Page 1

THE LIGHTHOUSE MINISTRIES INTERNATIONAL 305 Uniandra Flats, Laseandra Str, Moregloed, 0186

Telephone: (+27) 012 333 0108 Cell phone: (+27) 072 995 3245 E-mail: roslistrydom@gmail.com Website: www.lighthouse.za.org

AUGUST / AUGUSTUS

YOU CAN MAKE A DIFFERENCE! U KAN ‘N VERSKIL MAAK!

“I have made you a light to the Gentiles, to bring salvation to the farthest corners of the earth." (Acts 13:47 NLT)

BLANKETS ON THE WAY FOR THE CHILDREN

“Ek het U ‘n lig van die nasies gemaak, sodat U tot redding sal wees tot aan die einde van die aarde” (Handelinge 13:47 NLV)

Lighthouse Ministries Intl is a partner of THE EAR2HEAR NETWORK


We read in Luke 10:28, 25 and 27 the parable of the Good Samaritan and the questions asked by the expert in the law. He asked: “Teacher, what must I do to inherit eternal life?” He gave the answer himself: “Love the Lord God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind you neighbour as yourself.” He then asked the important question that I also want to ask today: “WHO IS MY NEIGHBOUR?” Jesus told the famous parable of the Good Samaritan. He travelled from Jerusalem to Jericho; robbers overtook him, beat him and left him half dead (Almost like the hi-jacking’s today?) A priest passed that way but although he saw the man, he passed on the other side. He did not even speak to him, he just ignored him. Then the Levite did likewise - and just to think they were the religious people of that time. Then the Samaritan came and did something. It cost him time, effort and money. He went over to action. We have a Heavenly Samaritan who came and stopped by us, washed our wounds and healed us, and paid with His own blood for our needs. Now let us look at our own country. We can be plagued by beggars at every corner; we see so much need and become hard hearted. Because we cannot help everyone, we help no one. We are overwhelmed by the need. We “pass by on the other side”. There are hundreds of hungry children all around Pretoria in the black townships and also the white “camps”. Many street children, begging on street corners; there are people sleeping under cardboard boxes in streets. Thank God, there are some Samaritans who reach out to these people and do something. Do you want to be a Levite or a Samaritan? There are our 600 plus children who are being fed every day in Winterveld. They have also received blankets this year, we are thankful! We teach them the Word by the dramas they so love to take part in. The Good Samaritan is a favourite. A child, who is a good reader, reads the word, out of the Bible, and then the “actors” perform the actions. We all enjoy the way they interpret the story... but we know they We thank God for the field will never forget it! workers and cooks who work non-stop to help the children!

News: (1.) The vegetable tunnels are being used, and spinach is growing well. We have a woman gardener who manages it very competently. Momentum people visited and brought blankets, food and love. It is sincerely appreciated. (2.) Pastor Edward of Venda’s daughter was hijacked last year and also left on the side of the road unconscious. Months later after she recovered from her wounds, she realised that she was pregnant. He asked her not to have an abortion and now the babies have been born... twin boys! Our assembly has been generous to give baby clothes, and they are so thankful. Please pray for her inner healing and provision. With Love in Jesus, Rosli Strydom (Chairperson)


