Page 1

ข่าวสาร​คณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม่ ปีที่ 28 ฉบับที่ 7 ประจำ�เดือนกรกฎาคม 2556

ประเพณี รับน้องขึ้นดอย 7

13

21-23

มารู้จัก “ฝ้า” ก่อนที่จะเป็น

ไข้เลือดออก ภัยใกล้ตัวที่มาแรง

บางข้อคิด จากจิตวิญญาณ อาจารย์กำ�จัด

2-3 ธารนํ้าใจมอบให้สวนดอก / 4-5 สาระจากการประชุม / 6 ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้าผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโรงพยาบาล / 8-9 Pain Management Centre, Singapore / 10-12 ประเพณีรับน้องขึ้นดอย / 14-15 มีอะไรใหม่ใน Windows 8 / 16-17 ลำ�ดีตี้ขัวแดง / 18-20 กิจกรรมคณะฯ


2

กรกฎาคม 2556

ธารนำ�ใจสู่สวนดอก

08/07/56

10/07/56

03/07/56

8,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุ สงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล ผูช้ ว่ ยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมือ่ วันที่ 8 กรกฎาคม 2556 ณ หอผู้ป่วยสงฆ์อาพาธ อาคาร สุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มช.

โรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. “สวนดอกร้ อ ยดวงใจ””โดยมี รศ.นพ.สมศั ก ดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ณ หอผู้ ป่ ว ยสงฆ์ อ าพาธ อาคารสุ จิ ต โต คณะแพทยศาสตร์ มช.

สมทบทุ น มู ล นิ ธิ โ รงพยาบาลสวนดอก คณะ แพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.พงษ์ รั ก ษ์ ศรีบณ ั ฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง รับรองงานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

พระเทพวิ สุ ท ธิ คุ ณ เจ้ า อาวาสวั ด บุ พ พาราม พระราชคุณาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดน่าน วัดภูมนิ ทร์ คุ ณ พนิ ด า ตั้ ง อิ ท ธิ พ ลากร ในนาม คุ ณ วรงค์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินบริจาค มอบเงิ น บริ จ าค 50,000 บาท สมทบทุ น มู ล นิ ธิ ตั้งอิทธิพลากร มอบเงิ น บริ จ าค 60,000 บาท

04/07/56

คุณสุรี ชูเชิด ผู้แทนบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำ�กัด บริจาคแผ่นรักษาความเย็น

Cool Gel จำ�นวน 300 ชิ้น ให้แก่หน่วยตรวจ ฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี คุ ณ สุ ชิ น ติ่ ง หมาย หั ว หน้ า หน่ ว ยตรวจฉุ ก เฉิ น 19/07/56 คุณสิน จินดารัตนวรกุล บริษัท สยามพลาสติกผลิตภัณฑ์ จำ�กัด มอบเงินบริจาค 500,000 บาท สมทบทุน งานการพยาบาลผูป้ ว่ ยนอกและผูป้ ว่ ยฉุกเฉิน รับมอบ มูลนิธโิ รงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556 ณ หน่วยตรวจฉุกเฉิน โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 19 กรกฏาคม 2556 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จ.เชียงใหม่

15/07/56

16/07/56

18/07/56

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล ผูช้ ว่ ยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ รับมอบ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องหน่วยพิธี การสงฆ์ อาคารสงฆ์สุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มช.

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.วิชยั ชื่นจงกลกุล รองผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 ณ หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมหัวใจและหลอดเลือด ชั้น 3 อาคารศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ธนู หิน ทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.

คณะครูกลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ และนักเรียน คุณปรีชา-คุณกรรณรัตน์ บุณยินทุ บริจาค Syring คุณสิรพ ิ ร พันธุรตั น์ มอบเงินบริจาค 150,000 บาท ชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนดาราวิทยาลัย Pump จำ�นวน 4 เครื่อง มูลค่า 192,600 บาท ให้แก่ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยเชียงใหม่ มอบเงินบริจาค 10,000 บาท สมทบทุน หอผู้ ป่ ว ยหนั ก ศั ล ยกรรมหั ว ใจและหลอดเลื อ ด ศาสตร์ มช. “สวนดอกร้อยดวงใจ” โดยมี รศ.นพ.

รับมอบ เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องรับรอง สำ�นักงานคณบดี ชัน้ 8 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.


3

ธารนำ�ใจสู่สวนดอก 21/07/56

อาจารย์ ว าริ น ทร์ บั ว วิ รั ต น์ เ ลิ ศ

มอบเงินบริจาคจำ�นวน 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชียงใหม่ เพื่อนิธิสงฆ์อาพาธ โดยมี รศ.นพ.วั ฒ นา นาวาเจริ ญ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. รั บ มอบ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2556 ณ หมู่บ้านสุขิโต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 24/07/56

คุ ณ ภาคภู มิ ฉั ต รฤกษ์ มอบเงิ น บริจาค 100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิ โรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่ อ จั ด ซื้ อ ครุ ภั ณ ฑ์ การแพทย์อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ 80 พรรษามหาราชา โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องรับรองสำ�นักงานคณบดีชั้น 8 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. 25/07/56

สาร จากคณบดี องเดือนที่ผ่านมานับว่าเป็นช่วงเวลาที่คณะฯ ได้ทบทวน ตนเองว่าได้เดินทางถึงไหนแล้ว และกำ�ลังทำ�อะไรอยู่ โดยมี ผูท้ มี่ าเยือนเป็นผูใ้ ห้มมุ มองต่อเรา คณะกรรมการจาก สกอ. และผู้ทรงคุณวุฒิจากต่างประเทศ มาทดลองตรวจประเมินคณะ ตามแนวทางรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือที่เรียกแบบย่อว่า TQA โดยทางคณะฯ ได้จดั ทำ�เอกสารรายงานประเมินตนเองส่งไปล่วงหน้า ทางคณะกรรมการได้มาตรวจเยีย่ ม สัมภาษณ์ผบู้ ริหาร และสรุปจุดแข็ง และโอกาสพัฒนาให้ผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา และหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานได้ทราบ ส่วนในเดือนกรกฎาคมนี้ คณะฯ ก็ได้ต้อนรับคณะกรรมการ

ตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษา จาก มช. มอบเงิ น บริ จ าค 200,000 บาท ซึ่งใช้แนวทาง CMU-QA Approach ครอบคลุม 4 พันธกิจหลัก พ.ต.อ.ธนะสาร-คุณสุภาวดี หลายโถ

การศึกษา ครอบคลุมตัวบ่งชี้คุณภาพของ สกอ., สมศ. และ มช. ทั้งสองกิจกรรมสะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาว่าเป็นภารกิจหลักอันหนึ่งของคณะฯ ที่จะทำ�ให้มั่นใจ ได้ว่าบัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม และเป็นสากล มีทักษะสำ�หรับ ศตวรรตที่ 21 ควบคูไ่ ปกับกิจกรรมข้างต้นทีค่ ณะฯ ได้ด�ำ เนินการสำ�หรับเตรียม ทำ�บุญวันเข้าพรรษา คือประเพณีหล่อเทียนพรรษาทีจ่ ะทำ�ให้จติ ใจเรา 25/07/56 มีความนุม่ นวล อบอุน่ เหมือนกับได้รบั ประจุไฟพร้อมทีจ่ ะดำ�เนินงาน ศ.พญ.มาลัย มุตตารักษ์ มอบเงิ น ต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายต่อไป

ส ม ท บ ทุ น “ ป ร ะ ส ง ค์ - บุ ญ ส ม ชั ย มงคล” ในมู ล นิ ธิ โ รงพยาบาล สวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.วั ฒ นา นาวาเจริ ญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องรับรองสำ�นักงานคณบดีชั้น 8 อาคาร เรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

บริจาค 20,000 บาท สมทบทุน “กองทุน หมอเจ้าฟ้า” คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. รั บ มอบ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556 ณ ห้อง รับรองสำ�นักงานคณบดีชั้น 8 อาคาร เรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. คณะผู้จัดทำ�ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษา: คณบดีคณะแพทยศาสตร์ • ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์สายวิชาการและปฏิบัติงาน บรรณาธิการบริหาร: ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ บรรณาธิการ: รศ.ดร.นิมิตร มรกต กองบรรณาธิการ: รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิสัยทัศน์: ค​ ณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม่​

เป็น​สถาบันท​ างการ​แพทย์​ชั้นน​ ำ�​ระดับ​มาตรฐาน​สากล​

• ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ • รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตต์ • อ.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ • อ.นพ.สมศักดิ์ วงษ์ไวยเวช • ประธานองค์กรแพทย์ • หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พ​ ันธกิจ​: • หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม • เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ • หัวหน้างานบริหารทั่วไป • หัวหน้างานบริการการศึกษา • หัวหน้างานนโยบายและแผน • หัวหน้างานประกันคุณภาพ ​ผลิต​บัณฑิต​ที่​มี​คุณภาพ​​คุณธรรม ​เป็นส​ ากล​ การศึกษา • หัวหน้างานบริหารงานวิจยั • หัวหน้างานโภชนาการ • หัวหน้างานเลขานุการโรงพยาบาล สร้างสรรค์​งาน​วจิ ยั ​​เพือ่ ช​ น้ี ำ�​ดา้ น​สขุ ภาพ​ให้บ​ ริการ​ท่​ไี ด้ม​ าตรฐาน​​ • หัวหน้างานประกันสังคม ฝ่ายจัดการ: หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และคณะ ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/ติดตามอ่านได้ที่ www.med.cmu.ac.th/pr/news

ทำ�นุ​บำ�รุงศิลป​​วัฒนธรรม​และ​​สิ่ง​แวดล้อม


4

กรกฎาคม 2556

สาระจากการประชุม ทุรกันดาร ร้อยละ 4 และมาจาก ต่ อ การขอตำ � แหน่ ง ทางวิ ช าการ สาเหตุอื่นๆ ร้อยละ 13 • สาขาที่ ของอาจารย์ ห ลายท่ า น ดั ง นั้ น ต้องการเรียนต่อ 10 ลำ�ดับแรก มหาวิ ท ยาลั ย ควรกำ � หนดหลั ก ได้แก่ อายุรศาสตร์, กุมารเวช- เกณฑ์ และวิธกี ารพิจารณาแต่งตัง้ ศาสตร์, สูตศิ าสตร์ฯ, ศัลยศาสตร์, บุคคลให้ด�ำ รงตำ�แหน่งทางวิชาการ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน, จักษุวิทยา, ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ออร์โธปิดกิ ส์, เวชศาสตร์ครอบครัว, ผู้แทนมหาวิทยาลัยไปหารือร่วม ประเทศมี จำ � นวนแพทย์ ทั้ ง หมด วิสัญญีวิทยา และโสต ศอ นาสิก กับ สกอ. เพื่อพิจารณากำ�หนด 47,270 คน • ยังมีชวี ติ อยู่ จำ�นวน วิทยา ตามลำ�ดับ หลั ก เกณฑ์ ที่ เ หมาะสมสำ � หรั บ 45,542 คน • อยู่ ในกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยในกำ�กับ จำ�นวน 17,174 คน • อยูต่ า่ งจังหวัด การเดินทางไปเจรจา จำ�นวน 23,908 คน • ได้รับใบ ความร่วมมือทางวิชาการ การจัดทำ�คำ�รับรองผล อนุญาตฯ เมือ่ วันที่ 1 เมษายน 2556 กับมหาวิทยาลัยในประเทศ การปฏิบัติงานระหว่างคณะ จำ�นวน 2,124 คน • อยูต่ า่ งประเทศ ญี่ปุ่น กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำ�นวน 483 คน • ไม่ทราบที่อยู่ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร จำ�นวน 1,853 คน • ถูกเพิกถอน ได้เดินทางไปเจรจาความร่วมมือ มหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบการ ใบอนุ ญ าต จำ � นวน 19 คน ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยใน จัดทำ�คำ�รับรองผลการปฏิบัติงาน • เสียชีวิตแล้วจำ�นวน 1,709 คน ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 20- ระหว่ า งคณะกั บ มหาวิ ท ยาลั ย • ช่ ว งอายุ ข องแพทย์ เ ฉพาะที่ 27 เมษายน 2556 ได้แก่ Mie เชี ย งใหม่ • ในส่ ว นของคณะ ติดต่อได้ มีช่วงอายุ 20-30 ปี University, Kyoto University, แพทยศาสตร์ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง จำ�นวน 10,903 คน • ช่วงอายุ 21- Kyoto Institute of Technology, จะได้เจรจากับมหาวิทยาลัยเพื่อ 40 ปี จำ�นวน 13,106 คน • ช่วงอายุ Kanazawa University, Nippon หารือเรื่อง จำ�นวนตัวชี้วัดเพื่อการ 41-50 ปี จำ�นวน 7,874 คน • Medical School, Tokyo Institute จัดทำ�คำ�รับรองฯ ที่เหมาะสมกับ ช่วงอายุ 51-60 ปี จำ�นวน 5,666 คน of Technology และ Juntendo คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งจะได้นำ� • ช่วงอายุ 51-60 ปี จำ�นวน 5,666 University International Center ความคืบหน้ามาแจ้งต่อไป • ช่วงอายุ 61-70 ปี จำ�นวน 2,925 คน • อายุ 70 ปีขึ้นไป 2,557 คน แนวทางการกำ�หนด ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัย และไม่ทราบอายุ 175 คน หลักเกณฑ์การขอตำ�แหน่ง เชียงใหม่ ว่าด้วย

มีค่าธรรมเนียมจำ�นวน 200 บาท ไม่รวมค่าจัดส่งทางไปรษณีย์อีก การประชุม คณะกรรมการบริหาร 50 บาท โดยสามารถต่ออายุบัตร ประจำ�คณะแพทยศาสตร์ ทางไปรษณีย์ได้ บัตรมีอายุ 2 ปี ครัง้ ที่ 6/2556 ข้อมูลจำ�นวนแพทย์ 16 พฤษภาคม 2556 ณ วันที่ 18 เมษายน 2556 • ใน

รายงานการฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ อ.นพ.วรากร จริงจิตร ภาควิชา ออร์โทปิดิกส์ รายงานการเดินทาง ไปฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร Fellowship Program สาขาวิชา Adult reconstructive surgery of hip and knee ณ Case Western Reserve University ประเทศ สหรั ฐ อเมริ ก า ด้ ว ยทุ น ส่ ว นตั ว มีกำ�หนด 3 เดือน นับตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2555 - 31 ธ.ค. 2555 และ ดูงานสาขา Adult reconstructive surgery of hip and knee ณ Hospital For Special Surgery ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุน ส่วนตัว มีกำ�หนด 3 เดือนตั้งแต่ วันที่ 1 ม.ค. - 31 มี.ค. 2556 ได้รายงานตัวกลับเข้าปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์ เมื่อวันที่ ผลการสำ�รวจแพทย์ ใช้ทุนที่จบใหม่ 9 เม.ย. 2556 MD Card แพทยสภา

