Page 1


2 vHé™= AÎ` Ïv,>nV= If VíÁl &DÁÎj¨\ ÏHiVé„Ît JoHÁa Ï.IÁÎlc vn ÏnVfvH; èHu±xh If cHÎk Vi Jsvn nVfvH; , ÏVfvH; ß<Áj I;.Kdh n<[, Hf #NdnV= VqHp ÏIîfHé; Ï.IÂ[Vj , , Däök TdvH¶j ch DiH=> &Jsh Ïh IÆ΄s , DfVíj ±lH; nvh<l VéúÎf vn ÏVé„Ît If #LÎÁ; Dd<[ ItVw Hi.IÁdCi , Jr, vn Hj nV; Nih<o :Â; hv Hl &ËhVædn DfVíj Ïv,>nV= HiVé„Ît nVfvH; ch Däök D™dvH¶j Ï.Idhvh ´Ni Hf VqHp Ï.IîfHé; GÎgn KÎÂi #nVÎ= vhVr DlhV= ËhVfvH; vHÎéoh vn Hj &Na ÍvH_Âa F__ÎjVj If &N_Áin.Dl v<_k vn I_; DjhVÎ_ήj õH_sh V_f H_iVé_„Ît ÏV_fvH; &ËH=NkcHs LÎkhn.Dl I; Ik<ækHÂi #Nkh.ÍNa Din ËHlcHs (Numerical FÎjVj) &Nkh ÍNÎsv ËhNf I; DdHi.ù,v õHsh Vf hv ËHúdHi Ínv,>Vt DdHsHÁa Ï.ÍvHÂa ÏHiVé„Ît &HÂÎs, hNw ËHlcHs VqHp ‰Hp vn I; DdHík> ch Hlh #NÁÁ;.Dl Wòúl &NÁéöi HÁa> DkHåÂ; Kdh ÏHi.ÍvHÂa Hf ËhVfvH; , NÁ;.Dl IqVu HivHäkh vn hv lee DkHåÂ; #Nkh ÍNa ãHòékh IîfHé; Kdhvn lee ÏHiVé„Ît DdHsHÁa Ï.ÍvHÂa hBg vn Vé„Ît Vi nVfvH; JäsHÁl &Vé„Ît DdHsHÁa Ï.ÍvHÂa GfHÆl &ÏVfvH; Aòf vn #Jsh ÍNa nHÈÁúÎ` DdHin<ÂÁiv Ëh<Áu If Ë> VÎeÇj Dæk<æ] , è,H™él ÏHi.Jζr<l FpHw Dûòa Ï.ÍNÎÆu , V§k I; NÁéöi D„; ÏHi.G¶gh v<ésn &Hin<ÂÁiv Kdh nv<l vn Í|d, If #NÁ;.Dl ËHÎf &Nkh.ÍNÎsv Ë> If IfVíj If I; hv ÏVÁi , DÁt ËhV§k Ï.IfVíj , IÆ΄s õHshVf Déphv If Ëh<j.Dl hv ÏVfvH; &J¥th Dækv ÏHiVé„Ît ÊHíkh &Dækv ÏHiVé„Ît Hf ÏchnV`v<k vn JÎÆt<l Gwh &hVdc nhn VÎήj Dûòa #Jsh Dûòa ÏHÈúdHlc> www.ebm21.blogfa.com


3 ÏchnV`v<k

#Jsh óV¢l VÁi :d Ëh<Áu If &NaHf Iéahn D„u Ï.IäÁ[ I¥k> ch AÎ` &ÏchnV`v<k è,H™él ÏHi.JgHp &Vd<ûj ÏHä™gh Hf Ëh<éf Hj NÁ;.Dl :Â; ÏchnV`v<k vn HiVé„Ît nVfvH; KÎfv,n Sk¨Hf Jdh, , CÁg Ï,v Vé„Ît &vh<jhVf¨ &ÊHo Ï.ÍnHl #nV; R„o Désvn If hv DúÁdC= ÏcHscHf , ‰VéÁ; ÏhVf Hlh #NkvhB=.Dl VÎeHj Vd<ûj D„; Ndn Ï,v IÂi &<dNd, Ïv<k UfHÁl Ï,v è,H™él ÏHiVé„Ît KéahB= If cHÎk &Vd<ûj Aòf Vi Hd IÁñw vn +kv Sk¨Hf ÏhVf #LÎÁ; ‰VéÁ; hv v<k NÁin.Dl ÍcH[h Hl If I; NÁéöi ÏvhCfh HiVé„Ît #Ldvhn :ÎthV=<étVÎy Ïv<k UfHÁl DoVf ÏHék\Hl , Cäs Ïh<éñl PÎñûj &v<k +kv ÏHln ch &v<k UfHÁl +kv VÎήj Hd èNa AiH; &ËnV; c<Ιdn &(¹, µv> &LdNs &JÁsv<„t) Nkvhn n<[, DÆÎrn , DéoHÁa DdHädc èH§p±l &v<§Ál Kdh ÏhVf #LdVÎ=.Dl ÍVÈf HiVé„Ît #Jsh ‰VéÁ; J΄fHr &vH; õHsh Hlh Ï.Í<„[ ÏHiVé„Ît &DêÁo &nVs &ÊV= ÏHiVé„Ît ^IfËh<j.Dl nV;vH; ß<k V§k ch hv HiVé„Ît , Í|d, ÏHi.Í<„[ ÏHiVé„Ît &nVs , ÊV= Ï.ÍNÁÁ; NÎ;Hj ÏHiVé„Ît &<„¥Îs &ãHéÈl &ãHét> #nV; LÎöÆj vc<Ιdn ÏHiVé„Ît Ï.Iésn Vi vn IdHl +kv KdNÁ] Hf Ik<= ôVs , ÏVÎûp &Djv<w &DdHfVÈ; ÏHiVé„Ît ÏhVf nVs Dækv ÏHiH†t vn VéúÎf , NÁd>.Dl ãHöp If ÊV= Dækv ÏHiVé„Ît ,C[ +kv #Nkh.FsHÁl VÈz chN¶f Voh,h , ã,Vy &ß<„x Vd,Hûj JgHp If ËNÎsv , JshVéÁ; nHídh Iésn Kdh vn #NÁd>.Dl ãHöp If DmVl v<k nVs Aòf &TÎx Df> ÏHÈékh ÏHi.+kv #Nkvhn n<[, D¶Îs, AÁdC= Ï.ÍVéö= Hf ÏnHdc Dækv ÏHi.I[vn CÎk Hi.+kv , IétvvH; If ÊV= , nVs ÏHi.+kv GfHÆl Ï.I¢Æk , GÂ¥l Ëh<Áu If +kv L; A™Áf LÎih<òf Hd NaHf cHÎk +kv If Ï h ÍvHah HÈÁj I; Jsh DlHæÁi Ë> Ï.ÍnH™ésh nv<l KdVéúÎf # LÎÁ; ÏchnV`v<k JsN¥d Ïh Ik<æf +kv Ij :d Hf hv IÁñw Ï.Í<„[ nHídh ÏhVf ÏnHÈÁúÎ` ÏHiVé„Ît #Nd>.Dl Dj,H™él ÏHiv<gh, Hf ãHét> v<k Hi.GlHu Kdh Ï.I§p±l #Jsh v<k JgHp , h<i , ã> &Gût &c,v ËHlc Ï.ÍVéö= &ãHét> #n<a ÍNdn IÁñw vn ãHét> NÁkHl DaCÎækh v<k UfHÁl +kv I; NÁ;.Dl hNÎ` JÎÂih DlHæÁi


