Issuu on Google+

LOOKING ELOI BIOSCA


MODELS|MODELOS|MODELS:

Aleksander Kopec Andrea Norsa Anna Parent Armand de Fluvià Antonio Muñoz David Jiménez David Palau David Ruiz Efrén Casas Francisco Gómez Florin Margine Glòria Martí Guy Montag Joan Almeyda Joan Rius José Alfonso Ferré José Antonio Rodríguez José Benedicto Juan Carlos Mendoza Luís Clavijo Marina Carulla Miguel Ángel del Pozo “Piju” Raimon Clemente Rigoberto Vázquez Roberto Yáñez Sonia Cambra

PORTADA|PORTADA|COVER PAGE:

Homage to Steve Walker TRADUCCIÓ|TRADUCCIÓN|TRANSLATION:

Maria Climent,Tom Maguire DISSENY|DISEÑO|DESIGN:

Bildi Grafiks IMPRESSIÓ|IMPRESIÓN|PRINTING: FOTOMECÀNICA|FOTOMECÁNICA|PHOTOMECHANICS:

Nova Era

FOTOGRAFIES PRESES A|FOTOGRAFIAS TOMADAS EN|PICTURES TAKEN AT:

Sauna Galilea (Barcelona) Cales de Balmins i de l’Home mort (Sitges) Platja nudista (Vilanova i la Geltrú) Art-Gym (Vilafranca del Penedès) Pi Gros (Sant Martí Sarroca) Pèlags de Foix (Torrelles de Foix) AGRAÏMENTS|AGRADECIMIENTOS|ACKNOWLEDGEMENTS:

Albert Puig, Angel Ramiro, Anna Mª Cañellas, Anton Valero, Bar Casablanca, Carles Aumedes, Enrique Góngora, Ferran Burgaya, Floren Muñoz, Francesc Buixens, Johnny Quetglas, Lola Gimeno, María del Carmen Muñoz, Mercè Mateu, Montserrat Bosch, Montserrat Esquerda, Pere Vilaseca.

© Eloi Biosca Frontera, 2008 PUBLICAT PER|PUBLICADO POR|PUBLISHED BY:

Eloi Biosca Frontera www.nus.cat Vilafranca del Penedès ISBN: 978-84-612-1822-6 DIPÒSIT LEGAL|DEPÓSITO LEGAL|LEGAL DEPOSIT:

Tots els drets reservats. Queda rigorosament prohibida la reproducció total o parcial d’aquesta obra per cap tipus de mitjà o sistema, sense l’autorització prèvia per escrit de l’editor. Les preguntes adreceu-les a nus@nus.cat Todos los derechos reservados. Queda rigurosamente prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o sistema, sin la autorización previa por escrito del editor. Para preguntas dirigirse a nus@nus.cat All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, without permission in a written form from the publisher. Inquiries should be addressed to nus@nus.cat


THE BEACH


LOOKING

THE BEACH

5


LOOKING

THE BEACH

9


LOOKING

THE BEACH

10


LOOKING

THE BEACH

14


LOOKING

THE BEACH

16


LOOKING

THE BEACH

20


GAMES


LOOKING

GAMES

23


LOOKING

GAMES

24


LOOKING

GAMES

27


LOOKING

GAMES

28


LOOKING

GAMES

31


CHANGING ROOMS


LOOKING

CHANGING ROOMS

34


LOOKING

CHANGING ROOMS

37


LOOKING

CHANGING ROOMS

41


LOOKING

CHANGING ROOMS

44


LOOKING

CHANGING ROOM

46


ONESELF


LOOKING

ONESELF

50


LOOKING

ONESELF

51


LOOKING

ONESELF

53


NUDE MEN


MIRANT HOMES NUS ELOI BIOSCA

MIRANDO HOMBRES DESNUDOS ELOI BIOSCA

LOOKING NUDE MEN ELOI BIOSCA

A França, durant la tardor del 2002, va aparèixer un anunci de colònia d’Yves Saint Laurent amb la imatge d’un nu masculí. El director artístic de la marca ho justificava dient: Si el perfum M7 es porta sobre el cos, per què s’ha de tapar? i recalcava: La imatge és realment bella, és l’home nu, lluny de qualsevol sensacionalisme 1. L’anunci va crear polèmica. Les crítiques que va rebre no es van fer per motius estètics o artístics sinó essencialment pel fet de ser un nu total i frontal que permetia la visió dels genitals.