แพทยสภาเชิญชวนทำ�บัตร/ต่อ อายุบัตร MD Card เพื่อให้แพทย์

ใช้แสดงตนทัง้ ใน และต่างประเทศ ข้ อ มู ล ตรงกั บ บั ต รประจำ � ตั ว ประชาชน และ Passport ใช้ใน การติดต่อแพทยสภา ราชวิทยาลัย ใช้ สำ � หรั บ เก็ บ คะแนน CME สมัครเรียน สมัครสอบ การขอ อนุ ญ าตกั บ หน่ ว ยราชการอื่ น ที่เกี่ยวกับแพทย์ ใช้เป็นหลักฐาน ทางราชการได้ และสามารถใช้ ในการตรวจสอบแพทย์ ป ลอม ในอนาคต ในการจัดทำ� MD Card

วิชาการ ที่ ป ร ะ ชุ ม ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร มหาวิ ท ยาลั ย ได้ ห ารื อ เกี่ ย วกั บ แพทย์ใช้ทุนที่จบใหม่ 837 ราย การกำ�หนดเกณฑ์การมีส่วนร่วม จาก 2,124 ราย (ร้อยละ 96) • ในผลงานวิจัย ที่กำ�หนดให้ผู้ขอ

ค่าธรรมเนียมการศึกษาฯ ร่าง ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่ า ด้ ว ยค่ า ธรรมเนี ย มการศึ ก ษา นักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2556 มีการปรับขึ้นค่าธรรมเนียม จากปี ต้องการเรียนต่อแพทย์เฉพาะทาง จะต้ อ งมี ส่ ว นร่ ว มในผลงาน 2552 ดั ง นี้ • ค่ า บำ � รุ ง หอพั ก ร้อยละ 53 • ต้องการค่าตอบแทน วิ ช าการไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 50 นักศึกษาระบบหลักสูตรทวิภาค รวม 60,000-80,000 บาท/เดือน และต้ อ งเป็ น ผู้ ดำ � เนิ น การหลั ก ภาคการศึกษาปกติ 2,500 บาท ร้อยละ 61 • ไม่มีแผนลาออก ในเรื่ อ งนั้ น หรื อ ผู้ ข อต้ อ งเป็ น (จากเดิม 1,200 บาท) ภาคฤดูรอ้ น ระหว่างใช้ทนุ และหากจำ�เป็นต้อง ผู้ดำ�เนินการหลักในผลงานวิจัย 1,250 บาท (จากเดิม 600 บาท) ลาออก ร้อยละ 44 จะเรียนต่อ เรื่องนั้น และต้องมีผลงานวิจัย • ค่าบำ�รุงหอพักนักศึกษาระบบ ในประเทศ • สาเหตุของการลาออก อี ก ห ล า ย เ รื่ อ ง ที่ เ กี่ ย ว เ นื่ อ ง หลักสูตรตลอดปี ปีละ 6,250 บาท ของแพทย์ใช้ทุน ได้แก่ • ภาระ สอดคล้องกัน ซึ่งแสดงปริมาณ (จากเดิม 1,800 บาท) • ค่าประกัน งานหนัก ร้อยละ 27 • ไม่ได้เรียน ผลงานวิ จั ย รวมกั น แล้ ว เที ย บได้ ของเสียหาย สำ�หรับผู้ที่เข้าพัก ในสาขาที่ต้องการ ร้อยละ 22 • ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลงาน ในหอพัก 500 บาท (จากเดิ ม ความเสีย่ งคดีฟอ้ งร้องสูง ร้อยละ 13 วิจัยหนึ่งเรื่อง ฯลฯ ตามเอกสาร 100 บาท) • รายได้ตอบแทนน้อย ร้อยละ 10 แนบท้ายประกาศ ก.พ.อ. (ฉบับที่ • ใช้ทุนไกล ร้อยละ 8 • ที่ใช้ทุน 2) พ.ศ. 2550 นั้น ส่งผลกระทบ


5

สาระจากการประชุม chargeได้ โ ดยไม่ ต้ อ งรอรอบ โดยคัดเลือก นศพ. ปี 3, 4, 5 อีก 2 ผลงาน จะนำ�เสนอในการ สรุปการประชุม คณะกรรมการบริหารและ การพิ จ ารณาอย่ า งที่ ผ่ า นมา • และ 6 จำ�นวน 5 คน ทั้งนี้ ศ.ดร. ประชุ ม แพทยศาสตรศึ ก ษา จัดการวิจัย ครั้งที่ 2/2556 โครงการร่วมมือกับนักวิชาชีพไทย นพ.นิพนธ์ ฉัตรทิพากร, ผศ.ดร. แห่งชาติที่จังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฯ อนุมตั งิ บประมาณ ในสหรัฐและแคนาดา (ATPAC) อัญชลี พงศ์ชัยเดชา, และ อ.ดร. ชุตมิ า ศรีมะเริง ภาควิชาสรีรวิทยา แนวทางการรับนักศึกษา จำ�นวนเงิน 50 ล้านบาท ใช้ถึง จำ�นวน 1.5 ล้านบาท รั บ ผิ ด ชอบในการดู แ ลนั ก ศึ ก ษา ต่างชาติ เข้าศึกษาดูงาน เดือนกันยายน 2556 เพื่อผลักดัน ผลงานวิจัยไปตีพิมพ์ ในวารสาร การเขียนบทสรุปงานวิจัย ระหว่ า งการเดิ น ทางไปแข่ ง ขั น ในคณะฯ วิชาการนานาชาติเพิม่ มากขึน้ โดย ขออาจารย์ เ ขี ย นบทสรุ ป งาน รวมทั้งได้เตรียมตารางกิจกรรม คณะฯ ขอความร่ ว มมื อ จาก คาดว่าผลงานตีพมิ พ์ในฐานข้อมูล วิจัย แบบบทคัดย่อสั้นๆ ซึ่งงาน การเตรียมนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ภาควิชาในการเสนอการจัดอบรม ระดับสากล ได้แก่ Scopus/ISI บริ ห ารงานวิ จั ย ร่ ว มกั บ งาน 15 พ.ค. - 21 ส.ค. 2556 ระหว่าง วิชาการระยะสั้น (Short training courses) ซึ่งหน่วยวิเทศสัมพันธ์ เพิ่มขึ้น 482 เรื่อง (ถ้าไม่รวมผล ประชาสัมพันธ์จะทำ�การสัมภาษณ์ เวลา 13.00-15.00 น. จะรวบรวมข้อมูลเพื่อแจ้งให้ผู้ที่ งานตีพิมพ์จากกลุ่ม NRU จะมี และสรุปเป็นบทความไปเผยแพร่ ค่าเฉลี่ย 718 เรื่อง ต่อปี) จะส่งผล ทางหนังสือพิมพ์ ทั้งนี้ คณะมี การนำ�เสนอผลงานของ มีความประสงค์มาศึกษา ดูงาน ได้เลือกตามความต้องการ ให้ปี พ.ศ. 2556 มีผลงานในฐาน ค่ า ตอบแทนให้ อ าจารย์ ผู้ เ ขี ย น นักศึกษา ในการประชุม AMEE 2013 ข้อมูลระดับสากล 1,200 เรื่อง 10,000 บาท ผลงานเรื่อง The outstanding ค่าตอบแทนครูช่วยสอน โดยสนับสนุนด้านต่างๆ ดังนี้ • of community base learning และผู้ป่วยช่วยสอน สนับสนุนกลุม่ NRU 15.95 ล้านบาท การแข่งขันตอบปัญหา (CBL) of Chiang Mai Univer- ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร แต่คลัสเตอร์ศูนย์ความเป็นเลิศ SIMIC 2013 ทางวัสดุศาสตร์ ได้เพิ่มอีก 5.78 คณะฯ ได้ส่งนักศึกษาแพทย์ชั้นปี sity (CMU) ของนายวุฒพิ งศ์ ศิริ ประจำ � คณะฯ เห็ น ชอบการ ล้ า นบาท คาดว่ า จะทำ � ผลงาน ที่ 2 และปีที่ 3 จำ�นวน 4 คน วิทยากร นศพ. ปี 5 จะไปนำ�เสนอ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม การจ่ า ย รวมทัง้ หมด 101 เรือ่ ง • สนับสนุน เข้ า ร่ ว ม การแข่ ง ขั น ตอบปั ญ หา ในการประชุมวิชาการด้านแพทย เงิ น ค่ า ตอบแทนแก่ ค รู ช่ ว ยสอน ศูนย์ความเป็นเลิศ จำ�นวน 7 แห่ง Siriraj International Medical ศาสตรศึกษาแห่งยุโรป (Asso- และผู้ ป่ ว ยช่ ว ยสอนในส่ ว นงาน เป็นเงินจำ�นวน 6 ล้านบาท คาดว่า Microbiology and Immu- ciation for Medical Education วิ ช าการ สาขาวิ ท ยาศาสตร์ จะได้ ผ ลงานรวม 31 เรื่ อ ง • nology competition ระหว่าง in Europe: AMEE) ระหว่างวันที่ สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สนั บ สนุ น ค่ า ตอบแทนการพิ ม พ์ วันที่ 14-17 มีนาคม 2556 ณ 24-28 ส.ค. 2556 ณ กรุงปราก ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ผลงาน 740 เรื่อง เรื่องละ 12,000 คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล สาธารณรัฐเช็ก ส่วนผลงาน นศพ. บาท หากคณะมี ก ารจ่ า ยเงิ น มี ผู้ เ ข้ า ร่ ว มการแข่ ง ขั น จาก 15 สนั บ สนุ น อยู่ แ ล้ ว ให้ ไ ปใช้ เ งิ น ประเทศ มีทั้งหมด 30 ทีมๆ ละ ของมหาวิทยาลัยแทน เป็นเงิน 4 คน ในรอบแรกนักศึกษาจาก รวมจำ�นวน 8.88 ล้านบาท • ทุน เชียงใหม่ 3 คนสามารถผ่านเกณฑ์ co–sharing ระหว่างมหาวิทยาลัย ได้รับ Silver-Class Certificate เชียงใหม่กับคณะ จำ�นวน 6.46 ทัง้ นี้ ในปีตอ่ ไปคณะฯ จะได้เตรียม ล้านบาท • คลินกิ การเขียนผลงาน ความพร้อมให้แก่นักศึกษาแพทย์ วิ จั ย จากภาษาไทยเป็ น ภาษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันต่อไป อังกฤษ จำ�นวน 200 เรื่อง เรื่องละ 10,000 บาท รวมเป็นเงินจำ�นวน การแข่งขัน 11th 2 ล้ า นบาท ดั ง นั้ น อาจารย์ ที่ Inter-Medical School ต้องการแปลผลงาน ขอให้ส่งมา Physiology Quiz 2013 ให้ ง านบริ ห ารงานวิ จั ย เพื่ อ ส่ ง University of Malaya ประเทศ ให้ ม หาวิ ท ยาลั ย แปลให้ • ค่ า มาเลเซี ย จะได้ จั ด การแข่ ง ขั น page charge จำ�นวน 114 เรื่อง 11 th Inter-Medical School เรื่ อ งละไม่ เ กิ น 30,000 บาท Physiology Quiz 2013 ระหว่าง ขอเชิญติดตามข้อมูลข่าวสาร รวมเป็นเงินจำ�นวน 3.42 ล้านบาท วั น ที่ 28-29 สิ ง หาคม 2556 เมือ่ ส่งเรียบร้อยแล้ว และครบตาม คณะฯ จะส่ ง นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ที่ www.med.cmu.ac.th/pr/2012 หลักเกณฑ์สามารถรับค่า page เข้าร่วมการแข่งขันเป็นครั้งแรก และ www.facebook.com/prmedcmu


6

กรกฎาคม 2556

สวนดอกของเรา

ระบบลงทะเบียนผูป้ ว่ ย ล่วงหน้าผ่านเครือข่าย อินเตอร์เน็ตโรงพยาบาล “ขอโทษค่ะ ตอนนี้ห้องตรวจ เต็มแล้วค่ะ กรุณามาตรวจเวลา 16.00 น. หรื อ กลั บ มาตรวจใหม่ ใ นวั น พรุ่ ง นี้ ยื่นเอกสารเวลา 7.00 น.โดยไม่ต้อง หยิ บ บั ต รคิ ว ” คิ ด ว่ า หลายท่ า นคง เคยประสบเหตุการณ์นี้เวลามาติดต่อ ตรวจที่ศูนย์คัดกรองในระยะ 2-3 ปีนี้

ติดต่อศูนย์คัดกรอง ท่านสามารถไป ติดต่อหน้าห้องตรวจได้เลย เมื่อไปถึง ห้ อ งตรวจ ขอความกรุ ณ าแจ้ ง กั บ พยาบาลหน้ า ห้ อ งตรวจว่ า ท่ า นได้ ทำ�การลงทะเบียนออนไลน์มาแล้ว ขั้นตอนการลงทะเบียน

การตรวจสอบจากศู น ย์ คั ด กรอง ไม่เปิด ทางศูนย์คัดกรองจะเลือกวัน เรี ย บร้ อ ยแล้ ว สำ � หรั บ ผู้ ป่ ว ยใหม่ ที่ใกล้เคียงให้ ทั้งนี้ท่านสามารถเช็ค ขอความกรุณากรองข้อมูลให้ครบถ้วน ตารางการให้บริการของห้องตรวจว่า หลังจากนัน้ ให้ทา่ นตัง้ พาสเวิรด์ ท่านจะ คลินิกไหนเปิดให้บริการในวันไหนบ้าง ต้องจำ�พาสเวิร์ดไว้ เพราะในการจอง โดยทางเราได้ทำ�ลิงค์ไว้ให้ท่านที่มุม ลงทะเบี ย นครั้ ง ต่ อ ไประบบจะถาม ขวาบนของหน้าจอ หลังจากนั้นคลิก หมายเลข ID 13 หลักและพาสเวิร์ด บันทึกแล้วรอ SMS ตอบกลับ ที่ท่านตั้งไว้ ขัน้ ตอนหลังจากนี้ ข้อมูลของท่าน 3) จองลงทะเบียน เมื่อท่านตั้ง จะถู ก ส่ งมาให้ เจ้ า หน้าที่เวชระเบียน พาสเวิ ร์ ด เรี ย บร้ อ ยลำ � ดั บ ต่ อ ไปท่ า น เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของฐาน สามารถจองทะเบียนตรวจได้เลยโดย ข้อมูล เมื่อเจ้าหน้าที่เวชระเบียนตรวจ ระบุอาการเจ็บป่วยของท่านขอความ สอบแล้วข้อมูลจะส่งมาที่ศูนย์คัดกรอง กรุณาแจ้งให้ชัดเจน เช่น “เป็นไข้มา ผ่านระบบออนไลน์โดยแต่ละขั้นตอน 3 วัน หลังไข้ลดมีผื่นขึ้น” “เป็นหวัด ของการส่งต่อจะมี SMS แจ้งเตือน เรื้อรังจมูกไม่ได้กลิ่น” “ปวดหลังร้าว เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เมื่อเจ้าหน้าที่ ลงขามา 3 เดือน” สำ�หรับท่านที่ผิดนัด ที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ รั บ SMS จะเข้ า มา ต้องการเลื่อนนัดขอความกรุณาแจ้ง ตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ของท่านแล้ว ห้องตรวจให้ทราบด้วย เช่น “ผิดนัด ระบุห้องตรวจและวันที่ที่จะให้มาตรวจ

