Page 1

Commissie Modernisering voor de Rechterlijke Orde

GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN UITGAVEN 2009

Juni 2010


INHOUDSOPGAVE – DEEL 1

INLEIDING.........................................................................................................3 1. DE UITGAVEN IN 2009 .....................................................................................5 2. DE WERKELIJKHEID IN 2009.............................................................................6 2.1. HET VERSCHIL TUSSEN DE UITGEVOERDE BETALINGEN EN DE WERKELIJK GEFACTUREERDE KOSTEN ............................................................................................................. 6

2.2. HET BELANG VAN HET VERSCHIL TUSSEN DE BETALING EN DE FACTURATIE KAN WORDEN

GEÏLLUSTREERD MET DE TELEFONIEKOSTEN ALS VOORBEELD ................................................. 6

2.3. BEDRAG NOG NIET BETAALDE FACTUREN IN 2009 ...................................................... 7 3. HET PROTOCOL GERECHTSKOSTEN VAN 30 JUNI 2009..........................................8 3.1. HET INFORMEREN, HET BEWUSTMAKEN EN DE MEDEWERKING AAN EEN OPLEIDING.................. 8

3.1.1. Vergaderingen met de referentiemagistraten “gerechtskosten” ................... 8 3.1.2. Campagne tot sensibiliseren................................................................... 9 3.1.3. Opleiding........................................................................................... 10

3.2. VERBETERING VAN DE UITGAVENKETEN ................................................................. 11

3.2.1. Het softwareprogramma “gerechtskosten” ............................................. 11 3.2.2. Het volgen van de processen................................................................ 12 3.2.3. Samenwerking met het NICC ............................................................... 12

4. BIJZONDERE PROBLEMATIEK: TELEFONIE EN DNA ............................................. 13 4.1. TELEFONIE ................................................................................................. 13 4.2. DNA........................................................................................................ 14 5. VERMINDERING VAN DE UITGAVEN: HET IS MOGELIJK! ...................................... 15 5.1. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE POLITIEKE OVERHEDEN ........................................ 15 5.2. DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE MAGISTRATEN, HET GRIFFIE- EN PARKETPERSONEEL EN POLITIEAMBTENAREN ............................................................................................ 15 5.3. EEN VOORBIJGESTREEFDE EN OVERBODIG KOSTEN SCHEPPENDE WETGEVING ...................... 20 5.4. EEN ONDOORZICHTIG RECUPERATIESYSTEEM .......................................................... 22 6. CONCLUSIES ................................................................................................ 23

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

2

.be


INLEIDING

De Commissie Modernisering heeft het genoegen zijn derde verslag over het beheer van de gerechtskosten in strafzaken te publiceren. In juni 2008 hebben wij de betalingen gedurende de periode 2000-2007 geanalyseerd; in april 2009 ging onze aandacht naar het jaar 2008, met een vergelijking naar de voorgaande jaren. Vandaag zijn wij geïnteresseerd in de gerechtskosten van het jaar 2009. Het jaar 2009 was voor de Commissie Modernisering een belangrijk jaar. In het kader van de gerechtskosten sloot zij met de Minister van Justitie, Stefaan De Clerck, een samenwerkingsakkoord af, waarbij zij twee opdrachten aanvaardde. De eerste heeft betrekking op het informeren, het meewerken aan een opleiding en het sensibiliseren van de gerechtelijke overheden. De tweede heeft betrekking op acties tot verbetering van de uitgavenketen. De Commissie engageerde zich om voor de Minister van Justitie verschillende werkdocumenten en verslagen te maken. Het in 2009 begonnen werk zal gans het jaar 2010 worden verder gezet. Verschillende acties zijn nog volop bezig. Ze komen wel al ter sprake in dit rapport. De Commissie zet zich ten volle in voor dit project. Het terrein wordt zeer nauw betrokken. Het is immers de bedoeling om de dialoog op het gebied van het beheer te versterken. Bovendien worden bepaalde professionele praktijken in een nieuw daglicht gezet en goede praktijken worden verspreid. Dit project steunt op een sterke en vruchtbare samenwerking met het Directoraat-generaal van de Rechterlijke organisatie van de FOD Justitie en het stelt zich ook open voor andere actoren. Vanuit intern oogpunt sluit het project volledig aan bij één van de doelstellingen van de Commissie, zijnde “Bijdragen tot de verdeling en het optimaal gebruik van de middelen van de Rechterlijke Orde”. Zoals in het verleden volgde de Commissie zeer aandachtig de initiatieven van de politieke overheid. Het voorbije jaar hebben we vastgesteld dat de Minister van Justitie een vergelijkende studie bestelde van de (voornaamste) tarieven in strafzaken in België en die in de ons omringende landen. (Doc.52.1529/016). Spijtig genoeg werden de resultaten niet gepubliceerd. Bovendien kende de regelgeving, die had dienen te resulteren in de aanneming van een nieuwe reglementering. Het KB van 27 april 2007 werd vernietigd bij arrest van de Raad van State d.d. 17 december 2008. Het is ten andere zeer verwonderlijk dat geen enkele wettekst of reglement het daglicht zag in 2009. Dit gaf aanleiding tot heel wat problemen voor de beheerders van de Rechterlijke Orde en van de FOD Justitie. Zoals voordien baseerden wij ons op de werkelijk gedane uitgaven in het voorbije jaar van de griffies en van de dienst gerechtskosten van de FOD Justitie. Deze voorstelling blijft relevant. Helaas heeft men, bij gebrek aan een performant softwareprogramma “gerechtskosten”, geen volledige kijk op de

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

3

.be


hoeveelheid behandelde facturen en op de flow van de door de magistraten besliste opdrachten. De behoefte aan deze software is dan ook acuut aanwezig. Het gebrek aan een softwareprogramma gecombineerd met het ontbreken van een klare wetgeving is een zware handicap voor de Rechterlijke Orde en doet vrezen voor een nieuwe mislukking in het beheersen van de gerechtskosten. De werkzaamheden van de Commissie in de loop van 2009 resulteerden in een vrij omvangrijk rapport. In het belang van de leesbaarheid werd er beslist om het rapport in twee delen op te splitsen. Het eerste deel omvat verschillende punten: het eerste hoofdstuk is gewijd aan de algemene evolutie van de voornaamste uitgavenposten van het voorbije jaar. Het volgende hoofdstuk omvat de acties die voorzien werden in het protocol: de vergaderingen met de referentiemagistraten, de sensibiliseringscampagnes in de verschillende gerechtelijke arrondissementen, de evaluatie in de pilootsites van een softwareprogramma en de actie ondernomen met het Instituut voor de Gerechtelijke Opleiding (IGO). Wij focusten ons in het bijzonder op drie aspecten: de telefoniekosten, de verontrustende toestand van de niet betaalde achterstallen en de vermindering van de kosten. Wij beĂŤindigen dit eerste gedeelte met enkele conclusies, onder de vorm van een toekomstgerichte reflectie en werkvoorstellen. Het tweede gedeelte geeft een volledig overzicht van de gerechtskosten per rechtsgebied en per arrondissement voor de tien voornaamste uitgavenposten en dit onder de vorm van tabellen en grafieken.

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

4

.be


1. DE UITGAVEN IN 2009

In de onderstaande tabel ziet u de evolutie van de betalingen door de FOD Justitie.

Fig. alg. 1 - Evolutie gerechtskosten (2000 - 2009) 120.000.000 100.000.000

courante â‚Ź

80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Volgens deze tabel daalden in 2009 (94,3 miljoen â‚Ź) de gerechtskosten tegenover 2008 (105,1 miljoen â‚Ź). Zoals hierna zal worden aangetoond, is de realiteit echter anders. De lezer vindt in het tweede deel van het verslag al de bedragen met betrekking tot de belangrijkste uitgavenposten en hun evolutie vanaf 2005.

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

5

.be


2. DE WERKELIJKHEID IN 2009

2.1. Het verschil tussen de uitgevoerde betalingen en de werkelijk gefactureerde kosten Om de jaarcijfers juist te kunnen interpreteren is het belangrijk om te wijzen op het verschil tussen wat er in het totaal voor een bepaald jaar door de dienst gerechtskosten van de FOD Justitie werd betaald en wat er in datzelfde jaar in totaal werd gefactureerd. Voormelde dienst betaalde aan gerechtskosten in strafzaken ongeveer 105,1 miljoen € in 2008 en ongeveer 94,3 miljoen € in 2009. Hieruit kan voor 2009 geen daling van de gerechtskosten in strafzaken worden afgeleid, gezien wat door de FOD Justitie voor een bepaald jaar wordt betaald niet overeenstemt met de werkelijk in dat jaar gemaakte kosten; de werkelijk in een jaar gefactureerde kosten liggen namelijk hoger. Tevens omvat het jaarlijks door de FOD Justitie betaalde bedrag ook achterstallen van voorgaande jaren (o.a. werden er in 2008 om 8.135.480 € aan achterstallige telefoniekosten betaald).

2.2. Het belang van het verschil tussen de betaling en de facturatie kan worden geïllustreerd met de telefoniekosten als voorbeeld Voor een goed begrip van dit voorbeeld is het belangrijk om de nadruk te leggen op één van de opdrachten van het CTIF van de Federale Politie, meer bepaald de controle van de facturen van de telecomoperatoren. Alle facturen, uitgaande van deze operatoren, passeren bij het CTIF. Het kijkt deze facturen na en verzekert zich van de overeenstemming tussen de vordering en de facturatie. Deze opdracht laat toe om een zeer juist beeld te hebben van de facturatie over een volledig jaar. Het CTIF van de Federale Politie ontving in 2008 voor een totaal bedrag van 16.090.000 € aan facturen met betrekking tot telefoniekosten. De FOD Justitie betaalde in 2008 een bedrag van 21.272.308 € aan telefoniekosten, hierin begrepen 8.135.480 € aan achterstallen. In werkelijkheid betaalde de FOD Justitie in 2008 een bedrag van 13.136.828 € (21.272.308 € – 8.135.480 € aan achterstal) van het in dat jaar gefactureerde bedrag van 16.090.000 € en werd aldus een nieuwe achterstal gecreëerd van 2.953.172 € (16.090.000 – 13.136.828).

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

6

.be


Het CTIF van de Federale Politie ontving in 2009 voor een totaal bedrag van 19.512.081 € aan facturen met betrekking tot telefoniekosten. De FOD Justitie betaalde in 2009 een bedrag van 18.427.827 € aan telefoniekosten. Naast de in 2008 gecreëerde achterstal van 2.953.172 €, komt er in 2009 nog een achterstal van 1.084.254 € aan telefoniekosten bij. In het kader van parlementaire vragen over de telefoniekosten worden doorgaans de door de FOD Justitie betaalde bedragen gegeven. Zoals hierboven i.v.m. de telefoniekosten blijkt, geeft dit een totaal vertekend (verkeerd) beeld, meer bepaald een daling van de telefoniekosten in 2009, terwijl in werkelijkheid (op basis van de gefactureerde bedragen) de telefoniekosten in 2009 opnieuw gestegen zijn (facturatie in 2008 van een bedrag van 16.090.000 €, tegenover een facturatie in 2009 van een bedrag van 19.512.081 € of een stijging in 2009 met ongeveer 3.500.000 €).

2.3. Bedrag nog niet betaalde facturen in 2009 Volgens de door de FOD Justitie medegedeelde gegevens is er voor 2009 nog een bedrag van 12.116.524 € aan uitstaande facturen inzake gerechtskosten in strafzaken. Dit bedrag omvat: -

3.364.051 € aan achterstallige telefoniekosten; 3.786.291 € aan achterstallige betalingen aan de griffies (de griffies betalen de zogenaamde ‘dringende kosten’, dit betreft o.a. de kosten van tolken en vertalers); 4.399.470 € nog te betalen door de FOD Justitie (betreft de zogenaamde “niet dringende kosten” o.a. de kosten van expertises); 566.712 € achterstand in de betaling van internationale rogatoire opdrachten.

Niettegenstaande het feit dat er in 2008 en 2009 door de FOD Justitie vele miljoenen € meer werden betaald dan het voorziene budget, blijft er in 2009 nog een achterstallige schuldenlast van 12.116.524 €. Deze toestand kunnen we dan ook niet beter omschrijven als rampzalig. Vaststellende dat het totaal voorziene bedrag voor de gerechtskosten de laatste jaren telkens met vele miljoenen € werd overschreden (in 2008: voorziene bedrag 89,6 miljoen € – betaalde bedrag: 105,1 miljoen €, waarvan 21,2 miljoen € aan telefoniekosten) en de tekorten deels worden aangezuiverd met andere werkingskosten (o.a. personeelsenveloppe) en deels niet worden betaald en dus schulden worden opgestapeld, dient de politieke overheid niet langer te talmen om ernstig met de telecomoperatoren te onderhandelen. De ernst van de toestand wordt nog benadrukt door het feit dat op 31 mei 2010 reeds 60 miljoen € van het totale beschikbare budget voor de gerechtskosten van 89,454 miljoen € werd opgesoupeerd en er reeds meer dan 7 miljoen achterstallige telefoniekosten zijn.

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

7

.be


3. HET PROTOCOL GERECHTSKOSTEN VAN 30 JUNI 2009

Op 30 juni 2009 werd er een partnerschapsovereenkomst ondertekend tussen de Minister van Justitie, de FOD Justitie en de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde betreffende de gerechtskosten in strafzaken. De nagestreefde doelstellingen in het kader van dit partnerschap hebben betrekking op het indijken van de hoge uitgaven van de gerechtskosten, het beter beheersen van deze uitgaven en tegelijkertijd een verhoging van de transparantie.

3.1. Het informeren, het bewustmaken en de medewerking aan een opleiding Tot eind februari 2010 werden in dit kader volgende acties ondernomen.

3.1.1. Vergaderingen met de referentiemagistraten “gerechtskosten”

Eén van de acties die de CMRO in het kader van het beheersen van de gerechtskosten heeft ondernomen betreft het organiseren van informatievergaderingen in elk gerechtelijk arrondissement. Alvorens naar de verschillende gerechtelijke entiteiten te gaan, achtte de CMRO het nuttig om met de referentiemagistraten “gerechtskosten” van de vijf ressorten een vergadering te houden per rechtsgebied. Deze vergaderingen gingen door in de lokalen van de CMRO op: -

15 17 23 24 29

september september september september september

2009 2009 2009 2009 2009

(rechtsgebied (rechtsgebied (rechtsgebied (rechtsgebied (rechtsgebied

Brussel) Antwerpen) Bergen) Gent) Luik).

Tijdens die vergaderingen schetste de CMRO de problematiek aangaande de gerechtskosten, waarbij o.a. werd benadrukt dat de laatste jaren de uitgaven aan gerechtskosten gevoelig hoger lagen dan het hiervoor door de overheid voorziene budget (het te kort werd voorlopig gedicht met gelden voorzien voor andere posten). Gezien de blijvende stijgende tendens van de gerechtskosten en de status-quo van het door de overheid voorziene budget, meldde de CMRO aan de referentiemagistraten “gerechtskosten” dat het thans het ogenblik is om te ageren. De CMRO is er van overtuigd dat de referentiemagistraten hierbij een belangrijke rol kunnen en dienen te spelen.

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

8

.be


Van deze vergaderingen werd er in oktober 2009 een syntheseverslag opgemaakt dat aan de Minister van Justitie werd overgemaakt (zie bijlage 1).

3.1.2. Campagne tot sensibiliseren

De CMRO is ondertussen gestart met zijn bewustmakingsvergaderingen in de verschillende gerechtelijke arrondissementen. Op die vergaderingen is er naast de CMRO eveneens de medewerking van het CTIF van de Federale Politie (telefonie), het COIV, de FOD Justitie (dienst gerechtskosten) en de Commissie Gerechtskosten. De vergaderingen zijn bestemd voor alle personen die met gerechtskosten in strafzaken te maken hebben (magistraten van de zetel en het parket, griffiers, secretarissen, alsook de politiediensten).

De dagorde van de vergaderingen ziet er als volgt uit: -

de CMRO geeft een korte toelichting over het protocol gerechtskosten dat op 30 juni 2009 met de Minister van Justitie, de CMRO en de FOD Justitie werd afgesloten en een motivering (via cijfers en voorbeelden) met betrekking tot de noodzaak om, waar mogelijk, de gerechtskosten te beheersen; tevens wordt er een korte toelichting gegeven over het documenten beheerssysteem “Knowledge Tree”, waarin ook een rubriek “gerechtskosten – frais de justice” is opgenomen;

-

het CTIF van de federale politie snijdt daarna de problematiek met betrekking tot de telefonie aan en dit via een praktische toelichting met besparingsvoorstellen;

-

hierna legt het COIV, op een praktische wijze, nog eens het accent op de geldende basisregels met betrekking tot de inbeslagnemingen, inzonderheid met betrekking tot het waardevast beheer van in beslag genomen vermogensbestanddelen;

-

gezien het nog steeds ontbreken van de nieuwe algemene reglementering op de gerechtskosten, geeft de dienst gerechtskosten van de FOD Justitie o.a. enkele voorbeelden van goede en slechte gebruiken met betrekking tot de beheersing van de gerechtskosten;

-

tot slot licht de Commissie Gerechtskosten kort haar rol toe; daarna heeft deze Commissie het uitgebreider over ‘de verantwoordelijkheid van de magistraat met betrekking tot de gerechtskosten’ en de administratieve en gerechtelijke takelingen.

De vergaderingen zijn interactief. Zowel tijdens als na de uiteenzettingen kunnen vragen worden gesteld. Voor de aanwezigen is er een documentatiemap voorzien.

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

9

.be


De planning van de vergaderingen: -

Antwerpen: 26 november 2009 Brugge: 10 december 2009 Dendermonde: 21 januari 2010 Brussel: 4 februari 2010 Hasselt-Tongeren (Hasselt): 11 februari 2010 Luik – Huy (Luik): 25 februari 2010 Kortrijk-Oudenaarde (Kortrijk): 4 maart 2010 Mons: 11 maart 2010 Mechelen: 18 maart 2010 Arlon-Neufchâteau (Arlon): 25 maart 2010 Gent: 1 arpil 2010 Dinant-Marche-en-Famenne-Namen (Dinant): 22 april 2010 Ieper-Veurne (Ieper): 29 april 2010 Verviers-Eupen (Verviers): 6 mei 2010 Turnhout: 20 mei 2010 Charleroi: 27 mei 2010 Leuven: 3 juni 2010 Nijvel: 10 juni 2010 Doornik: 17 juni 2010

De tot op dit ogenblik gehouden vergaderingen waren succesvol zowel naar bereikbaarheid (een gemiddelde van 30 aanwezigen per vergadering) als naar de te realiseren doelstellingen (informeren en sensibiliseren).

3.1.3. Opleiding

De CMRO benaderde het Instituut voor Gerechtelijke Opleiding (IGO) met het oog op de ontwikkeling een vormingsprogramma, specifiek gericht op de gerechtskosten. Normaliter start de opleiding vanaf einde september 2010. Volgende data werden voorzien: 30/09 (ressort Antwerpen), 08/10 (ressort Luik), 14/10 (ressort Gent), 21/10 (Arlon), 28/10 (Tongeren), 18/11 (ressort Mons), 25/11 (ressort Brussel Nl), 01/12 (ressort Brussel Fr), 06/12 (stagiaires Nl) en 13/12 (stagiaires Fr.). Het betreft een opleiding voor magistraten, griffie- en parketpersoneel. Dit initiatief moet van aard zijn om al diegenen, die een verantwoordelijkheid kunnen hebben bij het beheersen van de gerechtskosten, ruimer te bereiken. Deze opleiding vormt een structureel vervolg op de in 2009 en 2010 gehouden sensibiliseringsvergaderingen.

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

10

.be


3.2. Verbetering van de uitgavenketen Het is de bedoeling dat de CMRO en de dienst Gerechtskosten aan de Minister een voorstel doen van een nieuw administratief proces om de doelstellingen van het protocol te realiseren. In dit kader werden er in de loop van 2009 en begin 2010 volgende acties ondernomen:

3.2.1. Het softwareprogramma “gerechtskosten”

De Minister van Justitie wil een beter overzicht krijgen over de uitgaven in verband met de gerechtskosten om een efficiënter beleid te kunnen voeren. Met het oog hierop werd een softwareprogramma “gerechtskosten” gecreëerd. Het softwareprogramma “gerechtskosten” werd in opdracht van de toenmalige Minister van Justitie, mevrouw L. Onkelinx, geïmplementeerd in twee pilootsites, namelijk Leuven en Nijvel, nadat hieromtrent op 28 september 2005 een vraag werd verstuurd naar de voorzitter van de Raad van de Procureurs en nadat de voorzitter van de Raad van de Procureurs op 4 oktober 2005 aan de Minister had laten weten dat de parketten van Leuven en Nijvel bereid waren gevonden om hieraan mee te werken. Op 12 maart 2006 werd door de stafdienst ICT van de FOD Justitie een nota verstuurd aan de Minister van Justitie in verband met de mogelijkheden van het programma “gerechtskosten” in de bestaande applicaties. Deze nota geeft tevens een overzicht weer van de vergaderingen die werden gehouden en van de uiteindelijke afspraken die werden gemaakt. Het softwareprogramma werd begin 2007 in de arrondissementen Leuven en Nijvel ingevoerd in verschillende applicaties, namelijk REA/TPI (parket eerste aanleg), MAMMOET (parket politierechtbank) en JIOR (onderzoeksrechters eerste aanleg). In de tweede helft van 2009 ging de CMRO over tot evaluatie van het gebruik van het voornoemde programma, wat in oktober 2009 resulteerde in een evaluatieverslag (zie bijlage 2), dat aan de Minister van Justitie werd overgemaakt. De CMRO betreurt dat zij nooit een reactie kreeg op haar verslag. Het bevat nochtans verschillende voorstellen die passen in het zoeken naar het beheersen van de gerechtskosten.

