Page 1

ข่าวสาร​คณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่ ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2554

จากคนสวนดอก สู่องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย

9-10

ศาสตราจารย์ ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์ นักวิจัยดีเยี่ยม

14-15

ความสุขมวลรวม ประชาชาติของ ภูฏาน

22-23 คนสวนดอก กับตลาดนัด ในแปลงทดลอง คณะเกษตร

2 ธารน้ำ�ใจมอบให้สวนดอก 3 หนทางสู่ดวงดาว 5 ข่าวน่ารู้จากที่ประชุม​คณะฯ 6 แนะนำ� Erasmus MC 7 รางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น 8 ภาพลักษณ์ของ คณะแพทยศาสตร์ 13 เปิดเทอมใหม่หัวใจว้าวุ่น 16 “แตงโม” ผลไม้สุขภาพ 17 ออทิสซึ่ม 18 ประกาศผลการแข่งขันภาพถ่ายครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ภาพสวย ในสวนดอก” 19-21 กิจกรรมคณะฯ


2

ธ า ร น้ ำ� ใ จ ม อ บ ใ ห้ ส ว น ด อ ก

01 01– พระครู ป ระภั ศ ร์ สุ ต กิ จ

เจ้าอาวาสวัดหม้อคำ�ตวง ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มอบเงินบริจาคจำ�นวน 11,000 บาท สมทบทุ น มู ล นิ ธิ โ รงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี ผศ.นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมือ่ วันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องพิธีการสงฆ์ อาคารสงฆ์สุจิตโต คณะแพทยศาสตร์ มช.

03

02

02– ผศ.นิ ภ า

วิ นิ จ มอบเงิ น บริ จ าค จำ�นวน 600,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิ โรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์อาคาร ศูนย์ความเป็นเลิศ 80 พรรษา มหาราชา โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมือ่ วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ ห้ อ งรั บ รอง สำ � นั ก งานคณบดี ชั้ น 8 อาคารราช นครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

05

04–คุณอรทัย

วันทรมณี มอบเงินบริจาค จำ�นวน 100,000 บาท สมทบทุน มูลนิธิ โรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผูอ้ �ำ นวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องรับรอง งานประชาสัมพันธ์ อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

04

คุณ ภัทรพิมพ์ สวัสดิ์วงค์ มอบเงิน บริจาคจำ�นวน 50,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิ โรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ห้องผูป้ ่วยหนัก ไอ ซี ยู โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ มช. รั บ มอบ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2554 ณ ห้องรับรอง สำ�นักงานคณบดีชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

06

06– 05– คุ ณ สุ รี ย์ พ ร

คองประเสริ ฐ ผู้ แ ทนคุ ณ ณรงค์ คองประเสริฐ มอบเงิน บริจาคจำ�นวน 160,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ ผู้อำ�นวยการ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับมอบ เมื่อวัน ที่ 12 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

03–พระเทพโกศล

เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เจ้ า อาวาสวั ด ศรี โ สดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนคุณอารมย์ ผิวเหลือง ผู้ ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว มอบเงิ น บริ จ าคจำ � นวน 500,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาล สวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ร ศ . น พ . พ ง ษ์ รั ก ษ์ ศ รี บั ณ ฑิ ต ม ง ค ล เลขานุ ก ารมู ล นิ ธิ โ รงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 ณ วั ด ศรี โ สดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่


3

ส า ร จ า ก ค ณ บ ดี

ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่ อ ตั้ ง เ ริ่ ม แ ร กโ ด ย การโอนโรงพยาบาล เทศบาลนครเชียงใหม่ของกระทรวง สาธารณสุข โรงพยาบาลและเขต ก่อตั้งขณะนั้นอยู่ริมคูเมืองด้านนอก เยื้องประตูสวนดอก ซึ่งเป็นประตู เข้าออกกำ�แพงเมืองชัน้ ในด้านตะวันตก ห่ า งออกไปทางด้ า นทิ ศ ตะวั น ตก ราว 500 เมตร มี วั ด สวนดอก ซึ่ ง เป็ น วั ด ทางนิ ก ายลั ง กาวงศ์ แห่ ง แรกในเชี ย งใหม่ จากการที่ โรงพยาบาลตัง้ อยูบ่ ริเวณนี้ คนทัว่ ไป จึงเรียกว่า โรงพยาบาลสวนดอก มาจวบจนปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ รำ � ลึ ก ถึ ง ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมแต่เดิม จึงจัดทำ�ค่านิยมของคนในคณะว่า “คนสวนดอก” โดยหมายถึ ง “คุ ณ ภาพเด่ น เน้ น นวั ต กรรม สร้างสรรค์สามัคคี วจีจับใจ นํ้าใจ มากล้ น ดำ � รงตนเป็ น ตั ว อย่ า ง องค์การแห่งการเรียนรู้ กตัญญูคู่ คุณธรรม” บั ณ ฑิ ต แพทย์ ปริ ญ ญาโท ปริญญาเอกที่สำ�เร็จการศึกษาไป ล้วนเป็นคนสวนดอก และคนสวนดอก หลายคนได้ทำ�ชื่อเสียงให้กับสถาบัน ได้รับรางวัลระดับชาติไม่ว่าจะเป็น อาจารย์ทสี่ อนเก่ง วิจยั เก่ง บริหารเก่ง จริยธรรมดีเด่น และคนสวนดอกก็ยงั

บ ท บ ร ร ณ า ธิ ก า ร

แสดงความกตัญญูต่อสถาบันอย่าง สมํ่าเสมอด้วยการบริจาคเงินสมทบ เพื่อการพัฒนาสวนดอกในทุกด้าน คนสวนดอกคนหนึง่ ทีเ่ รายกย่อง ให้ เ ป็ น บุ ค คลตั ว อย่ า งที่ พ วกเรา ควรถื อ ไว้ เ ป็ น แบบอย่ า ง คื อ ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ เ กี ย ร ติ คุ ณ น า ย แ พ ท ย์ เ ก ษ ม วั ฒ น ชั ย องคมนตรี ทั้ ง ชี วิ ต ที่ มุ่ ง มั่ น ทำ � ประโยชน์แก่ส่วนรวม เป็นนักคิดที่ เฉียบคมโดยเฉพาะด้านการศึกษา และการดำ � รงตนเป็ น ตั ว อย่ า ง ท่านยังเป็นคนสวนดอกตลอดกาล โดยสละเวลามาช่วยให้คำ�ปรึกษา หลายด้านแก่คณะ และยังมอบของ ส่วนตัวให้กับคณะเพื่อให้คนรุ่นหลัง ได้เรียนรู้

คนสวนดอกพึงศึกษา แนวทางดังกล่าว โดยขอเชิญมาร่วมงาน “นิทรรศการ จากคนสวนดอก สู่องคมนตรี” ระหว่าง วันที่ 17 มิถุนายน ถึง 14 กรกฎาคม 2554 การได้ชม นิทรรศการจะเป็น แรงบันดาลใจให้ คนสวนดอกมุ่งมั่น มีความเพียรที่จะบรรลุ ในเป้าหมายที่ดีต่อไป รศ​.​นพ​.​นิเวศน์​​นันท​จิต​ ​คณบดี

คณะ​ผู้​จัด​ทำ�​​ข่าวสาร​คณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​

หนทางสู ่ ดวงดาว นักวิชาการฟุลไบรท์ Dr.Robert Evans Water Jr. Assistant Vice President for Academic Affairs จาก University of Maryland, College Park เชี่ยวชาญในด้าน “การพั ฒ นาบุ ค ลากรและการ วางแผน” ได้บรรยายพิเศษ “High performance leadership in the government sectors in the USA” ที่คณะแพทยศาสตร์ วัน ที่ 21 เมษายน ที่ผ่านมา พอสรุปสาระ สำ�คัญได้ดังนี้ 1. หนทางสู่ความสำ�เร็จ ได้แก่ จั ด สรรทรั พ ยากรตามกลยุ ท ธ์ การลงทุ น ใน พั น ธกิ จ หลั ก ที่ มี ความสำ � คั ญ สู ง การลงทุ น กั บ คน การจัดการบุคคลและระบบ ทั้งนี้ ต้องอาศัยเวลา 2. ปัจจัยสู่ความเป็นเลิศ ได้แก่ ไม่ ท นต่ อ คุ ณ ภาพตํ่ า อิ ส ระทาง วิชาการ ความรับผิดรับชอบ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร มุ่ ง เน้ น การพั ฒ นาและฝึ ก อบรม ร่ ว มใน พันธกิจและปรัชญา องค์การตอบ สนองไวต่อการเปลี่ยนแปลง และมี ความยืดหยุ่น 3. กุญแจสู่ความสำ�เร็จคือแผน เชิงกลยุทธ์ เช่น •วางเป้ า หมายว่ า เพิ่ ม สั ด ส่ ว น นักเรียนเก่งเข้ามาเรียนร้อยละ 40 •เพิ่ ม สั ด ส่ ว นชนกลุ่ ม น้ อ ย เป็นร้อยละ 38 •เพิ่ ม อั ต ราคงอยู่ นั ก ศึ ก ษาปี หนึ่งเป็นร้อยละ 96 และอัตราจบ การศึกษา 6 ปี เป็นร้อยละ 86

ท​ ี่​ปรึกษา​:​​คณบดี​คณะ​แพทยศาสตร์​• ผ​ ู้​บริหาร​คณะ​แพทยศาสตร์​​สาย​วิชาการ​และ​ปฏิบัตงิ​ าน​ บรรณาธิการ​บริหาร​:​รศ​.​นพ​.​ชยั ​รตั น์​​คณ ุ ​วกิ ​ต​กิ ลุ ​​​บรรณาธิการ​:​​รศ​.​ดร​.​นมิ ติ ร​ม​ รกต​ กอง​บรรณาธิการ​:​​รศ​.พ​ ญ​.ย​ พุ า​​ส​มุ ติ ​สวรรค์​ •​​รศ​.​นพ​.​คม​สุค​ นธ​สรรพ์​​•​​อ.​​นพ​.​ศิวั​ฒน์​​​ภู่​รยิ​ ะ​พันธ์​​•​​อ​.​พญ​.​วร​ลักษณ์​​​สัป​จาตุ​ระ​​•​​อ​.​นพ​.​สม​ศักษิ์​​​วงษ์​ไวย​เวช •​​ประธาน​องค์กร​การ​แพทย์​•​​หัวหน้า​ฝ่าย​การ​พยาบาล​​•​​หัวหน้า​ฝ่าย​เภสัชกรรม​​•​​เลขานุการ​สำ�นักงานคณะ​แพทยศาสตร์​ ​•​​หัวหน้า​งาน​บริหาร​ทั่วไป​​•​​หัวหน้า​งาน​บริการ​การ​ศึกษา​​•​​หัวหน้า​งาน​นโยบาย​และ​แผน •​​หัวหน้า​งาน​ประกัน​คุณภาพ​การ​ศึกษา​​•​​หัวหน้า​งาน​บริหาร​งาน​วิจัย​​•​​หัวหน้า​งาน​โภชนาการ ​•​​หัวหน้า​งานเลขานุการ​โรง​พยาบาล​​•​​หัวหน้า​งาน​ประกัน​สังคม​​​ฝ่าย​จัดการ​:​​หัวหน้าง​ าน​ประชาสัมพันธ์​และ​คณะ​ ส่ง​ข้อคิดเ​ห็น​และ​ข้อ​เสนอ​แนะ​ได้ที่​:​​www​.​med​.​cmu​.​ac​.​th​/​pr​/​news หรือ​​E​-m​ ail​:​​prmedcm​@​hotmail​.co​.t​h

•เพิ่ ม เงิ น ทุ น และจั ด สรรที่ พั ก ให้นักศึกษาปริญญาเอก • ทบทวนและยุ บ หลั ก สู ต รที่ ผลผลิตตํ่า • จัดสรรงบประมาณคืนกลับ คณะเพื่อการพัฒนา • เพิม่ การระดมทุนจากภายนอก จากปีละ 130 ล้านเหรียญ เป็น 225 ล้านเหรียญต่อปี 4. เงินและรางวัลเป็นแรงจูงใจที่ สำ�คัญมาก 5. มีหน่วยงานในระบบ เช่ น หน่ ว ยพั ฒ นาบุ ค ลากร หน่ ว ย เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการ เรียนรู้ ศูนย์พัฒนาการนำ�และการ เปลี่ยนแปลง เครือข่ายทีมที่ปรึกษา การพัฒนาองค์กร ท้ า ยสุ ด ผู้ บ รรยายให้ ข้ อ คิ ด การไปสู่ความเป็นเลิศไว้หลายข้อ วัฒนธรรมการเป็นเจ้าขององค์การ เป็นข้อหนึ่ง และการมีส่วนร่วมของ หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคธุรกิจ ภายนอกองค์การก็สำ�คัญ การเรียนรู้จาก Dr.Water เปิด มุ ม มองเพิ่ ม เติ ม แก่ ผู้ บ ริ ห ารใน หนทางที่ จ ะนำ � องค์ ก รไปสู่ ค วาม สำ�เร็จ แน่นอนว่าบุคลากรทุกระดับ เป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ และควรปลู ก ฝั ง จิตใจที่รักองค์การ ถือว่าตนเองเป็น ส่วนหนึ่งขององค์การซึ่งสอดคล้อง กับการเป็น “คนสวนดอก” จึงจะ ผลักดันองค์การไปสู่ความสำ�เร็จได้ บก.

วิสัย​ทัศน์​

ค​ ณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ ​เป็น​สถาบัน​ทางการ​แพทย์​ชั้น​นำ�​ระดับ​มาตรฐาน​สากล​

​ พ​ ันธ​กิจ​

ผ​ ลิต​บัณฑิต​ที่​มี​คุณภาพ​​คุณธรรม​เป็น​สากล​​ สร้างสรรค์​งาน​วิจัย​​เพื่อ​ชี้นำ�​ด้าน​สุขภาพ​ ​ให้​บริการ​ที่​ได้​มาตรฐาน​​ทำ�นุ​บำ�รุงศิลป​​วัฒนธรรม ​และ​​สิ่ง​แวดล้อม ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2554


4

ข่ า ว ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์

นิทรรศการ

จากคนสวนดอก สูอ่ งคมนตรี

อเชิ ญ ชมนิ ท รรศการ “ จ า ก ค น ส ว น ด อ ก สู่ องคมนตรี” ณ พิพิธภัณฑ์ แ ล ะ ห อ จ ด ห ม า ย เ ห ตุ คณะแพทยศาสตร์ ชั้ น 1 และ ห้องสมุดคณะแพทยศาสตร์ ชั้น 8 อาคารเรียนรวม ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ถึง 14 กรกฎาคม 2554 ในวั น เปิ ด งานมี ก ารแสดง ปาฐกถา เรื่อง “พระราชวงศ์จักรี กั บ ก า ร ส า ธ า ร ณ สุ ข ไ ท ย ” โดย ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ น า ย แ พ ท ย์ เ ก ษ ม วั ฒ น ชั ย ณ ชั้น 5 อาคารเรียนรวม วันที่ 17 มิถนุ ายน 2554 เวลาประมาณ 10.00 น. วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ ข อ ง ก า ร จั ด นิ ท รรศการ เพื่ อ เป็ น การยกย่ อ ง และประกาศเกียรติคุณของบุคคล

บัณฑิตกิตติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัย ต่ า งๆ เหรี ย ญตรา โล่ ร างวั ล ภาพถ่าย หนังสือและเอกสารต่างๆ โดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการ เสริมสร้างความรู้ เป็นกำ�ลังใจให้ ผู้ ค นที่ ไ ด้ รั บ ชมมี ค วามมุ่ ง มั่ น ที่ จ ะ ใช้ความรู้ ความสามารถที่มี ให้เป็น ประโยชน์ต่อสังคมโดยรวม ยึดมั่น ในคุ ณ งามความดี แ ละภาคภู มิ ใ จ ในความเป็นคนสวนดอก จากคนสวนดอกสู่องคมนตรี ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ เ กี ย ร ติ คุ ณ นายแพทย์ เ กษม วั ฒ นชั ย เป็ น นั ก ศึ ก ษาของคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่รุ่นที่ 4 เป็น “คนสวนดอก” ในปี พ.ศ.2506 จบแพทยศาสตร บั ณ ฑิ ต เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 1

แพทยศาสตร์ ในตำ � แหน่ ง ผู้ ช่ ว ย ค ณ บ ดี ด้ า น กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า รองคณบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ เป็ น รองอธิ ก ารบดี แ ละอธิ ก ารบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามลำ�ดับ ต่ อ ม า ไ ด้ เ ป็ น ร อ ง ป ลั ด ท บ ว ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร ะ ห ว่ า ง พ . ศ .

