Page 1

พระราชดำรัส ถาเราคิดดี ทำดี ไมใชแตปากนะ ทำอยางดีจริงๆ คือสรางสมสิ่งที่ดี ดวยการปฏิบัติในสิ่งที่เรียกวาดี หมายความวา ไมเบียดเบียนผูอื่น สรางสรรคทำใหมีความเจริญ ทั้งวัตถุทั้งจิตใจ แลวไมตองกลัว (พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา: ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)

แพทยศาสตร ส าร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รายปกั ษ

Bi-Weekly Newsletter Faculty of Medicine Chiang Mai University

วิสยั ทัศน

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถาบันการแพทยชน้ั นำระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ ุ ภาพ คุณธรรม เปนสากล สรางสรรคงานวิจยั เพือ่ ชีน้ ำดานสุขภาพ ใหบริการสุขภาพทีไ่ ดมาตรฐาน ทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดลอม

พันธกิจ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ใหบริการดานสุขภาพอยางมีมาตรฐาน สงเสริมการศึกษาและวิจยั ดวยวิทยาการทีท่ นั สมัย โดยความรวมมือรวมใจของบุคลากรทีม่ คี ณ ุ ภาพและคุณธรรม ในสภาพแวดลอมทีอ่ บอุน และปลอดภัย ปที่ ๑๑ ฉบับที่ ๑๙๓ ปักษหลัง ๑๖-๓๐ เมษายน ๒๕๕๔ วัตถุประสงค เพื่อเผยแพรกิจกรรมในรอบปักษและเชิญชวนผูสนใจเขารวมกิจกรรม www.med.cmu.ac.th/pr/news

พิธีทำบุญทักษิณานุปทาน

คณะแพทยศาสตร มช. โดยคณะกรรมการสงเสริมศิลปวัฒนธรรมของคณะแพทยศาสตร จัดพิธที ำบุญทักษิณานุปทาน แดบรู พาจารยและบุคลากรของคณะแพทยศาสตร มช. ที่ลวงลับไปแลว เพื่อแสดงความกตัญ/ูกตเวที และระลึกถึงคุณงามความดีของผูที่กระทำคุณประโยชนใหแกคณะแพทยศาสตร โดยมี รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค ที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิคณะแพทยศาสตร มช. เปนประธาน เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ พิพิธภัณฑและหอจดหมายเหตุ ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม

พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารยผูอาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป ๒๕๕๔

คณะแพทยศาสตร มช. นำโดย รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร พรอมดวยคณะ ผูบ ริหาร และบุคลากรคณะแพทยศาสตร รวมพิธดี ำหัว อดี ต อธิ ก ารบดี อธิ ก ารบดี และคณาจารย ผู อ าวุ โ ส มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป ๒๕๕๔ เพื่อเปนการ สงเสริมกิจกรรมทางดานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภาคเหนือ และเพื่อความเปนสิริมงคลแกคณาจารย บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษาป จ จุ บั น และนั ก ศึ ก ษาเก า ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม ประธานในพิธีฯ เมื่อวันศุกร ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ บริเวณลานสัก หนาศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทัง้ นีค้ ณะแพทยศาสตรไดรบั รางวัลชนะเลิศในการประกวดริว้ ขบวน โดยมี รศ.ดร.อุดม ชัยทอง อาจารย ประจำภาควิชาปรสิตวิทยา เปนผูแทนคณะฯ รับมอบรางวัล จาก ศ.ดร.พงษศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม


ปฏิทินกิจกรรม วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ วันพยาบาลสากล ประจำป ๒๕๕๔ ฝ า ยการพยาบาล คณะแพทยศาสตร มช. ขอเชิ ญ ร ว มกิ จ กรรม วันพยาบาลสากล ประจำป ๒๕๕๔ ชมนิทรรศการผลงานและประวัติของ มิสฟลอเรนซไนติงเกล พยาบาลดีเดนประจำป ๒๕๕๔ การนำเสนอผลงาน และนวตกรรมทางการพยาบาล การใหความรูเกี่ยวกับสุขภาพและการปฎิบัติ ตัวเพื่อใหมีสุขภาวะแกประชาชน รวมทั้งกิจกรรมบริการประชาชนฟรี! อาทิ ตรวจวัดเปอรเซ็นตไขมันในรางกาย การประเมินความเสี่ยงในการเปนโรค หลอดเลือดหัวใจดวยตนเองและการตรวจวัดระดับไขมันในเลือด ตรวจมวล กระดูก อาหารเพื่อสุขภาพ และการตรวจหาสารพิษในรางกาย เวลา ๐๙.๐๐๑๖.๐๐ น. ณ หองโถงชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การดูแลผูปวยออรโธปดิกสที่มีโรครวมเบาหวาน งานการพยาบาลผูป ว ยออรโธปดกิ ส ฝายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร มช. จัดอบรมเรื่อง การดูแลผูปวยออรโธปดิกสที่มีโรครวมเบาหวาน ใหแก บุคลากรพยาบาลงานการพยาบาลผูปวยออรโธปดิกส จำนวน ๔๐ คน เวลา ๑๒.๔๕ - ๑๖.๑๐ น. ณ หองเรียน ๒ ภาควิชาออรโธปดิกส

วันที่ ๒๐, ๒๓-๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ปฐมนิเทศแพทยประจำบานและแพทยประจำบานตอยอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม คณะแพทยศาสตร มช. จั ด ปฐมนิเทศแพทยประจำบานและแพทยประจำบานตอยอด ปการศึกษา ๒๕๕๔ ณ หองประชุมชั้น ๑๕ อาคารเฉลิมพระบารมี

วันที่ ๒๔-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ การสงสิ่งตรวจไปหองปฎิบัติการ งานบริการกลางโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร มช. จัดโครงการ อบรมเรือ่ ง การสงสิง่ ตรวจไปหองปฎิบตั กิ าร ใหแก บุคลกรสังกัดหนวยบริการ หอผูปวย งานบริการกลางโรงพยาบาล จำนวน ๒๑๖ คน เวลา ๑๓.๐๐ ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม ชั้น ๓ งานบริการกลางโรงพยาบาล

วันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อบรมวิชาการเรื่อง “Update in spine care” งานวิชาการและพัฒนา ฝายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร มช. จัดอบรมวิชาการเรื่อง “Update in spine care” ใหแกพยาบาล ภายใน และภายนอกคณะแพทยศาสตร มช. จำนวน ๑๐๐ คน เวลา ๐๘.๐๐ ๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุม ชัน้ ๑๕ อาคารสุจณ ิ โณ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.

วันที่ ๒๖-๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ อบรมเชิงปฎิบัติการกลุมผูใชสัตว หนวยสัตวทดลอง (คณะกรรมการจัดฝกอบรมใชสัตวทดลอง) จัด อบรมเชิงปฎิบัติการกลุมผูใชสัตว ในหัวขอเรื่อง “การดูแลและเทคนิคปฎิบัติ กับสัตวทดลอง” เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอง ๔๐๒ ชั้น ๔ อาคารเรียนรวม ราชนครินทร

คณะกรรมการโครงการสายใจรักแหงครอบครัว โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม จัดสัปดาหรณรงคเพื่อปองกันการคลอดกอนกำหนด เพื่อเปน การแลกเปลีย่ นเรียนรู การใหความรูส ปู ระชาชน และสงเสริมใหครอบครัว รวมทัง้ ผูเกี่ยวของเห็นความสำคัญของการเตรียมความพรอมกอนตั้งครรภ การดูแล ขณะตั้งครรภโดยเฉพาะผูท่มี ีภาวะเสี่ยงตอการคลอดกอนกำหนด การดูเลี้ยงลูก ดวยนมแม การดูแลมารดา และทารกที่ ค ลอดก อ น กำหนด ทั้งดานรางกาย และจิตใจ ใหมารดาหลัง คลอดมีสุขภาพแข็งแรง กลับสูสภาพปกติโดยเร็ว และทารกมีพฒ ั นาการทีด่ ี เติ บ โตเป น บุ ค ลากรที่ มี ของสังคมและประเทศชาติ โดยมี รศ.นพ.วั ฒ นา นาวาเจริญ ผูอ ำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม เปนประธานเปดงาน เมือ่ วันที่ ๒๓ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ หองโถงชัน้ ๑ อาคารเฉลิมพระบารมี ภายในงานมีเวทีเสวนา เรื่อง การดูแลหญิงตั้งครรรภ เพื่ อ ป อ งกั น ภาวะคลอดก อ น กำหนด โดยสูติแพทย กุมาร แพทย และมารดาหลังคลอด กอนกำหนด การใหคำปรึกษา เกี่ยวกับการดูแลขณะตั้งครรภ และหลังคลอด การใหบริการ นวดแผนไทยใหกับมารดาหลังคลอดและแนะนำการออกกำลังกายใหกับมารดา หลังคลอดตามศาสตร แพทยแผนไทย และชมนิทรรศการ เกี่ยวกับการปองกัน ภาวะคลอดกอนกำหนด การดูแลมารดาและทารกกลุมเสี่ยง และทารกคลอด กอนกำหนด รณรงคปองกันการตั้งครรภในวัยรุน และโภชนาการสำหรับมารดา กอนและหลังคลอด

ชาวสวนดอกรวมใจขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง ที่ขับขี่รถจักรยานยนตทั้งผูขี่และผูซอน เพื่อความปลอดภัยแกตัวทานเอง ผูรวมเดินทาง และผูรวมใชรถใชถนน


¡Ô¨¡ÃÃÁ “¤‹ÒÂÍÂҡ໚¹ËÁÍ” ¤ÃÑ駷Õè ñô »ÃШӻ‚ òõõô

สโมสรนั ก ศึ ก ษา คณะแพทยศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม โดย นักศึกษาแพทยชน้ั ปท่ี ๓ จัดกิจกรรมโครงการ “คายอยากเปนหมอ ครัง้ ที่ ๑๔” ประจำป ๒๕๕๔ ระหวางวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๔ เมษายน ๒๕๕๔ ณ คณะ แพทยศาสตร มช. โดยมีนกั เรียนชัน้ มัธยมศึกษาปท่ี ๔-๕ จากทัว่ ประเทศเขารวม โครงการ เพื่อใหผูเขารวมโครงการไดรับความเขาใจและขอมูลที่ถูกตองชัดเจน เกี่ ย วกั บ วิ ช าชี พ และชี วิ ต แพทย และสามารถนำไปเป น ข อ มู ล ประกอบการ ตัดสินใจในการศึกษาตอในวิชาชีพแพทยตอไป

หนวยเวชศาสตรนวิ เคลียร ภาควิชารังสีวทิ ยา รับรางวัลสถานปฏิบตั ทิ างรังสี (ดานการแพทย) ประเภท “ดีมาก”

หนวยเวชศาสตรนิวเคลียร ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร มช. เปนหนวยงานในเขตภาคเหนือเพียงแหงเดียวที่รับผิดชอบการใชสารมันตรังสีทาง การแพทย เพื่อการศึกษา การวิจัย และการบริการผูปวยมากวา ๔๕ ป ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกบั หนวยเวชศาสตรนวิ เคลียร ภาควิชารังสีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร มช. ทีไ่ ดรบั รางวัล สถานปฏิบตั ทิ างรังสี (ดานการแพทย) ประเภท “ดีมาก” ดานการพัฒนาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและสิ่งแวดลอม ในโอกาสครบรอบ ๕๐ ป สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ โดยมี รศ.พญ.มลฤดี เอกมหาชัย หัวหนาภาควิชารังสีวิทยา และ รศ.นงลักษณ วิลาสเดชานนท หัวหนาหนวยเวชศาสตรนิวเคลียร เปนผูแทน รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต คณบดี คณะแพทยศาสตร เขารับรางวัลจาก ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ณ สำนักงาน ปรมาณูเพื่อสันติ กรุงเทพมหานคร


ธารน้ำใจสูสวนดอก

พระสิงหวิชยั เจาอาวาสวัดพระสิงหวรมหาวิหาร ผูแ ทนพระครูธรี ธรรมประกาศ เจาอาวาสวัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร มช. เพื่อพระภิกษุสงฆ อาพาธ เนื่องในโอกาสพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคลพระครูธีรธรรมประกาศ เจาอาวาส วัดปราสาท โดยมีอาจารยจารุวรรณ ปฐมธนพงศ ทีป่ รึกษาผูท รงคุณวุฒคิ ณะแพทยศาสตร มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ วัดปราสาท อ.เมือง จ.เชียงใหม

กิจกรรมมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

มอบตูยาโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา พระเทพโกศล เจาคณะจังหวัดเชียงใหม เจาอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม รับมอบตูย าจากมูลนิธโิ รงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร มช. ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา มหาราชา ถวายตูยา ๘๔ วัด โดยมี รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร มช. ประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลสวนดอก เปนผูถ วาย เมือ่ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ณ วัดพระสิงห วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม

คุณวีระพร – คุณฐิติรัตน สัจเดว กรรมการผูจัดการ บริษัท โกลเดนท พาเลซ พร็อมเพอรต้ี จำกัด (อดีตขาราชการภาควิชาวิสญ ั ญีวทิ ยา คณะแพทยศาสตร มช.) มอบเงินบริจาคจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร มช. โดยมี รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร มช. รับมอบ เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ ณ หองรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร คณะแพทยศาสตร มช.

ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ ณ ศูนยโครงการหลวงขุนวาง แมเทียมตา สารภี พรอมดวยลูกหลาน มอบเงินจำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนมูลนิธโิ รงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร มช. เพือ่ อุทศิ แด คุณพอสม สารภี ผูล ว งลับไปแลว โดยมี รศ.นพ.ชัยรัตน คุณาวิกติกลุ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร มช. รับมอบ เมือ่ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ หองรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น ๘ อาคารราชนครินทร คณะแพทยศาสตร มช.

มูลนิธโิ รงพยาบาลสวนดอก นำโดย ศ.ดร.พงษศกั ดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม พรอมดวย รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต ประธานมูลนิธิ โรงพยาบาลสวนดอก ออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ ณ ศูนยโครงการหลวงขุนวาง อ.ขุนวาง จ.เชียงใหม วันอาทิตยที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔

หองรับแขก

รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร มช. พรอมดวย คณะผูบริหาร ใหการตอนรับคณะผูบริหารจาก IBM เพื่อรวมปรึกษาหารือความ รวมมือในการพัฒนาโครงการ IBM Executive Service Corps (ESC) และการพัฒนาแผนที่เสนทาง (Smarter Cities Roadmap) เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ หองประชุมชั้น ๘ อาคารราชนครินทร

รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร มช. มอบเกียรติบตั ร ใหแก Miss.Elizabeth Bailey นักศึกษาแพทยจาก Columbia University ประเทศสหรัฐอเมริกา และ Miss.Ai Nakamura นักศึกษาแพทยจาก Toho University ประเทศญี่ปุน ที่เดินทางมาเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน/ฝกปฎิบัติงาน ทีค่ ณะแพทยศาสตร มช. ทีเ่ สร็จสิน้ แลวตามโครงการแลกเปลีย่ นนักศึกษาระหวาง สถาบัน เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔ ณ หองรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร


รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร มช. พรอมดวยคณะผูบริหาร กราบนมัสการพระเถระผูใหญ และเยี่ยมคารวะขอพร อาจารยอาวุโสและผูอุปการคุณ ของคณะแพทยศาสตร เนื่องในโอกาสวันปใหมเมือง ๒๕๕๔

พระธรรมมังคลาจารย วิ. เจาอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร อ.จอมทอง

พระอาจารยสุชิน วิมโล เจาอาวาสวัดถ้ำตอง อ.จอมทอง

พระเทพวรสิทธาจารย เจาอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจาคณะภาค ๗

ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี

รศ.พญ.บุญสม ชัยมงคล

อ.นพ.สมพันธ ผดุงเกียรติ

รศ.นพ.ดำริ ดำรงศักดิ์

ศ.นพ.กำพล กลั่นกลิ่น

ดร.นิพนธ ตุวานนท อดีตอธิการบดี คณะแพทยศาสตร มช.

คุณหญิงเจาระวีพันธุ สุจริตกุล ผูทำคุณประโยชนแกคณะแพทยศาสตร มช.

คุณบุญประจวบ ศรีหงส ผูมีอุปการคุณของคณะแพทยศาสตร มช.

