Page 1

หน้า ๑ จาก ๗

สรุปการดําเนินงานในรอบป ๒๕๕๔ สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก (ประเทศไทย) ในระยะเวลา ๑ ป พ.ศ. ๒๕๕๔ มีผลงาน ดังรายละเอียด ตอไปนี้ ๑. การประชุมวิชาการ ในหลักสูตร “การพยาบาลโรคหัวใจและ หลอดเลือด สําหรับพยาบาลทั่วไป” ครั้งที่ ๑ ที่โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ จํานวนผูเขาอบรม ๖๓ คน

ครั้งที่ ๒ ที่สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๔ จํานวนผูเขาอบรม ๕๙ คน

ครั้งที่ ๓ ที่สถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๒๑-๒๒ มีนาคม ๒๕๕๔ จํานวนผูเขาอบรม ๑๘๘ คน


หน้า ๒ จาก ๗

ครั้งที่ ๔ ที่โรงพยาบาลคายสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ จํานวนผูเขาอบรม ๙๐ คน

ครั้งที่ ๕ ที่โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม วันที่ ๓๑ มีนาคม- ๑ เมษายน ๒๕๕๔ จํานวนผูเขาอบรม ๓๐ คน


หน้า ๓ จาก ๗

ครั้งที่ ๖ ที่โรงพยาบาลสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี วันที่ ๖-๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ จํานวนผูเขาอบรม ๕๐ คน

๒. การสัมมนาใน “โครงการพัฒนาศักยภาพพยาบาลแกนนํา เครือขายผูป  ว  ยกลุม  เสีย ่ งโรคหัวใจ และหลอดเลือด ป ๒๕๕๓” วัน จันทรที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุม Convention Hall ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ จํานวนผูเขาสัมมนา ๘๖ .คน


หน้า ๔ จาก ๗

๓. การประชุมวิชาการ “การพัฒนาศักยภาพพยาบาลแกนนํา เครือขายผูป  ว  ยและกลุม  เสีย ่ งโรคหัวใจ และหลอดเลือด” วันที่ ๓๑ มกราคม -๒ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ หองประชุม Convention Hall ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ จํานวนผูเขาอบรม ๔๔๗ คน

๔. การจัดการสัมมนารวมกับ สํานักภาคีการมีสว  นรวมของภาค ประชาชน เรื่อง “บูรณาการการจัดการเพื่อพัฒนาการดูแลตนเอง ของประชาชนและผูปวยโรคหัวใจ” วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ที่โรงแรมอมารี ดอนเมือง จํานวนผูเขาสัมมนา ๕๐ คน

๕. การบริการประชาชน ๕.๑ ออกหนวยที่ จ. อุบลราชธานี วันที่ ๖ กุมภาพันธ ๒๕๕๔


หน้า ๕ จาก ๗

๕.๒ ออกหนวยที่ จ.สุราษฎรธานี วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ จํานวน ประชาชนที่เขารับบริการ


หน้า ๖ จาก ๗

๖. โครงการเครือขายผูป  ว  ยโรคหัวใจ ๑) ไดรับการสนับสนุนจากสํานักหลักประกันสุขภาพแหงชาติ จัด โครงการเครือขายผูปวยโรคหัวใจเปนปที่ ๓ เพิ่มจํานวนจาก ๓๓ โครงการทั่วประเทศ เปน ๔๓ โครงการทั่วประเทศ ๓๑ โรงพยาบาลเดิมที่เขารวมโครงการ ๑. โรงพยาบาลแพร

๒. โรงพยาบาลนาน

๓. โรงพยาบาลรอยเอ็ด

๔. โรงพยาบาลธวัชบุรี

๕. โรงพยาบาลสกลนคร

๖. โรงพยาบาลสุรน ิ ทร

๗. โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ภูมิพลอดุลยเดช ๙. โรงพยาบาลราชวิถี

๘. โรงพยาบาล

๑๐.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ

๑๑.โรงพยาบาลสุราษฎรธานี มหาราชนครศรีธรรมราช

๑๒.โรงพยาบาล

๑๓.ศูนยหัวใจสิริกิติ์ฯ ม.ขอนแกน

๑๔.โรงพยาบาลพะเยา

๑๕.โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์ มงกุฎเกลา ๑๗.โรงพยาบาลหนองพอก อก ๑๙.โรงพยาบาลอาจสามารถ

