Page 1

¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑÊ

“...ËÒ¡¤ÇÒÁ¤Ô´¨Ôμã¨áÅСÒûÃоÄμÔ»¯ÔºÑμÔ·ÕèŧÃÍÂà´ÕÂǡѹ ã¹·Ò§·Õè´Õ·Õèà¨ÃÔÞ¹Õé ÂѧÁվÌÍÁÁÙÅÍÂً㹡ÒÂã¹ã¨¢Í§¤¹ä·Â ¡çÁÑè¹ã¨ä´ŒÊÇ‹ÒÒÃÃÒ»˜ »ÃÐà·ÈªÒμÔ Òç á¾·ÂÈÒÊμÏ ¡Éä·Â¨Ð´í ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÏ Áª. 1 ÁÑ蹤§ÍÂÙ‹μÅÍ´ä»ä´Œ...” ¾ÃÐÃÒª´íÒÃÑʢͧ ¾ÃкҷÊÁà´ç¨¾ÃÐ਌ÒÍÂÙ‹ËÑÇ ã¹¡ÒÃàÊ´ç¨ÍÍ¡ÁËÒÊÁÒ¤Á 㹧ҹ¾ÃÐÃÒª¾Ô¸Õ©ÅͧÊÔÃÔÃÒªÊÁºÑμÔ ¤Ãº 60 »‚ ³ ¾ÃзÕè¹Ñè§Í¹Ñ¹μÊÁÒ¤Á Çѹ·Õè 9 ÁԶعÒ¹ 2549

แพทยศาสตร ส าร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รายปกั ษ

Bi-Weekly Newsletter Faculty of Medicine Chiang Mai University

วิสยั ทัศน

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนสถาบันการแพทยชน้ั นําระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

ผลิตบัณฑิตทีม่ คี ณ ุ ภาพ คุณธรรม เปนสากล สรางสรรคงานวิจยั เพือ่ ชีน้ าํ ดานสุขภาพ ใหบริการสุขภาพทีไ่ ดมาตรฐาน ทํานุบาํ รุง ศิลปวัฒนธรรมและสิง่ แวดลอม

พันธกิจ : โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม ใหบริการดานสุขภาพอยางมีมาตรฐาน สงเสริมการศึกษาและวิจยั ดวยวิทยาการทีท่ นั สมัย โดยความรวมมือรวมใจของบุคลากรทีม่ คี ณ ุ ภาพและคุณธรรม ในสภาพแวดลอมทีอ่ บอุน และปลอดภัย »‚·Õè 13 ©ºÑº·Õè 234 »˜¡Éáá 1 - 15 Á¡ÃÒ¤Á 2556 ÇÑμ¶Ø»ÃÐʧ¤ à¾×èÍà¼Âá¾Ã‹¡Ô¨¡ÃÃÁã¹Ãͺ»˜¡ÉáÅÐàªÔުǹ¼ÙŒÊ¹ã¨à¢ŒÒËÇÁ¡Ô¨¡ÃÃÁ www.med.cmu.ac.th/pr/news1

ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา

พิธีถวายพระชัยมงคล 5 ธันวา มหาราช ¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ¡ÑººÑ³±Ôμᾷ ÃØ‹¹·Õè 49 ã¹¾Ô¸Õ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÞÞÒºÑμÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁ‹ ¤ÃÑ駷Õè 47 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค พระราชทานปริ ญ ญาบั ต รแก บั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ในพิ ธี พ ระราชทานปริ ญ ญาบั ต รมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม ครั้ ง ที่ 47 โดยมี ศาสตราจารยเกียรติคุณ นายแพทย เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม คณะผูบริหาร ขาราชการ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม เฝาฯ รับเสด็จ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม สําหรับปนี้มีผูสําเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร มช. ทั้งสิ้น 234 คน โดยเปนปริญญาดุษฏีบัณฑิต 17 คน ปริญญามหาบัณฑิต 30 คน แพทยศาสตรบัณฑิต 185 คน และวิทยาศาสตรบัณฑิต 2 คน

