Page 1


Editor Note

ร้ อ นนี้ เ ที่ ย วไทยกั น เถอะ Let’s Visit Thailand This Summer

หน้ า ร้ อ น หน้ า แล้ ง ปี นี้ ม าเร็ ว กว่ า ทุ ก ปี โลกสลั บ ขั้ ว สะบั ด ร้ อ น หนาว ประหนึ่งจะลงทัณฑ์มนุษย์ ผู้สร้าง และผู้ทำลาย ปิ ด เทอมใหญ่ วางแผนพา ครอบครั ว ไปไหนดี ค ะ อยากชวน คุณๆ เที่ยวไทยกันเถอะ ที่วางแผน พาลูกไปซัมเมอร์ เข้าค่ายเมืองนอก เป ลี่ ย น ใ จ เ ถ อ ะ เมื อ ง ไ ท ย ก็ มี มากมาย ค่ายอะไร มีทั้งนั้น ธุรกิจ ท่ อ ง เ ที่ ย ว ไ ท ย จ ะ ไ ด้ คึ ก ค รื้ น เศรษฐกิ จ ไทยคึ ก คั ก ไม่ ต้ อ งรอง้ อ สิ ริ พ ร สงบธรรม บรรณาธิ ก ารบริ ห าร ฝรั่งเพราะเขาก็ถังแตก (เหมือนกัน) นิ ต ยสาร OHM ไม่ มี เงิ นซื้ อ ของเรา ภาคส่ ง ออกจึ ง Siriporn Sa-ngobtam หดตั ว การท่ อ งเที่ ย วไม่ ต้ อ งพู ด ถึ ง Editor-in-chief รอไปก่อน OHM Magazine ก า ร ม อ ง ล อ ด ช่ อ ง ม อ ง ห า โอกาสในทุ ก วิ ก ฤต ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น ได้ เ สมอ วั นนี้ ผู้ ค นไถ่ ถ ามกั น อึงคนึงว่า จะทำธุรกิจอะไรดี ในภาวะการณ์ยามนี้ น่าสนใจกับสถิติบางชิ้นที่พบว่า ยามใดที่เศรษฐกิจถดถอย ยามนั้ น เป็ น ยุ ค ทองของ “ธุ ร กิ จ ขายตรง” เพราะปั จ จั ย แห่ ง ความสำเร็จของธุรกิจนี้คือ กองทัพนักธุรกิจอิสระที่เกี่ยวร้อย เติบใหญ่มาพร้อมกับยอดขายที่ขยับขยายในทิศทางเดียวกัน ไปขายประกันซิ ไปขายกิฟฟารีนซิ ไปขายมิสทีนซิ ไปขาย แอมเวย์ซิ แม้คนไทยไม่เคยถูกสอนให้ “ขายของ” แต่เชื่อว่า พวกเขาทำได้ จนไต่ระดับมงกุฎเพชรมาแล้วก็มาก Cover Story ประจำฉบับเดือนมีนาคม จึงเป็นเรื่องราวที่ แสนทันสมัยคือ “ธุรกิจขายตรง - Direct Marketing ที่กลาย เป็น Direct Media ให้ติดตามทั้งที่คุณเป็นมนุษย์เงินเดือน และทั้งที่คุณเป็นพนักงานวิจัยฝุ่น หรือคุณเป็นผู้ประกอบการใน ธุรกิจสื่อนอกบ้าน ล้วนอยู่ในเครือข่ายทั้งสิ้น ธรรมชาติของธุรกิจนี้ชอบใช้ “ดารา” เป็นตัวนำร่องการ ขาย จึงปรากฏโฉมของพวกเธอบนป้ายบิลบอร์ดให้ใครๆ อยาก สวยตามกันไปทั้งเมือง ไม่นับรวมกิจกรรมทางการตลาดและ สื่อนอกบ้านประเภทอื่นอีกนานัปการ เชิญไปร่วมแจมกันได้ ในฉบับค่ะ คอลัมน์ประจำจาก Contributors เด็ดเผ็ดเข้าฝักกันทุกคน ถนัดมือถนัดปากกา รู้ใจ รู้แนวกันกับแฟนๆ ท่านผู้อ่านเหมือน เพื่ อ นสนิ ท กั น ไปแล้ ว จึ ง เหมื อ นเพื่ อ นเล่ า ให้ เ พื่ อ นฟั ง ด้ ว ย อารมณ์ดีๆ ที่มีให้กันเหมือนเคยๆ เมืองไทยยามนี้ ต้องการกำลังใจ กำลังกาย กำลังเงิน แบบ หยุดไม่ได้ ให้กันน้อยกว่านี้ก็ไม่ได้เช่นกัน รอยยิ้ม การให้อภัย ไม่ควรขาดตลาดไปจากสังคมไทยด้วยเช่นกัน พบกันใหม่ฉบับหน้า มาส่ายฮาวายกันให้สบายกันเถอะค่ะ   14

It’s already summer. This year, the dry season is here much earlier than at any time in the past. The North and South poles appear to be behaving erratically and scientists believe they are influencing global hot and cold seasons. For the religious minded one might conjecture humankind is being punished for the abuse of the environment. Have you got any plans for your family during this summer holiday? I’d like to invite you all to visit Thailand. Those of you having made a plan to take your children to go camping overseas, please consider Thailand. The Tourism industry in Thailand is booming. Though foreigners are feeling the affect of a global recession they will have an affordable holiday in ‘The Land of Smiles’. Who can foretell the future? Thailand is also affected by the global crisis. Tourists will have less money to spend on Thai products. Exports are also decreasing Take a close look at any crisis, and people’s behavior changes. Today, people ask in an uproar what business can be done in a situation like this. Some interesting statistics has shown that whenever an economy retreats, it’s a golden period for “Direct sales/ marketing” because the major force for business success is for freelance businessmen to join together and set goals that expand target sales in the same direction. Go sell insurance, Giffarine, Mistine, or Amway. Even though Thai people have never been taught to “sell things”, it is possible that most of them can perform up to the level of Diamond. As a result of the downturn in the global economy the cover story of the March issue features the trend of “Direct Marketing” turning into “Direct Media” for you consider even if you are an employee with a salary. In fact everyone can be included in the network of “Direct Marketing”. Businesses can make use of the images of “Stars” to launch their sales. Therefore, beautiful stars are shown on billboards, making everyone dream of having the same beauty as the stars. The regular columns from all of our contributors are so fascinating that they are familiar and pleasing to our readers. Thailand at present constantly needs moral as well as financial support. Smiles and forgiveness are a strong influence in Thai society and should not be forgotten in theses troubled times. Goodbye. See you again in the next issue with the fun and pleasure of the Hawaiian dance.


C o n t e n t

March 2009 14 Editor Note 20 Ncc Calendar Event 2009 21 Impact Calendar Event 2009 22 Bitec Calendar Event 2009 23 International Calendar Event 2009 27 Speaking Sign : ป้ายพูดได้ 28 What’s in : “ติดเครื่อง” 29 Movement : Giant Egg - ตอกใหญ่ ไข่ยักษ์

Special Report 34

30 31 32 33

“มิตซูต้า 25 ปี” “คลายเครียด” “ปรุงของอร่อย” “สดชื่น ผ่อนคลาย”

Sign Aboard : ย้อนรอย (อดีต) ที่เบอร์ลิน

36 Cover Story

Direct M

No.50 Vol.6 Y-ME “Marketing Strategies 2009”

68

70

Media Value “จังหวะของการลงโฆษณา” Agency View “5 สูตรเด็ด เผ็ดสู้...ตลาดหดตัว” “ขายตรง neverdie” “บ่นดังดัง เรื่องอัตราภาษี”

72 74 76 78 80

CSR in action “กำไรน้อย โตแบบยั่งยืน”

“รุ้งแห่งความสุข”

Make Dream real


60

C o n t e n t March 2009

CEO VISION งานยากสุดของธุรกิจ คือ การหยุดไม่ได้แม้นาทีเดียว คุณสมโพธิ ศรีภูมิ CEO บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน)

Sign People Sign Company

64 บริษัท แพลตทินั่ม รีเสิร์ช(ประเทศไทย) จำกัด 66 บริษัท Sexy Group จำกัด

79 CSR In Action : “ต้นไม้ให้ลูกปู ลูกปลา” 86 OHM Entertainment : “ค่ายแมงป่องชวนคอหนังนอกโรงร่วมค้นหา” 88 OHM Outing : “แกงคั่วหอยขม – ชะอมหอม” 90 Coffee cookie and cake : ชิม “วันจันทร์” 105 Life without sign : เมื่อชีวิตไร้ป้าย 106 Gossip : จิบน้ำชา ใต้ต้นพิกุล 112 Society

