Page 1

СТАТУТ СИНДИКАТА РАДНИКА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СРБИЈЕ

Београд, 3. јул 2012. године


I – ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Синдикат радника железничке инфраструктуре Србије (скраћени назив: СРЖИС) је добровољна, самостална и интересна организација која заступа, представља, штити и унапређује професионалне, радне, економске, социјалне и друге појединачне и колективне интересе својих чланова. Члан 2. Чланови СРЖИС-а могу бити сви запослени у „Железнице Србије“ акционарско друштво ( у даљем тексту: „ЖС“ад.), и то у организационим деловима који обављају корпоративне послове као и у свим друштвима са ограниченом одговорношћу и другим организационим деловима устројеним по чворном или неком другом облику функционисања, као и друштвима са ограниченом одговорношћу која раде за „ЖС“ад. а нису у његовом саставу. Чланови СРЖИС-а могу бити и пензионери „ЖС“ад. Чланови СРЖИС-а могу бити и заслужни грађани који су помогли или помажу СРЖИС, и они имају статус почасних чланова СРЖИС-а. Ако постоји заједнички интерес, други синдикати у оквиру „ЖС“ад. и синдикати ван „ЖС“ад. могу колективно приступити СРЖИС-у, уз обавезу појединачног потписивања приступница чланова тог синдиката СРЖИС-у, а што је неопходно за правни основ заједничког деловања. Међусобни односи се регулишу посебним међусиндикалним уговором. Члан 3. Односи у СРЖИС-у заснивају се на демократским принципима одлучивања, избора и контроле и на начелима солидарности и узајамности. Члан 4. СРЖИС чине чланови (наведени у члану 2.) организовани и повезани у Синдикалним организацијама, Јединственим синдикалним организацијама и Чворним организацијама, на целој територији РС. Члан 5. У остваривању своје улоге, СРЖИС полази од Програма СРЖИС-а, овог Статута, Колективног уговора, Закона и ратификованих међународних конвенција. Члан 6. За реализацију програмских циљева и задатака СРЖИС користи средства: сарадње, упућивања предлога и преговарања са социјалним партнерима. Када средства сарадње не дају резултате користи методе: јавне критике и оспоравања, тражења оставки и опозива, организовања протестних скупова и штрајка. 2


Члан 7. Успоставља и развија сарадњу са синдикатима других земаља и остварује контакте са чланством у међународним синдикалним организацијама и организацијама рада. Може ступити у савезе и асоцијације организација синдиката у земљи и иностранству на начелима равноправности и солидарности, ради заједничког деловања у циљу побољшања услова рада и квалитета живота својих чланова. Члан 8. Овим Статутом уређује се начин организовања, садржај и метод рада, права, обавезе и одговорности чланова и носилаца функција у органима СРЖИС-а и друга питања од значаја за његов рад. Сви акти СРЖИС-а не могу бити у супротности са овим Статутом. На питања која нису регулисана овим Статутом примењују се одредбе закона. II – СЕДИШТЕ, ПРАВНИ СТАТУС И ОБЕЛЕЖЈА Члан 9. Назив синдиката је Синдикат радника железничке инфраструктуре Србије. Скраћени назив је СРЖИС. Седиште Синдиката радника железничке инфраструктуре Србије је у Београду, улица Милоша Поцерца број 10/4. Синдикат радника железничке инфраструктуре Србије има својство правног лица. Члан 10. Печат СРЖИС-а је округлог облика и садржи скраћени назив, по спољном ободу исписан је пун назив ''Синдикат радника железничке инфраструктуре Србије,“ а у централном делу печата је попречни пресек шине испод које се налази реч СРЖИС, поред шине с леве стране је лопарић а са десне стране лик Николе Тесле. Печат је промера двадесет осам милиметара. Текст печата је на српском језику, исписан ћирилицом. Сви печати, амблеми, чланске карте и назив синдиката заштићени су законом. Приступнице и сви печати, укључујући и оне које користе СО у оквиру СРЖИС-а, су власништво СРЖИС-а. Члан 11. Амблем СРЖИС-а је округлог облика, оивичен црном бојом, који симболизује железнички точак. У спољном луку црвеном бојом је исписан назив „Синдикат радника железничке инфраструктуре Србије”. У средњем делу, који је жуте боје, је попречни пресек шине који је зелене боје, поред шине с леве стране је лопарић црвене боје, а са десне стране лик Николе Тесле, црвене или смеђе боје.

