Page 1

ข่าวสาร​คณะ​แพทยศาสตร์​ม​ หาวิทยาลัยเ​ชียงใหม่ ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2555

กิจกรรม

รับน้องขึน้ ดอย ประจำ�ปี 2555

8การพัฒนา

งานประกันคุณภาพ การศึกษา

9-10 ประสบการณ์

จากออสเตรเลีย

14-15 โรคมือ เท้า

และปาก ภัยร้ายในเด็กเล็ก

4-5 บทความพิเศษ “CHANGE” / 6-7 แนวคิด EdPEX / 11-12 รายงานการสัมมนาเรื่อง “พยาบาลกับการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์วิกฤต อุทกภัย” / 13 รับน้องขึ้นดอย / 16 แวะชิมอาหารแถว ม.ขอนแก่น / 17 แนะนำ�เว็บไซต์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน / 18-21 กิจกรรมคณะฯ / 22 ศิษย์เก่า แพทย์เชียงใหม่ รุ่นที่ 15 ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมสุขภาพจิต / 23 ประชุมวิชาการ “New Frontiers in Common Medical Problems”


ธ า ร น้ ำ� ใ จ ม อ บ ใ ห้ ส ว น ด อ ก

1

2

1 / พระครูสมณธรรมสมาทาน

ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากนํ้า ภาษีเจริญ กรุงเทพฯ มอบเงิน บริจาคจำ�นวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อผู้ป่วยยากไร้ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ รองผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลฯ รับมอบ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

3

4

3 / คุณวิพันธุ์

ต.ตระกูล บริจาคเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ชนิด 12 ลีด จำ�นวน 1 เครื่อง มูลค่า 150,000 บาท ให้แก่หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต รองผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องหน่วยตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.

2

คุณปติลักษณ์ เยาวภาคย์โสภณ ในนามคุณพ่อกัมงั๊ก แซ่เล้า และครอบครัวเยาวภาคย์โสภณ มอบเงินบริจาค จำ�นวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้สูงวัย ใส่ ใจสุขภาพ” โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นัน ทจิ ต คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องรับรองสำ�นักงานคณบดีชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

2/

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 / คุณบุญส่ง-คุณภิญโญ

มาอ่อน บริจาคเครื่องทำ�นํ้าเย็น จำ�นวน 2 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เพื่อใช้ในหอผู้ป่วย โดยมี ผศ.นพ.ห้องสิน ตระกูลทิวากร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 22 มิถนุ ายน 2555 ณ บริเวณอาคารสุจณ ิ โณ คณะแพทยศาสตร์ มช.


บทบรรณาธิการ

สารจากคณบดี

HANGE!…การประชุ ม กองบรรณาธิ ก าร รองศาสตราจารย์ เมือ่ วันที่ 19 มิถนุ ายน ทีผ่ า่ นมา มีการนำ�เสนอ นายแพทย์​นิเวศน์ ​​นันท​จิต​ ผลการสำ�รวจความคิดเห็นของผูอ้ า่ น (ดูในเล่ม) และอภิปรายกันเกี่ยวกับการปรับปรุงการทำ� ข่าวสารเพือ่ ตอบสนองต่อข้อคิดเห็นของผูอ้ า่ น โดยเฉพาะ งแม้ ว่ า จะเริ่ ม เข้ า ฤดู ฝ น แต่ ก าร มีผใู้ ห้ขอ้ คิดเห็นมามากแนะให้เปลีย่ นรูปแบบการนำ�เสนอ ดำ�เนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของ โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศแทนทีจ่ ะเป็นเล่มกระดาษ คณะฯ ของพวกเราก็ยังคงเป็นไป เพื่อประหยัดงบประมาณและลดภาวะโลกร้อน อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ทั้ ง ที่ เ กี่ ย วกั บ การศึ ก ษา

การสื่อสารเป็นหัวใจในการเชื่อมโยงกลุ่มคน work force, partner, collaborator, stakeholder, customer เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยงานที่จะทำ�ให้คณะแพทยศาสตร์ ก้าวหน้าในทิศทางเดียวกัน ในปัจจุบัน social media เป็นเครื่องมือที่เผยแพร่ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และกว้างขวาง เพียงแค่มี smart phone ก็เป็นผูส้ อื่ ข่าวได้ และทำ�ได้รวดเร็ว ทันการ ในส่วนของ multimedia web ก็เป็น สิ่งที่น่าสนใจ แทนที่จะเป็นกระดาษมีรูปแห้งๆ อาจใส่คลิปทีด่ มู ชี วี ติ ชีวา หรือใส่แบบสอบถาม interactive หรือ blog ได้ หรือทำ� app ข่าวสารก็ได้ ข่ า วสารคณะแพทยศาสตร์ จ ะพั ฒ นาไปเป็ น interactive web หรือไม่ ขึน้ กับนโยบายคณะแพทยศาสตร์ ในใจของผูจ้ ดั ทำ�แล้วอาจเสียดายตัวเล่มทีท่ �ำ มากว่า 27 ปี ถ้าต้องปิดตัวเองลง แต่ ก ารเลิ ก บางอย่ า ง…และเกิ ด ใหม่ จั ด ว่ า เป็ น innovation ไม่ใช่หรือ

เล่ า สู่ กั น ฟั ง เรื่ อ งของทางโรงพยาบาล บ้างนะครับ กล่าวคือ ได้จัดกิจกรรม HA Boom แก่บคุ ลากรโรงพยาบาลเพือ่ เป็นการ เตรียมความพร้อมในการเยี่ยมสำ�รวจแบบ เฝ้าระวังจากสถาบันรับรองคุณภาพสถาน พยาบาล (องค์การมหาชน) ระหว่างวันที่ 19-20 ณ ห้องประชุมชัน้ 2 อาคารเรียนรวม เมื่อวันที่ 13 วันรุ่งขึ้นที่ 14 ก็จัดกิจกรรม โครงการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาลที่เอื้อ ต่อการเยียวยาและกิจกรรม Big Cleaning Day เพือ่ ร่วมมือกันทำ�ความสะอาดทัว่ บริเวณ โรงพยาบาลและในสถานที่ทำ�งาน และใน วันเดียวกันนี้ คณบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษาแพทย์ได้ร่วมสืบสานประเพณี รับน้องขึ้นดอย ครั้งที่ 48 ด้วยการเดินขึ้น ดอยไปนมั ส การพระบรมธาตุ ด อยสุ เ ทพ อันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเชียงใหม่ให้ความ เคารพเพื่ อ ความเป็ น สิ ริ ม งคลพร้ อ มทั้ ง รั บ โอวาทจากพระเถระผู้ ใ หญ่ รวมถึ ง ปฏิญาณตนเป็นนักศึกษาและเป็นพลเมือง ทีด่ ี นอกจากนีย้ งั เป็นการสร้างความสามัคคี ให้แก่นักศึกษาใหม่กับนักศึกษารุ่นพีอ่ ีกด้วย วสันตฤดูกำ�ลังจะมาเยือน กิจกรรมของ พวกเราก็มากมายทุกวันเวลา ผมมีความ ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะขอให้ทุกท่านรักษา สุขภาพกายให้แข็งแรง สุขภาพจิตเต็มร้อย เพื่ อ รั บ มื อ กั บ กิ จ กรรมและการเปลี่ ย น ฤดูกาลต่อไปนะครับ

การศาสนา การทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรม การบริการวิชาการ ตลอดจนการบริหาร จั ด การองค์ ก ร โดยโครงการปฐมนิ เ ทศ การเรียนการสอน กระบวนวิชา พ.พว.102 : การพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้วยกิจกรรม 1 เมื่อวันที่ 7-8 ณ สวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ นักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปีที่ 1 จะได้รบั ความรู้และมีความเข้าใจในแนวทางการจัด กิจกรรมจิตอาสา เทคนิคการทำ�งานเป็นทีม กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Learning by doing จิตอาสา และกระบวนการทำ �งานโดยใช้ สุ น ทรี ย สนทนาและจิ ต ปั ญ ญา วั น ที่ 11 เป็ น วั น แรกที่ มี ป ระชุ ม วิ ช าการพุ ธ บ่ า ย ของปีการศึกษานี้ เรื่อง “เตือนภัยใกล้ตัว” วิทยากรประกอบด้วย รศ.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบญั ฑิตมงคล ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์ความเป็นเลิศ, พล.ต.ต.ชูชัย ขุนคลังมีวน, พ.ต.ต.อัยยรัชต์ กมลรัตนา กองบัญชาการตำ�รวจภูธร ภาค 5 โดยมี รศ.พญ.ศิวาพร จันทร์กระจ่าง ทีป่ รึกษา ผูท้ รงคุณวุฒขิ องคณะฯ เป็นผูด้ �ำ เนินรายการ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค.-28 ก.ย. คณะฯ ได้จัด นิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน “สวน ดอกร้อยดวงใจ....เพื่อผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ” เนื่องในวันมหิดล ประจำ�ปี 2555 ณ ชั้น 1 อาคารเฉลิ ม พระบารมี จากนั้ น ระหว่ า ง วันที่ 4-20 ก.ค. ณ ลานใต้อาคารสุจิณโณ พวกเราก็จะได้ร่วมทำ�บุญบูชาขี้ผึ้ง ร่วมพิธี หล่อเทียน สมโภชเทียนและถวายเทียน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์​นิเวศน์​​นันท​จิต พรรษากับคณะฯ และมหาวิทยาลัยอีกด้วย คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะ​ผู้​จัด​ทำ�​ข​ ่าวสาร​คณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม่​

ท​ ี่​ปรึกษา​:​​คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​• ผ​ ู้​บริหาร​คณะ​แพทยศาสตร์​​สาย​วิชาการ​และ​ปฏิบัตงิ​ าน​ บรรณาธิการ​บริหาร​:​ผศ.นพ.โอฬาร อาภรณ์ชยานนท์​​​บรรณาธิการ​:​ร​ ศ​.​ดร​.​นมิ ติ ร​ม​ รกต​ กอง​บรรณาธิการ​:​​รศ​.​พญ​.​ยพุ า​​ส​มุ ติ ​สวรรค์​•​​รศ​.​นพ​.​คม​สุ​คนธ​สรรพ์​​•​​อ​.​นพ​.​ศิวั​ฒม์​​​ภู่​ริ​ยะ​พันธ์​​•​​อ.​​พญ​.ว​ ร​ลักษณ์​​​สัป​จาตุ​ระ​ •​​อ​.​นพ​.​สม​ศักษิ์​​​วงษ์​ไวย​เวช •​​ประธาน​องค์กร​แพทย์​•​​หัวหน้า​ฝ่าย​การ​พยาบาล​​•​​หัวหน้า​ฝ่าย​เภสัชกรรม​​ • เลขานุการ​ส�ำ นักงานคณะ​แพทยศาสตร์​•​​หวั หน้า​งาน​บริหาร​ทว่ั ไป​​•​​หวั หน้า​งาน​บริการ​การ​ศกึ ษา​​•​ห​ วั หน้า​งาน​นโยบาย​และ​แผน •​​หัวหน้า​งาน​ประกัน​คุณภาพ​การ​ศึกษา​​•​​หัวหน้า​งาน​บริหาร​งาน​วิจัย​​•​​หัวหน้า​งาน​โภชนาการ ​•​​หัวหน้าง​ านเลขานุการ​โรง​พยาบาล​​•​​หัวหน้า​งาน​ประกัน​สังคม​​ฝ่าย​จัดการ​:​​หัวหน้า​งาน​ประชาสัมพันธ์แ​ ละ​คณะ​ ส่ง​ข้อคิดเ​ห็น​และ​ข้อเ​สนอ​แนะ​ได้ที่​:​​www​.​med​.​cmu​.​ac​.​th​/​pr​/​news หรือ​​E​-m​ ail​:​​prmedcm​@​hotmail​.co​.t​h

วิสัย​ทัศน์​

​คณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​

เ​ป็นส​ ถาบัน​ทางการ​แพทย์​ชั้นน​ ำ�​ระดับม​ าตรฐาน​สากล​ ​

​พันธ​กิจ​

ผ​ ลิตบ​ ัณฑิต​ที่​มคี​ ุณภาพ​​คุณธรรม​เป็น​สากล​​ สร้างสรรค์​งาน​วิจัย​​เพื่อ​ชี้นำ�​ด้าน​สุขภาพ​ ​ให้​บริการ​ที่​ได้​มาตรฐาน​​ทำ�นุ​บำ�รุงศิลป​​วัฒนธรรม ​และ​​สิ่ง​แวดล้อม ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2555

3


บ ท ค ว า ม พิ เ ศ ษ

CHANGE ผลการสำ � รวจความ คิดเห็นจากผู้อ่าน งานประชาสั ม พั น ธ์ ได้ สำ � รวจความพึ ง พอใจ และความคิ ด เห็ น ของ ผู้ อ่ า น หนั ง สื อ ข่ า วสาร ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ รายเดื อ น โดยการแจก

แบบสอบถามตาม หน่ ว ยงาน และภาควิ ช า ต่างๆ ในคณะแพทยศาสตร์ แ ล ะ ท า ง อี เ ม ล ล์ ข อ ง ศิ ษ ย์ เ ก่ า แพทย์ เ ชี ย งใหม่ จำ�นวน 1,097 คน ผลการ สำ�รวจมีดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ตารางแสดงจำ�นวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำ�แนก ตามตำ�แหน่ง

ตำ�แหน่ง ผู้บริหาร นักศึกษา เจ้าหน้าที่ นักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานพยาบาล อาจารย์ ยาม พนักงานคนงาน พยาบาล ผู้ช่วยเหลือคนไข้ แพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์ ศิษย์เก่า อื่นๆ รวม

จำ�นวน (คน) 21 20 45 22 18 29 18 19 20 18 18 20 21 805 3 1097

ร้อยละ 1.9 1.82 4.10 2 1.65 2.64 1.65 1.74 1.82 1.65 1.65 1.82 1.9 73.38 0.28 100

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจำ�นวนและร้อยละ จำ�แนกตามความนิยมใน คอลัมน์หนังสือข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ รายเดือน คอลัมน์ ธารนํ้าใจมอบให้สวนดอก สารจากคณบดี ข่าวน่ารู้จากที่ประชุมคณะฯ วิชาการ วิจัย และวิเทศสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษา หนังสือใหม่ห้องสมุด จริยธรรม / ศิลปวัฒนธรรม ไอทีทิปส์ สวนดอกพาเที่ยว อาหารการกิน ฟิตแอนด์เฟิร์ม สวนดอกโฟโต้คลับ กิจกรรมคณะฯ สมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ รวม