En Francia, durante el otoño del 2002, apareció un anuncio de colonia de Yves Saint Laurent con la imagen de un desnudo masculino. El director artístico de la marca lo justificaba diciendo: Si el perfume M7 se lleva sobre el cuerpo, ¿por qué se tiene que tapar? Y recalcaba: La imagen es realmente bella, es el hombre desnudo, fuera de cualquier sensacionalismo1. El anuncio creó polémica. Las críticas que recibió no fueron por motivos estéticos o artísticos sino esencialmente por el hecho de ser un desnudo total y frontal que permitía la visión de los genitales.

In France, during the autumn of 2002, an Yves Saint Laurent cologne advert was published featuring a photograph of a male nude. The artistic director justified it this way: If the perfume M7 is worn on the body, why should it be covered? And underlined: The image is really beautiful; it is the naked male, far from any sensationalism1. The advert created controversy. The criticisms it received were not because of aesthetic or artistic reasons, but they were essentially because it was a full frontal nude in which genitals could be seen.

Estos ataques no impidieron su difusión por todo el país, pero sí que se tuvieron en cuenta en la campaña destinada al exterior, ya que en el Estado español, y creo que en la mayoría de países excepto el Reino Unido, el anuncio se distribuyó radicalmente modificado con la imagen del modelo de cintura para arriba. Además, hay que decir que en Francia el anuncio sólo apareció en el interior de las revistas mas especializadas y de alto nivel, y que la empresa no se atrevió a difundirlo por los carteles publicitarios de la calle, cosa que, en cambio, sí que había hecho dos años atrás con el desnudo femenino que anunciaba el perfume Opium, tampoco exento de polémica en su momento.

These criticisms didn’t stop it being publicised in the whole country, but they did affect the international campaign because in Spain, and I think in most countries except the United Kingdom, the advert was circulated in a fundamentally modified version, showing only the model’s torso. It might also be added that in France the advert only appeared on the inside pages of the most specialized and high class magazines, and that the company did not dare to publish it on street hoardings, something which had occurred two years before with a female nude advertisement, Opium perfume, which created controversy then, too.

Creo que aquellas decisiones se tomaron teniendo en cuenta el peso de dos grandes tabús en la opinión pública: la visión del desnudo en general y sobre todo el problema añadido del desnudo masculino. Nuestra sociedad no rechaza el desnudo, sólo hay que ver el considerable mercado que hay alrededor de la pornografía y la fotografía artística. Pero hemos de tener en cuenta que estos son unos canales de distribución bien delimitados y dirigidos a un público específico. Cuando se trata de los espacios y los medios de comunicación destinados a un público general como los grandes diarios, las cadenas de televisión públicas, el cine mas comercial y la publicidad, el desnudo aparece muy raramente.Y si sale, la mayoría de las veces es femenino. El hombre completamente desnudo es una excepción.

I think that those decisions were due to the power of two great taboos in public opinion: nudity in general and in particular male nudity. Our society does not reject nudity; just have a look at the considerable market surrounding pornography and artistic photography. But we must take into account that these are well established channels and target a specific audience. Nudity rarely appears in the mass media formats aimed at a general audience such as the popular press, public TV channels, hit films and advertising. And if it appears, most of times it’s in a feminine shape.The completely naked man is an exception.

Aquests atacs no van impedir la seva difusió per tot el país, però sí que es van tenir en compte en la campanya destinada a l’exterior, ja que a l’Estat espanyol, i crec que a la majoria de països excepte el Regne Unit, l’anunci es va distribuir radicalment modificat amb la imatge del model de cintura en amunt. A més a més, s’ha de dir que a França l’anunci només va aparèixer a l’interior de les revistes més especialitzades i d’alt nivell, i que l’empresa no es va atrevir a difondre’l pels plafons publicitaris del carrer, cosa que, en canvi, sí que havia fet dos anys enrere amb el nu femení que anunciava el perfum Opium, tampoc no exempt de polèmica en el seu moment. Crec que aquelles decisions es van prendre tenint en compte el pes de dos grans tabús en l’opinió pública: la visió del nu en general i sobretot el problema afegit del nu masculí. La nostra societat no rebutja el nu, només cal veure el considerable mercat que hi ha al voltant de la pornografia i la fotografia artística. Però hem de tenir en compte que aquests són uns canals de distribució ben delimitats i dirigits a un públic específic. Quan es tracta dels espais i els mitjans de comunicació destinats a un públic general com els grans diaris, les cadenes de televisió públiques, el cinema més comercial i la publicitat, el nu hi apareix molt rarament. I si hi surt, la majoria de les vegades és femení. L’home completament despullat és una excepció. Això darrer trenca amb la llarga tradició figurativa de la pintura i l’escultura occidentals, on el nu masculí era el més representat. En aquelles èpoques el sexe masculí era considerat el model genèric que representava l’espècie humana. A més, se’l veia com la seva representació més pura, ja que estava lliure de les connotacions sexuals, eròtiques i provocatives que llavors estaven lligades estrictament al nu femení. Fins al segle XX era inconcebible associar el cos de l’home amb el desig i per això l’opinió pública trobava molt normal la col·locació d’estàtues de nus masculins en llocs oberts a la vista de tothom com places i passeigs 2. Avui en dia l’escultura figurativa ja no és un referent iconogràfic i el seu paper l’ha ocupat la fotografia associada a la publicitat. Les imatges que inunden l’espai públic de les nostres ciutats i que tenen un impacte social provenen dels grans cartells publicitaris que hi ha pel carrer. Tanmateix, en comparació amb l’antiga tradició, no hi veig nus, cosa que lamento. Si el nu complet del David de Miquel Àngel situat a la plaça principal de Florència no provoca cap escàndol ni polèmica, què passaria si algun dia aparegués un nu similar en les enormes teles publicitàries que cobreixen les façanes en restauració? Probablement l’alliberament de la dona i l’eclosió d’una potent cultura gai han influït en el fet que en l’actualitat el nu masculí estigui també clarament erotitzat, en el sentit que ha adoptat les connotacions que tenia el nu femení en el passat. Avui en dia el cos d’un home també pot ser un objecte de desig, i a la nostra societat li continua costant d’acceptar que quelcom que pugui tenir connotacions eròtiques estigui a la vista del públic en general. Crec que en el fons de tot hi ha la mala relació que té la nostra cultura envers la sexualitat.