3


Чланска карта је правоугаоног облика, садржи амблем и личне податке о члану. Застава СРЖИС-а је промера 1,50 x 1,20 метара, идејно решење је зелене боје са амблемом у средини и пуним именом синдиката. Слава СРЖИС-а је Цар Константи и Царица Јелена. III – ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ СИНДИКАЛНОГ ДЕЛОВАЊА Члан 12. Основни циљеви СРЖИС-а су: - унапређење материјалне и социјалне сигурности чланова и свих запослених у „ЖС“ад. - безбедност и заштита здравља на раду; - успостављање дијалога и развој социјалног партнерства са државним органима и послодавцем; - развијање система иницирања, закључивања и праћења примене колективних уговора; - остваривање учешћа у припреми закона и изради прописа којима се регулишу положај и права запослених у „ЖС“ад. - заштита права на раду и по основу рада и пружање правне помоћи члановима; - праведан и стимулативан система зарада и осталих примања по основу рада; - развој стваралачких и стручних потенцијала, те подизања образовног и културног нивоа чланова; - организовање радних и спортских такмичења и рекреативних одмора ради спречавања радне инвалидности и побољшања здравља и психофизичких способности чланства; - остваривање и заштита синдикалних права и слобода чланова; - додела признања за успешан рад члановима СРЖИС-а; - остале активности у циљу заштите права чланова и свих запослених; IV – НАЧЕЛА СИНДИКАЛНОГ ДЕЛОВАЊА Члан 13. СРЖИС делује у складу са следећим начелима: - правом запослених на синдикално самоорганизовање; - добровољношћу учлањења и иступања из СРЖИС-а; - самосталним утврђивањем и доношењем свог синдикалног Програма; - самосталним бирањем синдикалних представника; - самосталним одлучивањем о методама синдикалне борбе; - финансијском самосталношћу; - јавношћу рада СРЖИС-а и његових органа и одговорношћу према чланству; - интересног, а не политичког деловања; - демократског заступања и демократског спровођења воље чланства;

4


V – ЧЛАН СИНДИКАТА, ОСНОВНА ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ

Члан 14. Лица наведена у члану 2. постају чланови СРЖИС-а учлањењем у Синдикалну организацију на основу начела добровољности и прихватања Статута СРЖИС-а. Учлањење се врши у СО потписивањем приступнице, након чега се члану СРЖИС-а издаје чланска карта у истој СО. Члан 15. Чланови СРЖИС-а не могу бити: - чланови пословодства „ЖС“ад. - запослени у „ЖС“ад. на које се могу пренети посебна овлашћења од стране чланова пословодства; - функционери у државним органима и политичким организацијама; Члан 16. Члан СРЖИС-а стиче и остварује следећа права: - да буде упознат о својим синдикалним правима и обавезама пре потписивања приступнице СРЖИС-у; - да учествује у раду СО, слободно износи своје мишљење, усаглашава га са интересима и мишљењима других чланова и утврђује заједничке ставове и интересе; - да подноси предлоге СО и да захтева одговорност органа и носилаца функција у СРЖИС-у за неспровођење усвојених ставова, закључака и одлука; - да предлаже, бира и да буде биран у органе СРЖИС-а; - на заступање и заштиту личних и заједничких интереса и права; - бесплатну правну помоћ када су му ускраћена или угрожена права утврђена законом и Колективним уговором; - материјалну помоћ из синдикалних фондова у складу са актима СРЖИС-а; - превенцију радне инвалидности, рекреативни одмор и организовање културних активности, синдикалног образовања и оспособљавања; - коришћење погодности у снабдевању које организује СРЖИС; - обавештеност и информисаност; - да иницира штрајк и учествује у њему; - и друга права и облике заштите који произилазе из права на рад и по основу рада; Члан 17. Основне обавезе члана СРЖИС-а су: - да се придржава Статута, циљева СРЖИС-а и аката СО; - да редовно присуствује и активно учествује у раду седница СО и органа СРЖИС-а у којима је члан; - да своје интересе и захтеве на демократски начин усклађује са интересима и захтевима других чланова; - да поступа по одлукама, ставовима и закључцима органа СРЖИС-а; 5


-

да савесно и одговорно обавља све поверене задатаке и функције; да се оспособљава за синдикални рад и да своје знање преноси на остале чланове синдиката; да учествује у синдикалним акцијама протеста, подршке, солидарности и помоћи; да редовно, приликом сваке исплате зараде, плаћа синдикалну чланарину; да се домаћински односи према синдикалној имовини, било ког облика и нивоа; да поступа у интересу СРЖИС-а; Члан 18.

Члан СРЖИС-а је одговоран за: - изношење својих ставова у органима и за вршење функције у тим органима; - непоштовање овог Статута и за спровођење одлука органа СРЖИС-а; - опструктиван рад и неплаћање чланарине; - учествовање у активностима које су усмерене на разбијање СРЖИС-а или за учествовање у подстицању таквих активности; - неизвршавање одлука и закључака органа СРЖИС-а; - наношење штете и нарушавање угледа СРЖИС-а; Члан 19. Чланство у СРЖИС-у престаје: - добровољним иступањем из чланства и повраћајем чланске карте матичној СО; - брисањем из чланства за случај неплаћања чланарине дуже од три месеца узастопно или укупно четири месеца у току године, а без претходног писаног одобрења за одлагање плаћања; - искључењем из чланства због повреде чланских обавеза утврђених Статутом и другим актима; - избором на функцију у другом синдикату аутоматски престаје чланство у СРЖИС-у; - постављењем за члана пословодства „ЖС“ад. или распоређивањем на послове на којима се на запосленог могу пренети посебна овлашћења од стране члана пословодства ( у таквим случајевима, на захтев члана, чланство може да мирује док траје функција); - избором за функционера у државним органима и политичким организацијама; - престанком радног односа у „ЖС“ад. (пензионисањем, споразумним прекидом радног односа, отказом од стране запосленог или послодавца, ако за то постоје оправдани разлози који су у складу са законом, или по правоснажном окончању судског поступка). Члан СРЖИС-а којем је радни однос престао против његове воље и који нема редовна месечна примања, а по чијој тужби је покренут судски поступак, има право да поднесе Захтев за ослобађање плаћања чланарине до правоснажног окончања судског поступка својој СО. На предлог матичне СО, одлуку о ослобађању плаћања чланарине доноси Главни одбор СРЖИС-а.

