Page 1

ข่าวสาร​คณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม่ ปีที่ 28 ฉบับที่ 4 ประจำ�เดือนเมษายน 2556

คณะแพทย์พร้อมใจ๋ สืบสานประเพณี ปี๋ใหม่เมือง สืบไปวันหน้า 7

8-9

12-13

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ รับรางวัล Allianz Ayudhya

นักโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ขันโตกล้านนา

ได้รับทุนวิจัย จากสมาคม นักกำ�หนดอาหารแห่งประเทศไทย

ธารนํ้าใจมอบให้สวนดอก / 4-5 สาระจากการประชุม / 6 ดำ�หัวปี๋ใหม่เมือง / 10-11 ข่าวพัฒนาคุณภาพการศึกษา / 14-15 หน่วยปฐมพยาบาล เบื้องต้นจาก นศพ. เชียงใหม่ / 16 “ตลาดสดทะเลทอง” ร้านอาหารทะเลใกล้ๆ สวนดอก / 17 ภัยเงียบจากการนอนกรน / 18-19 กิจกรรมคณะ / 20 ห้องรับแขก / 21-23 พิธีดำ�หัวอาจารย์และศิษย์เก่าอาวุโส 2-3


2

เมษายน 2556

ธารนำ�ใจสู่สวนดอก

02/04/56

04/04/56

ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล มอบเงิ น บริ จ าค ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ มอบเงินบริจาค 247,350 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ โดยมี รศ.นพ.ธนู หินทอง รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2556 ณ ห้องรับรองงานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ หน่วยรักษาศพ โรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ 02/04/56

ผู้แทน คุณภูริพัฒน์ บรรณจักร์ มอบเงินบริจาค

200,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.วั ฒ นา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ สุสาน อ.เมือง จ.ลำ�พูน

07/04/56

09/04/56

09/04/56

อาจารย์วารินทร์ บัววิรัตน์เลิศ มอบเงินบริจาค อาจารย์ Haruno Yamada หัวหน้าโบสถ์ใหญ่ชคิ ชิ มิ า่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สโมสรนักศึกษาคณะแพทย100,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ประเทศญีป่ นุ่ มอบเงินบริจาค 28,480 บาท สมทบทุน ศาสตร์ มช. มอบเงินรายได้จากการจำ�หน่ายปฏิทิน

คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อนิธิสงฆ์อาพาธ โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2556 ณ หมู่บ้าน สุขิโต จ.เชียงใหม่

ราชสมาทรช่วยเหลือผูป้ ว่ ยยากไร้ โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วิศิษฐ์เสรี ผู้ อำ � นวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชี ย งใหม่ รับมอบ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

สวนดอกประจำ�ปี 2556 หลังหักค่าใช้จา่ ย จำ�นวนเงิน 61,121.25 บาท สมทบทุ น มู ล นิ ธิ โ รงพยาบาล สวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ ห้องรับรองสำ�นักงาน คณบดีชนั้ 8 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

มอบทุนการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาแพทย์: 1) มูลนิธิอภันตรี เจเอสแอล จำ�นวน 60,000 บาท 2) คุณดาวยุพา โรจน์หิรัญสกุล จำ�นวน 30,000 บาท

3) พล.ต.หญิง ศ.คลินิก อัมพา สุทธิจำ�รูญ จำ�นวน 15,000 บาท 4) แพทย์หญิงพรพิศ ใจแก้ว จำ�นวน 10,000 บาท


3

ธารนำ�ใจสู่สวนดอก

สาร จากคณบดี 10/04/56

คุณสุรินทร์-คุณศิริวรรณ จิตศักดานนท์ มอบเงินบริจาค 100,000 บาท

สมทบทุนมูลนิธโิ รงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. โดยมี รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 ณ บ้านพัก จ.เชียงใหม่

24/04/56

คุณจำ�ลอง นุ่มโสภา ผู้แทน คุณลำ�เจียก นุ่มโสภา บริจาคเตียงผู้ป่วย จำ�นวน

2 เตียง มูลค่า 80,000 บาท ให้แก่หอผูป้ ว่ ยอายุรกรรมหญิง 1 โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ โดยมี ผศ.นพ.เจษฎา สิงห์เวชสกุล ผูช้ ว่ ยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ณ หอผู้ป่วยอายุรกรรมหญิง 1 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คุณรัมภา ลักษณาภิรักษ์ มอบเงิน

26/04/56

บริจาค 40,000 บาท สมทบทุนมูลนิธิ โรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. “สวนดอกร้ อ ยดวงใจ” โดยมี ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ รองคณบดีคณะ แพทยศาสตร์ มช. รับมอบ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 ณ บริษัทเชียงใหม่ วอเตอร์เทค จำ�กัด จ.เชียงใหม่

คณะผู้จัดทำ�ข่าวสารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษา: คณบดีคณะแพทยศาสตร์ • ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์สายวิชาการและปฏิบัติงาน บรรณาธิการบริหาร: ผศ.ลัดดา เฉลยกิตติ ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร: ผศ.นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ บรรณาธิการ: รศ.ดร.นิมิตร มรกต กองบรรณาธิการ: รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์

ดือนเมษายนปีนี้มีวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 13-16 เปิดโอกาสให้ผู้คนที่ไม่ได้ทำ�งานที่บ้านเกิดเมืองนอนได้พาครอบครัว ไปกราบไว้ พ่ อ แม่ แ ละญาติ ผู้ ใ หญ่ ได้ อ ยู่ กั น พร้ อ มหน้ า พร้ อ มตา เป็นความสุขอีกอย่างหนึ่งที่เงินไม่สามารถซื้อได้ (ยกเว้นค่าเดินทาง) งานเล่นนํา้ สงกรานต์เดีย๋ วนีม้ กี ระจายออกไปในทุกภาค มีทงั้ ถนนข้าวสาร ถนนข้าวเหนียว ถนนข้าวหอม ถนนกล้วยตาก ฯลฯ ที่เชียงใหม่จึงไม่สู้ จะแออัดเท่าไหร่ ทางห้องฉุกเฉินของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ของเราได้จัดกำ�ลังไว้เต็มพิกัด แต่เมื่อไม่มีภัยพิบัติใหญ่ก็เป็นโชคดีของ ทุกๆ ฝ่าย งานดำ�หัวของคณะแพทยศาสตร์ ของสมาคมศิษย์เก่าและของ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คึกคักเช่นเดิมทุกปี หลังสงกรานต์ผมได้ร่วมขบวนไปกับท่านอธิการบดีและผู้บริหาร ท่านอืน่ ๆ ของมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 20-27 เมษายน เพือ่ ขยายความ ร่วมมือทางวิชาการทั้งการศึกษา ดูงาน วิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ และการจัดประชุมร่วมระหว่างสถาบันมหาวิทยาลัยต่างๆ ในประเทศญีป่ นุ่ ที่ได้ไปเยือนมี มหาวิทยาลัยมิเอะ เกียวโต คานาซาวา จุนเทนโดะ สถาบันเทคโนโลยีเกียวโต สถาบันเทคโนโลยีโตเกียว รวมถึงที่โรงเรียน แพทย์นปิ ปอน อันมีความสัมพันธ์กบั คณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่มาช้านาน ตั้งแต่ พ.ศ. 2509 ในรูปแบบของการแลกเปลี่ยนนักศึกษา การไปดูงาน และการทำ�วิจัยร่วมกัน เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว คณะฯ ได้จัดพิธี ลอยอังคารของ Professor Munakata ลงในแม่นํ้าปิงตามเจตนารมณ์ ของท่าน ผู้เป็นมิตรแท้ของเรามากว่า 50 ปี จนกระทั่งวาระสุดท้ายของ ชีวิตของท่าน รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วฒ ั นา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วิสัยทัศน์: ค​ ณะ​แพทยศาสตร์​​มหาวิทยาลัยเ​ชียงใหม่​

เป็น​สถาบันท​ างการ​แพทย์​ชั้นน​ ำ�​ระดับ​มาตรฐาน​สากล​

• ศ.นพ.คม สุคนธสรรพ์ • รศ.พญ.จันทิมา เอื้อตรงจิตตต์ • อ.พญ.วรลักษณ์ สัปจาตุระ • อ.นพ.สมศักดิ์ วงษ์ไวยเวช • ประธานองค์กรแพทย์ • หัวหน้าฝ่ายการพยาบาล พ​ ันธกิจ​: • หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม • เลขานุการคณะแพทยศาสตร์ • หัวหน้างานบริหารทั่วไป • หัวหน้างานบริการการศึกษา • หัวหน้างานนโยบายและแผน • หัวหน้างานประกันคุณภาพ ​ผลิต​บัณฑิต​ที่​มี​คุณภาพ​​คุณธรรม ​เป็นส​ ากล​ การศึกษา • หัวหน้างานบริหารงานวิจยั • หัวหน้างานโภชนาการ • หัวหน้างานเลขานุการโรงพยาบาล สร้างสรรค์​งาน​วจิ ยั ​​เพือ่ ช​ น้ี ำ�​ดา้ น​สขุ ภาพ​ให้บ​ ริการ​ท่​ไี ด้ม​ าตรฐาน​​ • หัวหน้างานประกันสังคม ฝ่ายจัดการ: หัวหน้างานประชาสัมพันธ์และคณะ ส่งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ/ติดตามอ่านได้ที่ www.med.cmu.ac.th/pr/news

ทำ�นุ​บำ�รุงศิลป​​วัฒนธรรม​และ​​สิ่ง​แวดล้อม


4

เมษายน 2556

สาระจากการประชุม การประชุม คณะกรรมการบริหาร ประจำ�คณะ แพทยศาสตร์ ครัง้ ที่ 3/2556 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 ตั้งภาควิชาใหม่ ที่ประชุมสภา

ถึง 31 ธันวาคม 2558 มีใจความ ตอนหนึ่ ง ว่ า “บุ ค คลธรรมดาที่ บริจาคเงินให้แก่สถาบันการศึกษา ของรัฐบาล โรงเรียนเอกชน สถาบัน การศึกษาเอกชน สามารถหักค่า ใช้ จ่ า ยได้ 2 เท่ า ของเงิ น บริ จ าค เมื่อสถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงิน ว่ า เป็ น การบริ จ าคสนั บ สนุ น การ ศึกษา ทั้งนี้ไม่เกินร้อยละ 10 ของ รายได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่าย และหักค่าลดหย่อน”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 การประเมิ น ผลการศึ ก ษา กุมภาพันธ์ 2556 อนุมัติให้จัดตั้ง นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 และชั้นปี ภาควิ ช าเวชศาสตร์ ฉุ ก เฉิ น เป็ น ที่ 5 ปีการศึกษา 2555 • นศพ. ปี 4 ภาควิชาใหม่ในคณะแพทยศาสตร์ เข้ารับการประเมิน 253 คน ผ่านการ ประเมินทุกกระบวนวิชา 233 คน Webometrics Ranking เดือน ติด I หรือ F 19 คน สอบได้ลำ�ดับ มกราคม 2556 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขั้นสะสมเฉลี่ยตลอดปี ตั้งแต่ 3.50 ได้ลำ�ดับ ASEAN Rank 8, ASIA ขึ้ น ไป สมควรได้ รั บ การเสนอชื่ อ Rank 58, World Rank 383 สำ�หรับ เพื่อขอรับเกียรติบัตร รางวัลเรียนดี โรงพยาบาลในประเทศ โดย Rank- ประจำ�ปี 47 คน • นศพ. ปี 5 เข้ารับ ing web of Hospitals อันดับ 1 การประเมิ น 250 คน ผ่ า นการ ของประเทศ คือ คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย (Asia Rank 1, World Rank 11) ลำ�ดับ 2 ของประเทศ คือ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล (Asia Rank 7, World Rank 48) และลำ�ดับ 3 ของ ประเทศ คือ โรงพยาบาลมหาราช นครเชี ย งใหม่ (Asia Rank 13, World Rank 89)

ประเมิ น ทุ ก ระบวนวิ ช า 221 คน ติด I หรือ F 29 คน สอบได้ลำ�ดับ ขั้ น สะสมเฉลี่ ย ตลอดปี ก ารศึ ก ษา ตั้งแต่ 3.50 ขึ้นไป สมควรได้รับการ เสนอชือ่ เพือ่ ขอรับเกียรติบตั ร รางวัล เรียนดีประจำ�ปี 41 คน