๑๖.โรงพยาบาลพระ ๑๘.สถาบันโรคทรวง ๒๐.โรงพยาบาลชัยภูมิ


หน้า ๗ จาก ๗

๒๑.โรงพยาบาลหนองบัวระเหว สุพรรณ ๒๓.โรงพยาบาลบุรีรัมย

๒๒.โรงพยาบาลโคกศรี ๒๔.โรงพยาบาลจักราช

๒๕.โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปว มหาราชนครเชียงใหม ๒๗.โรงพยาบาลปราสาท ธานี ๒๙.โรงพยาบาลตํารวจ

๒๖.โรงพยาบาล

๒๘.โรงพยาบาลนพรัตนราช ๓๐.โรงพยาบาลทุง สง

๓๑.โรงพยาบาลเกาะสมุย ๑๒ โรงพยาบาลใหมที่เขารวมโครงการ ป ๒๕๕๓ รวมทั้งหมด จํานวน ๔๓ โรงพยาบาล ๑. โรงพยาบาลพระนั่งเกลา จ.นนทบุรี ๒. โรงพยาบาลอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา ๓. โรงพยาบาลสระบุรี จ.สระบุรี ๔. โรงพยาบาลระยอง จ.ระยอง ๕. โรงพยาบาลพระปกเกลา จ.จันทบุรี ๖. โรงพยาบาล มะการักษ จ.กาญจนบุรี ๗. โรงพยาบาลพระจอมเกลา จ.เพชรบุรี ๘. โรงพยาบาลวาริน ชําราบ จ.อุบลราชธานี ๙. โรงพยาบาลพระพุทธชินราช จ.พิษณุโลก ๑๐.โรงพยาบาล นครนายก จ.นครนายก ๑๑.โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห จ.เชียงราย ๑๒. โรงพยาบาลคายสรรพสิทธิประสงค จ.อุบลราชธานี


หน้า ๘ จาก ๗

๒) เขารวมกิจกรรมในงาน “มหกรรมมิตรภาพบําบัด เพื่อนชวย เพื่อน บริการดวยหัวใจเพื่อเพื่อนมนุษย และรําลึกถึงสามปที่ จากไป นายแพทยสงวน นิตยารัมภพงศ” ๒๘-๒๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔

๗.จัดทําหนังสือ “เสริมพลังรักหัวใจ” ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ ๑


หน้า ๙ จาก ๗

๘. วารสาร ๕.๑ วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ป ๒๕๕๔ ฉบับที่ ๑ และ ๒

๙. การประชุมคณะกรรมการของสมาคม การประชุมคณะกรรมการสมาคม ตลอดป ๒๕๕๔ จํานวน ๖ ครั้ง ดังนี้ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สถาบันโรคทรวง อก ๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ณ สถาบันโรค ทรวงอก ๓) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ สถาบันโรค ทรวงอก ๔) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ สถาบันโรค ทรวงอก ๕) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สถาบันโรค ทรวงอก ๖) การประชุมสามัญประจําป ๒๕๕๔ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี ๑๐. สมาชิกสมาคม สมาชิกสมาคม เมือ ่ สิ้นสุดป ๒๕๕๔ จํานวน ๒,๘๐๐ คน


หน้า ๑๐ จาก ๗

๑๑. การลงคะแนนเลือกตัง้ นายกสมาคมใหม ในการประชุมสามัญประจําป ๒๕๕๔ ในวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุม Carnelian ชั้น G โรงแรมริชมอนด จ.นนทบุรี นางเพ็ญจันทร แสนประสาน เปนผูที่ไดรับคะแนนสูงสุด ซึ่ง ประธานไดขอใหคณะกรรมการอํานวยการชุดเดิมปฏิบต ั ห ิ นาที่ ตอไป ๑๒.

กิจกรรมอืน ่ ๆ

๑) การเขารวมงานวันพยาบาลสากล ป ๒๕๕๔ ๒) สมาคมมีมติเมื่อ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๔ ใหสงตัวแทนของ สมาคม คือ รศ.อัจฉรา เตชฤทธิ์พิทักษ เขาสมัครเปนสมาชิก วุฒิสภา

รวบรวม โดย นางกนกพร แจมสมบูรณ เลขาธิการสมาคม

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2554  

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2554

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2554  

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2554

Advertisement