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

11

.be


3.2.2. Het volgen van de processen

Voor wat betreft de dringende gerechtskosten worden in een aantal arrondissementen en hoven van beroep de verschillende processen geanalyseerd (vanaf de vordering tot de eigenlijke uitbetaling en dit zowel bij het parket als de zetel). Dit zal ook gebeuren bij de FOD Justitie (dienst gerechtskosten) met betrekking tot de niet dringende gerechtskosten. Deze werkzaamheden zijn nog niet voltooid. Zij zullen worden afgesloten met het formuleren aan de Minister van Justitie van voorstellen tot aanpassing en verbetering van deze processen.

3.2.3. Samenwerking met het NICC

Op 09 februari 2010 had op het NICC een vergadering plaats tussen de CMRO en het NICC. Naar aanleiding hiervan werd tussen de CMRO en het NICC een samenwerkingsakkoord afgesloten: -

het NICC gaat zijn studie actualiseren en verderzetten met betrekking tot het DNA en de invloed op de gerechtskosten; het NICC zal zijn studie voortzetten op het gebied van alle aspecten die kunnen bijdragen tot de verhoging van de kwaliteit van de expertises en de bekwaamheid van de deskundigen (statuut, controle, communicatie met magistraten,‌).

De rapporten en studies van het INCC over de gerechtskosten worden aan de commissie overgemaakt. Deze vlot verlopende samenwerking wordt dit jaar (2010) verder gezet.

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

12

.be


4. BIJZONDERE PROBLEMATIEK: TELEFONIE EN DNA

4.1. Telefonie Deze uitgavenpost is ten opzichte van 2008 in 2009 opnieuw sterk gestegen. Daar waar in 2008 er voor 16.108.705 € aan telefoniekosten werd gefactureerd, stellen wij vast dat in 2009 er voor 19.512.081 € werd gefactureerd of een stijging van 3.403.376 € of 21%.

Providers Base Mobistar Proximus Belgacom Telenet Totaal

2008 6.656.000 € 4.642.000 € 4.019.000 € 610.000 € 163.000 € 16.090.000 €

2009 8.596.011 € 4.739.316 € 5.153.077 € 759.729 € 260.837 € 19.508.970 €

Verschil in % + 29,14 % + 2,09 % + 28,21 % + 24,54 % + 60,02 % + 21,24 %

De CMRO wees in haar brief aan de Minster van Justitie van 18 januari 2010 opnieuw op de te hoge telefoniekosten. Zij refereerde hierbij naar de aangekondigde besparingen bij Justitie. Bovendien herinnerde zij aan haar rapport d.d. 20 november 2009 over de vergaderingen met de referentiemagistraten ‘gerechtskosten’. De Commissie stelde opnieuw de te hoge en onverantwoorde tarieven voor de telefonie aan de kaak. Zij drong er bij de bevoegde politieke overheden op aan dat zij dringend de onderhandelingen met de operatoren zouden aanvatten. Wat in onze buurlanden Frankrijk en Nederland kan (onderhandelde verlaagde tarieven en het gratis geven van enkele basisgegevens) zou toch ook in België moeten kunnen. Het is moeilijk verdedigbaar om o.a. op de personeelskosten te besparen en tegelijkertijd vele miljoenen € te veel te betalen aan de operatoren, zijnde privaatondernemingen. Gezien het tariferen inzake telefonie niet uitsluitend tot de bevoegdheid van de Minister van Justitie behoort, werd een kopie van de brief van 18 januari 2010 overgemaakt aan de Eerste Minister en aan de Vice-Eerste Ministers van de federale regering. Naar aanleiding van de media-aandacht op dit schrijven volgde er op 29 januari 2010 een tweede persmededeling vanwege de Minister van Justitie. In tegenstelling tot een eerste persmededeling werd in de tweede persmededeling gemeld dat de Minister van Justitie wel degelijk met de problematiek in het kader van de telefoniekosten bezig is. Het is om die reden dat het Belgisch Instituut

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

13

.be


voor postdiensten en telecommunicatie opdracht had gekregen om een voorbereidende studie te maken met betrekking tot de kostprijselementen. Naar verluidt worden de resultaten verwacht in juni 2010. De CMRO ontving nog steeds geen antwoord op haar schrijven van 18 januari 2010.

4.2. DNA In de aan de Minister van Justitie gerichte brief van 18 januari 2010 werden eveneens de te hoge honoraria voor genetische analyse aangehaald. Voor DNA analyses werd er in 2009 door de FOD Justitie 7.100.125 € betaald. Hier dient de vraag te worden gesteld waarom bepaalde honoraria voor de expertises inzake genetisch onderzoek, die werden bepaald in het hoofdstuk IV van de bijlage van het koninklijk besluit van 27 april 2007, plotseling enkele maanden later, meer bepaald bij koninklijk besluit 20 november 2007, gevoelig werden verhoogd. Ook hier dringen er zich onderhandelingen op met het oog op een verlaging van bepaalde thans te hoge tarieven. Het is nuttig om er op te wijzen dat in 2007 de regering de FOD Justitie opdracht gaf om een technische werkgroep op te richten om naar alternatieve pistes te zoeken en deze voor te stellen vóór 31 januari 2008. Deze werkgroep, bestaande uit de FOD Justitie, het NICC, vertegenwoordigers van de erkende labo’s en van de magistratuur, kreeg de opdracht: -

-

te onderzoeken hoe men het volume van DNA analyses per laboratorium kan verhogen, op een wijze dat de gerechtelijke DNA analyses aan een lager tarief kunnen worden aangeboden; te onderzoeken hoe men tot een centralisatie van de DNA aanvragen kan komen; te onderzoeken of het wenselijk is om de gerechtelijke DNA analyses via openbare aanbesteding toe te kennen.

Tot vandaag zijn noch de magistraten noch de Commissie op de hoogte van de onderzoeksresultaten. Welk gevolg werd er gegeven aan de regeringsbeslissing van 09 november 2007?

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

14

.be


5. VERMINDERING VAN DE UITGAVEN: HET IS MOGELIJK!

De problematiek van de hoge gerechtskosten is verbonden met de verantwoordelijkheid van de politieke overheid, van de magistraten, van het griffie- en parketpersoneel en van de politieambtenaren. Deze problematiek wordt ook mede veroorzaakt door een verouderde wetgeving en een ondoorzichtig recuperatiesysteem

5.1. De verantwoordelijkheid van de politieke overheden Deze heeft vooral betrekking op de aanvaarding van onaangepaste en te hoge tarieven. Rekening houdende met de hiervoor geschetste dramatische toestand (voor privaatbedrijven betekent dit het faillissement) en het feit dat, mits goede onderhandelingen met de telecomoperatoren en met betrekking tot de DNA-tarieven, miljoenen â‚Ź kunnen worden bespaard, kan elk uitstel tot het nemen van politieke verantwoordelijkheid ter zake niet langer worden aanvaard. Vandaar ook het schrijven van de CMRO d.d. 18 januari 2010 aan de politieke verantwoordelijken. Men dient tevens het onbegrijpelijke getalm te onderlijnen met betrekking tot de wetgeving. Het KB van 27 april 2007, vernietigd door de Raad van State op 17 december 2008, is nog steeds niet hersteld. Een dergelijke lange termijn van niets doen is dan ook verbazingwekkend.

5.2. De verantwoordelijkheid van de magistraten, het griffie- en parketpersoneel en politieambtenaren

De CMRO wenst te benadrukken dat er voor haar geen sprake kan zijn van het realiseren van besparingen ten koste van de waarheidsvinding en de kwaliteit van het onderzoek. Wij zijn van oordeel dat er kan worden bespaard onder strikte naleving van dit principe. De hiernavolgende voorbeelden komen uit de informatievergaderingen met de partners van de CMRO (het CTIF van de Federale Politie, het COIV, de FOD Justitie en de Commissie Gerechtskosten): In het kader van de telefonie werden er door het CTIF van de Federale Politie verschillende besparingsadviezen gegeven tijdens de sensibiliseringsvergaderingen in de verschillende gerechtelijke arrondissementen. Deze hadden o.a. te maken met een juistere omschrijving van de vordering en het

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

15

.be


benadrukken van het dubbeltarief buiten de diensturen (de aankomst van een vordering bij de operator na 17.00 uur en voor 09.00 uur). Waakzaam blijven over de stallings- en takelkosten. Betere opvolging van in beslag genomen voertuigen. In dat verband werd er tijdens de sensibiliseringsvergaderingen ook duidelijk uitgelegd wat enerzijds een administratieve en anderzijds een gerechtelijke takeling is. Betere opvolging van de inbeslagnames in het algemeen. Tijdens de sensibiliseringsvergaderingen werd door het COIV het accent gelegd op het waardevaste beheer van in beslag genomen vermogensbestanddelen. Meer controle op tolken en vertalers. Hierna een onvolledige lijst van vragen en aandachtspunten: ¾

Hoe gebeurt de selectie van de tolken en vertalers (volgens welke criteria)?

¾

Bestaat er een kwaliteitscontrole?

¾

Op welke categorieën van personen wordt er beroep gedaan?

¾

Welke is de reikwijdte van de afgelegde eed als tolk of vertaler (volstaat het dat de eed in één arrondissement werd afgelegd om in elk arrondissement te tolken en/of te vertalen)?

¾

Er bestaat een “commissie voor vertalers” op het niveau van de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel, die na advies van de procureur des Konings over een schrapping mag beslissen van de lijst van vertalers of tolken. Bestaat er in elk arrondissement een dergelijke commissie en zo ja over welke bevoegdheid beschikt deze en ten aanzien van wie? Wat gebeurt er na een beslissing tot schrapping?

¾

Is er doorstroming binnen en/of buiten het arrondissement van de info omtrent de schrapping van een tolk of een vertaler?

¾

Welke criteria worden er gehanteerd bij de oproeping van tolken en/of vertalers? Bestaat er een beurtrol ten einde te vermijden dat bepaalde tolken en/of vertalers te veel worden opgeroepen (overwerk en vertraging in vertalingen of te lange wachttijden op de terechtzittingen)?

¾

Vragen magistraten vertalingen voor henzelf om hun zitting (beter) te kunnen voorbereiden?

¾

Wordt er voor kleine opdrachten (in het kader van het tolken en/of vertalen) ook beroep gedaan op intern (beëdigd) personeel met een vast loon (In het KB van 27 april 2007 betreffende de gerechtskosten, vernietigd bij arrest van de Raad van State van 17 december 2008, is er een bepaling voorzien dat “staatsambtenaren, tegen een verlaagd tarief, tijdens hun werkuren dergelijk prestaties kunnen verrichten – een reparatiewet, waarin deze bepalingen blijft opgenomen, is in voorbereiding)?

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

16

.be


¾

Wordt het eventuele andere beroep van tolken/vertalers meegedeeld (dit is belangrijk in het kader van het hierboven aangehaalde verlaagd tarief)?

¾

Welke controle wordt er op de ereloonstaten van tolken en vertalers uitgeoefend o.a. om dubbele betalingen te vermijden (een vertaler zou bijvoorbeeld voor eenzelfde prestatie tweemaal een ereloonstaat kunnen indienen bij een verschillende entiteit - griffie, parket, hof van beroep)?

¾

Is er een controle op het beroep doen op tolken door advocaten in de gevangenissen (uur van aankomst, wachttijd, prestatietijd, uur van vertrek)?

¾

Er is een organisatieprobleem bij sommige politiediensten. We vernamen dat:

¾

-

in enkele politiegebouwen bepaalde tolken nagenoeg de hele dag rondlopen in afwachting van dossiers, met onnodige wachtvergoedingen tot gevolg;

-

sommige politiediensten en magistraten al te vaak in het “dringend tarief” toestemmen, vermoedelijk wegens gebrek aan kennis van de toepasselijke tarieven;

-

sommige politiediensten beroep doen op vrij ver wonende (bevriende) tolken, terwijl er veel dichterbij wonende tolken beschikbaar zijn, met onnodige hogere verplaatsingsvergoedingen tot gevolg;

-

bepaalde politiediensten materiaal ter beschikking zouden stellen van vertalers/tolken om transcripties van taps thuis te verrichten, wat niet mag en tevens elke vorm van controle uitsluit, zowel wat het aantal aangerekende uren en de daaraan besteedde tijd betreft, als wat de verrichting van de prestatie door de beëdigde tolk zelf betreft;

-

er soms nog vertalingen of taps zouden plaatsvinden in al gevonniste dossiers;

-

er misbruik is van het gebruik van de taplokalen, vooral ’s nachts of in het weekend, zodat het dubbel tarief kan aangerekend worden. Tolken beweren dan niet vrij te zijn in de week. Politie en magistraten laten dat oogluikend toe.

Is er controle op de aangerekende dagvaardingen? Bijvoorbeeld: in eenzelfde zaak moeten 10 personen worden gedagvaard met een identieke dagvaarding, behoudens hun namen en adressen. De meeste vertalers rekenen 10 keer de prijs van de dagvaarding aan, vermits het 10 verschillende exemplaren betreft, terwijl de tekst 10 keer identiek is behoudens namen en adressen. Als de dagvaarding dan nog met de nodige dringendheid moet uitgebracht worden, wat vaak het geval blijkt te zijn, hebben die vertalers bovendien nog recht op een verdubbeling van dat bedrag.

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

17

.be


Is er controle op de misbruiken met betrekking tot de aanrekening van het dubbele tarief? Er werd vastgesteld dat er al te vaak “dringende” vertalingen worden aangevraagd en/of aangerekend, zelfs wanneer de magistraat niet uitdrukkelijk om dringende uitvoering verzocht. ¾

Verder kan nog worden verwezen naar de onduidelijkheid over het al dan niet betalen van de BTW (sommige vertalers rekenen BTW aan, anderen niet).

¾

Er zijn eveneens misbruiken geconstateerd bij verplaatsingsvergoedingen en wachttijden. Vaak worden overlappende uren vastgesteld. Gezien er momenteel geen timesheet is, is het onmogelijk na te gaan of een prestatie effectief een eerste prestatie van de voor- of namiddag betreft. Bovendien wordt zo onnodig teveel betaald: bv. een tolk dient zijn ereloonstaat in voor een eerste prestatie van 9 à 9u10 en krijgt daarvoor een volledig uur betaald, terwijl hij tussen 9u10 en 10u nog enkele andere prestaties verricht. Wanneer hij dan diezelfde dag ook nog een prestatie verricht van 9u20 tot 9u30 en daarvoor ook een “eerste uur” aanrekent, is daarop geen enkele controle mogelijk. Noch de griffie, noch het parket kunnen daarop enige controle uitvoeren, zolang geen timesheet wordt ingevoerd. Zo rekenen bijvoorbeeld sommige tolken een verplaatsingsvergoeding aan vanaf hun verder afgelegen kantoor, eerder dan vanuit hun woonplaats, terwijl zij ’s ochtends vanuit hun woonplaats vertrekken. Er zijn bijvoorbeeld tolken die vanaf het begin van de zitting aanwezig zijn, terwijl ze pas op een later uur werden uitgenodigd en zij rekenen dan de wachttijd aan die, zonder enige opmerking, wordt toegekend. Een eventuele oplossing: het instellen van een effectieve controle mits het invoeren van een dagelijks document: •

gebruik van één timesheet voor de gefactureerde prestatie zelf waarin bovendien de voorafgaande en de daaropvolgende prestatie zijn vermeld. Deze moet, samen met de vordering voor taxatie en betaling, aan de vorderende magistraat worden aangeboden. De timesheet dient o.a. te vermelden: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

datum van prestatie; verplaatsing (plaats tot plaats + km-vermelding) plaats van prestatie; uur aankomst = begin van wachttijd uur begin prestatie uur einde prestatie

gebruik van één uniform computersysteem, raadpleegbaar door alle entiteiten, waarin ontvangst en taxatie en betaling der ereloonstaten wordt vermeld.

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

18

.be


de wachttijd beperken tot een te bepalen maximum.

magistraten, vooral zittingsmagistraten, sensibiliseren mits circulaire en/of via opname in het KB en in het bijzonder via een professionele vorming.

Misbruik van de tarieven door staatsbedienden Het KB voorziet in een lager tarief voor staatsbedienden die tijdens hun diensturen worden opgeroepen om te tolken. Deze staatsbedienden “vergeten” vaak dat zij tijdens hun werkuren presteren en rekenen de volle prijs aan en/of beweren dat zij buiten hun diensturen hebben gepresteerd. Momenteel is daarop geen controle mogelijk. Een mogelijke oplossing zou er in kunnen bestaan om het lager tarief voor staatsbedienden af te schaffen. Wanneer zij presteren tijdens de diensturen ontvangen zij geen bijkomende vergoeding. Indien zij presteren buiten hun staatsdiensturen, zouden zij recht moeten hebben op het gewone tarief. Zij zouden wel moeten verplicht worden een schriftelijk bewijs voor te leggen van hun dienstoverste dat zij op het moment van de prestatie niet aan het werk waren.

Verjaring Eenduidigheid over een strikte toepassing van de verjaringstermijn voor de indiening van ereloonstaten. Het door de Raad van State vernietigde KB van 27 april 2007 houdende het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken voorzag geen specifieke verjaring, zodat hierdoor de verjaring van 5 jaar van toepassing werd. Door de vernietiging van voornoemd KB van 27 april 2007 is het oude Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken, meer bepaald het KB van 28 december 1950, nog steeds van toepassing en de daarin in het artikel 86 voorziene korte verjaringstermijn. Het art. 86 van voornoemd KB van 28 december 1950 bepaalt:

“De memories die niet werden aangeboden binnen zes maanden na het verstrijken van het jaar waarin de kosten werden gemaakt, zijn verjaard. De Minister van justitie of de door hem gemachtigde ambtenaar kan partijen ontheffen van het verval.” De door het KB van 27 april 2007 voorziene verjaringstermijn van 5 jaren is véél te lang. Sommige tolken en vertalers wachten om fiscale redenen soms jaren met de indiening van hun staten: dit is enerzijds niet meer controleerbaar, maar anderzijds zijn zo de nodige budgetten niet meer te voorspellen. Wanneer een ereloonstaat vele maanden of jaren later toekomt, is het dossier al naar het Hof van Beroep of gearchiveerd, wat controle in de praktijk onmogelijk

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

19

.be


maakt. Bovendien worden de tarieven jaarlijks geïndexeerd, zodat dit gepaard gaat met onnodig tijdsverlies om de oudere tarieven steeds terug na te trekken.

Misbruiken via VZW’s VZW’s dienen geen aangifte te doen van inkomsten. Sommige tolken laten de prestaties op de rekening van een of “hun” VZW betalen. Hieraan zou kunnen verholpen worden door enkel te betalen op een particuliere rekening of diens vennootschap (mét winstoogmerk). Meer controle op deskundigen en expertises, in het bijzonder op de na te leven termijn en kwaliteit van de verslagen. Tijdens de sensibiliseringsvergaderingen werd tevens accent gelegd op een exacte formulering van de vordering (eventueel in samenspraak met het NICC, dat verschillende studies heeft gemaakt over de strafrechtelijke expertise). Ook werd er benadrukt dat de ereloonstaat dient te worden gecontroleerd naar zijn juistheid. De verschillende gronden om te beslissen tot de vermindering van een ereloonstaat werden tijdens de sensibiliseringsvergaderingen belicht. Vermijden dat niet begrootte facturen aan het dossier worden gevoegd. De praktijk leert dat eens een zaak is gedagvaard men gewoon niet begrootte facturen vooraan in het dossier steekt. Deze niet begrootte en niet geklasseerde facturen kunnen o.a. voor heel wat moeilijkheden zorgen en een groot tijdsverlies betekenen voor het griffie- en parketpersoneel om deze terug te vinden wanneer om betaling wordt verzocht. 5.3. Een voorbijgestreefde en overbodig kosten scheppende wetgeving Vanaf december 2008 blijft het wachten betreffende gerechtskosten in strafzaken.

op

de

nieuwe

reglementering

Thans dient er geput te worden uit volgende regelgeving: ¾

De Wet van 27 december 2006 Definitie gerechtskosten in strafzaken Rol van de magistraat (verificatie en taxatie) Betalingsprocedure Behandeling bij de Commissie Gerechtskosten

¾

Het KB van 28 december 1950 Na de vernietiging door de Raad van State van het KB van 27 april 2007 is het bij KB d.d. 28 december 1950 voorziene Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken opnieuw van toepassing

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

20

.be


¾

De Ministeriële Omzendbrief nummer 131 Heeft betrekking op de tarieven van de honoraria in strafzaken

Overbodige kosten scheppende wetgeving. Bijvoorbeeld art. 9bis van de Wet van 29 juni 1964 op de opschorting, uitstel en probatie dat de rechter ten gronde verplicht om in bepaalde zedenzaken met minderjarigen als slachtoffer, alvorens probatievoorwaarden op te leggen, het advies in te winnen van een gespecialiseerde dienst. In vele van die zaken is de rechter ten gronde deskundig genoeg om, zonder een dergelijk verslag, passende probatievoorwaarden op te leggen. Dergelijke verplichting is dan ook tijdrovend en kostelijk (heel wat pro forma verslagen), temeer waar nodig en/of nuttig er in ieder geval om een deskundig advies zal worden gevraagd, hetzij tijdens het onderzoek, hetzij tijdens de procedure ten gronde. Kosten door de FOD Justitie gedragen in niet penale zaken. Enkele voorbeelden: -

Waarom dient de FOD Justitie de lijkschouwingen te betalen in niet penale zaken (het bepalen van de doodsoorzaak van een jonge voetballer (sportman) kan uiteraard belangrijk zijn voor de familie, doch heeft doorgaans geen enkel penaal aspect);

-

Het traceren van minderjarigen via gsm: waarom kunnen de telecomoperatoren dit niet gratis doen (vorm van dienstverlening)?

