EBS Digest 12

Page 1

leadership transparency legality motivation лідерство прозорість законність мотивація

Digest піврічне видання | випуск #12 semiannual | issue #12


2


Невеличкий огляд історії Людство почало "мити руки" – і смертність знизилась на порядок. Почало застосовувати щеплення – велика кількість смертельних хвороб майже повністю зникла. За останнє десятиріччя виросла середня тривалість життя. Однозначно зрозуміле бажання людства жити довше, і жити якісніше. І це обумовлює розвиток індустрії – індустрії охорони здоров’я. Нажаль, Україна не знаходиться в авангарді цієї індустрії, але ж має певні перспективи. У світлі реформ галузі охорони здоров'я вкрай важливо не тільки вибрати оптимальну стратегію розвитку, а й знайти способи для досягнення цілей. В даному контексті важливі консолідація зусиль гравців ринку, а також воля для тривалої роботи. Україна сьогодні знаходиться на проміжній стадії, коли ще нібито криза тримається, але вже вся економіка та бізнес прагне до змін та зрушень. Можна намагатись щось робити, створювати, але якщо немає сил, наснаги та енергії, всі нові починання можуть так і залишитись на етапі проектів. Важливо залишатись на плаву не лише фізично, але й морально, бути готовим до змін та ризикованих ситуацій. Так само як і людина, здоровий бізнес прагне довголіття та якісного життя. Хтось вірить у народну медицину, власну інтуїцію, а хтось – лише фактам та перевіреним даним. В бізнесі відбувається щось схоже – є факти, які необхідні для точного визначення цілей, задач та робіт, а є власне відчуття, яке підказує вірний шлях. Гармонічне поєднання цих компонентів приводить до успіху.

Олена Вольська

Керуючий партнер та директор

Brief overview of history Humankind started to "wash their hands" and the death rate has decreased considerably. Humans started to apply vaccinations and a large number of deadly diseases have almost completely disappeared. Over the last decade, life expectancy has increased. Mankind’s desire to live a longer and quality life is certainly understandable, and this has led to the development of an industry – the health care industry. Unfortunately, Ukraine is not at the forefront of this industry, although it shows some promise. In light of health reform, it is extremely important not only to choose an optimal development strategy, but also to find ways to achieve objectives. In this context, it is important to consolidate market players’ efforts, as well as the will to continuously work. Today Ukraine is at an intermediate stage, even when the alleged crisis continues, but the entire economy and the business community is striving to make change and take action. You can try to do something and to create, but if there is no effort and energy, new initiatives may well remain at the project stage. It is important to stay afloat, not only physically but also mentally, and to be ready for change and risky situations. Just like people, healthy business aspires to achieve longevity and a good quality of life. Someone believes in traditional medicine and their own intuition, while others have faith only in the facts and verified data. In business, a comparable situation exists – there are facts that are needed in order to accurately determine goals, objectives and activities, and then there is one’s own feeling, which shows the correct path ahead. The harmonious combination of these components is leading the way to success.

Helen Volska

Managing Partner and DirectorДеякі хворі, незважаючи на свідомість приреченості, одужують тільки тому, що впевнені в майстерності лікаря.

Гіппократ Some patients get better soon being aware of doctor’s proficiency.

Hippocrates


ПРИВАТНА МЕДИЦИНА - ШЛЯХ ВІД ПЕЛЮШОК ДО ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ PRIVATE HEALTHCARE - THE WAY FROM DIAPERS TO ADULTHOOD

7

КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ. РЯТУВАЛЬНЕ КОЛО АБО ЯКІР? CONSULTING SERVICES. LIFELINE OR ANCHOR?

17


Дайджест піврічне видання | випуск #12

ПРИВАТНА МЕДИЦИНА - ШЛЯХ ВІД ПЕЛЮШОК ДО ДОРОСЛОГО ЖИТТЯ УКРАЇНА СЬОГОДНІ ПЕРЕБУВАЄ В НЕЛЕГКІЙ СИТУАЦІЇ, КОЛИ НЕОБХІДНО ЗІБРАТИ ВСІ СВОЇ СИЛИ ТА СТВОРИТИ НОВІ МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ. ОСТАННІМ ЧАСОМ НАБУЛА ПОПУЛЯРНОСТІ МЕДИЧНА СФЕРА: СТРІМКЕ ЗРОСТАННЯ КІЛЬКОСТІ ПРИВАТНИХ КЛІНІК, РОЗВИТОК ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ.

Я

к показує статистика, разом із багатьма галузями, які стабільно розвиваються, галузь охорони здоров’я поступово набирає обертів. Можливо, люди почали замислюватися, що здоров’я є основною складовою щасливого та успішного життя, а може, це лише данина моді – модно піклуватися про здоров’я, мати власного лікаря, дотримуватися правильного режиму життя.

PRIVATE HEALTHCARE - THE WAY FROM DIAPERS TO ADULTHOOD TODAY UKRAINE IS IN A DIFFICULT SITUATION, WHERE IT IS NECESSARY TO POOL ALL ITS EFFORTS AND CREATE NEW BUSINESS OPPORTUNITIES. IN RECENT YEARS, THE MEDICAL SPHERE HAS BECOME POPULAR, ENTAILING RAPID GROWTH IN THE NUMBER OF PRIVATE CLINICS AND THE DEVELOPMENT OF THE PHARMACEUTICAL INDUSTRY.

А

s statistics indicate, along with many branches that are steadily developing, over the past few years, the health care sector has also been gaining momentum. Perhaps people have started to think that health is the basic component of a happy and successful life, or maybe it's just a fad – that it is fashionable to care for one’s own health, to have your own doctor, and continually

7


8 За результатами аналізу ринку медичних послуг України можна зробити висновок про те, що сьогодні він перебуває в фазі розвитку, а його зростання має позитивну динаміку. Державні установи охорони здоров'я не здатні цілком забезпечити населення якісною медичною допомогою, тому приватний сектор є значущим елементом національної системи охорони здоров'я. На сьогодні можна виділити таку динаміку фармацевтичного ринку:  зростання цін сповільнилося;  споживач самостійно повертається до природного тренду перерозподілу в бік 300000дорогих ліків;  відновлюється споживання упаковок; 250000  недорогі продукти "збирають плоди" 200000отриманого пріоритету. 150000На стимулювання розвитку конкуренції в межах цієї галузі спрямовані також ініціативи 100000 з реформування системи охорони здоров'я, 50000 зокрема впровадження принципу "гроші ходять 0 за пацієнтом". Попит у цій сфері збільшується щодня, що спричиняє зростання медичних закладів та вкладання інвестицій в медичну сферу.

Доходи 20 найбільших медичних закладів України, тис. грн

pursue a right way of life. As a result of a market analysis of the Ukrainian health care market, we can conclude that today, it is in the development phase and that it is seeing positive growth dynamics. Due to the fact that public health institutions are not able to fully provide the population with quality health care, the private sector also happens to be an important element of the national health system. Today we can identify the following dynamics with respect to the country’s pharmaceutical market:  price growth has been decelerating;  users are automatically returning to the natural tendency of reapportioning expensive drugs;  consumer packaging is experiencing a resurgence;  low-cost products are "reaping the benefits", taking priority. Health reform initiatives are also aimed at stimulating the development of competition within this sphere, particularly regarding the introduction of the principle "money follows the patient". Demand in this sphere is growing every day, which ultimately leads to an increase in health facilities, as well as investment in the medical sphere.

Revenues of the 20 largest medical institutions of Ukraine, thsd UAH

580000 580000 560000 560000 540000 540000 520000 520000 500000 500000

480000 480000 460000 460000 440000 440000 420000 420000 2012

2013

2014

2015


Дайджест піврічне видання | випуск #12

По даним Pro Consulting, на сьогодні в Україні працює понад 30 тисяч приватних медичних закладів, причому понад 40 % сконцентровані в столиці – у місті Києві. У містах із населенням менше ніж 100 тисяч населення розташовано лише 10 % клінік. За висновком експертів, ринок медичних послуг у 2015 році оцінювався в 7.5 мільярдів гривень, водночас приблизно 50 % перебуває "в тіні". За офіціальною статистикою, 50-70 найбільших клінік України за останні 3-4 роки показали непогане зростання – не менше 3-5 % на рік до 2015 року (на 15 % у 2015 році). Але експерти також вважають, що все ж загальні результати 2015 року не були такі райдужні, адже криза в економіці та погіршення покупної спроможності клієнтів вплинули на результати з падінням у прибутках на 10-15 %.

According to Pro Consulting, today in Ukraine, there are more than 30,000 private medical facilities in operation, more than 40% of which are concentrated in the capital – Kyiv. Cities with a population of less than 100,000 account for only 10% of clinics. According to experts, the medical services market in 2015 was valued at UAH 7.5 billion, while at least 50% is "in the shadows". According to official statistics, 50-70 the largest clinics of Ukraine have shown good growth over the past three to four years, gaining at least 3-5% per year until 2015 and then 15% in 2015. But experts also estimate that the overall results for 2015 were not so rosy, and that the crisis with respect to the economy and customers’ purchasing power has affected the results with a 10-15% drop in revenues.

300000 300000 250000 250000 200000 200000 150000 150000 100000 100000 50000 50000 00 ІС ОН АД

S NI DO A / Т БУ РО Б ДО

/

UT OB R B DO

- Виручка 2015

ОМ ІК Д Е М

OM IC D E /M

АБ ОЛ Р ЄВ

/

AB OL R EU

Д БУ ЕД М

- Виручка 2014

Розвиток медичних закладів та клінік підтверджується також кількістю персоналу, який залучений в цю сферу. За останні 2-3 роки цей сектор економіки стабільно забезпечує робочі місця спеціалістам.

580000

D BU ED /M

Т ВІ ІС Д Е М

/ АЛ ІК ICAL Д Е D ДМ ME ОР RD СФ FO ОК OX

T VI IS D E /M

TO IN

- Sum of 2015

NA SA

С РИ БО

/

S RI BO

- Sum of 2014

The development of medical institutions and clinics can be confirmed by the number of personnel involved in this sphere. Over the past two to three years, this sector of the economy provides good jobs for specialists.

9


10 Кількість працівників у відділеннях клінік в 2012-2015 роках

Number of staff members in separate clinics in 2012-2015

700

- Медіком / Medicom

600

- Медбуд / Medbud

500

- Євролаб / Eurolab - Дитячий медичний центр добробут / Child's medical center Dobrobut

400 300

- Медичний центр дитинство добробут / Medical center 'Dobrobut-Childhood'

200

2012

2013

Такі відомості свідчать про те, що люди готові платити гроші за якісне обслуговування та лікування. Але, з іншого боку, виникає питання: якими методами кожна клініка буде боротися за своїх пацієнтів? Адже державні клініки ніхто не скасував і вони функціонують у звичайному режимі. Державні клініки дотримуються старої політики – нібито безоплатне лікування, хоча хто в це зараз вірить? Приватні ж клініки намагаються привабити новими технологіями, в які вкладають великі суми. Наприклад, акушерсько-гінекологічна клініка "Ісіда" інвестувала 1,8 міліонів євро у відкриття амбулаторно-поліклінічного відділення в Печерському районі столиці, яке стало третім відділенням мережі. А вже цьогоріч медична мережа "Добробут" відкрила в Києві лікувально-діагностичний центр із відділенням хірургії вартістю 216 міліонів гривень і площею 6 тисяч кв. м. Що стосується медичних препаратів, то за 7 місяців 2016 року споживання ліків в Україні простежується тенденція до незначного збільшення – 16 % (в гривневому еквіваленті). Поточні показники демонструють зростання роздрібного ринку лікарських препаратів, проте до показників 2013 року в доларах і в упаковках їм ще далеко. Для вітчизняних препаратів характерний вдвічі

2014

0

100

- Адоніс / Adonis

2015

These data indicate that people are willing to pay for high-quality care and treatment. But then the question arises, what methods will each clinic use to fight for its patients? After all, nobody has made public clinics redundant, and they operate in full mode. Public clinics adhere to the old policy of supposedly free treatment, even though few believe this exists now. Private clinics also are trying to involve new technologies, which involves the investment of large sums of money. Let’s consider the ‘Isida’ obstetric and gynecological clinic. A total of EUR 1,800,000 was invested to open an outpatient department in Kyiv’s Pechersk district – the third branch of this network. This year, the ‘Dobrobut’ medical network launched a diagnostic and treatment center in Kyiv with a surgery department, at a cost of USD 216 million and with an area footage of 6 thousand square meters. With respect to medical drugs, in the first seven months of 2016, we witnessed a small increase in pharmaceutical consumption in Ukraine at 16% (in UAH equivalent). Current indicators show growth in the retail pharmaceutical market, but this still needs to reach 2013 indicators, both in monetary terms and in units. For domestic products, it is usual that the inflation index is half that of the import index, but prices continue to rise. Regarding market volumes,


Дайджест піврічне видання | випуск #12

менший інфляційний індекс, в порівнянні з імпортними, проте вони також і далі підіймаються в ціні. Щодо обсягів ринку, вітчизняні препарати також нарощують свою частку – з 64 % до 76 %. Загалом така ситуація склалася завдяки "зазору" між середньозваженою вартістю імпортної та вітчизняної упаковки препарату. Щодо аптечних пунктів, то їх загальна кількість за останні роки суттєво не змінюється і в середньому становить 20 000. Аптечна націнка також не збільшується, оскільки аптечний прибуток великою мірою залежить від зростання ринку і взаємодії з виробником. ТОП-100 аптечних підприємств контролюють 69 % ринку, хоча зростання цього показника досить повільне: з 57 % в 2012 році до 69 % в 2016 році. Як прогнозують експерти, в найближчі 7-10 років пацієнти поступово будуть відмовлятися від громадських лікарень і переходити в приватний сектор для отримання більш якісних послуг практично за такими ж цінами. Але чимала частина приватних клінік усе ще перебуває в тіні. Левова частка гравців ринку – вузькопрофільні клініки локального масштабу. Повний спектр послуг в країні надають лише 15-20 компаній, найбільшими з яких є "Добробут", Into-Sana, "Медіком", "Борис" і "Оберіг", що пропонують консультації фахівців, стаціонар, хірургію, діагностику, медобслуговування дітей, послуги швидкої допомоги. Водночас установи такого профілю конкурують не один з одним, а з державними клініками. Головним чинником, який приваблює інвесторів, наразі є низька конкуренція, яка ще не встигла досягти пікового рівня.

Загалом дослідження дає змогу виділити такі тенденції розвитку ринку:

 український ринок приватної медицини має чималий потенціал зростання. Незважаючи на домінування на ринку установ державної медицини, з кожним роком зростає кількість споживачів, які готові оплачувати медичні послуги за

domestic pharmaceuticals are also seeing an increased share, having grown from 64% to 76%. Basically, such a situation was created due to the "gap" between the weighted average cost of imported and domestic pharmaceutical packaging. With regard to pharmaceutical outlets, their number has not changed significantly in recent years, with 20,000 of them existing on average. Pharmacy margins are also not growing since pharmacy revenues largely depend on the market’s growth and cooperation with the manufacturer. While the top 100 pharmaceutical companies control 69% of the market, growth in this indicator is sufficiently slow, increasing from 57% in 2012 to 69% in 2016. As experts predict, over the next 7-10 years, patients will gradually abandon public hospitals and transition to the private sector in order to obtain better services at nearly the same price. However, a significant portion of private clinics remain in the shadows, so to speak. The lion's share of market players are narrowly-focused clinics at the local level. There are only 15-20 companies in Ukraine offering the full range of services, the largest of which are ‘Dobrobut’, Into-Sana, ‘Medicom’, ‘Boris’ and ‘Oberig’. Such institutions offer expert advice, hospital care, surgery, diagnostics, medical care for children, and ambulance services. At the same time, these kind of institutions are not competing with each other, but rather with public hospitals. The main factor that is attracting investors now is a low level of competition, which has not yet had time to reach its peak.

Overall, research reveals the following market trends:

 The Ukrainian market for private medicine has significant growth potential. Despite the market dominance of the state medical institutions, the number of consumers, who are willing to pay for medical services, is increasing every year, provided that the quality and service

11


12 умови підвищення рівня їх якості, а також сервісу їх надання.  велика частка ринку перебуває в тіні (понад 50 %), що насамперед пов’язано з умовами оплати праці і певною оптимізацією відповідних податків. Розвиток страхової медицини є одним із кроків щодо виведення сектору з тіні.  головні гравці ринку приватних медичних послуг зосереджені в найбільш великих і платоспроможних містах (Київ, Дніпропетровськ, Харків, Одеса, Львів). Водночас розвиток ринку гальмується низькою купівельною спроможністю населення регіонів і браком системи медичного страхування.  у зв'язку з порівняно низькою вартістю медичних послуг в Україні в країні досить активно може розвиватися медичний туризм у сфері стоматології, гінекології та репродуктивних технологій, ортопедії, офтальмології.  Україна розвиває активну співпрацю з іншими державами в царині медицини. З цією метою підписано низку міжнародних угод, в межах яких здійснюється обмін досвідом і науковими розробленнями з фахівцями інших країн, а також підвищення кваліфікації українських фахівців як в Україні, так і на базі закордонних клінік. Прогнозується, що зростання фармацевтичного ринку України складе від 18 % до 20 % за підсумками 2016 року і від 14% до 18 % за підсумками 2017 року.

provided is improved upon.  A large share of the market remains in the shadows (50%), which has more to do with wages and a certain optimization of the respective taxes. Developing health insurance is one of the steps necessary to withdraw from the shadow sector. The key players on the private medical services market are concentrated in the country’s largest and most creditworthy cities (Kyiv, Dnipropetrovsk, Kharkiv, Odesa, and Lviv). At the same time, the market’s development has slowed down due to the population’s low purchasing power in the regions and the lack of health insurance.  Due to the relatively low cost of receiving medical services in Ukraine, the country can actively develop medical tourism in terms of dentistry, gynecology and reproductive technologies, orthopedics, ophthalmology.  Uk r ain e is a c t i ve l y d eve l o p in g cooperative relations with other states in the medicine sector. To this end, a number of international agreements have been signed, the framework for which involves exchanging experience and scientific developments with experts from other countries, in addition to training of Ukrainian specialists, both within Ukraine and at foreign clinics. It is predicted that the pharmaceutical market in Ukraine will grow from 18% to 20% in 2016 and from 14% to 18% in 2017.

ОЛЬГА КАЛЮК Партнер, Керівник практики управлінського консалтингу OLGA KALIUK Practice Leader, MBA, Management Consulting


Дайджест піврічне видання | випуск #12

Отже, як показують дані, сфера фармацевтичного ринку буде в стані зростання ще декілька років як мінімум, тому для інвесторів вона є ласим шматочком. Але разом із цим є багато недоробок в системі охорони здоров’я та контролю фармацевтичної сфери. Без кваліфікованої допомоги дуже складно залишатися на плаву, бути конкурентоспроможним, почати власний бізнес. Необхідно якнайшвидше реформувати систему охорони здоров’я та почати будувати здоровий бізнес. Для того щоб приваблювати інвесторів, треба мати підґрунтя, добру підготовку та розуміння того, що саме необхідно для розвитку бізнесу. Всі етапи створення та становлення як незалежного бізнесу пройшов медичний центр ІНТЕРСОНО. 15 років ІНТЕРСОНО впевнено зберігає позицію лідера, є провідним медичним центром репродукції в Західній Україні. ІНТЕРСОНО має команду висококваліфікованих спеціалістів – це лікарі-репродуктологи, кандидати медичних наук і члени професійних членств: ESHRE (Європейської асоціації репродукції людини та ембріології), ASRM (американської асоціації репродуктивної медицини), УАРМ (української асоціації репродуктологів), Української спілки ембріологів. ІНТЕРСОНО вдало поєднує досвід команди 200 спеціалістів з інноваційними технічними можливостями. Про всі ці аспекти та про те, що ж необхідно клінікам для успішного існування, нам розповів експерт - генеральний директор медичного центру ІНТЕРСОНО Олена Мороз. Олена Мороз продовжила справу своїх батьків і в 2006 році очолила медичний центр ІНТЕРСОНО. Олену Мороз називають чарівною жінкою з влучним почуттям гумору та вважають її не лише мудрим керівником, а й душею товариства.

EBS: Чому у вас виникло бажання розвивати бізнес саме в медичній галузі? О.M: Так історично склалося ще в далекому

1991 році, коли я була школяркою, а моя мама відкрила перший на той час у Львові приватний кабінет ультразвукової діагностики. В 1998 році було прийнято сімейне рішення щодо відкриття клініки репродуктивної медицини у Львові. Тоді такі клініки були лише в Києві, Харкові, Одесі та

So, as the data show, the scope of the pharmaceutical market will be experiencing growth for a few more years at least. This is a great hook for investors. But along with this, there are many flaws in the health system and monitoring of the pharmaceutical sector. Without professional assistance, it is very difficult to stay afloat, to be competitive, and to start your own business. It is necessary to reform the health care system as quickly as possible and to start building a healthy business. To attract investors, you must have a base, good training, and an understanding of what is needed for business development. The ‘Intersono’ medical center has undergone all stages in establishing and developing the company as an independent business. ‘Intersono’ has confidently maintained a leading position for 15 years, and is now the leading medical reproduction center in Western Ukraine. ‘Intersono’ employs a team of highly qualified specialists, including doctors specializing in reproduction, PhD and members of professional memberships such as ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology), ASRM (American Society of Reproductive Medicine), the Ukrainian Society of Human Reproduction, and the Ukrainian Union of Embryologists. ‘Intersono’ successfully combines the experience of a team of 200 professionals with innovative technical features. Olena Moroz, General Manager of the ‘Intersono’ Medical Center spoke to us about all aspects of running the client and what is necessary for a clinic’s successful existence. Olena Moroz continues her parents’ work and has led the ‘Intersono’ Medical Center since 2006. Elena Frost is called a magic woman with a fine sense of humor and is considered not only a wise leader, but also the life and soul of the party.