OUT OF HOME MAGAZINE : Publisher MGA MEDIA Co.,Ltd. 60/18 VibhavadiRangsit Rd., Jomphol, Chatuchak, Bangkok 10900 Tel: 662 275 7579 Fax : 662 690 0130 www.ohmmag.com Email: info@mgamedia.co.th Advisor Education Department: Assoc. Prof. Dr. Kanjana Kaewthep, Assoc.Prof.Nares Kesaprakorn, Benjawan Vitayathanagorn, Advisor Advertisement Department: Vinai Silapasiliporn, Marut Arthakaivalvatee, Raveevan Chaengchenkit Editor-in-Chief: Siriporn Sa-ngobtam Editorial : Nittaya Kaewmueang, Usa Sumetlux, Jaenjira Raksakhen, Kitti Siriruam Art Director : Umarangsri Charoenchai Graphic Designer : Chadtap Tammeungpag Accounting – Finance : Akanet Pratan Account Executive : Warunee Rodson Photographer : Tanapat Photipakdee Honorary Photographer : Sombat Jitratanawat Contributors : Yuvaphol Pornprathanwech, Worawoot Ounjai, Suphanee Dechaburananon, Assoc.Prof.Aruneeprabha Homsettee, Somchai Cheewasutthanon, Rachen Chumsai Na Ayudhya, Somchai Sittichaisrichart, Paichit Thienthong, Suthichai Eamcharoenying, Pirach Thampipit, Chatre Asavabenya The English text is Translated by Dr.Arunthadee Trungamphai, Roderick Waller Executive Editor : Siriporn Sa-ngobtam Color Separation KNAOKSILP(THAILAND) CO.,LTD. 3 Soi Kasemsan 2 Rama 1 Rd. Wangmai Pathumwan Bangkok 10330 Tel. 662 215 1588 Fax: 662 214 2140 Printing : Spn printing 158/1 Moo 13 Soi Ladprao 80, Ladprao Road, Wangthonglang, Bangkok, Thailand 10310 Tel: 662 539 0704 Fax: 662 530 1515 Distribution : Nanasarn 123-124 Pinnakorn 4 Pinklaonakornchaisri Talingchan Bankok, Thailand 10170 Tel: 662 433 6855 Fax: 662 880 7345

Vol.6 No.50

82

“ย้อนรอย...งานกาชาด”

84

Retro “เพลงในดวงใจ” Travelling “เที่ยวอ่างขาง สัมผัสลมหนาวเชียงราย” ตอนที่ 1 Travelling in cyber “ระบบโทรศัพท์ใหม่จาก Google” ASPA hometown มาเป็นเจ้าภาพรับ “แขกเมือง” กันนะครับ ASA Round up “ทำไมต้องเป็นสมาชิก ASA???”

94 96

102 103


Date วันที่

Event Name ชื่องาน

Brief Profile รายละเอียด

Organizer ผู้จัดงาน

The number one grand sale travel fair in Thailand.

P.K. Exhibition Management Co., Ltd.

Tel : +66 (0) 2 683 3065-8 ext 101

www.pkexhibition.com

Exhibition 2009 : Come & 13 - 15 March 2009 Career Click Your Career

The must - do event for all job seekers.

JobsDB Recruitment (Thailand) Limited

Tel : +66 (0) 2 667 0700

www.jobsdb.co.th

Education Australia Interview 14 - 15 March 2009 IDP Program

Let’s come and find out all about the latest developments in Australian Education. Apply on the spot and save on application fees (AUD$50-150). Free entry!

IDP Education Services Co., Ltd.

Tel : +66 (0) 2 638 3111

www.idp.com/thailand

19 - 22 March 2009 Commart Thailand 2009

Cool price and high technology. Don’t miss! The new phenomenon of IT exhibition.

AR Information & Publication Co., Ltd.

Tel : +66 (0) 2 686 9009

www.commartthailand.com

26 March - 6 April 2009

37th National Book Fair & Bangkok International Book Fair 2009

Excellent opportunity to meet printers, publishers and the general public, to promote your business, to find new markets and to make new friends.

The Publishers and Booksellers Associations of Thailand (PUBAT)

Tel : +66 (0) 2954 9560-4

www.bangkokibf.com

18 – 26 April 2009

Furniture Grand Sale

The furniture and decorative items exhibition for furniture industry

Home Show Co., Ltd.

Tel : +66 (0) 2 719 0408 www.qsncc.com

5 - 8 March 2009

15th Discovery Thailand & Discovery World 2009

ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตต์ โทรศัพท์: 0 2203 4205 โทรสาร : 0 2203 4250-1 Queen Sirikit National Convention Center Tel. +66 (0) 2 203 4205 Fax. +66 (0) 2 203 4250-1

E-mail: info@qsncc.co.th www.nccexhibition.com


Date วันที่

Event Name ชื่องาน

Brief Profile รายละเอียด

Organizer ผู้จัดงาน

5 – 8 มีนาคม 2552

การประชุมและนิทรรศการ วิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือก นานาชาติ

การประชุมและนิทรรศการเทิดพระเกียรติในหลวงกับการ พัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพ นิทรรศการเทคโนโลยี พลังงานทางเลือกนานาชาติ

การประชุมวิทยาศาสตร์พลังงานทางเลือก นานาชาติ www.waese2009.com

11 – 15 มีนาคม 2552

งานแสดงสินค้าเฟอร์นิเจอร์ 2552

พบกับสินค้าเกี่ยวกับบ้าน สำนักงาน เฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก ชิ้นส่วนเฟอร์นิเจอร์ และสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ www.thaitradefair.com

13 – 15 มีนาคม 2552

รักลูกเฟสติวัล 2009 ครั้งที่ 10

มหกรรมเพื่อเด็กและครอบครัวที่แสดงความก้าวหน้าทางวิชา การด้านการพัฒนาเด็ก มีพ่อแม่ - ครอบครัวผู้เข้าร่วมชม งาน และการจำหน่ายสินค้าสำหรับเด็กและครอบครัว

บริษัท รักลูก กรุ๊ป จำกัด www.momypedia.com

13 – 22 มีนาคม 2552

โฮมโปร เอ็กซโป 2009

งานแสดงนวัตกรรมใหม่และขายสินค้าวัสดุและอุปกรณ์เกี่ยว กับการตกแต่งบ้านครบวงจร รวมทั้งนิทรรศการและกิจกรรม ต่างๆ มากมาย

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) www.homepro.co.th

20 – 22 มีนาคม 2552

มหกรรมครบเครื่องเรื่องอาหารและ อุปกรณ์ ครั้งที่ 4

27 มีนาคม – 2 เมษายน 2552

ดิสนีย์ ออน ไอซ์ พรีเซ้นต์ พริ้นเซส วิชเชสส์

งานแสดงสินค้าด้านธุรกิจอาหาร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ เกี่ยวข้องในธุรกิจอาหาร รวมถึงผู้ประกอบการและประชาชน ทั่วไปได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพ โดยตรง และนอกจากนั้นยังมีการแข่งทำอาหาร ชิงถ้วย พระราชทาน,การสัมมนาสำหรับผู้สนใจทำธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงการแสดงสินค้าและกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย กลับมาอีกครั้ง กับความตระการตา พร้อมสร้างความ สนุกสนาน ให้กับเด็กๆ และครอบครัว ที่ได้เหล่าบรรดา เจ้าหญิง - เจ้าชายแห่งดิสนีย์ จากเรื่อง สโนไวท์กับคนแคระ ทั้ง 7, ซินเดอเรลล่า, โฉมงามกับเจ้าชายอสูร, เดอะ ลิตเติ้ล เมอร์เมด, อะลาดิน, มู่หลาน, เจ้าหญิงนิทรา, และแขกรับ เชิญสุดพิเศษ อย่าง ทิงเกอร์เบลล์ ที่คราวนี้จะยกขบวนมา ฉลองครบรอบ 10 ปี ของการแสดง ดิสนีย์ ออน ไอซ์ ใน ประเทศไทย อีกด้วย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) www.siammakro.co.th

บริษัท บีอีซี-เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน) www.bectaro.com

อิมแพ็ค เมืองทองธานี โทรศัพท์ 0 2833 5077 โทรสาร 0 2833 5060 IMPACT MUANG THONG THANI Tel.+66 2833 5077 Fax.+66 2833 5060 E-mail: communications@impact.co.th www.impact.co.th


Date วันที่ 11 - 13 มีนาคม 2552 (วันธุรกิจ) 11 - 13 Mar 2009 (Trade)

Event Name ชื่องาน วีฟ เอเชีย 2009 VIV Asia 2009

Brief Profile รายละเอียด งานแสดงสินค้าระดับประเทศครั้งที่ 9 เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ทำ จากสัตว์และขบวนการผลิต The 9th international trade fair for intensive and innovative animal production and processing

