Page 1

Vol. 1 No. 1

ฟื้นฟูเร่งด่วน

รู้สึกได้ในครั้งแรกที่ใช้ ONE DAY SPECIAL WHITENING CREAM

หนึ่งในผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก BRE

เรื่องเด่นประจ�ำฉบับ:

• จากอดีตถึงปัจจุบัน “เบร คอสเมติก แลบ” • กว่าจะมาเป็น “บารามี แลบ” • เบร เปิดตัว 4 แบรนด์ ใหม่บุกตลาด

ภายในเล่มพบกับเนื้อหาสาระ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์คุณภาพจากเบร รวมทั้งสิทธิประโยชน์อีกมากมายส�ำหรับสมาชิกเบรครบครัน Vol. 1 No. 1 July-September www.brecosmetic.com 2013 3


เบร คอสเมติก แลบ วิสัยทัศน์

เป็นผูน้ ำ� ทีจ่ ะแสวงหา วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของสมาชิก เพือ่ ให้สมาชิกมีสขุ ภาพและบุคลิกภาพทีด่ ี พร้อมทัง้ ส่งเสริมให้สมาชิกมีรายได้เสริม หรือเป็นราย ได้หลัก ด้วยเครือข่ายที่ทรงประสิทธิภาพและการท�ำงานเป็นทีม ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและ รักษาสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่

พันธกิจ

1. มุง่ วิจยั และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ ใหม่ทมี่ คี ณ ุ ภาพ ให้ความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม 2. แสวงหาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากทั่วโลก เพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิก 3. บริการสมาชิกให้สามารถเข้าถึงนวัตกรรมได้สะดวก ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม 4. พัฒนาทีมงานให้ท�ำงานเป็นทีม ซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อองค์กร และรักการให้บริการ มีขวัญ ก�ำลังใจที่ดี 5. พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน และสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 6. ร่วมพัฒนาสังคม และชุมชน รวมถึงธรรมชาติให้น่าอยู่

นโยบาย

• สินค้าที่มีคุณภาพ และนวัตกรรม • ท�ำงานเป็นทีม

2


สารจากประธาน

สวัสดีครับ เพื่อนๆ สมาชิกเบร ทุกท่าน เมือ่ 10 ปีกอ่ น ผมได้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเรือ่ ง “เวชส�ำอางและเวชศาสตร์ชะลอวัย” ท�ำให้เห็นแนวโน้มและโอกาสในธุรกิจเครื่องส�ำอาง และเชื่อมั่นว่าสักวันหนึ่งวิทยาการทาง การแพทย์และความงามจะวิ่งมาบรรจบพบกันได้ ท�ำให้ผมฝันอยากจะเป็นเจ้าของแบรนด์ เวชส�ำอางสักแบรนด์ ที่จะช่วยให้คนไทยส่วนใหญ่เข้าถึงได้ในราคาที่เหมาะสม การประชุมวิชาการในครัง้ นัน้ ช่วยจุดประกายในตัวผมและช่วยผลักดันให้ผมเกิด ความมุ่งมั่นที่จะเอาจริง เพื่อให้ความฝันของผมเป็นจริง วันนีผ้ มสามารถสร้างฝันนัน้ ให้เป็นจริงขึน้ มาได้ แค็ตตาล็อคฉบับปฐมฤกษ์ทที่ า่ นถืออยูน่ ี้ ถือว่าเป็นจุดเริม่ ต้นของแบรนด์เวชส�ำอาง “BRE” และเป็นก้าวแรกของการเดินทาง ทีบ่ ง่ บอก ถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายที่ก�ำลังเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคต การเปลีย่ นแปลงทัง้ หมดนี้ เพือ่ ให้สามารถตอบสนองต่อการให้บริการแก่สมาชิกได้อย่าง ทั่วถึง อีกทั้งเป็นการปรับตัวเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกและตลาด AEC ที่ก�ำลังจะมา ถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครับ... หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า การเปลีย่ นแปลงนีจ้ ะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้สมาชิกทุก ท่านสามารถประสบความส�ำเร็จและเข้าถึงความมั่งคั่งได้อย่างยั่งยืนร่วมกัน ท้ายที่สุดคือ การได้มีความสุข มีอิสรภาพ มีความมั่งคั่ง และได้ ใช้ชีวิตในแบบที่ตนเองต้องการ ผมทั้งในนามส่วนตัวและในนามบริษัท เบร คอสเมติก แลบ ขอขอบคุณสมาชิก “BRE” ทุกท่านที่ท�ำให้พวกเราเติบโตและมีวันนี้ขึ้นมาได้ ด้วยความจริงใจ นายแพทย์บรรลือ กองไชย

Vol. 1 No. 1

3


Editor’s

ไม่น่าเชื่ิอว่าเผลอแผลบเดียว ปี 2556 มะเส็งงูเล็กของเรานี้จะเลื้อยได้แคล่วคล่องว่องไวอย่าง เหลือเชื่อขนาดนี้ เพราะหากนับถึงเวลาที่แค็ตตาล็อกเล่มนี้คลอดออกมาเป็นรูปเล่มแล้ว ก็ต้องถือว่า (ปี) งูเล็กเลื้อยมาได้เกินครึ่งทางแล้ว เมือ่ พูดถึง ง. งูแล้ว คงต้องวกเข้าเรือ่ ง ง. งาม หมายถึงเรือ่ งความงาม อันเป็นสิง่ ทีเ่ บร คอสเมติก แลบ ได้คน้ คิดและสร้างสรรค์เครือ่ งส�ำอางคุณภาพเพือ่ ตอบสนองความต้องการของผูร้ กั ความสวย ความงามและยืนหยัดอยู่เคียงข้างสมาชิกเบรมาตลอดช่วง 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ในโอกาสพิเศษที่เบรก�ำลังก้าวเข้าสู่ทศวรรษที่ 2 ของการด�ำเนินงาน จึงได้จัดท�ำ BRE Catalog ฉบับนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างเบร สมาชิกเบร และผู้สนใจทั่วไป แค็ตตาล็อกฉบับปฐมฤกษ์ที่อยู่ในมือท่านขณะนี้ นอกจากจะประกอบด้วยเนื้อหาส�ำคัญว่าด้วย ข้อมูลสินค้าทั้ง 4 แบรนด์หลักของเบร ซึ่งจะมีเป็นประจ�ำในทุกฉบับแล้ว ภายในเล่มยังมีเนื้อหาที่น่า สนใจ คือ บทความพิเศษทีจ่ ะแนะน�ำให้ผอู้ า่ นได้รจู้ กั เบร คอสเมติก แลบ ได้ดยี งิ่ ขึน้ กว่าเดิม ทัง้ ในแง่จดุ เริม่ ต้น ประวัตคิ วามเป็นมา ตัวองค์กร การท�ำธุรกิจ จนกระทัง่ มาเป็น “เบร” อย่างเช่นทีเี่ ป็นอยูท่ กุ วันนี้ เราหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า แค็ตตาล็อกนีน้ อกจากจะท�ำหน้าทีเ่ ป็นแหล่งข้อมูลสินค้าของ เบร และเป็น “ตัวช่วย” ในการท�ำธุรกิจของสมาชิกเบรแล้ว ยังจะเป็นเวทีที่สมาชิกจะได้ใช้สื่อสารกับเบร รวมทั้ง เสนอแนะสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจร่วมกัน ตลอดจนสะท้อน ความคิดเห็นต่างๆ เพือ่ ทาง เบรจะได้น�ำไปพิจารณาเพื่อแก้ไขและปรับปรุงในโอกาสต่อไป ส�ำหรับในฉบับหน้าและฉบับต่อๆ ไป เราก็จะเริ่มปรับเนื้อหาเข้าสู่โหมด “ปกติ” ไม่ใช่โหมด “เฉพาะ กิจ” อย่างที่เป็นอยู่ในเล่มนี้ โดยเราจะน�ำเนื้อหาที่เป็น “คอลัมน์ประจ�ำ” เข้ามาบรรจุไว้ ซึ่งเราเชื่อมั่น ว่าจะท�ำให้ผู้อ่านได้รับทั้งข้อมูล ข่าวสาร สาระและเกร็ดน่ารู้ต่างๆ ครบครัน ส่วนจะมีอะไรมาอวดบ้าง ในฉบัับหน้านั้น คงต้องขออุบไว้ก่อนตามธรรมเนียม จนกว่าจะพบกันใหม่ในฉบับหน้าครับ

เจ้าของ บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ�ำกัด ประธานกรรมการบริหาร นายแพทย์ บรรลือ กองไชย บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา นายแพทย์ บรรลือ กองไชย ที่ปรึกษาทางด้านกฏหมาย เอนก ค�ำชุ่ม คณะที่ปรึกษาทางด้านผลิตภัณฑ์ ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ (ที่ปรึกษาด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และการออกฤทธิ์ทางชีวภาพของเครื่องส�ำอาง) ดร.ไฉน น้อยแสง (ที่ปรึกษาด้าน ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเกี่ยวกับสุขภาพและความงาม) คณะที่ปรึกษาทางด้านการขายและการตลาดระหว่างประเทศ Ms. Avril Rocher (European Affairs Advisor) Ms. Achariya Watters (American Affairs Advisor) Mrs. Anna Frazier (American Affairs Advisor) บรรณาธิการโครงการ บุญชัย ปัญจรัตนากร ศิลปกรรม Shadow Play ช่างภาพ ธนภัทร ชาติบุรุษ ประสานงานข้อมูล ทิพพาภรณ์ วัยฉายา, เกศสิริ เศรษฐศิลป์นุชัย, ทิพย์อุทัย อินทรเขียว ส�ำนักงาน 41/14 -15 หมู่ที่ 8 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 โทร: 02 153 4561, 02 153 4737-9 แฟ๊กซ์ : 02 153 4562 Homepage : www.brecosmetic.com 4

ซึมซาบลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว

บ�ำรุงผิวกายให้ขาวกระจ่าง เรียบเนียน เซรั่มบ�ำรุงเพื่อผิวขาวอย่างเร่งด่วน เห็นผลเร็ว ด้วยคุณสมบัติเด่นของ Deoxyarbutin ที่ช่วย ปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสมากขึ้น ลดเลือนจุด ด่างด�ำอย่างเห็นได้ชัด มีความปลอดภัยสูง และไม่ระคายเคืองต่อผิว ควรใช้ควบคู่กับ Body Lotion หรือ Body Butter BODY SERUM

BRE-DEOXYARBUTIN .............. p. 27 BODY SERUM (BL 11)


Table of Contents ปกป้องผิวจากรังสี UV ด้วยกันแดดเนื้อซิลิโคน

BRE Special

ครีมกันแดดผสมเนื้อซิลิโคน เกลี่ยง่าย สบายผิว ไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะ ช่วยปกปิดและอ�ำพราง ริ้วรอยเล็กๆ บนใบหน้า ปกป้องผิวจากรังสี UVA, UVB ในแสงแดดด้วยค่า SPF 50

ท�ำความสะอาดผิว

SUNSCREEN

BRE-SILKY TOUCH SUNBLOCK SPF50 .............. p. 25 WITH SILICONE BASE (FS 01) BRE-SILKY TOUCH SUNBLOCK SPF50 .............. p. 25 WITH FOUNDATION (FS 02)

จากอดีต..ถึงปัจจุบัน เบร เปิดตัว 4 แบรนด์ใหม่บุกตลาด อินไซด์ เบร คอสเมติก แลบ

p. 6 p. 8 p. 11

MAKE-UP REMOVER DEEP PORE CLEANSING MILK (FC 03) DEEP CLEANSING OIL (FC 13A) MINERAL CLEANSING WATER (FC 17) CLEANSER ANTI WRINKLE FOAM (FC 04) SPECIAL WHITENING FOAM (FC 09) AHA-BHA FACIAL CLEANSING MOUSSE (FC 15) CLEANSER-SOAP BAR CHLOROPHYL BEAUTY SOAP (BC 03) WHITENING BEAUTY SOAP (BC 07)

p. 15 p. 15 p. 15 p. 16 p. 16 p. 16 p. 17 p. 17

เตรียมความพร้อมผิว

TONER SKIN BALANCING TONER (FC 02)

p. 18

บ�ำรุงผิวหน้า

ฟื้นฟูเร่งด่วน รู้สึกได้ในครั้งแรกที่ใช้ ครีมบ�ำรุงผิวหน้าสูตรเข้มข้น เพื่อการบ�ำรุงและฟื้นฟูผิว อย่างเร่งด่วน ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้น กระจ่างใส มีน�้ำมีนวล รู้สึกได้ในครั้งแรกที่ใช้ SLEEPING MASK

BRE-ONE DAY SPECIAL .... p. 31 WHITENING CREAM (FW 04)

MOISTURIZER-SERUM ACTIVE-C PLUS SERUM (FA 05) MOISTURIZER-CREAM RADIANT WHITENING CREAM (FW 08) DEOXY WHITENING FACIAL CREAM (FW 10) BIO-FERMENTED LIFTING CREAM (FA 12) HYA MOIST ANTI-AGING CREAM (FA 17) ANTI-AGING NIGHT CREAM WITH CAVIAR CREAM (FA 15) EYE CREAM & LIP CARE BRIGHTENING EYE CREAM (FE 01) EXTRA-FIRMING EYE CONTOUR CREAM (FE 02) RENEWAL LIP BALM (FL 01)

p. 20 p. 21 p. 21 p. 22 p. 22 p. 23 p. 24 p. 24 p. 24

บ�ำรุงผิวกาย BODY LOTION BRE-PAN VITAMIN COLLAGENIC BODY LOTION (BL 05) BRE-MIXED FRUIT BODY LOTION (BL 06) BODY BUTTER ENRICH MOISTURIZING STRAWBERRY BODY BUTTER (BL 14) ENRICH MOISTURIZING VANILLA BODY BUTTER (BL 15)

p. 28 p. 28 p. 29 p. 29

บ�ำรุงผิวพิเศษ

SCRUB EXFOLIANCE MILKY LOTION (FR 07) ANTI-ACNE ANTI-ACNE TONER (FN 08) ANTI-ACNE CREAM (FN 09)

p. 32 p. 33 p. 33

Partner Brand

BISAKU BISAKU-ONE DAY SPECIAL BRIGHTENING CREAM (BIS 103) ZAFARI ZAFARI - SPORT COOLING SUNSCREEN SPF 50+ (ZAF 101) BRE Member Corner เสียงสะท้อนจากลูกค้า...

p. 35 p. 36 p. 37 p. 38

Vol. 1 No. 1

5


BRE Special

จากอดีต..ถึงปัจจุบัน เบร คอสเมติก แลบ เดิมมีชื่อว่า “ลีลาคลินิก” ซึ่งก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) เป็นช่วงที่ประเทศไทยก�ำลังประสบกับปัญหาวิกฤตทางการเงินอย่างรุนแรง (หรือที่เรียก กันติดปากว่า “วิกฤติต้มย�ำกุ้ง”) โดยคลินิกนี้ตั้งอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรรมนวนคร ต�ำบล คลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ลีลาคลินิก เป็นคลินิกความงามแห่งแรกที่ตั้งอยู่ในบริเวณนี้ ในระยะเริม่ ต้น ได้เปิดให้บริการทางด้านศัลยกรรมความงามเป็นหลัก อีก 2 ปีถัดมา จึงเริ่มเปิดให้บริการตรวจทางด้านผิวหนังและรักษาผิว หน้า และเลเซอร์ ทางคลินกิ ได้เริม่ มีการพัฒนาต�ำรับสูตรเครือ่ งส�ำอาง ของตนเองขึ้นเป็นครั้งแรก ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม เวชส�ำอาง (Cosmeceutical) เป็นหลัก กิจการของคลินิกเติบโตขึ้น ตามล�ำดับ เนือ่ งจากลูกค้าส่วนใหญ่จะเป็นคลินกิ แพทย์ผวิ หนังในเขต พื้นที่ชานเมืองรอบกรุงเทพฯ ในปี พ.ศ. 2544 ทางคลินกิ ได้รบั การติดต่อจากบริษทั โอซีซี จ�ำกัด (มหาชน) ให้พฒ ั นาสูตรเครือ่ งส�ำอางหน้าเด้ง ซึง่ ให้ผลในการออกฤทธิ์ ที่เร็วและชัดเจน ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกัน ทางองค์การเภสัชกรรม ก็ ได้มีการพัฒนาครีมหน้าเด้ง GPO Curmin ขึ้น ซึ่งจากจุดนี้ท�ำให้ เกิดกระแสตืน่ ตัวของผลิตภัณฑ์หน้าเด้งขึน้ ทัว่ ประเทศ ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ ทีท่ างคลินกิ พัฒนาให้กบั บริษทั โอซีซี จ�ำกัด (มหาชน) ได้รบั ความนิยม ควบคู่ไปกับครีม GPO Curmin ขององค์การเภสัชกรรม ในปี พ.ศ. 2545 ลีลาคลินิกจึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ�ำกัด” ด้วยทุนจดทะเบียนครั้งแรก 3,000,000 บาท เพื่อท�ำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส�ำอาง โดยเน้นไปที่ผิวคน เอเชียเป็นหลัก ซึ่งถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์กรและทีมงาน ในยุคเริม่ ต้นทางบริษทั ฯ ได้ทำ� การรวบรวมคณะท�ำงานทีป่ ระกอบ ด้วยนักวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้และความสามารถหลายท่านในสมัย นั้น ให้มาร่วมทีมงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เน้นเรื่องการออกฤทธิ์ และผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้ โดยเลือกใช้สารเคมีที่มีคุณภาพสูง และ 6


ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ในเรื่องผิวคนเอเชียเป็นอย่างดีและ เข้าใจถึงกลไกการออกฤทธิ์ของ ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผิวคนเอเชีย ท�ำให้ เบร คอสเมติก แลบ ประสบความส�ำเร็จ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวชส�ำอาง และเครื่องส�ำอางที่หลากหลายและ ใช้ได้ผลดีกับผิวของคนเอเชีย

เปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของสารที่ใส่แล้วสามารถเห็นผลลัพธ์ชัดเจน ท�ำให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ได้ รับความนิยมอย่างแพร่หลายในเวลาอันรวดเร็ว ในกลุ่มของเจ้าของกิจการและดาราที่ต้องการจะมี แบรนด์เครื่องส�ำอางของตนเอง ด้วยทีมงานทีม่ คี วามเชีย่ วชาญในเรือ่ งผิวคนเอเชียเป็นอย่างดีและเข้าใจถึงกลไกการออกฤทธิข์ อง ผลิตภัณฑ์ที่มีต่อผิวคนเอเชีย ท�ำให้ เบร คอสเมติก แลบ ประสบความส�ำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เวชส�ำอางและเครื่องส�ำอางที่หลากหลายและเหมาะสมกับผิวของคนเอเชีย ในปี พ.ศ. 2554 บริษทั เบร คอสเมติก แลบ จ�ำกัด จึงได้เปิดโรงงานผลิตเครือ่ งส�ำอางที่ได้มาตรฐาน สากลขึ้น ที่นิคมอุตสาหกรรมรังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท (RPE) และตั้งชื่อโรงงานว่า “บารามี แลบ บอราทอรีส์” ซึ่งได้โอนงานการผลิตเครื่องส�ำอางและเวชส�ำอางทั้งหมด รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ ในกลุ่ม สปามาไว้ที่นี่ โดยทางเบร คอสเมติก แลบ จะยังคงท�ำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ใหม่ต่อไปเช่นเดิม จากความส�ำเร็จในการพัฒนาเครือ่ งส�ำอางและเวชส�ำอางทีเ่ หมาะกับผิวคนเอเชียและประสบการณ์ ในการตลาด ทางเบร คอสเมติก แลบ จึงได้เริ่มพัฒนาแบรนด์เครื่องส�ำอางของตนเองขึ้นมา ซึ่งจุดนี้ ถือได้ว่าเป็นความท้าทายที่ย่ิงใหญ่ของ บริษัทฯ และเป็นก้าวส�ำคัญในการขยายตลาดให้กว้างขวาง ออกไปทั่วโลก แน่นอนครับ... ด้วยศักยภาพและความมุง่ มัน่ ของทีมงาน เรามัน่ ใจว่าจะสามารถน�ำพาและผลัก ดันองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้าได้สำ� เร็จอย่างรวดเร็ว เฉกเช่นที่ผ่านมา ซึ่งทางเบร คอสเมติก แลบ หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า จะมีเพือ่ นสมาชิกเบร รุน่ บุกเบิกในระยะเริม่ แรกนี้ ร่วมเดินทางไปกับทางเรา เพือ่ ไปให้ถึงจุดที่เราจะได้ฉลองความส�ำเร็จและความมั่งคั่งร่วมกัน

Vol. 1 No. 1

7


BRE Special

เบร เปิดตัว

แบรนด์ ใหม่ บุกตลาด บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ�ำกัด ได้มีการปรับปรุงแบรนด์ของ บริษทั จากเดิมทีใ่ ช้ชอื่ แบรนด์ “BRE Cosmetic Lab” มาเป็นชือ่ ใหม่ สัน้ ๆ จ�ำง่ายๆ ว่า “BRE” พร้อมทัง้ มีการปรับเปลีย่ นบรรจุภณ ั ฑ์ใหม่ ทัง้ หมด เพือ่ ให้สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ทจี่ ะน�ำเสนอ สู่ภายนอก นอกจากนี้ ยังมีการน�ำเสนอแบรนด์ ใหม่เพิ่มขึ้นมา เพื่อให้สะดวกต่อการท�ำการตลาดได้อย่างกว้างขวางขึ้น โดยมีแบรนด์ทั้งหมดในเครือขณะนี้ 4 แบรนด์ด้วยกัน คือ

• BRE • BISAKU • ZAFARI • ZOE 8


• ผลิตภัณฑ์ที่เน้นกลุ่มวัยรุ่น นักเรียนและนักศึกษา

• แบรนด์นี้พัฒนาต่อยอดมาจากแบรนด์เดิมของบริษัท

คือ BRE Cosmetic Lab ด้วยการน�ำผลิตภัณฑ์เดิมทั้งหมด ของบริษทั ทีม่ อี ยูก่ ว่า 200 รายการ มาปรับปรุงบรรจุภณ ั ฑ์ใหม่ ให้มีความสวยงามน่าใช้มากขึ้น และปรับปรุงเนื้อผลิตภัณฑ์ ให้ มีความคงตัวอย่างสมบูรณ์ ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ แบรนด์นเี้ ป็นพวกเวชส�ำอาง ทีผ่ ู้ ใช้ทวั่ ไป สามารถซื้อหาในราคาที่ไม่แพงมากนักปแถมยังมีคุณภาพสูง เช่นเดียวกับแบรนด์เวชส�ำอางชั้นน�ำระดับโลก นอกจากนี้ แบรนด์ BRE จะเป็นผู้น�ำเอางานวิจัยและนวัตกรรมล่าสุดที่ใช้ กันทางการแพทย์มาประยุกต์ ใช้ ในผลิตภัณฑ์เป็นรายแรกใน ประเทศไทยและในโลก เพือ่ ให้คนเอเชียสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี ด้านความงามได้ก่อนใคร

เป็นเวชส�ำอางที่เหมาะกับสภาพผิวของวัยนี้โดยเฉพาะ ซึ่ง ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นีป้ ระกอบไปด้วย เครือ่ งส�ำอางกลุม่ บ�ำรุงผิว กลุ่มเมคอัพ และขนม เพื่อให้ผิวพรรณกระจ่างใส ภายใต้ คอนเซปท์ สวยจากภายในสู่ภายนอก (Beauty In Out หรือ Beauty From Within) ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นีจ้ ะมีความหลากหลายโดยเฉพาะ ในเรื่องของขบเคี้ยว ที่ราคาไม่สูงมาก หาซื้อได้ทั่วไป และยังใช้ บรรจุภัณฑ์ที่สวยเก๋น่ารักอีกด้วย

• ผลิตภัณฑ์หลักในกลุ่มนี้ เป็นผลิตภัณฑ์กันแดดสูตรพิเศษที่พัฒนาขึ้นมาใหม่ ใช้ชื่อว่า Sport Cooling Sunscreen SPF

50+ อันเป็นผลงานนวัตกรรมของบริษทั ทัง้ หมด โดยใช้ Cooling Intelligence Technology® ซึง่ เป็นนวัตกรรมเฉพาะทีแ่ ตกต่าง จากผลิตภัณฑ์กันแดดทั่วไป คือ นอกจากจะมีคุณสมบัติในการป้องกันผิวจากรังสี UVA, UVB และ UVC แล้ว ยังสามารถ ป้องกันรังสีอนิ ฟราเรด (Infrared) ซึง่ เป็นรังสีความร้อน จึงสามารถลดอุณหภูมทิ ผี่ วิ ลงไปได้สงู สุดประมาณ 3 – 5 องศาเซลเซียส นับเป็นผลิตภัณฑ์กันแดดตัวแรกในประเทศไทยที่มีคุณสมบัติพิเศษเช่นนี้ นอกเหนือจากนีย้ งั มีจดุ เด่นทีส่ ดุ ซึง่ แตกต่างจากผลิตภัณฑ์กนั แดดทัว่ ไปคือ เมือ่ ทาผลิตภัณฑ์ทผ่ี วิ กาย จากนัน้ ไปออกก�ำลัง กาย เมื่อร่างกายมีการระบายความร้อนของเหลวที่ถูกขับออกมาจะสัมผัสกับผลิตภัณฑ์ที่เคลือบบนผิวกาย จะช่วยให้ผิวใน ส่วนนั้นเย็นยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นนวัตกรรมเฉพาะของบริษัทเบร คอสเมติก แลบ ผลิตภัณฑ์กันแดด ZAFARI นี้จึงเหมาะอย่างยิ่งกับ นักกีฬาหรือผู้ที่ต้องท�ำงานท่ามกลางแดดจัด เช่น นักกอล์ฟ นักเทนนิส ผู้ขับขี่ยวดยานต่างๆ เป็นต้น Vol. 1 No. 1

9


• เป็นกลุม่ อาหารเสริมทีพ่ ฒั นาขึน้ มาภายใต้แนวคิด “สวย

จากภายในสู่ภายนอก (Beauty In Out หรือ Beauty From Within)” ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นีจ้ งึ เป็นประเภทเสริมอาหาร ทีเ่ หมาะกับคนในวัยท�ำงานขึน้ ไป เนือ่ งจากเป็นผลิตภัณฑ์ทเี่ น้น ในเรื่องของคุณภาพที่ใช้แล้วสามารถเห็นผลชัดเจน ผลิตภัณฑ์ในกลุม่ นีต้ วั แรกทีจ่ ะออกสูต่ ลาด คือ คอลลาเจน ผงที่ชงดื่มได้ทันที ไม่มีกลิ่นคาว ละลายน�้ำได้เร็ว เนื่องจาก ผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมหลักคือ Peptide Collagen ที่มีขนาด โมเลกุลน้อยกว่า 2,000 ดาลตัน (Dalton) จึงสามารถดูดซึม ทีล่ ำ� ไส้สว่ นต้นได้ทนั ทีทดี่ มื่ ซึง่ จะแตกต่างจากคอลลาเจนทัว่ ไป ที่มีขนาดโมเลกุลใหญ่ราว 3 แสนดาลตัน ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้ เห็นผลเร็วหลังจากดืม่ ต่อเนือ่ งนาน 1 สัปดาห์ ท�ำให้ผวิ พรรณ กระจ่างใส ริ้วรอยลดลงอย่างชัดเจน รวมทั้งยังช่วยให้ข้อเข่า ท�ำงานได้ดีขึ้น ไม่ปวดขัดยอกอีกด้วย ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวหลักที่จะออกสู่ตลาดตัวแรก ทางบริษัทได้พัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2552 และ จ�ำหน่ายให้เฉพาะสมาชิกเท่านั้น ซึ่งสมาชิกหลายท่านทราบดี และยังคงมั่นใจในผลิตภัณฑ์นี้มาอย่างต่อเนื่อง

