВАЛЮТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Оскільки операція з конвертації не "вкладається" в порядок іноземного інвестування, передбачений Постановою Правління Національного банку України "Про врегулювання питань іноземного інвестування" №280 від 10.08.2005 року, то, звісно, вона не має статусу іноземної інвестиції. У зв'язку з цим у іноземного інвестора можуть виникнути складнощі з поверненням інвестиції і виплатою доходів за такою інвестицією. Також до 15.09.2016 року діяло положення Правління Національного банку України, яке передбачало можливість "дострокового погашення кредитів від нерезидентів у разі, якщо основна сума кредиту зараховується як додатковий внесок нерезидента до статутного капіталу боржника". Після зазначеної дати Національний

банк України змінив свою позицію і зараз відмовляє заявникам під час

offsetting non-uniform liabilities. From this, we conclude that written-off accounts payable on the basis of such transactions entails assets that are obtained for free but should be included in the declarable income for the corresponding period. The fiscal authorities believe that "current legislation does not provide for the possibility of increasing authorized capital by redeeming debt by means of inclusion of property rights as charter capital" (State Fiscal Service Letter no. 4119/6/99-99-19-02-01-15, dated April 04, 2016). The interpretation of the VAT consequences for transactions is ambiguous. Thus, the

fiscal authorities have considered the conversion of property rights into the company’s capital as a transaction, the result of which is the emergence of the obligation to pay VAT.

3

THE AMBIGUITY OF CURRENCY LEGISLATION

Since conversion operations do not "fit" in the order of foreign investment, the provided Resolution of the Board of the National Bank of Ukraine no. 280 "On the regulation of foreign investment issues", dated August 10, 2005, therefore has no foreign investment status. In this regard, a foreign investor may have difficulty with the return of investment and the payment of income on such investments. Also, until September 15, 2016, the Board of the National Bank of Ukraine provision was in effect, which provided for the possibility of the "early redemption of loans from non-residents in the event that the principal amount of the loan was recorded as an additional contribution by non-residents to the debtor’s share capital". Following that date, the National Bank of

Ukraine changed its position and now refuses applicants when considering a package of documents providing for the early redemption of foreign currency loans if the documents submitted by the applicants stipulate the conversion


64 розгляду пакету документів, який передбачає дострокове погашення валютної позики, якщо подані заявниками документи передбачають конвертацію права вимоги за договором валютної позики в корпоративні права боржника. Ці та інші неузгодженості чинного законодавства України, що стають перешкодою до використання debt-to-equity swap в Україні, мають бути усунені після прийняття Законопроекту № 2764 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо зарахування грошових вимог до товариства з обмеженою відповідальністю в рахунок внесення вкладу до його статутного капіталу та вступу нових учасників у товариство". Цей Законопроект передбачає внесення змін у Цивільний кодекс України, Закон України "Про господарські товариства", Закон України "Про режим іноземного інвестування", і практикуючі юристи вельми розраховують на його прийняття найближчим часом. Новації законодавства, які передбачає цей Законопроект, мають дати змогу не лише реалізувати механізм debt-to-equity swap в Україні, але й поліпшити бізнес-клімат та інвестиційний клімат у нашій країні. Вікторія Бикова

of the right to claim a currency loan as the debtor’s corporate right under the contract. These and other inconsistencies in Ukraine’s current legislation, which present an obstacle to the use of debt-to-equity swap in Ukraine, should be resolved after the adoption of Draft Law no. 2764 "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine regarding the transfer of monetary claims against a limited liability company by contributing to its share capital and introducing new members into the community". This draft law proposes amendments to the Civil Code of Ukraine, Law of Ukraine "On Business Companies", Law of Ukraine "On Foreign Investment", and practitioners look forward to its adoption in the near future. The changes to legislation proposed in this draft law should enable not only the implementation of a mechanism for debt-to-equity swaps in Ukraine, but also improve the business environment and investment climate in our country. Victoria Bykova


Дайджест піврічне видання | випуск #13

65

ЕКСПОРТ ПОСЛУГ ТА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ:

EXPORTS OF SERVICES AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS:

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ НЕ ЛИШЕ ДЛЯ ФРИЛАНСЕРІВ

LIBERALIZATION, NOT ONLY FOR FREELANCERS

3 ЛИСТОПАДА 2016 РОКУ ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ В ДРУГОМУ ЧИТАННІ В ЦІЛОМУ БУЛО ПРИЙНЯТО ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ (ЩОДО УСУНЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ БАР'ЄРІВ ДЛЯ ЕКСПОРТУ ПОСЛУГ)" № 4496 ВІД 21.04.2016 РОКУ (НАДАЛІ –ЗАКОН № 4496), ЯКИМ ВНОСЯТЬСЯ ЗМІНИ ДО НИЗКИ ЗАКОНІВ

З

окрема до Закону України "Про зовнішньоекономічну діяльність", "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті", "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" та ін. Цілями прийнят тя цього акт у, як зазначено в Пояснювальній записці до проект у, є

ON NOVEMBER 3, 2016, DURING THE SECOND READING, THE VERKHOVNA RADA OF UKRAINE FULLY PASSED THE DRAFT LAW OF UKRAINE NO. 4496 "ON AMENDMENTS TO CERTAIN LEGISLATIVE ACTS OF UKRAINE (REGARDING THE REMOVAL OF ADMINISTRATIVE BARRIERS TO THE EXPORT OF SERVICES)" DATED APRIL 21, 2016 YEAR (HEREINAFTER REFERRED TO AS LAW NO. 4496).

T

his ef fectively amended a number of laws, in particular in "On foreign economic activity", "On the procedure for foreign currency payments," the Law of Ukraine "On accounting and financial statements", and others. The objectives of adopting the Law, as stated in the Explanatory memorandum to


66 "спрощення процедури укладення зовнішньоекономічних договорів (контрактів), бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також скасування валютного контролю для операцій з експорту послуг". 3 січня 2017 року Закон № 4496 вступив в дію, тому пропонуємо аналіз змін, які мають "спростити життя" експортерів послуг та прав інтелектуальної власності, однак певною мірою стосуються не лише їх. ЕЛЕКТРОННА ФОРМА ЗЕД ДОГОВОРУ ДЛЯ ВСІХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ЯК ЦЕ ЗАПЛАНОВАНО? Зміни згідно з Законом № 4496 торкнулися форми ЗЕД договору (контракту), який нарівні з простою письмовою формою зараз може бути укладений також і в електронній. Однак чинне законодавство України досі не містить чіткого та зрозумілого визначення поняття такої нової форми договору, як електронна. Так, є низка нормативно-правових актів, які стосуються електронного документообігу та регулюють порядок створення електронних документів, їх використання та інші пов’язані з цим взаємини. Зокрема це Закони України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про елек тронний цифровий підпис", "Про електронну комерцію". Тому для з’ясування, який вигляд може мати ЗЕД контракт, який укладений в електронній формі, проаналізуємо насамперед, що таке електронний документ. Визначення цього поняття міститься в Законі України "Про електронні документи та електронний документообіг", де зазначено, що електронний документ – це