4 Urh, vn #D¶rh, Hd :ÎékHlv #Jsh Dkh,hVt ÏHÈækv , HÈégHp Ïhvhn ãHét> NÁkHÂi CÎk ãHéÈl v<k #nvhn Dæéöf JgHp , h<i , ã> &Fa ËHlc &Gût &DdHÎthV®[ Jζr<l If ãHét> NÁkHÂi CÎk ãHéÈl If DdHi ÍvHah Urh, vn ËHÂs> Ï.Í<„[ , <„¥Îs ÏhVf ÍnH™ésh nv<l Dækv ÏHiVé„Ît ÏhVf ¨<¶l <dn<ésh :d vn Hi<„¥Îs #Nkvhn IÁÎlc S` , ÍnV` Hd Hlhv<„¥Îs ÏchnV` v<k ÏHi.IÁñw If £<fVl ÏHi.IÁÎlc S` , Hi.ÍnV` VéúÎf #Nk,v.Dl vH¥f IÁñw :d Rth nHídh ÏcHscHf Df> +kv Hf Nk<a.Dl Ka,v c,v v<k Hf I; ËHÂs> ÏHi<„¥Îs , D[vHo v<k Hf <„¥Îs Ï,v Ëh<j.Dl hv ËHt<x Hj ã,Vy , ß<„x ch Ïh Í|d, ÏHi.Í<„[ #Nk<aDl #nV; R„o &NÁaHf VÎs IdHl +kv V§k ch I; Dækv ÏHiVé„Ît , hv Dkh<yvh , DíkvHk &Djv<w &DdHfVÈ; &nvc Ï.ÍVéö= &ÊV= Ï.ÍNÁÁ; NÎ;Hj ÏHiVé„Ît (DOWN LIGHT) KÎdH` v<k (SIDE LIGHT) ÏvHÁ; v<k Ëh<Áu If VéúÎf , NkVÎ=.Dl Vf vn If , NÁin.Dl Vd<ûj If DlV= FgHr HiVé„Ît ch Iésn Kdh #Nk<a.Dl ÍnVf vH¥f Jd¨ :f , #nV; hN[ Li ch Dækv ÏHiv<k Kdh Hf hv IúÎ`VÁi , IÁñw Êch<g &IÁñw Ëh<j.Dl Ïh Ik<= ÏHi.IÁñw ÏhVf ¨<¶l , Cäs , Df> ÏHi.IdHl +kv vn nVs Ï.ÍNÁÁ; NÎ;Hj ÏHiVé„Ît &ÏvHÁ; v<k vn CÎk HiVé„Ît Kdh ÊV= Dækv ÏHiNÎ;Hj NÁkHÂi Nk,v.Dl vH; If ãHéÈl , ã,Vy ËnV; +kv ÏhVf Ëh<j.Dl hv ÏNÎ;Hj Dækv v<k #Nkvhn nVfvH; Hi.Jd¨ :f , KÎdH` v<k #nV; nHídh IkHdhV= Urh, Ïv<k UfHÁl , nVf vH; If Dl<Âu DdHÁa,v Hf ÍNa GÎ¥új ÏHi.IdHs R„o ÏhVf Jsh K¥Âl I; NÁin.Dl GÎ¥új hv HÈækv ch D=vCf Í,V= Í|d, ÏHi.Í<„[ ÏHiVé„Ît ÏHiNÎ;Hj GlHa Iésn Kdh #Nk<a IétV= vH; If ËHt<x , ã> &óh,vh &Aj> Ë<îÂi DdHi Í<„[ If Hf #Nk<a.Dl ItHqh IÁñw Vd<ûj If DÆÎs<l vn Híf Jk :d NÁkHÂi I; NÁéöi DwHo Dækv # NÎsv ÏnVt If VûñÁl , CÎækh J™æa {dHék If Ëh<j.Dl Dûòa GÎòj , Hi.+kv Kdh ÏVÎ= vH; ÏhVf , ÍnV; ÊVk hv v<k UäÁl :d ch D[,Vo v<k Urh, vn vc<Ιdn ÏHiVé„Ît ÊHíkhVs , v<k UäÁl ÏHÆgh ÏhVf v<k UäÁl NÁ] FÎ;Vj Hd , ÊVk Hj Jòs ÏHi.IdHs JΙÎ; ‰VéÁ; vn Vj õHöp ÊHo nh<l Ï.IqVu Hf vc<Ιdn ÏHiVé„Ît #Nk,v.Dl vH¥f JsN¥d , øvCf ÏhVf DéÁs nVfvH; Vf Í,±u Ë<dCd<„j vn Dd<dNd, ÏHÈÁÎfv,n JÎsHöp AdhCth , HÂÁÎs JgHp , Nkh ÍNa GdNäj Ïv,Vq DphVx vhCfh If DphVx chN¶f è±¥úl ó±wh, ËhVä[ #Nkh ÍnV; R„o ÏchnV` v<k vn NdN[ D„¥a ,


Vé„Ît N; , ÊHk

5

ÏVfvH; Hi IÁÎlc S` vn nVfvH; &VÎs A™Áf

ROSE PINK

Hlhv<„¥Îs ,

002

&T΢g Ï.IdHl.+kv Hf A™Áf

LAVENDER TINT

<dn<ésh , IÁñw ÏchnV`v<k FsHÁl

003 MEDIUM BASATRD AMBER

D¶Îäx Ïh Ik<= If hv Js<` Ë<j Nin Dl AdhCth

004

NÎav<o v<k Ï.Í<„[ Ënhn ËHúk FsHÁl

PALE YELLOW

007 DARK SALMON

Ï.Í<„[ ÏhVf KÎÁîÂi #NiNÎl AdhCth hv ÍVÎj Js<` Ë<j

008 PALE AMBER GOLD

Jsh FsHÁl Wrv KgHs ÏHi.IÁñw , ã,Vy NÎav<o ÏHi I§ñg KdVo> Ënhn ËHúk FsHÁl

009 MEDIUM YELLOW

NÎav<o v<k Ï.Í<„[ Ënhn ËHúk FsHÁl

010 STRAW TINT

013 DEEP STRAW

015

Ï.I„Îs, If NÎav<o v<k AfHj ÏhVf nVfvH; D„ohn ÏchnV`v<k , GOBO nvc Ï.IdHl.+kv Hf Hi IÁÎlc.S` Ï,v Ï<r AfHj Ï.Í<„[