24 มีนาคม - 6 เมษายน 2552 (ประชาชนทั่วไป) 24 Mar – 6 Apr 2009 (Public)

บางกอกอินเตอร์เนชั่น แนลมอเตอร์โชว์ ครั้งที่ 30 The 30th Bangkok International Motor Show 2009

23 - 25 เมษายน 2552 (วันธุรกิจ) 23 - 25 Apr 2009 (Trade)

งานวิศวกรรมแห่งชาติและงาน เทคโนโลยีด้านการประหยัด พลังงาน 2009 Energy Saving 2009 / National Engineering 2009

13 - 17 พฤษภาคม 2552 (วันธุรกิจ) 13 - 17 May 2009 (Trade) 13 - 17 พฤษภาคม 2552 (วันธุรกิจ) 13 - 17 May 2009 (Trade)

อินเตอร์แมค 2009 Intermach 2009

มหกรรมงานแสดงนวัตกรรมยานยนต์ระดับนานาชาติ พร้อมเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ การโชว์และกิจกรรม พิเศษสำหรับสาธารณชนในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก International automotive exhibition of cars and motorcycles including latest technology of leading manufacturers around the world, launching of new model cars, concept cars, car accessories, maintenance equipment, etc. มหกรรมการประหยัดพลังงาน และกระบวนการด้านประหยัด พลังงานทุกประเภท ตั้งแต่ระดับอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การขนส่ง ไปจนถึงอาคารบ้านเรือน พร้อมทั้งพลังงานทางเลือก ใหม่ๆ และกิจกรรมที่น่าสนใจอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การจัด สัมมนาให้ความรู้ การจัดแสดงนวัตกรรมการประหยัดพลังงาน การประกวดผลิตภัณฑ์ประหยัดพลังงาน และการจัดนิทรรศการ จากหน่วยงานต่างๆ The only exposition in Thailand which focuses on energy-saving/energy efficiency technologies and services towards environmental protection in different sectors; industrial, commercial, residential and transportation, aiming for improvement of business efficiency and better quality of life including sustainable development, reduction of energy dependence from convenional energy sources and increasing more use of alternative energy. As well as this, there are also various kinds of activities for both professionals and general publics such as the national engineering conference & seminar, best energy saving product contest/award, energy saving innovation,technology presentation, government agency, related organization and education exhibition, energy saving grand sales งานแสดงเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเครื่องจักรนานาชาติ ครั้งที่ 26 The 26th International Metalworking Automation and Industrial Machinery Exhibition

  22

ไอเอ โรบอติค 2009 IA Robotics 2009

งานแสดงเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์อุตสาหกรรม Thailand’s Official Industrial Automation Trade Show, Third Presentation.

Organizer ผู้จัดงาน วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่น ยุโรป และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี เอ็กซิบิชั่น ออแกไนเซอร์ จำกัด โทร: 0 2203 4240 www.viv.net VNU Exhibitions Europe and N.C.C. Exhibition Organizer Co.,Ltd. Tel : (66) 0 2203 4240 www.viv.net บริษัท กรังด์ปรีซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร: 0 2971 6450-60 แฟกซ์: 0 2522 1730 www.grandprixgroup.com Grand Prix International Tel: +66 2971 6450 – 60 Fax: +66 2522 1730 www.grandprixgroup.com บริษัท ทีทีเอฟ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โทร : 0 2717 2477 แฟกซ์: 0 2522 1730 www.TTFintl.com TTF International Co.,Ltd. Tel: +66 2717 2477 Fax: +66 2717 2466 www.TTFintl.com

บริษัท ซีเอ็มพี มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด โทร: 0 2642 6911-8 แฟกซ์ 0 2642 6919 www.cmpthailand.com CMP Media (Thailand) Tel: +66 2642 6911-8 Fax:+66 2642 6919 www.cmpthailand.com บริษัท ซีเอ็มพี มีเดีย (ประเทศไทย) จำกัด โทร: 0 2642 6911-8 แฟกซ์ 0 2642 6919 www.cmpthailand.com CMP Media (Thailand) Tel: +66 2642 6911-8 Fax: +66 2642 6919 www.cmpthailand.com

ศูนย์การแสดงนิทรรศการและการประชุมไปเทค โทรศัพท์ : 0 2749 3939 โทรสาร : 0 2749 3949 BANGKOK INTERNATIONAL TRADE & EXHIBITION CENTRE (BITEC) Tel.+66 2749 3939, +66 2236 1890 Fax. +66 2749 3949 E-mail : info@bitec.net www.bitec.net


No. Date ลำดับที่ วันที่ 1 5 - 7 Mar 2009 2 3

3 - 6 Mar 2009 13 - 16 Mar 2009

4 5

25 - 26 Mar 2009 4 - 5 Apr 2009

6

7 - 8 Apr 2009

7

8 - 11 Apr 2009 15 - 18 Apr 2009 23 - 25 Apr 2009

8 9

12

28 - 30 Apr 2009 30 Apr - 2 May 2009 5 - 7 May 2009

13

6 - 8 May 2009

14

6 - 8 May 2009

15

9 - 10 Jun 2009

16

3 - 5 Jul 2009

17 18

23 - 26 Jul 2009 8 - 11 Jul 2009

19 20 21 22 23

30 Jul - 1 Aug 2009 1 - 3 Aug 2009 14 - 21 Aug 2009 22 - 25 Aug 2009 2 - 4 Sep 2009

24

16 - 18 Oct 2009

10 11

8, 19

Event name ชื่องาน

In-Store Asia 2009 South International Exhibition on Printing Industry India International Events Fair 2009 Sign Africa - Durban Media Design Career & Job Fair Ad. - Tech Paris China Sign Expo 2009

website เว็บไซต์ www.mybangalore.com

Guangzhou, China Mumbai, India Durban, South Africa New Delhi, Delhi India

www. Printingsouthchina.com. www.eventsfair.in

Beijing, China Las Vegas,usa Beijing, China

www. chinatradeshow.com

England, United Kingdom. Texas, United States Of America. Nordrhein-Westfalen, Germany. Singapore, Singapore,

www.signuk.com www.us.worldshow.cn

Vilniaus Apskritis, Lithuania. Singapore, Singapore

www.biztradeshows.com www.ad-tech.com

Bangalore, Karnataka India

www.signtoday.biz

Kuala Lumper, Maleysia Shanghai, China

www.tradeindia.com www.apppexpo.com

California, United States Of America New Delhi , Delhi, India Buenos Aires, Argentina Jakarta Raya, Indonesia Johannesburg, Gauteng South Africa Bangkok, Thailand

www.biztradeshows.com

www.signafrica.com www.tradeshow.indianyellowpages. com Paris, Ile-De-France France www.ad-tech.com

ISA International Sign Expo 2009 Beijing International Ad & Sign Technology & Equipment Exhibition Sign UK The Sign Business & Digital Graphics Printwear & Awards & Custom Gift Show - Fort Worth Digital Signage Expo Media Expo - Singapore Advertising & Printing Ad. - Tech Singapore Sign Today Sign & Digital Printing 2009 Shanghai International AD & Sign Technology & Equipment Exhibition The Sign Business & Digital Graphics Printwear & Awards & Custom Gift Show-Long Beach Media Expo-Delhi Exposign & Serifgrafia DIGITAL & MEDIA SIGN EXPO Sign Africa-Johannesburg Sign Asia Expo

10 12 6

City เมือง Bangalore, Karnataka india

www.signexpo.org www.made-in-china.com

www.digitalsignageexpo.eu www.eventseye.com

www.biztradeshows.com www.expo-port.com www.tradeindia.com www.signafrica.com www.signasiaexpo.com

14

7, 9

11 3

5, 20

2

18

24 17 13, 15 22

1, 16

21

23 4

  23


อะไรกันนี่... ของแปลก ของใหม่

หน้าร้อน หน้าท่องเที่ยว คุณๆ วางแผนใน การพาเด็กๆ พาครอบครัวไปไหนกันบ้างล่ะ การมี โลว์คอสท์แอร์ไลน์ ทำให้อีกหลายคนเดินทางได้ มากแห่ ง ขึ้ น ความสะดวก สบาย ย่ น ย่ อ เวลา เดินทาง จากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้ง่ายดาย หลายคนจึง “ติด” อารมณ์การนั่งเครื่องบิน ซะแล้ว “U Magazine”นิ ต ยสารเจ้ า นี้ เ ขาช่ า งคิ ด จั ด การแรปหน้ า ต่ า งรถตู้ ให้ เป็ น เหมื อ นนั่ ง อยู่ ริ ม หน้ า ต่ า งเครื่ อ งบิ น นั่ ง ปุ๊ บ จะรู้ สึ ก เหมื อ นว่ า การเดินทางกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้ว และกำลังอ่าน นิตยสารเล่มนี้อยู่บนเครื่องบินซะด้วย… คิ ว รถตู้ เจ้ า ไหนจะหยิ บ นำไปใช้ ก็ ค งจะ เท่ห์ดี…

