Page 1

พระบรมราโชวาท คนไทย รักษาชาติ รักษาแผนดิน เปนปกแผนมั่นคงมาได ดวยสติปญญาความสามารถ และดวยคุณความดี อิสรภาพ เสรีภาพ ความรมเย็นเปนสุข ตลอดจนความเจริญ ทุกอยางที่มีอยูบัดนี้ เราทั้งหลายในปจจุบัน จึงตองถือเปนหนาที่รับผิดชอบอยางสำคัญ ในอันที่จะรักษาคุณความดี พรอมทั้งจิตใจที่เปนไทยไวใหมั่นคงตลอดไป (พระราโชวาทในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธี เฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธ.ค. ๒๕๒๑)

แพทยศาสตร ส าร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รายปกั ษ

Bi-Weekly Newsletter Faculty of Medicine Chiang Mai University

วิสยั ทัศน

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถาบันการแพทยชน้ั นำระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ ุ ภาพ คุณธรรม เปนสากล สรางสรรคงานวิจยั เพือ่ ชีน้ ำดานสุขภาพ ใหบริการสุขภาพทีไ่ ดมาตรฐาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดลอม

พันธกิจ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ใหบริการดานสุขภาพอยางมีมาตรฐาน สงเสริมการศึกษาและวิจยั ดวยวิทยาการทีท่ นั สมัย โดยความรวมมือรวมใจของบุคลากรทีม่ คี ณ ุ ภาพและคุณธรรม ในสภาพแวดลอมทีอ่ บอุน และปลอดภัย ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๘๘ ปักษหลัง ๑๖-๓๑ มกราคม ๒๕๕๔ วัตถุประสงค เพื่อเผยแพรกิจกรรมในรอบปักษและเชิญชวนผูสนใจเขารวมกิจกรรม www.med.cmu.ac.th/pr/

RE – Accreditation Survey

รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร พรอมคณะผูบริหาร ใหการตอนรับ คณะผูเยี่ยมสำรวจ Re - Accreditation Survey จากสถาบัน รับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องคการมหาชน) เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร มช.

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ รางวัล “สมเด็จพระวันรัต” ของแพทยสมาคมแหงประเทศไทย รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผูอำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ไดรับการคัดเลือก “จากคณะกรรมการบริหารแพทยสมาคมแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ ใหเปนผูส มควรไดรบั รางวัล สมเด็จพระวันรัต” ของแพทยสมาคมแหงประเทศไทย ซึ่งมอบใหกับแพทยที่ปฏิบัติงานดานการแพทยที่ ไดประกอบความดีงาม ทำประโยชนแกสังคมและประเทศชาติ นำชื่อเสียงมาสูวงการแพทย เปนผูสมควร ไดรบั การยกยอง และเปนการเพิม่ พูนเกียรติภมู ขิ องแพทยและการสาธารณสุขของประเทศใหเปนทีป่ ระจักษ แกสังคม ซึ่งเปนรางวัลเดียวในแตละป ทั้งนี้ไดจัดใหมีพิธีมอบโลเกียรติยศในวันประชุมใหญประจำปของ แพทยสมาคมแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔


ผลการเยี่ยมสำรวจเพื่อตออายุรับรองคุณภาพ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม วันที่ ๒๗ - ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ จากการเยีย่ มสำรวจ เพื่ อ ต อ อายุ ก ารรั บ รอง คุณภาพโรงพยาบาลตาม มาตรฐาน โรงพยาบาล และบริการสุขภาพ ฉบับ เฉลิ ม พระเกี ย รติ ฉ ลอง สิริราชสมบัติครบ ๖๐ ป โดยผูแทนสถาบันรับรอง คุ ณ ภาพสถานพยาบาล (องคกรมหาชน) ระหวาง วันที่ ๒๗-๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ ที่ผานมานั้น ผลการเยี่ยมสำรวจมีสิ่งที่ชื่นชม โดยทีมนำไดแสดงใหเห็นชัดเจนถึงการนำคานิยมและกลยุทธมาชี้นำการพัฒนา คุณภาพเพือ่ ขับเคลือ่ นองคกรสูเ ปาหมายของการเปนสถาบันการแพทยชน้ั นำระดับ มาตรฐานสากล รูปธรรมไดแก ศูนยความเปนเลิศดานโรคหัวใจ ศูนยโรคไต ศูนยอบุ ตั เิ หตุ ศูนยมะเร็ง เปนตน การสรางเครือขายการใหบริการสุขภาพภายใต แนวคิด one region one big hospital (การพัฒนาเครือขายความรวมมือ ของโรงพยาบาลภาคเหนือตอนบน ทัง้ ภาครัฐและเอกชน ทำใหเกิดการเพิม่ ศักยภาพ และประสิทธิภาพการรักษาพยาบาลโดยรวมสูงขึ้น) ผลสำเร็จที่เปนรูปธรรมไดแก acute coronary syndrome network, acute stroke network, trauma network, breast cancer network, palliative care network เครือขายการดูแลผูปวยจิตเวช และเครือขายการดูแลผูปวยเด็ก เปนตน (รวม เครือขายอยางไมเปนทางการ) ตลอดจนการใช core competency ขององคการ มาวิเคราะหและออกแบบระบบเพือ่ นำสูค วามเปนเลิศ สงผลใหเกิดการเปลีย่ นแปลง ระบบงานที่สำคัญ อาทิเชน การพัฒนาวิชาชีพใหมีความเชี่ยวชาญแตละสาขา การ พัฒนาอาคารสถานที่และเครื่องมือ (High technology equipment) การเปน ศูนยฝกอบรมสาขาเฉพาะทาง การสรางเครือขายความรวมมือทางการแพทย การสรางและสนับสนุนโรงพยาบาลเครือขาย การเชื่อมโยงระบบ Information Technology เชน Teleconference, Referring System, E-Discharge Summary เปนตน ทัง้ นีภ้ าพรวมของการพัฒนาคุณภาพทีส่ ะทอนใหเห็นการมุง เนนผูร บั ผลงาน นั้น มีระบบรับฟงเสียงสะทอนและนำมาสูการปรับปรุงระบบบริการ เชน การลด ขั้นตอนบริการ ไดแก Internet registry, Internet referring system การสงขอความนัดตรวจทาง SMS การนัดตรวจทางโทรศัพทผูปวยประกันสังคม การตรวจสอบสิทธิแ์ ละอนุมตั ยิ าในกลุม ผูป ว ยหลักประกันสุขภาพถวนหนาและผูป ว ย ประกั น สั ง คม การปรั บ service cycle time การปรับเพิม่ แพทยตรวจตาม ปริมาณผูปวย มีรูปธรรม ของการแสดงความรับผิดชอบ ต อ สั ง ค ม ( S o c i a l responsibility) อาทิเชน การนำผลการพัฒนาคุณภาพ การดูแลผูปวยที่สำคัญไป ผลั ก ดั น ให เ ป น นโยบาย สาธารณะที่ ต อบสนอง ปญหาสุขภาพในพื้นที่ไดแก การรณรงคไมใหรับประทานลาบหมูดิบเพื่อปองกัน โรคหู ดั บ เครื อ ข า ยรองรั บ อุ บั ติ เ หตุ จ ราจรในพื้ น ที่ เ สี่ ย งที่ เ ป น แหล ง ท อ งเที่ ย ว การกำหนดนโยบายเพื่อลดปญหาหมอกควัน การดูแลสุขภาพในกลุมผูตองการ ความชวยเหลือ เชน บานธรรมปกรณ (บานพักคนชรา) ทัณฑสถานหญิง โรงเรียน สอนคนตาบอด โรงเรียนโสตสุนทร (เด็กหูหนวก) โรงเรียนศรีสงั วาลย (เด็กพิการ แขนขา) อีกทัง้ มีการสงเสริมและสนับสนุนใหมกี ารเตรียมความพรอมแพทยสสู งั คม ดวยการใหมสี ว นรวมในกิจกรรมการชวยเหลือผูใ นกลุม ผูด อ ยโอกาส และปรับปรุง หลักสูตรเพิม่ เนือ้ หาวิชาการเสริมทักษะชีวติ และพัฒนาจิตอาสาในกลุม นักเรียนแพทย