Meer gebruik maken van videoconferenties. Dit kan een positieve invloed hebben op het aantal rogatoire opdrachten naar het buitenland en aldus kostenbesparend zijn. De rol van de gerechtsdeurwaarders in strafzaken dient opnieuw te worden bekeken; rekening houdende met de elektronische evolutie dient men zich de vraag te stellen of de tussenkomst van gerechtsdeurwaarders in strafzaken niet dient beperkt te worden; de post ‘gerechtsdeurwaarders’ bekleedt de derde plaats in de top van de gerechtskosten in strafzaken. Het belang van een deskundigenverslag.

duidelijke

wetgeving

op

de

deskundigen

en

het

De kwaliteit van een deskundige wordt soms in vraag gesteld. Er zijn geen criteria of procedures om de deskundigheid van een gerechtelijke deskundige op een objectieve manier te bepalen. Dit maakt dat niet steeds de juiste personen belast worden met het uitvoeren van een deskundig onderzoek in strafzaken, met soms desastreuze gevolgen en zinloze kosten. De eisen waaraan de deskundigen en deskundigenverslagen moeten beantwoorden dienen wettelijk te worden bepaald.

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

21

.be


Een aangepaste reglementering specifiek met betrekking tot tolken/vertalers. Hierbij kan ook worden verwezen naar een onnodig en zelfs ongerechtvaardigd verschil in vergoeding naargelang de taal, wat leidt tot merkwaardige situaties: tolken die “gewonere” talen beheersen (zoals Nederlands, Frans, Engels, Spaans, Italiaans) hebben meestal een diploma, terwijl tolken voor “specialere” talen vaak geen diploma hebben met enerzijds een verschil in kwaliteit tot gevolg doch met anderzijds een veel hogere verloning, gezien andere en veel hogere tarieven worden voorzien naargelang taalgroepen. 5.4. Een ondoorzichtig recuperatiesysteem Er is geen zicht op de recuperatie van de gerechtskosten en een gebrek aan duidelijke cijfers: -

Wat doet men met de beslissing tot verbeurdverklaring?

-

Worden de gerechtskosten ingevorderd?

-

Welke zijn de inkomsten?

-

Wat brengt dit voor Justitie en aan de schatkist op?

-

Waarom geen terugvloeiing naar Justitie (o.a. geïnde boetes)?

-

Te veel verjaringen van dossiers met een belangrijk budgettaire impact

-

Geen dialoog tussen de FOD Financiën, belast met de recuperatie, en de rechterlijke orde

Door een gebrekkige follow-up ontloopt de staat miljoenen aan inkomsten. Kan men op die wijze verder gaan?

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

22

.be


6. CONCLUSIES

De laatste jaren zijn de gerechtskosten aanzienlijk gestegen, zelfs geëxplodeerd. Hoewel een eerste lezing van de cijfers van 2009 op een vermindering van de uitgaven kan doen hopen, zal men al gauw teleurgesteld zijn gelet op het aanzienlijke aantal onbetaalde facturen. De stijging blijft dan ook actueel en is des te meer zorgwekkend omdat wij ons in een periode van bezuinigingen en besparingen bevinden. De Commissie wil enkele reflecties voor de toekomst delen en denkpistes voorstellen als conclusies bij dit verslag.

Wat te doen en hoe? Een grootscheeps gezamenlijk optreden lijkt aangewezen: het initiatief ligt bij de administratie en vooral bij de rechterlijke orde. Het optreden moet gericht zijn op drie delen, zoals een triptiek: het centrale optreden is gericht op de magistraten die een onderzoeksmaatregel opleggen, het tweede optreden betreft de – administratieve, boekhoudkundige en gerechtelijke – processen en het derde optreden is gericht op de overige actoren van Justitie. De individuele handeling van de magistraat gaat vooraf aan het financieel beheer van de gerechtskosten. Hoewel de magistraat zijn opdracht moet kunnen vervullen zonder de beschikbaarheid van de kredieten te moeten controleren, blijkt evenwel dat hij bewust moet worden gemaakt van het thema van de gerechtskosten, aangezien dit thema bijdraagt tot de coherentie van de justitiële strafrechtelijke keten. Deze noodzaak kan de vrijheid voor het opleggen van onderzoeksmaatregelen van de rechter of de procureur, die door de Grondwet wordt gegarandeerd, uiteraard niet ter discussie stellen. De keuze van een maatregel, bijvoorbeeld een deskundigenonderzoek, vormt immers de kern van de rechterlijke beslissing, die op haar beurt de kern vormt van de onafhankelijkheid van de rechterlijke macht. Het is aangewezen dat de bewustmaking ook gepaard gaat met informatie over de processen en handelswijzen. De materie omvat echter een zeer grote verscheidenheid aan handelingen en maatregelen, wat tot complexiteit leidt. De onderlinge uitwisseling en gebruik van goede praktijken is dus bijzonder aangewezen, te meer omdat ze kunnen leiden tot besparingen zonder de kwaliteit van rechterlijke beslissingen in het gedrang te brengen. De tweede actie heeft betrekking op administratieve en gerechtelijke processen. Hoe kunnen de thans geldende processen worden verbeterd, hoe kunnen ze doeltreffender worden gemaakt? In welke middelen moet worden voorzien om de magistraten die de maatregelen opleggen de nodige ondersteuning te bieden? Een dergelijk project wordt uitgevoerd door de doorlichting van de gebruikte processen, het identificeren van de zwakke en sterke punten, de schaduwzones, in het kort: welke verbeteringen kunnen worden aangebracht?

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

23

.be


De nieuwe processen moeten op zijn minst de zichtbaarheid en traceerbaarheid van de opdrachten waarborgen. In dit kader blijkt een computerprogramma een wezenlijk element waarmee het mogelijk is de afwerking van de verbintenissen te volgen, te allen tijde de staat van de bestellingen te kennen, over statistieken te beschikken, ja zelfs de gemiddelde kosten per handeling of per procedure te berekenen. De verhouding tussen kosten en ingezette middelen wordt een realiteit voor de magistraat, die dankzij een dergelijk hulpmiddel zijn interne beheersing op het stuk van beheer kan versterken. Kortom, een intern, doeltreffend controlemiddel moet uitgewerkt worden, teneinde elke onrechtmatige betaling te vermijden. De derde uit te voeren actie is gericht op de andere actoren van Justitie, zij die een dienst verrichten op vraag van een magistraat. Hoe kwaliteit en prijs verzoenen, hoe de juiste prijs ten voordele van de deskundigen bepalen? Het ideale antwoord voor de rechterlijke orde ligt a priori in een tarifering, een formule die voordelen biedt, zoals de raming van de kosten vooraf. Deze tarifering kent ook grenzen zoals een verlaging van de kwaliteit verbonden aan een ontoereikende tarifering of het niet in acht nemen van het tarief om uitzonderlijke redenen, of nog aan de overschatting van het aantal uren gewijd aan de verwezenlijking van de dienst. De mededinging van dienstverleners kan ook worden onderzocht, net als het groeperen van de bestellingen teneinde een betere prijs in de wacht te slepen 1 . Dit verdient ongetwijfeld een grondige studie, die misschien ge誰nspireerd kan worden op de handelwijzen die gelden in de sociale zekerheid. Deze laatste vertoont immers veel overeenkomsten met justitie (onafhankelijkheid van de magistraten die de maatregelen opleggen, veel tussenkomende dienstverleners, kwaliteit van het deskundigenonderzoek, inspanningsverbintenis, strenge begroting, etc.)

Zal de te leveren inspanning op het stuk van beheer de rechterlijke functie veranderen? Deze vraag komt vaak terug tijdens discussies. Veranderen de eisen inzake goed beheer de rol van de magistraten en van hun medewerkers? Wordt de magistraat een manager die de hoeder van de staatsgelden moet zijn en die om die reden een optimaal beheer ervan moet verzekeren? Of is hij eenvoudigweg een autoriteit die tracht te zorgen voor een goed gebruik van de kredieten. Deze vragen verdienen te worden behandeld binnen de instanties van de Rechterlijke Orde die zich deze vragen eigen moeten maken en een antwoord moeten geven, rekening houdend met alle aspecten van de vraagstelling. De vraag is niet eenvoudig, want ze zet veel aspecten die nauw verbonden zijn met de onafhankelijkheid van de magistratuur op het spel. De bakens bestaan evenwel al en sturen de denkoefening.

1

De regering heeft dit spoor gekozen tijdens de ministerraad van 9 november 2007 inzake DNA-analyses (pt. B4) . Ze heeft een ad hoc-werkgroep opgedragen op zijn minst drie vragen te onderzoeken: hoe het volume van DNA-analyses verhogen, hoe de aanvragen centraliseren en te onderzoeken of het wenselijk is een beroep te doen op overheidsopdrachten voor de toewijzing van de analyses. Jammer genoeg zijn de besluiten van de werkgroep niet meegedeeld aan de rechterlijke orde.

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

24

.be


Is het allereerst niet nuttig de vraagstelling te beginnen door een onderscheid te maken tussen de magistratuur en het personeel van de Rechterlijke Orde dat haar terzijde staat? Bovendien is de rol van de FOD Justitie essentieel in het huidige beheersmodel. Tussen deze laatste en de medewerkers van de griffies en parketten is een sterke samenwerking wenselijk. Nieuwe beheersinstrumenten moeten worden uitgewerkt – de verantwoordelijkheid voor dit initiatief ligt bij de FOD Justitie – en in dit kader moet de rol van alle partijen verder uitgewerkt worden. Ander belangrijk baken: de bestaande wettelijke voorschriften en inzonderheid artikel 3 van de programmawet (II) van 27 december 20062 die de verantwoordelijkheid van de magistraat vaststelt inzake het voorschrijven van een prestatie, de controle van de kwaliteit van de prestatie en de gelijkvormigheid met de vraag en de uiteindelijke belasting. Anders gesteld, moet de rechter of de procureur dus: - beslissen over de opportuniteit van de maatregel, de draagwijdte van de opdracht vastleggen en de termijn bepalen; - de kwaliteit van de prestatie controleren; - de gelijkvormigheid met de tarifering controleren; - de onkostenstaat begroten, ja zelfs verminderen bij vertraging bij de aflevering, bij slechte uitvoering of bij overdreven facturering. Om deze opdracht te vervullen, kan hij natuurlijk rekenen op het personeel dat hem terzijde staat en dat alle voorbereidende handelingen voor de uiteindelijke beslissing uitvoert. Deze laatste ligt bij een enkele magistraat en wordt verwezenlijkt door plaatsing van de handtekening. Moet men verder gaan? Er moet worden herhaald dat het antwoord in de eerste plaats bij de magistratuur ligt; zij moet zich uitspreken over haar plaats en rol in de strafrechtelijke keten. Maar ook de inhoud en de grenzen van de functie bepalen, kortom het uitwerken van een functiebeschrijving. Het is door het omschrijven van deze wezenlijke elementen dat de nieuwe processen kunnen worden uitgewerkt en vervolgens ter goedkeuring aan de minister kunnen worden voorgelegd. Het voorbereidend werk binnen de Rechterlijke Orde is dus belangrijk en vereist een sterke samenwerking tussen de verschillende representatieve instanties.

Strafrechtelijk beleid en gerechtskosten. Zoals wordt bepaald in het Gerechtelijk Wetboek 3 , bepaalt de minister van Justitie de richtlijnen van het strafrechtelijk beleid (…) na het advies van het College van procureurs-generaal ingewonnen te hebben. Het college beslist

2

“De vorderende magistraat geeft opdracht aan de dienstverlenende persoon, legt de draagwijdte ervan vast en bepaalt de termijn waarbinnen zij moet worden voltooid. Na uitvoering van de opdracht controleert de vorderende magistraat de kwaliteit van de verleende dienst en de gelijkvormigheid ervan met de tarifering en stelt de onkostenstaat vast. Inzonderheid bij vertraging in de uitvoering van de opdracht door de dienstverlenende persoon, bij slechte uitvoering of bij overdreven facturering, welke de aard van de opdracht ook moge zijn, kan de magistraat de onkostenstaat verminderen bij een met redenen omklede beslissing.” 3 Artikelen 143 bis, ter en quater

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

25

.be


echter over alle nuttige maatregelen met het oog op de coherente uitwerking en coördinatie van het strafrechtelijk beleid bepaald door de ministeriële richtlijnen. Inzake gerechtskosten heeft het college een omzendbrief, COL 13/2007, goedgekeurd, die tegelijkertijd de toelichting bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 4 en de aanbevelingen aan de magistraten bevat. Vergissingen voorbehouden is dit de enige omzendbrief over dit thema. De omzendbrieven die de prioriteiten inzake strafrechtelijk beleid vastleggen bevatten weinig of geen elementen over de budgettaire impact die zij kunnen hebben inzake gerechtskosten. Aan de beslissing om te vervolgen zijn echter kosten verbonden, denken we bijvoorbeeld alleen nog maar aan de kosten van dagvaarding en aan de tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder; het bepalen van een nultolerantie 5 , bijvoorbeeld, heeft een kostprijs. Het zou dan ook nuttig zijn om bij de goedkeuring van een omzendbrief een specifiek hoofdstuk te wijden aan de financiële gevolgen, een soort van test zoals die op het niveau van de regering reeds bestaat. Ieder dossier dat aan de ministerraad wordt voorgelegd, wordt onderworpen aan een administratieve en budgettaire controle (evaluatie van het budget dat nodig is voor de verwezenlijking van de maatregelen) of nog, de Kafka-test, dat wil zeggen, de test voor administratieve vereenvoudiging. Deze nieuwe oefening, opgelegd aan het College van procureurs-generaal en verbonden met de ontwikkeling van nieuwe beheersinstrumenten zoals een computerprogramma, maakt het op termijn mogelijk de kostprijs van de verschillende gevolgde beleidsmogelijkheden te berekenen. Dit zou een bijzonder interessant gegeven zijn voor de gerechtelijke en politieke overheden in het licht van het transparant maken van de reële werkingskosten van de strafrechtsbedeling. Verschillende relatief eenvoudige maatregelen maken het dus mogelijk een belangrijke indicator centraal te plaatsen in de rechterlijke beslissing: de financiële dimensie. Het is zeker niet de bedoeling de onafhankelijkheid van de magistraten op een of andere manier te begrenzen, maar hen mogelijkheid te bieden de verhouding tussen kosten en ingezette middelen van de voorgelegde dossiers te meten en vervolgens te beslissen met volledige kennis van zaken.

4

Ter herinnering, dit koninklijk besluit is vernietigd door de Raad van State. Het parket van Luik heeft een nultolerantie inzake geweld binnen het gezin bepaald, wat veronderstelt dat justitie de kosten van de huisvesting van de dader op zich neemt.

5

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 1

26

.be


GERECHTSKOSTEN IN STRAFZAKEN UITGAVEN 2009

DEEL 2

.be


INHOUDSOPGAVE

ALGEMEEN.........................................................................................................4 EVOLUTIE VAN DE BETALING VAN DE BELANGRIJKSTE UITGAVENPOSTEN VAN 2008.....5 EERSTE GROEP ..................................................................................................... 5 TWEEDE GROEP .................................................................................................... 7 DERDE GROEP ..................................................................................................... 8 OVERZICHT VAN DE GERECHTSKOSTEN PER RESSORT .............................................9 1. RESSORT ANTWERPEN ................................................................................... 10 1.1. TOTAAL VAN DE TIEN UITGAVENPOSTEN ................................................................ 10 1.2. GENEESKUNDIGE ONDERZOEK VAN ZIEKEN EN GEKWETSTEN......................................... 11 1.3. VERKEERSONDERZOEK ................................................................................... 13 1.4. RECHTSBIJSTAND EN JURIDISCHE BIJSTAND ........................................................... 15 1.5. TOXICOLOGIE .............................................................................................. 20 1.6. BOEKHOUDKUNDIG ONDERZOEK......................................................................... 22 1.7. ONDERZOEK VAN GEESTESZIEKEN ...................................................................... 24 1.8. STALLINGS- EN TAKELKOSTEN ........................................................................... 26 1.9. GENETISCH ONDERZOEK ................................................................................. 30 1.10. GERECHTSDEURWAARDERS............................................................................. 32 1.11. TOLKEN EN VERTALERS ................................................................................. 34 2. RESSORT BRUSSEL ....................................................................................... 39 2.1. TOTAAL VAN DE TIEN UITGAVENPOSTEN ................................................................ 39 2.2. GENEESKUNDIGE ONDERZOEKEN VAN ZIEKEN EN GEKWETSTEN...................................... 40 2.3. VERKEERSONDERZOEK ................................................................................... 42 2.4. RECHTSBIJSTAND EN JURIDISCHE BIJSTAND ........................................................... 44 2.5. TOXICOLOGIE .............................................................................................. 49 2.6. BOEKHOUDKUNDIG ONDERZOEK......................................................................... 51 2.7. ONDERZOEK VAN GEESTESZIEKEN ...................................................................... 53 2.8. STALLINGS- EN TAKELKOSTEN ........................................................................... 55 2.9. GENETISCH ONDERZOEK ................................................................................. 60 2.10. GERECHTSDEURWAARDERS............................................................................. 62 2.11. TOLKEN EN VERTALERS ................................................................................. 64 3. RESSORT GENT............................................................................................. 69 3.1. TOTAAL VAN DE TIEN UITGAVENPOSTEN ................................................................ 69 3.2. GENEESKUNDIGE ONDERZOEKEN VAN ZIEKEN EN GEKWETSTEN...................................... 70 3.3. VERKEERSONDERZOEK ................................................................................... 72 3.4. RECHTSBIJSTAND EN JURIDISCHE BIJSTAND ........................................................... 74 3.5. TOXICOLOGIE .............................................................................................. 78 3.6. BOEKHOUDKUNDIG ONDERZOEK......................................................................... 80 3.7. ONDERZOEK VAN GEESTESZIEKEN ...................................................................... 82 3.8. STALLINGS- EN TAKELKOSTEN ........................................................................... 84 3.9. GENETISCH ONDERZOEK ................................................................................. 88 3.10. GERECHTSDEURWAARDERS............................................................................. 90 3.11. TOLKEN EN VERTALERS ................................................................................. 92 4. RESSORT LUIK.............................................................................................. 96 4.1. TOTAAL VAN DE TIEN UITGAVENPOSTEN ................................................................ 96 4.2. GENEESKUNDIGE ONDERZOEKEN VAN ZIEKEN EN GEKWETSTEN...................................... 97 4.3. VERKEERSONDERZOEK ................................................................................... 99 4.4. RECHTSBIJSTAND EN JURIDISCHE BIJSTAND ......................................................... 101

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

2

.be


4.5. TOXICOLOGIE ............................................................................................ 4.6. BOEKHOUDKUNDIG ONDERZOEK....................................................................... 4.7. ONDERZOEK VAN GEESTESZIEKEN .................................................................... 4.8. STALLINGS- EN TAKELKOSTEN ......................................................................... 4.9. GENETISCH ONDERZOEK ............................................................................... 4.10. GERECHTSDEURWAARDERS........................................................................... 4.11. TOLKEN EN VERTALERS ...............................................................................

106 108 110 112 118 120 122

5. RESSORT BERGEN....................................................................................... 127 5.1. TOTAAL VAN DE TIEN UITGAVENPOSTEN .............................................................. 5.2. GENEESKUNDIGE ONDERZOEKEN VAN ZIEKEN EN GEKWETSTEN.................................... 5.3. VERKEERSONDERZOEK ................................................................................. 5.4. RECHTSBIJSTAND EN JURIDISCHE BIJSTAND ......................................................... 5.5. TOXICOLOGIE ............................................................................................ 5.6. BOEKHOUDKUNDIG ONDERZOEK....................................................................... 5.7. ONDERZOEK VAN GEESTESZIEKEN .................................................................... 5.8. STALLINGS- EN TAKELKOSTEN ......................................................................... 5.9. GENETISCH ONDERZOEK ............................................................................... 5.10. GERECHTSDEURWAARDERS........................................................................... 5.11. TOLKEN EN VERTALERS ...............................................................................

