Page 1

THE LIGHTHOUSE MINISTRIES INTERNATIONAL 305 Uniandra Flats, Laseandra Str, Moregloed, 0186

Telephone: (+27) 012 333 0108 Cell phone: (+27) 072 995 3245 E-mail: roslistrydom@gmail.com Website: www.lighthouse.za.org NPO NUMBER: 009-456-NPO

YOU CAN MAKE A DIFFERENCE! U KAN ‘N VERSKIL MAAK! February / Februarie “I have made you a light to the Gentiles, to bring salvation to the farthest corners of the earth." (Acts 13:47 NLT)

Some of our faithful cooks!

“Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat U tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde” (Handelinge 13:47 NLV)

Lighthouse Ministries Intl is a partner of THE EAR2HEAR NETWORK


Jesaja 58: 6-8: “Is dit nie die vas wat Ek verkies nie dat julle losmaak die bande van goddeloosheid; is dit nie dat jy jou brood breek vir hom wat honger het, en ellendiges swerwelinge in jou huis inbring nie? As jy iemand sien wat naak is dat jy hom klee en jou vir jou eie vlees nie verberg nie? Dan sal jou lig deurbreek soos die dageraad en jou genesing skielik uitspruit, en jou geregtigheid sal voor jou uitgaan, die heerlikheid van die Here jou agterhoede wees.” Helen Keller, die dame wat doof en blind was het geskryf : “I am only one, but still I am one; I cannot do everything but still I can do something; I will not refuse to do something I can do.” Jesus het die weduwee se klein bedraggie raakgesien want eintlik is dit die gesindheid waarmee ons dinge doen vir ons medemens, ons familie en so ook vir God, wat tel. Hy kyk diep in ons harte - sonder liefde help al die geld in die wêreld niks; al die groot katedrale leeg en leweloos. Sy Gees en Liefde maak alles kosbaar en waardevol. Nog ‘n skrif waarheid is: “Net wat jy saai sal jy maai!” Kom ons saai liefde, vriendelikheid, genade, vergifnis, sodat ons ‘n goeie oes kan maai. En die regte eintlike oes kom eendag as Jesus kom “en sy loon is by Hom.” Ons wil net weereens dankie se aan almal wat so getrou bid , help en gee. Die gereelde bydraes maak dit moontlik om aan te gaan. EK WIL U IN KENNIS STEL DAT ONS BEPLAN OM DIE LIGHTHOUSE MINISTRIES SE REKENING TE SLUIT, om boekhouding te vergemaklik. Moet asseblief nie ophou om te gee nie, maar bank asseblief in Nedbank rekening vir die: BANA BA KGOSI DROP IN CENTRE. Rekening nommer is 160 315 4426; en die takkode 160345. U samewerking sal baie waardeer word. Met Liefde in Sy Naam, Rosli Strydom (Voorsitter) Below left: Older kids hearing the Gospel Below right: Volunteering is hungry work.


Isaiah 58:6-8: “Is not this the kind of fasting I have chosen, to loose the chains of injustice? Is it not to share your food with the hungry and to provide the poor wanderer with shelter when you see the naked, to clothe him and not to turn away from your own flesh and blood? Then your light will break forth like the dawn, and your healing will quickly appear. Then you righteousness will go before you, and the glory of the Lord will be your rearguard.” Helen Keller, who was blind and deaf, wrote: “I am only one, but still I am one; I cannot do everything but still I can do something; I will not refuse to do something I can do” Jesus mentioned the widow’s small contribution- because what really matters is our attitude... the attitude of the heart.. The attitude with what we do something for family, friends or neighbours is what counts in the eyes of God. Without love nothing really counts in the long term. All the riches, the large cathedrals... without the Love of God will just pass away. Only His Holy Spirit and Love makes all things precious and valuable. Another Bible truth is: “What you sow you shall reap.” Let us sow love, kindness, grace, forgiveness friendliness...so that we can reap a good harvest in this life and also in the next life. The great harvest is still coming, when Jesus comes and His reward is with Him. A heartfelt thank you to all the prayers, givers and helpers without whom we would not be able to do the work. PLEASE TAKE NOTE THAT THE LIGHTHOUSE MINISTRIES ACCOUNT IS GOING TO CLOSE. Please don’t stop giving! It is to facilitate our bookkeeping. Please use: BANA BA KSOSI DROP IN CENTRE account, at Nedbank. The Nedbank a/c number is 160 315 4426 and Branch code is 160345. We appreciate your gifts and help! Love in Jesus, Rosli Strydom (Chairperson) Below left: Giving out some nice goodies Below right: and look at the veggie patch.


A project ministry by THE LIGHTHOUSE MINISTRIES INTERNATIONAL

Can you help us make a difference?

YES YOU CAN! Contact us today and find out how you can aid us in this courageous mission.

Mission Caretakers: Mrs. R. Strydom (Chairperson); Mrs. G.A Lötter; Ps. D. Molefe; Mr. M Malatji; Mr. N Thornhill; Mrs. A.M. Botha; Ps. L. Molefe; Mr. M. Lötter; Mr. M. Motsepe; Mrs. C. Stoltz-Urban; Mrs. N. Mitchell;

PBO NUMBER: 930029375. 23/10/2009. SARS TEU.

NPO NUMBER: 062-404-NPO

Banking Details: Bana Ba Kgosi Children’s Home (Trading as Bana Ba Kgosi Drop-In Centre) Nedbank Gezina Branch: 160345 Cheque Account No: 160 315 4426

Pastor Doris Molefe Bana Ba Kgosi Management Telephone: 082 470 4045 Postal Address: P.O. Box 32943, Totiusdal, 0134.

Published by ear2hear ministries: www.ear2hearministries.za.org • E-mail: info@ear2hearministries.za.org

LIGHTHOUSE NEWSLETTER FEBRUARY 2013  
LIGHTHOUSE NEWSLETTER FEBRUARY 2013  

Monthly updates from Lighthouse Ministries International