þ.ÁËÒÃÒª¹¤ÃàªÕ§ãËÁ‹ºÃÔ¡ÒÃ໚¹àÅÔÈ ÃѺÃÒ§ÇÑÅ˹Öè§ÀÙÁÔÀÒ¤ ˹Öè§âç¾ÂÒºÒÅãËÞ‹ áÅÐÃÒ§ÇÑÅ One Day Service คุณพงศเทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) มอบโลรางวัล หนึ่งภูมิภาค หนึ่งโรงพยาบาลใหญ ประเภทรางวัลบูรณาการการ บริการที่เปนเลิศ และรางวัล One Day Service ประเภทรางวัล นวัตกรรมการบริการทีเ่ ปนเลิศใหแกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม คณะแพทยศาสตร มช. โดยมี รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม, รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะ แพทยศาสตร มช., ผศ.ลั ด ดา เฉลยกิ ต ติ รองคณบดี คณะแพทยศาสตร และ ดร.ลัดดาวัลย สิงหคําฟู รองผูอํานวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม รับมอบ เมือ่ วันที่ 9 มกราคม 2556 ณ ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร


2 á¾·ÂÈÒÊμÏÊÒÃÃÒ»˜¡É ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÏ Áª.

·ÔÈ·Ò§¡ÒþѲ¹Ò§Ò¹¢Í§¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÏ ã¹»‚ 2556 ¡ÒÃàμÃÕÂÁ¤ÇÒÁ¾ÃŒÍÁࢌÒÊÙ‹»ÃЪҤÁÍÒà«Õ¹ International Medical School

รองศาสตราจารย นายแพทย วั ฒ นา นาวาเจริ ญ คณบดี ค ณะ แพทยศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปดเผยวา ในป 2556 คณะแพทยศาสตรมี นโยบายให เ ป น โรงเรี ย นแพทย ร ะดั บ สากล ( International Medical School ) ซึ่งสอดคลองกับนโยบายประชาคมอาเซียน ในป 2558 เมื่อถึงเวลานั้นเมื่อประเทศ เปดประชาคมอาเซียนจะมีการเคลื่อนยายของประชาชนตางประเทศมากขึ้นตองมี การเตรียมความพรอม ในดานบุคลากรโดยเนนความสามารถทางทักษะในการพูด ภาษาอังกฤษทีจ่ ะเชือ่ มโยงกับชาวตางชาติตา งได เพราะฉะนัน้ การพัฒนาภาษาอังกฤษ เปนสิ่งสําคัญที่สุด และตองนําชาวตางชาติเขามา ในองคกรเพื่อที่จะไดแลกเปลี่ยน สื่อสารทางดานภาษา ซึ่งในขณะนี้เริ่มมีการดําเนินการแลวในเรื่องของการรับคน

เขามาเพื่อที่จะเริ่มทําใหมีภาษาทักษะเกิดขึ้น โดยการรับนักศึกษาจะรับเด็กไทย เรียนเกง ที่เรียนโรงเรียนนานาชาติ เขามาเรียน International Medical School เขามา ทําใหสังคมในองคกร มีความรูและความถนัดทางดานภาษา เพื่อที่จะทําใหภาพรวม ขององคกรมีการพัฒนาภาษาอังกฤษมากขึ้นอยางไมรูตัว นอกจากนี้ คณะแพทยศาสตรตองมีการพัฒนากาวไปใหเร็วที่สุด ดีที่สุด และองคกรมีทักษะทางดานภาษาดียิ่งขึ้น คุณภาพทางการบริการตองสูงขึ้นใหเปน พืน้ ฐาน ทุกอยางจะตองสัมพันธไปพรอมๆกันระหวาง โรงเรียนแพทยระดับสากลและ มาตรฐานระดับสากลที่มีประสิทธิภาพในระดับเดียวกัน

¤³Ðᾷ Áª. ແ´ÈٹàÅÊÔ¤ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂàªÕ§ãËÁ‹ ÈٹàÅÊÔ¤áË‹§ááã¹ÀÒ¤à˹×Í

ศูนยเลสิคมหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU Lasik Center) ไดจัดตั้งขึ้นภายใตพันธกิจของศูนยความเปนเลิศ ทางการแพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนศูนยรักษาสายตาแหงแรกในภาคเหนือที่ไดมี การนําเทคโนโลยีในการแยกชั้นกระจกตาดวยแสงเลเซอร หรือที่เรียกวา “Femtosecond Lasik” มาใชในการ รักษาภาวะสายตาผิดปกติใหแกผูที่มีปญหาทางดานสายตา ซึ่งมีความแตกตางจากการทําเลสิคทั่วไปที่มีอยูใน ปจจุบัน ศูนยเลสิคมหาวิทยาลัยเชียงใหม (CMU Lasik Center) เปนศูนยรักษาสายตาผิดปกติดวยแสงเลเซอรแหง แรกของภาคเหนือ ทีร่ กั ษาปญหาสายตาสัน้ ยาว และเอียง โดยไดนาํ เทคโนโลยีใหมลา สุด ทีเ่ รียกวา Femtosecond Laser เพื่อใชในการแยกชั้นกระจกตาซึ่งมีความแมนยํากวาการใชใบมีด ซึ่งเปนการรักษาดวยวิธีเลสิคแบบเดิม อีกทัง้ เลเซอรทใี่ ชแกไขภาวะสายตาเปนเครือ่ งใหมลา สุดและเร็วทีส่ ดุ ในประเทศขณะนี้ ซึง่ ทางศูนยความเปนเลิศ ทางการแพทย ไดนํา 2 เทคโนโลยีนี้มารวมกันเพื่อใหไดความแมนยํา และเพิ่มประสิทธิภาพสูงในการรักษา โดยสามารถใหบริการประชาชนในภาคเหนือไดทัดเทียมกับกรุงเทพมหานคร เฟมโตเซคเคิล เลสิค (Femtosecond LASIK) เปนนวัตกรรมใหมในการแกไขสายตาผิดปกติ สั้น ยาว เอียง โดยไมใชมีด (Blade-free LASIK) โดยนําเฟมโตเซคเคิล เลเซอร (Femtosecond Laser) มาใชในการแยกชั้น กระจกตาไดรวดเร็ว แมนยํา สามารถกําหนดความหนาของชั้นกระจกตาระดับตางๆไดแมนยํา ใชพลังงานตํา่ ใน การแยกชั้นกระจกตา ทําใหไดชั้นกระจกตาที่เรียบสมํ่าเสมอ จากนั้นใชเอ็กไซเมอรเลเซอรแกไขสายตาผิดปกติ การนําเครือ่ งเฟมโตเซคเคิล เลเซอร มาใชในการแยกชัน้ กระจกตานี้ สามารถกําหนดความหนาของชัน้ กระจกตา ไดตั้งแต 90-200 ไมครอน จึงสามารถรองรับผูเขารับการรักษาที่มีกระจกตาบางซึ่งในอดีตอาจไมสามารถ ทําการรักษาสายตาดวยวิธี LASIK ได และยังใชพลังงานเฉลี่ยตํ่าในการแยกชั้นกระจกตาจึงเกิดผลขางเคียงตอ กระจกตานอย สามารถกลับมาใชสายตาไดอยางรวดเร็วสําหรับขอดีของการแยกชั้นกระจกตาดวยเลเซอร คือ มีความปลอดภัยสูงไมพบปญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ กับการแยกชัน้ กระจกตาโดยใชใบมีดตัดกระจกตาซึง่ เปนการผาตัด โดยไมใชมีด สามารถกําหนดความหนาและความกวางของชั้นกระจกตาไดอยางแมนยํา แยกชั้นกระจกตาได เรียบสมํา่ เสมอ แผลหายเร็วจึงกลับมาใชสายตาไดเร็ว ใชเวลาสัน้ ๆเพียง 6 วินาทีในการแยกชัน้ กระจกตา ผูส นใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิม่ เติมไดทศ่ี นู ยเลสิคมหาวิทยาลัยเชียงใหม หมายเลขโทรศัพท 0827-666-909 หรือ facebook.com/CMU lasik center ซึ่งพรอมเปดใหบริการประชาชนในเดือนมกราคม 2556 นี้