10

แม้ในสภาวะที่ตลาดมีการแข่งขันสูง แต่แบรนด์ผลิตภัณฑ์ทั้ง 4 กลุ่มนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและมีเอกลักษณ์ ของตนเอง ที่แตกต่างจากแบรนด์ทั่วไปในท้องตลาด ทาง บริษทั เบร คอสเมติก แลบ จึงมีความมัน่ ใจว่า สินค้าในกลุม่ นีจ้ ะสามารถเข้าถึงและชนะใจผูบ้ ริโภคได้งา่ ยและช่วยสร้าง ความมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี บริษัทฯ ยังเชื่อมั่นด้วยว่า จากประสบการณ์ของ บริษัทเองในฐานะผู้ผลิต ผู้วิจัยและพัฒนาเครื่องส�ำอาง และอาหารเสริม ที่เน้นในเรื่องของคุณภาพเป็นหลัก ประกอบกับความเชี่ยวชาญในเรื่องผิวของคนเอเชีย จะ ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัททั้ง 4 แบรนด์นี้ ได้รับความ นิยมอย่างรวดเร็ว และขยายตัวออกสู่ตลาด AEC และ ตลาดโลกได้อย่างไม่ยากในอนาคตอันใกล้นี้


BRE Special

อินไซด์ เบร คอสเมติก แลบ บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ�ำกัดมีนโยบายมุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพขององค์กรอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้าน การผลิต การพัฒนาสูตร และการพัฒนาบุคลากร เพือ่ มุง่ สูค่ วามเป็นสากลและการเติบโตอย่างยัง่ ยืน กว่าหนึง่ ทศวรรษแล้วทีบ่ ริษทั เป็นผูด้ ำ� เนินธุรกิจเกีย่ วกับการรับพัฒนา ผลิต และจ�ำหน่ายเครือ่ งส�ำอาง ครีมบ�ำรุงผิว สบู่ สินค้าสปา รวมทัง้ ให้คำ� ปรึกษาและรับผิดชอบดูแลคอนเซ็ปต์ผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าภายใต้ชอื่ แบรนด์ของลูกค้าเอง บริษทั ได้เริม่ ก่อตัง้ และด�ำเนินธุรกิจอย่างต่อเนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2545 และได้มกี ารพัฒนาผลิตภัณฑ์ทเี่ ป็นสูตร เฉพาะของบริษัท มีทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีความเชี่ยวชาญ ในการพัฒนาสูตรนั้นต้องอาศัยฐาน ข้อมูลจากต่างประเทศ ซึ่งผ่านการคิดค้นและคัดสรรมาเป็นพิเศษ ส�ำหรับสารออกฤทธิ์และสารสกัดส่วนใหญ่ ซึง่ ใช้เป็นวัตถุดบิ นัน้ บริษทั ได้นำ� เข้าจากต่างประเทศอย่างถูกต้อง ผลิตภัณฑ์ของบริษทั จึงเป็นสินค้าคุณภาพ ใช้ แล้วเห็นผล ไม่ก่อให้เกิดการแพ้ มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการ ผลิตขั้นสุดท้าย ไปจนกระทั่งการจัดส่งสินค้าไปถึงมือลูกค้า ทั้งนี้เพื่อให้ลูกค้าเกิดความมั่นใจว่าจะได้รับสินค้าที่ มีคุณภาพตรงตามความต้องการมากที่สุด ลักษณะเด่นของธุรกิจ เบร คอสเมติก แลบนัน้ อยูท่ กี่ ารเป็นศูนย์วจิ ยั ทีเ่ น้นงานวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ ความส�ำคัญต่องานนวัตกรรม และสารออกฤทธิ์ตัวใหม่ล่าสุด โดยยึดหลักดังนี้ • ใช้แล้วเห็นผลเร็ว • ผลิตภัณฑ์มีความคงตัวสูง • ปราศจากการปนเปื้อน • ราคาที่สมเหตุสมผล • ผลิตภัณฑ์ทุกตัวมีจุดขายทางการตลาดที่ชัดเจนในส่วนตลาดของผลิตภัณฑ์นั้น

Vol. 1 No. 1 11


Focus เบร คอสเมติก แลบ ชื่อกิจการ บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ�ำกัด (BRE COSMETIC LAB CO.,LTD.) วันที่จดทะเบียน 1 สิงหาคม 2545 ทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท ที่ตั้ง 41/14 -15 หมูท่ ี่ 8 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย ์ 12120 ประเภทธุรกิจ รับพัฒนา ผลิต และจ�ำหน่ายเครื่องส�ำอาง ครีมบ�ำรุงผิว สบู่ และสินค้าสปา ผู้บริหารหลัก นายแพทย์บรรลือ กองไชย

ปัจจุบันเบร คอสเมติก แลบ ได้เปิดโรงงานชื่อ บารามี แลบบอราทอรีส์ ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องส�ำอาง อันทันสมัยขึ้นที่นิคมอุตสาหกรรม รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท โดยโรงงานแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ 9/77 หมู่ 5 ต�ำบล คลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 โรงงานนี้ใช้เครื่องจักรที่ทันสมัยในการเดินสายการผลิตเป็นแบบ Double Jacket Homogenizer มีหลาย ขนาดตั้งแต่ ขนาด 20 - 500 kg. ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการผลิตและคุณภาพของเนื้อผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐาน โรงงานนี้มีความสามารถสูงในการผลิตท�ำให้ได้ความหลากหลาย ของเนื้อผลิตภัณฑ์ เช่น • cream • gel • ointment • lotion • toner • conditioner • spray • shampoo • soap bar ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดครอบคลุมทั้งผลิตภัณฑ์ ในส่วนของ skin care, hair care, body care, sun care, spa, soap

12


นอกจากนี้ สิ่งที่ทาง เบร คอสเมติก แลบ ให้ความ ส�ำคัญเป็นพิเศษคือ จรรยาบรรณและความเชือ่ ใจทาง ธุรกิจ ลูกค้าสามารถมั่นใจได้ว่า สูตรที่พัฒนาขึ้นมานี้ จะไม่น�ำไปให้ผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใดๆ เพราะบริษัทมีความ เชื่อมั่นว่า “ความเชื่อใจ เป็นจุดเริ่มต้นของธุรกิจ” จากประสบการณ์ในธุรกิจเครือ่ งส�ำอางและความ งามกว่า 10 ปีของเบร คอสเมติก แลบ ท�ำให้บริษัท สามารถก้าวต่อไปบนเส้นทางธุรกิจนี้ได้อย่างเชื่อมั่น และมุ ่ ง มั่ น ที่ จ ะรั ก ษาความเป็ น ผู ้ น� ำ ในการคิ ด ค้ น นวั ต กรรมและน� ำ เสนอผลิ ต ภั ณ ฑ์ ค วามงามที่ มี คุณภาพต่อไป เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ ใช้ ผลิตภัณฑ์และสร้างความส�ำเร็จให้เกิดขึ้นแก่สมาชิก เบรทุกท่าน ให้สมดังค�ำขวัญของบริษัทที่ว่า “ความ ส�ำเร็จของคุณ เป็นภารกิจของเรา”

ประเภทผลิตภัณฑ์ของ เบร คอสเมติก แลบ

1. ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผิวหน้า (Facial Care) Make-up Remover ผลิตภัณฑ์เช็ดท�ำความสะอาดผิวหน้า (เช็ดเครื่องส�ำอาง/อื่นๆ) Cleanser ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดผิวหน้า Toner ผลิตภัณฑ์เช็ดท�ำความสะอาดผิวหน้า Sunscreen ผลิตภัณฑ์ผสมสารป้องกันแสงแดด Moisturizer (Serum/Cream) ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงและกระชับผิวหน้า 2. ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับผิวกาย (Body Care) Cleanser ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดผิวกาย Body Lotion/Body Butter ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงและกระชับผิวกาย 3. ผลิตภัณฑ์เพื่อการดูแลเป็นพิเศษ (Special Care) Mask ผลิตภัณฑ์พอกผิวหน้า Scrub ผลิตภัณฑ์ขัดผิวหน้า-ผิวกาย Anti Acne ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาสิว Eye Care ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงรอบดวงตา Lip Care ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงริมฝีปาก

Vol. 1 No. 1 13


ท�ำความสะอาดผิว 14


MAKE-UP REMOVER

ท�ำความสะอาด คราบเครื่องส�ำอางและสิ่งตกค้าง อ่อนโยนต่อผิว

อ่อนโยนต่อผิว บอบบาง แพ้ง่าย เหมาะส�ำหรับ

ล้างเครื่องส�ำอาง แบบกันน�้ำ

FC 03 BRE-DEEP PORE CLEANSING MILK เบร-ดีฟ พอร์ คลีนซิ่ง มิลค์ 200 ml ราคา 320.00 บาท ครีมน�้ำนมเช็ดท�ำความสะอาดเครื่อง ส�ำอาง และสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนผิว หน้าอย่างล�้ำลึก กระชับรูขุมขนกว้างให้ แลดูเล็กลง เพิ่มความเนียนนุ่มชุ่มชื่น เหมาะส�ำหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย

FC 17 BRE-MINERAL CLEANSING WATER เบร-มิเนรัล คลีนซิ่ง วอเตอร์ 110 ml ราคา 175.00 บาท

FC 13A BRE-DEEP CLEANSING OIL เบร-ดีฟ คลีนซิ่ง ออยล์ 200 ml ราคา 480.00 บาท

ผลิตภัณฑ์เช็ดท�ำความสะอาดเครื่อง ส�ำอาง และสิ่งสกปรกที่ตกค้างบนผิว หน้ า สู ต รน�้ ำ อ่ อ นโยนพิ เ ศษ เหมาะ ส�ำหรับผิวบอบบางแพ้ง่าย เพิ่มความ สดชื่นให้กับผิวด้วยสารสกัดจากแร่มา ลาไคท์ และ Copper ทีค่ วบคุมความมัน บนใบหน้า

น�้ ำ มั น ท� ำ ความสะอาดเครื่ อ งส� ำ อาง ช� ำ ระล้ า งได้ อ ย่ า งหมดจดแม้ เ ครื่ อ ง ส�ำอางที่ล้างออกยากภายในขั้นตอน เดียว อ่อนโยนต่อผิวหน้าและผิวรอบ ดวงตา

Vol. 1 No. 1 15


CLEANSER

ท�ำความสะอาดผิวอย่างอ่อนโยน AHA และ BHA ช่วยพลัดเซลล์ผิวเก่า เผยผิวใหม่ที่กระจ่างใส

FC 15 BRE-AHA-BHA FACIAL CLEANSING MOUSSE เบร-เอเอชเอ-บีเอชเอ เฟเชี่ยล คลีนซิ่ง มูส 155 ml ราคา 350.00 บาท ผลิตภัณฑ์ท�ำความสะอาดผิวหน้าเนื้อ มูส เข้าท�ำความสะอาดผิวหน้าได้อย่าง ล�ำ้ ลึก ผสานคุณค่าจาก AHA และ BHA จึงช่วยผลัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออก อย่างอ่อนโยน เผยผิวใหม่ที่กระจ่างใส มากขึ้น 16

FC 04 BRE-ANTI-WRINKLE FOAM เบร-แอนตี้ ริงเคิล โฟม 50 g ราคา 180.00 บาท

FC 09 BRE-SPECIAL WHITENING FOAM เบร-สเปเชี่ยล ไวท์เทนนิ่ง โฟม 50 g ราคา 120.00 บาท

โฟมล้างหน้าสูตรไม่มีฟอง อ่อนโยนต่อ สภาพผิวบอบบางแพ้ง่าย อุดมไปด้วย moisturizer ทีช่ ว่ ยเพิม่ และกักเก็บความ ชุ่มชื้นให้ผิว เหมาะกับสภาพผิวที่แห้ง มาก หรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องริ้วรอย

โฟมล้างหน้าสูตรไม่มีฟอง อ่อนโยนต่อ สภาพผิวบอบบางแพ้ง่าย ช�ำระล้างสิ่ง ตกค้างและปรับผิวให้ขาวกระจ่างใส ลด เลือน รอยหมองคล�ำ้ และขจัดเซลล์ผวิ ที่ เสื่อมสภาพอย่างอ่อนโยน


CLEANSER-SOAP BAR

สมุนไพรนานาชนิด กลิ่นหอมสดชื่น ใช้ ได้ทั้งผิวหน้าและผิวกาย เหมาะส�ำหรับ

ผิวมัน

เหมาะส�ำหรับ

ผิวธรรมดา BC 03 BRE-CHLOROPHYL BEAUTY SOAP เบร-คลอโรฟิลล์ บิวตี้ โซฟ 90 g ราคา 160.00 บาท

BC 07 BRE-WHITENING BEAUTY SOAP เบร-ไวท์เทนนิ่ง บิวตี้ โซฟ 90 g ราคา 160.00 บาท

สบู่ก้อนที่ประกอบด้วยสมุนไพรนานา ชนิด กลิ่นหอมติดผิว ฟองละเอียดนุ่ม และมีปริมาณฟองมากกว่าสบู่ทั่วไปถึง 10 เท่า ให้ความรู้สึกสดชื่น สะอาดผิว หลังการใช้ ลดเหงื่อและกลิ่นตัวได้ดี

สบู่ก้อนที่ประกอบด้วยสมุนไพรนานา ชนิด กลิ่นหอมติดผิว ฟองละเอียดนุ่ม และมีปริมาณฟองมากกว่าสบู่ทั่วไปถึง 10 เท่า ให้ความรู้สึกสดชื่น สะอาดผิว หลังการใช้ ลดเหงื่อและกลิ่นตัวได้ดี

Vol. 1 No. 1 17


TONER

โทนเนอร์เช็ดท�ำความสะอาดผิว เตรียมพร้อมผิวเพือ่ การบ�ำรุงในขัน้ ตอนต่อไป ท�ำความสะอาดผิวหน้า ช�ำระคราบสิ่งสกปรก

ปรับสภาพผิว ช่วยให้ผิวผ่อนคลาย

FC 02 BRE-SKIN BALANCING TONER เบร-สกิน บาลานซิ่ง โทนเนอร์ 110 ml ราคา 290.00 บาท โทนเนอร์เช็ดท�ำความสะอาดผิวหน้า ช�ำระคราบสิง่ สกปรกทีต่ กค้างอยูบ่ นผิว ขจัดเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพออกอย่าง อ่อนโยนด้วย AHA จากผลไม้หลาก ชนิด กระชับรูขุมขนกว้างให้แลดูเล็กลง

18


บ�ำรุงผิวหน้า Vol. 1 No. 1 19


MOISTURIZER-SERUM

บ�ำรุงและปกป้องผิวด้วยวิตามินซีเข้มข้น

ผิวกระจ่างใส

เรียบเนียน

FA 05 BRE-ACTIVE-C PLUS SERUM เบร-แอคทีฟ-ซี พลัส ซีรั่ม 10 ml ราคา 880.00 บาท เซรั่ ม วิ ต ามิ น ซี คุ ณ ภาพสู ง มี ค วาม เสถียรและทรงประสิทธิภาพ ปรับผิวให้ ขาวกระจ่างใสขึ้นอย่างรวดเร็ว กระตุ้น การสร้างคอลลาเจนและต่อต้านอนุมูล อิสระ ช่วยให้ผิวไม่หมองคล�้ำ

20


MOISTURIZER-CREAM

บ�ำรุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวกระจ่างใส Deoxyarbutin

คุณภาพสูง ปลอดภัย ไม่ระคายผิว

FW 10 BRE-DEOXY WHITENING FACIAL CREAM เบร-ดีอ๊อกซี่ ไวท์เทนนิ่ง เฟเชียล ครีม 30 g ราคา 980.00 บาท ครีมบ�ำรุงผิวหน้าเพื่อผิวขาวอย่างเร่ง ด่วน เห็นผลเร็วด้วยคุณสมบัตเิ ด่นของ Deoxyarbutin ที่ช่วยปรับผิวให้ขาว กระจ่างใสมากขึ้น ลดเลือนจุดด่างด�ำ อย่างเห็นได้ชดั มีความปลอดภัยสูง และ ไม่ระคายเคืองต่อผิว

ผิวกระจ่างใส

ลดเลือนจุดด่างด�ำ

FW 08 BRE-RADIANT WHITENING CREAM เบร-เรเดี้ยนท์ ไวท์เทนนิ่ง ครีม 30 g ราคา 780.00 บาท ครีมบ�ำรุงผิวหน้าเพือ่ ผิวขาวกระจ่างใส ลดเลือนจุดด่าง ฝ้า กระ ด้วยส่วนผสม หลักอย่าง Tranexamic Acid, AlphaArbutin และ Licorice ช่วยต่อต้าน อนุ มู ล อิ ส ระและเพิ่ ม ความชุ ่ ม ชื้ น ให้ กับผิว

Vol. 1 No. 1 21


MOISTURIZER-CREAM

เติมความชุ่มชื่นคืนความอ่อนเยาว์สู่ผิวคุณ FA 12 BRE-BIO-FERMENTED LIFTING CREAM เบร-ไบโอ-เฟอร์เมนต์เต็ด ลิฟติ้ง ครีม 30 g ราคา 1,250.00 บาท ครีมบ�ำรุงผิวหน้าเพือ่ การยกกระชับและ ลดเลือนริ้วรอย เน้นคุณสมบัติด้าน Anti-Aging โดยเฉพาะ สารออกฤทธิ์ที่ เป็น biopolymer ช่วยยกกระชับผิวและ ลดเลือนริว้ รอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่ม “Biopolymer”

ยกกระชับผิว ลดเลือนริ้วรอย

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพในการเพิ่ม

การกักเก็บน�้ำไว้ที่ผิว ให้นุ่มชุ่มชื้นมีน�้ำมีนวล

ด้วย Hyaluronic Acid ปริมาณสูง FA 17 BRE-HYA MOIST ANTI-AGING CREAM เบร-ไฮยา มอยซ์ แอนตี้-เอจจิ้ง ครีม 30 g ราคา 860.00 บาท ครีมบ�ำรุงผิวหน้าเพือ่ เติมเต็มมอยเจอร์ ให้กับผิว ส่วนผสมหลักอย่าง Hyaluronic Acid, Shea Butter, Aloe Vera, Glycerin ทรงประสิทธิภาพในการเพิ่ม และกั ก เก็ บ น�้ ำ ไว้ ที่ ผิว ช่ ว ยให้ ผิว นุ ่ ม ชุ่มชื้น มีน�้ำมีนวลอย่างเห็นได้ชัด

