Page 1

Nï-ߪ’-¢√úø Æ涵º-™ Ç¢Ë-¨¡-çí¬ -v°æÆæç-TÆæ’h-†o ´·êu-´’çvA

®√≥ƒZEo E©’´¤Ø√ <©’≤ƒh®√? é¬çvÈíÆˇèπ◊ ≤ƒßª’ç îËߪ’úø¢Ë’ ´÷ §ƒ°æ´÷.. ÉçC®Ω ¢ËÆœ† ´·úÕE N°æ¤pû√®√? úµÕMx °ü¿l©’ éπ∞¡Ÿx ´‚Ææ’èπ◊Ø√o®Ω’... ÅÂÆçHx™ G©’x†’ ãúÕ≤ƒhç §ƒ®Ωx¢Á’çô’™-†÷ -á-™« -ØÁí∫’_-ûª’çüÓ îª÷≤ƒhç 鬢√©çõ‰ ÍéÆ‘Ç®˝, ïí∫Ø˛, îªçvü¿¶«•’™x á´®Ó äéπJE Æ‘-áçí¬ îËÆæ’éÓçúÕ Nïߪ’¢√úø Æ涵º™ E°æ¤p©’ îÁJT† éÀ®Ωù˝ 

ÑØ√úø’ – Nïߪ’¢√úø, í∫’çô÷-®Ω’

-®√-≠æZ N¶µºï†Â°j ´·êu´’çvA éÀ®Ω-ù˝-èπ◊-´÷-®˝-È®-úÕf ´’®Ó≤ƒJ Åví∫-£æ«Ù-ü¿ví∫’-©-ߪ÷u-®Ω’. ûÁ©çí¬ù†’ à®√pô’-îË-Ææ÷h G©’x†’ ûË´úøç°j E°æ¤p©’ îÁJí¬®Ω’. ®√≥ƒZEo E©’´¤Ø√ <©’≤ƒh®√? Åçô÷ ÅCµ≥ƒe-†ç°jØ√, Íéçvü¿ v°æ¶µº’-ûªyç°jØ√ N®Ω’--èπ◊-°æ-ú≈f®Ω’. û√¢Á’çûÓ éπ≠d°æ æúÕ

é¬çvÈí-Æˇ-èπ◊ Åçúøí¬ ELÊÆh O’JîËa •£æ›-´÷-†-N’üË-Ø√? Åçô÷ E©D¨»®Ω’. ¨¡E¢√®Ωç °æ¤L*çûª© v§ƒñ„-èπ◊d-†’ v§ƒ®ΩçGµç*† ņçûª®Ωç Nïߪ’-¢√-úø™ E®Ωy£œ«ç*† •£œ«-®Ωçí∫-Ææ-¶µº™ Íéçvü¿ç B®Ω’°j éπØÁov®Ω î˨»®Ω’. ®√ïéÃߪ’ Å´Ææ®√© éÓÆæç ®√≥ƒZEo ´·éπ\©’ îË≤ƒh®√? Åçô÷ üµ¿y-ï-¢Á’-û√h-®Ω’. Çߪ’† v°æÆæçí∫ç Ç≤ƒçûªç A®Ω’-í∫’-¶«-´¤ö« áí∫Í®-Æœ-†-ô’x-í¬ØË (-N’í∫-û√ 2-™)

20131208aa001101009  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you