“ติ ด เครื่ อ ง”


หอมเตะจมูก สำหรับแฟนทุเรียน แต่ขัดใจใครอีกหลายคน ติดทน ติดนาน ฝรั่งอาจไม่คุ้นจมูก หลายโรงแรมจึงต้องติดป้าย เขตปลอดทุเรียน ทำป้ายยักษ์ดูน่าเกลียดน่าชังแบบนี้ แฟนทุเรียนคงมีเคืองใจกันบ้างล่ะ... สถานที่ : โรงแรมอโนมา กรุงเทพฯ

พาเหรด

มองไปเหมือนว่ากำลังพุ่งชนตึกอย่างจัง Creative ไอเดียโดนๆ แบบนี้ ยกนิ้วให้ จานบินคงไม่มี กฎ “ดื่มไม่ขับ” กระมัง ถึงได้บรรเจิด เบิกบานได้อย่างนี้ สถานที่ : สี่แยกอโศก - สุขุมวิท กรุงเทพฯ

“จานผี บ ก ุ !!” อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้

“ทุเกำลั รียงน” มา

  27


ที่เมืองชิคาโก หน้าร้านขายอาหารเช้า ไข่แดงจะเผยโฉม น่ากิน แบบนี้ทุกเช้า ตอน 06.00-10.30 น. Breakfast’s time at Chicago, billboard shown “ Fresh eggs daily” การใช้แนวคิดสร้างสรรค์ แปลก ใหม่ บวกเสริมเทคโนโลยี ให้เกิดขึ้นได้จริง เป็นเรื่องที่เยี่ยมมากๆ สื่อนอกบ้านต้องตอบโจทย์เหล่านี้แหละให้ได้ ไอเดีย “ตอกใหญ่ ไข่ยักษ์” นี้ ติดอันดับ 1 ใน 20 สุดยอดความคิดงานโฆษณาประจำปี 2008 ใครผ่าน ไป ผ่านมา เป็นต้องมอง ทึ่ง แล้วรำพึงว่า คิดได้ไงเนี๊ยะ… “ไข่ยักษ์” ชิ้นนี้ วางไว้ที่หน้าร้านขายอาหารเช้า ในเมืองชิคาโก เขาขายความสด ความใหม่ของไข่ไก่ ทีส่ ง่ ตรงมาจากฟาร์ม หลังแม่ไก่ กระต๊าก… กระต๊าก…ออกไข่ พลันก็กลายเป็นไข่ดาว ไข่ลวกสดๆ ทันที เวลาอาหารเช้า ที่บิลบอร์ดนี้จะทำงาน เปิดตัวเผยโฉมความสดของไข่แดง ถูกตั้ง ไว้ที่ 06.00-10.30 น. ของทุกวัน ขอยกนิ้วให้ งานชิ้นนี้ สมราคา การติดอันดับแห่งปีจริงๆ…

Giant Egg - ตอกใหญ่ ไข่ยักษ์

  29


“มิตซูต้า

25

ปี”

years 2009 1 91 8 4 MITSUTA การเดินทางของแบรนด์สินค้าที่ ก้าวสู่วัยเบญจเพส – 25 ปี นับเป็น ความยาวนานที่ น่ า มองว่ า รั ก ษา ระยะทางมาได้อย่างไร คำถามถัด มาคือ แล้วเดินทางต่อไปอย่างไร “มิตซูต้า” แบรนด์สัญชาติไทย ผลิตและจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ก่อตั้งมาตั้งแต่ บุญสวัสดิ์ รัตนปิลัมธน์ (ขวามือ) มอบโล่ขอบคุณดีลเลอร์ยอดเยี่ยมประจำปี ปี 2 5 2 7 โด ย คุ ณบุ ญ ส วั ส ดิ์ รัตนปิลัมธน์ - เขาใช้ประสบการณ์ จากการเคยเป็ น พนั ก งานของแบ รนด์ น อกมาก่ อ นที่ จ ะเดิ น ออกมา เป็นเถ้าแก่เอง วันนี้ จึงเป็นวันฉลอง ที่อุ่นใจ กว่าปีไหนๆ เพราะมีลูกชายคนโตคุณวัชรพงษ์ รัตนปิลัมธน์ เข้ามา วั ช รพงษ์ รั ต นปิ ลั ม ธน์ ช่วยดูงาน ด้านการตลาดและงาน ลู ก ชายที่ ม ารั บ บทเป็ น ขายอย่างเต็มตัว แม่ทัพคนต่อไป ดี ล เลอร์ ก ว่ า 200 รายทั่ ว ประเทศ ได้ยินพร้อมกันว่า ค่ายนี้บุกตลาดแน่ๆ แบบไม่ยั้งมือ เน้นจุดยืนเหมือนเดิมของการเป็นสินค้าไทย พร้อมจะออกตัว ผลิตภัณฑ์ใหม่ ภายใต้แนวคิด 3 W คือ Well being World saving and Worth โดยจะมีสินค้าเครื่องไฟฟ้าทยอยเปิดตัวกัน ออกมาอีกหลายประเภท อาทิ เครื่องทำน้ำอุ่น เตาไฟฟ้า เห็นทีว่าตลาดเครื่องปรับอากาศในเมืองไทย ที่มีการบริโภค ราวกว่าแปดแสนเครื่องต่อปี คงจะร้อนระอุ เพิ่มอุณหภูมิผกผัน ตามกำลังซื้อที่อ่อนลงด้วย เอาใจช่วยแบรนด์ไทย เงินทองหมุนเวียนในเมืองไทย ช่วย เศรษฐกิจไทย กันเถอะ…

25

AIR CONDITIONERS IN THE FUTURE

ลงทะเบียนเพื่อรับของรางวัลใหญ่ – เล็ก ตามดวงที่พกมาจากบ้าน

  30


คนยุ ค นี้ ต้ อ งทำงานหนั ก มี ภาวะกดทั บ ในใจ ร่ า งกายจึ ง ต้ อ ง รองรับ กลายเป็นความเครียดแบบ ไม่ รู้ ตั ว เป็ น บ่ อ เกิ ด แห่ ง โรคได้ อี ก มากมาย มนุ ษ ย์ จึ ง หั น กลั บ มาแสวงหา หนทางที่จะดูแลตัวเองมากขึ้น ทั้ง เรื่องอาหารการกิน พืชผัก สมุนไพร หน้าอาคารมีสัญลักษณ์ชัดเจนว่ามีขาวมีดำ น้ำ อากาศ การออกกำลังกาย คนเมือง มีเวลาให้ตัวเองน้อยกว่าคนชนบท จึงต้องหาทาง ลัดที่จะดูแลบำบัดตัวเอง การนวดแผนโบราณได้รับความนิยม มาก เปิดกันทุกหัวถนน เรียนกันเป็นแฟชั่น แต่ลูกค้าก็ฉลาด ฉลาดที่จะเลือกสิ่งที่ดี ที่ใช่สำหรับพวกเขา ทีมงานไปเสาะแสวงหา จนพบเจอ และขอแนะนำท่านไว้ อย่างสบายใจว่า น่าจะเป็นแห่งที่เป็นทางเลือกของท่าน ของ แบบนี้ชอบไม่เหมือนกัน ต้องไปลองเอง ไม่ลองก็ไม่รู้ “หยิน หยาง” เป็นร้านนวดตัว นวดเท้า แผนโบราณ มีสูตรพิเศษ จากเมืองจีน ใช้ “ขิงสด” ประคบ ตามจุ ด ต่ า งๆ สรรพคุ ณของความ เป็นสมุนไพร ความเป็นขิง แทบจะ ไม่ต้องอธิบายเพิ่ม การประคบด้ ว ยขิ ง สด ความร้อนของขิงวิ่งซ่านไปทั่ว ช่ ว ย ขั บ ไ ล่ อ า ก า ร บริเวณที่ถูกประคบ เช่น ขา ต้นขา เมื่ อ ย ล้ า ส ร ร พ คุ ณ คล้ายกับกินแล้วไล่ลม ช่วยคลายความตึงของกล้ามเนื้อขา ที่ถูกใช้งานรับน้ำหนักตัว เดิน วิ่ง มาแล้วทั้งวัน การกดจุ ด ต่ า งๆ ก็ ช่ ว ยคลายตั ว จากอาการเครี ย ดได้ ประการหนึ่ง นอกจากนั้นยังมีวิธีอื่นๆ ที่จะมาช่วยบรรเทาได้อีก ถ้าใคร “ติดนวด” น่าลอง อาจติดใจฝีมือ “แม่หมอ” และ “พ่อหมอ” ได้ง่ายๆ…