6


Захтев за иступање подноси се у писменој форми Одбору СО у којој се члан налази, а чланство престаје протеком 30 дана од дана подношења Захтева за иступање. Одлуку о искључењу из чланства доноси Одбор матичне СО. Орган Синдиката у којем се члан налази као носилац функције или члан органа доноси одлуку о његовом искључењу из тог органа ако делује супротно Статуту СРЖИС-а, ако својим радом делује опструктивно или ако наноси штету или нарушава углед СРЖИС-а. Одлука о искључењу из делегираног органа доставља се матичној СО која се обавезује да истог искључи из своје СО. Престанком чланства у СРЖИС-у престају све функције и сва права и обавезе по основу чланства . Члан је дужан да измири сва своја дуговања према СРЖИС-у до дана престанка чланства у једнократном износу и о томе приложи доказ. Члан 20. На одлуку о искључењу из СРЖИС-а члан има право жалбе у року од 15 дана од дана пријема одлуке Главном Одбору. Главни Одбор је дужан да у року од 30 дана донесе одлуку по жалби и исту достави подносиоцу. Одлука Главног одбора је коначна. VI – СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА Члан 21. Синдикална организација (скраћени назив: СО) је основни облик организовања чланова у СРЖИС. Образује се по принципу једна Секција, једна Организациона целина (ОЦ) једна Организациона јединица (ОЈ ) или једна Техничка јединица (ТЈ) – једна СО. СО се организационо и интересно повезују у оквиру Чворних синдикалних организација, Јединствених синдикалних организација и СРЖИС-а. У Секцијама , ОЦ, ОЈ, ТЈ са дислоцираним деловима процеса рада може се формирати више СО о чему одлуку доноси Главни одбор, на предлог саме СО, једне или више подружница СО. Ради успешнијег деловања, у СО са већим бројем чланова и дислоцираним деловима процеса рада, могу се формирати синдикалне подружнице. Синдикална подружница бира Председника и Секретара. Правилима о раду СО ближе се утврђују критеријуми за организовање синдикалних подружница. Скупштина СО доноси Правила о раду СО, у складу са правилима о раду ЈСОа, а с ходно одредбама овог Статута. СО има статус правног лица, свој текући рачун и печат . Облик, величину и текст печата утврђује Одбор СО посебном Одлуком, а у складу са Правилима о раду СО, Правилима о раду ЈСО и овим Статутом.

7


Члан 22. Задаци Синдикалне организације су да: - штити радна и социјална права запослених; - прати материјални и социјални положај чланова и покреће иницијативе за побољшање стања; - формира фондове за помоћ чланству и одређује услове за доделу помоћи; - финансира синдикалне акције; - настоји да побољша информисање чланова и услове за рад запослених; - стара се о синдикалном образовању чланова; - врши и друге послове у складу са овим Статутом, од интереса за чланство; Члан 23. Органи Синдикалне организације су: -

Скупштина Одбор Надзорни одбор Председник

Правилима о раду СО, које доноси Скупштина СО у складу са овим Статутом и Правилима о раду ЈСО, ближе се уређују начин избора, функције и делокруг рада СО, формирање комисија и радних тела неопходних за рад СО. Члан 24. Скупштина је највиши орган СО. Скупштину чине сви чланови СО. У оправданим случајевима Правилима о раду СО може се одредити да се Скупштина формира пропорционално у односу 1:20 од представника подружница. Одржава се редовно сваке друге године по одлуци о сазивању коју доноси и припрема Одбор СО или виши орган СРЖИС-а. Скупштина бира и разрешава председника СО и чланове Надзорног одбора и доноси Одлуку о распуштању Надзорног одбора. Скупштина се може сазвати и ванредно и то: - одлуком Одбора СО; - на захтев најмање две трећине чланова СО; - одлуком већине подружница; - одлуком виших органа СРЖИС; На ванредној Скупштини СО расправља се само о дневном реду по којем је и сазвана. Члан 25. Одбор СО је извршни орган који руководи радом СО између две Скупштине. Број структура и начин избора чланова Одбора регулишу се Правилима о раду СО. Одбор бира, из свог састава, заменика председника и секретара. Одбор СО је надлежан да:

8


- предлаже, пропорционално броју чланова СО, чланове Скупштине ЈСО-а и чланове Скупштине СРЖИС-а, предлаже кандидата за председника и потпредседника ЈСО-а, кандидате за чланове Председништва Главног одбора СРЖИС-а (председника, потпредседника за инфраструктуру, потпредседника за превоз и генералног секретара), као и кандидате за чланове Статутарног и Надзорног одбора. Предлоге доставља Одбору ЈСО. - иницира доношење одлука и утиче на њихово извршење; - спроводи одлуке виших органа СРЖИС и одговоран је за њихово извршење; - сазива редовну и ванредну Скупштину СО и организује спровођење избора по одлуци Главног одбора; - врши и друге послове који су одређени Правилима о раду СО; За свој рад Одбор је одговоран чланству СО и вишим органима СРЖИС-а. Члан 26. Председника СО бира Скупштина СО. Исти је по функцији и Председник Одбора СO и члан ЧСО и он: - представља и заступа СО; - сазива седнице Одбора СО, руководи радом Одбора, предлаже одлуке и закључке и усмерава и координира рад чланова Одбора на остваривању задатака које има СО; - одговоран је за коришћење чланарине и других материјалних средстава СО у складу са овим Статутом и законом; - врши и остале послове предвиђене Правилима о раду СО; За свој рад Председник је одговоран чланству СО и вишим органима СРЖИСа. Члан 27. Надзорни одбор врши надзор над материјално-финансијским пословањем СО. Надзорни одбор СО броји 3 члана и три заменика, бира га Скупштина СО. О свом раду подноси извештај два пута годишње Одбору СО и Надзорном одбору ЈСО од чега једном годишње (до 30 јануара) и Надзорном одбору СРЖИС-а. Надзорни одбор из свог састава бира председника и секретара. Председник Надзорног одбора руководи радом Одбора. Надзорни одбор СО је дужан да сарађује са вишим органима СРЖИС-а. Члан Надзорног одбора СО не може бити члан Одбора СО и виших органа СРЖИС-а. Члан 28. Ако СО не спроводи одлуке виших органа СРЖИС-а, делује супротно програмским начелима и одредбама Статута, не извршава материјалне обавезе у складу са важећим прописиhttp://youtu.be/phYxZ7utqSkма, Одбор ЈСО доноси одлуку о распуштању СО. Председник СРЖИС-а именује повереника до одржавања нових избора који се морају одржати у року од 60 дана од дана распуштања СО. Предлог за ову одлуку могу дати Одбор ЈСО, Главни одбор, Надзорни одбор или Статутарни одбор СРЖИС-а.

9


VII - ЈЕДИНСТВЕНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА Члан 29. Синдикалне организације се организационо и интересно повезују у Jединствене синдикалне организације (скраћени назив: ЈСО). У зависности од организационе структуре „ЖС“ад. а ради остваривања заједничких интереса у оквиру своје делатности, могу постојати: - ЈСО запослених у области грађевинских послова (ЈСО ЗОП); - ЈСО запослених у области електро-техничких послова (ЈСО ЕТП); - ЈСО запослених у области саобраћајних послова (ЈСО СП); - ЈСО запослених у области превоза путника (ЈСО ПП); - ЈСО запослених у области превоза робе (ЈСО ПР); - ЈСО запослених у области Заједнице одржавања возних средстава (ЈСО ЗОВС-а); - ЈСО запослених у области заједничких послова и корпоративних служби; - ЈСО запослених у области Вуче возова (ЈСО ВВ); - ЈСО запослених у области техничко колских послова (ЈСО ТКП); - као и ЈСО запослених у другим областима у складу са организационом структуром „ЖС“ад; Члан 30. ЈСО се организује ради изражавања, усаглашавања и остваривања посебних и специфичних интереса у оквиру своје делатности а нарочито: - унапређења и заштите материјалног, социјалног и друштвеног положаја чланства; - обезбеђења оптималних услова рада запослених, радне и животне средине; - иницирања, учествовања у организовању и вођењу штрајка, као и других метода синдикалне борбе; - иницирањa и предлагања измена и доношења нормативних аката „ЖС“ад. у циљу унапређења материјалног и социјалног положаја чланства и запослених и праћења њихове примене; - праћења примене мера на унапређењу услова безбедности и здравља на раду, отклањању професионалних обољења и обољења у вези са радом; Правилима о раду ЈСО, које доноси Скупштина ЈСО, ближе се уређују функције и делокруг рада ЈСО. ЈСО има статус правног лица, свој текући рачун и печат. Облик, величину и текст печата утврђује Одбор ЈСО посебном Одлуком, а у складу са Правилима о раду ЈСО и овим Статутом. Члан 31. Органи Јединствене синдикалне организације су: - Скупштина - Одбор (Председништво као извршни орган Одбора) - Надзорни одбор - Председник 10


Члан 32. Скупштина ЈСО је највиши орган ЈСО. Број, састав и надлежност Скупштине, Одбора, Надзорног одбора, Председништва, комисија и радних тела утврђује Одбор ЈСО својим Правилима о раду, а у складу са овим Статутом. Скупштина ЈСО, на предлог Одбора СО, верификује избор чланова Скупштине ЈСО. Одбор ЈСО обједињује и доставља Скупштини СРЖИС-а предлоге за чланове Скупштине СРЖИС-а, Председништва (Председника, Потпредседника за ифраструктуру, Потпредседника за превоз и Генералног секретара СРЖИС-а), и предлоге за чланове и заменике Надзорног и Статутарног одбора. Одбор ЈСО-а предлаже Главном Одбору чланове комисија и секција које формира Главни одбор. Председника ЈСО бира Скупштина ЈСО, исти је по функцији и Председник Одбора ЈСО и члан Председништва Главног одбора и он: - представља и заступа ЈСО; - сазива седнице Одбора, руководи радом Одбора , предлаже одлуке и закључке и усмерава и координира рад чланова Одбора на остваривању задатака које има ЈСО; - одговоран је за коришћење чланарине и других материјалних средстава ЈСО у складу са овим Статутом и законом; - врши и остале послове предвиђене Правилима о раду; Председник ЈСО своју функцију обавља професионално, у складу са Правилима о раду. За свој рад Председник је одговоран Одбору ЈСО, Скупштини ЈСО и вишим органима СРЖИС-а. VIII – ЧВОРНА СИНДИКАЛНА ОРГАНИЗАЦИЈА Члан 33. Чворна Синдикална Организација (скраћени назив: ЧСО) се формира на територијалном принципу, ради остваривања заједничких интереса Синдикалних организација СРЖИС-а формираних у: - Секцијама за инфраструктуру, - Секцијама за превоз робе, - Секцијама за превоз путника, - Секцијама ЗОВС-а; - Заједничким пословима и корпоративним службама, - Секцијама за вучу возова, - Секцијама ТКС-а, - као и СО формираних у другим службама и Синдикалних организација које не припадају „ЖС“ад а које су споразумом регулисале статус у оквиру ЧСО-а односно СРЖИС-а, на одређеној територији (чвору ), у складу са организационом шемом „ЖС“ад. 11