ในการบริ ห ารประเทศ มี ตำ�แหน่งเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติ แห่งชาติ พ.ศ.2534-2535 และ สมาชิกวุฒิสภา (โดยการแต่งตั้ง) ระหว่าง พ.ศ.2539-2543 และเป็น รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการ ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2544 ถึง 8 มิถุนายน 2544

ในการรับใช้เบื้อง พระยุคลบาทของพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เริ่มจากการเป็นข้าราชการ คณะแพทยศาสตร์ จนได้ รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้เป็น “องคมนตรี” เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ.2544 ตั ว อย่ า งที่ ค ณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความภาค ภูมิใจ คือ “ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เ กษม วั ฒ นชั ย ” ผู้ ม า ร่ ว มงานจะได้ รั บ มอบหนั ง สื อ อัตชีวประวัตขิ องท่านและชมประวัติ ผลงาน และของทีร่ ะลึกต่างๆ ทีท่ า่ น ได้มอบให้แก่คณะแพทยศาสตร์ เช่น ชุดครุยดุษ ฎีบัณฑิต ปริญญาดุษ ฎี ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อ พ.ศ.2510 ได้รับพระราชทาน ทุ น อ า นั น ท ม หิ ด ล ไ ป ศึ ก ษ า ที่ มหาวิทยาลัยชิคาโก สหรัฐอเมริกา ระหว่าง พ.ศ.2512-2517 ได้รับ วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางด้านโรค หั ว ใจและหลอดเลื อ ด ขณะเป็ น อาจารย์ของภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชี ย งใหม่ ได้ ช่ ว ยบริ ห ารคณะ

2535-2537 และเป็ น ปลั ด ทบวง มหาวิทยาลัย ระหว่าง พ.ศ.25372539 ได้ลาออกจากราชการไปเป็น อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว พระเกียรติ และได้กลับมาเป็นผู้นำ� ในการบริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในตำ�แหน่งนายกสภามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2546 จนถึง ปัจจุบัน


5

ข่ า ว น่ า รู้ จ า ก ที่ ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ฯ

สาระจากการประชุม คณะกรรมการบริหาร ประจำ�คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 ผลจากการประชุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง กับคณะแพทยศาสตร์ ​ ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย ในกำ � กั บ ของรั ฐ ขอให้ รั ฐ มนตรี กระทรวงศึกษาธิการอนุมตั เิ งินเดือน ของพนักงานมหาวิทยาลัยเพิ่ม 5% เช่นเดียวกับข้าราชการโดยเริม่ ตัง้ แต่ เดือนเมษายน 2554 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • อนุมัติ การเลือ่ นขัน้ เงินเดือน ปีงบประมาณ 2554 สำ�หรับข้าราชการ เลื่อนเป็น 3% ของค่ากลางของเงินเดือนแต่ละ ประเภทสายงาน แต่ละระดับที่มีตัว ครองอยู่ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยให้ส่วนงาน 2.95% การเลื่อนขั้น ในครึ่งปีแรก โควตา 1 ขั้น ไม่เกิน 15% ครึ่งปีหลังวงเงินไม่เกิน 6% • อนุมัติจ้างออกแบบอาคารศูนย์ เวชศาสตร์ ผู้ สู ง อายุ ของคณะ แพทยศาสตร์ เป็นอาคารสูง 7 ชั้น ราคาอาคาร 200 ล้ า น บาท ค่าออกแบบ 8.5 ล้านบาท

ศึกษา (สกอ.) ขอความร่วมมือให้ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล นายยุธวัน มหาวิ ท ยาลั ย บรรจุ โ รคที่ เ กี่ ย วกั บ เอี่ ย มกุ ศ ลกิ จ นศพ.ชั้ น ปี ที่ 6 ปีการศึกษา 2554 ได้ผ่านเข้ารอบ บุหรี่เข้าในหลักสูตร จากการนำ � เสนอโครงการพั ฒ นา ​ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย อนุมัติ ระบบการดูแลรักษาผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ รัง แต่งตั้งให้คณาจารย์ ดำ�รงตำ�แหน่ง เบาหวาน โดยใช้ Chronic Care ทางวิชาการจำ�นวน 6 ราย • อ.พญ. Model โดยคณะกรรมการจาก ภารดี คุ ณ าวิ ศ รุ ต เป็ น ผู้ ช่ ว ย โครงการเยาวชนฯ จะมาสัมภาษณ์ ศาสตราจารย์ • ผศ.พญ.เบญจลักษณ์ ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ นั ก ศึ ก ษาอย่ า ง มณี ท อน, ผศ.พญ.สายสวาท รอบด้าน ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ไชยเศรษฐ และ ผศ.พญ.เกษรา พัฒนพิฑูรย์ เป็นรองศาสตราจารย์ ​ การจัด Workshop สำ�หรับการ • รศ.พญ.มุทิตา ตระกูลทิวากร สอบ USMLE จัดโดยสมาคมแพทย์ เป็นศาสตราจารย์ (รอโปรดเกล้าฯ) ไทยในอเมริกา ทีค่ ณะแพทยศาสตร์ • ศ.นพ.ธานิ น ทร์ ภู่ พั ฒ น์ เป็ น รามาธิบดี ในเดือนธันวาคม 2554 ศาสตราจารย์ ท11 • เห็นชอบการ โดย วิทยากรจากต่างประเทศ และ ต่ อ เวลาราชการของข้ า ราชการ คนไทยที่เคยสอบ USMLE ผ่านแล้ว ประจำ � ปี 2554 ได้ แ ก่ รอง มี ก ารบรรยายทั้ ง ภาษาไทย และ ศาสตราจารย์อุดม ชัยทอง ภาษาอังกฤษ ไม่เสียค่าลงทะเบียน ​ อาจารย์ ภ าควิ ช าวิ สั ญ ญี วิ ท ยา ได้ รั บ รางวั ล ผลงานวิ จั ย จาก ราชวิ ท ยาลั ย วิ สั ญ ญี แ พทย์ แ ห่ ง ประเทศไทย ผศ.พญ.ตั น หยง พิพานเมฆาภรณ์ และคณะ ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการ ประกวดผลงานวิจัย ด้าน General Anesthesia ประจำ�ปี 2554 และ รศ.นพ.วรวุธ ลาภพิเศษพันธุ์ และ คณะ ได้ รั บ รางวั ล รองชนะเลิ ศ อันดับ 1 ในการประกวดผลงานวิจัย ด้าน Regional Anesthesia ประจำ� ปี 2554

​ แนวทางการตรวจเยี่ ย มระบบ ประกันคุณภาพการศึกษาของภาค วิชา ปีการศึกษา 2553 งานประกัน คุ ณ ภาพการศึ ก ษาจะใช้ แ นวทาง TQA ในการตรวจเยี่ ย มภาควิ ช า ต่างๆ โดยมีความเห็นให้ปรับปรุง Organization Profile ของแต่ละ ภาควิชา และควรเขียน SAR ทุกหมวด แต่ ในการตรวจเยี่ยมจะเน้น หมวด 1, 5 และ 6

​การใช้ระบบคอมพิวเตอร์ เครือข่าย ภายในคณะฯ ผู้ ที่ ป ระสงค์ จ ะนำ � คอมพิวเตอร์ Notebook ส่วนตัว ​ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ เ ข้ า รอบการ มาใช้ในคณะฯ ให้นำ�เครื่องดังกล่าว สำ�นักงานคณะกรรมการการอุดม คัดเลือกทุนพระราชทานโครงการ ล ง ท ะ เ บี ย น ที่ ง า น เ ท คโ น โ ล ยี

สารสนเทศ โดยคณะฯ จะอนุญาต ให้ 1 คนต่อ 1 เครื่อง ​ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย รั บ ทุ น ไปศึ ก ษา/ฝึ ก อบรม อ.ยุ ท ธพั น ธ์ วรรณโสภา ภาควิ ช ารั ง สี วิ ท ยา ฝึกอบรม สาขาวิชา Cardiothoracic Radiology ณ Mallinckrodt Institute of Radiolo gy, Washington University in St. Louis ประเทศสหรัฐอเมริกา ด้วยทุน กองทุนหมอเจ้าฟ้า 1 มีกำ�หนด 1 ปี • อ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี ภาควิชา วิสัญญีวิทยา ฝึกอบรมวิสัญญีวิทยา สำ � หรั บ การผ่ า ตั ด หั ว ใจ หลอด เลือดใหญ่ และทรวงอก ณ คณะ แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ด้วย ทุนพัฒนาบุคลากร มีกำ�หนด 1 ปี ​ งานมหกรรมแพทย์ พื้ น บ้ า น สู่ ส ากล คณะฯ ให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ สำ � นั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด เชียงใหม่ และหน่วยงานอืน่ ๆ จัดการ ประชุมวิชาการนานาชาติเรือ่ ง “งาน มหกรรมแพทย์ พื้ น บ้ า นสู่ ส ากล” ประมาณวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2554 หรื อ ระหว่ า งวั น ที่ 4-7 สิ ง หาคม 2554 ตามความเหมาะสม โดยได้ รับงบประมาณจากหลายแหล่งทุน อาทิ กลุม่ จังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (ล้านนา 1 เชียงใหม่ ลำ�พูน ลำ�ปาง แม่ฮอ่ งสอน) การท่องเทีย่ ว พาณิชย์ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ และสำ � นั ก งาน สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ ใช้ทุน และแพทย์ประจำ�บ้าน เข้าร่วมพิธี ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา โทร.0 5394 5276 และ 0 5394 5271 ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2554


6

วิ ช า ก า ร วิ จั ย วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์

แนะนำ�

Erasmus MC

มื่อวัน ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2554 ได้ มี ก ารลงนามความร่ ว มมื อ ทางวิชาการระหว่าง ERASMUS Me dica l Center กั บ คณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Erasmus University Rotterdam เกิ ด จากการรวม Nederlandse Economische Hogeschool เข้ า กั บ Faculty of Medicine ในปี ค.ศ.1973 และ Erasmus Medical Center (Erasmus MC) เกิ ด จากการที่ Faculty of Medicine รวมกั บ โรงพยาบาลอีก 3 แห่ง เข้าด้วยกัน เป็นโรงเรียนแพทย์ที่ ใหญ่ที่สุดใน

ประเทศ และเป็นแห่งเดียวที่มีสาขา เฉพาะทางหลากหลายสาขา Erasmus MC คล้ายกับคณะ แพทยศาสตร์ มช. คือมีหน้าที่ผลิต บัณฑิตแพทย์ ปริญญาโท เอก และ บริการสุขภาพ มีบคุ ลากร 13,000 คน มี Medical and Scientific Staff 1,500 คน นักศึกษาแพทย์ 3,000 คน นักศึกษาปริญญาเอก 2,000 คน นั ก ศึ ก ษา Health Policy and Management 500 คน และมี หลั ก สู ต รแพทย์ เ ฉพาะทาง 28 หลักสูตร ด้านวิจัยมีบุคลากรวิจัยเต็มเวลา 998 คน งบประมาณปี ล ะ 830 ล้ า นยู โ ร โดยเป็ น งบประมาณ มหาวิ ท ยาลั ย 36 ล้ า นยู โ ร และ งบประมาณภายนอก 48 ล้านยูโร วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก พ.ศ.2551 จำ � นวน 179 เรื่ อ ง ผลิ ต ผลงาน ตีพิมพ์ในวารสารกว่า 11,517 เรื่อง มี citation/paper 19.46 งานวิจัย ที่สำ�คัญแบ่งเป็นด้าน • ชีวการแพทย์พื้นฐาน ได้แก่ Genetics. Cell biology, Neurosciences, Molecular medicine • วิ ท ยาศาสตร์ ค ลิ นิ ก ได้ แ ก่ Oncology, Cardiology, Infectious diseases, Endocrinology • วิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ Epidemiology, Public Health จาก Ranking ของ Times

Streptococcus suis รศ.ประสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล

Streptococcus suis เป็ น เชื้ อ แบคที เ รี ย รู ป กลมติ ด สี แ กรมบวก ที่มีการเรียงตัวต่อกันเป็น สายและ มีแคพซูล เชือ้ นีก้ อ่ โรคทีส่ �ำ คัญทัง้ ใน สุกรและคนโดยส่วนใหญ่จะก่อโรค เยื่อหุ้มสมองอักเสบ โลหิตเป็นพิษ เยือ่ หุม้ หัวใจอักเสบและอาการโลหิต เป็ น พิ ษ และเกิ ด ช็ อ ค เชื้ อ นี้ อ าศั ย ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อยู่ตามปกติบริเวณทางเดินหายใจ ตอนบนของสุกรโดยเฉพาะอย่างยิ่ง บริ เ วณต่ อ มทอนซิ ล และในรู จ มู ก ถึ ง แม้ ว่ า ปั จ จุ บั น จะพบเชื้ อ ถึ ง 33 Serotypes ตามชนิดของแคพซูล การติดเชื้อ S. suis ในคนส่วนใหญ่ เกิดจาก Serotype 2 ตัง้ แต่มรี ายงาน ผู้ ป่ ว ย 10 ราย ที่ จั ง หวั ด ลำ � พู น

Higher Education เป็นอันดับ 1 ด้าน clinical medicine ในยุโรป และ Erasmus MC มีเป้าหมายที่จะ อยู่ใน Top 20 สถาบันแพทย์ของโลก ในปี ค.ศ.2013 โรงพยาบาลมีขนาด 1,221 เตียง ผู้ป่วยใน 36,847 คน ผู้ป่วยนอก 171,449 คน ความสัมพันธ์กับ Erasmus MC เริม่ จากการทีอ่ ธิการบดีมหาวิทยาลัย ในปี พ.ศ.2543 ซึ่งผู้ป่วยทั้งหมด เสียชีวติ ภายในเวลา 2 วัน1 นพ.ชุษณะ และคณะ 2ได้ ศึ ก ษาผู้ ป่ ว ยเยื่ อ หุ้ ม สมองอักเสบในประเทศไทยระหว่าง ปี 2530-2545 จำ�นวน 32 รายและ พบอาการหูเสือ่ มตามมาร้อยละ 68.8 พญ.ศุภราภรณ์และคณะ3 ได้รายงาน ผูป้ ว่ ยจำ�นวน 43 รายในช่วงปี 25432545 และพบผู้ ป่ ว ย Infective Endocarditis มากที่สุด ถัดมาเยื่อ หุ้มสมองอักเสบและโลหิตเป็น พิษ ต่อมาในปี 2548ได้เกิดการระบาด ใหญ่ของโรคติดเชื้อ S. suis ในคน จำ�นวน 215 รายที่มณฑลเสฉวน ประเทศจี น 4 แม้ ว่ า จะพบอาการ Toxic Shock Syndrome น้อยกว่า