สำหรับระบบงานที่สำคัญนั้น ระบบสารสนเทศ มีเทคโนโลยีสารสนเทศ ทีเ่ อือ้ ตอระบบบริการและบริหารองคกร ตอบสนองและเชือ่ มโยงระบบตางๆ ไวอยาง ครอบคลุม เกิดนวตกรรมในการจัดการลดความผิดพลาดในการทำงานของผูป ฏิบตั ิ งาน (human factor engineering) และลดขัน้ ตอนการทำงานไดอยางนาชืน่ ชม การมุง เนนทรัพยากรบุคคล พบรูปธรรมการแกปญ  หาการขาดแคนทรัพยากรบุคคล ในสาขาวิชาชีพ โดยเฉพาะพยาบาลไดอยางเปนระบบ มุง เนนการสรางความผูกพัน และจูงใจโดยสรางคุณคา ความภาคภูมิใจ และความรักองคกรที่เปนเอกลักษณ ขององคกรโดยใชคา นิยม “คนสวนดอก” ระบบบริหารความเสีย่ ง ทีมมีความพยายาม ที่จะสรางวัฒนธรรมคุณภาพ ความปลอดภัย โดยใชกลยุทธ ไมหยุด ไมเปลี่ยน แตเรียนรูไ ปดวยกัน สงผลใหเกิดการรายงานอุบตั กิ ารณทม่ี แี นวโนมเพิม่ ขึน้ มีการ ใชเครื่องมือคุณภาพที่เหมาะสม มีการกำหนด Patient Safe goal : I.C.T ที่ สอดคลองกับบริบท และปญหาขององคกร และมีการประเมินผลการรับรู โดย สำรวจความคิดเห็นของบุคลากรในองคกรตอระดับความปลอดภัย (Patient Safety Culture) องคกรพยาบาล มีการบริหารการพยาบาลแบบมีสวนรวม มี ระบบการกำกับดูแล ปรับระบบการนิเทศ เป น แบบสวนดอก โมเดล มีการประสาน ค ว า ม ร ว ม มื อ กั บ คณะกรรมการ/ระบบ งานตางๆ พบมีความ โดดเด น เช น การ เตรี ย มความพร อ ม ก อ นเข า สู ตำแหน ง (Succession plan) ทีช่ ดั เจน, มีโครงการแลกเปลีย่ นเรียนรูจ ากผูท จ่ี ะเกษียณเพือ่ สงตอวัฒนธรรม คุณภาพใหแกคนรุนใหม, พัฒนาระบบการดูแลผูปวย Palliative care แบบ ครบวงจร โดยใช evidence base practice จากตางประเทศ สิ่งแวดลอม ในการดูแลผูปวย มีการปรับปรุงพื้นที่ที่เอื้อตอการเยียวยาและการดูแลผูปวยที่ ปลอดภัย เครื่องมือและสาธารณูปโภคมีการวางระบบบำรุงรักษาเชิงปองกันที่ดี มีระบบการจัดการการสำรองเครือ่ งมือแพทยทส่ี ำคัญทีด่ สี ามารถมีเครือ่ งมือเพียงพอ และพรอมใช ระบบบำบัด น้ำ เสี ย ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และระบบการจัดการขยะ ทีด่ ี รวมทัง้ สามารถจัดการ สิ่งแวดลอมใหเอื้อตอการ สรางเสริมสุขภาพ ระบบ การจัดการดานยา มีการ จัดการใหมยี าทีม่ คี ณ ุ ภาพ และพร อ มไว บ ริ ก ารที่ เ ห ม า ะ ส ม กั บ อ ง ค ก ร ครอบคลุ ม ยาที่ จั ด ซื้ อ จัดหา และเตรียมไวเฉพาะรายและยาเคมีบำบัด มีการสงเสริมงานบริบาลเภสัชกรรม เขามาดูแลความปลอดภัยในการใชยารวมกับทีมสหาสาขาวิชาชีพในกลุมผูปวย เสี่ยงสูง การเชื่อมโยงกับทีมปองกันและควบคุมการติดเชื้อในการประเมินการใช ยาตานจุลชีพ ไดอยางเหมาะสมและเกิดความประหยัดในการใชยา ตลอดจนอาหาร และโภชนบำบัด ทีมมีการพัฒนาตามหลักสุขาภิบาลไดอยางครบถวน รวมกับทีม สหวิชาชีพในการพัฒนางานโภชนบำบัด โดยการรวมประเมินภาวะโภชนาการของ ผูปวย นำผลการประเมินไปใชในกระบวนการดูแลผูปวย โดยเริ่มตนไดอยาง ชัดเจนในกลุม ผูป ว ยศัลยกรรมและกลุม อายุรกรรม พรอมกับการพัฒนาสูตรอาหาร ที่รสชาติดีและไดคุณคาตามที่หลักวิชาการกำหนด


รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผูอำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม นักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมดเี ดน สาขาบริหารองคกรการศึกษา รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผูอำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม เปนผูบริหารโรงพยาบาล ขนาดใหญที่สุดใน เขตภาคเหนือ (๑,๔๐๐ เตียง) ที่เปนทั้งโรงเรียนแพทย แหลงวิชาการ และใหบริการดูแลสุขภาพของประชาชนเปนผูที่ให ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพขององคกร สามารถบริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจนทำใหองคกรได รับรางวัลในทุกระดับคือ ระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก รวมทั้งการประกาศเกียรติคุณจากหนวยงานตางๆ อาทิ รางวัลชนะเลิศ United Nations Public Service Awards ๒๐๐๙ สาขาการพัฒนาการใหบริการ (Improving the Delivery of Service) เปนหนึ่งใน ๘ ประเทศทั่วโลกที่ไดรับรางวัลชนะเลิศและเปนรางวัลชนะเลิศครั้งแรกของ ประเทศไทย รางวัลดีเดนประเภทนวัตกรรมการใหบริการสำหรับกระบวนการฟนฟูจิตใจและพัฒนา คุณภาพชีวิตผูปวยประจำป ๒๕๕๓ ของสำนักงาน ก.พ.ร. รางวัลสมเด็จพระวันรัต ประจำป ๒๕๕๓ จากแพทยสมาคมแหงประเทศไทย รางวัลที่ ๑ สถานพยาบาลในดวงใจจากสำนักงานประกันสังคม ๓ ปซอน (๒๕๕๐ – ๒๕๕๓) รางวัลคุณภาพการใหบริการประชาชนระดับดีเดน ประจำป ๒๕๕๑, ๒๕๕๒ จาก ก.พ.ร. รางวัลที่ ๑ คุณภาพการสงขอมูล (Electronic Claim Award) ประจำป ๒๕๕๐, ๒๕๕๑ สองป ซ อ น จากสำนั ก งานหลั ก ประกั น สุ ข ภาพแห ง ชาติ รางวั ล หนวยกูช พี ทีม่ ผี ลงานดีเดนระดับชาติ (ระดับ ATLS) ประจำป ๒๕๕๑ จากสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ รางวัลจากราชวิทยาลัยศัลยแพทย แห ง ประเทศไทย ให เ ป น “โรงพยาบาลที่ มี ก ารฝ ก อบรมหลั ก สู ต ร Advanced Trauma Life Support (ATLS)” มากที่สุดในประเทศไทย ป ๒๕๕๑ มีผลงานสำคัญทีเ่ ปนประโยชนตอ สังคมและประเทศชาติมากมาย อาทิ การสรางเครือขายเชื่อมตอกับโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลชุมชน ในเขต ๘ จังหวัดภาคเหนือ การชวยเหลือผูดอยโอกาสไมมีสิทธิ์รักษา คนไรสัญชาติ ชาวเขา ใหสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพไดอยาง เสมอภาค จัดตั้ง One Stop service ปรับระบบการทำงานภายใน โรงพยาบาลและนำระบบสารสนเทศเข า มาใช ใ นทุ ก ขั้ น ตอน จั ด ตั้ ง Call Center ในการประสานงานระหวางโรงพยาบาลและหนวยกูชีพ บริหารงานโรงพยาบาลประสบความสำเร็จจนไดรับรางวัลนักบริหาร โรงพยาบาลดี เ ด น ภาครั ฐ ประจำป ๒๕๕๒ ประเภทโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยประจำป ๒๕๕๒ และยังเปนนักวิชาการที่มีผลงานไดรับ การตีพิมพเปนภาษาอังกฤษ จำนวนกวา ๑๘ เรื่อง นับเปนนักศึกษาเกาที่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติหนาการ งานที่ผลงานที่นำมาซึ่งเกียรติภูมิและชื่อเสียงสูมหาวิทยาลัยเชียงใหม และคณะแพทยศาสตร มช. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม

ศ.ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม มอบโล ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมดีเดน ประจำป ๒๕๕๓ ใหแก รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผูอำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม ใน โอกาสไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาเกามหาวิทยาลัยเชียงใหมดีเดน สาขาบริหาร องค ก รการศึ ก ษา ประจำป ๒๕๕๓ ในพิ ธี ซ อ มใหญ การเข า รั บ พระราชทาน ปริญญาบัตรฯ ครัง้ ที่ ๔๕ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมือ่ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม

รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร, รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาววศิ ษิ ฐเสรี ผูอ ำนวยการศูนยศรีพฒ ั น, ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ รองผูอ ำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม รวมแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผูอำนวยการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม ในโอกาสไดรับคัดเลือกเปนนักศึกษาเกา มหาวิทยาลัยเชียงใหมดเี ดน สาขาบริหารองคกรการศึกษา ประจำป ๒๕๕๓ ในงาน แสดงความยินดีตอนักศึกษาเกาดีเดนฯ “ราตรีอางแกว ๒๕๕๔” เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม


รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม “ชางทองคำ” ประจำป ๒๕๕๓ ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย” มหาวิทยาลัยเชียงใหม จัดพิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม “ชางทองคำ” และ “โลประกาศเกียรติคุณ”ประจำป ๒๕๕๓ โลประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย” ที่ไดรับโปรดเกลาฯ และไดรับแตงตั้งในปการศึกษา ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมีศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนประธาน รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม “ชางทองคำ” และ “โลประกาศเกียรติคณ ุ ” เปนรางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ ทีม่ อบแกบคุ ลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในดานการเรียน การสอน ดานการวิจัย ดานกิจการนักศึกษาและดานการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนเปนการกระตุนใหคณาจารย บุคลากร และผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานไดสรรสราง ผลงานดานวิชาการ ดานการวิจัยและดานปฏิบัติงานบริหารจัดการสนับสนุนงานมหาวิทยาลัยไปสูความเปนมหาวิทยาลัยชั้นนำ

รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม “ชางทองคำ” ประจำป ๒๕๕๓ ศ.ดร.นิวัตน มณีกาญจน อาจารยวิจัยยอดเยี่ยม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ ฤกษเกษม นักวิจัยดีเดน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ

ศ.ดร.นิ วั ต น มณี ก าญจน อาจารย ผู ที่ มี ผ ลงานดี เ ด น เป น อาจารย อ าวุ โ ส เป น ที่ ป รึ ก ษาในการให คำแนะนำ ปรึ ก ษา ดำเนินการวิจยั การเรียนการสอนของคณาจารยและนักวิจยั รุน ใหม เปนตัวอยางหรือแบบอยางที่ดี มีความประพฤติดีและไดรับการ ยอมรับจากคณาจารย นักวิจัยและนักศึกษา

รศ.ดร.นพ.กิตติพันธุ ฤกษเกษม เปนผูท่มี ีความกระตือ รือรน และเปนคนชางสังเกต อีกทั้งยังมีความคิดริเริ่มสรางสรรค ไดนำปญหาที่พบจากการปฏิบัติงานมาศึกษาและทำการหาคำตอบ โดยการทำวิจัยเพื่อวิเคราะหหาคำตอบ นำมาแกไขปญหาในการ รักษาผูปวยอยางสม่ำเสมอ

