Page 1

BULETIN INFORMATIV BERD BAS MOLDOVA ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЕБРР BAS МОЛДОВА

IANUARIE 2014

ЯНВАРЬ 2014

În ediţia curentă: Evenimente și opinii Oportunități pentru întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv companii nou - create Istorie de succes

Краткое содержание: События и мнения Возможности для малых и средних предприятий, в том числе для новых компаний История успеха

STIMAȚI PARTENERI,

УВАЖАЕМЫЕ ПАРТНЕРЫ,

Ediția curentă a buletinului informativ este dedicată programului „Femeile în Afaceri” al BERD BAS Moldova, la doi ani de activitate. Pentru a vă familiariza cu oportunitățile acestui program, de care puteți beneficia și anul curent, în paginile ce urmează găsiți exemple de activități dezvoltate în această perioadă.

Данный выпуск информационного бюллетеня посвящен второй годовщине деятельности программы «Женщины в бизнесе», внедряемой ЕБРР BAS Молдова. Чтобы более подробно ознакомить вас с возможностями, которые предоставляет ЕБРР BAS и которыми вы можете воспользоваться и в текущем году, на следующих страницах этого издания мы расскажем об успехах, которых удалось достичь за этот период.

Cu acest prilej, reiterăm că BERD, concomitent cu inițiativa ”Femeile în Afaceri”, finanțează și proiecte dedicate implementării tehnologiilor de eficiență energetică, contribuind, de asemenea, la dezvoltarea IMM-urilor prin susținerea proiectelor de consultanță în diverse domenii (studii de piață și planificare, planificare pentru dezvoltare, elaborarea studiilor de fezabilitate, implementarea sistemelor computerizate de management, etc.).

В связи с этим напоминаем, что ЕБРР, помимо проектов в рамках Программы «Женщины в бизнесе», финансирует проекты, направленные на внедрение энергосберегающих технологий, а также поддерживает консультационные проекты в других областях (исследование рынка и планирование, планирование развития, разработка технико-экономических обоснований, внедрение компьютеризированных систем управления и проч.).

Cât privește inițiativa ”Femeile în Afaceri”, este important să menționăm despre extinderea criteriilor de eligibilitate pentru potențialii beneficiari. Astfel, companiile nou-create au devenit eligibile pentru asistență în cadrul acestui program. Una din primele companii noucreate care a beneficiat de sprijinul BERD este Meliscosmetica SRL din s. Grimăncăuți, r. Briceni. Susținerea noastră în acest proiect a constat în co-finanțarea unui studiu de fezabilitate pentru crearea unui centru medical în localitate, în baza unui parteneriat public-privat.

Говоря непосредственно о Инициативе «Женщины в бизнесе», важно отметить, что здесь были расширены критерии отбора потенциальных бенефициариев. Таким образом, теперь воспользоваться помощью, предоставляемой в рамках данной инициативы, смогут и вновь созданные компании. Одной из первых вновь созданных компаний, ставших бенефициаром поддержки ЕБРР, является ООО «Meliscosmetica» из села Гриманкауцы Бричанского района. Наша поддержка заключалась в софинансировании разработки технико-экономического обоснования для открытия медицинского центра на основе частно-государственного партнерства.

În același timp, BERD contribuie și la consolidarea abilităților de gestionare a afacerii a antreprenoarelor din țară. În acest context, anul curent vor fi organizate o serie de evenimente, bazate pe programe de instruire elaborate pentru nevoile femeilor de afaceri din Moldova, inclusiv cele debutante în afaceri.

Вместе с тем, ЕБРР BAS Молдова содействует укреплению управленческих навыков местных женщин-предпринимателей. В связи с этим, в этом году будет организован ряд обучающих программ, разработанных для нужд деловых женщин Молдовы, в том числе тех, кто только начинают свой путь в бизнесе.

Stimați parteneri, la început de an vă dorim să fiți guvernați de inspirație!

Уважаемые партнёры, в начале нового года хочется пожелать, чтоб вас не покидало вдохновение!

Un an nou prosper să aveți!

Желаем вам процветания в новом году!

