__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

Algemene informatie BHV-cursussen

Algemene informatie BHV-cursussen

BHV- richtlijnen en lesmethode

Cursusduur basiscursus

De BHV-cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen en

De duur van de basiscursus is 16 uur = 2 dagen of op ver-

lesmethode vanuit het NIBHV.

zoek 4 avonden. Heeft de cursist een geldig E.H.B.O.

Legitimatie

diploma, behaald via het Oranje Kruis, dan kan men een

De cursist is verplicht zich te legitimeren bij aanvang van

Het BHV-certificaat afgegeven door Kling Opleidingen

de cursus d.m.v. een geldig Nederlands Paspoort of

heeft een geldigheid van 1 of 2 jaar. Ons advies is echter

identiteitskaart.

om jaarlijks de BHV te herhalen.

Examen basiscursus

CCV Registratie

De cursist dient, onder instructie van de docent, diverse

Registratie via CCV is alleen mogelijk bij de BHV basis-

aantoonbare handelingen te verrichten. Beide cursus-

en herhalingscursus welke overdag gevolgd worden.

dagen (E.H.B.O. en Brand & Ontruiming) worden afge-

U dient er echter rekening mee te houden dat de kandi-

sloten met een schriftelijke examen. Het examen bestaat

daten hiervoor minimaal 2 weken voor aanvang van

De BHV-cursusinhoud

vrijstelling krijgen voor het E.H.B.O. deel van deze cursus

NEH = Niet-spoedeisende Eerste Hulp: uitwendige won-

en volgt men alleen het Brand & Ontruimingsgedeelte.

den, oogletsel, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken,

De duur van de cursus is dan 8 uur = 1 dag of 2 avon-

ontwrichtingen, wervelletsels en brandwonden.

den.

SEH = Spoedeisende Eerste Hulp: Reanimatie: de géén-

Cursusduur herhalingscursus

lijn, werking en gebruik AED, overige spoedeisende

De duur van de herhalingscursus is 8 uur = 1 dag of 2

eerste hulp zoals verslikking, shock, angina pectoris,

avonden. Heeft de cursist een geldig E.H.B.O.-diploma,

hartinfarct, beroerte, epileptische aanvallen, suikerziekte

behaald via het Oranje Kruis, dan kan men een vrijstel-

of diabetes mellitus en hersenschudding.

ling krijgen voor het E.H.B.O.-deel van deze cursus en

geslaagd als 9 of meer vragen van het E.H.B.O.-onder-

volgt men alleen het Brand & Ontruimingsgedeelte. De

deel goed beantwoord zijn. Bij het Brand- & Ontruiming

duur van de cursus is dan 4 uur = 1 middag of 1 avond.

onderdeel zijn dat 15 vragen over Brandbestrijding en 15

De BHV-cursussen worden gehouden op locatie van

vragen over Ontruiming. De cursist is geslaagd als 9 of

Kling Opleidingen. Delst 8A, 5388 EG te Nistelrode.

Brandbestrijding en Ontruiming: Brand en de gevaren bij

Informatie

brand, de taak van de BHV’er bij een brand, voorberei-

uit 30 multiple-choice vragen. 15 vragen over het deel

de cursusdatum/data zijn aangemeld. Aan registratie via

NEH en 15 vragen over het deel SEH. De cursist is

CCV zijn kosten verbonden.

ding van een ontruiming, de taak van een BHV’er bij een

Cursustijden

meer vragen van het Brand- & Ontruiming onderdeel

ontruiming.

Ochtend

:

08.30 uur tot 12.30 uur

goed beantwoord zijn.

Middag

:

13.00 uur tot 16.30 uur

Bij de Brand- en Ontruimingsles wordt gebruik gemaakt

Dag

:

08.30 uur tot 16.30 uur

van: Nabootsing gasexplosie, op afstand bedienbare

Avond

:

19.00 uur tot 22.30 uur

WEET U HOE U MOET HANDELEN BIJ EEN CALAMITEIT?

Cursus locatie

Cursus op een andere locatie / Incompany Het is mogelijk om een cursus op een andere locatie te

LCD brillen, blussen van diverse objecten met verschil-

Certificering NIBHV

verzorgen. Wij hebben hiervoor speciaal ingerichte

En weet u wat u kan doen om een calamiteit te voorkomen? Kling

Na de basiscursus ontvangt de cursist, mits geslaagd,

instructieaanhangwagens beschikbaar. Hierbij geldt een

Opleidingen en Kling Brandbeveiliging zijn voor u het juiste adres!

een BHV-certificaat van het E.H.B.O. deel, een BHV-certi-

minimum van 8 personen en een maximum van 14 per-

Zij kunnen u hierbij op alle mogelijke manieren behulpzaam zijn.

lende soorten blussers, blussen in een speciaal daarvoor

Vrijstelling E.H.B.O.

ficaat van het Brand- & Ontruimingsdeel, een

sonen. Een herhaling voor minder dan 8 personen is

ontworpen ruimte voorzien van veiligheidssensoren o.a.

Een vrijstelling van het E.H.B.O.-gedeelte bij zowel de

BHV-diploma en een BHV- pasje. Het behaalde BHV-

mogelijk echter zal de facturatie voor 8 personen zijn.

Accommodatie opleidingscentrum

CO2, warmtevoeler en gasdetectie, oriëntatiekamer ver-

basis- als herhalingscursus is mogelijk indien de cursist in

certificaat, BHV-diploma, BHV-pasje worden, ongeveer 2

Cursussen op een andere locatie zijn exclusief catering.