เชี ย งใหม่ นำ � ผู้ บ ริ ห ารประกอบ ด้วยคณบดี 4 คณะ ได้แก่ คณะ แพทยศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ เศรษฐศาสตร์ ไปเจรจาความร่วมมือ ในวั น ที่ 8 กั น ยายน พ.ศ.2552 ปีต่อมา Professor Martin van Hagen และคณะ จาก Erasmus MC เดินทางมาเชียงใหม่ 2 ครัง้ เพือ่ หารือต่อเนื่อง (วันที่ 2 กุมภาพันธ์ และ 26 มีนาคม 2553) ปีต่อมา จึงเกิดการลงนามความร่วมมือขึ้น ทั้ง 2 สถาบันจะได้มีความร่วมมือ ในอนาคต ทั้งในด้านวิจัย และการ แลกเปลี่ยนนักศึกษา รวมทั้งด้าน อื่นๆ ต่อไป เยื่ อ หุ้ ม สมองอั ก เสบแต่ พ บอั ต รา การเสี ย ชี วิ ต สู ง ถึ ง ร้ อ ยละ 62.3 สำ � หรั บ ประเทศไทยได้ มี ร ายงาน การติดเชื้อ S. suis ถึง 5 รายงาน5-9 ผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ พ บในภาคเหนื อ ของประเทศไทยซึ่ ง ชาวพื้ น บ้ า น มักนิยมรับประทาน ”ลาบดิบ” หรือ “หลู้”6-8 ในส่วนของเชื้อ S. suis Serotype 2(SS2) ในปี 2545 ทางกลุม่ เราตรวจพบเชื้อนี้จำ�นวนร้อยละ 2.6 จากการเพาะเลีย้ งจากต่อมนาํ้ เหลือง ใต้ขากรรไกรล่างของสุกรจำ�นวน 150 ตัวอย่าง10 ต่อมาในปี 2551 ได้ตรวจพบเชื้อ SS2 จำ�นวนร้อยละ 3.5 และ 1.0 จากต่ อ มทอนซิ ล และต่อมนํา้ เหลืองใต้ขากรรไกรล่าง


7 ​ ​ วิ ช า ก า ร วิ จั ย วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์

ของสุกรตามลำ�ดับ สำ�หรับเชื้อจาก ผู้ป่วยจำ�นวน 67 รายพบที่เป็น SS2 ถึงร้อยละ 92.5 ถ้าใช้วิธี Multiplex PCR ตรวจหา S. suis พบว่ามีความ ไวมากกว่าวิธเี พาะเชือ้ ฯอย่างชัดเจน เนื่องจากตรวจพบเชื้อ S. suis จาก 118(48.4%) ตัวอย่าง ขณะที่ตรวจ ไม่พบโดยวิธีเพาะ เชื้อ11 เมื่อนำ�เชื้อ S. suis บางส่วนไปทดสอบความไว ต่อยาต้านจุลชีพ พบว่าเชื้อที่แยก ได้จากสุกรทั้งหมด(17 Isolates) ไวต่อ Cephalothin ถัดมาเชื้อไว ต่อ Penicillin และ Levofloxacin คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 82.4 และ 76.0 ตามลำ � ดั บ สำ � หรั บ เชื้ อ จากผู้ป่วย จำ�นวน 29 Isolates เชื้อทั้งหมด จะไวต่อ Cephalothin, Penicillin และ Levofloxacin ก า ร ศึ ก ษ า ลั ก ษ ณ ะ ท า ง พั น ธุ ก รรมของเชื้ อ SS2 ด้ ว ยวิ ธี Pulse Field Gel Electrophoresis พบว่ า เชื้ อ จากผู้ ป่ ว ยส่ ว นใหญ่ (69.4%)จั ด อยู่ ใ นกลุ่ ม A ถั ด มา กลุ่ม D(14.5%) ขณะที่เชื้อจากสุกร จัดอยู่ ในกลุ่ม A และ D จำ�นวน 1 และ 3 isolates ตามลำ � ดั บ เมื่อศึกษาด้วยวิธี PCR พบว่าเชื้อ จากผู้ป่วยส่วนใหญ่(80.6%)จัดอยู่ ใน Genotype mrp+ epf- slyถัดมา mrp- epf- sly+ (12.9%) แต่ เ ชื้ อ จากสุ ก รปกติ จำ � นวน 1 และ 3 Isolates จะถูกจัดอยู่ ใน Genotypes ดังกล่าวตามลำ�ดับ ข้อมูลอ้างอิง 1. Fongcom A, et al. J Med Assoc Thai 2001. 2. Suankratay C, et al.Southeast Asian J Trop Med Public Health 2004. 3. Wangkaew S, et al. J Infect 2006. 4. Lun Z, et al. Lancet Infect Dis 2007. 5. Rusmeechan S and Sribusara P. J Med Assoc Thai 2008. 6. Wangsomboonsiri W, et al. J Infect 2008. 7. Navacharoen N,et al. J Laryn Otol 2009. 8. Fongcom A, et al. Southeast Asian J Trop Med Public Health 2009. 9. Kerdsin A, et al. J Med Microbiol 2009. 10. Wongsawan KN, et al. International Congress Series 2006. 11. Tharavichitkul P, et al รายงานฉบับสมบูรณ์ฯ 2552

รางวั ล วิทยานิพนธ์ ดีเด่น

นปีการศึกษา 2553 วิทยานิพนธ์ ของ นายอำ � นาจ ปั ญ ญามู ล นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา พิ ษ วิ ท ยา คณะแพทยศาสตร์ เรื่อง “การใช้คิดนี่อินจูรี่ โมเลกุล-1 เป็นสารบ่งชีท้ างชีวภาพจำ�เพาะสำ�หรับ การตรวจหาภาวะไตทำ�งานผิ ด ปกติ ในประชากรที่ สั ม ผั ส แคดเมี ย มแบบ เรื้อรัง” ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ งานวิจัยนี้ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารพิ ษ วิ ท ยาไทย (Panyamoon A, Nambunmee K, Nishijo M, Swaddhiwudhipong W, Ruangyuttikarn W. Detection of urinary kidney injury molecule-1 in a chronic cadmium exposed population, Mae Sot district, Tak province. Thai J Toxicology 2009; 24(2): 72-80) โดย มี รศ.ดร.วีระ วรรณ เรืองยุทธิการณ์ เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาหลัก ทางทีมงานจึงได้ขอให้ รศ.ดร.วีระวรรณ เล่าที่มาที่ไปกว่าจะ ถึงรางวัลดังกล่าว “เรื่ อ งการปนเปื้ อ นแคดเมี ย ม ในข้าวที่แม่สอดนี้ ดิฉันเริ่มสนใจตั้งแต่ ปี 2547 แล้ว จำ�ได้ว่าตอนนั้นมีข่าว ในหนังสือพิมพ์มติชน รายงานผลการ ค้น พบแดดเมียมสูงในลำ�ห้วยแม่ตาว อ.แม่สอด จ.ตาก ทำ�ให้ดินและข้าว ในพื้นที่มีแคดเมียมสูงด้วย หน่วยงาน ของทัง้ รัฐและเอกชนก็เข้าไปตรวจสอบ และยื น ยั น ผลว่ า ข้ า วแม่ ส อดมี โ ลหะ แคดเมียมสูงมาก น่าจะเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ จนรัฐต้องซือ้ ข้าวจากชาวนา และนำ�ไปเผา พร้อมแนะนำ�ให้ปลูกอ้อย ทดแทนเพือ่ ส่งทำ�ไบโอดีเซล ดิฉนั สนใจ เพราะตัวเองอยู่ ในสาขาวิชาพิษวิทยา ก็ติดตามข่าวตลอดมาจนได้มีโอกาส รู้จักกับ ดร.สร้อยสังวาลย์ สาตะรักษ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพิษแดคเมียมชาวไทย สัญชาติออสเตรเลีย และพญ.มูนิโก๊ะ นิชิโจะ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคอิไตอิไต มหาวิทยาลัยแพทย์คานาซาวา ญีป่ นุ่ จึง

ได้ชวนกันลงพื้นที่ไปรู้จักกับ นพ.วิทยา สวัสดิวุฒพงศ์ แห่ง ร.พ.แม่สอด และ ร่วมกันทำ�วิจยั ตรวจสุขภาพชาวแม่สอด และตรวจวัดสารบ่งชี้ทางชีวภาพหลาย ชนิดทีจ่ ะช่วยระบุพษิ แดคเมียม ก็กลาย เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องทั้งหมด” อาจารย์ได้เล่าให้ฟังว่าหากปล่อย ทิ้งไว้เนิ่นนาน โอกาสของชาวแม่สอด ในการเป็น “โรคอิไตอิไต” เช่นที่เกิด ในญี่ปุ่น มีสูงมาก

การวิจัยนี้ได้รับทุน สนับสนุนจากคณะแพทย์ ของเราและจากญี่ปุ่นด้วย โดยเน้นพัฒนาวิธีตรวจหา แคดเมียมและสารบ่งชี้ ภาวะการทำ�งานของไต และกระดูกในปัสสาวะ ซึ่งง่ายต่อการได้รับความ ร่วมมือให้ตัวอย่างมาศึกษา ได้ดีกว่าการเจาะเลือด ผลงานชิ้นแรกพบว่าภาวะไตเสื่อม ของชาวแม่ ส อดสั ม พั น ธ์ กั บ ระดั บ แคดเมียมที่สูงในปัสสาวะ ได้ผลงาน ตีพิมพ์ในวารสาร Toxicology Letter (Impact Factor 3.25) ในปี 2550 แต่ อาจารย์ก็ไม่หยุด ทำ�วิจัยต่อมาเรื่อยๆ โดยมี นั ก ศึก ษาปริ ญญาโทสาขาวิ ช า พิษ วิทยา และนักศึกษาปริญญาเอก สาขาวิ ช าชี ว วิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์ ช่วยทำ�วิจัยในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา ทีมงานเราถามว่า วิทยานิพนธ์ที่ได้ รับรางวัลมีอะไรที่เป็นจุดเด่น อาจารย์ บอกว่าวิทยานิพนธ์นี้ได้พฒ ั นาวิธี ELISA เพื่อตรวจหาสาร คิดนี่อินจูรี่โมเลกุล-1 (KIM-1) ซึ่งมีผู้รายงานว่าสามารถใช้ บ่งชี้ภาวะไตทํางานผิดปกติระยะเริ่ม ต้นได้ดี และวิธี ELISA ที่พัฒนาขึ้นเป็น ชุดตรวจวัดที่หากซื้อจากต่างประเทศ

แพงมาก และทีส่ �ำ คัญในช่วงทำ�วิจยั เรา หาซื้อไม่ได้ นักศึกษามีความพยายาม สูงมาก จึงได้พัฒนาได้สำ�เร็จ และ สามารถนำ�ไปตรวจวัดระดับ KIM-1 ในปัสสาวะของชาวแม่สอดแม้มี KIM-1 เพียง 110 พิโคกรัม (หนึ่งในพันล้าน กรัม) ต่อมิลลิลิตรของปัสสาวะ และ เมื่อมาเทียบกับการใช้ N-acetyl-βD-glucosaminidase (NAG) และ β2-microglobulin (β2-MG) ซึ่งเป็น สารบ่ ง ชี้ ภ าวะไตเสื่ อ มได้ เ หมื อ นกั น พบว่าใช้ได้ดีกว่า ต่ อ คำ � ถามที่ ว่ า วิ ธี ที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ เปิดเป็นบริการที่ ใด อาจารย์ตอบว่า ยังไม่มีเปิดเป็นงานบริการ เป็นเพียง วิธีที่ ใช้ประกอบงานวิจัยพิษแคดเมียม เท่ า นั้ น และในอนาคตอาจนำ �เสนอ เป็นชุดตรวจได้เพราะเทคนิค ELISA ทำ�ไม่ยาก อาจารย์ วี ร ะวรรณจบการศึ ก ษา ปริ ญ ญาตรี เ ทคนิ ค การแพทย์ และ ปริญญาโทเภสัชวิทยา มหาวิทยาลัย เชี ย งใหม่ จากนั้ น ได้ ทุ น ไปเรี ย นต่ อ จนจบปริ ญ ญาเอก เภสั ช วิ ท ยาและ พิ ษ วิ ท ยา จากมหาวิ ท ยาลั ย ยู ท่ า ห์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อนจบการสัมภาษณ์ ทีมงานขอ อาจารย์ ก ล่ า วสิ่ ง ดี ๆ ฝากไว้ สำ � หรั บ คนสวนดอก “การวิ จั ย ที่ จ ะนำ�ไปสู่ เ ป้ า หมาย ได้ต้องอาศัยทีมที่เข้าใจซึ่งกันและกัน อย่างสูง ต้องทุ่มเททั้งแรงกาย แรง ทรัพย์ส่วนตน และเวลามากมายกว่า ที่จะเป็น ทีมได้ โดยหากตั้งใจมุ่งมั่น ไม่ ท้ อ ถอยก็ ไ ม่ ย ากค่ ะ และเมื่ อได้ ผลงานที่ทำ�ให้นักศึกษาได้รับรางวัล ด้วยก็ทำ�ให้หายเหนื่อย ท้ายนี้ก็ต้อง ขอขอบคุณคณะแพทยศาสตร์ทสี่ ง่ เสริม ทั้ ง ทุ น และอุ ป กรณ์ ก ารวิ จั ย รวมทั้ ง นักศึกษาที่อดทนฝันฝ่าอุปสรรคต่างๆ จนทำ�ให้งานสำ�เร็จตามเป้าหมาย” ทีมข่าวการศึกษา ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2554


8 ​ ​ วิ ช า ก า ร วิ จั ย วิ เ ท ศ สั ม พั น ธ์

ภาพลั ก ษณ์ ของคณะแพทยศาสตร์

มการศึ ก ษา นำ � โดย รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ ทำ�การ ศึ ก ษาภาพลั ก ษณ์ ข อง ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ในด้ า น บริหารจัดการ ด้านบริการวิชาการ แก่สังคม ด้านการวิจัย ด้านการ เรียนการสอน ด้านศาสนาและศิลป วัฒนธรรม ในทรรศนะของบัณฑิต ผู้ปกครองของนักศึกษาแพทย์ และ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในจังหวัดเชียงใหม่ จากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบ สอบถาม ซึ่งเป็นบัณฑิต 230 คน ผูป้ กครอง 236 คน นักเรียน 230 คน ปรากฎผลดังนี้ 1. ด้านการบริหารจัดการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ทุ ก กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบ สอบถามส่ ว นใหญ่ เห็ น ว่ า เป็ น มหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตแพทย์ที่มี ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณภาพ สำ�หรับด้านการบริหารจัดการที่ มีคะแนนน้อยสุดในทุกกลุ่มตัวอย่าง คือ สิ่งอำ�นวยความสะดวกที่ดี 2. ด้านการบริการวิชาการ แก่สังคม ทุ ก กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบ สอบถามส่ ว นใหญ่ เห็ น ว่ า มี โรงพยาบาลทีม่ ชี อื่ เสียงและคุณภาพ สำ�หรับด้านการบริการวิชาการ แก่ สั ง คมที่ มี ค ะแนนน้ อ ยสุ ด ใน ทุกกลุ่มตัวอย่างคือ การให้ความรู้ เกี่ ย วกั บ การแพทย์ แ ก่ ป ระชาชน อย่างต่อเนื่อง