เนือ่ งจากสถิตผิ ปู้ ว่ ยนอกทีม่ ารับบริการ ผู้ป่วยออนไลน์ มีดังต่อไปนี้ ตอนนี้ตํ่าสุดอยู่ที่ สี่พันกว่าและสูงสุด 1) เข้าเวปไซต์คณะแพทยศาสตร์ อยูท่ หี่ กพันกว่ารายต่อวัน เมือ่ เรามาถึง www.med.cmu.ac.th หน้าเวปเพจ ห้องตรวจเบาหวานเบอร์ 21 ขอนัด โรงพยาบาลสายจะทำ � ให้ จำ � นวน ด้ า นซ้ า ยมื อ จะมี ตั ว หนั ง สื อ สี แ ดง ตรวจใหม่” “ผิดนัดห้องตรวจโรคข้อ ผู้ป่วยที่มายื่นบัตรตั้งแต่เช้าเต็มแล้ว ให้ ท่ า นคลิ ก ที่ “ ลงทะเบี ย นผู้ ป่ ว ย และรูมาตอยเบอร์ 22 ขอนัดตรวจใหม่” เพราะมีหลายท่านแจ้งมาแค่ “ผิดนัด โรงพยาบาลมหาราชได้มองเห็นปัญหา ออนไลน์” นี้จึงได้พยายามหาช่องทางช่วยเหลือ 2) เมื่อคลิกเข้าสู่ระบบให้เลือก ขอคิวใหม่” พอพยาบาลศูนย์คัดกรอง ในกรณี ผู้ ป่ ว ยมาลงทะเบี ย นตรวจ “ผู้ป่วยทั่วไป” ใช้หมายเลข ID 13 หลัก ตรวจสอบแล้ ว พบว่ า เคยมาตรวจ ตอนเช้ า ไม่ ทั น โดยการเปิ ด บริ ก าร ในบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ป่วย หลายห้อง ทั้งห้องตรวจกระดูก, หัวใจ, คลินกิ นอกเวลา ในเวลา 16.00-24.00 น. ในการจองลงทะเบียน ระบบนี้จะเอื้อ โรคระบบทางเดินปัสสาวะ เป็นต้น

และคลินกิ เฉพาะทางนอกเวลา ในเวลา 16.30-20.30 น. และอีกช่องทางสำ�หรับ ท่านที่ต้องการตรวจในเวลาราชการ แต่ไม่สามารถมาลงทะเบียนในตอนเช้า ไม่ทนั โดยการจองลงทะเบียนล่วงหน้า ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ระบบลงทะเบียนผู้ป่วยล่วงหน้า ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โรงพยาบาล มหาราชนครเชี ย งใหม่ จะอำ � นวย ความสะดวกเพื่ อ ลดขั้ นตอนให้ท่าน ไม่ ต้ อ งไปติ ด ต่ อ ลงทะเบี ย นและ เข้าเวปไซต์ คณะแพทยศาสตร์ www.med.cmu.ac.th

1

หน้าเวปเพจด้านซ้ายมือ จะมีตัวหนังสือสีแดง ให้ท่านคลิกที่ ลงทะเบียนผู้ป่วยออนไลน์

2

ให้ท่านทั้งผู้ป่วยเก่าที่เคยมีหมายเลข โรงพยาบาลอยูแ่ ล้ว และผูป้ ว่ ยใหม่ทยี่ งั ไม่เคยมีหมายเลขโรงพยาบาล สำ�หรับ ผู้ ป่ ว ยเก่ า ที่ เ คยมี ฐ านข้ อ มู ล อยู่ แ ล้ ว ขอความกรุณาตรวจสอบข้อมูลของ ท่านว่าถูกต้องหรือไม่ ท่านสามารถ แก้ไขข้อมูลของท่าน ถ้าพบว่าไม่ถกู ต้อง โดยเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ของท่าน ขอความกรุณาตรวจสอบให้ ถูกต้อง เพราะระบบจะส่ง SMS ไปที่ โทรศั พ ท์ มื อ ของท่ า นหลั ง จากได้ รั บ

เลยไม่ทราบว่าจะมาตรวจห้องตรวจไหน เรื่องนี้สำ�คัญมากเพราะท่านไม่ได้มา แจ้งอาการโดยตรงกับพยาบาล ถ้าท่าน ให้ประวัติไม่ละเอียดพยาบาลส่งตรวจ ผิดห้องท่านก็จะไปตรวจผิดห้องทำ�ให้ เสียเวลา 4) ระบุวันตรวจ ท่านคลิกที่ช่อง วันที่ จะมีปฏิทินขึ้นมาให้ท่านเลือกวัน ท่ า นสามารถเลื อ กวั น ที่ ท่ า นสะดวก ถ้าตรงกับคลินิกออกตรวจท่านจะได้ รับการนัดในวันนั้นเลย ถ้าหากคลินิก

หลังจากนัน้ ระบบจะส่ง SMS แจ้งเตือน ไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ท่านแจ้งไว้ ตั้งแต่ต้น

เมื่อท่านได้รับ SMS ตอบกลับ ท่านสามารถนำ� SMS มาติดต่อกับ เจ้าหน้าทีพ่ ยาบาลหน้าห้องตรวจได้เลย หรือท่านสามารถเข้ามาปริน ท์ ใบนัด

แล้วนำ�ใบนัดไปเสียบที่หน้าห้องตรวจ ก็ได้ โดยท่านเข้ามาทีร่ ะบบลงทะเบียน ผูป้ ว่ ยออนไลน์ ไปทีร่ ายการนัด จะเห็น รายชื่ อ ของท่ า นอยู่ ใ นรายการนั ด เรียบร้อย หากท่านต้องการให้ระบบ

แจ้งเตือนท่านให้ท่านเช็คที่ต้องการให้ แจ้งเตือนทาง SMS ระบบจะแจ้งเตือน ท่าน 1 วันก่อนตรวจ ระบบนี้จะอำ�นวย ความสะดวกเฉพาะการลงทะเบี ย น ตรวจเท่ า นั้ น ท่ า นจะต้ อ งไปรั บ คิ ว ตรวจที่หน้าห้องตรวจเองเหมือนผู้ป่วย ที่มาตรงนัดทั่วไป และขอความกรุณา ท่านจองลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วันทำ�การ เพราะมีหลายท่านที่จอง ลงทะเบี ย นวั น นี้ แ ล้ ว จะมาตรวจใน วันรุ่งขึ้นหรือจองในวันเสาร์ อาทิตย์ แล้วจะมาตรวจวันจันทร์ ทำ�ให้จอง ไม่ทันเนื่องจากคลินิกบางคลินิกไม่ได้ เปิดตรวจทุกวัน หรือคิวจองออนไลน์ ล่วงหน้าเต็มทำ�ให้พลาดโอกาสในการ จองลงทะเบียน โรงพยาบาลมหาราชนคร เชี ย งใหม่ มี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะพั ฒ นา ระบบการให้บริการอยู่เสมอ หากท่าน มี ข้ อ เสนอแนะสามารถแจ้ ง มาได้ ที่ หมายเลขโทรศั พ ท์ 053-946539 ในเวลา 13.00-15.00 น. นะครับ


7

ศูนย์ศรีพัฒน์ 6. ภาวะทุพโภชนาการ หรือโรคภายใน ร่างกายอาจมีส่วนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากผื่น แบบฝ้าในผู้ป่วยที่มีการทำ�งานของตับผิดปกติ ผู้ป่วยที่ขาดวิตามินบี 12

มารู้จัก “ฝ้า” ก่อนที่จะเป็น นพ.พีรพงษ์ สุดสงวน

วิธีการรักษา 1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสแดดโดยตรง 2. การรักษาโดยใช้ยาทาทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ร่วมกับการกินวิตามินกลุ่ม Antioxidant และ ยาลดการสร้าง Melanin 3. การรั ก ษาวิ ธี อื่ น เพิ่ ม เติ ม เพื่ อ เพิ่ ม ประสิทธิภาพในการรักษา เช่น การทำ�การรักษา ด้วยไกลคอลิคบริสุทธิ์ การรักษาโดยการใช้ เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นตัวนำ�พาวิตามิน เข้ ม ข้ น เข้ า สู่ ใ ต้ ผิ ว หนั ง และการรั ก ษาโดย การใช้เทคโนโลยีในการบำ�รุงผิวพรรณ ทั้งนี้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนัง เพื่อการรักษาที่ถูกวิธี ฝ้าที่เกิดใหม่มัก

เป็นชนิดตื้น เกิดจาก การที่ผิวหนังชั้นหนัง กำ � พร้ า มี จำ� นวนเม็ ด สีเพิ่มขึ้น แต่เมื่อเป็น ไปนานๆ ก็มีโอกาสกลายเป็นฝ้าลึก ซึง่ เกิดจาก การเพิ่มของเม็ดสี ในชั้นหนังแท้ สีฝ้าจะคลํ้า เข้ ม มากขึ้ น และรั ก ษาให้ ห ายยาก ดั ง นั้ น วงนี้ถือว่าเป็น เวลานาน เซลล์เม็ดสีที่ผิวหนัง (Melanocyte) ควรรีบรักษาก่อนที่ “ฝ้า” จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ ช่วงของฤดูฝน บางกลุ่มจะสร้างเม็ดสีออกมามากกว่าปกติ สำ�หรับคุณ

ฝนตกไม่ เ ลื อ กเวลา ทั้งเช้า สาย บ่าย เย็น แต่ถ้าลองสังเกตกัน จ ะเ ห็ น ว่ า เ มื่ อ ฝ น หยุ ด ตก แสงแดดก็ ไม่เคยรีรอที่จะโผล่มาทันที และเป็นแสงแดด หน้าฝนที่ร้อนมากๆ รวมถึงก่อให้เกิดปัญหา แก่ผิวหน้า ซึ่งก็คือ “ฝ้า” นั่นเอง ฝ้ า คื อโรคผิ ว หนั ง ชนิ ด หนึ่ ง ที่ เ กิ ด จาก

ความผิ ด ปกติ ใ นการสร้ า งเม็ ด สี ข องเซลล์ สร้างเม็ดสีทผี่ วิ หนัง ทำ�ให้เกิดเป็นรอยสีนาํ้ ตาล บนผิวหน้า ปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดฝ้าคือ รังสี

อัลตราไวโอเลต (UV) ซึง่ อยูใ่ นแสงแดด ทุกครัง้ ที่ผิวหนังได้รับพิษจากแสงแดด จะสร้างเม็ด สี ดำ � (Melanin) เพื่ อ ป้ อ งกั น ผิ ว หนั ง ตาม ธรรมชาติ แต่ เ มื่ อ ได้ รั บ พิ ษ สะสมมาเป็ น

ทำ � ให้ เ ห็ น เป็ น แผ่ น หรื อ เป็ น วงสี นํ้ า ตาล มีขอบเขตชัดเจน โอกาสในการเป็นฝ้าจะพบ ในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย สาเหตุของการเกิดฝ้า 1. แสงแดด เป็นสาเหตุที่สำ�คัญที่ทำ�ให้ เกิดฝ้า 2. ฮอร์โมน ทีเ่ พิม่ มากขึน้ ในขณะตัง้ ครรภ์ การรับประทานยาคุมกำ�เนิดหรือการใช้ฮอร์โมน ทดแทนในผู้สูงอายุ 3. ยารับประทานบางชนิด อาจทำ�ให้ผิว ดำ�คลํ้าหรือมีความไวต่อแสงมากขึ้น 4. เครื่องสำ�อาง อาจทำ�ให้เกิดการแพ้ เกิ ด รอยดำ � คลํ้า ขึ้ น เช่ น สี สั ง เคราะห์ ห รื อ กลิ่นหอมที่ใช้ในเครื่องสำ�อาง 5. พันธุกรรม


8

กรกฎาคม 2556

ฝึกอบรมต่างประเทศ

Pain Management Centre, Singapore อาจารย์ภาสกร สวัสดิรักษ์ / ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ารฝึ ก อบรมในครั้ ง นี้ เกิ ด ขึ้ น แบบกะทั น หั น เมื่ อ ผมได้ รั บ อี เ มล์ แ จ้ ง จากทางประเทศสิงคโปร์ ให้ไป รายงานตัวในอีก 10 วันข้างหน้า แต่ ด้ ว ยความเมตตาจากท่ า น คณบดี หัวหน้าภาควิชาฯ หน่วย ส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการและ การศึกษาหลังปริญญา งานการ เจ้ า หน้ า ที่ และผู้ เ กี่ ย วข้ อ งอี ก มากมาย ทำ�ให้อีก 10 วันถัดไป ผมก็ ไ ด้ ไ ปยื น อยู่ ใ นประเทศ สิงคโปร์ ด้ ว ยความที่ ม าแบบไม่ ทั น ตั้งตัว หลายๆ อย่างจะขลุกขลัก อยู่บ้างในช่วงแรก โชคดีที่ได้เจอ รุ่นพี่ที่เป็นหมอจากประเทศไทย แต่ ไ ปทำ � งานที่ Singapore General Hospital พอดี ทำ�ให้ ในช่วงแรกๆ ผ่านไปได้ด้วยดี ในการฝึกอบรมครัง้ นี้ ผมได้ รับโอกาสให้ศึกษาทางด้านการ ระงับปวด ที่ Pain Management Centre, Singapore General Hospital ซึ่งโรงพยาบาลแห่งนี้

ถื อ เป็ น โรงพยาบาลรั ฐ แห่ ง แรก ของประเทศ มีขนาดใหญ่ที่สุด ของประเทศสิงคโปร์ มีจำ�นวน เตียง 1,500 เตียง ผ่านการรับรอง มาตรฐาน JCI ซึ่งเป็นโรงพยาบาล แห่ ง แรกของประเทศสิ ง คโปร์

ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานนี้ ส่งเสริมให้บุคลากรเกิดความรัก ที่ Singapore General องค์กร Hospital นี้ แม้จะเป็นโรงพยาบาล ระบบการรักษาในประเทศ ของรัฐบาล แต่สงิ่ ก่อสร้างสวยงาม สิงคโปร์ แตกต่างจากระบบใน มี ก าร Renovate เป็ น ระยะๆ ประเทศไทยพอสมควร ในแต่ละ ทำ�ให้ภาพพจน์ของโรงพยาบาลดูดี ช่วงอายุ รัฐบาลจะลดค่ารักษา ไม่เป็นที่หวาดกลัวของประชาชน พยาบาลให้ ต ามสั ด ส่ ว น เช่ น แม้จะเปิดดำ�เนินการมานานแล้ว 0-80% ขึ้นอยู่กับอายุของผู้ป่วย ในส่วนการบริหารจัดการองค์กร และรายรั บ รวมของครอบครั ว ทางโรงพยาบาลมีการจัดกิจกรรม สำ � หรั บ ชาวต่ า งชาติ ห รื อ แพทย์ ให้กับบุคลากรทุกสัปดาห์ เพื่อ ที่ ไ ปศึ ก ษาต่ อ จะคิ ด ค่ า รั ก ษา