BERD BAS MOLDOVA, BULETIN INFORMATIV – IANUARIE 2014

1


EVENIMENTE ȘI OPINII СОБЫТИЯ И МНЕНИЯ

ÎNTÂLNIRE CU PRESA: INIȚIATIVA BERD BAS MOLDOVA „FEMEILE ÎN AFACERI” LA DOI ANI DE ACTIVITATE ”Femeile antreprenoare au un mare potențial economic, iar în cadrul inițiativei „Femeile în Afaceri”, ele au posibilitatea să-și extindă afacerile – fapt benefic pentru întreaga economie a Moldovei.” „Dacă e să vorbim despre oamenii de afaceri din Moldova, atunci numărul bărbaților implicați în afaceri este de trei ori mai mare decât numărul femeilor. Există mai multe motive care determină ca rata de participare a femeilor în afaceri să fie mai mică decât cea a bărbaților, printre care lipsa de cunoștințe și competențe antreprenoriale, lipsa de informare despre modul de înregistrare a propriei companii, procedura complicată de acces la finanțare ș.a.” Henrik HUITFELDT Consilier în domeniul cooperării pentru dezvoltare la Ambasada Suediei.

ВСТРЕЧА СО СМИ: ИНИЦИАТИВА ЕБРР BAS МОЛДОВА «ЖЕНЩИНЫ В БИЗНЕСЕ» – ДВА ГОДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «Женщины-предприниматели обладают большим экономическим потенциалом, а в рамках Программы «Женщины в бизнесе» им предоставляется возможность расширить свой бизнес, что благоприятно воздействует на всю экономику Молдовы». «Говоря о деловой сфере Молдовы, следует отметить, что число мужчин в бизнесе втрое больше, чем женщин. Незначительный процент женщин в бизнесе по сравнению с мужчинами обусловлен множеством причин, в числе которых недостаток знаний и навыков предпринимательской деятельности, недостаток информации о порядке регистрации собственной компании, сложная процедура доступа к финансированию и проч.». Хенрик ХУИТФЕЛЬДТ Советник в области сотрудничества в целях развития, Посольство Швеции.

„În cadrul acestui program, obiectivul nostru principal este să ajutăm femeile antreprenoare să acceseze serviciile de consultanță pentru dezvoltarea afacerilor. În acești doi ani am lansat Programul de instruire a femeilor în inițierea şi dezvoltarea unor noi afaceri, Programul de dezvoltare a abilităţilor de conducere ale femeilor-antreprenori, Programul de mentorat. De asemenea, am realizat activităţi pentru a spori accesul antreprenoarelor la resurse financiare.”

«Наша главная цель в рамках этой инициативы – помочь женщинам-предпринимателям получить доступ к консультационным услугам для развития бизнеса. В течение прошедших двух лет мы запустили Программу по обучению женщин открытию и развитию нового бизнеса, Программу по развитию управленческих навыков женщин-предпринимателей, Программу менторской поддержки. Кроме того, мы осуществляем деятельность, направленную на расширение доступа предпринимательниц к финансовым ресурсам».

Stela MELNIC, Conducător Regional al Programului BERD de Susținere a Micului Business.

Стелла МЕЛЬНИК Региональный руководитель Программы ЕБРР по поддержке малого бизнеса

BERD BAS MOLDOVA, BULETIN INFORMATIV – IANUARIE 2014

2


În doi ani, au fost susținute 56 de întreprinderi, inclusiv 6 companii nou - create.

В рамках Инициативы «Женщины в бизнесе», в течение двух лет помощь была предоставлена 56 предприятиям, в том числе 6 вновь созданным компаниям.

Despre companiile – beneficiare ale inițiativei ”Femeile în Afaceri”:

Основные данные о компаниях-бенефициарах Инициативы «Женщины в бизнесе»:

 93% sunt în proprietatea femeilor sau administrate de femei;  82% au mai puțin de 50 angajați, doar 3 beneficiari WiB au peste 100 angajați;  79% sunt amplasate în Chișinău, 21% în afara capitalei;  1901 angajați în total, cifra de afaceri cumulativă depășește 27 mln. EUR;  Contribuția medie BAS per proiect constituie 5 954 EUR.

 93% являются собственностью женщин или управляются женщинами;  82% имеют менее 50 сотрудников, и лишь на предприятиях трех бенефициаров работают более 100 сотрудников;  79% находятся в Кишиневе, а 21% за пределами столицы;  Всего в компаниях-бенефициариях работают 1901 человек, а суммарный оборот всех компаний составляет 27 млн. Евро;  В среднем, вклад BAS в проект составляет 5 954 Евро.