EBS: Why is it that you want to grow your business specifically in the medical sphere? O.M: Frankly, this dates back historically to 1991,

when I was a schoolgirl. At that time, my mother opened the first private office in Lviv for ultrasonic diagnostics. In 1998, my family made the decision to open a clinic for reproductive medicine in Lviv. Back then, such clinics only existed in Kyiv, Kharkov, Odesa and Donetsk. This was a bold project encompassing the full cycle with its own embryology clinic, laboratory

13


14 Донецьку. Сміливий проект – клініка повного циклу з власною ембріологічною лабораторією, послугами у сфері донації статевих клітин та сурогатного материнства – став реальним у 2001 році. А цьогоріч ми відсвяткували 15-тиріччя. У нас працює понад 230 осіб у Львові та Ужгороді, ми є операторами на ринку всіх медичних послуг (діагностика, оперативне втручання); у царині репродуктології нашими партнерами є провідні клініки Ізраїлю та Великобританії. З 2013 року ми входимо до великого медичного холдингу "Медікавер".

EBS: Чи вважаєте Ви приватну клінічну медицину перспективним напрямом в Україні? О.M: Безперечно. Однак це дуже важкий бізнес і "довгі" інвестиції.

EBS: У чому переваги приватної медицини? Яку унікальну пропозицію Ви можете запропонувати громадянам? О.M: Мені складно оцінювати приватну медицину загалом в Україні, хоча я тісно спілкуюся з багатьма лідерами нашої приватної медицини, розділяю їхні погляди і надаю підтримку. Моє бачення переваг приватної медицини, зокрема переваг наших клінік – це стратегічний підхід до здоров’я (я більше люблю термін "якість життя"). Добре здоров’я – це передусім певний спосіб мислення, який формує наші звички: розуміння важливості профілактичних обстежень, фізичних навантажень, дотримання режиму роботи та відпочинку, прийняття рішень у випадках, коли виникають невідкладні стани. Це вміння брати на себе відповідальність за своє життя та за життя тих, хто поруч. Цю "науку" ми викладаємо разом із забезпеченням якісної діагностики та комплексного розв’язання проблем. Ми вважаємо, що пацієнти, які до нас звертаються, мають до нас приходити частіше саме тоді, коли вони здорові, і рідко – у стані хвороби. А якщо вже прийшли з гострим станом, то наше завдання – якомога швидше вивести з цього стану, усунути його та не допустити повторень.

EBS: Чи вважаєте Ви, що ринок медичних послуг такий розвинутий, що вже помітна висока конкуренція?

services for donating germ cells, and surrogate motherhood – this all became actual in 2001. This year we celebrated our 15th anniversary. Employing more than 230 people in Lviv and Uzhgorod, we are operators in the medical services (diagnosis, surgery) market. With respect to reproduction, our partners include the leading clinics in Israel and the United Kingdom. In 2013, we became part of the major ‘Medicover’ medical holding.

EBS: Do you think private clinical medicine is a prospective area of business in Ukraine? O.M: Definitely yes. However, this entails very heavy and long-term business investment.

EBS: What are the benefits of private medicine? What unique offers can you make to citizens? O.M: I find it difficult to speak of private medicine in Ukraine as a whole, even though I was closely associated with many of the leaders in the sphere of private medicine and I share their views and lend them my support. My vision of the benefits of private medicine, the benefits of our clinics in particular, entails a strategic approach to health (I prefer the term "quality of life"). Good health is primarily a certain way of thinking that shapes our habits: understanding the importance of preventive examinations, exercise, adherence to work and rest, and decision-making in cases where there is an urgent condition. This entails the ability to take responsibility for one’s life and for the lives of those around you. This is what we teach in addition to providing high-quality diagnoses and integrated solutions to problems. We believe that patients who come to us often should come at a time when they are healthy, and more rarely when they are in a state of disease. Also, when it comes to acute conditions, our task is to withdraw from this state, fix it and prevent it from repeating itself as soon as possible.

EBS: Do you believe that the health care market has evolved so much that we can already witness a significantly high level of competition? O.M: I do not think this market is just beginning to take shape now. Maybe this is the opinion formed in large cities, especially in our country’s capital, but in fact competition is still low.


Дайджест піврічне видання | випуск #12

О.M: Не вважаю. Цей ринок тільки починає формуватися. У великих містах, зокрема в столиці нашої країни, може скластися таке враження, але насправді конкуренція ще невисока.

EBS: З якими основними викликами, характерними для цього сектору, Ви стикалися за останні 2 роки? Які перешкоди чи проблеми виникають у Вашій сфері? О.M: На мою думку, перешкоди в нашій сфері є характерними для будь-якого бізнесу: нестача кваліфікованих кадрів через недолугу систему освіти та брак підтримки з боку держслужбовців, своєрідна інертність і байдужість, депресивність громадян.

EBS: Що б Ви хотіли побажати або порадити для розвитку медичної сфери? О.M: Побажати розуміння того, що це одна з

найважливіших сфер у державі як для наших громадян, так і для іноземців, і розглядати її треба і як джерело прибутку нашої країни. А ще побажати успіху і великих сил тим, хто намагається реформувати державну медицину, і тим, хто вже давно розвиває приватну.

EBS: Приватні медичні клініки викликають певну зацікавленість інвесторів. Але ж не всі компанії готові до розмови і роботи з системним інвестором. Що б Ви порадили компаніям, які стають на шлях залучення інвестицій? О.M: Важливо розуміти, для чого компанії інвес-

тор, а також навіщо компанія взагалі веде свою діяльність, що вона очікує від цього і якою бачить себе через 20-30 і більше років. Підтримка інвестора важлива, коли ми вже бачимо можливості, але хочемо розподілити ризики. Якщо лідери не бачать можливостей, то й інвестор не допоможе.

EBS: What are the major challenges, specific to this sector, that you have encountered in the past two years? What obstacles or problems occur in your sphere? O.M: In my opinion, the obstacles we face in our field are characteristic of any business: the lack of qualified personnel due to an awkward system of education, lack of support on the part of public servants, a kind of inertia and indifference, which is likely depression, on the part of citizens.

EBS: What would you wish, or recommend with respect to the development of the medical sector? O.M: I would wish that there was understanding that this is one of the overarching areas in the country for both our citizens and for foreigners, and it should be considered as a source of income of our country. I would also wish for good luck and great strength to those who are trying to reform state medicine, and to those who have long been developing private medicine.

EBS: Private medical clinics have attracted some investor interest. But not all companies are ready to talk and work with systemic investors. What advice would you give to companies that are on the path towards attracting investment? O.M: It is important to understand why the company

needs an investor and also to understand why the company conducts its activities in general, what it expects to receive from this. and how it sees itself 20-30 years down the road and beyond. Investor support is important, when we see opportunity, but we want to spread the risks. If the company’s management themselves do not see any possibilities, of course the investor will not provide assistance.

ОЛЕНА МОРОЗ генеральный директор Інтерсоно OLENA MOROZ General Manager of the ‘Intersono’

15


16

Я

к консультанти ми бачимо, що проблеми сектору приватної медицини з погляду можливості співпраці з інвесторами досить схожі на проблеми, які виникають в іншій індустрії. Загалом їх можна охарактеризувати так:  Нерозуміння цілей та стратегій розвитку власниками бізнесу, а від того нерозуміння необхідності чи цінності залучення інвесторів;  Недостатня прозорість сектору. Ще й досі певні приватні медичні компанії не є повністю прозорими як з погляду прибутку, так і з погляду виплат заробітних плат. Безумовно, це може бути перешкодою в залученні системних інвесторів. Варто сказати, що така політика робить компанії неконкурентоспроможними в очах інвесторів, тому що зазвичай замість пошуку ефективності в процесах компанії знаходять компенсацію власної неефективності в мінімізації податків;  Викривлена фінансова звітність: досить часто компанії "вигадують" облікову політику, яка не є стандартною та не дає змогу ефективно оцінити діяльність компанії ні зовні, ні внутрішнім користувачам.

A

s consultants, we see that the problems faced in the private medicine sector in terms of opportunities for cooperation with investors, are quite like those faced in any other industry. In general, they can be characterized as follows:  Lack of understanding about the goals and development strategies on the part of the company owners, as well as misunderstanding regarding the need for or importance of attracting investors;  Lack of transparency in the sector. Until now, some private health care companies are not fully transparent, neither in terms of their revenues or salary payments. Of course, this can be an obstacle in attracting systemic investors. It is worth noting that this policy makes companies uncompetitive in the eyes of investors, because, as a rule, instead of trying to find ways to achieve maximal efficiency in business processes, the company compensates for its inefficiency in tax minimization;  Distorted financial statements. Often companies "invent" accounting policies, which are not standard and make it difficult to effectively evaluate the company’s activity, from the perspective of either inside or external users.

ОЛЕНА ВОЛЬСЬКА Керуючий партнер та директор HELEN VOLSKA Managing Partner and Director


Дайджест піврічне видання | випуск #12

КОНСАЛТИНГОВІ ПОСЛУГИ. РЯТУВАЛЬНЕ КОЛО АБО ЯКІР? В БІЗНЕСІ РАНО ЧИ ПІЗНО НАСТАЄ МОМЕНТ, КОЛИ КОМПАНІЇ НЕОБХІДНО ЩОСЬ ЗМІНЮВАТИ У СВОЄМУ ІМІДЖІ, СТРАТЕГІЇ, СТРУКТУРІ, РИНКУ ЗБУТУ, БІЗНЕС-ПРОЦЕСАХ І Т. І. І У НЕЇ ЗАВЖДИ Є ВИБІР – РОЗІБРАТИСЯ З УСІМА НЮАНСАМИ САМОТУЖКИ АБО Ж ЗВЕРНУТИСЯ ДО ФАХІВЦІВ ЗЗОВНІ, ТАК ЗВАНИХ КОНСУЛЬТАНТІВ.

З

араз у лексиконі бізнесменів часто-густо вживається слово "консалтинг". Але що ж це таке? Що являють собою консалтингові послуги? Це необхідність чи тренд? Здебільшого зацікавлені особи вважають, що консультанти – це "манна небесна". Мовляв, варто тільки укласти контракт із консалтинговою компанією, і всі проблеми зникнуть, немов хто махнув чарівною паличкою. Але це не так, адже консультанти

CONSULTING SERVICES. LIFELINE OR ANCHOR? IN BUSINESS, SOONER OR LATER COMES A TIME WHEN COMPANIES NEED TO CHANGE SOMETHING IN THEIR BEHAVIOR, STRUCTURE, MARKETS, BUSINESS PROCESSES, ETC. AT THIS POINT, A COMPANY ALWAYS HAS A CHOICE - TO DEAL WITH ALL THE NUANCES ITSELF OR TO RESORT TO USING EXTERNAL EXPERTS, SO-CALLED CONSULTANTS.

T

he word "consulting" is quite often used in today's business world. But what exactly is this? What is meant by consulting services for the company? It this a necessity or a trend? Most people see consultants as some kind of "manna from heaven" ... and think that immediately after signing a contract with a consulting firm, all existing problems will disappear by themselves. But it is not so ... because consultants provide only the solution to certain problems, which the

17


18 не усувають певні проблеми, а лише підказують шляхи їх розв'язання. Для того щоб фінансова та управлінська ефективність роботи компанії покращилася, треба щоб діяти почав сам "пацієнт". Буває, що робота консультантів виявляється майже даремною: результат непомітний, тому що компанія-клієнт не здатна чи не має бажання виконувати рекомендації. Тому, вирішивши звернутися за допомогою консультантів, необхідно готуватися до імплементації рішень, якими б складними ці рішення не здавалися. Як показує практика, випадки бувають різні. Ось кілька прикладів, що ілюструють причини відсутності якісного покращення в бізнесі після співробітництва зі спеціалістами консалтингу.

Sometimes the problem runs deeper than the customer  originally thought, and owing to

Іноді проблема криється набагато глибше, ніж гадав за мовник

to understand that resolving this problem will take a lot longer and therefore also require more resources, than initially planned.

. І завдяки аналізу консультантів стає зрозуміло, що її розв'язання потребує більше часу і, звісно, ресурсів, ніж планувалося спочатку.

Рішення консультантів – це рекомендації щодо поліпшення поточних процесів. Компанії-клієнту

необхідно інтегрувати їх в свою компанію, що пов'язано з додатковими витратами, до яких керівники здебільшого не готові. Інтеграція взагалі штука не дуже проста, а якщо її доручають людині, яка в ній нічого не тямить, то не варто розраховувати на успіх.

Трапляються випадки, коли компанія-клієнт під час роботи консультантів втрачає цікавість до цього процесу. Їй неважливо, які

будуть рекомендації, адже покращення функціональності або розв'язання тієї або іншої проблеми насправді вже не цікавить її. Звіт про виконану роботу буде довго припадати пилом на полиці у такого замовника. Чому? Це вже особисті "таргани" клієнта.

"patient" must go through in order to improve the company’s financial and administrative performance. There are cases where consultants’ work goes unnoticed, and the result is not obvious from the fact that the client company cannot or does not wish to implement the recommendations. Therefore, when deciding on whether your company should engage consultants, you should be prepared to implement their decisions no matter how difficult that may seem to be. After all, in practice, there are different situations. Here are a few examples of why improvements in quality do not occur:

an analysis by consultants, he begins

Consultants’ solutions entail recommendations to improve  current processes, which the client company should integrate in its own company. This entails an additional cost, which most are not ready for. Integration in

The progress report will be gathering dust on the shelf for a long time. Why is that? This boils down to the client’s personal "hang-ups"


Дайджест піврічне видання | випуск #12

Звіт про виконану роботу буде довго припадати пилом на полиці у такого замовника. Чому? Це вже особисті "таргани" клієнта Потрібно міркувати тверезо та не завищувати очікування щодо реального результату. Після

залучення консультантів компанія не почне отримувати надприбутки і не стане суперефективною всього за тиждень. Приміром, якщо консультанти розробили стратегію розвитку бізнесу, то це не означає, що через місяць назва компанії вже буде красуватися на титульній сторінці журналу Forbes.

and of itself is not a very simple thing, but if this were to be entrusted to a person who does not understand this himself, it is likely that the result would be even worse.

There are also cases where the client company lost interest in the process during the course of the work being performed by consultants. The resultant recommendations

are already not important for this company since any improving or resolving this or that problem is no longer interesting, and the progress report will be gathering dust on the shelf for a long time. Why is that? This boils down to the client’s personal "hang-ups".

We need to think "sober".

There are times when anticipation exaggerate the real result. After involving consultants, the company will not start to turn a profit or become superefficient with a week. For example, if the consultants have developed a business development strategy, this does not mean that the company will be on the cover of "Forbes" magazine after one month.

Найчастіше керівники комO f ten business processes’ паній чи організацій – "птахи configuration, accounting,   високого польоту". human resources management are Налаштування бізнес-процесів, ведення обліку, управління кадрами можуть їм здаватися справами незрозумілими і незначними, порівнюючи із глобальною метою їхньої діяльності. У цьому випадку консультантам важко продемонструвати результат, адже, скоріш за все, в їхній роботі з'явиться підводне каміння: позиція перших осіб компанії, бачення ними перспектив бізнесу буде конфліктувати з "приземленою" реальністю та більш детальним баченням ситуації з боку консультантів. З огляду на вищенаведене, хочемо підкреслити, що залучення консультантів для розв'язання проблем або поліпшення роботи компанії – це лише перший крок. Компанія-клієнт повинна бути готовою до

things that are incomprehensible and insignificant to company executives

and organizations (the "High Flyers") in comparison with the global goal of their activities. On this basis, it is hard for consultants to show results due to the fact that the company’s first representative is busy with quite different affairs and pitfalls may appear – the opinion and directors’ enlarged vision conflicts with the operating reality and consultants’ more detailed vision. Based on the above, we insist on the fact that engaging consultants for the purpose of resolving problems or improving the company’s performance is just the first step in achieving that. The client company must

19


20 прийняття складних управлінських рішень і до додаткових витрат у зв'язку з їх реалізацією. Потрібно не лише знайти проблему, вислухати пропозиції щодо її усунення або поліпшення роботи – необхідно виконати рекомендації консультантів. Сформований план імплементації змін – це теж не фінішна пряма: цей план може кілька років припадати пилом на полиці в кабінеті керівника. Ключовим моментом є так звана імплементація імплементації. Звучить дивно, але суть в тому, що всі рекомендації, весь план дій хтось повинен впроваджувати в життя. І, мабуть, доцільно в цій ситуації також використовувати консультантів – людей, які мають досвід впровадження змін і володіють необхідними навичками, вміннями та талантами. Адже якби все було так легко, нас (консультантів) не було б. Ігор Гмиря, Володимир Проданюк

be prepared to make difficult management decisions and incur additional costs in relation to their implementation. In addition to identifying problems and proposals to correct them or improve work, it is necessary to fulfill these recommendations. Develop a plan for implementing changes – this is also not the final stretch since the plan to introduce changes can end up laying on a shelf in the office of the company’s director for years. The key point is the so-called "implementation of the implementation". It may sound strange, but the fact is that someone has to implement all the recommendations and action plans in real life. It’s probably more appropriate in this situation to also use consultants, namely people who have experience implementing changes and have the necessary skills, abilities and talents. After all, if it were that easy to achieve, we (consultants) would not be in demand. Igor Gmyria, Vladimir Prodanyuk


Важливо вміти розпізнати те, що може завдати організму шкоди.

Галлен It is important to be able to recognize what can cause the harm to body

Gallen


СПРОСТУВАННЯ МІФІВ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ І ЗВІТНОСТІ З ТЦУ (висновки за результатами бізнес-сніданку від 13.10.2016) REFUTING MYTHS ABOUT PREPARING TRANSFER PRICING DOCUMENTATION AND REPORTING (based on results from a business breakfast on October 13, 2016)

23

ОБЛІК ПРЕДСТАВНИЦТВА НЕРЕЗИДЕНТА В УКРАЇНІ ACCOUNTING FOR NON-RESIDENT REPRESENTATIVE OFFICES IN UKRAINE

33

ІНВАЛІДИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: НЮАНСИ, ЯКІ ВАРТО ЗНАТИ TRANSFORMING UKRAINE’S TAX SYSTEM

41


Дайджест піврічне видання | випуск #12

СПРОСТУВАННЯ МІФІВ ЩОДО ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ І ЗВІТНОСТІ З ТЦУ (висновки за результатами бізнес-сніданку від 13.10.2016)

ТРАНСФЕРТНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ - ПОШИРЕНА У СВІТІ, АЛЕ ВІДНОСНО НОВА ДЛЯ УКРАЇНИ ПРАКТИКА ПОДАТКОВИХ ВІДНОСИН, САМЕ ТОМУ ПОРОДЖУЄ БЕЗЛІЧ МІФІВ

М

и зібрали десять найбільш поширених міфів і обговорили їх з представником ДФСУ та гостями бізнес-сніданку, організованого консалтинговою компанією EBS, що відбувся 13 жовтня 2016 року. Для всіх, хто цікавиться цією темою, але кому не вдалося відвідати бізнес-сніданок особисто, нижче пропонуємо для ознайомлення короткий огляд обговорюваних питань.

МІФ №1. ДОКУМЕНТАЦІЮ МОЖНА ПІДГОТУВАТИ ПРОТЯГОМ 30 ДНІВ ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ ЗАПИТУ ВІД ДФСУ. Платнику податків надано Податковим кодексом 30 днів з моменту отримання запиту від Фіскальної служби для надання

REFUTING MYTHS ABOUT PREPARING TRANSFER PRICING DOCUMENTATION AND REPORTING

(based on results from a business breakfast on October 13, 2016)

TRANSFER PRICING IS A RELATIVELY NEW AND OFTEN POORLY UNDERSTOOD PHENOMENON FOR UKRAINIAN TAXPAYERS, THE FEAR OF WHICH HAS GENERATED MANY MYTHS THAT WE OFTEN HEAR FROM OUR EXISTING AND POTENTIAL CUSTOMERS.

W

e compiled the ten most common myths and hosted a business breakfast on October 13, 2016, where we discussed these with our guests and with a representative of the State Fiscal Service of Ukraine (hereinafter referred to as the State Fiscal Service). This open event, which was free to the public, took place in a cozy atmosphere at the "Barviy" restaurant. For anyone interested in this question, but who was unable to personally visit our business breakfast, below we offer a brief overview of the issues that were discussed.

