Page 1

น.ท.วัชรพงษ์ กลีบม่วง

เทคโนโลยีต่อต้านอากาศไร้คนขับ เทคโนโลยีในการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ได้ดังนี้คือ การใช้วิธี รบกวนสัญญาณในการบังคับอากาศยานไร้คนขับ, การใช้ตาข่ายหรืออุปกรณ์ในการจับอากาศยานขนาดเล็ก ส าหรั บ การใช้วิ ธีร บกวนสั ญญาณบั งคั บ อากาศยานไร้ คนขับ โตยจะทาการรบกวนหรื อ ปิด กัน คลื่ นวิ ท ยุ สั ญญาณดาวเทีย ม รวมทั้งสั ญญาณในการส่ งข้อมูล วีดีโ อแบบเรียลไทม์ วิ ธีรบกวนด้ว ยสั ญญาณสามารถ แบ่งเป็นแบบป้องกันเป็นพื้นที่ตามขนาดพื้นที่สาคั ญ ซึ่งระบบจะติดตั้งแบบถาวรรอบพื้นที่ป้องกัน และแบบ ป้องกันเป็นจุดซึ่งเป็นอุปกรณ์น้าหนักเบาสามารถพกพาและเคลื่อนย้ายได้ง่าย เช่น ปืนต่อต้านโดรน, ระบบ ต่อต้านอากาศยานไร้คนขับแบบพกพา แบบป้องกันเป็นพื้นที่ แนวคิดในการใช้ระบบป้องกันแบบเป็นพื้นที่ 1 ตรวจจับอากาศยานไร้คนขับที่บินเข้าใกล้ในรัศมีที่กาหนด 2. ทาการระบุ ฝ่ ายว่าอากาศยานไร้นั กบิ นเป็นเครื่องที่ได้รับอนุญาตให้ บินในบริเวณดังกล่าวหรือไม่ได้รับ อนุญาต 3. ส่งสั ญญาณรบกวนและปิดกั้นสัญญาณควบคุมอากาศยานไร้นักบินที่ไม่ได้รับอนุญาตให้บินในบริเวณที่ กาหนด 4. เข้าควบคุมสัญญาณและบังคับให้อากาศยานไร้นักบินดังกล่าว ลงจอดในจุดที่กาหนด หรือบินย้อนกลับไป ยังจุดควบคุมตอนแรก ตัวอย่างระบบป้องกันเป็นพื้นที่ SENSOFUSION AIRFENCE เป็ น ระบบต่ อ ต้ า นอากาศยานไร้ ค นขั บ แบบก าหนดพื้ น ที ป้องกันเปรียบเสมื อ นรั้ว บนอากาศ โดยอาศัยการตรวจจั บ คลื่นวิทยุที่ใช้ในการบังคับอากาศยานไร้คนขับ เพื่อหาตาแหน่ง ติ ด ตาม ซึ่ ง จะแสดงผลในโปรแกรมแผนที่ แ บบReal Time จากนั้นและจะทาการควบคุมอากาศยานที่รุกล้านั้นแบบอัตโนมัติ โดยมีรัศมีในการตรวจจับประมาณ 10 km สามารถแจ้งผลการตรวจจับผ่านระบบมือถือและอัพเดทซอฟแวร์แบบReal Time (https://www.sensofusion.com/)


น.ท.วัชรพงษ์ กลีบม่วง

JAMMER ของบริษัท MERITIS เป็นอุปกรณ์รบกวนสั ญญาณของอากาศยานไร้คนขับ ใช้ในการป้องกันพื้นที่ส าคัญ ซึ่งเมื่อระบบตรวจพบ อากาศยานไร้คนขับเข้ามาใกล้ในพื้นที่ป้องกันจะทาการรบกวนสัญญาณของอากาศยานไร้คนขับโดยอัตโนมัติ สามารถตั้งค่ า ความถี่ ได้ และมี ร ะยะในการส่ งสั ญญาณรบกวนมากกว่ าระบบรบกวนสั ญ ญาณโดยทั่ ว ไป ประมาณ 10 เท่า JAMMER ของบริษัท RCIED เป็นอุปกรณ์รบกวนสัญญาณวิทยุที่ใช้บังคับอากาศยานไร้ คนขับ พัฒนามาจากระบบรบกวนสัญญาณการจุด ระเบิดแสวงเครื่องระยะไกล โดย RCIED JAMMER มีย่านความถี่ที่กว้างและสามารถตอบสนองได้ในระดับ มิลลิวินาที ถูกพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ทั้งพื้นที่ในเมืองและตามภูมิประเทศ สามารถใช้งานแบบตั้งอยู่กับที่ พกพาหรือติดตั้งกับยานพาหนะได้ Eagle 108 JAMMER ของบริษัท PHANTOM เป็น ระบบรบกวนสั ญ ญาณอากาศยานไร้ ค นขั บ ที่ สามารถรบกวนสั ญญาณอากาศยานไร้ คนขั บ ได้ หลายชนิด ใช้ในการป้องกันสถานที่สาคัญ มีจาน ส่งสัญญาณในการตรวจจับและแสดงผลบนหน้าจอ คอมพิวเตอร์ สามารถปิดกั้นสัญญาณทั้งสัญญาณ การติดต่อสื่อสาร สัญญาณVideo Link และสัญญาณ GPS มีระยะปฏิบัติการ 2 km Mobile Gun ของบริษัท Grok เป็นปืนไรเฟิลที่ใช้ในการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ มีกล้องส่องทางไกลในการตรวจจับอากาศยานไร้คนขับ ใช้การเล็งปืนไปในทิศที่อากาศยานกาลังเข้ามาเพื่อทาการปิดกั้นสัญญาณควบคุมอากาศยานไร้คนขับ ระยะ ปฏิบัติการมากกว่า 100 m สามารถใช้รบกวนสัญญาณได้ต่อเนื่อง 1 ชั่วโมง DroneSentinel ของบริษัท DRONESHIELD