4

จำ�นวน (คน) 45 64 64 108 60 37 58 43 123 122 75 46 123 129 1097

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร้อยละ 4.11 5.83 5.83 9.84 5.47 3.38 5.29 3.92 11.21 11.12 6.84 4.20 11.21 11.75 100

ตารางที่ 3 ตารางแสดงความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลีย่ เลขคณิต ความพึงพอใจต่อรูปแบบ และเนือ้ หาของหนังสือ ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ รายเดือน รายการ คุณภาพของเนื้อหา ความน่าสนใจของเนื้อหา รับทราบนโยบาย และกิจกรรมต่างๆ ของคณะฯ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และผู้บริหาร การจัดรูปเล่ม ตัวอักษร ภาพประกอบ และสีสันของรูปเล่ม ความพึงพอใจโดยรวม

ข้อเสนอแนะจากผู้อ่าน • แจกให้ อ าจารย์ ม าก เกินไป • แจกสำ � หรั บ เจ้ า หน้ า ที่ มีน้อยเกินไป • วารสารออกช้ า ไม่ ต รง เวลา • บางเดื อ นออกช้ า ไป 3-4 เดือน ดูไม่ update • ควรเป็ น กิ จ กรรมจาก หลากหลายหน่ ว ยงาน อาจเรียนให้แต่ละหน่วยงาน ส่งข้อความ บทความ ลงเพือ่

ดีมาก (3.00-2.01) 766 (69.82%) 737 (67.18%) 766 (69.82%) 631 (57.52%) 871 (79.39%) 796 (72.56%)

ระดับความพึงพอใจ ปานกลาง ควรปรับปรุง (2.00-1.01) (1.00-0.01) 331 0 (30.18%) 0 345 15 (31.44%) (1.38%) 316 15 (28.80%) (1.38%) 466 0 (42.48%) 0 226 0 (20.61%) 0 301 0 (27.44%) 0 รวม (N) = 1097

รู้จักการทำ�งานของแต่ละ หน่วยงาน หรืออาจมีการ ทัวร์หน่วยงานในสวนดอก เป็นต้น • อยากมี ส่ ว นร่ ว มในการ สร้างสรรค์งาน ขอบคุณ ทีมงานที่ทำ�ให้รู้ข่าวคราว คนสวนดอก • อยากให้ มี ห นั ง สื อ ดี ๆ อย่ า งนี้ อี ก มี รู ป โฉมที่ ทันสมัย น่าสนใจมากค่ะ • มี ก ารพั ฒ นาต่ อ ไปใน เรื่องเนื้อหาสาระข่าวสาร

การแปล ความหมาย 2.69

ดีมาก

2.65

ดีมาก

2.68

ดีมาก

2.57

ดีมาก

2.79

ดีมาก

2.72

ดีมาก

2.68

ดีมาก

ขอบคุณ • สำ�หรับบุคลากรภายใน คณะฯ อยากขอเพิ่มทาง เลื อ กการรั บ ข่ า วสารเป็ น รู ป แบบ E-Newsletter ทดแทนการรับแบบ Hard Copy เนือ่ งจากหน่วยงานมี จำ�นวน copies ซํ้าหลายชุด เกินจำ�เป็น ฉบับย้อนหลัง ต้ อ งเลื อ กเก็ บ ไว้ อ ย่ า งละ 1 ฉบั บ (อยากช่ ว ยลด ปริ ม าณการใช้ ก ระดาษ) ที่เหลือจำ�เป็นต้องจำ�หน่าย ออก/ขาย เพราะจำ � กั ด เรื่องพื้นที่จัดเก็บ • ไม่ Update • น่ า จะมี พื้ น ที่ ที่ เ กี่ ย วกั บ บุ ค ลากร ทางด้ า นสิ ท ธิ ประโยชน์ หรื อ ความ ก้ า วหน้ า สำ � หรั บ บุ ค ลากร ทุกประเภทให้มากขึ้น • เพิ่มสีสันให้น่าสนใจครับ


​ บ ท ค ว า ม พิ เ ศ ษ

ในส่วนของศิษ ย์เก่า ได้สำ�รวจ ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร รั บ ข่ า ว ส า ร คณะแพทยศาสตร์ รายเดื อ น โดยแนบแบบสอบถามในหนังสือ ข่ า ว ส าร ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ รายเดื อ นจำ � นวน 3,500 เล่ ม ได้รับผล 307 คน คิดเป็นร้อยละ 8.77 ผลการสำ�รวจมีดังนี้ แผนภูมิที่ 1 แสดงจำ�นวน และร้อยละของ ศิษย์เก่า จำ�นวน 307 คน ต่อความต้องการ รับข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ รายเดือน

ต้องการรับ 300 คน ไม่ต้องการรับ 7 คน

97.72% 2.28%

ตารางที่ 2 ตารางแสดงจำ�นวน และร้อยละ ของศิษย์เก่า จำ�นวน 300 คน ต่อวิธีการ จัดส่งข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ รายเดือน

ส่งทางไปรษณีย์ 260 คน 86.67% ส่งทาง E-mail 40 คน 13.33%

ข้อเสนอแนะ • การส่งล่าช้า • ทำ � เป็ น จดหมายข่ า ว 2 หน้ า ไม่หนักเกินไปก็จะดี • ขอบคุณ ที่ติดต่อและให้โอกาส รั บ ทราบข่ า วสารและร่ ว มงาน รดนํ้าดำ�หัวเสมอมา • พัฒนาเว็บไซต์ขา่ วของคณะให้มี ข้อมูลใกล้เคียงกับวารสารเพื่อจะ ได้ประหยัดกระดาษและค่าใช้จ่าย มากขึ้น • ดีมากช่วยลดโลกร้อน และบอก ข่าวสารทาง Facebook ก็ดี • ส่งอีเมลล์จะได้ไม่เปลืองวัสดุ • ดีแล้ว ถ้าเพิ่มเนื้อหาสาระของ อาจารย์เท่าทีย่ งั มีกจิ กรรม หรือไม่มี ก็ได้จะดีมาก • น่ า จะออกเร็ ว ตามรอบปั ก ษ์ ตามหน้าปก เร่งอีกซักนิดหนึ่ง • ขอขอบคุณสำ�หรับสิง่ ดีๆ ที่ได้รบั จากคณะแพทยศาสตร์ ทำ �ให้ ไ ด้ ทราบกิจกรรมและเรื่องราวของ ทางคณะ ศิษย์เก่าอย่างสมํ่าเสมอ • ดีมาก มีคอลัมน์ใหม่ เช่น อาหาร การกิน สวนดอกโฟโต้ เป็นต้น อาจจะเพิ่มคอลัมน์ดูนก ตกปลา ปลูกดอกไม้บ้างก็จะดี • ทำ�ดีอยู่แล้ว • กรุณาเขียนบ้านเลขที่ให้ถูกต้อง • หนั ง สื อ ข่ า วสารทำ � ได้ ดี ม าก

• หลังจากเกษียณราชการตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2548 ได้รับข่าวสาร อ่านวารสารคณะแพทย์เสมอมา ได้ รั บ ความรู้ - สาระไม่ ต กข่ า ว ดีมาก และยินดีรับ-อ่านข่าวสารฯ ตลอดไป แต่ อ ยากปรั บ แก้ ที่ อ ยู่ ข้างต้นให้ถูกต้อง สมบูรณ์ด้วย • หนั ง สื อ ดี ม ากค่ ะ ถึ ง แม้ จ ะส่ ง ช้าไปบ้าง ทำ�ให้ตกข่าวบางเรื่อง ขอส่งกำ�ลังใจ และขอบคุณทีมงาน ที่จัดทำ�ด้วย • ได้รบั ล่าช้าเกินไป ฉบับกันยายน ได้รับเดือนธันวาคม 54 • ผลงานดีแล้ว ไม่มีข้อเสนอแนะ • เคยแจ้งเปลี่ยนที่อยู่แต่ยังคงส่ง ที่อยู่เดิมตลอด อย่าส่งซํ้าสองแห่ง • ขอให้กำ�ลังใจผู้จัดทำ� • แพทย์ ที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการ อาจเปลี่ ย นที่ อ ยู่ บ่ อ ยๆ รบกวน ทางคณะให้แจ้งที่อยู่ใหม่ โดยส่ง จดหมายแบบนี้ update ทุ ก ปี จะดีมาก • ได้รับข่าวสารช้าไปหลายเดือน เช่น เดือนกันยายนได้รับมกราคม • ดีแล้ว แต่ล่าช้าไปมาก ได้รับ ฉบับเดือนกันยาในวันที่ 10 มกรา (ย้อนหลังไป 4 เดือน) น่าจะผลิต ให้เร็วกว่านี้ • อาจทำ � เป็ น website เพื่ อให้ ศิษ ย์เก่าดูทาง internet น่าจะ ประหยั ด กว่ า ทำ � เป็ น เอกสาร แต่ข้อมูลควร update บ่อยๆ • ให้ปรับปรุง website • ส่ ง ท า ง อี เ ม ล์ เ พื่ อ เ ป็ น ก าร ประหยัดกระดาษ • ที่อยู่ไม่ตรง • ทำ�ดีอยู่แล้ว • อยากให้ มี ค อลั ม น์ เ กี่ ย วกั บ อาจารย์เก่าๆ เรื่องเก่า

อยู่แล้วค่ะ ไม่มีข้อเสนอแนะ • ทำ � รู ป เล่ ม ได้ ดี และเนื้ อ หา เหมาะแล้วครับ • ไฟล์ ทางอี เ มลล์ อ ยากให้ ทำ�ใน รูปแบบ .PDF เพราะสามารถเปิด อ่านได้ใน tablets PC ซึ่งสะดวก ต่อการอ่านมากกว่าไฟล์ word • ปกวารสารกระดาษแข็งดีแล้ว แต่ภายในเล่มไม่จำ�เป็นต้องเป็น กระดาษแข็ง เป็นกระดาษอ่อน อาบมันแบบเดิมก็ดีแล้ว • ดีอยู่แล้ว หายคิดถึงขยายเวลา หนังสือเป็น 2 เดือนต่อครัง้ และเพิม่ ความหนาตามเนื้ อ หาที่ เ พิ่ ม ขึ้ น เพื่อประหยัดค่าหนังสือ • ข้างในกระดาษบางลงหน่อยก็ได้ • อยากให้มี update วิชาการสั้นๆ เรือ่ งทีก่ �ำ ลังเป็นทีน่ า่ สนใจในแต่ละ ช่ ว งเวลาค่ ะ เหมื อ นได้ ติ ด ตาม ข่ า วสารคณะ และคณาจารย์ และได้วิชาการไปด้วย • ในอนาคตถ้ า จะเลิ ก การพิ ม พ์ วารสารเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ ลดโลกร้ อ น แล้ ว ส่ ง ข่ า วสารใน รูปแบบดิสด์ก็น่าจะดี • ต้ อ งการให้ จั ด ส่ ง ฉบั บ ปั จ จุ บั น เล่มต่อเล่ม • รู ป เล่ ม ปั จ จุ บั น ทำ � ได้ ดี ม าก ขอขอบคุณผู้อ่านทุกท่าน ที่ ได้ มี ค วามน่ า สนใจและเนื้ อ หาก็ ให้ข้อคิดเห็นมา ณ ที่นี้ อ่านง่ายไม่น่าเบื่อ ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2555

5


ข่ า ว พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ

วั ส ดี ค รั บ ผมพยายาม ส รุ ป ป ร ะ เ ด็ น สำ � คั ญ ในกระบวนการแลกเปลีย่ น เรี ย นรู้ ใ นหมวด 3 ซึ่ ง กล่ า วถึ ง กระบวนการมุ่ ง เน้ น นั ก ศึ ก ษา เพื่ อให้ ท่ า นที่ พ ลาดในครั้ ง ที่ แ ล้ ว ได้มีข้อมูลเก็บไว้พัฒนาภาควิชา หรื อ หน่ ว ยงานของตนเองต่ อไป และเป็นการสรุปความคิดรวบยอด ในประเด็ น หลั ก ที่ เ ราได้ เ รี ย นรู้ ร่วมกันสำ�หรับท่านทีเ่ ข้าแลกเปลีย่ น ในครั้งที่แล้ว TQA เป็นเกณฑ์ที่ทำ�ขึ้นมาเพื่อ ผลักดัน productivity ของชาติ ผ่ า นรางวั ล คุ ณ ภาพแห่ ง ชาติ โดยได้ แ ปลมาจาก MBNQA ข อง ป ร ะเท ศสห รั ฐ อเ มริ ก า เกณฑ์ดงั กล่าวเป็นการรวบรวมหลัก และแนวคิดทางการบริหารหลายๆ สำ�นัก โดยนำ�มาร้อยเรียงเพื่อใช้ ในการประเมินองค์กรหลักๆ ของ เกณฑ์ดังกล่าวคำ�นึงถึง business function หลัก หรือ management process 6 หมวดที่ ทุ ก องค์ ก ร ควรมี และพั ฒ นาให้ เ ป็ น เลิ ศ ซึ่ง management process ทั้ง 6 หมวดนี้ จะเป็ น ตั ว support กระบวนการหลั ก ขององค์ ก ร ซึ่ ง แต่ ล ะองค์ ก รจะแตกต่ า งกั น 6

เช่น ถ้าเป็นทางการศึกษา ก็คือ การพัฒนาหลักสูตร ทำ�วิจัย และ ให้บริการวิชาการ เป็นต้น แต่หาก เป็น ภาคอุตสาหกรรม ก็จะเป็น logistic, production, marketing, distribution เป็นต้น นอกจาก ประเมิน management process ทั้ง 6 หมวดแล้ว TQA ยังให้ความ สำ � คั ญ กั บ ผลลั พ ธ์ ข ององค์ ก ร โดยหาก management process ดั ง กล่ า วทำ � ได้ ดี และสนั บ สนุ น core process ขององค์กรได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ผลลัพธ์ควรต้อง ออกมาดีด้วย