документ, інформація в якому зафіксована у вигляді електронних даних, включно з обов'язковими реквізитами документа. Положеннями цієї статті та-

кож передбачені суттєві ознаки такого виду документів, а саме: наявність обов’язкових реквізитів, перелік яких має бути

the draft is "the simplification of procedures for entering into foreign trade agreements (contracts), accounting and financial reporting, as well as the abolition of exchange controls for transactions for the export of services". On January 3, 2017, Law no. 4496 came into force. Thus, we offer our analysis of the changes that are required to "make life easier" for exporters of services and intellectual property rights, but to a certain degree does not only concern them. ELECTRONIC FORM OF FOREIGN TRADE CONTRACTS FOR ALL BUSINESS ENTITIES: AS PLANNED? According to Law no. 4496, the changes concern the form for the FEA agreement (contract), which stipulates that the simple written form is now on par with an electronic form. However, current legislation in Ukraine still does not include a clear and understandable definition of the new form of a such an electronic contract. Thus, there are a number of legal acts relating to electronic document workflow and that regulate the creation of electronic documents, their use, and other related relations thereof, in particular the Law of Ukraine "On electronic documents and electronic document workflow", "On the electronic digital signature",

Current legislation in Ukraine still does not include a clear and understandable definition of the new form of a such an electronic contract


Дайджест піврічне видання | випуск #13

67

Чинне законодавство України досі не містить чіткого та зрозумілого визначення поняття такої нової форми договору, як електронна встановлений законодавством, та форма його оброблення – електронна, проте така, що має бути візуалізованою – доступною для сприйняття його змісту людиною. Щодо електронної форми ЗЕД договору, яка запроваджена Законом № 4496, то вона в будь-якому разі має фіксувати домовленість між суб’єктом зовнішньоекономічної діяльності та іноземним контрагентом, а отже, містити як істотні умови такого договору (контракту), так і інші складові, що дають змогу визнавати такий договір укладеним та чинним, зокрема предмет, ціну, строк договору, реквізити сторін тощо. Також договір, укладений у такому форматі, має обов’язково містити підпис в електронній формі для ідентифікації підписанта, який може бути виконаний як електронний цифровий підпис, як електронний підпис одноразовим ідентифікатором або це можуть бути інші види електронного підпису, що передбачені чинним законодавством. Окремо треба звернути увагу, що експортери послуг зможуть укладати ЗЕД договори через обмін електронними повідомленнями, прийняття публічної оферти в Інтернеті, виставлення рахунку (інвойсу), зокрема в електронній формі. Отже, Закон № 4496 для таких суб’єктів запроваджує

and "On e-commerce". Therefore, in order to determine how a foreign trade contract concluded by electronic means should look, we shall first and foremost analyze exactly what an electronic document is. The definition of this concept is contained in the Law on Ukraine "On electronic documents and electronic document workflow", which states that an electronic document is

a document in which information is recorded in the form of electronic data, including the mandatory contract details of the document (i.e. addresses, banking details). The provisions of this article also stipulate the essential features of this type of documents, which are namely as follows: the presence of the mandatory contract details, the list of which shall be established by legislation, and the form of its workflow – electronic, but that can be visualized so that it is available for humans to understand their content. Regarding the electronic form of the foreign trade contract that is provided by Law no. 4496, it should, in any case, provide a written record of the arrangement between the exporter and the foreign counterparty, and therefore, it should contain the essential terms of the agreement (contract), as well as other components allowing for the recognition of such a contract as concluded and effective. In particular, this includes the subject, the price, the term of the contract, details of the parties, and so on. As well, a contract concluded in this format must also contain a signature in electronic form in order to identify the signer; this can take the form of a digital signature or electronic signature as a one-time identifier or another form of electronic signature, provided for by applicable law. We should also note that exporters will be able to conclude foreign trade contracts by exchanging electronic communications, accept public offers via the Internet, and handle billing (invoices), including in electronic form. That is, Law no. 4496 introduces a procedure that is as simplified as possible for such legal


68 максимально спрощений порядок укладення ЗЕД договору і, відповідно, обов’язок банків на підставі таких договорів зараховувати виторг резидентів. ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЛЯ ЕКСПОРТЕРІВ ПОСЛУГ: ВАЛЮТНИЙ ВИТОРГ ПОЗА МЕЖАМИ ПРАВИЛА "180 ДНІВ" Великим проривом Закону № 4496 у ЗМІ вже назвали звільнення всіх експортних послуг, крім транспортних, як і експорту прав інтелектуальної власності, від правила "180 днів" щодо зарахування валютного виторгу на рахунки резидентів за такими операціями. Тобто, вже через місяць з

дня опублікування Закону будь-які експортери послуг та прав інтелектуальної власності, крім транспортних компаній, зможуть не прив’язуватися до граничного строку надходження виторгу в Україну, а самостійно моделювати та погоджувати договірні умови про порядок розрахунку сторін. Зрозуміло,

це може набагато полегшити життя таким суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності, а решті поки що доведеться як мінімум до 16.06.2017 року працювати в межах 120 днів щодо граничного строку зарахування виторгу, який наразі діє згідно з постановою Національного банку України від 13.12.2016 року № 410 "Про врегулювання ситуації на грошово-кредитному та валютному ринках України". ПЕРЕКЛАД НЕ ВИМАГАЄТЬСЯ – ОДНОМОВНІ ДОКУМЕНТИ АНГЛІЙСЬКОЮ ДЛЯ ПОДАННЯ В БАНК Закон № 4496 спростить документообіг між банками та резидентами, які для проведення валютних операцій зможуть подавати документи лише англійською мовою без обов’язкового перекладу на українську або російську, а також викладених іноземною мовою з одночасним викладенням українською (англійською) мовою. Певне

entities in terms of concluding foreign trade contracts and, on this basis, banks’ respective obligations to accrue revenue to residents. EXEMPTION FROM LIABILITY FOR SERVICE E XPORTE RS: FORE IGN E XC HANGE EARNINGS OUTSIDE OF THE "180 DAYS" RULE Media representatives have already called Law no. 4496 a big breakthrough for exempting all exports services, except for transportation and the export of intellectual property rights from the 180-day rule for foreign exchange earnings credited to the accounts of the residents of such transactions. That is, exporters of services

and intellectual property rights (with the exception of transport companies) will no longer be tied to the deadline for declaring revenues in Ukraine, but shall be guided by their own model and negotiate the contractual terms regarding the order for the parties to settle their accounts. Of course, while this could greatly facilitate the

The Law contains a new definition of a primary document; specifically, it will no longer entail a confirmation that business transactions have been transacted, but instead only contain information about such transactions


