EBS Digest # 6 - May 2013

Page 1

Digest semiannual | issue #6 піврічне видання | випуск #6

Дайджест leadership transparency legality motivation лідерство прозорість законність мотивація

www.ebskiev.comШановні читачі! Представляємо Вашій увазі шостий випуск EBS Digest, в якому ми пишемо на «вічні теми». Багато хто сприймає бізнес як складний і нудний механізм, який складається з безлічі дрібних деталей, інструкцій та процесів. І лише небагато тих, хто розглядає бізнес як мистецтво – мистецтво створювати ідеї, мистецтво продавати ці самі ідеї, і все це завдяки майстерності побудови взаємовідносин. Місія шостого випуску EBS Digest – не лише допомогти Вам розібратися в актуальних і необхідних для ведення бізнесу питаннях, а й привнести трохи фарб у Вашу діяльність через картини видатних художників. Сподіваємося, що викладений матеріал надихне Вас на нові ідеї, які неодмінно сприятимуть початку нової ери – Ери Успіху!

Олена Вольська Керуючий партнер та директор

Dear readers! We are pleased to present you the sixth edition of EBS Digest, where we write about “eternal themes”. Many people perceive business as a complex and boring mechanism, which consists of many small parts, instructions and processes. There are only a few who see business as an art – the art of creating ideas, the art of selling these same ideas, and all of this is possible thanks to having a skill for building relationships. The mission of this sixth issue of EBS Digest is to not only help you understand pressing issues and those that are necessary for conducting business, but also to bring a little color to your business through paintings by great artists. We hope that the material featured here inspires you to explore new ideas, which will certainly entail the beginning of a new era – An Era of Success!

Helen Volska Managing Partner and Director


2


Дайджест 3 піврічне видання | випуск #6

ІДЕЯ І КОМАНДА ПОТРІБНІ ДЛЯ ХОРОШОГО СТАРТУ БІЗНЕСУ, ПОСЛІДОВНІСТЬ В РЕАЛІЗАЦІЇ ІДЕЙ РАЗОМ З КОМАНДОЮ ПОТРІБНА ДЛЯ УСПІШНОГО РОЗВИТКУ БІЗНЕСУ. ОЛЬГА КАЛЮК, партнер, керівник практики управлінського консалтингу в EBS


A CONCEPT AND TEAM ARE NEEDED FOR A GOOD START TO A BUSINESS, 4

AND CONSISTENCY IN THE IMPLEMENTATION OF IDEAS WITH THE TEAM IS REQUIRED FOR SUCCESSFUL BUSINESS DEVELOPMENT. OLGA KALIUK, Partner and Practice Leader of Management consulting at EBS

ДУМАЮЧИ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ THINKING AHEAD OF THE CURVE

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ПРОЕКТУВАННІ БІЗНЕС ПРОЦЕСІВ RATIONAL USE OF INVESTMENT IN THE DESIGN OF BUSINESS PROCESSES

ТІМБІЛДІНГ ЯК СКЛАДОВА УСПІХУ КОМПАНІЇ TEAM BUILDING AS AN ELEMENT OF THE COMPANY’S SUCCESS

5 11 15 Використані в даному розділі картини належать художнику – Сальвадор Далі.


Дайджест 5 піврічне видання | випуск #6

ДУМАЮЧИ НА ВИПЕРЕДЖЕННЯ

THINKING AHEAD OF THE CURVE

сь вже 15 років роботи в консалтинговому бізнесі. За цей час мені пощастило познайомитися, попрацювати і поспілкуватися з абсолютно різними за стилем, методами, принципами роботи власниками, менеджерами та підприємцями як українськими, так і іноземними. Також, крім усього іншого, я помітила дві яскраві тенденції: іноземні підприємці, які можуть витратити рік, а то й більше на підготовку до запуску бізнесу або проекту, і українські бізнесмени / підприємці, які часто діють за принципом «спочатку вплутаємося в бій, потім перерахуємо патрони». Яка модель поведінки більш правильна з точки зору бізнесу, яка менш? Кого спіткає успіх, а кого успіх обійде стороною? Вкрай складно дати однозначну відповідь, адже і в першому, і в другому випадках є гучні перемоги і не менш скандальні поразки.

О

t has already been 15 years that I’ve been active in the consulting business. During this time, I have been lucky enough to meet, work and socialize with owners, managers and entrepreneurs – including both Ukrainian residents and foreigners – who are vastly different in terms of their style, methods and principles of operation. During this time, among other things, I noticed two strong trends that are worth noting: foreign entrepreneurs can spend a year and sometimes more in order to prepare to launch a business or project, while Ukrainian businessmen/ entrepreneurs often operate according to the principle “first get involved in a fight, then recount your bullets”. Which behavior model will be more correct in the context of business and which is less? Who will be more successful and who are less? After all, there have been as some high-profile wins so no less scandalous defeats in situations involving both models.

Звичайно, багато залежить від поєднання різних факторів і обставин, але вони цілком піддаються систематизації, а значить – Ви зможете не лише краще розуміти, а й управляти цими обставинами. В якості однієї з можливих платформ для систематизації мій вибір припав на відомий трактат Сунь Цзи «Мистецтво війни». Протягом кількох тисячоліть дана книга була практичним посібником для багатьох відомих полководців та воєначальників, і досі продовжує приковувати увагу і широко використовуватися, але вже серед бізнесменів. «Мистецтво війни» не є панацеєю і не дає однозначної відповіді на питання: як перемогти в конкретній ситуації? Однак пропонує цікаву проекцію на бізнес.

Of course, everything ultimately depends on a combination of many different facts and circumstances, but it can be systematized, so it means that you can better understand and also manage these circumstances. As a possible platform for systematization, I used Sun Tzu’s wellknown treatise “The Art of War”. During the last several centuries this book was a practical guide for many distinguished military commanders and generals, and is still used but by businessmen. “The Art of War” it is not a panacea and does not provide a clear answer about how to win in a particular situation? However, it does offer an interesting projection on business.

«Якщо в тебе тисяча легких колісниць і тися-

I

“If you have one thousand light and one thousand heavy chariots, and you need to send supplies one thousand miles, the cost of internal and external


6

ча важких, якщо провіант треба відправляти за тисячу миль, то витрати внутрішні і зовнішні, витрати на прийом гостей, матеріал для лаку та клею, спорядження колісниць і озброєння – все це складе тисячу золотих на день. Тільки в такому випадку можна підняти стотисячне військо.» Сунь Цзи говорить, що необхідно чітко розуміти не лише свої цілі, але і ресурси; ресурси повинні відповідати цілям, якщо немає ресурсів – не варто розпочинати війну. Проектуючи цей принцип на бізнес, відразу приходить розуміння того, що будь-який стартап або проект вимагає хорошого розра- БУДЬ-ЯКИЙ СТАРТАП хунку і фінансової АБО ПРОЕКТ моделі. На практи- ВИМАГАЄ ХОРОШОГО ці у нас часто бу- РОЗРАХУНКУ І ває так, що почина- ФІНАНСОВОЇ МОДЕЛІ ючи малий проект, підприємці роблять його розрахунок мало не на звороті конверта або просто «на око» в голові. При цьому прагнення та бажання запустити проект переважає над реальністю розрахунків – доходи переоцінюються, витрати недооцінюються. Потім виявляється, що кредити несподівано дорогі, митні платежі також, а ще необхідно платити прибутковий податок і ПДВ. Але ж всі ці деталі та нюанси були відомі заздалегідь! Також не можу не відзначити ті регуляторні та податкові обставини, які склалися в нашій державі – саме держава часто стає вдалою «відмазкою» власним помилкам у прорахунках на старті або їх елементарній відсутності! Аналогічна ситуація може виникнути при плануванні великих проектів та інвестицій, де на великих сумах маленька похибка або помилка, замість того щоб розкрутити фінансовий маховик, може його зовсім зупинити. При цьому цілком очевидним виглядає той факт, що чим більше обсяг помилок, тим швидше відбувається процес зупинки. Хоча, з іншо-

costs, hospitality-associated costs, material for paint and glue, and equipment for the chariots and weapons – all of these expenses will add up to thousands of gold coins per day. Only in this case would one be able to grow an army of one hundred thousand.” Sun Tzu says that it is necessary for one to understand his purpose, and his existing resources; such resources must be proportionate to the objectives and, in the case that something is missing, one should not start a war without having the necessary resources. Extrapolating this lesson so as to apply to business, we understand that any startup company ANY STARTUP or project needs to COMPANY OR PROJECT have a good payment NEEDS TO HAVE A and financial model. GOOD PAYMENT AND In practice, we have FINANCIAL MODEL often seen it happen that, upon starting a small project, a business owners expects to make it roughly on the back of an envelope, or “by sight” in his own head. In this case, the desire to start defeating the reality of calculations leads to the overestimation of revenues, and expenses also tend to be underestimated. Then it turns out that obtaining credit is unexpectedly expensive, as are customs duties, and, apart from this, a business will also to pay income tax and VAT. After all, all of these parameters were known from the beginning! Also I do want to mention those regulatory and tax circumstances that have developed in our country, but the fact is that the state often becomes the successful “poor excuse” for their own mistakes in calculations from the start, or else their absence! Similarly, this can also occur in the process of planning major projects and investments, where with a large amount of money a small errors or mistakes instead of spinning a financial flywheel, can stop it. Furthermore, it is evident that, the greater the volume, the more quickly it seems to stop. On the other hand, we must learn how


Дайджест 7 піврічне видання | випуск #6

го боку, необхідно також вміти перемагати, використовуючи все те, що маємо в даний момент – враховуючи обставини та можливості, які можуть з’явитися найближчим часом. Інша крайність – це коли на розрахунки та планування витрачаються місяці та роки, що також призводить до небажаних наслідків. Адже час, витрачений на підготовку, розрахунки, узгодження і т. д., часто забирає з собою ринкову можливість, або ця можливість використовується більш стрімким конкурентом. Таким чином, час також є досить критичним параметром як при плануванні, так і при будь-якому розрахунку, у тому числі підготовці.

to win by using the best opportunities and circumstances that are become available to us in the short term. The other extreme, when months and years are spent on making calculations and planning; this also leads to undesirable consequences for a company with respect to the time taken for making preparations, calculations, obtaining approvals, etc. as this often impacts on a company’s market opportunity, or else the market ends up favoring a more prompt competitor. Thus, timing is also critical parameter of any planning and any calculations, including, the time that is required for preparation.

«Ніколи ще не бувало, щоб війна тривала довго, і це було вигідно державі.»

“It has never happened that a war has lasted a long time, and that fact was actually of benefit to the state.”

Сунь Цзи говорить про те, що потрібно планувати швидку перемогу. Про які б бізнес дії ми не говорили, важливо їх організовувати та провести в максимально стислі терміни. Наприклад, вихід на ринок повинен бути яскравим і стрімким, щоб не залишити конкуренту часу на планування та здійснення дій у відповідь! Проект повинен мати добре спланований старт і швидку реалізацію. Затягування термінів тягне за собою розтрачання ресурсів, вбиває віру в перемогу, знижує мотивацію людей, породжує байдужість і, зрештою, веде до поразки. Цей принцип продовжує думку про те, що крім етапу реалізації, на якому швидкість та терміни мають дійсно критичне значення, терміни підготовки також дуже важливі і повинні відповідати розмірам битви і поля бою.

Sun Tzu says that one needs to plan a quick victory. Regardless of what kind of business activities we may be speaking about, it is important to organize them and carry them out as quickly as possible and in the best possible form. For example, one should enter the market in a bright and swift manner, and should not give the competitor time to plan and implement a response! The project should involve a well-planned quick launch and implementation. Any delay is, in effect, a waste of resources, diminishes faith in one’s victory, reduces people’s motivation, generates indifference and, eventually, leads to defeat. This principle continues the thought that, apart from the implementation stage, where speed and timing is really very critical, the timing for preparation is also crucial, and must be proportionate to the size of the battle and the battlefield.

«Хто – ще до бою – перемагає попереднім розрахунком, у того шансів багато; хто – ще до бою – не перемагає розрахунком – у того шансів мало.»

“He who – even before the battle – successfully makes preliminary calculations has many chances; and he who – even before the battle – makes no calculations – in fact, has few chances.”


8

Один з основоположних принципів Сунь Цзи говорить про те, що будь-яку перемогу необхідно спочатку спланувати, підготувати ресурси і лише потім – перемогти. Для того щоб атакуваБУДЬ-ЯКУ ПЕРЕМОГУ ти, потрібно бути НЕОБХІДНО СПОЧАТКУ сильним. У бізнеСПЛАНУВАТИ, сі така підготов- ПІДГОТУВАТИ РЕСУРСИ ка означає, що всі І ЛИШЕ ПОТІМ – ключові елемен- ПЕРЕМОГТИ ти, необхідні для організації бізнесу, повинні бути в наявності, узгоджені та готові до подальшого використання. Тут мова йде і про стратегію, і про плани, і про наявність фінансового капіталу, і про доступ до необхідних ресурсів, і про організаційну структуру та її наповнення, і про добре налагоджені бізнес процеси, навчених лінійних менеджерів і підготовлений персонал. Коли ти добре підготовлений, тобі ясна твоя стратегія, принципи, коли ти розумієш свій план дій та чітко бачиш перемогу – тоді потрібно «шукати битв» та виходити на поле бою. Як правило, в практиці українського бізнесу поряд з неправильними або відсутніми розрахунками, саме відсутність організаційного процесу є слабким місцем не лише стартапів, але і компаній, які вже не перший рік працюють на ринку. Важливо розуміти, що кожен раз, коли ти не займаєшся плануванням своїх дій, дисциплінованістю, мотивацією, розвитком, ти надаєш конкурентам можливість стати лідером ринку.

«Розумний полководець намагається годуватися за рахунок противника.» Особливу увагу Сунь Цзи приділяє ресурсам. Однозначно це необхідність номер один не лише на війні, але і в бізнесі. Чим довше триває війна, тим менше залишається ресурсів. Тому необхідно навчитися використовувати ресурси

One of the fundamental principles of Sun Tzu, which states that, to achieve any victory, it is first necessary to undertake planning, to prepare resources, and only then will it TO ACHIEVE ANY be possible to win. VICTORY, IT IS FIRST In order to attack, NECESSARY TO you have to be UNDERTAKE PLANNING, strong. In the sphere TO PREPARE of business, such RESOURCES, AND preparation entails ONLY THEN – TO WIN that all the key elements of business organization must be available, prepared, agreed-upon and adequately developed. Here we are referring to numerous considerations, including one’s strategy and plans, access to financing, access to the necessary resources, and the organizational structure and filling that out, and the existence of well-established business processes, trained line managers, and personnel who are prepared. When you have a strong well prepared organization, when you understand your strategy, principles, when you realize your plan of action, and when you realize that you have already won – then you must “look for the battle” and heat out to the battlefield. Typically, as demonstrated in practice in terms of Ukrainian business, along with incorrect or missing estimates, precisely the lack of such organization is a weak point not only for start-ups, but also with respect to long-existing companies. It is important to understand that every time and every day that you are not engaged in self-organization, discipline, motivation, and development, you are effectively giving your opponents the opportunity to become a market leader.

“The smart commander tries to feed himself at the enemy’s expense.” Sun Tzu awards special attention to resources in general. They are definitely as important in wartime as they are in the


Дайджест 9 піврічне видання | випуск #6

противника по максимуму. На сьогоднішній день це, як мінімум, значить володіння інформацією щодо технологій, які використовує Ваш супротивник, НЕОБХІДНО його доступу до фі- НАВЧИТИСЯ нансів, його досту- ВИКОРИСТОВУВАТИ пу до постачаль- РЕСУРСИ ПРОТИВНИКА ників, і найголовні- ПО МАКСИМУМУ ше – використання його ключових менеджерів та персоналу, якщо вони досить професійно підготовлені.

«Шлях – це коли досягають того, що думки народу однакові з думками правителя, коли народ готовий разом з ним померти, готовий разом з ним жити, коли він не знає ні страху, ні сумнівів.» Безперечно, але цього важко досягти. Однак без такої єдності перемога малоймовірна. Цілком можливо отримати маленьку перемогу в битві, але, врештірешт, програти війну. Якщо у тебе немає підтримки менеджменту, якщо ти не вмієш йому довіряти, якщо він некомпетентний виконувати свої функціональні обов’язки – це шлях до провалу. Якщо персонал не вірить в тебе, не вірить в компанію, не вірить в ідею, не вірить у перемогу, постійно з тобою не згоден і тебе не підтримує – це також шлях до провалу. Отриману віру людей в бізнес і лідера значно легше втратити, ніж набути. Будь-яка деморалізація, яка можлива за відсутності перемог, моральної та фізичної втоми, неясності сенсу, цілей та планів, жадібності керівництва також веде до поразки. Тому вогонь віри в успіх потребує постійної уваги та постійної підтримки. Також необхідно враховувати справедливу винагороду, яку, по-перше, потрібно планувати в розрахунках, по-друге, давати своєчасно. Підводячи підсумки, хотілося б відзначити, що багато чого залежить як від часу, так і обставин, але все ж таки

business sphere. In war, resources are dissected and, the longer the war happens to be, the more problematic the issue of resources becomes. IT IS NECESSARY It is therefore FOR ONE TO LEARN necessary for one HOW TO BEST USE to learn how to best THE ENEMY’S OWN use the enemy’s RESOURCES own resources. To date, this means, at the very minimum, being knowledgeable in enemy’s own technology and his access to financing sources, access to suppliers and, most importantly, using the enemy’s key managers and staff members if they are good enough and well prepared.

“The way ahead is when it is achieved that the people think the same thoughts as those held by their ruler, when the people are ready to die with him, and ready to live with him, and when he knows no fear and no doubt.” This is undoubtedly true, yet difficult to achieve. However, without such unity, it is unlikely that a victory can be achieved. It is possible that a band may achieve a small victory in a battle, but ultimately end up losing the war. In the case that you do not have the support of your own management, if you feel you cannot trust him, if he is not competent to do what he was hired to do – all of these factors produce a recipe for failure. If your staff members do not believe in you, do not believe in the company, do not believe in the idea, and do not believe that victory is achievable, and if they constantly disagree with you and do not support you – such characteristics will also result in failure. It is much easier to lose people’s confidence in a business and in its leader than to gain it. Yet other factors can lead to defeat – any demoralization, which may possibly occur due to the lack of victories, moral and physical fatigue, and lack of clarity of meaning, purpose and plans, as well as greed on the part of the leadership. Therefore, the fire of faith in


10

більша частина успіху залежить від лідера та його оцінок. Можливо, час швидких стартів вже минув, коли можна було вплутатися непідготовленими в будь-який бій – адже в більшості сфер поле битви буде не порожнім, і Ви обов’язково зустрінете там конкурентів. Отже, «військо, яке має перемогти, спочатку перемагає, а потім шукає битви…». Олена Вольська

one’s success requires constant attention and continual support. It is also necessary to consider the equitable remuneration, which, you first need to take account of in your estimates, and secondly, to provide them in a timely manner. It should be noted that so much is dependent on timing and circumstances; however, even more depends on leader and his estimates. It is possible that now may not be the time to launch a quick start, if this ultimately means that you might be getting involved in a fight without being prepared. After all, you will find that most areas of the battlefield are already occupied and there, you will surely encounter your competition. Therefore, “the army, that is forced to win, will win first and then look for its battle…”. Helen Volska


Дайджест 11 піврічне видання | випуск #6

РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ В ПРОЕКТУВАННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

RATIONAL USE OF INVESTMENT IN THE DESIGN OF BUSINESS PROCESSES

Н

N

а сьогоднішній день кожна компанія прагне бути конкурентоспроможною та ефективною. Одним з можливих варіантів для досягнення цієї мети є впровадження процесного управління та автоматизація бізнес-процесів. План проведення таких проектів у різних компаніях дуже схожий. Він складається з наступних укрупнених етапів:

owadays, every company wants to be competitive and efficient. One possibility to achieve this objective is to implement process management and to automate business processes. The plan for carrying out such projects in different companies is actually very similar. It consists of the following stages of integration:

опис бізнес-процесів “as is” (відображення діяльності компанії так, як це відбувається в реальному житті); опис бізнес-процесів “to be” (відображення відкоригованих і оптимізованих процесів з метою підвищення їх ефективності); автоматизація бізнес-процесів.

a description of business processes “as is” (it reflects the company’s processes as they occur in real life); a description of business processes “to be” (it reflects the adjusted and optimized processes with the intention of improving their efficiency); the automation of business processes.

Давайте розглянемо взаємозв’язок між цими етапами і необхідність в їх проведенні. На першому етапі виконується опис процесів, які відбуваються в компанії. Ця інформація є базовою для будь-якого подальшого аналізу, тож сумнівів у необхідності проведення даної дії не виникає. Далі йде етап, на якому відбувається оптимізація бізнеспроцесів. Аналізуючи способи ведення господарської діяльності компанії, описані на першому етапі, процеси можуть перебудовуватися, розширюватися, змінювати своїх учасників і т. п. Все це робиться з метою зниження тимчасових і операційних витрат, підвищення управління підприємством і якості обслугову-

Let’s consider the relationship existing between these different stages and the actual need for carrying them out. In the first stage, a description of the processes taking place within the company is prepared. This information shall form the basis for any further analysis, and no doubts should emerge with respect to the need for this action. The following step is to optimize business processes. Upon analyzing the ways that business is being done, as described in the first stage, the processes can be reconstructed, expanded and the members involved in this can be changed, among other possible measures. All this should be done in order to save time and operating costs, improve the company’s


12

вання клієнтів, а також досягнення цільових показників. Це і є основні причини проведення подібних проектів, саме тому цей етап є ключовим. Виникає питання: чи потрібно робити автоматизацію відразу, чи можна її відкласти «на потім», або взагалі відмовитися? Справа в тому, що автоматизація нерозривно пов’язана з етапом оптимізації бізнес-процесів. І часто буває так, що оптимізація процесів не може ФАКТИЧНИМ відбутися без їх ав- ЗАВДАННЯМ БІЗНЕСУ томатизації. При- Є ПЕРЕНЕСЕННЯ пустимо, що у ком- МОДЕЛІ “TO BE” панії обмежений З КАРТИНКИ В бюджет і тому при- РЕАЛЬНІСТЬ ймається рішення про проведення лише перших двох етапів проекту. Мета такого підходу зрозуміла – економія коштів. Незважаючи на скорочення етапів, результат буде досягнутий – бізнес-процеси оптимізовані. Однак, ця оптимізація була проведена без урахування можливостей і особливостей того програмного забезпечення, яке буде обрано для ведення обліку. Тож способами оптимізації в таких випадках будуть: зміни в процесах, процедурах. Як правило, це веде до їх ускладнення, збільшення паперового документообігу, що в свою чергу ставить під загрозу реалізацію змін в бізнес-процесах. Адже мова йде про те, що фактичним завданням бізнесу є перенесення моделі “to be” з картинки в реальність. Чим більше вимог до людей і паперів викликають такі зміни, тим менше залишається шансів їх успішного сприйняття і подальшої реалізації. Але, з іншого боку, витрат на їх втілення, підтримання та контроль стає більше – з’являються нові папери \ люди або цілі відділи, які забезпечують життєздатність оптимізованої моделі! Іншими словами, спроба полегшити життя може мати зовсім протилежний ефект. Візьмемо, для прикладу, елементарну процедуру замовлення товару.

manageability and customer service quality, and to achieve established benchmark targets. This is actually the main reason for implementing such projects, so this step is a key one. The question then arises: is it necessary to do automation once, can it be set aside “for later”, or should we refuse this idea altogether? The fact is that automation is inextricably linked to the stage of optimizing business processes. THE ACTUAL TASK And it often happens OF ANY BUSINESS that it is impossible IS TO TRANSFORM to proceed with “TO BE” MODEL optimizing process FROM A PICTURE until they have first INTO REALITY been automated. Let’s take a more detailed look at this particular point. Let’s assume that a company has a limited budget and therefore, it decides to only carry out the first two stages of the project. The reasoning behind this approach is apparent – to save money. At the same time, the result will still be achieved, as the company’s business processes will ultimately be optimized. However, the fact is that such optimization would have been carried out without taking into account the capabilities and features of the software that will be selected for record keeping. And, in such cases, optimization methods also entail making the changes with respect to existing business processes and procedures. Typically, this leads to them becoming more complex and results increased paper work, which, in turn, poses a direct threat to implementing changes in business processes. We are talking about the fact that the actual task of any business is to transform “to be” model from a picture into reality. And the more demands that such changes make of people and in terms of paperwork, the less likely it is that people will positively perceive and the less likely their successful further implementation becomes. On the other hand, the cost of their implementation, maintenance and control actually increases. There are new forms