รศ.นพ.วั ฒ นา นาวาเจริ ญ ผู อำนวยการโรงพยาบาล มหาราชนครเชี ย งใหม พร อ มที ม ผู บ ริ ห าร เข า คารวะขอพร รศ.นพ.นิ เ วศน นั น ทจิ ต คณบดี ค ณะแพทยศาสตร มช. เนื่องในโอกาสวันปใหมเมือง เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๔ ณ หองรับรองสำนักงานคณบดีชั้น ๘ อาคารราชนครินทร


รวมทำบุญทอดผาปาสามัคคี

การประกวดขันโตกอาหารพื้นเมือง และการแตงกายพืน้ เมืองประจำป ๒๕๕๔ ผลการประกวดลาบสุก ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลศอันดับ ๒ รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล

ภาควิชารังสี หองสมุดคณะแพทยศาสตร หนวยบริการหอผูปวย หนวยตัดเย็บซอมผาบริการโรงพยาบาล, ฝายการพยาบาล

ผลการประกวดยำสมมะมวง ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลศอันดับ ๒ รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล

หนวยบริการหอผูปวยบริการโรงพยาบาล หนวยตัดเย็บซอมผาบริการโรงพยาบาล งานบริหารทั่วไป ภาควิชาจุลชีววิทยา, หนวยอิเลคทรอนิกส

ผลการประกวดโตกสวยงาม ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลศอันดับ ๒ รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล

ฝายการพยาบาล ศูนยศรีพัฒน งานบริหารงานบุคคล หนวยบริการหอผูปวยบริการกลางโรงพยาบาล, ภาควิชานิติเวชศาสตร

ผลการประกวดแตงกายพื้นเมือง ชนะเลิศ รองชนะเลิศอันดับ ๑ รองชนะเลศอันดับ ๒ รางวัลชมเชย มี ๒ รางวัล

คณะแพทยศาสตร มช. นำโดย รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต คณบดี คณะแพทยศาสตร พรอมดวยบุคลากรคณะแพทยศาสตร รวมทำบุญทอดผาปา สามัคคี เพื่อสมทบทุนกอสรางศาลาอเนกประสงควัดฝายหิน เมื่อวันเสารท่ี ๒๓ เมษายน ๒๕๕๔ ณ วัดฝายหิน อ.เมือง จ.เชียงใหม

งานจายกลาง หนวยบริการหอผูปวยบริการกลางโรงพยาบาล หองสมุดคณะแพทยศาสตร งานอาคารสถานที่, ฝายการพยาบาล


ศูนยศรีพัฒน

คณะแพทยศาสตร มช.

รวมประชาสัมพันธ การแสดง Capture The Magic

พิธีดำหัวผูอาวุโสคณะแพทยศาสตร มช.

ศูนยศรีพัฒน นำโดย รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาววิศิษฐเสรี ผูอำนวยการ ศูนยศรีพัฒน รวมพิธีดำหัวผูอาวุโสคณะแพทยศาสตร มช. ประจำป ๒๕๕๔ โดย ในงานมีการประกวดขันโตก ประกวดอาหารพื้นเมืองและประกวดการแตงกาย พืน้ เมือง ซึง่ ศูนยศรีพฒ ั นไดรบั รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประเภทขันโตกสวยงาม ในการแขงขันประกวดอาหารพื้นเมือง ครั้งที่ ๑๘ ณ อาคารสันทนาการ เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

เมือ่ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐-๐๙.๐๐ น. รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาววิศิษฐเสรี ผอ.ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร มช. และคุณเพ็ญสุวรรณ นาคะปรีชา ผอ.สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม รวมรายการ “มองเมืองเหนือ” ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย จ.เชียงใหม ประชาสัมพันธเรื่อง การแสดง “Capture The Magic มหัศจรรยแหงการเตน ที่จะสะกดคุณดวยมนตมายาแหง ลีลาอันนาประทับใจ” ซึ่งเปนความรวมกันระหวาง Brigham Young University (B.Y.U.) รวมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม(สำนักหอสมุด,คณะแพทยศาสตรและศูนย ศรีพัฒน) และศาสนจักรของพระเยซูคริสตแหงวิสุทธิชนยุคสุดทาย ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ โรงละครกาดเธียเตอร อุทยานการคากาดสวนแกว ซึ่งราย ไดจากการจัดแสดงในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยเชียงใหมจะนำเขาสมทบกองทุนพัฒนา สำนักหอสมุด เพื่อนำไปสงเสริมการอาน การเรียนรูในสังคมและชุมชนตอไป