Дайджест піврічне видання | випуск #13

69

У Законі № 4496 зафіксовано нове визначення поняття первинного документу, а саме: він відтепер не підтверджуватиме здійснення господарських операцій, а лише міститиме відомості про такі. "послаблення" в "мовному питанні" було здійснено і з боку Національного банку, який 24.05.2016 року прийняв постанову № 331 та зняв вимоги щодо перекладу частини документів під час отримання і надання позик від та для нерезидентів, видання індивідуальних ліцензій на деякі валютні операції та під час здійснення операцій з торгівлі в іноземній валюті. ПЕРВИННИЙ ДОКУМЕНТ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ Згадані вище зміни стосуються лише суб’єктів ЗЕД, але зміни, які внесені Законом № 4496 до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність", будуть стосуватися всіх. Так, у Законі № 4496 зафіксовано нове визначення поняття первинного документу, а саме: він відтепер не підтверджуватиме здійснення господарських операцій, а лише міститиме відомості про такі. Внесені зміни давно обговорювалися правовою та бухгалтерською спільнотами, оскільки навіть судова практика неодноразово показує,

life of such legal entities engaged in foreign economic activity, it remains necessary, at least until 16.06.2017, for everyone else to work within 120 days after the deadline for declaring revenue, which now takes place according to National Bank of Ukraine Decision no. 410 "On the settlement of accounts on the monetary and foreign exchange markets of Ukraine", dated 13.12.2016. TR ANSL ATION IS NOT REQUIRED UNILINGUAL ENGLISH DOCUMENTS FOR SUBMISSION TO THE BANK & Law no. 4496 will simplif y document workflow between banks and residents, who, for the purposes of carrying out foreign exchange transactions, can submit documents prepared solely in English, without requiring their translation into Ukrainian or Russian, or else bilingual documents, which are drafted in both a foreign language and in either the Ukrainian or English languages. Apparently it was the National Bank of Ukraine that "relaxed" this "language question", having adopted Resolution no. 331, dated May 24, 2016, and thereby removing requirements for the translation of documents when receiving and providing loans from and to non-residents, when issuing individual licenses for individual foreign exchange transactions, and when carrying out transactions for foreign exchange trading. PRIMARY DOCUMENTS IN ELECTRONIC FORM While the changes referred to above relate to legal entities engaged in foreign economic activity, the changes made to Law no. 4496 for Law of Ukraine "On Accounting and Financial Statements", will apply to everyone. Thus, the Law contains a new definition of a primary document; specifically, it will no longer entail a confirmation that business transactions have been transacted, but instead only contain information about such transactions. The implemented changes have


70 що первинний документ не завжди може бути підтвердженням реальності господарської операції. Це питання є дискусійним, проте поки досить важко передбачити, як "запрацює" в Україні новий підхід та нова електронна форма первинних документів. Хоча такий початок руху в напрямку альтернативи паперовим документам в бухгалтерському обліку викликає великий оптимізм. ВИСНОВКИ: На думку юристів EBS,

нововведення згідно з Законом № 4496 можуть мати позитивні наслідки для бізнесу. По-перше, спрощується документообіг між банком та клієнтом, по-друге, експортери послуг та прав інтелектуальної власності зможуть відійти від правила "180 днів" щодо зарахування валютного виторгу та уникнути відповідальності за їх прострочення. Досить прогресивним є також і нововведення щодо електронної форми первинних документів, але виникає питання: "А чи готові до цього банки та контролюючі органи, зокрема органи державної фіскальної служби?", адже саме їм найчастіше складно сприйняти зміни, що спрямовані на відхід від паперових стосів документів. Тому реальну практичну цінність Закону № 4496 буде визначати нормативно-правова база підзаконного рівня, яка створена на основі прийнятого Закону, зокрема і постанова Правління Національного банку України від 30.12.2016 року №419, якою були внесені зміни до порядку валютного контролю за експортними та імпортними операціями. Тетяна Причепа

long been discussed within the legal and financial communities due to the fact that even judicial practice has repeatedly shown that a primary document cannot always serve as evidence that a business transaction has really occurred. This issue is quite controversial, however it is quite difficult to predict how a new approach and new electronic form for primary documents will be developed in Ukraine, although such a move in the direction towards alternatives to paper-based accounting inspires great optimism. CONC LUSION S: According to EBS

lawyers, all changes according to Law no. 4496 could have positive implications for business. First, the workflow between the bank and the customer will be simplified, and secondly, exporters of services and intellectual property rights will be able to move away from the "180 days" rule for transferring foreign exchange revenues and to avoid responsibility for their delay. A sufficiently progressive innovation is the introduction of acceptance of primary documents in electronic form, but the question arises: "Are banks and supervisory authorities, including the State Fiscal Service, ready for this?" due to the fact that it is namely these entities that find it difficult to implement any changes aimed at moving away from the traditional paper bales of documents. Therefore, the real usefulness of Law no. 4496 will define the regulatory framework at the sub-level, which is established on the basis of the accepted Law, including the Resolution of the National Bank of Ukraine №419 dated 12.30.2016, which was amended in order to exchange controls for export and import operations. Tatiana Prychepa


Краще я буду отримувати 1% грошей в результаті зусиль 100 чоловік, ніж 100% в результаті своїх власних зусиль ...

Пол Гетті I'd rather have 1% of the effort of 100 men than 100% of my own effort ...

J. Paul Getty


СТИЛІ УПРАВЛІННЯ: ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ VS БІЗНЕСОРГАНІЗАЦІЇ MANAGEMENT STYLES: PUBLIC AUTHORITIES VS. BUSINESS ORGANIZATIONS

73

НОВІ СЮРПРИЗИ ВІД КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ NEW SURPRISES COMING FROM INSPECTION BODIES

79

ЕМПАТІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЕФЕКТИВНОГО ЛІДЕРСТВА EMPATHY AS A TOOL FOR EFFECTIVE LEADERSHIP

83


Дайджест піврічне видання | випуск #13

73

СТИЛІ MANAGEMENT УПРАВЛІННЯ: STYLES: PUBLIC ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ VS БІЗНЕСОРГАНІЗАЦІЇ В УСЬОМУ СВІТІ СТИЛІ УПРАВЛІННЯ В ДЕРЖАВНИХ ОРГАНАХ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ ВІД СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ В КОМЕРЦІЙНИХ СТРУКТУРАХ.

У

країнах Євросоюзу прогалина між двома типами організацій є меншою, ніж у країнах, що розвиваються, оскільки стиль управління державними органами поступово наближається до управління комерційними структурами. Експерти сходяться в думці, що некомерційні структури вимушені адаптуватися до бізнесу завдяки декільком причинам:  кінцевими клієнтами державних органів зрештою є громадяни країни, які здебільшого працюють у комерційних структурах, а отже, ефективність роботи некомерційної структури мимоволі порівнюють із роботою бізнес-організацій. Відповідно, чим ближче державні установи до стилю управління комерційних структур, тим лояльніше населення до органів влади й тим меншою буде соціальна напруга в суспільстві;  розвиток технологій та Інтернету змушують державні органи змінювати класичні підходи управління до більш сучасних.

AUTHORITIES VS. BUSINESS ORGANIZATIONS THROUGHOUT THE WORLD, MANAGEMENT STYLES IN STATE BODIES DIFFER FROM THE MANAGEMENT SYSTEM IN COMMERCIAL STRUCTURES.