Esto último rompe con la larga tradición figurativa de la pintura y la escultura occidentales, donde el desnudo masculino era el más representado. En aquellas épocas el sexo masculino era considerado el modelo genérico que representaba a la especie humana. Además, se le veía como su representación más pura, ya que estaba libre de las connotaciones sexuales, eróticas y provocativas, que entonces estaban ligadas estrictamente al desnudo femenino. Hasta el siglo XX era inconcebible asociar el cuerpo del hombre al deseo y por ello la opinión pública encontraba muy normal la colocación de estatuas de desnudos masculinos en lugares abiertos a la vista de todo el mundo como plazas y paseos 2. Hoy en día la escultura figurativa ya no es un referente iconográfico y su papel lo ha ocupado la fotografía asociada a la publicidad. Las imágenes que inundan el espacio público de nuestras ciudades y que tienen un impacto social provienen de las grandes vallas publicitarias que hay por la calle. Sin embargo, en comparación con la antigua tradición, no veo desnudos, cosa que lamento. Si el desnudo completo del David de Miguel Ángel situado en la plaza principal de Florencia no provoca ningún escándalo ni polémica, ¿qué pasaría si algún día apareciese un desnudo similar en las enormes telas publicitarias que cubren las fachadas en restauración?

This breaks the long figurative tradition of western painting and sculpture, where the male nude was the one most represented. At that time the male sex was considered the generic model, the representative human being. Moreover, it was seen as its purest representation, because it was free from sexual, erotic and provocative connotations that were then only associated with the female nude. Until the 20th century connecting a man’s body with desire was unthinkable, that is why public opinion found it very normal to put male nude statues in public places such as squares or avenues 2. Nowadays figurative sculpture is not an iconographic reference any more and its role has been occupied by advertising photography.The images that flood the public spaces of our cities and that have a social impact are on large street hoardings. However, in comparison to the ancient tradition, I cannot see any nudity. Something that I regret. If Michelangelo’s David, standing in the main square of Florence, does not cause any scandal or controversy, what would happen if some day a similar nude appeared on the huge advertisement wraps that cover buildings being restored? Probably women’s lib and the emergence of a powerful gay culture have influenced the fact that nowadays the male nude is also clearly eroticised, in the sense that it has adopted the connotations the female nude had in the past. Today a man’s body can also be the object of desire, and our society continues to find it difficult to accept that something that may have erotic connotations is placed in full view of the general public. I think that at the heart of the matter there is the flawed relationship between our culture and sexuality.

Per aquests motius sospito que, malgrat la gran extensió de llibertats que hem aconseguit i sota l’aparent permissivitat actual, encara no s’ha produït la normalització del nu. Sembla que en aquest moment els únics que s’atreveixen a demostrar interès pel nu masculí són els artistes amb sensibilitat gai. I el fet que l’exhibició

Probablemente la liberación de la mujer y la eclosión de una potente cultura gay han influido en el hecho de que en la actualidad el desnudo masculino esté claramente erotizado, en el sentido que ha adoptado las connotaciones que tenía el desnudo femenino en el pasado. Hoy en día el cuerpo de un hombre también puede ser objeto de deseo, y a nuestra sociedad le continúa costando aceptar que algo que pueda tener connotaciones eróticas esté a la vista del público en general. Creo que en el fondo subyace la mala relación que tiene nuestra cultura con la sexualidad.