ได้ ชั ด เจน มี ก ารกระทำ � ซํ้ า ได้ และมี ก ารประเมิ น ผลปรั บ ปรุ ง อย่างต่อเนือ่ ง เกิดจากการวางแผน ทีจ่ ะทำ�เป็นอย่างดี มีตวั ชีว้ ดั ชัดเจน รวมถึงมีการระบุเป้าหมาย และ กรอบเวลาที่ชัดเจน ทำ�ให้คาดการ ถึงผลที่จะเกิดขึ้นได้ เนื่องจากเราอยู่ ในยุค information technology หากเรา สามารถใช้ IT มาช่ ว ยในเรื่ อ ง ต่างๆ ไม่วา่ จะเป็นการฟังเสียงของ นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Voice of Customer: VOC) หรือ กระบวนการ customer support ต่างๆ ก็จะทำ�ให้เราทำ�งานได้งา่ ยขึน้ รวดเร็ ว ขึ้ น และลดปั ญ หาเรื่ อ ง อย่างไรก็ตาม TQA เป็นเพียงแต่เกณฑ์การประเมิน workforce capacity ลงได้ หากเรา โดยในเนือ้ เกณฑ์จะบอกหลัก หรือแนวทางในการ จำ�เป็นต้องเผชิญกับสถานการณ์ บริหารไว้อย่างคร่าวๆ เป็นหน้าทีข่ ององค์กร และ ทีท่ �ำ ให้เรามีปญั หาด้านกรอบอัตรา ผู้บริหารที่ต้องหาความรู้ทางบริหารจัดการ และ กำ �ลัก่งอในอนาคต นรับฟังเสียงนักศึกษา และ เครือ่ งมือต่างๆ มาประยุกต์ใช้ตอ่ ไป เช่น SWOT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เราต้องทราบ analysis, Lean, Six Sigma, Activity Based ให้ชัดเจนก่อนว่า key customer และ key stakeholder ของเรา Costing เป็นต้น คือใคร ผู้บริหารระดับสูง (senior leaders) ขององค์ ก รต้ อ งมอง สำ�หรับประเด็นสำ�คัญในหมวด ยั ง ไม่ เ ป็ น ระบบ (Systematic ให้ ข าด และกำ � หนดให้ ไ ด้ โ ดย ที่ 3 ซึ่งกล่าวถึงการมุ่งเน้นลูกค้าที่ approach) กระบวนการที่เป็น ดูจาก mission vision เป็นหลัก ได้จากการแลกเปลีย่ นเรียนรูม้ ดี งั นี้ ระบบจะต้ อ งสามารถ defined ซึ่ง key customer/stakeholder

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในฐานะทีเ่ ราเป็นองค์กรภาครัฐ แ ล ะ เ ป็ น ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า นอกจากนักศึกษาแล้ว ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย (Stakeholder) ถือว่ามี ความสำ�คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เช่น ผู้ปกครอง (เพราะเป็นคนจ่าย ค่ า เทอมให้ ลู ก มาเรี ย นจริ ง ๆ เป็นลูกค้าตัวจริงทาง financial) และผูใ้ ช้บณ ั ฑิต ดังนัน้ กระบวนการ ฟั ง เสี ย งของลู ก ค้ า ที่ ก ล่ า วถึ ง ใน หมวดนี้จึงควรคิดให้ครอบคลุมถึง Stakeholder ที่สำ�คัญด้วย กระบวนการการทำ�งานทีเ่ กิดขึน้ ในหน่ ว ยงานต่ า งๆ ส่ ว นใหญ่


​ ข่ า ว พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ

จะถูกแสดงไว้ในโครงร่างองค์กร (organization profile) ดังนั้น กระบวนการฟังเสียงนักศึกษา และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ควรออกแบบ ให้ได้ข้อมูลจากกลุ่มต่างๆ อย่าง ครบถ้วน และนำ�ไปประยุกต์ใช้ ในการวางแผนกลยุ ท ธ์ ใ นหมวด ที่ 2 ต่ อไป นอกจากนี้ VOC ในแต่ ล ะกลุ่ ม ในเรื่ อ งของความ พึงพอใจ และไม่พึงพอใจ ควรจะ ต้องถูกรายงานในหมวดผลลัพธ์ (หาก declare key customer เป็นนักศึกษาแพทย์ และ resident แต่พอในผลลัพธ์ รายงานความ พึ ง พอใจเฉพาะนั ก ศึ ก ษาแพทย์ แสดงว่าเราทำ�ไม่ครบ และอาจขาด ข้อมูลสำ�คัญ เนื่องจากเราบอกว่า resident ก็เป็น key customer เราด้วย) ภาพดังกล่าวเป็นการแสดง การบูรณาการ (integration) ระหว่าง management process ต่างๆ และ result ทำ�ให้องค์กรมีพลังใน การขับเคลื่อนเพื่อบรรลุเป้าหมาย ในภาวะที่มีทรัพยากรจำ�กัด เมื่อพูดถึงนักศึกษา เราอาจ แบ่งออกได้เป็นหลาย stage เช่น potential customer/current customer/former customer

(=customer life cycle) แต่ละ stage มีความต้องการและความ คาดหวังที่แตกต่างกัน การรับฟัง เสียงนักศึกษาในแต่ละ stage จะ ทำ�ให้ได้ขอ้ มูลทีค่ รบถ้วน และนำ�มา ใช้ในการวางแผนกลยุทธ์ได้อย่าง เหมาะสม เช่น หากเราต้องการวัด

ต่างๆ ของสถาบันการศึกษาเรา เช่ น เงิ น บริ จ าค ทุ น การศึ ก ษา การช่วยงานด้านต่างๆ ผ่านสมาคม ศิษย์เก่า เป็นต้น Customer support เป็ น ประเด็น สำ�คัญอีกประเด็น หนึ่งที่ เราไม่มกี ารทำ�อย่างเป็นระบบ เช่น

customer engagement เราอาจ ต้องถามความคาดหวังของ former customer และ stakeholder และอาจใส่ ใ จในความคาดหวั ง ดั ง ก ล่ า ว เ พ ร า ะ จ ะ เ ป็ น ก ลุ่ ม ที่จะ refer ให้คนเข้ามาเรียนใน สถาบันการศึกษาของเราเพิ่มขึ้น เป็น word of mouth และอาจมีสว่ น ให้ ก ารช่ ว ยเหลื อ ในกิ จ กรรม

เราเคยมี ก าร set standard of service ในการ support นักศึกษาหรือไม่ เช่น นักศึกษา ต้องได้รับรายงานคืนภายใน 7 วัน หลังส่ง นักศึกษาสามารถได้รับ คำ � ปรึ ก ษาจากอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ภายใน 48 ชั่วโมงหลังสอบเสร็จ นั ก ศึ ก ษาสามารถรู้ ก ารสอบได้ ภายใน 2 สัปดาห์ นักศึกษาสามารถ

สมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ทุกรุ่น ร่วมงาน

คืศิษนย์เก่สูาสวนดอก เ่ หย้า ในวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม 2555

18.00-23.00 น. ที่โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิล สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทรศัพท์ 053-946291, 084-8095636 และ 089-4349383 E-mail: mdalumni@mail.med.cmu.ac.th

ต่อเชือ่ มสัญญาณ internet ไร้สาย ได้ทุกจุดใน campus เป็นต้น การกำ � หนด standard of service ที่ เ ป็ น กระบวนการ customer support จะช่ ว ยให้ นักศึกษามีความพึงพอใจที่สูงขึ้น และมี ค วามผู ก พั น กั บ สถาบั น การศึกษามากขึ้นถึงแม้ว่าเราไม่ สามารถวั ดได้ เ หมื อ นธุ ร กิ จ อื่ น ๆ เช่ น การกลั บ มาซื้ อ ซํ้ า การซื้ อ ผลิตภัณฑ์อื่นใน line การผลิต ของบริษัทนั้นๆ (cross-selling) ห รื อ ก า ร ซื้ อ สิ น ค้ า ที่ มี ร า ค า หรือคุณภาพสูงขึ้น (up-selling) รวมถึ ง การบอกต่ อ ให้ ค นอื่ น มาซื้อสินค้า (loyalty) แต่เราก็ สามารถประเมินได้จากการได้รับ การพู ด ถึ ง ในทางที่ ดี ข องสั ง คม เงิ น ทุ น การศึ ก ษาที่ ไ ด้ รั บ จาก สังคม ศิษ ย์เก่า และผู้ปกครอง เงิน บริจาคต่างๆ หรือการได้รับ ความร่วมมือในการช่วยงานต่างๆ ของสถาบันการศึกษา ดังที่กล่าว มาข้างต้น กระบวนการ customer support จำ � เป็ น ต้ อ งได้ รั บ การ สื่ อ สารไปสู่ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทุกภาคส่วนให้รับรู้

กําหนดการจัดงาน

วันศุกร์ท่ ี 26 ตุลาคม 2555

ครึง่ วันเช้า : ประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วันเสาร์ท่ ี 27 ตุลาคม 2555

ครึง่ วันเช้า : ประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ ครึง่ บ่าย : กีฬาสามัคคี เยือนถิน่ เก่า เข้าชมวัดวาอาราม คํา่ : เลีย้ งสังสรรค์ทโ่ ี รงแรมเชียงใหม่แกรนด์วลิ

วันอาทิตย์ท่ ี 28 ตุลาคม 2555

ร่วมงานวนั สถาปนาคณะแพทยศาสตร์

ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2555

7


ข่ า ว พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ

การพัฒนา งานประกัน คุณภาพ การศึกษา รศ.นิมิตร มรกต

ากการตรวจสอบและ ประเมินระบบการประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ของ คณะแพทยศาสตร์ ประจำ�ปีการ ศึกษา 2554 โดยคณะกรรมการฯ ประกอบด้ ว ย ผศ.เสาวลั ก ษณ์ สุ ข ประเสริ ฐ จากมหาวิ ท ยาลั ย ข อ น แ ก่ น , ร ศ . ด ร . สุ ร พ ล นธการกิจกุล, ผศ.ทพ.ญ.ดร.สุมนา จิ ต ติ เ ดชารั ก ษ์ และ ผศ.ดร. เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา ระหว่าง วันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 ได้รับ ข้อมูลป้อนกลับอย่างกัลยาณมิตร ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบเพื่ อ เสริ ม จุ ด แข็ ง ในการดำ � เนิ น การ สิ่ ง ที่ แ น ะ นำ � นั้ น ไ ม่ เ กิ น วิ สั ย ข อ ง คณะแพทยศาสตร์ ที่ จ ะรั บ ไป ดำ�เนินการในปีการศึกษา 2555 แต่ ผู้ เ ขี ย นนำ � เพี ย งบางประเด็ น ที่น่าสนใจมาวิเคราะห์ ประเด็น หนึ่งเห็นจะเป็นเรื่อง ระบบประกันคุณภาพ ที่มีทั้ง QA และ TQA ทำ�ให้คนในองค์กรรู้สึก เป็นภาระ และยากที่จะเข้าใจเรื่อง จาก TQA ใช้ ภ าษาทางบริ ห าร ที่อาจารย์ “ไม่คุ้นเคย” บุคลากร จึง “ต่อต้าน” ประเด็ น ที่ ส องเป็ น เรื่ อ งการ กำ�หนดกลยุทธ์และการถ่ายทอด กลยุทธ์จากผู้บริหารสู่ระดับล่าง ซึ่งยังขาดความเข้าใจในบุคลากร หลายระดับ 8

ทั้ ง สองประเด็ น สื่ อให้ เ ห็ น ว่ า การสื่ อ สารทั้ ง องค์ ก รยั ง ไม่ มี ประสิทธิภาพ ข่ า วสารคณะแพทยศาสตร์ เป็ น เครื่ อ งมื อ หนึ่ ง ที่ พ ยายามนำ � เรือ่ งทางการศึกษา วิชาการ คุณภาพ ถ่ายทอดสูบ่ คุ ลากรคณะ ผูม้ สี ว่ นได้ ส่วนเสีย นักศึกษา และผู้บริหาร ในเรื่ อ ง TQA นำ � ลงตั้ ง แต่ ก าร เข้าร่วมโครงการ EdPEx ในฉบับแรกๆ โดย รศ.พรรณี และพูดถึง TQA ในแบบฉบั บ ของ รศ.ณั ฐ พงษ์ ในฉบับกรกฎาคมถึงกันยายนปีนี้

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แต่ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ง ในการ แพร่ ข่ า วสาร ยั ง จำ � เป็ น ที่ ต้ อ งมี เครื่องมืออื่นประกอบเพื่อเผยแพร่ ให้ถึงในผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่ม ดังนั้น เพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร คณะแพทยศาสตร์ เ ป็ น ไปอย่ า ง ทั่วถึง คณะจึงควรวางยุทธศาสตร์ การสื่อสารโดยเอา TQA มาเป็น แนวทางการพัฒนา ไม่วา่ จะเป็นวิธี การวางยุทธศาสตร์ แผนดำ�เนินงาน workforce การวัดและวิเคราะห์ และการปรับปรุงแผน ซึ่งจะเป็น

จุ ด เริ่ ม ต้ น ที่ ดี และตอบสนอง ต่อสิ่งที่กัลยาณมิตรสะท้อนภาพ ให้ เ ห็ น อาจเริ่ ม ดำ � เนิ น การ โดยการแต่ ง ตั้ ง คณะทำ � งานใน เรื่องนี้ เพื่อให้การประกันคุณภาพ เป็นไปในองค์การอย่างสอดคล้อง ในทุกหน่วยงาน และมีความยั่งยืน แน่ น อนว่ า ส่ ว นนี้ ค งเป็ น เพี ย ง ส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์หลักของ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาที่ คณะต้องเขียนขึ้นเพื่อดำ�เนินการ ใน 4 ปี ข้างหน้า ในส่ ว นของแผนกลยุ ท ธ์ ข อง คณะแพทยศาสตร์ก็เช่นเดียวกัน แม้ ว่ า จะมี ก ารถ่ า ยทอดอย่ า ง สมํ่ า เสมอผ่ า นที่ ป ระชุ ม คณะ หัวหน้างาน การสัมมนาผู้บริหาร แต่ก็น่าจะสงสัยว่าทำ�ไมบุคลากร ไม่ “in” กับเรือ่ งดังกล่าว ปัจจัยทีน่ า่ วิเคราะห์คือ การที่หัวหน้าภาควิชา ไม่คอ่ ยถนัดในการวางแผนกลยุทธ์ ไม่ มี เ วลา อาจารย์ ส นใจเฉพาะ ความก้าวหน้าทางวิชาการ หน่วยงาน สนับสนุนอิงกฏระเบียบ จนงาน เชิ ง รุ ก ดำ � เนิ น การได้ ไ ม่ ค ล่ อ งตั ว อุปสรรคในการจัดสรรงบประมาณ และตำ � แหน่ ง บุ ค ลากรที่ จำ � กั ด แม้เป็น autonomous university และอื่นๆ เป็นเรื่องที่น่าวิเคราะห์ และจั ด การเพื่ อให้ ก ระบวนการ มีประสิทธิภาพ ส่งผลประกอบการ ที่ ดี ต่ อ คณะในอนาคต แม้ จ ะมี อุปสรรค แต่คณะควรใช้โอกาสนี้ ทบทวนในหลายๆ เรื่อง เพื่อให้ ผู้ตามเห็นจุดหมายที่ตนเองจะไป และจุดหมายนั้นเป็นเลิศโดยความ เห็นพ้องระหว่างผู้นำ�และผู้ตาม