เสนอชื่ อ หั ว หน้ า ภาควิ ช าออร์ โ ทปิดิกส์ และ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี เป็ น ตั ว แทนของหั ว หน้ า ภาควิ ช า ทางคลินิกและปรีคลินิก เพื่อเป็น การจัดการเรียนการสอนทักษะ คณะกรรมการคั ด เลื อ กอาจารย์ ทางคลินิกให้กับนักศึกษาแพทย์ ดี เ ด่ น ในด้ า นการเป็ น แบบอย่ า ง ระดับชัน้ ปรีคลินกิ (Early Clinical โดยมีวาระ 4 ปี Exposure) สืบเนื่องจากนักศึกษา มีปัญหาเรื่องทักษะในการซักประวัติ การขออนุมตั เิ ปลีย่ นชือ่ ตำ�แหน่ง และการตรวจร่ า งกาย รวมทั้ ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประจำ � ต่ า งประเทศกล่ า วถึ ง การเรี ย น ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบการขอ การสอนที่มุ่งให้เกิด Early Clinical อนุมัติเปลี่ยนชื่อตำ�แหน่งพนักงาน Exposure มากขึ้น จึงเสนอว่าหาก มหาวิ ท ยาลั ย ประจำ � จากเดิ ม คื อ คณะฯ จัดการเรียนการสอนทักษะ ตำ � แหน่ ง นั ก วิ ช าการอาชี ว บำ � บั ด ทางคลิ นิ ก ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาแพทย์ เปลี่ ย นเป็ น ตำ � แหน่ ง นั ก กิ จ กรรม ระดั บ ชั้ น ปรี ค ลิ นิ ก จะเป็ น ส่ ว นที่ บำ�บัด จำ�นวน 2 คน ได้แก่ นาง ช่วยให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ นฤมล สุมินทร์ ภาควิชาเวชศาสตร์ ทักษะทางคลินิกได้เร็วขึ้น ที่ประชุม ฟื้นฟู และนางยุพาพรรณ ศิริอ้าย พิจารณาแล้วเห็นชอบในหลักการ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ส่ง ผลงานเข้าประกวด รพ.มหาราช

นครเชียงใหม่สง่ ผลงาน หนึง่ ภูมภิ าค หนึง่ โรงพยาบาลใหญ่ (One Region, One Big Hospital: OROBH) ชิงรางวัล สหประชาชาติ (UN Awards) มาตรการภาษี เ พื่ อ สนั บ สนุ น การศึ ก ษา พระราชกฤษฎี ก า

ออกตามประมวลรั ษ ฎากรฉบั บ ที่ 558 ลงวันที่ 9 มกราคม 2556 มีผล บังคับใช้ระหว่าง 1 มกราคม 2556

การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ พิจารณาอาจารย์ดีเด่นด้านการ เป็นแบบอย่าง ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบ

การสร้างสือ่ Interactive Multimedia

สรุปผลการจัดอบรม การสร้างสื่อ Interactive Multimedia ด้วยโปรแกรม Adobe Captivate เมื่อวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ชัน้ M อาคาร เรียนรวมราชนครินทร์ มีผู้เข้ารับการอบรม 40 คน ประกอบด้วยอาจารย์จำ�นวน 28 คน เจ้าหน้าที่ทางการศึกษา จำ�นวน 12 คน ค่าใช้จ่ายจำ�นวนทั้งสิ้น 11,589.00 บาท ผลคะแนน ความรู้ความเข้าใจหลังจากการอบรมอยู่ระหว่างร้อยละ 72-79

การกำ � หนดอั ต ราค่ า บริ ก าร ตรวจสารเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์จากเส้นผม ทีป่ ระชุม มีมติ

เห็นชอบให้กำ�หนดค่าบริการตรวจ ในอัตราครั้งละ 900 บาท

การแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ บริ ห ารกองทุ น พั ฒ นาคณะฯ และคณะกรรมการกองทุ น หมอ เจ้าฟ้าฯ ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ

การแต่ ง ตั้ ง ที่ ป รึ ก ษาและคณะ กรรมการบริ ห ารกองทุ น พั ฒ นา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชี ย งใหม่ และที่ ป รึ ก ษาและ คณะกรรมการบริ ห าร “กองทุ น หมอเจ้ า ฟ้ า ” คณะแพทยศาสตร์ ในพระอุ ป ถั ม ภ์ พ ระเจ้ า พี่ น างเธอ เจ้ า ฟ้ า กั ล ยาณิ วั ฒ นา กรมหลวง นราธิวาสราชนครินทร์ วาระการ ดำ�รงตำ�แหน่ง 4 ปี


5

สาระจากการประชุม การตีพิมพ์ผลงานในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus งานบริหารงานวิจัยได้ติดตามข้อมูล

ผลงานตีพิมพ์ของคณะฯ ในฐานข้อมูล SCOPUS ทุกเดือน พบว่าตีพิมพ์โดยเฉลี่ยเดือนละ 22 เรื่อง คาดว่าเมื่อครบ 1 ปี ผลงานจะมีประมาณ 240 เรื่อง เท่ากับปีที่ผ่านมา จึงขอความร่วมมือจากหัวหน้า ภาควิชากระตุ้นให้อาจารย์ในภาควิชาเร่งนำ�ผลงานตีพิมพ์ให้มากขึ้น

การคัดเลือกอาจารย์แพทย์ เพื่อมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแพทยสภา และรับรางวัลอาจารย์ดีเด่นของคณะฯ ตามที่ ง านบริ ห ารงานบุ ค คลได้ เ วี ย นแจ้ ง ภาควิ ช าให้ เ สนอชื่ อ อาจารย์ แ พทย์ เ พื่ อ รั บ โล่ประกาศเกียรติคุณอาจารย์แพทย์ และรับ รางวัลอาจารย์ดีเด่นด้านการเป็นแบบอย่าง ของคณะแพทยศาสตร์นั้น มีผู้ที่ได้รับการ เสนอชื่อ ดังนี้ • ผู้ที่ ได้รับการเสนอชื่อโดยภาควิชา ได้แก่ (1) ศ.นพ.วรวิทย์ เลาห์เรณู ภาควิชาอายุรศาสตร์ (2) รศ.พญ.ประภัสสร ผาติกุลศิลา ภาควิชาจักษุวิทยา • ผู้ที่ ได้รับการเสนอชื่อโดยนักศึกษาแพทย์ ได้แก่ (3) รศ.นพ.ศุภนิมิต ทีฆชุณหเถียร ภาควิชาเภสัชวิทยา เสนอโดยนักศึกษาแพทย์ ชัน้ ปีที่ 2 (4) ศ.พญ.ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เสนอโดยนักศึกษา แพทย์ชนั้ ปีที่ 3 (5) ศ.นพ.กิตติพนั ธุ์ ฤกษ์เกษม ภาควิชาศัลยศาสตร์ เสนอโดยนักศึกษาแพทย์ ชั้นปีที่ 4 (6) อ.นพ.รุ่งโรจณ์ เนตรศิรินิลกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เสนอโดยนักศึกษา

2

1

3

4

5

6

7

บ ท ก ล อ น ปี๋ ใ ห ม่

เสียงจั๊กจั่นฮ้อง ก้องกังวาลไกล๋ ความฮ้อนมาใจ ปี๋ใหม่จอดจํ้า เหมี้ยงบ่ละเกื๋อ เสือบ่ละถํ้า คนบ่ละความ ประพฤติ เอาป๋าเวณี ที่ดีมายึด เดินต๋ามแบบเบ้าโบราณ… คณะแพทย์พร้อมใจ๋ ปี๋ใหม่สงกรานต์ โฮงยามหา-ราชเฮาก็ถา้ สระเกล้าดำ�หัว มานบนอบไหว้บูชา เฮามาฮักษา เอาไว้เนอเจ้า…

จะสืบสาน สืบไปวันหน้า ฮักฮีตล้านนาเก่าไว้ เกียมดวงดอกไม้ ปี๋ใหม่ฮอดแล้ว กองฮีตล้านนา

สี ห มื่ น เ มื อ ง ย อ ง

แพทย์ชนั้ ปีที่ 5 (7) ผศ.นพ.บริบรู ณ์ เชนธนากิจ ภาควิ ช าเวชศาสตร์ ค รอบครั ว เสนอโดย นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 6 ซึ่งคณะกรรมการฯ จะดำ�เนินการพิจารณาคัดเลือก ต่อไป

ขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

การบริการประชุมทางไกล ผ่านวิดทิ ศั น์ (Video Conference System)

คณะฯ ได้จัดซื้ออุปกรณ์ยี่ห้อ Polycom รุ่น HDX7000 เพื่อติดตั้ง ณ ห้องประชุมทางไกล ชั้น M อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ สามารถ รองรับผู้เข้าประชุมได้ 30 คน

เพือ่ จัดซือ้ ครุภณ ั ฑ์ ทางการแพทย์ อาคารศูนย์เวชศาสตร์ ผูส้ งู อายุ ติดต่อบริจาคได้ที่: โทร. 053-945672, 053-946150 email: sdhf@med.cmu.ac.th


6

เมษายน 2556

สวนดอกของเรา

ดำ�หัว ปี๋ใหม่เมือง

ารดำ � หั ว เป็ น ประเพณี เก่าแก่ที่ทำ �ทุกปี ในช่วง สงกรานต์ของเชียงใหม่ มักจะถือเอาหลังวันที่ 15 เมษายน เป็นต้นไป ลูกหลานจะนำ�ขันนํ้า

ขมิ้ น ส้ ม ป่ อ ย พร้ อ มทั้ ง ของกิ น ของใช้ ข้าวตอกดอกไม้ มอบให้ ผู้ ใ หญ่ แ ล้ ว ผู้ แ ทนกลุ่ ม กล่ า วว่ า นำ�ขอสูมาลาโทษ ผูใ้ หญ่กจ็ ะใช้มอื จุ่มนํ้าขมิ้นส้มป่อยลูบหัวตนเอง และประพรมให้กับลูกหลาน ตาม ด้วยการให้พร การดำ�หัวจึงเป็น ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงาม ทีค่ ณะนำ�มาปฏิบตั ิ แสดงซึง่ กตัญญูกตเวทิ ต า บรรยากาศที่ ชุ่ ม ชื่ น ด้วยการรดนาํ้ ซึง่ กันและกัน ผูใ้ หญ่ ให้พรผู้น้อย ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใส ก่อให้เกิดแรงใจสร้างสรรค์สิ่งที่ดี งามให้กับองค์กรต่อไป ในโอกาสนีท้ างคณะกรรมการ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ จึงจัดให้มพี ธิ ดี �ำ หัวผูอ้ าวุโส คณะฯ ประจำ�ปี 2556 ในวันที่ 19 เมษายน ณ อาคารสันทนาการ ทั้งนี้ได้เรียนเชิญคณาจารย์และ ข้าราชการอาวุโสของคณะฯ ได้ให้ เกียรติเป็นตัวแทนผูอ้ าวุโสมาอวยพร แก่บุคลากรของคณะฯ ในโอกาส ดังกล่าวนี้ด้วย

ขอให้อาจารย์ทุกๆ ท่าน ผู้ร่วมงาน ลูกๆ หลานๆ ทุกคน จงมีความสุข ความเจริญ ปราศจากโรคาพยาธิ และหวังสิ่งใดให้สมหวังทุกประการ ขอให้ชีวิตราชการเจริญรุ่งเรือง ยิ่งๆ ขึ้นไป รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กอบเกียรติ รักเผ่าพันธ์

ขออวยพรให้พวกเราทุกๆ คน ประสบแต่ความสุข ความเจริญ และก็ดีใจที่เห็นพวกเราอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยซึ่งเป็นสิ่งที่ดีงาม ก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขกาย สุขใจ หวังสิ่งใดให้สมดังใจปรารถนา ขอให้บุญรักษาคุ้มครอง รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอุษา ธนังกูล

อาจารย์ ที่ อ วยพรข้ า งต้ น นั บ ว่ า อาจารย์ ใ นยุ ค ก่ อ ตั้ ง คณะ แพทยศาสตร์ และมี ลู ก ศิ ษ ย์ มากมาย

ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ ในวันขึ้นปีใหม่ปีนี้ผมมีความชื่นชม เรือโท นายแพทย์ยงยุทธ สัจจและยินดีที่พวกเรามาพร้อมกัน วาณิ ช ย์ เป็ น อาจารย์ ใ นสั ง กั ด เพื่อที่จะรำ�ลึกถึงประเพณีนิยมที่เรา มีมาตั้งแต่โบราณกาล ซึ่งก็ ให้ช่วยกัน รักษาเอาไว้ เพราะว่าเป็นสมบัติ ของเราทุกคน ปีใหม่ขอให้มีความสุข กายสบายใจด้วยเทอญ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เรือโท นายแพทย์ยงยุทธ สัจจวาณิชย์