1. Margarita Puig. La Vanguardia Digital. 17/10/2002

1. Margarita Puig. La Vanguardia Digital. 17/10/2002

1. Margarita Puig. La Vanguardia Digital. 17/10/2002

2. Jean-Claude Bologne a Histoire de la Pudeur i Abigail SolomonGodeau a Male trouble:A crisis in representation han estudiat a fons aquestes qüestions.També recentment Oscar Tusquets a Contra la desnudez.

2. Jean-Claude Bologne en Histoire de la Pudeur y Abigail SolomonGodeau en Male trouble: A crisis in representation han estudiado en profundidad estas cuestiones. También recientmente Oscar Tusquets en Contra la desnudez.

2. Jean-Claude Bologne in Histoire de la Pudeur and Abigail Solomon-Godeau in Male trouble: A crisis in representation have studied these issues deeply. Also recently Oscar Tusquets in Contra la desnudez.

For these reasons I imagine that, despite our achievement of a broad range of liberties and the apparent current permissiveness, nudity is still not widely accepted. The only ones who seem to


del cos de l’home es doni principalment en ambients gais denota que la societat en general encara ha de resoldre una sèrie de tabús, inhibicions o hipocresies. De fet, ni tan sols en aquests ambients es dóna una total normalitat, ja que, deixant al marge el mercat de la pornografia, el que veig més sovint en revistes i en anuncis que van dirigits al públic gai són fotografies d’homes despullats que quasi sempre oculten d’alguna forma els genitals, o bé amb una tovallola o drap o bé per mitjà d’ombres i de postures una mica forçades. El mateix es pot dir de la moda dels calendaris on grups de bombers o esportistes es deixen fotografiar ensenyant el seu cos, però sense superar certs límits. És probable que en el fons el problema se centri en la visió dels genitals masculins perquè és aquí on recau la càrrega eròtica i sexual més gran. Els canvis en la mida i en l’estat dels òrgans sexuals són molt més visibles en l’home que en la dona. A més, no hem d’oblidar que la mida del penis és un aspecte que preocupa i obsessiona una gran part de la població masculina, entre la qual és objecte de comparació habitual. Aquestes raons, entre d’altres, doten la zona genital masculina d’un gran potencial per esdevenir un dels principals centres d’atracció de la mirada humana. La seva ocultació tindria com a objectiu desviar l’atenció cap a altres parts del cos i, alhora, rebaixar o eludir les connotacions eròtiques de l’home. De fet, aquest problema no és nou i ja en l’antiga tradició pictòrica i escultòrica s’havia intentat resoldre reduint la mida dels genitals per tal de disminuir el seu impacte visual. En un altre sentit, aquesta ocultació, segons com es faci, també pot provocar l’efecte contrari, és a dir, l’estimulació de la imaginació; però, fins i tot en aquest cas, es demostraria la importància que es dóna a aquesta part del cos. En definitiva, estic convençut que en la nostra societat la visió d’un cos despullat no deixa indiferent sinó que acostuma a remoure quelcom en la ment i en el cor de qui el contempla. Però, alhora, és evident que estar nu i veure gent despullada són aspectes que, poc o molt, formen part de la vida quotidiana de les persones. D’aquesta paradoxa i de la voluntat d’atacar els prejudicis que envolten el nu va sortir la idea central d’aquest llibre, que és la de retratar nus en contextos i situacions de la vida diària. És a dir, he volgut treballar les escenes que es donen en entorns i espais on el fet d’estar despullat i veure persones nues és freqüent i lògic, com per exemple als vestidors d’un gimnàs, a les platges nudistes, a les àrees de cruising gai, a les saunes, a casa, etc. En aquests escenaris el nu és inevitable i és fàcil que de forma més o menys conscient capti l’atenció de la gent, tant si les mirades són voluntàries com si són casuals. És lògic pensar que darrere la manera com una persona mira hi haurà unes intencions, i és evident que la seva vista es fixa sobre quelcom que l’ha sobtat o li ha semblat interessant. Per tant, es poden fotografiar una àmplia varietat de mirades, com per exemple, les que són fruit de la curiositat, les que observen el cos d’un altre per comparar-lo amb el propi, les que busquen un cos bonic per admirar-lo, les que expressen desig d’arribar a algun tipus de contacte eròtic, etc. També he volgut retratar el sentiment de pudor davant la possibilitat de ser observat i la sensació de ser invisibles per part de les persones que tenen un cos que està molt lluny dels cànons estètics actuals. Del que es tracta és de retratar com la gent es mira, però també he volgut que el cos que és mirat i el que crida l’atenció dels personatges sigui el masculí. En aquesta elecció hi ha les ganes de combatre el tabú del nu masculí i també una raó de tipus personal: és el cos que m’agrada més, en el sentit que és el que considero més bell, i també el que m’atrau. Tot i que les mirades se centren en el cos de l’home, no he exclòs la dona. Per tal que això s’entengui cal explicar que les meves fotografies estan preses des de tres punts de vista: quan l’home es mira a si mateix, quan els homes miren altres homes i quan és la dona la que mira l’home. És en aquest darrer punt de vista que m’interessa la dona. Així com a la majoria dels homes, sigui quina sigui la seva orientació sexual, els agrada veure nus, en consumeixen i no se n’amaguen, no sembla que hi hagi aquest mateix interès entre les dones. Aparentment, ja que crec que en el fons aquest interès també existeix. Per això l’he volgut plasmar retratant un tipus de dona en concret: la que gosa mirar un home completament nu, de la manera que més li plau i sense inhibicions. En aquest sentit, em satisfà notar que en les darreres generacions s’està superant aquella idea que abans tenien les dones, i que algunes encara tenen, de considerar els genitals masculins com una part lletja, desag-