127 128 130 132 136 138 140 142 147 149 151

BIJLAGEN ...................................................................................................... 156

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

3

.be


ALGEMEEN

Fig. alg. 1 - Evolutie gerechtskosten (2000 - 2009) 120.000.000 100.000.000

courante â‚Ź

80.000.000 60.000.000 40.000.000 20.000.000 0 2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Fig. alg. 2 - Verdeling van de 11 belangrijkste uitgavenposten

25% 17%

25%

10% 6%

4%

2% 4%

3%

2%

2%

Geneeskundig onderzoek van zieken en gekwetsten Verkeersonderzoek Rechtsbijstand en juridische bijstand Toxicologie Boekhoudkundig onderzoek Onderzoek van geesteszieken Stallings- en takelkosten Genetisch onderzoek Gerechtsdeurwaarders Telefonie Tolken en vertalers

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

4

.be


EVOLUTIE VAN DE BETALING VAN DE BELANGRIJKSTE UITGAVENPOSTEN VAN 2008

Eerste groep

Jaar

2005 2006 2007 2008 2009

Geneeskundige onderzoeken zieken en gekwetsten

Verkeersonderzoek

Rechtsbijstand juridische bijstand

Toxicologie

Boekhoudkundig onderzoek

2.074.679 2.305.988 1.544.255 2.858.216 3.669.636 2.050.585 2.086.681 1.967.049 2.657.531 2.742.747 2.101.758 2.253.234 2.286.531 3.219.423 3.275.875 2.037.453 1.949.784 2.428.374 3.320.885 2.678.762 1.823.852 1.743.974 2.521.617 3.220.968 1.858.116 Tab. alg. 1 - Evolutie betalingen posten eerste groep (2005-2009)

Fig. alg. 3 - Evolutie betalingen posten eerste groep (2005-2009) 4.000.000

courante â‚Ź

3.500.000 3.000.000

Geneeskundige onderzoeken zieken en gekwetsten

2.500.000

Verkeersonderzoek Rechtsbijstand juridische bijstand

2.000.000 1.500.000

Toxicologie

1.000.000

Boekhoudkundig onderzoek

500.000 0 2005

2006 2006

2007

Gerechtskosten in strafzaken

2007 2008

2008 2009

Deel 2

2009

5

.be


Om een globaal overzicht te hebben van de post juridische bijstand, moeten nog de bedragen worden toegevoegd van het activiteitenprogramma 12.56.01, die de eerstelijns rechtshulp omvatten verleend door de arrondissementele commissies rechtshulp, de vergoeding van de advocaten belast met de juridische bijstand en de kosten voor de organisatie van de bureaus voor de juridische bijstand. De aandacht van de lezer wordt gevraagd met betrekking tot het bijzondere van deze tabel: de weergegeven cijfers komen uit de budgettaire documenten die in de parlementaire annalen zijn gepubliceerd en worden weergegeven in duizendste euro. Alle andere bedragen, die in de verschillenden tabellen zijn opgenomen, betreffen de effectieve uitgaven uitgedrukt in gangbare euro.

Jaar 2005 2006 2007 2008 2009

Eerstelijns juridische bijstand 1.552 1.576 1.600 1.661 1.694

Vergoeding van de advocaten 36.635 43.784 44.441 52.641 54.220

Werkingskosten / 3.550 3.603 4.268 4.396

Tab. alg. 2 – Evolutie activiteitenprogramma “Juridische bijstand� (2005-2009) in duizendste euro

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

6

.be


Tweede groep

Jaar

2005 2006 2007 2008 2009

Onderzoek geesteszieken

Stallings- en takelkosten

Genetisch onderzoek

3.033.456 6.631.394 8.169.100 3.045.484 4.764.132 7.815.272 3.463.395 4.471.654 8.195.384 3.168.358 4.865.668 8.998.395 2.923.650 4.312.150 7.688.144 Tab. alg. 3 - Evolutie betalingen posten tweede groep (2005-2009)

Fig. alg. 4 : Evolutie betalingen posten tweede groep (2005-2009)

10.000.000 9.000.000 8.000.000 courante â‚Ź

7.000.000 Onderzoek geesteszieken

6.000.000

Stallings- en takelkosten

5.000.000

Genetisch onderzoek

4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

2008

Deel 2

2009

7

.be


Derde groep

Jaar

2005 2006 2007 2008 2009

Gerechtsdeurwaarders

Telefonie

Vertalers en tolken

7.333.190 14.584.708 13.042.422 7.156.385 8.039.425 15.659.717 10.368.780 13.622.154 15.734.338 14.018.471 21.272.308 18.245.209 13.017.741 18.427.828 17.772.730 Tab. alg. 4 - Evolutie betalingen posten derde groep (2005-2009)

Fig. alg. 5: Evolutie betalingen posten derde groep (2005-2009) 25.000.000

courante â‚Ź

20.000.000 Gerechtsdeurwaarders

15.000.000

Telefonie 10.000.000

Vertalers en tolken

5.000.000

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

8

.be


OVERZICHT VAN DE GERECHTSKOSTEN PER RESSORT


1. RESSORT ANTWERPEN

1.1. Totaal van de tien uitgavenposten

Ressort

2005

2006

2007

2008

2009

Antwerpen

13.724.002

12.174.153

13.424.744

15.524.704

14.419.296

Tab. 1 - Totaal van de tien uitgavenposten voor het ressort "Antwerpen" - 2005-2009

Fig. 1 : Evolutie van het totaal van de tien uitgavenposten voor het ressort "Antwerpen" - 2005-2009 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

10

.be


1.2. Geneeskundige onderzoek van zieken en gekwetsten

Ressort

2005

Antwerpen

2006

427.540

2007

361.982

2008

344.667

400.850

2009 327.333

Tab. 2 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Antwerpen voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten" - 2005-2009

Fig. 2 - Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten" - 2005-2009 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

11

.be


Arrondissement Antwerpen

2005

2006

2007

2008

2009

207.759

180.219

149.602

182.363

Hasselt

81.371

71.336

71.942

48.599

134.841 60.096

Mechelen

32.002

24.872

36.048

63.939

18.650

Tongeren

41.310

28.404

29.265

29.142

35.492

Turnhout

65.098

57.151

57.810

76.807

78.253

Tab. 3 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten" - 2005-2009

Fig. 3: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten" - Antwerpen 2005-2009 250.000

200.000 Antwerpen 150.000

Hasselt Mechelen Tongeren

100.000

Turnhout 50.000

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

12

.be


1.3. Verkeersonderzoek

Ressort

2005

Antwerpen

2006

328.749

2007

314.842

259.702

2008

2009

274.047

213.444

Tab. 4 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Antwerpen voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" - 2005-2009

Fig. 4: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" Ressort Antwerpen 2005-2009 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

13

2009

.be


Arrondissement Antwerpen

2005

2006

2007

2008

2009

128.542

121.769

59.111

74.184

63.335

Hasselt

63.378

45.565

45.035

61.507

34.746

Mechelen

49.940

58.017

71.698

74.225

68.200

Tongeren

45.784

47.651

58.926

40.056

38.783

Turnhout

41.106

41.839

24.934

24.074

8.379

Tab. 5 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" - 2005-2009

Fig. 5: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" Antwerpen 2005-2009 140.000 120.000 100.000

Antwerpen Hasselt

80.000

Mechelen 60.000

Tongeren Turnhout

40.000 20.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

14

.be


1.4. Rechtsbijstand en juridische bijstand

Ressort

2005

Antwerpen

2006

270.666

2007

329.365

375.853

2008 434.473

2009 381.304

Tab. 6 - Evolutie van de totale uitgaven voor het ressort Antwerpen voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 6: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Ressort Antwerpen 2005-2009 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

15

2009

.be


Arrondissement Antwerpen

2005

2006

2007

2008

2009

104.055

161.915

190.354

231.924

Hasselt

62.011

39.622

42.232

68.399

181.223 56.219

Mechelen

21.173

30.882

37.471

54.928

68.316

Tongeren

32.498

46.492

61.625

30.886

31.591

Turnhout

50.929

50.455

44.171

48.336

43.956

Tab. 7 - Verdeling en evolutie van de totale uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 7: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Antwerpen 2005-2009 250.000

200.000 Antwerpen 150.000

Hasselt Mechelen Tongeren

100.000

Turnhout 50.000

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

16

.be


Ressort

2005

Antwerpen

2006

268.769

2007

327.801

2008

374.076

2009

430.794

379.882

Tab. 8 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Antwerpen betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 8: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - ressort Antwerpen 2005-2009 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

17

2009

.be


Arrondissement

2005

Antwerpen

2006

2007

2008

2009

104.055

161.915

190.354

231.924

Hasselt

60.114

39.622

42.232

67.303

56.219

Mechelen

21.173

29.318

37.471

54.928

68.316

Tongeren

32.498

46.492

61.625

28.305

31.591

50.929

50.455

42.394

48.334

43.956

Turnhout

179.801

Tab. 9 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 9: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Antwerpen 2005-2009 250.000

200.000 Antwerpen 150.000

Hasselt Mechelen Tongeren

100.000

Turnhout 50.000

0 2005

2006

2007

2008

2009

Fig. 10: Verdeling van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Antwerpen 2009

47,33% Antwerpen Hasselt Mechelen 14,80%

Tongeren Turnhout

11,57% 8,32%

Gerechtskosten in strafzaken

17,98%

Deel 2

18

.be


Ressort

2005

Antwerpen

2006

1.896,75

2007

1.564,00

2008

1.777,80

2009

3.679,31

1.422,42

Tab. 10 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Antwerpen betaald door de FOD Justitie voor de uitgavepost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Arrondissement Antwerpen

2005

2006

2007

2008

2009

0,00

0,00

0,00

0,00

1.422,42

1.896,75

0,00

0,00

1.096,60

0,00

Mechelen

0,00

1.564,00

0,00

0,00

0,00

Tongeren

0,00

0,00

0,00

2.581,21

0,00

Turnhout

0,00

0,00

1.777,80

1,50

0,00

Hasselt

Tab. 11 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de FOD Justitie voor de uitgavepost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

19

.be


1.5. Toxicologie

Ressort

2005

Antwerpen

2006

817.049

2007

618.677

796.505

2008

2009

930.444

934.640

Tab. 12 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Antwerpen voor de uitgavenpost "Toxicologie" - 2005-2009

Fig. 11: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Toxicologie" Ressort Antwerpen 2005-2009 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

20

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Antwerpen

270.732

256.463

292.128

333.681

352.098

Hasselt

105.588

60.549

107.389

135.746

115.526

Mechelen

101.757

93.170

97.334

159.134

118.839

Tongeren

94.676

68.333

114.502

110.645

118.462

Turnhout

244.296

140.162

185.152

191.239

229.716

Tab. 13 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Toxicologie" - 2005-2009

Fig. 12: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Toxicologie" Antwerpen 2005-2009 400.000 350.000 300.000 Antwerpen

250.000

Hasselt

200.000

Mechelen Tongeren

150.000

Turnhout 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

21

.be


1.6. Boekhoudkundig onderzoek

Ressort

2005

Antwerpen

2006

924.637

2007

616.862

553.822

2008

2009

545.682

246.816

Tab. 14 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Antwerpen voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - 2005-2009

Fig. 13: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - Ressort Antwerpen 2005-2009 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

22

2009

.be


Arrondissement Antwerpen

2005

2006

2007

2008

2009

798.881

371.876

362.583

403.809

Hasselt

12.555

33.057

10.715

0

69.448 0

Mechelen

32.701

70.432

54.330

35.790

48.001

Tongeren

15.328

74.877

62.730

26.429

72.941

Turnhout

65.172

66.620

63.464

79.654

56.425

Tab. 15 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - 2005-2009

Fig. 14: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - 2005-2009 900.000 800.000 700.000 Antwerpen

600.000

Hasselt

500.000

Mechelen

400.000

Tongeren

300.000

Turnhout

200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

23

.be


1.7. Onderzoek van geesteszieken

Ressort

2005

Antwerpen

2006

487.263

2007

428.837

560.956

2008

2009

572.520

487.107

Tab. 16 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Antwerpen voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - 2005-2009

Fig. 15: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - Ressort Antwerpen 2005-2009 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

24

2009

.be


Arrondissement Antwerpen

2005

2006

2007

2008

2009

270.592

270.564

335.454

354.468

Hasselt

33.111

21.399

26.665

34.828

315.673 28.414

Mechelen

80.357

71.298

80.086

89.345

63.633

Tongeren

43.624

36.880

54.606

41.257

51.616

Turnhout

59.579

28.695

64.146

52.622

27.770

Tab. 17 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - 2005-2009

Fig. 16: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - Antwerpen 2005-2009 400.000 350.000 300.000 Antwerpen

250.000

Hasselt

200.000

Mechelen Tongeren

150.000

Turnhout 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

25

.be


1.8. Stallings- en takelkosten

Ressort

2005

Antwerpen

2006

3.105.890

2007

2.255.512

2.210.535

2008 2.232.509

2009 1.971.989

Tab. 18 - Evolutie van de totale uitgaven voor het ressort Antwerpen voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2004-2008

Fig. 17: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - Ressort Antwerpen 2005-2009 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

26

2009

.be


Arrondissement Antwerpen

2005

2006

2007

2008

2009

1.824.015

1.045.753

1.263.432

1.049.979

729.582

Hasselt

281.850

188.785

179.690

171.414

173.970

Mechelen

191.107

179.016

88.688

94.230

86.059

Tongeren

510.999

581.347

403.356

621.612

669.850

Turnhout

297.919

260.611

275.370

295.275

312.529

Tab. 19 - Verdeling en evolutie van de totale uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2004-2008

Fig. 18: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - Antwerpen 2005-2009 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000

Antwerpen

1.200.000

Hasselt

1.000.000

Mechelen

800.000

Tongeren

600.000

Turnhout

400.000 200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

27

.be


Ressort

2005

Antwerpen

2006

3.057.946

2007

2.255.512

2.210.535

2008 2.226.420

2009 1.971.989

Tab. 20 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Antwerpen betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 19: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings en takelkosten" - Ressort Antwerpen 2005-2009 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

28

2009

.be


Arrondissement

2005

Antwerpen

2006

2007

2008

2009

1.824.015

1.045.753

1.263.432

1.049.979

729.582

Hasselt

281.850

188.785

179.690

171.414

173.970

Mechelen

191.107

179.016

88.688

94.230

86.059

Tongeren

510.999

581.347

403.356

615.522

669.850

249.975

260.611

275.370

295.275

312.529

Turnhout

Tab. 21 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 20: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - Antwerpen 2005-2009 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000

Antwerpen

1.200.000

Hasselt

1.000.000

Mechelen

800.000

Tongeren

600.000

Turnhout

400.000 200.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

Fig. 21: Verdeling van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - Antwerpen 2009

37,00% 8,82%

Antwerpen

4,36%

Hasselt Mechelen Tongeren Turnhout

15,85% 33,97%

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

29

.be


1.9. Genetisch onderzoek

Ressort

2005

Antwerpen

2006

1.902.158

2007

1.815.442

1.916.184

2008 2.417.569

2009 2.239.060

Tab. 22 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Antwerpen voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - 2005-2009

Fig. 22: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - 2005-2009 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

30

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Antwerpen

992.915

1.138.373

1.047.992

1.286.906

1.149.544

Hasselt

334.138

269.504

341.711

608.326

607.351

Mechelen

193.309

136.656

177.304

198.773

131.786

Tongeren

213.325

92.793

142.038

111.277

161.756

Turnhout

168.473

178.115

207.139

212.287

188.624

Tab. 23 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - 2005-2009

Fig. 23: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - Antwerpen 2005-2009 1.400.000 1.200.000 1.000.000

Antwerpen Hasselt

800.000

Mechelen 600.000

Tongeren Turnhout

400.000 200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

31

.be


1.10. Gerechtsdeurwaarders

Ressort

2005

Antwerpen

2006

2.073.574

2007

1.627.347

2.593.871

2008 3.313.306

2009 3.088.621

Tab. 24 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Antwerpen voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - 2005-2009

Fig. 24: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - Ressort Antwerpen 2005-2009 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

32

2009

.be


Arrondissement Antwerpen

2005

2006

2007

2008

2009

1.040.952

822.599

1.188.192

1.698.983

1.367.648

Hasselt

319.319

204.799

439.637

525.029

467.725

Mechelen

248.693

224.128

289.424

379.985

385.070

Tongeren

234.655

184.093

333.578

306.549

442.973

Turnhout

229.955

191.728

343.040

402.759

425.204

Tab. 25 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - 2005-2009

Fig. 25: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - Antwerpen 2005-2009 1.800.000 1.600.000 1.400.000 Antwerpen

1.200.000

Hasselt

1.000.000

Mechelen

800.000

Tongeren

600.000

Turnhout

400.000 200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

33

.be


1.11. Tolken en vertalers

Ressort

2005

Antwerpen

2006

3.386.477

2007

3.805.287

3.812.648

2008 4.403.303

2009 4.528.980

Tab. 26 - Evolutie van de totale uitgaven voor het ressort Antwerpen voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 26: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Ressort Antwerpen 2005-2009 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

34

2009

.be


Arrondissementen Antwerpen

2005

2006

2007

2008

2009

2.235.668

2.568.991

2.563.666

3.038.051

3.073.198

Hasselt

252.627

271.260

300.084

355.948

426.461

Mechelen

189.859

215.649

286.516

262.042

312.523

Tongeren

425.725

512.523

445.796

491.519

415.003

Turnhout

282.599

236.864

216.586

255.744

301.796

Tab. 27 - Verdeling en evolutie van de totale uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 27: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Antwerpen 2005-2009 3.500.000 3.000.000 2.500.000

Antwerpen Hasselt

2.000.000

Mechelen 1.500.000

Tongeren Turnhout

1.000.000 500.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

35

.be


Ressort

2005

Antwerpen

2006

3.363.334

2007

3.798.402

3.812.568

2008 4.369.964

2009 4.528.666

Tab. 28 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Antwerpen betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 28: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009 5.000.000 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

36

2009

.be


Arrondissement

2005

Antwerpen

2006

2007

2008

2009

2.235.549

2.568.991

2.563.666

3.011.240

3.072.883

Hasselt

252.174

271.260

300.084

355.948

426.461

Mechelen

189.859

215.649

286.516

262.042

312.523

Tongeren

425.375

505.638

445.715

484.991

415.003

Turnhout

260.377

236.864

216.586

255.744

301.796

Tab. 29 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 29: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Antwerpen 2005-2009 3.500.000 3.000.000 2.500.000

Antwerpen Hasselt

2.000.000

Mechelen 1.500.000

Tongeren Turnhout

1.000.000 500.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

Fig. 30: Verdeling van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Antwerpen 2009

67,86% Antwerpen Hasselt Mechelen Tongeren Turnhout 6,66%

6,90%

9,16%

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

9,42%

37

.be


Ressort

2005

Antwerpen

2006

23.143

2007 6.885

2008 81

2009

33.339

314

Tab. 30 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Antwerpen betaald door de FOD Justitie voor de uitgavepost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Antwerpen

119

0

0

26.811

314

Hasselt

453

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Tongeren

350

6.885

81

6.528

0

Turnhout

22.221

0

0

0

0

Mechelen

Tab. 31 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de FOD Justitie voor de uitgavepost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

38

.be


2. RESSORT BRUSSEL

2.1. Totaal van de tien uitgavenposten

Ressort

2005

2006

2007

2008

2009

Brussel

12.201.726

11.790.082

15.109.903

16.669.968

15.526.746

Tab. 32 - Totaal van de tien uitgavenposten voor het ressort Brussel - 2005-2009

Fig. 31 - Evolutie van het totaal van de tien uitgavenposten voor het ressort Brussel - 2005-2009 18.000.000 16.000.000 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

39

.be


2.2. Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten

Ressort

2005

Brussel

2006

587.566

2007

709.203

2008

604.837

2009

480.567

452.138

Tab. 33 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Brussel voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten" - 2005-2009

Fig. 32 - Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten" - Ressort Brussel 2005-2009 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

40

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brussel

463.476

555.287

425.622

287.029

Leuven

70.646

98.014

109.988

114.194

298.736 74.702

Nivelles

53.443

55.903

69.227

79.343

78.700

Tab. 34 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten" - 2005-2009

Fig. 33: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten" - Brussel 2005-2009 600.000 500.000 400.000 Brussel Leuven

300.000

Nivelles 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

41

.be


2.3. Verkeersonderzoek

Ressort

2005

Brussel

2006

272.364

2007

252.603

2008

353.941

298.828

2009 309.497

Tab. 35 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Brussel voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" - 2005-2009

Fig. 34: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" Ressort Brussel 2005-2009 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

42

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brussel

175.082

153.914

186.116

114.050

Leuven

85.144

86.015

122.167

109.099

132.095 91.944

Nivelles

12.137

12.673

45.658

75.678

85.458

Tab. 36 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" - 2005-2009

Fig. 35: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" Brussel 2005-2009 200.000 180.000 160.000 140.000 120.000

Brussel

100.000

Leuven

80.000

Nivelles

60.000 40.000 20.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

43

.be


2.4. Rechtsbijstand en juridische bijstand

Ressort

2005

Brussel

2006

298.877

2007

296.183

567.372

2008 408.176

2009 577.223

Tab. 37 - Evolutie van de totale uitgaven voor het ressort Brussel voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 36: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

44

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brussel

211.516

205.313

474.898

298.520

Leuven

35.687

32.204

40.780

32.670

361.804 35.129

Nivelles

51.674

58.666

51.693

76.985

180.290

Tab. 38 - Verdeling en evolutie van de totale uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 37: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Brussel 2005-2009 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000