พิธีดำหัวผูอาวุโสของศูนยศรีพัฒน

พิธีดำหัวผูอาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม

ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร มช.จัดพิธีรดน้ำดำหัวผูอาวุโสของศูนย ศรีพัฒน เพื่อเปนการอนุรักษ สืบสานประเพณีอันดีงาม รวมทั้งวัฒนธรรมของชาว ลานนาทีป่ ฏิบตั สิ บื เนือ่ งกันมาชานานใหคงอยูส บื ไป ณ หองประชุมดอกสัก หอพยาบาล ๙ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ รศ.นพ.นิ เ วศน นั น ทจิ ต คณบดี ค ณะแพทยศาสตร และผู บ ริ ห าร คณะแพทยศาสตร พรอมดวย รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาววิศิษฐเสรี ผูอำนวยการศูนย ศรี พั ฒ น ร ว มพิ ธี ดำหั ว อดี ต อธิ ก ารบดี อธิ ก ารบดี และคณาจารย ผู อ าวุ โ สของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจำป ๒๕๕๔ โดยในงานไดจัดใหมีการประกวดริ้วขบวน ดำหัวที่สวยงาม ณ บริเวณศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม เมื่อวันศุกรที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔

ประชุมหัวหนางานศูนยศรีพัฒน

รวมพิธีรดน้ำดำหัวผูบริหารบริษัท ทีโอที จำกัด

แผนกการตลาดและการประชาสัมพันธ ศูนยศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร มช. โดยคุ ณ เนาวพร ชี ว ะประวั ติ ง าม หั ว หน า แผนก และคุ ณ เทพวั ศ วรรดิ์ นวลปนยอง นักการตลาดอาวุโส รวมพิธีรดน้ำดำหัวผูบริหารอดีตถึงปจจุบันของ บริษัท ทีโอที จำกัด มหาชน ซึ่งเปนงานที่ ๑๘ จังหวัดภาคเหนือมารวมกันที่นี่ ณ สำนักงาน บ.ทีโอที จำกัด มหาชน อ.สารภี จังหวัดเชียงใหม เมือ่ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๔

ปกั ษ แพทยศาสตรสาร ราย

รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาววิศิษฐเสรี ผูอำนวยการศูนยศรีพัฒน เปนประธาน เปดการประชุมบุคลากรศูนยศรีพัฒน ระดับหัวหนางาน ณ หองประชุมดอกสัก หอพยาบาล ๙ คณะแพทยศาสตร มช. เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม Bi-Monthly Newsletter Faculty of Medicine Chiang Mai University

ที่ปรึกษา : รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต, รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ, รศ.นพ.ชัยรัตน คุณาวิกติกุล บรรณาธิการ : พัชรา อุบลศรี กองบรรณาธิการ : กฤษณะ ชาญเลาหศักดิ์พงษ, รวมวุฒิ กตัญ/ู, ดวงเดือน ชัยวงคศรี, วีรยุทธ อุสุยะ, นุชจรี คำโชติรส, ณัฎฐา นันทตันติ, เจตนสฤษฏ คุณยศยิ่ง, สุธิรักษ ญาติฝงู , ณฐมน มอญแสง งานประชาสัมพันธ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๑๑๐ ถ.อินทรวโรรส ต.ศรีภมู ิ อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๒๐๐ โทร. ๐-๕๓๙๔-๕๖๗๙, ๐-๕๓๙๔-๕๖๐๙, ๐-๕๓๙๔-๕๙๐๙ ฝากขาวประชาสัมพันธ สงขอคิดเห็น และขอเสนอแนะไดที่..งานประชาสัมพันธ คณะแพทยศาสตร มช. E-mail : duensongla@hotmail.com


พิธดี ำหัวผูอ าวุโสคณะแพทยศาสตร และการประกวดขันโตกอาหารพืน้ เมือง และการแตงกายพืน้ เมือง ประจำป ๒๕๕๔

คณะแพทยศาสตร มช. จัดพิธีดำหัวผูอาวุโสคณะแพทยศาสตร และการประกวดขันโตกอาหารพื้นเมือง และการแตงกายพื้นเมือง ประจำป ๒๕๕๔ เพื่อสงเสริมศิลป วัฒนธรรมและสืบสานปาเวณีปใหมเมือง อีกทั้งเพื่อเปนสิริมงคลแกคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาคณะแพทยศาสตร โดยมี รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร เปนประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๔ ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร มช.

แพทยศาสตร์สารรายปักษ์ (ปักษ์หลัง) เดือนเมษายน  

ปีที่ ๑๑ ฉบับที่ ๒๐๑/๕๔ ปักษ์หลัง ๑๕-๓๐ เมษายน ๕๔

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you