Vijf leslokalen, kantine,

Kling Opleidingen heeft alle mogelijkheden voor het opleiden van uw

licht en verduisterd.

het bezit is van een geldig E.H.B.O.-diploma behaalt via

weken na de gevolgde cursus, naar de opdrachtgever

Tevens dient er voldoende ruimte te zijn voor zowel de

inpandige stookruimte voor

personeel. Diverse opleidingen worden hier gedurende het gehele jaar

het Oranje Kruis. De deelnemer volgt dan alleen het

verzonden.

E.H.B.O.- als de brandoefeningen. Is de cursuslocatie

blusoefeningen, oriëntatieruimte

verzorgd, waarvan de opleiding Bedrijfshulpverlening (BHV) de meest

verder dan 100 km verwijderd van Kling Opleidingen te

verlicht en verduisterd.

gevolgde opleiding is. Zeer enthousiaste, goed opgeleide en gecer-

De BHV- cursus is inclusief

Brand- & Ontruimingsdeel van de cursus.

E.H.B.O.- instructeur, Brand- & Ontruimingsinstructeur,

Na de herhalingscursus ontvangt de cursist, mits hij/zij

Nistelrode dan worden er extra kosten in rekening

Aantal cursisten

alle handelingen goed verricht heeft, een BHV-certificaat

gebracht.

len en blusmiddelen die nodig zijn gedurende de cursus,

De cursus gaat door bij een minimum van 8 personen

met een BHV-pasje. Deze worden, ongeveer 2 weken na

cursusboek bij basiscursus, certificering en catering*.

met een maximum van 14 personen.

de gevolgde cursus, naar de opdrachtgever verzonden.

lotus bij herhalingscursussen, diverse E.H.B.O.-materia-

E.H.B.O. (Oranje Kruis)

Heftruck / Reachtruck

met certificering vanuit het NIBHV. Na beoordeling van

Kleine blusmiddelen

voor de Bedrijfs Hulp Verlening) hebben zij het keurmerk verkregen als

de examens en de te verrichte handelingen ontvangt de

VCA (VCA1 en VOL VCA)

gekwalificeerd opleidingsinstituut.

cursist een BHV-certificaat van Kling Opleidingen met

CCV registratie

Opleidingen. De cursusinhoud is identiek aan de cursus

locatie dan die van Kling Opleidingen dient de opdrachtgever zelf zorg te dragen voor de catering.

Heeft u interesse?

opleiding vereist. Wel dient men de Nederlandse taal goed machtig te zijn en er rekening mee te houden dat men lichamelijke handelingen moet verrichten tijdens deze cursus. Zonder het verrichten van deze handelin-

BHV-pasje. Het is raadzaam om binnen de organisatie en

Voor BHV-cursussen, overige opleidingen, cursusdata,

diens verzekeringsmaatschappij na te gaan wat wenselijk

aanmeldingsformulieren

dan wel vereist is.

en

prijzen

gaat

u

naar

www.klingopleidingen.eu of mail naar onderstaand email-adres.

Geldigheid diploma en certificaat Het BHV-diploma c.q. BHV-certificaat afgegeven door

Voor vragen en cursistengegevens kunt u mailen naar:

het NIBHV heeft een geldigheid van 1 jaar met een

BHV-diploma of BHV-certificaat. Het is dus raadzaam om

tineke@klingopleidingen.eu

maximale uitloop van 3 maanden.

eerst na te gaan wie er voor BHV in aanmerking komt.

Tineke Visser 0412 - 61 28 30 (keuze 2)

gen

komt

men

niet

in

aanmerking

voor

een

mogelijk te zijn tijdens de brand- en ontruimingsoefeningen worden er explosies gedemonstreert en gebruik gemaakt van elektronische blind-

BHV (BHV en BHV Ploegleider)

De cursus kan ook gecertificeerd worden door Kling

een uitgebreide lunch. Bij cursussen op een andere

AED

gehouden worden verzorgt Kling Opleidingen ook de

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke voor-

gebeuren bij een calamiteit. Om zo uitgebreid en waarheidsgetrouw

BBMI

Certificering Kling Opleidingen b.v.

Cursusniveau

Cursussen •

*Bij cursussen die op de locatie van Kling Opleidingen catering zoals koffie/thee en bij een dagcursus tevens

tificeerde instructeurs laten u graag zien wat u moet doen of wat er kan

Delst 8a, 5388 EG Nistelrode Telefoon 0412 - 61 28 30 Fax 0412 - 61 11 10 info@klingopleidingen.eu www.klingopleidingen.eu www.klingbrandbeveiliging.eu

maskers. Doordat Kling Opleidingen hoge kwaliteitseisen stelt aan de opleidingen en werkt volgens de richtlijnen vanuit het NIBHV (Nederlands Instituut

Naast de opleidingen is er ook een veiligheids- en adviestak opgezet.

Cursuslocaties

Deze houdt zich onder andere bezig met het ontwikkelen van de wette-

Kling Opleidingen

lijk verplichte Risico- Inventarisatie & Evaluatie. Daarnaast is er een

Delst 8A te Nistelrode

vernieuwde versie van het calamiteiten- / ontruimingsplan ontwikkeld.

Andere locaties zijn

Deze is vanaf heden nog nauwkeuriger af te stemmen op de individuele

in overleg mogelijk.

situatie van organisaties die verplicht zijn een dergelijk plan te bezitten. Voor een uitgebreid overzicht van de producten en diensten: www.klingopleidingen.eu en www.klingbrandbeveiliging.eu

Profile for henny van herpen

Kling Opleidingen 2013  

Documentatie Kling Opleidingen

Kling Opleidingen 2013  

Documentatie Kling Opleidingen

Advertisement