เห็นว่ามีงานวิจยั คุณภาพทีต่ อบสนอง ความต้องการของชุมชนและสังคม น้อยที่สุด และกลุ่มของนักเรียนเห็น ว่ า มี บ ทบาทโดดเด่ น ด้ า นวิ จั ย และ พัฒนาน้อยที่สุด

4. ด้านการเรียนการสอน ส่วนใหญ่ในกลุ่มของผู้ปกครอง เห็นว่าอาจารย์ผู้สอนมีชื่อเสียงและ น่าเชื่อถือ และในกลุ่มของบัณฑิต และนักเรียนส่วนใหญ่เห็นว่าอาจารย์ ผู้สอนมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในกลุ่ ม ของผู้ ป กครองเห็ น ว่ า มี ก ารเรี ย นการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย น เป็ น สำ � คั ญ น้ อ ยที่ สุ ด ในกลุ่ ม ของ บัณฑิต และนักเรียน เห็นว่าหอสมุด คณะแพทย์ให้บริการข้อมูลทีม่ คี วาม 3. ด้านการวิจัย ด้ า นการวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ ข อง พร้อมและทันสมัยน้อยที่สุด กลุ่มบัณฑิตเห็นว่ามีบทบาทโดดเด่น ด้านวิจัยและพัฒนา และส่วนใหญ่ 5. ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ของกลุ่มผู้ปกครอง และนักเรียน ทุ ก กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบ เห็นว่ามีผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ สอบถามส่วนใหญ่ เห็นว่าคณะแพทย์ ต่อทางการแพทย์ มีประเพณีการรับน้องที่ดีงาม ในกลุม่ ของบัณฑิต และผูป้ กครอง ทุ ก กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ต อบแบบ

สอบถามเห็ น ว่ า จั ด กิ จ กรรมที่ สอดคล้องกับศาสนาอย่างต่อเนื่อง น้อยที่สุด ในข้อคำ�ถาม “เมื่อพูดถึงคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่านนึกถึงอะไร” ในกลุ่มของบัณฑิต สูงสุดนึกถึง รูปปัน้ สมเด็จพระราชบิดา และตํา่ สุด นึกถึงคณะที่ยิ่งใหญ่ ได้เรียนแล้วมี ความภูมิใจ ในกลุ่ ม ของผู้ ป กครอง สู ง สุ ด นึกถึงนักศึกษาแพทย์ และตํ่ าสุ ด นึกถึงสัญลักษณ์งูพันคบเพลิง ในกลุม่ ของนักเรียน สูงสุดนึกถึง ผลิตแพทย์ที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม ตํ่ า สุ ด นึ ก ถึ ง อาจารย์ แ พทย์ ที่ มี ชื่อเสียงและคุณวุฒิ ข้อมูลเหล่านี้ จะนำ�ไปประกอบ การวางแผนกลยุ ท ธ์ ข องคณะ แพทยศาสตร์ ต่ อไป ขอขอบคุ ณ ผู้ตอบแบบสอบถาม มา ณ ที่นี้ รศ.นพ.รณภพ เอื้อพันธเศรษฐ


9

ค น เ ก่ ง “ส ว น ด อ ก”

ศาสตราจารย์ ดร.นิ ว ต ั น์ มณี ก าญจ น์ ผู้ได้รับ “รางวัลอาจารย์นักวิจัยดีเยี่ยม”

รางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ�” ประจำ�ปี 2553

ขอทราบประวัตขิ อง อาจารย์อย่างคร่าวๆ

ขอเริ่มว่า ผมเป็นคนเชียงราย โดยกำ � เนิ ด ขอเล่ า ประวั ติ เ ป็ น 2 ส่วน คือ ประวัติการเรียน และ ประวัติการทำ�งาน ผ ม เ รี ย น ชั้ น มั ธ ย ม ต้ น ที่ โรงเรี ย น “สามั ค คี วิ ท ยาคม” ซึ่ ง เป็ น โรงเรี ย นประจำ � จั ง หวั ด เชี ย งราย มาต่ อ มั ธ ยมปลายที่ โรงเรียน “อำ�นวยศิลป์พระนคร” ที่กรุงเทพฯ ปี พ.ศ. 2507 จบแล้ว เข้ า ศึ ก ษาต่ อ ระดั บ ปริ ญ ญาตรี สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ที่คณะ สัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 6 ปี จบปี พ.ศ. 2515 แล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทเลย ที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย มหิ ด ล เรี ย น 2 ปี จ บ แล้ ว มา เริ่มทำ�งานเป็นอาจารย์ที่ภาควิชา จุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อเดือน

มกราคม พ.ศ. 2518 เป็นอาจารย์ อยู่ ป ระมาณ 6 ปี ก็ ไ ด้ รั บ ทุ น กองทุนพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรียนต่อ ในระดั บ ปริ ญ ญาเอกทางด้ า น Microbiology and Immunology ที่มหาวิทยาลัย Illinois ที่เ มือง Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา ใช้เวลาเรียน 5 ปีเต็ม และจบ ปริ ญ ญาเอกกลั บ มาในปี พ.ศ. 2528 ประวัตกิ ารทำ�งาน ด้านบริหาร เคยเป็นทั้งผู้ช่วยคณบดีและรอง คณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา เคยดำ � รงตำ � แหน่ ง หั ว หน้ า ภาค วิชาจุลชีววิทยา 2 วาระติดต่อกัน ในปั จ จุ บั น เป็ น ที่ ป รึ ก ษาผู้ ท รง คุณวุฒิด้านวิจัยและบัณฑิตศึกษา ส่ ว นตำ � แหน่ ง ทางวิ ช าการนั้ น ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปี 2521 รองศาสตราจารย์ ปี 2533 และศาสตราจารย์ ปี 2549 ถึงปัจจุบัน

ปริญญาโทและเอกนั้น เริ่มต้น จากการเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ร่ ว มก่ อ น เนื่ อ งจากเรายั งไม่ มี ประสบการณ์ โดยเริ่มตั้งแต่ตอน ที่เข้ามาเป็นอาจารย์ที่ภาควิชาฯ ช่วงก่อนไปเรียนต่อต่างประเทศ แต่การได้ทำ�หน้าที่เป็นอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักตัวจริงนัน้ เริ่ ม หลั ง จากที่ จ บปริ ญ ญาเอก มาแล้ว ในปี พ.ศ. 2528 จนถึง ปัจจุบนั มีลกู ศิษย์ทผี่ มเป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่จบไปแล้ว ในระดับปริญญาโททัง้ หมด 24 คน และในขณะนี้ ผ มมี นั ก ศึ ก ษาที่ กำ � ลั ง เรี ย นอยู่ ที่ ผ มดู แ ล 4 คน เป็นระดับปริญญาเอก 2 คน และ ปริญญาโท 2 คน

ในการดูแลนักศึกษา อาจารย์มคี วามภาคภูมใิ จ อะไรบ้าง

ผมคิดว่าความรูส้ กึ ของอาจารย์ ทุกๆคน จะเหมือนๆกัน ทีจ่ ะมีความ ภูมิใจ เมื่อเห็นลูกศิษย์ของตนเอง นับถึงขณะนีอ้ าจารย์ได้ ประสบความสำ � เร็ จในด้ า นการ ดูแลนักศึกษาปริญญาโท ศึกษาในระหว่างที่เรียนอยู่ หรือ ได้ เ ห็ น ลู ก ศิ ษ ย์ ไ ด้ มี โ อกาสเรี ย น และเอกกีค่ นค่ะ การเป็ น อาจารย์ ที่ ป รึ ก ษา ต่ อ จนจบในระดั บ ปริ ญ ญาเอก วิทยานิพนธ์ของนักศึกษาในระดับ หรื อได้ เ ห็ นลู ก ศิ ษ ย์ ไ ด้ รับ รางวั ล

เชิ ด ชู เ กี ย รติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การ ศึกษาและการวิจัย หรือประสบ ความสำ � เร็ จ ในหน้ า ที่ ก ารงาน ผมคิดว่าความภูมิใจของคนที่เป็น ครูเป็นอาจารย์ ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง กับลูกศิษ ย์ก็คงจะเป็นเรื่องที่ ได้ เห็นลูกศิษย์ได้ดี และเป็นคนดี ใน สังคมครับ ถามถึงความภูมิใจที่ เกี่ยวกับลูกศิษย์นั้น ผมก็มีความ ภูมิใจเล็กๆ อยู่ 2-3 เรื่องที่อยาก เล่าสู่กันฟัง ความในใจนี้ ไม่เคย เล่าให้ใครฟังมาก่อนความภูมิใจ เรื่องแรกก็คือ ลูกศิษ ย์ที่ผมเป็น อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ใน ระดั บ ปริ ญ ญาโท มี โ อกาสไป เรี ย นต่ อ จนจบปริ ญ ญาเอกใน ต่างประเทศ 9 คน และในประเทศ 2 คน และได้ แ ยกย้ า ยไปเป็ น อาจารย์หรือนักวิจยั ในสถาบันการ ศึกษาหรือสถาบันวิจัยหลายแห่ง ผมเชื่ อ ว่ าท่ านเหล่ า นั้ น จะมี ส่ ว น ในการพัฒนาการศึกษาและการ วิจัยของประเทศต่อไป ความภูมิใจอีกเรื่องหนึ่งก็คือ การที่ ลู ก ศิ ษ ย์ ที่ อ ยู่ ภ ายใต้ ก าร ควบคุ ม วิ ท ยานิ พ นธ์ ข องผมได้ รั บ รางวั ล “วิ ท ยานิ พ นธ์ ดี เ ด่ น ” และ “วิทยานิพนธ์ดีมาก” ของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวม 3 คน ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2554


10 ​ ​ ค น เ ก่ ง “ส ว น ด อ ก”

แสดงถึงคุณภาพของวิทยานิพนธ์ และ 2 คน ในจำ�นวนนี้ไปเรียน ศึ ก ษาต่ อ จนจบปริ ญ ญาเอก จาก The University of Tokyo แ ล ะ ค น ห นึ่ งไ ด้ ก ลั บ ม า เ ป็ น อาจารย์ ที่ ภ าควิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ ข อ ง เ ร า คือ อาจารย์ ดร.ภัทรา คำ�รินทร์ ซึ่ ง ในปี 2553 ก็ ไ ด้ รั บ รางวั ล มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ “ช้ า ง ทองคำ � ” ในฐานะ “นั ก วิ จั ย รุ่ น ใหม่ ดี เ ด่ น ” พร้ อ มกั บ ที่ ผ ม รับรางวัล “ช้างทองคำ�” ในฐานะ “อาจารย์นกั วิจยั ยอดเยีย่ ม” ก็เป็น เรือ่ งบังเอิญทีอ่ าจารย์และลูกศิษย์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัย “ช้าง ทองคำ�” พร้อมกันครับ ความภู มิ ใ จอี ก เรื่ อ งหนึ่ ง ใน ฐานะอาจารย์กค็ อื การที่ได้มคี วาม ร่วมมือทางวิชาการกับ Professor ในมหาวิทยาลัยทีม่ ชี อื่ เสียงในต่าง ประเทศและได้ส่งลูกศิษย์ของเรา ไปเรี ย นปริ ญ ญาเอกหรื อไปทำ � วิจัยกับ Professor ในต่างประเทศ เหล่านั้น เช่น ได้ส่งลูกศิษย์ 3 คน ไปเรี ย นปริ ญ ญาเอกที่ The University of Tokyo ซึ่ ง เป็ น มหาวิ ท ยาลั ย อั น ดั บ หนึ่ ง ของ ประเทศญี่ปุ่น และติดอันดับต้นๆ ของการจั ด อั น ดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ของโลก โดยความร่วมมือและ ช่วยเหลือของ Professor Hiroshi Ushijima และ Professor Masashi Mizuguchi นอกจากนี้ ไ ด้ ส่ ง นั ก ศึ ก ษาที่ รั บ ทุ น ปริ ญ ญาเอก กาญจนาภิเษก (คปก.) ที่อยู่ภาย ใต้การควบคุมวิทยานิพนธ์ของผม 2 คนไปทำ�วิจัยประมาณ 1-2 ปี กั บ Professor Raymond T. Chung ซึ่งเป็น Professor อยู่ที่ Massachusettes General Hospital (MGH) และ Harvard Medical School, Harvard University, เมือง Boston ประเทศ ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สหรัฐอเมริกา ซึง่ เป็นมหาวิทยาลัย ที่ มี ชื่ อ เสี ย งเป็ น อั น ดั บ หนึ่ ง ของ โลก จึงนับเป็นโอกาสที่ดีสำ�หรับ นักศึกษาปริญญาเอกของเราได้ไป ทำ�วิจยั กับ Professors และสถาบัน การศึกษาที่มีชื่อเสียงครับ

เช่น Kobuvirus, Parechovirus และ Saffold virus ในจังหวัด เชียงใหม่ เป็นต้น การศึกษาไวรัส ก่ อโรคอุ จ จาระร่ ว งนั้ น ศึ ก ษา ทั้งในคนและในสัตว์ โดยเฉพาะ อย่างยิง่ ในลูกสุกรทีอ่ าจเป็นแหล่ง แพร่ ก ระจายเชื้ อไวรั ส จากสั ต ว์ อาจารย์ทำ�วิจัยเกี่ยวกับอะไร มาสู่คนได้ตอบคำ�ถามที่ว่าเรื่องที่ และเรื่องที่ทำ�วิจัยมีความ ทำ�วิจัยมีความสำ�คัญอย่างไรนั้น สำ�คัญอย่างไร สำ�หรับไวรัสก่อโรคอุจจาระร่วง งานวิจยั ของผมจะเกีย่ วกับการ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง เชื้ อ Rotaศึกษาเชื้อไวรัส ในแง่การศึกษา virus จะมี ค วามสำ � คั ญ ในแง่

“ความรับผิดชอบ” ในการทำ�หน้าทีข่ อง การเป็นอาจารย์ ทีต่ อ้ ง “ทำ�วิจยั ” และเป็นความชอบ ทีจ่ ะทำ�วิจยั ด้วยจึง “ทำ�อย่างต่อเนือ่ ง” มาตลอดตัง้ แต่เริม่ มาเป็นอาจารย์ จนกระทัง่ ปัจจุบนั เปรียบเทียบวัคซีน การพัฒนาวิธี การตรวจวินิจฉัย ระบาดวิทยา และการศึกษา Genotype ของ เ ชื้ อไ ว รั ส ที่ มี ก าร ร ะ บ า ดใ น เชียงใหม่ ได้ศึกษาเชื้อไวรัสหลาย ชนิด ในช่วงแรกๆ ที่เข้ามาทำ�งาน ก็ จ ะศึ ก ษาเชื้ อ ไวรั ส Rabies, Dengue, Japanese encephalitis แต่ในระยะ 15 ปีหลัง จะเน้นการ ศึกษาไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C virus ; HCV) และไวรัสก่อโรค อุจจาระร่วง ได้แก่ Roravirus, Norovirus, Sapovirus, Astrovirus, Adenovirus, Enterovirus และในระยะ 2-3 ปีมานี้ ได้มี การรายงานการค้ น พบไวรั ส ที่ ก่อโรคอุจจาระร่วงใหม่ๆ เพิ่มขึ้น