Vé„Ît N; , ÊHk SURPRISE PEACH

6

ÏVfvH;

ÍNÁin JgHp v<k &Js<` Ë<j Ï.Í<„[ FsHÁl

017 FIRE

n,v.Dl vH; If <¥ödn CÎk , Aj> Ï.Í<„[ Ënhn ËHúk ÏhVf

019 MEDIUM AMBER

020 GOLD AMBER

ÏHi.I§ñg KdVo> Ï.Í<„[ Ënhn ËHúk FsHÁl NÎav<o v<k ã,Vy &Aj> Ï.Í<„[ Ënhn ËHúk FsHÁl

021 DARK AMBER

Jd¨ :f Ëh<Áu If nVfvH;

022 SCARLET

LÎl<ékH` , Wrv KgHs ÏHi IÁñw &Aj> Ï.Í<„[ FsHÁl

024 SUNSET RED

025 BRIGHT RED

v<k Ï.I„Îs, If <dn<ésh , IÁñw ËnV; +kv ÏhVf ã,Vy Ï.Í<„[ FsHÁl CÎk , Hlhv<„¥Îs FsHÁl

026 MEDIUM RED

027

Hlhv<„¥Îs FsHÁl


Vé„Ît N; , ÊHk PLASA RED

7

ÏVfvH; Hlhv<„¥Îs FsHÁl

029 LIGHT PINK

Hi DlV=Vs , DúdHÂk ÏHi.+Á[

035 MEDIUM PINK

Hi IkHo Ï<„[ õ<kHt v<k Ï.Í<„[

036 PINK CARNATION

039 DARK MAGENTA

&JtHs , nVs GésH` Djv<w D„; Dækv v<k , Hi Jd¨ :f FsHÁl Hi Jd¨ :f FsHÁl , VÎs D„Îo Djv<w

046 ROSE PURPLE

Hlhv<„¥Îs & ###, <¥ödn &DÆÎs<l ÏHi.+Á[Û

048 LIGHT LAVENDER

DÆÎs<l, LÎl<ékH` &Ïh IÁñw Aa<`

052 PALER LAVENDER

nVs HéÚäök Ï.IdHl Hf Dækv v<k

053 LAVENDER

058

Hi Jd¨ :f


Vé„Ît N; , ÊHk MIST BLUE

8

ÏVfvH; nVs Ï.IdHl Hf DgHlv<k &Fa ÏHi IÁñw

061 PALE BLUE

nVs Ï.IdHl Hf DgHlv<k &Hlhv<„¥Îs

063 SKY BLUE

Hlhv<„¥Îs &Fa Ï.Í<„[

068 TOKYO BLUE

Hlhv<„¥Îs &ÍVÎj Js<` Ë<j Vf NÎ;Hj

071 EVENING BLUE

:ÎékHl,v , Fa ÏHi IÁñw FsHÁl

075 JUST BLUE

Hlhv<„¥Îs

079 DEEPER BLUE

VÎs Jd¨ :f &ãHéÈl

085 LIME GREEN

088 MOSS GREEN

089

&vhn øVf ËHéovn Ï.Í<„[ ÏhVf Hi GOBO vn KÂdNÛf ÏH†t nHídh #GæÁ[ Ï.Í<„[ ÏhVf Hi GOBO vn


Vé„Ît N; , ÊHk

9

DARK YELLOW GREEN

ÏVfvH;

GæÁ[ ÏHi IÁñw vn NdNa v<k Ï.Í<„[ nHídh

090 SPRING YELLOW

100 YELLOW

101 LIGHT AMBER

102 STRAW

103 DEEP AMBER

104 ORANGE

&GOBO vn ÍnH™ésh &NÎav<o v<k Ï.Í<„[ ÍVÎj Js<` Ë<j &Hi<¥ödn &ÍVíÁ` , NÎav<o v<k Ï.Í<„[ vH; XÎñl vn ß<ä¢l DdH†t nHídh &ß<„x , Ên ÍNÎås v<k Ï.Í<„[ vH; XÎñl vn ß<ä¢l DdH†t nHídh &ÍVíÁ` ch NÎav<o Tζq v<k Ï.Í<„[ ËHéöfHj ÏHlV= Ï.Í<„[ &Hi IÁÎlc.S` vn JgHp nHídh Dækv Ï.Í<„[ &KÎlc T; ÏhVf Jd¨ :f DlV=Vs ÏHi IlHkVf

105 PRIMARY RED

106 LIGHT ROSE

107

166 ,106&104 ÏHiVé„Ît Hf FÎ;Vj èv<w vn HiHlhv<„¥Îs &VÎs ClVr Ï.Í<„[ &Aj> Ï.Í<„[ ÏhVf &Hi IÁÎlc.S` vn JgHp nHídh Dækv Ï.Í<„[ &KÎlc T; ÏhVf Jd¨ :f


Vé„Ît N; , ÊHk

ÏVfvH;

10

&èv<w Ë<j &ÊV= Ï.IdHÂækv

ENGLISH ROSE

´Hw ÏHi èv<w FsHÁl

108

KÎúÁgn , nHa ÏHi Jd¨ :f

LIGHT SALMON

109 VjHáj ÏchnV`v<k vn ß<ä¢l ÏH†t Ï.Í<„[

MIDDLE ROSE

110 HiHlhv<„¥Îs FsHÁl

DARK PINK

111 MAGENTA

IÁñw vn :]<; Ïv<k ÏHi I¥g nHídh ÏhVf nHdc nVfvH;

113 PEACOCK BLUE

&IÁñw vn IfB[ , ß<ä¢l ÏH†t nHídh

115

Hlhv<„¥Îs Ï.I[vH` Jd¨ :f Ï.Í<„[

MEDIUM BLUE-GREEN

VjHáj ÏchnV`v<k vn JÎfhB[ Ï.Í<„[

116 STEEL BLUE

ÏcH= ÏHi ©hV] Ï.Í<„[ nHídh ÏhVf 213 Vé„Ît Hf FÎ;Vj vn

117 Fa Ï.Í<„[

LIGHT BLUE

118 www.ebm21.blogfa.com


Vé„Ît N; , ÊHk DARK BLUE

11

ÏVfvH;

