Issuu on Google+

enric aromĂ­ transgression paints


After 10 years, this is almost exactly a collection of all of my work done at this time. There is a real sample of my creativity. I only include original rejected by his reiteration not bring anything new to the context, but I basically ignored for reasons of space, since my initial intention was to include absolutely all my work, including many paintings now are no longer of interest to me. Works have also included start of my training during my youth, I would have preferred to be many more, but most have been lost, others are not under my control. There are also works that were lost today, were “Subtly inadvertent” or have been sold and not collected. It would be my wish that the group, left to suffer abuse by unscrupulous people who often al’ampar of necessity, abuse of Artists.

Després de 10 anys, aquest és un recull pràcticament exacte de la totalitat de la meva obra, realitzada en aquest temps. Hi ha un mostra real de la meva creativitat. Només he rebutjat incloure originals que per la seva reiteració no aporten res de nou al contexte, però bàsicament els he ignorat per motius d’espai, ja que la meva voluntat inicial era incloure absolutament tota la meva obra, fins i tot molts quadres que ara ja no són del meu interès. També hi he inclòs Obres dels meus inicis durant meva joventut formativa, hagués preferit que fossin moltes més, però la gran majoria s’han perdut, i d’altres no son sota el meu control. També hi han obres que a dia d’avui s’han extraviat, han estat “distretes subtilment” o s’han venut i no cobrat. Seria el meu desig que el col.lectiu, deixés de patir abusos per part de gent sense escrúpols que a l’ampar moltes vegades de la necessitat, abusen dels Artistes.

После 10 лет, это почти в точности совокупность всех моих работ в это время. Существует реальный образец моего творчества. Я включает в себя только отклонил его повторение не приносит ничего нового контекста, но я в основном игнорируются по причине экономии места, так как мое первоначальное намерение было включать абсолютно все время моей работы, в том числе много картин сейчас больше не для меня интерес. Работы также включают начала моего обучения во время моей юности, я предпочел бы быть много больше, но большинство из них были потеряны, другие не под моим контролем.

© enric aromí 1960-2011

Существуют также работы, которые были потеряны сегодня, были “тонко случайного” или были проданы, и не собираются. Это было бы мое желание, что группа, слева страдают злоупотреблений со стороны недобросовестных людей, которые часто al’ampar необходимости, злоупотребление художников.

Nach 10 Jahren ist dies fast genau eine Auflistung aller meiner Arbeit in dieser Zeit getan. Es besteht eine echte Probe meiner Kreativität. Ich nehme nur die ursprüngliche Ablehnung durch seine Wiederholung nicht bringen nichts Neues auf den Kontext, aber ich grundsätzlich aus Platzgründen ignoriert, da meine ursprüngliche Absicht war es, absolut alle meine Arbeiten umfassen, darunter viele Gemälde jetzt sind nicht mehr von Interesse für mich. Funktioniert auch zu Beginn meiner Ausbildung in meiner Jugend berücksichtigt, so würde ich lieber noch viele mehr haben, aber die meisten gingen verloren, andere sind nicht unter meiner Kontrolle. Es gibt auch Werke, die heute verloren, waren “subtil versehentlichen” oder verkauft worden sind und nicht erhoben. Es wäre mein Wunsch, dass die Gruppe, um den Missbrauch durch skrupellose Menschen, die oft alʼampar der Notwendigkeit, Missbrauch von Künstler leiden links.

10年後には、これはほぼ正確にこの時 点で⾏う仕事のすべてのコレクション です。⾃分の創造⼒の本当のサンプル があります。私は元は何をコンテキス トに新しいなれない彼の繰り返しによ って拒否されたが、私の当初の意図は 確実にすべての仕事を含めるようにし たので、私は基本的には現在、多くの 絵画など、スペース上の理由から無視 含まれては私にとって興味深いのは⻑ くなります。作品はまた、私の若い頃 に私の訓練の開始を含まれている、私 は、より多くのことが好ましいだろう ほとんどは、他の⼈は私の統制下には ないため、失われている。 今⽇の失われた作品、またはも”微妙に 不注意”があったれ販売されており、収 集されません。これは、グループは、 多くの場合、必要性、アーティストの 乱⽤のalʼampar不謹慎な⼈が虐待を受 ける、左が私の願いである。

2

Después de 10 años, esta es una recopilación prácticamente exacta de la totalidad de mi obra, realizada en este tiempo. Hay una muestra real de mi creatividad. Sólo he rechazado incluir originales que por su reiteración no aportan nada nuevo al contexto, pero básicamente los he ignorado por motivos de espacio, ya que mi voluntad inicial era incluir absolutamente toda mi obra, incluso muchos cuadros que ahora ya no son de mi interés. También he incluido Obras de mis inicios durante mi juventud formativa, hubiera preferido que fueran muchas más, pero la gran mayoría se han perdido, otras no están bajo mi control.

Après 10 ans, c’est presque exactement une collection de tous mes travaux effectués en ce moment. Il ya un véritable échantillon de ma créativité. Je ne compte que les rejeté par sa réitération pas apporter quelque chose de nouveau au contexte, mais je fondamentalement ignoré pour des raisons d’espace, puisque mon intention initiale était de comprendre absolument tout mon travail, y compris de nombreuses toiles aujourd’hui ne sont plus d’intérêt pour moi. Travaux ont aussi concerné début de ma formation au cours de ma jeunesse, j’aurais préféré être plus nombreux, mais la plupart ont été perdus, d’autres ne sont pas sous mon contrôle.

También hay obras que a día de hoy se han extraviado, han sido “Distraídas sutilmente” o se han vendido y no cobrado. Sería mi deseo que el colectivo, dejara de sufrir abusos por parte de gente sin escrúpulos que al amparo muchas veces de la necesidad, abusan de los Artistas.

Il ya aussi des œuvres qui ont été perdus aujourd’hui, ont été “Subtilement par inadvertance” ou ont été vendus et ne sont pas perçues. Il serait mon souhait que le groupe, de gauche à subir de mauvais traitements par des gens sans scrupules qui, souvent, a l’ampar de nécessité, l’abus des artistes.

Dopo 10 anni, questo è quasi esattamente una raccolta di tutto il mio lavoro fatto in questo momento. Vi è un campione vero e proprio della mia creatività. Ho solo rifiutato comprendono originale con la sua reiterazione, non apporta nulla di nuovo per il contesto, ma ho praticamente ignorato per ragioni di spazio, poiché la mia intenzione iniziale era quella di includere assolutamente tutti i miei lavori, tra dipinti ormai da molti non sono più di interesse per me. Lavori hanno incluso anche all’inizio del mio allenamento durante la mia gioventù, avrei preferito essere molti di più, ma la maggior parte sono andati perduti, altri non sono sotto il mio controllo. Ci sono anche opere che oggi sono stati persi, sono stati “leggermente involontario” o sono stati venduti e non riscossi. Sarebbe mio desiderio che il gruppo, da sinistra a subire abusi da parte di persone senza scrupoli che spesso al’ampar di necessità, l’abuso degli Artisti.

經過 10年,這幾乎完全是一個集合的 所有我的工作做在這個時候。有一個真 實的樣品我的創造力。我只包括原始拒 絕了他重申不會帶來任何新東西的範圍 內,但我基本上是被忽略的原因的空 間,因為我最初的意圖是完全包括所有 的工作,包括現在很多畫不再對我感興 趣。工程也包括我的訓練開始時我的青 春,我本來希望有更多,但大部分已經 丟失,其他的不在我的控制。 還有的作品,失去了今天,是“巧妙地 疏忽“或已售出和未收集。這將是我的 願望,該小組,左遭受虐待的人誰經常 al’ampar無良的必要性,濫用藝術家。


GELOPAINT™ Over the years 1980-1985, Enric Aromi was experimenting with photographic gelatins, Polaroid specifically, to find a suitable method for separating them and the application on plain more textured than the simple photographic paper. During this period, developed two different processes based on their experiments. The first was the Polaroid image transfer before being shown on another role as a role type “Arches”, or watercolors, based on the image obtained from a simple Polaroid camera and just after removing the film of the same. This process years later, was given along with others, an employee of Polaroid who discovered it just happens.

