Page 1

ZZPiNFO MAGAZiNE

Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ)

JUNI 2014


ZZPiNFO MAGAZiNE

Wat is het Besluit bijstandverlening zelfstandigen?

H

et Bbz is een onderdeel van de Wet werk en bijstand (Wwb). Het is de bedoeling om te voorkomen dat men in de bijstand terechtkomt. De regeling is bedoelt voor beginnende en gevestigde zzp’ers die in de financiële problemen terecht zijn gekomen. Zij kunnen een beroep doen op het Bbz. De gemeente voert deze regeling uit. De zzp’er kan ondersteuning krijgen door bijvoorbeeld een renteloze lening, een starterskrediet of een aanvulling op het inkomen tot bijstandniveau.

Voor wie is het BBZ? De volgende personen kunnen in aanmerking komen voor een Bbz-uitkering: •Personen die vanuit een WW-uitkering of vanuit de bijstand een bedrijf gaan opstarten. (startende ondernemers); •Ondernemers die al langer bestaan, maar tijdelijk financiële problemen hebben (gevestigde ondernemers); •55+ personen die zelfstandig ondernemer zijn; •Zelfstandigen die beëindigen De bovenstaande situaties moeten wel aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor een Bbz-uitkering.

Startende ondernemers ent u startende ondernemer en is gemeente. De gemeente bekijkt uw situatie

B

uw inkomen in de startperiode van uw bedrijf onder het bijstandsnorm? Om in uw levensonderhoud te voorzien kunt u om een Bbz-uitkering vragen bij uw

om u tijdelijk financieel te ondersteunen met een periodieke uitkering. Hierbij zal gekeken worden naar andere inkomsten die u heeft en hoe lang het aanloopperiode zal duren.

• Uw bedrijfsvoering moet aan de wettelijke eisen voldoen (bijv. milieuvergunning of vestigingsvergunning).

Eisen waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Bbz-uitkering: •U moet als inwoner bij een gemeente in Nederland ingeschreven staan; •U moet Nederlander zijn of een verblijfsvergunning hebben; •U moet tussen de 18 – 65 jaar zijn; •U onderneming is/wordt in Nederland gevestigd; •U wilt een bedrijf gaan beginnen of u heeft een bedrijf korter dan anderhalf jaar; •U dreigt werkloos te worden of u heeft een uitkering (WWB, IOAW, IOAZ, WW of wachtgeld); •U moet 1225 uur per jaar actief zijn als zelfstandige (gemiddeld 25 uur per week); •U moet zelf in uw bedrijf werken; •U heeft de leiding in uw bedrijf; •Er zijn financiële risico’s voor u; •U heeft een ondernemingsplan (de ondernemingsplan kan getoetst worden door een extern adviesbureau); •Uw bedrijf is levensvatbaar (uw bedrijf kan de rente- en aflossingsverplichtingen voldoen en u kunt voorzien in uw levensonderhoud); • U krijgt geen krediet van banken of derden;


ZZPiNFO MAGAZiNE

Gevestigde ondernemers

A

ls gevestigde ondernemer kunt u een beroep doen op de periodieke Bbz-uitkering wanneer uw inkomen (tijdelijk) onder de bijstandsnorm zit. De gemeente zal hierbij kijken naar uw inkomsten en aan de hand daarvan beslissen of u een gehele of een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau nodig heeft om in uw levensonderhoud te voorzien. Op deze uitkering zit geen rente. Bij het inleveren van de jaarcijfers van uw onderneming over het afgelopen boekjaar, zal de gemeente bepalen of u de lening moet terugbetalen of niet.

Zelfstandigen ouder dan 55 jaar

B

ent u een oudere zelfstandige? Dan kunt u ook een beroep doen op de aanvullende periodieke uitkering voor levensonderhoud. Uw nettowinst uit uw bedrijf is dan te laag om in uw levensonderhoud te voorzien. Deze regeling kunt u tot uw 65 jarige leeftijd aanvragen. U moet dan wel 10 jaar onafgebroken een bedrijf hebben gehad. Eisen waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Bbzuitkering: •U bent tussen de 55 – 65 jaar; •U heeft 10 jaar of langer onafgebroken een bedrijf uitgeoefend; •Uw bedrijf is niet meer levensvatbaar; •U woont in Nederland; •U bent ingeschreven bij een gemeente in Nederland; •Uw bedrijf is rechtmatig in Nederland gevestigd; •U bent ten minste 1225 uur per jaar werkzaam als ondernemer; •U heeft de leiding in uw onderneming; •U draagt financieel risico en aansprakelijkheid; •U krijgt geen krediet van de bank.