อาจารย ดร. ภัทรา คำรินทร นักวิจัยรุนใหมดีเดน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ อาจารย ดร. ภัทรา คำรินทร เปนนักวิจัยรุนใหมที่มี ความคิดริเริ่ม มีความมุมานะและทุมเทอุทิศเวลาใหกับการทำวิจัย อยางจริงจัง เปนผูที่มีผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับในระดับชาติและ ระดับนานาชาติ

นางสาวมาลินี วัฒนากูล ผูปฏิบัติงานดีเดน สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ นางสาวมาลิ นี วั ฒ นากู ล เป น พยายาลที่ เ ป น ตั ว อย า ง ของพยาบาลวิชาชีพที่ไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน ทั้งผูรวมงาน วิชาชีพเดียวกัน และผูรวมงานอื่นในสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ เปนผูม คี วามรู ความสามารถและความชำนาญกาตามสมรรถนะของ การพยาบาลขั้นสูงดวยความวิริยะอุตสาหะ และมีความตั้งใจใน การปฏิบัติหนาที่รับผิดชอบเปนหัวหนาหอผูปวยพิเศษ ๑ งานการ พยาบาลผู ป ว ยพิ เ ศษ ปฏิ บั ติ ง านด า น บริ ก ารสุ ข ภาพได อ ย า งมี คุณภาพเปนที่พึงพอใจของผูปวยและญาติ ตลอดจนสามารถแกไข ปญหาในการดูแลผูปวยและบริหารงาน ใหสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ตลอดมา

ประกาศเกียรติคุณ “ศาสตราจารย”

ศ.ดร.นพ.นิพนธ ฉัตรทิพากร ภาควิชาสรีรวิทยา คณะแพทยศาสตร

ศ.พญ.พรรณี วิศรุตรัตน ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร

ศ.นพ.มานิต ศรีสุรภานนท ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร ศาสตราจารย ระดับ ๑๑


พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ ๔๕

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองคพระราชทาน ปริญญาบัตรแกบณ ั ฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม ครัง้ ที่ ๔๕ เมือ่ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เชียงใหม โดยในปนี้มีบัณฑิตแพทยเชียงใหม รุนที่ ๔๗ เขารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตจำนวน ๑๖๑ คน

พิธีรับมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และพิธีปฎิญาณตน บัณฑิตแพทย รุนที่ ๔๗

รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร มช. เปนประธาน ในพิธีรับมอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และพิธีปฎิญาณตน บัณฑิต แพทย รุนที่ ๔๗ ประจำปการศึกษา ๒๕๕๓ คณะแพทยศาสตร มช. เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หองประชุมชั้น ๒ อาคารเรียนรวม

ขอแสดงความยินดี

รศ.นพ.นิ เ วศน นั น ทจิ ต คณบดี ค ณะแพทยศาสตร ร ว มแสดง ความยินดี นายอักษรากร คำมาสุข สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร เนื่องในโอกาสไดรับการคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธดีมาก ระดับปริญญาเอก เรื่อง การตรวจพิสูจนยีนที่เกี่ยวของกับการสรางรูปรางของเชื้อเพนนิซิเลี่ยม มารเนฟ-ฟไอ โดยวิธกี ารทำใหเกิดการกลายพันธุแ บบแทรกสุม และวาทีร่ อ ยตรี อำนาจ ปญญามูล สาขาวิชาพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร เนือ่ งในโอกาสไดรบั การคัดเลือกรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาโท เรื่องการใชคิดนี่อินจูรี่ โมเลกุล-๑ เปนสารบงชี้ทางชีวภาพจำเพาะสำหรับการตรวจหาภาวะไตทำงาน ผิดปกติ ในประชากรที่สัมผัสแคดเมียมแบบเรื้อรัง เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ลานกิจกรรมบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม


บริจาค

ผศ.ชัชวดี คุณารักษ ประธานกองทุนลักษณา ลีฬหาชีวะ และ ผศ.บงกชวรรณ สุคะพาหะ กรรมการกองทุนฯ มอบเงินบริจาคจำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุน มูลนิธโิ รงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร มช. โดยมี รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หอง รับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร

คณะกรรมการมูลนิธิอภันตรี เจเอสแอล มอบเงินทุนการศึกษาจำนวน ๖๐,๐๐๐ บาท ใหแกนางสาวพาณิพร มณีวัฒนพร นักศึกษาแพทยชั้นปที่ ๓ คณะแพทยศาสตร มช. โดยมี รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร มช. รั บ มอบ เมื่ อ วั น ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห อ งประชุ ม บุ ญ สม มาร ติ น คณะแพทยศาสตร มช.