”คลายเครียด”

เ ก้ า อี้ น ว ม ตั ว ใ ห ญ่ น อ น นั่ ง ว า ง เท้ า สบายตัว

มุมที่มองแล้วสบายตา

  31


“ปรุงของอร่อย”

ห้องสมุด ตำราเกี่ยวกับอาหารการกิน และห้องเรียน ของ Cooking Club ทุกบ่ายวันพุธ คิวยาวมากต้องจองล่วงหน้า ไม่ใช่ว่าเรียนฟรี แต่มาแล้วสนุกมีเพื่อน กลับไปทำเองได้ สูตร - เคล็ดลับ บอกกันได้ไม่มีความลับ

นักเรียนประเภทแม่บ้านดีเด่น ขณะนั่งรอเวลาเรียน

ชาย ชาลี น นท์ ผู้ ช่ ว ยผู้ จั ด การ ฝ่ า ย สื่ อ สารองค์ ก ร “กิ จ กรรม Cooking Club และนิตยสารแม่บ้านที่รัก รวมทั้ง กิจกรรมต่างๆ เป็นกิจกรรมทางสังคมที่มี ส่ ว นสร้ า งภาพพจน์ อั น ดี ใ นระยะยาว ไม่หวังผลในด้านยอดขายครับ”   32

“เสี่ ย ตา - ปั ญ ญา นิ รั นดรกุ ล ” สมั ย ยังหนุ่ม(มาก) เป็นพรีเซ็นเตอร์ให้บะหมี่ ยำยำ เมื่ อ เกื อ บ 30 ปี ก่ อ น มาวั น นี้ บอกไม่ ไ ด้ แ ล้ ว ว่ า เสี่ ย จะเรี ย กค่ า ตั ว เท่าไหร่?

การทำการค้า ในยุคตั้งแต่ 20 ปี ที่ผ่านมา พบว่ า มี ก ลยุ ท ธ์ ก ารตลาดที่ แ ยบยล บุ ก ตะลุ ย ลงลึกถึงใจผู้บริโภคได้อย่างเหนียวแน่น สิ น ค้ า ประเภทอาหารการกิ น เครื่ อ งปรุ ง มี ท ฤษฎี ค ลาสิ ค พึ ง ปฏิ บั ติ ข องนั ก การตลาดว่ า ต้ อ งให้ ผู้ บ ริ โ ภค “ชิ ม ” ได้ ลิ้ ม รส จึ ง จะผู ก ใจ ในความอร่อย ลองได้ชิม รับรองว่า หากทำการ บ้าน ทำวิจัยมาดีแล้วว่าพร้อม สูตรใช่ ขายได้ แน่นอน บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด หนึ่งในบริษัทเก่าแก่ของเมืองไทย กำลังจะมีอายุ การก่ อ ตั้ ง ครบ 50 ปี ในปี ห น้ า ค่ า ยนี้ ล งมื อ ทำอะไรให้สังคมไทยไว้หลายอย่างแล้ว หนึ่งในหลายโครงการที่อยากเล่าถึง เป็นเรื่องใกล้ตัวที่พก ติ ด ตั ว กั น ไปได้ ทุ ก คน เพราะเป็ น สู ต ร เป็ น เคล็ ด ลั บ การ ทำอาหาร จะทำขาย ทำกินกันในบ้าน ก็ได้ทั้งนั้น จากการผลิตหนังสือสูตรอาหารที่แม่บ้านรู้จักกันมากว่า 36 ปี ภายใต้ชื่อ “แม่บ้านที่รัก” จากตำราพลิกสู่การลงมือ ทำอาหารกันจริงๆ จึงได้ก่อตั้ง “Ajinomoto Cooking Club ครัวความสุขของคนรักอาหาร” ตั้งแต่ห้าปีก่อน จนปัจจุบันมี สมาชิกกว่า 10,000 คนแล้ว ห้องนิทรรศการ จัดแสดงโชว์ สิ น ค้ า ใหม่ ล่ า สุ ด และบั น ทึ ก ประวัติศาสตร์ไว้ให้ชมในเวลา เดียวกัน เปิดที่ทำการบนชั้น 15 ของอาคารสำนักงานใหญ่ ถนน ศรี อ ยุ ธ ยา เป็ น ห้ อ งครั ว ในบ้ า นแห่ ง ที่ 2 มี ทั้ ง ห้ อ งสมุ ด ขนาดย่อม เป็นห้องนิทรรศการบอกเล่าเรื่องราวของบริษัทฯ พร้ อ มห้ อ งครั ว อั นทั น สมั ย ด้ ว ยอุ ป กรณ์ เครื่ อ งครั ว ที่ จั ด สรร เตรียมไว้อย่างเพียงพอ มีนักวิชาการ นักโภชนาการ สอนสูตรทำอาหารหลายเมนู ไม่ ซ้ ำ กั น และมี ก ารโหวตเมนู ย อดนิ ย มไว้ น่ า สนใจ อย่ า ง ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน หมูสะเต๊ะ ไก่สะเต๊ะ ซี่โครงหมูอ่อนอบซอส ลู ก พรุ น เกี๊ ย วซ่ า ไส้ กุ้ ง เห็ ด หอม ลาซานญ่ า ปอเปี๊ ย ะสด สูตรโบราณ และอื่นๆ ชวนน้ำลายไหลทั้งนั้น สนใจ อยากเข้ า เรี ย นโทรสอบถามที่ 02 642 6749 www.ajinomoto.co.th ที่สำคัญ เรียนฟรี ไม่เสียเงินแม้แต่ สตางค์แดงเดียว เพราะต้องการ “คืนกำไร” อย่างแท้จริง


พกยาดม แล้วดูเท่ห์ … อ า ร ม ณ์ นี้ ช่ ว ย ส ร้ า ง ผ่ า น พ รี เซ็ น เต อ ร์ ยอดนิยม 2 คน คือ นุ่น ศิรพันธ์ และ รุจ เดอะ สตาร์ บริ ษั ท เบอร์ แทรมเคมิ ค อล(1982) จำกั ด ผู้ ผ ลิ ต และจำหน่ า ยยาหม่ อ งน้ ำ เซี ย งเพี ย วอิ๊ ว เพพเพอร์มินท์ ฟิลด์ และยาดมสมุนไพรการพลู เปิดตัวหนังโฆษณาชุดใหม่ จากพรีเซ็นเตอร์วัย หนุ่มสาว พร้อมด้วยแพ็กเกจรุ่นใหม่ ที่สวยงาม ทันสมัย ทำให้ยาดม ไม่ใช่เรื่องเชย เป็น “ป้า” ที่ ต้ อ งพกไว้ ในกระเป๋ า เมื่ อ เกิ ด อาการวิ ง เวี ย น อีกต่อไป งานนีค้ ณ ุ สุวรรณา อัครพงศ์พศิ กั ดิ์ ผูอ้ ำนวยการ ฝ่ า ยขายและการตลาด-แม่ ทั พ ของค่ า ยนี้ ประกาศย้ำจากผลการสำรวจ วิจัยตลาดพบว่า ความต้ อ งการของผู้ บ ริ โ ภคส่ ว นใหญ่ ต้ อ งการ ยาดมที่ มี ก ลิ่ น สดชื่ น ผ่ อ นคลายและมี รู ป ร่ า ง รูปทรงของแพ็คเกจสวย ทันสมัย จึงแน่ใจว่างานนี้ต้องถูกใจ “คอยาดม” ทุกรุ่น ทุกวัย ดมแล้ ว หล่ อ สวย เหมื อ น หนุ่ ม รุ จ กั บ สาวนุ่น ก็เยี่ยมไปเลย…

“สดชื่น ผ่อนคลาย”