แพงเป็นพิเศษ เพราะเขาถือว่า โรงพยาบาลแห่ ง นี้ ส ร้ า งขึ้ น มา เพื่อรักษาคนในประเทศ ดังนั้น

ชาวต่างชาติจะต้องเสียค่าใช้จ่าย มากกว่าปกติ ประมาณ 2 เท่า ด้วยความที่ประชาชนร่วมจ่ายค่า รักษาพยาบาล (Co-payment) ทำ � ให้ ป ระชาชนทุ ก คนรั ก ษา สุ ข ภาพ เห็ น คุ ณ ค่ า ของการมี สุ ข ภาพดี เพื่ อ ที่ จ ะประหยั ด รายจ่ า ยของครอบครั ว แต่ ใ น ขณะเดี ย วกั น ชาวสิ ง คโปร์ เ อง ก็ รู้ สึ ก อิ จ ฉาคนไทย ที่ มี ร ะบบ บัตรทอง ทำ�ให้ไม่ต้องจ่ายเงินใน การรักษาพยาบาล สำ�หรับ Pain Management Centre ที่ Singapore General Hospital นั้น เป็น Multidisciplinary one-stop clinic ในทุกๆ วัน จะมีแพทย์หลายๆ สาขามาร่วม ตรวจผู้ป่วย เช่น วิสัญญีแพทย์ แพทย์ ศั ล ยกรรมออร์ โ ธปิ ดิ ก ส์ ประสาทศั ล ยแพทย์ จิ ต แพทย์ แพทย์แผนจีน เป็นต้น ภายในคลินิกจะให้บริการ แบบ one stop service เริ่มตั้งแต่ การลงทะเบียนผู้ป่วย ให้บริการ ตรวจรักษา ทำ�หัตถการ ซึง่ ภายใน คลินิกจะมีห้องทำ�หัตถการแบบ Sterile และมีบริเวณพักฟื้นหลัง ทำ�หัตถการ มีเคาน์เตอร์สำ�หรับ


9

ฝึกอบรมต่างประเทศ ด้วยความทีป่ ระเทศสิงคโปร์ เป็ น ประเทศที่ มี ห ลายเชื้ อ ชาติ หลักๆ จะเป็นคนจีน คนมาเล และคนอินเดีย ทำ�ให้วัฒนธรรม การดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ย ค่ อ นข้ า งที่ จ ะแตกต่ า งกั น มาก เนื่ อ งจากความเชื่ อ เรื่ อ งหลั ง ความตายแตกต่ า งกั น นั บ ถื อ ศาสนาคนละอย่ า งกั น และมี พิ ธี ก รรมที่ แ ตกต่ า งกั น แต่ ที่ Hospice ก็สามารถให้การบริการ ได้เป็นอย่างดี ทำ�ให้ลดช่องว่าง ระหว่างชนชั้นและเชื้อชาติได้ นอกจากนั้ น ยั ง มี ร ะบบ

ชำ�ระเงิน และออกใบนัดให้กับ ผู้ ป่ ว ย ทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยเกิ ด ความ สะดวกสบายในการมารั ก ษา ที่โรงพยาบาล คนไข้ที่นัดไว้จะ

นัดเป็นระบบ Slot ห่างกันคนละ 15-40 นาที ขึ้นกับระยะเวลาที่ แพทย์ ใ ช้ ต รวจผู้ ป่ ว ย ทำ �ให้ ล ด ความแออั ด ของผู้ ป่ ว ยรอตรวจ ลดข้ อ ร้ อ งเรี ย น และลดความ ตึ ง เครี ย ดของเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ เ ป็ น อย่างดี

สำ�หรับ Pain Management Centre แห่งนี้ เป็นสถาบัน ฝึกอบรมที่มีชื่อเสียง มีแพทย์จาก หลายๆ ประเทศเข้าฝึกอบรม เช่น ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย และจีน เป็นต้น ในแต่ละปีจะมี การรับแพทย์ศึกษาในช่วงเวลาที่ เหลื่อมกัน เพื่อลดข้อผิดพลาด ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในการดู แ ลรั ก ษา และเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องของ การรักษา นอกจากนั้น ยังได้ไปศึกษา ดูงานที่ Department of Palliative Care Medicine, National Cancer Centre of Singapore ซึ่งได้แบ่งการฝึกอบรมออกเป็น 3 สถานที่ ได้แก่ Department

การนำ�อาสาสมัครเข้ามาร่วมดูแล ผูป้ ว่ ยเพือ่ ลดปัญหาการขาดแคลน บุ ค ลากร มี ก ารนำ � เอาวิ ธี ก าร

of Palliative Care Medicine, National Cancer Centre เป็นเวลา 1 เดือน, HCA Hospice Care 1 เดือน และ Assisi Hospice อีก 1 เดือน ระบบบริ ห ารจั ด การดู แ ล ผู้ป่วยระยะสุด ท้ายของสิงคโปร์ จะเริ่มที่ Department of Palliative Care Medicine โดยแพทย์ อาจจะตรวจผู้ ป่ ว ยที่ ห้ อ งตรวจ หรือหอผู้ป่วย จากนั้นมีระบบการ

ส่งต่อไปยัง HCA Hospice care หากต้องการให้แพทย์ไปดูอาการ ผู้ป่วยต่อที่บ้าน หรือไปยัง Assisi Hospice หากต้องการให้ผู้ป่วย นอนที่ Hospice ซึง่ ระบบการส่งต่อ ที่ใช้ จะผ่านทางระบบออนไลน์ ทำ�ให้แพทย์สามารถเห็นข้อมูลที่ เป็นปัจจุบัน และสามารถตรวจ เช็คประวัตกิ ารใช้ยาทีต่ อ้ งเฝ้าระวัง ต่างๆ เช่น กลุม่ สารเสพติด ได้เป็น อย่างดี

รักษาต่างๆ เช่น การรักษาโดยใช้ ศิลปะ การรักษาโดยใช้เสียงเพลง เข้ามาประกอบกับการรักษาหลัก ทำ � ให้ ผู้ ป่ ว ยลดความวิ ต กกั ง วล คลายเครี ย ด และในบางครั้ ง ยังพบปัญหาที่ซ่อนเร้น อยู่ใ นตั ว ผู้ป่วยได้ ตลอดระยะเวลา 1 ปี ที่ได้ เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมที่ ป ระเทศ สิงคโปร์ นับเป็นประสบการณ์ที่ ดีเยี่ยม ในการศึกษาทั้งทางด้าน การระงับความเจ็บปวด และการ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยระยะสุ ด ท้ า ย ทำ � ให้ สามารถนำ�มาปรับใช้เพื่อให้เกิด การพัฒนาในองค์กร เพื่อให้เกิด ผลดี กั บ องค์ ก ร และตั ว ผู้ ป่ ว ย ได้เป็นอย่างดี

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

เพือ่ จัดซือ้ ครุภณ ั ฑ์ทางการแพทย์ อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผสู้ งู อายุ ติดต่อบริจาคได้ท:ี่ โทร. 053-945672, 053-946150 email: sdhf@med.cmu.ac.th


10

กรกฎาคม 2556

สโมสรนักศึกษา

ประเพณี รับน้องขึ้นดอย วเข้ า สู่ เ ดื อ นกรกฎาคม มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ มีกจิ กรรมทีเ่ ป็นตำ�นานอันเลือ่ งลือ ในทุกๆ ปี นั่นก็คือ ประเพณี

รับน้องขึ้นดอย เป็นพระเพณีนำ� นั ก ศึ ก ษาใหม่ ห รื อ ที่ เ รี ย กกั น ว่ า เฟรชชี่ (Freshy) เดินขึ้นไปยังวัด พระธาตุดอยสุเทพเพือ่ ไปนมัสการ พระบรมสารีริกธาตุ แต่กว่าจะ

ออกมาเป็ น ประเพณี ที่ แ ลดู มี มนต์ขลังเช่นทุกวันนี้ นักศึกษา ในแต่ ล ะคณะต่ า งก็ ต้ อ งมา ร่วมมือกัน เพื่อจัดแนวทางในการ เดิ น ขึ้ น ดอยในปี นี้ จ ะออกมาใน รูปแบบไหน เพือ่ ความเป็นระเบียบ และง่ า ยต่ อ การจั ด การคนทั้ ง มหาวิทยาลัยในคราวเดียว ถึงแม้ จะยากลำ�บากเพียงใดแต่ทุกคน ทุ ก คณะต่ า งก็ ร่ ว มมื อ ร่ ว มใจกั น

เพื่อให้ลูกช้างเชือกใหม่ได้มีความ ทรงจำ�ที่ดีๆ กลับมากันทุกคน สภาพอุณหภูมิที่เย็นเฉียบ ของห้ อ งประชุ ม ยั ง ไม่ ส ามารถ จะดับความร้อนระอุของตัวแทน แต่ ล ะคณะได้ วั น นั้ น เป็ น วั น ที่ ตั ว แทนนายกสโมสรนั ก ศึ ก ษา ของแต่ ล ะคณะได้ เ ดิ น ทางเข้ า ร่ว มประชุ ม เรื่อ งรับน้อ งขึ้ นดอย กับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ หรือที่เราเรียกกันย่อๆ ว่า สมช. รายละเอียดการประชุม ดำ � เนิ น ไปเรื่ อ ยๆ จนกระทั่ ง ถึ ง หัวข้อลำ�ดับการเดินขึน้ หลายคณะ ต้องการปรับลำ�ดับที่ของตนเอง เพื่อที่จะได้ทำ�กิจกรรมได้มากขึ้น หากแต่เจ้าของลำ�ดับที่เดิมก็ยาก ที่จะยอมเปลี่ยน ในที่สุด สมช. จึงไกล่เกลี่ยได้สำ�เร็จว่าขอให้เป็น

ไปตามลำ � ดั บ เดิ ม และจะมี ก าร บันทึกเวลาในแต่ละจุดของคณะ ต่างๆ อย่างชัดเจน เพื่อใช้เป็น หลักฐานอ้างอิงในปีต่อๆ ไป เมื่ อ เข็ ม นาฬิ ก าหมุ น ไป บรรจบกั น ที่ เ ลขสิ บ สองอี ก ครั้ ง ในเวลากลางคืน ตัวเลขวันทีก่ ห็ มุน

ขึ้นเป็นเลขหก รุ่นพี่บางคนก็ยังไม่ ได้นอน จัดเตรียมอาหารเครือ่ งดืม่ ไว้สำ�หรับเช้ามืดของวันนี้ บางคน ก็ กำ � ลั ง จะลุ ก จากที่ น อนเพื่ อ ไป แต่งหน้าให้น้องๆ ที่ต้องแต่งตัว สวยงามเดินขบวน เข็มสั้นค่อยๆ หมุนไปเรือ่ ยๆ พร้อมๆ กับหยาดฝน ที่ ต กโปรยปรายและเริ่ ม โหม กระหนํ่ารุนแรงจนเวลาล่วงเลยไป สองชั่วโมงฝนถึงหยุดตก ก็เป็น เวลาใกล้ตี 5 พอดี เป็นเวลาที่ ได้นัดหมายกับน้องว่าพี่จะไปรับ ทีใ่ ต้หอพัก แต่เชือ่ ได้วา่ หลายๆ คน คงต้องตืน่ ก่อนตี 5 แน่ เพราะแต่ละ คณะก็นัดเวลาไม่เท่ากัน ถ้าคณะ ที่นัดเช้า ก็อาจจะไปช่วยกันปลุก เพื่ อ นๆ ตามหอ เสี ย งตะโกน เรียกเพื่อนร่วมรุ่น ดังสะท้อนไป ทั่วหอ ถึงแม้จะน่ารำ�คาญจนต้อง


11

สโมสรนักศึกษา หยิบหมอนมาอุดหู แต่นั่นเองก็ เป็นเสน่ห์ของการนอนในหอพัก ในมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง เป็ น ปี แ รก และอาจจะเป็นปีสุดท้ายสำ�หรับ นักศึกษาแพทย์อย่างเราๆ ที่ต้อง ย้ายหอพักมาอยู่ฝั่งสวนดอก 05.15 น. เราย้ า ยมาอยู่ บริเ วณหน้ า ศาลาธรรมเพื่อ เติม พลังด้วยอาหารเช้ารสเลิศ อากาศ

ที่ชุ่มชํ่าไปด้วยไอของหยดนํ้าฝน ทำ � ให้ รู้ สึ ก เย็ น สบายแต่ ก็ ทำ � ให้ กางเกงชืน้ ได้เหมือนกัน เพราะต้อง ลงไปนั่งกับพื้นรอเวลาฤกษ์งาม ยามดี 06.09 น. ระหว่างที่รอก็มี รุ่นพี่เ ดินแจกแถบผ้ า สี เขี ย วเข้ม สกรี น คำ � ว่ า “Medicine 56”

เป็นสัญลักษณ์ส�ำ หรับคณะเราเพือ่ เป็นกุศโลบายในการเพิ่มกำ�ลังใจ ความฮึกเหิมของ นศพ. ลูกช้าง เชือกใหม่ บางคนก็เอาไปทำ�เป็น ผ้ า คาดหั ว บ้ า ง แถบแขนบ้ า ง แต่บางคนก็เอาไปแกล้งปิดตาเพือ่ น หรื อ ปิ ด ตาตั ว เองเพื่ อ นอนหลั บ ไปพลางๆ หลั ง สวดมนต์ เ สร็ จ ฝ่ายพยาบาลของคณะก็ให้น้องๆ อบอุ่นร่างกายเตรียมความพร้อม ในการเดินและวิง่ ขึน้ ดอย เป็นเวลา เดียวกับคณะก่อนหน้าเรากำ�ลัง แสดงสปิ ริ ต และขบวนสวยงาม เมื่ อ ได้ รั บ สั ญ ญาณจาก สมช. ให้ ค ณะถั ด ๆ ไปเตรี ย มพร้ อ ม ขบวนข้างหน้าก็ขยับฝีกา้ วไปอย่าง เชื่ อ งช้ า แต่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยท่ ว งท่ า ที่ ส วยงามเรี ย กความประทั บ ใจ จากช่ า งภาพและผู้ ช มที่ ร อคอย งานนี้จากทุกสารทิศทั่วประเทศ ให้รู้สึกว่าไม่เสียดายที่สละเวลา มาชมงานนี้ เมื่ อ เราเริ่ ม เดิ น จากหน้ า มหาวิทยาลัยไปได้สักระยะหนึ่ง จะมีธรรมเนียมของคณะแพทย์ฯ ที่จะมี นศพ. ชั้นปีที่ 2 มายืนรอที่ บริเวณโค้งหน้าสวนสัตว์เชียงใหม่ แต่เช้าเพื่อบูมเพื่อเป็นขวัญและ


