Page 1

enric aromĂ­


enric aromĂ­ 1990-1996


Aquest llibre es basa en la feina dʼaproximadament vint anys. Evidentment, tinc molt més material, però aquí he volgut recollir tan sols aquell que pot sintetitzar millor la feina de diverses èpoques. De vegades fins i tot lʼhe barrejat, perquè no intento mostrar una evolució de la meva feina, sinó només un testimoni. La fotografia com a art i mitjà sʼha imposat a la nostra cultura. Anem on anem rebem un bombardejament continuu dʼimatges gràfiques, més o menys agressives, més o menys agradables, que ens sedueixen o ens fereixen. Però, darrere dʼaquestes imatges, hi ha sempre un fotògraf que, encara que no tingui els grans mitjans que té el cinema o altres arts de nivell similar, també ha dʼexplicar una història, despertar uns sentiments, crear unes necessitats en un públic, sovint indiferent, en tan sols un instant: una fotografia. Precisament allò que ha volgut aquell fotògraf en el seu instant fotogràfic és aquesta reacció que ens afecta o condiciona, i, si realment és així, pot sentir-seʼn satisfet. Ha aconseguit el seu objectiu. En contemplar una bona fotografia, es poden arribar a recordar aires del camp, olors i sons, poden despertar-se passions, odis o rebuigs. Una bona fotografia pot ser poesia, pot ser delicte, pot provocar moviments polítics. És com un llibre sintetitzat, que, en llegir-lo, ens evoca històries i situacions. Una fotografia fa que el nostre pensament inventi la literatura, i cada vegada que la mirem podem descobrir-hi una nova història, amb els seus detalls i els seus matisos, noves sensacions que es mantindran allà, immòbils, per tal dʼanar creixent en la nostra ment amb el pas del temps. Per tots aquests motius, quan algú es prepara per fer una fotografia, disparar la càmera és el més fàcil, amb un dit basta, però allò veritablement difícil, i no passa sempre, és que el dit estigui connectat amb la ment, i, a més, la ment entengui la situació— sʼinicia un procés de creació altament gratificant. Sʼestudien els pros i els contres, es busquen localitzacions, vestuaris, sʼidealitzen situacions que algunes vegades han de ser rebutjades per irreals, poc consistents o fora de les necessitats de lʼobjectiu i que altres vegades sʼhan de modificar per fantasioses. En cada cas es busquen els professionals adequats per a cada feina. Sʼintenta que cada membre de lʼequip—productors, estilistes, maquilladors, perruquers, assistents, models—connecti mentalment amb el fotògraf i faci en cada moment una labor comú dʼassistència i suport. Dʼaquesta manera sʼaconsegueix un ambient agradable i sòlid, condició indispensable per arribar amb èxit al final del llarg camí: el “moment fotogràfic”. Un dia, comentant uns projectes amb els meus assistents, va nèixer, com gairebé sempre, una nova idea. Un fotògraf no ha dʼafegir llum, sinó eliminar-la dʼallà on no cal. És com un escultor, que, dʼun bloc de material sòlid, és capaç de treureʼn els bocins que hi sobren, pulir-lo i obtenir-ne una obra dʼart. Els fotògrafs som els escultors de la llum. Tenim lʼobligació de manipular-la respectuosament, amb estima i professionalitat, amb molta precisió. Hem de tenir sempre present la finalitat perseguida, i ser sempre fidels a aquesta finalitat. Si no ho féssim així, no passariem de ser uns mers usuaris dʼaparells fotogràfics. Allà a lʼany 82, un bon dia em vaig comprar un bisturí, i mai no se mʼha acudit de dir que sóc cirurgià. Com a artista, un bon fotògraf ha de tenir lʼestil que ha nascut de les seves experiències i necessitats de comunicació humanes. Tanmateix, com a professional de la comunicació, té lʼobligació dʼadaptar-se camaleònicament als resultats exigits. Així doncs, crec que sʼha dʼadoptar un estil diferent per a cada un dels clients, per a cada un dels productes. A la meva especialitat passa sovint que sʼhan de fer fotografies per a clients que són competidors entre ells. De vegades hem hagut de desenvolupar, simultàniament, feines per a una mateixa novetat però per a diferents clients. En tots aquests casos hem intentat adoptar sempre estils diferents, tan diferents entre ells que mʼatreviria a dir que, encara avui, no se nʼhan adonat—segurament ho faran en veure aquest llibre. Aquesta professió de la fotografia ens satisfà tant moralment com culturalment. Un fotògraf sap, coneix, o hauria de saber una mica de tot. Estem aprenent contínuament, tant de les noves tècniques professionals com de les nostres experiències. Tan aviat som a lʼÀfrica fotografiant un nou model dʼautomòbil, com en un vaixell al bell mig de lʼAtlàntic fotografiant els pescadors de bacallà en una tempesta, com al nostre estudi intentant fer un cafè meravellós per a una campanya o aconseguir una bromera dʼun determinat calibre per a un cava. De cada fotografia en traiem sempre un nou coneixement, i tenim lʼobligació dʼestar documentats al màxim sobre tot allò que haurem dʼexplicar a través dels nostres ulls. Tan sols dʼaquesta manera podrem aconseguir tenir un control sobre la nostra feina. I , finalment, tot això sʼha aconseguit—no sempre passa—quan lʼequip està compenetrat i sʼintueix a lʼambient que lʼacte o “moment fotogràfic” serà perfecte, gairebé sempre hi ha, entre el visor de la càmera i lʼull del fotògraf, una llàgrima dʼemoció.