The problem persisted, however, could not work on canvas, the conventional fabrics used by artists, classical primers for oils or acrylics allow the gelatin did not support color, it disappeared, and other experimental products rejected impregnated layer and color did not notice them. As he began to develop a paste of canvas impregnated gelatin that could absorb the color. In early December only eighty days after the accident, it was already impregnated, consisting of over twenty different products, which also had the property of not altering the colors of the jelly-like and give them strength and even better than acrylic paints or oils. And the first work on canvas took shape: A work in Black and White entitled “Melanie Posted” of 52x70 cm. cataloged with the number 083. (Page 45). Then came color tests, absorption, mastering techniques, the adoption of new materials, development of tools and special brushes, and the need for a second alternative technique often complements the first and gives more realistic the works.

Another process with the same material, was to obtain photographic gelatin detaching the original medium for transfer to another support by immersion in special chemical solutions, following techniques similar to those used to obtain papers with chinesse ink in the water. However, even though optimal results, the need was much broader, had to bypass the limits imposed by both the limited format Polaroid offered jellies (the greater dimension is 50x60 cm.) Even so, the need was for obtain images of unlimited size and with absolute freedom of manipulation.

However, for the development of this second technique, no longer exist in today’s market needed products, so Enric Aromi, wheretime and warned that the German manufacturer of a product had a problem and shut the factory, acquired all of the products stored, which, unfortunately, not abundant, thus giving a margin that currently allows you to make a hundred medium-sized works. However at present, already working on a new technique to replace in the not too distant future. Any of its techniques and procedures is currently under investigation for improvement, despite the primitive allow full and absolute freedom of work, which is currently conducting Enric Aromi’s original artwork, complete and inseparable mixture of painting and photography. Many painters until now have used photographic techniques or pinhole camera (camera lucida) for his work, such as Vermeer, Others have painted on photographs as Richard Hamilton but the last to take one example, was no more than paint on a support photographic paper. Other techniques photographic craft have printed photos on canvas, both from sensitized fabrics laboratories, as currently in “Plotters” printed on canvas from printing inks. For the first time in the history of art, two techniques have been mixed ever born with one difference and photography, was born in the beginning with the fear to replace the painting. Not being well, on the contrary, it has now become a complementary technique, which not onlyreinforces it, but it extends the creative paths to infinity, giving an additional feature that until now had not: the sheer impossibility of forgery. The new technique, invented and developed by Enric Aromi, can mix intimately chromaticism and the reality of the photographic moment, with any technique of paint (Oil, Watercolor, Acrylic, Charcoal, Reliefs, Tail, paper, pens, ink, waxes etc ...) and any method of application (brush, spatula, Airbrush, pyrography etc ...) and complementing intimately mixed to form part of a quite unique. The technique at the moment is absolute secrecy and every one of the elements, formulas, designs, tools etc ... are inside the head of Enric. Not a single line written anywhere on the “Method.”

A few years later he started experimenting with Photoshop, one of the first versions arrived in Spain was 1.0.7 back in 1989. Manipulated images but the results could have enough output, unless large professional systems impresión. Late, on 90-92 on the Olympic Games in Barcelona and could get footage of photo-quality slide which subsequently obtained copies of the conventional chemical system. And here continued his experiments, aided by advances emerging computer at that time, the image could be manipulated at will. But even had the misfortune of getting an image of a certain size, as all time spent by a slide film and Polaroid for playback then transfer them to paper or fabric. In those days, many photographers and artists had already discovered the system Polaroid image transfer and many of them already used to display their work and to make original works. However there was a technical condition, a limit and the Arts, the only limit that must have is the ability of the Artist. And the size was a major constraint limiting the freedom of creation. The photographic moment was important, gave freshness to the work, to unique, but also, size apart, there were other creative limits. Enric continued to investigate, now with chemicalprocesses capable of separating gels, layers of photographic film base color without altering its color. He got first good results obtained with the material, product photos and footage from retouched: the slides. But the product was too costly to obtain and the results although encouraging, many films needed for a single table. Even so the size limit was playing as the film material, it could even be a “Print” positive film, and to allow a width of 125 cm, the length that would allow for the coil material, or the ability to enlarge the photo lab that performed it. However the cost of original material, plus the chemicals, if we also take into account that for each work needed ten to twenty “Print” on film, made the method suitable only for millionaires. (A work of 100x120 cm. Would come to have a material cost of about 1500 Euros, then 250 000 pesetas). Later, in 1999 began developing a new technique, based on their research, but that they could separate gelatin paper, and thereby lowering costs, but were weak support, because unlike the movies had no layer of protection for the corresponding layer (gelatin), the role had a protective plastic layer also interacts with gelatin. It was necessary to separate the plastic coating.

July 2011

3

LA TÈCNICA

Exactly on the 20th of September 2000, a Wednesday, at 11:30 hours because of a phone call that should meet, a freak accident caused a spill of liquid products, which until then had never been mixed together. Upon returning from the call, Enric, saw the mess and tried to save the paper copies that were there, but over a paper towel, he realized that everything had been diluted. The formulation was about to be discovered, was now only know the proportions and take control, then, learn the technique. They were six days when there was only time for light meals on foot laboratory and fifteen hours of sleep spread between the head and the couch in his study. But after several tests, hundreds of them, the first on Arches paper were already a reality.

LA TÉCNICA THE TECHNIQUE

At first, Enric was left to be tempted by offers more interesting photo products firms, but realized he had developed this technique to shout to the world that photography was an art entirely, but like all art, makes use of everything and in this case uses both the photograph of the painting like that of photography, because they finally have come together perfectly and definitively. This is reflected in the absolute intensity of his work in the realism and total abstraction few others. But with a common seal, a technique quite different while surprising, because he never leaves any viewer indifferent, puzzled, does not know who is watching because no prior references. Enric currently has more than two hundred projects completed in the last ten years, more than fifty of them, and in private collections from the United States, Australia and Japan through many European countries. There are permanent art gallery in Los Angeles, Miami, Chicago, Paris, Vienna etc ...