22


MOISTURIZER-CREAM

ครีมเนื้อละเอียดเพื่อการบ�ำรุงอย่างล�้ำลึก บ�ำรุงและฟื้นฟูผิวให้แข็งแรงยามค�่ำคืน

ด้วยกรดอะมิโนจากไข่ปลาคาเวียร์ FA 15 BRE-ANTI-AGING NIGHT CREAM WITH CAVIAR CREAM เบร-แอนตี-้ เอจจิง้ ไนท์ ครีม วิท คาเวียร์ ครีม 30 g ราคา 760.00 บาท ครีมบ�ำรุงผิวหน้าสูตรกลางคืน ผสาน คุณค่ากรดอะมิโนจากไข่ปลาคาร์เวียร์ ที่มีประโยชน์ต่อผิว อุดมไปด้วยสาร อาหารที่จ�ำเป็นต่อผิวนานาชนิด ช่วย บ� ำ รุ ง และฟื ้ น ฟู ผิว ให้ แ ข็ ง แรง กระชั บ เต่งตึง

คุณค่าจากไข่ปลาคาเวียร์ ในไข่ปลาคาเวียร์จะอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการ และอุดมไปด้วยสารอาหารที่จ�ำเป็นต่อผิวพรรณของมนุษย์ ทั้งโปรตีน กรดไขมัน น�้ำ วิตามินอี บี 1 บี 2 บี 6 และกรดอะมิโน ที่จะช่วยในการลดเลือนริ้วรอยอย่างได้ผล โดยโปรตีนจะช่วยกระตุ้น การเผาผลาญของเซลล์และให้ความชุม่ ชืน้ กับผิว เกลือแร่จะช่วยให้ผวิ พรรณเต่งตึง แข็งแรง ดูสขุ ภาพดี กรดไขมันและกรด อะมิโน จะเป็นเกราะในการปกป้องผิวจากภาวะภายนอกที่อันตรายกับผิว ในขณะที่วิตามินเอและดี จะช่วยปกป้องผิวให้ผิว สุขภาพดี รวมถึงให้ออกซิเจนแก่ชั้นผิว ช่วยให้ผิวคืนความสดชื่น มีชีวิตชีวา แลดูอ่อนเยาว์สดใส

Vol. 1 No. 1 23


EYE CREAM & LIP CARE

ดูแลและบ�ำรุงผิวรอบดวงตา กระชับผิว

ลดอาการบวม และถุงใต้ตา

เพิ่มความกระจ่างใส

ลดเลือนรอยคล�้ำ รอบดวงตา

เพิ่มวิตามิน E ให้ริมฝีปาก ชุ่มชื้น อมชมพู

ลดอาการแพ้ลิปสติก

FE 01 BRE-BRIGHTENING EYE CREAM เบร-ไบร์ทเทนนิ่ง อาย ครีม 9 g ราคา 480.00 บาท ผลิตภัณฑ์บ�ำรุงผิวรอบดวงตา ปรับ สภาพผิวใต้ดวงตาที่หมองคล�้ำให้กลับ มาขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติ เหมาะส�ำหรับผู้ที่ตาด�ำคล�้ำจากการ อดนอน 24

FE 02 BRE-EXTRA-FIRMING EYE CONTOUR CREAM เบร-เอ็กซ์ตร้า-เฟิรม์ มิง่ อาย คอนทัวร์ ครีม 8 g ราคา 580.00 บาท ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บ� ำ รุ ง และกระชั บ ผิ ว รอบ ดวงตา ลดอาการบวมและถุงใต้ตา ปรับ สภาพผิวใต้ดวงตาที่หมองคล�้ำให้กลับ มาขาวกระจ่างใสอย่างเป็นธรรมชาติใน ระยะเวลาอันสั้น

FL 01 BRE-RENEWAL LIP BALM เบร-รีนีวอล ลิป บาล์ม 3 g ราคา 240.00 บาท ลิปบาล์มบ�ำรุงริมฝีปาก มีวิตามิน E ช่วยให้รมิ ฝีปากชุม่ ชืน้ ฟืน้ ฟูรมิ ฝีปากที่ ด�ำให้กลับมาชมพูอย่างเป็นธรรมชาติ ลดผดผื่ น แพ้ อั น เนื่ อ งมาจากการแพ้ ลิปสติกให้ดีขึ้น


SUNSCREEN

กันแดดเนื้อซิลิโคน ปกป้องผิวจากรังสี UV, SPF 50

ผสมรองพื้น

FS 01 BRE-SILKY TOUCH SUNBLOCK SPF50 WITH SILICONE BASE เบร-ซิลกี้ ทัช ซันบล็อก เอสพีเอฟ 50 วิท ซิลิโคน เบส 20 g ราคา 520.00 บาท

FS 02 BRE-SILKY TOUCH SUNBLOCK SPF50 WITH FOUNDATION เบร-ซิลกี้ ทัช ซันบล็อก เอสพีเอฟ 50 วิท ฟาวเดชั่น 20 g ราคา 560.00 บาท

ครีมกันแดดผสมเนื้อซิลิโคน เกลี่ยง่าย สบายผิว ไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะ ช่วยปกปิดและอ�ำพรางริว้ รอยเล็กๆ บน ใบหน้า ปกป้องผิวจากรังสี UVA, UVB ในแสงแดดด้วยค่า SPF 50

ครีมกันแดดผสมรองพื้น เนื้อซิลิโคน เกลี่ยง่าย สบายผิว ไม่ทิ้งความเหนียว เหนอะหนะ ช่ ว ยปกปิ ด และอ� ำ พราง ริ้ ว รอยเล็ ก ๆ บนใบหน้ า ปกป้ อ งผิ ว จากรังสี UVA, UVB ในแสงแดดด้วยค่า SPF 50 Vol. 1 No. 1 25


บ�ำรุงผิวกาย 26


BODY CARE ซึมซาบลงสู่ผิวได้อย่างรวดเร็ว

บ�ำรุงผิวกาย

ให้ขาวกระจ่าง เรียบเนียน

BL 11 BRE-DEOXYARBUTIN BODY SERUM เบร-ดีอ็อกซี่อาร์บูติน บอดี้ ซีรั่ม 140 ml ราคา 490.00 บาท เซรั่มบ�ำรุงเพื่อผิวขาวอย่างเร่งด่วน เห็นผลเร็วด้วยคุณสมบัติเด่นของ Deoxyarbutin ทีช่ ว่ ยปรับผิวให้ขาวกระจ่างใสมากขึน้ ลดเลือนจุดด่างด�ำ อย่างเห็นได้ชัด มีความปลอดภัยสูง และไม่ระคายเคืองต่อผิว ควรใช้ ควบคู่กับ Body Lotion หรือ Body Butter Vol. 1 No. 1 27


BODY CARE

บ�ำรุงผิวกายให้เนียนนุ่มน่าสัมผัส ปรับผิวกาย ให้ขาวกระจ่างใส

ด้วยผลไม้นานาชนิด

ช่วยให้ผิวตึงกระชับ เนียนนุ่ม ชุ่มชื้น

BL 06 BRE-MIXED FRUIT BODY LOTION เบร-มิกซ์ ฟรุต บอดี้ โลชั่น 200 ml ราคา 270.00 บาท

BL 05 BRE-PAN VITAMIN COLLAGENIC BODY LOTION เบร-แพน วิตามิน คอลลาจีนิค บอดี้ โลชั่น 200 ml ราคา 300.00 บาท

โลชัน่ บ�ำรุงผิว กลิน่ หอม มีสว่ นผสมของ สารสกัดผลไม้จากมะเขือเทศ บิลเบอร์ รี่ มัลเบอร์รี่ และมอยเจอร์ ไรเซอร์นานา ชนิ ด ปรั บ ผิ ว กายให้ ข าวกระจ่ า งใส พร้อมบ�ำรุงผิวให้เนียนนุ่มชุ่มชื้น

โลชัน่ บ�ำรุงผิว กลิน่ หอม มีสว่ นผสมของ วิ ต ามิ น อี แ ละมอยเจอร์ ไ รเซอร์ น านา ชนิด ช่วยเพิ่มและกักเก็บความชุ่มชื้นให้ ผิว Collagen Extract ช่วยกระตุ้นการ สร้างคอลลาเจน ช่วยให้ผิวตึงกระชับ มากขึ้น