ที่ เ ป็ น สาเหตุ ก ารตายหรื อ การ เสียชีวติ ของเด็กทารกและเด็กเล็ก ทัว่ โลก โดยเฉพาะอย่างยิง่ ประเทศ ทีก่ �ำ ลังพัฒนา รวมทัง้ ประเทศไทย ด้วยรวมแล้วประมาณ 475,000580,000 คน/ปี จึ ง นั บ ว่ า มี ผลกระทบและทำ � ให้ เ กิ ด การ สู ญ เสี ย ที่ สู ง มาก ส่ ว นไวรั ส ตั บ อักเสบซี (HCV) นั้น ผมศึกษา กระบวนการที่เชื้อ HCV genotypes ต่างๆ ในการดื้อต่อการ รักษาด้วย Interferon ซึ่งจะเป็น ประโยชน์ ใ นแง่ ข องการปรั บ Regimen การรั ก ษาผู้ ป่ ว ย หรื อ การพยากรณ์ ผ ลการรั ก ษา ล่วงหน้าได้ ว่าเชือ้ จะดือ้ ต่อยาที่ใช้ รักษาหรือไม่

อาจารย์คิดว่า มาถึงจุดนี้ได้ เพราะอะไรเป็นแรงผลักดัน หรือปัจจัยสู่ความสำ�เร็จ ผมคิดว่าเป็นผลมาจาก “ความ รับผิดชอบ” ในการทำ�หน้าที่ของ การเป็นอาจารย์ที่ต้อง “ทำ�วิจัย” และเป็นความชอบทีจ่ ะทำ�วิจยั ด้วย จึง “ทำ�อย่างต่อเนื่อง” มาตลอด ตัง้ แต่เริม่ มาเป็นอาจารย์จนกระทัง่ ปัจจุบัน รวมเวลาแล้วประมาณ 35 ปี จึงทำ�ให้มีผลงานสะสมมาก พอที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับ ในการเป็นอาจารย์ใช้คติธรรม หรือปรัชญาชีวิตอะไรค่ะ สิ่ ง ที่ ผ ม คิ ด ว่ า ผ ม ใ ช้ เ ป็ น แนวทางในการดำ � เนิ น ชี วิ ต ของ “การเป็นอาจารย์” นัน้ หลักๆ เลย ก็คือ “การเป็นผู้มีจิตใจใฝ่รู้และ ติดตามวิชาการ” ตลอดเวลา อีก สิ่งหนึ่งก็คือ “การเป็นผู้ให้” โดย เฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วย เหลือสนับสนุนลูกศิษย์ทกุ คนอย่าง เต็มความสามารถ โดยมิได้หวังว่า ลูกศิษย์จะต้องมาตอบแทนอะไร ขออาจารย์ฝากข้อคิด ถึงอาจารย์รุ่นใหม่ด้วย ห น้ า ที่ ข อ ง อ า จ า ร ย์ ที่ มหาวิทยาลัยกำ�หนดไว้มี 4 ด้าน คือ สอน วิจยั บริการวิชาการ และ ทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ คงต้ อ งทำ � หน้ า ที่ ใ ห้ ค รบทุ ก ด้ า น ด้วยความรับผิดชอบ และอย่าง เต็มกำ�ลังความสามารถ การก้าว ไปสู่ ตำ � แหน่ ง ทางวิ ช าการสู ง สุ ด “ศาสตราจารย์ ” ได้ นั้ น เป็ น ผล จากการทำ � หน้ า ที่ ใ นด้ า นต่ า งๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “การสอน” และ “การวิจัย” ครับ อาจารย์ รุ่นใหม่ที่ต้องการมีความก้าวหน้า ในตำ�แหน่งทางวิชาการก็คงต้อง เริ่ ม สะสมผลงานตั้ ง แต่ เ ริ่ ม เป็ น อาจารย์นะครับ


11 ​ ​ ค น เ ก่ ง “ส ว น ด อ ก”

ผศ.นพ.ชุมพล สกลวสันต์

หัวหน้าภาควิชาจุลชีววิทยา “ศ.ดร.นิ วั ต น์ ม ณี ก า ญ จ น์ เป็นอาจารย์ซึ่ง อุทิศตนแก่การ เรี ย นการสอน และการให้ คำ� แนะนำ�ปรึ ก ษาแก่ นั ก ศึ ก ษาทั้ ง ใน และนอกเวลา ทำ�งานวิ จั ย และ มี ผ ลงานตี พิ ม พ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ตลอดจนเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมต่ า งๆ ของภาควิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยาอย่ า ง สมํ่ า เสมอ อี ก ทั้ ง ยั ง เป็ น ผู้ ที่ ค อย ให้ขอ้ เสนอแนะทีด่ ีในการดำ�เนินงาน ของภาควิชาฯ สมควรที่ผู้ร่วมงาน ทุกคนจะยึดถือเป็นแบบอย่าง”

อ.ดร. ภัทรา คำ�รินทร์

ภาควิชาจุลชีววิทยา “ศาสตราจารย์ ด ร . นิ วั ต น์ ม ณี ก า ญ จ น์ เป็ น อาจารย์ ที่ เป็ น แบบอย่ า ง ที่ ดี แ ละเป็ น ที่ เคารพรักแก่ลูกศิษย์และผู้ร่วมงาน ในภาควิชาฯ อาจารย์ ได้ปฏิบัติตัว เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ทั้ ง ในเรื่ อ งของ การทำ�งานวิชาการและการทำ�วิจัย ในด้านการทำ�วิจัยนั้น ศาสตราจารย์ ดร.นิวัตน์ ถือได้ว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการทำ�วิจัยอย่าง แท้จริงและทำ�งานวิจยั อย่างต่อเนือ่ ง มุ่ ง ที่ จ ะพั ฒ นางานวิ จั ยให้ เ กิ ด องค์ ความรู้ ใ หม่ แ ละถ่ า ยทอดความรู้ ที่ มี อ ยู่ ให้ กั บ ลู ก ศิ ษ ย์ อ ย่ า งเต็ ม ความสามารถ นอกจากงานด้ า น วิชาการแล้ว อาจารย์ยังทำ�งานด้าน บริหารในระดับภาควิชาและคณะฯ และได้ ป ลู ก ฝั ง ในเรื่ อ งคุ ณ ธรรม และจริ ย ธรรมในการทำ�วิ จั ย และ การดำ�เนิ น ชี วิ ตให้ ลู ก ศิ ษ ย์ อี ก ด้ ว ย อาจารย์เป็นแบบอย่างของการวาง ตนที่เหมมาะสมต่อผู้ร่วมงานและ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และเป็นแบบอย่าง ที่ดีต่อลูกศิษย์ตลอดมา”

นพ.อดิ ศ ก ั ดิ ์ ตันติวรวิทย์ นพ.อดิ ศั ก ดิ์ ตั น ติ ว รวิ ท ย์ อาจารย์หน่วยโลหิตวิทยา ภาควิชา อายุ ร ศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ได้ รั บ ทุ น หมอเจ้าฟ้า 1 เดินทางไปฝึกอบรม หลั ก สู ต รการใช้ เ ซลล์ ต้ น กำ � เนิ ด ในการรั ก ษาโรคทางโลหิ ต วิ ท ยา (Clinical Fellowship in Leukemia and Stem Cell Transplantation) ที่ Vancouver General Hospital มหาวิทยาลัย British Columbia เมือง Vancouver ประเทศ แคนาดา ตัง้ แต่ พฤษภาคม 2552 ถึง สิงหาคม 2554 Vancouver General Hospital เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียงในการรักษา ผู้ ป่ ว ยทางโลหิ ต วิ ท ยาด้ ว ยเซลล์ ต้ น กำ � เนิ ดโดยทำ � การรั ก ษาผู้ ป่ ว ย ประมาณ 200 รายต่อปีและทำ�การ รักษาผู้ป่วยโรค Leukemia 100 กว่ารายต่อปี มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทางด้านนี้ถึง 13 คน นอกจากนี้ยังมี

ความร่วมมือในด้านการวิจัยร่วมกับ British Columbia Cancer Agency และ Terry Fox Laboratory ซึ่งเป็น สถาบันที่มีชื่อเสียงด้านงานวิจัยใน ระดับสากล ในการเดิน ทางไปฝึกอบรมนั้น ได้ เ ป็ น แพทย์ ป ระจำ � บ้ า นต่ อ ยอด (Clinical Fellowship) โดยมีหน้าที่ ดูแลผู้ป่วยที่เข้ามารับการรักษาด้วย การปลู ก ถ่ า ยไขกระดู ก ด้ ว ยเซลล์ ต้นกำ�เนิดและผูป้ ว่ ย Leukemia โดย ทำ�งานทั้งในหอผู้ป่วยใน (IPD) และ ผู้ป่วยนอก (OPD) หมุนเวียนไปใน ยูนิตต่างๆ เป็นการฝึกประสบการณ์ ดู แ ลผู้ ป่ ว ยตั้ ง แต่ วั น แรกในการ ตั ด สิ น ใจรั ก ษาจนถึ ง วั น สุ ด ท้ า ยที่ ประสบความสำ � เร็ จ ในการรั ก ษา รวมถึ ง ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะแทรกซ้ อ น ต่ า งๆ หน้ า ที่ ที่ สำ � คั ญ อี ก ประการ หนึ่งคือการอยู่เวรนอกเวลาราชการ ซึ่งได้ดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน ต่างๆ ในหอผู้ป่วย, รับผู้ป่วยใหม่

ที่ป่วยด้วย Leukemia ซึ่งจำ�เป็นต้อง ทำ � การส่ ง ตั ว มารั ก ษาต่ อ รวมถึ ง รับโทรศัพท์ติดต่อจากผู้ป่วยที่บ้าน ซึ่งกำ�ลังได้รับการรักษาหรือผู้ป่วย เดิมซึง่ มีอาการเจ็บป่วยและต้องการ ขอคำ�แนะนำ�จากแพทย์ นพ.อดิศักดิ์ ได้รับ Certificate in Leukemia and Stem Cell Transplantation จาก Leukemia and Stem Cell Transplantation Program, Division of Hematology, Department of Medicine, Faculty of Medicine, University of British Columbia นอกจากนี้ ใ นระหว่ า งการฝึ ก อบรมยั ง มี โ อกาสได้ ทำ � การวิ จั ย เกี่ยวกับโรค Leukemia และ Stem Cell ในด้านต่างๆ คือ ความสัมพันธ์ระหว่าง T Helper Cell และปัจจัยอืน่ ๆ ทีม่ ผี ลต่อ Graft Versus Host Disease ในผู้ป่วยที่ได้ รับการปลูกถ่ายไขกระดูก โดยงาน วิ จั ย นี้ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร Blood เดือนธันวาคม 2553 A cu te Ly m p h o b l a st i c Leukemia in Elderly Patient ได้นำ�เสนอ Poster งานวิจัยนี้ที่งาน New Drug and Hematopoietic Stem Cell Transplantation in Oncohematological Diseases of The Elderly ที่ประเทศอิตาลี ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2554


12 ​ ​ ค น เ ก่ ง “ส ว น ด อ ก”

ระยะเวลาที่สามารถเก็บรักษา Stem Cell และประสิ ท ธิ ภ าพ ของ Stem Cell เมื่อนำ�กลับมาใช้ ในการรั ก ษาผู้ ป่ ว ย ได้ นำ � เสนอ ผลงานวิ จั ย นี้ ใ นรู ป แบบ Poster Presentation ที่งาน 12th Biennial CBMTG Conference ที่ เ มื อ ง Vancouver ประเทศ Canada และ มี ง านวิ จั ย อี ก 2 เรื่ อ งเกี่ ย วกั บ Chronic Myeloid Leukemia ซึ่ง อยูร่ ะหว่างการทำ�การรวบรวมข้อมูล และเขียน Manuscript

ทางโลหิตและผูป้ ว่ ยอืน่ ๆ ด้วยการใช้ เซลล์ตน้ กำ�เนิด นอกจากนีว้ างแผนที่ จะทำ�การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ เซลล์ต้นกำ�เนิดและการรักษาร่วม กับคณาจารย์ท่านอื่นๆ ทั้งภายใน และภายนอกคณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ โดยมี แผนงานในอนาคตเกี่ ย วกั บ งาน เหล่านี้ ได้แก่ การจั ด ตั้ ง หอผู้ ป่ ว ยปลู ก ถ่ า ย ไขกระดู ก ด้ ว ยเซลล์ ต้ น กำ � เนิ ด (Stem Cell Transplantation Center) โดยขณะนี้อยู่ ในระหว่าง นำ�เสนอโครงการต่อผู้บริหาร ความร่วมมือกับภาควิชาต่างๆ เพื่อศึกษาเกี่ยวกับการนำ�เซลล์ต้น กำ�เนิดมาใช้ในการรักษาโรคต่างๆ ประเมิ น ถึ ง ความเป็ น ไปได้ ข อง การศึ ก ษา, ประโยชน์ ที่ จ ะได้ รั บ และผลข้างเคียงต่างๆ ของการรักษา ด้วยเซลล์ต้นกำ�เนิด ศึ ก ษ า วิ จั ย เ กี่ ย ว กั บ เ ซ ล ล์ ต้ น กำ � เนิ ด ในแง่ ต่ า งๆ ทั้ ง ในแง่ Basic Biology and Application โดยอาศัยความร่วมมือกับบุคลากร ทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถในด้านต่างๆ ที่มีความรู้เกี่ยวกับเซลล์ต้นกำ �เนิด ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เพื่อให้เกิดความร่วมมือ จากหลายหน่วยงานทั้งในด้านการ วิจัยและการดูแลรักษาผู้ป่วย

นอกจากนี้ความประทับใจ อีกอย่างหนึง่ ในการฝึกอบรม และใช้ชีวิตในต่างประเทศ คือ ความน่าอยู่ของเมือง และอัธยาศัยของผู้คน โดย Vancouver นั้นเป็น หนึ่งในเมืองที่น่าอยู่ที่สุด ในโลก ทั้งความสวยงาม น่าอยู่ ปลอดภัย เดินทาง สะดวกความหลากหลาย ทางเชื้อชาติที่อยู่ร่วมกัน ได้อย่างสันติ, กีฬา, กิจกรรมนอกบ้านต่างๆ ที่มีให้ทำ�ตลอดทั้งปี นพ.อดิศักดิ์ มีความตั้งใจที่จะ นำ�ความรูแ้ ละประสบการณ์ที่ได้จาก การฝึกอบรมมาให้การรักษาผู้ป่วย ส น ท น า ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ

Do you want to learn how to study conversational English more effectively? My name is John, and I am from America. This lesson is the first in a series regarding conversational English. Every month I will give you tips to assist you. My e-mail is hockeyteacher6 @gmail.com. If you have any questions, or would like some further assistance, please contact me! First of all, learning conversational English is quite different than learning English for the purposes of passing a ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Language Assistance test. A conversation involves people speaking and listening, so it is very difficult to learn without a partner. Of course, the partner must be able to speak English as well. You may decide to hire a tutor in order to assist you. I have assisted people in

the past, and continue to do so now. The advantage in having a tutor is that you get immediate feedback and expertise, without having to do anything but practice your skills. If you decide to do it yourself, you can get assistance, but you have to work

a little harder. Many websites and study guides are available that can assist you; but since speaking is involved, you cannot have a conversation with a book or a computer. Next month, I will give you my eight basic tips for learning conversational English. Bye!! คอลั ม น์ นี้ เ ปิ ด ใหม่ ด้ ว ยความ ช่ ว ยเหลื อ จากอาจารย์ ร ณิ ด า ควิกกินส์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ ซึ่งจะเน้นการสนทนาภาษาอังกฤษ โปรดติดตามตอนต่อไป