á¾·ÂÈÒÊμÏÊÒÃÃÒ»˜¡É ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÏ Áª. 3

¡Òá‹ÍÊÌҧÍÒ¤Òüٌ»†ÇÂáÅÐÈٹ¼‹ÒμÑ´¢¹Ò´ 15 ªÑé¹ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีโครงการจะกอสรางอาคาร ผูปวย และศูนยผาตัดขนาด 15 ชั้น พื้นที่ดินประมาณ 27,670 ตารางเมตร ใชงบ ประมาณ 716 ลานบาท ซึ่งจะปลูกสรางบริเวณอาคารผูปวยฉุกเฉินเดิม เนื่องจาก ปจจุบันมีอาคารเกา เชน อาคารผาตัด สูติกรรม และหอพักฟนฯ ไดชํารุดทรุดโทรม มาก มีนํ้าฝนรั่วซึมอยูตลอด แมจะทําการซอมแซมแลวก็ตาม ประกอบกับหาก ซอมแซมปรับปรุงหองผาตัดเกือบ 20 หอง ก็ตองใชงบประมาณจํานวนมาก อีกทั้ง หอผูป ว ย หองตรวจ โอ.พี.ดี. ตาง ๆ ปจจุบนั มีไมเพียงพอตอการมารอรับบริการของ ผูปวยในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดทางภาคเหนือ และหอผูปวยหนัก ไอ.ซี.ยู. ศั ล ยกรรม ป จ จุ บั น คั บ แคบมาก ดั ง นั้ น เพื่อ ให มี ส ถานที่ ร องรั บ ห อ งผ า ตั ด ใหม หอผูปวยหนัก หอผูปวยตางๆ และหองตรวจ โอ.พี.ดี จึงไดจัดสรางอาคารให เพียงพอหากอาคารผูปวยและศูนยผาตัด ขนาด 15 ชั้น เสร็จสมบูรณแลวสามารถ รองรับผูปวย17 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งอาคารผูปวยและศูนยผาตัดจะแลวเสร็จ ปงบประมาณ 2558

¡Òá‹ÍÊÌҧÍÒ¤ÒÃÈٹºÃÔ¡ÒÃÊØ¢ÀÒ¾áÅкÃÔ¡ÒÃÊÒ¸ÒóÊØ¢ (Medical Hub)

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม วางนโยบายและยุทธศาสตร ผลักดันประเทศไทยเปนศูนยกลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub) ภายในป 2557 สรางมาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาลและพัฒนายกระดับการแพทยของประเทศไทย ใหเปนทีย่ อมรับทัง้ ในและตางประเทศ โดยการกอสรางอาคารศูนยบริการและบริการ สาธารณสุขใชพื้นที่บริเวณตรงขามกับคณะแพทยศาสตรและโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม ถนนสุเทพ ติดกับอาคารศูนยความเปนเลิศทางการแพทย ซึ่งใชพื้นที่ ใชสอยอาคารประมาณ 73,189.80 ตารางเมตรแตละชั้นมีพื้นที่ 5,000 – 6,200 ตารางเมตร คณะแพทยศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการมุงเนนการสรางและ พัฒนาเครือขายการบริการสุขภาพแกประชาชนในผูปวยโรคซับซอน การพัฒนา องคกรความรูท างการศึกษา การวิจยั การใหคาํ ปรึกษาดานการรักษาพยาบาลตางๆ และพัฒนาระบบเครือขายการสงตอผูป ว ยเพือ่ เปนศูนยกลางสุขภาพ ( Medical Hub) ศูนยกลางการผลิตบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข ศูนยกลางการวิจัยทาง ดานการแพทย ในกลุมโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลจังหวัด ในเขต 17 จังหวัดภาค เหนือ อนุภูมิภาคลุมแมนําโขงและนานาชาติ ซึ่งเปนการเตรียมความพรอมของ การเปดการคาเสรีในภูมภิ าคอาเซียน เปนประโยชนแกประชาชนในพืน้ ทีภ่ าคเหนือใน การเขาถึงบริการสุขภาพ สรางรายไดเพิม่ ใหชมุ ชน และสรางมูลคาเพิม่ ทางการตลาด การทองเทีย่ วใหมเชิงรุก รวมทัง้ เพิม่ ศักยภาพการแขงขันดานการรักษาพยาบาล และ การสาธารณสุขของประเทศในภูมภิ าคแหงนีใ้ นอนาคตอันใกล ซึง่ คณะแพทยศาสตร มีนโยบายในการพัฒนา MedicaI Hub รวมกับภาคสวนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน ภาคเหนือ โดยการสงเสริมบทบาทของประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง การใหความรูเรื่องพฤติกรรมการดํารงชีวิตที่เหมาะสม การสงเสริมใหโรงพยาบาล ทุกระดับใหเปนที่พึ่งเบื้องตนแกประชาชน การฟนฟู อนุรักษและพัฒนาภูมิปญญา ทองถิ่น การจัดสงระบบผูปวยไปกลับอยางมีประสิทธิภาพและการพัฒนาบุคลากร ทางการแพทยใหมคี วามเชีย่ วชาญในระดับสูง สามารถใหบริการในระดับตติยะภูมไิ ด เต็มความสามารถ สรางความรวมมือและพัฒนาระบบเครือขายการใหบริการใน MedicaI Hub กับทุกภาคสวน ดังนี้ 1.ใหความสําคัญตอผูป ว ยชาวไทยเปนอันดับแรก คณะแพทยศาสตรใหความ