เสริมคุณค่าพิเศษจากธรรมชาติ มะเขือเทศ เป็น ”ผลไม้” ไม่ใช่ผักอย่างที่หลายคนอาจเข้าใจผิดไป ผลไม้นี้อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดที่มีประโยชน์ ต่อร่างกายเช่น วิตามินซี วิตามิเอ วิตามินเค วิตามินพี วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส และธาตุเหล็ก นอกจากนี้ในมะเขือเทศยังมีสารจ�ำพวก ไลโคพีน (Lycopene) แคโรทีนอยด์ เบต้าแคโรทีน และกรดอะมิโนอีกด้วย มะเขือเทศ ช่วยบ�ำรุงผิว ลดริ้วรอย รักษาสิว สมานผิว และช่วยให้ผิวเต่งตึง มัลเบอร์รี่ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “ลูกหม่อน” เป็นผลไม้ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุ นอกจากนั้นยังพบสารต้านอนุมูลอิสระ เช่น แอนโธไชยานิน (Anthyocyanin) เควอซิตนิ ทีม่ สี ว่ นลดความเสีย่ งในการเกิดโรคมะเร็ง นอกจากนีย้ งั มีวติ ามินบี 6 ซึง่ ช่วย บ�ำรุงเลือด ลดการเกิดสิว ป้องกันและยับยั้งการเกิดลิ่มเลือด ป้องกันเส้นเลือดแตกอันเป็นสาเหตุของโรคอัมพฤกษ์อัมพาต มี กรดโฟลิค หรือวิตามินใบไม้ หรือวิตามินเอ็ม ป้องกันโรคโลหิตจาง ช่วยบ�ำรุงเส้นผมให้ดกด�ำ ป้องกันผมหงอกก่อนวัย บิลเบอร์รี่ เป็นพืชในตระกูลเบอร์รี่ บิลเบอร์รมี่ คี ณ ุ ค่าด้านความงาม คือ ช่วยปกป้องดูแลผิวให้ดนู มุ่ นวลและอ่อนเยาว์ เนือ่ งจาก บิลเบอร์รี่มี resveratrol และ quercetin ซึ่งสารที่ช่วยชะลอวัยให้ผิวอย่่างได้ผล มีคุณสมบัติต้านอนุมูลอิสระ จึงคุ้มครองผิว ไม่ให้ถูกท�ำร้าย อีกทั้งยังอุดมด้วยวิตะมิน บี ซีและอี ซึ่งล้วนมีส่วนช่วยบ�ำรุงผิวพรรณและเพิ่มความมีชีวิตชีวาให้แก่ผิว 28


BODY CARE

มอยเจอร์ไรเซอร์เข้มข้น

เติมความชุ่มชื่นให้ผิว เหมาะกับผิวแห้งมากเป็นพิเศษ BL 15 BRE-ENRICH MOISTURIZING VANILLA BODY BUTTER เบร-เอ็นริช มอยเจอร์ ไรซิ่ง วานิลลา บอดี้ บัตเตอร์ 250 g ราคา 320.00 บาท ครีมบ�ำรุงผิวกาย สูตรเข้มข้น เนื้อครีม มีความนุ่ม ชุ่มชื้น ซึมเร็ว หอมกลิ่นวา นิลลาติดผิวกาย ผสานคุณสมบัติของ ส่วนผสมที่ช่วยในการเพิ่มและกักเก็บ ความชุ ่ ม ชื้ น ให้ กั บ ผิ ว ได้ อ ย่ า งลงตั ว เหมาะส�ำหรับผิวที่แห้งมากเป็นพิเศษ

เนื้อครีมนุ่ม ชุ่มชื้น ซึมเร็ว

หอมกลิ่นวานิลลา ติดผิวกาย

BL 14 BRE-ENRICH MOISTURIZING STRAWBERRY BODY BUTTER เบร-เอ็นริช มอยเจอร์ ไรซิ่ง สตอเบอรี่ บอดี้ บัตเตอร์ 250 g ราคา 320.00 บาท ครีมบ�ำรุงผิวกาย สูตรเข้มข้น เนื้อครีม มีความนุ่ม ชุ่มชื้น ซึมเร็ว หอมกลิ่นสต รอเบอร์รี่ติดผิวกาย ผสานคุณสมบัติ ของส่วนผสมที่ช่วยในการเพิ่มและกัก เก็บความชุ่มชื้นให้กับผิวได้อย่างลงตัว เหมาะส�ำหรับผิวที่แห้งมากเป็นพิเศษ

เนื้อครีมนุ่ม ชุ่มชื้น ซึมเร็ว

หอมกลิ่นสตรอเบอร์รี่ ติดผิวกาย Vol. 1 No. 1 29


บ�ำรุงพิเศษ 30


SLEEPING MASK

ฟื้นฟูเร่งด่วน รู้สึกได้ในครั้งแรกที่ใช้

FW 04 BRE-ONE DAY SPECIAL WHITENING CREAM เบร-วันเดย์ สเปเชี่ยล ไวท์เทนนิ่ง ครีม 30 g ราคา 1,200.00 บาท ครีมบ�ำรุงผิวหน้าสูตรเข้มข้น เพื่อการบ�ำรุงและฟื้นฟูผิว อย่างเร่งด่วน ช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้น กระจ่างใส มีน�้ำ มีนวล รู้สึกได้ในครั้งแรกที่ใช้

Vol. 1 No. 1 31


SCRUB

โลชั่นน�้ำนม ขัดผิวกระจ่างใส เรียบเนียน

FR 07 BRE-EXFOLIANCE MIKLY LOTION เบร-เอ็กโฟลิเอท มิลกี้ โลชั่น 45 ml ราคา 560.00 บาท โลชั่ น น�้ ำ นมขั ด ผิ ว สู ต รเข้ ม ข้ น มี ส่ ว นผสมของกรดผลไม้ ต าม ธรรมชาติ (AHA) ช่วยผลัดเซลล์ ผิ ว ที่ เ สื่ อ มสภาพอย่ า งอ่ อ นโยน เผยผิวใหม่ที่ก ระจ่างใสและเรียบ เนียนขึ้น

32


ANTI-ACNE

บอกลาปัญหาสิว ได้ผิวแข็งแรงคืนมา

FN 08 BRE-ANTI-ACNE TONER เบร-แอนตี้-แอคเน่ โทนเนอร์ 110 ml ราคา 320.00 บาท โทนเนอร์เช็ดท�ำความสะอาดผิวหน้า ส�ำหรับผู้มีปัญหาสิวและใบหน้ามันโดย เฉพาะ ช่ ว ยลดการเกิ ด สิ ว ควบคุ ม ความมันบนใบหน้า และลดเชือ้ แบคทีเรีย ซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดสิว

โทนเนอร์ ควบคุมความมัน ลดการเกิดสิว

เหมาะกับ สิวอักเสบ สิวหัวแดง สิวหนอง

FN 09 BRE-ANTI-ACNE CREAM เบร-แอนตี้แอคเน่ ครีม 8 g ราคา 280.00 บาท ครีมแต้มสิว โดยเฉพาะสิวอักเสบ สิวหัว แดง สิวหนอง ช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรีย P. Acnes ต้นเหตุส�ำคัญของการเกิดสิว และช่วยควบคุมความมันบนใบหน้า

Vol. 1 No. 1 33


Partner Brands

บิซากุ

ซาฟารี

34


SLEEPING MASK

บ�ำรุงผิวหน้าสูตรเข้มข้น ฟื้นฟูผิวอย่างเร่งด่วน เหมาะกับสาววัยทีน

24 Sachets/Box 6 g/Sachets

ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้น

กระจ่างใส มีน�้ำมีนวล รู้สึกได้ในครั้งแรกที่ใช้

BIS 101 BISAKU-ONE DAY SPECIAL BRIGHTENING CREAM บิซากุ-วันเดย์ สเปเชี่ยล ไบรท์เทนนิ่ง ครีม 6 g/Sachets (24 Sachets/Box) 1 Box ราคา 900.00 บาท มาส์กพอกหน้าฟื้นฟูสภาพผิวที่อ่อน ล้ า และเสื่ อ มโทรมให้ ข าว กระจ่ า งใส เปล่งปลัง่ แลดูอมิ่ เอิบด้วยประสิทธิภาพ สูงสุดอย่างเร่งด่วน เพื่อผิวขาวใสใน อุดมคติ Vol. 1 No. 1 35


SUNSCREEN

ครีมกันแดดอัจฉริยะ

Cooling Intelligence Technology® ลดอุณหภูมิ เพิ่มความเย็น เมื่อมีเหงื่อ ZAF 101 ZAFARI-SPORT COOLING SUNSCREEN SPF50+ ซาฟารี-สปอร์ต คูลลิ่ง ซันสกรีน เอสพีเอฟ 50+ 80 ml ราคา 1,600.00 บาท ครี ม กั น แดดอั จ ฉริ ย ะด้ ว ย Cooling Intelligence Technology® ที่ช่วยลด อุณหภูมิ และเพิ่มความเย็นเมื่อมีเหงื่อ ปกป้ อ งผิ ว จากรั ง สี UV และรั ง สี อินฟราเรด (IR) เหมาะกับผู้ท�ำงานหรือ ออกก�ำลังกายในแสงแดดจัด

36


BRE Member

อยากรวย - ต้องเร็ว!