23


24 документації з трансфертного ціноутворення. У зв'язку з цим деякі платники податків приймають рішення не готувати документацію заздалегідь, сподіваючись на те, що періоду в 30 днів їм буде достатньо. Більше того, існує ймовірність того, що запит і зовсім не буде отримано. Якщо платник податку приймає рішення не готувати документацію заздалегідь, він повинен врахувати два моменти: Вартість підготовки документації в стислі терміни буде вищою, ніж вартість цієї ж процедури, коли вона проходить у спокійному режимі, що викликано збільшенням навантаження на консультанта. Щоб взяти на себе підготовку документації в "авральному" режимі, консультант повинен погодитися на значні овертайми протягом кількох місяців, адже йому потрібно укластися в терміни роботи над іншими проектами, які були заплановані раніше. Реальні терміни підготовки документації в низці випадків спрогнозувати заздалегідь, до аналізу ринку і проведення бенчмаркінгу, неможливо. Іноді доводиться робити кілька бенчмаркінгів, якщо ринок товарів або послуг вузький або якщо порядок надання послуг або продажу товарів в операції, що контролюється, є нехарактерним для даного ринку. В цьому випадку підготовка документації може затягнутися та перевищити тридцятиденний термін, що тягне за собою ризики як для консультанта, так і для компанії – платника податків. Підготовка документації після отримання запиту від Фіскальної служби може утруднятися також тим, що запит на її надання може бути отриманий протягом семи років з моменту здійснення операції. Згадати особливості контрольованої операції через 5-6 років буде досить складно, особливо якщо запит прийде на надання документації відразу за декілька років. Більше того, ризик ненадання документації

MYTH 1. DOCUMENTATION CAN BE PREPARED WITHIN 30 DAYS AFTER RECEIVING A REQUEST FROM THE STATE FISCAL SERVICE. According to the Tax Code of Ukraine, the taxpayer has 30 days from the date of receiving a request from the State Fiscal Service to provide the respective transfer pricing documentation. In this regard, some taxpayers choose not to prepare documents in advance, hoping that 30 days would be sufficient to prepare such documentation, especially since there exists the possibility that they won’t be summoned to provide such information at all. However, in the case that the taxpayer decides not to prepare such documents in advance, he should consider two facts: The cost of urgently preparing documentation in just a short time period will be higher than the cost for the same service, handled according to the normal speed (without urgency), which is due to the increased load on the consultant. To take on the preparation of documentation in "emergency" mode, the consultant must agree to putting in a significant amount of overtime work for several months in order to meet deadlines for other projects that had already been planned earlier. In some cases, it is impossible to predict the actual time period required to prepare transfer pricing documentation before a market analysis and benchmarking has taken place. Sometimes it is necessary to do some benchmarking if the market for goods or services is narrow or if the procedure for providing services or selling goods in a controlled transaction is not typical for the market. In this case, the preparation of such documentation may be delayed and take longer than thirty days, which ultimately means risks for both the consultant and the taxpayer company. The preparation of the necessary documentation following receipt of the State Fiscal Service’s request may also be hindered by the fact that they can request to provide such documents anytime during the course of seven years following the year of the


Дайджест піврічне видання | випуск #12

виражається не лише у вигляді штрафу, передбаченого ст.120 Податкового кодексу України, а й в тому, що Фіскальна служба визначить відповідність (або невідповідність) цін в контрольованих операціях принципом витягнутої руки на свій розсуд і, як наслідок, не прийме до уваги будь-які доводи і аргументи платника податків, що не були своєчасно надані у вигляді документації з трансфертного ціноутворення. Позиція представника ДФСУ, який був присутній на бізнес-сніданку, щодо цього питання відповідає позиції експертів EBS: тридця-

тиденний термін краще використовувати для того, щоб зібрати весь пакет первинної документації, яка повинна додаватися до документації з трансфертного ціноутворення, і щоб актуалізувати заздалегідь підготовлену документацію з трансфертного ціноутворення, якщо є така необхідність, а не з метою написання документації "з нуля" в терміновому порядку.

МІФ №2. МОЖНА ПОДАТИ У ДФСУ ДОКУМЕНТАЦІЮ, ЯКА БУЛА ПІДГОТОВЛЕНА ДЛЯ МАТЕРИНСЬКОЇ КОМПАНІЇ. Здавалося б, навіщо платити двічі за одне й те саме? Якщо для материнської компанії вже була підготовлена документація іноземними консультантами, чому б не зробити її переклад на українську мову і не подати на запит Фіскальної служби? Справа в тому, що правила трансфертного ціноутворення скрізь схожі, але вимоги щодо документації в різних країнах можуть відрізнятися. Слід враховувати, що надання документації, яка не відповідає за своїм змістом вимогам Податкового кодексу України, може призвести до надання фіскальній службі необхідної інформації в обов’язковому порядку. Строк надання такої інформації становить 30 днів, а штраф за її ненадання може бути аналогічним штрафу за ненадання документації за запитом ДФСУ (див. Лист ДФСУ № 24525/7/99-99-2201-02-17 від 07.07.2015 року).

transaction. It would be more difficult to recall the details regarding a controlled transaction 5-6 years in future, especially if the State Fiscal Service requests that the taxpayer company provide documents for multiple years. Thus, the risk of failing to provide documentation will not only result in a fine being imposed, under Article 120 of the Tax Code of Ukraine, but also in the fact that the State Fiscal Service, at its sole discretion, will determine whether the prices in controlled transactions comply (or fail to comply) to the arm's length principle and will not take any reasoning or arguments from the taxpayer into consideration if they were not provided in a timely manner as part of the transfer pricing documentation. The position put forward by our invited representative of the State Fiscal Service on this matter is consistent with our position: it is better to

use this thirty-day period in order to collect the entire package of primary documents, which must be attached to the transfer pricing documentation, and also update the

previously prepared transfer pricing documentation if this is required, so as to avoid the urgent need to gather all of this documentation "from scratch".

MYTH 2. YOU CAN PROVIDE THE STATE FISCAL SERVICES DOCUMENTATION THAT HAS BEEN PREPARED FOR THE PARENT COMPANY. It would make sense that you wouldn’t pay twice for the same thing? Since the relevant documentation has already been prepared by foreign consultants for the parent company, why not just translate this into the Ukrainian language and submit this to the State Fiscal Service upon being requested to present documentation? The fact is that transfer pricing regulations are similar everywhere, but the documentation requirements in different jurisdictions may still differ. Providing documentation that does not correspond to the respective content requirements, laid out in the Tax Code of Ukraine, may lead to the State Fiscal Service demanding you to provide the missing information. The deadline for submitting such information is 30 days after receiving the

25


26 Саме тому документацію, яка була підготовлена для материнської компанії, безперечно, слід враховувати під час підготовки документації для української компанії – платника податків, але не можна направляти її за запитом ДФСУ без належної адаптації до вимог українського законодавства.

МІФ №3. БЕНЧМАРКІНГ — ЦЕ ЛЕГКО І ШВИДКО. Для багатьох бенчмаркінг здається досить легким процесом. Деякі вважають, що при наявності інформаційної бази вивантажити з неї фінансові дані компаній, що мають ідентичний код КВЕД, - справа на півгодини. Проте бенчмаркінг — це не лише

вивантаження фінансових даних компаній з інформаційної бази, це також аналіз відповідності фактичної діяльності таких компаній ознакам порівнянності з операцією, що контролюється та аналізується. Під час проведення бенчмаркінгу кожну компанію, що відібрана в інформаційній базі (наприклад, в базі RUSLANA), треба проаналізувати на предмет її фактичної діяльності. Основа такого дослідження — інформація на офіційному сайті компанії в мережі Інтернет (за наявності такого сайту), облік відомостей про її зовнішньоекономічну діяльність в інформаційній базі YouControl, а також про її незалежність (з огляду на інформацію про власників корпоративних прав). Проте немає і не може бути гарантії, що після такого аналізу залишиться достатня кількість компаній для розрахунку ринкового діапазону. В деяких випадках може знадобитися розширення або зміна критеріїв пошуку та проведення нового бенчмаркінгу. З досвіду експертів EBS, середній термін проведення одного стандартного бенчмаркінгу може складати один тиждень. У разі потреби проведення декількох бенчмаркінгів терміни підготовки документації можуть збільшуватися. Саме тому не варто сподіватися, що проведення даної процедури

request, and the penalty for failing to do so could be the same as failing to provide the documents requested by the State Fiscal Service (refer to State Fiscal Service of Ukraine Letter no. 24525/7/9999-22-01-02-17, dated July 7, 2015). Therefore, the documentation that has been prepared for the parent company should, of course, be taken into account when preparing documentation for the Ukrainian taxpayer company, but it may not be submitted to the State Fiscal Service without first being properly adapted the requirements of Ukrainian legislation.

MYTH 3. BENCHMARKING IS FAST AND EASY. Does it seem that benchmarking would be an easy process? Some think that if there is an information base, you can just unload it from companies’ financial data with a Classifier of Economic Activities identification code and that this would take about half an hour. However, benchmarking does not just

entail downloading companies’ financial data from its information base. It also involves conducting an analysis regarding how the the actual business activity of such companies correspond to the comparability properties with respect to the controlled transaction being analyzed.

During benchmarking, each company that is selected in the information database (for example, in the RUSLANA basis), should be analyzed in terms of its actual activity. This study is based on information found on the company's official website (if such a site exists), account information on its foreign trade activities as found in the YouControl information base, and also about the company’s independence (based on information about the corporate rights owners). At the same time, there can be no guarantee that, after such an analysis, there will be a sufficient number of companies for the purposes of calculating the market range. In some cases, it may be necessary to extend or modify the search criteria and to set a new benchmark. In our experience, the average time to conduct


Дайджест піврічне видання | випуск #12

завершиться в межах 30 днів, які надаються платнику податку після отримання запиту від ДФСУ на надання документації для обґрунтування цін (рентабельності) операції, що контролюється. Варто відзначити, що ДФСУ в даний час використовує бази RUSLANA та AMADEUS (Bureau van Dijk). В планах придбання бази Thomson Reuters, Spark, YouControl.

МІФ №4. ПІДГОТОВКА ЗВІТУ ПРО КОНТРОЛЬОВАНУ ОПЕРАЦІЮ — ЦЕ ШВИДКО ТА ДЕШЕВО. Деякі платники податків, вважаючи, що нічого складного в заповненні таблички-звіту про контрольовані операції немає, починають шукати консультантів для вирішення цього завдання приблизно за тиждень до кінцевої дати подання звіту. Підготовка звіту про контрольовані операції — не лише заповнення таблиці даними з бази бухгалтерського обліку. Здебільшого компанії, серед яких і

EBS, звіряють дані про контрольовані операції із бухгалтерського обліку з первинною документацією клієнта — фактично проводять міні-аудит.

Таким чином, заповнення звіту здійснюється на підставі даних і бухгалтерського обліку, і первинної документації. Розрахунок рентабельності здійснюється, за рідкісним винятком, не на підставі даних Форми-2, тобто не загалом щодо компанії, а щодо кожної окремо взятої операції. Для вибору методу необхідно як мінімум прочитати договір, у межах якого здійснювалася контрольована операція. Іноді потрібно ознайомитися також з договорами, операції за якими потенційно можуть бути визнані порівнянними. У деяких випадках є необхідність розібратися в юридичній структурі груп компаній, до яких входять клієнти, адже далеко не всі компанії володіють детальною інформацією про свої групи. Отже, підготовка звіту — це не швидко і не зовсім просто. Не відкладайте, будь ласка, це

one standard benchmarking may be one week. If it is necessary to carry out several benchmarking tasks, the time period for preparing the relevant documentation may be increased, which is why it is not worth hoping that this procedure will occur within the 30 days allowed to the taxpayer following receipt of the request from the Fiscal Service of Ukraine to provide documentation to justify the price (profitability) in a controlled transaction. It is worth noting that the State Fiscal Service currently uses the RUSLANA and AMADEUS (Bureau van Dijk) databases and have plans to also acquire the Thomson Reuters, Spark and YouControl databases.

MYTH 4. PREPARING A REPORT ON CONTROLLED TRANSACTIONS, IS FAST AND CHEAP. Some taxpayers, believing that it is a simple process to complete the documentation for the report on controlled transactions, do not bother to look for a consultant to take care of this issue until a week or so before the final date that the report should be submitted. However, preparing a report on controlled transactions is not just a matter of filling in a template with data from the company’s accounting database. Most companies, including EBS, collate

data on controlled transactions from a company’s accounting records, together with the client’s primary documents. In fact, they are essentially performing a mini-audit.

As well, the report is completed on the basis of data from accounting records, as well as the relevant primary documentation. With a few exceptions, a company’s profitability is calculated not on the basis of Form-2 (that is, not for the company as a whole), but rather in respect of each individual transaction. In order to choose the correct approach, it is required to at least read the contract, according to which the controlled transaction was to be carried out. Sometimes it is also necessary to become acquainted with the contracts for transactions that could potentially be deemed comparable. In some cases, it is also crucial to understand the legal structure of the group

27


28 питання на останній тиждень квітня. Однак, досить актуальним залишається питання нелогічності встановлених законодавством термінів подання звітності з податку на прибуток з урахуванням термінів подачі звітів про контрольовані операції та підготовки документації для обґрунтування цін у контрольованих операціях. Адже податкова декларація з податку на прибуток подається до 1 березня наступного за звітним (податковим) періодом року, звіт про контрольовані операції - до 1 травня. Документація готується зазвичай ще пізніше. Більше того, фінансова інформація українських компаній з'являється в інформаційних базах не раніше серпня-вересня року, наступного за звітним періодом. Саме тому логічно перенести термін подання звіту про контрольовані операціії з травня місяця на листопад-грудень. Також більш логічним є подання декларації з податку на прибуток пізніше, а саме після формування у кожного платника податків розуміння того, що його ціни в контрольованих операціях відповідають (або не відповідають) принципам витягнутої руки. На щастя, ДФСУ солідарна з платниками податків щодо даного питання. Тож цілком можливо, що ДФСУ ініціює внесення відповідних змін до українського законодавства.

МІФ №5. ВСІ РОЗДІЛИ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПОВИННІ ГОТУВАТИ ЛИШЕ КОНСУЛЬТАНТИ. Якщо для компанії підготовка документації з трансфертного ціноутворення здається надто затратною справою, не варто сподіватися на "авось", розраховуючи, що ДФСУ "забуде" надіслати вам запит. Краще підготувати документацію заздалегідь, залучивши внутрішні ресурси компанії по максимуму. Будь-який бухгалтер може розрахувати рентабельність контрольованої операції, якщо консультант підкаже йому, як це краще зробити з урахуванням особливостей

of companies, including its clients, because far from all companies actually keep detailed information about their own group. Therefore, preparing such a report is not such a fast or simple process. Definitely do not wait to take care of this matter until the final week of April. However, the question that is currently remaining concerns the irrationality of the legally prescribed time period for filing a corporate profit tax return, taking into consideration the time period for submitting the report on controlled transactions and the possible time period for preparing documentation in order to justify the prices applied during controlled transactions. After all, the corporate tax return is due on March 1 of the year following the reporting (tax) period, the report on controlled transactions is due by May 1, and the respective documentation is usually prepared even later than that. Moreover, Ukrainian companies’ financial information appears in information databases not earlier than August and September of the year following the reporting period. Therefore, it would be logical to postpone the submission of the report on controlled transactions from May to November-December. Of course, it would also be more logical to file the corporate profit tax return later – specifically after each taxpayer may come to understand about whether his prices for controlled

Ukrainian companies’ financial information appears in information databases not earlier than August and September of the year following the reporting period.


Дайджест піврічне видання | випуск #12

фінансова інформація українських компаній з'являється в інформаційних базах не раніше серпня-вересня року, наступного за звітним періодом цієї операції. HR-фахівець спроможний написати про те, які відділи є в компанії, які співробітники в них працюють. Юрист здатен описати юридичну структуру групи компаній, в яку входить платник податків. У кожній організації знайдуться фахівці, які добре знають ринок, на якому компанія здійснює свою діяльність, характеристики товарів або послуг та ін. Зібравши все докупи, ви отримаєте майже половину документації — безсумнівно, це знизить вартість послуг консультантів (за нашими підрахунками, вартість знизиться приблизно на 20-40%; в залежності від того, який обсяг документації може бути підготовлений компанією самостійно). Є й інший, ще більш бюджетний варіант — компанія може підготувати документацію самотужки. У цьому випадку їй, можливо, доведеться придбати у консультантів бенчмаркінг (у зв'язку з високою вартістю інформаційних баз, які недоцільно купувати), а також сплатити за надання методологічної допомоги експертами в межах окремої послуги (вартість такої послуги значно нижче, ніж вартість підготовки документації "під ключ").

transactions correspond (or do not correspond) to the arm's length principle. Fortunately, the State Fiscal Service shares the same view on this issue as the taxpayers and thus, will possibly initiate the appropriate changes in Ukrainian legislation.

MYTH 5. ALL SECTIONS OF THE DOCUMENTATION CAN ONLY BE PREPARED BY CONSULTANTS. If the company finds it too expensive to prepare transfer pricing documentation, it is not worth "counting on a miracle" that you won’t receive a request from the State Fiscal Service of Ukraine. It is much better to prepare this documentation in advance, maximally using the company’s own internal resources. Any accountant can calculate the profitability of a controlled transaction if the consultant is able to tell him how to do it, taking into account the particularities of a controlled transaction. An HR specialist can write about what departments exist in the company and which employees work there. Any lawyer can describe the legal structure of the group of companies that includes the taxpayer company. In any organization, there are professionals who are knowledgeable about the market in which the company operates, the characteristics of the goods or services it deals in, and so on. By bringing this all together, you have almost half of the documentation, which will certainly reduce the cost of consultants services (according to our estimates, by about 20-40%, depending on how much of the documentation can be prepared by the company itself). There is another, even better cost-savings option, which entails that the company prepare the documentation on its own. In this case, the taxpayer company may need to purchase it from benchmarking consultants (because of the high cost of information databases, they are impractical to buy independently), and also pay for methodological assistance from specialists, which can be provided through a separate service (the cost of such services is considerably lower than the cost of preparing "turnkey" documentation).

29


30 МІФ №6. ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТАЦІЇ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З ОДНИМ КОНТРАГЕНТОМ ДЕШЕВШЕ, НІЖ ЗА ОПЕРАЦІЯМИ З РІЗНИМИ КОНТРАГЕНТАМИ. Формування вартості з підготовки документації з трансфертного ціноутворення іноді здається клієнтам непрозорим і несправедливим, особливо коли мова йде про декілька контрольованих операцій. В даному питанні слід враховувати таке. Підготовка документації за кількома фактично різними операціями з одним контрагентом може коштувати значно дорожче, ніж підготовка документації з ідентичних операцій із кількома контрагентами. Вартість підготовки документації залежить не так від кількості контрагентів, як від кількості типів і видів операцій. Під час підготовки документації за операціями з одним контрагентом, що містять в собі, наприклад, постачання товарів, надання послуг і відсотки з позики, різними будуть і аналіз ринку, і аналіз істотних умов операцій, і підходи до економічного аналізу, і бенчмаркінг. Одним словом, майже все. Водночас документація з ідентичних операцій з кількома різними контрагентами буде, наймовірніше, майже однаковою для кожної такої операції, за винятком аналізу сторін операцій. Тому вартість послуг із підготовки документації у двох описаних вище випадках буде формуватися по-різному з огляду на різний обсяг роботи консультанта.

МІФ №7. ПОСЛУГИ З ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ТЦУ ЗАМОВЛЕНІ —КОНСУЛЬТАНТАМ НІЯКІ ДОКУМЕНТИ ТА ІНФОРМАЦІЮ НАДАВАТИ НЕ ПОТРІБНО. Досить часто платники податків, замовивши послугу з підготовки документації з трансфертного ціноутворення, хочуть надати консультанту весь пакет необхідної документації відразу після підписання договору, а через кілька місяців отримати фіналізований.

MYTH 6. PREPARING DOCUMENTATION ON TRANSACTIONS WITH A SINGLE COUNTERPARTY IS CHEAPER THAN FOR TRANSACTIONS WITH DIFFERENT COUNTERPARTIES. Determining the cost for preparing transfer pricing documentation may sometimes seem non-transparent or unfair to clients, especially when referring to not one, but several controlled transactions. Preparing the documentation for transactions that are somewhat different in nature with a single counterparty may be significantly more expensive than preparing documentation for the same types of transactions with several different counterparties. The cost of preparing such documentation depends less on the number of counterparties and more on the number of types, as well as kinds, of transactions. When preparing documentation regarding transactions with the same counterparty, including, for example, for supplying goods, services and interests on loans, the market analysis will differ, as will the analysis of the essence of the terms of transactions, approaches to economic analysis, and benchmarking. In short, almost everything will differ. At the same time, documents for the same transactions with several different contractors will likely be virtually the same for each transaction, except for the analysis of the parties to such transactions. Therefore, in the two above-mentioned cases, the cost of services for preparing documentation will be determined in different ways due to the different scope of work that will be involved for the consultant.

MYTH 7. SERVICES FOR PREPARING TRANSFER PRICING DOCUMENTS ARE COMMISSIONED SO YOU DON’T NEED TO PROVIDE CONSULTANTS ANY DOCUMENTS OR INFORMATION. Often taxpayers, who have ordered services for the preparation of transfer pricing documentation, want to present the consultant the whole package required documentation immediately after signing the contract and then obtain the finalized documentation a few months later.


Дайджест піврічне видання | випуск #12

Але консультант не завжди може передбачити заздалегідь, які документи та інформація йому будуть потрібні, тому що контрольована операція може мати свої суттєві особливості, які до проведення аналізу залишаються невідомими. Уточнення такої інформації може мати суттєве значення для документації. Крім того, деяку інфор-

мацію, необхідну для повноцінного аналізу контрольованої операції, можна отримати тільки в ході інтерв'ю під час особистої зустрічі або в телефонній розмові з клієнтом.

Тому, будь ласка, ставтеся до прохань консультантів щодо надання додаткової інформації з розумінням та заздалегідь розраховуйте на те, що у процесі підготовки документації повинна відбутися як мінімум одна зустріч або конференц-дзвінок. За словами представника ДФСУ, практика проведення опитувань посадових осіб і працівників платників податків поки недостатньо застосовується на практиці, але в подальшому планується частіше проводити опитування в рамках проведення податкових перевірок контрольованих операцій. Проведення інтерв'ю консультантами важливий етап підготовки документації з трансфертного ціноутворення.

