Page 1

หน้า ๑ จาก ๑๒

สรุปการดําเนินงานในรอบปี ๒๕๕๕ สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย ในระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลงาน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ ๑. การอบรม ในหลักสูตร “การพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด สําหรับพยาบาลทั่วไป” จํานวน ๗ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๕-๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้ องประชุมโรงแรม หนองหาร ดิ เอลลิ แกนท์ จ.สกลนคร จํานวน ๑๕๒ คน

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๔-๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้ องประชุมโรงพยาบาลพิษณุเวช จ. พิษณุโลก จํานวน ๑๑๐ คน

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๘-๒๙ กุมภาพันธ์ – ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้ องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี จํานวน ๑๕๙ คน


หน้า ๒ จาก ๑๒

รุ่นที่ ๔ วันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้ องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี จํานวน ๑๗๕ คน

รุ่นที่ ๕ วันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้ องประชุม สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี จํานวน ๑๒๗ คน

รุ่นที่ ๖ วันที่ ๒๖-๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้ องประชุมโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา จํานวน ๑๕๖ คน

รุ่นที่ ๗ วันที่ ๒๘-๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้ องประชุมโรงพยาบาลกรุงเทพราชสีมา จ. นครราชสีมา จํานวน ๒๔๙ คน


หน้า ๓ จาก ๑๒

ผลการประเมิน การสัมมนา จากผู้เข้าอบรมทั้งหมดจํานวน ๑,๐๙๔ คน มีความพึงพอใจมาก ถึงมาก ที่สุด ร้อยละ ๘๑.๗๗ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ สิ่งที่ผู้เข้าสัมมนาชอบมากที่สุดในหลักสูตรการฝึกอบรม คือ ๑. ทีมวิทยากร ๒. เนื้อหาสาระของวิชาที่ สอน ๓. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงสาหรับหลักสูตรการฝึกอบรม คือ ๑. อยากเพิ่มระยะเวลาในการให้สอนอ่าน EKG มากขึ้น ๒. ห้องประชุมไม่เหมาะสม ความเย็นไม่พอ อุปกรณ์โสตไม่ดี ๓. วิทยากรพูดเร็ว เนื้อหาไม่ครบ เอกสารประกอบการสอนตัวเล็กมองไม่ชัด ๒. สัมมนาผู้นิเทศเครือข่าย วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจํานวน ๔๕ คน ที่ห้องประชุม ๒ ชั้น ๕ ตึก ๗ สถาบันโรคทรวงอก นนทบุรี

เนื้อหา – แนวคิดการนิเทศการพยาบาลในเครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ -บทบาทผู้นิเทศเครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ -ตัวชี้วัดผลลัพธ์ ของ Input , Process , Output -ประเด็นการประสานงานเพื่อการเยี่ยมเครือข่าย -การวิจัยเพื่อการติดตามประเมินผลการดําเนินงานเครือข่ายผู้ป่วยโรคหัวใจ -การเขียนรายงานการเยี่ยม ๓. สัมมนาเครือข่ายภาคประชาชนและพยาบาลแกนนํา (ในพืน้ ที่) จํานวนครั้งการสัมมนา จํานวน ๖ ครั้ง ดังนี้ เนื้อหา –ความต้องการการเรียนรู้ของทีมงาน -การสร้างองค์ความรู้ -การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น -การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ o การสร้างเครือข่าย o การดูแลตนเอง o การพัฒนาขีดความสามารถของทีมและประชาชน


หน้า ๔ จาก ๑๒

รุน่ ที่ ๑ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงแรม หนองหาร ดิ เอลลิแกนท์ จ.สกลนคร จํานวน ๔๑ คน รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพิษณุเวช จ.พิษณุโลก จํานวน ๓๐ คน รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้ องประชุมสถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี จํานวน ๒๖ คน

รุ่นที่ ๔ วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้ องประชุมสถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี จํานวน ๒๕ คน


หน้า ๕ จาก ๑๒

รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้ องประชุมโรงพยาบาลหาดใหญ่ จ.สงขลา จํานวน ๒๓ คน

รุ่นที่ ๖ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ ห้ องประชุมไตรบัญญัติกุล โรงพยาบาลกรุงเทพราช สีมา จ.นครราชสีมา จํานวน ๓๔ คน

๔.