Дайджест 13 піврічне видання | випуск #6

Узгодження замовлення «на папері» може зайняти не один день, а також потребує багато зусиль – «бігаючи» між поверхами у пошуках потрібної людини для отримання необхідної інформації та підпису (а людина, між іншим, ще й повинна бути фізично доступною для того, щоб особисто підписати документ!). У той час як електронне узгодження та затвердження цього ж самого замовлення може зайняти лише п’ять хвилин! З іншого боку, коли прийде час автоматизації, виникне необхідність ще раз переглянути всі бізнес-процеси і адаптувати їх під програмне забезпечення, його можливості та поточні потреби бізнесу. Часто це призводить до серйозних змін в процесах, так як ОПТИМІЗАЦІЯ облікові системи ДІЯЛЬНОСТІ КОМПАНІЇ мають ще більше ПРОВОДИТЬСЯ ДВІЧІ можливостей для поліпшення та прискорення процесів, ніж передбачалося на початку моделювання бізнес-процесу “to be”. Виходить, що оптимізація діяльності компанії проводиться двічі, а це означає повторне інвестування в один і той же проект. Насправді ж дану ситуацію можливо уникнути за допомогою підходу, при якому в процесі оптимізації враховуються всі нюанси автоматизації. Як можливості системи, так і потреби бізнесу можуть призвести до розширення та розвитку системи. Тобто при аналізі кожного бізнес-процесу розглядається, яким чином операція або дія має бути відображена в інформаційній системіі, як може нею підтримуватися, але так, щоб мінімальна кількість дій забезпечувала максимальний результат, прозорість, системність і надійність процесу. Наприклад, хто і з якими правами створює заявку на витрачання грошових коштів; хто і в якій послідовності погоджує цю заявку, за яких умов і ким вона оплачується, і т. д. У такому випадку прописуються відповідальні особи та їх права

of paperwork, and sometimes, new people or entire departments appear in order to ensure the implementation of the optimized model! In other words, a company’s attempt to make its dealings easier may well turn about-face for the enterprise due to the fact that, for the company, doing business actually becomes more difficult. Take, for example, the elementary procedure involved in ordering goods. The reconciliation of an order “on paper” may take more than one day, not to mention a lot of effort to “run” between floors to find the right person in order to obtain the right signature (and, by the way, this person still needs to be physically available to personally sign such documentation), and also have the required information. THE COMPANY’S In comparison, the and OPTIMIZATION IS coordination of the CARRIED OUT TWICE approval same order through electronic means can take literally just five minutes! On the other hand, when the time comes for automation, there arises the need to once again review all business processes and adapt them to the software, its capabilities and current business needs. Often, this leads to significant changes in processes due to the fact that accounting systems present even more opportunities to improve and speed up business processes than is originally assumed in the modeling of the business process “to be”. It turns out that the company’s optimization is carried out twice, which ultimately means re-investing in the same project yet again. This situation can be avoided by using an approach, whereby the optimization process takes into account all the specific nuances entailed in automation, as well as both the system’s features and specific business needs, which can lead to expanding the system capacity and its development. That is to say that the analysis of each business process is examined as to how the operation or action should be


14

доступу до інформації, що потім істотно полегшує процес автоматизації. Виходить, що левова частка технічних вимог і завдань відома ще на етапі оптимізації процесів, тож потім не виникає необхідності повторного аналізу та повторного виконання роботи. Підводячи підсумок, стає зрозумілим, що економія коштів відбувається тоді, коли проект виконується комплексно – процеси “as is” є базою для процесів “to be”, коли при оптимізації враховуються можливості програмного забезпечення, що в свою чергу дозволяє провести автоматизацію більш безболісно і швидко, а весь проект стає дійсно ефективним. Саме в цьому випадку досягається найкращий результат, а використання інвестицій є найбільш раціональним. У зв’язку з чим будьякому керівнику, який готується оптимізувати бізнес-процеси, варто відразу планувати бюджет на їх коректну автоматизацію. У разі, якщо такого бюджету немає, варто ще раз замислитися про доцільність тих чи інших дій. Адже будьяке необдумане рішення може призвести до несподіваних додаткових витрат! Антоніна Галянт

reflected in the information system and how the system can be supported in a way whereby the minimum number of actions provide maximum results, transparency, as well as the consistency and reliability of the process. For example, who and according to what rights is an application for the disbursement of funds formulated, and who and in what order shall approve this request, under what conditions and by whom shall it be paid, etc. In this case, such a signature should be made by the authorized person and based on their right of access to information, which significantly simplifies the automation process. It turns out that the lion’s share of technical requirements and tasks should already be known at the process optimization stage, and thus, there should be no need for conducting a reanalysis and for redoing any work. In summary, it is clear that a company can reduce its costs when the project is carried out in a comprehensive way: the processes “as is” are the basis for the “to be” processes, and also take into account the optimization of the software, which successfully allows the company to automate more smoothly and quickly, and so the entire project becomes really effective. It is specifically in this case that the best results are achieved, and the use of investment ends up being the most rational. In this connection, any business that is prepared to optimize processes should immediately plan to have a budget earmarked for their correct automation. Or perhaps, in the case that no such budget exists, you should think again as to the appropriateness of certain actions – after all, as mentioned earlier, this would otherwise lead to unexpected additional costs! Antonina Galyant


Дайджест 15 піврічне видання | випуск #6

ТІМБІЛДІНГ ЯК СКЛАДОВА УСПІХУ КОМПАНІЇ

«Талант виграє ігри, а команда – чемпіонати.» Майкл Джордан

TEAM BUILDING AS AN ELEMENT OF THE COMPANY’S SUCCESS “Talent wins games, but a team wins the championship.” Michael Jordan

процесі підбору персоналу багато керівників ставлять перед собою мету номер один залучення до команди максимальної кількості яскравих особистостей, так званих “зірок”, але при цьому не рідко забувають про важливість командоутворення та командного духу. Кількість – це ще не означає якість. Для продуктивної і результативної роботи співробітники компанії повинні бути не просто одержимі спільною метою, вони повинні навчитися бути єдиним цілим. Ваша бізнес машина ніколи не рушить з місця лише тільки при наявності чотирьох коліс. Їй обов’язково знадобиться досвідчений пілот – лідер, який зможе обрати правильний напрямок і задати потрібну динаміку. Успішний бізнес – це не лише точні прорахунки, логічне мислення та хороша кмітливість, це ще й уміння збільшувати професіоналізм своїх працівників у два, а то і у три рази, об’єднуючи їх в єдину команду – команду повну ідей, рішучості та ентузіазму.

У

D

Тімбілдінг (teambuilding) є одним з часто вживаних і модних термінів серед топ менеджменту, але, нажаль, далеко не всі мають чітке його розуміння, не кажучи вже про цілі та завдання. Тімбілдінг як він є. Ми можемо розглядати тімбілдінг як концепцію чи ряд заходів, спрямованих на згуртування окремих груп людей в один великий колектив (команду) на основі спільних

Team building is one of the terms that is commonly used and is rather trendy among top management; however, unfortunately, not all of them actually have a clear understanding of what this actually entails, not to mention the associated goals and objectives. Team building as it is. We can consider team building as a concept or else a series of events aimed at uniting separate

uring the recruitment process, many managers set themselves a priority objective of attracting the maximum number of outstanding personalities or so-called “stars” to their company’s team, while often forgetting the importance of such things as team building and team spirit. Quantity does not necessarily mean quality. In order to work productively and efficiently, employees should not only be obsessed with achieving a common objective but they should also learn to perform as a single collective. Look at it this way: your company’s business machine will never make a move from its parking space until it has four wheels to get it going. And you will definitely need an experienced pilot – a leader who will be able to choose the right direction for the company and to determine the best possible dynamics. A successful business is not only about making exact calculations, engaging in logical thinking and having good wit. It also entails the ability to improve the professionalism of its employees by two or even three times, bringing them together as a team - a team that is full of ideas, determination and enthusiasm.


16

інтересів та завдань; підвищення ефективності роботи; зміцнення позицій компанії в бізнесі. Одне з основних завдань тімбілдінгу – це розвиток доброзичливих і позитивних відносин всередині компанії, здатність швидко реагувати на нестандартні ситуації, що раптово виникли, вміння якісно виконувати поставлені завдання, результативність яких безпосередньо залежить від грамотного делегування та злагодженої колективної роботи, де панує відчуття впевненості в собі та в решті членах команди. Розкриваємо секрети. Професіоналізм співробітників приносить компанії фінансові плоди лише в тому випадку, якщо в основі її команди знаходиться сильний лідер. Якщо Ви керівник, не намагайтесь відсторонитися від команди, позиціонуючи себе головнокомандувачем – будьте старшим наставником, надихайте, будьте опорою і підтримкою для своїх підлеглих, будьте ТІМБІЛДІНГ ДАЄ частиною робочо- МОЖЛИВІСТЬ го процесу; плануй- РОЗКРИТИ те, генеруйте ідеї, ПРИХОВАНИЙ втілюйте їх в життя ПОТЕНЦІАЛ разом із своєю ко- СПІВРОБІТНИКІВ мандою. Так, і тільки так Ви зможете завоювати авторитет і лояльність з боку своїх підлеглих. Слухають не тому, що бояться, а тому, що поважають. Тімбілдінг дає можливість не лише розкрити прихований потенціал співробітників, але також дізнатися їх сильні та слабкі сторони. Прагніть бути відкритим для спілкування, це допоможе Вам бути в курсі всіх подій, що відбуваються всередині компанії. У деталях. Існує безліч варіантів і пропозицій щодо організації тімбілдінгових заходів, починаючи від глибоко психологічних тренінгів та закінчуючи корпоративним відпочинком. На сьогоднішній день все більше компаній стикаються з однією і тією ж проблемою, а саме, однотипністю концепцій. «Шу-

groups of people into one big group (team) according to their common interests and functions, at increasing efficiency, and at strengthening the company’s position in the business sphere. One of the challenges encountered in the process of team building is to foster the development of friendly and positive relationships within the company, the ability to respond quickly to unusual situations that arise suddenly, and the ability to perform tasks qualitatively, the impact of which depends on competent delegation and coordinated team work, where team members have a sense of confidence both in themselves and in other team members. Revealing secrets. The professionalism of a company’s staff brings the business financial benefits only if the company happens to have a strong leader. If you are the head of a company, do not try to guard yourself from your team, positioning yourself as a chief. Instead, it’s better to be like a senior mentor, TEAM BUILDING encouraging them, MAKES IT being a mainstay and POSSIBLE TO offering support to subordinates, UNLOCK THE your HIDDEN POTENTIAL and taking part in OF EMPLOYEES the working process; you should plan, generate ideas, implement them, and look for ways of making decisions together with your team. This is the only way that you can gain credibility and loyalty from your subordinates. They will listen to what you tell them, not simply because they fear you, but because they respect you. Team building makes it possible to not only unlock the hidden potential of employees, but also to gain an awareness of their strengths and weaknesses. Strive to be open to dialogue, as this will help you to be aware of all the events taking place within the company. In detail. There are many different options and proposals concerning the organization of team building events, ranging from deep psychological training sessions to corporate events. To date,


Дайджест 17 піврічне видання | випуск #6

каємо скарб», «Острів скарбів», «Піратська вечірка» – переставляючи слова місцями, суть від цього не змінюється. Зниження інтересу і відсутність у співробітників бажання брати участь у подібного роду заходах, дає керівництву поживу для роздумів – А чи потрібно?! Практика EBS говорить сама за себе – однозначно потрібно, але в тому випадку, якщо розроблена креативна концепція, чітко визначені цілі і правильно організований процес реалізації. Дванадцятого січня 2013 року компанією EBS був організований і проведений «Кулінарний майстер шеф». В першу чергу хочеться відзначити, що концепція даного тренінгу трималася в таємниці від усіх його учасників (за винятком керівника компанії). Саме слово «таємниця», пробуджуючи надмірний інтерес, забезпечило сто відсоткову присутність учасників. «Кулінарний майстер шеф» – це чотири команди, кожна з якої на чолі з шеф кухарем із надзвичайним досвідом, набутим за час ро- КОМПАНІЄЮ EBS боти в кращих рес- БУВ ОРГАНІЗОВАНИЙ торанах міста Киє- І ПРОВЕДЕНИЙ ва, з радістю і вели- «КОМАНДНИЙ чезним задоволен- МАЙСТЕР ШЕФ» ням ділилися своїм професіоналізмом, даючи при цьому цінні поради всім учасникам даного тренінгу. У процесі приготування різних страв (у кожної команди було своє окреме меню) перед учасниками стояло завдання грамотно організувати робочий процес, розподіливши обов’язки таким чином, щоб по завершенню приготування своїх кулінарних шедеврів почути у свою адресу не лише хвалебні слова за смачно приготовані страви, але й злагоджену командну роботу, де один за всіх і всі за одного. Команда переможець оцінювалася журі за наступними критеріями – смакові якості, командна робота, презентація. Тренери EBS, як організатори даного заходу, хотіли створити

more and more companies are faced with the same problem – the same concepts. “We are looking for treasure”, “Treasure Island”, “Pirate Party” – the words tend to be rearranged in some places, while the essence of such events essentially remain the same. Reduced interest and lack of desire on the part of staff members to take part in such events should gives a company’s leadership some food for thought – are they even necessary?! The EBS practice speaks for itself – this is definitely something that is required, but only in the case that a creative concept has been developed, the objectives thereof have been clearly defined, and if the process of their implementation is well organized. On January 12, 2013 EBS organized and conducted “Master Chef”. First of all, we note that the concept of this training was strictly kept secret from all participants (with the exception of the CEO). The word “secret” itself prompted excessive interest, ensuring a 100 percent turnout on the part of participants. “Master EBS ORGANIZED Chef” involves four AND CONDUCTED teams, each of which A TEAM is led by a genuine BUILDING EVENT chef with enormous “MASTER CHEF” experience gained while working in the best restaurants of Kiev who, with joy and great pleasure, shared their professionalism, while giving valuable advice to all the participants. In the process of preparing various dishes (each team had its own menu), the participants were tasked with the challenge of competently organizing the workflow and delegating responsibilities in a way that, upon completing the preparation of their culinary masterpieces, they would receive not only words of praise for the excellent meals they had prepared, but for demonstrating teamwork, where it is one for all and all for one. The winning team was judged according to the following criteria – taste, teamwork, and presentation. The trainers from EBS, as organizers of


18

максимально дружню, теплу атмосферу, де за допомогою довіри та підтримки учасники команд реалізовували поставлені їм завдання. Судячи з «палаючих» очей і щирої посмішки учасників – їм це вдалося. Командний дух, душевні бесіди, блискучий сніг на деревах, аромат свіжо приготованих страв на багатті – саме такі, цікаві своєю задумкою, командоутворюючі заходи залишаються на довго в пам’яті учасників. Навіщо, в принципі, формувати у співробітників приналежність до командного клану? — запитаєте Ви. На це та багато інших питань відповідає Євген Борисенко, директор компанії PaperHOUSE:

the team-building event, wanted to create a very friendly, warm atmosphere, where team members felt trust and support while implementing their tasks. Judging by the participants “shining” eyes and sincere smiles, they managed to do this. Team spirit, soulful conversation, the sparkling snow on the trees, and the smell of a freshly grilled meal – these are all parts of an interesting concept for team building activities, which will remain long in the memory of these participants. You may ask why, in principle, should employees be encouraged to form loyalty to a clan-like team? Evgen Borysenko, CEO of PaperHOUSE, provided the answers to this and many other questions:

1) Євген, як Ви вважаєте, тімбілдінг – розкіш для компанії або необхідність? З якою частотою, на Вашу думку, повинні проводитися такі заходи? Тімбілдінг та його необхідність проведення для компанії, якість і кількість визначається декількома параметрами і найголовніший з них це «TEAM» – колектив. Саме від колективу, далі по тексту – команда, залежить те, як часто потрібно проводити подібні заходи і чи потрібно їх проводити взагалі. Розкіш чи необхідність – знову залежить від команди. В нашому випадку – це та необхідність, яка виникає практично у всього колективу, з точки зору щирого бажання провести якийсь час разом, при цьому вирішуючи ті чи інші завдання. У подібних заходах не повинно бути напруги, участь кожного члена команди повинна проходити легко і з задоволенням. 2) Яка Ваша роль як керівника в процесі командоутворення? Роль керівника в процесі командоутворення неоднозначна – дуже важливо в цей період стати в один ряд з усією командою, зняти регалії з погонами і досягти поставленої мети, але, з іншого боку, залишатися при цьому лідером

1) Evgen, do you think that team building is a luxury or a necessity for a company? How often, in your opinion, should such an event take place? Team building and the necessity thereof for a company, and its quality and quantity, is determined by several parameters, the most important of which is the “TEAM”, meaning the collective. It is on the team, how often such activities should be conducted and whether their conduct, in general, depends on the collective, hereinafter referred to as the team. Whether this entails a luxury or necessity, once again, depends on the team. But in this particular case, this is a necessity, which occurs for virtually all teams in terms of their sincere desire to spend some time together and, at the same time, resolve some problems. There should be no stress associated with such events and the participation of each team member should also pass easily and be satisfying for them. 2) What is your role as a leader in the team building process? The manager’s role in the team building process is not unique – it is very important that, during this time, he / she stands in line with the entire team, that he / she removes regalia with its epaulets and sets forth to


Дайджест 19 піврічне видання | випуск #6

також дуже важливо. 3) Як часто у Вашій компанії практикується проведення тімбілдінгів? З чим це пов’язано? Тімбілдінг проводимо приблизно чотири рази на рік, з причини необхідності та бажання співробітників. Ці події перетворюються в традицію і дуже підтримуються усім колективом. 4) Розкажіть декілька слів про концепцію нещодавно організованого тренінгу «Кулінарний майстер шеф»? Назвіть його слабкі та сильні сторони? Якщо почати зі слабких сторін – мені вкрай складно навіть придумати їх. Нашою метою було створення командного духу, якщо говорити зовсім коротко, і я впевнений, що цього ми досягли в повній мірі! Концептуально ми хотіли, перебуваючи в одному приміщенні, вирішувати досить серйозне завдання з точки зору кількості людей і обмеженості простору. В даному випадку «Кулінарний майстер шеф» підійшов за всіма параметрами. Неймовірна енергетика позитивних емоцій панувала протягом усього заходу! І на закінчення хочу додати, що кожен день ми чомусь вчимося і помилки, які ми допускаємо, багатьох можуть лякати, обмежувати в діях або взагалі зупиняти. Завдання командоутворюючих заходів – об’єднувати певну групу людей в одну команду, даючи зрозуміти, що колеги завжди зрозуміють і підтримають. Тімбілдінг – це також командне подолання страху зробити помилку, де учасникам дана унікальна можливість навчитися не лише усвідомлювати свої помилки, але й аналізувати їх разом зі своїми колегами. Світлана Ломакіна

achieve the objective. On the other hand, it is also very important that he / she remains a leader. 3) How often does your company carry out team building events? What is this decision related to? We engaged in team building exercises about four times a year, because of the need and expressed desire of staff members. These events have become a tradition and provide very much support to the whole team. 4) Can you tell us about the concept of the “Master Chef” training session that recently took place? What were the weak and strong points of this event? If you start with the weaknesses, it’s even hard for me to think of any. Our objective was to create a team spirit, to put it rather briefly, and I am sure that we have fully achieved that! Conceptually, we like being in a particular space and resolve rather serious problems within the context of a number of people and the limited space. In this case, “Master Chef” was just what we needed in every way! The incredible power of positive emotions prevailed throughout the entire event. Finally, I would like to add that every day, we learn something and the mistakes we make may seem frightening for many and may ultimately limit their actions or even cause them to stop. The reason for team building events is to bolster the team, thereby giving colleagues an indication that they will always be understood and supported. Team building also entails an exercise that effectively serves to help staff members overcome their fear of making mistakes, where participants are given a unique opportunity to learn not only to realize what mistakes they are making, but also the chance to analyze them together with their colleagues. Svitlana Lomakina


20


БІЗНЕС СХОЖИЙ НА ГРУ, КРАЩІ ГРАВЦІ ЯКОЇ АВТОМАТИЧНО СТАЮТЬ ОБ’ЄКТОМ ПІДВИЩЕНОЇ УВАГИ З БОКУ СУДДІВСЬКОГО СКЛАДУ – ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ.

ОЛЕНА ЛЕВШУН, партнер, керівник практики аутсорсингу бухгалтерського обліку в EBS


22

BUSINESS IS LIKE A GAME, WHEREBY THE BEST PLAYERS AUTOMATICALLY BECOME THE FOCUS OF INCREASED ATTENTION ON THE PART OF THE JUDICIAL COMPOSITION – THE TAX SERVICE. OLENA LEVSHUN, Partner and Practice Leader of Accounting outsourcing at EBS

НАРАХУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ПДФО З БЕЗКОШТОВНОЇ РОЗДАЧІ ТОВАРІВ CALCULATING AND RETAINING PERSONAL INCOME TAX ON FREE PRODUCT GIVAWAYS

РЕЄСТРАЦІЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ВІДСУТНОСТІ У ЄРПН REGISTRATION OF TAX INVOICES AND PROBLEMS OVER THE FAILURE OF IT IN THE TAX INVOICE REGISTRY

ПІЛЬГИ ДЛЯ IT КОМПАНІЙ BENEFITS FOR IT COMPANIES

23 29 35

Використані в даному розділі картини належать художнику – Рене Магрітт.


Дайджест 23 піврічне видання | випуск #6

НАРАХУВАННЯ ТА УТРИМАННЯ ПДФО З БЕЗКОШТОВНОЇ РОЗДАЧІ ТОВАРІВ

CALCULATING AND RETAINING PERSONAL INCOME TAX ON FREE PRODUCT GIVEAWAYS

Я

s practice has shown, the problem of calculating and withholding personal income tax on the free distribution of goods is becoming a question of increasing importance in Ukraine and one that needs to be addressed. In order to promote their products on the market, many companies carry out special promotional and marketing campaigns, involving the free distribution of goods, brochures, and catalogs, for instance.

к показує практика, проблема нарахування та утримання ПДФО з безкоштовної роздачі товарів стає дедалі актуальнішою та потребує вирішення. Для просування на ринку своєї продукції багато компаній проводять спеціальні рекламні та маркетингові заходи, впродовж яких здійснюється безкоштовне розповсюдження товарів, брошур, каталогів. При оподаткуванні доходів фізичних осіб необхідно врахувати, що в ПКУ є таке поняття, як додаткове благо. До загального місячного (річного) оподаткованого доходу платника податку згідно з пп. 164.2.17 ПКУ (абз. «е») включається дохід, отриманий платником податку як додаткове благо у вигляді вартості безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг), визначеної за правилами звичайної ціни, а також суми знижки звичайної ціни (вартості) товарів (робіт, послуг), індивідуально призначеної для такого платника податку. Якщо додаткові блага надаються у не грошовій формі, сума податку об’єкта оподаткування обчислюється за правилами, визначеними пунктом 164.5 цієї статті із застосуванням натурального коефіцієнту. Враховуючи те, що під час проведення рекламної або маркетингової акції у більшості випадків здійснюється розповсюдження товару, споживача-

A

Given the taxation of individuals’ personal income, it is necessary to take into account the fact that, in the Tax Code of Ukraine, there is such an understanding as an added benefit. In accordance with sub-paragraph 164.2.17 of the Tax Code of Ukraine (paragraph “e”), the taxpayer’s total monthly (per year) taxable income includes income that the taxpayer receives as an additional benefit in he form of the value of the free goods (or works or services) received, as defined according to the regular price regulations, as well as the amount of the discount from the regular price (cost) of goods (or works or services) that is individually determined for such taxpayers. If additional benefits are not available in monetary form, the total tax amount for the taxable entity is calculated according to the regulations defined in Paragraph 164.5 of this article, applying the natural tax rate. Given the fact that advertising or marketing campaigns, in most cases,


24

ми якого є невизначене коло платників податку, то виникають складнощі щодо ідентифікації осіб – отримувачів додаткових благ. Одразу виникає питання: з кого утримувати податок? Можна припустити, що якщо ми будемо мати доказовість того, що товар не призначається індивідуально для окремого платника податку, то і утримувати його не потрібно. Для того щоб знизити ризики донарахування ПДФО на безкоштовне розповсюдження товарів, деякі компанії при здійсненні рекламних заходів роздають подарун- ЗГІДНО З П. 164.5 ТА 168.1 ки без персоніфіПКУ УТРИМАТИ кації, не проводять ПДФО ПОТРІБНО конкурсів (розіграЗ ВИКОРИСТАННЯМ шів), а також праНАТУРАЛЬНОГО вильно оформлюКОЕФІЦІЄНТА ють всі документи, в яких обов’язково зазначають, що такий захід проводиться виключно з рекламною метою. Підприємство, яке розробляє схему заходів щодо організації рекламної компанії, повинно оформити: наказ керівника про проведення рекламних заходів (у наказі слід зазначити дату, місце та мету їх проведення, а також коло осіб, відповідальних за організацію та виконання підготовчих робіт, терміни та обов’язково зазначити, що такий захід проводиться виключно з рекламною метою та розповсюджується на невизначене коло платників податків. Якщо під час рекламних заходів планується безкоштовна передача товарів, то в наказі вказується ця інформація та інша інформація, яка також свідчить про рекламний характер діяльності); план підготовки до проведення рекламних заходів (у документі наводять календарний план заходів

involve the distribution of products to consumers, representing an indefinite number of taxpayers, this makes it difficult to identify the concrete individuals who are receiving the additional benefits. Thus, the question immediately arises as to from whom the tax should be withheld? One can assume that if we have conclusiveness as to the fact that a product is not assigned individually to a specific taxpayer, then it is not necessary to withhold this tax. To reduce the risk that additional personal income ACCORDING TO tax is accrued on PARAGRAPHS 164.5 the free distribution AND 168.1 OF THE of products, during TAX CODE, PERSONAL the implementation promotional INCOME TAX SHOULD of BE WITHHELD BY activities, some APPLYING A NATURAL companies hand out COEFFICIENT gifts without their personalization, and do not hold contests (lotteries). They also properly execute all documents in which it is necessary to indicate that this activity is being carries out solely for advertising purposes. Any company that is developing an activity plan with respect to the organization of an advertising campaign must prepare the following documents: the director’s order to carry out the advertising events (the order must specify the relevant date, place and purpose of their implementation, as well as the persons responsible for organizing and executing the preparatory work and deadlines. The order should certainly also specify that such action is carried out solely for promotional purposes and applies to an indefinite number of taxpayers. In the case that free giveaways are planned during the course of the promotional events, the order should specify such information, as well as any other