Companiile–beneficiare au obținut suport în domenii precum:

Компании-бенефициары получили поддержку в следующих сферах:

Tehnologii de Informație și Comunicare 43%

Инфокоммуникационные технологии 43%

Marketing 39%

Маркетинг 39%

Mg al Calității 7%

Менеджмент качества 7%

Soluții Inginerești 7%

Инженерные решения 7%

Elaborare strategie 4%

Разработка стратегии 4%

În tabelul de mai jos sunt prezentate domeniile de activitate ale companiilor–beneficiare.

В следующей таблице отражены сферы деятельности компаний-бенефициаров.

Sector/industrie

%

Отрасль/промышленность

%

Confecții/textile/ încălțăminte

14

швейные изделия/текстиль/обувь

14

Comerț angro/cu amănunțul, distribuție

13

оптовая/розничная торговля, дистрибуция

13

Produse alimentare și băuturi

11

продовольственные товары и напитки

11

Servicii medicale

9

медицинские услуги

9

Prod. electrice/electronice / tehnologii informaționale

7

электротовары/электроника/информационные технологии

7

Turism

5

туризм

5

Construcții/ Servicii de inginerie

4

строительство/инжиниринговые услуги

4

Media/Comunicații

4

средства массовой информации/связь

4

EVALUAREA CUNOȘTINȚELOR, EXPERIENȚELOR ȘI BARIERELOR ÎN ACCESAREA PRODUSELOR DE CREDITARE ÎNTÂMPINATE DE FEMEILE ANTREPRENOARE DIN REPUBLICA MOLDOVA

ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, ОПЫТА И ПРЕПЯТСТВИЙ К ДОСТУПУ К КРЕДИТНЫМ ПРОДУКТАМ, С КОТОРЫМИ СТАЛКИВАЮТСЯ ЖЕНЩИНЫ-ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА

Pentru identificarea barierelor în dezvoltarea afacerilor de către femei, BERD a desfășurat un studiu cu participarea a 20 de femei antreprenoare din țară. Respondentele au fost invitate să se expună asupra experienței lor în accesarea produselor financiare din Moldova, precum și impedimentele în dezvoltarea afacerilor acestora.

Для выявления препятствий в развитии женщинами собственного бизнеса, ЕБРР провел исследование, в котором приняли участие 20 женщин-предпринимателей страны. Участницам исследования было предложено поделиться опытом в получении доступа к финансовым продуктам в Молдове, а также рассказать о препятствиях, с которыми они столкнулись в развитии своего бизнеса.

Conform rezultatelor studiului, principalele obstacole în dezvoltarea afacerilor gestionate de femei sunt accesul redus la finanțare, politica fiscală nefavorabilă, carențele legislative, resursele umane insuficient calificate și concurența neloială.

Исследование показало, что основными препятствиями в развитии бизнеса, управляемого женщинами, являются ограниченный доступ к финансированию, неблагоприятная налоговая политика, недостатки законодательства, недостаточная квалификация работников и недобросовестная конкуренция.

Potrivit studiului, accesul redus la finanțare este cauzat de impedimente de ordin personal și profesional, inclusiv teama de contractare a creditelor, discriminarea cu care se confruntă femeileantreprenoare, ceea ce influențează decizia cu privire la accesarea surselor externe de finanțare. Conform respondentelor, încrede-

По данным исследования, ограниченный доступ к финансированию обусловлен препятствиями личного и профессионального характера, в том числе опасением получать кредиты, а также дискриминацией с которой сталкиваются женщины-предприниматели, что влияет на решение обратиться к внешним источникам финансирования. Участницы исследования признались, что низкий уровень доверия к банкам

BERD BAS MOLDOVA, BULETIN INFORMATIV – IANUARIE 2014

3


rea scăzută în bănci, în calitate de parteneri financiari principali ai unei afaceri se datorează în special calității deservirii clienților, transparenței precare a politicii de creditare, dar și modificării condițiilor de creditare în cursul rambursării. Experiențele negative în accesarea creditelor bancare, atât în calitate de persoane juridice cât și fizice, de asemenea, determină atitudini rezervate în luarea deciziilor de finanțare. Pentru facilitarea accesului la finanțe a femeilor antreprenoare, BERD a prezentat rezultatele studiului instituțiilor bancare, instituțiilor de microfinanțare și companiilor de leasing din țară. Galina Vasiliță, șefa Departamentului Strategie și Marketing, MAIB, a explicat de ce serviciile de creditare sunt mai puțin accesate de către femei: “În general, oamenii nu dispun de informații clare și complete privind instrumentele de creditare și finanțare existente pe piață. Pentru accesarea unui credit nu este nevoie de multe acte, iar procesul propriu-zis de accesare a creditului nu e dificil. O soluţie în acest sens ar fi organizarea unor seminare de informare, dedicate femeilor de afaceri, cu scopul de a fi instruite în modul de obținere a unui credit.” “Femeile, de fapt, sunt mai responsabile, au cele mai puţine restanţe la rambursarea creditului. Băncile nu au sisteme de diferenţiere sau discriminare când vine vorba de bărbaţi sau femei. Deci, accesarea produselor de creditare depinde de interesul persoanei respective pentru a obţine finanţare, dar şi de nivelul de informare a acesteia”, a menționat Rodica Jalbă, șefa Departamentului Marketing și Relații Publice, ProCreditBank.