ภาควิ ช าพยาธิ วิ ท ยา ตั้ ง แต่ ปี พ.ศ. 2503 และ ท่านดำ�รง ตำ�แหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2518 ท่านยัง เคยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง สาธารณสุข ในปี พ.ศ. 25192521 และ นายกสภามหาวิทยาลัย เชียงใหม่ พ.ศ. 2525-2529 ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นายแพทย์มนตรี กันตะบุตร มาเป็น อาจารย์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2503 ท่าน ดำ � รงตำ � แหน่ ง หั ว หน้ า ภาควิ ช า สรีรวิทยาในปี พ.ศ.2512 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ กอบเกียรติ รักเผ่าพันธ์ เดิมท่าน

ในวันปีใหม่ผมขอให้ทุกคนมี ความสุข มีความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป ตลอดกาล ทั้งครอบครัว ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์มนตรี กันตะบุตร

เป็ น อาจารย์ ที่ จุ ฬ าฯ แต่ ส มั ค ร มาเป็ น อาจารย์ ที่ เ ชี ย งใหม่ กั บ นพ.บุญสม มาร์ติน ไปเรียนต่อ แล้วจึงค่อยมาเชียงใหม่ ราวๆ พ.ศ. 2502 และท่านดำ�รงตำ�แหน่ง หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิก วิทยา ในปี พ.ศ. 2526

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่เมือง ก็ขออวยพรให้ ข้าราชการของ คณะแพทยศาสตร์ทุกคน มีความสุข ความเจริญ คิดสิ่งใดขอให้สมดังใจ ปรารถนา และอยากจะให้พรเป็น ภาษาบาลีวา่ …อายุ วัณโณ สุขงั พะลัง รองศาสตราจารย์ นายแพทย์จิรศักดิ์ คำ�บุญเรือง

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อุษา ธนังกูล เป็นแพทย์โรงพยาบาล

นครเชียงใหม่ ตัง้ แต่กอ่ น พ.ศ. 2504 และย้ า ยมาสั ง กั ด คณะแพทยศาสตร์ในเวลาต่อมา ท่านเคยดำ�รง ตำ�แหน่งหัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2528 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิ ร ศั ก ดิ์ คำ � บุ ญ เรื อ ง ท่ า นเป็ น อาจารย์ภาควิชาพยาธิวทิ ยาตัง้ แต่ พ.ศ. 2505 และเคยดำ�รงตำ�แหน่ง หัวหน้าหัวหน้าภาควิชาปรสิตวิทยา ในปี พ.ศ. 2526


7

ศูนย์ศรีพัฒน์ ปี 2554 ได้รับ 2 รางวัล คือ 1) Best UR Team (รางวัลชนะเลิศ ที ม งานบริ ห ารจั ด การทางการ แพทย์ยอดเยี่ยม) มอบให้กับทีม งานโรงพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ ด้ า นการบริ ห ารจั ด การการใช้ ทรัพยากรทางการแพทย์ที่จำ�เป็น เหมาะสมและคุ้มค่าอย่างดีเยี่ยม 2) Best Sustainable Improvement Award (รางวัลรองชนะเลิศ

การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง) มอบให้กับโรงพยาบาลที่มีผลรวม คะแนนการบริหารและการบริการ ทางการแพทย์สูงสุด ปี 2555 ได้รับ 2 รางวัล คือ

ศูนย์ศรีพฒ ั น์ฯ รับรางวัล Allianz Ayudhya Hospital Service Awards 3 ปีซอ้ น นย์ ศ รี พั ฒ น์ คณะแพทยศาสตร์ มช. มุง่ มัน่ พัฒนาการ

ให้บริการ โดยมีวตั ถุประสงค์ เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพอใจ สู ง สุ ด โดยสามารถวั ด ได้ จ าก จำ�นวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้นทุกปี ทั้ ง นี้ จ ากความทุ่ ม เทและตั้ ง ใจ ปฏิบัติงาน รวมถึงการสนับสนุน จากผู้ บ ริ ห าร ส่ ง ผลให้ ศู น ย์ ศรีพัฒน์ฯ ได้รับรางวัลจากบริษัท อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) 3 ปีซ้อน (พ.ศ.25532555) ซึ่งสร้างความภาคภูมิใจ แก่ทีมงานและบุคลากรชาวศูนย์ ศรีพัฒน์ฯ ทุกคน ตามที่ บริษทั อลิอนั ซ์ อยุธยา ประกันชีวติ จำ�กัด (มหาชน) จัดให้ มี ก ารแข่ ง ขั น รางวั ล เกี ย รติ ย ศ “Allianz Ayudhya Hospital Service Awards” ต่อเนือ่ งมาเป็น

1) Allianz Ayudhya Most Admired Award (รางวัลชนะเลิศ

การประสานงานยอดเยีย่ ม) มอบให้ กับโรงพยาบาลทีม่ คี วามร่วมมือใน การประสานงานด้านบริการต่างๆ ระหว่างบริษัทฯ กับโรงพยาบาล ดีที่สุด

2) Best Medical Performance เวลากว่า 5 ปี โดยมีวัตถุประสงค์ ร่วมการแข่งขันรางวัลเกียรติยศ Award (รางวัลรองชนะเลิศการ เพื่อเป็นการตอบแทนความมุ่งมั่น ดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2553-2555 และ บริ ห ารและการบริ ก ารทางการ ของโรงพยาบาลเครือข่าย “อลิอนั ซ์ ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ แพทย์ ย อดเยี่ ย ม) มอบให้ กั บ อยุธยาแคร์” ที่มุ่งพัฒนาการให้ โรงพยาบาลที่ มี ผ ลรวมคะแนน

บริการ รวมถึงการเน้นยํ้าลูกค้า เป็นศูนย์กลาง ซึ่งมีโรงพยาบาล เครือข่ายกว่า 200 แห่ง ให้ความ สนใจและเข้าร่วมการแข่งขัน โดย ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จัดอยู่ในกลุ่ม B (โรงพยาบาลทีม่ ยี อดการใช้บริการ ผู้ป่วยในของบริษัทฯ ที่ 200-450 รายต่อปี) ซึง่ ศูนย์ศรีพฒั น์ฯ ได้เข้า

ปี 2553 ได้รับ 1 รางวัล คือ การบริหารและการบริการทางการ 1) Best Medical Performance แพทย์สูงสุด Award (รางวัลรองชนะเลิศการ บริ ห ารและการบริ ก ารทางการ รางวัลที่ได้รบั 3 ปีซอ้ น ถือเป็น แพทย์ ย อดเยี่ ย ม) มอบให้ กั บ รางวัลอันทรงคุณค่า ที่พวกเราจะ โรงพยาบาลที่ มี ผ ลรวมคะแนน มุง่ มัน่ ตัง้ ใจและพัฒนาการบริการ การบริหารและการบริการทางการ ให้ ดี ยิ่ ง ขึ้ น เพื่ อ ตอบแทนความ แพทย์สูงสุด ไว้วางใจของผู้รับบริการ และการ สนับสนุนจากผู้บริหาร อันถือเป็น แรงผลั ก ดั น ที่ จ ะทำ � ให้ พ วกเรา ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ง านและนำ � พาศู น ย์ ศรีพัฒน์ฯ ไปในทิศทางที่ดียิ่งๆ ขึ้นไป


8

เมษายน 2556

คนเก่งสวนดอก

นักโภชนาการ

คณะแพทยศาสตร์ มช. ได้รบั ทุนวิจยั

จากคณะกรรมการสมาคม นักกำ�หนดอาหารแห่งประเทศไทย

ณกันต์นธีร์ ตาคำ� นักโภช- มหาราชนครเชียงใหม่ ซึ่งจะเป็น

นาการคณะแพทยศาสตร์ โอกาสพัฒนาตน และพัฒนาองค์กร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รบั ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น ทุนวิจัย Thai Dietetic Asso- จากสถานการณ์ ปั จ จุ บั น ciation Research Award (TDA ระบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Research Award) เรื่อง การ สารสนเทศ มี บ ทบาทที่ สำ � คั ญ พั ฒ นาโปรแกรมสำ � เร็ จ รู ป การ ในการทำ�งานเป็นอย่างมาก โดย ประเมิ น ภาวะโภชนาการและ เฉพาะในเวลาที่เร่งด่วน การใช้ คำ � นวณคุ ณ ค่ า ของสารอาหาร โปรแกรมสำ � เร็ จ รู ป ในการคิ ด ที่ได้รับใน 1 วัน สำ�หรับผู้ป่วย คำ � นวณจึ ง เป็ น ปั จ จั ย หนึ่ ง ที่ ช่ ว ย ภาวะต่างๆ จากโปรแกรมสำ�เร็จรูป ให้การทำ�งานประสบความสำ�เร็จ ดาต้าเบส ในสาขานวัตกรรม IT เป็นอย่างสูงโดยเฉพาะงานบริการ จากคณะกรรมการสมาคมนั ก - ด้ า นสุ ข ภาพ ซึ่ ง ในแต่ ล ะวั น มี กำ�หนดอาหารแห่งประเทศไทย ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการเป็นจำ�นวน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ณ มาก ภาวะทางร่างกายของแต่ โรงแรมอิ ม พี เ รี ย ล ควี น ส์ ป าร์ ค ละคนต่ า งกั น ออกไปตามโรคที่ สุขุมวิท กรุงเทพฯ การทำ �วิจัย เจ็ บ ป่ ว ยอยู่ งานโภชนาการจึ ง ในครั้ ง นี้ เ ป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง คิ ด ทำ � โปรแกรมสำ � เร็ จ รู ป ที่ ร วม ต่อการดูแลผู้ป่วยและการพัฒนา เอาระบบของการกรอกประวั ติ งานด้านโภชนาการในโรงพยาบาล การประเมินภาวะทางโภชนาการ


9

คนเก่งสวนดอก เบื้องต้น การหาค่าดัชนีมวลกาย การคิดคำ�นวณหาคุณค่าพลังงาน ที่ต้องการใน 1 วัน จากกิจกรรม และโรคที่เป็นอยู่ และการคำ�นวณ ปริมาณสารอาหารทีไ่ ด้รบั ใน 1 วัน Food Exchange Lists เพื่อเป็น การให้ บ ริ ก ารกั บ ผู้ ป่ ว ยที่ เ ข้ า รั บ การปรึ ก ษาในห้ อ งตรวจโรค เฉพาะทาง (OPD) เช่น ห้องตรวจ โรคอายุรกรรม ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคไต ฯลฯ ที่ ผ่ า นมา มี ผู้ ป่ ว ยที่ เ ข้ า รั บ บริ ก ารปรึ ก ษา ด้านอาหารเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้ การประเมินภาวะโภชนาการและ การคิ ด คำ � นวณคุ ณ ค่ า พลั ง งาน สารอาหารโดยใช้โปรแกรมที่ละ โปรแกรมและไม่สะดวก คุณกันต์นธีร์ ตาคำ� นักโภชนาการคณะแพทยศาสตร์ มช.

เปิดเผยว่า “การนำ�เสนอผลงาน วิ จั ย ในครั้ ง นี้ คุ ณ เยาวลั ก ษณ์ พลภักดี หัวหน้างานโภชนาการ เป็ น ผู้ ใ ห้ คำ � แนะนำ � และเป็ น ที่ ปรึกษา เพื่อจะพัฒนาโปรแกรม สำ � เร็ จ รู ป ในการประเมิ น ภาวะ ทางโภชนาการ การคำ�นวณหา ค่าดัชนีมวลกาย และค่าพลังงาน

สารอาหารที่ได้รับใน 1 วันของ ผู้ ป่ ว ยที่ เ ข้ า รั บ บริ ก าร พั ฒ นา ระบบของการบริ ก ารความรู้ และแนะนำ � ในเรื่ อ งของภาวะ โภชนาการให้ กั บ ผู้ ป่ ว ยให้ เ ป็ น ระบบการจัดการที่ดี และสามารถ ใช้งานได้อย่างรวดเร็วและศึกษา การพัฒนาระบบของการทำ�งาน

ให้ มี ค วามก้ า วหน้ า ซึ่ ง จะเป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ การดู แ ล ผู้ ป่ ว ยและการพั ฒ นางานด้ า น โภชนาการ ซึ่ ง จะเป็ น โอกาส พั ฒ นาตน และพั ฒ นาองค์ ก ร ให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น”

หนังสือใหม่ห้องสมุด 1 : ประวัติศาสตร์ โลกในถ้วยชา:

1

2

4

3

5

A Brief history of tea เลขหมู่: GT 2905 ม191ป 2554 2 : เศรษฐกิจโลกถดถอยครั้งใหญ่: ความรุ่งเรืองและล่มจม ของเสรีนิยมใหม่/โลกาภิวัฒน์ เลขหมู่: HB 3743 ก281ศ 2555 3 : Molecular cloning: a laboratory manual Michael R. Green Joseph Sambrook เลขหมู่: QH 442.2.M26 S187m 2012 4 : Face reading in Chinese medicine Lillian Bridges เลขหมู่: WB 55.C4 B851f 2012 5 : ตำ�ราบาดเจ็บไขสันหลัง: การฟื้นสภาพอย่างครอบคลุม Textbook of spinal เลขหมู่: WL 403 อ163ต 2555