สําคัญดานการสรางเครือขายกับโรงพยาบาลทุกระดับ พัฒนาการสงตอผูปวยทั้งไป และกลับใหมปี ระสิทธิภาพสูงสุด เพือ่ ใหเกิดการมีสว นรวมในการดูแลรักษาพยาบาล รวมกัน ตามศักยภาพทีเ่ หมาะสมของโรงพยาบาลในแตละระดับ กระจายการบริการ รักษาพยาบาลยังโรงพยาบาลทุกระดับ และเปดโอกาสใหคณะฯไดพัฒนาอาจารย แพทยเพือ่ ใหการรักษาพยาบาลในระดับตติยภูมิทีเ่ ต็มประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกัน ก็สามารถเปนพี่เลี้ยงแกโรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลชุมชนไดอยางคลองตัว 2. คณะแพทยศาสตรจะเปดโอกาสใหประชาชนเขาถึงบริการการแพทยได อยางทั่วถึง มีทางเลือกที่เหมาะสม และสงเสริมใหประชาชนมีสวนในการดูแลรักษา สุขภาพของตนเอง ไดแก การสรางศูนยปฏิบตั กิ ารการแพทยทางเลือก และการแพทย ผสมผสาน เพื่ออนุรักษและสงเสริมบทบาทของภูมิปญญาไทย สรางศูนยเวชศาสตร ผูสูงอายุ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางประชากรที่จะเขาสูประชาคมผูสูง อายุในเร็ววัน การใหความรูใ นเรือ่ งพฤติกรรมการดํารงชีพ เชน การรับประทานอาหาร ทีอ่ าจเกิดโทษ การใหความรูเ รือ่ งโภชนาการแกผปู ว ยประเภทตางๆ เเละมีการพัฒนา บุคลากรใหมีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปในเวลาเดียวกัน 3. พัฒนาโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตรใหมคี วามเปนเลิศในหลายดาน กลาวคือ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหมมีบทบาทสงเสริมการเรียนการสอน การใหบริการแกประชาชนและเปนศูนยรวมของแพทยผเู ชีย่ วชาญทุกสาขา ศูนยศรีพฒ ั น มีบทบาทหลักในการใหบริการทีค่ ลองตัวและคุณภาพสูง และจัดสรางศูนยความเปน เลิศเพื่อสงเสริมการวิจัยเพื่อเปนฐานของการพัฒนาดานการแพทยอยางยั่งยืน 4. คณะแพทยศาสตรพรอมที่จะพัฒนาตนเองไหเปน MedicaI Hub ที่มี ลักษณะเฉพาะ มีมาตรฐานการรักษาพยาบาลสูง เปนศูนยกลางการแพทยนานาชาติ ทีส่ ามารถประสานงานกับหนวยงานตางๆทัง้ ในภาครัฐและเอกชน พรอมทีจ่ ะเปนสวน หนึ่งของจังหวัดเชียงใหมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และมีทิศทางการพัฒนา ที่สอดรับกับทุกภาคสวนในเชียงใหมตอไป ทั้งนี้การพัฒนาเชียงใหมเปนศูนยกลางการแพทย (Medical Hub) เปนหนึ่ง ในโครงการ สรางเชียงใหมใหเปนศูนยกลางการแพทยและศูนยการผลิตและจัดสง สินคาทางการ เพื่อตอยอดวิสัยทัศนเชียงใหมเมืองสรางสรรคหรือ Chiang Mai Creative City ใหชดั เจนและเกิดประโยชนอยางแพรหลายตอประชาชนในอนาคตอันใกล


4 á¾·ÂÈÒÊμÏÊÒÃÃÒ»˜¡É ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÏ Áª.