13

ส โ ม ส ร นั ก ศึ ก ษ า

ห นั ง สื อ ใ ห ม่ ห้ อ ง ส มุ ด

เปิดเทอมใหม่ หัวใจว้าวุน่ ลายๆ คน คงเคยได้ ชมภาพยนตร์ เ รื่ อ ง “ปิดเทอมใหญ่..หัวใจ ว้าวุ่น” จากค่าย GTH กันนะครับ ภาพยนตร์เรื่องนี้เล่า ถึงเรื่องราวของชีวิตวัยรุ่นในช่วง ปิดเทอมที่เต็มไปด้วยความสนุก ความสุ ข สบาย ความรั ก ที่ แ สน หวาน ความสมหวัง และแม้กระทัง่ ความทุ ก ข์ จ ากความผิ ด หวั ง ซึ่งความรู้สึกของนักศึกษาแพทย์ ในช่ ว งเปิ ด ปี ก ารศึ ก ษาใหม่ นี้ ก็คงไม่ต่า งอะไรจากภาพยนตร์ เรื่องนี้นัก บางทีอาจจะมากกว่า เสี ย ด้ ว ย บางคนรู้ สึ ก ตื่ น เต้ น ที่ จะได้พบกับสิ่งใหม่ๆ ดี ใจที่จะได้ กลั บ มาเจอเพื่ อ นๆ และเฝ้ ารอ ที่ จ ะได้ ก ลั บ มาพบหน้ า คนที่ เ รา แอบชอบอีกครั้ง เราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่า การเริ่มต้นและการเปลี่ยนแปลง เป็ น เรื่ อ งปกติ ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในชี วิ ต คนเรา แต่สิ่งที่สำ�คัญยิ่งกว่าคือ การเริ่มต้นและเปลี่ยนแปลงไปสู่ สิ่งที่ดีขึ้น มันคงจะดียิ่งนักถ้าหาก พวกเราเหล่านักศึกษาแพทย์ ได้ เริ่มต้นเทอมใหม่ด้วยการตั้งใจที่ จะทำ�อะไรสักอย่าง เพือ่ ตัวเองและ

เพือ่ คนอืน่ ทีน่ อกเหนือไปจากการ ตั้งใจและรับผิดชอบต่อการเรียน โดยส่วนตัวผมนั้น ผมว่าการได้ทำ� กิจกรรมหรืองานอดิเรกบางอย่าง ที่เราชอบและอยากจะทำ� จะช่วย ทำ�ให้เรามีความสุขได้ ซึง่ สิง่ เหล่านี้ ถื อ เป็ น ส่ ว นเติ ม เต็ ม ให้ ชี วิ ต การ เป็ น นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ข องเรานั้ น สดใส ช่วยให้เรามองโลกในแง่ดี และได้ข้อคิดจากหลายมุมมองมา ช่วยขับเคลื่อนให้เราก้าวเดิน บน เส้น ทางของความเป็นแพทย์ ได้ อย่างมีความสุข ผมเชื่ อ ว่ า เพื่ อ นๆพี่ ๆ น้ อ งๆ ส่วนใหญ่ คงเคยคิดแบบเดียวกัน กั บ ผมมาก่ อ น แต่ ยั งไม่ เ คยได้ ลงมือทีจ่ ะทำ�มันอย่างจริงจัง ผมจึง อยากเชิ ญ ชวนในโอกาสเปิ ด เทอมใหม่นี้ ขอให้ทุกคนได้ลอง ตั้งใจทำ�อะไรอย่างที่เคยคิดฝันไว้ แม้ อ าจจะเป็ น เรื่ อ งไร้ ส าระใน สายตาคนอื่ น แต่ ผ มก็ เ ชื่ อ ว่ า มันจะทำ�ให้เราผ่านช่วงเวลาแห่ง การเปิดเทอมใหม่นี้ ไปด้วยหัวใจ ที่ตั้งใจและแน่วแน่กับสิ่งที่เราทำ� ขอให้ความสุขจงบังเกิดแด่ทุกคน ในช่วงเปิดเทอมใหม่ครับ

01

02

04

05

03

01– Cecil essentials of medicine Thomas E. Andreoli ; editors Ivor J. Benjamin, Robert C. Griggs, Edward J. Wing WB 100 C388 2010 02– Biomaterials : a nano approach Seeram Ramakrishna QT 37 B575 2010 03– High-yield gross anatomy Ronald W. Dudek, Thomas M. Louis QM 18.2 D845h 2011 04– Chronic kidney disease, dialysis, and transplantation : a companion to Brenner and Rector’s the kidney edited by Jonathan Himmelfarb, Mohamed H. Sayegh WJ 378 C556 2010 05– Neonatal-perinatal medicine : diseases of the fetus and infant Richard J. Martin, Avroy A. Fanaroff, Michele C. Walsh WS 420 N438 2011

นศพ.มาริน ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2554


14

จ ริ ย ธ ร ร ม / ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม

ความสุข

มหาวิทยาลัยตั๊กซัง สร้างบนชะง่อนผาสูง 800 เมตร

มวลรวมประชาชาติ ของภูฏาน กษัตริย์จิกมี เคซาร์ นัมเกล วังชุก กับ น.ส. เจ็ตสัน เปมา พระราชินีในอนาคต ในชุดประจำ�ชาติ โก และกีร่า

ระเทศต่ า งๆ ในโลกนี้ ส่ ว นมากมี เ ป้ า หมาย ในการพั ฒ นาประเทศ เป็ น ผลผลิ ต มวลรวม ประชาชาติ (Gross Domestic Product หรือ GDP) โดยที่ผู้คน จะมีแนวคิดแบบปัจเจก คำ�นึงถึง ความสุขส่วนตัว และคนทีร่ กั มุง่ สู่ การเติบโตในการประกอบอาชีพ ความก้าวหน้ าในหน้ า ที่ ก ารงาน มี เ ศรษฐานะที่ มั่ ง คั่ ง แต่ พ ระ มหากษัตริย์องค์ที่ 4 แห่งประเทศ ภูฏาน คือ กษัตริย์จิกมี่ ชิงเกล วั ง ชุ ก ที่ ไ ด้ รั บ พระราชพิ ธี บ รม ราชาภิเษกเป็น พระมหากษัตริย์ ในปี 2517 ได้ประกาศว่า ความ เจริ ญ เติ บ โตและความก้ า วหน้ า ของประเทศภูฏานจะต้องไม่ถูก นำ � หน้ า ด้ ว ยระบบเศรษฐกิ จ หากแต่ จ ะใช้ ค วามสุ ข มวลรวม ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประชาชาติ (Gross National Happiness หรือ GNH) เป็นเครือ่ ง ชี้นำ� และประเมิน มโนทัศน์เรือ่ งความสุขมวลรวม ประชาชาติมีร ากฐานจากความ เชือ่ ทีว่ า่ ความมัง่ คัง่ ทางวัตถุไม่ได้ นำ�มาซึ่งความสุข หรือรับรองว่า จะก่อให้เกิดความพึงพอใจ และ การกินการอยู่ที่ดีในหมู่ประชากร ความเติบโตทางเศรษฐกิจ และ การก้าวสู่ความทันสมัย ไม่ควรได้ มาโดยแลกกับคุณ ภาพชีวิตของ ประชาชน และคุณค่าแห่งจารีต ประเพณี เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย แห่ ง ปรั ช ญาความสุ ข มวลรวม ประชาชาติ ต้องให้ความสำ�คัญ กับความเที่ยงธรรมในการพัฒนา เศรษฐกิจ และสังคม การกระจาย ความเจริญไปทุกพื้น ที่ และทุก ภาคส่วนในสังคม

การอนุรักษ์ และปกป้อง ความสมบูรณ์ของ ธรรมชาติ การสงวน และ รักษามรดกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเอื้ออำ�นวยให้เกิด การปกครองด้วย ธรรมาภิบาล ภูฏานจึงเป็น ประเทศหนึ่งที่น่าเข้าไป สัมผัสชีวิต ความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมของพวกเขา ภูฏานเป็นประเทศเล็กๆ อยู่ใน ทวีปเอเชีย มีรปู ร่าง และพืน้ ที่ใกล้ เคียงกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยูท่ างทิศตะวันออกของเทือกเขา หิม าลัย ทิ ศ เหนื อ ติ ดต่อ กับเขต ปกครองตนเองทิ เ บต ของจี น ส่ ว นทางใต้ ตะวั น ออก และ ตะวันตก ติดกับประเทศอินเดีย ภูมิประเทศสวนใหญ่เป็นภูเขาสูง คล้ า ยบั น ไดที่ สู ง ชั น ขนาดยั ก ษ์ เริม่ จากทีส่ งู 150 เมตร เหนือระดับ นํ้าทะเล ทางตอนใต้ของประเทศ จนถึ ง ยอดสู ง สุ ด 7500 เมตร ทางเหนือของประเทศ 20% มีหมิ ะ ปกคลุมตลอดปี พื้นที่เพาะปลูก มีเพียง 8% มีประชากรทัง้ ประเทศ 7.5 แสนคน ปั จ จุ บั น ภู ฏ า น ค่ อ ย ๆ เปลี่ ย นแปลงจากระบบราชา ธิ ป ไตย มาเป็ น ประชาธิ ป ไตย

กษั ต ริ ย์ อ งค์ แ รกของประเทศ ภู ฏ าน ท่ า นอู เ ต็ น วั ง ชุ ก เป็ น ผู้ ได้ รั บ คั ด เลื อ กจากกลุ่ ม ตั ว แทน ประชาชน ข้ า ราชการชั้ น สู ง และพระลามะผู้ใหญ่ ได้รับบรม ราชาภิเษกเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2469 เป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็น ที่รักของประชาชน ทรงปกครอง แผ่นดินให้สงบสุข รุ่งเรือง และ ร่ ม เย็ น กษั ต ริ ย์ อ งค์ ปั จ จุ บั น เป็ น องค์ ที่ 5 คื อ กษั ต ริ ย์ จิ ก มี่ เคชาร์ นัมเกล วังชุก ที่สมเด็จ พระราชาธิบดี ได้สละราชสมบัติ ให้เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 พระองค์เป็น ที่รู้จักดีของ ชาวไทยที่ เ สด็ จ มาร่ ว มงาน ฉลองการที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงครองราชย์ ครบ 60 ปี เมื่อ พ.ศ. 2549 เมื่อ ครั้งเป็นเจ้าชายที่ฉลองพระองค์ ด้ ว ยชุ ด ประจำ � ชาติ ข องภู ฏ านที่ เรี ย กว่ า “โก” เป็ น ผ้ า ชิ้ น เดี ย ว คล้ า ยกิ โ มโน ชายแขนกว้ า ง เป็นสีขาว ยาวระดับเข่า ใช้เข็มขัด ผ้ า รั ด ที่ เ อว ส่ ว นของผู้ ห ญิ ง

ทิมพูซ่ง ที่ว่าราชการของเมืองหลวง


15 ​ ​ จ ริ ย ธ ร ร ม / ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม

เรียกว่า “กีร่า” ใช้นุ่งพันรอบตัว รั ด เอวด้ ว ยเข็ ด ขั ด ผ้ า กั บ เสื้ อ แขนยาวเรียกว่า “วนจู” บ้านเรือนของชาวภูฏานเป็น สถาปัตยกรรมเฉพาะ และการ สร้างบ้าน ทางราชการกำ�หนด ให้มีลักษณะภายนอก สี เป็นแบบ เดี ย วกั น มี ห ลั ง คาลาด กรอบ หน้าต่าง และประตูเป็นไม้แกะ สลั ก ที่ มี สี สั น สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ สะท้อนมรดกทางวัฒนาธรรมด้าน สถาปัตยกรรมของภูฏานที่สำ�คัญ คือ มหาปราการาม หรือ “ซ่ง” มีลักษณะเป็น ป้อมสูงตระหง่าน ทำ�จากหินขาว ในแต่ละเมืองใหญ่ จะตั้งอยู่ ในภู มิ ประเทศโดดเด่น เมื่อมองจากมุมกว้างของหุบเขา ที่ เ รี ย งรายอยู่ โ ดยรอบจะคล้ า ย วิมานที่ลอยอยู่ในอากาศ ใช้เป็น สถานที่ว่าราชการ และองค์การ บริ ห ารของสงฆ์ คณะสงฆ์ จ ะ เป็นกลุ่มที่มีความรู้เป็นผู้นำ�ทาง ศาสนา จิตวิญญาณ และเป็นครู ด้วย ประชาชนจะได้รับการศึกษา และการรั ก ษาพยาบาลจากรั ฐ โดยไม่คิดมูลค่า แต่ถ้าเป็นการ รักษาโรคที่ซับซ้อนบางส่วนนิยม มารักษาที่ประเทศไทย เช่นเดียว กับการมาหาซื้อสินค้าที่หรูหรา ผู้เขียนได้มีโอกาสไปเที่ยวชม ประเทศภู ฏ านเ มื่ อ ช่ ว งหยุ ด สงกรานต์ เดินทางโดยสายการบิน แห่งชาติ “ดรุ๊กแอร์” ใช้เวลา 3 ชั่วโมง จากกรุงเทพฯ และเวลา ที่นี่ช้ากว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง สนามบินมีเพียงแห่งเดียวที่เมือง ปาโร เป็นที่ราบที่พอจะมีทางวิ่ง เครื่องบินที่ยาวพอ การเดินทาง ในภูฏานใช้รถยนต์ลดั เลาะไปตาม ไหล่เขาทีค่ ดเคีย้ ว ด้านหนึง่ เป็นเขา อีกด้านหนึ่งถ้าไม่เป็นเหว ก็เป็น แม่นํ้า ว่ากันว่าทางตรงที่ยาวที่สุด ในภูฏานคือรันเวย์ของเครื่องบิน เมืองปาโรอยูส่ งู จากระดับนาํ้ ทะเล 3,120 เมตร สถานที่ที่มีชื่อเสียง ทีส่ ดุ ของปาโร คือ มหาวิหารตัก๊ ซัง เป็นวัดขนาดใหญ่ มีถึง 13 อาคาร

ลักษณะภูมิประเทศของภูฏาน

บ้านเรือนสถาปัตยกรรมของภูฏาน

เส้นทางอันคดเคี้ยว

ดอกพริมโรสป่า

ทากิ้น หน้าเป็นแพะตัวเป็นวัว

กุหลาบป่า

ดอกมณฑาป่า

จามรี

ภาพตลาดนัด

ชื่ อ เมื อ งทิ ม พู ห่ า งจากปาโร ประมาณ 68 กิโลเมตร แต่ต้องใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่ โมงครึง่ เนื่ อ งจากเส้ น ทางอยู่ ใ นภู เ ขา ตลอด ที่ นั่ น มี ทิ ม พู ซ่ ง เป็ น ที่ ว่าราชการของพระมหากษัตริย์ และมีพระราชวังของกษัตริย์จิกมี เคชาร์ นัมเกล วังชุก อยู่ในบริเวณ เดี ย วกั น ดู จ ากที่ ไ กลๆ เห็ นว่ า ไม่ ใ หญ่ โ ตนั ก อี ก สองข้ า งทาง มีดอกไม้ป่าเมืองหนาวที่สวยงาม ให้เห็นตลอดทาง

อันลํ้าค่า จึงค่อยๆเพิ่ม นักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบัน รับประมาณปีละ 20,000 คน