คุณสุวรรณา บอสส์สาว ที่ขนาบข้างด้วยพรีเซ็นเตอร์

ยาดมถูกปรับโฉม ไม่เชย ไม่ป้า อีกต่อไป

แฟนคลับของ รุจ เดอะสตาร์ ใช้เครื่องมือของสื่อนอกบ้านซะด้วย   33


บนความเคลื่อนไหว คำใครพูดถึง ทั่วไทย ทั่วโลก ผมวางแผนไปยุโรปในเดือนกรกฎาคม 2552 ที่ ผ่ า นมา และตกลงกั บ เพื่ อ นอาจารย์ ผู้ ร่ ว ม เดินทางว่าแวะเยอรมันด้วย จะวิเศษมาก สิ่ ง แรกที่ ผ มคิ ด ถึ ง คื อ ความกรุ ณ าของ รศ.ดร.กิ ต ติ กั น ภั ย แห่ ง คณะนิ เ ทศศาสตร์ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ ท่ า นเคยประสาน ขอทุนจาก DAAD (Deutscher Akademischer Austausch Dienst) และนำคณะลูกศิษย์-นิสิต ปริญญาโทจำนวน 18 คน ไปทัศนศึกษาที่ประเทศ อังกฤษและเยอรมันเมื่อตุลาคม 2542 นี่ 10 ปี มาแล้วนะครับ เร็วจริงๆ ขอบคุณพี่หนุ่ย สิริพร สงบธรรม (บกบห.) สำหรั บ บั น ทึ ก การเดิ น ทาง ซึ่ ง ในวั น นั้ น ผมยั ง มองไม่ เห็ นความสำคั ญ เพราะเข้ า ใจว่ า ตนเอง จะสามารถจดจำเหตุ ก ารณ์ เรื่ อ งราวต่ า งๆ ได้ อย่างละเอียด แต่พอถึงปีนี้ (2552) บันทึกฉบับนี้ สำคัญกับความทรงจำมาก เมื่อผมกลับไปเยือน อีกครั้ง คราวนี้ผมแวะเฉพาะที่เบอร์ลิน ต่างจากครั้ง แรกที่ แ วะหลายเมื อ งมากตั้ ง แต่ Frankfurt, Mainz, Bonn, Linz, Koln พี่ ห นุ่ ย เขี ย นถึ ง สื่อนอกบ้านในปีนั้นว่า “ป้ายโฆษณาข้างทางถูกจัด เป็นระเบียบ มีจุดเฉพาะที่ให้ ไม่ติดป้ายเกะกะหรือ มี แ ผ่ น Cutout บนยอดตึ ก หรื อ ตามตั ว ตึ ก ให้ บ ดบั ง ทิ ว ทั ศ น์ หรื อ อาจจะกลายเป็ น กั บ ดั ก เมื่อเกิดอุบัติเหตุได้” เบอร์ลินในปีนี้ สื่อนอกบ้าน ยังคงมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ถูกใช้และ ตั้งวางระเกะระกะเช่นเดิม 3 ล้อ บริเวณประตูบรันเดนบูรก์ (Brandenburg Gate) รับจ้างนำนักท่องเที่ยวแบบสบายใจ ช่วย ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน คนปั่นร่างกายแข็ง แรง ททท. น่าหยิบ มาใช้บ้างนะครับ

กรกิจ ดร.วีรพงษ์ พลนิ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารี Asst.Pros.Dr.weerapong polnigongit chair,school of information technology university of technolgy suranaree

“ย้อนรอย (อดีต) ที่เบอร์ลิน”

  34

เงาของ “น้ำ ดำ” ซึ่ งไม่ จ ำเป็นต้ อ งสีด ำเสมอไป เป็ น มุ ม ขายของที่ ร ะลึ ก ขายเศษ “กำแพงเบอร์ ลิ น ” ที่ เคยกางกั้ น ประเทศออกเป็นตะวันออกออกและตะวันตก ผมตั้ ง ใจเข้ า คิ ว รอเข้ า อาคารรั ฐ สภา คิ ว ยาวมาก รอกว่ า ครึ่ ง ชั่ ว โมง ภายในออกแบบได้ ส วยงามมาก สมการรอคอย มองที่ ธ งประจำชาติ โบกสะพั ด เหนื อ อาคารเป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ความเป็น “ชาติ” ที่ชัดเจนมาก

สี สั น โฆษณาทั้ ง ภายในและ ภายนอกสถานี ร ถไฟ กั บ การชิ ม ไส้ ก รอกเยอรมั น อากาศเย็ น ๆ นี่เลย… เมืองแห่งไส้กรอกของแท้


“ธุรกิจขายตรง” เป็นธุรกิจที่เติบโตไร้ขีดจำกัด มูลค่ารวม กันทั้งโลกมหาศาลกว่า 114,000 ล้านเหรียญสหรัฐ มีอัตรา เติบโตเกือบ 10% ต่อปี “ธุรกิจขายตรง” ในประเทศไทย มีมูลค่ารวมประมาณ 50,000 ล้ า นบาท ด้ ว ยอั ต ราการเติ บ โตราว 7% ในปี ที่ ผ่านมา และคาดการณ์ว่า จะขยับตัวเติบโตใกล้เคียงระดับนี้ ในปี 2552 ด้วยเช่นกัน จากการ “ปันส่วน” ของเม็ดเงิน ซึ่งกลายเป็นต้นทุนของ สิ นค้ า ประเภทขายตรง พบว่ า จะไม่ มี ก ารจั ด สรรเพื่ อ งาน โฆษณา เพราะจะใช้ นั ก ธุ ร กิ จ อิ ส ระ เป็ น กระบอกเสี ย ง ทำหน้าที่ในการขายและมอบส่วนแบ่งเป็นรายได้ ตอบแทน ในอัตราที่พอใจกันทั้งสองฝ่าย กาลเปลี่ยนไป ความต้องการเพิ่มยอดนักธุรกิจอิสระให้ รวดเร็ว ไม่อดใจ รอกลยุทธ์ “ปากต่อปาก” ค่อยๆ ขาย ขยายฐานต่อไปอีก ผู้ประกอบการขอลงมือใช้สื่อกระจายข่าว ให้เร็ว ให้แรง เร่งยอดขาย สร้างแบรนด์ ชิงเค้กก้อนที่โตขึ้น ทุ ก วั น ทุ ก วั น กลยุ ท ธ์ ก ระบวนท่ า ของธุ ร กิ จ ขายตรง จึงเปลี่ยนโฉมไป

Cover Story

สื่อดั้งเดิม สื่อนอกบ้าน พาเหรดออกมาใช้งานกันอย่าง เข้มแข็ง หนุนเม็ดเงินกันอย่างคึกคัก การบริหารจัดการที่ต้อง วางแผนอย่างแยบยล ค่ า ตอบแทนที่ ม อบให้ กั บ นั ก ธุ ร กิ จ อิ ส ระ ยั ง คงไว้ เพื่ อ สร้างขวัญและกำลังใจ เงินอีกก้อนต้องจัดสรรมาเพื่อการทำ สื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การลงทุนพัฒนาวิจัยผลิตภัณฑ์ ใหม่ๆ ก็ยังมีความจำเป็น การบรรจบ เหมือนแม่น้ำสองสายมาเจอกัน ระหว่าง จำนวนนักธุรกิจอิสระที่ส่อแววว่าจะเพิ่มทะลักเข้ามา และ การแข่งขันที่รุนแรงจากทุกค่ายที่มองเห็นโอกาสทองเดียวกัน ธุรกิจขายตรง จึงเป็นเพียงไม่กี่ธุรกิจที่มีวี่แววของการ ขยับตัวเติบโต ในขณะที่ธุรกิจอื่นๆ ต้องลุ้นกันต่อไป ความสนุก ที่ชวนตาม ความไฝ่ฝันของนักขายมืออาชีพ กว่าห้าล้านคน ในธุรกิจขายตรงจึงน่าตามติด ชิดขอบ ตาม เข้าไปดูยิ่งนัก พร้อมกับบรรยากาศของการใช้สื่อนอกบ้านของ ธุรกิจนี้ที่ต้องแข่งขันในอุณหภูมิที่ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่ากันสักกี่ องศาเลย…

