Page 1

สรุปการดําเนินงานในรอบปี 2549 สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย 1. คณะกรรมการอํานวยการและกรรมการจ่างๆ 1.1 จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการต่างๆเดือนละ 1 ครัง้ รวม 11 ครัง้ เพื่อ พิจารณาวางแผนดําเนินงานต่างๆ 1.2 จัดประชุมสามัญประจําปี 2549 ในวันที่ 20-21 มกราคม 2550 ทีโ่ รงแรมอยุธยาธานี

1.3 สภาการพยาบาลรับรองให้สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย เป็ น สถาบันสมทบของสถาบันการศึกษาต่อเนื่อง ตัง้ แต่ 1 กรกฎาคม 2549 – 1 กรกฎาคม 2551 นับเป็ นเวลา 2 ปี


2. การจัดประชุมวิ ชาการ 2.1 CVT สัญจร จัดการประชุมวิชาการทัง้ หมด 5 ครัง้ เรื่อง ”การพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมในการ ดูแลผูป้ ่ วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ภายใต้หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ” เป็ นการประชุมสัญจร 4 ภาค คือ - ครัง้ ที่ 1 วันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2549 ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยา จังหวัดชลบุร ี ผูเ้ ข้าประชุมจํานวน 192 คน

- ครัง้ ที่ 2 วัน ที่ 24 – 26 สิง หาคม 2549 ที่ ห้ อ งประชุ ม โรงแรมอิม พิ เ รีย ล จัง หวัด สกลนคร จํานวนผูเ้ ข้าอบรม 267 คน


- ครัง้ ที่ 3 วันที่ 1 – 3 กันยายน 2549 ทีห่ อ้ งประชุมนนทรี โรงพยาบาลพังงา จํานวน ผูเ้ ข้าอบรม 127 คน

- ครัง้ ที่ 4 วั น ที่ 26 – 28 ตุ ล าคม 2549 ที่ ห้ อ งประชุ ม ทองจั น ทร์ ห งศ์ ล ดารมย์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา จํานวนผูเ้ ข้าอบรม 181 คน


- ครัง้ ที่ 5 วันที่ 22 – 24 พฤศจิกายน 2549 ทีห่ อ้ งประชุมแกรนด์บอลรูม โรงแรมอินคํา จังหวัดเชียงราย จํานวนผูเ้ ข้าอบรม 202 คน

2.2 ร่ว มบรรยายในการประชุ ม ของสมาคมศัล ยแพทย์ท รวงอกแห่ งประเทศไทย วัน ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2550 ช่วงบ่าย ในหัวข้อ Best Practice in CVT Nursing ในหัวข้อ 1) Best Practice in ACS โดย คุณพัชณี ร่มตาล 2) Best Practice in TB โดย คุณโฉมนภา กิตติศพั ท์ 3) Role of Nurses in Secondary Promotion in CVT Patient โดย ดร.ดวงกมล วัตราดุลย์ 4) News Trend of self help group in CVT Patient โดยผศ.ฐาปณีย์ นํ้าเพชร 5) Cardiac Rehabilitation โดย รศ.อัจฉรา เดชฤทธิพิ์ ทกั ษ์


3. การบริ การตรวจสุขภาพประชาชน 3.1 ออกหน่ วยตรวจสุขภาพประชาชนทีโ่ รงเรียนวัดดงมะไฟ อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร มี ประชาชนมารับการตรวจ 102 คน

3.2 ออกหน่ วยตรวจสุขภาพทีต่ ําบลดอยสะเก็น อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีประชาชนมา รับการตรวจ 111 คน


4. กิ จกรรมอื่นๆ 4.1 สมาคมฯส่งผูแ้ ทนวางพวงมาลางานวันมหิดล ในวันที่ 24 กันยายน 2549 ทีโ่ รงพยาบาลศิร ิ ราช 4.2 ร่วมทําบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กับ สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ณ พระอารามหลวง วัดสําราญนิเวศ จ.อํานาจเจริญ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 ใน จํานวนเงิน 5,000.00 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) 5. การวางแผนการดําเนิ นการต่อ 5.1 การจัดประชุมพยาบาลแห่งชาติ ครัง้ ที่ 13 เรื่อง ” รวมพลังพยาบาลสู่สขุ ภาพประชาชาติ ” ระหว่ า งวัน ที่ 5 - 10 พฤศจิก ายน 2550 ณ เมือ งทองธานี ขอ บู ธ 10 บู ธ แผ่ น จัด นิทรรศการ 10 แผ่น โดยให้ประธานวิชาการรับผิดชอบในเรื่องบทบาทของพยาบาลในการ ดูแลผูป้ ่ วย CVT และนางนิภาพร รับผิดชอบการจัดนิทรรศการเกีย่ วกับความรูส้ ปู่ ระชาชน screening ประชาชนเกี่ยวกับ CVT โดยใช้แบบสอบถามความเสีย่ งต่อการเป็ นโรค CVT ของสมาคมฯ ..........................................................

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2549  

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2549

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2549  

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2549

Advertisement