МІФ №8. ПОСЛУГИ З ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ТЦУ ЗАМОВЛЕНІ —ЦІНА (РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ) ПОВИННА БУТИ ОБҐРУНТОВАНА ВИКОНАВЦЕМ. На думку деяких платників податків, розміщення замовлення на підготовку документації повинно приводити до того, що ціна в контрольованій операції буде неодмінно обґрунтована консультантом. Але завдання консультанта під час підготовки документації — проаналізувати, чи відповідає ціна в контрольованій операції принципу витягнутої руки, а не допомогти тій чи іншій компанії ухилитися від оподаткування. Довести таку відповідність або невідповідність можливо тільки із застосуванням

But the consultant cannot always predict in advance what documents and information he will require, because the controlled transaction my have its own fundamental peculiarities, which are unknown to the consultant before carrying out an analysis. It may be essential to clarify some information in relation to the documentation. In

addition, some of the information that is necessary for a full analysis of a controlled transaction can only be obtained during an interview in person or during a telephone conversation with the client.

Please try to be understanding with regards to consultants’ requests to provide additional information and, in advance, count on the fact that, at least one meeting or a conference call with the consultants should take place during the course of the documentation’s preparation. According to the State Fiscal Service, practice in interviewing the taxpayer entities’ officials and employees has not been sufficiently applied in practice. However, in future, it is planned that more surveys will be conducted within the framework of tax audits of controlled transactions. Therefore, conducting interviews with consultants representing an important stage in the preparation of transfer pricing documentation.

MYTH 8. SERVICES FOR PREPARING TRANSFER PRICING DOCUMENTS ARE COMMISSIONED, SO THE PRICE (PROFITABILITY) SHOULD BE JUSTIFIED BY THE EXECUTOR. Some taxpayers understand that placing an order for documentation will ultimately mean that the price for a controlled transaction can be substantiated by the consultant. But the consultant’s task in terms of preparing the documentation is actually to analyze whether the price in a controlled transaction corresponds to the arm's length principle, rather than helping a particular company to evade taxation. It is only possible to prove such compliance or noncompliance using the methods stipulated by the Tax Code of Ukraine and, in such cases, the consultant does his best. But sometimes the situation may entail that the consultant can only shrug and offer

31


32 методів, передбачених Податковим кодексом України, і консультант у подібних випадках робить усе можливе. Але іноді ситуація може бути такою, що консультант може запропонувати лише доплатити податок. По-перше, правила трансфертного ціноутворення діють в Україні вже четвертий рік, тому навряд чи для когось буде дивиною той факт, що ціна в певних операціях контролюється. Думати про таке краще заздалегідь, а не на етапі підготовки документації з трансфертного ціноутворення.

МІФ №9. "ПОСТАВТЕ НАМ ПІДПИС ТА ПЕЧАТКУ НА ДОКУМЕНТАЦІЇ" (РИЗИКИ ШТРАФІВ І ПОДАТКОВИХ ДОНАРАХУВАНЬ). Консультанти не беруть участь у формуванні цін у контрольованих операціях клієнтів, тому відповідальність за ризики податкових донарахувань у разі, якщо ДФСУ або суд визнає, що ціни не узгоджені з принципом витягнутої руки, цілком несе платник податків. Консультант, зі свого боку, має зробити все, щоб ці ціни обгрунтувати — у разі, якщо це взагалі можливо. Водночас консультант як виконавець за договором на надання послуг несе ризик відшкодування клієнтові всіх збитків, які можуть бути понесені у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням своїх зобов'язань щодо підготовки документації, інакше мовити, збитків, які виникли з вини консультанта.

to pay any additional tax. It should be noted that transfer pricing regulations apply for the fourth year in Ukraine, so it is unlikely that someone would be surprised by the fact that the prices of certain transactions are controlled. It is best to thinking about such matters in advance and not at the stage of preparing the transfer pricing documentation. From an optimistic point of view, a negative result is still a result. If you find out this year that your price is non-marketable and are forced to adjust your financial result, it is possible that, in the future, you will decide to change something that will ultimately result in your business becoming more efficient.

MYTH 9. "PUT YOUR SIGNATURE AND STAMP ON THE DOCUMENT FOR US" (RISK OF FINES AND ADDITIONAL TAX CHARGES). Consultants do not participate in price formation for their clients’ controlled transactions. Thus, the risks of having to pay additional back taxes, in the case that the State Fiscal Service or the court deem the companies’ prices to be inconsistent with the arm's length principle, are the taxpayers’ full responsibility. On his part, the consultant can only do their best to justify the price in the case that this is even possible. At the same time, the consultant as a contractor under contract for providing services faces the risk of having to reimburse the client for losses incurred due to the failure to perform or the improper performance of his obligations for preparing the relevant documentation, which occurred at the fault of the consultant.

МІФ №10. ВИСОК А РЕНТАБЕЛЬ НІСТЬ ОПЕРАЦІЇ — ГАРАНТІЯ НЕОТРИМ А ННЯ ЗА ПИ Т У Н А Н А Д А ННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ.

MYTH 10. THE HIGH PROFITABILITY OF A TRANSACTION IS A GUARANTEE THAT THE REQUEST FOR DOCUMENTATION WAS NOT RECEIVED.

За словами представника ДФСУ, який брав участь у бізнес-сніданку, висока рентабельність контрольованої операції знижує ризики отримання запиту від ДФСУ на надання документації, але не виключає його появи.

According to the State Fiscal Service, which took part in the business breakfast, the high profitability of controlled transactions should reduce the risk of receiving a request from the State Fiscal Service to provide documentation, but does not eliminate it.

Аліна Бакуліна

Alina Bakulina


Дайджест піврічне видання | випуск #12

ОБЛІК ПРЕДСТАВНИЦТВА НЕРЕЗИДЕНТА В УКРАЇНІ СЬОГОДНІ МИ ХОЧЕМО ПОГОВОРИТИ ПРО ПРЕДСТАВНИЦТВА ІНОЗЕМНИХ ОСІБ В УКРАЇНІ, А САМЕ ПРО ЇХНІЙ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ТА ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК.

Н

асамперед зазначимо, що представництво не є суб’єктом правовідносин і не виступає самостійною стороною в угодах. Воно має діяти виключно від імені і на користь материнської компанії. Поділ представництв на комерційні (постійні) і некомерційні (непостійні) з’явився в українському законодавстві у зв’язку з наявністю пільг в оподаткуванні, що передбачені в конвенціях для представництв, які не мають ознак постійного місця діяльності.

Особливістю некомерційних представництв є те, що вони не ведуть господарську, комерційну або іншу діяльність, спрямовану на отримання прибутку. Основні цілі їхньої діяльності – це представництво та захист інтересів, сприяння в розвитку іміджу материнської компанії. Українське законодавство не містить поняття "некомерційне представництво". Значна кількість нерезидентів працюють в

ACCOUNTING FOR NON-RESIDENT REPRESENTATIVE OFFICES IN UKRAINE IN TODAY’S ARTICLE, WE SHALL ADDRESS THE ISSUE OF REPRESENTATIVE OFFICES OF FOREIGN COMPANIES IN UKRAINE, SPECIFICALLY WITH RESPECT TO ACCOUNTING AND TAX PURPOSES.

F

irst of all, we should note that a representative office is not a legal entity and does not act as an independent party in a business transaction. Its role is to act solely on behalf of and in the interests of the parent company. The separation of offices for commercial (permanent) and non-profit (non-permanent) purposes appeared in Ukrainian legislation in connection with the presence of tax benefits, provided for conventions for representative offices with no signs of a permanent place of business.

One specific feature of such representative offices is that they do not pursue economic, commercial and other activities that are aimed at making profit.

The main purpose of their activity is to represent and defend the interests of, as well as promoting the development, of the parent company's image. Ukrainian legislation does not include the

33


34 Україні, позиціонуючи свої представництва такими, що не ведуть господарську діяльність. Така форма досить приваблива. Проте щоб зменшити ризик визнання їх постійними та як наслідок суперечок з податковими органами з приводу сплати фінансових зобов’язань щодо податку на прибуток та штрафних санкцій, ми рекомендуємо враховувати та чітко дотримуватися деяких правил.

1

concept of a "non-profit establishment". A significant number of non-resident companies operate in Ukraine, positioning their offices in such a way that they do not engage in economic activity. This format for their offices is quite attractive. However, to reduce the risk that the government recognizes them as permanent entities and as a consequence of a dispute with the tax authorities to pay the financial obligations vis-à-vis income tax and penalties, we recommend that you consider and follow several rules clearly.

ключно з метою здійснення для нерезидента діяльності підготовчого та допоміжного характеру. Поняття "підготовча або допоміжна діяльність" українським законодавством не визначено, тому можна послатися на норми та положення Модельної конвенції ОЕСР (Організації економічного співробітництва та розвитку), на підставі якої підписані практично всі наявні конвенції з Урядом України та іноземних держав про уникнення подвійного оподаткування. Положення Модельної конвенції ОЕСР передбачають, що діяльність, яка має виключно підготовчий і допоміжний характер щодо основної діяльності материнської компанії, не розглядається як "постійне" представництво і, відповідно, звільнена від оподаткування (згідно з більшістю Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, що укладені між Україною та іншим країнами). Тут потрібно згадати про судову практику, яка вже склалася в Україні. Останнім часом суди, розглядаючи спори між представництвами та податковими органами, покликаються на п. 23 і 24 офіційного коментаря до Модельної конвенції ОЕСР та доходять висновку, що діяльність представництва нерезидента не вважається такою, що має допоміжний і підготовчий характер, якщо представництво переважно здійснює такі ж функції та діяльність, як і материнська компанія. Тому важливо проаналізувати види діяльності материнської компанії, які зазвичай вказані в статуті або у виписці

works exclusively for the purpose of performing work of a preparatory and auxiliary character for a non-resident entity, although exactly what is entailed in "preparatory or auxiliary activities" is not clearly defined by legislation. Thus, it is possible to refer to the rules and regulations of the OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) Model Convention, on the basis of which virtually all existing conventions with the Government of Ukraine and foreign countries have been signed in order to avoid double taxation. The position of the OECD Model Convention suggests that an entity conducting activity that is only of a preparatory and auxiliary nature, in relation to the core business of the parent company, shall not be considered a 'permanent' representative and therefore, it is exempt from paying tax (according to the majority of conventions concluded between Ukraine and other countries in order to avoid double taxation). Here we should recall the legal precedents that have already developed in Ukraine. In recent years, courts considering disputes between representative offices and the tax authorities refer to Paragraphs 23 and 24 of the official commentary to the OECD Model Tax Convention, which concludes that non-residents’ activities are not considered to be auxiliary and preparatory in nature, particularly if the representative office performs the same functions and operations as the parent company. It is therefore important to analyze the types of activity the parent company

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ МАТЕРИНСЬКОЇ КОМПАНІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА. Представництво функціонує ви-

1

TYPES OF THE PARENT COMPANY'S OPERATIONS AND REPRESENTATION. A representative office


Дайджест піврічне видання | випуск #12

з торгового реєстру. Представництво може займатися будь-якою діяльністю, що не тотожна діяльності материнської компанії.

2

is engaged in, which is usually specified in the charter or in an extract from the trade register. The representative office may engage in any activity that is not the same as those carried out by the parent company.

3

developing and adopting a provision on the representative office, which clearly indicates that the office is not engaged in economic activities and that it was established exclusively to carry out activities for the non-resident entity of a preparatory or auxiliary character. At the same time, this provision provides a clear list of the type of activities that cannot be identical to the activities of the parent company.

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕДСТАВНИЦТВО. Ми рекомендуємо розробити

та затвердити положення про представництво, де чітко вказати, що представництво не здійснює господарську діяльність та створене виключно для діяльності підготовчого та допоміжного характеру для нерезидента. Водночас в положенні наводиться чіткий перелік видів діяльності представництва, які обов’язково повинні бути нетотожні видам діяльності материнської компанії.

БАНКІВСЬКИЙ РАХУНОК, ФІНАНСУВАННЯ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ.

Представництво відкриває рахунок типу Н, на який зараховуються кошти на утримання представництва, перераховані від материнської компанії. Грошові кошти з рахунку типу Н можуть використовуватися для оплати витрат, пов’язаних з утриманням представництва (орендна плата, комунальні платежі, оплата праці тощо), благодійністю, страхуванням транспортних засобів, співробітників і т. ін. Представництва мають право купувати валюту на міжбанківському ринку та перераховувати її на рахунок материнської компанії. Представництво не повинно отримувати фінансування від третіх осіб компаній холдингу, групи та не має надавати їм послуги.

4

УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ ПОСТАВКИ. Представництво не по-

винно укладати договори на поставку товарів/послуг із резидентами України від імені материнської компанії. УЧАСТЬ У ПРОДАЖАХ. Представництво не повинно здійснювати активність у продажах, постпродажному сервісі, консультаційній та технічній підтримці, адже на практиці таку активність податкові органи розглядають як функціонал компанії-нерезидента, від яких він отримує прибуток на території України через представництво.

5

2

PROVISIONS ON REPRESENTATION. We recommend

3

BANK ACCOUNT, FINANCING AND DELIVERY OF SERVICES. The

representative office shall open an ‘type H’ bank account in order to receive funds for maintaining the offices, indicated by the parent company. Funds from a ‘type H’ account can be used to pay for expenditures related to maintaining the representative office (i.e. rent, utilities, salaries, etc.), charitable activity, vehicle insurance, personnel, etc. Representative offices are entitled to buy currency on the interbank market and to transfer it to the parent company’s bank account. A representative office should not receive funding from third parties of holding companies or groups, and also cannot provide services to them.

4

CONCLUDING DELIVERY CONTRACTS. The representative office

should not enter into contracts for supplying goods and/or services to residents of Ukraine on behalf of the parent company. PARTICIPATION IN SALES. The representative office should not engage in sales activity, post-sales service, consulting or technical support since, in practice, the tax authorities consider such activity to be the function of the non-resident company, from which it turns a profit through its representative office in Ukraine.

5 6

MARKETING AND ADVERTISING

(participation, organization and holding of

35


36

6

МАРКЕТИНГ ТА РЕКЛАМА (участь,

організація та проведення виставок, семінарів, конференцій, друк та розповсюдження маркетингових матеріалів) щодо третіх осіб. Представництво повинно проводити маркетингові або рекламні заходи виключно щодо продуктів материнської компанії.

7

ВИПЛАТИ ДИСТРИБ’ЮТОРАМ.

Представництво не керує діяльністю материнської компанії в Україні та дистриб’юторами, не виплачує бонуси дистриб’юторам.

exhibitions, seminars, conferences, printing and distribution of promotional materials) in relation to third parties. A representative office should conduct marketing or promotional activities exclusively based on products from the parent company.

1

PAYMENTS TO DISTRIBUTORS.

A representative office does not supervise the activities of the parent company in Ukraine, and distributors shall not pay bonuses to distributors.

8

2

9

3

ДОВІРЕНІСТЬ НА ГОЛОВУ ПРЕДСТАВНИЦТВА. Голова представ-

ництва за довіреністю має право підписувати лише договори, пов’язані із забезпеченням діяльності офісу представництва та з виконанням функцій, закріплених у положенні про представництво.

ШТАТНИЙ РОЗКЛАД ТА ПОСАДОВІ ІНСТРУКЦІЇ. У штаті представництва ми

рекомендуємо уникати посад менеджерів із продажу, з реклами, з регіонального розвитку та логістики. Посадові інструкції працівників представництва не мають містити положень, які свідчили б про те, що вони здійснюють функції, які вказують на зв’язок з основними видами діяльності головної компанії. ВІДРЯДЖЕННЯ. Мета відряджень працівників представництва не повинна мати зв'язок з основними видами діяльності материнської компанії.

10 11

РЕЄСТРАЦІЯ АБО СЕРТИФІКАЦІЯ. Податкові органи розглядають

дії представництва щодо реєстрації або сертифікації продукції в Україні як ознаку передпродажної активності, від якої нерезидент отримує прибуток на території України через представництво. Ми сподіваємося, що наведені рекомендації дозволять підготуватися до податкової перевірки і пройти її успішно, без додаткових донарахувань. Крім документообігу та зони ризиків у цій статті ми вирішили обговорити питання щодо ведення податкового обліку представництв в Україні.

POWER OF ATTORNEY FOR THE HEAD OF MISSION. The head of the

representative office shall, by proxy, be entitled to sign only contracts that are related to ensuring the representative office’s activities and implementing the functions that are indicated in the provision on the representative office.

STAFFING AND JOB DESCRIPTIONS.

Among the staff list for the representative office, we recommend not including such positions as sales managers or managers dealing with advertising, regional development or logistics. Job descriptions for representative office employees should not contain any provisions that would indicate that they are performing functions indicating a connection with the parent company’s main activities. TRAVEL. The purpose of travel by representative office staff should not be linked to the parent company’s main activities.

4 5

REGISTRATION OR CERTIFICATION.

The tax authorities consider representative office activity (such as registering or certifying products in Ukraine) as a sign of pre-sale activity, through which the non-resident entity shall make a profit within Ukraine through its representative office. We hope that these recommendations will help to prepare for a tax audit, and that you pass it successfully without any additional charges. In addition to document management and risk areas, in this article we decided to address the question of tax accounting for representative offices in Ukraine. Even if the representative office is not affected by the basic rules we have outlined above and if


Дайджест піврічне видання | випуск #12

Навіть якщо представництво не порушує вищезгадані основні правила і його діяльність в Україні є "некомерційною", на практиці фіскальні органи вимагають подання розрахунку податку на прибуток постійного представництва нерезидента та обліку доходів, що будуть включені до показників відповідної форми звітності. Варто зазначити, що відповідний показ-

ник доходів та витрат некомерційними представництвами хоча й обраховуються, проте не впливає на суму податку на прибуток, адже зазвичай

доходи, отримані "непостійним некомерційним" представництвом, звільняються від оподаткування на підставі положень міжнародних договорів (за умови наявності certificate residence) і об’єкт оподаткування податком на прибуток відсутній. Інша річ, якщо діяльність представництва визнана "комерційною" і, відповідно, представництво – постійним. Для постійних представництв сума нарахованих і сплачених податків залежить від суми нарахованих доходів. Постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції щодо нерезидентів, є платниками податку на прибуток (п. 133.4 ПКУ). До 1 січня 2015 року представництва нерезидентів визначали об’єкт оподаткування податком на прибуток за "касовим методом", а саме, кошти на утримання постійного представництва, перераховані головною компанією-нерезидентом, приєднувалися до "інших" доходів представництва. З 1 січня 2015 року правила визначення об’єкта оподаткування змінилися. Відтепер платники податку на прибуток за загальним правилом розраховують оподаткований прибуток з огляду на фінансовий результат, визначений у фінансовій звітності відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних

its activity in Ukraine is actually "not for profit", in practice the fiscal authorities require a Calculation of corporate profit tax for the non-resident’s permanent representative office and a report on income to be included in the figures from the corresponding reporting forms. It is worth noting that while the correspon-

ding income and expenditures indicators for not-for-profit representative offices are maintained, this does not affect the amount of profit tax, because, as a rule, the income received by a "non-permanent non-forprofit" representative office shall be tax exempt under the provisions of international treaties (if a certificate of residence exists) and there shall be no taxation object for profit tax in that case. It’s another thing if the activity of a representative office is recognized as being "commercial" and, accordingly, the representative office itself is seen as being permanent. For permanent offices, the amount of tax accrued and paid depends on the amount of accrued income. A permanent representative office of a nonresident entity is subject to corporate profit tax if it receives income from a source of origin within Ukraine or if it serves as an agent (representative) or performs other functions with respect to nonresidents (Paragraph 133.4 of the Tax Code of Ukraine). Prior to January 1, 2015, the taxation object for profit tax for the representative office of a non-resident entity was determined according to the "cash basis". Specifically, this meant that the funds used for maintaining a permanent representative office, as listed by the parent nonresident company, are included in the office’s "other" revenue. The rules for determining the taxable income changed as of January 1, 2015. Effective January 1, 2015, profit tax payers, as a general rule, calculate their taxable profit based on financial results as defined in the company’s financial statements in accordance with national accounting regulations (standards) and international financial reporting standards, adjusted for tax differences (if the income from the previous period exceeds UAH

37


38 стандартів фінансової звітності, та коригують його на податкові різниці (якщо дохід за попередній період перевищує 20 млн. гривень; якщо дохід не перевищує 20 млн. гривень, податкові різниці не застосовуються).

Відповідно до пп. 141.4.7 Податкового Кодексу, суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. Зазначена норма

виписана досить нечітко. Її можна прочитати так, що представництво може визначати доходи та витрати в загальному порядку, визначаючи об’єкт оподаткування так, як звичайні платники податків. Водночас Кодекс передбачає методи визначення оподаткованого прибутку за одним із методів: (1) на підставі складеного нерезидентом окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва; або (2) як різниця між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7 . Отже, на перший погляд можна зробити висновок про те, що є три методи визначення представництвом об’єкта оподаткування.

Основна проблема розрахунку оподаткованого прибутку представництвом за загальними правилами полягає в тому, що особливості ведення бухгалтерського обліку в нормативних документах не описані.

На практиці представництва визначають оподатковуваний прибуток через розрахунок різниці між доходами та витратами, які визначаються шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7. Однак постають питання: як визначити дохід представництва для оподаткування податком на прибуток; чи взагалі потрібно його визначати в ситуації отримання фінансування?

Податкове законодавство не встановлює порядок визначення доходів,

20 mln. and if the current income does not exceed UAH 20 mln., tax differences do not apply).

In accordance with Paragraphs 141.4.7 of the Tax Code, the amount of a non-resident entity’s income, operating in Ukraine through its permanent representative office, shall be taxed according to the standard procedure.