I

n EU countries, the gap between the two types of organizations is less pronounced than in developing countries due to the fact that the state’s management style is gradually becoming closer to the management we see in commercial structures. Experts agree that non-profit organizations will have to adapt to business, owing to several reasons:  the final customers of state bodies are ultimately the citizens of that country, most of whom work in commercial structures. Also, the effectiveness of the work carried out by non-profit entities is unwittingly compared to the work of business entities. Accordingly, the closer the state institutions are to the management style of commercial structures, the more loyal the population is to state authorities, and therefore, the lower the level as social tension;  the development of technology, the Internet, etc. is forcing public authorities to change their classical approaches to more modern management systems.


74 Отже, обидва типи організації зближаються, але досі мають багато відмінностей. Стилі управління організацією загалом вельми впливають і на управління людськими ресурсами. Отже, розглянемо нижче відмінності та їх вплив на роботу співробітників, а також замислимося, чи може приватний сектор запроваджувати в компаніях стиль управління, що притаманний державному сектору.

Thus, both types of organizations are coming closer together, but they still exhibit many differences. The management approach for each organization, as a whole, largely influence human resource management. So let’s consider the following differences and how they impact on employees’ work, as well as whether private sector companies can introduce the management style, typical of the public sector, into their own business practices.

ДЕРЖАВНИЙ СЕКТОР

ПРИВАТНИЙ СЕКТОР

PUBLIC SECTOR

PRIVATE S ECTOR

Фізичні особи, які приходять на робот у до державного сектору, не мають очікувань щодо високого рівня компенсацій чи можливості заробити надприбутки. Основною мотивацією до роботи є: повноваження, пільгові пенсійні у м о в и, с т а бі ль на робота, можливість роботи заради суспільства та держави.

Фізичні особи, які приходять на роботу до приватного сектору, прагнуть отримати високу компенсацію, кар’єрний ріст, цікаві посад о в і о б о в’я з к и . Основною мотивацією до роботи є: матеріальна мотивація, просування кар’єрними сходами та можливість росту до посад вищого керівництва, участь у цікавих проектах, стабільність.

Individuals who c om e t o work in the public sector do not expect a high level of financial compensation or opportunities to earn a lot of money. The main motivation to work there include authority, favorable pension conditions, a stable job, and the opportunity to work for society and one’s state.

ВП ЛИВ Н А У ПРА В -

ВП ЛИВ Н А У ПРА В -

Individuals who come to work in the private sector tend to strive towards receiving higher compensation, oppor tunities for career growth and performing interesting duties. The main motivation to work here include: financial motivation, career advancement prospects and the opportunity to gr ow into s enior management positions, to participate in interesting projects, as well as stability.

ЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ

ЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ

РЕСУРСАМИ:

РЕСУРСАМИ:

IMPACT ON HUMAN

IMPACT ON HUMAN

 кар’єрне зростання та отримання більш високого рангу є основним мотиваційним чинником державного службовця.

 для співробітників приватного сектору є різнобічні системи мотивації. Вибір стимулюючих чинників залежить від внутрішніх мотиваційних чинників.

RESOURCES

RESOURCES

MANAGEMENT:

MANAGEMENT:

 the main motivating factors include career growth and the possibility of receiving a higher rank as a civil servant

 there are various versatile motivation systems for private sector employees.


Дайджест піврічне видання | випуск #13

75 Менше інструментів для виміру успішності та результативності діяльності організації. Показники діяльності організації дуже розмиті та незрозумілі.

Чіткі показники виміру успішності (прибуток, маржинальний дохід та інше).

Fewer to ols for measuring the success and effectiveness of an organization’s performance. Indic ator s ab out organizational performance is very vague and unclear.

Clear indicators for measuring success (i.e. profit, profit margin, etc.)

В П Л И В Н А У П РА В -

ВПЛИВ НА УПРАВ-

ЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ

ЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ

РЕСУРСАМИ:

РЕСУРСАМИ:

IMPACT ON HUMAN

IMPACT ON HUMAN

 р о зми т і п о к аз ники діяльно с ті та оцінювання;  система преміювання часто не залежить від результатів роботи (за вислугу років та ін.);  премії сприймаються як частина посадового окладу, а не як винагорода за результати роботи;  доволі складно мотивувати службовців на високі досягнення та великий вклад.

 чі т кі пок азни ки діяльності та оцінювання;  система преміювання залежить від виконання показників;  премії сприймаються як винагорода за результати роботи, премії не є гарантованими та можуть бути скасовані.

RESOURCES

RESOURCES

MANAGEMENT:

MANAGEMENT:

 blurred performance indicators and evaluation  bonus payment system often does not depend on performance results (for seniority, etc.) ● bonus payments are perceived as part of one’s salary, and not as a reward for performance results  it is dif ficult to motivate employees to strive towards high achievements and making a significant contribution

 clear performance indicators and evaluation  the bonus system depends on achieving benchmarks  bonus payments are seen as remuneration for performance results, which is not guaranteed and can be canceled

Діяльність державних органів вельми зарегульована чинним законодавством, а в державних службовців є високі ризики нести відповідальність за порушення того чи іншого нормативного акту.

Діяльність приватного сектору здебільшого залежить від тенденцій ринку, на якому працює компанія. Співробітники (за винятком посадових осіб) досить зрідка несуть відповідальність за порушення того чи іншого нормативного акту.

The activities of state b o die s ar e quite strongly regulated by current legislation, and civil servants face a high risk and are held liable for any violations of regulations.

Activities on the part of the private sector are largely dependent on trends in the market in which the company operates. Staf f members (except for officers) are rarely held liable for any violations of regulations.

В П Л И В Н А У П РА В -

ВПЛИВ НА УПРАВ-

IMPACT ON HUMAN

IMPACT ON HUMAN

ЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ

ЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ

RESOURCES

RESOURCES

РЕСУРСАМИ:

РЕСУРСАМИ:

MANAGEMENT:

MANAGEMENT:

 дуже низька культура

 високий рівень

 ver y low culture

 high level of


76 прийняття рішень, від службовців вимагається чітке виконання затверджених процедур щодо погодження розроблених документів і т. ін.;  бракує мотивації службовців до ініціативності та проактивності.

прийняття самостійних рішень та оперативних змін у роботі, які необхідні для зміни компанії у відповідь на зміни ринку;  мотивація співробітників на розроблення інноваційних рішень, прийняття повноважень та відповідальності за прийняті рішення та інше.

of decision-making, employees are required to strictly comply with authorized procedures as approved within developed documents, etc.  employees are not motivated to take initiative and be proactive

independent decisionmaking and operational changes in work, which are needed for the company to change in response to changes in the market  incentive s for employees to develop innovative solutions, to accept authority and responsibility for the decisions they make, etc.

Д ерж авний сект о р ма є о б ма ль інструментів для створення додаткових цінностей для клієнтів. Через чималі обмеження з боку законодавства та органів, що перевіряють, державні органи потребують декілька років для задоволення нагальних потреб населення.

Приватний сектор створює додаткові цінності (послуги, продукти та інше) для клієнтів. Компанії мають можливість досить швидко створювати інструменти для задоволення потреб населення.

The public sector has very few tools to create additional value for clients. Working within the framework of significant restrictions imposed by the legislation and inspection bodies, public authorities need years to meet the urgent needs of the population.

The private sector creates additional value (services, products, etc.) for its clients. Companies have the ability to rather quickly create tools to satisfy the population’s needs.