ตัง้ อยูบ่ นชะง่อนเขา วางตัวเกาะเกีย่ ว อยู่ กั บ ไหล่ เ ขาบนหน้ า ผาสู ง ชั น คล้ า ยกั บ แขวนอยู่ ก ลางอากาศ สูงจากหุบเขาในเมืองปาโร 800 เมตร รถยนต์ ไม่สามารถขึ้นได้ ถ้าไม่ไต่เขาขึน้ ไปก็ตอ้ งนัง่ บนหลัง ม้า หรือล่อ ไป 2 ชัว่ โมง แล้วลงไต่ บันไดลงสูก่ น้ เหว และไต่ขน้ึ ยอดเขา อีกครั้ง ใช้เวลาอีกประมาณ 45 นาที จึงจะถึงบนวัดนี้ ชาวพุทธ ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อ กันว่าในศตวรรษที่ 8 มีท่านคุรุ ปัทมสัมภาวนาเหาะมาบนหลังเสือ และได้เจริญสมาธิอยู่ในถํา้ บนเขา แห่ ง นี้ และพระอริ ย ะผู้ ท รง ภูมิธรรมอันสูงยิ่งอีกหลายๆท่าน ก็เช่นกัน ส่ ว นเมื อ งหลวงของภู ฏ าน

ประเทศภูฏานต้องการ ประโยชน์จากเทคโนโลยี สมัยใหม่ แต่ไม่ใช่ด้วยการ สูญเสียวัฒนธรรมประเพณี

แต่ ล ะคนต้ อ งมี ค่ าใช้ จ่ า ยใน ภูฏานวันละประมาณ 6,000 บาท โดยต้ อ งจ่ า ยให้ รั ฐ บาลคนละ ประมาณ 2,000 บาท ต่ อ วั น เป็ น ค่ า วี ซ่ า ซึ่ ง ผู้ ไ ปเยื อ นจะได้ รั บ อากาศที่ บ ริ สุ ท ธิ์ และเย็ น สบาย(ในฤดูร้อน) พบเห็นผู้คน ที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย มีความผาสุกในชีวิตที่ไม่ได้ขึ้นอยู่ กับจำ�นวนเงินที่หาได้ ยุพา สุมิตสวรรค์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2554


16

อ า ห า ร ก า ร กิ น

แตงโม ผลไม้สขุ ภาพ ภูริวัจน์ ชีคำ� งานโภชนาการ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่

วงหน้าร้อนนี้หลายๆ คน คงนึ ก ถึ ง สิ่ ง ที่ ช่ ว ยคลาย ร้ อ น วั น นี้ เ รามี ผ ลไม้ คลายร้อนมาแนะนำ�ก็คือ แตงโม ซึ่ ง เป็ น ผลไม้ ที่ มี ร าคาไม่ แ พง หาซื้อง่ายโดยทั่วไป อีกทั้งยังมี คุณค่ามากมาย และมีการศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้ยังชี้ว่าแตงโมอาจเป็น “ฟังก์ชั่นแนล ฟู้ด” หรืออาหาร ที่ ส ามารถป้ อ งกั น โรคได้ โดย ทีม นัก วิจั ย จาก Florida State University พบว่า แตงโมมีกรด อะมิ โ น L-Citrulline อยู่ ม าก ซึ่งกรดชนิดนี้เป็น สารตั้งต้นของ L-Arginine ที่ ช่ว ยควบคุมการ ทำ�งานของหลอดเลือดหัวใจและ ช่วยให้การไหลเวียนโลหิตเป็นไป โดยสะดวก ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว นี่เองที่ทำ �ให้แตงโมช่วยปกป้อง หัวใจจากโรคต่างๆ ได้

ส่วนผสม •เนือ้ แตงโม 50 กรัม (5 ช้อนโต๊ะ) •นํ้าเชื่อม 15 กรัม (1 ช้อนโต๊ะ) •เกลือป่นเสริมไอโอดีน 1 กรัม (1/5 ช้อนชา) •นํ้าเปล่าต้มสุก 150 กรัม (10 ช้อนโต๊ะ) วิธีทำ�นํ้าแตงโมปั่น นำ�เนื้อแตงโม นํ้า นํ้าเชื่อม เกลือ ใส่ในเครื่องปั่น นำ�ไปปั่น ให้ละเอียด ชิมรสตามชอบ ประโยชน์ที่ร่างกายจะได้รับ คุณค่าทางอาหาร: มีวิตามินเอ ช่วยบำ�รุงสายตา และวิตามินซี ช่วยป้องกันโรคเลือดออก ตามไรฟัน คุณค่าทางยา: ช่วยขับปัสสาวะ ปากเป็นแผล แก้ร้อนใน แก้กระหายนํ้า สำ�นักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดโครงการ

ฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ตามฤดูกาลปี 2554

วันที่ 1-17 มิถนุ ายน 2554 เวลา 9.00-15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องฉีดวัคซีน ชัน้ 1 อาคารศรีพฒ ั น์ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

สอบถามรายละเอียด โทร.0 5394 5710 ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนี… ้ ฟรี


17

ฟิ ต แ อ น ด์ เ ฟิ ร์ ม

ออทิสซึม่ รศ.ประสิทธิ์ ธราวิจิตรกุล

เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีข่าว การดู แ ลและพั ฒ นาเด็ ก 7 ขวบ ที่ รพ.กาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นออทิสติก แต่กำ�เนิดจนกระทั่งกลายเป็นเด็ก ปกติและกวาดรางวัลวิชาการให้กับ โรงเรียน แต่วันที่ 24 มีนาคม 2554 หนังสือพิมพ์พาดหัวข่าว “พ่อวัย 43 ยิงลูกชายป่วยเป็นออทิสติก วัย 16 ดับคาที่ ในบ้านตัวเอง ก่อนตัดสิน ใจปลิดชีพตัวเองตายตาม” ทำ �ให้ ออทิ ส ซึ่ ม เป็ น ที่ ส นใจของสั ง คม อีกครั้งหนึ่ง

ออทิสซึม่ หรือ ออทิสติก คืออะไร?

ออทิ ส ซึ่ ม เป็ น ความผิ ด ปกติ ทางการพั ฒ นาการ ที่ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม Pervasive Developmental Disorder ซึ่งมีลักษณะ พัฒนาการ ด้านสังคมและการสื่อสารช้า มีการ กระทำ � และความสนใจซํ้ า ซาก ขาดจินตนาการ โรคออทิสซึม่ พบได้ 3-5 : 10,000 ซึ่งหากรวมโรคอื่นๆ ในกลุ่มนี้ด้วยจะพบประมาณ 21 : 10,000 (ในปี 2002 มีการสำ�รวจ อี ก ครั้ ง ในประเทศสหรั ฐ อเมริ ก า พบตัวเลขมากขึน้ ถึง 1 : 250) โดยพบ ในเด็กชายมากกว่าเด็กหญิง 3-4 เท่า ยั ง ไม่ มี ร ายงานความแตกต่ า ง ของเชื้ อ ชาติ แ ละเศรษฐฐานะ ในปัจจุบันยังไม่ทราบว่าอุบัติการณ์ ที่เพิ่มขึ้นเป็นเพราะมีผู้ป่วยมากขึ้น หรือการคัดกรองที่ดีขึ้น ในความ เห็นผูเ้ ขียนเข้าใจว่าเป็นทัง้ สองอย่าง ประกอบกัน

ตัวอย่างอาการทีพ ่ บ เช่น

ขวบปีแรก ไม่สบตา เงียบเฉย จนบางทีผู้ปกครองคิดว่าเลี้ยงง่ายดี ไม่ เ ล่ น ไม่ ติ ด ใคร ไม่ ส นใจเมื่ อ

พ่อแม่จากไป บางครั้งจ้องมองมาก แต่มองแบบทะลุไปไม่มีความหมาย เมื่ อ อายุ ข วบกว่ า ไม่ ชี้ เ มื่ อ ต้องการ มักใช้วิธีจูงมือผู้ปกครอง ไปทีส่ งิ่ ของนัน้ อยู่ เหมือนฟังไม่เข้าใจ ไม่พูด เรียกไม่หันเหมือนไม่ได้ยิน ผู้ปกครองบางคนนึกว่าเด็กหูหนวก การเล่ น ขาดจิ น ตนาการ เช่ น ไม่เล่น สมมติ ไม่เล่นของเล่นตาม ลักษณะของของเล่น เช่น เอารถมา พลิกให้หงายท้อง และหมุนล้อเล่น การวิ นิ จ ฉั ย โรค อาศั ย การ สั ม ภาษณ์ ผู้ ป กครอง โดยเฉพาะ ประวัติพัฒนาการด้านต่างๆ การ ประเมินเด็ก และสังเกตพฤติกรรม ในเรื่ อ งทั ก ษะทางสั ง คม การมี ปฏิสัมพันธ์ การสื่อสาร ทั้งภาษาพูด และภาษากาย อาจให้ผู้ป กครอง ถ่ า ยวี ดี โ อพฤติ ก รรมที่ บ้ า นมา ประกอบ หรื อ ใช้ แ บบประเมิ น จำ�เพาะ

ถ้ า ค้ น พบผู้ ป่ ว ยได้ เ ร็ ว และ ได้ รั บ การรั ก ษาเร็ ว จะทำ �ให้ ก าร พยากรณ์โรคดี จึงแนะนำ�ให้ตรวจ สอบพัฒนาการด้านสังคมและภาษา ในเด็กที่เข้ามารับบริการในคลินิก เด็กสุขภาพดี (เด็กมาเพื่อรับวัคซีน) เมื่ออายุ 1 ปี และ 1 ปี 6 เดือน โดยเฉพาะเด็ ก ที่ ไ ม่ มี พั ฒ นาการ ด้านภาษาเมื่ออายุ 1 ปี 6 เดือน แนะนำ�ให้ใช้แบบสำ�รวจพัฒนาการ เด็ก (PDDSQ) ช่วงอายุ 1-4 ปี ซึ่ง พัฒนาโดยโรงพยาบาลยุวประสาท ไวทโยปถัมถ์ กรมสุขภาพจิต ร่วมกับ นายแพทย์ ช าญวิ ท ย์ พรนภดล หากสงสัยการวินิจฉัย แนะนำ�ให้ส่ง ปรึกษากุมารแพทย์ จิตแพทย์ หรือ จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

โรคหรือภาวะอืน่ ทีม่ อี าการ ใกล้เคียงกับออทิสซึม่ ได้แก่

1. ภาวะบกพร่องด้านการได้ยิน จะมีพัฒนาการด้านภาษาช้า แต่ไม่ เสียทักษะทางสังคม สามารถแยก โดยตรวจการได้ยิน 2. ปัญญาอ่อน อาจมีพฒ ั นาการ ด้านภาษาช้าร่วมด้วย แต่ทักษะด้าน สังคมจะยังดี และภาวะปัญญาอ่อน จะมีการพัฒนาด้านการเคลื่อนไหว

เช่น เดิน ยืน ช้ากว่าเกณฑ์ ส่วน ออทิสซึ่มนั้นพัฒนาการด้งกล่าวจะ ปกติ (หมายเหตุ เด็กสามารถเป็นทัง้ ออทิสซึม่ และปัญญาอ่อนร่วมกันได้) 3. สมาธิสั้น โรคสมาธิสั้นเด็ก จะมีลกั ษณะซนอยูไ่ ม่นงิ่ ซึง่ แตกต่าง จากโรคออทิสซึ่ม แต่เด็กที่ป่วยเป็น ออทิสซึม่ สามารถมีอาการของสมาธิ สั้นร่วมได้ 4. ความผิดปกติด้านภาษาบาง อย่าง จะพบมีพัฒนาการด้านภาษา ช้า แต่ไม่เสียทักษะด้านสังคมและ ไม่มีพฤติกรรมซํ้าซาก

สาเหตุ ปัจจุบันยังไม่ ทราบสาเหตุที่แท้จริง ของโรค แต่พอสรุป ได้ว่าเป็นปัจจัยทาง ชีวภาพ ไม่ได้เกิดจาก การเลี้ยงดูผิดพลาด แนวทางการรักษา

1. การแจ้งผลการวินิจฉัย และ การช่วยเหลือครอบครัว 2. การประเมินอาการเบื้องต้น และกำ�หนดแผนการรักษา ซึ่งจะใช้ การกระตุน้ พัฒนาการด้านต่างๆ คือ • ทักษะการช่ว ยเหลื อ ตั ว เอง ขั้นพื้นฐาน โดยใช้หลักพฤติกรรม บำ�บัด • การแก้ไขการพูด • การเตรียมความพร้อมด้าน การเรียน • การฝึกทักษะทางสังคม 3. การติดตามการรักษา การ รั ก ษาทางเลื อ ก ในปั จ จุ บั น มี ก าร พูดถึงการรักษาการเลือกหลายทาง เช่น การใช้วิตามินบางชนิด การทำ� กิจกรรมผ่านสัตว์เลี้ยง เช่น อาชา บำ�บัด, การฝังเข็ม, การใช้ออกซิเจน แรงดันสูง เป็นต้น การรักษาดังกล่าว ยังไม่มรี ายงานทีจ่ ะสรุปว่าได้ผล หาก ผู้ปกครองต้องการทดลอง ผู้เขียน แนะนำ � ให้ พิ จ ารณาการรั ก ษาที่ มี ความเสี่ ย งตํ่ า และเหมาะสมกั บ ทุนทรัพย์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2554


18

สวนดอกโฟโต

2

3

1

ประกาศผล

การแข่งขันภาพถ่าย ครัง้ ที่ 2 ในหัวข้อ ภาพสวยในสวนดอก 5 รางวัลที่ 1 ธันยา ปิติยะกูลชร เวชศาสตร์ฉุกเฉิน รางวัลที่ 2 ธนวัฒน์ อยู่ศรี ฝ่ายการพยาบาล รางวัลที่ 3 นัฐพงษ์ มูลคำ� ภาควิชารังสีวิทยา ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4 รางวัลที่ 4 พิชญ์สนี อนันตา นักศึกษา รางวัลที่ 5 นพดล สี่สุวรรณ เวชศาสตร์ฉุกเฉิน


19

กิ จ ก ร ร ม ค ณ ะ ฯ

กราบนมัสการขอพร พระอาจารย์สชุ นิ วิมโล เจ้าอาวาสวัดถํา้ ตอง รศ.นพ.นิ เ วศน์ นั น ทจิ ต คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร กราบนมัสการขอพร พระอาจารย์สุชิน วิมโล เจ้าอาวาส วัดถาํ้ ตอง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ เนือ่ งใน โอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง 2554 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ณ วัดถํา้ ตอง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

สัปดาห์รณรงค์

เพือ่ ป้องกันการคลอด ก่อนกำ�หนด ร ศ . น พ . วั ฒ น า น า ว า เ จ ริ ญ ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลมหาราช นครเชี ย งใหม่ เป็ น ประธาน เปิดงานสัปดาห์รณรงค์เพื่อป้องกัน การคลอดก่อนกำ�หนด ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการโครงการสายใยรัก แห่งครอบครัว โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ ให้แก่ประชาชนทั่วไป เพือ่ เป็นการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ การให้ ความรู้สู่ประชาชน และส่งเสริมให้ ครอบครั ว รวมทั้ ง ผู้ เ กี่ ย วข้ อ งเห็ น ความสำ � คั ญ ของการเตรี ย มความ พร้อมก่อนตั้งครรภ์ การดูแลขณะ ตั้งครรภ์โดยเฉพาะผู้ที่มีภาวะเสี่ยง ต่อการคลอดก่อนกำ�หนด เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ณ บริ เ วณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