วิ ช า ก า ร วิ จั ย วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์

ประสบการณ์ จากออสเตรเลีย

ผู้ช่วยศาตราจารย์ แพทย์หญิงสุรีย์ เลขวรรณวิจิตร ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ป็ น ความภาคภู มิ ใ จอย่ า งยิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ โอกาสจากกองทุ น หมอเจ้าฟ้า ไปศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอกที่ Monash University ณ เ มื อ งเ มลเบิ ร์ น ซึ่ ง เป็ น มหาวิทยาลัยชั้นนำ�ที่อยู่ใน Group of Eight (Go8) ของประเทศ ออสเตรเลี ย หั ว ข้ อ ที่ ศึ ก ษาคื อ Cardiorenal syndrome เป็นภาวะ หั ว ใจและไตมี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น คือ เมือ่ อวัยวะหนึง่ เกิดพยาธิสภาพ จะทำ�ให้อีกอวัยวะเกิดพยาธิสภาพ ตามมา ภาวะนี้พบมีอุบัติการณ์ สูงขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลก เป็นปัญหา สำ � คั ญ ทางการแพทย์ ตั้ ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บั น ที่ ยั ง ไม่ ไ ด้ มี ก าร ศึ ก ษาอย่ า งสมบู ร ณ์ เ นื่ อ งจากมี ความซับซ้อน โดยเฉพาะสาเหตุ และกลไก ที่ต้องอาศัยการศึกษา

ระดั บ basic science หรื อ ปรีคลินกิ เพือ่ เชือ่ มโยงความรูไ้ ปสู่ สิ่งที่พบทางคลินิก และยังสามารถ นำ�มาซึ่งการค้นพบวิธีการป้องกัน รักษาได้ในอนาคต

สิ่ ง ที่ ไ ด้ จ ากการไปศึ ก ษา ในครั้ ง นี้ ถื อ ว่ า เป็ น การ ค้นพบครั้งแรก ไม่มีผู้ ใด รายงานมาก่อนหน้านี้ คือ พบว่า indoxyl sulfate ซึ่ ง เป็ น สารพิ ษ สะสมใน ภาวะไตวาย ไม่สามารถขับ ออกได้เนื่องจากไตทำ�งาน บกพร่ อ ง เป็ น สาเหตุ ใ ห้ เกิดกล้ามเนื้อหัวใจโตและ พังผืดสะสมในหัวใจ

การศึกษานี้ ได้รับการตอบรับ ให้ นำ � เสนอในที่ ป ระชุ ม The American Heart Association ปี 2551 และได้รับรางวัล Best Scientific Award (Basic Science Poster Winner) ต่อมาได้ตีพิมพ์ ในวารสารทางการแพทย์ The European Heart Journal ซึ่งมี ค่ า Impact factor 10.046 การศึ ก ษาต่ อ มาได้ ใ ห้ ย าเพื่ อ ลด ระดั บ indoxyl sulfate พบว่ า สามารถลดการสะสมพั ง ผื ด ในหัวใจได้อย่างมีนัยสำ�คัญ

ส่วนในผู้ป่วยโรคหัวใจ กลไก การเกิ ด การบกพร่ อ งของไตใน ผู้ ป่ ว ยโรคหั วใจแม้ จ ะพบได้ บ่ อ ย และทำ � ให้ พ ยากรณ์ โ รคแย่ ล ง อย่างมีนัยสำ�คัญ แต่ยังไม่มีการ ศึกษาอย่างเป็นระบบ จึงได้ศึกษา การเปลี่ยนแปลงที่ ไตตั้งแต่ระดับ หน้ า ที่ โครงสร้ า ง และระดั บ โมเลกุล พบว่าในสัตว์ทดลองที่มี ภาวะกล้ า มเนื้ อ หั ว ใจขาดเลื อ ด มี ก ารทำ � งานที่ บ กพร่ อ งของไต พบการสะสมของพั ง ผื ด ในไต ซึ่ ง น่ า จ ะ มี ก ล ไ ก ผ่ า น ท า ง Smad-dependent TGF-beta signaling pathway นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า KIM-1 อาจเป็ น ตั ว ชี้ วัด (renal injury biomarker) ถึ ง ภาวะแทรกซ้ อ นทางไตหลั ง เกิ ด กล้ า มเนื้ อ หั วใจขาดเลื อ ดได้ การศึ ก ษานี้ ไ ด้ ต อบรั บ ให้ ตี พิ ม พ์ ใน The Am J Physiol Heart Circ Physiol 2012 impact factor = 3.880 สิ่ ง หนึ่ ง ที่ สั ง เกตได้ ชั ด เจน

ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2555

9


​ วิ ช า ก า ร วิ จั ย วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์

อย่างหนึ่งคือ ในสถานที่ทำ�งาน จะมีการวางแผนที่เป็นระบบเพื่อ จัดเตรียมความพร้อมให้บุคลากร ที่ จ ะเข้ า มาทำ � งานใหม่ ส ามารถ เริ่ ม งานได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ภายใน วัน หรือสองวันแรก ยกตัวอย่าง เช่น เรื่องการประสานงานในการ ทำ � บั ต รเพื่ อ เข้ า ออกที่ ทำ � งาน การขอรหัสผ่านเพือ่ ใช้อนิ เตอร์เนต มีคอมพิวเตอร์พร้อมจุดติดตั้งให้ บนโต๊ะทำ�งานของตนเองและต้อง ใช้รหัสผ่านส่วนตัวเพื่อเข้าใช้งาน ที่เฉพาะเจ้าของโต๊ะสามารถใช้ได้ คนเดียวเท่านัน้ การทำ�งานส่วนใหญ่ ใช้คอมพิวเตอร์เป็นหลัก จึงต้อง มี ร ะบบรั ก ษาความปลอดภั ย สู ง แต่หากจำ�เป็นจึงจะใช้โทรศัพท์, เข้าพบส่วนตัวหรือประชุม ทำ�ให้ มีสมาธิในการทำ�งาน แม้งานจะ ทำ�ผ่านคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่

เ ก ร็ ด เ ล็ ก เ ก ร็ ด น้ อ ย

10

แต่ มี ก ารตรวจสอบได้ ห ากเกิ ด ปัญหา เช่น จำ�นวนการปรินท์งาน หรื อ แม้ ก ระทั่ ง ชื่ อ แฟ้ ม งานที่ สั่ ง ปรินท์ที่ ไม่เกี่ยวกับงาน อุปกรณ์ เครื่ อ งใช้ สำ � นั ก งานเน้ น คุ ณ ภาพ มากกว่าปริมาณ สามารถรองรับ ปริมาณงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคู่มือแนะนำ �การใช้ที่เข้าใจง่าย ทำ�ให้ลดภาระงานที่ไม่จำ�เป็นของ เจ้าหน้าที่ธุรการได้มาก ทั้งนี้และ ทั้ง นั้น แม้สิ่ง เหล่า นี้จะเป็ น ส่ วนที่ ทำ�ให้งานมีประสิทธิภาพ แต่สิ่ง แต่อยู่ในระดับที่ไม่รนุ แรง จึงไม่นา่ ที่สำ�คัญที่สุดคือระเบียบวินัยของ แปลกใจทีว่ นั หนึง่ ๆ อาจมีครบทุกฤดู การอยู่ ที่ นี่ จึ ง เป็ น การฝึ กให้ รู้ จั ก ผู้ที่ทำ�งานเป็นหลัก เตรียมตัวให้พร้อมรับสถานการณ์ ตลอดเวลา สถานที่ท่องเที่ยว สำ�หรับเมลเบิร์นจั ดว่ า ได้ เป็นทางธรรมชาติ ผู้คน เ ป็ น เ มื อ ง ที่ น่ า ส น ใ จ ส่ทีว่มนใหญ่ าเมลเบิร์นมักได้รับคำ�แนะนำ� แม้ จ ะมี ค วามแตกต่ า ง ให้ไป Great Ocean Road เป็น ทางเชือ้ ชาติ วัฒนธรรม ถนนเลียบชายฝั่งมหาสมุทรที่เป็น ภาษา แต่คนส่วนใหญ่ แนวยาวมีทิวทัศน์สวยงาม หรือไป เ ค า ร พ ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ชมสัตว์ประจำ�ท้องถิน่ เช่น โคอาลา จึ ง ไม่ เ กิ ด ความวุ่ น วาย จิงโจ้ เพนกวิน ข้อเสียอย่างหนึ่ง ของเมืองนีค้ งจะเป็นเรือ่ งค่าครองชีพ มากนัก ที่สูงมาก และมีแนวโน้มจะสูงขึ้น เรื่อยๆ ถึงกระนั้นก็ตามข้อดีของ สำ � หรั บ เรื่ อ งอาหารการกิ น ก็ เมลเบิร์น ที่เห็นได้ชัดเจนและน่า สามารถหาวัตถุดิบได้หลากหลาย ชื่นชมคือมาตรฐานคุณ ภาพชีวิต ระบบขนส่งมวลชนจัดอยู่ในระดับ ของคนทีน่ จี่ ดั ว่าดีมาก คนส่วนใหญ่ ดี สภาพอากาศถึงจะแปรปรวนบ้าง สามารถมี ปั จ จั ย พื้ น ฐานในชี วิ ต

เกิดอะไรขึ้น หากไม่มี แมลงสาบ บนโลก…

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แมลงสาบถู ก คนรั ง เกี ย จ ผู้ ห ญิ ง บางคนแค่ เ ห็ น แมลงสาบ ก็ ร้ อ งกรี๊ ด ๆ บางคนก็ ตื้ บ ๆๆๆ และไม่ อ ยากให้ มี แ มลงสาบ บนโลกนี้ ถ้ า คำ � อธิ ษ ฐานเป็ น จริ ง ก็ ค ง ยุ่ ง พิ ลึ ก เพราะผู้ เ ชี่ ย วชาญ แมลงสาบระดับโลก คือ Professor S r i n i K a m b h a m p a t i ที่ University of Texas at Tyler

ได้จากงานประจำ� มีเวลาส่วนตัว ทำ�กิจกรรมที่ชื่นชอบในแต่ละวัน มี วั น ลาพั ก ผ่ อ นสี่ สั ป ดาห์ ต่ อ ปี ระบบประกั น สุ ข ภาพคุ้ ม ครองดี เมือ่ มีความมัน่ ใจในชีวติ จึงมีความสุข และรู้สึกผ่อนคลาย การแก่งแย่ง ชิ ง ดี ใ ห้ ไ ด้ ม าเพื่ อ สิ่ ง ที่ ต้ อ งการ และความขัดแย้งทางสังคมจึงไม่ รุนแรงมาก ความสงบสุขจึงพบ ได้ ไ ม่ ย ากนั ก ทั้ ง ในที่ ทำ � งานหรื อ สิง่ แวดล้อมข้างนอก เมลเบิรน์ ได้รบั การจั ด อั น ดั บ ให้ เ ป็ น เมื อ งน่ า อยู่ ที่สุดในโลกเมื่อปี 2554 แม้จะเป็น การโหวตซึ่งอาจมีอคติอยู่บ้างแต่ก็ สะท้ อ นให้ เ ห็ น ภาพลั ก ษณ์ ข อง เมืองนี้ทางหนึ่ง ในฐานะที่ ได้ไป ใช้ชีวิตที่นี่มาสี่ปี หวังเป็นอย่างยิ่ง ว่า เมลเบิรน์ ในอนาคตยังจะคงเป็น เมืองน่าอยู่อย่างนี้ต่อไป กล่าวให้ฟังพอสรุป ได้ว่า สัตว์ที่ กินแมลงสาบเป็นอาหาร เช่น หนู จะลดจำ�นวนลง สัตว์ที่เป็นปรสิต ของแมลงสาบ เช่น parasitic wasp จะสูญพันธุ์ ป่าจะเสือ่ มโทรม เพราะขาดปุ๋ ย จากขี้ แ มลงสาบ ซึ่งมี ไนโตรเจนสูง สัตว์ป่าอื่นๆ พลอยเดือดร้อนไปด้วย รู้แล้วอย่าตื้บมันเลย…สงสาร


ศู น ย์ ศ รี พั ฒ น์

รายงานการสัมมนาเรื่อง พยาบาลกับการเตรียมความพร้อม รับสถานการณ์วิกฤตอุทกภัย

เมื่อวันที่ 28-29 มิถุนายน 2555 จัดโดยสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ณ โรงแรมไพลิน จังหวัดสุโขทัย วนิดา เทพจันทร์ และ ผ่องพรรณ อุปพันธวงค์