Por estos motivos sospecho que, a pesar de la gran extensión de libertades que hemos conseguido y bajo la aparente permisividad actual, aún no se ha producido la normalización del desnudo. Parece que en este momento los únicos que se atreven a demostrar interés por el desnudo masculino son los artistas con sensibilidad gay.Y el hecho de que la exhibición del cuerpo del hombre se dé principalmente en ambientes gays denota que la sociedad en general aún tiene que resolver una serie de tabús, inhibiciones o hipocresías. De hecho, ni tan sólo en estos ambientes se da una total normalidad, ya que, dejando al margen el mercado de la pornografía, lo que veo más a menudo en revistas y en anuncios que van dirigidos al público gay son fotografías de hombres desnudos que casi siempre ocultan de alguna forma los genitales, o bien con una toalla o trapo o bien mediante sombras y posturas un poco forzadas. Lo mismo se puede decir de la moda de los calendarios donde grupos de bomberos o deportistas se dejan fotografiar enseñando su cuerpo, pero sin superar ciertos límites. Es probable que en fondo el problema se centre en la visión de los genitales masculinos porque es aquí donde recae la mayor carga erótica y sexual. Los cambios en el tamaño y en el estado de los órganos sexuales son mucho más visibles en el hombre que en la mujer. Además, no debemos olvidar que el tamaño del pene es un aspecto que preocupa y obsesiona a una gran parte de la población masculina, entre la cual es objeto de comparación habitual. Estas razones, entre otras, dotan a la zona genital masculina de un gran potencial para convertirse en uno de los principales centros de atracción de la mirada humana. Su ocultación tendría como objeto desviar la atención hacia otras partes del cuerpo y, al mismo tiempo, rebajar o eludir las connotaciones eróticas del hombre. De hecho, este problema no es nuevo y ya en la antigua tradición pictórica y escultórica se había intentado resolver reduciendo el tamaño de los genitales para disminuir su impacto visual. En otro sentido, esta ocultación, según como se haga, puede provocar el efecto contrario, es decir, la estimulación de la imaginación; pero, incluso en este caso, se demostraría la importancia que se da a esta parte del cuerpo. En definitiva, estoy convencido de que en nuestra sociedad la visión de un cuerpo desnudo no deja indiferente sino que acostumbra a remover algo en la mente y en el corazón de quien lo contempla. Pero, al mismo tiempo, es evidente que estar desnudo y ver gente desnuda son aspectos que, poco o mucho, forman parte de la vida cotidiana de las personas. De esta paradoja y de la voluntad de atacar los prejuicios que rodean la desnudez surgió la idea central de este libro, que es la de retratar desnudos en contextos y situaciones de la vida diaria. Es decir, he querido trabajar las escenas que se dan en entornos y espacios donde el hecho de estar desnudo y ver a personas desnudas es frecuente y lógico, como por ejemplo, en los vestuarios de un gimnasio, en las playas nudistas, en las áreas de cruising gay, en las saunas, en casa, etc. En estos escenarios el desnudo es inevitable y es fácil que de forma más o menos consciente capte la atención de la gente, tanto si las miradas son voluntarias como si son casuales. Es lógico pensar que detrás de la manera como una persona mira habrá unas intenciones, y es evidente que su vista se fija sobre algo que le ha sorprendido o le ha parecido interesante. Por lo tanto, se pueden fotografiar una amplia variedad de miradas como, por ejemplo, las que son fruto de la curiosidad, las que observan el cuerpo de otro para compararlo con el propio, las que buscan un cuerpo bonito para admirarlo, las que expresan deseo de llegar a algún tipo de contacto erótico, etc. También he querido retratar el sentimiento de pudor ante la posibilidad de ser observado y la sensación de ser invisibles por parte de las personas que tienen un cuerpo que está muy lejos de los cánones estéticos actuales. De lo que se trata es de retratar cómo la gente se mira, pero también he querido que el cuerpo que es mirado y el que llama la atención de los personajes sea el masculino. Detrás de esta elección están las ganas de combatir el tabú del desnudo masculino y también una razón de tipo personal: es el cuerpo que me gusta más, en el sentido de que es el que considero más bello, y también el que me atrae. Aunque las miradas se centren en el cuerpo del hombre, no he excluido a la mujer. Para que esto se entienda, debo explicar que mis fotografías están tomadas desde tres puntos de vista: cuando el hombre se mira a sí mismo, cuando los hombres miran a otros hombres y cuando es la mujer la que mira al hombre. Es en