SHORTCUT - ทางลัดสู่ความมั่งคั่ง เพือ่ เป็นการต้อนรับแค็ตตาล็อกฉบับปฐมฤกษ์ เบร คอสเมติก แลบ ขอมอบของขวัญพิเศษแด่เพือ่ นสมาชิก ทุกท่าน “เมือ่ ซือ้ สินค้ามูลค่าใดๆ (ไม่รวมสินค้าจัดรายการ) ส�ำหรับแค็ตตาล็อกฉบับปฐมฤกษ์ จะได้รับแต้มสะสม BRE PLUS เพิ่มขึ้นทันที 2 เท่า” สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งสงวนสิทธิพิเศษ เฉพาะสมาชิกเท่านั้น อาทิเช่น • รับข้อมูลข่าวสาร ส่วนลด และรายการสมนาคุณพิเศษก่อนใคร • สนุกกับการสะสมแต้ม BRE PLUS เพื่อแลกรับของสมนาคุณจากยอดสะสม ซึ่งจะแจ้งรายการ ของสมนาคุณให้แก่สมาชิกในเล่มถัดไป

• รับข่าวสารผลิตภัณฑ์ ใหม่จากแค็ตตาล็อก เบร ซึ่งประกอบไปด้วย เนื้อหาที่น่าสนใจหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับความงาม, การดูแลรูปร่างและผิวพรรณ, และรายการของสมนาคุณต่าง ๆ

ส�ำหรับท่านที่สนใจ

อยากมีธุรกิจ“เครื่องส�ำอาง” เป็นของตนเอง ด้วยงบประมาณที่จ�ำกัด และสงสัยว่าจะเริ่มต้นอย่างไร? ท่านสามารถหาค�ำตอบได้ที่เบอร์ โทรศัพท์ 02 153 4561 ฝ่ายบริการลูกค้า เบร คอสเมติก แลบ หรือ อีเมล์ ไปที่ member@brecosmeticshop.com

เพราะ “ความส�ำเร็จของคุณ เป็นภารกิจของเรา” Vol. 1 No. 1 37


Special Interview BRE Member

เสียงสะท้อนจากลูกค้า... ส�ำหรับแค็ตตาล็อกฉบับปฐมฤกษ์นี้ ได้รับเกียรติจาก 4 สาวสมาชิกของเบร ที่จะมาสะท้อนมุมมองทั้งในฐานะ สมาชิกและฐานะผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ของ เบร คอสเมติก เชิญติดตามอ่านมุมมองของทั้ง 4 สาวกันได้เลยค่ะ คุณศิรินภา วงค์สุวรรณ “อ้อ เป็นสมาชิกเบร มานานแล้วค่ะทั้งซื้อใช้เองและขายให้เพื่อน ๆ เมื่อใช้สินค้าของ เบรแล้วพบว่า ไม่ว่าจะอยู่ในบรรยากาศแบบไหน ก็เลือกใช้แต่ เบร คอสเมติกเท่านั้น ผลิตภัณฑ์ของ เบร ใช้แล้วประทับใจมากเลยค่ะ ทัง้ คุณภาพและราคา แถมยังมีสทิ ธิ พิเศษส�ำหรับสมาชิกอีกด้วยนะคะ” .................................................................................

คุณภาพ ราคา สิทธิพิเศษ ส�ำหรับ สมาชิก

คุณกมลชนก สวัสดิ์มณี (สาลี่) “ระหว่างวัน...ใช้เครื่องส�ำอางเยอะมาก ก็ได้แอนตี้ แอคเน่ โทนเนอร์ นี่แหละค่ะช่วย เช็ดเครื่องส�ำอางที่อุดตันรูขุมขนออกมาได้อย่างหมดจด ลดปัญหาสิวอุดตันและ สิวอักเสบได้ดีมาก ที่ส�ำคัญทราบว่าผลิตภัณฑ์เป็นของคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้าน การวิจัยและพัฒนาสูตร จึงมั่นใจเต็มร้อย ทราบมาอีกว่ามีผลิตภัณฑ์หลากหลาย จึงอยากน�ำมาจ�ำหน่ายเพื่อให้มีรายได้เสริม เดี๋ยวนี้ เปิดร้านเองเลยค่ะ ผลิตภัณฑ์ ของคุณหมอขายดีมาก มีแต่ลูกค้ามาถามถึง เบร คอสเมติก ค่ะ” .................................................................................

คุณชญานันท์ พรหมเสน (อุ๋ย) “เบร คอสเมติก เหรอคะ รู้จักตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย ปี 2 แล้วค่ะ มีเพื่อนแนะน�ำ อีกที ตอนนั้นอุ๋ยมีปัญหาเรื่องฝ้า เนื่องจากต้องเดินเรียนตามตึกต่างๆ ท่ามกลาง แดดที่จ้ามาก เพื่อนเลยแนะน�ำให้ใช้เฟเชี่ยล คลีนซิ่ง มูส ซึ่งจะช่วยท�ำความสะอาด ผิวหน้าพร้อมกับผลัดเซลล์ผิว ลดการอุดตันของรูขุมขน ช่วยลดเลือนจุดด่างด�ำ และปรับสีผวิ ให้สม�ำ่ เสมอ ตามด้วยแอนตี้ แอคเน่ โทนเนอร์ ซึง่ ช่วยควบคุมความมัน บนใบหน้า ลดการเกิดสิว จากนัน้ ใช้ เพอร์เฟค มาลาสมา เคลียร์ ครีมเพือ่ ลดปัญหา การเกิดฝ้า กระ จุดด่างด�ำ และไม่ลืมที่จะต้องใช้ครีมกันแดดอีกตัวค่ะ หลังจากใช้ได้ 2 สัปดาห์ ก็รู้สึกประทับใจเนื่องจากฝ้าที่เคยเป็นค่อย ๆ เลือนหาย จนเดี๋ยวนี้ไม่ต้อง กลัวแดดและกลัวว่าจะมีปญ ั หาเรือ่ งฝ้าอีกแล้วค่ะ แว่วมาว่าทาง เบร คอสเมติก ก�ำลัง พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเรือ่ ย ๆ และเปิดโอกาสให้ลกู ค้าได้ทำ� เป็นธุรกิจอีกต่าง หาก งานนี้ อุ๋ยเลยต้องขอแจมสมัครเป็นสมาชิกด้วยค่ะ” 38

คุณผานิต (ผึ้ง) “ครี ม วั น เดย์ ส เปเชี่ ย ล นี่เป็นหนึ่งในใจผึ้งเลยค่ะ จากที่เคยหน้าหมองคล�้ำ สี ผิว ไม่ ส ม�่ ำ เสมอก็ ดู ขาวเด้ง สดใส ได้ใจจริง ๆ เนื้ อ ครี ม เข้ ม ข้ น แต่ ไ ม่ เหนอะหนะ ทาแล้วซึมเร็ว ใช้ดีจึงบอกต่อค่ะ..”


B Beauty - ความสวยงาม R Research - การวิจัย ค้นคว้า ประดิษฐ์สิ่งใหม่ E Environment - สิ่งแวดล้อม เครื่องส�ำอาง “BRE” เป็นเวชส�ำอาง ที่มีพื้นฐานมาจากแนวความคิด เป็น ผลิตภัณฑ์ทผี่ า่ นการวิจยั ค้นคว้าและพัฒนา เพือ่ ให้ ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณ ุ ภาพ ใช้แล้วเห็นผลชัดเจน ปลอดภัย ไว้ ใจได้ ในราคาที่คนส่วนใหญ่สามารถซื้อได้ และเน้นเลือกใช้วัตถุดิบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม Beauty : ความสวยงามทีเ่ กิดจากภายในสูภ่ ายนอก (Beauty from Within) เป็นการผสมผสาน ระหว่างอาหารเสริมที่ช่วยให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่ดี มีคุณภาพและเพียงพอต่อความ ต้องการของร่างกายคนเรา โดยเฉพาะเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคนเรามีสุขภาพที่ดีแล้วจะ ส่งผลออกมาสูภ่ ายนอก ท�ำให้แลดูสดใส ผิวพรรณเปล่งปลัง่ เป็นประกาย ทัง้ หมดนีจ้ ะสอดรับกับ การท�ำงานของเครื่องส�ำอางที่จะช่วยให้เราดูดียิ่งขึ้นจากภายนอก Research : การวิจัย ค้นคว้า และพัฒนา เพื่อให้ ได้มา ซึ่งผลิตภัณฑ์ ใหม่หรือเป็นนวัตกรรมที่ เป็นทั้งอาหารเสริมและเวชส�ำอางที่มีคุณภาพสูง ใช้แล้วเห็นผลชัดเจน มีความปลอดภัยสูง ทั้งใน ระยะสั้นและระยะยาว ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยแล้วนี้ทุกตัวจะมีจุดขายทางการตลาดที่ชัดเจน และเป็นที่ต้องการของตลาด Environment : ผลิตภัณฑ์และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรจะสนับสนุนให้เกิดการอนุรกั ษ์ธรรมชาติ ช่วยลดมลภาวะ ลดโลกร้อน และด�ำรงไว้ซึ่งสมดุลของธรรมชาติ เพื่อช่วยให้โลกเราน่าอยู่ ช่วยให้ ชุมชนเข้มแข็งขึ้นและสามารถเลี้ยงตนเองได้บนพื้นฐานของการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ติดต่อพวกเราได้ที่: บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จ�ำกัด BRE COSMETIC LAB CO.,LTD. เลขที่ 41/14 -15 หมู่ที่ 8 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12120 โรงงานผลิตเครื่องส�ำอาง บารามี แลบบอราทอรีส์ เลขที่ 9/77 หมู่ 5 ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120 เว็บไซต์: www.brecosmetic.com Vol. 1 No. 1 39


นวัตกรรมครีมกันแดดอัจฉริยะ ปกป้องผิวจากรังสี ช่วยให้เย็นสบายผิว ไม่ทิ้งความเหนียวเหนอะหนะ

Cooling Intelligence Technology® ที่ช่วยลดอุณหภูมิ และเพิ่มความเย็นเมื่อมีเหงื่อ เหมาะกับผู้ท�ำงานหรือออกก�ำลังกายในแสงแดดจัด 2

BRE Catalog  
BRE Catalog  
Advertisement