¸ÒùíéÒ㨠>> ดร.นภวรรณ บุณยนิยม ประธานคณะกรรมการบานฟาใสมูลนิธิ มอบ ที่ดินจํานวน 9 ไร ใหแกมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร มช. เพื่อใช ประโยชนในการดูแลฟนฟูสภาพผูปวยสูงอายุเรื้อรัง โดยมี รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม , รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะ แพทยศาสตร มช. พรอมดว ยผูบริหารรับมอบ เมื่อวัน ที่ 28 ธัน วาคม 2555 ณ สํานักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม

>> ธนาคารไทยพาณิ ธ ไ ชิ ยจ าํ กัดั มหาชน ห ช มอบเงินิ บริจิ าคจําํ นวน 300,000 300 000 บาท สมทบทุ น มู ล นิ ธิ โ รงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร มช. โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร มช.รับมอบ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ณ หองรับรองสํานักงานคณบดีชนั้ 8 อาคารเรียนรวมราชนครินทร

>> คุณบุญทวีี ตันั ตรานนท – คุณพรสุทธิิ์ – คุณณััทธร - คุณวรััทยา แจงกระจาง มอบเงินบริจาคจํานวน 300,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาล สวนดอก คณะแพทยศาสตร มช. โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดี แพทยศาสตร มช. และ ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 ณ บานพัก อ.เมือง จ.เชียงใหม

>> ผผูแทนศิษยเกาแพทยเชียงใหม รรุน 13 มอบเงินบริจาคจํานวน 350,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร มช. โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ณ คณะแพทยศาสตร มช.

>> คุคณสิ ณสิน – คุคณณั ณณัฐสุสรีรีย จินดารัตนวรกุ นวรกลล จากบริษัท สยามพลาสติก ผลิตภัณฑ จํากัด มอบเงินบริจาคจํานวน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธโิ รงพยาบาล สวนดอก คณะแพทยศาสตร มช. โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะ แพทยศาสตร มช. พรอมดวยคณะผูบริหาร รับมอบ เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2556 ณ หองประชุมชั้น ๘ อาคารเรียนรวมราชนครินทร

>> ครอบครัวโโตวิวัฒน มอบเงินบริจาคจํานวน 100,000 บาท สมทบทุน >> บริษัท สวัสดีโปรเมด จํากัด บริจาครถนั่งคนพิการจํานวน 1 คัน มู ล นิ ธิ โ รงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร มช. โดยมี รศ.นพ.วั ฒ นา ใหแกภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร มช. โดยมี รศ.พญ.อภิชนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร มช. พรอมดวยคณะผูบริหาร รับมอบ เมื่อ โฆวินทะ อาจารยประจําภาควิชาเวชศาสตรฟน ฟู รับมอบ เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2556 วันที่ 15 มกราคม 2556 ณ หองรับรองสํานักงานคณบดีชั้น 8 อาคารเรียนรวม ณ ภาควิชาเวชศาสตรฟนฟู คณะแพทยศาสตร มช. ราชนครินทร


Ê‹§¤ÇÒÁÊØ¢μŒÍ¹ÃѺ»‚ãËÁ‹ 2556

á¾·ÂÈÒÊμÏÊÒÃÃÒ»˜¡É ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÏ Áª. 5

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร และคณะผูบริหาร เยี่ยมคารวะและอวยพรปใหม หัวหนาสวนราชการและผูอุปการคุณ

นายธานินทร สุภาแสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม

นายวัฒนชัย คุมวงศดี อธิบดีอัยการเขต 5

คุณหญิงเจาระวีพันธุ สุจริตกุล ผูทําคุณประโยชนใหแกคณะแพทยศาสตร

นายปกิต สุวรรณพรหมา อธิบดีผูพิพากษาภาค 5

ศ.เกียรติคณ ุ นพ.อาวุธ - ผศ.พญ.ศรี ศรีศุกรี อาจารยอาวุโสคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

รศ.นพ.นิเวศน นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม

คุณธนี พหลโยธิน ผูอุปการคุณคณะแพทยศาสตร

คุณวารินทร – คุณผาณิต พูนศิริวงศ ผูอุปการคุณคณะแพทยศาสตร

คุณสุรียพร คองประเสริฐ ผูอุปการคุณคณะแพทยศาสตร

คุณชัดชาญ – คุณชลิดา เอกชัยพัฒนกุล ผูอุปการคุณคณะแพทยศาสตร


6 á¾·ÂÈÒÊμÏÊÒÃÃÒ»˜¡É ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÏ Áª.

