Page 94

E k s p o r d ite h i n g u ri s ki d

Maksevormid Avatud nõue (konto, arve)

Avatud nõue (ingl open account) on kõige levinum maksevorm heade partnerite vahel. See on kõige lihtsam, kiirem ja odavam, kuid müüjale ka kõige riskantsem, sest müüja on kaitsetu ostja mittemakse vastu, eriti kui see johtub viimase maksevõimetusest. Skemaatiliselt on avatud nõude maksevorm kujutatud joonisel 1 lk 120. Ingliskeelne termin open account on laiemalt kasutusel alles viimastel aastatel, seetõttu pole ka praegu veel head eestikeelset terminit. Kasutatud on mõistet avatud arve, kuid see ei näita asja olemust õigesti. Arvet välja kirjutades avaneb müüja raamatupidamises konto nõudega ostja vastu ja see jääb avatuks, kuni ostja arve tasub. See selgitab ingliskeelse termini tähendust ja viitab sellele, et eesti keeles oleks õigem kasutada terminina avatud nõue või avatud konto. Dokumendiinkasso (ingl documentary collection)

Kui ettemakse pakkus maksimaalset kaitset müüjale ja avatud nõue ostjale, siis inkasso ja akreditiiv kaitsevad mõlemat poolt. Oluline erinevus avatud nõude maksevormist on inkasso puhul see, et kaubadokumendid ei liigu müüjalt ostjale mitte otse, vaid pankade kaudu. Seega on kaubadokumendid panga kontrolli all ja ostja pank väljastab dokumendid ostjale ainult makse või käskveksli aktsepti vastu. Eristatakse kahte dokumendiinkasso liiki: 3) dokumendid makse vastu (D/P – documents against payment), 4) dokumendid aktsepti vastu (D/A – documents against acceptance). Sageli kasutatakse esimesel juhul lühendit CAD (cash against documents), makse dokumentide vastu.

95

Teisena märgitud inkassovormi, dokumendid aktsepti vastu (D/A), kasutatakse eelkõige siis, kui müüja on andnud ostjale kommertskrediiti. Sellisel juhul kirjutab müüja välja nii mitu käskvekslit, kui mitmes osas on maksete tegemine kokku lepitud. Koos kaubadokumentidega saadetakse ostjale pankade kaudu ka nimetatud käskvekslid. Vekslite aktsepteerimine tähendab, et neile kirjutab alla ostja ehk võlgnik. Tagastanud allakirjutatud vekslid pangale, saab ostja pangalt kaubadokumendid kätte. Joonisel 2 lk 121 on kujutatud dokumendiinkasso toiminguid, inkasso tüübiks on D/P-dokumendid makse vastu. Eelmises punktis kirjeldatud avatud nõude maksevormiga võrreldes on siin müüja positsioon palju kindlam. Pank loovutab dokumendid ostjale ainult makse vastu, kuid pank ei taga ostja makset, olgu siis lihtsalt tegemist ostja keeldumise või tema maksevõimetusega. Kuna pangad rahalist vastutust ei kanna, on inkassoarvelduse tasu tunduvalt madalam kui dokumendiakreditiivi korral. Läbirääkimiste puhul võib inkasso olla mõlemat poolt rahuldav alternatiiv. Näiteks kui ostja soovib maksta avatud nõude vormis, oleks müüja pakutav alternatiiv dokumendiinkasso. Dokumendiakreditiiv (ingl documentary credit) Akreditiiv on maksevorm, mis pakub ees-

pool kirjeldatud maksevormidest mõlemale poolele kõige tõhusamat kaitset. Ent see on ka kõige kallim maksevorm, sest ostja pank on akreditiivi avades võtnud endale kohustuse maksta akreditiivis loetletud dokumentide vastu akreditiivis märgitud summa akreditiivis nimetatud isikule. Dokumendiakreditiivi toimingud on kujutatud joonisel 3 lk 122. Akreditiivi tüüpe on mitu. Rahvusvahelises kaubanduses on valdavalt kasutusel just tagasivõtmatu akreditiiv. Tagasivõtmatu akreditiiv (ingl irrevocable documentary credit) on avaja panga kohustus, mida ei saa selle avamise

Profile for EAS, Enterprise Estonia

Ekspordi käsiraamat 2015 „Jah ekspordile!“  

Ekspordi käsiraamat 2015 „Jah ekspordile!“