Члан 34. Органи Чворне синдикалне организације су: - Одбор - Председник Одбор ЧСО чине председници СО чвора и по један изабрани члан СО на територији чвора. На предлог СО Одбор утврђује појединачне и заједничке интересе у оквиру ЧСО и предузима мере за њихову реализацију. Одбор спроводи одлуке органа СРЖИС-а и даје предлоге за побољшање услова рада, материјалног положаја и безбедности и здравља на раду запослених. Одбор доноси Правила о раду ЧСО. Председника ЧСО, на предлог СО, бира Одбор ЧСО и он је по функцији члан Главног одбора СРЖИС-а на којем износи предлоге и заступа одлуке Одбора ЧСО. Председник представља и заступа ЧСО у односима са руководствима чвора. Члан 35. Чворна синдикална организација нема статус правног лица. Учешће СО у висини издвајања новчаних средстава за рад ЧСО и начин њиховог располагања регулисаће се Правилима о раду сваке ЧСО. Жиро-рачун ЧСО отвориће СРЖИС преко свог основног рачуна. За свој рад органи ЧСО су одговорни Главном одбору и Надзорном одбору СРЖИСА-а. IX – ОРГАНИ СИНДИКАТА РАДНИКА ЖЕЛЕЗНИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ СРБИЈЕ

Члан 36. Органи СРЖИС-а су: - Скупштина - Главни одбор ( Председништво као извршни орган ГО) - Надзорни одбор - Статутарни одбор - Председник Члан 37. Скупштина СРЖИС је највиши орган СРЖИС-а. Редовно заседање Скупштине се одржава сваке друге године. По одлуци Главног одбора сазива је председник СРЖИС-а најкасније 30 дана пре њеног одржавања. 12


Доношењем одлуке из става 2 овог члана утврђује се и предлог дневног реда Скупштине. Начин рада Скупштине уређује се Пословником о раду Скупштине, који усваја Скупштина на предлог Главног одбора. Члан 38. Скупштину СРЖИС-a чине: - чланови Главног одбора - чланови Надзорног одбора - чланови Статутарног Одбора - чланови ЈСО, по паритету на започетих 50 чланова један члан; Члан 39. Скупштина СРЖИС-а је надлежна да: - верификује мандате чланова Скупштине; - усваја Пословник о раду и формира радна тела; - разматра и усваја извештаје о раду органа СРЖИС-а; - разматра и усваја Програм СРЖИС-а; - разматра и усваја Статут, односно измене и допуне Статута; - бира и разрешава Председника СРЖИС-а, Потпредседника СРЖИС-а за инфраструктуру, Потпредседника СРЖИС-а за превоз, Генералног секретара СРЖИС-а, чланове Надзорног одбора и чланове Статутарног одбора; - доноси одлуку о престанку рада СРЖИС-а; Члан 40. Ванредна седница Скупштине СРЖИС-а може се сазвати између два редовна заседања. Образложен предлог за сазивање ванредне седнице могу дати Председник СРЖИС-а, Главни одбор, Статутарни одбор, Надзорни одбор, најмање једна половина од укупног броја регистрованих СО или најмање једна половина од укупног броја ЈСО-а. Ванредну седницу Скупштине СРЖИС-а заказује Председник СРЖИС-а најкасније пет дана од дана пријема предлога а Скупштина се одржава у року од 30 дана од дана пријема предлога за сазивање. На ванредној седници Скупштине расправља се искључиво о питањима наведеним у предлогу за сазивање. Члан 41. Главни одбор СРЖИС-а је највиши орган СРЖИС-а који руководи целокупним радом СРЖИС-а између две Скупштине. Главни одбор чине: Председник СРЖИС-а, Потпредседник за ин фраструктуру, Потпредседник за превоз и Генерални секретар СРЖИС-а, Председници Одбора ЈСО, Председници ЧСО, Председник Одбора Секције младих и