в качестве основных финансовых партнеров в бизнесе объясняется, в частности, качеством обслуживания клиентов, недостаточной прозрачностью кредитной политики, а также изменением условий кредитования в течение периода погашения кредита. Отрицательный опыт обращения за банковскими кредитами, как в качестве юридических, так и в качестве физических лиц, также заставляют проявлять сдержанность при принятии решений о финансировании. С целью облегчить доступ к финансовым ресурсам для женщин-предпринимателей, ЕБРР представил результаты проведенного исследования банковским учреждениям, учреждениям микрофинансирования и лизинговым компаниям. Галина Василицэ, руководитель Департамента стратегии и маркетинга «Moldova Agroindbank», объяснила, почему женщины в меньшей степени пользуются услугами кредитования: «Люди вообще не располагают четкой и полной информацией о кредитных и финансовых инструментах, существующих на рынке. Для того, чтобы получить кредит нет необходимости собирать множество документов, а сам процесс получения кредита несложен. Одним из решений в этом направлении могло бы стать проведение информативных семинаров для деловых женщин, в ходе которых они обучались бы тому, каким образом можно получить кредит». «Женщины, в целом, более ответственны и реже задерживают выплаты по кредиту. Банки не применяют дифференцированных или дискриминационных систем по отношению к мужчинам или женщинам. А значит, доступ к кредитным продуктам зависит от заинтересованности каждого конкретного человека в получении финансирования, а также от степени его информированности», отметила Родика Жалбэ, руководитель Департамента маркетинга и связей с общественностью «ProCreditBank».

FEMEI DE AFACERI DIN MOLDOVA - GHIDATE DE MENTORI INTERNAȚIONALI

ДЕЛОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ МОЛДОВЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ МЕЖДУНАРОДНЫХ МЕНТОРОВ

Femei de afaceri din Moldova, nominalizate de către BERD BAS Moldova, participă la programul internațional de mentorat al Fundației pentru femei Cherie Blair din Marea Britanie.

Деловые женщины Молдовы, отобранные ЕБРР BAS Молдова, принимают участие в Международной программе менторской поддержки Женского фонда Чери Блэр (Cherie Blair) из Великобритании.

În cadrul programului de mentorat, femeile antreprenoare din Moldova sunt ghidate de mentori cu experiență internațională selectați în baza intereselor profesionale ale fiecărei participante. Astfel, beneficiarele obțin sprijin personalizat, abilități și cunoștințe noi care le vor ajuta să îmbunătățească modul de administrare a afacerilor, precum și să depășească anumite bariere din viața cotidiană. „Să devii un mentee* este un privilegiu și o responsabilitate care necesită timp și dăruire, dar care îți aduce în același timp o multitudine de recompense. Dacă lucrați cu mentorul dumneavoastră ați putea avea rezultate foarte bune atât la nivel personal, cât și în afacerea pe care o conduceți. Există, de asemenea, posibilități nelimitate pentru colaborare și schimb de cunoștințe”, a spus Stela Melnic, Conducător Regional al Programului BERD de Susținere a Întreprinderilor Mici și Mijlocii, în cadrul primului seminar de mentorat, ce a avut loc în noiembrie 2013.

BERD BAS MOLDOVA, BULETIN INFORMATIV – IANUARIE 2014

Программа менторской поддержки молдавских женщинпредпринимателей осуществляется под руководством менторов с мировым опытом, отобранных на основе профессиональных интересов каждой из участниц. Таким образом, бенефициары программы получают личную поддержку, приобретают новые навыки и знания, которые помогут им лучше управлять бизнесом, а также преодолеть некоторые препятствия, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни. «Стать менти (mentee)* – привилегия и ответственность, которая требует времени и самоотверженности, но которая, вместе с тем, щедро вознаграждается. Работая со своим ментором, вы сможете добиться отличных результатов, как на личном уровне, так и в бизнесе, которым вы руководите. Кроме того, открываются неограниченные возможности для сотрудничества и обмена знаниями», отметила Стела Мельник, региональный руководитель Программы ЕБРР по поддержке малого бизнеса в Молдове, в ходе первого семинара по менторской поддержке, прошедшего в ноябре 2013 года.