In Lukas 10: 25, 27 en 29 sien ons die wetsgeleerde vrae aan Jesus stel... en Sy antwoord was die gelykenis van die Barmhartige Samaritaan. Hy vra: “Meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te kry?” Toe antwoord hy self: “Jy moet die Here jou God liefhe met jou hele hart en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself.” Daarna vra hy DIE VRAAG WAT EK VANDAG WIL VRA: “EN WIE IS MY NAASTE?” Jesus vertel die boeiende gelykenis van die reisiger wat vanaf Jerusalem op pad was na Jerigo. Hy word deur rowers oorval, geslaan en half dood langs die pad gelos. (Klink nogal of hy “hi-jack” deur gegaan het?) Wel, die priester sien hom, maar gaan ver langs verby. Hy praat nie eers met hom nie, hy ignorer hom net. Toe kom die leviet ook verby... (en hulle was die godsdienstige van daardie tyd) maar ook hy sien... maar doen niks nie. Hy gaan ook ver langs verby. Daarna kom die Samaritaan verby... die Jode het hulle nie eers gegroet nie, hulle was nie geag nie. Maar hy doen iets! Dit het hom moeite, tyd en geld gekos. Hy was heelwaarskynlik laat vir sy afspraak waarheen hy op pad was. Maar hy het iets gedoen! Ons het ‘n Hemelse Samaritaan wat by ons stilstaan, ons wonde was en heel en ons neem na ‘n veilige plek, en Hy het self betaal met sy eie bloed. Maar om terug te kom na ons eie land. Ons word so oorval deur “armlastiges” dat ons nie meer sien nie. Ons kyk weg, ons harte word ongevoelig... ons loop ver langs verby. Daar is honger wesies in elke swart woonbuurt en ook in die wit “kampe” om Pretoria. More blankets to help Daar is hulle wat langs onder kartonne op 600 children. die sement sypaadjie slaap... Gelukkig is daar Barmhartige Samaritane wat wel uitreik, kos gee, die Evangelie van liefde en verlossing deel. Daar is die straatkinders wat op elke hoek staan en bedel. Baie van hulle kan nie gerehabiliteer word nie, maar gelukkig is daar ook Samaritane wat vir hulle omgee en probeer help. Dan is daar ons kindertjies in Winterveld; meer as 600 wat elke dag ‘n kossie kry. Wat nou in die winter komberse gekry het... Ons leer hulle die Woord deur die dramas wat hulle tog so graag opvoer. Een daarvan is die “Barmharige Samaritaan”. Enetjie, wat goed kan lees, lees die verhaal uit die Bybel en dan tree die “akteurs” op om die verhaal uit te speel. Nuus: (1.) Ek wil weereens dankie se vir die gewers van donasies en hulp op elke moontlike gebied.Die groentetonnels se spinasie groei pragtig! Daar is ‘n flukse vrou wat tuinmaak. (2.) Past Edward van Venda se dogter was ‘n slagoffer van ‘n ‘Hijack” en het later gevind dat sy ook swanger was. Sy het nie laat aborteer nie en die tweeling (seuntjies) is gebore. Dankie aan ons gemeente wat kleertjies geskenk het. Hulle was baie dankbaar. Bid asseblief vir haar vir innerlike genesing en voorsiening. Met Liefde in Christus, Rosli Strydom (Voorsitter)


A project ministry by THE LIGHTHOUSE MINISTRIES INTERNATIONAL

Can you help us make a difference?

YES YOU CAN! Contact us today and find out how you can aid us in this courageous mission.

Mission Caretakers: Mrs. R. Strydom (Chairperson); Mrs. G.A Lötter; Ps. D. Molefe; Mr. M Malatji; Mr. N Thornhill; Mrs. A.M. Botha; Ps. L. Molefe; Mr. M. Lötter; Mr. M. Motsepe; Mrs. C. Stoltz-Urban; Mrs. N. Mitchell;

PBO NUMBER: 930029375. 23/10/2009. SARS TEU.

NPO NUMBER: 062-404-NPO

Banking Details: Bana Ba Kgosi Children’s Home (Trading as Bana Ba Kgosi Drop-In Centre) Nedbank Gezina Branch: 160345 Cheque Account No: 160 315 4426

Pastor Doris Molefe Bana Ba Kgosi Management Telephone: 082 470 4045 Postal Address: P.O. Box 32943, Totiusdal, 0134.

Published by ear2hear ministries: www.ear2hearministries.za.org • E-mail: info@ear2hearministries.za.org

Lighthouse newsletter august 2013  

Official news from lighthouse ministries international

Lighthouse newsletter august 2013  

Official news from lighthouse ministries international