This provision is written out quite clearly. It can be read in such a way that the representative office can determine income and expenditures in a general manner, determining the taxation object as ordinary taxpayers. Along with this, the Tax Code outlines methods of determining the taxable profits according to one of the following methods: (1) on the basis of the individual balance of financial and economic activities of the non-resident, coordinated with the supervisory authority at the location of the permanent representative office; or (2) as the difference between income and expenditures, defined by applying a ratio of 0.7 to the total income received.1 Thus, at first glance, it can be concluded that there are three methods for the representative office to determine the taxation object. The

main problem for the representative office in calculating the taxable profit according to the general rules is that the particularities of accounting are not described in the regulations.

In practice, the representative office determines its taxable profit by calculating the difference between income and expenditures, which are determined by applying a ratio of 0.7 to the total income received. However, the question arises - how should the representative office’s income be determined in view of taxation for profit tax purposes or is this even necessary to determine the situation that financing has been obtained?

Tax legislation does not outline the procedure for determining income for the purposes of calculating the taxable profit of the non-resident entity.

If, in accordance with accounting policy, the representation office maintains its accounting


Дайджест піврічне видання | випуск #12

які враховуються для розрахунку оподаткованого прибутку нерезидентів. Якщо, згідно з обліковою політикою, представництво веде бухгалтерський облік за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, під час розрахунку доходів представництва можна врахувати положення ПСБО 15 "Доходи". Відповідно до ПСБО 15, отримане цільове фінансування визнається доходом протягом тих періодів, за які були понесені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування. З одного боку, якщо в бухгалтерському обліку отримане фінансування відображати за зазначеними правилами для цільового фінансування, представництво визнає доходи одночасно з витратами. У кінцевому

підсумку "профінансовані" витрати не будуть впливати на об’єкт оподаткування податком на прибуток представництва, а фактично будуть становити суму доходу представництва для оподаткування податком на прибуток.

З іншого боку, можна зробити висновок про те, що зазначені правила обліку цільового фінансування призначені для обліку відповідної допомоги, отриманої від сторонніх осіб. А для ситуації фінансування представництву кошти надаються в рамках однієї юридичної особи. Відповідно, ніякого доходу бути не може, навіть в розмірі витрат, понесених за кошт фінансування. Крім того,

дохід визнається під час збільшення активу або зменшення зобов'язання, що призводить до збільшення власного капіталу. У ситуації з фінансуванням пред-

ставництвом нерезидента нічого схожого не відбувається. Тоді в бухгалтерському обліку представництво отримає право відображати витрати без "компенсації" їх доходами. На практиці постійні представництва і надалі продовжують визнавати доходи за "касовим методом", не дивлячись на зміни податкового законодавства. Хоча нормами Податкового Кодексу чітко передбачено

records according to national accounting regulations (standards), then the provisions of National Accounting Standards 15 "Income" should be taken into account when calculating the representative office’s income. According to National Accounting Standards 15, any targeted funding that has been received shall be recognized as income during the periods in which expenditures were incurred in relation to the implementation of conditions for that targeted funding. On the one hand, if the accounting records reflect the funding received according to the relevant rules for target financing, the representative office shall declare income at the same time as it claims expenditures. As a result, the office’s

"financed" expenditures will not affect the profit tax to be applied to the taxation object and, in fact, will amount to the sum of the representative office’s income tax for purposes of calculating its profit tax.

On the other hand, we can conclude that the above mentioned accounting rules for targeted funding are designed for reporting on relevant support that is received from foreign entities. But with respect to a financing situation, funds are provided to the representative office within the framework of the same legal entity. Accordingly, there cannot be any income, even in the amount of the expenditures that were incurred through financing. In addition, income

is recognized when the asset increases or when obligations decrease, which leads to an increase in equity. Nothing

like this happens in a situation where the nonresident representative office received financing. Then, in its accounting, the representative office will be entitled to reflect expenditures without "compensating" for its income. Subparagraph. 141.4.7 of the Tax Code of Ukraine In practice and in future, permanent representative offices will continue to recognize income on a "cash basis", in spite of changes in tax legislation. Although the Tax Code provisions expressly provide for recognizing revenue

39


40 визнання доходів за правилами бухгалтерського обліку (в тому числі постійними представництвами), на думку експертів EBS, виконання цих норм законодавства технічно неможливе. Може виникати ситуація,

according to standard accounting rules (including permanent representative offices), in our opinion, it is technically possible to satisfy these standards outlined in the legislation. There may be

Поточна редакція Податкового Кодексу не містить перехідних положень щодо коригування (зменшення) фінансового результату щодо перехідних сум фінансування, що вже були оподатковані податком на прибуток до 01.01.2015 р., що зі свого боку призводить до подвійного оподаткування податком на прибуток. Станом на момент написання статті, оприлюднено проект змін до Податкового Кодексу, де врегульовано питання щодо оподаткування доходів, що вже були оподатковані податком на прибуток у попередніх періодах. Сподіваємося, такі зміни допоможуть представництвам в майбутньому налагодити податковий облік щодо отриманого фінансування від материнської компанії.

The current edition of the Tax Code does not include any transitional provisions enabling an adjustment (reduction) of the financial result of the transition funding amount, for which profit tax has already been paid prior to January 1, 2015. In turn, this limitation ultimately leads to the double taxation of profit tax. As of the time that this article was written, related changes to the Tax Code were published where tax income issues were regulated, taking into account the amount of profit tax already paid for in previous periods. We hope that, in future, such changes will help permanent representative offices to smoothly file tax records in regards to funding received from the parent company.

коли суми фінансування в попередніх періодах включалися представництвом до складу доходу за "касовим методом", податок на прибуток із них уже сплачений і використання підходу "за правилами бухгалтерського обліку" може призвести до повторного оподаткування податком на прибуток.

Людмила Рассахацька, Єгор Синицин

situations where the representative office has included an amount of funding from prior periods in the income calculated on a "cash basis", and the profit tax on that has already been paid from this, and there also may be situations where using the approach "by the accounting rules" could lead to the re-taxation of this corporate profit tax.

Lyudmila Rassakhatskaya, Iegor Sinitsyn


Дайджест піврічне видання | випуск #12

ІНВАЛІДИ НА ПІДПРИЄМСТВІ: НЮАНСИ, ЯКІ ВАРТО ЗНАТИ ЗГІДНО З КОНСТИТУЦІЄЮ УКРАЇНИ, КОЖЕН ГРОМАДЯНИН КРАЇНИ МАЄ ПРАВО НА ПРАЦЮ – НЕЗАЛЕЖНО ВІД СТАНУ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я. АЛЕ, НА ЖАЛЬ, ГРОМАДЯНАМ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ, ТОБТО ІНВАЛІДАМ, НЕ ЗАВЖДИ ЛЕГКО ПРАЦЕВЛАШТУВАТИСЯ.

У

зв’язку з цим чинне законодавство передбачає особливі гарантії для інвалідів щодо реалізації їхнього права на працю. Зокрема, згідно зі ст.19 Закону України № 875 від 21.03.1991 р. "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (надалі - Закон № 875), роботодавці повинні забезпечувати визначену кількість робочих місць для працевлаштування інвалідів. Зрозуміло, що приватні підприємства не завжди хочуть брати на роботу людей з обмеженими можливостями, тому без санкцій за невиконання такого обов’язку не обійшлося. Отже, коли і скільки потрібно створити робочих місць для інвалідів? Передусім зауважимо, що норма щодо обов’язкового працевлаштування інвалідів

PEOPLE WITH DISABILITIES AT THE COMPANY - WHEN, HOW MUCH, RESPONSIBILITY ACCORDING TO THE CONSTITUTION OF UKRAINE, EVERY CITIZEN HAS THE RIGHT TO WORK, REGARDLESS OF HIS OR HER PHYSICAL STATE OF HEALTH. BUT UNFORTUNATELY IT IS NOT ALWAYS EASY FOR CITIZENS WITH LIMITED CAPACITIES (I.E. PEOPLE WITH DISABILITIES) TO FIND A JOB.

I

n this regard, current legislation provides special safeguards for persons with disabilities in terms of exercising their right to work. In particular, according to Article 19 of Law of Ukraine no. 875 "On the basis of social protection of disabled people in Ukraine", dated March 21, 1991 (hereinafter referred to as Law no. 875), employers must provide a certain number of jobs for people with disabilities. It is clear that private companies do not always want to hire people with disabilities, so they have not been getting away without sanctions for their failure to comply with this obligation. So, when is it necessary to create jobs for people with disabilities and how many positions need to be created? First of all, we note that the norm for the mandatory employment of disabled persons

41


42 стосується всіх підприємств (незалежно від форм власності), а також ФОП (фізичних осіб – підприємців), які використовують найману працю. Якщо на підприємстві працює від 8 до 25 осіб, працедавець зобов’язаний забезпечити одне робоче місце. В іншому випадку норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів встановлено в розмірі чотирьох відсотків середньооблікової чисельності штатних працівників облікового складу за рік. Наприклад, якщо на підприємстві в середньому за рік обліковується понад 38 робітників, то підприємство повинно працевлаштувати вже двох інвалідів. Середньообліковий показник чисельності штатних працівників розраховується на підставі "Інструкції зі статистики кількості працівників" № 286 від 28.09.2005 р. Спочатку визначаються середньооблікові чисельності працівників за всі місяці роботи підприємства, що минули за період від початку до кінця року, потім вони підсумовуються та одержана сума ділиться на 12. До речі, працюючі інваліди теж беруть участь у розрахунку цього показника. Працевлаштування полягає в укладенні трудового договору на умовах, визначених КЗпП, проте місце праці має бути для інваліда основним. Нагадаємо, що людина повинна підтвердити свій особливий стан, а саме, надати працедавцю довідку про інвалідність, яка затверджується медико-соціальною експертною комісією. Таку довідку працівник-інвалід повинен надавати щорічно.

applies to all companies, regardless of their form of ownership, and it also applies to sole proprietors, using hired labor. If 8 to 25 persons are employed at a company, the employer is obliged to provide one job for a disabled person. In another case, the norm for jobs reserved for disabled people amounts to four percent of the average number of full-time staff employees for the year. For example, if the company has more than 38 workers on average throughout the year, it should have to employ two disabled persons. The average statistical indicator for the number of regular employees is calculated on the basis of the "Guidelines on Statistics of the number of employees" no. 286, dated September 28, 2005 as follows: First determine the average number of employees working for all months of the company’s operation since the beginning to the end of the year, then add them all together and divide the resultant sum by 12. It is also worth noting that employees with physical disabilities are also to be taken into consideration in calculating this indicator. Employment occurs on the basis of an employment contract according to the conditions specified in the Labor Code of Ukraine and, in this relation, the place of work for a disabled person must be his or her primary place of employment. We recall that a person should confirm his medical status by providing the employer with a disability certificate that has been approved by the medical and social expert commission. The disabled employees must submit such a certificate to their employer every year in order to confirm their status.

ЩОДО ОПОД АТК У ВА ННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ІНВАЛІДІВ – ЧИ Є ПІЛЬГИ В ДАНОМУ ВИПАДКУ?

ON THE TAXATION OF WA-GES OF PERSONS WITH DISABILITIES - ARE THERE ANY BENEFITS IN THIS CASE?

Що стосується утримань із заробітної плати, що нараховується інвалідам, а саме податку на доходи фізичних осіб та військового збору, то тут діють загальні правила, тобто 18 % та 1,5 % відповідно.

With regard to wage deductions accrued for a disabled person, namely personal income tax and the military contribution, these follow the general rules, which entails taxation at 18% and 1.5% respectively.


Дайджест піврічне видання | випуск #12

Інша річ – ставка ЄСВ для підприємств, установ і організацій, у яких працюють інваліди: вона є пільговою та становить 8,41 % для працюючих інвалідів.

But, the single social contribution rate for businesses, institutions and organizations that employ disabled people is preferential, so the rate is only 8.41% for disabled workers.

П Р О В И КО Н А Н Н Я Н О Р М ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ІНВА ЛІДІВ ПЕРЕ ДБАЧЕНО СКЛАДАННЯ ВІДПОВІДНОГО ЗВІТУ НА ЩОРІЧНІЙ ОСНОВІ.

REGARDING THE IMPLEMENTATION OF NORMS FOR HIRING DISABLED PEOPLE, A C O RRE S PO N D I N G RE PO R T SHALL BE PREPARED ON AN ANNUAL BASIS.

Зауважимо, що роботодавці, що використовують найману працю, у випадку, коли кількість працюючих більше за вісім осіб, повинні реєструватися у відділенні Фонду соціального захисту інвалідів до 1 лютого року, що настає за роком створення або збільшення кількості працюючих, та подавати відповідний звіт. Порядок подання Звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їхнього працевлаштування, затверджений Постановою КМУ від 31.01.2007 р. № 70 (надалі – Постанова). Відповідно до постанови, Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів роботодавці подають (надсилають рекомендованим листом) щороку до 1 березня відділенням Фонду, у яких вони зареєстровані, за формою № 10-ПІ (річна). Як зазначає Фонд соціального захисту інвалідів, звіти за ф. № 10-ПІ надаються лише в паперовому вигляді безпосередньо до територіальних відділень Фонду. Чинними законодавчими та нормативними актами не передбачено подання звіту за формою № 10-ПІ (річна) в електронному вигляді. За неподання Звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів передбачено штраф у розмірі від 10 до 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (тобто від 170 до 340 грн).

І НА ОСТАНОК РОЗГЛЯНЕМО, ЯКІ ШТРАФНІ САНКЦІЇ ПЕРЕДБАЧЕНО ЗА НЕВИКОНАННЯ НОРМАТИВУ ЩОДО СТВОРЕННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ ДЛЯ ІНВАЛІДІВ.

It is worth noting that for employers that have more than eight employees, they must be registered with the Fund for disabled persons’ social protection before February 1 of the year following the year in which the employees were hired or the number of employees increased, in addition to submitted the corresponding report. The order for reporting on the employment and hiring of persons with disabilities and the information required for organizing their employment, has been approved by Decree of the Cabinet of Ministers no. 70, dated January 31, 2007 (hereinafter referred to as the Regulation). According to this Decree, employers submit a report on the employment and hiring of persons with disabilities (sent by registered mail) annually before 1 March to the Fund's branch where they are registered, according to form no.10-III (annual). As the Fund for Disabled Person’s Social Protection has noted, reports on Form 10-III are only available in paper form directly at the Fund’s regional office. Applicable laws and regulations do not allow for the submission of this report, according to Form № 10-III (annual), in electronic form. The penalty for failing to submit a report on the employment and hiring of disabled persons amounts to between10 to 20 times the minimal wage (that is, from UAH 170 to 340).

WE SHALL FINALLY CONSIDER A N Y PE N A LT I E S T H AT A R E IMPOSED ON BUSINESSES FOR FAILURE TO COMPLY WITH THE NORM FOR CREATING JOBS FOR DISABLED PERSONS.

43


44 Отже, якщо підприємство повинно створити робоче місце для працевлаштування інваліда, але не зробило це з тих чи інших причин, то штрафна санкція передбачена ст. 20 Закону № 875. Розмір штрафної санкції залежить від кількості робітників, що працюють за основним місцем роботи: за кожне робоче місце, яке не займає інвалід, для компанії в кількості від 8 до 15 осіб штраф складатиме 50 % від середньорічної заробітної плати штатного працівника. Для компанії, де працює понад 15 осіб, розмір штрафу буде складати 100 % середньорічної заробітної плати штатного працівника. Штраф розраховується підприємствами самостійно за підсумками року та відображається у звіті за ф. № 10-ПІ та сплачуються до 15 квітня наступного за звітним року. У разі порушення строків сплати штрафу роботодавцю необхідно буде також нарахувати пеню у розмірі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованих на повну суму недоїмки за весь її строк. Під час стягнення зазначених штрафних санкцій жодні строки давності не застосовуються. Контроль за виконанням нормативу щодо працевлаштування інвалідів покладено на інспекцію з праці відповідно до п. 8 ст. 19 Закону № 875. Ірина Кошова

Therefore, if the company is obligated to create jobs for disabled persons, but failed to do this for some reason, a penalty is stipulated in Article 20 of Law no. 875. The amount of a sanction-based fines depends on the number of employees working at the main place of work. This way, for each workplace that is not occupied by a disabled person at companies with 8 to 15 people, the fine shall be 50% of the average wage of a full-time employee. For companies with more than 15 employees, the fine shall be equal to 100% of the average wage of a full-time employee. The penalty is independently calculated by companies for the year and is reported on Form no. 10-III and shall be paid before April 15 of the following fiscal year. In the case that the time period for paying the fine has been violated, the employer will still be accountable for a penalty of 120% of the NBU annual discount rate, effectively as of the moment of payment, calculated on the total amount of arrears for the whole time period. There shall be no limitation periods in the collection of these fines. Control over the execution of the norm for employing disabled persons rests with the labor inspectorate in accordance with Part 8 of Article 19 of Law no. 875. Iryna Koshova


45

Життя хворого для мене священне, ніяких фокусів за рахунок ризику. Втім, це не точно. Хороший хірург без ризику неможливий"

Микола Амосов

The patient's life is sacred for me, no tricks at the expense of risk. However, this is not true. There is no good surgeon without risk"

Amosov Nikolay


ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ВУЛИЦЬ: ЯКІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ? RENAMING SETTLEMENTS AND STREETS: CONSEQUENCES FOR BUSINESSES

47

ПОХІДНИЙ ПОЗОВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА DERIVATIVE ACTION AS A PROTECTION TOOL OF THE RIGHTS OF COMPANY MEMBERS

53

ПРИМУСОВЕ ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ: ПРИВАТНІ ВИКОНАВЦІ VS ДЕРЖАВНІ ВИКОНАВЦІ ENFORCEMENT OF JUDICIAL DECISIONS: PRIVATE VS. PUBLIC BAILIFFS

57


Дайджест піврічне видання | випуск #12

ПЕРЕЙМЕНУВАННЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ТА ВУЛИЦЬ: ЯКІ НАСЛІДКИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ? ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ОСТАННІМ ЧАСОМ В НАШІЙ КРАЇНІ ДОСИТЬ АКТИВНО ПРОВОДЯТЬСЯ ЗАХОДИ, ЩО СПРЯМОВАНІ НА ЗМІНУ НАЗВ ОБЛАСТЕЙ, РАЙОНІВ, НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ВУЛИЦЬ, ПРОСПЕКТІВ, ПЛОЩ ТА ІНШИХ ОБ’ЄКТІВ ТОПОНІМІКИ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ, ЯКІ ПОВ’ЯЗАНІ ЧИ МОЖУТЬ БУТИ ОТОТОЖНЕНІ З КОМУНІСТИЧНИМ ТА НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІСТИЧНИМ (НАЦИСТСЬКИМ) ТОТАЛІТАРНИМИ РЕЖИМАМИ В УКРАЇНІ

М

ета таких заходів — виконання по ложень Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" № 317–VIII від 09.04.2015 р. (надалі — Закон про декомунізацію). Зазначені вище обставини викликали занепокоєння суб’єктів господарювання,

RENAMING SETTLEMENTS AND STREETS: CONSEQUENCES FOR BUSINESSES IN RECENT YEARS IN OUR COUNTRY, THERE HAS BEEN AN ACTIVE MOVEMENT TO RENAME CERTAIN OBLASTS (DISTRICTS), RAIONS (REGIONS), SETTLEMENTS, STREETS, AVENUES, SQUARES AND OTHER OBJECTS OR PLACE NAMES IN SETTLEMENTS THAT ARE OR MAY BE IDENTIFIED WITH THE PREVIOUS COMMUNIST OR NATIONAL SOCIALIST (NAZI) TOTALITARIAN REGIMES IN UKRAINE.