IMPACT ON HUMAN

IMPACT ON HUMAN

RESOURCES

RESOURCES

ВП ЛИВ Н А У ПРА В -

ВП ЛИВ Н А У ПРА В -

MANAGEMENT:

MANAGEMENT:

ЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ

ЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ

РЕСУРСАМИ:

РЕСУРСАМИ:

 під час оцінювання персоналу фокусуються на знанні правової основи діяльності службовця (Конституція України, Закони України "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та інше) та на якості виконання внутрішніх процедур та правил.

 під час оцінювання персоналу та планування розвитку співробітників фокусуються на розвитку навичок управління змінами, проактивності, клієнтоорієнтовності, на постійному покращенні якості робіт та інше.

 during performance reviews, staff members are focused on their knowledge of the legal foundations of employee activities (the Constitution of Ukraine, Laws of Ukraine "On State Service", "On the prevention of corruption", etc.), and the quality of implementing internal procedures and regulations.

 when evaluating staff and planning staff development, the focus is on the development of management skills in relation to change, proactivity, being client oriented, continuous improvements in the quality of work, etc.

Часта

зміна


Дайджест піврічне видання | випуск #13

77 керівництва державного органу, що спричиняє зміни в управлінні організацією (відміна змін та внутрішніх процедур, запроваджених попереднім керівництвом, зміни в штатному розписі, зміна повноважень та інше).

Зміна керівництва зумовлена лише реальними потребами та відбувається на досить періодичній основі.

The frequent change in the management of state agencies causes changes in the management of organization (i.e. the abolition of the changes and internal procedures introduced by the previous management, staffing changes, changes in authority, etc.).

Changes in leadership are due solely to real needs, and this occurs on a fairly periodic basis.

ВП ЛИВ Н А У ПРА В -

ВПЛИВ НА УПРАВ-

IMPACT ON HUMAN

IMPACT ON HUMAN

ЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ

ЛІННЯ ЛЮДСЬКИМИ

RESOURCES

RESOURCES

РЕСУРСАМИ:

РЕСУРСАМИ:

MANAGEMENT:

MANAGEMENT:

 низький рівень довіри до керівництва та низькій рівень бажання впроваджувати зміни. Отже, на рівні головних та провідних спеціалістів дуже часто відбувається саботаж будь-яких змін. На рівні начальників секторів, відділів, управління спостерігається повільне запровадження змін, оскільки керівники дивляться на політичну волю та рішучість нового вищого керівництва;  для запровадження змін та зниження рівня саботажу часто застосовуються дисциплінарні стягнення (догани, скасування преміювання, звільнення).

 високий рівень довіри до авторитетного керівництва, управління змінами відбувається на всіх щаблях організаційної структури досить оперативно;  для запровадження змін та зниження рівня саботажу розробляються плани змін, впроваджуються робочі команди, залучаються співробітники всіх рівнів, ухвалюються рішення про преміювання.

 low level of confidence in management and a low level of desire for change. Consequently, any changes are often sabotaged at the level of Chief and Leading experts. Changes are slowly introduced at the level of directors at the sectoral, departmental, managerial level due to the fact that managers look to freedom and determination of the new senior management  To make changes and reduce the level of sabotage, disciplinary sanctions are of ten applied (i.e. reprimands, the abolition of bonuses, dismissal)

 a high level of confidence in authoritative leadership, managing change takes place quickly enough at all levels of the organizational structure.  to make changes and to reduce the level of sabotage, plans for change are developed and implemented by the work team, staff at all levels are involved, decisions regarding bonus payments are made.


78 Необхідно зауважити, що стиль управління людськими ресурсами в державних органах притаманний процесним організаціям, де співробітник має виконувати свій процес без особливої ініціативи та без широких повноважень до прийняття рішення, у той час як стиль управління в комерційний структурах притаманний організаціям, орієнтованим на результат. Отже, досить логічним є той факт, що здебільшого комерційні структури надають перевагу стилю управління компанією та персоналом, що притаманний приватному сектору, оскільки приватний сектор орієнтується на досягнення чітких цілей. Чи може комерційна організація користуватися стилем управління державного сектору? Так, але переважно це відбувається частково. Наприклад, виробничо-торгівельна компанія може застосовувати на виробництві більш бюрократичний та консервативний підхід до управління персоналом, а в решті департаментів використовувати стиль управління приватного сектору. Це відбувається завдяки тому, що частина департаментів компанії є процесно-орієнтовною, а інша частина орієнтована на результат. Виникає питання: чи потрібні державним органам такі самі принципи та методи управління, що й комерційним структурам? Мабуть, здебільшого населення бажало б підвищити швидкість та якість змін, клієнтоорієнтовність та ефективність роботи державних органів. Але, зважаючи на високу зарегульованість роботи державного сектору, запровадження стилю управління приватних компаній можливе лише після кардинальної зміни законодавства або у разі, якщо державний орган очолить людина зі стійкою політичною волею та бажанням змін.

It should be noted that the approach to human resource management in government agencies is appropriate for process-oriented organizations, where the employee must carry out various processes without much initiative and without broad decision-making powers. At the same time, the management style in commercial structures is best suited for result-oriented organizations. So it makes enough sense that the majority of commercial structures prefer the business and human resources management style inherent to the private sector specifically because the private sector is focused on achieving clear goals. Can the management of a commercial organization become closer in style to that used in the public sector? Yes, but in most cases this only partly happens. For example, a manufacturing and trading company may use a more bureaucratic and conservative approach to HR management at the place of production, while, in other departments, its management approach more closely resembles that applied in the private sector. This is due to the fact that part of the company's departments is a process-oriented, while the other part is geared towards results. The question exists as to whether public authorities need the same principles and methods as management for businesses? Apparently most of the population would be willing to increase the speed and quality of changes, client turnover, and public bodies’ efficiency and effectiveness. But despite the fact that the public sector is now highly regulated, it would only be possible to introduce a style of private companies’ management after a fundamental change in the law or if the state body is headed by a person with the sustained political will and desire for change.

ЄВГЕНІЯ ВОЗНЮК YEVGENIYA VOZNIUK


Дайджест піврічне видання | випуск #13

79

НОВІ NEW СЮРПРИЗИ SURPRISES ВІД КОНТРО- COMING ЛЮЮЧИХ

ОРГАНІВ ПРОЙШЛО НЕ ТАК БАГАТО ЧАСУ ПІСЛЯ ЗБІЛЬШЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, А ВСІ ЗНОВУ ЗАГОВОРИЛИ ПРО КОНТРОЛЮЮЧІ ОРГАНИ, ЗОКРЕМА ПРО ІНСПЕКЦІЮ З ПРАЦІ, ПРО ПРАКТИКУ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕВІРОК І ПРО МОЖЛИВІ ШТРАФНІ САНКЦІЇ.

