Page 1

สรุปการดําเนินงานในรอบปี 2548 สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย นับตัง้ แต่สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่ประเทศไทย ได้รบั อนุ ญาตจากสํานักงาน คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้ดาํ เนินการในฐานะสมาคมได้ เมือ่ 30 กันยายน 2547 สมาคมฯได้ วางแผนดําเนินการมาตลอด โดยคณะกรรมการซึ่งเคยร่วมงานกันมาตัง้ แต่ครัง้ ยังเป็ นชมรมพยาบาล โรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย งานในรอบปี 2548 สรุปได้ดงั นี้ 1. คณะกรรมการอํานวยการและกรรมการต่างๆ 1.1 จัดประชุมคณะกรรมการอํานวยการและกรรมการต่างๆเดือนละ 1 ครัง้ รวม 12 ครัง้ เพื่อ พิจารณาวางแผนดําเนินงานต่างๆ 1.2 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการศึกษาต่อเนื่องของสมาคมฯ จํานวน 1 ครัง้ เมือ่ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2548 เพือ่ วาแผนดําเนินงานโดยคิดโครงการไว้ 5 โครงการ ดังนี้ โครงการที่ 1 โครงการ CVT สัญจร โครงการที่ 2 โครงการให้ความรู้ Basic CPR สําหรับญาติผูป้ ่ วยโรคหัวใจและผู้ทม่ี คี วาม เสีย่ งต่อการเกิดโรคหัวใจ โครงการที่ 3 โครงการหลักสูตรเฉพาะทางการพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก โครงการที่ 4 โครงการ Revise หนังสือมาตรฐานการดูแลผูป้ ่ วยโรคหัวใจขาดเลือด โครงการที่ 5 จัดทํา Vocabulary เกีย่ วกับ Cardiothoracic 1.3 ทําบุญเปิ ดป้ ายสมาคมฯ เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2548 ณ ห้องเฉลิมฉัตรบารมี โดยมี พิ ธี ส งฆ์ แ ละเลี้ ย งพระเพล ประธานในพิ ธี คื อ นายแพทย์ ป ระดิ ษ ฐ์ ช ั ย ชั ย เสรี ผูอ้ าํ นวยการสถาบันโรคทรวงอก


1.4 เยี่ยมคารวะและขอบพระคุณ ผู้อํานวยการสถาบันโรคทรวงอก เนื่องในโอกาสขึ้นปี ใหม่ 2549 เมือ่ วันที่ 13 มกราคม 2549 1.5 วางพวงมาลาถวายสักการะพระราชาอนุ สาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในวันมหิดล เมือ่ วันที่ 24 กันยายน 2548 2. งานบริ การวิ ชาการ 2.1 จัด ประชุ ม วิช าการ เรื่อ ง มิติก้ า วหน้ า ในการดู แ ลผู้ ป่ วยวัณ โรคและหัว ใจขาดเลือ ด (Advanced Concepts in Tuberculosis and Coronary Artery Disease) เมื่อวันที่ 28-29 ตุลาคม 2548 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ และจัดทําหนังสือสรุปเนื้อหาสาระจากการ ประชุมด้วย

2.2 สมาคมฯ ส่งผูแ้ ทนเข้าร่วมอบรมกับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย เรื่อง “พยาบาลร่วม ใจต้านภัยบุหรี”่ และจัดทําโครงการเกีย่ วกับบุหรีต่ ่อไป 2.3 นายกสมาคมฯ รองศาสตราจารย์อจั ฉรา เตชฤทธิพทิ กั ษ์ ได้รบั เชิญร่วมเป็ นกรรมการจัด ประชุมวิชาการนานาชาติ เรื่อง Prevention & Management in Chronic Illness ซึ่งจะจัด ในวันที่ 25-27 มกราคม 2549 3 กิ จกรรมฝ่ ายทะเบียน สมาชิกทัง้ หมดที่รบั โอนมาจากชมรมฯ จํานวนทัง้ หมด 2,455 คน ยังไม่ได้ตดั ชื่อผูท้ ่เี สียชีวติ ย้ายสถานทีท่ ํางาน หรือเกษียณอายุการทํางาน กําลังอยูใ่ นระหว่างสํารวจ ส่วนสมาชิกใหม่ทส่ี มัครใน สถานภาพสมาคมฯ เริม่ ทีห่ มายเลข 2,456 เป็ นต้นไป


4. กิ จกรรมฝ่ ายประชาสัมพันธ์ 4.1 จัดเก็บรวบรวมภาพ ซีดี กิจกรรมต่างๆ ของสมาคมฯ 4.2 จัด ทํ า สาส์น สัม พัน ธ์ เอเผยแพร่ข่า วสารแด่ ส มาชิก ทุ ก 3 เดือ น โดยเริ่ม ฉบับ แรก เมื่อ ตุลาคม – ธันวาคม 2548 4.3 วางแผนการจัดทําแผ่นพับโฆษณา ประชาสัมพันธ์เกีย่ วกับการจัดประชุมวิชาการ 5. กิ จกรรมฝ่ ายสวัสดิ การ 5.1 มีการพิจารณาหลักเกณฑ์การเยีย่ มเมือ่ กรรมการหรือญาติสายตรงเจ็บป่ วย เสียชีวติ ดังนี้ เจ็บป่ วยเยีย่ มปี ละไม่เกิน 2 ครัง้ ๆละ 300.- บาท คลอดบุตร 300.- บาท แสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ 300.- บาท เสียชีวติ 500.- บาท 5.2 คณะกรรมการของสมาคมฯ ได้นํากระเช้าผลไม้แสดงความยินดีในการรับตําแหน่ งรัฐมนตรี สาธารณสุข ศาสตราจารย์สรุ ชัย เจริญรัตนกุล 6. กิ จกรรมฝ่ ายวิ ชาการ 6.1 การจัดวิจยั ร่วมของสมาคมฯ และสถาบันโรคทรวงอก โดยมี ดร.ดวงกมล วัตราดุล เป็ นที่ ปรึกษา ได้สง่ โครงการไปที่ สสส. เพือ่ ขอทุนแล้ว รอผลการพิจารณา โครงการวิจยั เรื่อง “ประสิทธิผลการจัดระบบการดูแลต่ อเนื่ องให้ผู้ป่วยผ่าตัด ทําทางเบี่ยง หลอดเลือดหัวใจ” โดย ดร.ดวงกมล วัตราดุล และ คุณกนกพร แจ่มสมบูรณ์ เป็ นงานวิจยั เชิงทดลอง ระบบการดูแลต่อเนื่องโดยการโทรศัพท์และเยีย่ มบ้าน วัดคุณภาพชีวติ ภาวะแทรกซ้อน และพฤติกรรม การดูแลตนเอง กลุ่มตัวอย่างเป็ นผูป้ ่ วยสถาบันโรคทรวงอก จํานวนกลุ่มควบคุม 30 ราย กลุ่มทดลอง ที่ 1 และกลุม่ ทดลองที่ 2 กลุม่ ละ 30 คน 7. เรื่องอื่นๆ 1. ทางสมาคมฯได้จดั ทําจดหมายแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานภาพจากชมรมเป็ นสมาคม พยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย ไปยังสมาคมและชมรมต่อไปนี้ - สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย - สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย - สมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย - สมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย - ชมรมโรคหัวใจเด็ก (อยูท่ ส่ี มาคมแพทย์โรคหัวใจ) - ชมรมฟื้ นฟูหวั ใจ …………………………………………………

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2548  

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2548

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2548  

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2548

Advertisement