T

hese activities are carried out within the scope of implementing the provisions of Law of Ukraine no. 317-VIII "On condemnation of the Communist and National Socialist (Nazi) totalitarian regimes in Ukraine and the prohibition of propaganda of their symbolism", dated April 9, 2015 (hereinafter referred to as the Law on Decommunization). The above circumstances have raised concerns among business entities due to state bodies’ ambitious position on the issue of "whether business entities are obliged to amend their founding documents and, consequently, the information contained in the Unified State Register of legal entities and sole proprietors and community groups (hereinafter referred to

47


48 яке пов’язане з неоднозначною позицією державних органів щодо питання "Чи зобов’язані суб’єкти господарювання вносити зміни у свої установчі документи та, як наслідок, у відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань (надалі — Єдиний державний реєстр) у зв’язку з перейменуванням вулиці, населеного пункту або іншого об’єкта топоніміки населеного пункту?". На сьогодні існує багато роз’яснень державних органів з цього питання. Основні ми розглянемо та систематизуємо в цій статті. Отже, Державна фіскальна служба України (надалі — ДФСУ) у своєму листі "Про надання роз’яснення" № 2375/10/28– 10–06–11 від 03.02.2016 р. зазначає, що у зв’язку з перейменуванням населеного пункту чи вулиці, на якій зареєстрований суб’єкт господарювання, цей суб’єкт зобов’язаний здійснити державну реєстрацію таких змін. Зі свого боку Міністерство юстиції України в листі № 21413/677–0–2–16-/8 від 21.06.2016 р. зазначає, що Закон України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань" № 755–IV від 15.05.2003 р. (надалі — Закон про реєстрацію) визначає перелік відомостей про суб’єкт господарювання, що містяться в Єдиному державному реєстрі, до якого входять відомості про місцезнаходження суб’єкту господарювання. Отже, з огляду на наведене зміна назв вулиць, населених пунктів або інших об’єктів топоніміки населених пунктів, що проведена відповідно до положень Закону про декомунізацію, має бути відображена в Єдиному державному реєстрі. Водночас Законом про декомунізацію не визначено чіткого терміну для внесення змін щодо місцезнаходження суб’єкту господарювання у зв’язку зі зміною назви об’єктів топоніміки населених пунктів. З огляду на цей факт суб’єкти господарювання можуть вносити зміни щодо об’єктів топоніміки населених пунктів у загальному

as the Unified State Register), in connection with the renaming of streets, settlements or other place-names in settlements". Today, there are many government agencies clarifying this issue, the main ones of which we shall consider and systematize in this article. In this relation, the State Fiscal Service of Ukraine (hereinafter referred to as the State Fiscal Service) has noted in its Letter 2375/10/ 28-10-06-11 "On providing an explanation", dated February 3, 2016, that in connection with the renaming of a settlement or street of a registered business entity, the respective business entity is obliged to carry out the state registration of such changes. In turn, it its Letter no. 21413/677-0-2-16/8, dated June 21, 2016, the Ministry of Justice of Ukraine notes that Law of Ukraine no. 755IV "On the state registration of legal entities and sole proprietors and community groups", dated May 15, 2003 (hereinafter referred to as the Law on Registration) demarcates information

The Law on Decommunization does not clearly define the time period in which such changes regarding the location of a business entity need to be made in connection with changes to the place-names in settlement


Дайджест піврічне видання | випуск #12

Законом про декомунізацію не визначено чіткого терміну для внесення змін щодо місцезнаходження суб’єкту господарювання у зв’язку зі зміною назви об’єктів топоніміки населених пунктів порядку під час внесення змін до своїх установчих документів, пов’язаних зі зміною складу учасників (засновників, власників), структури управління тощо. Також слід зазначити, що Закон України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень" № 1952- IV від 01.07.2004 р. не містить імперативних вимог щодо внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у зв’язку з перейменуванням адрес реєстрації нерухомого майна. Зазначення в правовстановлюючих документах адрес об’єктів нерухомого майна, що існували до перейменування вулиць, проспектів та інших об’єктів топоніміки населених пунктів не впливає на зміст права власності та чинність цих документів. З огляду на викладені вище роз’яснення державних органів наведемо порядок дій суб’єктів господарювання при зміні назв міст, вулиць, проспектів та інших об’єктів топоніміки населених пунктів, де зареєстроване їх місцезнаходження.

about a business entity contained in the Unified State Register, which includes information on the location of a business entity. Thus, considering the above, changing the names of streets, settlements and other objects or place names of settlements, carried out in accordance with the provisions of the Law on Decommunization, also needs to be reflected in the Unified State Register. At the same time, the Law on Decommunization does not clearly define the time period in which such changes regarding the location of a business entity need to be made in connection with changes to the place-names in settlements. Given this fact, business entities can make changes regarding the respective place-names of settlements according to the general procedure when making changes to their constituent documents in relation to changes in the composition of its participants (founders, owners), management structure, and the like. It should also be noted that Law of Ukraine 1952- IV "On state registration of rights to immovable property and their encumbrances", dated July 1, 2004, does not include mandatory requirements with respect to entering changes in the State Register of proprietary rights on real property in connection with the renaming of the address where the real estate is registered. The note in property title documents indicating the real property’s address, which existed prior to the renaming of streets, avenues, and other place-names of settlements does not affect the content of property rights and the power of these documents. Given the above-mentioned clarification by state bodies, let’s make sense of the order of actions that businesses should take given an instance of changes to the names of settlements, streets, avenues and other placenames of settlements, where they are legally registered:

AMENDMENTS TO THE UNIFIED STATE REGISTER.

Since the Law on Decommunization does

49


50 ВНЕСЕННЯ ЗМІН В ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР

Оскільки Законом про декомунізацію не визначений конкретний строк для внесення змін щодо місцезнаходження суб’єкта господарювання, такі зміни можуть бути внесені разом з іншими змінами в статутні документи, коли виникає така необхідність. Перелік документів, що надаються для державної реєстрації змін у відомості про юридичну особу, наведений у ч. 4 ст. 17 Закону про реєстрацію, а перелік документів, які надаються для державної реєстрації змін у відомості про фізичну особу — підприємця, — у ч. 3 ст. 18 Закону про реєстрацію. За державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, сплачується адміністративний збір у розмірі 0,3 мінімальної заробітної плати, а за державну реєстрацію змін відомостей про прізвище, ім’я, по батькові або місцезнаходження фізичної особи — підприємця — 0,1 мінімальної заробітної плати.

ПОДАННЯ ВІДОМОСТЕЙ ДО ОРГАНІВ ДФС

Підставою для зміни відомостей про місцезнаходження платника податків у контролюючому органі є надходження до такого контролюючого органу даних, що свідчать про належну державну реєстрацію таких змін органами державної реєстрації (внесення змін до Єдиного державного реєстру). Якщо суб’єкт господарювання є платником податку на додану вартість, то відповідно до положень п. 183.15 Податкового кодексу України № 2755–IV від 02.12.2010 р., а також положень пп. 4.1., 4.2. Наказу Міністерства фінансів України № 1130 від 14.11.2014 р. "Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість" такий суб’єкт господарювання протягом десяти робочих днів, що настають за днем, коли змінилися дані про платника податку (з дати внесення змін до Єдиного державного реєстру), зобов’язаний надати

not clearly define the time period required to make changes with respect to a company’s location, such changes can be made, along with any other changes to statutory documents, when the need arises. The list of documents to be submitted for the state registration of changes regarding information about the legal entity is provided in Part 4 Article 17 of the Registration Act, and the list of documents to be submitted for the state registration of changes in information about a sole proprietor is provided in Part 3 Article 18 of the Law on Registration. For the state registration of changes regarding the information on the legal entity contained in the Unified State Register, an administrative fee in the amount of 0.3 times the amount of the minimum wage shall be paid. For the state registration of changes regarding information about the surname, first name, middle name or location of a sole proprietor, this shall amount to 0.1 times the minimum wage.

SUBMISSION OF INFORMATION TO BODIES OF THE STATE FISCAL SERVICE

Grounds for changing a taxpayer’s location with the supervisory authority include the receipt of such data by controlling authorities, indicating the appropriate state registration of

If the business entity is a Value Added Tax payer, a company shall provide the supervisory authority Form 1-VAT marked ‘Re-registration’


Дайджест піврічне видання | випуск #12

Якщо суб’єкт господарювання є платником податку на додану вартість, то такий суб’єкт зобов’язаний надати контролюючому органу форму 1-ПДВ із відміткою "Перереєстрація". контролюючому органу форму 1-ПДВ із відміткою "Перереєстрація". Крім того, ті суб’єкти господарювання, які проводять готівкові розрахунки через реєстратор розрахункових операцій (надалі — РРО), зобов’язані не лише перепрограмувати РРО у такий спосіб, щоб у розрахункових документах зазначалася вірна (оновлена) адреса торгової точки, а й протягом п’яти робочих днів, що настають за днем, коли виникли зміни або інші підстави для заміни реєстраційного посвідчення, подати до органу ДФС за місцем реєстрації РРО реєстраційну заяву з позначкою "Перереєстрація" (із зазначенням причини перереєстрації) та реєстраційне посвідчення.

ПОВІДОМ ЛЕННЯ ПРО ЗМІНИ ОРГАНУ ЛІЦЕНЗУВАННЯ

Відповідно до положень ч. 2 ст. 15 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" № 222–VIІІ від 02.03.2015 р. ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу

changes in the state registration authorities (the introduction of changes in the Unified State Register). If the business entity is a Value Added Tax payer, in accordance with the provisions of Paragraph 183.15 of Tax Code of Ukraine no. 2755-IV, dated December 2, 2010, as well as the provisions of Paragraphs. 4.1. and 4.2. of Ministry of Finance of Ukraine Order no. 113 "On approving the Resolution on registering value-added tax payers", dated November 14, 2014, a company shall provide the supervisory authority Form 1-VAT marked ‘Re-registration’ within ten business days following the day when the data regarding the taxpayer was changed (when the changes were made in the Unified State Register). In addition, for those business entities that conduct cash payments through the Registrar of Payment Transactions (hereinafter referred to as the RPT), they must reprogram the RPT so that the settlement documents mention the company’s correct (updated) address. They also must, within five working days following the day that changes were made or for other reasons for replacing the registration certificate, submit a registration application, marked "Reregistration" to the State Fiscal Service authority at the RPT place of registration, indicating the reasons for the re-registration and registration certificate.

COMMUNICATING CHANGE S TO TH E LIC E N SING AUTHORITY

In accordance with the provisions of Part 2 Article 15 of Law of Ukraine no. 222-VIII "On licensing of economic activities", dated March 2, 2015, the licensee shall inform the licensing authority about all changes to data, which are entered in the documents attached to the application for obtaining the license, within the period prescribed under the license conditions, but not later than one month from the date of that such changes took place. Thus, based on the foregoing, we note

51


52 ліцензування про всі зміни даних, які були зазначені в його документах, що додавалися до заяви про отримання ліцензії, у строк, встановлений ліцензійними умовами, але не пізніше ніж один місяць з дня настання таких змін. Отже, зважаючи на викладене вище, зазначимо, що імперативного обов’язку суб’єкта господарювання ініціювати внесення змін до відомостей про суб’єкт господарювання, що містяться в Єдиному державному реєстрі, лише у зв’язку зі зміною назв областей, районів, населених пунктів, вулиць, проспектів, площ та інших об’єктів топоніміки населених пунктів, чинним законодавством України не передбачено. Проте вочевидь, що суб’єкт господарювання повинен внести відповідні зміни в Єдиний державний реєстр у терміни, визначені таким суб’єктом господарювання на власний розсуд, під час внесення змін до своїх установчих документів (зміни складу учасників/засновників/власників, структури управління тощо). Катерина Гарбуз

that Ukrainian legislation currently does not stipulate that it is mandatory for a company to introduce changes to the information about their business entity contained in the Unified State Register other than in connection with the change of names of provinces, districts, settlements, streets, avenues, squares and other place-names of settlements. However, it is clear that, when making changes to its constituent documents, a company must make the appropriate changes in the Unified State Register according to the time period the company has established for itself in relation to changes in the composition of its participants (founders, owners), management structure, and the like. Kateryna Garbuz


Дайджест піврічне видання | випуск #12

ПОХІДНИЙ ПОЗОВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАХИСТУ ПРАВ УЧАСНИКІВ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА" ІДЕЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПОХІДНОГО ПОЗОВУ НЕ Є НОВОЮ. У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ТА В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ ВЖЕ ТРИВАЛИЙ ЧАС ДІЄ ТАКИЙ МЕХАНІЗМ.

Й

ого виникнення пов’язане з тим, що на практиці досить часто виникають ситуації, коли власники великих пакетів акцій чи призначені менеджери зловживають своїми правами та діють у власних інтересах, не враховуючи інтереси міноритарних акціонерів, таким чином, завдаючи шкоди компанії в цілому. Отже, похідний позов – це вимога про відшкодування збитків, завданих підприємству його посадовою особою. Даний позов подається акціонерами в інтересах підприємства і від його імені. У багатьох країнах похідний позов служить ефективним механізмом боротьби зі зловживаннями з боку менеджменту та мажоритарних учасників.

DERIVATIVE ACTION AS A PROTECTION TOOL OF THE RIGHTS OF COMPANY MEMBERS THE IDEA OF A DERIVATIVE ACTION MECHANISM IS NOT NEW. THIS IS A LONG-STANDING MECHANISM IN THE EUROPEAN UNION AND THE UNITED STATES.

I

ts origin is related to the fact that, in practice, there are quite often situations when the owners of a large equity stake or appointed managers abuse their rights and act in their own interests, without taking into account the interests of minority shareholders, thereby causing damage to the company as a whole. Thus, a derivative suit entails a claim for damages caused to the company by one of its officials. Such a lawsuit is filed by shareholders in the company’s interest and on its behalf. In many countries, a derivative action (or complaint) constitutes an effective mechanism to combat abuse by a company’s management and majority shareholders. Today in Ukraine, the terms "derivative" and "indirect" action tend to be used interchangeably as synonyms. EBS lawyers consider this position sufficiently reasoned and correct. As regards

53


54 Сьогодні в Україні застосовують поняття "похідний" та "непрямий" позов як синоніми. Таку позицію юристи EBS вважають досить аргументованою і правильною. Щодо терміну "похідний", то його суть полягає в тому, що учасник корпоративних правовідносин володіє правом на частку в майні корпоративного підприємства, тому його право "походить" від права самої особи на захист своїх інтересів. Термін "непрямий" позов означає, що вимога, яка зазначена в позові, стосується не конкретного порушеного права учасника товариства, а інтересу компанії в цілому, в якому зацікавлений і акціонер.

З метою наближення моделі корпоративного управління, яка зараз функціонує в Україні, до світових стандартів, Верховна Рада України прийняла Закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів" від 07.04.2015 р. за №289VIII (набув чинності 01.05.2016 року). Цим Законом вносяться зміни, зокрема, до Господарського процесуального кодексу України, якими у господарському судочинстві запроваджується нова категорія справ – справи у спорах між господарським товариством та його посадовою особою (у тому числі посадовою особою, повноваження якої припинені) про відшкодування збитків, завданих такою посадовою особою господарському товариству її діями (бездіяльністю). Позивачем у таких справах є господарське товариство, в інтересах якого подано позов про відшкодування збитків, завданих цьому товариству діями (бездіяльністю) його посадової особи, а відповідачем у запроваджуваній категорії справ є посадова особа (у тому числі посадова особа, повноваження якої припинені), до якої пред’явлено позовну вимогу про відшкодування збитків, завданих господарському товариству її діями чи бездіяльністю. Право подати господарському суду позовну заяву від імені господарського товариства, а так само заяву про здійснення представництва позивача надано учаснику (акціонеру) цього товариства, якому сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій)

the term "derivative" action, its essence lies in the fact that participants of corporate relations have the right to share in the property of the corporate enterprise; thus, the right thereto is derived from an individual’s own right to protect his own interests. The term "indirect" action means that the requirement specified in the lawsuit does not pertain to specific violations of shareholders’ rights, but instead relates to the company’s interest as a whole, in which the shareholder also has an interest.

In order to bring the corporate governance model that is now functioning in Ukraine closer to international standards, the Verkhovna Rada of Ukraine adopted Law no. 289-VIII "On amendments to some legislative acts of Ukraine concerning the protection of investors' rights", dated April 07, 2015 (and entered into force on May 01, 2016). In particular, this law introduces

amendments to the Economic Procedural Code of Ukraine, in which a new category of case is introduced in economic (business) proceedings – cases involving disputes between a business entity and one of its officials (including an official whose powers have been terminated) regarding damages to it, which have been caused by the actions (or inaction) of a particular company official. In such cases, the plaintiff is a company, in whose interest a claim for damages, caused by the company’s actions (or inaction) or those of its officials, has been filed. The respondent in the introduced case category is the company official (including an official whose powers have been terminated) against whom a claim has been filed for damages caused to the business association by his actions or inaction. The right to file a claim with the Economic Court on behalf of a business entity, as well as the application for representation as the plaintiff is provided to a company member (shareholder), who collectively own 10 percent or more of the company’s share capital (ordinary shares). Such a representative may represent the company in person (if he is a natural person), through the company’s own bodies (if it is a legal entity),


Дайджест піврічне видання | випуск #12

товариства. Такий представник може здійснювати представництво товариства особисто (якщо він є фізичною особою), через свої органи (якщо він є юридичною особою), через органи державної влади, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування (якщо він є державою, Автономною Республікою Крим, територіальною громадою), через інших своїх представників. При цьому учасник (акціонер), якому сукупно належить 10 і більше відсотків статутного капіталу (простих акцій) товариства, може здійснювати представництво товариства через одного з учасників (акціонерів) або спільно уповноважити на це іншу особу. Важливою новелою прийнятого Закону є те, що у спорах про відшкодування збитків, завданих господарському товариству його посадовою особою, така посадова особа не вправі представляти товариство та призначати представника для участі у справі від імені господарського товариства. Але слід зауважити, що із тексту статті незрозуміло, як має підтверджуватися сам факт спричинення збитків підприємству і причинно-наслідковий зв'язок із діями чи бездіяльністю посадової особи. На думку юристів EBS, напрацювання судової практики в майбутньому дозволять виробити узгоджену позицію судів щодо даного питання. Зазначимо, що до прийняття вище вказаного Закону вже існували передумови та тенденції до введення механізму похідного позову в дію. Показовим є Рішення Конституційного суду України № 18-рп/2004 від 1 грудня 2004 р. (справа про охоронюваний законом інтерес). В мотивувальній частині Суд зазначає, що акціонер може захищати свої права та охоронювані законом інтереси шляхом звернення до суду у випадку їх порушення, оспорювання чи невизнання самим акціонерним товариством, учасником якого він є, органами чи іншими акціонерами цього товариства. В тому ж рішенні зазначається, що порядок судового захисту порушених будь-ким, у тому числі й третіми особами, прав та охоронюваних законом інтересів акціонерного товариства, які не можуть вважатися тотожними простій сукупності

and through public authorities, the authorities of the Autonomous Republic of Crimea, local self-government (if it is a State, the Autonomous Republic of Crimea, territorial community), and through other representatives. At the same time, members (shareholders), who collectively own 10 percent or more of the company’s share capital (ordinary shares), may represent the society through one of the company members (shareholders) or jointly authorize another person to do this. An important innovation of the adopted Law is that, in disputes about damages caused to a business by its official, this official shall not be entitled to represent the company or to appoint a representative to participate in the case on behalf of the business entity. However, it should be noted that the text of the article is unclear exactly how the very fact that the company incurred damage should be confirmed, as well as the causal link with respect to the company official’s actions or inaction. According to EBS lawyers, in future, developments in court practice will allow the courts to develop a coherent position on this issue. It is worth noting that, prior to the adoption of the above-mentioned Law, there already existed conditions and trends in the introduction of derivative action mechanism in action. Constitutional Court of Ukraine Decision no.18-rp/2004, dated December 1, 2004 (the case of interests that are protected by law) is illustrative of this. In the court’s reasoning, it was noted that a shareholder can defend his or her rights and lawful interests by appealing to the court in the case that they have been violated, disputed or not acknowledged by a joint-stock company of which he is a member, or this can be done by other bodies or shareholders of the company. In the same decision, it is stated that the procedure for judicial protection of violations committed by anyone, including third parties, and the company’s rights and legally protected interests, cannot be considered as an identical simple set of individual legally protected interests of its shareholders, as determined by law. It is namely for this reason that a clear answer about the right to appeal to the court with a derivative claim was not granted. Litigation went separate ways, and there has never been an

55


56 індивідуальних охоронюваних законом інтересів його акціонерів, визначається законом. Саме тому однозначної відповіді щодо права звернення до суду з похідним позовом не було надано. У подальшому судова практика йшла різними шляхами, однозначного трактування рішення Конституційного суду України не було. Наприклад: у п. 11 Постанови Пленуму "Про практику розгляду судами корпоративних спорів" від 24.10.2008 р. за №13 зазначено, що законодавством не передбачено право акціонера звертатись до суду за захистом прав акціонерного товариства, суд повинен встановити наявність у особи, яка звернулася з позовом, суб'єктивного матеріального права або законного інтересу, на захист якого подано позов, а також з'ясувати питання про наявність чи відсутність факту їх порушення або оспорювання. Також доцільно звернутися до практики Європейського Суду з прав людини. У справі "Совтрансавто-Холдинг проти України" від 25.07.2002 р. за №48553/99 позиція ЄСПЛ зводиться до того, що обов’язок ефективного здійснення захисту прав державою передбачає також позитивний обов’язок держави гарантувати ефективне та справедливе вирішення в національних судах будь-яких спорів між приватними особами, у тому числі й спорів, пов’язаних із захистом інтересів акціонера, спрямованих на задоволення його легітимного прагнення щодо отримання правомірної вигоди від його корпоративних прав. Відповідаючи на питання "Чим все ж таки корисний механізм похідного позову?", варто зауважити, що це прогресивний інструмент захисту прав міноритарних акціонерів, який використовується у більшості високорозвинутих країн світу. Завдяки похідному позову акціонери та сама компанія є більш захищеними від ризиків зловживань та понесення збитків. Але зараз для України, яка лише починає практикувати використання такого механізму, важливо виробити єдину правову позицію щодо його застосування та усунути усі суперечності законодавства. Катерина Гарбуз

unambiguous interpretation by the Constitutional Court of Ukraine. For example, Part 11 of Plenum Resolution no. 13 "On court practice regarding corporate disputes", dated October 24, 2008, points out that existing legislation does not provide shareholders the right to appeal to the court to protect the company’s rights, as the court must first establish that the person who has filed the claim has subjective substantive rights or a legitimate interest he wishes to protect by filing this claim, and the court must also clarify the question regarding whether his or her rights have indeed been violated or contested. It is also advisable to refer to the practice of the European Court of Human Rights. In Case no. 48553/99 "Sovtransavto Holding vs. Ukraine", dated June 25, 2002, the ECHR's position boils down to the fact that the effective implementation of the responsibility to protect the state’s rights also implies the state’s positive obligation to ensure effective and fair decisions, through national courts, regarding any disputes between individuals, including disputes related to protecting shareholder interests and satisfying legitimate aspirations to receive legitimate benefits from its corporate rights. In response to the question "What is the benefit of the derivative action mechanism?", it is worth noting that this is a progressive tool in terms of protecting the rights of minority shareholders, which is used in the most advanced countries of the world. Thanks to derivative actions, the shareholders and the company are both better protected from the risks of abuse and also incurring losses. But now, for Ukraine, which is just starting to practice the use of such a mechanism, it is important to develop a common legal position regarding its application and to eliminate all the contradictions existing in current legislation. Kateryna Garbuz


Дайджест піврічне видання | випуск #12

ПРИМУСОВЕ

ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ: ПРИВАТНІ

ВИКОНАВЦІ VS ДЕРЖАВНІ ВИКОНАВЦІ ОСТАННІМ ЧАСОМ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ ТА ЗМІ ЙДЕ БУРХЛИВЕ ОБГОВОРЕННЯ РЕФОРМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ТА СИСТЕМИ ПРИМУСОВОГО ВИКОНАННЯ СУДОВИХ РІШЕНЬ.