В

цій статті ми спробуємо виділити основні групи ризику, знаючи про які багато компаній зможуть переглянути порядок оформлення трудових відносин із працівниками та завдяки цьому уникнути можливих штрафних наслідків. Згідно з постановою правління Пенсійного фонду України "Про Порядок обміну інформацією про відомості, що містять ознаки використання праці неоформлених працівників і порушень законодавства про працю", передбачається забезпечити постійний обмін інформацією між Пенсійним фондом, Державною службою з питань праці та Державною фіскальною службою про всіх юридичних осіб незалежно від форми

FROM INSPECTION BODIES NOT VERY MUCH TIME HAS PASSED SINCE THE MINIMUM WAGE IN UKRAINE WAS INCREASED AND ALREADY EVERYBODY IS ONCE AGAIN STARTING TO TALK ABOUT SUCH INSPECTION BODIES, PARTICULARLY ON THE LABOR INSPECTORATE, PRACTICE IN TERMS OF CARRYING OUT AUDITS AND POSSIBLE PENALTIES.

I

n this article, we shall try to identify the main risk group in the knowledge that many companies will revise the procedure by which they register labor relations with their employees in order to avoid possible punitive consequences. In accordance with the Board of the Pension Fund of Ukraine Resolution "On the Procedure for exchanging information on data, exhibiting signs of the use of unregistered workers in labor and violations of labor legislation", this provision is supposed to ensure the constant exchange of information between the Pension Fund, the State Labor Service and the State Fiscal Service regarding all legal entities irrespective of their form of ownership and business (economic) activity, as well as private individuals using hired labor with


80 власності та господарської діяльності, а також про фізичних осіб, які використовують найману працю й мають ознаки прихованих трудових відносин або ухилення від сплати податків. Насамперед усім роботодавцям варто звернути увагу на те, що вони перебувають у групі ризику щодо потенційних перевірок, а отже, і накладання на них штрафних санкцій, у випадках, якщо:

 у компанії є співробітник, який одночасно працює за сумісництвом у п'ятьох і більше роботодавців.

Відповідно до нової Постанови, дані про такого співробітника та його роботодавців будуть автоматично потрапляти в Інспекцію праці, яка вже у свій час буде організовувати перевірку. Під час перевірки такого співробітника в одного або у всіх роботодавців можуть запросити накази про його прийом на роботу, а також укладені письмові трудові договори. Як показує практика, щоб перевірити достовірність роботи співробітника в компанії, інспектори з праці можуть звіряти встановлений для співробітника графік роботи за наказом (трудовим договором) та фактичними даними табеля обліку робочого часу; звіряти дані Журналів обліку робочого часу зі встановленим режимом роботи й таке інше. Крім того, можуть запитуватися письмові пояснення у кожного роботодавця про години роботи працівника, а у працівника – про те, де і скільки годин він працює, чи багато часу витрачає на дорогу від однієї компанії в іншу тощо. Потім на підставі перехресного аналізу документів, що взяті з усіх роботодавців, може бути сформований висновок про фіктивність трудових відносин, і в разі встановлення цього факту всі компанії-порушники будуть притягнуті до адміністративної і фінансової відповідальності. Щоб уникнути ризиків, експерти EBS рекомендують компаніям для кожного співробітника зафіксувати час початку й закінчення робочого дня, встановити обідню перерву,

signs of disguised employment relationships or tax evasion. First and foremost, all employers should pay attention to the fact that they are a risk group for potential inspections and, consequently, for the imposition of these penalties in cases where:

 the company has an employee employed by five or more employers at the same time.

According to the new Resolution, data on this employee and his employers will automatically be submitted to the Labor Inspectorate, which, in turn, will organize labor audits. During the course of an audit of one or more of these employers, the employee can be asked to submit the order concerning his/ her hiring, as well as a written employment contract. As practice shows, in order to verify the accuracy of an employee’s employment at these companies, labor inspectors can verify the specified employee's work schedule based on the hiring order (labor contract) and data from actual timesheets, checking logs indicating the time he/ she came to and left the office according to the established work regime, etc. In addition, labor inspectors can request written explanations from each employer regarding the employee’s working hours and ask the employee about where and how many hours per week he/she works, how much time is spent on the road traveling from one company to another, etc. Then, based on a cross-analysis of the documents obtained on all employers, labor inspectors may draw a conclusion about the fictitious nature of the employment relationship and, in the case that this fact is proven, all of the offending companies will be subject to administrative and financial liability. To avoid risks, we recommend that companies record such details for each employee as the start and end of the working day and the allocated lunch period, especially if employees are hired on a part-time basis. Of course, most importantly, it is advised that hiring companies maintain reliable records of the number of hours that employees have worked.


Дайджест піврічне видання | випуск #13

81 особливо якщо працівники прийняті на неповний робочий час, і найголовніше – вести достовірний облік відпрацьованого часу.

 у компанії є особи, які працюють (надають послуги) за договорами цивільно-правового характеру. У цьому випадку для включення компанії в список майбутніх перевірок інспектори з праці будуть звертати увагу на тих співробітників, цивільно-правові договори з якими тривають в одній компанії понад 1 року, а якщо й перериваються, то на незначний термін (1-2 дні). Крім того, ризикують опинитися під ковпаком перевірок компанії, у яких чисельність працівників за договорами цивільно-правового характеру значно перевищує кількість штатних працівників або їхня чисельність за поточний місяць значно збільшилася, порівнюючи з попереднім звітним місяцем. На практиці під час перевірок особлива увага приділяється умовам укладених цивільно-правових договорів, видам робіт, які повинні виконувати працівники, аналізуються договори на предмет схожості з назвою посад за штатним розкладом і функціональними обов'язками посадових інструкцій. Може перевірятися наявність у компанії вакансій, аналогічних за умовами робіт цивільно-правовим договорам, та подання відповідної звітності до центрів зайнятості. Також у співробітника можуть запитати, де розташовано його робоче місце, якими інструментами праці він користується, чи ходить він у відпустку і таке інше.

 в компанії за звітний місяць кількість працівників, які працюють у режимі неповного робочого дня, зросла на 20% і більше.

Зазвичай під час перевірки інспектори з праці вивчають правові та економічні підстави переведення співробітників на неповний робочий час, з'ясовують, хто був ініціатором таких змін (сам працівник чи роботодавець). Також у членів трудового колективу можуть попросити письмові пояснення щодо того, як насправді вони працюють і чи відповідає

 there are people who work (or provide services) at the company on the basis of a civil law contract. In this case, in order to include the company in the list of future labor audits, the labor inspector shall pay attention to those employees having civil law contracts with a given company that last more than one year and, if they are broken, then this involves only a slight break (1-2 days). In addition, companies facing the risk of being audited include those for which the number of employees, under the civil law contract, far exceeds the number of staff members or those whose numbers for the current month increased significantly compared with the previous reporting month. In practice, during audits, inspectors’ attention is focused on the conditions of the civil labor contracts concluded and the types of work to be performed by company employees. The contract is also analyzed for similarity with the name of staff positions according to the staff schedule and the functional responsibilities of the respective job descriptions. Inspectors can also check on the number of vacancies with the company that are similar in terms of the work being carried out under civil law contracts, and supply the respective reports to employment centers. Also, the employee can specify where his/her workplace is, what instruments he/she uses in his/her work, whether he/she takes vacation, etc.

 the number of employees working par t-time at the company has increased by 20% or more for the reporting month.