Eisen waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Bbz-uitkering: •U heeft een bedrijf langer dan anderhalf jaar en wilt deze voortzetten; •U moet als inwoner bij een gemeente in Nederland ingeschreven staan; •U moet Nederlander zijn of een verblijfsvergunning hebben; •U moet tussen de 18 – 65 jaar zijn; •U onderneming is in Nederland gevestigd; •U moet 1225 uur per jaar actief zijn als zelfstandige (gemiddeld 25 uur per week); •U bent meer dan 50% van de totale werktijd werkzaam in uw eigen bedrijf; •U moet zelf in uw bedrijf werken; •U heeft de leiding in uw bedrijf; •Er zijn financiële risico’s voor u; •U heeft geen andere inkomsten voor levensonderhoud dan de inkomsten uit uw onderneming; •U heeft een ondernemingsplan (de ondernemingsplan kan getoetst worden door een extern adviesbureau); •Uw bedrijf is levensvatbaar (uw bedrijf kan de rente- en aflossingsverplichtingen voldoen en u kunt voorzien in uw levensonderhoud);

Beëindigende zelfstandigen

I

s uw bedrijf niet meer levensvatbaar of zijn er gezondheidsredenen en wilt u hierdoor uw bedrijf beëindigen? Dan kunt een periodieke uitkering aanvragen om in uw levensonderhoud te kunnen voorzien. U moet dan geen krediet kunnen aanvragen bij een bank. Eisen waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een Bbz-uitkering: •U moet tussen de 18 – 65 jaar zijn; •U woont in Nederland; •U bent ingeschreven bij een gemeente in Nederland; •Uw bedrijf is niet meer levensvatbaar; •U moet 1225 uur per jaar actief zijn als zelfstandige (gemiddeld 25 uur per week); •Uw bedrijf is rechtmatig in Nederland gevestigd; •U heeft de leiding in uw onderneming; •U draagt financieel risico en aansprakelijkheid; •U heeft onvoldoende inkomsten om de periode van beëindiging te kunnen overbruggen; •Er worden geen nieuwe opdrachten meer aangenomen.


ZZPiNFO MAGAZiNE

Hoeveel bedraagt de Bbz-uitkering?

I

ndien een Bbz-uitkering wordt toegekend, wordt u inkomen aangevuld tot het bijstandniveau; dit is het minimumloon. De gemeente kijkt hierbij naar uw inkomen, leeftijd en woonsituatie. In sommige gevallen kan de gemeente uw uitkering verlagen of stopzetten. Dit kan bijvoorbeeld van toepassing zijn wanneer u een inwonend kind heeft met een eigen inkomen. Het minimumloon hangt af van uw leeftijd totdat uw 23 jaar bent. Vanaf 23 jaar bedraagt het minimumloon € 1485,60 bruto per maand. Ieder jaar stelt de overheid op 1 juli en 1 januari opnieuw het minimumloon aan. Hierbij wordt er gekeken naar de gemiddelde cao-lonen in Nederland en wordt het minimumloon hierop aangepast.

Gehuwd of samenwonend

21 jaar tot AOW leeftijd

100% van het minimumloon (samen)

Alleenstaande ouder

21 jaar tot AOW leeftijd

70% van het minimumloon

Alleenstaande

21 jaar tot AOW leeftijd

50% van het minimumloon

Jongeren

18 tot 21 jaar

Uitkering wordt afgeleid van de kinderbijslag

Hoelang heb ik recht op een uitkering? Startende ondernemer

D

eze tijdelijke financiële ondersteuning duurt meestal een halfjaar. Deze kan opnieuw met een halfjaar verlengd worden indien dat nodig is. Maximaal is bedraagt deze periodieke ondersteuning 36 maanden. Wanneer er sociale redenen zich afspelen of als u medische beperkingen heeft, waardoor u als ondernemer niet volledig kunt functioneren, kan zelfs de termijn van 36 maanden nogmaals verlengd worden.

Gevestigde ondernemer

D

eze periodieke uitkering zal een halfjaar tot een jaar duren. Hierna zal de gemeente verder kijken of u nog in aanmerking komt. Na een jaar kunt u nog maximaal 24 maanden deze uitkering verlengd krijgen.