4


Задействованные в программе предпринимательницы пройдут курс онлайнобучения, получат доступ к международным ресурсам и международному опыту и станут частью сообщества, состоящего из более тысячи предпринимателей и профессионалов в самых разных областях деятельности: производственный сектор, туризм, торговля, сельское хозяйство и т.д. во всем мире.

Femeile de afaceri participante la program vor beneficia de un curs de instruire online, vor avea acces la resurse și expertiză internațională și vor face parte dintr-o comunitate formată din peste o mie de antreprenori și profesioniști din diverse domenii de activitate precum: sectorul de producție, turism, comerț, agricultură, etc. din întreaga lume. Durata sesiunii curente a programului de mentorat este de circa un an de zile, fiind lansată în noiembrie, 2013. În Republica Moldova programul este organizat de BERD BAS Moldova în parteneriat cu Fundația pentru femei Cherie Blair din Marea Britanie.

Продолжительность нынешней сессии программы менторской поддержки составляет около одного года, курс стартовал в ноябре 2013 года. В Республике Молдова программа наставничества организована ЕБРР BAS Молдова, в партнерстве с Британским фондом для женщин, основанным Чери Блэр (Cherie Blair).

*Note: mentee - beneficiar al unui program de mentorat.

* Примечание: менти (mentee) – бенефициар программы менторской поддержки.

OPORTUNITĂȚI PENTRU ÎNTREPRINDERI MICI ȘI MIJLOCII, INCLUSIV COMPANII NOU-CREATE ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЛЯ НОВЫХ КОМПАНИЙСОБЫТИЯ И МНЕНИЯ BERD BAS Moldova va instrui femei ce lansează afaceri

ЕБРР BAS Молдова будет обучать женщин, открывающих собственный бизнес

În noiembrie, anul trecut, am organizat un training susținut de experți ai INNOVA Management Consulting (Bosnia și Herțegovina), pentru formarea capacităților locale de instruire ale antreprenoarelor din Republica Moldova.

В ноябре прошлого года мы организовали тренинг при поддержке экспертов «INNOVA Management Consulting» (Босния и Герцеговина). Цель тренинга – формирование местных возможностей по обучению предпринимательниц из Республики Молдова.

Andrei CRIGAN, participant: „Abilităţile deprinse şi cunoştinţele noi obţinute la cursurile de formare de formatori mă vor ajuta să-mi îmbunătăţesc prestaţia în cadrul activităţii mele de consultanţă. Îmi sunt foarte utile tehnicile prezentate de traineri, în special analiza studiilor de caz, dar şi modalităţile corecte de comunicare a informaţiei în cadrul sesiunilor de instruire. Am mai fost antrenat până acum în astfel de activităţi, dar oportunitatea de a deveni trainer pentru femeile dornice de a porni afaceri proprii se înscrie în planurile mele de viitor.” După finalizarea instruirii, cei mai buni formatori vor dezvolta și vor implementa, cu susținerea BERD, un program-pilot de instruire a antreprenoarelor. Inițiativa se adresează femeilor ce au lansat recent sau sunt în proces de lansare a unei afaceri. Domeniile de instruire vor cuprinde analiza financiară și accesul la finanțare, planificarea unei afaceri și principii de marketing, legislația națională ce ține de lansarea unei afaceri, precum și managementul resurselor umane. Lansarea programului de instruire a antreprenoarelor este preconizată pentru luna martie.

BERD BAS MOLDOVA, BULETIN INFORMATIV – IANUARIE 2014

Андрей КРИГАН, участник: «Навыки и знания, полученные на курсах подготовки тренеров, помогут мне добиться больших успехов в моей консультационной деятельности. Мне очень пригодятся представленные тренерами техники, в частности, анализ конкретных случаев, а также правильные способы преподнесения информации в ходе обучающих сессий. Ранее я уже принимал участие в подобных мероприятиях, но возможность стать тренером для женщин, желающих открыть собственное дело, соответствует моим планам на будущее». После окончания обучения лучшие из тренеров займутся разработкой и внедрением при поддержке ЕБРР пилотной программы по обучению женщин-предпринимателей. Эта программа предназначена для женщин, недавно открывших или собирающихся открыть свой бизнес. Программа будет предусматривать обучение в области финансового анализа и доступа к финансированию, планирования бизнеса и принципов маркетинга, национального законодательства касающегося открытия бизнеса, а также управления людскими ресурсами. Запуск программы по обучению женщин-предпринимателей запланирован на март.