13


Председник Одбора Секције жена као и чланови изабрани у ЈСО (један члан ЈСО на сваких 100 започетих чланова). Главни одбор је обавезан да ради у складу са овим Статутом и одлукама Скупштине. Члан 42. Главни одбор је надлежан да: - доставља Скупштини на усвајање предлог Програма СРЖИС-а; - извршава одлуке Скупштине; - доноси одлуку о ступању у штрајк; - залаже се за информисање чланства; - доноси одлуку о одржавању избора у СРЖИС-у; - доноси и извршава годишњи план рада; - усваја Правилник о материјално-финансијском пословању СРЖИС-а и завршни рачун; - располаже имовином СРЖИС-а и организује активности у циљу прибављања додатних средстава за функционисање СРЖИС-а, склапа потребне уговоре и споразуме; - додељује статус почасних чланова, признања заслужним члановима и истакнутим организацијама и предлаже их за награде; доноси Пословник о раду Главног одбора и усваја Правила о раду свих органа, комисија и тела СРЖИС-а; - одлучује о приговорима, захтевима и жалбама упућеним Главном одбору; - доноси одлуку о формирању арбитраже за решавање спорова на свим синдикалним нивоима; - доноси одлуке о сарадњи и заједничком деловању са другим синдикатима у Републици, друштвеним и невладиним организацијама; - остварује међународну синдикалну сарадњу; - доноси одлуку о распуштању органа СО, ЈСО и ЧСО када делују супротно Програму и овом Статуту и својим деловањем наносе штету чланству и угледу синдиката; - утврђује, на годишњем нивоу, целовит програм синдикалног образовања и оспособљавања чланства у складу са потребама СРЖИС-a; - обавља и остале задатке из своје надлежности и оне које му повери Скупштина СРЖИС-а; За свој рад Главни одбор одговара Скупштини СРЖИС-а. Члан 43. Главни одбор именује из свог састава Председништво као извршни орган. Председништво Главног одбора чине: Председник СРЖИС-а, Потпредседник за инфраструктуру, Потпредседник за превоз, Генерални секретар СРЖИС-а и Председници свих ЈСО-а. Члан 44. Надлежност Председништва је да:

14


-

припрема седнице Главног одбора и доставља одговарајући материјал за седнице; - спроводи одлуке и закључке Главног одбора СРЖИС-а; - учествује у свим врстама преговора са послодавцем, државним органима и другим синдикатима о питањима од интерeса за материјални и социјални положај запослених и упознаје Главни одбор о резултатима преговора; - усмерава и координира рад органа СРЖИС-а; - код проглашења штрајка представља Главни штрајкачки одбор СРЖИС-а; - у хитним случајевима доноси одлуке из надлежности Главног одбора, с тим што се оне потврђују на наредним седницама Главног одбора; - предлаже Главном одбору доношење одлука и закључака; - предузима мере за правовремено и истинито информисање чланства и јавности о раду синдиката; - врши функцију преговарачког тима за закључивање Колективног уговора; - стара се о материјално-финансијском пословању СРЖИС-а; - реализује међународну синдикалну сарадњу у складу са одлукама Главног одбора; - учествује у поступцима доказивања и утврђивања репрезентативности синдиката. За свој рад Председништво је одговорно Главном одбору. Члан 45. Главни одбор формира следеће Комисије: - Комисију за израду и праћење примене Колективног уговора и других нормативних аката, - Комисију за информисање, - Комисију за спорт, друштвени стандард, рекреацију и превенцију, - Комисију за солидарну помоћ, безбедност и здравље на раду, - Комисију за финансијско и књиговодствено пословање, - Комисију за спровођење избора, За свој рад Комисије одговарају Главном одбору и Председништву. Комисије доносе своја Правила о раду. Члан 46. Главни одбор формира следеће Секције: - Секцију младих и - Секцију жена У Секцији се образује Одбор, као извршни орган Секције. За свој рад Секције одговарају Главном одбору и Председништву. Секције доносе своја Правила о раду. Члан 47. Председник СРЖИС-а је по функцији Председник Главног одбора и Председник Председништва Главног одбора. Функција Председника СРЖИС је професионална.

15


Ако је Председник одсутан, замењује га Потпредседник за инфраструктуру, Потпредседник за превоз или Генерални Секретар, са пренетим овлашћењима у писменој форми. У случају када је немогуће добити писмено овлашћење од Председника, ГО доноси одлуку о вршиоцу дужности Председника СРЖИС и у року од 30 дана сазива ванредну Скупштину за избор Председника. Члан 48. Председник је обавезан да: - представља и заступа СРЖИС-а на свим нивоима; - председава седницама Главног одбора и седницама Председништва Главног одбора; - усмерава рад Главног одбора и Председништва у складу са чл. 42. и 44. овог Статута; - потписује акте и документа СРЖИС-а; - спроводи Програм, одлуке и закључке органа СРЖИС-а; - прати и координира рад свих органа СРЖИС-а; - активно учествује у преговарању и склапању уговора и споразума и прати њихово спровођење; - пружа стручну и другу помоћ повереницима; - располаже финансијским средствима СРЖИС-а у складу са одлукама Главног одбора; - одговоран је за реализацију одлука органа СРЖИС-а; - координира остваривање међународне синдикалне сарадње; - извршава и друге послове које му повере Скупштина, ГО и Председништво; За свој рад Председник је одговоран Скупштини и Главном одбору и једном годишње подноси извештај о раду Главном одбору. Члан 49. Потпредседник СРЖИС-а је по функцији Потпредседник Главног одбора и Потпредседник Председништва Главног одбора. Функција Потпредседника је професионална. Потпредседник је обавезан, у својој делатности, да: - извршава одлуке Главног одбора и задатке Председника СРЖИС-а; - помаже у раду повереницима; - пружа стручну помоћ члановима СРЖИС-а; - прати и координира рад Одбора ЈСО; - замењује Председника СРЖИС-а у одсутности, по добијеном овлашћењу у писменој форми; За свој рад Потпредседник одговара Скупштини, Главном одбору и Председнику СРЖИС-а. Члан 50. Генерални секретар СРЖИС-а је по функцији Секретар Главног одбора и Секретар Председништва Главног одбора. Функција Генералног секретара је професионална. 16