GOBO , cH[ ÏHi ç<„; &ãHéÈl Ï.Í<„[

119 DEEP BLUE

VjHáj ÏchnV`v<k vn JÎfhB[ Ï.Í<„[

120 LEE GREEN

Hlhv<„¥Îs

121 FERN GREEN

ãHéÈl Ï.Í<„[ FsHÁl &Hlhv<„¥Îs

122 DARK GREEN

Jd¨ :f FsHÁl &Hlhv<„¥Îs

124 MAUVE

Jd¨ :f FsHÁl &Hlhv<„¥Îs

126 SMOKEY PINK

<¥ödn ÏHi IÁñw ÏchnV`v<k FsHÁl&Hlhv<„¥Îs

127 BRIGHT PINK

VÎs Djv<w Ï.Í<„[ &Jd¨ :f FsHÁl &Hlhv<„¥Îs

128 HEAVY FROST

129

&JtHs , JsN¥d v<k nHídh ÏhVf nVfvH; Ë,V¥Îl 75 ^JlHòq


Vé„Ît N; , ÊHk CLEAR

12

ÏVfvH; Kú¥[,V` vH; , KúÎÂÎkh vn nVfvH;

130 MARINE BLUE

IgHf &ã> Vdc ÏHi IÁñw &:ÎékHl,v ãHéÈl

131 MEDIUM BLUE

132 GOLDEN AMBER

134 DEEP GOLDEN AMBER

(Traveling Matt) Df> ÍnV` &IÁñw ÏchnV`v<k

Fa , Hlhv<„¥Îs &L„Ît ÏhVf Id¨ ,n èv<w If nVfvH; èv<w vn Aj> Ï.Í<„[ ÏhVf Aj> Ï.Í<„[

135 PALE LAVENDER

136 SPECIAL LAVENDER

137

&LÎl<ékH` &IgHf ÏHi KgHs èHåsh<gHt v<é;\,V` Hf ÍVÎj Js<` Ë<j Vf NÎ;Hj &:ÎékHl,v ÏHi IÁñw &:dc<l &ãHéÈl v<k Js<` Ë<j Ï,v +kv Ën,Cth FsHÁl

PALE GREEN

GOBO ÏHiv<é;\,V` FsHÁl

138

ã<] T; Hf ÏHi IÁñw ÏhVf

PRIMARY GREEN

139

HiHlhv<„¥Îs


Vé„Ît N; , ÊHk SUMMER BLUE

13

ÏVfvH; +kv Ij &Hlhv<„¥Îs &ÊV= Df>

140 BRIGHT BLUE

Fa &Hlhv<„¥Îs &:ÎékHl,v , ãhB[ ãHéÈl v<k

141 PALE VIOLET

Hi IkHovH; NdNa v<k &©hVî„] &ãHéÈl v<k

142 PALE NAVY BLUE

Hlhv<„¥Îs &ãHéÈl v<k

143 NO COLOUR BLUE

Cäs - Df> Ï HiHdvn ÏhVf &ãHéÈl v<k

144 &ã,Vy v<k Ï.Í<„[ ÏhVf 147 Vé„Ît Hf FÎ;Vj vn

APRICOT

147

DækHo ÏHi ~l¨ v<k &NÎav<o ã,Vy &NÎav<o ß<„x Hlhv<„¥Îs

BRIGHT ROSE

:dc<l &Aj> v<k Ï.Í<„[

148 GOLD TINT

VjHáj ÏchnV`v<k vn KÎúÁgn , ãhB[ Ï h Í<„[

151 PALE GOLD

152

(Kd<„; 3200) D„ohn ÏchnV`v<k vn Js<` Ë<j Vf NÎ;Hj ÏhVf


Vé„Ît N; , ÊHk

14

ÏVfvH; NΙs v<k Hf FÎ;Vj vn Jd¨ :f

PALE SALMON

153 Ënhn ËHúk ÏhVf ãhB[ Ïh Í<„[

PALE ROSE

VjHáj ÏchnV`v<k vn ~l¨ v<k

154

v<é;\,V` Ï,v 103 Vé„Ît Hf FÎ;Vj vn

CHOCOLATE

UÂa v<k Ï.Í<„[ nHídh ÏhVf

156

Wrv ÏHi IÁñw FsHÁl

PINK

157

(Js<` Ë<j Vf VÎeHj Ë,Nf NΙs ÏHÈsHäg ËnV; ÊVk ÏhVf)

DEEP ORANGE

Aj> Ï.Í<„[

158 NO COLOUR STRAW

ãHét> v<k &DlV= Ï.Í<„[

159 SLATE BLUE

ãHéÈl &AÎl , øV= Ï.Í<„[

161 BASTARD AMBER

ãHéÈl v<k &ÊV= Ï.IdHl &ÊV= NΙs v<k

162 FLAME RED

164

Aj> Ï.Í<„[


Vé„Ît N; , ÊHk DAYLIGHT BLUE

15

ÏVfvH; ãHéÈl Ï.Í<„[

165 PALE RED

Hlhv<„¥Îs

166 LILAC TINT

Jd¨ :f &Wrv &IgHf KgHs

169 DEEP LAVENDER

VjHáj &<¥ödn &IÁñw ÏchnV`v<k

170 LAGOON BLUE

172 DARK STEEL BLUE

n±t ÏHiv<é;\,V` Ï.Í<„[ IgHf &ã> Vdc ÏHi IÁñw &IÁñw DlV= ËnVf KÎf ch ÏhVf ãHéÈl vn ã<o ÏHi IdHs nHídh &IÁñw ÏchnV`v<k

174 LOVING AMBER

NÎav<o ß<„x Jd¨ :f

176 CHROME ORANGE

ncHs Dl hv Vé„Ît Kdh Li 104 Id¨,n Hf CTO ½ FÎ;Vj

179 DARK LAVENDER

180

&VjHáj ÏchnV`v<k vn KÎúÁgn , ãhB[ Ï h Í<„[ Jd¨ :f


Vé„Ît N; , ÊHk CONGO BLUE

16

ÏVfvH;

Jd¨ :f &VjHáj , Ë<dCd<„j ÏchnV`v<k vn J¥th v<k

181 LIGHT RED

182 MOONLIGHT BLUE

&VjHáj , Ë<dCd<„j ÏchnV`v<k vn J¥th v<k Hlhv<„¥Îs &Jd¨ :f Hlhv<„¥Îs &ãHéÈl Ï.Í<„[