5


Olga MELNICIUC, participantă: ”Echipa BERD a realizat o activitate genială cu efect multiplicator: a consolidat o echipă de traineri locali, practicieni în domeniul de dezvoltare a afacerilor, care, la rândul lor, vor ajuta multe femei din Moldova sa devină antreprenoare. A fost un training practic, care a pus accent nu doar pe conţinut şi calitatea informaţiei, ci şi pe modalitatea de livrare a ei, ţinând cont de grupurile-ţintă. Astfel, formatorii ce vor fi selectați de către BERD BAS Moldova pentru instruirea antreprenoarelor, vor avea drept scop să reușească, pe de o parte să ofere cursanților informații utile, iar pe de alta - să le motiveze și să le încurajeze să se lanseze în afaceri.”

Ольга МЕЛЬНИЧУК, участница: «Команда ЕБРР провела гениальное мероприятие с множеством положительных результатов: укрепила команду местных тренеров, практических работников в области развития бизнеса, которые, в свою очередь, помогут многим женщинам из Молдовы стать предпринимателями. Это был практичный тренинг, упор в котором делался не только на содержании и на качестве информации, но и на способах ее преподнесения с учетом особенностей целевых групп. Таким образом, тренеры, которые будут отобраны ЕБРР BAS Молдова для обучения женщин-предпринимателей, должны будут, с одной стороны, предоставить слушательницам полезную информацию, а с другой – побудить и поощрить их начать свое дело».

În același timp, noi vom susține crearea rețelei de beneficiare ale acestui program de instruire, ce va servi drept platformă pentru sprijinul și dezvoltarea start-up-urilor lansate de femei.

В то же время, мы окажем содействие в формировании группы слушательниц этой учебной программы, которая послужит платформой для поддержки и развития стартапов, создаваемых женщинами.

Olga TURCAN: “Am convingerea că orice profesionist, în pofida studiilor și experienței acumulate ar avea de câștigat în urma acestui curs, îmbunatățindu-și capacitățile de comunicare și prezentare. Apreciez faptul că organizatorii cursului de formare de formatori au reușit să adune, pentru același eveniment, tutori, colegi experimentați, care au același scop: să contribuie la dezvoltarea programului ”Femei în Afaceri.”

Ольга ТУРКАН: «Я убеждена, что любому профессионалу, несмотря на уровень образования и накопленные знания, этот курс будет полезен и поможет улучшить навыки общения и презентации. Я ценю тот факт, что организаторы курсов по подготовке тренеров сумели собрать в рамках одного мероприятия преподавателей, опытных коллег, объединенных одной целью – содействовать расширению Программы «Женщины в бизнесе»».

ABILITĂȚI DE LEADERSHIP LA FEMEILE ÎN AFACERI: PROGRAM DE INSTRUIRE PERSONALIZATĂ

ЛИДЕРСКИЕ КАЧЕСТВА ДЕЛОВЫХ ЖЕНЩИН: ПРОГРАММА ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ

În scopul elaborării conținutului acestui training, noi am evaluat necesităţile de instruire în domeniu, și am analizat conținutul programelor de training existente pe piață. Astfel, în urma unei analize detaliate a cererii versus oferta în domeniul instruirii femeilor de afaceri, noi am elaborat un program complex, în cadrul cărora femeile de afaceri să poată beneficia de instruire orientată spre consolidarea capacităților lor manageriale.

С целью разработки контента данного тренинга мы провели оценку потребностей в обучении в этой области, проанализировали содержание существующих на рынке программ тренингов. В результате тщательного анализа спроса и предложения в области обучения деловых женщин, мы составили комплексную программу, призванную обеспечить деловым женщинам обучение, направленное на укрепление их управленческих способностей.

Prin urmare, în prima parte a anului curent va avea loc un training de dezvoltare a abilităților de leadership a femeilor în afaceri, fiind format din două componente distincte: prima este destinată instruirii femeilor debutante în afaceri, iar a doua componentă - instruirii femeilor cu experienţă profesională în consultanță.