ENRIC AROMI


This book shows the most representative images from various periods of my work over the last 20 years. At times they are mixed together: the intention is not to show the evolution of the work, simply to offer a summary of it. Photography as art and as a medium is established in our culture. Go where we may, we are continuously subjected to a constant bombardment of graphic images, aggressive or pleasant in varying degrees, which wound or seduce us. But behind all these images is always a photographer who, although he may lack the means available to the cinema and comparable arts, still has to tell a story, awaken feelings and create needs in a public which is often indifferent – and to do this in a mere instant: a photo. What this photographer aspires to in his “photographic moment” is precisely to affect or influence us. If he really does that, he can count himself satisfied and has achieved his purpose. Looking at a good photograph can recall memories of country breezes, smells and sounds. Passions can be aroused, hate, rejection. A good photograph can be a poem, or a crime; it can inspire political movements. It is like reading the summary of a book: it evokes stories and situations . A photograph inspires our minds to thought and literature, and every time we look at it there is a new story to be discovered with its details and nuances, new sensations which remain, growing in our minds with the passage of time. For these reasons, when you are preparing a shoot, a process is initiated which is deeply gratifying. Pressing the button is the easiest thing in the world: one finger is enough. What is really difficult, and does not always happen, is for the finger to be connected to a mind which understands the situation. Pros and cons are weighed up, locations and wardrobes to be found. Situations are devised which at times have to be rejected as unrealistic, inconsistent or beyond the brief, and at others have to be changed for being too far-fetched. In every case you have to find the right professionals for the job. Everyone on the team – producers, stylists, make-up artists, hairdressers, assistants, models – to tune into the photographerʼs vision and to join together in the common task of helping and supporting one another at all times. In this way an appropriate and pleasant atmosphere is obtained – essential if the end of the long road, the “Photographic Moment”, is to be reached successfully. One day, as is nearly always the case when talking over projects with my assistants, a new idea was born. A photographer should not add light, but take it away from where it is not needed. He is like a sculptor, who removes the superfluous parts of a solid block, polishes it and achieves a work of art. Photographers are sculptors of light. We are obliged to handle it respectfully, and with affection; professionally, and with precision; always keeping the purpose in mind and always faithful to it. Otherwise we do not go beyond being mere users of photographic apparatus. Back in 1982, I bought myself a scalpel – and it has never occurred to me to say that I am a surgeon. As an artist, a good photographer should have a style forged from his own experience and need for human communication. However, as a professional communicator, he has to adapt like a chameleon to the results required of him. I believe he has to adopt a different style for each client and for each product. In my particular field, often enough we work for rival clients . At times we have had to work on the same new product for different clients at the same time. In all such cases we have always tried to use such different styles that I dare say that the clients have not realised the situation to this day – but they surely will on seeing this book. This profession of photography is as fulfilling morally as it is culturally. A photographer knows, or ought to know, a little about everything. You are continually learning, whether from new professional techniques or from your own experience. One moment you are in Africa shooting a new car model; next in mid-Atlantic photographing cod fishermen in the middle of a storm; then in the studio trying to make a wonderful cup of coffee for a campaign, or to obtain a certain quality of fizz in a sparkling wine. Every photograph always brings new knowledge with it, and you have to research fully whatever visual story are going to tell. Only in this way can you achieve some control over your work. And in the end, when everything has been achieved (and that does not always happen), the team is working well together and you feel in the atmosphere that the action, or “Photographic Moment”, will be perfect, there nearly always swells, between the camera viewfinder and the photographerʼs eye, a tear of sheer emotion.