10

เมษายน 2556

สวนดอกของเรา

ข่าวพัฒนา คุณภาพ การศึกษา การแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภายใต้ MEXT project มหาวิทยาลัย Kobe และ Osaka ได้รับทุนจากกระทรวงศึกษาธิการ ของประเทศญี่ปุ่น (MEXT project) ให้ดำ�เนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษา กั บ ประเทศไทย และอิ น โดนี เ ซี ย เริ่ ม ในปี แ รกตั้ ง แต่ เ ดื อ นเมษายน 2556-มีนาคม 2557 โดย Kobe University จะแลกเปลี่ยนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จำ�นวน 2 คน กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นเวลา 4 สั ป ดาห์ และนั ก ศึ ก ษาระดั บ หลังปริญญา จำ�นวน 1 คน เป็นเวลา 3 เดื อ น โดยทางญี่ ปุ่ น จะให้ ทุ น สนับสนุนทั้งหมด

• ข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง แ พ ท ย์ ผู้ เ ชี่ ย ว ช า ญ แ ต่ ล ะ ค น โดยคะแนนสูงสุดคือ 73.33% ตํ่าสุด 1) ควรทำ�ความเข้าใจตัวบ่งชีข้ อง เป็นเงินประมาณปีละ 350,000 บาท คื อ 61.24% และคะแนนเฉลี่ ย สมศ. เพื่อไม่ให้นับผลงานซํ้าซ้อน กั บ อี ก 60% โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ 63.21% โดยคะแนนเฉลี่ยของการ

กับตัวบ่งชี้อื่น และรวบรวมหลักฐาน ได้ ค รบถ้ ว นโดยแจ้ ง ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ตั้งแต่ต้นปี 2) ควรใช้ประโยชน์จากทีป่ ระชุม คณบดี ก ลุ่ ม วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ เพื่อสร้างงานวิจัย กิจกรรม บริการ วิ ช าการที่ มี ลั ก ษณะบู ร ณาการ มากขึ้น 3) ควรเตรี ย มความพร้ อ มให้ บริการทางการแพทย์สำ�หรับผู้ป่วย ในเขตประเทศอาเซียน สกอ. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ ส่วนงานได้มโี อกาสจัดทำ�แผนพัฒนา คุณภาพ โดยทางสำ�นักพัฒนาคุณภาพ ได้สง่ ข้อเสนอแนะดังกล่าว มาให้เพือ่ ให้ส่วนงานจัดทำ�แผนพัฒนาคณะฯ ในกรอบเวลา 6 เดือน (ตุลาคม 2555-พฤษภาคม 2556) และรายงาน ผลการดำ�เนินงานตามแผนในเดือน มิ ถุ น ายน 2556 เพื่ อ ใช้ ป ระกอบ ในการตรวจประเมินอีกครั้ง สำ�หรับ ปี ก ารศึ ก ษา 2555 ในช่ ว งเดื อ น สิงหาคม 2556 นี้ ทางคณะได้ส่ง ข้อเสนอแนะ และขอให้รองคณบดี หรือผู้เกี่ยวข้อง ศึกษาโอกาสพัฒนา และดำ � เนิ น การพั ฒ นาคุ ณ ภาพ ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว พร้อม เตรียมรายงานผลการดำ� เนิ น งาน ภายในเดือนมิถุนายน 2556

ผลการประเมินเพื่อรับรอง คุณภาพการศึกษารอบที่ 3 จาก สมศ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการประเมินรับรองมาตรฐาน การศึกษาโดย สมศ. เป็นรอบที่ 3 (2554-2558) ทั้ ง ระดั บ คณะและ สถาบัน โดยในระดับมหาวิทยาลัย ได้คะแนน 4.62 (ดีมาก) ในส่วน ส รุ ป ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ของคณะแพทยศาสตร์ ได้คะแนน กรรมการอำ � นวยการและ 4.70 (ดีมาก) ได้ให้ข้อคิดเห็นดังนี้ กรรมการบริ ห าร กสพท. • จุดแข็งของคณะแพทยศาสตร์ จากการประชุ ม คณะกรรมการ 1) เป็นโรงเรียนแพทย์ชั้นนำ�ใน อำ � นวยการและกรรมการบริ ห าร กลุ่ ม สถาบั น แพทยศาสตร์ แ ห่ ง ภาคเหนือ 2) บัณฑิตแพทย์ 100% ได้รับ ประเทศไทย (กสพท.) เมื่อวันที่ 8 ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม กุมภาพันธ์ 2556 สรุปได้ดังนี้ 3) มี ผ ลงานวิ จั ย โดดเด่ น ทั้ ง ใน 1) โรงเรียนแพทย์ โดย รศ.นพ. ระดับชาติ นานาชาติ ได้รับทุนวิจัย สุ ธ รรม ปิ่ น เจริ ญ คณบดี ค ณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลาและรางวัลจำ�นวนมาก 4) มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพที่ นครินทร์ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา เข้มแข็ง ได้รับคะแนนประเมินใน จากคณะแพทยศาสตร์ ศิ ริ ร าชพยาบาล ของบประมาณจาก ระดับสูง กระทรวงสาธารณสุข ในการผลิต

เพื่ อ ผลิ ต แพทย์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญให้ มี มาตรฐานสากล มี คุ ณ ภาพสู ง สามารถรองรับการขยายศักยภาพ การบริ ก ารด้ า นการแพทย์ แ ละ สาธารณสุ ข ของประเทศในทุ ก ภาคส่วน ยกระดับมาตรฐานการ แพทย์ ธำ � รงและเพิ่ ม ศั ก ยภาพ ของโรงเรียนแพทย์ และอื่นๆ 2) ผลการสอบ ศรว. ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มกราคม 2556 คณะแพทยศาสตร์ มช. มีผู้เข้าสอบ 21 คน สอบผ่าน 21 คน (100%) ในส่ ว นของลำ � ปาง สอบ 5 คน เชียงราย สอบ 2 คน สอบผ่าน 100% เช่นกัน ในครั้งนี้ข้อสอบที่มี ผู้ ส อบตกมากที่ สุ ด คื อ genetic counseling for ANC, Primary survey for trauma (chest), Fundoscopy, และ EKG 3) กระทรวงสาธารณสุข กำ�ลัง พิจารณาขอขยายโครงการ ODOD ในโครงการผลิตแพทย์ และกำ�หนด การชดใช้ทุนในปี 2558 จะเลื่อน ออกไปเป็น 1 มิถุนายน 2558 และ แต่ละคณะฯ จะต้องสอบให้เสร็จ ก่อน 31 พฤษภาคม 2558 โดยใน ปีการศึกษา 2557 จะต้องพิจารณา เพื่อปรับปฏิทินการศึกษาเพื่อรองรับ การเข้าสูป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 4) กสพท. สนับสนุนแนวคิดของ แพทยสภา ที่จะบังคับให้แพทย์ต้อง ต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เวชกรรมทุก 5 ปี โดยมีการเก็บสะสม คะแนน CME 100 หน่วย 5) แพทยสภารั บ รองหลั ก สู ต ร แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ของมหาวิทยาลัยสยาม และ มหาวิทยาลัย แม่ฟ้าหลวง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผลการรับตรงของ กสพท. (Direct Admission) ในปี การศึกษา 2556 คณะฯ รับนักศึกษา จากการสอบตรงผ่ า น กสพท. จำ�นวน 55 คน โดยในปีนี้รับได้เต็ม จำ�นวน ผลการสอบอยู่ ในเกณฑ์ดี

สอบเข้ า อยู่ ใ นลำ � ดั บ 5 รองจาก คณะแพทยศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ มหาวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และคณะ แพทยศาสตร์วชิรพยาบาล

การเตรียมการเพือ่ รับการ รับรองโดย WFME กสพท. ได้ มอบหมายให้ ค ณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำ �เนิน การเตรี ย มการเพื่ อ รั บ การรั บ รอง โดย World Federation for Medical Education (WFME) โดยในปี 2023 ECFMG กำ�หนดให้สถาบัน ที่จะส่งแพทย์ไปเรียน หรือทำ�งานใน ประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศ แคนาดาผ่านการรับรองสถาบันโดย WFME ได้ประกาศเกณฑ์ใหม่ในปี 2012 โดยมี 9 area และแต่ละ area มี sub-area ลงไป แบ่งเป็น Basic Standard และ Quality Development Standard ดังนัน้ หากโรงเรียน แพทย์แห่งใดต้องการการรับรองจาก ECFMG จำ�เป็นต้องทำ�ตามเกณฑ์นี้ ที่ประชุมให้ความคิดเห็นว่าควร ให้ สกอ. แพทยสภา หรือ กสพท. ตั้ ง คณะทำ � งานในการแปลเกณฑ์ เที ย บเคี ย งกั บ เกณฑ์ เ ดิ ม ที่ มี อ ยู่ (สกอ. สมศ. EdPEx, etc) หาตัว ชี้วัดที่เหมาะสม และกำ�หนดเป้าหมาย โดยดู จ ากมาตรฐานที่ ไ ด้ กำ�หนดไว้ รวมถึง world standard โดยในสิ้นปี 2556 น่าจะได้เกณฑ์ ที่ละเอียดออกมา แผนการรับนักศึกษาแพทย์ ปี ก ารศึ ก ษา 2556-2560 จากการประชุ มร่ ว มกั บ สำ � นั กงาน บริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อชาวชนบท (สบพช.) เมื่อวันที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2556 ตามมติ คณะรัฐมนตรีในการผลิตแพทย์เพิ่ม มีรายละเอียด ดังนี้ 1) ปี 2556 จำ�นวนรับทั้งหมด


11

สวนดอกของเรา 2

1

3

คณะแพทยศาสตร์ มช. ส่งนักศึกษาแพทย์ สมัครขอรับ พระราชทานทุนในโครงการเยาวชนสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ผู้ ที่ ผ่ า นการคั ด เลื อ กจะได้ รั บ พระราชทานทุนไปศึกษาวิจัย ฝึก ปฏิบัติวิชาชีพ หรือทำ�งานด้านการ พัฒนาชุมชน ในต่างประเทศหรือใน

ประเทศเป็นเวลา 1 ปี โดยจะได้รับ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้นับ เวลาการไปครั้งนี้เป็นเวลาของการ ใช้ทนุ หลังจากจบการศึกษาแล้วด้วย

ในปีนี้มีนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 5 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ สมัครขอรับพระราชทาน ทุนฯ ประจำ�ปี 2556 จำ�นวน 3 คน ได้แก่ (1) นายวุฒิพงศ์ ศิริวิทยากร (2) นส.ไอวรินทร์ สาดแสงจันทร์ (3) นายอริย์ธัช ตั้งสง่า เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มพร้ อ มในปี ต่อๆ ไป งานบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ระดับปรีคลินกิ ได้รเิ ริม่ โครงการสร้างหมอน้อยนักวิจัย มี วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝัง ให้แพทย์ รุ่นเยาว์รักการทำ�วิจัย เพื่อให้เป็น

นักคิด นักวิจัย เต็มศักยภาพใน อนาคต ส่งเสริม personalized learning เพือ่ ให้เป็นแพทย์ทสี่ ามารถ บูรณาการวิชาการความรูเ้ ข้ากับการ คิ ด ค้ น สิ่ ง ใหม่ หมอน้ อ ยนั ก วิ จั ย อาจจะมีโอกาสได้รับการคัดเลือก เข้าโครงการ M.D.-Ph.D. ของคณะฯ สามารถสมัครเข้ารับพระราชทาน ทุนโครงการเยาวชน รางวัลสมเด็จ เจ้าฟ้ามหิดล และมีความสามารถ ทำ�วิจยั ควบคูก่ บั การประกอบวิชาชีพ เวชกรรม

250 คน ประกอบด้วยรับตามแผน ข้อ 2) ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ ก็ ต ามตั ว เลขดั ง กล่ า วจะไม่ นำ � มา ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการคณะฯ

การรั บ ปกติ จำ � นวน 130 คน โครงการผลิ ต แพทย์ เ พิ่ ม จำ � นวน 40 คน โครงการผลิตแพทย์ชนบท เพิ่มจำ�นวน 50 คน โครงการเร่งรัด จำ�นวน 30 คน 2) ปี 2557-2559 จำ � นวนรั บ ทั้ ง หมด 243 คน ประกอบด้ ว ย