Генерални секретар је обавезан да: - спроводи одлуке и закључке Скупштине, Главног одбора и Председништва; - извршава задатке које добија од председника СРЖИС-а; - припрема седнице Скупштине, Главног одбора и Председништва; - прати рад комисија, повереника и радних тела; - прати измене прописа у циљу њихове благовремене примене; задужен је за техничко-административно функционисање СРЖИС-а; За свој рад Генерални секретар одговара Скупштини, Главном одбору и Председнику СРЖИС-а. Члан 51. Надзорни одбор СРЖИС-а врши надзор над целокупном имовином и материјално-финансијским пословањем СРЖИС-а у складу са Правилником о материјално-финансијском пословању, овим Статутом и законом. Надзорни одбор СРЖИС чине представници свих ЈСО, из свог састава бира Председника. Чланови Главног одбора и чланови Статутарног одбора не могу бити чланови Надзорног одбора. Сви органи у синдикату су дужни да се придржавају Правилника о материјално-финансијском пословању и да, на захтев Надзорног одбора, у року од 30 дана истом поднесу на увид своје материјално-финансијско пословање. Сва тела, комисије и органи СРЖИС чије се пословање контролише, дужни су Надзорном одбору дати на увид сву тражену документацију. Надзорни одбор своје налазе и предлоге доставља Главном одбору и обавезан је да најмање једном годишње поднесе извештај са предлогом мера Главном одбору. Председник Надзорног одбора се обавезно позива на седнице Главног одбора. Надзорни одбор доноси своја Правила о раду. Члан 52. Статутарни одбор је овлашћен да даје тумачење Статута, оцењује усклађеност других аката са овим Статутом, иницира и припрема предлог измена и допуна постојећег или доношење новог Статута. Статутарни одбор чине изабрани представници свих ЈСО, из свог састава бира председника и секретара. Чланови Главног и чланови Надзорног одбора не могу бити чланови Статутарног одбора. Статутарни одбор одлучује о приговорима и жалбама статутарне природе. Дужан је да одлуке по уложеним приговорима и жалбама донесе у року од 30 дана од дана њиховог пријема. О свим заузетим ставовима и мишљењима Статутарни одбор извештава Главни одбор и Председништво. Статутарни одбор доноси своја Правила о раду.

17


Члан 53. Повереник СРЖИС-а је следеће ресоре: -

стручно лице одређено од стране Председника за правно-нормативна питања, економска питања, екологија, социјална политика, колективни уговори, солидарност, безбедност и здравље на раду, превентивно-рекреативни одмори и друштвени стандард, спортско-културна делатност, финансијско и књиговодствено пословање, информативно-маркетиншки послови;

Повереник врши стручне и оперативне послове за потребе Главног одбора и Председништва, по позиву обавезно учествује у раду Председништва, ГО и Одбора ЈСО, учествује, по потреби, у припреми седница у стручном делу за ГО, Председништво, Одбор ЈСО, Скупштину ЈСО и Скупштину СРЖИС-а; Обавља и друге послове по налогу Председника СРЖИС, а који су у складу са овим Статутом. Повереник може бити и лице које није запослено у „ЖС“ад. али се тада ангажује по посебном Уговору, који одобрава Главни одбор. X – ИЗБОРНИ ПРИНЦИПИ У СРЖИС-у Члан 54. Избори у СРЖИС-у, на свим нивоима организовања, спроводе се сваке четврте године, на основу Одлуке и Поступка које доноси Главни одбор, а у складу са овим Статутом. Поступком о спровођењу избора ближе се одређује начин њиховог одржавања и информисање чланства о изборима . Сви нижи облици организовања морају поштовати Одлуку и Поступак о спровођењу избора, и у складу са њима усагласити своја акта у вези избора. Члан 55. Сви чланови СРЖИС имају једнака права при избору за чланове органа и носиоце функција. Изузетно, права из става 1. овог члана не могу користити чланови СРЖИС-а који су се учланили у СРЖИС шесдесет дана пре одлуке о расписивању избора, што значи да не могу бирати нити могу бити бирани.

18


Поступак избора спроводи Комисија за спровођење избора, преко Одбора ЈСО и Одбора СО. Члан 56. Мандат чланова органа и носиоца функција у СРЖИС-у траје четири године, с тим да могу бити поново бирани још један мандат узастопно. У случају престанка мандата члановима ограна, комисија и секција на свим нивоима организовања, може се променити до 40 % чланова тог органа, комисије или секције. Поступак замене члана је исти као и у случају редовног изборног процеса. У случају да постоји потреба замене више од 40% од укупног броја чланова органа, комисије или секције, у року од 30 дана се расписују ванредни избори за чланове тог органа , комисије или секције, чији мандат траје до редовних избора и не рачуна се као пун мандат. Члан 57. Чланство и функција у органу СРЖИС-а престаје: - опозивом, - подношењем оставке, - разрешењем са функције, - неприсуствовањем седницама органа из неоправданих разлога, а најмање три пута у току календарске године, - истеком мандата, - престанком чланства у СРЖИС-у (члан 19. овог Статута); Члан 58. Опозив из члана 57. овог Статута врши се у случајевима: - деловања супротно Статуту и Програму СРЖИС-а, - непоштовања и неизвршавања одлука органа СРЖИС-а, ЈСО-а, ЧСО-а и СО-а, - учествовања у активностима на разбијању СРЖИС-а или у подстицању таквих активности, - наношења било какве штете СРЖИС-у; Образложен предлог за опозив може поднети једна трећина чланова СО, односно једна трећина чланова органа чији је члан или носилац функције. Опозив се врши тајним гласањем осим ако се на самој седници органа не одлучи другачије. Одлука је пуноважна ако седници присуствује више од две трећине чланова СО или чланова органа. Члан органа, односно носилац функције је опозван ако се за опозив изјасни више од две трећине присутних чланова СО, односно чланова органа чији је члан или носилац функције. Члан органа, односно носилац функције може поднети оставку, са образложењем или без њега, органу у којем има својство члана односно у којем врши функцију. Дато образложење обавезује орган да о њему расправља и да се гласањем изјасни о прихватању оставке Члан органа, односно носилац функције може повући 19