ENRIC AROMI


Este libro está basado en el trabajo de, aproximadamente, unos veinte años.Evidentemente poseo muchísimo más material, pero aquí he querido recoger sólo aquel que puede sintetizar mejor el trabajo de varias épocas. En ocasiones incluso lo he mezclado, puesto que no trato de demostrar una evolución de mi trabajo, sólo un testimonio del mismo. La fotografía como arte y medio se ha impuesto en nuestra cultura. Vayamos donde vayamos recibimos un bombardeo continuo de imágenes gráficas, más o menos agresivas, más o menos agradables, que nos seducen o que nos hieren. Pero detrás de todas estas imágenes siempre hay un fotógrafo que, aunque no disponga de los grandes medios de los que disponen el cine u otras artes de igual nivel, también tiene que contar una historia, despertar unos sentimientos, crear unas necesidades en un público, muchas veces indiferente, en tan sólo un instante: una foto. Precisamente lo que ha pretendido este fotógrafo en su momento fotográfico es esta reacción que nos afecta o condiciona y, si realmente es así, puede darse por satisfecho, ha conseguido su objetivo. Al contemplar una buena fotofrafía, uno puede llegar a recordar brisas campestres, olores y sonidos, pueden depertarse pasiones, okios y rechazos. Una buena fotografía puede ser poesía, puede ser delito, puede provocar movimientos políticos. Es como un libro sintetizado, que al leerlo nos evoca historias y situaciones. Una fotografía hace que nuestro pensamiento invente la literatura, y cada vez que la miramos podemos descubrir una nueva historia, con sus detalles y matices, nuevas sensaciones que permanecerán allí, inmóviles, par ir creciendo en nuestramente con el paso del tiempo. Por todas estas razones, cuando uno se prepara para realizar una fotografía -disparar una cámara es lo más fácil que existe, con un dedo basta, pero lo realmente difícil, y no siempre ocurre, es que el dedo esté conectado con la mente y además ésta entienda la situación - se inicia un proceso de creación altamente gratificante. Se estudian los pros y los contras, se buscan localizaciones, vestuarios, se idealizan situaciones que algunas veces deben rechazarse por irreales, poco consistentes o fuera de las necesidades del objetivo y otras veces deben modificarse por fantasiosas. En cada caso se busca a los profesionales adecuados para cada trabajo. Se intenta que cada miembro el equipo - productores, estilistas,maquilladores, peluqueros, asistentes, modelos - conecte mentalmente con el fotógrafo y realice en todo momento una labor común de asistencia y soporte. De este modo se consigue un ambiente agradable y sólido, condición indispensable para llegar con éxito al final del largo camino: el “Momento Fotográfico”. Cierto día, comentando unos proyectos con mis asistentes, nació, como casi siempre, una nueva idea. Un fotógrafo no debe poner luz, sino eliminarla de donde no es necesaria. Es como un escultor, que de un bloque de material sólido, es capaz de sacar las porciones que sobran, pulirlo y obtener una pieza de arte. Los fotógrafos somos los escultores de la luz. Tenemos la obligación de manipularla respetuosamente, con cariño y profesionelidad, con gran precisión, debemos tener siempre presente la finalidad perseguida y ser siempre fieles a esa finalidad. De no ser así, no pasaríamos de ser unos meros usuarios de aparatos fotográficos. Allá por el año 82, un buen día me compré un bisturí, y jamás se me ha ocurrido decir que soy cirujano. Como artista, un buen fotógrafo debe tener el estilo nacido de sus propias experiencias y necesidades de comunicación humanas. Sin embargo, como profesional de la comunicación, tiene la obligación de adaptarse camaleónicamente a los resultados exigidos. Así pues, creo que debe adoptarse un estilo diferente para cada uno de los clientes, para cada uno de los productos. En mi especialidad se da con bastante frecuencia la circunstancia de tener que realizar fotofrafías para clientes que son competidores entre sí. En ocasiones hemos tenido que desarrollar, simultámeamente, trabajos para una misma novedad pero para distintos clientes. En todos estos casos hemos intentado siempre adoptar distintos estilos, tan diferentes entre sí que me atrevería a decir que, aún hoy, no se han dado cuenta - seguramente lo harán al ver este libro. Esta profesión de la fotografía nos satisface tanto moral como culturalmente. Un fotógrafo sabe, conoce, o debería conocer un poco de todo. Continuamente estamos aprendiendo, bien de las nuevas técnicas profesionales como de nuestras propias experiencias. Tan pronto estamos en Africa fotografiando un nuevo modelo de coche, como en un barco en medio del Atlántico fotografiando a los pescadores de bacalao en pleno temporal, como en nuestro estudio intentando hacer un maravilloso café para una campaña o conseguir una espuma de un determinado calibre para un Cava. De cada fotografía adquirimos siempre un nuevo conocimiento y tenemos la obligación de estar documentados al máximo sobre aquello que vamos a contar con nuestros ojos. Sólo de esta forma podremos conseguir control sobre nuestro trabajo. Y cuando, finalmente, todo esto se ha conseguido - no siempre ocurre - cuando el equipo está compenetrado y se intuye en el ambiente que el acto o “Momento Fotográfico” será perfecto, casi siempre hay, entre el visor de la cámara y el ojo del fotógrafo, una lágrima de emoción.