dare to show interest in the masculine nude are artists with gay sensibilities. And the fact that the exhibition of the man’s body is mainly found in gay environments indicates that society in general still has to resolve several taboos, inhibitions or hypocrisies. Indeed, not even in these environments is there a total normalcy, because, apart from the pornography market, what I can mainly see in magazines and advertisement for the gay audience are pictures of naked men who almost always hide their genitals somehow, either with a towel or a piece of cloth or with shadows or postures which seem rather strained. The same can be said about the craze of calendars where groups of firemen or sportsmen are photographed showing their body but not overstepping certain limits. In fact the problem probably lies in the vision of the male genitals because it is here where there is a greater erotic and sexual content. The changes in the size and state of the sexual organs are much more visible in men than in women. Furthermore, we must not forget that the size of the penis is an aspect that worries and obsesses a great part of the male population, among whom it is the object of habitual comparison. These reasons, among others, give the male genital zone a great potential to develop one of the main centres of attraction of the human gaze. Its hiding may have the goal of distracting attention to other parts of the body and, at the same time, diminishing or eluding the man’s erotic connotations. In fact, this problem is not new and in the ancient pictorial and sculptural tradition the solution tried was to reduce the size of the genitals so as to lessen their visual impact. In another sense, this concealing, depending on the way it is carried out, can also cause the opposite effect, that is to say, it may stimulate the imagination; but, this only highlights the importance this part of the body is given. In short, I am convinced that in our society the view of a naked body does not leave anyone indifferent. On the contrary it usually influences the minds and hearts of those who look on it, to a greater or lesser degree. But, at the same time, it is evident that being naked and seeing naked people are aspects that, to a greater or lesser extent, are part of people’s daily lives. It was from this paradox and with the aim of attacking the prejudices surrounding the nude that the main idea of this book appeared, which is to photograph nudes in everyday life contexts and situations. That is, I wanted to work with the scenes in environments and areas where being naked and seeing naked people is a frequent and plausible situation, like for example the changing rooms in a gym, nudist beaches, the gay cruising areas, saunas, at home, etc. In these scenarios nudity is unavoidable and it easily attracts people's attention in a more or less conscious way, whether the glimpses of it are deliberate or by chance. It is reasonable to think that depending on the way people look there will be an intention and it is evident that their sight focuses on something surprising or interesting for them. So a great variety of gazes can be photographed, like for example, the ones that are the result of curiosity, the ones that observe the body of another person to compare it with one’s own body, the ones that search for a beautiful body in order to admire it, the ones that express desire of having some kind of erotic contact, etc. I also wanted to photograph the feeling of shame when faced with the possibility of being observed, and the sensation of being invisible by the people who have a body that is very far from the current aesthetic standards. The book is about photographing how people look at each other, but I also wanted the body which is observed and the one that attracts the onlookers’ attention to be the male one. In this choice my intention is to combat the taboo of the male nude and also a personal reason: it is the body I like the most, in the sense that it is the one I find most beautiful and also the one that attracts me. Even though the views are focused on the man’s body, I have not excluded the woman. In order to make this understandable I must explain that my pictures are taken from three points of view: when the man looks at himself, when men look at other


radable i bruta, i que ha estat un dels escrúpols estètics més importants contra el nu total masculí. En el cas dels homes que miren altres homes he volgut mostrar un panorama general. Així, al costat d’escenes que inclouen una mirada clarament homoeròtica, n’hi ha d’altres amb una intenció més ambigua o que no denoten cap interès sexual específic. Per exemple, hi ha fotografies dins un gimnàs on els personatges no es poden associar a cap orientació sexual concreta.Trobo que és important barrejar tots aquests tipus de situacions per tal de donar una visió global de la masculinitat.