Дайджест 25 піврічне видання | випуск #6

із зазначенням термінів та відповідальних осіб); кошторис витрат на проведення рекламних заходів (у документі вказується номенклатура і кількість зразків товарів, рекламних матеріалів та інших ТМЦ, які передбачено передавати під час проведення заходів, а також послуги третіх сторін, залучених до проведення рекламного заходу); накладні на відпуск ТМЦ зі складу (при проведенні безкоштовної передачі товарів та розповсюдженні рекламних матеріалів (в т. ч. буклетів) особа, відповідальна за їх передачу, одержує відповідні матеріальні цінності на складі підприємства під звіт. Відпуск матеріальних цінностей зі складу оформляється видатковою накладною); звіт про проведення рекламних заходів (після завершення рекламних заходів відповідальні особи складають звіт про проведення заходу та звіт по кошторису та надають їх на затвердження керівнику). На практиці ж дуже часто податківці застосовують фіскальний підхід до безоплатної роздачі та нараховують ПДФО на таку безоплатну роздачу. Припустимо, що компанія обирає обережний підхід та для запобігання штрафних санкцій вирішує утримувати податок при безкоштовному розповсюдженні товарів або компанія розповсюджує товари визначеному колу працівників чи проводить розіграш призів. Одразу виникає два запитання: 1) Яким чином утримувати ПДФО, якщо додаткове благо виплачується не у грошовій формі та надається не робітникам компанії? 2) Що є для безоплатного розповсюдження товарів звичайною ціною?

information that is indicative of the advertising nature of such activities); a plan in preparation for the promotional events (this document provides a calendar plan for the events, complete with the respective timelines and responsible persons); cost estimates for carrying out the promotional activities (this document indicates the range and number of product samples, the promotional materials, and other commodities and materials that are being provided during the promotional events, as well as the services of any third parties involved in such activities); a consignment note for commodities and materials from the warehouse (in carrying out the free transfer of goods and distribution of promotional materials (including brochures), the person responsible for their transfer shall obtain the appropriate material goods from the company’s storage facilities on the condition of accountability. A note for materials from such storage facilities shall be issued as a goods delivery note (expenditure invoice)); a report on the promotional activities (after the promotional activities have been completed, the responsible persons shall prepare a report on the event and a report on the estimates, and shall submit them to the company’s director for approval). In practice, the tax authorities very often apply a fiscal approach when it comes to the free distribution of products and they calculate personal income tax based on such giveaways. Suppose that a company chooses to take a cautious approach and avoid penalties, and decides to withhold tax upon the free distribution of products, or if the company distributes such products among a certain circle of employees or organizes


26

Згідно з п. 164.5 та 168.1 ПКУ утримати ПДФО потрібно з використанням натурального коефіцієнта. Однак утримати можна лише у випадку, коли виплата здійснюється в адресу фізичної особи. В даній ситуації фізична особа «на руки» нічого не отримує, тож її неможливо ідентифікувати. В теорії для того, щоб запобігти питань зі сторони податкових органів, фізична особа може сплати суму ПДФО, нарахованого на суму додаткового блага, до каси компанії, але на практиці такий варіант є неприйнятний.Також компанія може виплатити ПДФО до бюджету за свій рахунок, але в даному випадку не може виконати вимогу п. 164.5 щодо утримання ПДФО з платника податків, а також вимогу щодо правильного відображення у формі 1 ДФ.На практиці більшість підприємств відображають дохід та податок на особу, яка відповідальна за проведення рекламного заходу. Такий підхід вирішення даного питання є не найкращим, оскільки СТАТТЯ 39 ПКУ така особа не отри- НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ мувала дохід. Та- НА ОПЕРАЦІЇ кож слід зазначити, З ФІЗИЧНИМИ що в цьому випад- ОСОБАМИ ку існує вірогідність того, що податкові органи можуть додатково нарахувати ПДФО на таке додаткове благо. Таким чином, можна зробити висновок, що Компанія не може запобігти ризику нарахування штрафних санкцій та донарахуванню ПДФО, а може лише мінімізувати їх. А також, що для кожного окремого випадку проведення рекламного заходу потрібно застосовувати найбільш оптимальний підхід щодо нарахування та утримання ПДФО. Якщо ж визнавати дохід фізичної особи при безоплатному розповсюдженні товарів, то що вважати при цьому звичайною ціною для задоволення пункту 164.2.17 ПКУ?

a lottery for such products, this immediately leads to two questions: 1) How should personal income tax be withheld if the additional benefit is not paid in cash, and if it is made available to people who are not employed by the company? 2) What is the free distribution of goods at the regular price? According to Paragraphs 164.5 and 168.1 of the Tax Code, personal income tax should be withheld by applying a natural coefficient. However, you can only withhold tax in the case that the payment is made to an individual and, in this situation, the individual actually receives nothing “in hand” while the individual also cannot be identified in such a situation. In order to prevent issues with the tax authorities, a person can, in theory, pay the amount of personal income tax charged on the amount of additional benefits to the company’s cashier. However, in practice, this option is not ARTICLE 39 acceptable. Also the OF THE TAX CODE company can pay DOES NOT APPLY personal income tax TO RETAIL to the budget at its OPERATIONS own expense, in this case, it would be unable to fulfill the requirement stipulated in Paragraph 164.5 with regards to withholding personal income tax from the taxpayer, or the requirement to properly reflect this in Form of 1 DF. In practice, most companies reflect the income and respective tax in relation to the entity responsible for carrying out the promotion. This approach to resolving the problem at hand is also wrong due to the fact that the entity actually did not receive any income and due to the possibility the tax authorities may formally charge additional income tax on this additional benefit. Thus, we can conclude that a company is unable to prevent the risk that it will be subject to financial penalties and the accrual of income tax, and that it would only


Дайджест 27 піврічне видання | випуск #6

Згідно до Статті 39 ПКУ звичайна ціна застосовується у разі здійснення платником податків: бартерних операцій; операцій з пов’язаними особами; операцій з платниками податків, що застосовують спеціальні режими оподаткування або інші ставки, ніж основна ставка з податку на прибуток, або не є платником цього податку, крім фізичних осіб, які не є суб’єктами підприємницької діяльності; в інших випадках, визначених цим Кодексом. Таким чином, стаття 39 ПКУ не поширюється на операції з фізичними особами. Звідси виникає колізія двох статей Податкового Кодексу – з одного боку утримувати ПДФО потрібно з вартості розповсюдженого безоплатно товару, визначеної за звичайними цінами (пп. 164.2.17), а з іншого – стаття 39, яка визначає методи та порядок застосування звичайної ціни та не поширюється на операції з фізичними особами. На жаль, на даний момент законодавство не дає чіткого роз’яснення стосовно цього питання, судова практика також відсутня. Ми рекомендуємо слідкувати за роз’ясненнями податкової щодо звичайної ціни та її застосування у операціях з фізичними особами, або запросити індивідуальну податкову консультацію. У будь-якому випадку, залежно від того, який товар розповсюджується, для мінімізації ризиків Компанія може використовувати у якості звичайної ціни собівартість товару, який розповсюджується, або ціну продажу товару. Якщо Вам знадобиться кваліфікована допомога у розробці найбільш оптимального та найменш ризикового способу нарахування та утримання

be possible for that company to minimize such charges. And that for each separate case involving such promotional activities, it is necessary to apply the most appropriate approach regarding the calculation and withholding of personal income tax. If an entity were to recognize an individual’s income upon engaging in the free distribution of goods, then what should be considered the regular price in order to satisfy Paragraph 164.2.17 of the Tax Code? According to Article 39 of the Tax Code, the regular price applies in the case that the taxpayer engages in the following activities: barter transactions; transactions with related entities; operations with taxpayers that take advantage of special tax treatment or other rates than the basic corporate profit tax rate or entities that do not pay this tax, with the exception of individuals who are not business entities (private entrepreneurs); in other cases specified by this Code. Thus, Article 39 of the Tax Code does not apply to retail operations. Hence there is an apparent conflict between two articles of the Tax Code. On the one hand, it is necessary to withhold personal income tax from the cost of the product’s free distribution, as determined according to the regular prices (subparagraph 164.2.17). On the other, there is Article 39, which defines the methods and procedure for applying the normal price, does not apply to retail operations. Unfortunately, at the moment, existing legislation does not provide a clear explanation on this particular issue and case law on this issue is also lacking. We recommend following the tax authorities’ explanation regarding the regular price and its application in transactions with individuals or else approaching an expert for individual tax advice. Anyway, depending on what


28

ПДФО з безоплатного розповсюдження товарів, експерти компанії EBS з радістю Вам допоможуть! Ганна Хорольська

product is being distributed, a company can minimize risks by using as the cost of the goods being distributed as the regular price, or else it can use the actual selling price of the goods. Should you need expert help in developing the most appropriate and least risky method of calculating and withholding personal income tax with respect to the free distribution of products, EBS experts will be happy to assist you! Ganna Khorolska


Дайджест 29 піврічне видання | випуск #6

РЕЄСТРАЦІЯ ПОДАТКОВИХ НАКЛАДНИХ ТА ПРОБЛЕМИ ЇЇ ВІДСУТНОСТІ У ЄРПН

REGISTRATION OF TAX INVOICES AND PROBLEMS OVER THE FAILURE OF IT IN THE TAX INVOICE REGISTRY

2011 року згідно пункту 201.10 статті 201 ПКУ податкові накладні, виписані продавцями, платниками податку на додану вартість, підлягають обов’язковій реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних. Відповідно до пункту 11 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України з 1 січня 2012 року реєстрації підлягають податкові накладні, які відповідають наступним критеріям:

З

ince 2011, pursuant to Paragraph 201.10 of Article 201 of the Tax Code of Ukraine, a tax invoice issued by sellers who are VAT taxpayers are subject to mandatory registration in the tax invoice registry. In accordance with Paragraph 11 of Subsection 2 of Section XX of the Tax Code, beginning on January 1, 2012, registration is mandatory for tax invoices that satisfy the following criteria:

податкова накладна, виписана продавцем, платником податку на додану вартість, у яких сума податку на додану вартість становить понад 10 тисяч гривень; податкова накладна, виписана при здійсненні операцій з постачання підакцизних товарів та товарів, ввезених на митну територію України, незалежно від розміру податку на додану вартість в одній податковій накладній.

a tax invoice that is issued by a seller that is a VAT payer, for which the sum of the value added tax amounts to more than 10 thousand hryvnia; a tax invoice that is issued during the performance of supplying excisable goods and goods imported into the customs territory of Ukraine, regardless of the amount of the value added tax indicated in the tax invoice.

Згідно Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних (далі – Реєстр), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2010 р. № 1246 в реєстр вносяться відомості, що містяться у податковій накладній та / або розрахунку коригування кількісних і вартісних показників до неї. Внесення відомостей, що містяться у податковій накладній та / або розрахунку коригування, до Реєстру здійсню-

S

According to the Order of the Unified Tax Invoice Registry No.1246 (hereinafter referred to as the Registry), approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on December 29, 2010, the information that shall be entered into the Registry is that information, which is contained in the tax invoice and / or the calculation regarding the quantitative adjustments and cost parameters thereto. It is possible to enter the information contained in the tax invoice and / or enter the calculated adjustments thereto in the Register during the operational day, which


30

ється шляхом подання протягом операційного дня, з 0 до 23-ї години, зазначених документів в електронній формі Державній податковій службі з використанням електронного цифрового підпису та внесення відповідних відомос- РЕЄСТРАЦІЯ тей до Реєстру. Ре- ПОДАТКОВИХ єстрація податко- НАКЛАДНИХ ЗДІЙСНЮвих накладних та / ЄТЬСЯ НЕ ПІЗНІШЕ 15 або розрахунків ко- КАЛЕНДАРНИХ ДНІВ ригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється не пізніше п’ятнадцяти календарних днів, наступних за датою їх складання. По закінченню 15 календарних днів за датою виписки податкової накладної платник податку втрачає можливість реєстрації в Єдиному реєстрі не лише такої податкової накладної, а й будь-яких розрахунків коригування до неї. Податкові накладні, які не видаються покупцеві та залишаються у продавця, не підлягають реєстрації в Реєстрі. Продавець складає податкову накладну та / або розрахунок коригування у форматі, затвердженому Державною податковою службою, з використанням спеціалізованого програмного забезпечення. Після складення податкової накладної та / або розрахунку коригування в електронній формі на них накладається електронний цифровий підпис посадових осіб платника податку у такому порядку: першим – електронний цифровий підпис головного бухгалтера (бухгалтера) або електронний цифровий підпис керівника, або електронний цифровий підпис посадової особи, якій делеговано право підпису податкової накладної; другим – електронний цифровий підпис, що є аналогом відбитка печатки продавця. Електронний цифровий підпис, що накладається на податкову накладну при її реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, та підпис, що скріплює цю податкову накладну при її видачі покупцю,

effectively runs from 12:00 midnight to 23:00 (11:00 PM), and such documents are submitted in electronic form to the State Tax Service upon providing one’s digital signatures and entering the appropriate information in the Registry. The THE REGISTRATION OF TAX INVOICES MUST registration of tax TAKE PLACE NO LATER invoices and / or THAN 15 CALENDAR making adjustments DAYS to the calculation of tax invoices in the Registry must take place no later than fifteen calendar days following the date that they were prepared. As of 15 calendar days after the date of that the tax invoice was originally issued, the taxpayer loses the opportunity to enter this tax invoice in the Registry, in addition to the calculation of any adjustments made thereto. Tax invoices that are not issued to the buyer and that remain in the possession of the seller are not subject to registration in the Registry. The seller fills out the tax invoice and / or performs any related payment adjustments in the format adopted by the State Tax Service and using specialized software. After drawing up the tax invoice and / or calculating adjustments in electronic form, these documents are then subject to the electronic signature of the relevant officials of the taxpayer entity in the following order: the first one should be the electronic digital signature of the chief accountant (the accountant) or a digital signature of the director, or a digital signature of the person who has been given authorization to sign the tax invoice; and the second should be a digital signature that is analogous to the seller’s official seal. The electronic signature is superimposed on the tax invoice when it is registered in the Tax Invoice Registry, and the signature that is applied to this tax invoice upon its submission by the buyer must belong to the same person. After applying his electronic signature, the seller should encrypt the tax invoice and / or the respective calculation


Дайджест 31 піврічне видання | випуск #6

повинні належати одній особі. Після накладення електронного цифрового підпису продавець здійснює шифрування податкової накладної та/або розрахунку коригування в електронній формі та надсилає їх Державній податковій службі засобами телекомунікаційного зв’язку з урахуванням вимог Законів України «Про електронний цифровий підпис» та «Про електронні документи та електронний документообіг». Примірник податкової накладної та / або розрахунку коригування в електронній формі зберігається у продавця. Підтвердження ЕЛЕКТРОННИЙ прийняття від про- ЦИФРОВИЙ ПІДПИС давця податкової МАЄ НАЛЕЖАТИ накладної та / або ОДНІЙ ОСОБІ розрахунку коригування до реєстрації є квитанція в електронній формі у текстовому форматі, у якій зазначаються реквізити зазначених документів, відповідність електронного документа формату, затвердженому Державною податковою службою, результати перевірки електронного цифрового підпису, інформація про продавця, дата та час прийняття, реєстраційний номер, податковий період, за який подається податкова накладна та / або розрахунок коригування. Квитанція, на яку накладається електронний цифровий підпис Державної податкової служби, підлягає шифруванню та надсилається продавцеві засобами телекомунікаційного зв’язку. Примірник квитанції в електронній формі зберігається в Державній податковій службі. Покупець для отримання підтвердження реєстрації податкових накладних, виписаних продавцем, складає запит за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення в електронному вигляді у форматі, затвердженому Державною податковою службою, та надсилає його засобами телекомунікаційного зв’язку Державній податковій службі. На Запит покупця видається Витяг

of adjustments in electronic form, and then send them to the State Tax Service by telecommunication means, in accordance with the requirements of the Law of Ukraine “On the electronic digital signature” and “On electronic documents and electronic document processing”. The seller should retain an electronic copy of the tax bill and / or the calculation of adjustments in electronic form. The document that serves as proof of acceptance of the tax invoice submitted by the seller and / or the respective calculation of adjustments to the THE ELECTRONIC Registry entry is the SIGNATURE MUST electronic receipt in BELONG TO THE SAME text format, which PERSON specifies the details of those documents, their compliance with electronic document format approved by the State Tax Service, the results of the digital signatures’ verification, information about the seller, the date of and the time of acceptance, the registration number, and the tax period for which the tax invoice and / or payment adjustments were submitted. The receipt, to which the digital signature of the State Tax Service is applied, should be encrypted and sent to the seller by telecommunication means. A copy of the receipt is stored in electronic form at the State Tax Service. In order to obtain confirmation that the tax invoice issued by the seller has indeed been registered, the buyer should submit a query using specialized software and in the electronic format that has been approved by the State Tax Service, and the buyer should send it to the State Tax Service by telecommunication means. At the buyer’s request, the State Tax Service can issue extracts from the Tax Invoice Registry, containing information on the tax invoice or calculation of adjustments in the format approved by the State Revenue Service, with the help of specialized software. If the taxpayer-seller of goods / services has not registered his tax invoices


32

з Реєстру з відомостями про податкову накладну або розрахунок коригування у форматі, затвердженому Державною податковою службою, за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення. Відсутність факту реєстрації платником податку – продавцем товарів / послуг податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних та / або порушення порядку заповнення податкової накладної не дає права покупцю на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту та не звільняє продавця від обов’язку включення суми податку на додану вартість, вказаної в податковій накладній, до суми податкових зобов’язань за відповідний звітний період. Виявлення розбіжностей даних податкової накладної та Єдиного реєстру податкових накладних є підставою для проведення ор- КВИТАНЦІЯ В ганами державної ЕЛЕКТРОННОМУ податкової служби ВИГЛЯДІ – документальної по- ПІДТВЕРДЖЕННЯ запланової виїзної ПРО ПРИЙНЯТТЯ перевірки продав- ПОДАТКОВОЇ ця та у відповідних НАКЛАДНОЇ випадках покупця товарів / послуг. У разі недотримання продавцем – платником податку на додану вартість вимог щодо реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних, а саме неподання протягом операційного дня податкових накладних в електронній формі Державній податковій службі для реєстрації їх в Єдиному реєстрі податкових накладних, до його посадових осіб застосовується адміністративна відповідальність, передбачена ст. 163 прим. 1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто накладення штрафу у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Що ж до відсутності реєстрації по-

in the Tax Invoice Registry and / or if he has breached the order for filling such tax invoices, this disqualifies the buyer from including such VAT amounts as a tax credit and does not exempt the seller from his obligation to include the VAT amount specified in the tax invoice in the sum of his tax liabilities for the respective reporting period. Any discrepancies identified in the data included in the tax invoice registered in the Unified Tax Invoice Registry serves as grounds for the State Tax Service to perform an unscheduled inspection of the seller’s documentation and, where appropriate, the buyer of goods / services may also be subject to such an inspection. In the case that the seller-VAT payer fails to comply with the requirements for registering tax invoices in the Tax Invoice Registry, and specifically in the case that he fails to submit the relevant tax invoices to the State Tax Service in electronic form THE ELECTRONIC within the course of RECEIPT IS the operational day, THE PROOF OF he shall be subject administrative ACCEPTANCE OF THE to TAX INVOICE liability before state officials under Article 163 Note 1 of the Administrative Violations Code of Ukraine. In other words, he shall be subject to a fine equivalent to between five and ten times the amount of the non-taxable minimum income for a Ukrainian citizen. In the case that the seller-VAT payer has failed to register the tax invoices in the Tax Invoice Registry, the buyer has the right to claim the VAT amount as a tax credit and to append the formal complaint against this supplier to the tax return for the relevant tax-reporting period. The documents to be appended to this complaint statement include copies of sales receipts or other accounting documents proving that tax was paid in connection with the purchase of goods / services or else copies of original documents, drawn


Дайджест 33 піврічне видання | випуск #6

даткових накладних в Єдиному Реєстрі податкових накладних продавцем – платником податку на додану вартість покупець в даному випадку має право для включення сум податку на додану вартість до складу податкового кредиту та додає до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв’язку з придбанням таких товарів / послуг або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», що підтверджують факт отримання таких товарів / послуг. Надходження такої заяви із скар- НЕДОТРИМАННЯ гою є підставою ВИМОГ ЩОДО для проведення до- РЕЄСТРАЦІЇ кументальної по- ПОДАТКОВИХ запланової виїзної НАКЛАДНИХ перевірки зазначе- КАРАЄТЬСЯ ШТРАФОМ ного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією. Розглянемо ситуацію, якщо податкова накладна, не зареєстрована продавцем в Реєстрі та отримана покупцем з запізненням. Якщо податкова накладна отримана покупцем з запізненням, то покупець має право на включення податку на додану вартість до складу податкового кредиту протягом періоду отримання податкової накладної, керуючись нормою абз.3 п. 198.6 ПКУ, відповідно до якої у разі, якщо платник податку не включив протягом відповідного звітного періоду до податкового кредиту суму податку на підставі отриманих податкових накладних, таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної. В Податковому Кодексі та в Узагальнюючих податкових консульта-

up in accordance with the Law of Ukraine “On Accounting and Financial Reporting in Ukraine”, which confirm the receipt of such goods / services. The receipt of such a formal complaint serves as grounds for an unscheduled on-site inspection of the seller’s documentation in order to determine whether his assessed tax liabilities for the respective operations are both accurate and complete. Let’s consider the situation in the case that the seller has not registered the tax invoice in the Tax Invoice Registry and the buyer received it late. If the buyer receives the tax invoice late, the buyer has the right to include VAT as a tax credit for the respective period that he received the invoice, in accordance with the provision outlined FAILURE TO in the third stanza COMPLY WITH THE of Paragraph 198.6 REQUIREMENTS FOR of the Tax Code of REGISTERING TAX Ukraine. According this provision, INVOICES IS PUNISHED to WITH A FINE if the taxpayer failed to include the tax amount as a tax credit, based on tax invoices in the corresponding period, then they shall reserve the right to do so within a period of 365 calendar days from the date that the tax invoice was issued. In the Tax Code and the relevant Explanatory Tax Consultation, there is no indication of any provisions by which the taxpayer-buyer would lose all rights to include the VAT tax amount as a tax credit for the buyer in the case that the tax invoice is was filled our improperly or if it was not registered in the Registry. Therefore, it should be noted that the buyer has the right to include the amount of the value-added tax as a tax credit based on an invoice received late from the seller. For this, in addition to the VAT tax return, the buyer should submit Annex 8 of the declaration “Disclaimer regarding the Supplier’s provision of a tax invoice (his violation of the order of the completion and / or order of registration in the Tax Invoice


34

ціях відсутні норми, що до яких платник податку – покупець назавжди втрачає право на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту покупця, якщо податкова накладна заповнена з порушеннями або не зареєстрована в Реєстрі. Тому слід зазначити, що покупець має право включити суму податку на додану вартість на підставі податкової накладної, отриманої з запізненням, до податкового кредиту покупця, та разом з податковою декларацією з податку на додану вартість слід подати додаток 8 до декларації «Заява про відмову постачальника надати податкову накладну (порушення ним порядку заповнення та / або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних) (Д8)» та копії первинних документів по такій операції. Крім того відсутня вимога щодо включення ПДВ до складу податкового кредиту на підставі скарги, поданої в звітному періоді, а саме в періоді складання самої податкової накладної. Виходячи з вищенаведеного, на наш погляд, платник податку – покупець має право на подання скарги (Д8) до декларації разом з копіями первинних документів протягом 365 календарних днів з дати складання податкової накладної. Наталія Коломієць

Registry) (D8)” and copies of primary documents regarding this operation. In addition, there is no requirement for the inclusion of VAT as a tax credit on the basis filed in the respective period, and namely the period in which the tax invoice itself is prepared. Based on the foregoing, in our opinion, the taxpayer-buyer has the right to file a formal complaint (D8), which shall be submitted along with copies of the relevant source documents within a period for 365 calendar days from the date that the tax invoice was originally issued.

Natalia Kolomiets


Дайджест 35 піврічне видання | випуск #6

ПІЛЬГИ ДЛЯ IT КОМПАНІЙ

BENEFITS FOR IT COMPANIES

очинаючи з 1 січня 2013 року вступили в силу зміни до Податкового Кодексу України в частині оподаткування компаній IT-галузі, що були прийняті 05 липня 2012 р. Законом № 5091 «Про внесення змін до розділу XX “Перехідні положення” Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції».

П

tarting from January 1, 2013, amendments to the Tax Code of Ukraine regarding the taxation of companies working in the IT sphere, which were adopted on July 5, 2012, will finally come into effect. The legislation being referenced here is Law of Ukraine no. 5091 “On Amendments to section XX “Transitional Provisions” of the Tax Code of Ukraine regarding particularities of the taxation of businesses in the software products industry”.