Brussel

250.000

Leuven

200.000

Nivelles

150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

45

.be


Ressort

2005

Brussel

2006

281.670

2007

295.654

2008

399.198

2009

393.388

577.166

Tab. 39 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Brussel betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 38: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - ressort Brussel 2005-2009 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

46

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brussel

207.329

204.784

309.484

287.350

361.804

Leuven

32.674

32.204

38.021

32.670

35.072

41.667

58.666

51.693

73.367

180.290

Nivelles

Tab. 40 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 39: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Brussel 2005-2009 400.000 350.000 300.000 250.000

Brussel Leuven

200.000

Nivelles

150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

Fig. 40: Verdeling van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Brussel 2009

62,68%

Brussel Leuven Nivelles 6,08% 31,24%

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

47

.be


Ressort

2005

Brussel

2006

17.207

2007 529

2008

168.174

2009

14.788

58

Tab. 41 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Brussel betaald door de FOD Justitie voor de uitgavepost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brussel

4.187

529

165.415

11.170

0

Leuven

3.013

0

2.759

0

58

Nivelles

10.007

0

0

3.619

0

Tab. 42 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de FOD Justitie voor de uitgavepost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

48

.be


2.5. Toxicologie

Ressort

2005

Brussel

2006

463.270

2007

495.109

581.984

2008

2009

510.623

573.823

Tab. 43 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Brussel voor de uitgavenpost "Toxicologie" - 2005-2009

Fig. 41: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Toxicologie" Ressort Brussel 2005-2009 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

49

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brussel

337.068

345.590

427.352

308.502

417.482

Leuven

123.230

122.171

154.632

197.785

156.341

2.972

27.349

0

4.336

0

Nivelles

Tab. 44 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Toxicologie" - 2005-2009

Fig. 42: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Toxicologie" Brussel 2005-2009 450.000 400.000 350.000 300.000 Brussel

250.000

Leuven 200.000

Nivelles

150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

50

.be


2.6. Boekhoudkundig onderzoek

Ressort

2005

Brussel

2006

951.786

2007

557.159

715.569

2008

2009

581.292

294.629

Tab. 45 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Brussel voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - 2005-2009

Fig. 43: Evolutie van de uitgaven voor het ressort Brussel voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - 2005-2009 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

51

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brussel

733.509

465.180

523.989

447.608

Leuven

141.491

56.959

121.534

0

265.965 2.499

Nivelles

76.785

35.021

70.047

133.684

26.165

Tab. 46 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - 2005-2009

Fig. 44: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - Brussel 2005-2009 800.000 700.000 600.000 500.000

Brussel

400.000

Leuven Nivelles

300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

52

.be


2.7. Onderzoek van geesteszieken

Ressort

2005

Brussel

2006

835.742

2007

838.005

1.039.815

2008

2009

974.389

991.998

Tab. 47 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Brussel voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - 2005-2009

Fig. 45: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - Ressort Brussel 2005-2009 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

53

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brussel

631.219

587.961

734.853

643.633

Leuven

100.846

89.953

146.123

143.684

764.193 98.993

Nivelles

103.677

160.092

158.839

187.072

128.812

Tab. 48 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Onderzoek geesteszieken" - Brussel 2005-2009

Fig. 46: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Onderzoek geesteszieken" - Brussel 2005-2009 900.000 800.000 700.000 600.000 Brussel

500.000

Leuven

400.000

Nivelles

300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

54

.be


2.8. Stallings- en takelkosten

Ressort

2005

Brussel

2006

922.258

2007

462.910

426.760

2008 509.996

2009 528.841

Tab. 49 - Evolutie van de totale uitgaven voor het ressort Brussel voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 47: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - Ressort Brussel 2005-2009 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

55

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brussel

586.255

253.181

202.230

255.509

305.747

Leuven

294.950

201.844

185.358

181.564

146.670

41.053

7.886

39.172

72.924

76.423

Nivelles

Tab. 50 - Verdeling en evolutie van de totale uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 48: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009 700.000 600.000 500.000 Brussel

400.000

Leuven 300.000

Nivelles

200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

56

.be


Ressort

2005

Brussel

2006

907.068

2007

462.910

2008

423.977

505.285

2009 521.602

Tab. 51 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Brussel betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 49: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - ressort Brussel 2005-2009 1.000.000 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

57

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brussel

571.065

253.181

199.447

250.797

298.508

Leuven

294.950

201.844

185.358

181.564

146.670

41.053

7.886

39.172

72.924

76.423

Nivelles

Tab. 52 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 50: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - Brussel 2005-2009 600.000 500.000 400.000 Brussel Leuven

300.000

Nivelles 200.000 100.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

Fig. 51: Verdeling van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - Brussel 2009

57,23%

Brussel Leuven Nivelles 14,65% 28,12%

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

58

.be


Ressort

2005

Brussel

2006

15.191

2007 0

2008 2.783

2009 4.711

7.239

Tab. 53 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Brussel betaald door de FOD Justitie voor de uitgavepost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brussel

15.191

0

2.783

4.711

Leuven

0

0

0

0

7.239 0

Nivelles

0

0

0

0

0

Tab. 54 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de FOD Justitie voor de uitgavepost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

59

.be


2.9. Genetisch onderzoek

Ressort

2005

Brussel

2006

1.819.519

2007

1.576.369

1.892.791

2008

2009

1.941.219

1.759.226

Tab. 55 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Brussel voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - 2005-2009

Fig. 52: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - Ressort Brussel 2005-2009 2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

60

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brussel

1.486.195

1.266.588

1.602.545

1.458.892

1.547.389

Leuven

159.515

159.704

167.497

274.149

143.367

Nivelles

173.810

150.077

122.748

208.178

68.470

Tab. 56 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - 2005-2009

Fig. 53: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - Brussel 2005-2009 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 Brussel

1.000.000

Leuven

800.000

Nivelles

600.000 400.000 200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

61

.be


2.10. Gerechtsdeurwaarders

Ressort

2005

Brussel

2006

1.996.642

2007

2.034.399

3.208.246

2008

2009

4.063.677

3.349.815

Tab. 57 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Brussel voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - 2005-2009

Fig. 54: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - Ressort Brussel 2005-2009 4.500.000 4.000.000 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

62

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brussel

1.537.448

1.569.628

2.440.345

3.173.603

Leuven

264.235

224.699

423.590

481.583

2.429.363 606.084

Nivelles

194.959

240.072

344.311

408.491

314.369

Tab. 58 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - 2005-2009

Fig. 55: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - Brussel 2005-2009 3.500.000 3.000.000 2.500.000 Brussel

2.000.000

Leuven 1.500.000

Nivelles

1.000.000 500.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

63

.be


2.11. Tolken en vertalers

Ressort

2005

Brussel

2006

4.053.701

2007

5.406.147

5.718.589

2008 6.901.202

2009 6.689.556

Tab. 59 - Evolutie van de totale uitgaven voor het ressort Brussel voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 56: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Ressort Brussel 2005-2009 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

64

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brussel

3.371.703

4.702.169

4.917.929

6.042.081

Leuven

418.715

427.585

462.093

524.926

5.944.168 461.953

Nivelles

263.283

276.393

338.566

334.195

283.435

Tab. 60 - Verdeling en evolutie van de totale uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 57: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Brussel 2005-2009 7.000.000 6.000.000 5.000.000 Brussel

4.000.000

Leuven 3.000.000

Nivelles

2.000.000 1.000.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

65

.be


Ressort

2005

Brussel

2006

3.866.541

2007

5.178.825

5.179.958

2008 6.858.984

2009 6.676.015

Tab. 61 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Brussel betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 58: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - ressort Brussel 2005-2009 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

66

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brussel

3.184.543

4.474.848

4.379.298

5.999.864

5.930.627

Leuven

418.715

427.585

462.093

524.926

461.953

263.283

276.393

338.566

334.195

283.435

Nivelles

Tab. 62 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 59: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Brussel 2005-2009 7.000.000 6.000.000 5.000.000 Brussel

4.000.000

Leuven 3.000.000

Nivelles

2.000.000 1.000.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

Fig. 60: Verdeling van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Brussel 2009

88,83%

Brussel Leuven Nivelles

4,25%

Gerechtskosten in strafzaken

6,92%

Deel 2

67

.be


Ressort

2005

Brussel

2006

187.160

2007

227.322

2008

538.631

2009

42.217

13.541

Tab. 63 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Brussel betaald door de FOD Justitie voor de uitgavepost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brussel

187.160

227.322

538.631

42.217

Leuven

0

0

0

0

13.541 0

Nivelles

0

0

0

0

0

Tab. 64 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de FOD Justitie voor de uitgavepost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

68

.be


3. RESSORT GENT

3.1. Totaal van de tien uitgavenposten

Ressort

2005

Gent

10.362.536

2006 9.972.034

2007

2008

2009

10.882.149

11.942.267

11.829.494

Tab. 65 - Totaal van de tien uitgavenposten voor het ressort Gent - 2005-2009

Fig. 61: Evolutie van de tien uitgavenposten voor het ressort Gent 2005-2009 14.000.000 12.000.000 10.000.000 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

69

2009

.be


3.2. Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten

Ressort

2005

Gent

2006

378.977

2007

368.161

2008

455.535

2009

414.908

425.503

Tab. 66 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Gent voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten" - 2005-2009

Fig. 62: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten" - 2005-2009 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

70

.be


Arrondissement Brugge

2005

2006

2007

2008

2009

45.806

53.801

39.670

27.520

23.632

200.583

188.156

274.045

221.609

252.161

Gent

34.928

41.754

53.370

77.652

69.439

Ieper

5.163

9.253

7.273

2.415

11.755

45.043

41.472

47.673

65.224

46.912

Oudenaarde

27.984

24.256

20.645

10.688

11.908

Veurne

19.470

9.468

12.859

9.799

9.697

Dendermonde

Kortrijk

Tab. 67 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten" - 2005-2009

Fig. 63: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten" - Gent 2005-2009 300.000 250.000 Brugge Dendermonde

200.000

Gent Ieper

150.000

Kortrijk 100.000

Oudenaarde Veurne

50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

71

.be


3.3. Verkeersonderzoek

Ressort

2005

Gent

2006

767.218

2007

639.791

2008

785.916

2009

720.262

581.210

Tab. 68 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Gent voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" - 2005-2009

Fig. 64: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" Ressort Gent 2005-2009 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

72

2009

.be


Arrondissement Brugge

2005

2006

2007

2008

2009

92.062

58.145

79.622

76.054

61.231

Dendermonde

163.477

167.682

145.309

141.139

113.683

Gent

299.106

245.584

300.937

289.062

214.006

Ieper

21.833

21.201

33.802

26.270

38.096

107.904

92.397

150.004

126.933

97.763

Kortrijk Oudenaarde

43.670

28.489

41.344

24.026

23.379

Veurne

39.166

26.294

34.897

36.777

33.051

Tab. 69 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" - 2005-2009

Fig. 65: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" Gent 2005-2009 350.000 300.000 Brugge 250.000

Dendermonde Gent

200.000

Ieper 150.000

Kortrijk Oudenaarde

100.000

Veurne 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

73

.be


3.4. Rechtsbijstand en juridische bijstand

Ressort

2005

Gent

2006

211.219

2007

403.771

2008

407.560

418.267

2009 376.991

Tab. 70 - Evolutie van de totale uitgaven voor het ressort Gent voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 66: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Ressort Gent 2005-2009 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

74

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brugge

65.340

95.707

146.487

183.261

Dendermonde

51.638

58.561

62.058

60.370

59.067

Gent

42.532

62.174

60.152

83.085

81.556

Ieper Kortrijk

128.595

4.726

51.566

4.647

8.155

12.279

18.513

46.692

42.678

41.978

43.654

Oudenaarde

14.967

39.575

27.908

24.338

27.586

Veurne

13.504

49.496

63.630

17.081

24.254

Tab. 71 - Verdeling en evolutie van de totale uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 67: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Gent 2005-2009 200.000 180.000 160.000

Brugge

140.000

Dendermonde

120.000

Gent

100.000

Ieper

80.000

Kortrijk

60.000

Oudenaarde

40.000

Veurne

20.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

75

.be


Ressort

2005

Gent

2006

198.189

2007

376.794

2008

376.565

2009

418.267

376.991

Tab. 72 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Gent betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 68: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

76

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brugge

61.688

95.707

146.487

183.261

Dendermonde

51.638

58.561

61.917

60.370

128.595 59.067

Gent

37.614

62.174

60.152

83.085

81.556

Ieper

4.726

51.566

4.647

8.155

12.279

Kortrijk

14.052

19.715

11.823

41.978

43.654

Oudenaarde

14.967

39.575

27.908

24.338

27.586

Veurne

13.504

49.496

63.630

17.081

24.254

Tab. 73 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 69: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Gent 2005-2009 200.000 180.000 160.000

Brugge

140.000

Dendermonde

120.000

Gent

100.000

Ieper

80.000

Kortrijk

60.000

Oudenaarde

40.000

Veurne

20.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

Fig. 70: Verdeling van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Gent 2009

34,11%

Brugge Dendermonde

15,67%

Gent Ieper 6,43%

Kortrijk Oudenaarde

7,32% 11,58%

Gerechtskosten in strafzaken

21,63%

3,26%

Deel 2

Veurne

77

.be


3.5. Toxicologie

Ressort

2005

Gent

2006

883.116

2007

811.209

1.020.980

2008

2009

1.172.270

1.062.383

Tab. 74 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Gent voor de uitgavenpost "Toxicologie" - 2005-2009

Fig. 71: Evolutie van de uitgaven voor het ressort Gent voor de uitgavenpost "Toxicologie" - 2005-2009 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

78

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brugge

182.888

161.087

222.551

230.085

Dendermonde

256.939

288.645

367.214

353.607

351.473

Gent

143.218

132.423

201.601

287.035

296.843

Ieper Kortrijk

161.753

39.442

22.551

43.119

45.125

44.945

193.145

126.184

120.798

171.743

143.623

Oudenaarde

48.314

53.304

44.911

59.314

45.714

Veurne

19.169

27.014

20.787

25.359

18.031

Tab. 75 - Verdeling en evolutie van de uitgaven voor het ressort Gent voor de uitgavenpost "Toxicologie" - 2005-2009

Fig. 72: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Toxicologie" Gent 2005-2009 400.000 350.000 Brugge

300.000

Dendermonde

250.000

Gent

200.000

Ieper Kortrijk

150.000

Oudenaarde 100.000

Veurne

50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

79

.be


3.6. Boekhoudkundig onderzoek

Ressort

2005

Gent

2006

490.841

2007

274.406

346.660

2008 215.323

2009 206.606

Tab. 76 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Gent voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - 2005-2009

Fig. 73: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - Ressort Gent 2005-2009 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

80

2009

.be


Arrondissement Brugge

2005

2006

2007

2008

2009

8.746

6.229

0

20

2.450

Dendermonde

120.377

104.533

59.395

90.432

54.752

Gent

295.418

101.603

156.806

52.762

105.401

Ieper

15.658

0

0

2.109

3.233

Kortrijk

12.898

8.855

9.133

0

14.775

Oudenaarde

19.304

52.647

87.874

36.411

25.002

Veurne

18.440

540

33.452

33.588

993

Tab. 77 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - 2005-2009

Fig. 74: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - Gent 2005-2009 350.000 300.000 Brugge 250.000

Dendermonde Gent

200.000

Ieper 150.000

Kortrijk Oudenaarde

100.000

Veurne 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

81

.be


3.7. Onderzoek van geesteszieken

Ressort

2005

Gent

2006

479.364

2007

464.194

577.795

2008 529.384

2009 513.974

Tab. 78 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Gent voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - 2005-2009

Fig. 75: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - Ressort Gent 2005-2009 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

82

2009

.be


Arrondissement Brugge Dendermonde Gent

2005

2006

2007

2008

2009

112.664

95.893

122.493

105.443

76.468

98.656

109.308

136.372

92.483 84.455

177.705

165.763

204.992

169.631

194.386

Ieper

12.652

9.676

19.543

15.339

25.314

Kortrijk

49.746

52.129

68.612

50.552

54.812

Oudenaarde

24.681

19.753

30.881

32.593

35.416

Veurne

25.448

22.324

21.966

19.456

27.108

Tab. 79 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - 2005-2009

Fig. 76: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - Gent 2005-2009 250.000

200.000

Brugge Dendermonde

150.000

Gent Ieper Kortrijk

100.000

Oudenaarde Veurne

50.000

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

83

.be


3.8. Stallings- en takelkosten

Ressort

2005

Gent

2006

834.964

2007

734.230

793.442

2008

2009

829.129

605.558

Tab. 80 - Evolutie van de totale uitgaven voor het ressort Gent voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 77: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - Ressort Gent 2005-2009 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

84

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brugge

104.070

65.363

63.377

46.799

52.444

Dendermonde

244.435

227.273

456.494

509.886

307.563

Gent

152.715

95.332

63.765

63.542

62.741

Ieper

51.247

25.145

20.572

22.834

32.049

182.019

226.674

69.374

88.077

64.534

Kortrijk Oudenaarde

28.137

25.471

55.539

35.183

19.782

Veurne

72.341

68.974

64.319

62.809

66.445

Tab. 81 - Verdeling en evolutie van de totale uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 78: Evolutie van de totalen uitgaven voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - Gent 2005-2009 600.000 500.000 Brugge Dendermonde

400.000

Gent 300.000

Ieper Kortrijk

200.000

Oudenaarde Veurne

100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

85

.be


Ressort

2005

Gent

2006

834.964

2007

734.230

2008

793.442

819.546

2009 605.558

Tab. 82 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Gent betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 79: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

86

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brugge

104.070

65.363

63.377

46.414

52.444

Dendermonde

244.435

227.273

456.494

509.886

307.563

Gent

152.715

95.332

63.765

63.542

62.741

Ieper

51.247

25.145

20.572

22.834

32.049

182.019

226.674

69.374

78.878

64.534

28.137

25.471

55.539

35.183

19.782

72.341

68.974

64.319

62.809

66.445

Kortrijk Oudenaarde Veurne

Tab. 83 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 80: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - Gent 2005-2009 600.000 500.000 Brugge Dendermonde

400.000

Gent Ieper

300.000

Kortrijk 200.000

Oudenaarde Veurne

100.000 2005

2006

2007

2008

2009

Fig. 81: Verdeling van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - Gent 2009

50,79%

Brugge Dendermonde Gent Ieper Kortrijk

10,36%

8,66% 10,97%

Gerechtskosten in strafzaken

Oudenaarde

5,29% 3,27%

Veurne

10,66%

Deel 2

87

.be


3.9. Genetisch onderzoek

Ressort

2005

Gent

2006

1.924.561

2007

1.535.194

1.637.950

2008 1.722.251

2009 1.409.598

Tab. 84 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Gent voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - 2005-2009

Fig. 82: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - Ressort Gent 2005-2009 2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

88

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brugge

283.722

204.170

242.062

234.003

Dendermonde

711.920

593.776

630.523

723.123

597.384

Gent

531.578

425.847

341.034

385.462

319.915

Ieper Kortrijk

158.888

39.334

46.442

43.996

47.539

66.593

199.202

189.381

188.305

167.293

217.526

Oudenaarde

64.539

34.410

68.780

127.556

21.431

Veurne

94.265

41.168

123.250

37.276

27.862

Tab. 85 - Verdeling en evolutie van de uitgaven voor het ressort Gent voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - 2005-2009

Fig. 83: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - Gent 2005-2009 800.000 700.000 Brugge

600.000

Dendermonde

500.000

Gent

400.000

Ieper Kortrijk

300.000

Oudenaarde 200.000

Veurne

100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

89

.be


3.10. Gerechtsdeurwaarders

Ressort

2005

Gent

2006

1.468.930

2007

1.497.674

1.938.323

2008 2.752.852

2009 3.209.085

Tab. 86 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Gent voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - 2005-2009

Fig. 84: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - Ressort Gent 2005-2009 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

90

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brugge

352.755

354.476

499.373

551.905

Dendermonde

324.014

392.073

542.671

754.297

769.740

Gent

424.047

458.230

361.591

747.717

987.445

Ieper

769.682

63.545

7.770

92.144

91.529

171.494

217.283

186.499

266.516

394.601

355.822

Oudenaarde

73.101

88.641

150.107

173.527

132.206

Veurne

14.185

9.984

25.919

39.276

22.697

Kortrijk

Tab. 87 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - 2005-2009

Fig. 85: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - Gent 2005-2009 1.200.000 1.000.000 Brugge Dendermonde

800.000

Gent 600.000

Ieper Kortrijk

400.000

Oudenaarde Veurne

200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

91

.be


3.11. Tolken en vertalers

Ressort

2005

Gent

2006

2.923.346

2007

3.243.404

2.917.987

2008 3.167.620

2009 3.438.585

Tab. 88 - Evolutie van de totale uitgaven voor het ressort Gent voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 86: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Ressort Gent 2005-2009 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

92

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brugge

765.181

711.820

741.934

796.130

Dendermonde

463.064

625.822

617.028

687.991

880.115 689.504

Gent

877.736

934.967

693.447

814.417

939.336

Ieper

129.149

195.518

179.473

158.954

263.048

Kortrijk

384.501

389.186

314.130

396.886

346.405

Oudenaarde

177.536

253.266

229.597

202.231

239.416

Veurne

126.179

132.826

140.468

111.011

80.761

Tab. 89 - Verdeling en evolutie van de totale uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 87: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Gent 2005-2009 1.000.000 900.000 800.000