дату оставку у року од седам дана од дана подношења, али о њој расправља орган коме је поднета. Разрешење са функције врши орган који је изабрао носиоца функције. Разрешење се врши у случајевима неспособности или немогућности обављања функције (болест, оправдана спреченост). Члан 59. За одлучивање у органима на свим нивоима организовања СРЖИС-а, на седницама је потребно да присуствује више од две трећине чланова органа а одлука је пуноважна ако се за њу изјасни више од две трећине присутних чланова. Одлуке се доносе тајним гласањем осим ако се на самој седници органа не одлучи другачије. Ако је за члана органа или носиоца функције предложено три или више кандидата, одлука о избору се доноси тако што у други изборни круг иду два кандидата са највећим бројем гласова. Одлука о избору између два кандидата доноси се већином гласова присутних чланова органа. XI – ИНФОРМИСАЊЕ ЧЛАНСТВА Члан 60. Ради информисања чланства користе се синдикална штампа, пригодне брошуре и монографије. За значајнија питања стратешке важности и програмског значаја могу се организовати и тематска саветовања. У циљу потпунијег информисања чланства, СРЖИС може основати новински лист, билтен и слично, чију ће уређивачку политику водити Председништво, уз стручну помоћ Повереника за информисање, а што би се финансирало од синдикалне чланарине и других финансијских извора. СРЖИС има своју и-мејл адресу и сајт. XII – ИМОВИНА СРЖИС-а

Члан 61. Имовину СРЖИС чине сва покретна и непокретна имовина, новчана средства, хартије од вредности и имовинска права. Извори прихода СРЖИС-а су чланарина, приходи од пословања и маркетинга, приходи од имовине, легати, прилози, поклони, спонзорства и средства из других извора. Ако се неки ЈСО, одлуком своје Скупштине издвоји и организује ван СРЖИСа, има право на новчана средства од чланарине пропорционално броју чланова, а у складу са укупним средствима на рачуну у тренутку издвајања. Члан 62. Чланарина је основни извор финансирања делатности СРЖИС-а. Чланарина је јединствена и износи 1,50% од нето месечне зараде члана СРЖИС-а. Распоређује се на следећи начин: 20


-

1,20% за Одбор СО, 0,20% за Одбор ЈСО, 0,10% за Главни одбор; Члан 63.

Расподела чланарине регулише се Правилником о материјално-финансијском пословању а у складу са одредбама овог Статута. Независно од фондова Главног одбора, Одбори СО, Одбори ЧСО и Одбори ЈСО могу формирати своје интерне фондове (фондове солидарности и сл.). Такође, могу се бавити предузетничком и маркетиншком делатношћу ради стицања сопствене добити. Одбори ЈСО, ЧСО и СО посебним Правилником уређују начин коришћење и управљања фондовима. Члан 64. СРЖИС је правни следбеник свих нижих облика синдикалног организовања, у случају престанка њиховог рада. XIII

– ПОСЛОВНА ТАЈНА Члан 65.

Пословном тајном сматрају се: - подаци о штрајку и другим индустријским акцијама, - подаци о чланству, - подаци о имовини, - подаци о финансијама; Члан 66. Обавеза је чланова органа, носиоца функција, других овлашћених лица и чланства, да чувају податке који су утврђени као пословна тајна. Повреда пословне тајне је тежа повреда чланских обавеза, за коју следи искључење из СРЖИС-а, без права жалбе. ГО има право да са седнице искључи присутне који нису чланови СРЖИС-а, ако се расправља о питањима која се сматрају пословном тајном. Пословну тајну проглашава ГО. XIV – ЗАПОСЛЕНИ У СРЖИС- у

Члан 67. СРЖИС може ангажовати лица у складу са Законом о раду и Колективним уговорима у „ЖС“ад., о чему одлуку доноси ГО. 21


XV – ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 68. Овај Статут усвојен је на Скупштини Синдиката радника железничке инфраструктуре Србије одржаној дана 03. 07. 2012. године и ступа на снагу даном усвајања. Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Синдиката радника железничке инфраструктуре Србије усвојен на Скупштини Синдиката радника железничке инфраструктуре Србије дана 09. 05. 2008. године. Члан 69. Измене и допуне овог Статута врше се на начин и по поступку предвиђеним за његово доношење.

Председавајући Скупштине _________________________ Драган Панић

22

Председник Синдиката радника железничке инфраструктуре Србије _____________________________ Перица Ђорђевић

Novi statut  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you