12

กรกฎาคม 2556

สโมสรนักศึกษา

กำ�ลังใจแก่ นศพ.ชั้นปีที่ 1 ในการ

เดิ น ขึ้ น ไปสั ก การะพระธาตุ ดอยสุ เ ทพ ระยะทางกว่ า 14 กิโลเมตร ช่างยาวไกลและยาวนาน เสียจริง แต่ถงึ กระนัน้ ตามรายทาง เดิ น ขึ้ น จะเห็ น ซุ้ ม ของผู้ ใ จบุ ญ มากมายที่นำ�เครื่องดื่ม ผ้าเย็น ขนมต่างๆ มาแจก ในช่วงแรกๆ ก็ยังไม่ได้รับการตอบรับเท่าไรนัก เพราะเริ่มต้นทุกคนยังมีแรงดีอยู่ (ไม่แน่ใจว่าแรงมาจากการพักผ่อน หรือจากอาหารเช้า) แสงแดดยาม เช้าค่อยๆ แรงกล้าขึ้นตามการ หมุนของโลก ยิ่งแดดแรงมากขึ้น เท่าไรก็ยิ่งบ่งบอกว่าเราใกล้จะถึง ยอดพระธาตุ ด อยสุ เ ทพมากขึ้ น เท่านัน้ เสียงหอบอย่างเหนือ่ ยอ่อน แต่ปนไปด้วยเสียงหัวเราะที่สอด ประสานกันของรุ่นน้องและรุ่นพี่ รวมทัง้ อาจารย์ ทำ�ให้การเดินครัง้ นี้ เต็ ม ไปด้ ว ยภาพความทรงจำ � แสนหวานทีต่ ดิ ตรึงในใจของทุกคน โดยเฉพาะน้ อ งปี ห นึ่ ง อาจจะ มี ล้ ม ลุ ก คลุ ก คลานกั น ไปบ้ า ง

จากอาการนํ้ า ตาลในเลื อ ดตํ่ า หรื อ การเหนื่ อ ยง่ า ยจากโรค ประจำ � ตั ว เราก็ ไ ม่ เ คยหวั่ น กั น เพราะได้ มี ก ารเตรี ย มรถยนต์ ขับเคลื่อนช้าๆ ตามขบวนเพื่อรับ ทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือ และยั ง มี ร ถจั ก รยานยนต์ ค อย ช่วยเหลืออยู่ห่างๆ ทำ�ให้รู้ว่าการ ที่ลมเย็นๆ ปะทะหน้า ยามที่ขา อ่อนแรงมันให้ความรู้สึกที่ดีมาก เท่าไร ก่อนทีจ่ ะถึงยอดพระธาตุนนั้ ต้องผ่านโค้งๆ หนึ่ง ซึ่งเป็นโค้ง ทีส่ งู ทีส่ ดุ และชันทีส่ ดุ บนเส้นทางนี้ โค้งนี้คือ “โค้งขุนกัณฑ์” หรือที่ ใครๆ รู้จักกันดีว่า “โค้งสปิริต” ทุกคณะจะมีการบูมและวิ่งขึ้นไป ให้ถงึ ตีนพระธาตุรวดเดียว ใครวิง่ ไม่ไหวก็ต้องแบกกันขึ้นไป พอขึ้น

ไปถึ ง จะให้ พั ก ดื่ ม นํ้ า สั ก ครู่ ห นึ่ ง แล้ ว จึ ง เดิ น ขึ้ น ไปบนพระธาตุ เพื่อไปไหว้พระ สักการะพระธาตุ ดอยสุเทพและรับพร เป็นอันเสร็จ สิน้ พิธเี ราลงมาทานอาหารกลางวัน ที่ตีนพระธาตุ เพราะเนื้อที่ข้างบน มีน้อยและนักศึกษามีจำ�นวนมาก จึงต้องผลัดกันขึ้นไป อาหารมื้อนี้ ดูจะอร่อยมากเป็นพิเศษไม่รู้เป็น เพราะได้ทานหลังจากเหนื่อยอ่อน หรือได้ร่วมทานกับเพื่อนๆ ที่แบก กันขึ้นมา ยามบ่ายอ่อนๆ หลายคณะ ที่ขึ้นไปสักการะพระธาตุเสร็จแล้ว ต่ า งก็ มี กิ จ กรรมของคณะตน ส่ ว นคณะเราก็ มี ก ารพู ด คุ ย กั น ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง จากนั้นก็ ไปส่งน้องทีร่ ถแดง พีๆ่ ก็กลับด้วย รถ 6 ล้อของคณะที่มารอรับอยู่

บรรยากาศการลงอาจจะเงียบลง ไปบ้าง เพราะส่วนใหญ่ก็อ่อนล้า กันมากแล้ว บางคนได้นอนน้อย บางคนไม่ได้นอนเลย พอมีลมมา ปะทะหน้าสักหน่อยต่างคนต่างก็ เอนซบกันหลับอย่างง่ายดาย จะมี ก็เพียงแต่ข้างหลังสุดที่นอนหลับ ไม่ ไ ด้ เพราะไม่ รู้ ว่ า ถ้ า หลั บ ไป เมื่อไรจะตกจากรถไปหรือเปล่า เมื่อกลับมาถึงเขตรั้วสีม่วง รถแดงก็ แ ยกย้ า ยกั น ไปส่ ง น้ อ ง ตามหอพักใน ส่วนรุ่นพี่เองก็กลับ หอพั ก คณะ เสร็ จ งานต่ า งฝ่ า ย ต่ า งแยกย้ า ยกั น แต่มีสิ่งหนึ่งที่ ไม่ แ ยกแต่ ร วมเข้ า เหนี ย วแน่ น กว่าเดิมคือ…ความสัมพันธ์ฉัน ท์ พี่น้องชาว Medicine


13

คุยกับหมอสวนดอก

ไข้เลือดออก

ภัยใกล้ตวั ทีม่ าแรง เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ / สาขาโรคติดเชื้อ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

น ปี นี้ เ ป็ น ปี ที่ ไข้ เ ลื อ ดออกมี จำ � นวนสู ง ขึ้ น กว่ า ปี ที่ ผ่ า นมาใน ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น เป็นจำ�นวนถึง 3 เท่า โดยข้อ มูล จากสำ � นั ก ระบาด กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556 พบว่า มีผปู้ ว่ ยทัง้ หมด ที่รายงานในประเทศไทย 763,902 ราย (อัตรา การป่วย 115.3 คนต่อประชากร 100,000 คน) และมีผู้เสียชีวิตแล้วจำ�นวน 73 ราย สำ�หรับ ในจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเวลาเดียวกันมีจ�ำ นวน ผูป้ ว่ ยทัง้ สิน้ 5,224 ราย (อัตราการป่วย 317.3 คน ต่อประชากร 100,000 คน) และมีผู้เสียชีวิตแล้ว จำ�นวน 5 ราย โดยที่อัตราการป่วยเพศชายและ เพศหญิงพอๆ กัน ส่วนใหญ่มักจะเป็นนักเรียน ทีอ่ ยูใ่ นช่วงอายุตงั้ แต่ 10-20 ปี ซึง่ พบว่าในปัจจุบนั ระบาดวิทยาของโรคไข้เลือดออก พบในวัยรุน่ และ ผู้ใหญ่มากขึ้น เนื่องจากมีการย้ายถิ่นฐานและมี การเดินทางเข้าเมืองมากขึ้น รวมทั้งการเติบโต ของเมืองเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำ�ให้การจัดระบบ การสร้างตึก และการจัดระบบระบายนํ้าไม่ได้ มาตรฐาน ซึ่งเป็นปัจจัยส่งเสริมให้มีการติดเชื้อ ไข้เลือดออกมากขึ้น

อาการของโรค ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไข้เลือดออก มักมีอาการ ในช่วงแรก คือ มีไข้สูง ปวดศีรษะ อาเจียน ต่อมามักจะมีภาวะตับโต เกล็ดเลือดตํ่า และมี การรั่วของสารนํ้าทางหลอดเลือด ทำ�ให้ผู้ป่วย มีภาวะความดันตํ่า ซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการ ช็อคและอาจเสียชีวิตได้ การวินิจฉัยโรค แพทย์ ส ามารถให้ ก ารวิ นิ จ ฉั ย โรค ไข้ เ ลื อ ดออก ดั ง นี้ คื อ การสั ง เกตอาการไข้ ร่ ว มกั บ อาการอื่ น ๆ อี ก 2 อย่ า งขึ้ น ไป คื อ ปวดศีรษะ ปวดรอบกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ ปวดกระดู ก อาการมี ผื่ น ตามตั ว หรื อ มี จุ ด เลือดออก พร้อมทัง้ เม็ดเลือดขาวตํา่ เกล็ดเลือดตํา่ และความเข้ ม ข้ น ของเลื อ ดที่ สู ง ขึ้ น อาจจะมี การตรวจทางห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ที่ มี ภู มิ คุ้ ม กั น สูงขึ้น แต่หากจะยืนยัน การวินิจฉัยจะต้องพบ เชื้ อ ไข้ เ ลื อ ดออกในสิ่ ง ส่งตรวจ เช่น ในเลือด นํ้าไขสันหลัง เป็นต้น

การดูแลรักษา 1. วินิจฉัยเร็ว โดยการสังเกตอาการ และดู ระดับเกล็ดเลือด หากเริ่มตํ่ากว่า 200,000 เซลล์ ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร ให้สงสัยไว้ก่อนว่าจะมี ภาวะไข้เลือดออก โดยไม่ต้องรอถึงระดับกว่า 100,000 เซลล์ต่อลูกบาศก์มิลลิเมตร 2. ให้นอนโรงพยาบาลเร็ว เมือ่ ผูป้ ว่ ยมีอาการ น่าสงสัยของไข้เลือดออก และรับประทานอาหาร ไม่ได้ อาเจียนมาก ไม่ควรจะรอให้ผู้ป่วยดูอาการ เองที่บ้าน 3. รักษาใกล้ชดิ ทัง้ ในโรงพยาบาลและทีบ่ า้ น หากให้ผู้ป่วยสังเกตอาการเอง 4. ดูความเสี่ยงในแต่ละบุคคล 5. เตรียมเลือด เกล็ดเลือด สารนํ้า โดย แนะนำ � ให้ ญ าติ บ ริ จ าคเกล็ ด เลื อ ดตั้ ง แต่ ผู้ ป่ ว ย มาถึงโรงพยาบาล เพื่อจะได้มีเวลาเตรียมการได้ ทันท่วงที 6. ประเมินภาวะ shock โดยอาศัยการ ดูแบบฟอร์มบันทึกภาวะไข้เลือดออก ให้แพทย์ สังเกตจำ�นวนและความแรงของชีพจร เป็นสิ่ง สำ�คัญ หากชีพจรมากกว่า 120 ครั้งต่อนาที และเบา ให้เริ่มประเมินการให้สารนํ้าให้เพียงพอ โดยไม่ต้องรอจนกระทั่งผู้ป่วยมีความดันโลหิตตํ่า 7. พู ด คุ ย กั บ ญาติ ต ลอดเวลาของการ ให้การรักษา เพื่อให้ญาติได้รับทราบภาวะการ เจ็บป่วยและความรุนแรงของโรค 8. รั ก ษา shock ให้ เ ร็ ว โดยสามารถ ปฏิ บั ติ ต ามแนวทางในรู ป ที่ 3 โดยให้ ป ฏิ บั ติ อย่ า งเคร่ ง ครั ด และไม่ จำ � เป็ น ต้ อ งให้ ส ารนํ้ า มากเกินความจำ�เป็นหรือน้อยไป และสามารถ ให้สาร colloids/dextran ตามข้อบ่งชี้ การป้องกันโรคไข้เลือดออก ความเห็นของผูเ้ ขียน อยากจะเน้นการดูแล สิ่งแวดล้อม ที่อยู่อาศัย ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ ยุง มีความสำ�คัญในการป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคไข้เลือดออก นอกจากแหล่งนํ้าตามที่ ต่างๆ แล้ว ควรให้ความสนใจในการดูแลบ้านเรือน ตู้เสื้อผ้า ไม่ให้รกรุงรัง ซึ่งจะเป็นที่หลบซ่อนและ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงต่อไป


14

กรกฎาคม 2556

ไอทีน่ารู้

มีอะไรใหม่

ใน Windows 8 อรรถพร ถาน้อย / นักวิชาการคอมพิวเตอร์

indows 8 (วินโดว์เอท) เป็น ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห ม่ จ า ก ค่ า ย Microsoft ของมหาเศรษฐี Bill Gate ซึง่ Windows 8 นีถ้ อื ได้เป็นการปฏิวตั ิ รูปแบบการติดต่อกับผูใ้ ช้งาน (User Interface) แบบพลิ ก ฝ่ า มื อ กั น เลยที เ ดี ย ว โดยมี ก าร เปิดตัวไปเมื่อปลายปี พ.ศ. 2555 (ค.ศ. 2012) ในระยะแรกกระแสนิยมในบ้านเรามีไม่มากนัก อาจเพราะความไม่คุ้นเคยกับหน้าตาใหม่ๆ ของมัน แต่ปจั จุบนั หลังจากทีม่ กี ารติดตัง้ ลงไป ในโทรศัพท์มือถือ (มีชื่อเรียกว่า Windows phone 8) ก็เริ่มมีการใช้งานกันมากขึ้น ดังนั้น เพื่อไม่ให้ตกกระแส ไอทีน่ารู้ฉบับนี้จึงขอถือ โอกาสนำ�ผลิตภัณฑ์นมี้ าแนะนำ�ให้ผอู้ า่ นได้รจู้ กั ว่ากันเป็นข้อๆ กันเลย Microsoft ทำ�การ ออกแบบ Windows 8 ให้สามารถใช้งานได้ง่าย กับอุปกรณ์ท่หี ลากหลาย อาทิ PC, Notebook,

Ultra book, Tablet, Smartphone Windows 8 มีเวอร์ชั่นต่างๆ ให้เลือก ใช้งาน ดังนี้ Windows 8 RT เป็ น เวอร์ ชั่ น ที่ ถู ก ออกแบบมาเพื่อใช้งานบน Tablet โดยเฉพาะ ซึ่งจะไม่มีหน้าจอ Desktop เหมือนใน PC และ Notebook ที่เราคุ้นตากัน (ถ้านึกภาพ ไม่ออก ก็ให้นึกถึงหน้าจอ Windows เดิมๆ ที่มี ไอคอน My computer, Documents, Recycle bin, และไฟล์เอกสารต่างๆ ที่เรา ชอบบันทึกกัน เป็นต้น) ซึง่ การติดตัง้ โปรแกรม (Applications) ต่างๆ จะต้องติดตั้งผ่าน Windows Store เท่านั้น ซึ่งจะไม่สามารถ ติ ด ตั้ ง โปรแกรมเสริ ม ที่ ใ ช้ ใ นการติ ด ตั้ ง กั บ เครื่อง PC และ Notebook ได้ แต่ จ ะมี โปรแกรม Microsoft Office ติดตั้งมาพร้อม ด้วยแล้ว

