Page 1

หน้า ๑ จาก ๒๑

สรุปการดาเนินงานในรอบปี ๒๕๕๖ สมาคมพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกแห่งประเทศไทย ในระยะเวลา ๑ ปี ตั้งแต่ ๑ มกราคม ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ สมาคมมีผลงาน ดังรายละเอียด ต่อไปนี้ ๑. การเข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่ ศาลาดุสิตดาลัย เพื่อถวายเงิน สมทบทุนแก่โรงเรียนเด็กยากจนในพระราชานุเคราะห์ เมื่อ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๒. การอบรม ในหลักสูตร “การพยาบาลโรคหัวใจและหลอดเลือด สาหรับพยาบาลทั่วไป” CVT สัญจร จานวน ๗ รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๑-๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลกรุงเทพนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา จานวน ๖๕ คน


หน้า ๒ จาก ๒๑

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๕-๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร จานวน ๘๘ คน


หน้า ๓ จาก ๒๑

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๕-๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ที่โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี จานวน ๕๓ คน


หน้า ๔ จาก ๒๑

รุ่นที่ ๔ วันที่ 22 - 24 ส.ค. 2556 ที่ ห้องประชุม รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัด นครศรีธรรมราช จานวน ๑๐๔ คน

รุ่นที่ ๕ วันที่ ๓๑ ต.ค.- ๒พ.ย. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมรพ.นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ จานวน ๘๐ คน


หน้า ๕ จาก ๒๑

รุ่นที่ ๖ วันที่ ๗-๙ พ.ย. ๒๕๕๖ ที่ห้องประชุมสถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี จานวน ๑๖๒ คน


หน้า ๖ จาก ๒๑

รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑๔-๑๖ พ.ย. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี จานวน ๑๕๓ คน


หน้า ๗ จาก ๒๑

รุ่นที่ ๘ วันที่ ๑๒ - ๑๔ ธ.ค. ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมสถาบันโรคทรวงอก จังหวัดนนทบุรี จานวน ๙๒ คน


หน้า ๘ จาก ๒๑

ผลการประเมิน การสัมมนา จากผู้เข้าอบรมทั้งหมดจานวน ๘๙๐ คน เป็นพยาบาล จานวน ๗๖๓ คน (พยาบาลแกนนา ๑๒๓ คน ประชาชนจิตอาสา ๑๓๐ คน) พยาบาล มีความพึงพอใจมาก ถึงมากที่สุด ร้อยละ ๖๗.๖๑ โดยมีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้ สิ่งที่ผู้เข้าสัมมนาชอบมากที่สุดในหลักสูตรการฝึกอบรม คือ ๑. ทีมวิทยากร ๒. เนื้อหาสาระของวิชาที่สอน ๓. สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้ สิ่งที่อยากให้ปรับปรุงสาหรับหลักสูตรการฝึกอบรม คือ ๑. อยากเพิ่มระยะเวลาในการให้สอนอ่าน EKG มากขึ้น ๒. ห้องประชุมไม่เหมาะสม ความเย็นไม่พอ อุปกรณ์โสตไม่ดี ๓. วิทยากรพูดเร็ว เนื้อหาไม่ครบ เอกสารประกอบการสอนตัวเล็กมองไม่ชัด ๓. สัมมนาการพัฒนาศักยภาพเสริมความเข้มแข็งภาคประชาชนและพยาบาลแกนนา (ในพื้นที)่ จานวนการสัมมนา ๖ ครั้ง ดังนี้จิตอาสา จานวน ๑๓๐ คน เนื้อหา –ความต้องการการเรียนรู้ของทีมงาน -การสร้างองค์ความรู้ -การช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น -การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ o การสร้างเครือข่าย o การดูแลตนเอง o การพัฒนาขีดความสามารถของทีมและประชาชน


หน้า ๙ จาก ๒๑

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่โรงพยาบาลกรุงเทพนคราราชสีมา จังหวัด นครราชสีมา (ห้องประชาชน) จานวน ๑๔ คน

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ที่โรงพยาบาลยโสธร จังหวัดยโสธร (ห้อง ประชาชน) จานวน ๑๗ คน


หน้า ๑๐ จาก ๒๑

รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัด จันทบุรี (ห้องประชาชน) จานวน ๑๗ คน