รั บ ตามแผนการรั บ ปกติ จำ � นวน 130 คน โครงการผลิตแพทย์เพิ่ม กระทรวงศึกษาธิการ จำ�นวน 20 คน โครงการผลิตแพทย์ชนบท กระทรวง สาธารณสุข เพิ่มจำ�นวน 93 คน 3) ปี 2560 จำ�นวนรับทั้งหมด 246 คน ประกอบด้วย รับตามแผน การรับปกติจ�ำ นวน 130 คน โครงการ ผลิตแพทย์เพิม่ กระทรวงศึกษาธิการ จำ�นวน 20 คน โครงการผลิตแพทย์ ชนบท กระทรวงสาธารณสุข เพิ่ม จำ�นวน 96 คน ผลการสอบ ศรว. ขั้นตอน ที่ 3 ปี ก ารศึ ก ษา 2555 มี นักศึกษาเข้าสอบ 223 คน (รวม แพทย์ฝึกหัดจากเชียงราย 1 คน) ข้อสอบ มี 5 ข้อ โดยได้กำ�หนด เกณฑ์ ผ่ า นคื อ ต้ อ งผ่ า น MPL อย่างน้อย 3 ข้อ ซึง่ นักศึกษาสามารถ ทำ�ผ่าน ดังนี้ ข้อ 1) ภาควิ ช าสู ติ ศ าสตร์ แ ละ นรีเวชวิทยา (Preterm labour) ผ่าน 90 คน

(Viral gastroenteritis) ผ่าน 62 คน ข้อ 3) ภาควิ ช าอายุ ร ศาสตร์ (CHF, Thyrotoxicosis) ผ่าน 163 คน ข้อ 4) ภาควิ ช าศั ล ยศาสตร์ (Urolithiasis) ผ่าน 215 คน ข้อ 5) หน่วยเวชศาสตร์ฉุกเฉิน (Organophosphate poisoning) ผ่าน 79 คน สรุ ป มี นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะต้ อ งมา

สอบใหม่ จำ�นวน 53 คน ถ้าสอบใหม่ แล้วยังผ่านไม่ถงึ 3 ข้อ ให้นดั สอบใหม่ อีก 3 เดือน

การประเมิน online ผ่าน ระบบ CMU-MIS จากการประชุม ปรึ ก ษาหารื อ ของผู้ แ ทนทุ ก คณะ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สำ � นั ก งานอธิ ก ารบดี ที่ ป ระชุ ม มี ความเห็นว่า การประเมินการเรียน การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ไม่ ไ ด้ เ ป็ น ข้ อ กำ � หนดของ สกอ. สมศ. และไม่ ค่ อ ยได้ นำ � มาใช้ ใ น การปรั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอน อย่ า งแท้ จ ริ ง จึ ง มี ม ติ ว่ า ในปี ก าร ศึกษา 2557 จะเปลี่ยนมาเป็นการ ประเมินกระบวนวิชา และเปิดระบบ ให้ นั ก ศึ ก ษาประเมิ น ได้ ภ ายใน เดือนเมษายน 2557 สำ � หรั บ การประเมิ น การเรี ย น การสอนของอาจารย์โดยนักศึกษา ยังคงมีอยู่แต่ไม่ได้บังคับ อย่างไร

เป็น KPI ของ สกอ. สมศ. แต่ต้อง จึ ง เห็ น ชอบ ให้ ข ยายโครงการฯ ทำ�เนือ่ งจากไปผูกกับการขอตำ�แหน่ง ต่อไปอีกในปี 2555-2559 โดยตั้ง วิชาการของผู้สอน เป้าหมายการผลิตปี 2555 จำ�นวน 100 คน และตั้งแต่ปี 2556-2559 การขยายโครงการพัฒนา ปีละ 200 คน ใช้ระยะเวลาในการ แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ฝึกอบรม 3 ปี คุณสมบัติของผู้สมัคร ปี 2555-2559 การผลิตแพทย์ เป็นแพทย์ใช้ทุน โดยในปีแรกปฏิบัติ เวชศาสตร์ครอบครัว ที่ผ่านมายัง งานเพื่อเพิ่มพูนทักษะ ปีที่ 2 และ 3 ไม่ เ พี ย งพอต่ อ ความต้ อ งการของ ฝึกอบรมเพือ่ เพิม่ ศักยภาพแพทย์ดา้ น ประเทศ ในปี 2552 กระทรวง เวชศาสตร์ครอบครัวในโรงพยาบาล สาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ สำ � นั ก งาน ชุมชน และการฝึกอบรมในสถาบัน หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และ สนับสนุนวิชาการ (สถาบันหลัก) ราชวิ ท ยาลั ย แพทย์ เ วชศาสตร์ สรุปผลการดำ�เนินงานที่ผ่านมา ครอบครัวแห่งประเทศไทย จึงได้ ของโครงการนี้ สถาบันหลักเชียงใหม่ ดำ � เนิ น โครงการเพื่ อ ส่ ง เสริ ม และ ได้ ส่ ง แพทย์ ใ นโครงการเข้ า สอบ สนั บ สนุ น ให้ มี ก ารผลิ ต แพทย์ เพื่อรับวุฒิบัตรจำ�นวนทั้งหมด 6 คน เวชศาสตร์ครอบครัวโดยใช้รูปแบบ ผลปรากฏว่าสอบผ่านทั้งหมด และ การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (In- จากการสอบงานวิจัยเชียงใหม่ได้ service training) แต่ก็ยังไม่ถึง รางวัลชนะเลิศ ได้รับทุนเพื่อไปนำ� เป้าหมายที่วางไว้ เสนอผลงานยังต่างประเทศ

ขอเชิญติดตาม ข้อมูลข่าวสาร

ที่ www.med.cmu.ac.th/ pr/2012 และ www.facebook.com/ prmedcmu


12

เมษายน 2556

เล่าเรื่องล้านนา อาหารเรียบร้อยแล้วก็ยกไปเก็บ ทั้งโตก เป็นการประหยัดเวลาใน การจัดและเก็บ ถือเป็นวัฒนธรรม อย่างหนึ่งของชาวเหนือที่ปฏิบัติ สืบต่อกันมา ซึ่งการเลี้ยงขันโตก ยั ง ได้ รั บ ความนิ ย มและใช้ เ ลี้ ย ง รับรองผู้มาเยือนอยู่เสมอๆ จุดมุ่งหมายของการกินข้าว แบบขั น โตกในปั จ จุ บั น ได้ มี ก าร พัฒนามาจากสมัยก่อน โดยถือว่า นอกจากจะเป็นการเลี้ยงรับรอง

แขกทีม่ าเยือน ให้หรูหรา สมเกียรติ และเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความอบอุ่ น ประทับใจในการต้อนรับ แล้วยัง

1

ขันโตก ล้านนา

ขันโตกล้านนา 2 : นํ้าพริกอ่อง 3 : แกงฮังเล 4 : แคบหมู 5 : แกงอ่อม 6 : การฟ้อนสาวไหม 7 : การฟ้อนตาว (ฟ้อนดาบ) 8 : บรรยากาศการแสดง 1:

มีการประยุกต์ เอาวิธีการเลี้ยงดู แขกให้มีความหมายลึกซึ้งยิ่งขึ้น ด้วยการเพิม่ สีสนั ของการจัดงานให้ ยิ่ ง ใหญ่ ดู วิ จิ ต รพิ ส ดาร เพี ย บ พร้ อ มไปด้ ว ย บรรยากาศของ เมื อ งเหนื อ จริ ง ๆ โดยประดั บ ประดาเวทีด้วย ดอกไม้ ต้นไม้ ให้ดสู วยงามยิง่ ขึน้ การตระเตรียม งานเลีย้ งขันโตกให้หรูหรา ประณีต และงดงาม เป็นการสร้างบรรยากาศ เพื่อให้ประทับใจ

ระเพณีการเลี้ยงขันโตก และขนาดใหญ่ จะมีขนาดอยู่ที่

เป็ น ประเพณี ข องชาว เหนื อ ที่ นิ ย มปฏิ บั ติ สื บ ต่อกันมาตั้งแต่โบราณ การเลี้ยง แขกโดยการกินข้าวขันโตก ซึง่ อาจ มีหลายชื่อทีใช้เรียกขานกัน เช่น กิ๋นข้าวแลงขันโตก หรือเรียกสั้นๆ ว่า ประเพณีขันโตก หรือสะโตก      ขั น โตกเป็ น ภาชนะที่ ทำ � ด้ ว ยไม้ โดยนำ � มากลึ ง ให้ เ ป็ น ลักษณะกลมเหมือนถาด ขันโตก ขนาดเล็ ก นั้ น จะมี ข นาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางประมาณ 14 นิ้ ว

ประมาณ 20 นิ้ว ถ้าเป็นขันโตก สำ �หรับ เจ้ านายฝ่ า ยเหนือ หรื อ คหบดี ก็ จ ะดั ด แปลงให้ ห รู ห รา ตามแต่ฐานะ บ้างก็ใช้เงิน หรือ “ทองกาไหล่ ” หรื อ ไม่ ก็ ล งรั ก ปิดทอง ในสมัยก่อนชาวเหนือนิยม รับประทานอาหารโดยนั่งกับพื้น เมื่ อ แม่ บ้ า นทำ � กั บ ข้ า วเสร็ จ เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ก็ จ ะยกโตก ออกมาตั้ง โดยในขันโตกนั้นจะมี กับข้าวพร้อม และเมื่อรับประทาน

2 3

4 5


13

เล่าเรื่องล้านนา จะเห็นว่า การกินข้าวขันโตก ของชาวเหนือนั้น นอกจากจะมี จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงนํ้าใจในการ ต้อนรับแขกและเป็นการให้เกียรติ แก่ผู้มาเยือนแล้ว ในปัจจุบันก็ยัง ได้ มี จุ ด มุ่ ง หมายที่ แ ฝงอยู่ ห ลาย ประการ เช่น บางท้องถิ่นก็ได้จัด งานเลี้ ย งขั น โตกเพื่ อ เป็ น การ อนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู วั ฒ นธรรม ประเพณี ใ นท้ อ งถิ่ น ของตนเอง

เพือ่ ฟืน้ ฟูการแต่งกายแบบพืน้ เมือง เพื่ อ การทำ � อาหารพื้ น เมื อ งเพื่ อ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้ชาวบ้าน มีรายได้มีงานทำ�ด้วย บางแห่งก็ มีการจัดงานเลี้ยงขันโตกเพื่อหา รายได้สำ�หรับสร้างสรรค์สิ่งที่เป็น ประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่น งานจะเริ่มจากการร่วมแรง ร่ ว มใจกั น ตระเตรี ย มสิ่ ง ของ เครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนสถานที่ โดยจะประดับเวที ฉาก และการ แสดงบนเวที สำ�หรับสถานที่นิยม จัดในที่กลางแจ้ง เช่น สนามหญ้า แล้วนำ�เสื่อยาวๆ มาปู จะนั่งกัน ประมาณ 5-6 คน มี ขั น โตก ตัง้ อยูต่ รงกลาง ในขันโตกส่วนมาก

หรือถาด ต้องคอยคนให้ไอนํ้าใน ข้ า วระเหยออกไปบ้ า งและคอย ระวังไม่ให้ข้าวแฉะ ข้าวแข็ง หรือ สุกไม่ทั่วกัน เมื่อข้าวสุกได้ที่แล้ว ก็นำ�ข้าวไปใส่กระติ๊บบ้างหรือที่ ทางเหนือเรียกว่า แอ๊บหรือก่องข้าว ซึ่งนิยมสานด้วยไม้ไผ่ 6

7

8

ที่มาร่วมงาน บุหรี่ที่ใช้ คือ บุหรี่ ขี้ โย เป็นบุหรี่ยาเส้นนำ�มามวน ใบตองชาวบ้านนิยมสูบกันทั่วไป เมี่ยง คือ ใบชานำ�มาหมักให้ได้ที่ ใช้อมกับเกลือ มีรสเปรีย้ ว อมเรียก นํ้าลายทำ�ให้ชุ่มคอ สำ � หรั บ บรรยากาศที่ น่ า ประทับใจของงาน คือ จะให้แสง สว่างบนเวทีจากไฟ ตะเกียง หรือ แสงเทียน บนโตกมีการจุดเทียน 2-3 เล่ม ให้พอมองเห็นหน้ากัน บนเวทีมกี ารตกแต่งประดับประดา ให้เข้าบรรยากาศเมืองเหนือ และ มี ว งดนตรี อ ยู่ ที่ มุ ม หนึ่ ง ของเวที ในขณะที่แ ขกกำ � ลั ง รั บ ประทาน อาหารก็ มี ก ารบรรเลงดนตรี ขับกล่อมตลอดเวลาสลับกับการ แสดงบนเวที และส่วนมากนิยม นำ � เอาศิ ล ปะการฟ้ อ นรำ � แบบ ชาวเหนือมาแสดงบนเวที สลับกับ การแสดงดนตรี พื้ น เมื อ ง เช่ น ชุดการแสดงฟ้อนสาวไหม ฟ้อนตาว (ฟ้อนดาบ) ฟ้อนเทียน