Коротко нагадаємо історію питання. IT галузь вже проходила етап змін та реформ у 2011 році, коли послуги з розроблення, постачання, тестування програмного забезпечення та інші подібні послуги не обкладалися податком на додану вартість. Життя цієї норми було недовгим – вона проіснувала лише перше півріччя 2011р., але і за цей короткий час вона змусила понервувати керівників та бухгалтерів ІТ компаній: перерозподіл ПДВ, окремий облік операцій, що оподатковуються і не оподатковуються ПДВ – це ще не повний перелік труднощів, з якими вони зіткнулися на практиці. А ті компанії, що займалися виключно наданням послуг програмної індустрії, навіть почали відмовлятися від статусу платника податку на додану вартість та «здавати» свої свідоцтва платників ПДВ. І тепер у 2013 році IT галузь знову спіткали зміни, що, нажаль, свідчить про нестабільність податкової системи в Україні. В остаточному прийнятому варіанті Закону пільги передбачаються лише з двох видів податків – податку на додану вартість та податку на прибуток підприємств, а основні зміни полягають у наступному:

Let us briefly recall the background to this question. In Ukraine, the IT industry has already gone through a phase of changes and reform in 2011, at which time services pertaining to the development, delivery, software testing and other services were not subject to payment of value-added tax (VAT). The life of this standard rule did not last long; in fact, it lasted for only the first half of 2011. However, in the short time of its existence, it did manage to significantly complicate the lives of IT managers and accountants of such companies in dealing with such questions as the redistribution of VAT, keeping separate records for transactions that are subject to VAT payment and those that exempt from VAT. This is not even a comprehensive list of the challenges they actually encountered in their business practices. And those companies that were engaged exclusively in providing services to the software industry even started to refuse their status as a VAT taxpayer and “surrender” their identification as VAT payers. Now, in 2013, the IT industry is once again faced with the need to deal with new amendments, which unfortunately points to the instability of the taxation system in Ukraine. The final version of the adopted Law stipulates that benefits are only provided with respect to two types of taxes – value

1)

Податок на додану вартість – з 1

S


36

2)

січня 2013 по 1 січня 2023 р. звільняється від оподаткування ПДВ операції з поставки програмної продукції, до якої відносяться для цілей цієї пільги лише: результат комп’ютерного програмування у вигляді операційної системи, системної, прикладної, розважальної та / або навчальної комп’ютерної програми (їх компонентів), а також у вигляді інтернетсайтів та / або онлайн-сервісів; криптографічні засоби захисту інформації. Податок на прибуток підприємств – ставка податку на прибуток підприємств для суб’єктів програмної індустрії з 01 січня 2013 по 01 січня 2023 р. становить 5%. Види економічної діяльності, що дають можливість застосовувати пільги з податку на прибуток, є наступними: видання програмного забезпечення; комп’ютерне програмування та всі види діяльності з написання, модифікування, тестування і забезпечення технічною підтримкою, документування програмного забезпечення; консультування з питань інформатизації; діяльність з керування комп’ютерним устаткуванням; створення та впровадження інформаційно-технічних комплексів; оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність.

До того ж суб’єкт господарювання, що претендує на отримання статусу суб’єкта індустрії програмної продукції, має протягом попередніх чотирьох послідовних звітних (податкових) кварталів сукупно одночасно відповідати таким критеріям: питома вага доходів суб’єкта від

added tax and corporate income tax. The main changes that are being implemented are as follows: 1)

2)

Value added tax – from January 1, 2013 to January 1, 2023, the distribution of specific software products shall be exempt from VAT, which, for the purposes of this benefit, only includes the following: the result of computer programming in the form of an operating system, or else system, application, entertainment and / or educational computer software (components), as well as Internet sites and / or online services; cryptographic means of protecting information. Corporate income tax – for the period January 1, 2013 to January 1, 2023, the tax rate on business profits for companies operating in the software industry is set at 5%. The following business activities will allow companies to benefit from these exemptions for income tax: publishing software; computer programming and all areas of activity with respect to writing, modifying, testing, and technical support, documentation, software; consulting with respect to informational support; activities regarding computer facilities management; developing and implementing information technology systems; data processing, posting / hosting information on websites and related activities.

Moreover, companies that apply for the status as a business in the software products industry, within the previous four consecutive tax reporting quarters, must aggregately and simultaneously adhere to the following criteria:


Дайджест 37 піврічне видання | випуск #6

здійснення видів економічної діяльності, вказаних вище, становить не менш як 70 відсотків доходів від усіх видів економічної діяльності з реалізації товарів, виконання робіт, надання послуг; первісна вартість основних засобів та / або нематеріальних активів суб’єкта перевищує 50 розмірів мінімальної заробітної плати, установленої законом на 1 січня звітного (податкового) року; у суб’єкта відсутній податковий борг; щодо суб’єкта судом не прийнято постанови про визнання боржника банкрутом відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Окремі норми передбачені для новоутворених суб’єктів індустрії програмної продукції. За умови відповідності критеріям та надання послуг, що вказані вище, підприємство для отримання статусу суб’єкта підприємницької діяльності має подати до органу державної податкової служби реєстраційну заяву разом із фінансовою звітністю та копіями певних первинних документів. Як це часто буває, наміри законотворців були начебто досить добрі для галузі та бізнесу. Але Закон №5091 мав складний шлях розвитку і в результа- СТАВКА ПОДАТКУ ті бізнес отримав НА ПРИБУТОК не зовсім те, на ПІДПРИЄМСТВ що сподівався.Як і ДЛЯ СУБ’ЄКТІВ можна було очіку- ПРОГРАМНОЇ ІНДУСТРІЇ вати, передумова- СТАНОВИТЬ 5% ми Закону про особливості оподаткування суб’єктів індустрії програмної продукції мало б бути бажання держави підтримати українську індустрію програмної продукції в умовах, коли ця індустрія перебуває в стадії становлення і активного розви-

the proportion of income subject to the implementation of the abovementioned business activities, represent at least 70 percent of the revenues from all types of economic activity in terms of the sale of goods, works and services; the original value of fixed assets and / or intangible assets is equal to more than 50 times the minimum wage as established by law as of January 1 of the tax reporting year; the business entity does not have any tax debts; no court has made an order of a bankruptcy in relation to the business entity, in accordance with the Law of Ukraine “On restoring the debtor’s solvency or declaring bankruptcy”. Separate rules are provided for newly formed entities engaged in the software products industry. In the case that a business satisfies the criteria and provision of the services listed above, in order for the company to obtain the status of a business entity, it must submit the relevant registration statement to the state tax service, accompanied by the financial statements and copies of certain original documents. As often happens, the intentions of the legislators were indeed good enough for industry and business. But Law no. 5091 was characterized THE TAX RATE ON by a difficult history development BUSINESS PROFITS of FOR COMPANIES and, as a result, the OPERATING IN THE business community SOFTWARE INDUSTRY ended up receiving a IS SET AT 5% bill that was not quite what it had been hoping for.As we might have expected, one of the prerequisites of the Law on the peculiarities of taxation of the software products industry must be willingness on the part of the Ukrainian government to support the software products industry


38

тку. Оскільки в Україні сформувався дуже потужний інтелектуальний потенціал і високі темпи зростання (в середньому до 40 % на рік) саме у сфері програмної продукції. Так, перший варіант особливостей оподаткування передбачав також пільгову ставку з податку на доходи фізичних осіб (5%) з 1 січня 2013 року. Хо- ВИСОКІ ТЕМПИ четься також зга- ЗРОСТАННЯ У дати законопроект СФЕРІ ПРОГРАМНОЇ №8267 «Про дер- ПРОДУКЦІЇ – жавну підтримку В СЕРЕДНЬОМУ ДО розвитку індустрії 40% НА РІК програмної продукції», що мав на меті внести зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», встановивши пільговий розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для суб’єктів господарювання індустрії програмної продукції. Але він так і не був прийнятий, оскільки, на думку Президента, даний Закон є не чим іншим як порушенням конституційних принципів захисту державою усіх суб’єктів права власності і господарювання, їх рівності перед законом, а також може призвести до суттєвого обмеження існуючих за чинними законами можливостей відповідних громадян у реалізації належного їм права на соціальний захист. Хоча, звісно, справжня причина його відхилення є втрати Пенсійного Фонду України, а відповідно необхідність дотацій з Державного бюджету України. На жаль, прийнятий варіант Закону №5091, а також неприйняття Законопроекту №8267 не відобразили у собі головну ідею даної новації – стимулювання індустрії програмної продукції. Податкові пільги для ІТ галузі були реалізовані у достатньо скороченому вигляді, а деякі з них можуть виявитися малодоступними. Не виключається і мож-

at a time when the industry is still in its infancy and is still in a stage of active development.This is the case due to the fact that Ukraine has already formed a very powerful intellectual potential and enjoys high growth rates (an average of 40% per year) specifically in the software products segment. The first version of the particularities HIGH GROWTH RATES IN THE of taxation stipulated SOFTWARE PRODUCTS a reduced taxation on personal SEGMENT – rate (5%) AN AVERAGE OF 40% income PER YEAR beginning on January 1, 2013. We would like to mention bill no. 8267 “On state support of the software products industry”, which was originally intended to introduce amendments to the Law of Ukraine “On the collection and archiving of the single contribution for obligatory state social insurance”, which set the size of a single premium discount for obligatory state social insurance for business entities in the software products industry. However, it was not accepted due to the fact that, according to the President, this Law is nothing more than a violation of the constitutional principles of state protection of all subjects of legislation on ownership and business, and their equality before the law and that it would lead to a substantial limitation, according to legislation currently in force, of respective citizens’ capabilities in terms of implementing their rights to social protection. Although, of course, the real reason its exclusion is that the Pension Fund of Ukraine has suffered losses, and therefore, there exists the need for it to receive subsidies from the state budget. Unfortunately, the adopted Law no. 5091, and the fact that bill no. 8267 was not adopted did not include the main idea of the new changes – namely, encouraging the growth of the software products industry. Tax incentives for the IT industry have been implemented in the industry


Дайджест 39 піврічне видання | випуск #6

ливість конфліктів між платниками податків та податковими органами, наприклад, при визначенні видів економічної діяльності. Розмитість видів економічної діяльності є підґрунтям для маніпуляцій. Крім того, звільнення від оподаткування ПДВ та зниження ставки з податку на прибуток, нажаль, не буде мати значних позитивних змін у зменшенні податкового тягаря компаній IT галузі. Справа в тому, що найбільший вид видатків таких компаній є саме оплата праці IT спеціалістів як найвагомішо- РОЗМИТІСТЬ ВИДІВ го ресурсу компа- ЕКОНОМІЧНОЇ нії, а тому реаль- ДІЯЛЬНОСТІ Є ним позитивним ПІДҐРУНТЯМ ДЛЯ зрушенням було б МАНІПУЛЯЦІЙ зменшення ставки податку на доходи фізичних осіб та ЄСВ. Прийняття змін, навіть позитивних, з такою швидкістю та необхідність бізнесу підлаштовуватися під нові норми є явищем неоднозначним, так як свідчить про недотримання головних принципів стабільності і системності законодавства. Додатковими труднощами при використанні податкових пільг є окремий облік доходів та витрат при веденні діяльності у ІТ галузі, а також необхідність розподілу вхідного податку на додану вартість. Це вимагає відповідного технічного забезпечення від підприємства. Тому у даному питанні не варто поспішати, а зважити всі «за» та «проти», оскільки використання податкової пільги має надзвичайно серйозну відповідальність – штрафні санкції, які у разі порушення норм законодавства можуть бути досить значними, а плюсів у прийнятому законопроекті порівняно з його попередньою версією не так вже й багато. Ганна Стешенко

in a rather abbreviated form, and some of them may be difficult to access. We also cannot rot rule out the possibility of conflicts arising between taxpayers and tax authorities, for example, in determining the types of business / economic activity. Smooth economic activity essentially forms the basis for manipulation. In addition, the exemption from VAT payment and a reduced corporate profit tax rate, unfortunately, will not have a significant positive effect in terms of reducing the tax burden on companies SMOOTH in the IT industry. The ECONOMIC ACTIVITY fact that the largest ESSENTIALLY FORMS type of expenditure THE BASIS FOR for such companies is MANIPULATION specifically covering the labor costs of IT specialists, as a significant resource of the company, and therefore, any real positive changes would entail reducing the tax rate for personal income tax and ERUs. The adoption of even positive amendments so quickly and the need for businesses to adapt to new regulations remain an ambiguous phenomenon. This is indicative of the failure to satisfy the basic principles with respect to stability and the systematization of legislation. Additional difficulties in taking advantage of tax benefits lies in the fact that business entities require a separate record of income and expenses while conducting activities in the IT industry, as well as the requirement to allocate incoming VAT. This requires appropriate technical support on the part of the company. Therefore, in this regard, a company should not hurry, but rather take the time to weigh all the “pros” and “cons” due to the fact that using tax incentives is a very serious responsibility penalties in the case that the law is violated can be significant. On the other hand, there are not so many advantages entailed in the adopted legislation in comparison to its previous version. Hanna Steshenko


40


Дайджест 41 піврічне видання | випуск #6

ЗНАННЯ ЗАКОНІВ, НА ВІДМІНУ ВІД ЇХ РОЗУМІННЯ, НЕ ГАРАНТУЄ УСПІШНОГО ВИРІШЕННЯ МОЖЛИВИХ СУПЕРЕЧОК. БОГДАНА ЧОБАН, керівник юридичної практики в EBS


42

KNOWLEDGE OF LAWS, AS OPPOSED TO THEIR UNDERSTANDING, DOES NOT GUARANTEE THE SUCCESSFUL SETTLEMENT OF POSSIBLE DISPUTES. BOGDANA CHOBAN, Practice Leader of Legal services at EBS

ТОВАРИСТВО ЧИ ПРЕДСТАВНИЦТВО? LLC OR REPRESENTATIVE OFFICE?

ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ PECULIARITIES IN REGARDS TO ADVERTISING MEDICAMENTS

ПЕРЕВІРКИ ПОДАТКОВОЮ МІЛІЦІЄЮ, ДО ЧОГО ГОТУВАТИСЯ? INSPECTIONS BY TAX OFFICERS, HOW TO PREPARE FOR THEM?

43 47 57

Використані в даному розділі картини належать художнику – Вінсент Ван Гог.


Дайджест 43 піврічне видання | випуск #6

ТОВАРИСТВО ЧИ ПРЕДСТАВНИЦТВО?

LLC OR REPRESENTATIVE OFFICE?

оли компанія-нерезидент планує заснувати комерційну присутність в Україні і звертається за порадою до юристів, ті здебільшого пропонують два варіанти: заснування товариства з обмеженою відповідальністю (далі – товариство) або відкриття представництва іноземного суб’єкта господарської діяльності (далі – представництво). В залежності від цілей створення представництва поділяються на (1) представництва, що не здійснюють самостійно господарську діяльність, або «представництво іноземної компанії» та (2) представництва, що здійснюють господарську діяльність, та відповідно до Податкового кодексу мають статус «постійне представництво». Нижче ми порівнюємо Товариство з Постійним представництвом. І розглянемо переваги та недоліки кожного з них.

К

hen a non-resident company plans to establish a commercial presence in Ukraine and solicits a lawyer’s advice, the latter generally presents two options: establishing a limited liability company (hereinafter referred to as LLC) or opening a representative office of a foreign business entity (hereinafter referred to as a representative office). Depending on its ultimate objectives, a representative office is typically divided into two types: (1) a representative office that does not carry out any independent economic activity, or “a representative office of a foreign company” and (2) a representative office that is engaged in economic activities and, in accordance with the Tax Code of Ukraine, holds status as a “permanent establishment”. In this article, we shall compare the former to the latter version of representative office, and also review the advantages and disadvantages of each.

Постійне представництво – постійне місце діяльності, через яке повністю або частково проводиться господарська діяльність нерезидента в Україні, зокрема: місце управління; філія; офіс; фабрика; майстерня; установка або споруда для розвідки природних ресурсів; шахта, нафтова / газова свердловина, кар’єр чи будь яке інше місце видобутку природних ресурсів; склад або приміщення, що використовується для доставки товарів. Згідно із законодавством, представництво не має статусу юридичної особи, діє виключно від імені та в інтересах материнської компанії в межах повноважень, наданих голові представництва довіреністю від материнської компанії, тобто представництво не може діяти від свого власного імені та бути стороною в договірних стосунках. Будь-які права та зобов’язання, що виникають у діяльності представни-

A Permanent Representative Office is a fixed place of business through which the non-resident party carries out all or part of its economic activity in Ukraine. In particular, it is a place of management, a branch, office, factory, workshop, installation or facility for the exploration of natural resources, mines, oil / gas well, a quarry or any other site for extracting natural resources, warehouse or premises used for the delivery of goods. By law, a representative office that does not enjoy status as a legal entity acts solely on behalf of and in the interests of the parent company according to the powers granted to it by the company’s head to the representative office via power of attorney. In other words, the representative office is unable to operate on its own behalf and to become a party in a contractual relationship. Any rights and obligations that emerge as a result of representative offices’ activities in Ukraine shall create the respective rights

W


44

цтва в Україні, будуть створювати відповідні права та зобов’язання для материнської компанії. Постійне представництво може мати поточні рахунки в національній валюті типу «П». Рахунок типу «П» у національній валюті може використовуватися відповідно до правил, установлених для поточних рахунків юридичних осіб резидентів. Пред- ТОВАРИСТВО Є ставництву забо- ЮРИДИЧНОЮ ОСОБОЮ ронено користува- І МОЖЕ ОТРИМАТИ тися коштами, що БУДЬ-ЯКІ ЛІЦЕНЗІЇ отримані в укра- ТА ДОЗВОЛИ, А їнській гривні, для ПРЕДСТАВНИЦТВО – НІ здійснення певних видів розрахунків. Представництво має право використовувати означений рахунок для купівлі іноземної валюти з метою переказу коштів на рахунок виключно материнської компанії або на власний – для оплати праці працівників нерезидентів або виплати коштів на відрядження за кордон. Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, має статутний капітал, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Товариство наділене правоздатністю та має повноваження для здійснення підприємницької діяльності на території України. Товариство несе самостійну відповідальність (позивач / відповідач у суді), яка не поширюється на засновників (учасників) компанії. Відповідальність обмежується майном юридичної особи. У той час, коли товариство може купувати іноземну валюту для розрахунків за будь-якими зовнішньоекономічними договорами, представництво не має права використовувати кошти на своїх рахунках у гривні для інвестування. А розрахунки на території України з постачальниками / споживачами дане представництво має здійснювати лише в національній валюті. Інші важливі аспекти, що відрізняють

and obligations on the part of the parent company. A Permanent Representative Office may hold a type “P” current bank account in the national currency. A type “P” account in the national currency may be used in accordance with the regulations established for current accounts held by legal resident entities. A representative office is prohibited AN LLC IS A SEPARATE from using funds LEGAL ENTITY AND CAN obtained in Ukrainian OBTAIN ANY LICENSES hryvnia for certain AND PERMITS, WHILE kinds of business A REPRESENTATION – transactions. It has CANNOT the right to use the specified account to purchase foreign currency in order to transfer funds to the parent company or to independently pay non-resident employees for their labor or to make payments related to a business trip abroad. A Limited Liability Company is a legal entity with charter capital that is divided into shares and the size of these shares is determined by the constituent documents. The LLC is endowed with legal capacity and has the authority to carry out business activities within Ukraine. The LLC shall bear sole liability (i.e. as a plaintiff / defendant in court), which does not extend to the company’s founders (participants). Liability is limited to the property of the legal entity’s property. While an LLC is able to buy foreign currency to settle economic agreements, a representative office is not entitled to use the hryvnia held in its bank accounts for investment purposes. However, financial settlements transacted within Ukraine with suppliers / consumers should be carried out only in the local currency. Other important aspects that distinguish an LLC from a permanent representative office: registration of an LLC requires more effort and time than is the case for a representative office;


Дайджест 45 піврічне видання | випуск #6

товариство і постійне представництво: реєстрація товариства вимагає більше зусиль та часу, ніж представництва; товариство має отримати дозвіл на використання праці іноземців (ця процедура вимагає багато часу та документів, а сам дозвіл видається на один рік, але його дія може бути подовжена). Використання праці іноземців у представництві відбувається за умов отримання спеціальних службових карток (картки видаються Міністерством економічного розвитку та торгівлі, відділом роботи з іноземними представництвами); товариство є окремою юридичною особою і може отримати будь-які ліцензії та дозволи, необхідні для діяльності. Представництво не є юридичною особою, а отже, не може претендувати / подавати на отримання ліцензії; товариство своїм статусом юридичної особи захищає материнську компанію (засновника) від позовів, що виникли внаслідок діяльності товариства. Зауважимо, що у зв’язку зі зменшенням вимог щодо розміру статутного капіталу, зареєструвати товариство тепер дешевше, ніж представництво. Щодо систем оподаткування товариства та постійного представництва зазначимо, що вони обидва повинні бути зареєстровані як платники податків в Україні. Податкове законодавство дає чітке визначення постійного представництва, а з метою оподаткування термін «постійне представництво» включає будівельний майданчик, будівельний, складальний або монтажний об’єкт чи пов’язану з ними наглядову діяльність, якщо тривалість робіт, пов’язана з таким майданчиком, об’єктом чи діяль-

an LLC shall be authorized to use foreign labor (this procedure is timeconsuming and requires the processing of many documents, and the permit itself is issued for one year, although it may be extended), and the use of foreign labor at the representative office is subject to the acquisition of special official cards (such cards are issued by the Ministry of Economic Development and Trade, specifically by the Department for Working with Foreign Representative Offices); an LLC is a separate legal entity and can obtain any licenses and permits that are required for the operation, while a representation is not a legal entity and therefore, it cannot qualify / apply for a license; an LLC, due to its status as a legal entity, effectively protects its parent company (the founder) from any legal claims that may arise as a result of the LLC’s business activities. It is noteworthy that, due to the reduced requirements regarding the size of the share capital, it is now more affordable to register an LLC than a representative office. Regarding the tax systems for an LLC and permanent representative office, we note that they both must be registered as taxpayers in Ukraine. While tax legislation provides a definition of a permanent representative office, this differs for tax purposes, where the term “permanent establishment” involves the following: a building site, or some construction, assembly or installation project or related supervisory activities in the case that the duration of the work associated with this site, project or activity extends beyond six months; the provision of services (other than staffing services), including consulting services by the non-resident entity through its employees or other personnel who it has engaged for this purpose, but only if such activities are carried out in Ukraine


46

ністю, перевищує шість місяців; надання послуг (крім послуг з надання персоналу), у тому числі консультаційних, нерезидентом через співробітників або інший персонал, найнятий ним для таких цілей, але якщо така діяльність провадиться (в рам- ЗАРЕЄСТРУВАТИ ТОВАРИСТВО ТЕПЕР ках одного проекДЕШЕВШЕ, НІЖ ту або проекту, що ПРЕДСТАВНИЦТВО пов’язаний з ним) в Україні протягом періоду або періодів, загальна тривалість яких становить більш як шість місяців, у будь-якому дванадцятимісячному періоді; резидентів, які мають повноваження діяти від імені виключно такого нерезидента, що тягне за собою виникнення у цього нерезидента цивільних прав та обов’язків (укладати договори (контракти) від імені цього нерезидента; утримувати (зберігати) запаси товарів, що належать нерезиденту, із складу яких здійснюється поставка товару від імені нерезидента, крім резидентів, що мають статус складу тимчасового зберігання або митного ліцензійного складу). У будь-якому випадку мету створення та вид представництва варто закріпити у Положенні про постійне товариство. Подекуди в компаній-нерезидентів із часом виникають потреби розширити комерційну присутність в Україні до торгівлі / надання послуг та виробництва. Тому рекомендуємо ретельно обміркувати всі переваги та недоліки відкриття як представництва, так і товариства, і вибрати форму заснування комерційної присутності в Україні з урахуванням необхідних для діяльності аспектів. Ганна Глобіна

in any monthly period (as part of the same project or a project associated with it) during one or more periods, the total duration of which is more than six months; residents who have the authority to act exclusively on behalf of such a IT IS NOW MORE non-resident, which AFFORDABLE results in the nonassuming TO REGISTER AN resident civil rights and LLC THAN A REPRESENTATIVE OFFICE obligations (to enter into agreements and contracts on behalf of the non-resident; or that contain (store) stocks of goods, owned by non-residents, in warehouses that supply goods on behalf of the non-resident, except in the case of residents that have status as a temporary storage facility or customs licensed content). In any case, the purpose for establishing a representative office and the form that it takes should be fixed in the Regulations on the permanent LLC. Here and there, non-resident companies are gradually being faced with the necessity to expand their commercial presence in Ukraine to involve trade, the provision of services and production activities. Therefore, we recommend that companies carefully consider all of the advantages and disadvantages entailed in opening a representative office and an LLC in Ukraine, and that they choose the appropriate form for establishing a commercial presence in Ukraine, taking into consideration all of the necessary aspects in terms of their own activities. Ganna Globina


Дайджест 47 піврічне видання | випуск #6

ОСОБЛИВОСТІ РЕКЛАМИ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ

PECULIARITIES IN REGARDS TO ADVERTISING MEDICAMENTS

У

n connection with changes inlegislation governing issued in the sphere of health, the circulation of medicinal products and advertising, many questions have arisen for companies operating on the pharmaceutical market in Ukraine – these questions pertain to the process of promoting their products due to the fact that, as anticipated, these legislative changes envisage a number of restrictions on the advertising of medicinal products. As well, given the fact that the companies operating on the pharmaceutical market, in promoting their products, are primarily guided by the awareness that information about a particular product is distributed by and amongst medical practitioners and by various means, the following question arise: does this not conflict with requirements of the law and how is it possible to protect oneself or otherwise minimize risks? This article is dedicated specifically to exploring how, under the current conditions, it is possible to conduct advertising and promote products in a way that meets the requirements of current legislation.