น.ท.วัชรพงษ์ กลีบม่วง

เป็ น การบู ร ณาการร่ ว มกั บ ระบบตรวจจับ ในการรับข้อมูล สามารถตรวจจั บ คลื่ น วิ ท ยุ เรดาร์ รั ง สี อิ น ฟราเรด และ ภาพของอากาศยานไร้ ค นขั บ ได้ ระยะตรวจจับไกลสุด 2 km สามารถใช้งานได้ในทุกสภาพ อากาศ ใช้งานร่วมกับ Drone Sentry ซึ่งเป็นระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับที่ตรวจจับและต่อต้านแบบ อัตโนมัติ (www.droneshield.com)

แบบป้องกันเป็นจุด DroneGun ของบริษัท DRONESHIELD ใช้ในการ ควบคุ ม อากาศยานไร้ ค นขั บ ให้ ล งจอดในจุ ด ที่ กาหนด หรือให้ย้อนกลับไปยังจุดเริ่ มต้นซึ่งทาให้ สามารถติดตามแหล่งที่ส่งอากาศยานไร้คนขับได้ มี ระยะปฏิบัติการไกลสุด 2 km ใช้งานได้ต่อเนื่อง 2 ชม.สามารถรบกวนสัญญาณ GPS และ GLONASS ได้ ปืนต่อต้านโดรน Aselsan ผลิดโดยบริษัท Aselsan (ตุรกี) ใช้ต่อต้านโดรนได้ หลายชนิด ใช้วิธีรบกวนสัญญาณควบคุม ระบบรับส่งข้อมูล และสัญญาณ ดาวเทียม ใช้งานได้นาน 1.5 ชม. ระบประกอบด้วยปืนสาหรับเล็งไปที่อากาศ ยานไร้ ค นขั บ แ ล ะยิ ง สั ญ ญา ณร บกว น พร้ อ มเป้ อุ ป กร ณ์ ค ว บ คุ ม (www.janes.com)


น.ท.วัชรพงษ์ กลีบม่วง

การต่อต้านโดรนโดยใช้ตาข่าย เป็นการติดตั้งตาข่าย บนอากาศยานไร้คนขับ เมื่อมีอากาศยานไร้คนขับไม่ ทราบฝ่ายเข้ามาในพื้นที่ก็จะบังคับให้อากาศยานไร้ คนขับที่ติดตั้งตาข่ายบินเข้าใกล้ และใช้ตาข่ายคลุม จากนั้นจะนาลงจอดในพื้นที่ที่กาหนด การใช้ เ ลเซอร์ ใ นการท าลายโดรน เป็ น การยิ ง ลาแสงเลเซอร์ความเข้มสูงไปที่โดรนหรืออากาศยาน ขนาดเล็กที่เป็นเป้าหมาย โดยความร้อนจากเลเซอร์ จะเผาทาลายอากาศยาน มีระยะปฏิบัติการประมาณ 1.6 km ปั จ จุ บั น ยั งอยู่ ในขั้น ทดสอบการใช้งานโดย ทร.สหรัฐฯ (https://defensesystems.com/articles/2014/02/18/navy-laws-ship-mounted-laserweapon.aspx)

เทคโนโลยีต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ  

เทคโนโลยีในการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ได้ดังนี้คือ การใช้วิธีรบกวนสัญญาณในการบังคับอากาศยานไร้คนขับ, การใช้ตาข่ายหรื...

เทคโนโลยีต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ  

เทคโนโลยีในการต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ สามารถแบ่งเป็นประเภทใหญ่ได้ดังนี้คือ การใช้วิธีรบกวนสัญญาณในการบังคับอากาศยานไร้คนขับ, การใช้ตาข่ายหรื...

Advertisement