ก็จะมีอาหารประมาณ 5 อย่าง ตัวอย่างเช่น แกงอ่อม แคบหมู แกงฮั ง เล นํ้ า พริ ก อ่ อ ง ชิ้ น ปิ้ ง ผั ก สด และที่ ข าดไม่ ไ ด้ คื อ ข้ า วเหนี ย ว หรื อ ที่ ช าวเหนื อ สำ�หรับงานเลี้ยงข้าวขันโตก เรียกกันว่า ข้าวนึ่ง จะมีกระติ๊บข้าวนึ่งที่มีขนาดใหญ่ ข้ า วนึ่ ง ของชาวเหนื อ นั้ น อีกกระติบ๊ หนึ่ง เรียกว่า กระติ๊บจะต้ อ งอาศั ย ทั ก ษะในการทำ � หลวง มี รู ป ร่ า งเหมื อ นกระติ๊ บ

พอสมควร คือ เริ่มจากนำ�ข้าวไป แช่นาํ้ เรียกว่า การหม่าข้าวไว้ 1 คืน ในหม้อข้าวหม่า (หม้อที่ใช้สำ�หรับ แช่ขา้ วเหนียว) ซึง่ ก่อนทีจ่ ะทำ�การ นึ่งต้องซาวข้าวด้วยการใช้ซ้าหวด (คื อ ภาชนะที่ ส านด้ ว ยไม้ ไ ผ่ สำ�หรับ ใส่ขา้ วเหนียวเอาไปล้างนาํ้ ให้สะอาดก่อน ที่จะนำ�ไปนึ่ง) การ นึ่งจะต้องใช้ไหข้าวมีฝาปิดมิดชิด ให้ข้าวสุกดีขึ้น แล้วยกลงมานำ�ไป วางในภาชนะที่เรียกว่า กั๊วะข้าว

โตกต่างๆ จนทั่วบริเวณงานซึ่งมี โตกกับข้าวเตรียมไว้ก่อนแล้ว การรับประทานอาหารในงาน ขั น โตกจะนั่ ง กั บ พื้ น บนสาดเติ้ม (เสือ่ ไผ่สาน) หรือจะนัง่ รับประทาน ขั น โตกบนพื้ น ไม้ ที่ ย กพื้ น ขึ้ น มา ในระดับเวทีก็ได้

ทั่ ว ไปแต่ มี ข นาดใหญ่ ม ากอาจ ต้ อ งใช้ ค นหามเข้ า ขบวนแห่ นำ � ขบวนขันโตก โดยมีขบวนสาวงาม ช่างฟ้อนนำ�ขบวนขันโตกเข้ามา ในงาน ผสมกับเสียงดนตรี และ เสียงโห่ร้องเพื่อแสดงความยินดี เมื่ อ สาวงามช่ า งฟ้ อ นมาถึ ง งานเลี้ยงแล้วก็จะนำ�กระติ๊บหลวง ไปวางไว้กลางงาน และนำ�ข้าวนึ่ง ในกระติ๊ บ หลวง ออกแบ่ ง ใส่ กระติ๊ บ เล็ ก ๆ แจกจ่ า ยไปตาม

ผู้ที่มาร่วมงานจะแต่งกาย ด้ ว ยชุ ด พื้ น เมื อ งของชาวเหนื อ

ผู้ชายสวมเสื้อม่อฮ่อม มีผ้าขาวม้า คาดเอว มี พ วงมาลั ย ดอกมะลิ คล้องคอ ส่วนผู้หญิงนุ่งผ้าถุงยาว ถึงตาตุ่ม สวมเสื้อแขนกระบอก ทัดดอกไม้ทหี่ หู รือคล้องพวงมาลัย ดอกมะลิ     นอกจากอาหารคาวแล้ ว ยังมีอาหารหวานที่นิยมเลี้ยงกัน ในงานขั น โตก เช่ น ขนมปาด ข้าวแตน ข้าวควบ มีนํ้าต้นคนโท ขั น นํ้ า สำ � หรั บ ล้ า งมื อ ก่ อ นหยิ บ ข้าวนึ่ง มีกระโถนใส่เศษอาหาร และเมี่ยง บุหรี่ไว้สำ�หรับแขกเหรื่อ

การจั ด งานประเพณี กิ น ข้าวแลง ที่ทำ�กันอยู่ในปัจจุบันนี้ ได้มีการนำ�เอาศิลปะ วัฒนธรรม ของชาวเหนื อ เข้ า มาผสมผสาน เพื่อให้มีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้น เช่น จัดให้มีการประกวดโคมลอย การ ประกวดจิบอกไฟ (จุดบอกไฟ) หรื อ จุ ด พลุ ใ นเวลากลางคื น ให้ ดู ส วยงาม เพิ่ ม สี สั น ให้ แ ก่ ง าน อย่างมาก งานประเพณี ต้ อ นรั บ แขก ชาวเหนือเป็นงานประเพณีที่ถือ ได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของชาวไทย ภาคเหนือเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ตั้งแต่ดั้งเดิมที่สืบมา จนถึงทุกวันนี้ ทั้งยังเป็นการสร้าง บรรยากาศ ในการต้ อ นรั บ ให้ อบอุ่น และสร้างความประทับใจ แก่ผมู้ าเยือนยากทีจ่ ะลืมเลือน…


14

เมษายน 2556

สโมสรนักศึกษา

หน่วยปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น

จาก นศพ. เชียงใหม่ ละแล้ ว เดื อ นที่ ร้ อ นที่ สุ ด ก็ได้ยา่ งกรายเข้ามาถึงกัน อีกครัง้ แต่ส�ำ หรับหลายๆ คนนั้น กลับตั้งหน้าตั้งตารอคอย เดือนเมษายนอย่างใจจดใจจ่อ กับ เทศกาลแห่งการเล่นนํ้าสงกรานต์ หรือเทศกาลปี๋ใหม่เมือง ที่ในปีนี้ ได้หยุดยาวกันตัง้ แต่วนั ที่ 12 จนถึง วันที่ 16 กันเลยทีเดียว นับว่าเป็น ฤดูกาลที่สำ�คัญที่สุดในรอบปีเลย ก็ว่าได้นะคะ ซึ่งในระหว่างที่เด็กๆ กำ�ลัง สนุกสนานกับการเล่นนํา้ สงกรานต์ เด็ ก นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ข องเราเค้ า

ก็ได้ซักซ้อมเตรียมพร้อมสำ�หรับ เทศกาลสงกรานต์ในอีกรูปแบบ หนึ่ง จะเป็นอะไรนั้น วันนี้เราก็ได้ นำ � อี ก มุ ม มองหนึ่ ง ของเทศกาล สงกรานต์มาให้ได้อ่านกันค่ะ “ยอดผู้เสียชีวิต ยอดผู้ได้ รับบาดเจ็บ” กลายเป็นวลีฮิตติดหู กับเทศกาลสงกรานต์ไปแล้ว ที่ดู

เหมือนแต่ละจังหวัดก็ต่างแข่งขัน กันทำ�สถิติกันยกใหญ่ กลุ่มบุคคล

ที่เห็นจะเหนื่อยกับเทศกาลนี้ก็คง หนีไม่พ้น พนักงานขับรถ ตำ�รวจ จราจร รวมไปถึ ง บุ ค ลากรทาง การแพทย์ ที่ต้องทำ�งานหนักขึ้น

คุณมี… สงกรานต์ของคุณ แต่ให้ผม… ได้ดแู ลคุณ ในวันสงกรานต์ ก็พอแล้ว…

เพื่อให้ประชาชนได้พักผ่อนอย่าง ปลอดภั ย และในฐานะของ

นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ก็ ไ ม่ อ ยากให้ เกิดความสูญเสียในเทศกาลแห่ง ความสุข จึงก่อให้เกิดการรวมพลัง ของเหล่านักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 จนถึงชั้นปีที่ 6 รวมไปถึงแพทย์ ใช้ทุน ที่ต่างผลัดเปลี่ยนสละเวลา ตลอดทัง้ เทศกาลสงกรานต์ มาช่วย กันแบ่งเบาภาระให้กบั โรงพยาบาล และที่ สำ � คั ญ เพื่ อ ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ อย่ า งเร่ ง ด่ ว นสำ � หรั บ การ ปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น แก่ ผู้ ป่ ว ย นั่ น ก็ เ พื่ อ ลด “ยอดผู้ เ สี ย ชี วิ ต ” นั่นเองค่ะ ในวั น เสาร์ ที่ 6 เมษายน ที่ผ่านมา ได้มีการจัดอบรมปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับนักศึกษา แพทย์ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2-5 โดยแพทย์ ใช้ทุน ซึ่งในการอบรมครั้งนี้พี่ๆ ได้สอนตั้งแต่การช่วยผู้ป่วยหมด-


15

สโมสรนักศึกษา สติ เรียงลำ�ดับการช่วยเหลือเป็น ขั้นตอน รวมทั้งการทำ� CPR และ การช่ ว ยหายใจ ซึ่ ง ผู้ เ ข้ า อบรม ทุกคนจะได้ลองปฏิบัติจริงกับหุ่น โดยมีพี่ๆ ช่วยดูและให้คำ�แนะนำ� เป็ น รายบุ ค คล หลั ง จากฐานนี้

ทำ�ให้เราทราบว่าการช่วยชีวติ ผูอ้ นื่ ไม่ ไ ด้ ทำ � กั น ง่ า ยๆ อย่ า งที่ คิ ด เพราะนอกจากจะต้องใช้ปฏิภาณ ไหวพริบแล้ว ยังต้องอาศัยความ รู้ที่ถูกหลัก การปฏิบัติที่ถูกต้อง และที่สำ�คัญที่สุดก็คือ สติ

เข้ า สู่ ฐ านที่ ส องกั บ การฝึ ก ดามข้อต่างๆ ทั้งข้อมือ ข้อศอก ข้อเข่า ข้อเท้า ดามแขน รวมไป ถึงการพันแผลทัง้ บริเวณศีรษะและ ส่วนอื่นๆ นอกจากนี้พี่ๆ ยังได้ให้ ความรู้เกี่ยวกับโรคหรืออาการที่ มักจะพบในช่วงเทศกาลสงกรานต์ อีกด้วย ฐานนี้เป็นฐานที่ฝึกการ สังเกตเป็นอย่างมาก เราต้องรู้จัก สังเกตคนไข้ว่ากระดูกหัก หรือ เส้ น ประสาทถู ก ทำ � ลายหรื อ ไม่ ก่ อ นจะเคลื่ อ นย้ า ยหรื อ ให้ ก าร ช่วยเหลือ และนอกจากนี้ยังฝึก การประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆ รอบตัว มาช่วยในการปฐมพยาบาลค่ะ หลังจากอบรมเตรียมความ พร้อมกันเรียบร้อยแล้ว เทศกาล สงกรานต์ ที่ ห ลายคนรอคอย ก็ ม าถึ ง มี ก ารตั้ ง เต็ น ท์ ห น่ ว ย ปฐมพยาบาลเบือ้ งต้นทัง้ หมด 2 จุด ในบริเวณคูเมืองด้านใน จุดแรกอยู่ ที่หน้าวัดควรค่าม้า ทางฝั่งประตู ช้างเผือก และจุดที่สองอยู่บริเวณ แจ่ ง กู่ เ ฮื อ งหรื อ บริ เ วณประตู สวนดอกนั่นเองค่ะ เริ่มให้บริการ กันตั้งแต่ 9.00-16.00 น. โดยมี แพทย์ใช้ทุนผลัดเปลี่ยนกันมาให้ บริ ก าร รวมถึ ง นั ก ศึ ก ษาแพทย์ ที่มาช่วยพี่ๆ กันอย่างคึกคัก แต่ก็ ไม่วายที่เวลาว่างของนักศึกษาก็ ผลัดกันข้ามไปเล่นนํ้าฝั่งด้านนอก ตามวัยของเด็กๆ พอเจอคนเจ็บ ก็ พ าข้ า มกลั บ มารั ก ษาที่ ห น่ ว ย

ปฐมพยาบาลฝัง่ ด้านใน เรียกได้วา่ เป็ น การเล่ น นํ้ า ที่ ใ ห้ ค วามสนุ ก และให้ ป ระโยชน์ แ ก่ ป ระชาชน ไปในตัวค่ะ กิจกรรมนี้ได้จัดขึ้น ทั้งหมด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน ช่วงเวลาแห่งความสุข กับการเล่นนํ้าของเด็กหลายๆ คน แต่ก็เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขใจ ของเด็กๆ นักศึกษาแพทย์เช่นกัน สำ�หรับฉบับของเดือนแห่งความ สุขนี้ เราได้นำ�บทสัมภาษณ์ความ รู้ สึ ก ของนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ที่ เ ป็ น ส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสังคม มาฝากกันค่ะ โ ค ร ง ก า ร ห น่ ว ย ป ฐ ม พยาบาลนี้ เ ป็ น มายั ง ไงคะ แล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจ ให้เข้าร่วมโครงการนี้?