Таким образом, в первой половине текущего года состоится тренинг по развитию лидерских качеств деловых женщин, состоящий из двух отдельных компонентов, первый из которых будет предназначен для женщин, только начинающих свой путь в бизнесе, а второй – для женщин, обладающих профессиональным опытом в области консультирования.

Printre temele de instruire a femeilor debutante în afaceri se regăsesc: dezvoltarea încrederii în sine, managementul echilibrului între viața profesională și cea personală, stiluri de management, abilități de comunicare și construire a rețelei de contacte profesionale, abilitatea de planificare și realizare a obiectivelor de dezvoltare etc.

Среди тем, которым планируется обучать начинающих женщинпредпринимателей, будут развитие уверенности в себе, достижение равновесия между профессиональной и личной жизнью, стили управления, навыки общения и построения сети профессиональных контактов, навыки планирования и достижения целей развития и проч.

În același timp, componenta dedicată femeilor care prestează servicii de consultanță este axată pe teme precum: factori – cheie pentru construirea unei cariere de succes în consultanță, abilități de extindere a afacerii, etc.

В свою очередь, обучение женщин, предоставляющих консультационные услуги, будет сосредоточено на следующих темах: ключевые факторы построения успешной карьеры в области консультирования, способности к расширению бизнеса и проч.

Vă invităm să ne urmăriți platformele de comunicare, pentru a beneficia de oportunitățile de instruire descrise mai sus.

Предлагаем вам следить за нашими информационными платформами и воспользоваться описанными выше возможностями для обучения.

NOTEAZĂ ÎN AGENDĂ ȘI APLICĂ:

• Martie, 2014 – inițierea în afaceri a antreprenoarelor începătoare, • Invitațiile de aplicare la training vor fi publicate pe platforma noastră online (http://www.ebrd.com/ sbs/moldova, pagina de facebook EBRD BAS Moldova Programme), precum și în presa de profil din țară.

BERD BAS MOLDOVA, BULETIN INFORMATIV – IANUARIE 2014

ВНЕСИ В ЕЖЕДНЕВНИК И ПРИМИ К СВЕДЕНИЮ:

• Март 2014 года – введение в бизнес для начинающих женщин-предпринимателей; • бланки заявок на участие в тренинге будут размещены на нашей онлайн-платформе (http://www.ebrd.com/sbs/moldova, страница в «Facebook» EBRD BAS Moldova Programme), а также опубликованы в профильной отечественной прессе.

6


ISTORIE DE SUCCES ИСТОРИЯ УСПЕХА

NETINFO SRL: INVESTIȚIILE ÎN CREȘTEREA NIVELULUI DE COMPETITIVITATE A UNEI COMPANII OFERĂ REZULTATE IMEDIATE “Compania noastră avea nevoie de certificare internațională în domeniul managementului calității și securității informaționale, dat fiind obiectivele noastre de dezvoltare. Echipa BAS ne-a oferit suport prin identificarea unui consultant profesionist în domeniu, precum și co-finanțarea serviciilor acestuia. Astăzi, alinierea companiei la standardele internaționale confirmă partenerilor noștri din străinătate calitatea serviciilor noastre”, afirmă Elena Mașcova, Directorul General al ”NetInfo” SRL.

ООО «NETINFO»: ИНВЕСТИЦИИ В ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ ДАЮТ НЕМЕДЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Elena Mașcova