มื่ อ โลกร้ อ นทำ � ให้ เ กิ ด การ เปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศของ โลกทุ ก ด้ า น อุ ณ หภู มิ ที่ เ ขต ศู น ย์ สู ต รที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ทุ ก 1 องศา เซลเซี ย ส จะทำ � ให้ อุ ณ หภู มิ ที่ ขั้ วโลกเหนื อ เพิ่ ม ขึ้ น 12 องศา นอกจากนํ้ า แข็ ง ที่ ขั้ ว โลกจะ ละลายแล้ ว อุ ณ หภู มิ ที่ ร้ อ นขึ้ น ยั งได้ ล ะลายเกลื อ จำ � นวนมหึ ม า ออกจากขัว้ โลกด้วย และเกลือเป็น เหตุให้กระแสนํ้าเพิ่มอุณหภูมิเร่ง การระเหยของนํ้าทะเลกลายเป็น ก้อนเมฆทีม่ นี าํ้ หนัก และกลายเป็น ฝนในที่สุด จะเห็ น ได้ ว่ า เมื่ อ กระแสนํ้ า มี อุ ณ หภู มิ ร้ อ นขึ้ น เมื่ อไหลผ่ า น ประเทศไหนประเทศนั้นก็จะร้อน เฉกเช่นในประเทศอเมริกาขณะนี้ มีอุณภูมิสูงถึง 40 องศาเซลเซียส แมลงตัวเบียนหลายพันธุ์รุกหนัก ทุ่ ง ธั ญ ญาหารของมนุ ษ ย์ และ รวมถึงโรคเก่าที่หายหน้าไป เช่น ไข้ทรพิษ จะกลับมาเยือนอีกครั้ง สำ�หรับประเทศไทยมีผู้ทำ�นาย ไว้ว่าภายในสิบปีกรุงเทพฯ จะจม ทะเล สุ โ ขทั ย จะเป็ น ชายหาด ภาคเหนือ ภูมปิ ระเทศทีต่ ดิ กับพม่า แ ผ่ น ดิ น อ า จ แ ย ก ห รื อ ถ ล่ ม ต่ อ เนื่ อ งมาถึ ง เขื่ อ นศรี น คริ น ทร์ กาญจนบุรี เหตุนี้พม่าจึงย้ายเมือง หลวงจากย่างกุง้ ไปอยูเ่ มืองเนบิดอ รวมถึงเหตุการณ์นํ้าท่วมที่ผ่านมา ยิ่งตอกยํ้าถึงวิกฤตโลกร้อน

จากเรื่ อ งเล่ า ของผู้ ที่ พ บและ มี ป ระสบการณ์ ใ นวิ ก ฤตนํ้ า ท่ ว ม เล่าว่า ขณะนัน้ นํา้ ท่วมในโรงพยาบาล และถนนหนทาง รวมทัง้ ทีอ่ ยูอ่ าศัย ของเจ้าหน้าที่ ไฟฟ้าดับ มือถือใช้ ไม่ได้ ไม่มีสัญญาณ ไม่มีนํ้ามันใช้ เอารถออกมาใช้ไม่ได้เพราะนา้ํ ท่วม

ปั๊มเสียหาย ทุกคนกลับบ้านไม่ได้ ต้องอยูช่ ว่ ยเหลือผูป้ ว่ ย ช่วยกันย้าย ของหนีนํ้า ในยามนี้ต้องใช้ขวัญ และกำ�ลังใจ คำ�พูดที่ว่า “ลุยได้ เลยเกิดอะไรขึ้นพี่รับผิดชอบเอง” เป็นหนึ่งในแรงผลักดันที่ทำ�ให้เกิด ผลสัมฤทธิ์ ทำ�อะไรในโรงพยาบาล

ก็ ลำ � บาก จึ ง ต้ อ งจั ด บริ ก าร โรงพยาบาลสนาม สิ่ ง ที่ ไ ด้ เ ห็ น คือ ผู้ป่วยที่มารับการตรวจพอใจ เพราะได้พบแพทย์เร็ว ได้ตรวจเร็ว ไม่ตอ้ งรอคิว เจ้าหน้าทีโ่ รงพยาบาล ร่วมกับตำ�รวจ ทหาร เจ้าหน้าที่ บรรเทาสาธารณภั ย พายเรื อ ออกเยี่ ย มผู้ ป่ ว ยและชาวบ้ า น วิกฤตครั้งนี้ทำ�ให้ชาวบ้านได้เห็น นํ้ า ใจของคนไทยไม่ ทิ้ ง กั น เมื่ อ ธรรมชาติ ล งโทษอย่ า งนี้ ม นุ ษ ย์ ก็หมดสิทธิ์ที่จะต่อรอง แต่ยังดีที่ ก็ได้บทเรียนมาว่ามีกฎอยู่ 4 ข้อที่ ควรคำ�นึงคือ 1. อย่าฝืนธรรมชาติ อย่าขวาง ทางนาํ้ โชคดีทภี่ าคเหนือ นํา้ มาเร็ว เคลมเร็ว(แห้งเร็ว) 2. อย่าผิดกฎหมาย 3. อย่าผิดศีลธรรม 4. อย่าผิดสามัญสำ�นึก อย่า โลภมาก (มีเรือ่ งเล่าว่าผูห้ ญิงจมนาํ้ ตาย 6 คนเพราะกลับไปเอาสมบัติ ที่อยู่ในบ้านนํ้าท่วม) และเมือ่ เกิดเหตุการณ์เช่นนีอ้ กี เราควรตั้งรับให้ดี ให้มีการสูญเสีย น้อยทีส่ ดุ โดยใช้หลัก 2P2R นัน่ คือ • Prevention = ย้ายอุปกรณ์ สำ�คัญ เช่น เครื่องฉายเอ็กซเรย์ CT, MRI ไว้ที่สูง ขุดรอก ระบาย ทางนํ้า • Preparation = ประชุม/ ขอความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ที่ จ ะช่ ว ยป้ อ งกั น เหตุ ฉุ ก เฉิ น ได้

ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2555

11


​ ศู น ย์ ศ รี พั ฒ น์

เช่น ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ร้ า นขายของ ถุ ง ทราย รถขนของ เรือ งบฉุกเฉิน ให้เตรียมไว้ไม่อั้น จัดทีม รับมือ กำ�หนด Action Plan และซ้อมตามแผน • Response = ปฏิบัติ ตามแผน • Recovery = ฟื้นฟู เยี ย วยาที่ อ ยู่ อ าศั ย และ

ด้านจิตใจของชาวบ้าน และในที่ สุ ด ก็ ต้ อ งพึ่ ง “The Power of Now” อดี ตไม่ สำ � คั ญ อนาคตก็ ไม่พะวง ทุกลมหายใจ คือ การมีชวี ติ ณ ปัจจุบนั จึงต้อง ทำ�ให้ดีที่สุด สุ ด ท้ า ยนี้ ข อขอบคุ ณ วิทยากรผูใ้ ห้ความรู้ รศ.ดร. พรชุลี อาชวดำ�รง ทีมงานวิจยั

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน “มูลนิธโิ รงพยาบาลสวนดอก”

เพื่อจัดซื้อครุภณ ั ฑ์ทางการแพทย์ สำ�หรับหอผูป้ ว่ ยหนัก (ห้อง ไอ ซี ยู) อาคารเฉลิมพระบารมี

สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0 5394 7400, 0 5394 5672 โทรสาร 0 5394 7888

12

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศึกษาประเด็นและแนวโน้ม การเปลีย่ นแปลงภูมอิ ากาศ ของโลกร่วมกับท่านอัลกอร์ ซึ่ ง เมื่ อ เราพบภั ย พิ บั ติ ที่ หลี ก เลี่ ย งไม่ ไ ด้ ทางที่ ดี ที่สุด คือ เผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ระดมจิตอาสา ตั้งรับอย่างมีสติ และช่วย เหลือกัน เชื่อแน่ว่าอย่างไร เสีย “คนไทยก็ไม่ทิ้งกัน”


ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า

รับน้องขึ้นดอย

ระเพณี รั บ น้ อ งขึ้ น ดอย ถื อ เป็ น ประเพณี ดี ง ามที่ นั ก ศึ ก ษ าร่ ว มกั น จั ด ขึ้ น เ ป็ น ป ร ะ จำ � ทุ ก ปี เ พื่ อ รั บ ข วั ญ ลู ก ช้ า งเชื อ กใหม่ แ ละเป็ น โอกาสที่ นั ก ศึ ก ษาใหม่ จ ะได้ ขึ้ น ไปสั ก การะ พระบรมธาตุ ด อยสุ เ ทพเพื่ อ เป็ น สิริมงคลก่อนที่จะเริ่มศึกษา ทั้งยัง สร้ า งความสามั ค คี เ ป็ น อั น หนึ่ ง อันเดียวกันให้แก่นักศึกษาทั้งรุ่น พี่

รุ่นน้อง จนเป็นประเพณีที่กล่าวขาน กันมาจนถึงปัจจุบัน ในวันนี้ รศ.ดร. อุดม ชัยทอง อาจารย์ทปี่ รึกษาเกีย่ วกับ การจัดประเพณีรบั น้องขึน้ ดอย ได้ให้ เกียรติมาเล่าถึงประวัติของประเพณี นี้ว่ามีความเป็นมาอย่างไร? ประเพณี ขึ้ น ดอยเริ่ ม ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ. 2508 เริ่มแรกนั้น นักศึกษา ร่วมใจกันเดินขึ้นดอย โดยไม่มีการ จั ด ขบวนเหมื อ นอย่ า งในปั จ จุ บั น โดยมีชมรมพุทธศิลป์เป็นผู้นำ�ในการ จัดพิธีไหว้พระธาตุ ในปี พ.ศ. 2537 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงานฉลอง ครบรอบ 30 ปี คณะแพทยศาสตร์ จึงดำ�ริให้มีการจัดขบวนแห่ขึ้นดอย โดยมี เ นื้ อ หาของขบวนเกี่ ย วกั บ พระธาตุดอยสุเทพ และจัดต่อเนื่อง เป็นประจำ�ทุกปีจนถึงปัจจุบัน ในระยะแรกนักศึกษาจะสวมใส่ ชุ ด เมื อ งขึ้ น ดอย ต่ อ มาเนื่ อ งจาก

นักศึกษามีจำ�นวนมากและมีบุคคล ภายนอกเข้าร่วมมากขึ้น จึงได้เริ่ม มี ก ารออกแบบชุ ด เฉพาะสำ � หรั บ นักศึกษาแพทย์โดยเน้นโทนสีเขียว ซึ่งเป็น สีประจำ�คณะแพทยศาสตร์ จวบจนปี พ.ศ. 2552 ท่านอาจารย์อดุ ม ได้กรุณาออกแบบลายเสื้อขึ้นดอย

ของคณะโดยนำ � ตราสั ญ ลั ก ษณ์ งูพันคบเพลิง ซึ่งเป็นตราสัญลักษณ์ ของคณะแพทยศาสตร์มาปักบนเสื้อ ขึ้นดอย และถูกดัดแปลงในรูปแบบ ที่ แ ตกต่ า งกั น ออกไปในแต่ ล ะปี นั บ ได้ ว่ า อาจารย์ เ ป็ น บุ ค คลสำ � คั ญ ท่ า นหนึ่ ง ในการริ เ ริ่ ม จั ด ตั้ ง ขบวน และสร้ า งความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ใ ห้ กับคณะฯ และได้มีการสืบทอดมา จนถึงปัจจุบัน สุดท้ายนี้อาจารย์อุดม ได้ฝากเอาไว้ว่า “ประเพณีขึ้นดอย เป็น ประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์และเป็น โอกาสอันดีทจี่ ะได้เดินขึน้ ไปสักการะ พระธาตุดอยสุเทพ ฉะนัน้ ทุกคนควรมี ความตัง้ ใจ มุง่ มัน่ อย่างแท้จริงในการ ตั้งจิตเคารพองค์พระธาตุ”

ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2555

13


บ ท ค ว า ม พิ เ ศ ษ

พบว่าปี พ.ศ. 2544 มีผู้ป่วยโรค มือ เท้า และปาก 1,434 ราย เสียชีวิต 3 ราย ที่จังหวัดลำ�ปาง 1 ราย และจังหวัดเชียงราย 2 ราย แต่ไม่สามารถตรวจแยกเชือ้ ก่อโรค จากผู้ป่วยได้ ในปี พ.ศ. 2545 อ.พญ.ทวิติยา สุจริตรักษ์ / รศ.พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ มีรายงานผูป้ ว่ ย 1,279 ราย เสียชีวติ หน่วยโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 1 ราย ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเอนเทอโร 71 และในปี พ.ศ. 2549 มีรายงาน ผู้ป่วยอาการรุนแรงจากเชื้อไวรัส เอนเทอโร จำ�นวน 3 ราย การระบาดใหญ่ครั้งล่าสุดของ โรคมือ เท้า และปากเกิดทีป่ ระเทศ กัมพูชา โดยตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา มีผู้เสียชีวิต แล้วอย่างน้อย 64 ราย และผลการ ตรวจเชื้อทางห้องปฎิบัติการของ สถาบันปาสเตอร์ ประเทศกัมพูชา รคมือ เท้า และปาก หรือ จนกระทั่งในช่วงปี พ.ศ. 2540- พบเชื้ อ ก่ อ โรคเป็ น เชื้ อ ไวรั ส โรค hand, foot and mouth 2541 มีการระบาดครั้งใหญ่ของ เอนเทอรโร 71 จำ�นวน 15 ราย เป็ น โรคที่ เ กิ ด จากเชื้ อ ไวรั ส โรคมือ เท้า และปาก ชนิดรุนแรง จากทีต่ รวจทัง้ หมด 24 ราย โดยใน ลำ�ไส้ หรือเอนเทอโรไวรัส ซึ่งมี ในหลายประเทศแถบภูมภิ าคเอเชีย หลายชนิด ที่พบบ่อยได้แก่ ไวรัส ตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ มาเลเซีย คอกแซกกี เอ 16 ไวรัสคอกแซกกี ไต้หวัน สิงคโปร์ โดยพบผู้ป่วย สายพันธุ์อื่นๆ ไวรัสเอนเทอโร 71 ที่ มี อ าการรุ น แรงและเสี ย ชี วิ ต และไวรัสเอคโค เป็นต้น โรคชนิดนี้ เป็ น จำ � นวนมากจากภาวะสมอง พบได้ บ่ อ ยในกลุ่ ม เด็ ก ทารก อักเสบ หัวใจล้มเหลว นํ้าท่วมปอด และเด็ ก เล็ ก อายุ ตํ่ า กว่ า 5 ปี เฉียบพลัน โดยสาเหตุส่วนใหญ่ ในประเทศไทยสามารถพบโรคนี้ เกิดจากเชื้อไวรัสเอนเทอโร 71 ได้ตลอดทั้งปี แต่จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งการระบาดหลายครั้งติดต่อกัน ในหน้ า ฝน และช่ ว งที่ มี อ ากาศ ในหลายประเทศดังกล่าว ได้ก่อให้ ร้อนชื้น โดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วง เกิดการตืน่ ตระหนกทัง้ ในบุคลากร โรงเรียนเปิดเทอม และเด็กมาอยู่ ทางการแพทย์ รวมถึงผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก รวมกันเป็นจำ�นวนมาก สำ�หรับประเทศไทยพบผู้ป่วย สถานการณ์การระบาดของ โรคมื อ เท้ า และปากได้ บ่ อ ย โดยส่ ว นใหญ่ เ กิ ด จากเชื้ อ ไวรั ส โรคมือ เท้า และปาก โรคมือ เท้า และปาก พบครัง้ แรก คอกแซกกี เอ 16 ซึ่งมักมีอาการ ในปี พ.ศ. 2500 แต่ ในขณะนั้น ไม่รุนแรง และแทบไม่มีผู้เสียชีวิต ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น ปั ญ ห า สำ � คั ญ ท า ง เลย จากข้อมูลของสำ�นักระบาด สาธารณสุขมากนัก เนื่องจากเป็น วิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวง โรคที่ ไ ม่ รุ น แรงและหายได้ เ อง สาธารณสุ ข ของประเทศไทย