As a rule, during labor audits, labor inspectors examine the legal and economic grounds for transferring employees to part-time work, and to find out who initiated such changes (i.e. the employee him/herself or the employer). Also, employees can be asked to provide a written explanation as to how they actually work, and whether the number of hours on the time sheet accurately reflect their actual work hours. We recommend that companies be attentive


82 заявлена кількість годин за табелем їхнім фактичним годинам роботи. Ми рекомендуємо уважно ставитися до складання документів про зміну графіка роботи співробітників, про встановлення в компанії неповного робочого часу, а головне, не допускати розбіжностей між документальним оформленням та фактичною роботою.

 у компанії заробітна плата всім працівникам нараховується на рівні мінімальної або менше мінімальної і, відповідно, єдиний соціальний внесок сплачено з фактично нарахованої заробітної плати. Такі компанії щонайперше потраплять під всілякі перевірки. Інспектори з праці будуть перевіряти всі документи про прийом на роботу, графіки робіт, табелі обліку робочого часу і відомості нарахувань заробітної плати, аналізувати штатний розклад та посади, за якими заробітна плата нараховується в розмірі менше мінімальної, правомірність встановлення неповного робочого часу і таке інше.

 компанії, які взяли співробітників на роботу, але не подали повідомлення в органи Державної фіскальної служби або порушили терміни повідомлення.

to the drafting of documents regarding changes in employees’ work schedules, documents regarding the imposition of part-time work hours within the company and, most importantly, companies should avoid discrepancies between work documentation and actual work practices.

 the wages to all employees at the company are accrued at the level of the minimum or below minimum levels, and correspondingly, the single social contribution is paid on the actual gross salary. These companies are generally the first to be subject to various audits. Labor inspectors will verify all documents regarding an employees’ hiring, as well as respective work schedules, timesheets and payroll charges. In addition, they shall analyze the staff schedule and work positions for which the salary is calculated at rates under the minimum wage, the lawfulness of imposing a part-time work regime, etc.

 companies that have hired employees, bu t have not yet submitted a notification to State Fiscal Service authorities or that have violated the notice period.

Тут усе просто – у разі неподання звіту в податкову про прийом працівника на роботу або несвоєчасного її подання компанія заплатить штраф. Цей проект також передбачає обмін і іншими відомостями, які будуть постійно передаватися між державними органами, тому всім компаніям експерти EBS рекомендують провести кадровий аудит, щоб на ранніх етапах виявити вищевикладені ризики, а отже, у майбутньому заощадити нерви і гроші. Адже фінансові штрафи за порушення трудового законодавства, розмір яких варіюється від 3200 грн до 320000 грн, можуть собі дозволити заплатити далеко вже не всі.

This part is straightforward – in the case that the company fails to report to the tax authorities about the hiring of an employee or in the case of a late submission, the company will need to pay a fine. Also, this project provides for the exchange of other information, which will be exchanged between state bodies on a regular basis. For this reason, we recommend that all companies carry out a Human Resources audit in order to identify if any of the above risks exist while still in the early stage. This will ultimately allow the company to save nerves and money in the future. After all, there are financial penalties for violating labor legislation, the amount of which ranges from USD 3200 UAH to 320,000 UAH– sums large enough that not every company can afford to pay.

Марина Моргун

Maryna Morgun


Дайджест піврічне видання | випуск #13

83

ЕМПАТІЯ ЯК EMPATHY ІНСТРУМЕНТ AS A TOOL ЕФЕКТИВНОГО

FOR EFFECTIVE

ЛІДЕРСТВА LEADERSHIP

У СУЧАСНОМУ СВІТІ ОДНИМ ІЗ ГОЛОВНИХ ПРІОРИТЕТІВ ДЛЯ БАГАТЬОХ КОМПАНІЙ Є ВИХІД ЗА РАМКИ ТРАДИЦІЙНИХ СТРАТЕГІЙ РОЗВИТКУ УПРАВЛІННЯ ТА ПІДБОРУ КАДРІВ — ДЛЯ СТВОРЕННЯ КАДРІВ-ЛІДЕРІВ, ЩО ЗДАТНІ РУХАТИ ОРГАНІЗАЦІЮ ВПЕРЕД.

І

це не дивує, адже неефективний лідер може привести компанію до великих збитків — такий непрофесіоналізм буде дорого коштувати. Фахівці з персоналу та керівники компаній постійно розробляють стратегії щодо поліпшення ефективності менеджерів, з'ясовуючи, які навички є зараз найнеобхіднішими. Однією з ключових навичок є емпатія. Емпатія — це свідоме співпереживання поточного емоційного стану іншої людини. Навіщо ж емпатія необхідна лідеру? Вона сприяє ефективній комунікації, допомагає розібратися в психологічно складних ситуаціях і спрогнозувати вибір та дії людей, створює відчуття психологічного комфорту.

IN TODAY'S WORLD, ONE OF THE TOP PRIORITIES FOR MANY COMPANIES IS TO GO BEYOND TRADITIONAL STRATEGIES IN DEVELOPING THEIR MANAGEMENT AND RECRUITING PERSONNEL IN ORDER TO CREATE LEADERS WHO CAN MOVE THE COMPANY FORWARD.

T

his is not surprising, due to the fact that ineffective leader can lead the company towards taking large losses and this would be too costly for the company. Human Resources specialists and executives are constantly developing strategies to improve the managers’ effectiveness in determining what skills are most needed. One of the key skills, surprisingly, is now empathy. Empathy is a conscious compassion for the current emotional state of another person. Why do we need empathy? Perhaps because it promotes effective communication between people, it helps us to understand complex situations and to predict the choices and actions of people, as well as creating a sense of


84 Для ефективної та результативної роботи з персоналом потрібно розуміти суть справжніх мотивів вчинків працівника, витоки його інтересів, причини брехні або скритності. Якщо ви коли-небудь керували процесом формування команди, то можете підтвердити, що всередині організації (особливо на стадії "шторму") вирують різноманітні емоції, які вкрай важко контролювати й направляти в конструктивне русло. Провести корабель, образно кажучи, через шторм — непросте завдання для кожного капітана. І щоб досягти позитивного результату, необхідно не лише вислухати, але і зрозуміти переконання кожного члену "екіпажу", прийти до спільної думки, водночас уникнувши зіткнення інтересів і розвалу команди.

Якщо в вашій компанії впроваджена система мотивації, яка ґрунтується на індивідуальному підході, то лише через емпатичне слухання (його також називають активним слуханням) ви зможете визначити внутрішні мотиви кожного співробітника, а отже, влучите саме в точку, зробивши певну мотиваційну пропозицію конкретному унікальному спеціалісту, експерту.