Brugge

700.000

Dendermonde

600.000

Gent

500.000

Ieper

400.000

Kortrijk

300.000

Oudenaarde

200.000

Veurne

100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

93

.be


Ressort

2005

Gent

2006

2.922.934

2007

3.243.404

2.917.987

2008 3.167.620

2009 3.438.585

Tab. 90 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Gent betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 88: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - ressort Gent 2005-2009 3.500.000 3.000.000 2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

94

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Brugge

765.181

711.820

741.934

796.130

Dendermonde

463.064

625.822

617.028

687.991

880.115 689.504

Gent

877.323

934.967

695.356

814.417

939.336

Ieper

129.149

195.518

179.473

158.954

263.048

Kortrijk

384.501

389.186

314.130

396.886

346.405

Oudenaarde

177.536

253.266

229.597

202.231

239.416

Veurne

126.179

132.826

140.468

111.011

80.761

Tab. 91 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 89: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Gent 2005-2009 1.000.000 900.000 800.000

Brugge

700.000

Dendermonde

600.000

Gent

500.000

Ieper

400.000

Kortrijk

300.000

Oudenaarde

200.000

Veurne

100.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

Fig. 90: Verdeling van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Gent 2009

20,05%

Brugge Dendermonde

27,32%

Gent Ieper Kortrijk

25,60%

Oudenaarde 2,35% 6,96%

Gerechtskosten in strafzaken

10,07%

Deel 2

7,65%

Veurne

95

.be


4. RESSORT LUIK

4.1. Totaal van de tien uitgavenposten

Ressort

2005

Liège

2006

7.583.857

2007

8.125.179

8.325.898

2008 9.401.512

2009 8.536.391

Tab. 92 - Totaal van de tien uitgavenposten voor het ressort Liège - 2005-2009

Tab. 91 - Totaal van de tien uitgavenposten voor het ressort Liège 2005-2009 10.000.000 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

96

2009

.be


4.2. Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten

Ressort

2005

Liège

2006

416.577

2007

399.220

2008

417.207

2009

455.728

403.494

Tab. 93 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort "Liège" voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten" - 2005-2009

Fig. 92: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten" - Ressort Liège 2005-2009 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

97

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Arlon

15.640

7.376

13.582

12.943

18.330

Dinant

27.347

43.901

29.155

37.577

26.503

Eupen

7.544

5.380

15.918

7.324

3.582

25.624

24.238

31.539

17.338

34.874

205.624

200.257

213.167

201.144

224.296

Huy Liège Marche-enFamenne

11.254

10.356

13.984

10.102

11.767

Namur

52.660

56.840

41.815

104.883

39.558

Neufchâteau

30.776

16.547

12.868

25.806

13.938

40.107

34.323

45.179

38.612

30.645

Verviers

Tab. 94 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken zieken en gekwetsten" - 2005-2009

Fig. 93: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten" - Liège 2005-2009 250.000 Arlon 200.000

Dinant Eupen

150.000

Huy Liège Marche-en-Famenne

100.000

Namur Neufchâteau

50.000

Verviers 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

2008

Deel 2

2009

98

.be


4.3. Verkeersonderzoek

Ressort

2005

Liège

2006

659.057

2007

608.922

2008

565.010

483.248

2009 467.985

Tab. 95 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort "Liège" voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" - 2005-2009

Fig. 94: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" Ressort Liège 2005-2009 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

99

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Arlon

6.981

15.764

27.214

39.434

29.083

Dinant

83.245

66.948

62.429

48.686

54.909

Eupen

25.242

13.967

17.005

11.749

11.456

Huy

97.309

58.319

55.274

66.758

55.345

Liège Marche-enFamenne

192.118

230.656

154.409

170.316

136.086

41.106

44.736

60.710

31.952

55.112

Namur

141.156

96.519

108.340

79.422

74.734

14.411

20.083

9.903

8.004

15.246

57.489

61.930

69.728

26.928

36.013

Neufchâteau Verviers

Tab. 96 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" - 2005-2009

Fig. 95: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" Liège 2005-2009 250.000 Arlon 200.000

Dinant Eupen

150.000

Huy Liège Marche-en-Famenne

100.000

Namur Neufchâteau

50.000

Verviers 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

2008

Deel 2

2009

100

.be


4.4. Rechtsbijstand en juridische bijstand

Ressort

2005

Liège

2006

453.271

2007

535.412

2008

531.222

641.403

2009 625.181

Tab. 97 - Evolutie van de totale uitgaven voor het ressort Liège voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 96: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Ressort Liège 2005-2009 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

101

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Arlon

12.861

20.843

19.628

36.607

19.327

Dinant

47.492

55.875

45.692

67.190

61.794

Eupen

16.605

19.937

14.769

12.032

22.878

Huy

24.279

33.026

39.425

26.534

46.284

Liège Marche-enFamenne

123.888

147.746

138.559

208.206

208.792

16.034

20.759

16.228

28.848

25.356

Namur

153.328

187.317

177.920

195.465

157.258

20.560

10.247

24.034

23.582

38.301

38.224

39.663

54.966

42.940

45.192

Neufchâteau Verviers

Tab. 98 - Verdeling en evolutie van de totale uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 97: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Liège 2005-2009 250.000 Arlon 200.000

Dinant Eupen

150.000

Huy Liège Marche-en-Famenne

100.000

Namur Neufchâteau

50.000

Verviers 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

2008

Deel 2

2009

102

.be


Ressort

2005

Liège

2006

452.369

2007

533.649

2008

530.814

2009

641.403

625.181

Tab. 99 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Liège betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 98: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - ressort Liège 2005-2009 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

103

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Arlon

12.861

20.843

19.628

36.607

19.327

Dinant

46.928

55.875

45.692

67.190

61.794

Eupen

16.605

19.937

14.769

12.032

22.878

Huy

24.279

33.026

39.425

26.534

46.284

Liège Marche-enFamenne

123.888

145.982

138.559

208.206

208.792

15.696

20.759

15.820

28.848

25.356

Namur

153.328

187.317

177.920

195.465

157.258

20.560

10.247

24.034

23.582

38.301

38.224

39.663

54.966

42.940

45.192

Neufchâteau Verviers

Tab. 100 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 99: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Liège 2005-2009 250.000 Arlon 200.000

Dinant Eupen

150.000

Huy Liège Marche-en-Famenne

100.000

Namur Neufchâteau

50.000

Verviers 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

2008

Deel 2

2009

104

.be


Fig. 100: Verdeling van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Liège 2009

Arlon 4,06%

Dinant 25,15%

33,40%

Eupen Huy Liège Marche-en-Famenne

7,40% 3,66%

9,88%

6,13% 7,23% 3,09%

Namur Neufchâteau Verviers

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

105

.be


4.5. Toxicologie

Ressort

2005

Liège

2006

392.253

2007

340.784

227.335

2008

2009

205.129

226.013

Tab. 101 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Liège voor de uitgavenpost "Toxicologie" - 2005-2009

Fig. 101: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Toxicologie" Ressort Liège 2005-2009 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

106

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Arlon

35.928

8.378

42.034

22.132

22.779

Dinant

19.955

33.841

40.768

40.335

52.632

Eupen

490

0

0

0

0

0

0

0

551

0

274.085

232.723

94.726

84.243

87.756 22.327

Huy Liège Marche-enFamenne

7.242

16.068

17.187

17.618

Namur

10.311

0

0

3.543

0

Neufchâteau

26.806

21.395

16.236

16.773

15.911

17.434

28.379

16.385

19.936

24.608

Verviers

Tab. 102 - Verdeling en evolutie van de uitgaven voor het ressort Liège voor de uitgavenpost "Toxicologie" - 2005-2009

Fig. 102: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Toxicologie" Liège 2005-2009 300.000 Arlon

250.000

Dinant Eupen

200.000

Huy Liège

150.000

Marche-en-Famenne 100.000

Namur Neufchâteau

50.000

Verviers

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

2008

Deel 2

2009

107

.be


4.6. Boekhoudkundig onderzoek

Ressort

2005

Liège

2006

1.123.481

2007

994.766

1.201.468

2008

2009

1.057.731

857.083

Tab. 103 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Liège voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - 2005-2009

Fig. 103: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - Ressort Liège 2005-2009 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

108

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

Arlon

2007

2008

2009

0

12.867

0

0

Dinant

2.627

8.696

30.956

3.374

7.469

Eupen

6.158

47.261

22.548

1.321

8.591

Huy Liège Marche-enFamenne

3.125

58.168

30.204

50.113

35.048

51.692

839.837

719.035

924.333

763.602

715.933

19.937

16.826

20.049

142.131

17.865

Namur

88.315

125.798

62.885

58.306

24.141

Neufchâteau

20.661

11.724

43.250

53.949

8.654

87.778

22.356

47.335

0

19.614

Verviers

Tab. 104 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - 2005-2009

Fig. 104: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - Liège 2005-2009 1.000.000 900.000

Arlon

800.000

Dinant

700.000

Eupen

600.000

Huy

500.000

Liège

400.000

Marche-en-Famenne

300.000

Namur

200.000

Neufchâteau Verviers

100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

2008

Deel 2

2009

109

.be


4.7. Onderzoek van geesteszieken

Ressort

2005

Liège

2006

697.532

2007

756.646

619.088

2008 614.519

2009 580.283

Tab. 105 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Liège voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - 2005-2009

Fig. 105: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - Ressort Liège 2005-2009 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

110

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Arlon

11.061

8.910

20.166

13.692

13.498

Dinant

33.397

62.157

46.134

20.458

38.325

Eupen

31.714

23.997

23.246

15.838

12.809

Huy

46.019

64.844

48.257

55.114

55.439

Liège Marche-enFamenne

282.698

288.564

189.986

208.036

176.048

24.786

32.275

25.344

34.769

30.801

Namur

176.961

160.058

172.406

169.203

187.823

40.522

44.442

31.604

38.065

23.382

50.374

71.398

61.945

59.344

42.158

Neufchâteau Verviers

Tab. 106 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - 2005-2009

Fig. 106: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - Liège 2005-2009 350.000 Arlon

300.000

Dinant 250.000

Eupen Huy

200.000

Liège 150.000

Marche-en-Famenne Namur

100.000

Neufchâteau 50.000

Verviers

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

2008

Deel 2

2009

111

.be


4.8. Stallings- en takelkosten

Ressort

2005

Liège

2006

254.111

2007

221.972

176.010

2008 395.811

2009 457.318

Tab. 107 - Evolutie van de totale uitgaven voor het ressort Liège voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 107: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - Ressort Liège 2005-2009 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

112

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Arlon

6.505

11.361

3.786

41.766

4.179

Dinant

4.132

10.399

15.249

10.413

7.496

Eupen

4.592

6.069

1.724

2.180

2.903

12.347

7.409

26.690

13.152

4.886

133.615

130.140

80.762

269.301

311.971

Huy Liège Marche-enFamenne

8.005

7.801

11.989

11.594

11.291

Namur

56.500

29.003

16.407

28.005

74.902

Neufchâteau

25.357

13.907

12.270

12.715

24.405

3.058

5.882

7.133

6.685

15.285

Verviers

Tab. 108 - Verdeling en evolutie van de totale uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 108: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - Liège 2005-2009 350.000 Arlon

300.000

Dinant 250.000

Eupen Huy

200.000

Liège 150.000

Marche-en-Famenne Namur

100.000

Neufchâteau 50.000

Verviers

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

2008

Deel 2

2009

113

.be


Ressort

2005

Liège

2006

236.529

2007

221.972

2008

175.889

394.831

2009 457.263

Tab. 109 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Liège betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 109: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - ressort Liège 2005-2009 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

114

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Arlon

6.505

11.361

3.786

41.766

4.179

Dinant

4.132

10.399

15.249

10.413

7.496

Eupen Huy Liège Marche-enFamenne

4.592

6.069

1.724

2.180

2.903

12.347

7.409

26.690

13.152

4.886

123.720

130.140

80.762

269.301

311.916

8.005

7.801

11.989

11.594

11.291

Namur

48.812

29.003

16.407

28.005

74.902

Neufchâteau

25.357

13.907

12.149

12.715

24.405

3.058

5.882

7.133

5.706

15.285

Verviers

Tab. 110 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 110: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009 350.000 Arlon

300.000

Dinant 250.000

Eupen Huy

200.000

Liège 150.000

Marche-en-Famenne Namur

100.000

Neufchâteau 50.000

Verviers

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

2008

Deel 2

2009

115

.be


Fig. 111: Verdeling van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - Liège 2009

Arlon Dinant 68,22%

Eupen 2,47%

Huy Liège

16,38%

Marche-en-Famenne Namur

1,07% 1,64% 3,34% 5,34% 0,63% 0,91%

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

Neufchâteau Verviers

116

.be


Ressort

2005

Liège

2006

17.582

2007 0

2008 121

2009 980

55

Tab. 111 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Liège betaald door de FOD Justitie voor de uitgavepost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Arlon

0

0

0

0

0

Dinant

0

0

0

0

0

Eupen

0

0

0

0

0

Huy

0

0

0

0

0

Liège Marche-enFamenne

9.895

0

0

0

55

0

0

0

0

0

Namur

0

7.688

0

0

0

Neufchâteau

0

0

121

0

0

Verviers

0

0

0

980

0

Tab. 112 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de FOD Justitie voor de uitgavepost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

117

.be


4.9. Genetisch onderzoek

Ressort

2005

Liège

2006

985.828

2007

1.201.508

999.176

2008 1.228.566

2009 1.242.864

Tab. 113 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Liège voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - 2005-2009

Fig. 112: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - Ressort Liège 2005-2009 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

118

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Arlon

60.288

15.286

18.638

16.457

13.087

Dinant

80.640

62.283

37.105

56.935

62.637

Eupen

42.661

78.552

57.268

40.771

33.521

Huy

34.361

47.856

37.968

59.678

101.675

Liège Marche-enFamenne

422.378

587.631

560.924

709.123

606.123

32.959

90.161

27.808

72.039

47.002

Namur

144.004

174.349

124.547

153.920

220.686

31.786

35.766

43.703

72.300

54.006

136.751

109.625

91.215

47.342

104.126

Neufchâteau Verviers

Tab. 114 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - 2005-2009

Fig. 113: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - Liège 2005-2009 800.000 700.000

Arlon

600.000

Dinant Eupen

500.000

Huy Liège

400.000

Marche-en-Famenne

300.000

Namur 200.000

Neufchâteau

100.000

Verviers

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

2008

Deel 2

2009

119

.be


4.10. Gerechtsdeurwaarders

Ressort

2005

Liège

2006

1.014.865

2007

1.156.136

1.557.734

2008

2009

2.103.177

1.917.657

Tab. 115 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Liège voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - 2005-2009

Fig. 114: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - Ressort Liège 2005-2009 2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

120

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Arlon

50.665

68.125

79.276

71.896

103.221

Dinant

88.927

99.427

129.989

191.008

169.571

Eupen

22.718

30.804

21.155

113.837

68.472

Huy

102.249

109.641

135.022

95.297

231.764

Liège Marche-enFamenne

371.254

457.435

670.025

840.709

646.899

42.795

56.701

95.698

105.655

135.206

Namur

145.504

156.634

205.619

311.654

262.495

47.264

55.021

58.665

100.741

100.427

143.489

122.347

162.285

272.381

199.601

Neufchâteau Verviers

Tab. 116 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - 2005-2009

Fig. 115: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - Liège 2005-2009 900.000 800.000

Arlon

700.000

Dinant

600.000

Eupen Huy

500.000

Liège

400.000

Marche-en-Famenne

300.000

Namur

200.000

Neufchâteau

100.000

Verviers

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

2008

Deel 2

2009

121

.be


4.11. Tolken en vertalers

Ressort

2005

Liège

2006

1.586.881

2007

1.909.813

2.031.646

2008 2.216.200

2009 1.758.512

Tab. 117 - Evolutie van de totale uitgaven voor het ressort Liège voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 116: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Ressort Liège 2005-2009 2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

122

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Arlon

30.068

35.708

39.157

226.300

43.872

Dinant

114.268

120.595

107.295

112.436

127.419

Eupen

55.193

60.679

76.754

65.027

58.994

Huy

64.043

73.162

79.546

76.042

54.993

Liège Marche-enFamenne

715.169

942.239

1.114.728

1.065.574

807.469

55.587

66.987

74.170

93.929

97.058

Namur

225.910

270.228

236.808

280.951

245.215

95.881

71.969

64.306

62.898

67.109

230.763

268.246

238.881

233.043

256.382

Neufchâteau Verviers

Tab. 118 - Verdeling en evolutie van de totale uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 117: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Liège 2005-2009 1.200.000 Arlon

1.000.000

Dinant Eupen

800.000

Huy Liège

600.000

Marche-en-Famenne 400.000

Namur Neufchâteau

200.000

Verviers

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

2008

Deel 2

2009

123

.be


Ressort

2005

Liège

2006

1.586.881

2007

1.909.545

2.029.737

2008 2.216.200

2009 1.758.512

Tab. 119 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Liège betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 118: Evolutie van de uitgaven voor het ressort Liège betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009 2.500.000

2.000.000

1.500.000

1.000.000

500.000

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

124

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Arlon

30.068

35.708

39.157

226.300

43.872

Dinant

114.268

120.595

107.295

112.436

127.419

Eupen

55.193

60.679

76.754

65.027

58.994

Huy

64.043

73.162

79.546

76.042

54.993

Liège Marche-enFamenne

715.169

942.239

1.114.728

1.065.574

807.469

55.587

66.987

74.170

93.929

97.058

Namur

225.910

270.228

234.899

280.951

245.215

95.881

71.969

64.306

62.898

67.109

230.763

267.977

238.881

233.043

256.382

Neufchâteau Verviers

Tab. 120 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 119: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Liège 2005-2009 1.200.000 Arlon

1.000.000

Dinant Eupen

800.000

Huy Liège

600.000

Marche-en-Famenne 400.000

Namur Neufchâteau

200.000

Verviers

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

2008

Deel 2

2009

125

.be


Fig. 120: Verdeling van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Liège 2009

Arlon Dinant

45,92%

Eupen 5,52%

Huy Liège

3,13% 3,35% 7,25% 2,49%

Marche-en-Famenne

13,94%

Namur

3,82%

14,58%

Neufchâteau Verviers

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

126

.be


5. RESSORT BERGEN

5.1. Totaal van de tien uitgavenposten

Ressort

2005

Mons

2006

6.790.216

2007

7.046.128

7.627.680

2008 8.103.021

2009 6.571.013

Tab. 121 - Totaal van de tien uitgavenposten voor het ressort Mons - 2005-2009

Fig. 121: Evolutie van de totale uitgaven van de tien uitgavenposten voor het ressort Mons - 2005-2009 9.000.000 8.000.000 7.000.000 6.000.000 5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

127

2009

.be


5.2. Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten

Ressort

2005

Mons

2006

264.019

2007

212.020

279.512

2008 285.400

2009 215.384

Tab. 122 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort "Mons" voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken zieken en gekwetsten" - 2005-2009

Fig. 122: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten" - 2005-2009 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

128

2009

.be


Arrondissement Charleroi Mons Tournai

2005

2006

2007

2008

2009

125.862

100.545

134.694

157.953

95.208

86.957

79.613

100.113

102.791

84.469

51.201

31.862

44.706

24.657

35.707

Tab. 123 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoek zieken en gekwetsten" - 2005-2009

Fig. 123: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Geneeskundige onderzoeken van zieken en gekwetsten" - Mons 2005-2009 180.000 160.000 140.000 120.000 Charleroi

100.000

Mons

80.000

Tournai

60.000 40.000 20.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

129

.be


5.3. Verkeersonderzoek

Ressort

2005

Mons

2006

278.600

2007

270.524

2008

288.664

173.400

2009 171.838

Tab. 124 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort "Mons" voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" - 2005-2009

Fig. 124: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" Ressort Mons 2005-2009 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

130

2009

.be


Arrondissement Charleroi Mons Tournai

2005

2006

2007

2008

2009

142.892

106.546

111.681

68.247

53.133

78.069

95.987

68.869

67.164

58.628

57.640

67.991

108.115

37.989

60.077

Tab. 125 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" - 2005-2009

Fig. 125: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Verkeersonderzoek" Mons 2005-2009 160.000 140.000 120.000 100.000

Charleroi Mons

80.000

Tournai

60.000 40.000 20.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

131

.be


5.4. Rechtsbijstand en juridische bijstand

Ressort

2005

Mons

2006

310.222

2007

402.317

404.523

2008 526.055

2009 560.917

Tab. 126 - Evolutie van de totale uitgaven voor het ressort Mons voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 126: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Ressort Mons 2005-2009 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

132

2009

.be


Arrondissement Charleroi Mons Tournai

2005

2006

2007

2008

2009

142.198

202.452

185.919

220.767

234.154

94.800

102.933

105.016

200.511

202.316

73.225

96.932

113.589

104.777

124.448

Tab. 127 - Verdeling en evolutie van de totale uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 127: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Mons 2005-2009 250.000