GELOPAINT™ Sobre els anys 1980-1985, Enric Aromí estava experimentant amb gelatines fotogràfiques, concretament Polaroid, per tal de trobar un mètode adequat per a la separació de les mateixes i l’aplicació sobre un altre suport més texturitzat que el simple paper fotogràfic. En aquest període desenvolupament dos processos diferents partint dels seus experiments. El primer d’ells, va ser, la transferència de la imatge Polaroid previ a la seva revelat sobre un altre paper com un paper tipus “Arches”, o per aquarel, partint de la imatge que obtenia d’una simple càmera Polaroid i just després de treure el film de la mateixa. Aquest procés anys després, es va atorgar al costat d’altres, a un empleat de Polaroid que el va descobrir per “Casualitat”. Un altre dels processos amb idèntic material, era obtenir la Gelatina fotogràfica desprès del desenvolupament principal per transferir-la a un altre suport per immersió en solucions especials, seguint tècniques similars a les emprades per obtenir papers a l’aigua. Però tot i ser els resultats obtinguts òptims, la necessitat era molt més àmplia, calia saltar-se els límits imposats tant pel format limitat que oferien les gelatines Polaroid (La de major dimensió és de 50x60 cm.) Tot i així, la necessitat era de obtenir imatges sense límit de mida i amb absoluta llibertat de manipulació. Pocs anys després va començar experimentar amb Photoshop, unes de les primeres versions en arribar a Espanya va ser la 1.0.7 allà pel 1989. Manipulava les imatges però els resultats poca sortida podien tenir, a no ser els grans sistemes professionals d’impressió. Més tard, sobre els Jocs Olímpics 1990-1992, a Barcelona ja es podien obtenir filmacions de diapositiva en qualitat fotogràfica de les que posteriorment s’obtenien còpies pel sistema químic convencional. I aquí va seguir el seu experimentació, ajudat dels avenços informàtics incipients en aquella època, es podia manipular la imatge a voluntat. Però encara hi havia el contratemps de com obtenir una imatge de certa mida, ja que totes passaven llavors per una filmació de diapositiva i una reproducció en Polaroid per seguidament transferir-les a paper o tela. En aquells temps, múltiples fotògrafs i artistes ja havien descobert el sistema Polaroid de transferència d’imatges i molts d’ells ja ho feien servir per exposar els seus treballs i fer obres originals. No obstant això hi havia un condicionant tècnic, un límit i l’Art l’únic límit que ha de tenir és la capacitat de l’Artista. I la mida era un condicionant molt important que limitava la llibertat de creació. El moment fotogràfic era important, li donava originalitat a l’obra, la cap irrepetible, però també, mida a part, hi havia altres límits creatius. Enric va seguir investigant, ara amb processos químics capaços de separar les gelatines, les capes cromàtiques dels suports fotogràfics sense alterar en el seu color. Va aconseguir primerament bons resultats amb el material que obtenia, producte de filmacions provinents de fotos ja retocades: Les Diapositives. Però el producte era molt costós d’obtenir i els resultats encara esperançadors, necessitaven moltes filmacions per un sol quadre. Tot i així el límit de la mida s’estava superant ja que el material de filmació, podia fins i tot ser un “Print” positiu en pel lícula i això permetia una amplada de fins a 125 cm, pel llarg que pogués permetre la bobina de material, o la capacitat d’ampliació del laboratori fotogràfic que ho feia. No obstant els costos del material original, més els dels productes químics, si a més tenim en compte que per a cada obra precisaven de deu a vint “Prints” a pel lícula, feien el mètode només apte per milionaris. (Una obra de 100x120 cm. Podia arribar a tenir un cost de materials, d’uns 1.500 euros, 250 mil pessetes de llavors). Més tard, sobre l’any 1999 va començar a desenvolupar una nova tècnica, basada en les sevesinvestigacions, però que podien separar les gelatines del paper, és a abaratir els costos, però feien més feble el suport, ja que a diferència de les pel lícules que no tenien capa de protecció per a la capa cromàtica (Gelatina), el paper disposava d’una capa de plàstic de protecció que a més inter-actuava amb la gelatina. Calia separar aquesta capa plàstica. Exactament el dia 20 de Setembre de l’any 2000 un dimecres, a les 11:30 hores a causa d’una trucada telefònica que havia atendre, un accident fortuït va provocar el vessament d’uns productes líquids que fins aquell moment mai s’havien barrejat entre si. En tornar de la trucada, Enric, va veure el trencadissa i va intentar salvar les còpies en paper que hi havia, però en passar un paper absorbent, va caure en el compte de que tot s’havia diluït. La formulació estava a punt de ser descoberta, ara només quedava conèixer les proporcions i prendre el control, després, aprendre la tècnica. Van ser sis dies en què només hi va haver temps per lleugeres menjars a peu de laboratori i quinze hores de son repartides entre cap i el sofà del seu estudi. Però després de moltes proves, centenars d’elles, les primeres obres sobre paper “Arches” ja eren una realitat.

El problema però persistia, no es podia treballar sobre tela, les Teles convencionals emprades pels artistes, amb les imprimacions clàssiques per admetre olis o acrílics no admetien la gelatina cromàtica, aquesta desapareixia, i en altres impregnats productes experimentals rebutjaven la capa cromàtica i no es fixava en ells. Pel que va començar a desenvolupar una pasta d’impregnació de llenços que pogués absorbir la gelatina cromàtica. A principis de desembre només vuitanta dies després de l’accident, ja existia aquesta impregnació, composta per més de vint productes diferents, que a més tenia la propietat de no alterar els colors de la gelatina, i donar-los una resistència semblant i fins i tot millor que les pintures acríliques o els olis. I la primera obra sobre tela va prendre forma: Una obra en Blanc i Negre titulada “Melanie Posada” de 52x70 cm. catalogada amb el número 083. (Pàgina 45). Després van arribar les proves cromàtiques, d’absorció, el domini de les tècniques, l’adopció de nous materials, el desenvolupament d’eines i pinzells especials, i la necessitat d’una segona tècnica alternativa que en molts casos complementa la primera i dóna molt més realisme a les obres. No obstant això per al desenvolupament d’aquesta segona tècnica, ja no existeixen en el mercat actual els productes necessaris, demanera que Enric Aromí, advertit que el fabricant alemany d’un dels productes tenia problemes i tancaria la factoria, va adquirir la totalitat dels productes emmagatzemats, que per desgràcia tampoc abundaven, donant-li amb això un marge que actualment li permetrà realitzar unes cent obres més de mida mitjana. No obstant això en el moment actual, ja es treballa en una nova tècnica que permetrà substituir-la en un futur no gaire llunyà. Qualsevol dels seus tècniques i procediments està actualment sota investigació per a la seva millora, però les primigènies permeten la total i absoluta llibertat de treball, amb les quals Enric Aromí actualment està realitzant obres d’Art Originals, barreja absoluta i inseparable de Pintura i fotografia. Molts pintors fins ara han utilitzat tècniques fotogràfiques o de cambra fosca (Cambra lúcida) per a la seva obra, com Vermeer, altres han pintat sobre fotografies com Richard Hamilton però aquest últim per citar un exemple, no passava més enllà de pintar sobre un suport de paper fotogràfic. Altres tècniques fotogràfiques artesanals s’han imprès fotografies sobre tela, tant procedents de laboratoris amb teles sensibilitzades, com actualment a “Plotters” obtinguts sobre tela impresos amb tintes d’impressió. Per primera vegada en la Història de l’Art, s’han barrejat dues tècniques que van néixer amb segles de diferència i una és la fotografia, va néixer en un principi amb la por de substituir la pintura. No sent així, al contrari, ara s’ha convertit en una tècnica complementària, que no només la reforça, sinó que li àmplia els camins creatius fins l’infinit, donant-li una característica addicional que fins aquest moment no tenia: L’absoluta impossibilitat de falsificació. La nova tècnica, inventada i desenvolupada per Enric Aromí, permet barrejar íntimament el cromatisme i la realitat de l’instant fotogràfic, amb qualsevol tècnica de pintura convencional (Oli, Aquarel, Acrílic, Carbonet, Relleus, Cola, Paper, Retoladors, Tintes Xineses, Ceres etc ...) i qualsevol mètode d’aplicació (Pinzell, espàtula, Aerografia, Pirografía etc ...) barrejant-se íntimament i complementant fins a formar part d’un conjunt absolutament irrepetible. La tècnica de moment és absolut secret i tots i cadascun dels elements, formulacions, dissenys d’eines etc ... estan dins del cap d’Enric. No hi ha ni una sola línia escrita enlloc sobre el “Mètode”. Al principi, Enric es va deixar temptar per ofertes més que interessants de firmes de productes fotogràfics, però va entendre que havia desenvolupat aquesta tècnica per a cridar al Món que la Fotografia era un Art complet, però com tot art, es val de tot i en aquest cas tant es val la fotografia de la pintura com aquesta de la fotografia, perquè finalment s’han unit perfecta i definitivament. Tot això es veu reflectit en la intensitat absoluta de les seves obres en el realisme d’unes i la total abstracció en altres. Però amb un segell comú, una tècnica absolutament diferent a la vegada que sorprenent, perquè en cap moment deixa indiferent a cap espectador que, perplex, no sap què aquesta veient perquè no té referents anteriors. Actualment Enric disposa de més de dues-centes obres realitzades en els darrers deu anys, més de cinquanta d’elles, ja en col.leccions privades des dels Estats Units, Austràlia i Japó passant per molts països d’Europa. Hi ha Galeries d’Art permanents a Los Angeles, Miami, Chicago, París, Viena etc ... Juliol 2011