NetInfo SRL şi-a început activitatea în 1996, inițial specializându-se în elaborarea de software în domeniul bancar, având o echipă de doar zece angajați. În timp, compania condusă de Elena Mașcova, un manager talentat şi pasionat, a înregistrat o creștere constantă, inclusiv a numărului de angajaţi (47) şi a portofoliului de clienţi. Această extindere, dar şi experienţa profesională a permis NetInfo SRL să se specializeze în câteva direcţii principale: IT outsourcing, dezvoltare și implementare software, testare şi suport, design şi producție web. Compania NetInfo SRL oferă servicii de dezvoltare IT atât companiilor din străinătate, cât și celor din Republica Moldova. Piața IT este extrem de competitivă. Pe piața locală compania concurează cu dezvoltatori IT naționali, precum și cu reprezentanți ai companiilor străine. ”Creșterea vânzărilor, în special pe piețe de export, este condiționată de existența unui control riguros al proceselor ce ar asigura calitatea produsului, dar și securitatea informației, inclusiv în interacțiunea cu clienții. Pentru a răspunde cerinţelor pieţei am decis să ne aliniem standardelor internaționale de calitate cu susținerea BERD BAS Moldova”, spune Elena Mașcova, Directorul General al ”NetInfo” SRL. În cadrul proiectului susținut, Consultantul selectat a elaborat documentația conform sistemelor de management al calității (ISO 9001) și al securității informației (ISO / IEC 27001), precum și conform sistemelor de management de mediu (ISO 14001) și al sănătății și securității ocupaționale (OHSAS 18001). De asemenea, Consultantul a instruit angajații companiei privind standardele internaționale susmenționate și a ghidat implementarea standardelor în companie. În 2013, în urma unui audit extern, NetInfo SRL a obţinut certificare internaţională de la compania italo-română „Rina-Simtex OC”. Certificarea internaţională a companiei a generat creșterea nivelului de competență și responsabilitate a echipei, a consolidat organizarea internă a Companiei și nu în ultimul rând, a adus o valoare adăugată imaginii NetInfo SRL, fiind recomandată ca un partener de încredere și un furnizor de servicii profesioniste.

Programul BERD BAS Moldova „Femeile în afaceri” este susţinut financiar de către Guvernul Suediei.

Елена Машкова

ООО «NetInfo» начало свою деятельность в 1996 году и изначально специализировалось на разработке банковского программного обеспечения, а его штат состоял всего из десяти сотрудников. Со временем компания под руководством Елены Машковой, талантливого и увлеченного руководителя, неуклонно росла, что в свою очередь привело к увеличению числа сотрудников (до 47) и клиентской базы. Это расширение и профессиональный опыт позволили ООО «NetInfo» специализироваться в нескольких основных направлениях: ИТ-аутсорсинг, разработка и внедрение программного обеспечения, тестирование и поддержка, дизайн и создание сайтов. ООО «NetInfo» предоставляет услуги по развитию информационных технологий как зарубежным, так и отечественным компаниям. На местном рынке компания конкурирует с национальными разработчиками информационных технологий, а также с представительствами зарубежных компаний. По свидетельству Елены Машковой, «рост продаж, в частности на экспортных рынках, обусловлен наличием строгого контроля процессов, обеспечивающих качество продукции, а также безопасность информации, в том числе при взаимодействии с клиентами; для того, чтобы иметь возможность отвечать на вызовы рынка, мы решили присоединиться к международным стандартам качества при поддержке ЕБРР BAS Молдова». В рамках проекта, отобранный консультант составил документацию, соответствующую стандартам управления качеством (ISO 9001) и информационной безопасности (ISO/IEC 27001), а также стандартам экологического менеджмента (ISO 14001), охраны труда и производственной безопасности (OHSAS 18001). Кроме того, консультант провел работу по обучению сотрудников компании работе в соответствии с перечисленными стандартами и руководил внедрением стандартов в работе компании. В 2013 году по итогам внешнего аудита ООО «NetInfo» прошло международную сертификацию. Международная сертификация компании способствовала росту уровня профессионализма и ответственности команды, укрепила внутреннюю организацию компании и, не в последнюю очередь, обеспечила имиджевые преимущества ООО «NetInfo», которое закрепило статус надежного партнера и поставщика профессиональных услуг.

Программа ЕБРР BAS Молдова „Женщины в бизнесе” финансируется Правительством Швеции.

Date de contact BERD BAS Moldova Tel: (+373 22) 211 614; Fax: (+373 22) 211 585; email: basmoldova@ebrd.com

BERD BAS MOLDOVA, BULETIN INFORMATIV – IANUARIE 2014

«Нашей компании необходимо было пройти международную сертификацию в области управления качеством и информационной безопасности для осуществления наших целей развития. Команда BAS предоставила нам помощь, оказав содействие в поиске профессионального консультанта в данной области и частично покрыв стоимость его услуг. Таким образом, сегодня соответствие нашей компании международным стандартам служит для зарубежных партнеров подтверждением качества наших услуг», говорит Елена Машкова, генеральный директор ООО «NetInfo».

PENTRU INFORMAŢII SUPLIMENTARE: http://www.ebrd.com/sbs/moldova

7

Buletin informativ -Ianuarie 2014  

În ediția curentă: - Evenimente și opinii; - Oportunități pentru întreprinderi mici și mijlocii, inclusiv companii nou-create; - Istorie de...

Advertisement