зв’язку із внесенням змін до законодавства, що регулює питання у сфері охорони здоров’я, обігу лікарських засобів та реклами, у компаній, що працюють на фармацевтичному ринку України, постає досить багато питань у процесі просування власної продукції, оскільки, як і очікувалось, такими змінами законодавства було передбачено цілий ряд обмежень щодо реклами лікарських засобів. А враховуючи той факт, що компанії фармацевтичного ринку при просуванні своєї продукції в першу чергу орієнтуються на обізнаність про той чи інший продукт саме практикуючих лікарів та у різні способи поширюють інформацію про продукцію серед них, постає питання: чи не суперечить це вимогам закону та яким чином убезпечити себе або мінімізувати можливі ризики? Саме про те, як у нинішніх умовах можливо здійснювати рекламу та просування своєї продукції з урахуванням вимог чинного законодавства, і піде мова у цій статті. Передусім потрібно зазначити, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері охорони здоров’я щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок» від 20 грудня 2011 року № 4196-VI було внесено зміни до цілого ряду законів України у сфері охорони здоров’я, обігу лікарських засобів та реклами, зокрема в Закон України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 року № 123/96-ВР та в Закон України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР. Саме тому, правова оцінка порушених у цій статті питань

I

First of all, it should be noted that, according to the Law of Ukraine no. 4196-VI “On Amendments to Some Laws of Ukraine in the field of public health with respect to strengthening control over medicinal products, food products for special dietary consumption, functional food products and dietary supplements”, dated December 20, 2011, a number of laws of Ukraine were amended in the sphere of health, the circulation of medicinal products and advertising. In particular, this concerns Law of Ukraine no. 123/96-VR “On Medicinal Products”, dated April 4, 1996, and Law of Ukraine no. 270/96-VR “On Advertising”, dated July 3, 1996. This is namely the


48

має здійснюватись із врахуванням усіх нормативно-правових актів, що регулюють цю сферу правовідносин. По-перше потрібно визначитись із тим, які саме обмеження накладає закон на рекламні матеріали. Реклама лікарських засобів повинна містити: 1)

2)

3)

4)

5)

6)

Об'єктивну інформацію про лікарський засіб і здійснюватися таким чином, щоб було зрозуміло, що наведене повідомлення є рекламою, а рекламований товар є лікарським засобом; Вимогу про необхідність консультації з лікарем перед застосуванням лікарськогозасобу; Рекомендацію щодо обов’язкового ознайомлення з інструкцією на лікарський засіб; Текст попередження такого змісту: “Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров’я”, що займає не менше 15 відсотків площі (тривалості) всієї реклами; Реклама лікарських засобів не може містити посилань на терапевтичні ефекти стосовно захворювань, які не піддаються або важко піддаються лікуванню; У рекламі лікарських засобів забороняється розміщення: відомостей, які можуть справляти враження, що за умови застосування лікарського засобу консультація з фахівцем не є необхідною; відомостей про те, що лікувальний ефект від застосування лікарського засобу є гарантованим; зображень зміни людського тіла або його частин внаслідок хвороби, поранень; тверджень, що сприяють виникненню або розвитку страху захворіти або погіршити стан свого здоров’я через невикористання лікарських засобів, що рекламуються;

reason that the legal assessment of the issues we are addressing in this article should take into account all existing laws and regulations governing this sphere of legal relations. First, we should determine specifically what restrictions exist regarding the law on advertising materials. The advertising of medicinal products is subject to inclusion of the following: 1)

2)

3)

4)

5)

6)

Objective information on the medicinal product and it should be implemented in a way that it is clear that this particular message is an advertisement and that the advertised product is a medicinal product; An indication of the requirement for the user to consult a doctor before using this medicine; The recommendation for the user to mandatorily read the instructions about how to use this medicine; Awarning text that reads as follows: “Self-treatment may be harmful to your health”, and this message should occupy at least 15 percent of the area (length) of all advertising; Advertising of medicinal products may not contain references to therapeutic effects in relation to illnesses that do not respond to or are difficult to treat; It is prohibited to include the following elements in any advertising of medicinal products: information that may give the impression that use of the medicinal product means that the patient no longer needs to consult with a specialist; information entailing a guarantee of the therapeutic effect of the medicinal product; images to change in the human body or its parts as a result of illness or injury; any statement contributing to the development of fear of becoming sick or


Дайджест 49 піврічне видання | випуск #6

7)

8)

тверджень, що сприяють можливості самостійного встановлення діагнозу для хвороб, патологічних станів людини та їх самостійного лікування з використанням медичних товарів, що рекламуються; посилань на лікарські засоби як на найбільш ефективні, найбільш безпечні, виняткові щодо відсутності побічних ефектів; порівнянь з іншими лікарськими засобами з метою посилення рекламного ефекту; посилань на конкретні випадки вдалого застосування лікарських засобів, медичних виробів, методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації; рекомендацій або посилань на рекомендації медичних працівників, науковців, медичних закладів та організацій щодо рекламованих товарів чи послуг; спеціальних виявлень подяки, вдячності, листів, уривків із рекомендаціями, розповідями про застосування та результати дії рекламованих товарів чи послуг від окремих осіб; зображень і згадок імен відомих людей, героїв кіно-, теле- та анімаційних фільмів, авторитетних організацій; інформації, що може вводити споживача в оману щодо складу, походження, ефективності, патентної захищеності товару, що рекламується. У рекламі лікарських засобів забороняється участь лікарів та інших професійних медичних працівників, а також осіб, зовнішній вигляд яких імітує зовнішній вигляд лікарів; Забороняється вміщувати в рекламі лікарських засобів інформацію, яка дозволяє припустити, що лікарський засіб є харчовим, косметичним чи іншим споживчим товаром

7)

that one’s health condition will worsen as a result of not using the drugs being advertised; any statement contributing to the possibility of self-diagnosis for a person’s illness or pathological condition and their self-treatment with the use of the medical products being advertised; reference to the medicinal products being advertised as being the most effective, the safest, and exceptional with respect to the absence of any side effects; comparisons with other medicinal products in order to enhance the advertising effect; reference to specific cases involving the successful application of the medicinal products, medical devices, preventative methods, diagnosis, treatment and rehabilitation; recommendations or reference to recommendations that have been issued by health professionals, scientific researchers, health care institutions and organizations about the advertised goods or services; special expressions of gratitude, appreciation, letters, extracts from such recommendations, stories from individuals about the use and the results concerning the effect of the advertised goods or services; images and mentions of the names of famous people, film, television and animated film heroes, or reputable organizations; information that could otherwise mislead consumers about the composition, origin, efficiency, or patent protection of the advertised product. The participation of physicians and other medical professionals, as well as individuals whose appearance mimica doctor’s appearance, is prohibited in advertisements about medicinal products;


50

або що безпечність чи ефективність цього засобу обумовлена його природним походженням; 9) У рекламі товарів, що не належать до лікарських засобів, а також у рекламі харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок забороняється посилатися на те, що вони мають лікувальні властивості; 10) Забороняється реклама нових лікарських засобів, які знаходяться на розгляді в установленому порядку, але ще не допущені до застосування; Крім іншого, реклама лікарських засобів повинна відповідати загальним положенням та загальним вимогам щодо реклами відповідно до Закону України «Про рекламу», вимогам щодо порівняльної реклами відповідно до ст. 7 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції», а також не бути інформацією, що вводить в оману, за визначенням ст. 15-1 Закону України «Про захист від недобросовісної конкуренції» тощо. По-друге, необхідно визначитись, які саме рекламні матеріали взагалі не можна роздавати лікарям, а які можна без обмежень встановлених Законом. Відповідно до Закону України «Про рекламу» в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері охорони здоров’я щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок» від 20 грудня 2011 року № 4196-VI та згідно із Законом України «Про лікарські засоби» в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері охорони здоров’я щодо посилення

8)

In advertisements of medicinal products, it is prohibited to include information suggesting that the medicinal product is a foodstuff, cosmetic or other consumer product, or that the product’s safety or efficacy is due to its natural occurrence; 9) In advertising of goods that are not related to medicinal products and in the advertising of foods for special dietary intake, functional foods and dietary supplements, it is prohibited to refer to the such products as having medicinal properties; 10) The advertising of new medicinal products, which are under consideration in due course, but have not yet been approved for use. Among other things, advertising of medicinal products must comply with the general provisions and general requirements for advertising in accordance with the Law of Ukraine “On Advertising” and the requirements for comparative advertising according with Article 7 of the Law of Ukraine “On Protection Against Unfair Competition”, and the information presented therein must not be misleading, according to the definition of Article 15-1 of the Law of Ukraine “On Protection Against Unfair Competition” and others. Second, you must determine what kind of promotional materials should never be distributed to doctors, and which ones you can freely distribute to them as defined by law. The Law of Ukraine “On Advertising”, in the statutory wording of Law of Ukraine no. 4196-VI “On Introducing Amendments to Some Laws of Ukraine in the field of public health in relation to strengthening control over medicinal products, foods for special dietary consumption, functional food products and dietary supplements”, dated December 20, 2011, and Law of Ukraine “On Medicines” in the statutory wording of Law of Ukraine no. 4196-VI “On Amendments


Дайджест 51 піврічне видання | випуск #6

контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок» від 20 грудня 2011 року № 4196-VI, передбачено: дозволяється реклама ОТС лікарських засобів (крім тих, які внесені до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів); Тобто, у випадку, якщо лікарський засіб не належить до Rx лікарських засобів, а також не включений до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів, встановлених центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров’я, рекламу та будь-яку іншу інформацію щодо таких лікарських засобів можна замовляти для розповсюдження та вільно розповсюджувати. забороняється реклама Rx лікарських засобів, а також внесених до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів; Тобто, встановлено повну заборону щодо реклами Rx лікарських засобів. дозволяється поширення «інформації про лікарські засоби» (у тому числі препарати, що не зареєстровані або перебувають на стадії розроблення чи впровадження у виробництво), включаючи назву, характеристику, лікувальні властивості, можливу побічну дію шляхом публікації у виданнях, призначених для медичних та фармацевтичних працівників, а також у матеріалах, що розповсюджуються на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики.

to Some Laws of Ukraine in the field of public health in regards to strengthening control over medicinal products, foods for special dietary consumption, functional food products and dietary supplements”, dated December 20, 2011, stipulates the following: OTC (“Over the Counter” = freely sold pharmaceuticals) advertising is permitted for medicinal products (with the exception of those medicinal products included in the list of those for which advertising is prohibited); In other words, if a medicinal product is not an Rx medicinal product (a medicine for which a prescription is required for purchase), and if it is not included in the list of medicinal products, the advertising of which is prohibited, as determined by the central executive authority body in the sphere of health, then advertisements and any other information regarding such medicinal products may be ordered for distribution and freely distributed. the advertising of Rx medicinal products is prohibited, as well as those that have been included in the list of medicinal products, the advertising of which is prohibited; This is to say that an outright ban has been placed on the advertising of Rx medicinal products. it is permitted to distribute “information on medicinal products” (including products that have not yet been registered or that are currently under development or are being produced), including the products title, description, therapeutic properties, and possible side effects, by publishing it in journals for medical and pharmaceutical


52

Тобто, законодавчо встановлена можливість поширення інформації про ОТС та Rx препарати, спрямована для підтримання обізнаності лікарів про них. Інформація щодо лікарських засобів не має містити рекламних зображень, слоганів, закликів, оціночних суджень та іншої характерної для реклами інформації, а має містити лише інформацію щодо назви, характеристик, лікувальних властивостей, можливої побічної дії. Причому, така інформація має бути опублікована у виданнях, МОЖЛИВІСТЬ призначених ви- ПОШИРЕННЯ ключно для медич- ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОТС них та фармацев- ТА RX ПРЕПАРАТИ тичних працівників, а також може міститись у матеріалах, що розповсюджуються на спеціалізованих семінарах, конференціях, симпозіумах з медичної тематики. Досить поширена думка, що при передачі рекламних матеріалів лікарям, необхідно отримувати їх письму згоду на це, що начебто мінімізує потенційні ризики. Тож, чи дійсно необхідна письмова згода лікаря на отримання рекламних матеріалів? Для відповіді на це питання передусім необхідно визначитись, чи є інформація, що передається лікареві, рекламою лікарського засобу. Це обумовлено тим, що відповідно до ст. 1 Закону України «Про рекламу» рекламою є інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких осіб чи товару. При цьому споживачі реклами визначені як невизначене коло осіб, на яких спрямована реклама. Але в нашому випадку інформаційні буклети та зразки лікарських засобів призначені не для споживачів (хворих), а для відповідної інформованості лікарів, які мають право виписувати рецепти на такі лікарські засоби.

workers, as well as in materials distributed at specialized seminars, conferences, and symposia on medical topics. Namely, the law has provided for the possibility of the dissemination of information on OTC and Rx medicines, which is aimed at maintaining doctors’ awareness of them. Moreover, information on medicinal products must not contain advertising images, slogans, pitches, estimates and other THE POSSIBILITY OF typical advertising but THE DISSEMINATION OF information, INFORMATION ON OTC instead should only AND RX MEDICINES contain information regarding the names of the respective medicinal products, their characteristics, therapeutic properties and possible side effects. Moreover, this information should be published in publications that are intended exclusively for medical and pharmaceutical workers, and can also be found in materials that are distributed at specialized seminars, conferences and symposia on medical topics. It is fairly widely believed that, while providing promotional materials to doctors, it is necessary to first obtain their written consent to do so in order to minimize potential risks. So we should ask whether it is really necessary to obtain the written consent of a doctor in order to provide him or her with promotional materials? To answer this question, it is first necessary to determine whether the information that is presented to doctors should be deemed as advertisements for medical products. This is due to the fact that, in accordance with Article 1 of the Law of Ukraine “On Advertising”, advertising constitutes information about a person or a product, which is distributed in any form by any means and is intended to form or maintain advertising consumers’ awareness and their interest with respect to such persons or goods. Thus


Дайджест 53 піврічне видання | випуск #6

Потрібно зазначити, що п. 1.1 «Правил виписування рецептів та вимог-замовлень на лікарські засоби і вироби медичного призначення, Порядку відпуску лікарських засобів і виробів медичного призначення з аптек та їх структурних підрозділів, Інструкції про порядок зберігання, обліку та знищення рецептурних бланків та вимог-замовлень», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 липня 2005 року № 360 передбачено, що рецепти на лікарські засоби МЕДИЧНОЮ І і вироби медично- ФАРМАЦЕВТИЧНОЮ го призначення ви- ДІЯЛЬНІСТЮ МОЖУТЬ писуються лікаря- ЗАЙМАТИСЯ ОСОБИ, ми закладів охо- ЯКІ МАЮТЬ ВІДПОВІДНУ рони здоров’я не- СПЕЦІАЛЬНУ ОСВІТУ залежно від форм І ВІДПОВІДАЮТЬ власності та підпо- ЄДИНИМ рядкування, згід- КВАЛІФІКАЦІЙНИМ но з видами медич- ВИМОГАМ ної практики, на які було видано ліцензію МОЗ України та відповідно до лікарських посад. Відповідно до ст. 74 Основ законодавства України про охорону здоров’я передбачено, що медичною і фармацевтичною діяльністю можуть займатися особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам. Відповідно до п. 3.7 «Положення про атестацію лікарів», затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 грудня 1997 р. № 359 передбачено, що кваліфікація присвоюється лікарям-спеціалістам зі стажем роботи з певної спеціальності, які мають необхідну теоретичну та практичну підготовку за своєю спеціальністю, володіють сучасними методами профілактики, діагностики і лікування хворих. Відповідно до ст. 2 Закону України «Про лікарські засоби», лікарські засоби визначені як речовини або їх суміші природного, синтетичного чи біо-

consumers of advertising are defined as an indefinite number of persons to whom the advertisement is directed. However, in this case, information leaflets and samples of medicinal products are not intended for consumers (patients), but are rather used in order to raise the awareness of those physicians with the right to prescribe such medicine. It should be noted that Article 1.1 “Regulations for writing prescriptions and required orders for medicinal products and medical supplies, MEDICAL AND the Procedure for PHARMACEUTICAL dispensing medicinal and ACTIVITY ARE products medical supplies PRACTICES THAT MAY pharmacies ENGAGE PERSONS from WITH APPROPRIATE and their structural Instructions SPECIAL EDUCATION units, AND WHO MEET THE on the order for the inventory SINGLE QUALIFICATION storage, disposal of REQUIREMENTS and prescription forms and required orders”, approved by Ministry of Health Decree no. 360, dated July 19, 2005, stipulates that prescriptions for medicine and medical supplies shall be prescribed by doctors of health facilities, regardless of their ownership and subordination, in accordance with the views of medical practice, for which the Ministry of Health of Ukraine License was awarded and according to the medical profession. In accordance with Article 74, the Basic Laws of Ukraine on Health stipulate that medical and pharmaceutical activity are practices that may engage persons with appropriate special education and who meet the single qualification requirements. According to Section 3.7, “Regulations on the certification of doctors”, approved by Ministry of Health Decree no. 359, dated December 19, 1997, this stipulates that the qualification is assigned to specialist doctors who have been working at a particular profession, who have undergone the necessary program of theoretical and


54

технологічного походження, які застосовуються для запобігання вагітності, профілактики, діагностики та лікування захворювань людей або зміни стану і функцій організму. Отже, враховуючи вищевказане, можна дійти висновку, що лікарі, які мають право виписувати рецепти на лікарські засоби, не є споживачами реклами лікарських засобів у розумінні ст. 1 Закону України «Про рекламу». Відповідно, ін- ІНФОРМАЦІЙНІ формаційні букле- БУКЛЕТИ, ПОШИРЮВАНІ ти, поширювані се- СЕРЕД ЛІКАРІВ - НЕ Є РЕКЛАМНИМИ ред лікарів, не є ЗАСОБАМИ рекламними засобами, якими у ст. 1 Закону про рекламу визначено засоби, що використовуються для доведення реклами до її споживача. Хоча ця позиція є досить спірною і практичне застосування її можливе лише у випадку, якщо інформаційні буклети не міститимуть формальних ознак реклами або, взагалі, враховуючи вимоги Закону України «Про лікарські засоби» від 4 квітня 1996 року № 123/96-ВР в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері охорони здоров’я щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок» від 20 грудня 2011 року № 4196-VI, матимуть всі ознаки виключно «інформації про лікарські засоби», тобто міститимуть інформацію про лікарські засоби (у тому числі препарати, що не зареєстровані або перебувають на стадії розроблення чи впровадження у виробництво), включаючи назву, характеристику, лікувальні властивості, можливу побічну дію, розміщену (опубліковану) у виданнях, призначених виключно для медичних та фармацевтичних працівників.

practical training in their specialty, and who have been trained in modern methods of prevention, diagnosis and the treatment of patients. In accordance with Article 2 of the Law of Ukraine “On Medicinal Products”, medicinal products are defined as substances or mixtures of natural, synthetic or biotechnological origin, which are used for the purposes of preventing pregnancy, or for the prevention, and THE INFORMATION diagnosis treatment of human LEAFLETS THAT ARE DISTRIBUTED TO diseases or to bring DOCTORS ARE NOT about changes in DEEMED AS MEANS OF one’s state and bodily ADVERTISING MEDIA functions. Thus, taking into consideration everything that is written above, it can be logically concluded that doctors who have the right to prescribe medicinal products are not consumers of advertising about medicinal products within the meaning of Article 1 of the Law of Ukraine “On Advertising”. Accordingly, the information leaflets that are distributed to doctors are not deemed as means of advertising media, which, in Article 1 of the Law on Advertising, is identified as means used to disseminate advertising to its consumers. However, this position is quite controversial, and its practical application is possible only in the case that the information booklets contain no formal signs or advertising or that they, in general, take into account the requirements of the Law of Ukraine no. 123/96-VR “On Medicinal Products”, dated April 4, 1996, and Law of Ukraine no. 4196-VI “On amendments to some Laws of Ukraine in the field of health in regards to strengthening control over medicines, foods for special dietary consumption of functional foods and dietary supplements”, dated December 20, 2011, and that they exhibit all the features only in terms of “information on the medicinal products”, i.e. that the contain information on the medicinal products (including


Дайджест 55 піврічне видання | випуск #6

Що стосується необхідності отримання письмової згоди лікарів на отримання рекламних матеріалів, потрібно зазначити, що за результатами юридичного аналізу Закону України «Про рекламу» від 3 липня 1996 року № 270/96-ВР в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері охорони здоров’я щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного спо- НЕОБХІДНІСТЬ живання, функці- ОТРИМАННЯ ПИСЬМОВОЇ ЗГОДИ ональних харчоЛІКАРЯ НА ОТРИМАННЯ вих продуктів та діРЕКЛАМНИХ МАТЕРІАЛІВ єтичних добавок» від 20 грудня 2011 року № 4196-VI вбачається, що цим законом жодним чином не передбачена необхідність отримання письмової згоди лікаряна отримання рекламних матеріалів. І це очевидно, адже Законом України «Про рекламу» в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері охорони здоров’я щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок» від 20 грудня 2011 року № 4196-VI у сукупності із Законом України «Про лікарські засоби» в редакції Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері охорони здоров’я щодо посилення контролю за обігом лікарських засобів, харчових продуктів для спеціального дієтичного споживання, функціональних харчових продуктів та дієтичних добавок» від 20 грудня 2011 року № 4196-VI передбачена можливість вільного поширення реклами ОТС препаратів (крім тих, які внесені до переліку заборонених до рекламування лікарських засобів) із врахування спеціальних вимог, передбачених цими законами, проте встановлена повна заборона рекла-

preparations that are not registered or that are currently under development or that are being produced), including their name, description, therapeutic properties, and any possible side effects that have been posted (published) in publications intended exclusively for people working in the medical and pharmaceutical sphere. With regards to the necessity to receive physicians’ written consent to receive promotional THE NEED TO OBTAIN materials, it should noted that, WRITTEN CONSENT be to the FROM A DOCTOR IN according ORDER THAT HE OR SHE results of the legal RECEIVES PROMOTIONAL analysis of the Law MATERIALS of Ukraine 270/96VR “On Advertising”, dated July 3, 1996, and Law of Ukraine 4196-VI “On Amendments to Some Laws of Ukraine in the field of health in regards to strengthening control over the circulation of medicinal products, foods for special dietary consumption, functional food products and dietary supplements”, dated December 20, 2011, this law does not in any way stipulate the need to obtain written consent from a doctor in order that he or she receives such promotional materials. This is evident, since the Law of Ukraine “On Advertising” in the wording of Law of Ukraine no. 4196-VI “On Amendments to Some Laws of Ukraine in the field of public health in regards to strengthening control over medicinal products, foods for special dietary consumption, functional food products and dietary supplements”, dated December 20, 2011, in conjunction with the Law of Ukraine “On Medicinal Products” in the wording of Law of Ukraine 4196-VI “On Amendments to some Laws of Ukraine in the field of public health in regards to strengthening control over medicinal products, foods for special dietary consumption, functional food products and dietary additives”, dated December 20, 2011, essentially stipulate the opportunity to freely disseminate advertising of OTC


56

ми Rx лікарських засобів. Таким чином, незважаючи на статус суб’єкта, який отримує таку рекламу, дії щодо замовлення розповсюдження та розповсюдження реклами Rx препаратів є порушенням вимог законодавства. Враховуючи той факт, що правовідносини, які стосуються реклами лікарських засобів та охорони здоров’я в цілому належать до сфери публічно-правового інтересу, та беручи до уваги пряму заборону реклами лікарських засобів, згода сторін на передачу / отримання рекламних матеріалів про лікарські засоби жодним чином не може змінювати встановлений публічно-правовий порядок та зумовлювати відсутність правопорушення чи сприяти уникненню відповідальності за таке правопорушення. З огляду на це, при передачі рекламних матеріалів або за наявності формальних ознак реклами у інформаційних буклетах чи невідповідності інформаційних матеріалів, що стосуються Rx препаратів, вимогам ст. 26 Закону України «Про лікарські засоби», будь-які письмові застереження та угоди розповсюджувача і отримувача таких матеріалів не матимуть жодної юридичної сили та, відповідно, не допоможуть уникнути відповідальності за порушення законодавства у сфері реклами лікарських засобів. Олег Ковба

medicines (with the exception of medicinal products included in the list of those for which advertising is prohibited), taking into account the special requirements that are stipulated under these laws. However, it is noteworthy that there is a complete ban on the advertising of Rx medicinal products. Thus, it follows that, regardless of the legal status of the party receiving the advertising, placing an order for the distribution and dissemination of advertising on Rx drugs constitutes a violation of the law, given the fact that legal relations regarding the advertising of medicines and health care in general fall within the sphere of public interest. Taking into account the explicit prohibition of advertising medicinal products, any agreement between parties to transfer / receive promotional materials about medicinal product cannot change the established public legal order, eliminate that fact that a violation of the law has occurred, or otherwise enable a party to avoid liability for violating this legal provision. Given the above-mentioned information, in the case of promotional materials’ dissemination or in the presence of formal signs of advertising in the respective information booklets or in the case that the information presented about Rx drugs fails to comply with the requirements of Article 26 of the Law of Ukraine “On Medicinal Products”, should there exist any written legal notices or a distribution agreement, the recipient of such materials will be legally powerless, which, accordingly, be unable to avoid liability for violating the law with respect to the advertising of medicinal products. Oleg Kovba


Дайджест 57 піврічне видання | випуск #6

ПЕРЕВІРКИ ПОДАТКОВОЮ МІЛІЦІЄЮ, ДО ЧОГО ГОТУВАТИСЯ?