Windows 8 เป็นเวอร์ชั่นที่มีไว้สำ�หรับ การใช้งานทั่วไปตามอาคารบ้านเรือนต่างๆ ถ้ า ห า ก เ ป รี ย บ เ ที ย บ กั บ เ ว อ ร์ ชั่ น ข อ ง Windows 7 ก็จะเป็นเวอร์ชั่น Home Basic, Home Premium Windows 8 Pro เป็นเวอร์ชั่นที่เหมาะ ใช้งานในองค์กร ซึ่งจะมีความสามารถในการ ใช้งานระบบเครือข่าย (Network) ให้สามารถ ติดต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ เพื่อแบ่งปัน ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน รวมทั้งมีโปรแกรม ควบคุ ม พิ เ ศษ เช่ น ควบคุ ม คอมพิ ว เตอร์ ระยะไกล เป็นต้น ซึง่ จะมีลขิ สิทธิท์ เี่ ป็นกล่องๆ ขายที่ตัวแทนจำ�หน่าย ซึ่งสามารถไปซื้อหา กันได้ Windows 8 Enterprise เป็นเวอร์ชั่น ที่มีจำ�หน่ายสำ�หรับองค์กรใหญ่ ซึ่งไม่ค่อย ได้ พ บเห็ น โดยทั่ ว ไป ซึ่ ง การติ ด ต่ อ ซื้ อ ขาย จะต้องติดต่อทำ�สัญญากับบริษัท Microsoft โดยตรง (ไม่มีแบบกล่องขาย) ในที่นี้จะไม่กล่าวถึง Windows Phone 8 เพราะเป็นลักษณะที่แตกต่างกันกับสิ่งที่เรา กล่าวถึงกันขณะนี้ มีอะไรใหม่บ้างใน Windows 8 1. บู๊ตได้เร็วขึ้นกว่า Windows 7 มาก ว่ากันว่าใช้เวลาในการเบิดเครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่เกิน 20 วินาที หากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ แรงๆ อาจใช้เวลาไม่เกิน 10 วินาที (เขาว่า กันนะ) 2. Start Screen เป็ น หน้ า จอที่ ถู ก ออกแบบขึน้ เพือ่ การเรียกใช้งานโปรแกรมต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะสำ�หรับการใช้งานกับ จอแบบสัมผัส (Touch Screen) โดยหน้าจอ นี้จะแสดงผลไอคอนในลักษณะรูปสี่เหลี่ยม (Live tile) ที่มีขนาดต่างๆ เรียงต่อกันไป ซึ่งเราสามารถปรับแต่งให้มีขนาดตามความ ต้ อ งการได้ อี ก ด้ ว ย ทั้ ง นี้ ห ากเป็ น ไอคอน โปรแกรมทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงสถานะอยูบ่ อ่ ยๆ (เช่น Facebook หรือโปรแกรมรายงานสภาพ อากาศ เป็นต้น) ไอคอนนั้นๆ ก็จะแสดงผล เปลีย่ นแปลงไปตามสถานะปัจจุบนั จะว่าไปแล้ว Start Screen ก็คือ Start Menu ในเวอร์ชั่น เดิมๆ นั่นแหละครับ


15

ไอทีน่ารู้

2

4

3

5

(ภาพประกอบจาก microsoft.com)

ผู้ใช้งานที่คุ้นเคยกับหน้าจอ Desktop แบบเดิ ม ๆ ก็ ค งรู้ สึ ก มึ น งงเล็ ก น้ อ ยถึ ง มาก กับการใช้งาน Start Screen ที่ได้กล่าวมา แต่ไม่ต้องเป็นกังวล เพราะ Microsoft ยังคง มีโหมด Desktop แบบเดิมๆ มาให้ใช้กันด้วย เพี ย งแค่ ค ลิ ก ไปที่ ไ อคอน Desktop ซึ่ ง Windows 8 จะนำ�พาเรากลับไปยังโหมดเดิมๆ แบบที่เราเคยใช้บนเครื่อง PC และ Notebook แต่ว่ากันว่าใน Windows เวอร์ชั่นต่อๆ ไป Microsoft อาจจะตัดโหมด Desktop นีท้ งิ้ ไปเลย ก็อาจเป็นได้ ซึ่งขณะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่าน เพื่อให้เราคุ้นเคยกับ Start Screen จึงมีทั้ง สองโหมดให้เราได้ใช้งานกันไปก่อน 3. ใช้ งานร่ ว มกั บ Cloud Storage (ที่ Microsoft เรียกว่า SkyDrive) อย่างเต็ม รูปแบบ โดยหลังจากทีท่ �ำ การติดตัง้ Windows 8 เสร็จเรียบร้อย เราจะได้พื้นที่จัดเก็บข้อมูล บน SkyDrive ทันที 7 กิ๊กกะไบต์ ซึ่งไฟล์ต่างๆ ที่เราบันทึกไว้บน SkyDrive เราสามารถนำ�ไป ใช้กับอุปกรณ์ต่างๆ (เช่น Tablet, Smartphone) ได้เช่นกัน 4. Sync your Setting เป็นฟังก์ชั่นที่

ทำ�ให้เราสามารถเข้าถึงหน้าจอ Start Screen ที่เราปรับแต่งเป็นการส่วนตัวไม่เหมือนใคร ซึง่ ต้องใช้งานร่วมกับ SkyDrive โดยเราสามารถ บันทึกการตั้งค่า Start Screen ไว้บน SkyDrive หากเราไปใช้คอมพิวเตอร์เครื่องใดๆ ที่ใช้ Windows 8 แล้วทำ�การ Login เข้าใช้งาน โดยใช้ Microsoft Account (เช่น Hotmail, Windows Live, MSN เป็นต้น ) SkyDrive จะ ทำ�การโหลดเอาหน้าจอ Start Screen ที่เรา ได้บันทึกไว้มาแสดงผลให้เราได้ใช้งาน ทำ�ให้ เราสามารถใช้งานกับหน้าจอที่เราคุ้นเคยได้ อย่างสบายใจ 5. Internet Explorer 10 เป็น Web browser เวอร์ชั่นล่าสุดของค่าย Microsoft ที่ อ อกแบบใหม่ ให้ มี ก ารเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล บน Internet ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเหมาะกับการ ใช้งานแบบสัมผัส แต่ก็ยังคงใช้งานแบบเดิมๆ (เมาส์คลิก) ได้เช่นกัน รวมทั้งได้มีการติดตั้ง Flash player มาพร้อมโดยไม่ตอ้ งไปติดตัง้ ใหม่ เหมือนกับเวอร์ชั่นที่ผ่านๆ มา ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถ Upgrade จาก Windows XP เป็น Windows 8 ได้ทันที

โดยไม่ต้อง Upgrade ผ่าน Windows Vista รวมถึง Windows 7 ด้วย ว่ากันว่าค่าลิขสิทธิ์ (License) ประมาณพันกว่าบาท ซึ่งถือว่า ถูกมาก ความเห็นของผู้เขียนมองว่า อาจเป็น เพราะ Microsoft ต้องการให้ผู้ใช้งานทั่วไป เข้ า ถึ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ ด้ อ ย่ า งสบายกระเป๋ า เพื่อดึงดูดให้มีการซื้อกันมากขึ้น ไม่เหมือน ในอดี ต ที่ ค่ า ลิ ข สิ ท ธิ์ ข องผลิ ต ภั ณ ฑ์ ป ระเภท Windows จะแพงมาก ทำ�ให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ เลือกที่จะใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ซึ่ง Microsoft จะไม่ได้อะไรเลย นอกจากนั้น ยังต้องเสียทรัพยากรและเวลาในการไล่จับ อี ก ทั้ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยในกระบวนการฟ้ อ งร้ อ งอี ก ดั ง นั้ น ใช้ วิ ธี ล ดราคาน่ า จะเป็ น ทางออกที่ ดี ไม่น้อยเลย ทีก่ ล่าวมานัน้ เลือกเอาเฉพาะประเด็น ทีส่ �ำ คัญๆ ในมุมมองของผูใ้ ช้งานทัว่ ไป หวัง ว่าคงจะเป็น ประโยชน์สำ�หรับผู้ที่กำ�ลังจะ ตัดสินใจว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ “Windows 8” นี้ดีหรือไม่ ถือว่าเป็นทางเลือกใหม่นะครับ พบกันใหม่ใน ไอทีน่ารู้ฉบับต่อไป


16

กรกฎาคม 2556

อาหารการกิน

ลำ�ดีตข้ี วั แดง ลองชิมดู

คยมี พ รรคพวกมาเชี ย งใหม่ แล้วก็ถามว่ากินอาหารเมือง ร้านไหนดี ก็ตอบไม่ได้สักที เพราะบางร้านก็ไกล ไปลำ�บาก บางร้านก็แพงไป พอได้ข่าวว่ามี ร้านกับข้างเมืองเปิดใหม่ ชือ่ “ลำ�ดี ตี้ขัวแดง” ก็ตั้งใจลองไปสำ�รวจ เผื่ อ เอาไว้ พ าพรรคพวกไปกิ น ความจริงตั้งใจไว้นานแล้วแต่เพิ่ง ได้โอกาสคราวนี้ ขับรถจากสวนดอกมาทาง คลองชลประทาน เลี้ ย วซ้ า ยที่ สามแยกแม่เหียะเข้าถนนวงแหวน รอบสอง ลงอุโมงค์บิ๊กซีไปเรื่อยๆ ข้ามซูเปอร์ เชียงใหม่-ลำ�ปางไป ลอดอุโมงค์ แล้วเลี้ยวซ้ายไปเส้น

ไม่ต้องห่วง บรรยากาศในร้านก็ดี เปิดเพลงคำ�เมืองเบาๆ เด็กบริการ ก็ แ ต่ ง ชุ ด เมื อ งดู ดี ได้ ยิ น เสี ย ง โขลกนํา้ พริก โป๊ก โป๊ก เบาๆ จาก ห้องครัว หิวขึ้นมาทันที เปิดเมนูพบว่ารายการเกือบ หลั ง ม.พายั พ สุ ด เขตก็ จ ะพบ ร้านสองชัน้ ใหญ่ กว้างขวาง ทั้งหมดเป็นอาหารเมือง เราไปกัน ร้านลำ�ดีตี้ขัวแดง ซึ่งอยู่ก่อนถึง เลือกว่าจะนั่งตรงระเบียงรับลม สามคน ลองสั่ง แกงหน่อใส่ชะอม โฮมสุขภัณฑ์ เราก็เลี้ยวซ้ายเข้าที่ หรือนั่งในห้องติดแอร์ก็ได้ มีทั้ง แกงเห็ ด ถอบ ออร์ เ ดิ ร์ ฟ เมื อ ง จอดรถ เห็นขัวแดงอยู่เบื้องหน้า โต๊ะใหญ่ และโต๊ะเล็ก ไปหลายคน (hors d’oeuvres) นํ้าพริกปลาจี่


17

อาหารการกิน

ตำ�มะม่วง (ความจริงมีอีกหลาย

รายการที่อยากลอง แต่กลัวกิน ไม่ ไ หว เช่ น แกงตู น ใส่ ป ลา แกงผั ก หวานไข่ ม ด พริ ก หนุ่ ม ยัดไส้ทอด) เราสัง่ ข้าวเหนียวข้าวกํา่ มาสองกระติ๊บ อา ได้เวลาชิมแล้ว เรากินกันไป วิจารณ์กนั ไป จน “ฟิน” ตามภาษาเทพ ออร์ เ ดิ ร์ ฟ เมื อ ง ถู ก ใจมาก เอาคะแนนเต็มไปเลย เพราะมากับ นาํ้ พริกหนุม่ ทีห่ อมละมุนแต่ไม่เผ็ด รายล้ อ มด้ ว ย แหนมไบโอเทค ทีเ่ หนียวและเปรีย้ วกำ�ลังดี แคบหมู ที่กรอบอร่อย และที่อะเมซิ่งคือ ไส้อั่วมินทิ ี่พอดีคำ� แกงเห็ ด ถอบ ก็ ย อดเยี่ ย ม ด้วยเห็ดถอบวัยเยาว์ตัดครึ่งแกง ใส่หมูสบั เคีย้ วกรุบๆ และตำ�มะม่วง อร่ อ ยแบบไม่ น่ า เชื่ อ เพราะใช้ มะม่วงโชคอนันต์ตำ�ใส่ปลาแห้ง หอม ไม่เปรี้ยวจี๊ด ใช้ใบชะพลูห่อ ก่อนส่งเข้าปาก การันตีว่าลำ�แต๊ๆ

อ้อ คอแห้ง เราดืม่ นาํ้ เก็กฮวย กั บ นํ้ า มะตู ม คราวหน้ า จะลอง นํา้ มะพร้าวอ่อนดอกอัญชัญซึง่ เห็น อยู่ในเมนูด้วย สนนราคาเป็นกันเองอย่าง ไม่น่าเชื่อ ขนาดอาหารแต่ละจาน ก็พอดี ไม่น้อยเกิน ไม่มากเกิน ต้องชมคนออกแบบว่ากะปริมาณ ได้เหมาะมาก เราคิดว่าราคาขนาดนี้

เรียกว่าเจ้าของร้านใจดี อยากให้ ทุกคนกินอย่างมีความสุขโดยไม่ ต้องพะวงว่ากระเป๋าจะแห้ง อย่ า งที่ เ กริ่ น ไว้ แ ต่ แ รกว่ า อาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารเมือง หากบางคนทานยากก็ยงั มีทางเลือก จากเมนู ได้แก่ ปลาทับทิมทอด

เห็นตู้ใส่อาหารมนุษย์อวกาศ เช่น ข้ า วซอยคั พ นํ้ า พริ ก อ่ อ ง ที่ เ ท นาํ้ เดือดใส่แล้วก็กนิ ได้ แถมมีตเู้ ย็น ใส่แหนมไบโอเทค หมูยอ สลัด เผื่อลูกค้าหิ้วกลับบ้านด้วย ร้านนี้ บ่องตงว่า ถ้าหาที่กิน

อาหารเมือง…แนะนำ�ค่ะ…ไปกิ๋น ไข่เจียวสมุนไพร หมูย่าง ไก่ทอด เต๊อะเจ้า

จ่ายตังค์แล้วเดินออกจากร้าน


18

กรกฎาคม 2556

กิจกรรมคณะฯ

02/07/56

ร่วมงานพิธีบำ�เพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระคุณเจ้าฯ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ และ หลวงปู่หนู สุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มช. นำ�โดย รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีพร้อมด้วยคณะ ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ร่วมงานพิธีบำ�เพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่

พระคุณเจ้าฯ หลวงปู่แหวน สุจิณโณ เนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพครบรอบ 28 ปี และครบรอบวันมรณภาพ 8 ปี ของหลวงปูห่ นู สุจติ โต อดีตเจ้าอาวาสวัดดอยแม่ปงั๋

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 ณ วัดดอยแม่ปั๋ง ต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

05/07/56

พิธีหล่อเทียนพรรษา คณะแพทยศาสตร์ ประจำ�ปี 2556

รศ.นพ.วั ฒ นา นาวาเจริ ญ คณบดี

คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานใน

พิธหี ล่อเทียนพรรษาคณะแพทยศาสตร์ ประจำ�ปี 2556 จำ�นวน 9 เล่ม เพื่อนำ� เทียนพรรษาไปถวายวัดต่างๆ ในจังหวัด เชี ย งใหม่ เนื่ อ งในโอกาสเทศกาล เข้ า พรรษา และเพื่ อ ให้ บุ ค ลากร