GELOPAINT™ Sobre los años 1980-1985, Enric Aromí estaba experimentando con gelatinas fotográficas, concretamente Polaroid, a fin de encontrar unmétodo adecuado para la separación de las mismas y la aplicación sobre otro soporte mas texturizado que el simple papel fotográfico. En este periodo desarrollo dos procesos distintos partiendo de sus experimentos. El primero de ellos, fue, la transferencia de la imagen Polaroid previo a su revelado sobre otro papel como un papel tipo “Arches”, o para acuarelas, partiendo de la imagen que obtenía de una simple cámara Polaroid y justo después de sacar el film de la misma. Este proceso años después, se otorgó junto a otros, a un empleado de Polaroid que lo descubrió por “Casualidad”. Otro de los procesos con idéntico material, era obtener la Gelatina fotográfica desprendiéndola del soporte original para transferirla a otro soporte por inmersión en soluciones especiales, siguiendo técnicas similares a las empleadas para obtener papeles al agua. Pero aún siendo los resultados obtenidos óptimos, la necesidad era mucho más amplia, había que saltarse los límites impuestos tanto por el formato limitado que ofrecían las gelatinas Polaroid (La de mayor dimensión es de 50x60 cm. ) Aún y así, la necesidad era de obtener imágenes sin límite de tamaño y con absoluta libertad de manipulación. Pocos años después empezó experimentar con Photoshop, unas de las primeras versiones en llegar a España fue la 1.0.7 allá por el 1989. Manipulaba las imágenes pero los resultados poca salida podían tener, a no ser los grandes sistemas profesionales de impresión. Más tarde, sobre los Juegos Olímpicos 90-92, en Barcelona ya se podían obtener filmaciones de diapositiva en calidad fotográfica de las que posteriormente se obtenían copias por el sistema químico convencional. Y aquí siguió su experimentación, ayudado de los adelantos informáticos incipientes en aquella época, se podía manipular la imagen a voluntad. Pero aún había el contratiempo de cómo obtener una imagen de cierto tamaño, ya que todas pasaban entonces por una filmación de diapositiva y una reproducción en Polaroid para seguidamente transferirlas a papel o tela. En aquellos tiempos, múltiples fotógrafos y artistas ya habían descubierto el sistema Polaroid de transferencia de imágenes y muchos de ellos ya lo empleaban para exponer sus trabajos y hacer obras originales. No obstante había un condicionante técnico, un límite y el Arte el único límite que debe de tener es la capacidad del Artista. Y el tamaño era un condicionante muy importante que limitaba la libertad de creación. El momento fotográfico era importante, le daba originalidad a la obra, la hacia irrepetible, pero también, tamaño aparte, había otros límites creativos. Enric siguió investigando, ahora con procesos químicos capaces de separar las gelatinas, las capas cromáticas de los soportes fotográficos sin alterarlas en su color. Consiguió primeramente buenos resultados con el material que obtenía, producto de filmaciones provenientes de fotos ya retocadas: Las Diapositivas. Pero el producto era muy costoso de obtener y los resultados aunque esperanzadores, precisaban de muchas filmaciones para un sólo cuadro. Aún y así el límite del tamaño se estaba superando ya que el material de filmación, podía incluso ser un “Print” positivo en película y ello permitía un ancho de hasta 125 cm, por el largo que pudiera permitir la bobina de material, o la capacidad de ampliación del laboratorio fotográfico que lo realizaba. No obstante los costes del material original, más los de los productos químicos, si además tenemos en cuenta que para cada obra se precisaban de diez a veinte “Prints” en película, hacían el método sólo apto para millonarios. (Una obra de 100x120 cm. podía llegar a tener un coste de materiales, de unos 1500 Euros, 250 mil pesetas de entonces). Más tarde, sobre el año 1999 empezó a desarrollar una nueva técnica, basada en sus investigaciones, pero que podían separar las gelatinas del papel, esto abarataba los costes, pero hacían más débil el soporte, ya que a diferencia de las películas que no tenían capa de protección para la capa cromática (Gelatina), el papel disponía de una capa de plástico de protección que además ínter-actuaba con la gelatina. Era necesario separar ésta capa plástica. Exactamente el día 20 de Setiembre del año 2000 un miércoles, a las 11:30 horas a causa de una llamada telefónica que debía atender, un accidente fortuito provocó el derrame de unos productos líquidos que hasta aquel momento jamás se habían mezclado entre sí. Al regresar de la llamada, Enric, vio el estropicio e intentó salvar las copias en papel que allí había, pero al pasar un papel absorbente, cayó en la cuenta de que todo se había diluido. La formulación estaba a punto de ser descubierta, ahora sólo quedaba conocer las proporciones y tomar el control, luego, aprender la técnica. Fueron seis días en los que sólo hubo tiempo para ligeras comidas a pie de laboratorio y quince horas de sueño repartidas entre cabezadas y el sofá de su estudio. Pero después de muchas pruebas, cientos de ellas, las primeras obras sobre papel Arches ya eran una realidad.

El problema no obstante persistía, no se podía trabajar sobre lienzo, las Telas convencionales empleadas por los artistas, con las imprimaciones clásicas para admitir óleos o acrílicos no admitían la gelatina cromática, ésta desaparecía, y en otros impregnados productos experimentales rechazaban la capa cromática y no se fijaba en ellos. Por lo que empezó a desarrollar una pasta de impregnación de lienzos que pudiera absorber la gelatina cromática. A principios de Diciembre sólo ochenta días después del accidente, ya existía ésta impregnación, compuesta por más de veinte productos distintos, que además tenía la propiedad de no alterar los colores de la gelatina, y darles una resistencia parecida e incluso mejor que las pinturas acrílicas o los óleos. Y la primera Obra sobre lienzo tomó forma: Una obra en Blanco y Negro titulada “Melanie Puesta” de 52x70 cm. catalogada con el número 083. (página 45). Después llegaron las pruebas cromáticas, de absorción, el dominio de las técnicas, la adopción de nuevos materiales, el desarrollo de herramientas y pinceles especiales, y la necesidad de una segunda técnica alternativa que en muchos casos complementa a la primera y da mucho más realismo a las obras. No obstante para el desarrollo de ésta segunda técnica, ya no existen en el mercado actual los productos necesarios, por lo que Enric Aromí, en su momento y advertido de que el fabricante alemán de uno de los productos tenia problemas y cerraría la factoría, adquirió la totalidad de los productos almacenados, que por desgracia tampoco abundaban, dándole con ello un margen que actualmente le permitirá realizar unas cien obras más de tamaño medio. No obstante en el momento actual, ya se trabaja en una nueva técnica que permitirá sustituirla en un futuro no muy lejano. Cualquiera de sus técnicas y procedimientos está actualmente bajo investigación para su mejora, no obstante las primigenias permiten la total y absoluta libertad de trabajo, con las que Enric Aromí actualmente está realizando obras de Arte Originales, mezcla absoluta e inseparable de Pintura y fotografía. Muchos pintores hasta el momento han empleado técnicas fotográficas o de cámara oscura (Cámara lúcida) para su Obra, como Vermeer, Otros han pintado sobre fotografías como Richard Hamilton pero éste último por citar un ejemplo, no pasaba más allá de pintar sobre un soporte de papel fotográfico. Otras técnicas fotográficas artesanales han impreso fotografías sobre tela, tanto procedentes de laboratorios con telas sensibilizadas, como actualmente en “Plotters” obtenidos sobre lienzo impresos con tintas de impresión. Por primera vez en la Historia del Arte, se han mezclado dos técnicas que nacieron con siglos de diferencia y una de ellas la fotografía, nació en un principio con el temor de sustituir a la pintura. No siendo así, al contrario, ahora se ha convertido en una técnica complementaria, que no solamente la refuerza, sino que le amplia los caminos creativos hasta el infinito, dándole una característica adicional que hasta éste momento no tenia: La absoluta imposibilidad de falsificación. La nueva técnica, inventada y desarrollada por Enric Aromí, permite mezclar íntimamente el cromatismo y la realidad del instante fotográfico, con cualquier técnica de pintura convencional (Óleo, Acuarela, Acrílico, Carboncillo, Relieves, Cola, Papel, Rotuladores, Tintas Chinas, Ceras etc...) y cualquier método de aplicación (Pincel, espátula, Aerografía, Pirografía etc...) Mezclándose íntimamente y complementándose hasta formar parte de un conjunto absolutamente irrepetible. La técnica por el momento es absoluto secreto y todos y cada uno de los elementos, formulaciones, diseños de herramientas etc... están dentro de la cabeza de Enric. No hay ni una sola línea escrita en ninguna parte sobre el “Método”. Al principio, Enric se dejó tentar por ofertas más que interesantes de firmas de productos fotográficos, pero entendió que había desarrollado ésta técnica para gritar al Mundo que la Fotografía era un Arte completo, pero como todo arte, se vale de todo y en éste caso tanto se vale la fotografía de la pintura como ésta de la fotografía, porque finalmente se han unido perfecta y definitivamente. Todo ello se ve reflejado en la intensidad absoluta de sus obras en el realismo de unas y la total abstracción en otras. Pero con un sello común, una técnica absolutamente diferente a la vez que sorprendente, porque en ningún momento deja indiferente a ningún espectador que, perplejo, no sabe qué ésta viendo porque carece de referentes anteriores. Actualmente Enric dispone de más de doscientas obras realizadas en los últimos diez años, más de cincuenta de ellas, ya en colecciones privadas desde Estados Unidos, Australia y Japón pasando por muchos países de Europa. Hay Galerías de Arte permanentes en Los Ángeles, Miami, Chicago, Paris, Viena etc…