E–Learning ช่วยการเรียนการ สอนแพทยศาสตร์อย่างไร รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานกล่าว เปิดการอบรมเรื่อง “E-Learning ช่วยการเรียนการสอนแพทยศาสตร์ อย่างไร” ให้แก่คณาจารย์ แพทย์ และผูท้ เี่ กีย่ วข้องการจัดการเรียนการสอน ทางการแพทย์ โดยมี ผศ.สุพรรณี สมบุญธรรม ที่ปรึกษาโครงการ มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย และ ผศ.ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา ผู้อำ�นวยการ โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นวิทยากรในการอบรม เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2554


20 ​ ​ กิ จ ก ร ร ม ค ณ ะ ฯ

Roadmap to Medical Hub of FMC/CMU

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดบรรยายพิเศษเรื่อง “Roadmap to Medical Hub of FMC/CMU” ให้แก่ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารประจำ� คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญจาก IBM มาเป็นวิทยากร ในการบรรยาย เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร ราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ต้อนรับ Miss Seara Ikeno

จาก Kagawa University ประเทศญีป่ นุ่

รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับ Miss Seara Ikeno จาก Kagawa University ประเทศญี่ปุ่น ที่เดินทาง มาเยี่ยมชมศึกษาดูงาน และฝึกปฎิบัติงานที่คณะแพทยศาสตร์ มช. ตาม โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาแพทย์ระหว่างสถาบัน เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ถวายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาสวันฉัตรมงคล

คณะแพทยศาสตร์ มช. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดย ผศ.นพ. นิสิต วรรธนัจฉริยา รองผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันฉัตรมงคล เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

สัปดาห์ วันวิสาขบูชา รศ.นพ.นิ เ วศน์ นั น ทจิ ต คณบดี คณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธาน เปิดงานนิทรรศการเนือ่ งใน “สัปดาห์ วันวิสาขบูชา” ประจำ�ปี 2554 ซึ่ง จัดโดยคณะกรรมการส่งเสริมศิลป วัฒนธรรมของคณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่ อ ให้ บุ ค ลากรของคณะ แพทยศาสตร์ แ ละผู้ ที่ ส นใจได้ รั บ ทราบประวัติความสำ�คัญ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 ณ บริเวณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


21 ​ ​ กิ จ ก ร ร ม ค ณ ะ ฯ

โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาสติสำ�หรับ แพทย์ประจำ�บ้าน และแพทย์ใช้ทุนปีที่ 1

ร ศ . น พ . นิ มิ ต ร อิ ท ธิ พั น ธุ์ กุ ล หั ว หน้ า ภาควิ ช าจั ก ษุ วิ ท ยา คณะ แพทยศาสตร์ มช. เป็น ประธาน เปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนา สติ สำ � หรั บ แพทย์ ป ระจำ � บ้ า นและ แพทย์ใช้ทุนปีที่ 1 ประจำ�ปี 2554 ของภาควิ ช าจั ก ษุ วิ ท ยา เมื่ อ วั น ที่ 12 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องเรียน ชั้ น 9 ภาควิ ช าจั ก ษุ วิ ท ยา คณะ แพทยศาสตร์ มช.

นิทรรศการ วันพยาบาลสากล ประจำ �ปี 2554 ร ศ . น พ . วั ฒ น า น า ว า เ จ ริ ญ

ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาลมหาราช นครเชี ย งใหม่ เป็ น ประธานเปิ ด งานนิทรรศการวัน พยาบาลสากล ประจำ�ปี 2554 เพื่อเป็นการระลึกถึง มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ผู้ก่อกำ�เนิด วิ ช าชี พ พยาบาล พร้ อ มเผยแพร่ นวัตกรรมและผลงานของพยาบาล ให้ความรูแ้ ละดูแลสุขภาพประชาชน และบริ ก ารตรวจสุ ข ภาพเบื้ อ งต้ น ให้ แ ก่ ป ระชาชน เมื่ อ วั น ที่ 12 พฤษภาคม 2554 ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะ แพทยศาสตร์ มช.

งานแสดงมุทิตาจิต แด่ รศ.พญ.บุญหลง ศิวะสมบูรณ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ รศ.พญ.บุญหลง ศิวะสมบูรณ์ เนือ่ งในโอกาสทีม่ อี ายุครบ 80 ปี เพือ่ เป็น การแสดงความเคารพ ความมีกตัญญู และแสดงความขอบพระคุณทีอ่ าจารย์ ได้ทุ่มเท เสียสละ อุทิศทั้งกายและเวลาในการเป็นอาจารย์แพทย์ที่ดี อบรม สัง่ สอนลูกศิษย์ให้เป็นแพทย์ทดี่ มี ีคณ ุ ภาพ และมีจรรยาบรรณของความเป็น แพทย์ เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิม พระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2554


22

ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า แ พ ท ย์ เ ชี ย ง ใ ห ม่

นสวนดอกและมช.

กั บ ตลาดนั ด ในแปลงทดลองคณะเกษตร ทุ ก เช้ า วั น พุ ธ และวั น เสาร์ จะเห็นรถยนต์ จ อดเต็ ม สองข้า ง ถนนเชี ย งราย ซึ่ ง เป็ น ชื่ อ ถนน ที่ ท างมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ตั้งขึ้นเรียกขานถนนต่างๆ ของ มหาวิ ท ยาลั ย ถนนเชี ย งรายนี้ เชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งถนนคั น คลอง ชลประทานด้านประตูทศิ ตะวันออก ของมหาวิทยาลัยกับถนนนิมมาน เหมิน ท์ตรงสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ที่ เ ดี๋ ย วนี้ รศ.ธีระ วิสิทธิ์พานิช เป็นนายก สมาคม รศ.นิ เ วศน์ นั น ทจิ ต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ของเรา ก็ เ พิ่ ง พ้ น ตำ � แหน่ ง นายกสมาคม ไปเมือ่ 2 ปีกอ่ น ทีว่ า่ มีรถจอดมาก ก็เพราะด้านทิศเหนือของถนนนี้ มี “ตลาดนัดเกษตรปลอดสารพิษ ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สินค้าในเพิงหลังใหญ่จะเป็น พืชผัก และผลไม้ ทีม่ ที งั้ ผักสวนครัว บวบ มะระ มะเขือ ข้าวโพด คะน้า ผักกาดหอม ผักสลัดชนิดต่างๆ กะหลาํ่ ปลี กะหลาํ่ ดอก บร็อคโคลี่ ฯลฯ ส่ ว นผั ก พื้ น บ้ า นก็ มี ตำ � ลึ ง ผักชะอม กระเพรา ใบแมงลัก ฯลฯ อาหารปลอดภัย” ซึ่งอยู่ด้านหน้า เห็ดแม่เอ๊ย! ก็มีตั้งหลายชนิด ทั้ง แปลงทดลองของคณะเกษตร เห็ดหอม เห็ดนางฟ้า เห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง มีปริศนาเกีย่ วกับเรือ่ งเห็ด ตลาดนัดเกษตร ว่ า ผู้ ใ หญ่ อ ยากให้ เ ด็ ก ชอบเห็ ด ปลอดสารพิษนี้มีมา อะไรเอ่ย คำ�เฉลยคือ “เห็ดเวียก หลายปีแล้ว จัดขึ้น เห็ ด งาน” ซึ่ ง เป็ น ภาษาอี ส าน เพื่อให้เกษตรกรกลุ่ม แปลว่า “ทำ�งาน”

แม่นํ้าปิงได้นำ�ผักผลไม้ มาวางขายเอง ผู้ผลิต กับผู้บริโภคได้มาพบกัน โดยตรง ตลาดนี้นัดกัน ทุกวันพุธ และวันเสาร์ พอฟ้าสาง พ่อค้าแม่ค้า ก็จะเริ่มเอาของมาวาง เรียงให้ผู้ซื้อได้เลือกดู เลือกจับ เลือกซื้อ ตามความต้องการ

ผลไม้ก็มีหลากหลาย ทั้งฝรั่ง มะละกอ มะพร้ า ว กล้ ว ยไข่ กล้วยหอม กล้วยนํ้าว้าซึ่งบางคน อาจไม่ชอบกล้วยนํ้าว้า หากเป็น เพราะดู ถู ก ว่ า เป็ น ของราคาถู ก เดี๋ ย วนี้ เ ปี๊ ย นไป๋ แ ล้ ว บางช่ ว ง หวีละ 50 บาทเชียวละ ที่ผู้เขียน ซื้ อ ทานเป็ น ประจำ � คื อ เสาวรส เดิมชือ่ กะทกรก เป็นไม้เถาขึน้ ง่าย ดอกสีขาวสวย ผลมีผิวตึงเป็นมัน บางทีเอาทั้งเถา ทั้งดอก ทั้งผล ไปจัดตกแต่งเวที เนื้อมีกลิ่นหอม เฉพาะตัว ผลสีม่วงมักจะเปรี้ยว น้อยกว่าสีเขียว เสาวรสแปลว่า


23 ​ ​ ส ม า ค ม ศิ ษ ย์ เ ก่ า แ พ ท ย์ เ ชี ย ง ใ ห ม่

รสดี แต่เพื่อให้เข้าใจดียิ่งขึ้นน่าจะ เป็นรสเปรี้ยวดี ที่ เ พิ ง อี ก หลั ง จะมี อ าหาร สำ�เร็จรูปที่คนเมืองเรียกว่า “ของ กิ๋ น สุ ก ” ซื้ อ กลั บ ไปรั บ ประทาน ได้ เ ลย มี ทั้ ง ข้ า วนึ่ ง ข้ า วสวย ข้าวเงีย้ ว กับข้าวไทย กับข้าวเมือง ขนมจีน (ขนมเส้น) ขนมเฉยๆ นํ้าผลไม้ นํ้าสมุนไพร ของเหล่านี้ เป็น ที่ชื่นชอบของคนรั กสุขภาพ ทีม่ อี ายุ แปลว่าสูงอายุนะจ๊ะ ทัง้ ไทย ทัง้ เทศ ชาวต่างชาติจะมีพวกญีป่ นุ่ ที่ ม าพำ � นั ก อยู่ แ ถวถนนนิ ม มาน เหมิ น ท์ เ ดิ น มาจั บ จ่ า ย คนไทย ทีเ่ ป็นคนสวนดอกก็มมี าก หลายคน ตืน่ แต่เช้าไปออกกำ�ลังกายเสร็จแล้ว ก็ ไ ปช็ อ ปที่ ต ลาดแห่ ง นี้ มี ทั้ ง ผูบ้ ริหารระดับสูง (น่าจะสูงเกิน 170 ชม.) เช่น อดีตรองอธิการบดีวชั ระ หัวหน้าภาคพงษ์เทพ วิวรรธนะเดช อาจารย์ อ าวุ โ สชั ย ชาญ แสงดี รุจิเวชพงศธร ว่าที่ศาสตราจารย์ อดีตผู้ช่วยคณบดีณัฐพงษ์ โฆษ เอดู ไ ปดู ม าทำ � ไมมี แ ต่ ผู้ ช าย หมาดๆ คือ สุวัฒน์ กุศเลิศจริยา ชุณหนันท์ รองคณบดีธนู หินทอง ไปจ่ายตลาดผัก แล้วยังมีศิษย์เก่า

ตั้งแต่พี่ธวัชชัย ตันสถิตย์(รุ่น 4) อนุ พั น ธ์ เลิ ศ ธนะโชค(รุ่ น 13) อาจารย์เก่าของเราที่ มช. ก็มเี ยอะ เช่น อาจารย์ยุทธศักดิ์ วณีสอน อ า จ า ร ย์ สิ ท ธิ์ บุ ต ร อิ น ท ร์ อาจารย์ สุ ภ าพ ณ เชี ย งใหม่ อาจารย์สุนิตย์ ศิริวงศ์ แล้วยังมี อาจารย์ ห มอปราโมทย์ ลิ ม กุ ล คณะทั น ตแพทย์ ที่ นำ � มาลง ให้ ดู ช มจะมากั น เป็ น คู่ ๆ ดู แ ล้ ว อยากจะชวนคู่ ใจไปช็ อ ปปิ้ ง บ้ า ง ก็ ไ ม่ มี ใ ครสงวนลิ ข สิ ท ธิ์ จ ะได้ แข็งแรงทั้งกาย และใจ เจ้าค่ะ ถ้ า คนสวนดอกไม่ มี เ วลาไป ตลาดนัดเกษตรก็สามารถจับจ่าย ได้ ที่ ค าเฟที เ รี ย ที่ เ ป็ น ตลาดนั ด เกษตรมิ นิ มี ตั้ ง แต่ วั น จั น ทร์ ถึ ง วันพฤหัส ยุพา สุมิตสวรรค์

แจ้ง​ข่าว​…​สมาคม​ศิษย์​เก่า​แพทย์​เชียงใหม่​ ​•​ ​ศิษย์​เก่า​ท่าน​ใด​ทปี่​ ระสบ​ความ​สำ�เร็จ​ใน​หน้าที่​การ​งาน​​งาน​อดิเรก​หรือ​กิจกรรม​ที่​ชอบ​​ต้องการ​เผย​แพร่​ให้​ศิษย์​เก่า​ท่าน​อื่น​ได้​ทราบ​​เพื่อ​เป็น​ตัวอย่าง​อัน​ดี​​ ขอ​ติดต่อ​มา​ที่​สมา​คมฯ​ ​•​ ​ศิษย์​เก่า​ที่​เปลี่ยนแปลง​ที่​อยู่​​กรุณา​แจ้ง​ทอี่​ ยู่​ใหม่​มา​ให้​กับ​ทาง​สมา​คมฯ​​ด้วย​​เพื่อท​ ี่​จะ​ได้​ปรับปรุง​แก้ไข​ใน​ทำ�เนียบ​ศิษย์​เก่า​แพทย์​เชียงใหม่​ต่อ​ไป​ ​ติดต่อ​ได้ที่​:​ สมาคม​ศิษย์​เก่า​แพทย์เ​ชียงใหม่​​คณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​​110​​ถนน​อิน​ทว​โร​รส​​ต.​​ศรี​ภูมิ​​อ​.เ​มือง​​จ​.​เชียงใหม่​​50200​ ​โทรศัพท์​​053​-​946291​,​​084​-​8095636​,​​089​-​4349383​​(​จันทร์​-​ศุกร์​​เวลา​​08.00​-​16.00​​น​.​)​​E​-m​ ail​:​​mdalumni​@​mail​.m​ ed​.c​ mu​.​ac​.​th​ ​บรรณาธิการ​: นพ​.ส​ ม​ศักษิ์​​วงษ์​ไวย​เวช​​2307081 ปีที่ 26 ฉบับที่ 6 ประจำ�เดือนมิถุนายน 2554


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมบริจาค

เพือ่ จัดซือ้ ครุภณ ั ฑ์การแพทย์ อาคารศูนย์ความเป็นเลิศ ทางการแพทย์ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชา ติดต่อบริจาคได้ท:่ี งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โทร. 0 5394 5672

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มช. ฉบับเดือนมิถุนายน 54  

จากคนสวนดอก...สู่องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย / ศ.ดร.นิวัฒน์ มณีกาญจน์ ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์นักวิจัยดีเยี่ยม / ความส...

ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มช. ฉบับเดือนมิถุนายน 54  

จากคนสวนดอก...สู่องคมนตรี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย / ศ.ดร.นิวัฒน์ มณีกาญจน์ ผู้ได้รับรางวัลอาจารย์นักวิจัยดีเยี่ยม / ความส...

Advertisement