183 COSMETIC PEACH

Jd¨.D; GÂ¥l +kv Ij

184 COSMETIC BURGUNDY

Jd¨.D; GÂ¥l +kv Ij

185 COSMETIC SILVER ROSE

Jd¨.D; GÂ¥l +kv Ij

186 COSMETIC ROUGE

Jd¨.D; GÂ¥l +kv Ij

187 COSMETIC HIGHLIGHT

Jd¨.D; GÂ¥l +kv Ij

188 COSMETIC SILVERMOSS

189

Jd¨.D; GÂ¥l +kv Ij


Vé„Ît N; , ÊHk COSMETIC EMERALD

17

ÏVfvH; Jd¨.D; GÂ¥l +kv Ij

190 COSMETIC AQUA BLUE

Jd¨.D; GÂ¥l +kv Ij

191 FLESH PINK

LÎl<ékH` , ‰H¥dc<l Jd¨.D;

192 ROSY AMBER

:ÎékHl,v , DsHöph &ÊV= Ï.IdHÂækv

193 SURPRISE PINK

‰H¥dc<l vH; FsHÁl 193 Vé„Ît Hf FÎ;Vj vn

194 ZENITH BLUE

195 TRUE BLUE

ãHéÈl Ï.Í<„[ FsHÁl Hlhv<„¥Îs &:dvHj ÏHi Jζr<l vn ãHéÈl Ï.Í<„[ FsHÁl

196 ALICE BLUE

Hlhv<„¥Îs &ãHéÈl Ï.Í<„[ FsHÁl

197 PALACE BLUE

198

ãHéÈl Ï.Í<„[ FsHÁl :ÎékHl,v ã,Vy &:dvHj ÏHi Jζr<l vn


Vé„Ît N; , ÊHk

18

DOUBLE C.T.BLUE

ÏVfvH;

Kd<„; Ï.I[vn 3200 KéöæÁj v<k GdNäj Kd<„; Ï.I[vn 2600 n,Np If

200

Kd<„; Ï.I[vn 3200 KéöæÁj v<k GdNäj

FULL C.T.BLUE

Kd<„; Ï.I[vn 5700 n,Np If

201

Kd<„; Ï.I[vn 3200 KéöæÁj v<k GdNäj

C.T. BLUE ½

Kd<„; Ï.I[vn 4300 n,Np If

202

Kd<„; Ï.I[vn 3200 KéöæÁj v<k GdNäj

C.T.BLUE ¼

Kd<„; Ï.I[vn3600 n,Np If

203 FULL C.T.ORANGE

5600 :ÎthV=<ét c,v v<k GdNäj

204

Kd<„; Ï.I[vn 3200 KéöæÁj If

C.T.ORANGE ½

5600 :ÎthV=<ét c,v v<k GdNäj

205

Kd<„; Ï.I[vn 3800 KéöæÁj If

C.T.ORANGE ¼

5600 :ÎthV=<ét c,v v<k GdNäj

206

Kd<„; Ï.I[vn 4600 KéöæÁj If

C.T. ORANGE+.3 NEUTRAL DENSITY 5600 :ÎthV=<ét c,v v<k GdNäj

207

v<k çHésh :d AiH; , Kd<„; Ï.I[vn 3200 KéöæÁj If

C.T.ORANGE+.6 NEUTRAL DENSITY

208

5600 :ÎthV=<ét c,v v<k GdNäj

v<k çHésh ,n AiH; , Kd<„; Ï.I[vn 3200 KéöæÁj If


Vé„Ît N; , ÊHk

ÏVfvH;

19

NEUTRAL DENSITY 3# +kv VÎήj Ë,Nf L=hVtHdn Ï.I[vn :d Hf v<k AiH;

209 NEUTRAL DENSITY 6# +kv VÎήj Ë,Nf L=hVtHdn Ï.I[vn ,n Hf v<k AiH;

210 NEUTRAL DENSITY 9# +kv VÎήj Ë,Nf L=hVtHdn Ï.I[vn IsHf v<k AiH;

211 LOW CARBON ARC Kd<„; ÏHln AiH;

L.C.T.YELLOW

Kd<„; Ï.I[vn 3200 If

212

+kv ÏHln PÎñûj

WHITE FLAME GREEN

A™Áf Ïhv,Hl ãB[ Hf WHITE CARBON ARC

213 FULL TOUGH SPUN

v<k ËnV; Joh<Á¥d , JtHs ÏhVf

214 v<k ËnV; Joh<Á¥d , JtHs ÏhVf

TOUGH SPUN ½

215 WHITE DIFFUSION

(JlHòq Ë,V¥Îl 50) JtHs Ï.Í<„[

216 BLUE DIFFUSION

217

(JlHòq Ë,V¥Îl 50) JtHs Ï.Í<„[ +kv ÏHln AdhCth DÂ; Hf

www.ebm21.blogfa.com


Vé„Ît N; , ÊHk

20

C.T.BLUE 8/1

3200 KéöæÁj v<k GdNäj Kd<„; Ï.I[vn 3400 c,v v<k If

218

Dg<¶l KéöæÁj GdNäj

FLUORESCENT GREEN

ÏHi JÁsv<„t PÎñûj If

219 WHITE FROST

ÏVfvH;

KÎækHÎl PÎñûj :d ÏhVf&WòúlHk +kv ÏHln Hf

220

(JlHòq Ë,V¥Îl 75) JtHs Ï.Í<„[

BLUE FROST

(JlHòq Ë,V¥Îl 75)JtHs Ï.Í<„[ +kv ÏHln AdhCth DÂ; Hf

221 C.T.ORANGE 8/1

6500 :ÎthV=<ét c,v v<k GdNäj

223

Kd<„; Ï.I[vn 5500 KéöæÁj If

DAY LIGHT BLUE FROST

224 LEE N.D FROST

225 LEE U.V.

#+kv PÎñûj Hf Jd¨ JtHs Ï.Í<„[

#(JlHòq Ë,V¥Îl 75) FULL C.T.B Hf FÎ;Vj ND FÎ;Vj Hf Jd¨ JtHs Ï.Í<„[

(JlHòq Ë,V¥Îl 75) Vél<kHk 410 vn Nwvn 50 ch VéÂ; ‰HÆékh

226 BRUSHED SILK

228

v<k JdhNi D=|d, Hf v<k Ï.ÍNÁÁ; ÊVk


Vé„Ît N; , ÊHk

ÏVfvH;

21

v<k Ï.ÍNÁÁ; ÊVk

QUARTER TOUGH SPUN

229 SUPER CORRECTION L.C.T. YELLOW

KéöæÁj If (KÎdH` +kv ÏHln ch)

230 SUPER WHITE FLAME GREEN

3200 If NΙs µv> GdNäj

KéöæÁj L„Ît Hf nVfvH; ÏhVf Kd<„; Ï.I[vn

232

Kd<„; Ï.I[vn 3200 If HMI GdNäj

H.M.I.(TO TUNGSTEN)