О

днією з основних новацій цієї реформи є введення інституту приватних виконавців та перехід до так званої змішаної системи виконання судових рішень. Як свідчить практика, нововведення завжди мають своїх прихильників та противників. Більшість вважає, що інститут приватних виконавців покликаний лише для узаконення колекторів та полегшення рейдерських захоплень підприємств. Прихильники знаходять більше плюсів, ніж мінусів. 5 жовтня 2016 року набрали чинності Закони України "Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів" № 1403-VIII та

ENFORCEMENT

OF JUDICIAL DECISIONS: PRIVATE VS. PUBLIC BAILIFFS IN RECENT YEARS VIA SOCIAL NETWORKS AND THE MEDIA, THERE HAS BEEN INTENSE DISCUSSION REGARDING REFORM OF THE STATE ENFORCEMENT SERVICE OF UKRAINE AND THE SYSTEM FOR ENFORCING JUDICIAL DECISIONS.

O

ne of the main innovations in such reforms is the introduction of the institute of private bailiffs and the transition to the so-called "mixed" system for enforcing judicial decisions. As practice shows, a new reform will always have its supporters and opponents. Most believe that the institution of private bailiffs is intended only to legitimize collectors and to facilitate the hostile takeovers of enterprises. However, supporters of this development see more advantages than disadvantages. On October 5, 2016, Law of Ukraine no. 1403-VIII "On the bodies and persons engaged in enforcing judicial decisions and decisions taken by other authorities" entered into effect, as well as Law on Ukraine no. 1404-VIII "On Enforcement Proceedings", adopted by the Verkhovna Rada of Ukraine on June 2, 2016 (hereinafter referred to as the Law).

57


58 "Про виконавче провадження" № 1404-VIII, прийняті Верховною Радою України 2 червня 2016 року (надалі – Закони).

Згідно з Законами, виконання судових рішень буде здійснюватися крім державних виконавців також і приватними. Приватні виконавці матимуть права та повноваження для здійснення виконавчих проваджень щодо широкого кола рішень, окрім справ із соціально чутливими категоріями населення (наприклад, виселення з житла) та справ, пов’язаних із державним сектором (наприклад, щодо державних та місцевих органів влади, за участю державних підприємств) тощо. На законодавчому рівні встановлені вимоги до кандидатів на посаду приватного виконавця. Зокрема, приватним виконавцем може бути особа, яка: I) є громадянином України; II) досягла 25 років; III) має вищу юридичну освіту не нижче другого (магістерського) рівня; IV) володіє державною мовою; V) має стаж роботи в галузі права після отримання відповідного диплома не менше двох років; VI) склала кваліфікаційний іспит. Для визначення рівня професійності таких фахівців та прийняття рішення щодо надання дозволу на здійснення діяльності приватного виконавця у Міністерстві юстиції України створюється Кваліфікаційна комісія приватних виконавців. Питання щодо при-

тягнення приватних виконавців до дисциплінарної відповідальності за вчинення дисциплінарних проступків будуть розглядатися Дисциплінарною комісією, що також створюється у Міністерстві юстиції. Слід зауважити, що на приватного виконавця покладається обов’язок застрахувати цивільно-правову відповідальність перед третіми особами. Мінімальний розмір

страхової суми має становити 10% загальної суми стягнення за виконавчими документами, що перебувають на вико-

нанні у приватного виконавця протягом року, але не менш ніж 1 тисяча мінімальних розмірів заробітної плати станом на початок

According to the Law, the enforcement of judicial decisions will be carried out by private enforcement officers in addition to public bailiffs. Private operators will have the right and authority to carry out enforcement proceedings according to a wide range of solutions, except for cases regarding socially sensitive population groups (i.e. with respect to evictions) and cases related to the public sector (i.e. with respect to state and local authorities, and cases involving state-owned enterprises), as well as others. At the legislative level, the Law sets out the requirements for candidates for the position of private contractor. In particular, a private contractor may be a person who: i) is a citizen of Ukraine, ii) is at least 25 years old, iii) has achieved higher legal education not lower than the second degree (master's level), iv) command of the state language, v) has practical experience of at least two years following university graduation, and vi) has passed the qualifying examination. To d e t e r min e s p e c iali s t s ’ l e v e l o f professionalism and to make decisions regarding the granting of permission to private bailiffs to operate under the Ministry of Justice, a Qualification Commission for private bailiffs has been established. The issue of private bailiffs

bringing to disciplinary responsibility for committing disciplinary offenses will be dealt with by the Disciplinary

It should be noted that private bailiffs shall bear responsibility for ensuring civil liability to third parties.


Дайджест піврічне видання | випуск #12

Слід зауважити, що на приватного виконавця покладається обов’язок застрахувати цивільно-правову відповідальність перед третіми особами відповідного календарного року. Якщо звернутися до міжнародного досвіду, то цікаво буде дізнатися, що в таких

країнах, як Естонія, Італія, Люксембург, Нідерланди,Польща,Франціяпоказники примусового виконання судових рішень становлять 80% у порівнянні з Україною (згідно з інформацію Міністерства юстиції, в Україні за 2015 рік було виконано лише 16% судових рішень). Також є низка країн

(Болгарія, Великобританія, Грузія, Казахстан, Канада), в яких діє змішана система примусового виконання рішення (діють як державні, так і приватні виконавці). У Франції, наприклад, діяльність приватного виконавця уособлює в собі елементи діяльності приватного виконавця та державного. Для того щоб стати приватним виконавцем у Франції, особа повинна мати юридичну освіту, пройти дворічне стажування у судового виконавця та скласти кваліфікаційний іспит. Приватний виконавець як посадова особа виконує примусові судові рішення від імені держави, вручає повістки, складає проекти документів, які мають статус доказів, а також виконує й інші дії для виконання судового рішення. А ще французький приватний виконавець зобов'язаний допомогти особі у

Commission, which has also been created under the Ministry of Justice. It should be noted that private bailiffs shall bear responsibility for ensuring civil liability to third parties. The minimum amount of

insurance coverage should be 10% of the total recovery amount according to the enforcement documents, held by the bailiff to ensure enforcement for a period of one year. This amount should be not less than 1000 times the minimum wage that was in effect at the beginning of the calendar year. If we refer to international experience, it is interesting to note that in countries such as

Estonia, Italy, Luxembourg, the Netherlands, Poland and France, indicators show that 80% of judicial judgments were enforced in comparison with Ukraine (according to the Ministry of Justice in Ukraine in 2015, only 16% of judicial decisions were implemented).

There are also a number of countries such as Bulgaria, the United Kingdom, Georgia, Kazakhstan and Canada, which have a mixed system for enforcing decisions (with both public and private bailiffs taking actions). In France, for example, private bailiff embodies elements from both private and public bailiffs. To become a private bailiff in France, a person must first have a law degree, successfully undergo a two-year internship as a bailiff, and also pass a qualifying exam. As the person responsible, the private bailiff shall enforce judicial decisions on behalf of the state, the present court summons, to draft documents that are considered to be evidence, as well as performing other actions to enforce judicial decisions. A private bailiff also has no right to deny anybody the enforcement of a judicial decision if that person has submitted the appropriate application to him. In France, more than 80% of judicial decisions are enforced. According to EBS lawyers, there are several advantages to having an institution of private bailiffs in Ukraine, as an alternative to state bailiffs, as also evidenced through international experience. In particular, these are as follows:

59


60 виконанні примусового судового рішення, якщо та звернулася до нього із відповідною заявою. У Франції примусове виконання судових рішень становить понад 80%. В інших країнах Європи схожа система, й у всіх цих країнах великий відсоток судових рішень, що були доведені до кінця виконання. На думку юристів EBS, інститут приватних виконавців в Україні як альтернатива державним виконавцям має низку переваг, про що засвідчує також і міжнародний досвід. Зокрема:  юридичні та фізичні особи отримають можливість самостійно обирати приватного виконавця, до якого вони мають намір звернутися за виконанням судового рішення;  приватний виконавець буде зацікавлений виконати судове рішення якомога швидше та з дотриманням вимог чинного законодавства, адже від цього безпосередньо залежить його грошова винагорода;  приватні виконавці не будуть утримуватися за кошти платників податків – людей, які, може, навіть ніколи й не звернуться до державних виконавців за примусовим виконанням судових рішень;  шансів у приватних виконавців для зловживань не залишається, адже вони несуть таку ж відповідальність, що й державні виконавці;  потенційно виконання судових рішень приватними виконавцями в багато разів зменшить навантаження на державних виконавців, що зі свого боку призведе до більш швидкого та ефективного примусового виконання рішень. Отже, проаналізувавши положення Законів, вважаємо, що реформа державної виконавчої служби спрямована на покращення якості послуг у сфері примусового виконання судових рішень. Сподіваємося, що практичне застосування норм наведених вище Законів матиме рівень, що відповідає заявленим очікуванням. Юлія Іванець

 legal entities and individuals will be able to choose the private bailiff to whom they intend to apply to have a judicial decision enforced.  a private bailiff will be interested in having a judicial decision enforced as soon as possible and in compliance with the requirements of current legislation, because his receipt of monetary compensation ultimately depends on this happening.  private bailiffs will not operate at the taxpayers’ expense, who may even never apply to state bailiffs to have a judicial decision enforced.  there are no chances that private bailiffs will be abusive due to the fact that a private bailiff will ultimately bear the same responsibility as public bailiffs.  the enforcement of judgments by private bailiffs can, at times, reduce the burden on state bailiffs. In turn, this should lead to the more rapid and effective enforcement of judicial decisions. Thus, upon analyzing the provisions of the Law, we believe that the reform of the state bailiffs service is aimed at improving service quality with respect to enforcing judicial decisions. We hope that the practical application of these laws will occur at a level corresponding to these particular expectations. Yulia Ivanets


61

Звичка - "друга натура" людини, і виховання, яке полягає в придбанні навичок, саме і дає нам цю другу натуру

Бехтерєв Володимир Habit is "the second nature" of person, and upbringing, which consists of the acquisition of skills, gives us this second nature.

Vladimir Bekhterev


НАВІЩО ПОТРІБНА HR-СЛУЖБА В КОМПАНІЇ? HUMAN RESOURCES - WHY IS THIS NECESSARY?

63

ДЕМОБІЛІЗОВАНІ СПІВРОБІТНИКИ. ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ DEMOBILIZED SERVICEMEN. QUESTIONS AND ANSWERS.

67

ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ PROBATION PERIODS FOR EMPLOYEES

71


Дайджест піврічне видання | випуск #12

НАВІЩО ПОТРІБНА HRСЛУЖБА В КОМПАНІЇ?

Б

ФУНКЦІЯ "УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ" ЗАВЖДИ ВИКЛИКАЛА ДОСИТЬ БАГАТО ЗАПИТАНЬ З БОКУ ВЛАСНИКІВ ТА ВИЩОГО КЕРІВНИЦТВА КОМПАНІЇ.

айдуже, як "обізвали" посаду фахівця з управління персоналом у тій чи іншій організації – менеджер з персоналу, HR партнер, адміністратор з управління персоналом – такі працівники завжди повинні були обстоювати своє право на існування в "ареалі" фірми. З одного боку, всі функції в організації мають піддаватися аналізу з погляду ефективної роботи на користь бізнесу. Проте, з іншого боку, саме HR- департамент вельми часто безпідставно вважається таким, що не приносить прибутку та не має права на існування взагалі. На

HUMAN RESOURCES WHY IS THIS NECESSARY? THE HUMAN RESOURCES (HR) MANAGEMENT FUNCTION HAS ALWAYS GIVEN RISE TO MANY QUESTIONS ON THE PART OF COMPANY OWNERS AND MANAGEMENT.

N

o matter what name is given to company specialists on personnel mana g e m e n t – b e it s t a f f manager, HR partner, or personnel administrator – such specialists have always had to defend their right to exist within an organization. On the one hand, all functions in an organization must be analyzed in terms of whether they operate efficiently for business purposes. However, on the other hand, the HR function is quite often wrongly considered as not being profitable and therefore, shouldn’t have the right to exist at all. In practice, there are isolated cases, especially in

63


64 практиці є непоодинокі випадки (особливо в локальних компаніях), коли функції з управління персоналом розподіляються виключно серед керівників підрозділів, а робота фахівця з управління персоналом обмежується розробкою кадрових документів. Справді, безпосередньо менеджери з персоналу не заробляють гроші для компанії (за винятком випадків, коли вони ведуть клієнтські проекти), проте HR-функція створює додаткові блага для компанії – майже непомітні на перший погляд, але дуже потрібні для того, щоб решта департаментів були прибуткові. Отже, HR – навіщо це потрібно? Ми не будемо зупинятися на відомих аргументах на користь менеджера з персоналу (пошук кандидатів, бюджетування, аналіз ринку заробітних плат і т. ін.). Нижчевказані аргументи не завжди показові, але вони є дуже вагомими для організації.

local companies, where personnel management functions are distributed exclusively among the department heads, and the work performed by Human Resources experts is relegated to processing personnel-related documents. In fact, if they are not connected directly to a client-related project, HR managers are not responsible for directly earning money for their employer companies. However, the HR function creates additional benefits for companies that are quite subtle at first glance, yet are necessary to ensure that the rest of the departments is able to turn a profit. This leads us to the question of whether and why HR is necessary. We will not dwell on the obvious arguments in favor of the personnel manager being the key authority in recruiting personnel, budgeting, market-based salary analysis, etc. In this article, we shall present arguments that are not always obvious, but that are actually very important for an organization.

HR – це центр із мінімізації складності організаційних процесів та адміністративної роботи в компанії.

HR can be looked at as the center in terms of minimizing the complexity of organizational processes and also administrative work within a company.

Особливо цей центр є корисним для керівників та/або нових співробітників. Не знаєш, де твоє робоче місце, як користуватися корпоративною системою, кому підпорядковуєшся, яку інформацію можеш використовувати/ яка є конфіденційною, свої функціональні обов’язки? Запитай у менеджера з персоналу! Хочеш спростити процедуру щорічної оцінки, переглянути показники оцінки, дізнатися, чи варто було вкладати гроші в навчання підлеглого, вирішити трудову суперечку, провести реорганізацію в компанії без хвилювань у команді? Делегуй це менеджеру з персоналу! Ефективний менеджер з персоналу зобов’язаний піклуватися та все знати про свою команду, тож повинен брати активну участь у рішенні вищезгаданих завдань. Звісно, ці обов’язки можна делегувати керівникам та наставникам співробітника. Та запитайте, чи багато з ваших керівників бажають регулярно виконувати адміністративну роботу! Скільки часу вони готові їй

This center is especially beneficial for managers and/ or new employees. If you are unfamiliar with where your work station is, how to property use the corporate system, who you should answer to, what information you can use, what information is confidential, and what your functional responsibilities are, you should ask your company’s HR manager. If you are interested in simplifying the procedure for your company’s annual assessment, revising assessment indicators, investigating whether it’s worth investing in training subordinates, resolving labor disputes, or reorganizing your company without upsetting your team, these are all tasks the should be delegated to the HR manager! Since an effective HR manager must simply take care of the company and know everything about your team, clearly he or she should actively participate in the above-mentioned issues. Of course, such work can otherwise be delegated to managers and training staff. So just ask yourself whether many of your managers are eager to regularly perform such administrative


Дайджест піврічне видання | випуск #12

приділяти, з огляду на їхні основні функціональні обов’язки? Запитайте нових співробітників, чи швидко вони зрозуміли основні процеси, що відбуваються в компанії.

HR є центром зберігання досвіду та знань, корисних для співробітників

компанії. Саме ця функція відповідає за збір, обробку, збереження та застосування практичних знань, які далі передаються команді у вигляді тренінгів, наочних прикладів під час оцінок персоналу або сприяють прийняттю рішень щодо кар’єрного зростання членів команди тощо. Зверніть увагу на словосполучення "практичних знань". HR-фахівець не є архіваріусом, він не повинен накопичувати абсолютно всю інформацію про проекти компанії, управлінські рішення, методології і т. ін. Професійний HR має розуміти бізнес-процеси компанії та тенденції ринку, на якому вона працює; знати цілі бізнесу на найближчі декілька років, принаймні мати уявлення, куди рухається компанія. Це допоможе з усього обсягу інформації вибрати той досвід, який буде важливий для подальшого навчального процесу. Наприклад, якщо компанія успішно здійснила великий проект, можливе створення тренінгу з навиків щодо управління проектами. Цінність такого тренінгу буде в тому, що він розроблений на практичних прикладах, графіках, угодах, управлінських рішеннях, які будуть корисними саме для цієї компанії.

HR-фахівець впроваджує в компанії "правильну HR-політику"

та відповідає за створення "людяних" умов праці. У 90 % інтерв’ю кандидати на робоче місце на питання "Що Вам необхідно запропонувати, щоб Ви понад 5 років працювали в одній компанії?" називають дружній колектив та умови праці. Професійний HR відповідає за створення гармонійного середовища, де співробітники якщо й не мотивовані на неймовірні результати, то принаймні відчувають себе комфортно. Так-так, усі аргументи на кшталт "людям за працю платять заробітну плату, вони приходять сюди працювати, а

work! Ask how much time they are willing to dedicate to this administrative work, in spite of the fact that they are to be directly responsible for this! Ask a new employee whether they were able to quickly understand all the processes occurring in the company?

The HR department represents the center for storing experience and knowledge that are useful for the company's employees. It is specifically this function that is responsible for gathering processing, storing and applying practical knowledge, which is then transmitted in the form of staff training, policies, visual examples in staff evaluations, or making decisions on the career development of team members, etc. The phrase "practical knowledge" can be underlined here. One should keep in mind that an HR specialist is not an archivist and he or she does not collect absolutely all information available about the company's projects, management decisions, methodology, etc. A professional HR manager should understand the company's business processes, trends for the market in which the company operates, to know the company’s business objectives for the next few years, and at least have an idea where the company is moving – it will help, from the entire volume of information, to choose people with experience that is critical and important for further training process. For example, if the company has successfully implemented a large project, it is possible to initiate training to improve project management skills. The value of such training lies in the fact that is is developed on the basis of practical examples, charts, agreements and management decisions that will be useful specifically for your company. HR introduces "proper HR policy" within a company and is responsible for overseeing the creation of "humane" working conditions. In 90% of the interviews with job candidates, when asked whether they can envision spending more than five years working at the same company, the candidates referred to the existence of friendly staff and working conditions. Professional HR managers are responsible for creating harmonious, pleasant and humane work conditions, in which

65


66 не відпочивати і т. ін." заздалегідь відомі, але що б ми не казали, працівники більш продуктивні, коли до них добре ставляться – це незаперечний факт. Нам усім необхідна на роботі хоча б одна людина, з якою можна порадитися. І ми всі бажаємо працювати в умовах, коли відчуваєш, що твоя діяльність потрібна, що тебе цінують, що в тебе є колеги, з якими можливо в спокійному робочому режимі обговорити відкриті питання.

HR відповідає за заощадження витрат на управління персоналом. Саме так, незважаючи на те, що HR

вважається центром витрат, оскільки ця функція "витрачає" гроші на навчання, рекрутинг і т. ін. Менеджер з персоналу зобов’язаний аналізувати та контролювати ці витрати. Багато часу та коштів витрачається на нарахування заробітної плати для співробітників? Необхідно аналізувати можливість швидкої автоматизації або зміну процесів документообігу. В компанії рівень заробітних плат значно перевищує ринковий, а ефективність роботи колег досить низька? Потрібно аналізувати систему мотивації та переглядати співвідношення фіксованої та змінної частини доходів співробітників! Менеджер з персоналу не повинен завжди просувати підвищення рівня окладів та благ для співробітників, його місія включає в себе також захист інтересів компанії! Звісно, що менеджер з персоналу без участі лінійного та вищого керівництва не спроможний реалізувати всі вищезгадані функції. І не варто очікувати дива! Але HR виступає рушійною силою в багатьох процесах, виконує неймовірну кількість адміністративних та організаційних завдань. Тож HR є справжнім бізнес-партнером для керівників підрозділів та власників бізнесу. Євгенія Вознюк

employees at least feel comfortable, if not also motivated to achieve incredible results. Yes, we already know in advance all such arguments as "people are paid to work here, so they should come here to work, not to rest, and so on", but it must be said that it’s a fact that workers perform better when they are treated well. Everyone needs at least one person in the workplace who he or she can consult with. Of course, everyone wants to work in an environment where they feel that their work is necessary, that they are appreciated, and that they have colleagues with whom it is possible to peacefully and openly discuss issues.