International Cardiovascular Thoracic Nursing Conference : Thailand and Japan April

13( Friday) - April 14( Saturday) ,2012. Tokai University Isehara Campus, Kanagawa, Japan


หน้า ๖ จาก ๑๒


หน้า ๗ จาก ๑๒

๕. การสัมมนาใน “โครงการพัฒนาระบบการติดตามผลลัพธ์และเสริมพลังจิตอาสาประชาชน” วันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก จํานวนผู้เข้าสัมมนา ๔๐ คน

เนื้อหา - ผลลัพธ์การพยาบาล CVT และการบริหารจัดการผลลัพธ์เพื่อคุณภาพการดูแล - การกําหนดตัวชี้วัด และรวบรวมข้อมูลใช้ประโยชน์ จัดทํา Indicator (Workshop) - กลุ่มที่ ๑ Indicator การพยาบาลทั่วไป - กลุ่มที่ ๒ Indicator การพยาบาล CVT หน่วยงานทั่วไป - กลุ่มที่ ๓ Indicator การพยาบาล CVT หน่วยงานพิเศษ Cath Lab - กลุ่มที่ ๔ Indicator เครือข่ายประชาชน การกําหนดบทบาทหน้าที่จิตอาสาประชาชน และจัดทําโครงสร้างหลักสูตรพัฒนาประชาชน จัดทําหลักสูตรการพัฒนาประชาชน (Workshop)


หน้า ๘ จาก ๑๒

กลุ่มที่ ๑ กลุ่มที่ ๒ กลุ่มที่ ๓ กลุ่มที่ ๔

การจัดประชุมสัมมนา / การจูงใจ ความรู้เรื่องโรคหัวใจ (ยา-อารมณ์-Hemodynamic) การประเมินภาวะฉุกเฉินและช่วยฟื้นคืนชีพ การใช้แหล่งประโยชน์ชุมชน

๖. การศึกษาดูงาน Friendship Support for Cancer Care “Friends Care” วันที่ ๙-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ เขตบริการพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน Hong Kong Anti Cancer Society , The Hong Kong Society for Rehabilitation และ Queen Mary Hospital

๗. การประชุมวิชาการประจําปี สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) เรื่อง “บูรณาการ การดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจหลอดเลือดและโรคทรวงอกยุคใหม่” (Annual Academic Conference:


หน้า ๙ จาก ๑๒

Care for Cardiovascular and Thoracic Patients in New Era) วันที่ ๓๐-๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมตวันนา กรุงเทพมหานคร

๘. การอบรมหลักสูตร “บูรนาการการพยาบาลในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน สําหรับผู้ป่วยเรื้อรัง (โรคหัวใจ และหลอดเลือด/เบาหวาน/ความดันโลหิตสูง) เพื่อคุณภาพการพยาบาล” ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมเฉลิมฉัตรบารมี ชั้น 10 สถาบันโรคทรวงอก จ.นนทบุรี


หน้า ๑๐ จาก ๑๒

๙. การจัดการสัมมนาร่วมกับสํานักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ “มหกรรมการจัดการความรู้ในการดูแล ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด : การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (National CVT Collaboration Network Forum)” วันที่ ๖-๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่โรงแรมทีเคพาเลส กรุงเทพมหานคร

๑๐. การให้บริการประชาชน ๑๐.๑ ออกหน่วยตรวจสุขภาพ ที่ รพ.สต.ภูคา อําเภอปัว จ.น่าน วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ผู้รับบริการ จํานวน ๑๓๖ คน


หน้า ๑๑ จาก ๑๒

๑๐.๒ วันพยาบาลสากลสมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ณ ชั้น ๑ ห้างสรรพสินค้าเวิลด์เทรดเซนเตอร์ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้รับบริการ ๓๓ คน

๑๑. เข้าร่วมกิจกรรมในงาน “มหกรรมมิตรภาพบําบัด คนไทยไม่ทอดทิ้งกัน ปี 2555” วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๖

๑๒. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ๑๒.๑ วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร ไทย (Thai Journal Citation Index center; TCI) เป็นระยะเวลา ๓ ปี ถึงธันวาคม ๒๕๕๗ ๑๒.๒ วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ๒๕๕๕ ฉบับที่ ๑ และ ๒


หน้า ๑๒ จาก ๑๒

๑๓. การประชุมคณะกรรมการของสมาคม การประชุมคณะกรรมการสมาคม ตลอดปี ๒๕๕๕ จํานวน ๗ ครั้ง ดังนี้ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ที่สถาบันโรคทรงอก ๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ที่ชลพฤกษ์รีสอร์ท จ.นครนายก ๓) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๕ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่สถาบันโรคทรงอก ๔) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๕ ที่โรงแรม Grand Tower Inn กรุงเทพมหานคร ๕) การประชุมวิสามัญ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ สถาบันโรคทรวงอก ๖) การประชุมวิสามัญ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ที่ สถาบันโรคทรวงอก ๑๔. สมาชิกสมาคม สมาชิกสมาคม เมื่อสิ้นสุดปี ๒๕๕๕

จํานวน ๒,๙๕๘ คน

รวบรวม โดย นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์ เลขาธิการสมาคม

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2555  

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2555

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2555  

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2555

Advertisement