EBS Digest - December 2012

Page 17

Дайджест 17 піврічне видання | випуск #5

Час прийшов! «Щоб зробити кар’єру, слід одягатися у все сіре, триматися в тіні і не проявляти ініціативи» Шарль Моріс де ТалейранПерігор (1754-1838), Французький політик і дипломат

З

араз кожен роботодавець може точно сказати, що в Україні вже точно пройшли ті часи, коли співробітник був щасливий для початку просто від того факту, що він отримав роботу. Про що б не говорила офіційна статистика щодо безробіття, робота в Україні є на будь-який смак і на будь-який бюджет. Однак, чи та ця робота, яка мотивує людей «злізти з печі» і почати щось робити? Чого очікують наші сучасники від компаній і що компанії пропонують сьогодні? Аналізуючи, що відбувається в різних компаніях з точки зору кадрових питань, можна помітити певну тенденцію, коли «верхи», з одного боку докладають системних зусиль з управління мотивацією персоналу, з іншого боку, цей самий персонал стає все менш і менш мотивованим, і ці вектори ніяк не зближаються. В результаті у «верхів» створюється своє сприйняття того, що відбувається насправді, у «низів», відповідно, – своє. Для полегшення управління проблемою необхідно визначити справжню картину, і знайти невідповідності між спрямованістю зусиль і бажаним результатом. Перш за все, важливо відзначити, що сучасні мотиваційні чинники відрізняються від тих звичних мотиваційних інструментів, які використовуються останні 20 років. В суспільстві (і нашому рідному «пострадянському») в цілому змінилося ставлення до роботи, що впливає на те, на які умови очікує співробітник, який результат він очікує отримати і які зусилля він готовий докласти. Сучасний світ дає всі знаки і посили людині, що в житті є не тільки робота і успіху можна досягти не тільки в «працетерапії».

The time is now! “In order to make a career, one must dress in gray, keep a low profile and do not show initiative” Charles Maurice de TalleyrandPerigord (1754-1838), French politician and diplomat.

N

ow every employer can certainly say that, in Ukraine, gone are the days when an employee was, at first, simply happy with the fact that he found a job. No matter what official statistics on unemployment indicate, there are all kinds of jobs in Ukraine – for every taste and for every budget. However, whether or not this is the kind of work that motivates people to “get off the oven” and start doing something is a totally different question. What do our contemporaries expect from hiring companies nowadays and exactly what are companies currently offering their employees? Upon analyzing what is happening in different companies in terms of staffing issues, we can observe a trend where “higher-ups”, on the one hand, are making systematic efforts to manage staff motivation. On the other hand, these same staff members are becoming less and less motivated, and these vectors do not seem to converge. As a result, the “higherups” create their own perception about what is really going on within their company, while the “rank and file” workers, respectively, form their own view. To better facilitate the management of this problem, it is first necessary to determine the true picture and to identify where the discrepancy exists between the direction of the initiatives being taken and the desired result. First of all, it is important to note that modern motivational factors somewhat differ from those motivational tools that were typically used 20 years ago. In society in general (and in our own “post-Soviet” society), the whole attitude towards work has changed and this has influenced the conditions that an employee now expects from his employer,