Oudere zelfstandige

V

oor een Bbz-uitkering kunt u maximaal 12 maanden gebruik maken. De gemeente zal daarna opnieuw beoordelen of u in aanmerking komt voor een verlenging van 12 maanden extra. Vanaf de datum van aanvraag tot aan de 65 jarige leeftijd kunt aanspraak maken op een aanvullende uitkering tot bijstandsniveau.

Beëindigende zelfstandige

D

e uitkering die u ontvangt zal afhankelijk zijn van de hoeveelheid tijd die gaat duren om de bedrijfsactiviteiten te kunnen afbouwen. Wanneer er zaken in behandeling zijn, dan mogen deze worden afgehandeld. Ook handelsvoorraden mogen nog worden verkocht. Nieuwe taken mogen niet meer aangenomen worden. Wanneer het bedrijf verkocht of een klantenbestand verkocht wordt, moet u uw bedrijf staken. In dit geval is een bedrijfskrediet niet mogelijk. Maximaal kan het twee jaar duren om de bedrijfsactiviteiten te staken.


ZZPiNFO MAGAZiNE

Is de Bbz-uitkering een gift of een lening?

W

anneer uw inkomsten uit uw onderneming onder het bijstandsniveau liggen, dan kunt u om een aanvullende Bbzuitkering vragen. Deze uitkering vult uw inkomen aan tot het bijstandsniveau zodat u in uw levensonderhoud kunt voorzien.

Wanneer u bij een eigen onderneming start, wordt uw uitkering stopgezet. De gemeente kan u als startende ondernemer een bedrijfskapitaal uitkeren ter hoogte van € 35.130,om bijvoorbeeld voorraden en machines te kopen. Dit bedrag is een rentedragende lening.

In principe is de periodieke uitkering een lening; hier hoeft echter geen rente over betaald te worden. De gemeentelijke Sociale Dienst bekijkt achteraf aan de hand van uw inkomen uit het voorafgaande jaar hoe hoog de lening zal zijn. De gemeente berekent dit op basis van de geldende WWB-normen. Als uw inkomen boven de bijstandnorm zit, dan wordt uw uitkering omgezet in een renteloze lening. Als uw inkomen onder de bijstandnorm zit, dan wordt de Bbz-uitkering (gedeeltelijk) omgezet in een gift.

Wanneer u een langere tijd een eigen bedrijf heeft en u zit in de financiële problemen, dan kunt u een periodieke uitkering aanvragen. Ook wordt er gekeken of u in aanmerking komt voor een bedrijfskapitaal. De periodieke uitkering is een renteloze lening. Indien achteraf blijkt dat het afgelopen jaar uw bedrijf voldoende winstgevend was, dan moet u de uitkering geheel of gedeeltelijk terugbetalen.

onder het bijstandsniveau heeft. Deze gift bedraagt dan maximaal € 9.541,-. Er is ook een rentedragende lening van maximaal € 190.812,-. Deze lening moet u binnen tien jaar aflossen. U kunt niet tegelijkertijd gebruik maken van zowel het bedrijfskapitaal als de rentedragende lening.

Indien uw vermogen niet hoger dan € 183.638,- is, kunt u een bedrijfskapitaal als gift ontvangen. Hierbij geldt wel dat u al langere tijd een inkomen

Waar kan ik een Bbz-uitkering aanvragen?

U

kunt de aanv raag vo or e en Bbz-uit ker ing indienen bij de S o ci a le Dienst van uw geme ente. Eventue el is het mogelijk om vo or adv ies en b egeleiding e en afspraa k te ma ken met e en c as emanager (Z elfst andigen) of indien mogelijk e en vo orlicht ingbij e en komst bij wonen. Of de ze vo orlicht ingsbij e en komst wordt ge organis e erd vers chi lt p er geme ente, u dient hier dus sp e cif iek naar te v ragen.

K

ortom, heeft u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? Bent u ziek of arbeidsongeschikt en heeft u geen financiële buffer achter de hand? U kunt zich dan richten tot de Sociale Dienst van uw gemeente. Een casemanager van de Sociale Dienst beslist uiteindelijk of er een (periodieke) uitkering wordt verstrekt. Dit is slechts een tijdelijke uitkering om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien.


ZZPiNFO

MAGAZiNE

ZZP Info Magazine is een initiatief van Hanae Ben-Tita Aan de verstrekte informatie in deze magazine kunnen geen rechten worden ontleend.

Copyright Š 2014

Bijstand aan zelfstandigen  
Bijstand aan zelfstandigen  
Advertisement