ENRIC AROMI


ENRIC AROMI


Luz Natural - Luz Artificial Trabajo para una Cia. TACSA - CadaquĂŠs 1995


Praslin Isd. / Agosto 1995


Nen Blau / 1974


IBERDROLA / Navidad 1993


IBERDROLA /Navidad 1994


Vanessa 1995


Nadine/ 1996


Promise/1996


Lecturas Mag./1996


Samsung Air Conditioners

1996


Katia Wool / 96


Elisabeth / BCN 1993


Debbie Folley for MAD Fashion Shops 1987


Grace / BCN 1993


Kelly / BCN 1989


KATIA / Santa Fé 1992


BELCOR / 1988


BELCOR Hotel Condes de Barcelona 1991


DANONE Nadal 1995


Stephane KĂŠlian/Paris 1992


Bio Danone /1992


Claudia / BCN 1995


Mariela Sina / KATIA / Miami 1995


Estudio experimental sobre el perfume “Lʼair du Temps” Paris /1977


Peneloppe / KATIA / 1995


Piranha “Judith” / Argentona 1995


LARA Princesa Underwear BCN 1993


Delial 1989


Lotousse 1990


KATIA 1994


Genma 1994


Tess / Girona 1996


Christine Powell / 1996


Belcor 1992


Juan Sevilla 1998


Renata /Katia 1996


Victoria / Seychelles 1996


Vanesa L. 1993


Fotografia para las tarifas de publicidad del peri贸dico LA VANGUARDIA 1991


zNairobi 1995


PRODUCERS David Mauri Gloria Loocky Mohamed (USA) ESTILISTAS Helena Oliveras Lourdes Milá MªLuisa Torres Nura Teixidó Chantal Nathalie Solsky Alicia Blas (USA) Nuria Gimpera Anna Arxé

MAQUILLADORES LLuis Sánchez Babette LLuisa Gasch Gilbert Yañez Dolors Zaragoza Enric Zaragoza Marta Monné Carlos Roldán Raquel Esteban

GRACIES GRACIAS THANKS MERCI

ASISTENCIA PERSONAL Laura Vilella ASISTENTES Luis Valls (Luis-ón) Hector Guasch Enric Aromí JR. Montse (USA) Laura Ruiz PELUQUERIA Enric Zaragoza Equip Marcel Equip New Look Gilbert (Brian)