เห็ น ว่ า จะเป็ น โครงการที่ สร้างประโยชน์ ให้สังคม และ ก็เพิ่มคุณค่าให้ตัวเองจริงๆ แล้ ว พอถึ ง วั น สงกรานต์ สั ง คมได้ ป ระโยชน์ จ าก ตรงไหนบ้างคะ แล้วเรารู้สึก อย่างไร? “รู้ สึ ก สนุ ก ค่ ะ สนุ ก มาก เพราะได้พบเจอ สัมผัสกับผู้ป่วย จริ ง ๆ แล้ ว ก็ เ ป็ น กิ จ กรรมที่ จั ด ภายนอก แถมบรรยากาศโดยรอบ ก็สดชื่น สนุกสนานต่างจากใน โรงพยาบาล สังคมก็ได้ประโยชน์ มากค่ะ ถ้ามีคนจมนํ้า หมดสติ ก็ช่วยเขาได้ทัน เพราะถ้ารอรถพยาบาล กว่ า จะเข้ า มาถึ ง ใน คูเมืองได้ก็อาจจะสายไปซะแล้ว แถมยั ง ช่ ว ยลดภาระพี่ ๆ ห้ อ งฉุกเฉินได้เยอะ เพราะบางทีแค่ ทำ � แผลนิ ด หน่ อ ยเท่ า นั้ น เองค่ ะ ถ้าไม่มีโครงการนี้คงต้องพากันไป โรงพยาบาลกันเต็มไปหมด เพราะ คลินิกต่างๆ ก็คงจะปิดกันยาว ถึงแม้จะแค่ทำ�แผลเล็กๆ น้อยๆ แต่ พ วกเราก็ เ ต็ ม ใจแล้ ว ก็ รั ก ที่ จะทำ � อย่ า งน้ อ ยก็ ไ ด้ เ ป็ น ที่ พึ่ ง “เป็นโครงการทีจ่ ดั ขึน้ ทุกๆ ปี ให้ กั บ ผู้ ป่ ว ยในยามที่ พ วกเขา ในช่วงสงกรานต์ค่ะ ซึ่งแต่ละปีก็ ต้องการความช่วยเหลือค่ะ” วางแผนเตรียมการไว้พร้อม ปีนี้ ก็เหมือนกัน มีการจัดอบรมก่อน หลั ง จากเสร็ จ สิ้ น เทศกาล ปฏิบัติงานจริง มันเหมือนเป็นการ สงกรานต์แล้ว มีอะไรอยาก เพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักศึกษา จะฝากถึงโครงการนีบ้ า้ งคะ? ได้มากเลยค่ะ ส่วนแรงบันดาลใจ “เป็นโครงการที่ดีมากๆ ค่ะ จริ ง ๆ ปี นี้ ตั้ ง ใจไว้ ว่ า ไม่ อ ยาก อยากให้ จั ด ต่ อ ไปอี ก ทุ ก ๆ ปี เล่นนํ้า เพราะแดดแรงมาก แต่พอ นักศึกษาแพทย์ทกุ คนยังคงเต็มใจ ได้ยนิ ข่าวโครงการนี้ ก็อยากทำ�ตัว ที่จะเข้าร่วมโครงการดีๆ แบบนี้ ให้มีประโยชน์ค่ะ ยิ่งมีโอกาสดีๆ เพราะมั น สร้ า งรอยยิ้ ม ให้ กั บ ทั้ ง ก็อยากจะเข้ามาช่วยเหลือสังคม ผูใ้ ช้บริการและก็ผใู้ ห้บริการ ถึงจะ แล้ ว ก็ เ ห็ น เพื่ อ นๆ หลายคนให้ ต้ อ งเสี ย สละเวลาที่ จ ะได้ อ ยู่ กั บ ความสนใจ กระตือรือร้นกันมาก ครอบครั ว ไปบ้ า ง แต่ ถ้ า ทำ � ให้ ก็ ยิ่ ง อยากเข้ า ร่ ว มโครงการ อุ บั ติ เ หตุ ใ นช่ ว งสงกรานต์ ทุ เ ลา เหมื อ นได้ ทำ � บุ ญ ค่ ะ แทนที่ จ ะ ความรุนแรงได้บา้ ง พวกเราก็ยนิ ดี เอาเวลาไปเล่ น นํ้ า เรื่ อ ยเปื่ อ ย ค่ะ แล้วปีหน้าก็คงได้เจอพวกเราที่ เหมือนทุกปี ปีนี้เลยดูมีประโยชน์ เต็นท์ปฐมพยาบาลในช่วงเทศกาล มีคุณค่าขึ้นบ้าง” สงกรานต์เช่นเคยนะคะ”


16

เมษายน 2556

สวนดอกพาชิม

ตลาดสดทะเลทอง ร้านอาหารทะเลใกล้ๆ สวนดอก ลองชิมดู

ร้อยกว่าตัวหนึ่งประมาณ 7 ขีด เนื้อแน่น กินแบบสะใจ คิดราคา ทั้งหมดก็ยังถูกกว่าที่อื่น ถ้าจะให้ ติคงแค่เรื่องบริกรที่มีน้อยทำ� ให้ ต้องรอนาน แต่กุ๊กมีตั้งสามคน คงไม่ เ ป็ น ปั ญ หารอทำ � อาหาร ยังไงๆ ก็คงเป็นจังหวะ หากคนน้อย ก็คงได้กินเร็ว ร้านนี้เปิด 11.00 น. ถึง 23.00 น. ก็ถือว่าใกล้สวนดอก ขับรถ 20 นาทีเอง ลองชิมดูค่ะ

ยู่เชียงใหม่ไกลทะเล…หา ปูเป็นๆ มีตู้เลี้ยงกุ้งโชว์ มีถังใหญ่ อาหารทะเลสดกิ น ยาก ใส่ปลากระพงว่ายไปมา ทีม่ าแปลก

ยั ง นึ ก ไม่ อ อกว่ า แพทย์ รุ่นแรกหากินกันที่ไหน แต่ปัจจุบัน มี ใ ห้ เ ลื อ กหลายร้ า น แต่ ร้ า นที่ จะพูดถึงนี่ราคาค่อนข้างย่อมเยา กว่ า ที่ อื่ น และที่ สำ � คั ญ คื อ ใกล้ สวนดอก อยูต่ รงวงแหวนรอบหนึง่ คือวิง่ ถนนคลองชลประทานไปทาง

กว่าเดิมคือเมนูมีอาหารประเภท อืน่ ด้วย ทัง้ อาหารจีน เช่น หูฉลาม

แล้วเลีย้ วซ้ายไปเรือ่ ยๆ ไปยูเทอร์น ทีส่ แี่ ยกบิก๊ ซีกลับมา ไปอีกสัก 200 เมตรก็จะเห็นป้ายร้าน “ตลาดสด ทะเลทอง” อยู่ซ้ายมือ ร้านนี้เดิม

ออส่วนทะเล หอยลายผัดพริกเผา

ไก่แช่เหล้า ยำ�แมงกระพรุนแบบจีน

มี อ าหารจากปลาพื้ น บ้ า น เช่ น ปลาค้าว ปลากด ราคาก็กลางๆ ไม่แพงมาก แต่ก็ไม่ถูกมาก แต่ คราวนี้ ไ ปกิ น ของที่ เ ราคุ้ น เคย ตลาดแม่เหียะ ถึงสามแยกตลาด คือ กุ้งก้ามกรามเผา ปูทะเลนึ่ง

อยู่ใกล้ตลาดต้นพยอม แต่ที่เดิม คับแคบ ย้ายมาตรงนี้ก็กว้างขวาง หน่อย จอดรถข้างถนนได้อย่างยาว ในร้านมีห้องแอร์ และมีโต๊ะวาง ข้างนอกด้วย หน้าร้านวางกะบะใส่

รายการทีว่ า่ นีอ้ ร่อยทุกอย่าง นาํ้ จิม้ พริกขี้หนูแบบปั่นละเอียด ทำ�ให้ จุ่ ม กุ้ ง แล้ ว ติ ด ดี จานที่ ผู้ ร่ ว มวง ชอบเพราะแปลกคือ ออส่วนทะเล (ไม่ใช่ออส่วนหอยนางรมล้วน แต่มี ปลาหมึกและกุง้ ผสมด้วย) ทีร่ สชาด กลมกล่ อ ม ไม่ เ ลี่ ย น กุ้ ง ตั ว โต กิโลหกร้อยกว่า ปูทะเลโลละหก


17

คุยกับหมอสวนดอก

ภัจากการ ยเงียบ นอนกรน ผศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ

จจุบนั โรคภัยไข้เจ็บเกิดจาก หลายสาเหตุ ทั้ ง โรคที่ เ กิ ด จากเชือ้ ไวรัส โรคทางระบบอาหาร โรคทางระบบประสาทโรคต่างๆ เหล่ า นี้ ล้ ว นเป็ น โรคที่ ร้ า ยแรง ทั้งสิ้น แต่โรคที่เป็นภัยเงียบและ

ร้ายแรงอีกหนึ่งโรคและถือได้ว่า ส่ ว นใหญ่ จ ะมองข้ า มคิ ด ว่ า เป็ น เพียงโรคธรรมดาที่ใครๆ ก็เป็นได้ นั้นคือ การนอนกรนซึ่งเกิดจาก การอุ ด กั้ น ของทางเดิ น หายใจ ขณะนอนหลับทำ�ให้เกิดการหยุด

ผศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ อาจารย์ประจำ�ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มช.

หายใจการหายใจไม่ ส มํ่ า เสมอ “สำ � หรั บ วิ ธี ก ารรั ก ษาการ อาจมี ก ารสะดุ้ ง ตื่ น ส่ ง ผลให้ นอนกรนมี ห ลายวิ ธี เช่ น การ ร่างกายได้รบั ออกซิเจนไม่เพียงพอ ควบคุม นํ้าหนักไม่ให้เกินเกณฑ์ ผศ.พญ.นันทิการ์ สันสุวรรณ โดยการจำ � กั ด ปริ ม าณและชนิ ด อาจารย์ประจำ�ภาควิชาโสต ศอ อาหาร การออกกำ�ลังกายสมํ่านาสิกวิทยา กล่าวว่า “การนอนกรน เสมอเพื่ อ ให้ ก ล้ า มเนื้ อ แข็ ง แรง จะพบประมาณร้อยละ 20 ของ และควรหลี ก เลี่ ย งยาบางชนิ ด คนทั่ ว ไปทั้ ง เด็ ก ผู้ ใ หญ่ แ ละผู้ ที่ ทำ � ให้ ง่ ว ง อาทิ ยานอนหลั บ สูงอายุซึ่งการนอนกรน คือ เสียง ยากล่อมประสาท และยาแก้แพ้ ที่ เ กิ ด จาการสั่ น สะเทื อ นของ ชนิดง่วง ควรหลีกเลี่ยงเครื่องดื่ม อวัยวะทางเดินหายใจส่วนต้น เช่น แอลกอฮอล์ ทุ ก ชนิ ด และควร เพดานอ่อน ลิ้นไก่ ผนังคอหอย หลีกเลีย่ งการสูบบุหรี่ ควรหลีกเลีย่ ง และลิ้น เมื่อมีการอุดกั้นของทาง การนอนหงายโดยพยายามนอน เดินหายใจส่วนต้นทำ�ให้ลมหายใจ ในท่าตะแคงข้างและนอนศีรษะ ผ่านลงไปไม่สะดวก เกิดการหมุน สู ง เล็ ก น้ อ ย การรั ก ษาโรคจมู ก วนของกระแสลม และอวัยวะของ อักเสบจากภูมแิ พ้และไซนัสอักเสบ ทางเดินหายใจสั่นสะเทือนจึงเกิด การรั ก ษาด้ ว ยการจี้ ค ลื่ น ความเสียงกรนขึ้น โดยการนอนกรนมี ถี่วิทยุ (RF) เพื่อให้เนื้อเยื่อของ ทั้งหมด 2 ประเภท คือ 1.การนอน ทางเดิ น หายใจหดตั ว ลงและ กรนธรรมดา มีการตีบแคบลงของ ทางเดินหายใจกว้างขึ้น รวมทั้ง ทางเดิ น หายใจขณะนอนหลั บ การผ่าตัดทอนซิลและอะดีนนอยด์ บางส่วน ซึ่งทำ�ให้เกิดเสียงรบกวน ในเด็กที่มีต่อมทอนซิลและอะดีนแก่ผู้ร่วมห้องนอน ซึ่งจัดเป็นชนิด นอยด์โต เป็นต้น” ไม่อันตราย ส่วนประเภทที่ 2.การ นอนกรนที่มีการหยุดหายใจร่วม ด้วย เนื่องจากการอุดกั้นของทาง เดิ น หายใจขณะนอนหลั บ ทำ � ให้ เกิ ด การหยุ ด หายใจ จึ ง ทำ � ให้ เสียงกรนไม่สมํ่าเสมอ อาจมีการ สะดุ้งตื่น กลั้นหายใจ หายใจแรง หรือสำ�ลักร่วมด้วย ทำ�ให้ร่างกาย ได้ รั บ ออกซิ เ จนไม่ เ พี ย งพอ ซึ่ ง ผลเสี ย จากการนอนกรนที่ มี การหยุ ด หายใจร่ ว มด้ ว ยมี ดั ง นี้ “นอนกรนรักษาได้” ผูส้ นใจ 1.ง่วงนอนตอนกลางวัน มีผลต่อ สามารถสอบถามรายละเอี ย ด การเรียน การทำ�งานหรืออาจเกิด เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ ค ลิ นิ ก นอนกรน อุบัติเหตุในการขับรถหรือควบคุม โรงพยาบาลมหาราชนครเครื่องจักรกล 2.ไม่มีสมาธิในการ เชี ย งใหม่ เปิ ดให้ บ ริ ก ารในทุ ก ทำ�งาน ความจำ�ลดลง หงุดหงิด วันศุกร์ เวลา 13.00-15.30 น. อารมณ์เสียง่ายกว่าปกติ 3.ในเด็ก ชั้น 7 อาคารศรีพัฒน์ หมายเลข จะมี พั ฒ นาการของสมองและ โทรศัพท์ 053-945745, 053ร่างกายไม่ดี 4.มีโอกาสเสี่ยงที่เป็น 946696 โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอด เลือดในสมอง และโรคหัวใจขาด เลือดเฉียบพลัน”