หน้า ๑๑ จาก ๒๑

รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๔ ส.ค. ๒๕๕๖ ที่ รพ.มหาราชนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช (ห้องประชาชน) จานวน ๑๖ คน


หน้า ๑๒ จาก ๒๑

รุ่นที่ ๕ วันที่ ๒ พ.ย. ๒๕๕๖ ที่ ณ ห้องประชุม รพ.นครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่ (ห้อง ประชาชน) จานวน.๔๖ คน


หน้า ๑๓ จาก ๒๑

-

รุ่นที่ ๖ วันที่ ๙ พ.ย. ๒๕๕๖ ที่สถาบันโรคทรวงอกจังหวัดนนทบุรี (ห้องประชาชน) จานวน ๑๔ .คน

รุ่นที่ ๗ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๕๖ ที่สถาบันโรคทรวงอกจังหวัดนนทบุรี (ห้องประชาชน) จานวน ๑๘ .คน


หน้า ๑๔ จาก ๒๑

๔. การออกหน่วยคัดกรองสุขภาพกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจ บริการประชาชน จากใจ ถึงใจ ๔.๑ ที่อาเภอพิบลู ย์รักษ์ จ.อุดรธานี ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ มีผู้มารับบริการ จานวน ๒๓๖ ราย

๔.๒ ที่ จ.ประจวบฯ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๖ มีผู้มารับบริการ ๒๕๐ ราย


หน้า ๑๕ จาก ๒๑

๕. การจัดประชุมวิชาการร่วม ๕.๑ กับสมาคมศิษย์เก่าญี่ปุน “การเตรียมความพร้อมผู้สูงอายุ” ๒๑-๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖


หน้า ๑๖ จาก ๒๑

๕.๒ ร่วมกับ สรพ. ใน HA National forum ครั้งที่ 14 วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่อิม แพคเมืองทองธานี “TCAB & cardiac networking”


หน้า ๑๗ จาก ๒๑

๖. การสรุปผลการดาเนินงาน “Thai TCAB” ที่สถาบันโรคทรวงอก วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖

๗. International Conference in Cardiovascular Thoracic Nursing

: Seamless and Participating in CVT care on 10-12 August 2013 at Hua Hin Grand Hotel & Plaza, Prachuabkhirikhun, Thailand.


หน้า ๑๘ จาก ๒๑


หน้า ๑๙ จาก ๒๑


หน้า ๒๐ จาก ๒๑

๘. Japan Tour

2013

๙. วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ๙.๑ วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอกผ่านการรับรองคุณภาพของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสาร ไทย (Thai Journal Citation Index center; TCI) เป็นระยะเวลา ๓ ปี ถึงธันวาคม๒๕๕๗ ๙.๒ ค่า Impact factor ปี 2554 ได้ 0.438 ๙.๓ วารสารพยาบาลโรคหัวใจและทรวงอก ปี ๒๕๕๖ ฉบับที่ ๑ และ ๒

๑๐. การประชุมคณะกรรมการของสมาคม การประชุมคณะกรรมการสมาคม ตลอดปี ๒๕๕๖ จานวน ๗ ครั้ง ดังนี้ ๑) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๖ ที่ห้องอาหารเพลิน ถนนวิภาวดี กทม. ๒) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๖ ที่สถาบันโรคทรงอก จ.นนทบุรี ๓) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๖ วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ที่สถาบันโรคทรงอก จ.นนทบุรี ๔) ครั้งที่ ๔/๒๕๕๖ วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทีส่ ถาบันโรคทรงอก จ.นนทบุรี ๕) ครั้งที่ ๕/๒๕๕๖ วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๖ ที่สถาบันโรคทรงอก จ.นนทบุรี


หน้า ๒๑ จาก ๒๑

๖) ครั้งที่ ๖/๒๕๕๖ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ ที่สถาบันโรคทรงอก จ.นนทบุรี ๑๑. สมาชิกสมาคม สมาชิกสมาคม เมื่อสิ้นสุดปี ๒๕๕๖

จานวน ๓,๑๙๗ คน

รวบรวม โดย นางกนกพร แจ่มสมบูรณ์ เลขาธิการสมาคม

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2556  

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2556

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2556  

สรุปการดำเนินงานในรอบปี 2556

Advertisement