І — внаслідок грамотного опрацювання системи мотивації — розв’яжете проблему утримання провідних фахівців в вашій компанії. А в наш час високої конкуренції це завдання дуже актуальне: талановитий фахівець, експерт може бути й талановитим керівником, лідером. Коли такі "гарні" люди звільняються, вони зазвичай забирають з собою і всю свою команду. Якщо ваша компанія практикує наставництво, обов’язково обговоріть з наставниками необхідність прояву емпатії у взаєминах "наставник — учень". Безумовно, перш ніж передати учня наставнику, ви зробите професійне тестування — аналіз його знань і умінь. Водночас варто пам'ятати, що ніякі тести не замінять живого спілкування. А успішне спілкування — це розуміння цілей і завдань співрозмовника, мотивів, причин

psychological comfort. In order to work efficiently and effectively with other staff members, it is necessary to understand the essence of the true motives of employees’ actions, the sources of their interests, the reasons for any lies, and reasons for remaining closed about something. If you've ever been tasked with the challenge of forming a team, then you will know from firsthand that (especially at the stage of the "storm") you can experience a variety of raging emotions, which are extremely difficult to control and direct in a constructive direction. Guiding the ship through the storm, so to speak, is not an easy task for every captain. In order to achieve a common result, you need to not only listen but also understand the point of view of each team member in order to reach some consensus, while avoiding conflicts of interest and preventing the team from falling apart.

If your company has implemented an incentive system based on an individualized approach, you will only be able to determine the internal motivations of each employee through empathic listening (this is also called "active listening"). Pinpointing this subsequently allows you to make specific motivational proposals to an employee, specific to each unique specialist or

If your company engages in mentoring, be sure to discuss the manifestation of empathy in "mentor-student" relations with your mentors.


Дайджест піврічне видання | випуск #13

85

Якщо ваша компанія практикує наставництво, обов’язково обговоріть з наставниками необхідність прояву емпатії у взаєминах "наставник — учень". його дій та висловлювань. Наставник має всі шанси стати ефективним, коли він достовірно знає, як "підштовхнути" свого учня до бажаного результату, як правильно викласти нову професійну інформацію, як дати зворотний зв'язок, що мотивує на успіх. Вважається, що емпатичне розуміння співрозмовника залежить від особливостей власного життєвого досвіду, вміння налаштуватися на одну емоційну хвилю з людиною. Як навчитися емпатії? Почніть із себе. Живіть в гармонії зі своїм "я", будьте позитивні, розповсюджуйте свій душевний комфорт, оптимістичні почуття і ставлення до життя на взаємини з оточуючими вас друзями та колегами. Шукайте індивідуальні способи взаємодії, які допоможуть розкрити потенціал (і ваш, і вашого співрозмовника), знайти ресурси для плідної співпраці. Іноді люди плутають жалість та емпатію. Пам'ятайте, що жалість може нашкодити бізнесу, емпатія ж — ні. Ворог емпатії — байдужість. Емпатія — це розуміння складної трагічної (або, навпаки, щасливої) життєвої

expert. Upon achieving the competent elaboration of an incentive system, you should be able to resolve the problem of retaining your company’s key personnel. During this our time of high competition, this latter challenge is particularly acute because a talented specialist or expert may eventually become a talented manager and leader. Accordingly, when "good" people leave, it very often occurs that the whole team ends up leaving after that. If your company engages in mentoring, be sure to discuss the manifestation of empathy in "mentor-student" relations with your mentors. Of course, before you entrust a student to a mentor, you should should carry out professional testing in order to analyze his knowledge and skills. At the same time, we should keep in mind that no test can adequately substitute "live" communication. Successful communication entails understanding the goals and objectives of an interlocutor, as well as his motives and reasons for his actions and words. Only then will a mentor be effective because he will know exactly how to "push" his pupil to the desired result, how to "apply" new professional information, and how to provide feedback (so that this will motivate the student to achieve success). It is believed that somebody’s empathically understanding of his companion depends on the wealth of his own life experience, not to mention his ability to tune into the same emotional wave with his interlocutor. How can I learn to be empathetic? Begin with yourself. Live in harmony with yourself, be positive and carry your peace of mind and positive feelings and attitudes to life into the relationships you share with your friends and colleagues around you, and look for individual ways of interacting that will help unlock potential (for both yourself and your peers), and also find resources for fruitful cooperation. Sometimes people tend to confuse pity with empathy. While pity is something that could hurt your business, empathy is not. Empathy does not imply indifference. On the contrary,


86 ситуації співробітника і здатність — у разі необхідності — йому допомогти. Якщо в основі корпоративної культури організації бракує принципів взаєморозуміння і турботи, наслідки можуть бути дуже негативними. Керівник, який для досягнення високих фінансових показників використовує деструктивні методи і стратегічні прийоми (наприклад, штучно створює кризу, щоб стимулювати активність персоналу), навряд чи спроможний підвищити мотивацію співробітників. Навпаки, конструктивний і чуйний підхід сприяє створенню здорового клімату в колективі та досягнення найкращих комерційних результатів. Емпатія дозволяє успіш-

но розвивати потенціал організації, що зі свого боку сприяє збільшенню кількості співробітників з видатними лідерськими якостями, зміцнює корпоративний дух, підвищує оперативність виконання клієнтських запитів, посилює почуття відповідальності.

Емпатія здатна поширитися на весь колектив, коли її сприймають як соціальну норму. Як же досягти цього? Коли лідер постійно підкреслює значення емпатії для успішного корпоративного розвитку і є прикладом чуйної поведінки - це запускає механізм переростання емпатії в загальну етичну норму. Внаслідок цього зміцнюється командний дух підлеглих, їхній ентузіазм і відданість компанії. Також варто зазначити, що співробітники, які працюють в умовах такої корпоративної культури, зазвичай відчувають цікавість із боку інших людей до їхнього особистісного і професійного розвитку; відчувають, що вони "не самі". Емоції містять дуже важливу інформацію, вони присутні в житті кожної організації, тому керівник повинен навчитися з ними справлятися, ними керувати. Ігнорувати їх — шлях хибний, адже від цього вони не розвіються. Дар’я Назаренко

this entails an understanding of an employee’s complex and tragic (or, conversely, happy) situation and any possibility – if necessary – to help him. If an organization’s corporate culture is not based on the principles of mutual understanding and care, it is at risk of leading to very undesirable consequences. When, in hopes of achieving strong financial performance, a company director uses destructive methods and strategic techniques (e.g. artificially creating a crisis in order to stimulate staff members’ activity), it is unlikely he will be able to increase employee motivation. On the contrary, a constructive and sensitive approach helps to create a healthy environment and achieve good business results. Empathy allows you to

successfully develop the organization’s capacity, helps to increase the number of employees with outstanding leadership qualities, strengthens team spirit, improves the efficiency of fulfilling client requests, and increases a sense of responsibility. For the entire staff to become

empathetic, it is necessary to first ensure that it is perceived as a social norm. When the leader has consistently emphasized the importance of empathy for successful corporate development, and provides an example of sensitive behavior, this alone triggers the mechanism by which empathy develops into a universal ethical norm, thus strengthening an employee’s team spirit, enthusiasm and dedication to the company. Also, it is worth noting that employees who work in a similar corporate culture usually feel that their personal and professional development is not indifferent to other people, and therefore they feel that they are "not alone". Emotions contain very important information and they embody the life of each organization, which is why a company’s leaders must learn to cope with and manage them. While it is possible to ignore them, the reality remains that they will still be there anyways. Daria Nazarenko2017

ЧЕРВЕНЬ/JUNE


Millions discover their favorite reads on issuu every month.

Give your content the digital home it deserves. Get it to any device in seconds.