มองผานเลนส รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร มช. เปนประธานในพิธีมอบ ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และพิธปี ฎิญาณตน สําหรับบัณฑิตแพทย รุน ที่ 49 ประจําป การศึกษา 2555 ของคณะแพทยศาสตร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 ณ หองประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม

Çѹà´ç¡áË‹§ªÒμÔ »ÃШíÒ»‚ 2556

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เห็นถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชนซึ่งเปนอนาคตของชาติ ไดจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2556 ขึ้น ในวัน เสารที่ 12 มกราคม 2556 เวลา 07.00 ณ หองประชุมชั้น 1 และชั้น 2 อาคารเรียนรวม โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร มช. เปนประธาน เปดงาน การจัดงานวันเด็กในครั้งนี้มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใหเด็กและเยาวชนมีความรักใครสมัครสมานสามัคคีมีความสัมพันธทีด่ ีตอกัน ทั้งนี้ภายในงานมีของรางวัลและทุนการ ศึกษามอบใหแกเด็กๆ อีกทั้งกิจกรรมใหความรูทางดานวิชาการ การแสดงบนเวที การจัดซุุมประเทืองปญญา และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดแสดงออกใน ว รู ความสนุ ว นุกสนาน น น ทเ ทางที่ดีงาม ไดรบ ไดรับความรู ที่เหมาะสมกับวย บวัยั

§Ò¹àÅÕ駢ͺ¤Ø³¡ÅØ‹ÁÊÁÒªÔ¡¹Ñ¡´¹μÃÕ¨ÔμÍÒÊÒ รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร มช. เปนประธานกลาวเปดงานเลี้ยงปใหมเพื่อแสดงความขอบคุณแกกลุมสมาชิกนักดนตรีจิตอาสา ที่มา รวมสรางบรรยากาศแหงความสุข ความสุนทรีย และบรรเทาความเครียดใหแกผูปวย ญาติ และบุคลากรของคณะแพทยศาสตร มช. ในโครงการ “การแสดงดนตรีจิตอาสา คณะแพทยศาสตร” เพื่อเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2555 ณ โถงหนาหองประชุุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี


0A!*č0+=&9!č

8E&*0:2+č ).

á¾·ÂÈÒÊμÏÊÒÃÃÒ»˜¡É ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÏ Áª. 7

ÇÑѹà´çç¡áË‹‹§ªÒμÔÔ»ÃШííÒ»‚ 2556 : รศ.นพ.ชััยรััตน คุณาวิิกติิกุล ผูอํานวยการศูนย

ศรีพัฒนคณะแพทยศาสตร มช. รศ.พญ.รัตนา พันธพานิช รองผูอํานวยการศูนย ศรีพัฒน คณะแพทยศาสตร มช. เขาเยี่ยมและมอบของขวัญวันเด็ก ใหแกผูปวยเด็ก ที่มานอนพักรักษาตัวที่ศูนยศรีพัฒน เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2556 ณ หอผูปวยเด็ก ศูนยศรีพัฒน

Birthday month : รศ.นพ.ชัยรัตน คุณาวิกติกุล ผูอํานวย การศูนยศรีพฒ ั น คณะแพทยศาสตร มช. รวมกิจกรรม Birthday Month สําหรับบุคลากรทีม่ วี นั คลายวันเกิดในเดือนมกราคม โดย นิมนตพระมาสวด เพื่อความเปนสิริมงคล ณ หองประชุมดอก สัก หอพยาบาล 9 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2556

»»ÃЪØÁËÑÇ˹ŒÒ§Ò¹ : รศ.นพ.ชัยรัตน

คคุณาวิกติกุล ผูอํานวยการศูนยศรีพัฒน คคณะแพทยศาสตร มช. เปนประธานเปด กการประชุ ม บุ ค ลากรระดั บ หั ว หน า งาน เ ่อ วันที่ 4 มกราคม 2556 ณ หอง เมื ป มดอกสัก หอพยาบาล 9 ประชุ

»»°Á¹ÔÔà·È¾¹Ñ¡Ñ §Ò¹ãËÁ‹ ã ‹ : รศ.นพ.ชััยรััตน คุณาวิิกติิกุล ผูอํานวยการศูนยศรีีพัฒน â¤Ã§¡ÒÃμŒÒ¹ÀÑÂ˹ÒÇ : ศูนยศรีพฒ ั น

คณะแพทยศาสตร มช. นํ า โดย รศ.นพ.ชั ย รั ต น คุ ณ าวิ ก ติ กุ ล ผูอ าํ นวยการ จัดโครงการศูนยศรีพฒ ั น ตานภัยหนาว เพือ่ รวบรวมเสือ้ ผาและ อุปกรณกันหนาวมอบแด ผูประสบ ภัยหนาวในพื้นที่หางไกล ณ ชัน้ 1 ศูนยศรีพฒ ั น คณะแพทยศาสตร มช. วันที่ 7 มกราคม 2556