Julio 2011


enric aromĂ­ transgression paints


# 088 DEBBIE EN DIVAN 90x146 (35”x57,5”) Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli Acrylics and Watercolor on linen canvas


9


# 078 CHINA EN VERDE CON FLORES 81x65 (31,8”x25,6”) Acrílic i Kaolin damunt llenç de lli. Acrylics and Kaolin on linen canvas

10


# 053 CHINA CON FLORES 81x65 (31,8”x25,6”) Acrílic i Kaolin damunt llenç de lli. Acrylics and Kaolin on linen canvas


# 089 ROSES GARDEN I 146x90 (57,5”x35”) Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli Acrylics and Watercolor on linen canvas

12


# 019 JOHN WILLIAM GOODWARD HOMAGE (Delphi’s Oracle) 146x90 (57,5”x35”) Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli Acrylics and Watercolor on linen canvas


15


# 020 LA SIESTA EN VERANO 90x146 (35”x57,5”) Acrílic Kaolin i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics Kaolin and Watercolors on linen canvas


# 060 LA DAMA DEL MAR 81x65 (31,8”x25,6”) Acrílic i Tempera damunt llenç de lli Acrylics and Tempera on linen canvas

16


# 059 LA DAMA DEL MAR CON PEGOTES 81x65 (31,8”x25,6”) Acrílic Vinil i Tempera damunt llenç de lli Acrylics Vinyl and Tempera on linen canvas


18


# 010 UN CAMINO AL FUTURO 90x116 (35,4”x45,6”) Acrílic Oli i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics Oil and Watercolor on linen canvas


20


# 009 ESPERANDO LA LLUVIA DE ORO 90x116 (35,4”x45,6”) Acrílic i Òxid de ferro damunt llenç de lli. Acrylics and Iron Oxide on linen canvas


# 006 DAMA EN ESPEJO TRIDIMENSIONAL 89x116 (45,7”x35”) Acrílic Òxid de ferro damunt llenç de lli. Iron Oxide and Acrylics on linen canvas


# 139 NIHONGO UMINO 93x73 (28,7”x36,6”) Acrílic i Òxid de Ferro damunt llenç de lli. Acrylics and Iron Oxide on linen canvas

21


# 054 VIENTO SOBRE PIEL DE ZAFIRO 81x65 (31,8”x25,6”) Acrílic i Gelopaint negre damunt llenç de lli Black Gelopaint and acrylics on linen canvas

24


# 112 VIRGINITAT PERDUDA 116x90 (45,6”x35,4”) Acrílic Oli i Òxid de ferro damunt llenç de lli Acrylics Oil and Iron Oxide on linen canvas


26


# 018 GABRIELLA CON ACUARIO DE TRIANGULO 146x90 (57,5”x35”) Acrílic Kaolin i Aquarel·les damunt llenç de cotó. Acrylics Kaolin and Watercolor on cotton canvas


28


# 026 THE FISH FACTORY I 90x130 (35,4”x51”) Olis i Acrilics damunt llenç de cotó Oils and Acrylics on cotton canvas


30


# 024 THE FISH FACTORY II 130x90 (51”x35,4”) Acrílic Aquerel·les i Kaolin damunt llenç de lli. Acrylics Watercolor and Kaolin on linen canvas


# 029 LA FUENTE DEL ORGULLO 146x90 (57,5”x35”) Acrílic Kaolin i Aquarel·les damunt llenç de cotó. Acrylics Kaolin and Watercolor on cotton canvas

32


# 025 EL LAGO AZUL 146x90 (57,4”x35,4”) Acrílic i Gouache damunt llenç de cotó Acrylics and Gouache on cotton canvas


# 016 TRAFFIC SERIES # 036 TRAFICO FLUIDO

# 016 TRAFFIC SERIES # 038 POR LA IGLESIA CATOLICA

# 016 TRAFFIC SERIES # 037 NOCHE DE PAGO RAPIDO

48x36 (18”x15”) Oli, Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Watercolor Oil and Acrylics on linen canvas

48x36 (18”x15”) Oli, Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Watercolor Oil and Acrylics on linen canvas

48x36 (18”x15”) Oli, Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Watercolor Oil and Acrylics on linen canvas

# 016 TRAFFIC SERIES # 028 NEW YORK SOUVENIR

# 016 TRAFFIC SERIES # 023 NEGOCIO AMPLIADO

# 016 TRAFFIC SERIES # 035 VELOCIDAD TERMINAL

48x36 (18”x15”) Oli, Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Watercolor Oil and Acrylics on linen canvas

48x36 (18”x15”) Oli, Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Watercolor Oil and Acrylics on linen canvas

48x36 (18”x15”) Oli, Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Watercolor Oil and Acrylics on linen canvas

34


36


# 004 FROZEN CHICKEN 146x90 (57,5”x35”) Acrílic Oli, Aquarel·les i Bolígraf damunt llenç de lli. Acrylics Oil, Watercolor and Roller pen on linen canvas


38


# 111 PIERCING ANTE UN ESPEJO 146x90 (57,5”x35”) Acrílic i Gelopaint negre damunt llenç de lli. Black Gelopaint and acrylics on linen canvas


40


# 114 ONANISME DEVANT D’UN MIRALL 146x90 (57,5”x35”) Acrílic i Òxid de Ferro damunt llenç de lli. Acrylics and Iron Oxide on linen canvas


# 145 SOFISTICADALEVANTADA

# 119 ELFO I

146x90 (57,5”x35”) Acrílic Òxid de Ferro damunt llenç de lli. Acrylics and Iron Oxide on linen canvas

194x130 (76,5”x52”) Acrílic Òxid de Ferro damunt llenç de lli. Acrylics and Iron Oxide on linen canvas

43


# 108 VIRGIN REFLEX 100x81(39,3”x31,8”) Acrílic i Òxid de ferro damunt llenç de lli. Acrylics and Iron Oxide on linen canvas

44


# 083 MELANIE PUESTA 70x52 (27,5”20,5”) Acrílic i Tinta Xina negre damunt llenç de lli. Acrylics Chinese Ink and Watercolor on linen canvas


# 120 SUEÑO 116x90 (45,6”x35,4”) Acrílic Òxid de ferro i Kaolin damunt llenç de lli. Acrylics Iron Oxide and Kaolin on linen canvas


# 118 ESPERANDO VOLVER 146x90 (57,5”x35”) Acrílic i Òxid de ferro damunt llenç de lli. Acrylics and Iron Oxide on linen canvas