Direct M

  36


มูลค่าตลาดโดยรวม “ธุรกิจขายตรง” ทั่วโลกมีประมาณ 114,000 ล้าน เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 3.76 ล้านล้านบาท มีผู้ประกอบอาชีพขายตรง ประมาณ 60 ล้านคน หรือคิดเป็น 0.92% จากประชากรโลกที่มีอยู่ราว 6,500 ล้านคน จากฐานข้อมูลนี้สะท้อนให้เห็นว่า ธุรกิจนี้ยังมีโอกาสขยายตัว ได้อีก โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจหดตัว อัตราการว่างงานสูงขึ้น มีการปลด พนักงานในหลายธุรกิจหลัก ๆ การเริ่มต้นของอาชีพ “ธุรกิจขายตรง” ใช้เงินลงทุนไม่มาก เพียงใช้การ เป็นเครือข่าย ขยายจำนวนคน ยิ่งมากยิ่งเพิ่มสายคน โอกาสทำเงินจึงตามมา ตามยอดคน ยิ่งเยอะ ยิ่งดี แม้ไม่ใช่สูตรสำเร็จ ที่ทุกครั้งของการเผชิญหน้ากับภาวะเศรษฐกิจหดตัว แต่พบว่าในประเทศไทยเองนั้น หลังยุคฟองสบู่แตกในปี 2540 ธุรกิจขายตรง มีการเติบโต ขยายตัวอย่างเห็นได้ชัด ครั้งนี้ ทั้งโลกต้องเผชิญหน้ากันโดยไม่มีข้อยกเว้น กับการที่ทุกรัฐบาล ของทุกประเทศต้องมีนโยบาย “อั ด ฉี ด ” พยุ ง ตั ว ต้ า นแรงเฉื่ อ ยของการ ถดถอยทางเศรษฐกิจในทุกวิถีทาง อัตราการว่างงาน จึงน่าจะเป็นสัญญาณอันผกผันกับภาวะเศรษฐกิจ เมื่อหดตัว ธุรกิจขายตรงย่อมขยับตัวเติบโตขึ้นอย่างมีนัยสำคัญยิ่งนัก แพทย์หญิงนลินี ไพบูลย์ นายกสมาคมการขายตรงไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจขายตรงมีอัตราการขยายตัวเพิ่มขึ้น 7% หรือมีมูลค่าตลาดรวมอยู่ที่ ประมาณ 50,000 ล้านบาท เมื่อสิ้นรอบปี 2551 และในปี 2552 น่าจะมีการ เติบโตอยู่ที่อัตราใกล้เคียงกัน ประวัติศาสตร์ของธุรกิจขายตรงในประเทศไทย ถูกบันทึกไว้ว่า เกิดขึ้น ครั้งแรกเมื่อ บริษัท ทัพเพอร์แวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งมีบริษัทแม่อยู่ที่ สหรัฐอเมริกาเป็นผู้จำหน่ายผลิตภัณฑ์เก็บอาหารแบบสูญญากาศที่ทำจาก พลาสติก นำวิธีการขายที่เรียกว่า “โฮม ปาร์ตี้” ซึ่งเป็นรูปแบบการขายตรง เปิดโอกาสการขายและความสะดวกในการซื้อ และกลายเป็นการสร้างสังคม เฉพาะของผู้หญิงไทย มีการสาธิตสินค้าให้ได้ใช้งานจริง ส่งผลให้ธุรกิจขาย ตรงเริ่มแพร่หลายมากขึ้น จนมีบริษัททั้งจากต่างประเทศและในประเทศเห็น โอกาส จึงทยอยกันเข้ามาลงทุนทำตลาดธุรกิจขายตรงกันเป็นลำดับเรื่อยมา ปี 2521 บริษัท เอวอน คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถูกส่งตรงจาก เอวอน โปรดักส์ อิงค์ บริษัทแม่ที่สหรัฐอเมริกาเข้ามาเปิดสาขาที่ 22 ด้วย ระบบการขายตรงชั้นเดียว (Single - level Marketing หรือ SLM) ปูพรม สิ นค้ า เครื่ อ งสำอางและผลิ ต ภั ณฑ์ ค วามงาม จนได้ รั บ การยอมรั บ ให้ เป็ น “ต้นแบบ” การขายตรงชั้นเดียวที่รู้จักกันไปทั่วประเทศ 10 ปีต่อมา เริ่มมีบริษัทขายตรงที่ใช้ระบบการขายตรงแบบหลายชั้น (Multi - level Marketing หรือ MLM) เข้ามาทำตลาด โดยเฉพาะยักษ์ใหญ่ อย่าง บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้ามาเปิดตลาดด้วยการขายตรง แบบหลายชัน้ ในปี 2530 ด้วยสินค้าอุปโภคบริโภคจนเป็นทีร่ จู้ กั อย่างกว้างขวาง ในเวลาไล่ เ ลี่ ย กั น บริ ษั ท เบทเตอร์ เวย์ (ประเทศไทย) จำกั ด โดย คุณอมร ดีโรจน์กุล อดีตผู้บริหารจากค่าย “เอวอน” มาตั้งหลักเป็นเจ้าของ ผู้ประกอบธุรกิจขายตรงเองภายใต้แบรนด์ “มิสทีน” ตามติดมาด้วย บริษัท สุ พ รี เดอร์ ม อิ น เตอร์ เนชั่ น แนล จำกั ด ก็ เริ่ ม เปิ ด ดำเนิ นการในช่ ว งเวลา ไล่ เ ลี่ ย กั น หลั ง จากนั้ นตำราธุ ร กิ จ ขายตรงในประเทศไทยก็ ถู ก เปิ ด ออก หน้ า แล้ ว หน้ า เล่ า กั บ อี ก หลายบริ ษั ท ทั้ ง ธุ ร กิ จ ของคนไทยเองและบริ ษั ท ข้ามชาติที่พาเหรดกันเข้ามาอีกหลายราย

พ.ญ.นลินี ไพบูลย์ นายกสมาคม สมาคมการขายตรงไทย Nalinee Piboon, MD President THAI DIRECT SELLING ASSOCIATION “...การเติบโตของธุรกิจขายตรง น่าจะเท่ากับปี 2551 ที่มาผ่าน คือ โต 7 % ด้วยมูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท...” “ ...Thailand Direct Marketing growth for the year of Cow, 7% pa., same as 2008...”

“ขายตรง” โตไร้ ขีดจำกัด

Cover Story

จาก “แม่บ้าน... ถึง... คนรุ่นใหม่”

กลุ่มเป้าหมายการขยายคนของธุรกิจขายตรงคือ “นักรบอิสระ” หรือ “นักขายอิสระ” หรือ “นักธุรกิจอิสระ” ตามแต่จะเรียกขาน ในอดีตคือ “แม่ บ้าน” เพราะคนกลุ่มนี้จะมีเวลาว่างในการที่จะขายสินค้าและสร้างเครือข่าย แต่ ในช่ ว งระยะหลั ง กลุ่ ม ผู้ ที่ เข้ า มาสมั ค รเป็ น สมาชิ ก เพื่ อ ทำธุ ร กิ จ กั บ บริษัทขายตรงนั้นกลายเป็น “คนรุ่นใหม่” ที่ยึดธุรกิจขายตรงเป็นอาชีพหลัก มากขึ้น หรือบางรายจะทำเป็นอาชีพเสริม เพื่อสร้างรายได้เสริมจากการเป็น ลูกจ้าง ที่สามารถบริหารเวลาหลังเลิกงานได้ พบว่า ระยะหลังมี “นักศึกษา” และบัณฑิตที่ยังไม่มีงานทำ วัยประมาณ 18 - 25 ปี เข้ามาในธุรกิจนี้มากขึ้น คนกลุ่มนี้กลายเป็นทั้ง “ผู้บริโภค” และ เครือข่ายนักขายอิสระในเวลาเดียวกัน จึงพบว่าการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ของธุรกิจขายตรงจึงโหมกระหน่ำด้วยการใช้ “ดารา” มาเป็นพรีเซ็นเตอร์ เพื่อกรุยทางสู่เป้าหมายยอดขาย ทั้งสื่อโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อนอกบ้าน ที่จะสร้าง “แบรนด์” เสริมแรงการแข่งขัน ช่วงชิงเม็ดเงิน เพราะพวกเขารู้ดีว่า เป็น “ยุคทอง” ของธุรกิจขายตรง ในยาม “วิกฤต” ย่อม มี “โอกาส” เสมอ รายงานตัวเลข การคาดการณ์ของการว่างงาน จากกระทรวงแรงงาน ที่ มีคนกว่า 500,000 คน กำลังจะเจอกับการว่างงาน หรือรองานใหม่ น่าจะ เป็นตัวเลขของ “นักรบ” ที่ธุรกิจขายตรงต้องรีบลงมือ “ชิงเค้ก” ก้อนนี้กัน อย่างคึกคัก จากเดิมที่มีฐานอยู่แล้วราว 5 ล้านคน วัฎจักรรอบใหม่กำลังหมุนมาแล้ว อย่าพลาดที่จะกระโจนกระโดดขึ้น รถด่วนขบวนนี้ให้ทัน…