KéöæÁj L„Ît Hf nVfvH; ÏhVf

236

Kd<„; Ï.I[vn 3200 If CID GdNäj

C.I.D.(TO TUNGSTEN)

KéöæÁj L„Ît Hf nVfvH; ÏhVf

237

Kd<„; Ï.I[vn 3200 If CSI GdNäj

C.S.I.(TO TUNGSTEN)

KéöæÁj L„Ît Hf nVfvH; ÏhVf

238 POLARISER

nvc DgHyb µv>

´H™a ÊHö[h P¢s ch v<k AfHjcHf JÈ[ ‰VéÁ; ÏhVf

239 LEE FLOURESCENT 5700K

241

KÎfv,n Vé„Ît Hf ÍnH™ésh(c,v v<k&nVs NΙs)Kd<„; Ï.I[vn

LEE FLOURESCENT 4300K

242

5700 JÁsv<„t If KéöæÁj GdNäj 4300 JÁsv<„t If KéöæÁj GdNäj

#KÎfv,n Vé„Ît ch ÍnH™ésh Hf (NΙs) Kd<„; Ï.I[vn


Vé„Ît N; , ÊHk

22

LEE FLOURESCENT 3600K

3600 JÁsv<„t If KéöæÁj GdNäj

#KÎfv,n Vé„Ît ch ÍnH™ésh Hf (ÊV= NΙs) Kd<„; Ï.I[vn

243

&c,v v<k , KéöæÁj ÏHiv<k Hf ÍnH™ésh èv<w vn

LEE PLUS GREEN

CC30 Green ‰nH¶l#JÁsv<„t Hf DmC[ Sk¨Hf ÏhVf

244

&c,v v<k , KéöæÁj ÏHiv<k Hf ÍnH™ésh èv<w vn

PLUS GREEN ½

CC15Green ‰nH¶l #JÁsv<„t Hf DmC[ Sk¨Hf ÏhVf

245

&c,v v<k , KéöæÁj ÏHiv<k Hf ÍnH™ésh èv<w vn

PLUS GREEN ¼

246

ÏVfvH;

CC075 Green ‰nH¶l #JÁsv<„t Hf DmC[ Sk¨Hf ÏhVf

LEE MINUS GREEN

247 MINUS GREEN ½

248 MINUS GREEN ¼

249 WHITE DIFFUSION ½

#JÁsv<„t Ïv<k UfHÁl Ï.Ín,Cth Cäs ´Bp ÏhVf CC30 Magenta Vé„Ît ‰nH¶l

#JÁsv<„t Ïv<k UfHÁl Ï.Ín,Cth Cäs ´Bp ÏhVf CC15 Magenta Vé„Ît ‰nH¶l

#JÁsv<„t Ïv<k UfHÁl Ï.Ín,Cth Cäs ´Bp ÏhVf CC075 Magenta Vé„Ît ‰nH¶l

216 Vé„Ît D=NÁÁ; ÊVk èvNr Tûk ‰nH¶l

250 WHITE DIFFUSION ¼

251

216 Vé„Ît D=NÁÁ; ÊVk èvNr 1 /4 ‰nH¶l


Vé„Ît N; , ÊHk WHITE DIFFUSION 8/1

23

ÏVfvH;

216 Vé„Ît D=NÁÁ; ÊVk èvNr 1/8 ‰nH¶l

252 HAMPSHIRE FROST

ÍnV; vHòf Ï.IúÎa v<k Ï.Í<„[

253 NEW HAMPSHIRE FROST

ÍnV; vHòf Ï.IúÎa v<k Ï.Í<„[

254 HOLLYWOOD FROST

ÍnV; vHòf Ï.IúÎa v<k Ï.Í<„[

255 HAMPSHIRE FROST ½

ÍnV; vHòf Ï.IúÎa v<k Ï.Í<„[

256 HAMPSHIRE FROST ¼

257 HAMPSHIRE FROST 8/1

258 TOUGH SPUN FR- FULL

ÍnV; vHòf Ï.IúÎa v<k Ï.Í<„[ (253 Vé„Ît 1/4) ÍnV; vHòf Ï.IúÎa v<k Ï.Í<„[ (253 Vé„Ît 1/8) v<k ËnV; ÊVk ÏhVf

261 TOUGH SPUN FR -3/4

262

(261 Vé„Ît 3/4) v<k ËnV; ÊVk ÏhVf


Vé„Ît N; , ÊHk

24

ÏVfvH; ( 261 Vé„Ît 1/2) v<k ËnV; ÊVk ÏhVf

TOUGH SPUN FR-1/2

263 ( 261 Vé„Ît 3/8) v<k ËnV; ÊVk ÏhVf

TOUGH SPUN FR-3/8

264 ( 261 Vé„Ît 1/4) v<k ËnV; ÊVk ÏhVf

TOUGH SPUN FR-1/4

265 &Vé„Ît VÂu AdhCth ÏhVf

LEE HEAT SHIELD

#nVÎ=.Dl vhVr v<k UäÁl , Vé„Ît KÎf I;

269

AfHjcHf I; Cdv ÏHi ôhv<s Hf v<饄tv Du<k

LEE SCRIM

270

#Jsh ÍHÎs Vædn ´Vx , Ïh ÍVÆk ´Vx :d #NÁ; Dl nHídh DlVk vHÎöf ´Hw , NΙs Jú` , NdNa AfHjcHf Hf v<饄tv

MIRROR SILVER

ØhVf ÊHö[h FsHÁl DúfHjcHf ÏhVf

271

ÊV= Ï.IdHÂækv , ÊVk AfHjcHf Hf v<饄tv

SOFT GOLD REFLECTOR

MIRED SHIFT +45 vh<ÂiHk , NΙs Jú` ,

272

SOFT SILVER REFLECTOR

ÊVk AfHjcHf Hf v<饄tv

273

vh<ÂiHk , NΙs Jú` ,

MIRROR GOLD

274

NΙs Jú` , ÊV= Ï.IdHÂækv , NdNa AfHjcHf Hf v<饄tv

MIRED SHIFT +45 ØhVf ÊHö[h FsHÁl DúfHjcHf ÏhVf ´Hw ,


Vé„Ît N; , ÊHk

25

#ÍHÎs ´Vx ,n Vi #vhNohv<s ´H¢¶kh GfHr Ï.ÍnHl

BLACK SCRIM

275

ÏVfvH;

#NÁ;.DÂk nHídh Iésh<oHk AfHjcHf , n<a.Dl ÍNÎú; ÍVíÁ` Ï,v &v<k èNa ËnVf KÎf ch ÏhVf