200.000

150.000

Charleroi Mons Tournai

100.000

50.000

0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

133

.be


Ressort

2005

Mons

2006

308.272

2007

392.817

404.523

2008 526.055

2009 560.917

Tab. 128 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Mons betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 128: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

134

2009

.be


Arrondissement

2005

Charleroi

2006

2007

2008

2009

142.198

202.452

185.919

220.767

234.154

Mons

92.850

93.433

105.016

200.511

202.316

Tournai

73.225

96.932

113.589

104.777

124.448

Tab. 129 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - 2005-2009

Fig. 129: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Mons 2005-2009 250.000

200.000

150.000

Charleroi Mons Tournai

100.000

50.000

0 2005

2006

2007

2008

2009

Fig. 130: Verdeling van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Rechtsbijstand en juridische bijstand" - Mons 2009

41,74%

Charleroi Mons Tournai 22,19% 36,07%

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

135

.be


5.5. Toxicologie

Ressort

2005

Mons

2006

302.528

2007

391.752

592.618

2008 502.420

2009 424.108

Tab. 130 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Mons voor de uitgavenpost "Toxicologie" - 2005-2009

Fig. 131: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Toxicologie" Ressort Mons 2005-2009 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

136

2009

.be


Arrondissement Charleroi Mons Tournai

2005

2006

2007

2008

2009

143.513

153.830

342.090

260.347

7.387

385

0

4.664

171.238 1.760

151.629

237.538

250.529

237.409

251.110

Tab. 131 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Toxicologie" - 2005-2009

Fig. 132: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Toxicologie" Mons 2005-2009 400.000 350.000 300.000 250.000

Charleroi

200.000

Mons Tournai

150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

137

.be


5.6. Boekhoudkundig onderzoek

Ressort

2005

Mons

2006

178.890

2007

299.554

458.356

2008

2009

278.734

252.982

Tab. 132 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Mons voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - 2005-2009

Fig. 133: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - Ressort Mons 2005-2009 500.000 450.000 400.000 350.000 300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

138

2009

.be


Arrondissement Charleroi

2005

2006

2007

2008

2009

125.822

184.423

263.170

180.107

130.227

Mons

11.646

44.061

92.426

53.353

45.221

Tournai

41.422

71.069

102.760

45.274

77.534

Tab. 133 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - 2005-2009

Fig. 134: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Boekhoudkundig onderzoek" - Mons 2005-2009 300.000 250.000 200.000 Charleroi 150.000

Mons Tournai

100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

139

.be


5.7. Onderzoek van geesteszieken

Ressort

2005

Mons

2006

533.555

2007

557.802

665.740

2008 477.546

2009 350.287

Tab. 134 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Mons voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - 2005-2009

Fig. 135: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - Ressort Mons 2005-2009 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

140

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Charleroi

156.753

193.194

187.084

179.708

109.273

Mons

263.988

272.032

320.812

202.003

141.526

112.814

92.575

157.844

95.836

99.488

Tournai

Tab. 135 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - 2005-2009

Fig. 136: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Onderzoek van geesteszieken" - Mons 2005-2009 350.000 300.000 250.000 Charleroi

200.000

Mons 150.000

Tournai

100.000 50.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

141

.be


5.8. Stallings- en takelkosten

Ressort

2005

Mons

2006

1.514.170

2007

1.089.507

864.908

2008 898.223

2009 748.444

Tab. 136 - Evolutie van de totale uitgaven voor het ressort Mons voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 137: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

142

2009

.be


Arrondissement Charleroi Mons Tournai

2005

2006

2007

2008

2009

1.222.273

649.011

428.138

518.551

386.462

184.959

357.740

372.837

322.694

319.624

106.938

82.756

63.932

56.978

42.358

Tab. 137 - Verdeling en evolutie van de totale uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 138: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - Mons 2005-2009 1.400.000 1.200.000 1.000.000 Charleroi

800.000

Mons 600.000

Tournai

400.000 200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

143

.be


Ressort

2005

Mons

2006

1.484.122

2007

1.089.507

864.908

2008 898.223

2009 732.980

Tab. 138 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Mons betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 139: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - ressort Mons 2005-2009 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

144

2009

.be


Arrondissement

2005

Charleroi Mons Tournai

2006

2007

2008

2009

1.222.273

649.011

428.138

518.551

386.462

154.911

357.740

372.837

322.694

304.160

106.938

82.756

63.932

56.978

42.358

Tab. 139 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Fig. 140: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - Mons 2005-2009 1.400.000 1.200.000 1.000.000 Charleroi

800.000

Mons 600.000

Tournai

400.000 200.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

Fig. 141: Verdeling van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Stallings- en takelkosten" - Mons 2009

52,72%

Charleroi Mons Tournai 5,78% 41,50%

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

145

.be


Ressort

2005

Mons

2006

30.049

2007 0

2008 0

2009 0

15.464

Tab. 140 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Mons betaald door de FOD Justitie voor de uitgavepost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Arrondissement Charleroi Mons Tournai

2005

2006

2007

2008

2009

0

0

0

0

0

30.049

0

0

0

15.464

0

0

0

0

0

Tab. 141 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de FOD Justitie voor de uitgavepost "Stallings- en takelkosten" - 2005-2009

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

146

.be


5.9. Genetisch onderzoek

Ressort

2005

Mons

2006

1.537.034

2007

1.686.759

1.749.283

2008 1.688.790

2009 1.037.396

Tab. 142 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Mons voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - 2005-2009

Fig. 142: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - Ressort Mons 2005-2009 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

147

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Charleroi

883.097

931.390

1.066.421

847.855

573.780

Mons

536.876

602.125

476.045

738.793

309.095

117.061

153.244

206.818

102.142

154.520

Tournai

Tab. 143 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - 2005-2009

Fig. 143: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Genetisch onderzoek" - Mons 2005-2009 1.200.000 1.000.000 800.000 Charleroi 600.000

Mons Tournai

400.000 200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

148

.be


5.10. Gerechtsdeurwaarders

Ressort

2005

Mons

2006

779.179

2007

840.829

1.070.607

2008 1.785.458

2009 1.452.563

Tab. 144 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort "Mons" voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - 2005-2009

Fig. 144: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - Ressort Mons 2005-2009 2.000.000 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

149

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Charleroi

419.249

407.951

558.478

1.041.890

768.672

Mons

210.602

241.187

298.828

524.510

438.608

149.329

191.691

213.301

219.058

245.282

Tournai

Tab. 145 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - 2005-2009

Fig. 145: Evolutie van de uitgaven voor de uitgavenpost "Gerechtsdeurwaarders" - Mons 2005-2009 1.200.000 1.000.000 800.000 Charleroi 600.000

Mons Tournai

400.000 200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

150

.be


5.11. Tolken en vertalers

Ressort

2005

Mons

2006

1.092.016

2007

1.295.066

1.253.468

2008 1.486.995

2009 1.357.095

Tab. 146 - Evolutie van de totale uitgaven voor het ressort Mons voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 146: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Ressort Mons 2005-2009 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

151

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Charleroi

471.190

541.340

513.872

626.456

642.160

Mons

285.765

334.512

304.778

316.334

312.919

335.062

419.214

434.818

544.205

402.017

Tournai

Tab. 147 - Verdeling en evolutie van de totale uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 147: Evolutie van de totale uitgaven voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Mons 2005-2009 700.000 600.000 500.000 Charleroi

400.000

Mons 300.000

Tournai

200.000 100.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

2009

152

.be


Ressort

2005

Mons

2006

1.092.016

2007

1.295.066

1.253.468

2008 1.486.995

2009 1.356.360

Tab. 148 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Mons betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 148: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - ressort Mons 2005-2009 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2005

2006

Gerechtskosten in strafzaken

2007

Deel 2

2008

153

2009

.be


Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Charleroi

471.190

541.340

513.872

626.456

642.160

Mons

285.765

334.512

304.778

316.334

312.184

335.062

419.214

434.818

544.205

402.017

Tournai

Tab. 149 - Verdeling en evolutie van de totale uitgaven per arrondissement voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Fig. 149: Evolutie van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Mons 2005-2009 700.000 600.000 500.000 Charleroi

400.000

Mons 300.000

Tournai

200.000 100.000 0 2005

2006

2007

2008

2009

Fig. 150: Verdeling van de uitgaven betaald door de griffie voor de uitgavenpost "Tolken en vertalers" - Mons 2009

29,64% 47,34%

Charleroi Mons Tournai

23,02%

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

154

.be


Ressort

2005

Mons

2006 0

2007

2008

0

0

2009 0

735

Tab. 150 - Evolutie van de uitgaven voor het ressort Mons betaald door de FOD Justitie voor de uitgavepost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

Arrondissement

2005

2006

2007

2008

2009

Charleroi

0

0

0

0

0

Mons

0

0

0

0

735

Tournai

0

0

0

0

0

Tab. 151 - Verdeling en evolutie van de uitgaven per arrondissement betaald door de FOD Justitie voor de uitgavepost "Tolken en vertalers" - 2005-2009

*

*

*

Wettelijk depot: juni 2010 D/2010/12.124/8

Gerechtskosten in strafzaken

Deel 2

155

.be


BIJLAGEN

.be


Bijlage 1

1. CONTEXT AANDUIDING PILOOTSITES PROGRAMMA “GERECHTSKOSTEN”

De Minister van Justitie wil een beter overzicht krijgen over de uitgaven in verband met de gerechtskosten om een efficiënter beleid te kunnen voeren. Met het oog hierop werd een softwareprogramma “gerechtskosten” gecreëerd. Het softwareprogramma “gerechtskosten” werd in opdracht van de toenmalige Minister van Justitie, mevrouw L. Onkelinx, geïmplementeerd in twee pilootsites, namelijk Leuven en Nijvel, nadat hieromtrent op 28 september 2005 een vraag werd verstuurd naar de voorzitter van de Raad van de Procureurs en nadat de voorzitter van de Raad van de Procureurs op 4 oktober 2005 aan de Minister had laten weten dat de parketten van Leuven en Nijvel bereid waren gevonden om hieraan mee te werken. Op 12 maart 2006 werd door de stafdienst ICT van de FOD Justitie een nota verstuurd aan de Minister van Justitie in verband met de mogelijkheden van het programma “gerechtskosten” in de bestaande applicaties. Deze nota geeft tevens een overzicht weer van de vergaderingen die werden gehouden en van de uiteindelijke afspraken die werden gemaakt (zie bijlage 1). Het softwareprogramma werd in het arrondissementen Leuven en Nijvel in gebruik genomen begin 2007 en dit in verschillende systemen, namelijk REA/TPI (parket eerste aanleg), MAMMOET (parket politierechtbank) en JIOR (onderzoeksrechters eerste aanleg).

2. ONDERSCHEID IN VERBAND MET DE GERECHTSKOSTEN

Voor een verder begrip van deze tekst is het van belang om het onderscheid te maken tussen de dringende en niet-dringende gerechtskosten en de manier waarop de betaling van deze kosten gebeurt. Artikel 69 en 70 van het K.B. van 27 april 2007 (B.S. 25/05/2007) houdende algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken maakt een onderscheid tussen de dringende (griffie) en de niet dringende gerechtskosten (parket en uitbetaling F.O.D. Justitie).

Art. 69. De griffiers bij de hoven en rechtbanken betalen de volgende kostencategorieën met de voorschotten die de Minister van Justitie hen daartoe ter beschikking stelt : 1° erelonen van tolken en vertalers; 2° vergoedingen verschuldigd aan gezworenen; 3° vergoedingen verschuldigd aan getuigen;

1


4° de kosten van titel 3 met uitzondering van artikelen 55, 59 en kosten van telefonie; 5° de kosten inzake rechtsbijstand en kosteloze procedure; 6° de kosten van titel 4 met uitzondering van de internationale rogatoire commissies uitgevoerd door de federale of lokale politie. Art. 70. De kostencategorieën die niet in het vorige artikel zijn vermeld, worden door de Minister van Justitie betaalbaar gesteld. De kosten van internationale rogatoire commissies uitgevoerd door de federale of lokale politie en de telefoniekosten worden betaald door de FOD Justitie en overgemaakt aan de parketten voor taxatie door de eisende autoriteit. Onder de laatste categorie vallen dus onder meer de gerechtsdeurwaarders, de genetische analyses, het onderzoek van geesteszieken, de boekhoudkundige expertises, de toxicologie enz. Het is ook van belang hier te herhalen dat er twee procedures bestaan voor de uitbetaling van de kosten, namelijk de eerste gedecentraliseerd op het niveau van de griffies, die door middel van een provisie, de betalingen regelen van een aantal kosten voorzien in artikel 69 van het K.B. van 27 april 2007. De tweede procedure is gecentraliseerd bij de dienst gerechtskosten van de Algemene Directie van de Rechterlijke Orde overeenkomstig artikel 70 van voormeld besluit. Het programma in verband met de gerechtskosten, dat getest werd in de pilootsites,had betrekking op de niet-dringende gerechtskosten. Het K.B. van 27 april 2007 werd vernietigd door het arrest nr. 188.928 van 17 december 2008 van de Raad van State (B.S. 2 februari 2009), waardoor het K.B. van 28 december 1950 houdende het algemeen reglement op de gerechtskosten in strafzaken opnieuw wordt opgenomen.

3. EVALUATIE VAN DE PILOOTSITES PROGRAMMA “GERECHTSKOSTEN” NA TWEE JAAR WERKING

De evaluatie van het programma “gerechtskosten” dat gebruikt werd in de twee pilootsites kadert in de partnerschapsovereenkomst, die gesloten werd tussen de Minister van Justitie, de FOD Justitie en de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde betreffende de gerechtskosten in strafzaken, ter uitvoering van het protocolakkoord van 4 juni 2008. Het protocol en de partnerschapsovereenkomst zijn terug te vinden op de website van de Commissie Modernisering (http://www.cmro-cmoj.be).

2


3.1. Evaluatie door de pilootsites De belangrijkste opmerkingen van de pilootsites kunnen als volgt worden samengevat: -

-

-

-

-

Er is geen gegevensoverdracht naar de FOD Justitie en de griffies van de betreffende arrondissementen met betrekking tot de opvolging van de eigenlijke betaling; er is geen feedback; er is geen zicht op het feit of de kosten effectief werden betaald. De door de politiediensten gemaakte kosten zijn niet in het systeem opgenomen. De NADEP-lijst (codes) is te omslachtig (ingewikkeld), kan niet worden uitgebreid en evenmin gekoppeld aan nieuwe bedragen (de barema’s niet aangepast en de oude tarieven worden nog gebruikt). Het programma bevat technische onvolkomenheden. Er zijn geen voordelen die het gebruik aanmoedigen; het inbrengen van de gegevens vergt tijd doch brengt niets op voor diegenen die de gegevens invullen; de vraag werd zelfs gesteld of het wel voor iemand nuttig is en, zoals het nu wordt toegepast, tot wat het eigenlijk dient? Uiteindelijk moeten de gegevens nog steeds via het secretariaat van het parket met de post worden overgemaakt aan de dienst gerechtskosten. Er kunnen geen statistieken worden gemaakt (C.I.V.); dit zou nochtans nuttig zijn als feedback en voor een overzicht. Er is geen opleiding (vorming); er is geen ondersteuning door het C.I.V.; er is geen helpdesk voorzien. De noodzakelijke verbindingen met andere toepassingen ontbreken. Er zijn geen eenduidige lijsten van experten en codes. Het is niet steeds mogelijk om de juiste ramingen te maken (bijvoorbeeld: er wordt een psychiater aangesteld; de geraamde kost van 450 euro wordt ingevuld; de aangestelde psychiater doet beroep op een psycholoog; hierdoor ontstaat er een bijkomende niet voorziene kost van 450 euro) Bijkomende opdrachten in hetzelfde dossier kunnen niet worden gecodeerd; (bijvoorbeeld: er wordt een vertaler aangesteld om acht bladzijden te vertalen; daarna dient diezelfde vertaler in dezelfde zaak nog bijkomend enkele bladzijden te vertalen; dit kan niet worden gecodeerd)

Voor een volledig overzicht van de opmerkingen die gemaakt werden door de beide pilootsites verwijst de C.M.R.O. naar de evaluatieverslagen van de beide pilootsites (bijlagen 2 en 3).

3.2. Evaluatie door het C.I.V. Op 09 september 2009 werd er o.a. met de omkaderingsdiensten C.I.V. en B&B en de dienst Gerechtskosten van de F.O.D. Justitie, in de lokalen van de C.M.R.O, een vergadering gehouden.

3


Hierna volgen enkele naar voorgebrachte opmerkingen met betrekking tot het gebrekkige gebruik: - Er ontbrak een stuwende kracht om dit project te “verkopen” en zijn nut te benadrukken. - De leden van de Rechterlijke Orde waren terughoudend met betrekking tot het gebruik van de toepassing, gezien dit meer werk met zich bracht (bijkomende coderingen) zonder dat er enig voordeel voor de gebruiker van de toepassing was voorzien (de parketsecretaris diende, na het coderen, nog steeds de opvolging van de vertrouwde processen te verzekeren). Op het niveau van het parket leverde het gebruik van de toepassing geen enkele meerwaarde op. - De toepassing REA/TPI, daterend van 1990, is totaal verouderd. Zij is niet gebruiksvriendelijk. Dit ontmoedigt de gebruikers. - Er is geen interface gebruiker voor de dienst gerechtkosten voorzien. Deze dienst heeft dan ook geen kennis van de coderingen die door de secretariaten van het parket worden gemaakt. - Het Directoraat-Generaal Rechterlijke Organisatie werd niet geïnformeerd over de door de gerechtelijke diensten uitgedrukte terughoudendheid. - Ook het probleem van de veelheid van informaticatoepassingen, gebruikt in de behandelingsprocessen betreffende de gerechtskosten, werd aangehaald. Voor meer details verwijst de C.M.R.O. naar het verslag, met bijlagen, van de voornoemde vergadering (zie bijlage 4).

4. BESLUITEN

EN VOORSTEL

COMMISSIE MODERNISERING

VOOR EEN PROGRAMMA

GERECHTSKOSTEN

4.1. Huidig programma Nut en gebruiksvriendelijkheid van het huidige programma? Uit de evaluatie van het programma in de pilootsites blijkt dat het resultaat negatief is: -

Er is geen toegevoegde waarde voor de gebruikers (magistraten, griffiers, personeel). Er is evenmin een meerwaarde voor de FOD Justitie. De doelstelling voor de Minister van Justitie, meer bepaald een beeld te krijgen van de toekomstige uitgaven met mogelijkheid de kosten beter te budgetteren, wordt niet bereikt.

4


Besluit. Ook na aanpassing van het programma aan de gemaakte opmerkingen (zie hierboven) blijft het huidige systeem belangrijke nadelen vertonen: -

De toepassing moet in verschillende systemen worden geïmplementeerd (REA/TPI, MAMMOET, JIOR). De invoervelden evenals de lay-out van de gegevens is verschillend tengevolge van het gebruik van verschillende systemen en verouderd.

4.2. Voorstel nieuw programma Een programma gerechtskosten is onontbeerlijk? Voorafgaandelijk stellen zich drie belangrijke vragen. De eerste vraag die zich stelt is te weten of het onderscheid tussen de dringende en niet-dringende gerechtskosten moet blijven bestaan. De tweede vraag die zich stelt (als het antwoord op de eerste vraag bevestigend is) is te weten of het programma “gerechtskosten” moet toelaten zowel de dringende als de niet-dringende gerechtskosten in te geven. De derde vraag is te weten of er voorafgaandelijk ook wijzigingen moeten gebeuren aan de procedures, die moeten gevolgd worden bij het ingeven van de kosten. Naar gelang van het antwoord op deze vragen en de gemaakte keuzes, zal er meer tijd nodig zijn om één en ander op punt te stellen. Hierna wordt enkel uitgegaan van de veronderstelling dat momenteel enkel werk wordt gemaakt van het ingeven van de niet-dringende gerechtskosten, gezien de geteste applicatie enkel betrekking heeft op de niet-dringende gerechtskosten. Het gebruik van een programma gerechtskosten heeft ongetwijfeld een groot nut. Er kan veel tijd en energie bespaard worden door de kosten rechtstreeks in te brengen in een programma door diegene die de kosten maakt. Op die manier kan de F.O.D. Justitie in de toekomst meer controle uitoefenen op de ingebrachte kostenstaten dan tot nu toe het geval was. Ook de uitbetaling van de kosten moet aldus uiteindelijk vlugger kunnen gebeuren. Door het inbrengen van de gegevens kan de gebruiker op elk ogenblik een overzicht krijgen van de kosten die tot dan gemaakt worden en kunnen belangrijke statistische gegevens gemaakt worden. Ook de F.O.D. Justitie en de Minister van Justitie beschikken dan over die mogelijkheid, wat hen onmiddellijk

5


een zicht geeft over de uitgaven, met de mogelijkheid de uitgaven beter te budgetteren.