47


48


# 158 THE FISH AGAINST THE FASHION 120x120 (47”x47”) Acrílic i Òxid de ferro damunt llenç de lli. Acrylics and Iron Oxide on linen canvas


# 238 THE FISH AGAINST THE FASHION III 130x90 (51”x35,4”) Acrílic i Òxid de ferro damunt llenç de lli. Acrylics and Iron Oxide on linen canvas

50


# 237 THE FISH AGAINST THE FASHION II 116x90 (45,6”x35,4”) Acrílic Kaolin i Òxid de ferro damunt llenç de lli. Acrylics Kaolin and Iron Oxide on linen canvas


# 150 BIANCA 100x81 (39,3”x31,8”) Acrílic Tinta Xina i Òxid de Ferro damunt llenç de lli. Acrylics Chinese Ink and ron Oxide on linen canvas

# 149 MACARENA 100x81 (39,3”x31,8”) Acrílic Tinta Xina i Òxid de Ferro damunt llenç de lli. Acrylics Chinese Ink and ron Oxide on linen canvas

# 147 JANNA 100x81 (39,3”x31,8”) Acrílic Tinta Xina i Òxid de Ferro damunt llenç de lli. Acrylics Chinese Ink and Iron Oxide on linen canvas

# 148 JESSICA 100x81 (39,3”x31,8”) Acrílic Tinta Xina i Òxid de Ferro damunt llenç de lli. Acrylics Chinese Ink and Iron Oxide on linen canvas


53


54


# 125 LA FILLE AVEC SPANISH MOVEMENTS 146x90 (57,5”x35”) Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics and Watercolor on linen canvas


56


# 138 MERMAID RIDING 90x130 (35,4”x51”) Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics and Watercolor on linen canvas


58


# 140 TAICHI I 90x130 (35,4”x51”) Acrílic Oli i Aquarel·les damunt kaolin i llenç de cotó. Black Gelopaint and acrylics on kaolin and cotton canvas


60


# 137 THE FEEDING OF FISHES 130x90 (51”x35,4”) Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics and Watercolor on linen canvas


# 121 FLOWERS RAIN 146x90 (57,5”x35”) Acrílic Olis i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics Oil and watercolor on linen canvas


63


64


# 131 HUMAN ORCHID 146x90 (57,5”x35”) Acrílic Olis i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics Oil and watercolor on linen canvas


# 107 FISH MARKET 81x100 (31,8”x39,3”) Aquarel·les y Oli damunt llenç de lli. Oil and watercolor on linen canvas

66


68


# 178 SOFISTICADADESATRIBUTADA 90x130 (35,4”x51”) Acrílic Carbó, Aquarel·les i Òxid de Ferro damunt llenç de lli. Acrylics Charcoal Watercolors and Iron Oxide on linen canvas


70


# 160 MOTHER’S FOUNTAIN 130x90 (51”x35,4”) Acrílic Aquarel·les y Òxid de Ferro damunt llenç de lli. Acrylics Watercolor and Iron Oxide on linen canvas


72


# 172 GALICIA AGAINST PRESTIGE 196x130 (77”x52”) Acrílic Aquerel·les i Petroli en crú damunt llenç de lli. Acrylics Watercolor and crude Oil on linen canvas


# 204 NIKUSHIMI 73x92 (28,7”x36”) Acrílic i Gelopaint negre damunt llenç de lli. Black Gelopaint and acrylics on linen canvas


# 205 TAISETSU NI OMOI 73x92 (28,7”x36”) Acrílic i Gelopaint negre damunt llenç de lli. Black Gelopaint and acrylics on linen canvas


# 201 STAND BY 93x73 (36,6”x28,7”) Acrílic i Aquarel.les damunt llenç de lli. Acrylics and watercolor on linen canvas

76


#002 ROSES RAIN V 41x33 (16”x13”) Acrílic damunt llenç de lli. Acrylics on linen canvas


78


# 202 SOFISTICADACHINADA 100x81 (39,3”x31,8”) Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics and Watercolor on linen canvas


80


# 206 PROMENADE 92x73 (36”x28,7”) Oli Pastels i Aquarel·les damunt llenç de lli. Oi, Watercolour anx Pastels on linen canvas


# 200 CHINA SURPRISE 93x73 (36,6”x28,7”) Acrílic i Aquarel.les damunt llenç de lli. Acrylics and watercolor on linen canvas

82


# 508 SUBTLE SNORT II 92x73 (36”x28,7”) Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics and Watercolor on linen canvas


84


# 574 JAI T’M 114x146 (45”x57,5”) Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics and Watercolors on linen canvas


86


# 218 BODY MILK 93x73 (36,6”x28,7”) Acrílic i Oli damunt llenç de lli. Acrylics and Oil on linen canvas


# 216 FAKE PASSION 116x90 (45,6”x35,4”) Acrílic Carbó, Aquarel·les i Òxid de Ferro damunt llenç de cotó. Acrylics Charcoal Watercolors and Iron Oxide on cotton canvas

88


90


# 219 PASSION I 85x70 (33,5”x27,5”) Acrílic i Òxid de ferro damunt llenç de lli. Acrylics and Iron Oxide on linen canvas


# 212 SHAME 46x38 (18”x15”) Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics and Watercolors on linen canvas (Part)

92


# 234 ARABE OCCIDENTALIZADA 92x74 (36”x29”) Acrílic Oli i Tempera damunt llenç de lli. Acrylics, Oil and Tempera on linen canvas


# 241 WOMAN’S DISCOVERY 93x73 (36,6”x28,7”) Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics and Watercolors on linen canvas

http://ww com/161 bijou-euf 94


ww.latestdown. 15926-met-modelsfat.html

# 228 EL DESPERTAR DE ANNA 90x117 (35,4”x46”) Oli Acrílic retolador i llapiç negre damunt llenç de lli. Oil Acrylics, pencil and black Marker on linen canvas


96


# 255 JAPONESA CON GUSMIDRUMS CIRCULARES 95x81 (37”x32”) Acrílic i Òxid de coure damunt llenç de lli. Acrylics and copper Oxide on linen canvas


# 229 SUMERGIBLE 81x100 (31,8”x39,3”) Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics and Watercolor on linen canvas


99


100


# 236 CAPITALISMO SEDUCIENDO A CHINA 117x90 (46”x35,4”) Acrílic Aquarel·les Oli i Òxid damunt llenç de lli. Acrylics Oil, Oxide and watercolor on linen canvas


102


# 254 DAMA CON CUERDA OFRECIENDO LA SUMISION QUE LA SOCIEDAD LE IMPUSO AL NACER 73x93 (28,7”x36,6”) Acrílic i PanPastel™ damunt llenç de lli. Acrylics and PanPastel™ on linen canvas


# 257 PLEITESIA 95x81 (37”x32”) Acrílic i PanPastel™ damunt llenç de lli. Acrylics and PanPastel™ on linen canvas

104


# 247 REGRESION 93x73 (36,6”x28,7”) Acrílic Òxid de Coure damunt llenç de lli. Acrylics and Copper Oxide on linen canvas


106


# 802 CAMINO DE ESPERANZA 117x90 (46”x35,4”) Acrílic Aquarel·les Oli i Òxid damunt llenç de lli. Acrylics Oil, Oxide and watercolor on linen canvas


108


# 981 THE SECRET THROUGH A SMOKED GLASS 65x54 (25,6”x21”) Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics and Watercolors on linen canvas


110


# 986 TATOO 65x54 (25,6”x21”) Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics and Watercolors on linen canvas


112


# 982 THE WET QUEEN IN THE SWEET YELLOW PALACE 73x50 (28,7”x19,6”) Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics and Watercolors on linen canvas


114


# 818 BELLEZA COMPRADA 147x116 (57,5”x45,6”) Acrílic, Vinil i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics, Vinyl and Watercolor on linen canvas


# 838 FUCK YOU DEAR 100x81 (39,3”x31,8”) Acrílic i Oli damunt llenç de lli. Acrylics and Oil on linen canvas


117


118


# 975 INSIDE 65x54 (25,6”x21”) Acrílic i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics and Watercolors on linen canvas