โรคมือ เท้า และปาก

ภัยร้าย ในเด็กเล็ก

14

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขณะนีห้ ลายหน่วยงานของประเทศ กั ม พู ช าได้ มี ก ารระดมกำ � ลั ง เพื่ อ ควบคุ ม การระบาดการระบาด ในครั้ ง นี้ สำ � หรั บ ประเทศไทย จากข้อมูลของสำ�นักระบาดวิทยา กรมควบคุ ม โรค พบว่ า ในรอบ 6 เดือนที่ผ่านมา (1 มกราคม ถึง 30 มิถนุ ายน พ.ศ. 2555) พบผูป้ ว่ ย ด้วยโรคมือ เท้า และปาก จำ�นวน 10,813 ราย กระจายในหลาย จังหวัด โดยยังไม่พบการระบาด ของโรคเป็ น กลุ่ ม และยั ง ไม่ มี รายงานผู้เสียชีวิต การแพร่ติดต่อของโรค โรคมือ เท้า และปาก ติดต่อกัน ได้ง่ายพอสมควร โดยส่วนใหญ่ เกิ ด จากได้ รั บ เชื้ อไวรั ส เข้ า ทาง ปากโดยตรง ซึ่ ง เชื้ อ ไวรั ส อาจ ติดมากับมือ หรือของเล่นที่เปื้อน นํา้ ลาย นํา้ มูก นํา้ จากตุม่ พอง และ แผล หรืออุจจาระของผูป้ ว่ ย ช่วงที่


​ บ ท ค ว า ม พิ เ ศ ษ

แพร่กระจายเชื้อได้มากที่สุด คือ ในสั ป ดาห์ แ รกที่ ผู้ ป่ ว ยมี อ าการ และจะยังแพร่เชื้อได้จนกว่ารอย โรคจะหายไป แต่ก็ยังพบเชื้อใน อุจจาระผู้ป่วยต่อได้อีกประมาณ 2-3 สัปดาห์ หลังจากทีอ่ าการทุเลา หรือหายป่วยแล้ว แต่การติดต่อ ในระยะนี้จะเกิดขึ้นได้น้อย อาการของโรค หลั ง จากได้ รั บ เชื้ อ 3-6 วั น ผู้ติดเชื้อจะเริ่มแสดงอาการป่วย เริ่มด้วยมีไข้ตํ่าๆ ประมาณ 38-39 องศาเซลเซียส อ่อนเพลีย ระยะนี้ จะมีระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน จากนั้ น ผู้ ป่ ว ยจะเริ่ ม มี อ าการ เจ็ บ ปากและไม่ ย อมทานอาหาร ตรวจร่างกายจะพบมีตุ่มแดงที่ลิ้น เหงือก หรือกระพุ้งแก้ม ตุ่มนี้จะ กลายเป็นตุ่มพองใส ซึ่งบริเวณ รอบๆ จะอักเสบและแดง ต่อมา ตุ่มจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ นอกจากนี้ อ าจพบตุ่ ม หรื อ ผื่ น ที่ ฝ่ า มื อ นิ้ ว มื อ ฝ่ า เท้ า หรื อ ที่ ก้ น ร่วมด้วยได้ ซึ่งตุ่มในปากจะพบได้ มากทีส่ ดุ และบ่อยมากกว่าบริเวณ อื่นๆ ผื่นเหล่านี้มักไม่คัน อาการ เหล่านี้จะทุเลาและหายเป็น ปกติ ได้เองภายใน 7-10 วัน ภาวะแทรกซ้อนที่พบบ่อย โดยทัว่ ไปโรคมือ เท้า และปาก มักมีอาการไม่รุนแรง แต่ในผู้ป่วย บางรายอาจพบภาวะแทรกซ้อนที่ รุนแรงได้ โดยเฉพาะจากการติด เชื้อไวรัสเอนเทอโร 71 ซึ่งได้แก่ • ภาวะแทรกซ้ อ นทางระบบ ประสาท เช่น ก้านสมองอักเสบ สมองและเยื่ อ หุ้ ม สมองอั ก เสบ หรื อ กล้ า มเนื้ อ อ่ อ นแรงคล้ า ย โปลิโอ เป็นต้น • ภาวะแทรกซ้อนระบบปอด เช่น ปอดอักเสบ

• ภาวะแทรกซ้อนระบบหัวใจ เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ หรือเยื่อหุ้ม หัวใจอักเสบ ทำ�ให้ระบบหายใจ และระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว อย่างรวดเร็ว และมีนํ้าท่วมปอด เฉียบพลัน การรักษา โรคนี้ ไม่มียารักษาโดยเฉพาะ แพทย์ จ ะให้ ย ารั ก ษาตามอาการ เช่น ยาลดไข้ ยาแก้ปวด และยาชา ป้ายบริเวณแผล เพื่อลดอาการ เจ็บปวดจากแผลในปาก ผูป้ กครอง ควรเช็ดตัวเพื่อ ลดไข้เป็ นระยะๆ เพือ่ ป้องกันภาวะชักจากไข้สงู และ ให้ผู้ป่วยรับประทานอาหารอ่อนๆ รสไม่จัด ดื่มนํ้าหรือนํ้าผลไม้ และ นอนพักผ่อนให้เพียงพอ ถ้าเป็น เด็กอ่อน อาจต้องป้อนนมให้แทน การดูดจากขวด ปกติโรคมักไม่ รุนแรง และสามารถหายเองได้ หากไม่มีภาวะแทรกซ้อน แต่เชื้อ

ไวรัสบางชนิด เช่น ไวรัสเอนเทอโร 71 อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรงได้ จึ ง ควรสั ง เกตอาการของเด็ ก อย่างใกล้ชิด หากพบมีไข้สูง ซึม กระสับกระส่าย ไม่ยอมทานอาหาร และดื่ ม นํ้ า อาเจี ย นบ่ อ ย หอบ แขนขาอ่อนแรง ชัก อันเป็นอาการ เริ่มต้นของภาวะสมองหรือกล้าม เนื้อหัวใจอักเสบ หรือนํ้าท่วมปอด เฉียบพลัน ซึ่ง อาจรุนแรงถึง ขั้น เสียชีวิตได้ ต้องรีบพาผู้ป่วยไปยัง โรงพยาบาลใกล้บ้านทันที การป้องกันโรค โรคนี้ ยั งไม่ มี ย ารั ก ษาเฉพาะ หรื อ วั ค ซี น ป้ อ งกั น การติ ด เชื้ อ แต่สามารถป้องกันได้ดว้ ยการดูแล สุขอนามัยส่วนบุคคล โดยผูป้ กครอง ควรแนะนำ�บุตรหลานและผูเ้ ลีย้ งดู เด็กให้รกั ษาความสะอาด โดยเฉพาะ ห มั่ นล้ าง มื อ บ่ อ ย ๆ ด้ วย นํ้ า และสบู่ หลังการขับถ่ายและก่อน

รับประทานอาหาร ตัดเล็บให้สั้น และหลีกเลีย่ งการใช้สงิ่ ของร่วมกัน เช่น แก้วนาํ้ หลอดดูด ผ้าเช็ดหน้า และผ้าเช็ดมือ เป็นต้น รวมทั้งใน เด็ ก เล็ กไม่ ค วรให้ อ มลู ก อมหรื อ อมยิม้ ร่วมกัน เนือ่ งจากเป็นช่องทาง ติดต่อโรคที่พบได้บ่อย สถานรับเลีย้ งเด็กและโรงเรียน อนุ บ าล ควรจั ดให้ มี อ่ า งล้ า งมื อ และส้ ว มที่ ถู ก สุ ข ลั ก ษณะ หมั่ น ดูแลรักษาสุขลักษณะของสถานที่ และอุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ใ ห้ ส ะอาด อยู่เสมอ รวมถึงการกำ�จัดอุจจาระ เด็กให้ถูกต้อง หากพบเด็กป่วย ต้องรีบป้องกันไม่ให้เชื้อแพร่ไปยัง เด็กคนอื่นๆ โดยแนะนำ�ผู้ปกครอง ให้รบี พาเด็กไปพบแพทย์ และหยุด รักษาตัวที่บ้านประมาณ 5-7 วัน หรื อ จนกว่ า จะหายเป็ น ปกติ ระหว่ า งนี้ ไ ม่ ค วรพาเด็ ก ไปใน สถานที่แออัด เช่น สนามเด็กเล่น สระว่ายนํ้า และห้างสรรพสินค้า นอกจากนี้ผู้เลี้ยงดูเด็กต้องล้างมือ ให้สะอาดทุกครั้งหลังสัมผัสนํ้ามูก นํ้าลาย หรืออุจจาระเด็กป่วย หากมีเด็กป่วยจำ�นวนมาก อาจ จำ � เป็ น ต้ อ งปิ ดโรงเรี ย นชั่ ว คราว (1-2 สัปดาห์) และทำ�ความสะอาด พื้นที่เพื่อกำ�จัดเชื้อโรค โดยอาจใช้ สารละลายเจื อ จางของนํ้ า ยา ฟอกขาว 1 ส่วนผสมกับนํา้ 30 ส่วน ทำ � ความสะอาดส่ ว นต่ า งๆ เช่ น ของเล่น เครื่องใช้ สนามเด็กเล่น ห้องเรียน ห้องทานอาหาร และ ห้องนํ้า เป็นต้น ติ ด ต่ อ ขอคำ�แนะนำ�เพิ่ ม เติ ม สาขาโรคติดเชื้อในเด็ก ภาควิชา กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน่วยควบคุม แ ล ะ ป้ อ ง กั น โ ร ค ติ ด เ ชื้ อใ น โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โทร. 053-945714 และสถาน บริการสาธารณสุขทุกแห่ง

ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2555

15


อ า ห า ร ก า ร กิ น

แวะชิ ม อาหาร แถว ม.ขอนแก่น

ว า ม จ ริ ง ศิ ษ ย์ เ ก่ า ค ณ ะ แ พ ท ย์ เ ร า ที่ อ ยู่ ขอนแก่นก็เยอะ อยากให้ เล่าถึงอาหารการกินแถวนั้น บ้าง ตอนนี้ก็ว่ากันสั้นๆ ก่อน ได้โอกาสลงไปแถว ม.ขอนแก่น คราวนี้ ก็ ดู ใกล้ เ ชี ย งใหม่ เ ข้ าไป ทุกวัน รถราก็หนาแน่น การขับขี่ ก็ไม่ค่อยจะซิงค์กัน ต้องคอยระวัง กันหน่อย ลูกศิษย์พาไปตระเวนกิน ทุกวัน ก็พอมาเล่าเป็นนํ้าจิ้ม มื้อเช้าคงต้องไปกินเกาเหลา เลื อ ดหมู ที่ ร้ า นเจ๊ อ้ ว นอยู่ ซ อย ข้างบ้านพักผู้พิพากษา ใกล้ตลาด โต้ รุ่ ง เก่ า ใครมาไม่ ไ ด้ กิ น ร้ า นนี้ ถือว่ายังไม่ถึงขอนแก่น การันตีได้ ว่าอร่อยเพราะนํา้ ซุปหวานใส เซีย่ งจี้ กรอบอร่ อ ย กระเพาะหมู เ ปื่ อ ย 16

ดีมาก ชามเดียวอิ่ม พลาดไม่ได้ ห่วงอย่างเดียวว่าอาจต้องคอยโต๊ะนัง่ เพราะคนไปกิ น กั น เยอะจริ ง ๆ ร้านนี้กินกี่ครั้งๆ รสชาติก็คงเดิม คงฝีมือไว้ดีจริงๆ ไปกินอาหารจีนกันบ้าง ทีล่ กู ศิษย์ พาไปกินประจำ�คือร้านเล่าลี่ ร้านนี้ สะอาดสะอ้ า น ที่ ชิ ม ก็ มี ปี ก ไก่ ยัดไส้ทอด ต้มยำ�หัวปลาหม้อไฟ หอยนางรมแช่นาํ้ ปลา กุง้ อบวุน้ เส้น ขนมจี บ แขนงกวางตุ้ ง ไฟแดง กระเพาะปลาผั ด แห้ ง โหวก้ ว ย ปวยเล้ ง นํ้ า มั น หอย ฯลฯ ที่ ม า แล้วต้องสั่งเพราะที่อื่นไม่มีทำ�คือ กุ้งกระจก ไปกินกี่ครั้งก็ไม่เบื่อ ส่วนอาหารทะเลไปที่สามย่าน ซี ฟู ด ร้ า นอยู่ ที่ ต รงบึ ง แก่ น นคร หน้าร้า นมีรูปปูตัวโต หาไม่ ย าก

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ ขึ้ น ชื่ อ ปู ดำ�ผั ด ผงกะหรี่ ตั ว โต สดจริงๆ ไม่น่าเชื่อว่าอาหารทะเล ที่ขอนแก่นก็อร่อย เมนูที่กินวันนี้ ก็ยงั มี แมงกะพรุนนํา้ มันงา โหวก้วย ข้ า วผั ด ปู ปวยเล้ ง นํ้ า มั น หอย ปลาหมึ ก ย่ า ง ต้ ม ยำ�ปลาเก๋ า และที่ ไ ม่ คิ ด ว่ า จะหากิ น ได้ คื อ หอยนางรมสดตั ว โตมากและ สดจริงๆ เหมือนสั่งอยู่ใกล้ทะเล ก่อนกลับเชียงใหม่ ต้องแวะ ร้านท้องถิน่ ดัง้ เดิม คือ ร้านประไพ ร้ า นนี้ เ ดิ ม เปิ ด ในมหาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น แล้ ว ต่ อ มาย้ า ยออก ข้างนอก นับอายุอานามก็ประมาณ 35 ปีแล้ว มีอาหารตามฤดูกาล และมี ป ลานํ้ า โขง เราไปนั่ ง กิ น สาขาดั้ ง เดิ ม ไม่ ใ ช่ ส าขาที่ อ ยู่ ใกล้สนามบิน กินไส้กรอกอีสาน