HR specialists are responsible for realizing cost savings for managing personnel. In other words, despite the fact that HR is considered a cost center since this function involves "spending" money on training, recruiting, etc., an HR manager must necessarily analyze these costs and keep them under control. Is much time and money spent on paying employees wages? It is necessary to analyze the possibility of implementing rapid change with regards to automation or workflow processes. Within the company, it the wage level significantly higher than the market level, while employee productivity remains low? It is necessary to analyze the motivation system and review the ratio between employees’ fixed and variable income! Yes, HR managers should not always promote the idea of increasing employees’ salaries and benefits since their main task is to protect the interests of the company itself! Of course, an HR Manager, on its own, will be unable to implement all of the above functions without the involvement of line managers. Of course, nobody expects a miracle! But HR is a driving force in many business processes and is useful in freeing up company executives from an incredible number of administrative and organizational tasks. Therefore, an HR manager truly represents a true business partner for managers and business owners alike. Yevgenia Vozniuk


Дайджест піврічне видання | випуск #12

ДЕМОБІЛІЗОВАНІ СПІВРОБІТНИКИ. ПИТАННЯ ТА ВІДПОВІДІ МИНУВ ЩЕ ОДИН РІК, КОЛИ КРАЇНА ПЕРЕЖИВАЄ ВІЙСЬКОВУ КРИЗУ. ПІСЛЯ ПЕРЕБУВАННЯ В АРМІЇ ПОВЕРТАЮТЬСЯ ДЕМОБІЛІЗОВАНІ СПІВРОБІТНИКИ.

Н

Нагадуємо і звертаємо Вашу увагу на деякі нюанси, які необхідно враховувати при роботі з подібною категорією співробітників.

1. Співробітник більше року знаходився в зоні АТО, за час його відсутності компанія почала процес ліквідації. Яким чином необхідно вчинити компанії в даній ситуації? За останній рік було прийнято чимало поправок до законів, що захищають права мобілізованих співробітників. Всі пам'ятають, що за мобілізованим співробітником зберігається робоче місце, посада і середня заробітна плата. Поки працівник не буде демобілізований, звільнити його, нехай і в зв'язку з ліквідацією підприємства, не можна. Однак таке право зберігається за співробітником до дати мобілізації. Отже, на наступний день після мобілізації співробітник повинен приступити до роботи, компанія може вручити йому повідомлення про звільнення у зв'язку з ліквідацією підприємства і через два місяці співробітник може бути звільнений на загальних підставах з виплатою вихідної

DEMOBILIZED SERVICEMEN. QUESTIONS AND ANSWERS. YET ANOTHER YEAR HAS PASSED, DURING WHICH TIME THE COUNTRY HAS BEEN EXPERIENCING A MILITARY CRISIS. AFTER SERVING THEIR STINT IN THE ARMY, SERVICEMEN RETURN HOME AFTER DEMOBILIZATION.

T

his article is to remind readers about and draw their attention to some of the nuances that must be considered when dealing with this particular category of employees.

1. A serviceman has been based in the ATO zone for more than one year, but during his absence, the company where he is employed began the process for its liquidation. What should a company do in this situation? Over the last year, many amendments have been made to the legislation protecting the rights of mobilized employees. Everybody remembers that employees’ jobs are held for them during their period of mobilization, as well as their position and average salary. In other words, until the employee is actually discharged, he cannot be dismissed and, even in connection with the company’s liquidation, this is not possible. However, this right is reserved for an employee until his mobilization date. Consequently, the day after his demobilization, the employee is expected to return to his job, and the company can give him notice of dismissal in connection with the company’s liquidation, and two months after

67


68 допомоги в розмірі середнього місячного заробітку. Підвищені розміри вихідної допомоги законодавством не передбачені. При бажанні, роботодавець може самостійно встановити більший розмір вихідної допомоги, зафіксувавши його в колективному договорі або політиці про оплату праці. Якщо ж за час відсутності співробітника в компанії відбулася реорганізація і посада, яку займав працівник, підлягає скороченню, необхідно пам'ятати про переважне право на залишення на роботі. Так, при скороченні чисельності або штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, переважне право при рівних умовах продуктивності праці і кваліфікації, серед іншого, надається особам з числа колишніх військовослужбовців строкової служби, військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військової служби за призовом осіб офіцерського складу, а також особам, які проходили альтернативну службу, - протягом двох років з дня звільнення їх зі служби.

2. Співробітник був мобілізований, а через рік, на момент демобілізації, вирішив укласти котракт на проходження військової служби. Чи може роботодавець в зв'язку з цим звільнити співробітника?

Багато роботодавців, так і самі співробітники сприймають контрактну службу в армії як вид трудових відносин з іншим роботодавцем. До того ж на контрактну службу співробітники надходять після оголошення демобілізації, отже, вважають це підставою для звільнення. Однак ст. 119 КЗпП встановлено, що за співробітниками, покликаними під час мобілізації на особливий період, і які підлягають звільненню з військової служби у зв'язку з демобілізацією, але продовжують військову службу за контрактом, все так же зберігається робоче місце, посада та середній заробіток. Таким чином, контрактник отримує заробітну плату і від держави за службу в армії, і заробітну плату від поточного роботодавця. З іншого боку, якщо співробітник виявив

returning to work, the employee may be dismissed according to the usual procedure pending the payment of severance pay in the amount of one month of his average monthly earnings. Legislation does not provide for an increase in the amount of the severance pay. If desired, the employer can independently set a larger amount for this severance pay, specifying this amount in the collective agreement or labor remuneration policy. If, however, during the employee’s absence from the workplace, the company undergoes a reorganization and the job that was held by the employee is subject to job cuts (downsizing), the company needs to recall that the employee has a pre-emptive right to retaining his employment. Thus, when reducing the number of employees or staff in connection with organizational changes in production and labor, the pre-emptive right, under equal conditions concerning labor productivity and skills, inter alia, shall be granted to persons who are former army conscripts, having performed military service during mobilization, for a special period. The pre-emptive right for those servicemen performing compulsory military service, as well as persons performing alternative service, shall be maintained for two years from the date they were discharged from service.

2. An employee was mobilized, and a year later, at the time of demobilization, he decided to sign a contract for active military service. In connection with this, can the employer dismiss that employee? Many employers and even the employees themselves perceive voluntary military service as a form of employment relationship with another employer. In addition, employees would enter the voluntary military service only after being demobilized; therefore, this could be considered grounds for dismissal. However, Article 119 of the Labor Code established that, for employees who were summoned during mobilization, and who are supposed to be discharged from military service in connection with their demobilization, but choose to continue their military service on a contract basis – their employers still need to retain their jobs, position and average earnings for a special additional period.


Дайджест піврічне видання | випуск #12

бажання звільнитися за власним бажанням у зв'язку з надходженням на контрактну службу, роботодавець повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник, не вимагаючи при цьому двотижневого відпрацювання. Швидше за все, співробітник не зможе в день звільнення з'явитися в компанію і отримати на руки свою трудову книжку, тому необхідно пам'ятати, що вислати трудову книжку працівнику ми можемо тільки на підставі письмової заяви останнього.

3. Співробітник після демобілізації повернувся в компанію і хоче взяти відпустку. Розміри і види відпустки, на які може розраховувати співробітник.

П. 2 ст. 9 Закону про відпустки встановлено, що час, коли співробітник фактично не працював, але за ним згідно із законодавством зберігалося робоче місце (посада), а також заробітна плата повністю або частково, зараховується до стажу роботи, який дає право на щорічну відпустку. Відповідно, за час перебування мобілізованого співробітника на службі в армії йому продовжує нараховуватися щорічна відпустка, яку співробітник зможе використовувати по поверненню після демобілізації, або яка буде компенсована йому при звільненні. Особам, які мають статус ветерана війни або мають особливі заслуги перед Батьківщиною, відпустка надається у зручний для них час. Одним із законодавчих нововведень є відпустка окремим категоріям ветеранів війни. Так, учасникам бойових дій, інвалідам війни надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю 14 календарних днів на рік. Даний вид відпустки не накопичується, поділу на частини або компенсації при звільненні не підлягає. Також такі співробітники мають право на додаткову відпустку без збереження заробітної плати, що надається в обов'язковому порядку:  учасникам війни та особам, на яких поширюється чинність Закону про статус ветеранів війни, - на строк до 14 календарних днів щорічно;  особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, згідно із законодавством, - на

Thus, the contractor receives a salary from the state for his military service, while also receiving a salary from his current employer. On the other hand, if an employee has expressed his desire to resign, by his own volition, in connection with engaging in voluntary military service, the employer must terminate the employment contract within the period requested by the employee, without having to work for the remainder of the regular mandatory two-week period. The employee will most likely not be able to come into work at the company on the day of his dismissal and obtain his employment record. That’s why we should recall that it is only possible to send the employee his employment record by email only on the basis of a written application by the latter.

3. After demobilization, an employee returned to the company, but wants to take leave. What amount and types of leave can an employee count on receiving?

Paragraph 2 Article 9 of the Law on Leave Periods determined that, during the time when the employee was factually not working but his job (position) was being held in accordance with legislation, as well as wages (either in whole or in part), shall be included in the work experience entitling him to annual leave. Correspondingly, during the period of his army mobilization, the employee’s annual leave time continues to accrue, which the employee will be able to use upon returning after demobilization or for which he shall be compensated at the time of his dismissal. For persons having status as war veterans or who have received special recognition for their outstanding service to the Motherland, they shall be granted leave at a time that is convenient time for them. One of the legislative innovations is leave for separate categories of war veterans. For example, combatants and disabled war veterans shall be granted additional paid leave of 14 calendar days per year. This type of leave cannot be accrued, split into parts or offered as severance pay upon the employee’s dismissal. Such employees are also entitled to additional leave without pay, which shall be provided on a mandatory basis as follows:

69


70 строк до 21 календарного дня щорічно.

4. Демобілізований співробітник захворів і після повернення надав лікарняний лист. Як визначити страховий стаж? Чи включається період перебування в армії по мобілізації до страхового стажу? Згідно Закону України про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страховий стаж - це період, протягом якого особа підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності, а також за яке щомісяця було сплачено страхові внески в сумі, не меншій за мінімальну. За мобілізованими співробітникам згідно закону зберігається середній заробіток, який підлягає компенсації з бюджету. Нарахування єдиного внеску на виплати подібного роду не передбачено, відповідно до страхового стажу період служби в армії по мобілізації не повинен враховуватися. Однак деякі роботодавці ігнорували такий стан законодавства і продовжували сплачувати єдиний соціальний внесок за рахунок власних коштів. Таким співробітникам період перебування в армії буде включений в страховий стаж. Щоб уникнути суперечок з перевіряючими органами в майбутньому, експерти EBS рекомендують вимагати у співробітника довідку 7-ОК, що підтверджує сплату єдиного соціального внеску і, відповідно, право зараховувати цей період до страхового стажу. Ветеранам війни та особам, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", лікарняний лист оплачується в розмірі 100% від середньої заробітної плати незалежно від страхового стажу. Тетяна Малинич

 war veterans, to whom the Law on the status of war veterans applies, shall receive up to 14 calendar days per year;  persons who have received special recognition for their outstanding service to their country, shall receive up to 21 calendar days per year, according to the Law.

4. A mobilized serviceman became ill and, upon returning home, was granted a sick leave certificate. How should the insurance period be determined? Should the period serving in the army under mobilization be included in the insurance period?

According to the Law of Ukraine on compulsory social insurance, the insurance period is the period, during which the person subject to compulsory state insurance, due to temporary disability benefits, and for which the monthly premiums have been paid in an amount not less than the minimum monthly wage. For mobilized employees, the law guarantees the maintenance of their average salary, which is subject to compensation from the state budget. There is no provision for calculating the social social contribution (social security tax) on this kind of payment; correspondingly, a persons’ period of military service under mobilization should not be taken into account when calculating a person’s pensionable service. However, some employers have ignored this state of legislation and continued to pay the single social contribution at their own expense. But an employee’s period of military service shall be included in their insurance period. To avoid misunderstandings and disputes with various inspection authorities in the future, we strongly recommend asking the employee certificate no. 7-OK, confirming the payment of the single social contribution and, therefore, entitling calculation of this period as part of his pensionable service. War veterans and persons who are subject to the Law of Ukraine "On the status of war veterans, and guarantees of their social protection", sick leave is paid at the rate of 100% of the average salary regardless of the insurance period. Tatiana Malinich


Дайджест піврічне видання | випуск #12

ВИПРОБУВАННЯ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ НАПЕВНО, 99% РОБОТОДАВЦІВ ПРИ ПРИЙНЯТТІ НА РОБОТУ НОВИХ ПРАЦІВНИКІВ ВСТАНОВЛЮЮТЬ ЇМ ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ТЕРМІН. ЗАКОНОДАВСТВОМ ЦЕ НЕ ЗАБОРОНЕНО, ЛИШЕ ОБМЕЖЕНО ТЕРМІН ЙОГО ТРИВАЛОСТІ (ДО 3 МІСЯЦІВ).

Я

кщо більшість великих міжнародних компаній з усією відповідальністю документально фіксують процес проходження працівником випробувального терміну, то невеликі вітчизняні компанії відносяться до цього досить формально. Вони вважають, що сам факт закріплення в наказі інформації про випробувальний термін дає їм підстави у разі потреби припинити трудовий договір з працівником у будь-який час. Давайте розглянемо основні вимоги законодавства щодо встановлення випробування для працівників, а також розглянемо документальне оформлення звільнення у разі не проходження працівником цього випробування. Насамперед хочемо нагадати, що чинним КЗпП України визначено перелік працівників, при прийнятті на роботу яких випробування не встановлюється:

PROBATION PERIODS FOR EMPLOYEES PROBABLY 99% OF ALL EMPLOYERS ESTABLISH A PROBATION PERIOD WHEN HIRING NEW EMPLOYEES. EXISTING LEGISLATION DOES NOT PROHIBIT THIS, LIMITING ONLY THE PERIOD OF ITS DURATION (AS A GENERAL RULE IT SHOULD NOT BE MORE THAN 3 MONTHS).

A

s a result, nowadays it has become quite a common practice among employers to verify whether new employees suit their new positions and the work they must perform. While the most major international companies take full responsibility when it comes to documenting the process involved in an employee’s probation period, smaller domestic companies understand this to be something of a formality, assuming that the fact that indicating the probation period dates in a company order essentially provides them a foundation by which the terminate a worker’s employment contract at any time. In this article we shall consider the basic requirements of legislation concerning the establishment of probation requirements for employees, and also consider how the documentation should be processed in the case of dismissal if the employee fails to successfully pass his probation period.

71


72  особам, які не досягли вісімнадцяти років;  молодим робітникам після закінчення професійних навчально-виховних закладів;  молодим спеціалістам після закінчення вищих навчальних закладів;  особам, звільненим у запас з військової чи альтернативної (невійськової) служби;  інвалідам, направленим на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи. Більше того, з 12 червня 2016 року заборонено встановлювати випробування для:  осіб, обраних на посаду;  переможців конкурсного відбору на заміщення вакантної посади;  осіб, які пройшли стажування при прийнятті на роботу з відривом від основної роботи;  вагітних жінок;  одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;  осіб, з якими укладається строковий трудовий договір строком до 12 місяців;  осіб на тимчасові та сезонні роботи;  внутрішньо переміщених осіб. Окрім того, випробування не встановлюється для працівників, прийнятих за переведенням на роботу в іншу місцевість, а також при переведенні на роботу до іншого роботодавця. Інформація про випробування обов’язково повинна бути зазначена в наказі про прийняття працівника на роботу та трудовому договорі, а саме випробування може встановлюватись лише за угодою сторін. Не варто забувати, що в період випробування на працівників в повному обсязі поширюється законодавство про працю. Тож протягом 3 місяців такі працівники мають право, аналогічно іншим працівникам компанії, на оплату лікарняних, отримання всіх видів відпусток, компенсацію витрат на відрядження тощо. А в разі звільнення – проведення повного розрахунку та виплату грошової компенсацію за невикористану щорічну відпустку незалежно від причин звільнення.

First of all, we would like to recall that the current Labor Code of Ukraine includes a list of employees for whom a probation period shall not be established at the time of hiring them:  hersons under the age of eighteen years;  young workers following their completion of training at professional and educational institutions;  young professionals following their graduation from institutes of higher education;  persons who have transferred to the reserves from either military or alternative (non-military) service;  people with disabilities, assigned to work in accordance with recommendations produced as a result of medical and social expertise. Also, beginning on June 12, 2016, such a probation period shall also not be implemented for the following categories of persons:  persons who have been elected to their position;  persons who have won their position through competitive selection for a specific vacancy;  persons who have undergone an internship upon being hired, separate from the main position;  pregnant women;  single mothers with children under the age of fourteen or with a disabled child;  persons with a fixed-term employment contract for up to 12 months;  persons employed in temporary and seasonal work;  internally displaced persons.

It should be kept in mind that, during the probation period, employees are fully covered under labor legislation


Дайджест піврічне видання | випуск #12

Не варто забувати, що в період випробування на працівників в повному обсязі поширюється законодавство про працю. Експерти EBS рекомендують в перший робочий день, окрім посадової інструкції, також підписати з працівником форму завдань (та/ або план робіт) на період випробувального терміну, в якій детально описати, що має робити працівник, а також зазначити терміни виконання кожного завдання. Також доцільно мати спеціальний бланк, в якому будуть проставлятися оцінки виконання працівником завдань. Найчастіше такий бланк заповнює безпосередній керівник працівника, який і буде разом з керівником компанії та HR-менеджером приймати рішення про успішність проходження випробувального терміну. Наявність цих та інших документів дозволить - в разі необхідності - провести звільнення працівника на законних підставах. Звісно, якщо працівник добре справляється зі своїми обов’язками і у роботодавця нема нарікань на його роботу, термін випробування особливо ніхто й не помічає. Однак бувають випадки, коли працівник з тих або інших причин не пройшов випробування, тому роботодавець змушений з ним попрощатись. В цьому випадку дуже важливо не пропустити дату закінчення випробування. Адже законом чітко передбачено, що коли строк випробування закінчився, а працівник

In addition, no probation period shall be established for workers who are being transferred to work in another country, or are being transferred to work for another employer. Information about the probation period must be indicated directly in the company order issued to hire the employee, as well as the employment contract and namely the probation period can only be established by mutual agreement. It should be kept in mind that, during the probation period, employees are fully covered under labor legislation, which means that, for three months, such workers have the right, as do other employees of the company, to receive payment for sick leave, to receiving all types of leave, reimbursement of relevant expenses, etc. Also, in the case of dismissal, the full accrual and payment of monetary compensation shall occur for any unused annual leave, regardless of the reasons for the person’s dismissal. In addition to signing the job description on the worker’s first day of employment, it is recommended that the new employee also sign a form indicating his or her job duties and responsibilities (and/or plan of work) for the probation period. This document should describe in detail what the employee should do and note the expected deadlines for each task. It is also advisable to have a special form, which can be used for evaluating the employee’s performance. This form is most commonly filled out by the employee’s immediate supervisor, who will, together with the head of the company and the HR manager, then make decisions about whether the worker has successfully passed his or her probation period. The presence of these and other documents will, in the case that is it necessary, enable the employer to proceed to dismiss an employee on legitimate grounds. Of course, if the employee performs his or her job responsibilities well and if the employer has no complaints about his or her work, nobody particularly notices the probation period. However, there are cases where the employee, for whatever reasons, did not successfully pass the probation period, so the employer must dismiss him or her. In this case, it is very important that the employer does not miss

73


74 продовжує працювати, то він вважається таким, що витримав випробування, і наступне розірвання трудового договору допускається лише на загальних підставах. Звертаємо Вашу увагу, що у разі необхідності провести документальне оформлення звільнення працівника за не проходження випробувального терміну (підготовки наказу про звільнення працівника, а також внесення запису до трудової книжки), необхідно посилатись на частину 11 статті 40 КЗпП України, яка нещодавно з’явилась в Кодексі після набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо випробування при прийнятті на роботу". Окрім того, цей Закон зобов’язав роботодавця письмово попереджати працівників про звільнення протягом строку випробування - не пізніше, ніж за 3 дні до дати звільнення. У разі відсутності у роботодавця письмових доказів щодо не проходження випробувального терміну, а також порушення ним строків повідомлення, працівник має право оскаржити своє звільнення в судовому порядку. І якщо суд прийме сторону працівника, останній буде поновлений на роботі з виплатою усіх належних компенсацій за незаконне звільнення. Враховуючи все вищезазначене, експерти EBS радять більш серйозно відноситись до оформлення випробувального терміну та пов’язаних із цим документів, щоб уникнути ризиків трудових спорів та зайвих фінансових витрат.

the end of the probation period due to the fact that the law clearly stipulates that if the probation period has expired and the employee continues to work, he is considered to have passed the test. In that case, the subsequent termination of his or her employment contract shall be allowed only on general grounds. Please note that, in case that is is necessary to process documentation for an employee’s dismissal for failing to pass the probation period (the preparation of the company order on the employee’s dismissal, as well as the respective entry in the employment record), it is necessary to refer to Paragraph 11 of Article 40 of the Labor Code of Ukraine, which recently appeared in the Labor Code subsequent to the Law of Ukraine "On amendments to the Labor Code of Ukraine concerning probation periods" entering into effect. In addition, this Law obligates employers to give an employee written notification regarding his or her dismissal during the probation period and not later than three days prior to the date of dismissal. In the case that the employer lacks any written evidence regarding the employee’s failure to successfully pass the probation period or in the case that the employer has violated the required notification period, the employee will have the right to appeal his dismissal in court. In the case that the court sides with the employee, he or she shall be reinstated to this position and the employer must pay due compensation for his or her wrongful dismissal. Considering all that is written the above, we recommend that employers treat the issue of probation periods seriously, as well as the related documents, in order to avoid the risk of any labor disputes and unnecessary financial costs.

Марина Моргун Tatiana Malinich2016

ГРУДЕНЬ December Опублікований матеріал є інтелектуальною власністю компанії. Передруковувати цей матеріал заборонено. The published materials are the intellectual property of the company. The reproduction of this material is prohibited.

www.ebskiev.com