#980 WOMAN ON BED WITH A GRAVITATIONAL PONYTAIL 81x65 (31,8”x25,6”) Acrílics, Aquarel·les i llapiç de carbó damunt de papers de revistes i llenç de lli. Acrylics, Watercolors and charcoal pencil over Magazine papers and linen canvas

120


# 988 MIRALL & HOPE 43x43 (17”x17”) Acrílic Llapiç i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics Pencil and Watercolors on linen canvas


123


# 983 TWINS HOPING HER NEW GOLDEN WINGS 73x73 (28,7”x28,7”) Acrílic Pa d’Or i Aquarel·les damunt llenç de cotó. Acrylics Gold Sheet and Watercolors on cotton canvas


125


126


# 258 EMBRACEMENT 146x90 (57,5”x35”) Acrílic Tinta de pop i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics, Octopus Ink and Watercolors on linen canvas


128


# 804 ARTURIAN & SHELL I 130x89 (51,2”x35”) Acrílic Oli i Aquarel·les damunt llenç de lli. Oil Watercolor and Acrylics on linen canvas


# 808 ARTURIAN & SHELL VI 116x89 (45,6”x35”) Acrílic i Llapiç de colors damunt llenç de lli. Acrylics and Color pencils on linen canvas


131


# 805 ARTURIAN & SHELL II 130x89 (51,2”x35”) Acrílic Oli i Òxid damunt llenç de lli. Acrylics Oil and Oxide on linen canvas

132


134


# 810 ARTURIAN & SHELL V 170x90 (67”x35,4”) Acrílic Oli i Aquarel·lesdamunt llenç de lli. Oil Watercolor and Acrylics on linen canvas


# 811 ONNA 女 170x90 (67”x35,4”) Acrílic Oli i Ceres damunt llenç de lli. Oil, Wax and Acrylics on linen canvas

136


138


# 807 RIDING SEASTARS 146x89 (57”x35”) Acrílic Tinta Xina i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics Chinese Ik and Watercolor on linen canvas


140


# 832 THE RED NEWSPAPER 130x90 (51”x35,4”) Acrílic, Òxid, Paper de diari i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics, Oxide, Newspaper and Watercolor on linen canvas


142


# 834 THE NAKED RED HAT 130x90 (51”x35,4”) Acrílic Òxid i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics Oxide and Watercolor on linen canvas


144


# 501 BALANSERA MELLAN 100x81 (39,4”x32”) Acrílic Oli Kaolin i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics Oils Kaolin and Watercolor on linen canvas


146


# 997 THE MINNIE’S ASS 71x146 (28”x57,5”) Acrílic Oli Kaolin i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics Oils Kaolin and Watercolor on linen canvas


#990 FLOWER’S WOMAN WITH EGG DISH ON THE TABLE 100x100 (39,4”x39,4”) Acrílic Oli Kaolin i Aquarel·les damunt llenç de cotó. Acrylics Oils Kaolin and Watercolor on cotton canvas


149


150


#992 ABRAZO DE CRISTINA 100x80 (39,4”x31,5”) Acrílic Oli, Aquarel·les i Or damunt llenç de cotó. Acrylics Oils Watercolor and Gold on cotton canvas


#996 JEWELS AND MAKE-UP #3 80x80 (31,5”x31,5”) Acrílic Oli Kaolin, or i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics Oils Kaolin Gold and Watercolor on linen canvas

152


#995 JEWELS AND MAKE-UP #2 80x80 (31,5”x31,5”) Acrílic Oli Kaolin or i Aquarel·les damunt llenç de lli. Acrylics Oils Kaolin Gold and Watercolor on linen canvas


#994 JEWELS AND MAKE-UP #1 80x80 (31,5”x31,5”) Acrílic Oli Kaolin or i Aquarel·les damunt llenç de lli. (fragment) Acrylics Oils Kaolin Gold and Watercolor on linen canvas (part view)

154


enric aromĂ­

transgression

index


I

PAGE # 383

# 501 # 818 # 150 # 218

377 312 126 221

JAI T’M JANNA JAPONESA CON GUSMIDRUMS CIRCULARES JESSICA JEWELS AND MAKE-UP #1 JEWELS AND MAKE-UP #2 JEWELS AND MAKE-UP #3 JOHN WILLIAM GOODWARD HOMAGE

C

# 802 # 236 # 053 # 078 # 200

286 257 31 30 195

DAMA CON CUERDA… DAMA EN ESPEJO TRIDIMENSIONAL DEBBIE EN DIVAN

D

# 254 # 006 # 088

263 83 20

EL DESPERTAR DE ANNA EL LAGO AZUL ELFO I EMBRACEMENT ESPERANDO ESPERANDO VOLVER

E

# 228 # 025 # 119 # 258 # 801 # 118

239 93 115 346 348 119

FAKE PASSION # 216 FISH MARKET # 107 FLOWERS RAIN # 121 FLOWERS WOMAN WITH EGGS DISH ON THE TABLE # 990 FROZEN CHICKEN # 004 FUCK YOU DEAR # 838

225 158 153 381 97 315

BALANSERA MELLAN BELLEZA COMPRADA BIANCA BODY MILK

A B

CAMINO DE ESPERANZA CAPITALISMO SEDUCIENDO A CHINA CHINA CON FLORES CHINA EN VERDE CON FLORES CHINA SURPRISE

CERTIFIED #

# 992 # 234 # 804 # 805 # 810 # 808

ABRAZO DE CRISTINA ARABE OCCIDENTALIZADA ARTURIAN & SHELL I ARTURIAN & SHELL II ARTURIAN & SHELL V ARTURIAN & SHELL VI

F

G H

233 351 361 363 353

GABRIELLA CON ACUARIO DE TRIANGULO GALICIA AGAINST PRESTIGE

# 018 # 172

90 183

HUMAN ORCHID

# 131

152

INOCENCIA I INSIDE

CERTIFIED #

ALPHABETICAL INDEX # 099 # 975

PAGE #

82 325

# 574 # 147 # 255 # 148 # 994 # 995 # 996 # 019

215 127 242 129 384 387 385 33

LA DAMA DEL MAR LA DAMA DEL MAR CON PEGOTES LA FILLE AVEC SPANISH MOVEMENTS LA FUENTE DEL ORGULLO LA SIESTA EN VERANO

# 060 # 059 # 125 # 029 # 020

54 55 140 93 52

MACARENA MELANIE PUESTA MERMAID RIDING MIRALL & HOPE MOTHER’S FOUNTAIN

# 149 # 083 # 138 # 988 # 160

128 17 144 340 187

# 023 # 028 # 139 # 204 # 037

95 95 146 188 95

ONANISME DEVANT D’UN MIRALL ONNA 女

O

# 114 # 811

113 365

PASSION I PIERCING ANTE UN ESPEJO PLEITESIA POR LA IGLESIA CATOLICA PROMENADE

P

# 219 # 111 # 257 # 038 # 206

226 110 169 95 199

J L

NEGOCIO AMPLIADO NEW YORK SOUVENIR NIHONGO UMINO シリーナに乗 NIKUSHIMI 憎しみ NOCHE DE PAGO RAPIDO

M N


PAGE # 262

# 202 # 178 # 145 # 201 # 508 # 120 # 229

196 166 114 193 201 118 245

T

# 140 # 205 # 986 # 137 # 158 # 237 # 238 # 026 # 024 # 997 # 834 # 832 # 982 # 016 # 036 # 983

148 189 295 151 120 123 122 91 92 379 375 371 308 95 95 344

U

# 010

60

V

# 035 # 054 # 108 # 112

95 84 117 105

WOMAN ON BED WITH A GRAVITATIONAL PONYTAIL # 980 WOMAN’S DISCOVERY # 241

330 240

SOFISTICADACHINADA SOFISTICADADESATRIBUTADA SOFISTICADALEVANTADA STAND BY SUBTLE SNORT II SUEÑO SUMERGIBLE

S

TAI-CHI I TAISETSU NI OMOI TATOO THE FEEDING OF FISHES THE FISH AGAINST THE FASHION THE FISH AGAINST THE FASHION II THE FISH AGAINST THE FASHION III THE FISH FACTORY I THE FISH FACTORY II THE MINNIE’S ASS THE NAKED RED HAT THE RED NEWSPAPER THE WEET QUEEN IN THE SWEET YELLOW… TRAFFIC SERIES TRAFICO FLUIDO TWINS HOPING HER NEW GOLDEN WINGS UN CAMINO AL FUTURO VELOCIDAD TERMINAL VIENTO SOBRE PIEL DE ZAFIRO VIRGIN REFLEX VIRGINITAT PERDUDA