ได้รว่ มกันทำ�บุญเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล และร่ ว มกั น อนุ รั ก ษ์ ทำ � นุ บำ � รุ ง ศิ ล ป วัฒนธรรมของไทยสืบต่อไป เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารสุจณิ โณ คณะแพทยศาสตร์ มช. 05/07/56

พิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่สำ�เร็จการศึกษาหลักสูตร ประกาศนียบัตรผู้ช่วยทางการแพทย์ ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์

05/07/56

จัดซ้อมแผนไฟไหม้รุนแรง รองคณบดี ในโรงพยาบาล

คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธาน โรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ ในพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้ที่สำ�เร็จการ จั ด ซ้ อ ม แ ผ น ไ ฟ ไ ห ม้ รุ น แ ร ง ใ น ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วย โรงพยาบาล โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ทางการแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ภาคพิเศษ เพื่อเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ หากเกิดเหตุไฟไหม้ในโรงพยาบาล และ รุ่ น ที่ 5 ประจำ � ปี ก ารศึ ก ษา 2555 เจ้าหน้าทีฝ่ กึ ระงับเหตุไฟไหม้ และเคลือ่ นย้ายผูป้ ว่ ย เมือ่ เกิดเหตุไฟไหม้ เมือ่ วันที่ เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องรอยัลออคิดบอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเชียงใหม่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤติศัลยกรรม ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน ออคิด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. 06/07/56

นักศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมกิจกรรมลูกช้าง ขึ้นดอย 2556 “สืบฮีตขึ้นดอย โตยฮอยครูบา มหาวิทยาลัยแห่งล้านนา สู่ 5 ทศวรรษ มช.” เพื่อรวมพลังลูกช้างเชือกใหม่เดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมลูกช้างขึ้นดอย 2556 “สืบฮีตขึ้นดอย โตยฮอยครูบา มหาวิทยาลัยแห่งล้านนา สู่ 5 ทศวรรษ มช.” ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อความเป็นสิริมงคลและธำ�รงไว้ซึ่ง

ประเพณีอันดีงาม ให้นักศึกษามีขวัญและกำ�ลังใจในการศึกษาเรียนรู้ มุ่งสู่การ เป็นบัณฑิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทเี่ พียบพร้อมไปด้วยความรู้ ความสามารถ มีคณุ ธรรม จริยธรรม อีกทัง้ เป็นการเสริมสร้างความสามัคคีและความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างรุน่ พีแ่ ละรุน่ น้อง สร้างความประทับใจและภาคภูมใิ จในความเป็นนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่


19

กิจกรรมคณะฯ

14/07/56

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดถํ้าดอยโตน

14/07/56

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดใหม่เมืองสวรรค์

คณะแพทยศาสตร์ มช. โดย รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดย รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน นำ�เทียนพรรษา คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน นำ�เทียนพรรษา

ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำ�ปี 2556 ไปทอดถวายวัด ณ วัดถํ้าดอยโตน ของคณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำ�ปี 2556 ไปทอดถวายวัด ณ วัดใหม่เมืองสวรรค์ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556 อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2556

15/07/56

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง

14/07/56

ถวายเทียนพรรษา ณ วัดปันเสา

คณะแพทยศาสตร์ มช. โดย ผศ.นพ.ชูศักดิ์ สิริวณิชชัย ผู้แทนคณะฯ พร้อมด้วย คณะแพทยศาสตร์ มช. โดย ผศ.นพ.ชูศักดิ์ สิริวณิชชัย ผู้แทนคณะฯ พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน นำ�เทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ มช. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงาน นำ�เทียนพรรษาของคณะแพทยศาสตร์ มช.

ประจำ�ปี 2556 ไปทอดถวายวัด ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง ต.สุเทพ อ.เมือง ประจำ�ปี 2556 ไปทอดถวายวัด ณ วัดปันเสา ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2556 09/07/56

มอบทุนการศึกษาให้แก่บตุ รของพนักงานมหาวิทยาลัย ชั่วคราว รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานกล่าว เปิดงานและมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรของพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ของคณะแพทยศาสตร์ ที่มีรายได้น้อยจากเงินทุนสวัสดิการ จากองค์การเภสัชกรรม ประจำ�ปี 2556 จำ�นวน 527 ราย เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม

2556 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.


20

กรกฎาคม 2556

ห้องรับแขก

03/07/56

ต้อนรับ Dr.Chao Jiang ผู้แทนจาก Wenzhou Medical University

05/07/56

ต้อนรับคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับคณะ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร กรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมตรวจสอบและประเมิน ให้การต้อนรับ Dr. Chao Jiang ผู้แทนจาก School of Pharmaceutical ระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามโครงการต่อยอดคุณภาพการศึกษา (Fast Sciences, Wenzhou Medical University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน track) ของคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุม

ในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานและหารือทางด้านความร่วมมือทางวิชาการ ชัน้ 15 อาคารเฉลิมพระบารมี และห้องประชุมชัน้ 8 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ ร่วมกัน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช. ราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

09/07/56

11/07/56

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Prof. Debra Olsan, Associate Dean for Education and Professor in Environmental Health Sciences, School of Public Health, The University of Minnesota, USA  เพื่อเจรจาเรื่องความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง The University of Minnesota และ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบและประเมินระบบประกันคุณ ภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมตรวจสอบและประเมินระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม

ต้อนรับ Prof.Debra Olsan จาก The University of Minnesota, USA

2556 ณ ห้องรับรองสำ�นักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ต้อนรับคณะผู้ตรวจสอบและประเมินระบบประกัน คุณภาพการศึกษา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

2556 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

12/07/56

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดร.ลั ด ดาวั ล ย์ สิ ง ห์ คำ � ฟู หั ว หน้ า ฝ่ า ยการพบาบาล และรองผู้ อำ � นวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาล ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในโอกาสที่เดินทาง มาศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารจัดการของฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2556 ณ ห้องประชุมปราณีต

สวัสดิรักษา ชั้น 8 ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช.


21

ศิษย์เก่าพชม.

บางข้อคิด

จากจิตวิญญาณ อาจารย์ก�ำ จัด ธีระ ทองสง

วามดี ความงาม ความ ทรงจำ� อาจารย์คือคุณครู ของวงการที่ ไ ม่ เ คยจาง หายไปจากใจ สิ่งที่อาจารย์บุกเบิก สร้างรากฐาน ให้งอกงามเติบโตมา เป็นสูติ-นรีเวชในปัจจุบัน ยิ่งใหญ่ เสมอมา วันนี้เป็นผลจากวันวาน จากก้ า วแรกอั น ลำ � บากยากเย็ น ที่ อ าจารย์ บุ ก บั่ น ฟั น ฝ่ า มาอย่ า ง ยาวนาน กลายเป็นตำ�นานหมื่นลี้ ที่เล่าขานไม่รู้จบของสูติฯ เชียงใหม่ อาจารย์ คื อ ต้ น แบบแห่ ง คุ ณ ครู ที่ เ ปี่ ย มด้ ว ยความกรุ ณ า ปลู ก ฝั ง ปลุกปั้นลูกศิษย์มามากมายกว่าจะ เป็นภาควิชาให้ลูกหลานได้เป็นผู้มี โอกาสในการก้าวย่างที่สวยงามและ สะดวกสบายในวันนี้

ห้องเรียน 2 หรือห้องเรียน อ.กำ�จัด สังเกตไม่มคี �ำ ว่า ร.ศ. นำ�หน้า

และไม่มีสวัสดิโอต่อท้า ย เป็ น คำ � เรียกง่ายๆ เป็นที่รู้จักกันดีในหมู่ ชาวสูติฯ มช. ที่นี่เป็นห้องประชุม เก่าๆ ทีป่ ราศจากความอลังการใดๆ

ผมคิดว่านี่เป็นห้องที่ถ่ายทอดความ รู้สึก นึก และคิดจากอาจารย์ได้ เป็นอย่างดี นับกว่ายี่สิบปีแล้วตั้งแต่ อาจารย์ เป็ น หั ว หน้ าภาควิ ชาฯ ที่ อาจารย์รุ่นเด็กได้รับแรงบันดาลใจ ให้ จั ด morning conference อย่างเป็นทางการ ณ ห้องแห่งนี้ ในสมั ย เริ่ ม ต้ น นั้ น อาจารย์ ยั ง มา เข้าร่วมประชุมในตอนเช้ามืดบางวัน วันที่อาจารย์ไม่ได้มา ก็คอยติดตาม ขอให้ ก ระผมและที ม งานช่ ว ยส่ ง รายชือ่ ผูป้ ว่ ยน่าสนใจในคืนทีผ่ า่ นมา ผมรูว้ า่ เป็นเรือ่ งลำ�บากทีห่ วั หน้าภาค จะมาร่ ว มกิ จ กรรมกั บ ลู ก ภาคใน ทุ ก เรื่ อ ง แต่ เ ราก็ ส ามารถสั ม ผั ส ถึงการใส่ใจและส่งแรงใจมายังรุ่น ลู ก หลานได้ เ ป็ น อย่ า งดี ทุ ก วั น นี้ morning conf ได้ เ ป็ น จุ ด แข็ ง จุดขายของภาควิชา ที่ผู้เรียนที่จบ

แล้วจากไปต่างก็ได้รับความรู้สึกว่า นี่คือพื้นที่ก่อกำ�เนิดและบ่มเพาะจิต วิญญาณของหมอในการดูแลคนไข้ ทั้งคน แหล่งจุดประกายไฟแห่งการ ค้นหา ทั้งความรู้และความเป็นหมอ แชร์ประสบการณ์ผ่านเคสของคืน ทีผ่ า่ นมา ทำ�หน้าทีค่ วบคุมสติปญั ญา ของผู้ดูแลรักษาผู้ป่วย คอยกำ�กับ ให้ ก ารอยู่ เ วรเสมื อ นหนึ่ ง มี ผู้ เ ฝ้ า มองอยู่ อ ย่ า งห่ ว งใยและต่ อ เนื่ อ ง นานเท่ า ใดกี่ ร้ อ ยกี่ พั น เคสแล้ ว ที่ บอกเล่าความถูกผิด young staff หลายท่ า นได้ รั บ แรงใจอย่ า งดี ยิ่ ง จาก อ.กำ � จั ด ในวั น ก่ อ นโน้ น ใน morning ยุคเริ่มต้นอาจารย์ พูดหลายครั้งว่าเวรย่อมระงับด้วย การอยู่เวร (อย่างดี) วันแรกที่เราเริ่มมี morning conference เริ่มจัดที่ห้องเรียน 3 ที่จุคนได้เพียงราว 10 คน อาจารย์ ถามผมว่ามีอุปสรรคอะไรหรือเปล่า ผมบอกว่าห้องมันแคบไปหน่อยครับ อาจารย์บอกว่า กิจกรรมยิ่งใหญ่ เกิดได้แม้ในที่คับแคบ และดูเหมือน อาจารย์ จ ะยิ น ดี กั บ กิ จ กรรมนี้ เป็นอย่างยิ่ง และถามถึงบ่อยครั้ง และจนวั น นี้ ก็ ยั ง ชวนให้ ฉุ ก คิ ด ว่ า คุณธรรมและความรู้ไม่จำ�เป็นต้อง มาจาก symposium ทีโ่ รงแรม ความ คิดดีๆ ไม่ต้องเกิดจากห้องสัมมนา


22

กรกฎาคม 2556

ศิษย์เก่าพชม. ของรีสอร์ทหรูๆ ความคิดอ่านดีๆ เกิดขึน้ ทีน่ มี่ ใิ ช่ congress ทีเ่ มืองนอก จนหลายคนอาจเดิ น ทางประชุ ม มากกว่ า เข้ า ห้ อ ง conference อย่างเต็มใจและศรัทธา เหมือนทีใ่ คร บอกว่า เฮมิงเวย์เขียนหนังสือด้วย ปากกาหมึกซึมเก่าๆ มิใช่เม้าส์ไร้สาย สุนทรภู่พกแต่สมุดข่อยมิใช่ไอแพด วอร์เรน บัพเฟตต์ท�ำ งานในห้องเล็กๆ กั บ เครื่ อ งคิ ด เลขธรรมดาโดย ปราศจากแม็คบุค๊ โปร อุปกรณ์ส�ำ คัญ ที่ ส ร้ า งฝั น ให้ อั จ ฉริ ย ะทั้ ง โลก คื อ จิตใจที่มุ่งมั่นกับมันสมองธรรมดาๆ ซึ่งก็เกินพอแล้วกับการประสบความ สำ�เร็จในชีวิตแท้จริงแล้ว อาจารย์ บ อกว่ า ถ้ า หมอ ทำ � คลอด private เกิ น สิ บ เคส ต่อเดือนหมอจะไม่สามารถทำ�หน้าที่ อาจารย์ที่ดี ได้ ถ้าหมอจะทำ�คลอด

ก็ต้องทำ�ที่นี่แหละ ต้องอยู่ในสายตา ของนักศึกษาแพทย์ (คงจะหมายถึง การดู แ ลอย่ า งถู ก ต้ อ งตามหลั ก วิ ช าการ) อาจารย์ ห มอที่ ไ ปทำ � private ที่อื่น ก็เหมือนการปิดบัง บทเรี ย นของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ แ ละ แพทย์ประจำ�บ้านไป หมอไม่มีทาง ที่ จ ะเป็ น อาจารย์ แ พทย์ ที่ ดี ไ ด้ “ จุ ด เริ่ ม ต้ น ของการทำ � private practice ในเวลาราชการเป็นจุดเสือ่ ม ของสถาบันการเรียนแพทย์ทกุ แห่ง”

นั่นก็เป็นอีกหนึ่งวาทะเตือนใจที่ผม จดจำ� แท้จริงมีคนมากมายที่อยาก ได้โอกาสของการเป็นผู้ให้ หรือมี เลือดครูอย่างไม่รู้วันจาง (ผมตั้งข้อ สังเกตว่า ปรมาจารย์อาวุโสที่เรา คุ้นเคย อ.กำ�จัด อ.กอสิน อ.สุรีย์ อ.ศุ ภ ร ต่ า งไม่ ย อมออกไปทำ � private นอกภาควิชาในขณะเป็น อาจารย์ ราวกับเตือนใจหรือเป็น

ต้นแบบให้อาจารย์แพทย์รุ่นหลัง) หมอลองดู พ ระราชดำ � รั ส บทนี้สิ… นั่นเป็นครั้งหนึ่งที่ผมทราบ ถึงแก่นใจของผูห้ ยิบยืน่ ความคิดอ่าน โดยไม่ต้องสอน หลายปีต่อมาผม ได้มีโอกาสอ่านทบทวนถ้อยความนี้ อีกมากครั้ง เพราะปรากฏอยู่ที่เว็บ หน้าแรกของคณะแพทยศาสตร์เรา นั่นเอง “อาชีพแพทย์นั้น มีเกียรติ แพทย์ที่ดี ไม่รํ่ารวย แต่ ไม่อดตาย ถ้าใครอยากราํ่ รวยควรเป็นอาชีพอืน่ ที่ ไม่ ใช่แพทย์ อาชีพแพทย์ต้องยึด อุดมคติ คือเมตตา กรุณา” ทำ�ให้ผม