EIGHT PLUS GREEN

278

&c,v v<k , KéöæÁj ÏHiv<k Hf ÍnH™ésh èv<w vn

#CC0375 Vé„Ît ‰nH¶l #JÁsv<„t Hf DmC[ Sk¨Hf ÏhVf

EIGHT MINUS GREEN

Ï.Ín,Cth Cäs DdC[ ´Bp ÏhVf +kv L; Hék\Hl +kv If JÁsv<„t Ïv<k UfHÁl

279

v<k Ï.Iésh<oHk vHúékh ‰VéÁ; Hd AiH; ÏhVf

BLACK FOIL

280 C.T.BLUE ¾

#NÁ; Dl GdNäj Kd<„; 5000 c,v v<k If hv 3200 KéöæÁj

281 C.T.ORANGE ¾

#NÁ; Dl GdNäj Kd<„; 3600 KéöæÁj If hv 6500 c,v v<k

285 NEUTRAL DENSITY 15#

#NiNÎl AiH; +kv VÎήj Ë,Nf

298 NEUTRAL DENSITY 2#1

299 SOFT GREEN

322

çHésh 1/2 hv v<k èNa çHésh 4 hv v<k èNa #NiNÎl AiH; +kv VÎήj Ë,Nf

GOBO , Hlhv<„¥Îs, LÎl<ékH` &FsHÁl &nVs IdHl Cäs


Vé„Ît N; , ÊHk

26

ÏVfvH;

Jd¨.:f , Hlhv<„¥Îs &ã> Vdc ÏHi IÁñw FsHÁl

JADE

323 &GæÁ[ ÏHi IÁñw FsHÁl &+kvV` Cäs

MALLARD GREEN

HÈéd¨ :f &Hlhv<„¥Îs & KÂdNf , µHÁsVj ÏHi IÁñw

325

IÁñw :ÎjHlhvn ÏchnV`v<k

FORREST GREEN

327 &Dk<dCd<„j ÏHÈÎlV=Vs &LÎl<ékH`

FOLLIES PINK

IÁñw ÏhVf Ï<r Dækv v<k

328 SPECIAL ROSE PINK

:dV™öÂjh , :ÎékHlv ÏHi IÁñw ÏchnV`v<k

332 PLUM

HÈéd¨ :f& Ë<dCd<„j , VjÄj Dækv ÏHi Í<„[

341 SPECIAL MEDIUM LAVENDER

VjHáj Dækv ÏHi Í<„[

343

HÈéd¨ :f &Ë<dCd<„j ,

VIOLET

:ÎékHlv Ï.Í<„[ &Js<` Ë<j FsHÁl &AÎl , øV= Ï.Í<„[

344 FUCHSIA PINK

345

&LÎl<ékH` & ‰H¥dc<l ÏHi.+Á[Û D[Va &ã<xVl , ÊV= ÏHi.IÁñw


Vé„Ît N; , ÊHk

27

ÏVfvH;

nVs Ï<[ ÏHÈégHp ÏchnV`v<k ÏhVf nVs Df>

GLACIER BLUE

352 c,v v<k Df>

LIGHTER BLUE

353 DúdHÂk ÏHi IÁñw ÏchnV` v<k vn

SPECIAL STEEL BLUE

Cäs , Df> IdHÂækv Ënh n ÏhVf ËHlNÎ] ,

354 SPECIAL MEDIUM BLUE

nVs ãHéÈl JgHp

363 CORN FLOWER

+kv L; ãHéÈl &Hi.Gût ÏH†t , JgHp ÏchnV`v<k

366 LEELUX

400 OPAL FROST

410 WHITE DIFFUSION ¾

416 LIGHT OPAL FROST

420

Jd¨ JtHs Ï.Í<„[ ÏhVf Ï<r vc<Ιdn :d (Ë,V¥Îl 125 Vésh D„` IdH`) ÏHi Iäg ËnV; JtHs ÏhVf G¥a Ënhn VÎήj Ë,Nf èHåsh v<k AfHj ÍNa IéoHs Jd¨ JtHs Ï.Í<„[ FsHÁl Ïh I[vn J™i Ï.ÍVéö= :d vn Vésh D„` Ï.IdH` Ï,v VéÂ; c<Ιdn JÎwHo Hf 410 Vé„Ît IfHúl DdHÈÎ=|d,


Vé„Ît N; , ÊHk

28

ÏVdB`.G¥a D=|d, Hf v<k UäÁl ËnV; JtHs ÏhVf

GRID CLOTH

ÏcHs NkhV=.:f ÏhVf

430 LIGHT GRID CLOTH

ÏVdB`.G¥a D=|d, Hf v<k UäÁl ËnV; JtHs ÏhVf ÏcHs NkhV=.:f ÏhVf

432

Kd<„; Ï.I[vn 3200 KéöæÁj If hv c,v v<k

FULL C.T.STROW

nv ÏHl ÿ 160 DdHífH[ , Ïnvc If GdHÂj DÂ; Hf NÁ; Dl GdNäj

441

Kd<„; Ï.I[vn 4300 KéöæÁj If hv c,v v<k

C.T.STRAW ½

Mired 81 + DdHífH[ , Ïnvc If GdHÂj DÂ; Hf NÁ; Dl GdNäj

442 C.T.STRAW ¼

NÁ; Dl GdNäj Kd<„; Ï.I[vn 5100 KéöæÁj If hv c,v v<k Mired 42 + DdHífH[ , Ïnvc If GdHÂj DÂ; Hf

443 C.T.STRAW 8/1

NÁ; Dl GdNäj Kd<„; Ï.I[vn 5700 KéöæÁj If hv c,v v<k Mired 20 + DdHífH[ , Ïnvc If GdHÂj DÂ; Hf

444 WHITE DIFFUSION 8/3

ÍNa IéoHs Jd¨ JtHs Ï.Í<„[ FsHÁl Ïh.I[vn J™i Ï.ÍVéö= :d vn Vésh.D„` Ï.IdH` Ï,v

450 WHITE DIFFUSION 16/1

452

ÍNa IéoHs Jd¨ JtHs Ï.Í<„[ FsHÁl Ïh.I[vn J™i Ï.ÍVéö= :d vn Vésh D„` Ï.IdH` Ï,v

SPECIAL PALE LAVENDER

702

ÏVfvH;

nVs A™Áf KéöæÁj v<k UfHÁl Hf vH; vn

ã,Vy ÊHæÁi DäsHÁl Ï.ÍNÁÁ;V` v<k #n<a Dl Vj ÊV= &v<k ËNa VÂdn Hf, Nd> Dl V§k If


Vé„Ît N; , ÊHk

29

#ÏClVr Hf nVs , +kv L; A™Áf

LILY

ã,Vy D[vHo ÏHi IÁñw FsHÁl

704 LILY FROST

705

ÏVfvH;