18

เมษายน 2556

กิจกรรมคณะฯ 13/04/56

ร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ กับเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ใหม่เมือง” ประจำ�ปี 2556

คณะแพทยศาสตร์ มช. นำ�โดย รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่

จัดขบวนแห่ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมขบวนแห่พระพุทธสิหิงค์ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเทศกาลประเพณีสงกรานต์ “ปี๋ ใหม่เมือง” ประจำ�ปี 2556 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวล้านนาสืบต่อไป เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2556 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 16/04/56

ร่วมพิธีดำ�หัว ผู้ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มช. นำ � โดย คุณประหยัด เดียมขุนทด เลขานุการ คณะแพทยศาสตร์ พร้ อ มด้ ว ย ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และ เจ้ า หน้ า ที่ จั ด ขบวนร่ ว มพิ ธี ดำ � หั ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องใน เทศกาลประเพณีสงกรานต์ ประจำ�ปี 2556 เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ ข นบ-

ธรรมเนี ย มประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม อันดีงามสืบต่อไป เมือ่ วันที่ 16 เมษายน 2556 ณ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

19/04/56

กิจกรรมเนื่องในโอกาสประเพณีสงกรานต์ ปี๋ใหม่เมือง ประจำ�ปี 2556 คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมเนือ่ งในโอกาสสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง ประจำ�ปี 2556 โดยจัดประกวดแข่งขันอาหารพื้นเมือง ประกวดขันโตก และการแต่งกาย พื้ น เมื อ ง เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ ข นบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละวั ฒ นธรรม

อันดีงามของชาวล้านนา เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มช.


19

กิจกรรมคณะฯ

19/04/56

19/04/56

พิธีดำ�หัวและขอพรผู้อาวุโสคณะแพทยศาสตร์ มช. เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ปี๋ใหม่เมือง

พิธีทำ�บุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ ประจำ�ปี 2556

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธี ศาสตราจารย์ เรือโท นายแพทย์ยงยุทธ สัจจวาณิชย์ อดีตรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง ดำ�หัวและขอพรผูอ้ าวุโสคณะแพทยศาสตร์ มช. เนือ่ งในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ สาธารณสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อดีตผู้อำ�นวยการองค์การ ปี๋ ใหม่เมือง ประจำ�ปี 2556 เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 เภสัชกรรม เป็นประธานในพิธีทำ�บุญทักษิณานุปทานแด่บูรพาจารย์คณะแพทย์ ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มช. ประจำ�ปี 2556 เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่คณาจารย์และบุคลากรของคณะแพทย-

ศาสตร์ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของคณะ แพทยศาสตร์เข้าร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ พิพิธภัณฑ์และ หอจดหมายเหตุ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

19/04/56

ร่วมพิธีดำ�หัวอดีตอธิการบดี และผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2556

คณะแพทยศาสตร์ มช. นำ�โดย รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีดำ�หัวอดีตอธิการบดี และผู้อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2556 โดยมี รศ.นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการ ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภาคเหนือ และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาปัจจุบัน และนักศึกษาเก่าของมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2556 ณ บริเวณลานสัก หน้าศาลาธรรม มช.


20

เมษายน 2556

ห้องรับแขก

01/04/56

02/04/56

ต้อนรับผู้บริหารจาก Singapore Health Services PTE.LTD และคณะฯ จากประเทศสิงคโปร์

ต้อนรับนักศึกษาแพทย์ชาวต่างชาติ มาศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงาน

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร ให้การต้อนรับ Prof. Chua Yeow Leng ผู้บริหารจาก Singapore Health Services PTE.LTD และคณะฯ จากประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสที่เดินทางมาเยี่ยมชม และลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับทางคณะแพทยศาสตร์ มช.

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับนักศึกษา แพทย์ ช าวต่ า งชาติ ในโอกาสที่ เ ดิ น ทางมาศึ ก ษาดู ง านและฝึ ก ปฏิ บั ติ ง านที่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคารเรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

เรียนรวมราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. 18/04/56

เลขานุการ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงแรงงาน และคณะฯ ตรวจเยี่ยมสถานพยาบาลผู้ประกันตน คุณสง่า ธนสงวนวงศ์ เลขานุการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะฯ ตรวจเยีย่ มสถานพยาบาลผูป้ ระกันตน งานประกันสังคมโรงพยาบาลมหาราชนคร เชียงใหม่ โดยมี รศ.นพ.สมศักดิ์ เชาว์วศิ ษิ ฐ์เสรี ผูอ้ �ำ นวยการโรงพยาบาลมหาราช

นครเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

25/04/56

30/04/56

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ต้อนรับผู้เยี่ยมสำ�รวจกิตติมศักดิ์ จากสถาบันรับรอง คุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

รศ.ดร.พรงาม เดชเกียงไกรกุล ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และคณะ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในโอกาสทีเ่ ข้าศึกษาดูงานงานบริการการศึกษา และงานประกันคุณภาพการศึกษา ในด้านทะเบียนและประเมินผล การรับเข้าศึกษา

รศ.นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร หัวหน้าภาควิชาฯ และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับ รศ.นพ.ปิยะ เนตรวิเชียร ผู้เยี่ยมสำ�รวจกิตติมศักดิ์ จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การ มหาชน) ในโอกาสทีเ่ ข้าเยีย่ มสำ�รวจเมือ่ มีการปรับเปลีย่ นผูบ้ ริหาร ของโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. เพื่อแสดงถึงความมุ่งมั่น และ

การพัฒนาอาจารย์ ด้านการจัดการเรียนการสอนและห้องปฏิบตั ทิ กั ษะทางคลินกิ การพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานโรงพยาบาลและบริการสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มช. เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ตนิ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช. คณะแพทยศาสตร์ มช.


21

ศิษย์เก่าพชม.

พิธดี �ำ หัวอาจารย์ และศิษย์เก่าอาวุโส

ของสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่

1

2

วันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 10.30–14.00 น. ณ อาคารสันทนาการ คณะแพทยศาสตร์ มช.

4

5

3

ขบวนแห่พิธีดำ�หัวโดยแพทย์หญิงยุพา สุมิตสวรรค์ (รุ่น 8) นายแพทย์วฒั นา ขัตติพฒั นาพงษ์ (รุน่ 11) และนักศึกษาแพทย์ปจั จุบนั 4-9 : ขบวนแห่ถึงอาคารสันทนาการ การแสดงฟ้อนขันดอก ฟ้อนมองเซิง และเล่นดนตรีพื้นเมือง โดยนักศึกษาแพทย์ 1-3 :

6

8

7

9


22

เมษายน 2556

ศิษย์เก่าพชม.

10

11

12

13

14

16

17

18

อาจารย์และ ศิษย์เก่าอาวุโสที่มาร่วมพิธี 17 : นายแพทย์วัฒนา ขัตติพัฒนาพงษ์ (รุ่น 11) อุปนายกสมาคมฯ กล่าวเปิดพิธี ดำ�หัวและขอพรจากอาจารย์ 18 : นายแพทย์ศิวัฒม์ ภู่ริยะพันธ์ (รุ่น 31) และแพทย์หญิงสุชยา ลือวรรณ (รุ่น 38) พิธีกรในงาน 19 : ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์มนตรี กันตะบุตร อาจารย์อาวุโสกล่าวอวยพร ให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่มาร่วมพิธี

19

15

10-16 :

แจ้ง​ข่าว​…​สมาคม​ศิษย์​เก่า​แพทย์​เชียงใหม่​ •​ ​​ศิษย์เ​ก่า​ท่าน​ใด​ทปี่​ ระสบ​ความ​สำ�เร็จ​ใน​หน้าทีก่​ าร​งาน​​งาน​อดิเรก​หรือ​กิจกรรม​ที่​ชอบ​​ต้องการ​เผย​แพร่​ให้​ศิษย์​เก่าท​ ่าน​อื่น​ได้​ทราบ​​เพื่อ​เป็นต​ ัวอย่าง​อัน​ดี​​ขอ​ติดต่อ​มา​ที่​สมา​คมฯ​ ​•​​ศิษย์เ​ก่า​ทเี่​ปลี่ยนแปลง​ทอี่​ ยู่​​กรุณา​แจ้ง​ที่​อยูใ่​หม่ม​ า​ให้​กับ​ทาง​สมา​คมฯ​​ด้วย​​เพื่อ​ที่​จะ​ได้​ปรับปรุงแ​ ก้ ไข​ใน​ทำ�เนียบ​ศิษย์​เก่า​แพทย์เ​ชียงใหม่ต​ ่อ​ไป​ ​ติดต่อ​ได้ที่​:​ สมาคม​ศิษย์​เก่า​แพทย์​เชียงใหม่​ค​ ณะ​แพทยศาสตร์​ม​ หาวิทยาลัย​เชียงใหม่​​110​​ถนน​อินท​ ว​โร​รส​​ต​.​ศรี​ภูมิ​​อ.​​เมือง​​จ.​​เชียงใหม่​​50200​ ​โทรศัพท์​​053​-​946291​,​​084​-​8095636​(​​จันทร์-​ ศ​ ุกร์​​เวลา​​08.00​-​16.00​​น​.​)​​E​-​mail​:​​mdalumni​@​med​.​cmu​.​ac​.​th​ ​บรรณาธิการ​: นพ​.​สม​ศักษิ์​​วงษ์ ​ไวย​เวช​​2307081


23

ศิษย์เก่าพชม.

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

อาจารย์อาวุโสร่วมสรง นํ้าพระเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนเริ่ม พิธีดำ�หัว 22-25 : ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่มาร่วมพิธี 26-36 : ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ทยอยสรงนํ้าพระและเข้าขอพร จากอาจารย์และศิษย์เก่าอาวุโส… ทุกคนยิ้มแย้ม…แจ่มใส… มีโอกาสได้พบอาจารย์ รับพรจาก อาจารย์…และมีความสุขมากเมื่อ ทราบว่าอาจารย์ทกุ ท่านสบายดี… 37-38 : นายแพทย์สุทัศน์ ศรีวิไล (รุ่น 15) ผู้อำ�นวยการโรงพยาบาล เชียงรายประชานุเคราะห์ พร้อมด้วยศิษย์เก่า จากโรงพยาบาลเชียงราย ประชานุเคราะห์ นำ�ของดำ�หัว มาร่วมพิธีด้วย 20-21 :

31

30

32

33

34

35

36

37

38


04 apr 56[1]  
Advertisement