INSPECTIONS BY TAX OFFICERS, HOW TO PREPARE FOR THEM?

I

зв’язку з прийняттям нового Кримінально процесуального Кодексу України, а також змін в діючий Податковий Кодекс України (Закон № 5083 від 05.07.2012 р.) істотно змінилася процедура та порядок проведення перевірок органами податкової міліції. Здавалося б, Закон № 5083 розширив повноваження представників податкової міліції, додавши в діючий Податковий кодекс розділ XVIII 2 «Податкова міліція», а також фактично надав їм аналогічні посадовим особам ДПС (Державна податкова служба) права. Однак це не зовсім так. Існують деякі обмеження, встановлені спеціальними нормативноправовими актами щодо повноважень податкової міліції, які ми розглянемо в даній статті.

n connection with the adoption of the new Criminal Procedure Code of Ukraine, as well as the amendments that were introduced to the Tax Code of Ukraine (Law no.5083 dated July 05, 2012), both the procedure and the order for conducting audits by the tax police have substantially changed. It would seem that Law no. 5083 has effectively expanded the powers held by tax police officers, adding Section XVIII2 “Tax Police”to the existing Tax Code and in doing so, actually providing the tax police with similar powers as STA officials (the state tax authority). However, upon closer inspection, this is not actually the case. There are some restrictions, imposed according to special regulations, regarding the tax police authority, which will be further discussed in this article.

Податкова міліція є окремим підрозділом Податкової служби, основним завданням якого є боротьба з податковими правопорушеннями. Для виявлення таких правопорушень представники податкової міліції уповноважені проводити перевірки. Згідно чинного ПКУ органи ДПС проводять перевірки в межах своєї компетенції. Ключовим розходженням між проведенням перевірок податковою міліцією та органами ДПС є обов’язкова наявність ознак оперативно-розшукових чи кримінальних справ щодо платників податків в бюджетній або податковій сферах. Але незважаючи на прийняті зміни до ПКУ, зокрема ст. 350.1., ст. 20.1.4 ПКУ, не варто забувати, що податкова міліція не має всіх прав ДПС. При проведенні податкової перевірки права представників податкової міліції обмеже-

The tax police are a separate division of the Tax Service, the main objective of which is to fight against the occurrence of tax offenses. In order to detect such offenses, representatives of the tax police are authorized to carry out inspections. According to the current Tax Code of Ukraine, STA authorities carry out inspections within its own jurisdiction. The key difference between the tax audits conducted by the tax police and by STA bodies is that, for the former to be involved, it is mandatory that there are indicators for either an operative investigation or criminal proceedings concerning the taxpayer in relation to either the state budget or to taxation issues. But despite the amendments to the Tax Code that were adopted, in particular Article 350.1 and Article 20.1.4 of the Code, we should keep in mind that the tax police

У


58

ні правилами, встановленими пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 ст. 11. 12 15 (1) «Про міліцію». В цілому, у перерахованих статтях ПКУ, мова йде про те, що органи податкової міліції мають право зажадати від підприємств, установ будь-які документи, необхідні для справи, що перебуває у провадженні міліції. Більше того, фактично органи міліції (сюди відносяться і органи податкової міліції ст. 351 ПКУ, ч. 24 ст. 11 ЗУ «Про міліцію») вправі приступити до перевірки суб’єктів господарювання за умови наявності направлення на проведення перевірки, за формою встановленою Міністерством Внутрішніх Справ. Як і у випадку з представниками ДПС, підставою для допуску податкової міліції для проведення перевірки є пред’явлення: направлення на проведення перевірки; копії наказу про проведення перевірки; службових посвідчень осіб, зазначених у направленні на проведення перевірки. Відсутність хоча б одного із зазначених документів є підставою для не допуску представників податкової міліції до проведення перевірки. Ще одне важливе питання, на яке варто звернути увагу – порядок вилучення документів. У нещодавно прийнятому Кримінально-процесуальному Кодексі України відсутнє визначення терміну «вилучення». Натомість визначено поняття обшуку – ст. 234 КПК. Передбачається, що обшук проводиться з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального злочину, пошук знаряддя кримінального злочину або майна, яке було видобуто в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Перелік підстав для прове-

do not actually have all the same rights as the STA. In fact, the rights they have during the course of a tax inspection is limited; in particular, the rules laid down in paragraphs 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 of Article 11. 12-15 (1) “On the Police”. These particular articles, in general, refer to the fact that the tax police have the right to demand that enterprises and institutions present them any documents that are necessary in cases for which the police are carrying out proceedings. Moreover, the fact is that the tax police (this also applies to tax police bodies in Article 351 of the Tax Code of Ukraine, including part 24 of Article 11 of the Law of Ukraine “On the police”) may proceed to conduct an audit of business entities pending that it has received a direction to perform such an inspection according to the form established by the Ministry of Internal Affairs. As is the case with the State Tax Service, the basis for permitting the tax police to pursue an inspection entails the presentation of the following: a direction (instructions) for carrying out an inspection; copies of the order authorizing the inspection; official identification cards of the persons referred to in the direction for carrying out the audit. The absence of even one of the abovementioned documents serves as grounds for the refusal to admit tax police officers to conduct such an audit. Another important question that is worthy of attention is the procedure for withholding documents. In the newly adopted Criminal Procedure Code of Ukraine, there is not definition of “seizure”. Instead, what is defined is the notion of a search in Article 234 of the Criminal Procedure Code. It stipulates that a search is conducted in order to identify and transmit information about the circumstances of a criminal offense,


Дайджест 59 піврічне видання | випуск #6

дення обшуку є вичерпним на підставі постанови слідчого судді (ч. 2 ст. 234 КПК). І все ж податкова міліція має право вилучати оригінали документів, що свідчать про правопорушення, включаючи зразки сировини і продукції. Поперше, виключно за рішенням суду, подруге, в присутності понятих та керівників підприємств, установ, організацій, фізичних осіб щодо яких проводиться перевірка. За відсутності ухвалено- ВИМАГАТИ ВІД го рішення суду та ПЛАТНИКА ПОДАТКІВ у разі необхідності, СКЛАДАТИ ЗАСВІДЧЕНІ податкова міліція ПІДПИСОМ ТА вправі вивчати до- СКРІПЛЕНІ ПЕЧАТКОЮ кументи та робити КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ з них копії (за ра- НЕ Є ДОЦІЛЬНО хунок відповідного органу міліції), але лише у присутності вище зазначених осіб та надаючи платнику податків повний опис документів, з яких були зняті копії. У той же час стаття 20.1.2 ПКУ передбачає, що податкова міліція під час проведення перевірок має право вимагати засвідчені підписом платника податків або його посадовою особою та скріплені печаткою (за її наявності) копії документів, що свідчать про порушення вимог податкового законодавства. Проаналізувавши обидві норми, що регулюють повноваження податкової міліції можна зробити висновок, що вимагати від платника податків складати засвідчені підписом та скріплені печаткою копії документів не є доцільно, оскільки це суперечить встановленій законодавством процедурі (п. 23 ст. 11 ЗУ «Про міліцію»). Додаткового роз’яснення вимагає стаття 20.1.4. ПКУ, відповідно до якої податкова міліція має право проводити перевірки платників податків (крім Національного Банку України) в порядку, встановленому ПКУ. Звідси виникає помилкове припущення, що відтепер представники податкової міліції ма-

to search for the instruments by which a criminal offense was carried out or else property that was gained as a result of such criminal conduct, as well as the whereabouts of wanted persons. The grounds for conducting a search are exhaustive and are based on the decision of the investigating judge (Part 2 of Article 234 of the Tax Code). Nevertheless, the tax police have the right to remove any original documents that prove that an offense has committed, IT IS NOT ADVISABLE been including any samples FOR THE TAX POLICE TO DEMAND COPIES of raw materials and OF THE DOCUMENTS, products. First of all, SEALED AND SIGNED this occurs only by a BY THE TAXPAYER court decision, and ENTITY secondly, this takes place in the presence of witnesses and the heads of the relevant enterprises, institutions, organizations, and individuals that are subject to the search. If necessary, prior to the court making such a decision, the tax police shall, in the presence of the above-mentioned persons, have the right to study the documents, make copies (at the tax police body’s own expense) providing a list of the documents that were copied to the persons under investigation. At the same time, Article 20.1.2 of the Tax Code implies that, during inspections, the tax police can require the taxpayer to make copies of documents that attest to the fact that there has been a violation of the requirements set out in the tax legislation, properly accompanied by the appropriate signature and seal of the audited company in. After analyzing both the regulations governing the powers of the tax police, we can reasonably conclude that it is not advisable for the tax police to demand that the taxpayer entity make copies of the documents, along with providing their signature and company seal, due to the fact that this essentially conflicts with the procedure that is established under Paragraph 23 of Article 11 of the Tax Code “On the police”. Article 20.1.4. of the Tax Code requires


60

ють аналогічні посадовим особам ДПС права. Але звертаємо Вашу увагу, що відповідно до норми 78.3 ПКУ податковій міліції забороняється брати участь у проведенні планових та непланових виїзних перевірок платників податків, що проводяться органами ДПС, якщо такі перевірки не пов’язані з веденням оперативно-розшукових справ або розслідуванням кримінальних справ, порушених стосовно таких платників податків, що знаходяться в їх провадженні. Перевірки платників податків податковою міліцією проводяться у межах повноважень, визначених законом, і в порядку, передбаченому Законом України «Про оперативно-розшукову діяльність», Кримінально-процесуальним кодексом України та іншими законами України. Тож права, передбачені пп. 20.1.2, 20.1.4 п. 20.1 статті 20 ПКУ, можуть бути реалізовані посадовими особами податкової міліції із застереженням. Поперше, виключно при веденні податковою міліцією оперативно-розшукових справ, по-друге, у разі розслідування кримінальних справ, порушених стосовно платників податків, і по-третє, дотримуючись правил, передбачених пунктами 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 ст. 11. 12 15 (1) «Про міліцію». Еліна Палій

further explanation, according to which the tax police may carry out an inspection of taxpayers (other than the National Bank of Ukraine), subject to restrictions, in accordance with the procedure established by the Tax Code of Ukraine. This is the source reason for the erroneous assumption that the tax police officers now have similar rights as officials from the STA. In support of the abovementioned statement, let’s turn our attention to provision 78.3 of the Tax Code, which expressly prohibits the tax police to take part in any planned or unplanned field audit of taxpayers being conducted by the STA in the case that such inspections are not related to the performance of operational inspections regarding cases or investigations of criminal cases brought against taxpayers for whom proceedings are underway. Checkups on taxpayers by the tax police are conducted in accordance with the authority established by law, and in the manner stipulated in the Law of Ukraine “On special investigative operations”, the Criminal Procedure Code, and other Ukrainian legislation. From this we can deduce that the rights, specified in Sub-paragraphs 20.1.2 and 20.1.4 of Paragraph 20.1 of Article 20 of the Tax Code, could be implemented by an officer from the tax police. First, this only pertains to the case that the tax police conduct an operative investigation, and secondly, in the case that criminal cases are filed against taxpayers and third, in accordance with the rules specified in Paragraphs 17, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 30 of Article 11. 12-15 (1) “On the Police”. Elina Palii


ЛЮДИ – НАЙБІЛЬШ НЕПЕРЕДБАЧУВАНА ЧАСТИНА БІЗНЕСУ, І ВІД МАЙСТЕРНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЗАЛЕЖИТЬ, ЧИ СЯГНЕ БІЗНЕС ФІНАНСОВИХ ВЕРШИН АБО НАВІКИ ЗАЛИШИТЬСЯ НА ЕТАПІ ВПРОВАДЖЕННЯ В ЖИТТЯ. ЄВГЕНІЯ ВОЗНЮК, керівник групи HR послуг в EBS


PEOPLE ARE THE MOST UNPREDICTABLE PART OF BUSINESS, AND SKILLED HUMAN RESOURCE MANAGEMENT WILL DETERMINE WHETHER A BUSINESS WILL RISE TO ITS FINANCIAL PEAKS OR WHETHER IT WILL FOREVER REMAIN IN THE IMPLEMENTATION PHASE OF ITS LIFE. YEVGENIYA VOZNIUK, Head of HR services Group at EBS

АУТСТАФФІНГ: ЧОМУ НЕ ВЛАСНІ РЕСУРСИ? OUTSTAFFING: WHY NOT JUST USE YOUR OWN RESOURCES?

РЕКРУТИНГ ДЛЯ НЕ РЕКРУТЕРІВ RECRUITING FOR NON-RECRUITERS

ОБЕРЕЖНО! СОЦІАЛЬНОНЕБЕЗПЕЧНИЙ! BEWARE! SOCIALLY DANGEROUS!

63 69 77

Використані в даному розділі картини належать художнику – Клод Моне.


Дайджест 63 піврічне видання | випуск #6

АУТСТАФФІНГ: ЧОМУ НЕ ВЛАСНІ РЕСУРСИ?

OUTSTAFFING: WHY NOT JUST USE YOUR OWN RESOURCES?

послугами аутстаффінгу ринок України активно познайомився десь 5-7 років назад. Ця практика прийшла до нас з Америки та Європи, де компанії вже більше 30 років використовують послуги аутстаффінгу для задоволення потреб свого бізнесу. В України в більшості випадків цими послугами користуються міжнародні компанії та іноземні представництва, натомість компанії з виключно українським капіталом досить рідко допускають до свого бізнесу зовнішніх фахівців, через відсутність традиції використання аутстаффінгу в Україні та через острах втрати конфіденційної інформації. Отже давайте розберемося, що таке «аутстаффінг» і які переваги та недоліки мають ці послуги, а також чи варто компанії взагалі долучати зовнішні трудові ресурси.

З

T

Аутстаффінг – послуга, яка полягає в тому, що компанія залучає зовнішніх співробітників, які весь свій робочий час присвячують виконанню завдань та цілей компанії, але при цьому юридично оформлені в іншій організації. Сама назва послуги «аутстаффіннг» (від англ. out staff – поза штатом) визначає суть цієї практики – залучення для виконання працівників, які не є штатними співробітниками компанії. Ця послуга дозволяє підвищувати або зменшувати кількість співробітників без зміни чисельності персоналу в штатному розкладі, завдяки тому, що частина персоналу офіційно оформлена, як співробітники інших організацій. Аутстаффінг полягає в тому, що компанія клієнт звертається до консалтингової компанії (або інших організацій, які надають послуги аутстаффін-

Outstaffing entails a service whereby a company attracts foreign workers, who subsequently devote their time to meeting the goals and objectives of the company, while actually being registered as employees of a different organization. The very name of the service “outstaffing” (derived from the English “out staff”, implying workers who are external to the company’s staff) defines the very essence of this practice – namely, to attract employees, who are not regular employees of the company, to perform services. Outstaffing effectively allows a company to increase or decrease its number of employees without factually having to change the number of personnel they carry on staff due to the fact that such external personnel are formally employees of one or more other organizations. Outstaffing is a process whereby the client company

he outstaffing services market began to actively emerge in Ukraine approximately 5-7 years ago. This practice found its way here from America and Europe, where companies have accumulated more than 30 years of experience in terms of using staffing services to meet the needs of their respective businesses. In Ukraine, in most cases, such services are used by international companies and foreign representative offices, while companies that are backed by purely Ukrainian capital rarely permit the involvement of external professionals in their company affairs due to the absence of the tradition of using outstaffing in Ukraine, not to mention the fear of compromising confidential information. This article offers a review of what “outstaffing” actually is and outlines the advantages and disadvantages of these services, as well as determining whether it is generally worth it for companies to attract external manpower.


64

гу) при виникненні необхідності фахівця в тій чи іншій галузі, який міг би виконувати якусь комплексну функцію АУТСТАФФІНГ (наприклад, мене- СТВОРЮВАВСЯ НЕ джера з маркетин- ЗАРАДИ ЕКОНОМІЇ гу, менеджера з за- ВИТРАТ, А ЗАДЛЯ купівлі і т. д.). Кон- ОТРИМАННЯ салтингова компа- КОМПАНІЯМИ нія заключає трудо- ДОДАТКОВИХ ву угоду та оформ- ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ ляє даного фахівця, згідно умов чинного законодавства, в своєму власному штаті, а також бере на себе організаційні та трудові питання, пов’язані з появою нового співробітника (наприклад, нарахування заробітної плати, премій і т. д.). При цьому новий співробітник весь свій робочий час приділяє виконанню завдань компанії клієнта і в більшості випадків працює виключно в офісі клієнта. При аутстаффінгу можливі випадки, коли співробітник буває в офісі консалтингової компанії, яка юридично і є його роботодавцем, лише декілька раз на рік. Окрім юридичного оформлення співробітника, послуга аутстаффінгу може також полягати в пошуку та підборі нових співробітників. Консалтингова компанія повинна бути готовою знайти на ринку труда фахівця, потрібного для клієнта, в досить стислі строки. На ринку України, особливо з початком світової фінансової кризи, з’явився дуже поширений міф про те, що компанія може заощадити на податках у випадку виведення частини персоналу на аутстаффінг. Іншими словами, інколи керівники вважають, що при наданні послуг аутстаффінгу фінансовий обов’язок щодо сплати податків на заробітну платню переходить до компанії, де офіційно оформлені співробітники, а клієнт лише виплачує гонорар та розмір заробітної плати після оподаткування. Це міф, який з’явився через недовгу практику використання аутстаффінгу в

approaches a consulting company (or another organization that provides outstaffing services) when it OUTSTAFFING WAS requires a specialist NOT CREATED FOR in a particular field, THE SAKE OF CUTTING who is capable of some COSTS, BUT RATHER performing FOR THE PURPOSE complex function (for OF COMPANIES TO example, a marketing ACQUIRE ADDITIONAL manager, purchasing HUMAN RESOURCES manager, etc.). The consulting company enters into an employment contract and processes the necessary paperwork to register the specialist as its own employee, according to the terms of the current legislation, and this company also assumes responsibility for handling the organizational and human resource issues associated with the hiring of a new employee (such as payroll, bonuses, etc.). At the same time, it should be noted that the new employee dedicates all his / her time to fulfilling the objectives of the client company and, in most cases, this employee performers his / her functions exclusively at the client’s office. In the case that the client company resorts to using outstaffing, there may be cases where an employee works from the office of the consulting company that has legally employed him only a few times per year. In addition to handling the legal registration of an employee, outstaffing services may also entail searching for and selecting new employees. The consulting company must be prepared to find the suitable specialist required by the client on the labor market in a fairly short period of time. On the Ukrainian market, especially with the onset of the global financial crisis, the myth that a company could save on taxes in the event that they switched from employing their own staff to instead using outstaffing services became widespread. In other words, directors and managers sometimes believe that, upon contracting outstaffing services, the financial obligation to pay


Дайджест 65 піврічне видання | випуск #6

Україні. В усьому світі аутстаффінг ніколи не заощаджував витрати на людські ресурси, адже зазвичай вартість цих послуг для компанії клієнта формується наступним чином: Вартість = зп співробітників + податки + додаткові витрати1 + гонорар Виконавця2 Тоді чому компанії звертаються за послугами аутстаффінгу, якщо вони збільшують витрати компанії? Навіщо це робити, особливо в умовах кризи? Справді, ця практика створювалася не заради економії витрат, а задля отримання компаніями додаткових ресурсів, що дозволять виконати стратегічні цілі бізнесу в умовах обмеження. Більшість компаній звертаються за послугами аутсаффінгу з наступних причин: 1)

2)

1

Можливість збільшення кількості співробітників у випадку обмеженої квоти на персонал. Типова ситуація для іноземних компаній, коли материнська компанія обмежує кількість штатних одиниць в українській компанії (або в представництві в Україні). Під час планування щодо збільшення обсягів продажу або долі покриття ринку, дуже часто компанії змушені залучати додаткові ресурси для виконання плану продажу. Саме тоді і виникає потреба в роботі з позаштатними співробітниками; Необхідність зменшення в фінансових звітах витрат на персонал, що особливо є актуальним для компаній, які продають свої акції на фондових біржах або для компаній, які знаходяться на етапі продажу юридичної особи. Що мається на увазі? Фонд оплати праці пер-

Додаткові витрати – медичне страхування, оренда автомобіля та інші витрати, пов’язані з персоналом на аутстаффінгу 2 Гонорар Виконавця може бути фіксованою величиною або становити певний % від фонду оплати праці

the government payroll taxes will be borne by the company where these workers are registered as employees, and that the client company will only have to pay the fee and salary after taxes have been deducted. This is a myth that emerged due to the fact that the use of outstaffing services in Ukraine has such a short history. In practice worldwide, outstaffing has actually never saved on the cost of human resources, because, in general, the cost of these services to the client company is determined as follows: Cost = salary + employees + taxes + additional costs1 + the Contractor’s fee2 This leads to the question as to why, given the above information, companies seek outstaffing services if they actually result in increased costs to their companies? Moreover, why would they do this, particularly during times of economic crisis? Indeed, this practice was not created for the sake of cutting costs, but rather for the purpose of companies to acquire additional human resources that will help them to protect the strategic goals of their business under conditions of various restrictions. Most companies utilize outstaffing services for the following reasons: 1)

The possibility to increase the number of employees in the event that there is a limited quota on the number of personnel. A situation that typically occurs for foreign companies is when the parent company places a limitation on the number of staff positions that can exist in the Ukrainian company (or a representative office in Ukraine). When a company plans to increase its sales volume or the market share it covers, very often, it is necessary for companies to attract additional

1 Additional costs include medical insurance, the cost of car rental and other expenses related to outstaffing personnel. 2 The Contractor’s fee may be a fixed value or constitute a certain % of the payroll.


66

3)

4)

соналу (заробітна плата яких не включається до собівартості продукції) в фінансовій звітності відноситься прямо до статті заробітна плата (загальні витрати), а ось витрати на аутсаффінг є витратами, пов’язаними з постачальниками послуг і ніякого відношення до витрат на персонал не мають; Можливість офіційного оформлення співробітників компанії при виході на ринок. Наприклад, коли компанія тільки виходить на ринок і потребує перших 1-2-3 представників, які будуть відповідати за відкриття офісу, реєстрацію юридичної особи і які потім будуть прийняті в штат компанії. З тих чи інших причин, не завжди є можливість заключити трудовий договір між першими співробітниками та материнською компанією, а відтак виникає потреба в послугах аутстаффінгу на час реєстрації юридичної особи та отримання фінансування на рахунок новоствореної української компанії; Перекладання всіх ризиків, пов’язаних із прийняттям та звільненням персоналу на консалтингову компанію. Чи помічали Ви, що кількість співробітників, обізнаних з трудовим законодавством зростає кожен рік у геометричній прогресії? А чи знаєте Ви, що кількість трудових судових спорів також зростає кожен рік? Наразі в Інтернеті є безліч статей, рекомендацій юристів та адвокатів стосовно захисту працівниками своїх прав, в тому числі в судовому порядку. Компанії, які не мають в своєму штаті професійних юристів та менеджерів з персоналу, які можуть захистити інтереси роботодавця, бажають перекласти ризик будьяких трудових спорів на плечі юридичної особи, що надає послуги аутстаффінгу. Адже співробітник може подати трудовий позив лише на ро-

2)

3)

4)

resources to implement their sales plan. It is namely in such an instance that there emerges the need to work with external staff; The need to reduce staff-related costs in accounting statements, which is especially important for companies that sell shares on stock exchanges or companies that are currently in the stage of selling a legal entity. What does this mean? In financial statements, payroll amounts (salaries are not included in the cost of production) relate directly to the article for salaries (total costs), but outstaffing costs are costs that are associated with the service providers and thus, they bear no relation to staff costs of the client company; The opportunity to ensure that the company’s employees are officially registered when it enters the market. For example, when a company is just entering the market, it will need to engage its first, second or third representatives and will be responsible for opening its own office, for registering the legal entity, and then the company will be able to hire its permanent staff. For a variety of reasons, a parent company does not always have the opportunity to enter into an employment contract with her first few employees, and therefore, there exists the need for outstaffing services during the period that it takes to register the company as a legal entity in Ukraine and to receive financing on the basis of the newly formed Ukrainian company; The possibility to transfer all the risks associated with the hiring and dismissal of personnel to the consulting company. Have you noticed that the number of employees who are familiar with labor legislation is growing exponentially every year? Did you know that the number of labor-related legal challenges


Дайджест 67 піврічне видання | випуск #6

5)

ботодавця, а відтак клієнт не може бути відповідачем по трудовим судовим тяжбам, якщо мова йде про персонал на атустаффінгу. Зверніть увагу, що мова йде виключно про трудове право; Економія на адміністративних витратах. Зменшення кадрового діловодства, оскільки трудові книжки та інша кадрова документація ведеться консалтинговою компанією. Перекладання функції розрахунку та виплати заробітної плати на консалтингову компанію.