Keuze tussen module per jurisdictie of webapplicatie? De vraag is of het programma moet ge誰mplementeerd worden in een bestaande applicatie of er gebruik dient gemaakt te worden van een webapplicatie. Indien er voor elke bestaande applicatie (rechtbank eerste aanleg, Hof van Beroep enz.) een programma dient gemaakt te worden, dan vergt dit veel meer tijd en kosten. Deze manier van werken heeft bovendien tot gevolg dat het programma kan verschillen van applicatie tot applicatie. Het gebruik van een eenvormige beveiligde webapplicatie heeft als voordeel dat voor alle rechtscolleges dezelfde manier van werken wordt gehanteerd hetgeen tijd en energie bespaart in het maken van het programma, dat wijzigingen in het programma slechts eenmaal en centraal moeten gebeuren, dat geen installatie vereist is, dat dezelfde structuur en lay-out kan gebruikt worden hetgeen de controle vergemakkelijkt en dat niet moet gewacht worden op applicaties die nog moeten gemaakt en/of verbeterd worden. In de bestaande applicaties zou wel best gemakkelijkheidhalve een link kunnen gelegd worden naar het programma van de gerechtskosten.

4.3. Besluit Het was niet de bedoeling in dit verslag een gedetailleerd overzicht te geven van hoe een programma gerechtskosten er precies moet uitzien. Daarvoor is trouwens een grondige analyse nodig door specialisten ter zake. Er werden enkel een aantal grote krachtlijnen weergegeven van wat er precies moet gebeuren met het bestaande programma en hoe een nieuw programma er zou kunnen uitzien. Het is een absolute noodzaak om in het kader van een strikte beheerspolitiek zowel op lokaal niveau als op centraal niveau te kunnen steunen op een modern en doeltreffend informaticasysteem, onder meer in verband met de gerechtskosten. Om reden van de grote verscheidenheid in informaticatoepassingen in de schoot van de rechterlijke orde en de noodzaak om hierop een dringend antwoord te geven, dient de oplossing gezocht in een webapplicatie. Een webapplicatie biedt een groot aantal voordelen: -

er is geen installatie nodig in de diverse rechtscolleges; de installatie gebeurt centraal;

6


-

-

-

het programma kan beveiligd worden via een token of een elektronische identiteitskaart, waardoor de opdrachtgever gemakkelijk kan geïdentificeerd worden; wijzigingen moeten slechts eenmaal en centraal doorgevoerd worden; het ingeven van de gegevens kan vanuit verschillende locaties gebeuren, zodat men niet gebonden is aan de bureau van diegenen die de gegevens moet invoeren; de structuur en de lay-out zou voor alle rechtscolleges dezelfde zijn, uitzonderingen niet te na gesproken omdat meer of minder gegevens moet ingevuld worden, naargelang van het rechtscollege.

Welke keuze de overheden ook zullen maken, het nieuwe instrument zal in elk geval ook een antwoord moeten geven op de kritieken en verwachtingen van de gebruikers van het pilootprogramma in de pilootsites te Leuven en Nijvel, meer bepaald zal het programma moeten resulteren in: -

-

-

een nuttig beheer van alle kosten (dus ook deze gemaakt door de politiediensten) en van de vorderingen/documenten. een automatisch genereren van modellen, die betrekking hebben op de gemaakte kosten (bijvoorbeeld een modelformulier voor aanstelling van een deskundige); één module die gaat van de te voorziene kosten tot de taxatie en de uiteindelijke betaling, met mogelijkheid voor de gebruiker om op elk moment de stand van zaken weer te geven; een gebruiksvriendelijke en aangepaste NADEP-lijst. eventueel, een eenvormig beheer van de experts via één nationale lijst.

Er zal ook een opleiding moeten voorzien worden die best centraal gebeurt om te verhinderen dat slechte gewoontes worden overgenomen door de plaatselijke gebruikers Tevens zal een helpdesk noodzakelijk zijn. Tenslotte moeten gerechtvaardigde voorgestelde wijzigingen vlug doorgevoerd worden en gecommuniceerd worden naar alle gebruikers. De Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde stelt voor om een coördinerende rol te vervullen met de betrokken actoren bij het tot stand brengen van een performant informaticasysteem met betrekking tot de gerechtskosten.

7


Bijlage 2

1. DOELSTELLING VAN DE CMRO

Op 30 juni 2009 werd er een partnerschapsovereenkomst ondertekend tussen de Minister van Justitie, de FOD Justitie en de Commissie voor de Modernisering van de Rechterlijke Orde betreffende de gerechtskosten in strafzaken. De nagestreefde doelstellingen in het kader van dit partnerschap hebben betrekking op het indijken van de hoge uitgaven van de gerechtskosten, het beter beheersen van deze uitgaven en tegelijk het waarborgen van een beter zicht erop. Eén van de voorgenomen acties heeft betrekking op het informeren en sensibiliseren van de gerechtelijke overheden en hun diensten. Eén van de acties die de CMRO in het kader van het beheersen van de gerechtskosten wil ondernemen betreft het organiseren van informatievergaderingen in elk gerechtelijk arrondissement. Alvorens naar de verschillende gerechtelijke entiteiten te gaan, achtte de CMRO het nuttig om met de referentiemagistraten “gerechtskosten” van de vijf ressorten een vergadering te houden per ressort. Deze vergaderingen gingen door in de lokalen van de CMRO op 15/09/2009 (ressort Brussel), op 17/09/2009 (ressort Antwerpen), op 23/09/2009 (ressort Bergen), op 24/09/2009 (ressort Gent) en op 29/09/2009 (ressort Luik). Tijdens die vergaderingen schetste de CMRO de problematiek aangaande de gerechtskosten, waarbij o.a. werd benadrukt dat de laatste jaren de uitgaven aan gerechtskosten gevoelig hoger lagen dan het hiervoor door de overheid voorziene budget (het te kort werd voorlopig gedicht met gelden voorzien voor andere posten). Gezien de blijvende stijgende tendens van de gerechtskosten en de status-quo van het door de overheid voorziene budget, meldde de CMRO aan de referentiemagistraten “gerechtskosten” dat het thans het ogenblik is om te ageren. De CMRO is er van overtuigd dat de referentiemagistraten hierbij een belangrijke rol kunnen en dienen te spelen. Aan de aanwezigen op de vergadering werd een documentatiemap overhandigd, met daarin eveneens een toelichting en gebruiksaanwijzing voor het documenten beheerssysteem “KnowledgeTree. Tijdens drie van de vijf vergaderingen werd de toepassing gedemonstreerd (tijdens twee vergaderingen gebeurde dit niet wegens tijdsgebrek). Het systeem is te bereiken via https://cmdoc.just.fgov.be en omvat ondermeer een rubriek “gerechtskosten-frais de justice”. Om toegang te hebben tot “KnowledgeTree” dient men, naast een internetaansluiting, enkel te beschikken over een username en een login. De CMRO deelde op de vergaderingen mee dat zij aan de referentiemagistraten een username en een login zal laten geworden.

1


Door de FOD Justitie, dienst Gerechtskosten, werd er op de vergaderingen toelichting gegeven over de betalingsprocedures van de dringende en niet dringende gerechtskosten. De vergaderingen werden tevens bijgewoond door een lid van het NICC. Volledigheidshalve dient te worden vermeld dat de ondertussen eveneens werd opgestuurd aan de referentiemagistraten “gerechtskosten�.

documentatiemap niet aanwezige

2. SYNTHESE VAN DE VERSCHILLENDE VERGADERINGEN

2.1. Sensibiliseren van de actoren Er werd tijdens de vergaderingen vastgesteld dat er omzeggens een eensgezindheid bestond over de noodzaak tot het sensibiliseren van al diegenen die betrokken zijn bij de gerechtskosten in strafzaken. Wel werd gewezen op de moeilijke rol van de referentiemagistraat van de zetel (zie hierna). In het kader van het sensibiliseren stond de overgrote meerderheid van de referentiemagistraten positief tegenover het aangekondigde initiatief van de Commissie Modernisering Rechterlijke Orde om in de verschillende arrondissementen vergaderingen te houden met de bij de gerechtskosten in strafzaken betrokken personen (het actieplan van de CMRO). Op deze vergaderingen zal er ook toelichting worden gegeven door vertegenwoordigers van de FOD Justitie (dienst Gerechtskosten), het COIV en het CTIF van de federale politie.

2.2. Waarheidsvinding en kwaliteitsbewaking Op de vergaderingen werd de bezorgdheid geuit over het feit dat besparingen op de uitgaven niet ten koste van de waarheidsvinding en de kwaliteit van het onderzoek mag gebeuren. Niet besparen om te besparen, doch het realiseren van besparingen via structurele veranderingen. Nu al willen bekwame experts niet meer voor het gerecht werken wegens het te lage tarief en de laattijdige uitbetalingen.

2


2.3. Gebrek aan wetgeving/regelgeving Een duidelijke en overzichtelijke wetgeving en regelgeving met betrekking tot de gerechtskosten dringt zich op. Dit is tevens belangrijk voor een eenduidige werkwijze. Bij vragen of problemen (technische of vragen over de wetgeving/reglementering) zou men zich moeten kunnen richten tot een referentiepersoon gerechtskosten (eventueel bij de FOD Justitie). Een snelle en juiste oplossing van bepaalde problemen kan kostenbesparend werken (bijvoorbeeld het vinden van een geschikte plaats voor in beslaggenomen goederen omwille van hun hoeveelheid en/of specificiteit).

2.4. Inefficiënte wetgeving/regelgeving Bepaalde thans bestaande kostenverslindend.

wetgeving/regelgeving

is

inefficiënt

en

soms

In bepaalde gevallen worden expertises verplicht voorgeschreven, terwijl dit niet altijd nuttig of soms totaal overbodig is (bijvoorbeeld artikel 9bis van de probatiewet waarbij voor het opleggen van probatievoorwaarden voor veroordeelden wegens bepaalde zedendelicten de rechter eerst advies van een gespecialiseerde dienst moet vragen, terwijl de zaak voldoende duidelijk is opdat de rechter, zonder een dergelijk advies (of zonder een verslag van een expert), zelf de passende voorwaarden kan bepalen; of nog: een spoedarts die het gebruik van de set “seksuele agressie” weigert en die het noodzakelijk maakt dat er op een wetgeneesheer beroep wordt gedaan). Het invoeren van de videoconferentie, daar waar mogelijk, zou kostenbesparend werken. Internationale verdragen desbetreffende zouden heel wat dure rogatoire commissies overbodig maken.

2.5. Opleiding In de opleiding van stagiairs, magistraten en onderzoeksrechters zou een vorming met betrekking tot de gerechtskosten dienen te worden voorzien. In deze vorming zou de wetgeving/regelgeving met betrekking tot de gerechtskosten dienen te worden geduid. Een dergelijke vorming dient tevens een sensibiliserend effect na te streven door gebruik te maken van de heersende “goede praktijken” en verduidelijking te geven over een kostenbesparende efficiënte inzet van bepaalde middelen (o.a. in het kader van de telefonie). De CMRO neemt zich voor om terzake een initiatief te nemen tegenover het Instituut voor gerechtelijke opleiding.

3


2.6. Penale zaken Er werd herhaaldelijk opgemerkt dat er heel wat kosten worden gemaakt voor zaken die geen strafrechterlijk karakter vertonen. Er werd verwezen naar de onrustwekkende verdwijningen van o.a. minderjarigen, waarbij de telefonie heel dikwijls noodzakelijk is. Kunnen andere instanties deze kosten niet dragen? Waarom kunnen operatoren in dergelijke gevallen niet gratis tussenkomen? Verder werd er verwezen naar de vele lijkschouwingen nodig om de juiste doodsoorzaak te kennen, zonder dat er sprake is van een strafrechterlijk aspect (lijkschouwing van een sportman die plots dood valt); ook het voorbeeld van de geesteszieken werd aangehaald als niet penale kosten.

2.7. Vertalers en tolken Verschillende opmerkingen met betrekking tot de vertalers en de tolken werden geformuleerd: - Er worden door de politiediensten in het kader van hun autonome politiebevoegdheid te veel overbodige vertalingen gevraagd ten koste van Justitie. - Het geven van voorrang op de zittingen aan zaken waarin tolken werden opgeroepen. - Waarom geen aanpassing van de wet, meer bepaald het verhoor in de taal die hij/zij begrijpt in plaats van in een taal naar keuze? - Onnodig en onrechtvaardig verschil in tarief naargelang de taalgroep. Gediplomeerde tolken krijgen hierdoor minder dan niet gediplomeerde tolken voor speciale talen. - Opletten voor het misbruiken van weekendwerk (o.a. vertalingen). - Soms gebrek aan ethiek bij vertalers (bijvoorbeeld: krijgen tweemaal dezelfde tekst, vertalen die tweemaal en rekenen tweemaal kosten; door de wijze van facturatie wordt eenzelfde factuur soms tweemaal betaald). - Waarom kunnen bepaalde te gebruiken formulieren niet in verschillende talen worden opgesteld, zodat er geen vertaling meer nodig is (als voorbeeld werd er verwezen naar de formulieren met betrekking tot de ambulante handel)? - Waarom worden er bij de FOD Justitie geen vertalers aangenomen onder een contractueel statuut, en zelfs statutair? - Gebruik maken van dagelijkse prestatieformulieren om misbruiken te vermijden. De conclusie was dat er meer toezicht moet worden uitgeoefend op de tolken/vertalers.

4


2.8. Expertises Ook met betrekking tot de expertises werden verschillende opmerkingen gemaakt: - Naast het feit dat er in het algemeen werd verwezen naar soms te dure en te lang durende expertises (er werd gesteld dat er vrij vlug wordt overgegaan tot de aanstelling van deskundigen, zonder dat het eigenlijk nodig is of het een meerwaarde biedt), werd er in het bijzonder verwezen naar te dure boekhoudkundige onderzoeken die niet steeds een meerwaarde opleveren. - Men dient de efficiĂŤntie van de expertises na te gaan met het oog op de beheersing ervan. Er dient een kosten/baten analyse te worden gemaakt. - Er bestaat een verschillende jurisprudentie met betrekking tot het aanstellen van deskundigen met het oog op een eventuele herkwalificatie voor geweldsdelicten naar aanleiding van een burgerlijke partijstelling voor de rechter ten gronde (artikel 399 en 400 van het Strafwetboek). - Er wordt niet steeds gewerkt met goede deskundigen. - Controle op de kwaliteit en de duur van de expertises behoort tot de magistraten. De controle van andere aspecten (bijvoorbeeld het tarief) zou door het administratieve personeel kunnen worden uitgeoefend. - Er bestaat een te groot verschil op het niveau van het honorarium van de experts voor het uitvoeren van gelijkaardige opdrachten (o.a. grote verschillen tussen de arrondissementen). - Waarom kan er geen beroep worden gedaan op jonge universitaire medewerkers aan een deftig uurloon, met een degelijk verslag op korte termijn als resultaat? - Een officiĂŤle lijst van deskundigen is noodzakelijk (nu heeft elke rechtbank zijn eigen willekeurige lijst). - Nadenken over de termijn en de uitgebreidheid van het telefonieonderzoek; niet steeds blindelings toestaan wat de politie vraagt. - Enkel die DNA-onderzoeken vragen die noodzakelijk zijn; ook hier kosten/baten analyse maken.

2.9. Onderzoeksrechter - parket Onderzoeksrechters dienen na te denken en de opportuniteit van de vraag af te wegen, in plaats van soms blindelings het parket te volgen (geen loutere brievenbus en alles automatisch tekenen). Van zijn kant dient het parket eerst grondig af te wegen alvorens de onderzoeksrechter te vorderen. Er werd gesteld dat er zorgvuldiger dient te worden omgesprongen met de kostenstaten in de strafdossiers. In overeenstemming met de richtlijnen moet er over worden gewaakt dat de specifieke kaft voor de gerechtskosten in alle strafdossiers wordt gebruikt.

5


Ook werd er verwezen naar rogatoire opdrachten, die spijts een negatieve beslissing van het Parket-generaal, toch doorgang vonden. De opmerking werd gemaakt dat wanneer de Commissie voor de Gerechtskosten gevat is met een bezwaar, zij contact opneemt met de onderzoeksrechters en het parket om, ter verificatie, inzage te krijgen in bepaalde stukken van het dossier. Het antwoord is steeds hetzelfde: negatief omwille van het geheim van het onderzoek. Dit wordt als betreurenswaardig aangezien.

2.10. Burgerlijke partijstelling Herhaalde malen werd er opgemerkt dat de tarieven bij burgerlijke partijstelling voor de onderzoeksrechter zoveel mogelijk gelijk dienen te zijn. Een eenvormige basis borgsom in alle arrondissementen voor natuurlijke personen en voor rechtspersonen is aangewezen. Op dit ogenblik is er tussen de arrondissementen een te grote verscheidenheid in tarieven.

2.11. Gerechtsdeurwaarders De vraag werd gesteld of het nodig is dat een gerechtsdeurwaarder, die in eenzelfde zaak tienmaal een soortgelijke dagvaarding moet betekenen, hiervoor tienmaal het volledige bedrag rekent. Ook werd de noodzakelijkheid van een gerechtsdeurwaarder voor betekeningen in strafzaken in vraag gesteld?

2.12. Telefonie In al de vergaderingen werd er nadrukkelijk verwezen naar de politieke verantwoordelijkheid in het kader van de hoge telefoniekosten tengevolge van de

onverantwoord hoge tarieven. Hierover dient dringend te worden onderhandeld. Wat in Nederland en Frankrijk kan (het gratis verstrekken van bepaalde prestaties), moet ook in BelgiĂŤ kunnen. Er werd tevens de vergelijking gemaakt met de banken, die bepaalde basisgegevens gratis dienen te verstrekken. De facturatie van de operatoren is te complex. Kennis van de wijze hoe de operatoren hun kosten berekenen is belangrijk, zodat de vorderingen exact kunnen worden geformuleerd om op die manier een te ruime en te kostelijke opdracht te vermijden.

6


2.13. Recuperatie De referentiemagistraten waren van oordeel dat er geen zicht is op de recuperatie van de kosten. Duidelijke cijfers hierover zijn noodzakelijk. Men is van oordeel dat er geen of onvoldoende gevolg wordt gegeven aan gerechtelijke beslissingen met een budgettaire impact. Volgende vragen werden gesteld: - Wat doet men met de beslissingen tot verbeurdverklaring? - Worden de gerechtskosten ingevorderd? - Welke is de rol van het COIV? - Welke zijn de inkomsten? - Wat brengt dit voor Justitie en aan de schatkist op? - Waarom de opbrengst van de geïnde boetes niet naar Justitie laten terugkeren? - Te veel verjaringen van dossiers met een belangrijke budgettaire impact. Men is het er over eens dat door een gebrekkige follow-up de staat miljoenen inkomsten ontloopt.

2.14. Goede praktijken Er werd vastgesteld dat er tussen de gerechtelijke arrondissementen te veel verschillende praktijken zijn. De verschillende bestaande circulaires van het openbaar ministerie dienen te worden verzameld en kenbaar gemaakt. Maatregelen die niets kosten moeten worden aangemoedigd (bijvoorbeeld: beslag ter plaatse). De CMRO vroeg om haar de eventuele circulaires en andere plaatselijke richtlijnen met betrekking tot de gerechtskosten over te maken. Zij zal deze onderbrengen in het documenten beheerssysteem “KnowledgeTree” onder de rubriek “gerechtskosten-frais de justice”, zodat deze daar kunnen worden geconsulteerd via https://cmdoc.just.fgov.be.

2.15. Informatisering Er werd gewezen op de noodzakelijkheid van een eenvormige informaticatoepassing met betrekking tot de gerechtskosten, dat een noodzakelijke ondersteuning moet zijn voor het beheer van de gerechtskosten en in het kader van de responsabilisering van de actoren.

7


2.16. Beschikkingen tot vermindering Men merkte op dat er weinig beschikkingen genomen worden tot vermindering of herleiding van de erelonen of van de kosten die werden begroot (o.a. wegens te tijdrovend). De vraag naar een alternatief werd gesteld. Hoe dan ook heeft de CMRO gevraagd dat haar de interessante beschikkingen zouden worden overgemaakt. Deze zullen dan kunnen worden geraadpleegd in het documenten beheerssysteem “KwowledgeTree” onder de rubriek “gerechtskosten-frais de justice” via https://cmdoc.just.fgov.be.

3. ROL VAN DE REFERENTIEMAGISTRATEN:

Zij vormen voor de CMRO een belangrijk aanspreekpunt met betrekking tot het project gerechtkosten en voor de plaatselijke organisatie van de actieplannen van de CMRO o.a. in het kader van de sensibilisering (Er werd gewezen op het belang van het sensibiliseren om de controle op de takelkosten, stallingkosten en beslagen levendig te houden). De magistraten zullen door de CMRO op de hoogte worden gehouden van de evolutie van het project, van beslissingen met betrekking tot de gerechtskosten en van de betreffende wetgeving en/of regelgeving. De referentiemagistraten dienen tussenpersonen te zijn voor de FOD Justitie en de CMRO. Plaatselijk dienen zij een informerende en sensibiliserende rol te spelen. Optimaal zou zijn dat zij ook een raadgevende (voor de collega’s en korpschef) en controlerende (respect voor de geldende procedures, respect voor de tarieven en kwaliteitscontrole) rol zouden vervullen. Uiteraard is dit voor de referentiemagistraten van de zetel niet evident. De referentiemagistraten zijn van oordeel dat het belangrijk is om, betreffende de gerechtskosten en de verschillende uitgavenposten, over concretere en juistere cijfers te beschikken. Zij achten dit in het kader van de sensibilisering noodzakelijk. De CMRO deelde deze mening en meldde dat pogingen hiertoe vooralsnog weinig opleverden.

8

Rapport gerechtskosten 2009  

Rapport gerechtskosten 2009 - Commissie Modernisering

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you