Joh<Á¥d v<k Hf PAR ÏHi v<é;\,V` ËnV; ÊVk FsHÁl

#ã,Vy ÏHi Jζr<l v<k Ï.Í<„[ &‰cHÁl v<k &øvCf ÏHiH†t ÏhVf

ULTIMATE VIOLET

Dl<Âu ÏCÎl> +kv ÏhVf DÆÎs<l ÏHihV[h IÁñw ÏchnV`v<k , v<k Hf

707 COLD BLUE

HMI nVs ÏVéö;Ho Ï.Í<„[ If ËNÎsv ÏhVf

KéöæÁj v<k UäÁl :d ch

711 J.WINTER BLUE

#¨Hf A™Áf Ïhv,Hl Hf ÍVÎj D„Îo Df> nHdc J§„y Hf Df> nVfvH; FsHÁl

713 CABANA BLUE

#nHdc v<k v<äu FdVq Hf +kvV` Df>

715

Ë<dCd<„j ÏchnV`v<k FsHÁl vHÎöf

MIKKEL BLUE

Fa Ï.Í<„[ FsHÁl :ÎékHl,v Df>

716 COLOUR WASH BLUE

719

Nin Dl KéöæÁj If VéÂ; v<k v<äu Ï.ÍcH[h #Nin Dl ÏVéúÎf Df> Sp ,

DURHAM DAYLIGHT FROST Joh<Á¥d v<k Ï.Idhvh ÏhVf Flood , Par ÏHiv<é;\,V` FsHÁl

720

ÏvhnVf. L„Ît Gñl If NÎav<o ch ÍNÎfHj v<k ËnV; ÊVk ÏhVf #DækHo ÏHiv<k ËnV; JtHs KÎÁîÂi ,


Vé„Ît N; , ÊHk BERRY BLUE

721 OCEAN BLUE

30

ÏVfvH;

&Jú` ch Dækv v<k ÏhVf DÆÎs<l ÏHihV[h vn IÁñw ÏchnV`v<k Hd ãHéÈl &IétV= ËHÂs> &L; v<k ËhCÎl FsHÁl

724 OLD STEEL BLUE

Ka,vvHÎöf Dph<k FsHÁl &nVs IdHl

725 STEEL GREEN

728 SCUBA BLUE

729 LIBERTY GREEN

&nVs Ïv<k ÏH†t &ÍVÎj ÏVfh &ËHt<x :dnCk KÂdNf ãHéÈl Dækv v<k ÏhVf DÆÎs<l ÏHihV[h vn IÁñw ÏchnV`v<k Hd &Jú` ch chv , ClvV` ÏH†t nHídh ÏhVf FsHÁl Cäs

730 VELVET GREEN

735 JAS GREEN

738 BROWN

746

ËHiHÎ= , Hi Ij<f &Hädc NkhV= :f +kv ËHéovn Ï.IdHs Vdc IÁñw ËnV; +kv FsHÁl #nvc If GdHÂél Cäs #NÁaHf ÍVÎj õHäg, ËHlNÎ]& Js<` Ë<j I; D¶rh<l vn #KéöæÁj Hf TÎê; , ÍVÎj õHöph nHídh ÏhVf #ÍVÎj Djv<w Dj±¥a :d


Vé„Ît N; , ÊHk

31

ÍNa nHídh cVl GlH; v<x If HädVÆj I; Ïvc<Ιdn

DURHAM FROST

750

ÏVfvH;

nVf Dl KÎf ch hv NdNa Ïv<k ÏHi I¥g , ÍnV; ÊVk hv Vf IdHs ÏHi I®Îj Ï.I„Îs, If

NÎav<o &HlV= Ï.Í<„[

WHEAT

763 SUN COLOUR STRAW

ËHúovn NÎav<o &HlV= Ï.Í<„[

764 Ka,v vHÎöf NÎav<o Ï.Í<„[ nHídh FsHÁl

LEE YELLOW

765 SOFT AMBER KEY 1

ÊV= Jd¨ D; +kv nHídh FsHÁl

774 SOFT AMBER KEY 2

ÊV= Jd¨ D; +kv nHídh FsHÁl

775 :ÎékHl,v ã,Vy

NECTARINE

776 ÏvHækc +kv Ï.Í<„[

RUST

777 MILLENNIUM GOLD

778

#KéöæÁj v<k Hf ÏvH¶l ÏchnV`v<k FsHÁl

#nvhn ÏVjnVs Ï.Í<„[ HMI Hf &NÁ; Dl nHídh VÎs DdHfVÈ;


Vé„Ît N; , ÊHk

32

BASTARD PINK

ÏVfvH; ÍVÎj Js<` Ë<j FsHÁl #ÍVÎj ã,Vy

779 TERRY RED

781

ÍVÎj DdHfVÈ; , HiClVr GfHÆl Dér, I; Z΄y DdHfVÈ; ClVr

#nvhn Df<o DincHf Hlhv<„¥Îs , Dækv ÏHi FÎ;Vj vn &n<a ÍnH™ésh

BLOOD RED

Ï.Í<„[ I; DkHlc #VÎs ClVr Ï.Í<„[ FsHÁl #Jsh FsHÁl &NaHf cHÎk Ka,v ClVr

789 MOROCCAN PINK

Ï.Í<„[ FsHÁl &VÎs , D¶Îäx Djv<w :d #ÊHæÁiVdnVÈzchN¶f NÎav<o

790

MOROCCAN FROST #øvCf ó<¢s ÏhVf Ld±l , JsN¥d Dækv v<k FsHÁl

791

D„ohn ÏHiH†t vn Dækv v<k AfHj FsHÁl , DækHo ÏHiv<k vn nVfvH;

VANITY FAIR

üHo DdHi Jζr<l vn nVfvH; FsHÁl &Dd,nH[ Djv<w

793 DEEP PURPLE

797

ÏhVf DÆÎs<l ÏHihV[h vn nVfvH; IÁñw ÏchnV`v<k, Dl<Âu Dækvv<k

^UfHÁl JsVÈt 1- The Art of Light - Lee Filters 2- Kodak Filters for Scientific and Technical Uses, kodak technical publication no. B-3H, rochester: eastern kodak company 3- Rob Hummel, American Cinematographers Manual, eight edition, the ASC press. 4- www.rosco.ca.com/rosco-new/technotes/filters.cfg.html


Vé„Ît N; , ÊHk

33

ÏVfvH;

www.ebm21.blogfa.com bahman molaee

www.ebm21.blogfa.com  

www.ebm21.blogfa.com