นึกถึงอาจารย์ในฐานะของครูแพทย์ ผู้รู้จักพอ เพียงอาชีพแพทย์ก็ต้อง รูจ้ กั พอให้ได้ แล้วยิง่ มาเป็นครูแพทย์

เอกสารที่มีเอกสารทางวิชาการบ้าง ข้อคิดเพื่อชีวิตที่ดีๆ จากอาจารย์ กำ�จัดอยู่เสมอๆ ผมสัมผัสถึงความ กรุณาเช่นนี้เสมอมา อาจารย์ใส่ใจ กับหัวใจคนรุ่นหลัง ให้ความสำ�คัญ กั บ คุ ณ ภาพแห่ ง จิ ต วิ ญ ญาณและ การงานต่อคนรุ่นใหม่ ผมรู้สึกได้ มาเกือบสามสิบปีที่อาจารย์ได้สร้าง พลังบันดาลใจอย่างเงียบๆ ผมนึก ไม่ออกเลยสักครั้งว่าอาจารย์แสดง ความก้าวร้าว หยามนํ้าใจลูกศิษย์ หรือทำ�ร้ายนํ้าใจเพื่อนแพทย์คนใด ความเป็ น ครู ใ จดี ที่ เ รี ย บง่ า ยและ เพียงพอ ถนอมนํ้าใจกับคนที่สร้าง ความกดดันได้อย่างงดงาม ยังคง เป็ น ภาพชั ด เจนพิ ม พ์ ใ จที่ ไ ม่ ต้ อ ง บันทึกด้วยกล้อง high definition รุ่นใด เพราะธรรมชาติของมนุษย์ นั้นย่อมจดจำ�คนมีค่ามากกว่าคน มี เ กี ย รติ แค่ นึ ก ก็ อ าจทำ � ให้ หั ว ใจ ของใครหลายคนสงบ สยบทุกความ ทะเยอทะยานแห่ ง อั ต ตาหลงตน ของคนลุ่มหลงลงไปได้บ้างกระมัง ที่ ต้ อ งมาเป็ น ต้ น แบบให้ อ นุ ช น “ ก า ร ที่ เ ข า ม า ย อ ม น อ น ด้ ว ยแล้ ว มิ ค วรที่ จ ะลื ม ลาภยศ ทอดกายให้หมอตรวจภายในได้นั้น เหล่ า นั้ น ไปให้ ห มดเลยหรอกหรื อ …แม้จะเจ็บปวดสักแค่ไหน เขาคิด และครู แ พทย์ ทุ ก คนต้ อ งรํ่ า รวย แล้วคิดอีก มากว่าค่อนคืนว่าจะมา (หมายถึงพอแล้วโดยไม่มีเงินมาก ให้หมอตรวจดีหรือไม่” นั่นคือหนึ่ง นักหรอก) ถึงไม่ทำ� private prac- ประโยคทีผ่ มได้ยนิ เมือ่ ครัง้ ทีอ่ าจารย์ tice เลย เราก็รวยกว่าคนส่วนใหญ่ ทำ� grand round เรื่องการตรวจ (กว่ า 80%) ของทั้ ง ประเทศแล้ ว sensitive area เมื่อสามสิบปีที่แล้ว ผมคิ ด ว่ า อาจารย์ เ ตื อ นผมให้ รู้ จั ก ผมคิดว่าถ้อยคำ� “ทอดกาย” ต้อง พอเพี ย ง ความมุ่ ง หวั ง แห่ ง การ ถ่ายทอดต่อไปยังรุ่นน้องรุ่นลูก เพื่อ ครอบครอง ความเห็นแก่ได้มนั ทำ�ร้าย สะท้อนให้ตระหนักว่าการตรวจทาง พื้นที่ชีวิตของครูลงอย่างน่าใจหาย นรีเวชนั้นจำ�เป็นต้องตรวจหัวใจที่ เราจึงไม่มใี จและเวลาทีจ่ ะมีความสุข ให้เกียรติ (with respect) เยี่ยงพิธี ในการราวด์ การเรียน การสอน อันศักดิ์สิทธิ์ ในที่นี้หมายถึงสมอง ในภาคส่วนของผู้ป่วยสามัญ ผ่ อ งใสและหั ว ใจผ่ อ งแผ้ ว เปี่ ย ม หลายครั้ ง ที่ ผ มได้ รั บ ซอง ปรารถนาดี การตรวจครั้ ง นี้ เ ขา

แจ้ง​ข่าว​…​สมาคม​ศิษย์​เก่า​แพทย์​เชียงใหม่​ •​ ​​ศิษย์เ​ก่า​ท่าน​ใด​ทปี่​ ระสบ​ความ​สำ�เร็จ​ใน​หน้าทีก่​ าร​งาน​​งาน​อดิเรก​หรือ​กิจกรรม​ที่​ชอบ​​ต้องการ​เผย​แพร่​ให้​ศิษย์​เก่าท​ ่าน​อื่น​ได้​ทราบ​​เพื่อ​เป็นต​ ัวอย่าง​อัน​ดี​​ขอ​ติดต่อ​มา​ที่​สมา​คมฯ​ ​•​​ศิษย์เ​ก่า​ทเี่​ปลี่ยนแปลง​ทอี่​ ยู่​​กรุณา​แจ้ง​ที่​อยูใ่​หม่ม​ า​ให้​กับ​ทาง​สมา​คมฯ​​ด้วย​​เพื่อ​ที่​จะ​ได้​ปรับปรุงแ​ ก้ ไข​ใน​ทำ�เนียบ​ศิษย์​เก่า​แพทย์เ​ชียงใหม่ต​ ่อ​ไป​ ​ติดต่อ​ได้ที่​:​ สมาคม​ศิษย์​เก่า​แพทย์​เชียงใหม่​ค​ ณะ​แพทยศาสตร์​ม​ หาวิทยาลัย​เชียงใหม่​​110​​ถนน​อินท​ ว​โร​รส​​ต​.​ศรี​ภูมิ​​อ.​​เมือง​​จ.​​เชียงใหม่​​50200​ ​โทรศัพท์​​053​-​946291​,​​084​-​8095636​(​​จันทร์-​ ศ​ ุกร์​​เวลา​​08.00​-​16.00​​น​.​)​​E​-​mail​:​​mdalumni​@​med​.​cmu​.​ac​.​th​ ​บรรณาธิการ​: นพ​.​สม​ศักษิ์​​วงษ์ ​ไวย​เวช​​2307081


23

ศิษย์เก่าพชม. มาด้ ว ยความไว้ ว างใจในคุ ณ หมอ แบบไม่มีที่ไปที่ดีกว่านี้ ในซองจดหมายเก่ า ติ ด ตรา WHO ซองหนึง่ ทีอ่ าจารย์ให้คณุ เจริญ เอามาวางไว้บนโต๊ะผม นอกจาก เอกสารวิ ช าการแล้ ว ยั ง มี แ ผ่ น กระดาษโรเนียว มีลายมืออาจารย์ เขี ย นไว้ ที่ หั ว กระดาษว่ า ผู้ ป ระสบ ความสำ � เร็ จ ในชี วิ ต จะมี สุ ข ภาพ จิตดี มีความเป็นผู้ใหญ่ ตามด้วยตัว พิมพ์ดีดโบราณ (เช่นเดียวกับข้อคิด ที่ติดอยู่หน้าตู้หนังสือของอาจารย์ พรรณี) ดังต่อไปนี้ ผู้ มี สุ ข ภาพจิ ต ดี : 1) รู้ จั ก และพอใจในสภาพของตนเอง, 2) มีกจิ กรรมและมีเพือ่ น, 3) ผ่อนปรน และปรับตัวได้ภายใต้ความกดดัน, 4) มองผูอ้ นื่ ด้วยความเห็นใจ และใน ฐานะเท่าเทียมกัน, 5) พอใจในงาน และเห็นว่ามีคุณค่า ความเป็นผูใ้ หญ่ : 1) เข้าใจโลก มองการณ์ไกล, 2) ให้มากกว่ารับ, 3) ไว้ใจได้ มีหลักการ, 4) ผ่อนปรน ให้ อ ภั ย , 5) รั บ ฟั ง ตั้ ง ใจช่ ว ย, 6) อดทน อดกลัน้ , 7) มีสติเผชิญหน้า กับเหตุการณ์ สั ง เกตว่ า การประสบความ สำ�เร็จในชีวิตของคนเรา อาจารย์ มิได้เอ่ยถึงคำ�ว่า ตำ�แหน่งวิชาการ จำ�นวนพับบลิเคชั่น ตำ�แหน่งบริหาร ใดๆ หรือทรัพย์สินสักแค่ไหน ขับรถ รุ่นใด อาจารย์ เ คยพู ด ในที่ ป ระชุ ม อาจารย์ เ มื่ อ รั บ เป็ น หั ว หน้ า ภาค สมัยที่ 2 ในปี 2532 ว่าจำ�เป็นที่ อาจารย์ต้องรู้ว่าการทำ�คนดี ให้เก่ง ง่ายกว่าการทำ�คนเก่งให้ดี และเรา ก็ต้องตระหนักว่า แม้เราต้องการ คนเก่ ง แต่ ค นที่ คิ ด ว่ า ตนเองเก่ ง มักเป็นต้นเหตุแห่งความล่มสลาย ขององค์กร อีกหนึ่งจุดหักเหสำ�คัญ

ของภาควิชาที่จะนำ�ไปสู่ความเสื่อม คื อ การทำ � private practice มากกว่าครุ่นคิดวันๆ ว่าจะค้นหา องค์ความรู้ ถ่ายทอดความรู้ ใส่ใจ เชิ ง รุ ก คอย monitor ลู ก ศิ ษ ย์ อย่ า งไร ภาระกิ จ สำ � คั ญ ของครู

อาจารย์คือการปลุกใจให้เกิดใฝ่ดี และใฝ่รู้ ไม่ใช่ใฝ่รวย (สังเกตต้อง ใฝ่ดีก่อน) เห็นความสำ�คัญของชีวิต ที่มีค่ามากกว่าชีวิตที่มีเงิน อาจารย์ ยํ้าเรื่องนี้หลายครั้ง ดังตัวอย่างบาง ตอนจากบทความที่อาจารย์เขียนไว้ ในแพทยสภาสาร เรื่องภูมิต้านทาน โรคจริยธรรมเสื่อม “…ในชั้ น ต้ น ก็ เ ป็ น เรื่ อ งของ การสงเคราะห์ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ฉันท์ญาติสนิทมิตรสหาย ผูร้ บั บริการ ส่วนใหญ่กเ็ ป็นผูร้ จู้ กั คุน้ เคยกับแพทย์ หรือเพื่อนร่วมงานของแพทย์ เมื่อได้ รับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้วก็มกั จะมีของสมนาคุณให้ตามธรรมเนียม ไทยทีด่ ี มากบ้างน้อยบ้างตามศรัทธา และฐานะ แต่เมื่อวิถีชีวิตในสังคม รอบข้างเปลี่ยนไป ความหลงไหลใน วัตถุมมี ากขึน้ การช่วยคลอดก็กลาย

เป็นธุรกิจ ของสมนาคุณก็กลายเป็น เงินสด ซึ่งอาจจะได้มาทั้งรูปของ การที่ มิ ไ ด้ กำ � หนดหรื อ เรี ย กร้ อ ง ไปจนถึงขั้นกำ�หนดราคาก็อาจจะ เกิดขึ้นได้…” “…ผู้ ม าคลอดในระยะแรก ที่ไม่ได้เป็นลักษณะธุรกิจ อาจารย์ อาจจะให้ ศิ ษ ย์ มี โ อกาสฝึ ก ปฏิ บั ติ จะช่วยคลอดโดยวิธีต่างๆ รวมทั้ง การผ่าตัดโดยอาจารย์เป็นผู้สอนให้ แต่เมื่อกลายเป็นธุรกิจจำ�บังเช่นนี้ อาจารย์ก็ไม่กล้าเสี่ยงชื่อเสียงทาง ธุรกิจของตนและพยายามทีจ่ ะเอาใจ ผูค้ ลอดด้วยวิถที างต่างๆ ไม่คอ่ ยกล้า คุมให้นกั ศึกษาหรือแพทย์ประจำ�บ้าน เป็นผู้ทำ�เหมือนแต่ก่อน การเรียน การสอนส่วนนี้ก็ขาดหายไป…” “…แล้วเรียกร้องหรือรับเงิน เพื่อประโยชน์ส่วนตนก็ย่อมจะถือ

ได้ว่าเป็นความผิด แต่พฤติกรรม ดังกล่าวข้างต้นนัน้ ไม่ปรากฏหลักฐาน ว่ า มี ก ารเรี ย กร้ อ งหรื อ รั บ เงิ น ทอง กันในโรงพยาบาลและการทำ�คลอด ผู้ป่วยในลักษณะนี้อาจจะอ้างได้ว่า กระทำ�ไปโดยความเมตตา สนิทเสน่หา เป็นส่วนบุคคล ซึ่งโดยข้อเท็จจริง ผูม้ าคลอดในลักษณะนีเ้ ป็นญาติของ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ ฯลฯ ก็มอี ยูไ่ ม่นอ้ ย ดังนัน้ การแก้ไขจึงต้อง อาศั ย สำ � นึ ก ของอาจารย์ ที่ ทำ � การ เพื่ อ ธุ ร กิ จ ดั ง กล่ า วว่ า จะพิ จ ารณา ตนเองอย่างไรในฐานะทีเ่ ป็นอาจารย์ และเป็นแพทย์ไทยคนหนึง่ ทีค่ วรจะมี ความรู้สึกสำ�นึกในการร่วมกันรักษา มาตรฐานทางจริยธรรมของแพทย์ไทย ไว้ให้มั่นคงและยืนนาน…” “…ผู้เขียนในฐานะที่ปัจจุบัน เป็นหัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์และ นรีเวชวิทยาคนหนึ่ง พยายามสร้าง ภูมคิ มุ้ กันให้แก่นกั ศึกษาแพทย์ ไม่ให้ ติดเชื้อพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนา ด้วยแนวคิดง่ายๆ ว่า 1) ให้รจู้ กั “อด” คืออดกลั้นต่อความอยากทางวัตถุ หัดดำ�รงชีวติ อย่างประหยัด เรียบง่าย ใช้ชวี ติ ประจำ�วันอย่างอยูพ่ อดี กินพอดี ไม่ใช่อยู่ดีกินดี 2) ให้รู้จัก “อาย” คือ อายทีจ่ ะทำ�ความชัว่ ความทุจริตด้วย ประการทั้งปวง” ด้ ว ยใจและใจ…ในนามของ อนุชนชาวสูตศิ าสตร์ มช. น้อมกราบ อธิ ษ ฐานจิ ต อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลแด่ ดวงวิญญาณของอาจารย์ที่ยิ่งใหญ่ ไปสู่สุคติในสัมปรายาภพ และความ ทรงจำ�ที่ดีงามจะเป็นแรงบันดาลใจ ให้ลกู หลานดีงามตามทีท่ า่ นอาจารย์ มุ่งหวัง


ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มช. ปีที่ 28 ฉบับที่ 7 ประจำเดือนกรกฏาคม 2556  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you