З одного боку, послуги аутстаффінгу дійсно не здешевлюють витрати на персонал, але з іншого боку, вони дають можливість отримання додаткових, альтернативних доходів завдяки залученню нових професійних ресурсів. А відтак можна з впевненістю сказати, що з часом не лише іноземні, але й українські компанії будуть залучатися до цієї практики. На завершення всього вище сказаного, давайте ще раз розглянемо основні риси, притаманні послугам аутстаффінгу: Євгенія Вознюк

5)

is also increasing every year? Nowadays, there are many articles, recommendations from lawyers and advocates with respect to protecting workers’ rights, including through legal proceedings, can be found on the Internet. Companies that do not have professional lawyers or Human Resource managers on staff, who would otherwise be capable of protecting the employer’s interests, are eager to transfer the risk of any potential labor disputes to the legal entity providing the outstaffing services. After all, the employee is only able to file a lawsuit against the employer for whom he / she works, meaning that the client company cannot be sued in any employmentrelated legal proceedings in the case that it has taken advantage of outstaffing services. Please note that we are only speaking about labor law; The desire to save on administrative costs. This entails reducing paperwork related to human resources since people’s employment records (booklets) and other personnel-related documentation are taken care of by the consulting company. The tasks of calculating and paying salaries are transferred to the consulting company.

On the one hand, outstaffing services do end up resulting in reduced staff costs. However, on the other hand, they provide an opportunity to obtain additional, alternative revenue by attracting new professional resources. Therefore, it is safe to say that, over time, not only foreign, but also Ukrainian companies will become involved in this practice. In conclusion of all the above, let’s take one more look at the main features inherent in outstaffing services: Yevgeniya Vozniuk


68 Основні відмінні характеристики аутстаффінгу Характеристики

Аутстаффінг

Юридичне оформлення зовнішВ консалтинговій компанії. ніх співробітників Порядок роботи зовнішніх співПрацює виключно на компанію клієнта, як правило. робітників Місце роботи зовнішніх співроВ офісі компанії клієнта, як правило. бітників Принцип формування вартості Заробітна плата, яку компанія згідна платити співробітнику + поконтракту між клієнтом та кон- датки + %, які бере консалтингова компанія за оформлення та салтинговою компанією утримання співробітника. Підпорядкування зовнішніх спів- Функціональне підпорядкування виключно керівнику компанії кліробітників єнта. Адміністративне підпорядкування або керівнику компанії клієнта, або керівнику консалтингової компанії. Відповідальність за якість роВідповідальність лежить виключно на зовнішньому співробітнику, біт та виконання зобов’язань зоа не на консалтинговій компанії. внішніх співробітників Сприйняття зовнішніх співробітЯк повноцінних співробітників компанії. ників у компанії клієнта Мотивація зовнішніх співробітЗгідно умов договору між клієнтом та консалтинговою компанією ників (мобільний зв`язок, премії – отримує всі блага, які згоден оплатити клієнт. і т. д.) Мета залучення зовнішніх співДля виконання повноцінної робочої функції на постійній основі. робітників Дотримання внутрішніх проце- Повністю дотримується внутрішніх процедур клієнта, частково додур зовнішніми співробітниками тримується внутрішніх процедур консалтингової компанії. Особливі умови при припиненні При припиненні договору на аутстаффінг, співробітник може бути договору звільненим з консалтингової компанії, оскільки був прийнятий до штату виключно щоб виконувати роботу для клієнта. Key distinguishing characteristics of outstaffing Characteristics

Outstaffing

The legal registration of foreign Handled by the consulting company. workers The order for work performed by As a rule, work takes place exclusively at the client company’s premises. external staff Workplace for external staff

As a rule, this is handled at the client’s office.

The principle of determining the The salary that the company agrees to pay the employee taxes + taxes + value of the contract between the the relevant percent that the consulting company takes for processing the client and the consulting company documents for the employee and his/ her maintenance. Subordination of external staff

Functional subordination directly to the client company’s chief executive officer. Administrative subordination to either the head of the client company or to the head of the consulting company.

Responsibility for the quality of Responsibility rests solely with the external staff member, not the work performed by and fulfillment of consulting company. obligations by external employees Perception of external staff members They are perceived as full-fledged employees of the company. within the client company Incentives for external staff (mobile Under the terms of the contract between the client and the consulting communications, awards, etc.) company, external staff members shall receive all of the benefits that the client agrees to pay. Purpose of attracting foreign workers To perform a full-fledged working function on a permanent basis. External staff members’ compliance External staff members shall fully adhere to the client’s internal procedures, with the company’s internal and shall partly adhere to the consulting company’s internal procedures. procedures Special conditions in the case of the In the case that the outstaffing contract is terminated, the employee may contract’s termination be dismissed by the consulting company due to the fact that he / she was admitted to the company’s staff solely for the purpose of performing work for a specific client.


Дайджест 69 піврічне видання | випуск #6

РЕКРУТИНГ ДЛЯ НЕ РЕКРУТЕРІВ

RECRUITING FOR NONRECRUITERS

О

R

станні тенденції розвитку бізнесу свідчать про те, що результат і якість виконуваних процесів більшою мірою залежить від людей, ніж від високих технологій. Правильний вибір нового співробітника може допомогти збільшити продуктивність, прибуток і лояльність компанії. Ось тут і виникає питання: А як знайти співробітника, і тим більше зрозуміти, що цей вибір правильний? Для професійних рекрутерів процес пошуку і підбору персоналу є зрозумілим, а всі нюанси і секрети працевлаштування завідомо відомі. Однак бувають випадки, коли пошук підлеглих покладено «на плечі» безпосереднього керівника, який чудово знає операційну частину бізнесу, але ніколи не підбирав команду. То які ж існують етапи і нюанси в процесі підбору персоналу? На що слід звернути увагу нашим керівникам?

Рекрутинг – це діяльність щодо створення умов для заповнення вакансій (вакантних робочих місць) в компанії-роботодавця компетентними фахівцями, які своїми якостями відповідають вимогам позиції. Іншими словами, рекрутинг – це пошук, підбір та оцінка кандидатів. Рекрутинг як вид діяльності, порівняно молодий. Місцем його походження вважається США, а часом – кінець 40-х початок 50-х років ХХ століття. В Україні рекрутинг з’явився тільки в середині 90-х років. Професійний рекрутинг проходить такі етапи: складання «Профілю посади»; пошук кандидатів; телефонне інтерв`ю; співбесіда або особисте інтерв`ю; перевірка рекомендацій;

ecent business trends indicate that the result and the quality of the process being performed are more dependent on people than on high technology. The proper selection of a new employee can help to increase productivity, while boosting profit and loyalty to the company. This is where the following question arises as to how best to find an employee and, even more important, how to be certain that this is the right candidate for the job? For professional recruiters, the process for searching out and selecting personnel is clear, and all the various nuances and secrets with respect to hiring issurely already known. However, there are times when the search for new personnel is entrusted to their immediate supervisor and, while that individual might be very familiar with the operational part of the business, he or she may be lacking experience when it comes to choosing team members. So what are the steps that should be taken and the nuances that should be known in regards to recruitment? What factors should directors or managers pay attention to?

Recruiting is an activity that entails creating the conditions enabling an employer to fill a vacancy (or vacancies) with competent professionals, whose qualities and skills correspond to the requirements of the position. In other words, this entails searching for, selecting and evaluating candidates. Recruitment as a unique sphere of activity is relatively young. It originated in the United States in the late 1940s to early 1950s. In Ukraine, recruitment is a phenomenon that only appeared in the mid 1990s. Professional recruiting entails the following stages: preparing “job profiles”; searching for candidates; conducting interviews by telephone;


70

ухвалення рішення щодо потенційного кандидата. Процес рекрутингу починається з моменту усвідомлення підприємством необхідності в новому співробітнику. Професійний рекрутер в першу чергу грамотно, крок за кроком, складає так званий «Профіль посади». Це опис необхідного досвіду, навичок, компетенцій, анкетних даних, які необхід- В РЕКРУТИНГУ ІСНУЄ ні для виконання ЯК МІНІМУМ П’ЯТЬ передбачуваного РІЗНИХ МЕТОДІВ функціонала в ком- ПОШУКУ панії, а також очікувань від нового співробітника відповідно до корпоративної культури компанії. В принципі, якщо пошук і підбір керівник здійснює спочатку сам, то «Профіль посади» можна набагато звузити, а іноді взагалі його не складати. Оскільки хто, як не керівник знає, відчуває і розуміє, який співробітник потрібен йому та його компанії. На етапі пошуку потрібних кандидатів, звичайно ж, найбільш прийнятими і доступними для всіх є методи пошуку за рекомендаціями та ЗМІ. Хоча в рекрутингу існує як мінімум п’ять різних методів пошуку: за рекомендаціями (колег, знайомих, бізнес-партнерів і т.п.); ЗМІ (розміщення вакансії у спеціалізованих друкованих виданнях, на спеціальних інтернет сайтах); співпраця з ВНЗ (залучення випускників ВНЗ або студентів старших курсів); прямий пошук (активний пошук співробітника серед успішно працюючих фахівців); headhunting (переманювання конкретного фахівця у Вашу компанію). Потім, з попередньо відібраними по резюме кандидатами проводиться те-

handling a personal interview and placement testing; conducting reference checks; taking the decision regarding a candidate’s potential. The recruitment process begins from the very moment that the company becomes aware of the need to hire a new employee. A professional recruiter, at the outset, should correctly, step by step, THERE ARE AT LEAST create a so-called FIVE DIFFERENT “job profile”. This is SEARCH METHODS IN a description of the RECRUITING experience, skills, and competencies that are required for a specific position, and the personal data that is needed in order for the candidate to perform the proposed role within the company, as well as expectations of new employees, in accordance with the company’s own corporate culture. In principle, if the director or manager decides to independently seek out and select candidates, then the “job profile” may end up being much narrower and, sometimes, he decides not to make such a job profile at all. This is because, who else other than the direct supervisor himself better knows, feels and understands what kind of worker he and his company requires? During the stage of recruiting suitable candidates, of course, the most accepted and widely available search methods entail searching for future employees on the basis of recommendations and the mass media. Although it should be noted that, when it comes to recruiting, there exist at least five different search methods. They are as follows: according to recommendations (from colleagues, friends, business partners, etc.); in the media (publishing advertisements for vacancies in specialized print publications and on special Internet sites); through collaboration with universities (attracting university graduates or


Дайджест 71 піврічне видання | випуск #6

лефонне інтерв’ю, в рамках якого заповнюються «білі плями» – уточнюється необхідна пропущена інформація в резюме. Також необхідно уточнити, чим викликані тривалі перерви в роботі, якщо такі мали місце. Після чого слідує запрошення на співбесіду. Зверніть увагу, що співробітник має повне право відмовитися надавати інформацію особистого плану – дата народження, сім’я, освіта і т.д. – і матиме повне право в рамках Закону «Про захист персональних даних». Ні в якому разі не можна відмовляти кандидату в прийомі на роботу або в проведенні інтерв’ю на підставі відмови кандидата надати особисту інформацію. Така відмова буде причиною для адміністративного покарання. Співбесіда – це найважливіший, відповідальний і об’ємний етап у всьому процесі рекрутингу. До співбесіди слід підготуватися заздалегідь, позначити його структуру, послідовність, вивчити резюме кандидата і т.п. Також, коли керівник планує співбесіду, можна доручити персональному помічнику, асистенту, провести аналіз ринку вакансій, фахівців і компаній. Інформація, отримана в ході аналізу, надалі може посприяти прийняттю об’єктивного рішення. Слід зазначити, що співбесіду найкраще проводити за принципом переговорів, а не допиту. Щоб мати можливість отримати від кандидата найбільш достовірну, правдиву інформацію, побачити його природні поведінкові ре- НАЙКРАЩИЙ акції, з кандидатом РЕЗУЛЬТАТ необхідно встано- ДОСЯГАЄТЬСЯ ШЛЯХОМ вити контакт. Для КОМБІНУВАННЯ РІЗНИХ цього можна зада- ТЕХНІК, МЕТОДІВ, ти декілька загаль- ТИПІВ І ЕЛЕМЕНТІВ них питань. Напри- ІНТЕРВ’Ю клад, поцікавитися, наскільки швидко або зручно кандидат добрався до офісу компанії і т.п. Потім слід розповісти про структуру співбесі-

undergraduate students in the final few years of their post-secondary studies); direct search (by actively searching for an employee among professionals who have already acquired successful work experience); headhunting (attracting a particular specialist to work with your company). Then, once the candidates have been pre-selected on the basis of their resumes, telephone interviews are conducted, through which it is possible to fill in the “grey areas”; in other words, this presents the opportunity to fill in the information that is otherwise missing from individual candidates’ resumes. It is also necessary to clarify the reason behind any prolonged periods of unemployment, if any exist. This is followed up with an invitation to have an interview. It should be noted that the employee has the right to refuse to provide his or her employer personal information such as his or her date of birth, family situation, educational background, etc. and they have every right under the Law on Personal Data Protection. In any case, it is impossible to refuse to hire a candidate or to offer him or her a job interview on the basis of the failure to provide such personal information. Such a refusal would be cause for the imposition of administrative sanctions. The Interview – this is the most important, accountable and capacious stage in the entire recruiting process. The director or manager should prepare for the interview in advance, identify its structure and sequence, explore the THE BEST RESULT candidate’s resume, Also, while IS ACHIEVED etc. making plans for such BY COMBINING DIFFERENT INTERVIEW a job interview, the TECHNIQUES, director or manager METHODS, TYPES, can request his or her AND ELEMENTS personal assistant or another assistant to conduct an analysis of the job market, as well as existing professionals and companies. Information obtained in the course of the


72

ди, як вона буде проходити, з ким кандидат ще буде спілкуватися. Приступати до інтерв’ю найкраще з чітким розумінням, яку інформацію ми хочемо отримати від кандидата, а також які методи оцінки і типи інтерв’ю будемо використовувати. Наприклад, Hrменеджери у професійному рекрутингу використовують досить широкий спектр методів, які дають можливість якомога точніше оцінити характеристики особистості, професійні навички і знання кандидата, а також використовують різні типи інтерв’ю. Найбільш поширеними є наступні методи оцінки: CASE – інтерв’ю, або ситуаційне інтерв’ю (методика дозволяє оцінити модель поведінки або вирішення різних ситуацій людиною); метапрограми (методика дозволяє оцінити тип мислення і сприйняття дійсності людиною); проективні питання (за даною методикою питання побудовані таким чином, що відповідаючи на них, кандидат дає оцінку вчинкам, діям інших людей, але при цьому переносить свій життєвий досвід і уявлення); біографічне інтерв’ю (головна мета встановити достовірність інформації зазначеної в резюме і отримати детальні відомості про освіту, досвід роботи та кваліфікації кандидата); інтерв’ю за компетенціями (дозволяє визначити в минулому досвід кандидата, його знання, навички та вміння. Наприклад, питання задаються таким чином: «Опишіть, будь ласка, ситуацію, коли Ваш керівник відмовлявся приймати якісь Ваші пропозиції? Чому він це зробив? І як Вам вдалося змінити його позицію?»); вільне інтерв’ю (розповідь кандидата у вільній манері про свою ро-

analysis may contribute to taking an objective decision in future. It should be noted that the interview is best conducted in the form of a conversation rather than as a line of questioning. For the purposes of obtaining the most accurate, truthful information from the candidate, and to see his or her natural behavioral response, it is necessary to make contact with the applicant. To do this, you can ask a few general questions. For example, the interviewer could ask how quickly or conveniently the candidate managed to find his or her way to the office, etc. Then we should talk about the structure of the interview, how it will be held, with whom else the candidate should communicate. It is best to begin the interview with a clear understanding of what information the interviewer would like to obtain from the candidate, as well as what types of evaluation and interview methods will be used. For example, in professional recruiting, Human Resource managers apply quite a wide range of methods, which make it possible to evaluate the applicant’s personality traits, skills and knowledge as accurately as possible, and also to use different forms of interviews. The most widely used evaluation methods are as follows: CASE – this entails holding an interview or situational interview (this methodology allows the interviewer to estimate a person’s behavioral model or solutions of different situations); meta-programs (this method allows the interviewer to estimate a person’s way of thinking and perception of reality); projective questions (according to this method, the questions are constructed in such a way that, in responding to them, the candidate evaluates the actions that have been taken by others, but, in doing so, this individual reveals his or her experience and performance);


Дайджест 73 піврічне видання | випуск #6

боту, життя, досягнення. Починається з фрази «Розкажіть мені про себе ...»); стресове інтерв’ю (доречно в тому випадку, якщо в роботі потрібна підвищена стресостійкість. Наприклад, інтерв’юер може попросити відповідати кандидата на поставлені запитання протягом п’яти секунд або ставити провокаційні запитання: «Невже Ви зможете самостійно виконати ...»); інтерв’ю за шаблоном (доречно, якщо розглядається велика кількість кандидатів на одну позицію. Всім кандидатам на позицію задаються одні й ті ж питання в одному і тому ж порядку, а відповіді обов’язково записуються). Звичайно ж, найкращий результат досягається шляхом комбінування різних технік, методів, типів і елементів інтерв’ю. Керівники ж в ході співбесіди найчастіше використовують біографічне і CASE інтерв’ю, так як вони підходять для будь-якого типу інтерв’ю і всіх кандидатів. У ході біографічного інтерв’ю слід постаратися дізнатися якомога більше про освіту (чому був обраний саме той чи інший ВНЗ, спеціальність, яка була форма навчання (очна / заочна / вечірня)), про попередні місця роботи (причини вибору та звільнення), які службові обов’язки кандидат виконував, і які завдання були перед ним поставлені. Причинам вибору місця роботи та звільнення необхідно приділити підвищену увагу, оскільки поведінка, яка була в минулому, прогнозує мотивацію в майбутньому. Наприклад, якщо попередні місця роботи були обрані по причині близькості до будинку, а причиною звільнення – низький рівень заробітної плати (відсутність її підвищення), то цілком імовірно, що прийняття подальших рішень буде ґрунтувати-

biographical interview (the main objective of this method is to establish the accuracy of the information provided in the resume and to obtain detailed information on the applicant’s education, work experience and professional qualifications); competency interview (this allows the interviewers to learn about the candidate’s past experience, as well as his knowledge, skills and abilities. Example, questions can be given in the following manner: “Please describe a situation where your supervisor has refused to accept a proposal that you have put forward? Why did he not accept it? And how did you manage to change his position?”); open-ended interview (the candidate speaks about his work, life and achievements in a free manner. This should begin with the phrase, “Tell me about yourself...”); stress-based interview (this is relevant in the event that the work requires increased stress levels. For example, the interviewer may ask the candidate to answer the questions asked within five seconds, or else he may ask provocative questions, such as “Are you really able to perform the...”); interview according to a template (this method is appropriate in the case that numerous candidates are being considered for the same position. All candidates for the vacancy receive the same questions in the exact same order, for which it is necessary for them to provide written answers). Of course, the best result is typically achieved by combining different interview techniques, methods, types, and elements. In the course of conducting an interview, directors and managers most frequently used CASE and biographical interviews, as they are suitable for any type of interview


74

ся на цих же причинах. Також, особлива увага приділяється знанням, навичкам, професійній кваліфікації кандидата відповідно до необхідних вимог. Найбільш ефективно їх оцінити допоможуть заздалегідь підготовлені тестові завдання, експрес опитування фахівцем, який працює в тій же професійній сфері. Дуже ефективними є питання, які вимагають від претендента запропонувати вирішення тієї чи іншої проблеми, яка буде пов’язана з його подальшою діяльністю. Так Вам вдасться оцінити, наскільки швидко і розважливо кандидат зможе вирішувати робочі, а також нестандартні ситуації. До обговорення очікувань по заробітній платі та компенсацій найкраще переходити в кінці співбесіди. До цього часу контакт з кандидатом вже налагоджений, а напруга, якщо вона мала КОМПАНІЯмісце, знята. Необ- РОБОТОДАВЕЦЬ НЕ хідно детально об- МАЄ ПРАВА ВИМАГАТИ говорити нюанси і РЕКОМЕНДАЦІЇ З точні цифри, щоб ПОПЕРЕДНІХ МІСЦЬ уникнути непорозу- РОБОТИ мінь у майбутньому. Також, слід більш докладно розповісти кандидату про компанію, посади, передбачуваний функціонал, графік роботи і т.п. Також можна поцікавитися як кандидат проводить свій вільний час, чим захоплюється, чи є у нього хобі. Інтереси кандидата можуть надати додаткову інформацію про його здібності, особистість. Звичайно ж, в ході інтерв’ю кандидату необхідно надати можливість самому ставити запитання, які його цікавлять. Таким чином, керівник, як представник компанії, проявить ввічливість і коректність. Також питання від кандидата дають можливість зрозуміти сферу його інтересів і адекватність сприйняття ним ситуації. В кінці інтерв’ю обговорюється

and all candidates. During a biographical interview, they should try to learn as much as possible about the candidate’s education (why the candidate ultimately chose this or that university and specialization, what form of study did he or she pursue, i.e. full-time / part-time / evening) and about previous places of employment (the reasons for choosing such employers and for leaving them), what was the candidate’s official duties in previous positions and what tasks was he or she assigned. The reasons for choosing and leaving a place of employment are worthy of special attention since the candidate’s behavior in the past can help to predict his or her motivation in the future. For example, if the previous place of employment was selected due to its proximity to the candidate’s home and the reason for leaving this job was low wages (no raise was given), THE PROSPECTIVE then it is likely that EMPLOYER HAS NO future decisions will RIGHT TO SOLICIT be based on the same RECOMMENDATIONS logic. Special attention FROM PREVIOUS should also be paid EMPLOYERS to the candidate’s knowledge, skills and professional qualifications in accordance with the relevant requirements. The most effective approaches in terms of helping the employer to assess the candidate is a series of preprepared test tasks, as well as an express survey, conducted by another specialist working in the same professional field. Another form of highly effective questioning is that which requires the applicant to propose a solution to a problem related to his or her future activities. This will allow you to appreciate how quickly and judiciously the candidate will be able to resolve not only workrelated problems, but also those that present themselves in non-standard situations. It is best to wait until the end of the interview to discuss such issues as salary expectations and compensation. By that time, the time for establishing contact with the candidate will have passed and any potential


Дайджест 75 піврічне видання | випуск #6

зручний для обох сторін спосіб подальшої комунікації, за необхідності запитуються у кандидата рекомендації (краще брати контактні номери телефонів колишніх керівник, як правило, з 2-3 останніх місць роботи). Ще раз звертаємо увагу, що інформація особистого плану (причини звільнення, сім’я і т.д.) надається співробітником тільки за його власним бажанням. Також компаніяроботодавець не має права вимагати рекомендації з попередніх місць роботи, така інформація надається кандидатом у добровільному порядку. По завершенню співбесіди чемно попрощайтеся з кандидатом. Не- ІНФОРМАЦІЯ залежно від справ- ОСОБИСТОГО леного кандидатом ПЛАНУ НАДАЄТЬСЯ на Вас враження- СПІВРОБІТНИКОМ не демонструйте ТІЛЬКИ ЗА ЙОГО йому свою оцінку, ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ це буде тільки плюсом Вам як керівнику. Після того, коли кандидат піде, найкраще записати свої враження, бо з часом їх буде складно відтворити. Процес рекрутингу завершується після прийняття позитивного рішення щодо кандидатури одного з потенційних кандидатів. Остаточний вибір слід робити після того як відбулося кілька співбесід з різними кандидатами. У процесі рекрутингу слід розуміти, що хороших чи поганих, правильних або не правильних кандидатів немає. Є кандидати, які підходять компанії чи ні. Адже часто бувають ситуації, коли новий співробітник, хороший фахівець у своїй сфері, приходить на роботу і незабаром залишає її. А компанія до цього часу вже встигла витратити на співробітника різні ресурси (час, кошти в процесі адаптації, навчанні і т.п.). І іноді причина лише в тому, що компанія та співробітник не підходять один одному. Тому дуже важливо і вигідно на первинних етапах рекрутингу

friction, if any initially existed, should have been eliminated. It is necessary to carefully discuss details and exact figures in order to avoid misunderstandings in the future. Also, you should tell the candidate more about the position, his or her expected role, work schedule, etc. You can also ask the candidate such questions as how he or she spends free time, what he or she is interested in, and whether he or she has a hobby. The candidate’s interests can provide further information about his or her abilities and personality. Of course, during the interview, the applicant should also have the opportunity to ask questions of the PERSONAL employer. Thus, the INFORMATION IS director or manager, PROVIDED ONLY ON as a representative the company, THE BASIS OF THE of EMPLOYEE’S OWN should demonstrate ACCORD show politeness and correctness. Also, the candidate’s questions should provide some insight as to the scope of his or her interests and his or her perception regarding the adequacy of the situation. At the end of the interview, the parties decide on a mutually convenient way for further communication and, if requires, recommendation references for the candidate are requested (it’s best to obtain the contact numbers of previous supervisors, usually for his or her 2-3 most recent employers). Once again, we recall that personal information (such as his or her reasons for leaving former positions, family situation, etc.) is provided only on the basis of the employee’s own accord. Similarly, the prospective employer also does not have the right to solicit recommendations directly from previous employers. Such information is to be provided by the applicant voluntarily. At the end of the interview, you should be polite when saying goodbye to the candidate. Regardless of the impression the candidate’s experience has made on you, it will be to your advantage as a director or manager to


76

виявити невідповідність кандидата вимогам та корпоративній культурі компанії. Олександра Юлдашева

refrain from showing any indication of your assessment at the time of the interview. Once the candidate goes, it is best to write down your impressions immediately, because, with time, they will be difficult to reproduce or recall. The recruitment process is completed once a positive decision has been taken regarding the candidacy of one of the potential candidates.The final decision should be made after several interviews have already been held with various candidates. In the recruiting process, it should be understood that there are no good or bad, no right or wrong candidates. There are simply candidates who either suit the company or do not. After all, there are often situations when a new employee, a good specialist in his field, is hired to work with the company but then ends up leaving it soon afterwards. In the time that he or when was with the company, the employer has already invested not able resources (i.e. time, money for the initiation process, trai training, etc.) on that employee. And it turns out, o often enough, that the only reason that this has happened is that the company and the employee were poorly suited to one emp another. Therefore, it is very important and Th beneficial to identify whether a job candidate does or does doe not “fit” the company in the primary stages stag of recruiting. Oleksandra Yuldasheva


Дайджест 77 піврічне видання | випуск #6

ОБЕРЕЖНО! СОЦІАЛЬНОНЕБЕЗПЕЧНИЙ!