รศ.นพ.พงษรักษ ศรีบัณฑิตมงคล เลขานุการมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก รับสนองงานคณะสงฆ จังหวัดเชียงใหม ในการรับมอบรถเข็นสำหรับภิกษุสามเณร อาพาธ จำนวน ๑๕ คัน ที่ไดรับบริจาคโดยสโมสรโรตารี่เชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระสิงห วรมหาวิหาร

บริษัทโรช ไทยแลนด จำกัด โดยผูแทนบริษัท มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท สมทบทุ น กองทุ น หมอเจ า ฟ า คณะแพทยศาสตร มช. โดยมี รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หองรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร

คุณยายบุญยัง หาญมนตรี, คุณวิโรจน – คุณเจียนรัตน รูปดี มอบ เงิ น บริ จ าคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุ น มู ล นิ ธิ โ รงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร มช. โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ รองผูอำนวยการโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หอผูปวยอายุร กรรมหญิง ๑ อาคารสุจิณโณ

คุณนิตยาพร สุวรรณชิน บริจาคเครื่องตรวจคลื่นหัวใจไฟฟา ๑๒ ลีด จำนวน ๑ เครื่อง มูลคา ๖๐,๐๐๐ บาท ใหแกหอผูปวยพิเศษ ๓ งานการพยาบาล ผูปวยพิเศษ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม โดยมี ผศ.นพ.สิทธิชา สิริอารีย ผูชวยคณบดีคณะแพทยศาสตร มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หอผูปวยพิเศษ ๓ งานการพยาบาลผูปวยพิเศษ

รายนามผูบริจาคทุนการศึกษา ใหแกนักศึกษาแพทย มูลนิธิอภันตรี เจเอสแอล คุณพวง พิริยะพรพิพัฒน มูลนิธินายหางโรงปูนผูหนึ่ง แพทยหญิงชื่นกมล ชรากร นายแพทยวัชระ หิรัญยไพศาล ศิษยเกาแพทยเชียงใหม รุนที่ ๒๖

มอบเงินบริจาค มอบเงินบริจาค มอบเงินบริจาค มอบเงินบริจาค มอบเงินบริจาค

๖๐,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท ๒๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท ๑๐,๐๐๐ บาท


ศูนยศรีพัฒน

คณะแพทยศาสตร มช.

ศูนยศรีพัฒน เตรียมพรอม ใหบริการคลินิกแพทยแผนจีน ปจจุบันการแพทยและยาจีนไดรับการพัฒนาและ แพรหลายไปยังประเทศตางๆ ทั่วโลก ทั้งยังมีความรวมมือ และการแลกเปลี่ยนดานการแพทยแผนจีนในระดับนานาชาติ มากขึ้น การแพทยแผนจีนจึงมีบทบาทมากขึ้นในวงการ แพทยโลก และคาดการณวาการแพทยแผนจีนจะ สามารถเกิดประโยชนอยางกวางขวางแกการรักษา สุขภาพอนามัยของชาวโลกในอนาคต ศู น ย ศ รี พั ฒ น คณะแพทยศาสตร มช. ไดรวมกับศูนยปฏิบัติการการแพทยแผนไทยและ การแพทยผสมผสาน เปดใหบริการคลินิกแพทยไทย-จีน โดย นพ.หู เ จิ้ น จาก Faculty of Traditional Chinese Medicine, Wenzhou Medical College สาธารณรัฐ ประชาชนจีน แพทยจนี ทีเ่ ดินทางมาใหการรักษา ผูป ว ยฝงเข็มและการแมะ เมือ่ วันที่ ๑๗ มกราคม – ๑๑ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๔ โดยให บ ริ ก าร ตรวจรักษาทางการแพทยแผนจีน ในการรักษา โรคภูมแิ พ ไซนัส เลิกเหลาบุหรี่ โรคเบาหวาน อัมพฤกษ อัมพาต และโรคอวน ซึง่ มีผสู นใจ เขารับบริการเปนจำนวนมาก ทั้งนี้การเปดใหบริการคลินิก แพทยไทย – จีน ดังกลาวเพือ่ เตรียม ความพรอมในการเปด คลินิกแพทย แผนจีน ณ ศูนยปฏิบัติการทางการ แพทยแผนไทยและการแพทยผสมผสาน : TTCM คณะแพทยศาสตร มช. อี ก ทั้ ง เพื่ อ เผยแพร ป ระชาสั ม พั น ธ กิ จ กรรมการให บ ริ ก ารตรวจรั ก ษา คลิ นิ ก การแพทย แ ผนจี น ซึ่ ง เป น อี ก หนึ่งทางเลือกสำหรับผูรับบริการ