HOME ECONOMIST Josep Mª Fló Marta Peters

FONDOS PINTADOS M.A.Garigliano Neus Buira Faustino Castillo SERV.EXTERIORES Picture Perfect (USA) Creavisión (UE)

SERV.PROCESO QUIMICO Manual Color E.G.M. Creavisión Miami Lab.Services

SERV.PROCESO ELECTRONICO Graphimage (BCN) Manual Color E.G.M. E. Aromí S.L. Digital Service ASESOR JURIDICO Roland Barleycorn


GRACIES GRACIAS THANKS MERCI Elena Martín Jesús Martín de la Torre - Lluïsa Planas - Domingo Hernandez - Beto França - Javier Calvo - Miguel Calvo - Ignasi Carvallo - Maria Alberti - Manuel Suarez - Vicens Val Paco Torres - Josep Carreras -Xavier BachMatias Moreno - Lluís del Espino - Elena Cristina Villaescusa - Cristina Ventura Domènec Ferrán - Juan Romero (EPD) Josep Casals - Joan Onna -Angel Sánchez Alfredo Ferrer-Jordi Carreras -Charles Clasen - Miguel Angel Torralba - Jordi Gómez (EPD) - Juan Sevilla (EPD) - Julio (EPD) y Rufino Ramón Fontarnau (EPD)- Ramón Sanz Judith Badia - Xavier Gil - Courtland - Tom Erickson -Björn - Judith M.- Mariela Sina Julie Collins - Joan Roldán - JaumeVallcorba - Genma - Vanesa Lorenzo - Jill Sammuels Shell Neal - Nill Cann - Inga - Renata Chrabasaca - June Carlton - Patricia Lorente - Anna Mari - Penelope - Melanie Olivares Soko Matsumoto- Tess Tarín - Christinha Debbie Folley - Kelly - Grace - Claudia - LaraElisabeth - Elle - Cornelia - Marta Casas Nadine Graciela Child - Nicolle - Mamen Alexandra -Vanessa Incontrada - Jordi Franco-Judith i Olga- Antoni Cortada - Una Pituca - Mar -Matias (EPD) - Marta- AnnaBea- John - Eduardo-Lidia Carbonell -Mónica Milá- Juan Carlos - Carmen Masriera - Enric Aromí Barnes (EPD)- Enric, Carles i Anna Aromí Domènech.


BACH IMPORT S.A. Gran via Carlos III, 58-60 D- 08028 Barcelona tel. 933309408路 fax 934112811

CAMARAS Nikon F4S/F5 Hasselblad ELX/CM/SW Fuji GX680 Fuji DS 220 Pentax 6x7 Kodak 460 Cambo 13x18 Sinar P 4始x5始 EQUIPO ILUMINACION Bowens 3000/6000 J Bowens Traveler 3000 Horsemaster Lucifero Gossen

DIGITAL HARDWARE Quantel Paint Box Dicomed Mac PPC 9500 Genesis MP 180 IBM Pentium MP 150 Silicon Graphics Indigo 2XZ Phase One DIGITAL SOFTWARE Photoshop 3.0.5/4.0 Live Picture 2.5.1 XRess 2.0 Painter 4.0.3 Imaginator 6.0 Quantel 7.4 Creator Ray Dream 4.0 KPT Bryce 2.0

FILM Ektachrome 64 Ektachrome E100 S/SW Panther 50/100 Lumiere 100(USA) TMax 100/400/3200 Ektar 25 Kodachrome 64


Este libro, se termin贸 de imprimir el 11de Noviembre de 1996 en Barcelona, su tirada fu茅 de 2000 ejemplares , y 100 ejemplares numerados del 1 al 100 Maquetaci贸n y arte final desarrollado enteramente con QuarkXpress Passport 3.3.2 Libro impreso en papel offset estucado mate de 150 gr.


PROHIBIDA SU VENTA Y DISTRIBUCION Y/O COPIA NO AUTORIZADA

漏 Para la totalidad de la obra incluida la maquetaci贸n, cubiertas y textos ENRIC AROMI 1996

1990-1996 ENRIC AROMI PHOTOGRAPHER  

Advertising and fashion photography collection work, published in 1996

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you