BEWARE! SOCIALLY DANGEROUS!

тикаючись з чимось неприємним, ганебним або небезпечним, люди часто намагаються скоріше від цього позбутися. Так і роботодавці, стикаючись з проблемами фізичного або психічного здоров’я своїх працівників, або проблемами з законом, намагаються скоріше відгородити себе від усього цього. Звичайно, подібні речі шкодять як іміджу компанії, так і благополуччю інших співробітників. Але чи є у роботодавця законне на це право? Наскільки це гуманно і чи має сенс? Відповіді на ці та інші питання ми розглянемо в нашій статті.

С

hen faced with something unpleasant, embarrassing or dangerous, people often try to get rid of it as soon as possible. In the case of employers, in cases where they are faced with problems associated with the physical and mental health of their employees or legal problems, they also try to quickly protect themselves from all of this. Of course, such things can be harmful to the company’s image as to the well being of other employees. But does the employer actually have the right to do this? How humanely is this done and does it make sense? In this article we will discuss these and other questions.

Соціально-небезпечні інфекційні та вірусні захворювання. Співробітник захворів, йому поставили страшний діагноз – туберкульоз. Всі знають, що туберкульоз – це інфекційне захворювання, яке передається повітрянокрапельним шляхом. Страшно?! У роботодавця зазвичай відразу ж виникає бажання звільнити такого співробітника, щоб уникнути зараження інших. Чи є законні підстави для звільнення у цьому випадку? Відразу скажемо – ні. Лікування туберкульозу займає досить тривалий час, протягом якого співробітник повністю захищений законодавством. При звичайному захворюванні співробітник може перебувати на лікарняному не більше 4 місяців, після чого роботодавець вправі звільнити такого співробітника за п. 5 ст.40 КЗпП України – неявка на роботу більше 4-х місяців підряд. Але туберкульоз не відноситься до категорії звичайних захворювань і є виключенням з даного правила. Тож хворіючи на туберкульоз співробітник може перебувати на безперервному лікарня-

Socially dangerous infectious and viral diseases. One employee fell ill and was diagnosed with tuberculosis. Everyone knows that TB is an infectious disease that is transmitted by airborne droplets. It is terrible! Of course, the employee may immediately wish to dismiss this employee, so that this illness does not also happen to others. In such a case, is there any legitimate reason for his / her dismissal? Right away, we can say that there is not. Treating tuberculosis takes a long time, and during this period, the employee enjoys full protection under the law. In the case of a regular illness, an employee cannot take sick leave for longer than four months, after which the employer is entitled to dismiss him / her according to Article 40 of Paragraph 5 of the Labor Code of Ukraine due to his / her absence from work for more than four consecutive months. However, TB is the exception to this rule, and the employee may take continuous sick leave for up to ten months, inclusive; all the while, the employer does not have the right to dismiss him / her. Usually, if

W


78

ному до 10 місяців включно. Протягом даного періоду роботодавець не має права звільнити хворого на туберкульоз співробітника. Зазвичай, при належному лікуванні, дана хвороба переходить у латентну фазу вже через 10 місяців, в результаті чого хворий співробітник перестає становити небезпеку для оточуючих. Існує ряд інших соціальнонебезпечних інфекційних та вірусних захворювань: вірусний гепатит, стафілокок, гельмінтоз, малярія, дифтерія, сибірка, педикульоз, різні венеричні захворювання, ВІЛ / СНІД, чума, холера та багато інших. Користуючись Законом України «Про захист персональних даних», працівник має право не афішувати встановлений йому діагноз. У лікарняному листі в обов’язковому порядку проставляється код захворювання, а сама ж назва захворювання вказується лише за згодою пацієнта. Тому, якщо робота не вимагає регулярних обов’язкових медичних оглядів та ведення медичної книжки, роботодавець може так ніколи і не дізнатися, чим насправді хворів співробітник. Хто ж підлягає обов’язковим медичним оглядам, і що робити, якщо у співробітника виявили інфекційне захворювання? Обов’язковим медичним оглядам підлягають працівники компаній, робота яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб: харчової промисловості; громадського харчування; торгівлі продовольчими товарами; водопровідних споруд; лікувально-профілактичних закладів; дошкільних і навчально-виховних закладів; об’єктів комунально-побутового обслуговування; інших компаній, діяльність яких

the employee receives proper treatment, after 10 months, when the disease enters a latent phase, and the employee ceases to pose a danger to others. There also exist a number of other socio-infectious and viral diseases, including hepatitis, staph, worm infestations, malaria, diphtheria, anthrax, pediculosis, various sexually transmitted diseases, HIV/AIDS, the plague (St. Sebastian’s disease), cholera, and many others. Due to the fact that such persons enjoy protection of the Law on Personal Data Protection, the employee retains the right not to disclose his / her diagnosis. It is only mandatory for the sick leave certificate to indicate the relevant illness code, while the name of the particular illness can only be mentioned with the patient’s consent. Therefore, in the case that the person’s job does not require regular mandatory medical examinations and the maintenance of medical records, it is very likely that the employer may never even learn what illness the employee has. Who is subject to a compulsory medical examination, and what to do if an employee has been diagnosed with an infectious disease? Compulsory medical examinations is something that extends to employees of companies that deal with public services and may lead to the spread of infectious diseases, such as those operating in the following spheres: the food industry; catering; food retailers; water works; health care facilities; pre-school and educational institutions; public utilities facilities; other companies whose activities are related to providing services to the population and may cause the spread of infectious diseases and instances of food poisoning.


Дайджест 79 піврічне видання | випуск #6

пов’язана з обслуговуванням населення і може служити причиною поширення інфекційних захворювань, виникнення харчових отруєнь. Наприклад, до таких співробітників можна віднести: перукарів, масажистів, візажистів, працівників готелів, саун, розважальних закладів, пралень і хімчисток, спортивно-оздоровчих комплексів, аптек, метрополітену і т.п. Співробітникам компаній, які займаються продажем непродовольчих товарів, проходити медичні огляди немає необхідності. Це ж стосується і підприємств, які надають послуги для бізнесу. Повний перелік професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним медичним оглядам, міститься в Постанові КМУ № 559 від 23.05.2001 р. У разі відмови співробітника пройти обов’язковий медичний огляд, такий співробітник відсторонюється від роботи до проходження медогляду без збереження заробітної плати за цей період. Якщо так сталося, що бактеріоносієм виявився співробітник, робота якого пов’язана з обслуговуванням населення, і це може призвести до по- ВІДМОВА ширення інфекцій- СПІВРОБІТНИКОМ них хвороб, такі ПРОХОДИТИ особи за власною ОБОВ’ЯЗКОВИЙ згодою мають бути МЕДИЧНИЙ ОГЛЯД – тимчасово переве- ПРИВІД ДЛЯ ЙОГО дені на роботу, що ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД не пов’язана з ри- РОБОТИ зиком поширення інфекційних хвороб. Якщо ж можливості перевести на іншу роботу немає, то такий співробітник тимчасово відсторонюється від роботи. Відсторонення від роботи зазвичай здійснюється на підставі подання на відсторонення від санітарноепідеміологічної служби, яке зобов’язує компанію у встановлений термін усунути від роботи або іншої діяльності осіб,

For example, this includes such categories of workers as: hairdressers, massage therapists, makeup artists, hotel staff, and employees of saunas, entertainment facilities, laundry and dry cleaning facilities, sports and recreation centers, pharmacies, metro subway transport, etc. It is not necessary for employees of companies selling non-food items to undergo a medical examination. The same applies to companies that provide services to other businesses. A complete list of the occupations, industries and organizations whose employees are subject to mandatory medical checkups is included in Cabinet of Ministers Resolution no. 559, dated May 23, 2001. In the event that the employee refuses to undergo a compulsory medical examination, he shall be suspended from work without pay until such a time that he/ she undergoes a medical examination. If the sick person happens to be an employee whose work is related to public service and if this could potentially lead to the spread of infectious diseases, such persons, subject to their consent, should be temporarily transferred to a job that is not associated THE EMPLOYEE`S with the risk of REJECTION TO spreading infectious UNDERGO A diseases. If it is COMPULSORY MEDICAL not possible for the EXAMINATION – employee to transfer REASON TO BE to another job, the SUSPENDED FROM staff member shall WORK be suspended from work. Suspending employees is something that usually takes place on the basis of a submission to suspend that person from being involved in any sanitary-epidemiological services, by which the company is obliged to temporarily suspend the specified person, within the specified period, from performing such work or being engaged in other activities. The basis for such a


80

зазначених у поданні. Підставою для такого подання може бути акт перевірки об’єкта, довідка медичного закладу і т.п. Середня заробітна плата таких співробітників зберігається на весь час відсторонення. У випадку, якщо співробітник визнаний постійно непридатним для виконання певних видів робіт, а у роботодавця немає можливості перевести його на іншу роботу, такого співробітника можна звільнити ЗАКОНОДАВЧО НЕ ВСТАНОВЛЕНІ ВИМОГИ за п.2 ст.40 КЗпП ПРИПИНЕННЯ ТРУУкраїни – невідпоДОВОГО ДОГОВОРУ відність працівниЗ ОСОБАМИ, ка займаній посаВ ОРГАНІЗМІ ЯКИХ ді або виконуваній ВИЯВЛЕНО ВІЛ роботі внаслідок стану здоров’я , що перешкоджає продовженню даної роботи. В цьому випадку, як і при будь-якому іншому звільненні з ініціативи роботодавця, необхідно мати документальні обґрунтування, наприклад, такі як заключення МСЕК. Зверніть увагу, що законодавчо не встановлені вимоги припинення трудового договору з особами, в організмі яких виявлено вірус імунодефіциту людини. Більш того, Законом України «Про запобігання захворюванню синдрому набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» передбачені рівні права і свободи для ВІЛінфікованих і хворих на СНІД громадян, передбачені Конституцією та іншими законодавчими актами, в тому числі трудовим законодавством України. Дії службових осіб, які порушують права таких громадян, можуть бути оскаржені в судовому порядку. Психічні розлади, наркоманія, алкоголізм. Основи законодавства України про охорону здоров`я відносять до соціально-небезпечних захворювань також психічні розлади, наркоманію та алкоголізм. Сучасний темп життя, рівень інфор-

position may be an inspection certificate for the relevant facility, a certified medical certificate, etc. During the time that such employees are temporarily suspended, they will continue to receive remuneration equal to their average wage. In the case that the employee in such a state that he / she is recognized as being permanently unsuitable for certain types of work and if there LEGISLATION DOES exists no possibility NOT SET OUT THE to transfer him to REQUIREMENTS WITH another job, then the RESPECT TO TERMINATING company has the EMPLOYMENT right to dismiss the CONTRACTS WITH employee according Paragraph 2 PERSONS WHO HAVE to HIV of Article 40 of the Labor Code of Ukraine, which pertains to the noncorrespondence of an employee for a particular work position or the inability to perform the necessary work due to a health status impeding his / her ability to continue such work. In this cast, as with any other situation involving an employee’s termination at the employer’s initiative, there should be sufficient documentary grounds for performing such an action, such as a conclusion by MSEC. It should be noted that legislation does not set out the requirements with respect to terminating employment contracts with persons who have been diagnosed as having HIV (immunodeficiency virus). Moreover, the Law of Ukraine “On the prevention of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) and the social protection of the population” stipulates the equal rights and freedom for HIV-infected people and AIDS patients under the Constitution and other legal acts, including Ukrainian labor legislation. The actions of any officials violating citizens’ rights may be challenged in court. Mental illness, drug addiction, and alcoholism. Existing legislation also categorizes mental illness, drug addiction


Дайджест 81 піврічне видання | випуск #6

маційного та емоційного навантаження призводить до того, що все більше людей внаслідок своєї професійної діяльності схильні до різних психічних захворювань. Для окремих видів діяльності (професій), які можуть становити небезпеку для самих працівників або для оточуючих, повинен проводитися обов’язковий психіатричний огляд як при прийомі на роботу, так і протягом подальшої роботи, але не рідше одного разу в 5 років. Таким чином, обов’язковим психіатричним оглядам підлягають водії автотранспортних засобів, особи, які мають дозвіл на носіння зброї, медичні працівники, шахтарі, працівники навчальних закладів, працівники харчової промисловості, працівники авіаційного, залізничного, морського транспорту і т.п. За результатами медичного огляду, працівник може бути тимчасово (на строк не більше 5 років і з правом подальшого переогляду) визнаний непридатним до виконання своїх службових обов’язків. Порядок дій в даному випадку схожий з діями, коли співробітник визнаний постійно непридатним до роботи внаслідок бактеріоносіння. Тобто такого співробітника по можливості необхідно перевес- ОБОВ`ЯЗКОВИЙ ти на іншу роботу, а ПСИХІАТРИЧНИЙ якщо це не можли- ОГЛЯД во, то звільнити за п.2 ст. 40 КЗпП – невідповідність працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок стану здоров’я, що перешкоджає продовженню даної роботи. Якщо ж вид діяльності не передбачає обов’язкових психіатричних оглядів, роботодавець не вправі направляти співробітника на психіатричну експертизу примусово. Але якщо так трапилося, що співробітник не впорався з емоційним навантаженням, роботою в умовах постійного стресу, і у нього стався нервовий зрив, депресія і т.п., такий співробітник зазвичай на кілька місяців ви-

and alcoholism as socially dangerous illnesses. The modern pace of life, as well as the level of information and emotional stress is leading to more and more people being subject to psychiatric disorders as a result of their professional activities. For individual activities (occupations) that may pose a risk to the workers themselves or to others, job candidates should undergo a compulsory psychiatric examination when applying for a job, as well as, at least, once every five years. Thus, mandatory psychiatric examinations are something that pertains to motorists / drivers, persons authorized to carry weapons, health workers, miners, education workers, food workers, and employees of air, rail and sea transport means, in addition to others. Based on the results of the medical examination, the employer may find the employee temporarily unfit to perform his / her duties (for a period not exceeding five years and with the right to undergo a re-examination). In this case, the procedure is similar to the action if the employee is recognized as permanently unfit for work due to him / her being a bacteria-carrier. In other words, it is possible to transfer A COMPULSORY such an employee PSYCHIATRIC to another job and, EXAMINATION in the case that this is not possible, the company can dismiss the employee in accordance with Paragraph 2 Article 40 of the Labor Code due to the fact that he / she is not suitable for a particular work position or unable to perform the work required due to a health status impeding his / her ability to continue such work. If the activity entailed in a job is not subject to mandatory psychiatric examinations, the employer does not have the right to force the employee to undergo a psychiatric examination. And if it so happens that the employee fails to cope with emotional stress, to work under duress, or if he / she


82

рушає на лікування в спеціалізовану психіатричну клініку. У цей період йому видається лікарняний лист, в якому, як зазначалося раніше, діагноз може і не вказуватися. Роботодавець у цьому випадку не має права направляти в лікувальний заклад запит про діагноз працівника та стан його професійної придатності. Якщо лікувальний заклад закрив лікарняний лист, дозволивши тим самим співробітникові приступити до роботи, то у роботодавця немає жодних підстав не допускати такого працівника до роботи. Що робити, якщо співробітник прийшов на роботу в нетверезому стані, у стані наркотичного або токсичного сп’яніння? Сам факт появи в нетверезому стані працівника на території ком- ЗВІЛЬНЕННЯ панії в робочий час ПРАЦІВНИКА ЗА дає право звільни- ЙОГО ПОЯВУ В ти його за п.7 ст.40 НЕТВЕРЕЗОМУ СТАНІ В КЗпП України. У та- РОБОЧИЙ ЧАС кому випадку необхідно скласти акт за підписом кількох свідків, в якому зазначаються всі зовнішні ознаки сп’яніння (запах, хитка хода, незв’язна мова і т.п.). Також слід провести медичне обстеження, щоб підтвердити саме факт сп’яніння, оскільки, наприклад, незв’язна мова і хитка хода можуть бути симптомами серцевого нападу. А якщо працівник настільки цінний і унікальний, що роботодавець, незважаючи на хронічні запої свого співробітника, не хоче з ним розлучатися, але в той же час хоче виправити дану ситуацію. Чи може роботодавець відправити такого співробітника на примусове лікування? Перш за все слід зазначити, що примусове лікування може застосовуватися лише за рішенням суду і лише до осіб, які вчинили соціально-небезпечні дії. Примусове лікування в основному не замінює відбування покарання, але

has a nervous breakdown, depression or a similar condition, the staff member is typically sent to a specialized psychiatric institution for several months’ treatment. During this period, his medical records will be maintained and the resultant certificate, as mentioned earlier, may not indicate a specific diagnosis. In this case, the employer is not entitled to request that the medical facility convey the employee’s diagnosis or his / her state of professional competence. Even in the case that the hospital has closed the medical record permitting the employee to return to work, then there is no reason that the employer should not allow this employee return to his job. What would happen if an employee were to come to work drunk or else under the influence of drugs THE DISMISSAL OF AN or toxic substances? EMPLOYEE BECAUSE The very appearance OF HIS DRUNKEN of an employee in STATE DURING a drunken state on premises WORKING HOURS company during working hours entails that the employer has the right to dismiss him according toe Paragraph 7 of Article 40 of the Labor Code of Ukraine. In this case, a statement should be drawn up and signed by a number of witnesses, indicating all apparent external signs of intoxication (i.e. the existence of an odor, staggering walk, incoherent speech, etc.). The employer should also arrange for a medical examination to take place in order to confirm that the employee was indeed intoxicated; this is necessary since, for example, incoherent speech and a staggering walk may also be symptoms of a heart attack. In the case that the employee so valuable and unique that, in spite of his / her chronic heavy drinking, the employer does not want to part with him / her, but instead would prefer to correct this situation, is it possible for the employer to send the employee for compulsory treatment? First of all, it should be noted that compulsory treatment is something that


Дайджест 83 піврічне видання | випуск #6

доповнює його. Підставою для примусового лікування є сукупність двох фактів: 1) особа вчинила будь-який злочин і засуджена до відбування покарання; 2) особа має хворобу, яка становить небезпеку для здоров’я інших, що підтверджується медичним висновком (туберкульоз, психічні, венеричні захворювання, СНІД, хронічний алкоголізм, наркоманія, токсикоманія). Тобто тихий алкоголік, який напивається і спить непробудно кілька днів, примусовому лікуванню не підлягає. Таку людину потрібно вмовляти на добровільне лікування. Якщо говорити про співробітника, який скоїв певний злочин, то необхідно пам’ятати, що ні офіційне звинувачення такої особи у вчиненні даного злочину, ні утримання під вартою не є підставою для звільнення за п.7 ст. 36 КЗпП. Поки такий співробітник перебуває під вартою, протягом усього судового процесу, він продовжує числитися в компанії. У цей період його не можна звільнити ні в зв’язку з прогулом (відсутністю працівника без поважних причин), ні з якоїсь іншої причини. Підставою для звільнення в такому разі є набрання чинності вироку суду, який виключає можливість подальшого виконання роботи. У даному випадку мається на увазі пока- КВОТА рання у вигляді по- У РОЗМІРІ 5% збавлення волі на певний період, і / або позбавлення права обіймати певні посади. Тобто, якщо слюсаря умовно засудили за хуліганство, то підстав для звільнення за вищевказаною статтею немає, і в разі іншого випадку може бути оскаржено в суді. Підводячи підсумки, хотілося б відзначити, що приймаючи рішення щодо звільнення співробітника, який являє собою соціальну небезпеку, навіть за наявності юридичних обґрунтувань, необхідно брати до уваги також інші законодавчі акти, які мають опосередко-

can only be enforced by a court and it can only pertain to persons who have committed socially dangerous acts. Compulsory treatment generally is not introduced as an alternative to punishment, but rather is intended to complement it. There are two facts that may serve as grounds for such compulsory treatment: 1) the person has committed a crime and has been sentenced to a serve out a sentence, and 2) he / she has a disease that is dangerous to other people’s health, as evidenced by the respective medical report (i.e. if the patient has tuberculosis, mental, venereal diseases, AIDS, alcoholism, drug addiction, substance abuse). In other words, a silent alcoholic who gets drunk and sleeps deeply for several days will not be subject to forced treatment. In this case, such a person must be persuaded to undergo voluntary treatment. If we talk about an employee who has committed a crime, we should keep in mind that, according to Paragraph 7 of Article 36 of the Labor Code, neither the person being formally charged with a crime, nor this legal detention might be considered grounds for dismissal. As long as such an employee remains in custody for the duration of the legal proceedings, he shall continue to be on the company’s staff. During this period, he cannot be dismissed QUOTA IN THE either in relation to (an AMOUNT OF 5% absenteeism employee’s absence without good cause) or for any other reason. The grounds for dismissal in this case entail the issuance of a court judgment, excluding the possibility of the employee continuing this work any longer. In this case, this refers to an imprisonment sentence for a period of time and / or the deprivation of the right to hold a particular work position (i.e. if a locksmith is conditionally sentenced for hooliganism, then there are no grounds for dismissal under the above-mentioned article, and this sentence can otherwise be challenged in court. In summing up some of the information contained in this article, it should be noted


84

ване відношення до правового регулювання питань звільнення. Відповідно до Закону «Про зайнятість населення», який вступив в силу з січня 2013 року, роботодавцю все ж доведеться мати справу з неблагополучними, соціальнонезахищеними представниками суспільства. Крім того, відповідно до вищевказаного Закону, для роботодавців установлюється квота в розмірі 5% від середньооблікової чисельності компанії за попередній рік (це стосується лише тих компаній, розмір яких перевищує 20 чоловік) для працевлаштування громадян наступних категорій: 1)

2) 3)

4)

5)

Один з батьків або особа, яка його замінює і: має на утриманні дітей до шести років; виховує без одного з подружжя дитину до 14 років або дитинуінваліда; утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства та / або інваліда І групи. Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; Особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; Молодь, яка закінчила або припинила навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, звільнилися зі строкової військової або альтернативної служби і ті, які вперше приймаються на роботу; Особи, яким до пенсії за віком залишилося 10 і менше років.

У зв’язку з усім вищевикладеним, виникає питання: Чи варто звільняти співробітників, яких Ви знаєте не перший місяць, коли вони потрапили в біду? Адже все одно доведеться брати в штат людей, які опинилися в подібних життєвих обставинах?! Тетяна Малинич

that when making a decision to dismiss an employee who poses a danger to society, even if it is legally justified, it is also necessary to take into account some other legislative acts that are indirectly relevant in terms of regulating he legal aspects of an employee’s dismissal. Thus, according to the Law on Employment, which came into force in January 2013, the employer will still have to deal with the issue of disadvantaged and socially disadvantaged members of society. Thus, under the Act, employers can set a quota of 5% based on the average number from the previous year (this only applies to companies that are larger than 20 people) regarding the employment of people in the following categories: 1)

2) 3)

4)

5)

One of the parents or another adult acting as a guardian, who: has dependent children under six years of age; is raising a child under the age of 14 or a disabled child as a single parent; is solely providing support for a child that has been disabled since childhood and / or a disabled person of the first group. Orphans and children who are deprived of parental care; Persons who have been released after serving a prison sentence or compulsory medical treatment; Youth who have graduated from or left their secondary school, vocational and higher education institution, or who have been dismissed from compulsory military or alternative service and are being employed for the first time; Persons for whom only 10 or less years remain before reaching retirement age.

In view of the above, the question then arises: Is it worth dismissing employees who you realize are in the first month, when they are in trouble, when you will nevertheless still have to hire people who have found themselves in similar life circumstances?! Tetiana Malynych


Дайджест 85 піврічне видання | випуск #6


2013 Травень May Опублікований матеріал є інтелектуальною власністю компанії. Передруковувати цей матеріал заборонено. The published materials are the intellectual property of the company. The reproduction of this material is prohibited.

www.ebskiev.com