COM HE FET LES FOTOGRAFIES

este último punto de vista que me interesa la mujer. Así como a la mayoría de los hombres, sea cual sea su orientación sexual, les gusta ver desnudos, consumen imágenes y no lo ocultan, no parece que haya este mismo interés entre las mujeres. Aparentemente, ya que creo que en el fondo este interés también existe. Por ello lo he querido plasmar retratando un tipo de mujer en concreto: la que se atreve a mirar a un hombre completamente desnudo, de la manera que más le place y sin inhibiciones. En este sentido, me satisface notar que en las últimas generaciones se está superando aquella idea que antes tenían las mujeres, y que algunas aún tienen, de considirar a los genitales masculinos como una parte fea, desagradable y sucia, y que ha sido uno de los escrúpulos estéticos más importantes contra el desnudo masculino.

Penso que la fotografia de nu no tan sols ha de plasmar cossos bells en composicions i jocs de llum interessants sinó que també ha d’expressar un contingut narratiu i un missatge. Aquesta és una de les idees centrals del llibre. Concretament, he volgut retratar anècdotes de la vida diària, simples mirades que la gent es dirigeix entre sí i que en el fons amaguen una història, per petita que sigui.

En el caso de los hombres que miran a otros hombres he querido mostrar un panorama general. Así, al lado de escenas que incluyen una mirada claramente homoerótica, hay otras con una intención más ambigua o que no denotan ningún interés sexual específico. Por ejemplo, hay fotografías dentro de un gimnasio donde los personajes no se pueden asociar a ninguna orientación sexual concreta. Pienso que es importante mezclar todos estos tipos de situaciones con el objeto de dar una visión global de la masculinidad.

Les meves fotografies no són instantànies, sinó que totes s’han fet a partir d’un guió previ en el qual els models tenien un paper assignat. Sovint he intuït que en un context i amb uns personatges determinats hi podia haver unes mirades, les he preparat i escenificat, i després el lector n’ha d’extreure la seva pròpia interpretació. El resultat ha estat que les fotografies integren seqüències amb un fil conductor.

CÓMO HE HECHO LAS FOTOGRAFIAS

Abans d’iniciar el projecte sabia que necessitaria molts models i intuïa que seria difícil trobar-ne, per això en vaig buscar per tot arreu: en webs de contactes; posant anuncis a la premsa i a internet; penjant cartells en universitats, en locals d’oci i en gimnasos; fent propaganda a platges nudistes i en festivals eròtics; parlant amb amics; tractant amb nois que es prostitueixen; etc. En tots els casos els oferia una remuneració i l’únic requisit que demanava era que fossin majors d’edat. El primer contacte es feia per internet i per telèfon. Després hi havia una entrevista en la qual exposava els meus objectius i fèiem alguna prova, i més endavant venia la sessió fotogràfica. Al final els contactes han estat més nombrosos del que m’havia imaginat inicialment. Lògicament la tipologia dels meus models ha resultat molt variada i cap d’ells és professional. A més, hem de tenir en compte que una de les raons per les quals van voler posar per mi era que la idea del projecte els resultava interessant. Que la convocatòria fos tan oberta em va fer pensar que a priori algun graciós em faria alguna broma i que em podria trobar amb algun cas ofensiu o desagradable. Però curiosament no ha estat així. Amb tota la gent que s’ha interessat en ser model he pogut mantenir una xerrada seriosa i una relació franca. Sí que n’hi havia que no ho tenien gaire clar, però aquests ja no acostumaven a venir a l’entrevista. Recordo que en les primeres entrevistes ni jo mateix m’acabava de creure que pogués arribar a convèncer la persona que tenia al meu davant. Per mi aquest projecte també ha estat un procés de creixement personal en el qual m’he hagut d’enfrontar a moltes timideses i inseguretats. Per acabar voldria dir que en totes les fotografies he intentat combinar la bellesa, l’humor, el realisme, la ironia i el respecte, i aquests són els valors que m’agradaria haver sabut transmetre.