W

367 32 195

# 002 # 004 # 006 # 010 # 016 # 018 # 019 # 020 # 023 # 024 # 025 # 026 # 028 # 029 # 035 # 036 # 037 # 038 # 053 # 054 # 059 # 060 # 078 # 083 # 088 # 089 # 099 # 107 # 108 # 111 # 112 # 114 # 118 # 119 # 120 # 121 # 125 # 131 # 137 # 138 # 139 # 140 # 145 # 147 # 148 # 149 # 150 # 158 # 160 # 172

PAGE # 77 37 22 19 35 27 13 15 35 31 33 29 35 32 35 35 35 35 11 24 17 16 10 45 9 12 21 67 44 39 25 41 47 43 46 62 55 65 61 57 23 59 43 52 52 52 52 49 71 73

CERTIFIED #

R

# 247 # 807 # 089 # 002

CERTIFIED INDEX CERTIFIED #

REGRESION RIDDING SEASTARS ROSES GARDEN ROSES RAIN V

CERTIFIED #

ALPHABETICAL INDEX

# 178 # 200 # 201 # 202 # 204 # 205 # 206 # 216 # 218 # 219 # 228 # 229 # 234 # 236 # 237 # 238 # 241 # 247 # 254 # 255 # 257 # 258 # 501 # 508 # 574 # 802 # 804 # 805 # 807 # 808 # 810 # 811 # 818 # 832 # 834 # 838 # 975 # 980 # 981 # 982 # 983 # 986 # 988 # 990 # 992 # 994 # 995 # 996 # 997

PAGE # 69 82 76 79 74 75 81 89 87 91 95 98 93 101 51 50 94 105 103 7 104 127 145 83 85 107 129 133 139 130 135 137 115 141 143 117 119 121 109 113 125 111 123 148 151 154 153 152 147


EVENTS & WORKING

1

3

1

2

3

4

4

2

7

8

5

6

7

8

5

6 11

9

10

12

9

10

11

15 14

13 14

13

18

12

15

17

16

16 21

17

18

21

22 19

19

20

22

23

1: With Veronika Kotlajic - 2: With Linda van Keeler - 3 and 4: Wien Show 1994 - 5 and 9: Echo Gallery Chicago reception - 6: Paris Gallery - 7, 10, 11 and 12: Wien Vernissage with Jessica Gallardo and Reinhard Hable 8: Chicago Advertisement - 13 and 16: Selfportrait - 14 and 15: Wien crew working -17: Paris Vernissage 2005 - 18: Wien gala dinner - 19: Madrid Vernissage 2009 - 20: Book “Barcelona 10 años” gala dinner - 21: With Rosa Clarà and José Ferrer on Freixenet winery gala dinner - 22: Jessica Gallardo - 23: Jordan Hospital with Jessica Sanroman.

23

24

20

1,2,5,6 and 7: Working on the project CowParade “Cowlumbus” on his Studio - 3: Working on “Mermaid in the jail-pool” 4: Break at the destroyed factory - 8 and 11: Makig off ”Enric Aromí’s Arts” film - 9: In front of “Liberty” Paint - 10: In front of “Acto personal de espaldas” Paint - 12: Working on “Gran princesa Gotafine” 13 and 14: Paris Gallery - 15,16 and 17: Barcelona Gallery - 18 and 20: Working in the Studio - 19: Working with Brooke Berry in Barcelona studio - 21and 24: Openning in Argentona Museum - 22 and 23: Openning in Baculo Gallery Madrid.


All the works, pictures, paintings, photographs, texts, titles, signatures, names and descriptions in this book are copyrighted by Enric Aromí. The people featured in this book have their own rights reserved image, in a case in many others, have been transferred to Enric Aromí for publication under its discretion. The vast majority of the works, presents them all imaginary characters subject to the creativity of the author, however in some cases may be similarities exist with real people, this being mere coincidence. In others, those that are real characters (eg.: Case Taylor made works) the author making use of their rights as such, are published as the work itself, but to no profit and leaving your identification anonymous. Totally prohibited any unauthorized reproduction of a reliable way by the author, his legal representatives or heirs at the time. The entire image rights belong to each of the identifiable characters unless they have been transferred to Enric Aromí in a timely manner, in any case always be negotiated separately and under the supervision of each of the stakeholders. This graphic work may not be reproduced or transmitted in any way, in whole or in part, or by whole or by content, by any means physical or electronic, whether existing or future, without special permission.

La totalitat de les Obres, imatges, pintures, fotografies, textos, títols, signatures, noms i descripcions que apareixen en aquest llibre són propietat Intel·lectual d’Enric Aromí. Les persones que apareixen en aquest llibre tenen reservats els seus propis drets d’Imatge, en un cas, en molts altres, els han transferit a Enric Aromí per a la seva publicació, sota el seu criteri. La gran majoria de les obres, presenta personatges imaginaris subjectes tots ells a la creativitat de l’Autor, però en alguns casos, poden donar-se semblants amb persones reals existents, això es només coincidència. En altres, en els que sí que hi ha personatges reals (Cas per exemple dels treballs per encàrrec) l’Autor fent ús dels seus drets com a tal, els publica com a obra pròpia, però sense cap afany de lucre i deixant anònimes seves identificacions. Queda prohibida totalment qualsevol reproducció no autoritzada de forma fefaent per l’autor, els seus legals representants o els seus hereus en el seu moment. La totalitat dels drets d’Imatge pertanyen a cadescún dels personatges identificables excepte si aquests s’han transferit a Enric Aromí de forma puntual, en tot cas sempre s’han de negociar per separat i sota supervisió de cadascuna de les parts interessades. Aquesta Obra gràfica no es pot reproduir ni difondre de cap manera, ni en la seva totalitat ni en part, ni per conjunt o per contingut, per cap Medi físic o electrònic, existent o futur, sense especial permís per cada cas en concret.

© enric aromí 1960-2011

La totalidad de las Obras, imágenes, pinturas, fotografías, textos, títulos, firmas,nombres y descripciones que aparecen en éste libro son propiedad Intelectual de Enric Aromí. Las personas que aparecen en éste libro tienen reservados sus propios derechos de Imagen, en un caso, en muchos otros, los han transferido a Enric Aromí para su publicación, bajo su criterio. La gran mayoría de las obras, presenta personajes imaginarios sujetos todos ellos a la creatividad del Autor, no obstante en algunos casos, pueden darse parecidos coincidentes con personas reales existentes, siendo ello mera coincidencia. En otros, en los que sí hay personajes reales (Caso por ejemplo de los trabajos por encargo) el Autor haciendo uso de sus derechos como tal, los publica como obra propia, pero sin ningún afán de lucro y dejando anónimas sus identificaciones. Queda prohibida totalmente cualquier reproducción no autorizada de forma fehaciente por el Autor, sus legales representantes o sus herederos en su momento. La totalidad de los derechos de Imagen pertenecen a cada uno de los personajes identificables excepto si éstos se han transferido a Enric Aromí de forma puntual, en todo caso siempre se negociarán por separado y bajo supervisión de cada una de las partes interesadas. La presente Obra gráfica no puede reproducirse ni difundirse bajo ningún concepto, en su totalidad ni en parte, ni por conjunto ni por contenido, por ningún Medio físico o electrónico, existente o futuro, sin especial permiso para ello.


TRANSGRESSION ( 2011's Preview)