แอ็บลาบปลาตอง แกงผักหวานไข่มด ปลาคังผัดฉ่า บางวันจะมีเห็ดเผาะ เห็ดโคน ทำ�เป็นอาหารได้หลาย เมนูให้ทาน ว่าไปแล้วมีรา้ นอีกมาก แถวริมบึง มีร้านเรียงรายเป็นแถว จนเถียง กั บ ลู ก ศิ ษ ย์ ว่ า ตกลงเชี ย งใหม่ กับขอนแก่น ที่ ไหนมีร้านอาหาร มากกว่ากัน มีเว็บไซต์รวบรวมร้านอาหาร ในขอนแก่ น คื อ http://www. khonkaenlink.info/food/food_ view.asp?id=632 …แซบอีหลีเด้อ


ไ อ ที ทิ ป ส์

แนะนำ � เว็ บ ไซต์ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน องค์ ค วามรู้ “ประชาคม ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า ท า ง เศรษฐกิจอาเซียน” วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ แ ล ะ http://www.thai-aec. เทคโนโลยี com/140 การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ อาเซียนเป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัย ต้ อ งนำ � มาวิ เ คราะห์ เ พื่ อ ปรั บ ยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล มี ห นั ง สื อ พิ ม พ์ พ าดหั ว ข่ า วว่ า คนไทยรู้เรื่องนี้น้อยที่สุด ดังนั้น ผูบ้ ริหารคณะแพทยศาสตร์สามารถ เข้าหาความรู้ได้ที่เว็บไซต์นี้ ลองดู ที่เกี่ยวกับประเทศไทย เช่น จุดแข็ง • เ ป็ น ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต สิ น ค้ า อุ ต สาหกรรมและสิ น ค้ า เกษตร หลายรายการรายใหญ่ของโลก • ที่ตั้งเอื้อต่อการเป็นศูนย์กลาง โครงข่ า ยเชื่ อ มโยงคมนาคม ด้านต่างๆ • สาธารณูปโภคพื้นฐานทั่วถึง • ระบบธนาคารค่อนข้างเข้มแข็ง • แรงงานจำ�นวนมาก จุดอ่อน • แรงงานส่วนใหญ่ยังขาดทักษะ • เทคโนโลยี ก ารผลิ ต ส่ ว นใหญ่ ยังเป็นขั้นกลาง • ตั้ ง เป้ า เป็ น ศู น ย์ ก ลางอาเซี ย น ในหลายด้ า น อาทิ ศู น ย์ ก ลาง โลจจิสติกส์ และศูนย์กลางการ ท่องเที่ยว • ดำ � เนิ น งานตามแผนปรั บ ตั ว สู่ AEC ปี 53-54 ได้ 64% สูงกว่า เกณฑ์ เ ฉลี่ ย ของอาเซี ย นที่ 53% สะท้ อ นการเตรี ย มพร้ อ มอย่ า ง จริงจัง

http://www.ostc.thaiembdc.org/test2012/ เว็บไซต์นี้ มีรายงานข่าวเกี่ยว กับความก้าวหน้าและนวัตกรรม ทางการแพทย์ วิทยาศาสตร์ และ เทคโนโลยี และวิ เ คราะห์ เ พื่ อ แนะนโยบาย แนวทาง ให้ กั บ ประเทศไทย อันจะส่งผลให้ไทย

มีสมรรถนะในการแข่งขัน ตัวอย่างรายงานทางการแพทย์ เช่น • อาการเบื่อสังคมทำ�ให้อ้วน • การลดอาการไอ • การรับประทาน อาหารอย่ า งรวดเร็ ว เป็ น การ เพิ่ ม ความเสี่ ย งต่ อ การเกิ ด โรค เบาหวาน ส่ ว น ด้ า น น โ ย บ า ย เ ช่ น • รัฐบาลโอบามาประกาศลงทุน งบประมาณ 200 ล้ า นเหรี ย ญ สหรัฐฯ ตามแผนงานยุทธศาสตร์ Big Data Research and Development Initiative เพื่อ ปรั บ ปรุ ง เครื่ อ งมื อ และเทคนิ ค ที่จำ�เป็นในการเข้าถึง สร้างสรร และรวบรวมข้ อ มู ล การค้ า ต่ า งๆ จ า ก จำ � น ว น ข้ อ มู ล ดิ จิ ตั ล ที่ มี อยู่มหาศาล • รัฐบาลโอบามา

เปิดเผยแผนด้านเศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy Blueprint) และ ได้ กำ � หนดแผนงานนำ � ร่ อ งเพื่ อ สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ า น ชีวภาพ สนับสนุนการใช้ประโยชน์ ข้ อ มู ล ด้ า นเภสั ช กรรมเพื่ อ เร่ ง การพัฒนาด้านยา ใช้ประโยชน์ จากการค้ น พบล่ า สุ ด ด้ า นจี โ นม เพื่ อ ค้ น หาภั ย ในอนาคตด้ า น จุลินทรีย์ และเร่งการวิจัยด้านการ รักษาที่ ใช้เซลต้นตอที่ไม่เกี่ยวข้อง กั บ ตั ว อ่ อ น (non-embryonic stem cell) ในโรคที่เกี่ยวกับเลือด และระบบประสาท ผู้ บ ริ ห ารคณะแพทยศาสตร์ อาจใช้ เ ป็ น ประโยชน์ ใ นการวาง นโยบาย www.thai-aec.com

www.ostc.thaiembdc.org

ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2555

17


กิ จ ก ร ร ม ค ณ ะ ฯ

สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็ม พระนามาภิไธย ย่อ ส.ธ. ให้แก่ผู้ทำ�คุณประโยชน์ แก่โรงเรียนสอนคน ตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานเข็มพระนามาภิไธย ย่อ ส.ธ. ให้แก่ ผศ.นพ.นิสติ วรรธนัจฉริยา รองผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, นางสิริบูรณ์ ยาวิชัย จากงานการพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยฉุกเฉิน ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และ นางวรรณี เดชาคุ้ม จากภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. ผู้ ทำ � คุ ณ ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ โ รงเรี ย นสอนคนตาบอดภาคเหนื อ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ โรงเรียนสอนคน ตาบอดภาคเหนือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การประชุมวิชาการ เรื่อง เสียภาษีอย่างไรให้เหมาะสม กับวิชาชีพแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมเครือข่าย อาชีวอนามัย รุน่ ที่ 4 ให้แก่ผนู้ �ำ เครือข่ายอาชีวอนามัยเพือ่ เป็น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยอาชี ว อนามั ย ทั้ ง ภายในและภายนอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง ประชุมลีลาวดี ชั้น 5 โรงแรมฟูรามา อ.เมือง จ.เชียงใหม่

การอบรม เครือข่าย อาชีวอนามัย รุ่นที่ 4 18

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ จัดการ ประชุ ม เรื่ อ ง “เสี ย ภาษี อย่ า งไรให้ เ หมาะสมกั บ วิช าชีพแพทย์และบุคลากร ทางการแพทย์” ให้แก่แพทย์ พยาบาล และบุ ค ลากร ทางการแพทย์ฟัง เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.


​ กิ จ ก ร ร ม ค ณ ะ ฯ

เยี่ยมชมดูงาน และลงนามใน MOU ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Dongguk University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ระหว่างวันที่ 25-29 มิถนุ ายน 2555 รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ คณะผู้บริหาร ได้เดินทางไป เยี่ยมชมดูงานและลงนามใน MOU ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กับ Dongguk University ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดยเน้น ทางด้านเวชศาสตร์ ฟืน้ ฟู มหาวิทยาลัยแห่งนี้ มีวทิ ยาเขตทัง้ ที่ โซล เคียงจู และ ลอสแองเจลิส สหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัย Dongguk ก่อตั้งตั้งแต่ปี ค.ศ. 1906 เริ่มแรกเน้น หนัก งานทางด้านพุทธศาสนา แต่ ในปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัย มีคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาล ได้แก่ Ilsan International Hospital โซล และ โรงพยาบาลที่เมืองเคียงจู พร้อมกับบรรยายพิเศษ เรื่อง “Health Care System in Thailand” นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมดูงาน ณ. 1st Daejeon Municipal Geriatric Hospital ซึ่งเป็นการดูแลผู้ป่วย สูงอายุทมี่ คี ณ ุ ภาพ และ Yuseong Hangajok Rehabilitation Hospital, เมืองแดเจียน ซึง่ มีจดุ เด่นทางด้านการประสานงาน งานจิตเวชกับการดูแลทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู และมีระบบ การขนย้ายผู้ป่วยในกรณีฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ

สัมมนา แลกเปลี่ยน เรียนรู้

การดำ�เนินงาน ด้านการประกัน คุณภาพ การศึกษา

หน่ ว ยประกั น คุ ณ ภาพการ ศึ ก ษา งานแพทยศาสตร ศึ ก ษา คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดสัมมนาแลกเปลี่ยน เรี ย นรู้ การดำ � เนิ น งาน ด้ า นการประกั น คุ ณ ภาพ การศึกษาระดับภาควิชา สำ�หรับผู้นำ� ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และ ข้ อ คิ ด เห็ น ในการจั ด การกระบวนการทำ � งานที่ สำ � คั ญ ตามหลักคิดของ TQA ดำ�เนินรายการโดย รศ.นพ.ณัฐพงษ์ อัครผล, รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรกั ษ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคาร สุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช. ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2555

19


กิ จ ก ร ร ม ค ณ ะ ฯ

การอบรมเชิงปฏิบัติการ กลุ่มผู้ใช้สัตว์ ผศ.นพ.ห้องสิน ตระกูลทิวากร รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็ น ประธานเปิ ด การอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ สั ต ว์ เรื่อง “การดูแลและเทคนิคปฏิบัติกับสัตว์ทดลอง” วันที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ ห้องเรียนย่อย 202 ชั้น 2 อาคารเรียน รวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผู้ อำ � นวยการโรงพยาบาล ม ห าร า ช น ค ร เ ชี ย ง ใ ห ม่ ใ ห้ เ กี ย ร ติ เ ป็ น ป ร ะ ธ า น เปิ ด การประชุ ม The 13 th Regional Forum the Quality Improvement and Hospital Accreditation ภายใต้ชื่อ “เรียนรู้บูรณาการงาน กับชีวติ (Life as a Whole)” ในระหว่างวันที่ 28-29 มิถนุ ายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอมเพรส โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ สร้างความตระหนัก จุดประกาย แนวทางและทิศทางการพัฒนาคุณ ภาพของโรงพยาบาล และบริการสุขภาพทั่วประเทศไทย พร้อมทั้งเพื่อเป็นเวที ในการเผยแพร่ผลงานทีภ่ าคภูมใิ จของบุคลากร หน่วยงานและ โรงพยาบาลที่จะนำ�ไปสู่การสร้างความสมดุลระหว่างการมี ระบบงานที่เข้มแข็งกับความสุขของคนทำ�งาน

The 13th Regional Forum the Quality Improvement and Hospital Accreditation

พิธีรับน้องขันโตก ปีการศึกษา 2555

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดพิธีรับน้องขันโตก “กิ๋นขันโตกม่วนสะหรี บายศรีฮับขวัญน้อง หล้า หมอเจียงใหม่ฮว่ มใจ๋ปจู๋ า กษัตริยล์ า้ นนาติโลกราชเจ้า” ปีการศึกษา 2555 เพือ่ เป็นการ ต้อนรับนักศึกษาใหม่ให้มคี วามคุน้ เคยกับสิง่ แวดล้อมและมีขวัญกำ�ลังใจในการเรียน ส่งเสริม การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพี่ อาจารย์ และให้นักศึกษาใหม่ได้เห็น ถึงความสวยงามของศิลปวัฒนธรรมล้านนา เพือ่ มีจติ สำ�นึกในการร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม สืบไป เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 20

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


​ กิ จ ก ร ร ม ค ณ ะ ฯ

ต้อนรับคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบ การประกันคุณภาพการศึกษา

สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำ�ปี 2555 รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ เป็นประธานตัดริบบิ้นเปิดงานนิทรรศการ “สัปดาห์เภสัชกรรม ประจำ�ปี 2555” ครั้งที่ 13 เพื่อให้ ความรู้ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการใช้ยา การให้คำ� แนะนำ�ปรึกษาด้านยาและสุขภาพโดยเภสัชกร และส่งเสริม ให้ประชาชนมีความรู้และการใช้ยาได้อย่างถูกต้องปลอดภัย เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 ณ บริเวณลานใต้ตึกสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

รศ.นพ.นิเวศน์ นัน ทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ แ ละบุ ค ลากรคณะ แพทยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ ผศ.เสาวลักษณ์ สุขประเสริฐ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น, รศ.ดร.สุรพล นธการกิจกุล, ผศ.ทพ.ญ.ดร.สุมนา จิตติเดชารักษ์ และ ผศ.ดร.เศรษฐพงศ์ เศรษฐบุปผา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการ ตรวจสอบและประเมินระบบการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสทีเ่ ข้าตรวจสอบและประเมิน ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ออกหน่วย แพทย์เคลื่อนที่ ให้แก่ประชาชน ในตำ�บลแม่สาบ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้สูงวัยใส่ ใจสุขภาพ “วันมหิดล 2555 เพื่อผู้สูงอายุในชุมชนที่ห่างไกล” โดยจัดบริการออก หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อตรวจรักษาสุขภาพทั่ วไปให้ แ ก่ ประชาชนจำ�นวน 10 หมู่บ้านในตำ�บลแม่สาบ ซึ่งจัดโดย มูลนิธโิ รงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำ�บลแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ณ องค์การบริหาร ส่วนตำ�บลแม่สาบ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2555