www.nus.cat

Pienso que la fotografía de desnudos no solo ha de plasmar cuerpos bellos en composiciones y juegos de luces interesantes sino que también ha de expresar un contenido narrativo y un mensaje. Esta es una de las ideas centrales del libro. Concretamente, he querido retratar anécdotas de la vida diaria, simples miradas que la gente se dirige entre sí y que en el fondo esconden una historia, por pequeña que sea. Mis fotografías no son instantáneas, sino que todas se han tomado a partir de un guión previo en el cual los modelos tenían un papel asignado. A menudo he intuido que en un contexto y con unos personajes determinados podía haber unas miradas, las he preparado y escenificado, y después el lector tiene que extraer su propia interpretación. El resultado ha sido que las fotografías integran secuencias con un hilo conductor. Antes de iniciar el proyecto sabía que necesitaría muchos modelos e intuía que sería difícil encontrarlos, por ello busqué por todas partes: en webs de contactos; puse anuncios en la prensa y en internet; colgué carteles en universidades, en locales de ocio y en gimnasios; hice propaganda en playas nudistas y en festivales eróticos; hablé con amigos; traté con chicos que se prostituyen; etc. En todos los casos les ofrecía una remuneración y el único requisito que pedía era que fuesen mayores de edad. El primer contacto se daba por internet y por teléfono. Después había una entrevista en la cual exponía mis objetivos y hacíamos una prueba, y más adelante venía la sesión fotográfica. Al final los contactos han sido más numerosos de lo que me había imaginado inicialmente. Lógicamente la tipología de mis modelos ha resultado muy variada y ninguno de ellos es profesional. Además, hemos de tener en cuenta que una de las razones por las cuales quisieron posar para mí era que la idea del proyecto les resultaba interesante. Que la convocatoria fuese tan abierta me hizo pensar a priori que algún gracioso me gastaría alguna broma y que me podría encontrar con algún caso ofensivo o desagradable. Pero curiosamente no ha sido así. He podido mantener una charla seria y una relación franca con toda la gente que se ha interesado en ser modelo. Evidentemente, había quienes no lo tenían claro, pero estos ya no solían venir a la entrevista. Recuerdo que en las primeras entrevistas ni yo mismo me acababa de creer que pudiese llegar a convencer a la persona que tenia delante de mí. Para mí este proyecto también ha sido una proceso de crecimiento personal en el cual me he tenido que enfrentar a muchas timideces e inseguridades. Para acabar, quisiera decir que en mis fotografías he intentado combinar la belleza, el humor, el realismo, la ironía y el respeto, valores, en definitiva, que me gustaría haber sabido transmitir.

www.nus.cat

men and when it is a woman who looks at a man. It is in this last point of view where the woman interests me. While most men, independently of their sexual orientation, like watching nudes and do not deny it; the same interest does not seem to exist among women. I mean apparently, because I think that deep down this interest also exists.That is why I wanted to give it expression by photographing a specific kind of woman: the one who dares to watch a completely naked man, the way she prefers and without inhibitions. In this sense, I am happy to notice that the latest generations are discarding the idea women had before, but that some of them still have, of considering the male genitals as an ugly, disagreeable and dirty part of the body.This has been one of the most important aesthetic taboos against the male nude. In the case of men who look at other men I wanted to show a general view. So next to images that include a clearly homoerotic viewpoint, there are other images with a more ambiguous intention or that do not express any specific sexual interest. For example, there are pictures inside a gym where the characters cannot be associated with any specific sexual orientation. I think that it is important to mix all these kinds of situations in order to give a global view of masculinity.

HOW I TOOK THE PICTURES I think that nude photography should not only show beautiful bodies in compositions and interesting plays of light but it should also express a narrative content and a message. This is one of the main ideas of the book. Specifically, I wanted to photograph anecdotes of daily life, simple views people give each other and which deep down hide a story, no matter how small it is. My pictures are not snapshots but all follow a previous script in which the models had an assigned role. I have often had a hunch that in a certain context and with certain people there could be gazes. I prepared them and put them into the scene and now the readers must make their own interpretation. The result has been that pictures integrate sequences with a connecting thread. Before starting the project I knew I would need a lot of models and I assumed that finding them would be very difficult; that is why I looked for them everywhere: in contact webs; putting adverts in the press and internet; hanging posters in the university, in leisure places and gyms; advertising in nudist beaches and erotic festivals, talking to friends, negotiating with boy prostitutes, etc. In all cases I offered remuneration and the only requirement was that they had to be adults. I made first contact through internet and by telephone. Then there was an interview where I put forward my objectives and we did a trial, and after that there was the photographic session. At the end, the contacts were more numerous than I had initially imagined. As you might guess the typology of my models is very varied and none of them is a professional model. Moreover, we must take into account that one of the reasons why they wanted to pose for me was that the idea of the project interested them. Since the invitation was so open I thought, a priori, that some smart alec would play a joke on me and that I might find some offensive or disagreeable situations. But curiously, that has not been the case. I could have a serious conversation and an honest relationship with all the people that showed interest in being models. Some people did not have a clear idea about it, but then they did not usually turn up for the interview. I remember during the first interviews even I myself did not really believe that I could persuade the person facing me. For me this project has also been a maturing process in which I have had to face shyness and lack of self-confidence. To end, I would like to say that in all the pictures I have tried to combine beauty, humour, realism, irony and respect, and these are the values I would like to express.

www.nus.cat

63Looking