ขอแสดงความยินดี

รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาววิศิษฐเสรี ผูอำนวยการศูนยศรีพัฒน คณะ แพทยศาสตร มช. รวมแสดงความยินดีกบั นางสาวมธุรส สุมติ สวรรค หัวหนา หนวยสรรหาและพัฒนาบุคลากร แผนกทรัพยากรมนุษย ที่ไดรับปริญญา มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๔ ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมกับสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอเชิญฟงรายการสนทนาสาระและตอบปญหาดานสุขภาพ โดยแพทยเฉพาะทางหลากหลายสาขา จากศูนยศรีพัฒน ในรายการ รอยสาระ ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา ๑๑.๑๕-๑๒.๐๐ น. ทางคลื่น FM ๑๐๐ ดำเนินรายการโดย คุณรัตนาภรณ สุวคนธ หรือติดตามฟงรายการยอนหลังไดที่ sriphat.med.cmu.ac.th และ www.cmed.cmu.ac.th

ปกั ษ แพทยศาสตรสาร ราย

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม Bi-Monthly Newsletter Faculty of Medicine Chiang Mai University

ที่ปรึกษา : รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต, รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ, รศ.นพ.ชัยรัตน คุณาวิกติกุล บรรณาธิการ : พัชรา อุบลศรี กองบรรณาธิการ : กฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ, รวมวุฒิ กตัญ‰ู, ดวงเดือน ชัยวงคศรี, วีรยุทธ อุสุยะ, นุชจรี คำโชติรส, ณัฎฐา นันทตันติ, เจตนสฤษฏ คุณยศยิ่ง, สุธิรักษ ญาติฝงู , ณฐมน มอญแสง งานประชาสัมพันธ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๑๑๐ ถ.อินทรวโรรส ต.ศรีภมู ิ อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๒๐๐ โทร. ๐-๕๓๙๔-๕๖๗๙, ๐-๕๓๙๔-๕๖๐๙, ๐-๕๓๙๔-๕๙๐๙ ฝากขาวประชาสัมพันธ สงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะไดที่..งานประชาสัมพันธ คณะแพทยศาสตร มช. E-mail : duensongla@hotmail.com


วันแหงความสำเร็จ บัณฑิตแพทยรุนที่ ๔๗

คณะแพทยศาสตร มช. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทยเชียงใหม รุนที่ ๔๗ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ ๔๕ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม เมือ่ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยในปนม้ี บี ณ ั ฑิตแพทยเชียงใหม รุน ที่ ๔๗ เขารับพระราชทานปริญญาแพทยศาสตรบณ ั ฑิต จำนวน ๑๖๑ คน

แพทยศาสตร์สารรายปักษ์ (ปักษ์หลังเดือนมกราคม)  

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๘๘ ปักษ์หลัง ๑๖-๓๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๔

แพทยศาสตร์สารรายปักษ์ (ปักษ์หลังเดือนมกราคม)  

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๘๘ ปักษ์หลัง ๑๖-๓๑ เดือนมกราคม ๒๕๕๔

Advertisement