21


ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า แ พ ท ย์ เ ชี ย ง ใ ห ม่

นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

อย่าทำ� เรื่องง่าย ให้เป็น เรื่องยาก

ศิษย์เก่าแพทย์ เชียงใหม่รุ่นที่ 15 ปัจจุบันดำ�รงตำ�แหน่ง อธิบดีกรมสุขภาพจิต

ประวัติการศึกษา/อบรม/ดูงาน • แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชียงใหม่ พ.ศ.2521 • สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต จุฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. 2548 • การป้ อ งกั น ราชอาณาจั ก ร ภาครัฐร่วมเอกชน (ปรอ.) รุน่ ที่ 21 พ.ศ. 2552 • อบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห าร ระดับสูง รุ่นที่ 38 สำ�นักงาน ก.พ • อบรมหลั ก สู ต รนั ก บริ ห าร การแพทย์และสาธารณสุขระดับสูง รุ่นที่ 11 กระทรวงสาธารณสุข ประวัติการทำ�งาน • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พิจิตร พ.ศ. 2536-2542 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ชลบุรี พ.ศ. 2542-2544 • นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด สมุทรปราการ พ.ศ. 2544-2545 • รองอธิ บ ดี ก รมควบคุ ม โรค พ.ศ. 2545-2550 • ผู้ ต รวจราชการกระทรวง

พ.ศ. 2550-2553 .ศ. 2511 ณ โรงพยาบาล สวนดอกหลังเก่า คืน นั้น • รองปลัดกระทรวง (ด้านบริหาร) ผมอยู่ เ วรรอรั บ ปรึ ก ษา พ.ศ. 2553-2554 ตลอดคื น ไม่ ถูกตามเลย จึงเหมาว่า • อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตุลาคม คงจะไม่มีคนไข้รับใหม่ 2554 ถึงปัจจุบัน ผลงานเด่น • ผลักดันการบังคับใช้กฎหมาย การควบคุมการบริโภคยาสูบและ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ • ร่ ว มจั ด ทำ � แผนยุ ท ธศาสตร์ สุขภาพดี วิถีชีวิตไทย กระทรวง สาธารณสุข พ.ศ. 2550-2559 • การจั ด ทำ � แผนพั ฒ นาสุ ข ภาพ ประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปี 2551-2553 • การทบทวน บทบาท โครงสร้าง กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ สถาบั น วิ จั ย ระบบสาธารณสุ ข (สวรส.) • ร่ ว มจั ด ทำ � แผนพั ฒ นาระบบ บ ริ ก า ร สุ ข ภ า พ ก ร ะ ท ร ว ง สาธารณสุข (12 พวงบริการ)

ตอนเช้าพวกเรามาเริม่ ต้นราวนด์ กันที่ตึกศัลย์ชาย 2 มีอาจารย์อาวุโส คนหนึ่งนำ�ราวนด์พอมาถึงคนไข้ชาย เตียง I แพทย์ประจำ�บ้านรายงานว่า ผู้ป่วยกลืนตะปูเข้าไปเอกซเรย์พบว่า มันอยู่ใน กระเพาะอาหาร จึงเอาไป ทำ�ผ่าตัดเพื่อเอาตะปูออก การผ่าตัด เรียบร้อยดี “คนนี้ไม่ตอ้ งผ่าตัดนะโว้ย” ผมนึก ในใจแต่ไม่ได้พดู ออกไป เพราะเห็นว่า อาวุโสไม่ต่างกันมาก เขาอาจไม่เชื่อ ก็ได้ อาจารย์ผู้นำ�ราวนด์ก็ไม่ว่าอะไร เมือ่ ดูคนไข้ตกึ นีเ้ สร็จ ผมพยายาม เดินประกบอาจารย์ ปล่อยให้แพทย์

ผู้ผ่าตัดลงบันไดไปก่อน “อาจารย์ครับ คนไข้กลืนตะปู แล้ วไปอยู่ ก ระเพาะอาหารไม่ ต้ อ ง ผ่าตัดนะครับ” ผมกระซิบบอก “ไม่เป็นไรหรอก ผ่าออกบ้างก็ด”ี ผมรูส้ กึ “เซ็ง” อย่างมาก แล้วอย่างนี้ นศพ. แพทย์ ฝึ ก หั ด และแพทย์ ประจำ � บ้ า น ของเราจะมี ค วามรู้ อย่างถูกต้องได้อย่างไร Case อย่างนี้ ไม่ ใ ช่ จ ะพบได้ บ่ อ ยๆ ผมอยากแก้ “ความผิด” นี้ให้พวกเราเข้าใจถูกต้อง แต่ไม่รู้จะทำ�อย่างไร แม้ผมจะออกจากแวดวงวิชาการ ไปนาน ผมก็ ยั ง สนใจการเรี ย น การสอนแพทยศาสตร์อยู่ ผมเห็นว่า การสอนเรื่ อ ง Basic Medical Knowledge เป็นเรื่องสำ�คัญมาก เรื่ อ งคนไข้ ก ลื น ตะปู แ ล้ ว ไป อยู่ ในกระเพาะอาหารนี้ ผมพบว่า จากประสบการณ์ในการทำ � คลิ นิก น้อยๆ ของผมเกือบ 40 ปี การถาม ประวัติคนไข้ได้เรื่องว่า โรงพยาบาล แห่ ง หนึ่ ง ทำ � การผ่ า ตั ด เอาตะปู ออกจากกระเพาะอาหารเกื อ บ 10 ราย ถ้าเป็นทั่วประเทศจะเป็น เท่าไหร่ จากการอ่านหนังสือพิมพ์ รายวันๆ ละ 1 ฉบับ ยังมีโรงพยาบาล ที่ ผ่ า ตั ด เพื่ อ เอาตะปู อ อกจาก กระเพาะอาหารเป็ น ข่ า วอยู่ แ ทบ ทุกปี มากบ้าง น้อยบ้าง อยากจะบอกให้ทราบทั่วกันว่า ผูป้ ว่ ยทีก่ ลืนสิง่ แปลกปลอมเข้าไปอยู่ ในกระเพาะอาหารและไม่มีอาการ ถ้าขนาดยาวน้อยกว่า 2 ซม. ผู้ป่วย อายุมากกว่า 2 ปี ไม่ต้องทำ�ผ่าตัด เปิดหน้าท้องเข้าไปเอาออก ร่างกาย มนุษย์จะกำ�จัดมันออกไปเองเร็วบ้าง ช้าบ้าง ตามธรรมชาติ นพ.สมจิต สุขุประการ (รุ่น 3)

แจ้ง​ข่าว​…​สมาคม​ศิษย์​เก่า​แพทย์​เชียงใหม่​ ​•​ ​ศิษย์​เก่า​ท่าน​ใด​ทปี่​ ระสบ​ความ​สำ�เร็จ​ใน​หน้าที่​การ​งาน​​งาน​อดิเรก​หรือ​กิจกรรม​ที่​ชอบ​​ต้องการ​เผย​แพร่​ให้​ศิษย์​เก่า​ท่าน​อื่น​ได้​ทราบ​​เพื่อ​เป็น​ตัวอย่าง​อัน​ดี​​ ขอ​ติดต่อ​มา​ที่​สมา​คมฯ​ ​•​ ​ศิษย์​เก่า​ที่​เปลี่ยนแปลง​ที่​อยู่​​กรุณา​แจ้ง​ทอี่​ ยู่​ใหม่​มา​ให้​กับ​ทาง​สมา​คมฯ​​ด้วย​​เพื่อท​ ี่​จะ​ได้​ปรับปรุง​แก้ไข​ใน​ทำ�เนียบ​ศิษย์​เก่า​แพทย์​เชียงใหม่​ต่อ​ไป​ ​ติดต่อ​ได้ที่​:​ สมาคม​ศิษย์​เก่า​แพทย์เ​ชียงใหม่​​คณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​​110​​ถนน​อิน​ทว​โร​รส​​ต.​​ศรี​ภูมิ​​อ​.เ​มือง​​จ​.​เชียงใหม่​​50200​ ​โทรศัพท์​​053​-​946291​,​​084​-​8095636​​(​จันทร์​-​ศุกร์​​เวลา​​08.00​-​16.00​​น​.​)​​E​-m​ ail​:​​mdalumni​@​med​.c​ mu​.​ac​.​th​ ​บรรณาธิการ​: นพ​.ส​ ม​ศักษิ์​​วงษ์​ไวย​เวช​​2307081 22

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


​ ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า แ พ ท ย์ เ ชี ย ง ใ ห ม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ และผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ

“New Frontiers in Common Medical Problems” วันที่ 26-27 ตุลาคม 2555 ณ อาคารปฏิบัติการ 50 ปี และ อาคารเรียนรวมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 26 ตุลาคม 2555 08.00-08.45 น. ลงทะเบียนชัน้ 2 อาคาร 50 ปี 08.45-09.00 น. พิ ธี เ ปิ ด ประชุมวิชาการ โดยคณบดีคณะ แพทยศาสตร์ 09.00-10.45 น. Panel Discussion: New Frontiers in Vaccination • Vaccination in ASEAN Commu nity: ศ.พญ.อุ ษ า ทิสยากร คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล • What is New in HPV Vaccine: ศ.นพ.จตุพล ศรีสมบูรณ์ ภาควิชา สู ติ ศ าสตร์ แ ละนรี เ วชวิ ท ยา คณะแพทยศาสตร์ มช. • Necessity of Influenza V a c c i n e : ศ . น พ . อ ภิ ช า ต สุคนธสรรพ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. • Update on Dengue Vaccine: รศ.นพ.นพพร สิทธิสมบัติ ภาควิชา จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. • ผู้ ดำ � เนิ น รายการ รศ.พญ. เพณณิ น าท์ โอเบอร์ ด อร์ เ ฟอร์ ภาควิ ช ากุ ม ารเวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มช. 10.45-11.00 น. รับประทาน อาหารว่าง ณ ห้องโถงชัน้ 2 อาคาร ปฏิบัติการ 50 ปี

• ศ.นพ.อภิ ช าต สุ ค นธสรรพ์ ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มช. • รศ.พญ.อัมพิกา มังคละพฤกษ์ ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มช. 12.00-13.00 น. พักรับประทาน อาหารกลางวัน ชั้น 2 อาคารเรียน รวม 13.00-14.15 น. Sleep Disorders • Non-Respiratory Sleep Disorders: ผศ.นพ.ธีรกร ธีรกิตติกุล ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มช. • Snoring and Sleep Apnea: ผศ.พญ.นั น ทิ ก าร์ สั น สุ ว รรณ ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. • Insomnia and Hypnotices: รศ.พญ.เบญจลั ก ษณ์ มณี ท อน ภาควิ ช าจิ ต เวชศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มช. 14.15-14.30 น. รับประทาน อาหารว่าง 14.30-16.00 น. What’s New in Low Back Pain • ผศ.น พ.จั ก ริ ช กล้ า ผจญ ภาควิ ช าเวชศาสตร์ ฟื้ น ฟู คณะ แพทยศาสตร์ มช. • ผศ.พญ.สหัทยา ไพบูลย์วรชาติ ภาควิ ช าวิ สั ญ ญี วิ ท ยา คณะ ห้อง A ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ แพทยศาสตร์ มช. 50 ปี • อ.นพ.นั น ทวิ ช สุ ค นธเวศ 11.00-12.00 น. Pitfalls in ภาควิ ช าออร์ โ ทปิ ดิ ก ส์ คณะ Management of Hyperten- แพทยศาสตร์ มช. sion and Diabetes Mellitus

ห้องประชุม B ห้อง 0305 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 11.00-12.00 น. Advance Medical Technology • Robotic Assisted Surgery: ศ.นพ.ศุภณ ศรีพลากิจ ภาควิชา ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. • Tomotherapy: รศ.พญ.อิ่มใจ ชิตาพนารักษณ์ ภาควิชารังสีรกั ษา คณะแพทยศาสตร์ มช. • ผูด้ �ำ เนินรายการ รศ.นพ.พงรักษ์ ศรี บั ณ ฑิ ต มงคล ผู้ อำ � นวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. 12.00-13.00 น. พักรับประทาน อาหารกลางวัน ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารเรียนรวม 13.00-14.15 น. Cancer in Urinary and Gynecological System, an Update • อ.นพ.พิษณุ มหาวงศ์ ภาควิชา ศัลยศาสตร์ คณะแพทยสาสตร์ มช. • ผศ.นพ.ชั ย เลิ ศ พงษ์ น ริ ศ ร ภาควิชาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช. • ผู้ดำ�เนินรายการ อ.นพ.ศิวัฒน์ ภู่ริยะพันธ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. 14.15-14.30 น. รับประทาน อาหารว่างและเครื่องดื่ม 14.30-16.00 น. New Insight in Andro-Menopause • รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ภาควิชาสูตศิ าสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

• อ.นพ.ศิ วั ฒ น์ ภู่ ริ ย ะพั น ธ์ ภาควิ ช าศั ล ยศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มช. • ผู้ดำ�เนินรายการ ศ.เกียรติคุณ นพ.ปัญจะ กุลพงษ์ วันที่ 27 ตุลาคม 2555 09.00-10.00 น. Palliative Care: What, Why and How to make a different in your practice? • ผศ.บุ ษ ยมาศ ชี ว สกุ ล ยง ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ คณะ แพทยศาสตร์ มช. • ผศ.พญ.ปั ท มา โกมุ ท บุ ต ร ภาควิ ช าเวชศาสตร์ ค รอบครั ว คณะแพทยศาสตร์ มช. • ผู้ดำ�เนินรายการ ผศ.นพ.นิสิต วรรธนัจฉริยา ภาควิชาเวชศาสตร์ ชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มช. 10.00-10.30 น. รับประทาน อาหารว่าง 10.30-12.00 น. ศู น ย์ ก าร แพทย์ แ ผนไทย และการแพทย์ ผสมผสาน (TTCM) • รศ.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร ศู น ย์ ก ารแพทย์ แ ผนไทย และ การแพทย์ผสมผสาน (TTCM) • ผูด้ �ำ เนินรายการ รศ.นพ.พงรักษ์ ศรี บั ณ ฑิ ต มงคล ผู้ อำ � นวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มช. 12.00-12.15 น. ปิดการประชุม 12.15-13.30 น. รับประทาน อาหารกลางวัน ณ ห้องโถงชั้น 2 อาคารเรียนรวม

ปีที่ 27 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2555

23


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน

มูลนิธโิ รงพยาบาล สวนดอก

เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

ติดต่อบริจาคได้ที่:

โทร. 053-920400

email: sdhf@med.cmu.ac.th

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มช. เดือนกรกฏาคม 2555  

กิจกรรมรับน้องขึ้นตอย ประจำปี 2555, การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา, ประสบการณ์จากออสเตเรีย, โรคมือเท้าปากภัยร้ายในเด็กเล็ก

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you