คณะแพทยศาสตร มช. เปนประธานเปดการปฐมนิเทศพนักงานใหม ณ หองประชุม ดอกสัก หอพยาบาล 9 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2556

¢Í¾Ã»‚ãËÁ‹ 2556 : รศ.นพ.ชัยรัตน คุณาวิกติกลุ ผูอ าํ นวยการศูนยศรีพฒ ั น คณะแพทยศาสตร มช. เขาเยีย่ มและขอ พรปใหมจากคุณประวิทย อัครชิโนเรศ กรรมการบริหารศูนยศรีพฒ ั น ณ สถาน กงสุ ล สาธารณรั ฐ ออสเตรี ย ประจํ า จังหวัดเชียงใหม วันที่ 8 มกราคม 2556

¢¢ÍáÊ´§¤ÇÒÁÂÔ¹´Õ : รศ.นพ.ชัยรัตน คุณา

วิ ก ติ กุ ล ผู อํ า นวยการศู น ย ศ รี พั ฒ น คณะ แพทยศาสตร มช. กลาวแสดงความยินดีแก บับณฑิต และมหาบัณฑิต ที่ไดรับพระราชทาน ป ญญาบัตร ในป พ.ศ.2556 ซึ่งเปนบุคลากร ปริ ศูนยศรีพัฒนในแตละหนวยงาน โดยมีผูบริหาร รรวมกลาวแสดงความยินดี สรางความประทับใจ แกบคุ ลากรเปนอยางยิง่ ณ หองประชุมดอกสัก หหอพยาบาล 9 วันที่ 28 มกราคม 2556

ปกั ษ แพทยศาสตรสาร ราย

Œwq —Ð «Ü‰–Ÿ˜‡‘ИŸ‘ ‘Ÿ

zØݫ܉–Ÿ˜‡‘Џ™Ÿ•¡‰Ÿ“žª¢|­™h #J.POUIMZ/FXTMFUUFS 'BDVMUZPG.FEJDJOF$IJBOH.BJ6OJWFSTJUZ

·Õ»è ÃÖ¡ÉÒ‘–ÙÜ•ž×ٟٟ•Ÿª}‘¡Ö ږ“ž††Ÿª~“w¡‡‡¡ ‘–Ùܘ–žw†¡¶ ªŸ•Ð•–¡ —¡ „Ъ˜‘¢ ږÙÜŠÙ¡ÙÙ¡‡Ð“¢‘ܞيкÃóҸԡÒÃܞ‘Ÿ›¤‹“–‘¢¡Í§ºÃóҸԡÒÃw’—ØÝŸÖª“Ÿ™–žw†¡Ü¶ |—Ð  ‘••¤×¡w‡žÖÑ¥ †•|ª†Þ›Ùž•|zЖ‘¢ •¢‘¤‰Š›¤˜¤Ý Ù¤}‘¢z·Ÿ¬‡¡‘˜ ª}‡ÙИ’—ƒÐz¤Ø–¡²| ˜¤Š¡‘žw—֟‡¡Û¥| }žÙ‰ÙŸ}žÙ‰‘ЇŸ ٞىܑ‘Ý‹¡Ù •ž‘ŸŽ‘ØÐܤhÙ¡“ |ŸÙŒ‘ÝŸ˜žÜžÙŠÐzØݫ܉–Ÿ˜‡‘Џ™Ÿ•¡‰Ÿ“žª¢|­™hˆ›¡Ù‰‘•¬‘‘˜‡–‘¢Ž¥ ¡ ›ªÞ›|}ª¢|­™h¬‰‘ 

۟wxhŸ•Œ‘ÝŸ˜žÜžÙŠÐ˜h|xi›z¡†ª™±Ù«“Ýxi›ª˜Ù›«ÙÝ®†i‰¢²|ŸÙŒ‘ÝŸ˜žÜžÙŠÐzØݫ܉–Ÿ˜‡‘Џ&NBJMQS@NFEDNV!IPUNBJMDPN


8 á¾·ÂÈÒÊμÏÊÒÃÃÒ»˜¡É ¤³Ðá¾·ÂÈÒÊμÏ Áª.

แพทยศาสตร์สารรายปักษ์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 234 (ปักษ์แรก) 1-15 มกราคม 2556  

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตแพทย์ รุ่นที่ 49 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 47, one stop service Award, ทิศทางการพัฒนางา...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you