  37


“สื่อนอกบ้าน” ถูกให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสื่อประเภทอื่นๆ ไหนๆ ธุรกิจขายตรงก็ ลงมาใช้สื่อแบบ Mass media จากเดิมที่อิง พิงกฎเหล็กระหว่างกันตามตำราว่าจะใช้ กระบวนยุทธ์ด้วยวิธีการ “ปากต่อปาก” การเลือกใช้สื่อจึงไม่แตกต่างไปจากสินค้าอุปโภค บริโภคชนิดอื่นเลย “สื่อนอกบ้าน” ที่สามารถพบเจอในชีวิตประจำวันได้ตลอดเวลา การสร้างแบรนด์ผ่าน ช่องทางนี้ ใช้เงินลงทุนไม่มาก แต่มีความถี่ในการมองเห็น คนจำแบรนด์ได้เร็วจึงมีส่วน ช่วยงานให้ “นักธุรกิจอิสระ” ทำงานสะดวก เพิ่มยอดขายได้ยิ่งขึ้น ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาการสื่อสารแบรนด์ มหาวิทยาลัย กรุงเทพ วิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ทำให้เหล่าบรรดาผู้ประกอบการสนใจสื่อนอกบ้าน เพราะ นักการตลาดต้องตามติดชีวิตผู้บริโภคอยู่ตลอดเวลานั่นเอง “ไม่แปลกที่สื่อนอกบ้านได้รับความนิยมมากขึ้น ครอบคลุมถึงสื่อทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น บิลบอร์ด in-store media ป้ายรถเมล์ หรือสื่อที่กระจายอยู่ทุกหน ทุกแห่ง เหมาะสำหรับ ผศ.เสริมยศ ธรรมรักษ์ การเป็นสื่อสนับสนุนที่นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ มีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย หัวหน้าภาควิชาการสื่อสารแบรนด์ ทำให้ สื่อมีความน่าสนใจ อาทิ การเคลื่อนไหว แสง สี รวมทั้งการสื่อสารแบบสองทาง” คณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ การใช้สื่อนอกบ้านของธุรกิจขายตรง มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการ คือ การสร้าง Asst.Prof.Sermyos Thammaragsa ความเชื่ อ มั่ น ให้ กั บ แบรนด์ และเป็ น แรงจู ง ใจให้ ก ลุ่ ม เป้ า หมายมั่ น ใจเข้ า มาสมั ค รเป็ น Chairperson, Brand ตัวแทนของธุรกิจขายตรงมากขึ้นและสามารถเจาะจงพื้นที่ที่ต้องการเข้าถึงได้ เช่น พื้นที่ใน Communications Department ต่างจังหวัด หัวเมืองใหญ่ เป็นต้น School of Communication Arts

Cover Story

“สื่อนอกบ้าน” สร้างพลังแบรนด์ให้ขายตรง

BANGKOK UNIVERSITY

“...สื่อนอกบ้าน ช่วยสร้างความ เชื่อมั่นให้แบรนด์และเพิ่ม นักธุรกิจอิสระได้…” “...Brand confidence and increasing members of Direct Marketing, they use one of the advertising-thru lifestyle media,Out of Home...”

สถิติธุรกิจขายตรงในไทย ปี 2551 มูลค่าตลาด ยอดขายสินค้าแบ่งตามกลุ่ม มูลค่ารวม 50,000 ล้านบาท - เพื่อสุขภาพ 39.18% หรือประมาณ 12% ของ GDP - เพื่อความงาม 37.58% จำนวนนักธุรกิจอิสระ 5 ล้านคน - เพื่อใช้ภายในบ้าน 23.24% ที่มา : บริษัท ไทเลอร์เนลสัน ซอฟเฟรส (ประเทศไทย) จำกัด   38


Cover Story

“ถ้าต้องการใช้สื่อนอกบ้านให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ผมคิดว่าต้องอยู่ถูกที่ ถูกเวลา และใกล้ตัวผู้บริโภค” คุณประกิต กอบกิจวัฒนา Executive Creative Director ใน หน่วยงานของ PIRATE บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จำกัด เขาเป็นผู้อยู่เบื้อง หลังความสำเร็จของภาพยนตร์โฆษณาแบรนด์ดังๆ อย่าง “เอไอเอ” การใช้ “สื่อนอกบ้าน” ให้เกิด “พลัง” ต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของแต่ละผลิตภัณฑ์ว่า ควรอยู่ที่จุดใด การใช้ Billboard อาจได้ผลกับผลิตภัณฑ์หนึ่ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะ ได้ผลกับสินค้าชนิดอื่นๆ ด้วย เช่น กลุ่มที่เราจะสื่อสารด้วยเป็นผู้หญิง พวกเธออาจจะอยู่ ตามห้างสรรพสินค้ามากกว่า

“สื่อโฆษณาต้องอยู่ใกล้ตัวผู้บริโภค”

ขายตรงต่างประเทศใช้ Direct Mail

คุณประกิต กอบกิจวัฒนา บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) Prakit Kobkijwattana Executive Creative Director TBWA(Thailand) Co.,Ltd

“...ขายตรงในต่างประเทศ ใช้สื่อสิ่งพิมพ์ที่ส่งตรงถึงบ้าน Direct Mail แต่ที่นี่ เมืองไทย คนก็ยังชอบดูละครหลังข่าวและ ชอบดารา คนดังมาพูดแทน แบรนด์...” “...Direct Marketing in some country, they use printing media-direct mail to their target, but in Thailand, a popular media to brand contract is Celebrity or Presenter...”

  40

การที่ผู้ประกอบการ “ธุรกิจขายตรง” ยอมทุ่มงบประมาณมาใช้เพื่อโฆษณาผ่านสื่อ หลัก เพราะมองว่าเป็นสื่อที่สำคัญที่ยิงตรงถึงเป้าหมายมากที่สุด แต่ในต่างประเทศ ธุรกิจขายตรงนิยมใช้การสื่อสารด้วยสื่อสิ่งพิมพ์แบบ Direct Mail ส่งตรงถึงบ้าน ด้วยประสิทธิภาพที่สามารถสร้างเครือข่ายได้มากกว่า จากวัฒนธรรมการ ใช้ชีวิตที่ต่างกันกับคนไทย “สื่อที่ทรงพลังคือ สื่อโทรทัศน์ เพราะเห็นได้ครบ ทุกความรู้สึก เห็นลักษณะผลิตภัณฑ์ บอก Message Image ทำได้มากกว่าสื่ออื่นๆ สำหรับคนไทยยังใช่ เพราะผู้หญิงยังคงดู ละครภาคค่ำอยู่เช่นเดิม”

โฆษณาเพิ่มมูลค่าแบรนด์

เศรษฐกิจยุคนี้ เขามองว่าทำให้ธุรกิจขายตรงต้องกระตุ้นผู้บริโภคผ่านสื่อโฆษณาเป็น หลัก ซึ่งเดิมเป็นการสร้างเครือข่าย สร้างรายได้และชีวิต แต่ตอนนี้กลุ่มผู้ขายและผู้บริโภค เป็นกลุ่มเดียวกัน การใช้งานโฆษณา มีส่วนสำคัญในการผลักดันยอดขาย และสร้างความ น่าเชื่อถือให้กับ Brand ทำให้สินค้าน่าใช้มากยิ่งขึ้น และ สร้างความจดจำ การรู้จัก แบรนด์มากยิ่งขึ้น จนกับคนบางกลุ่มเป้าหมายอาจแยกไม่ออกระหว่างธุรกิจขายตรงกับ ผลิตภัณฑ์ทั่วไป ธุ ร กิ จ ขายตรงใช้ ก ลยุ ท ธเดี ย วกั บ สิ น ค้ า อื่ น ๆ โดยผ่ า นการใช้ Celebrity หรื อ Presenter เพือ่ สร้างความจดจำให้กบั แบรนด์นนั้ ๆ จนกลายเป็นชิน้ งานทีไ่ ม่แตกต่างกันเลย แยกแยะแทบไม่ออกว่าเป็นโฆษณาของสินค้าใด เพราะพวกเขา พวกเธอจะเว้นวรรค สำหรับสินค้าประเภทเดียวกันเท่านัน้ ดังนัน้ อาจจะเห็น “คนดัง” รับงานโฆษณาให้ ยาสระผม ยาเสริมความงาม เครื่องสำอาง ในเวลาเดียวกัน แต่ก็เป็นที่ยอมรับกันว่าภาพที่ฉายฉาบ ออกมานั้น สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าได้แน่ๆ คุณประกิต กอบกิจวัฒนา Executive Creative Director บริษัท ทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เริ่มงานโฆษณาในตำแหน่ง Art Director ที่ Damask Advertising (ปัจจุบัน คือ BBDO/Bangkok) 2 ปี, สปา แอดเวอร์ไทซิ่ง 7 ปี, บริษัท ฟาร์อีส ดีดีบี จำกัด (มหาชน) 3 ปี, และทีบีดับบลิวเอ( ประเทศไทย) 5 ปี สิ น ค้ า ที่ ถู ก มอบให้ ดู แ ล ได้ แ ก่ PTT, Esso, Caltex, M150, คาราบาวแดง ,การบินไทย, ชีวาส รีเกิล, เครือเซ็นทรัล กรุ๊ป, มาม่า, นีเวีย, Orange, True, Spy, Regency, ข่าวสด, Zen, NGV, บ้านแมกโนเลียส์, Nissan, IRPC รับหน้าที่เป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสิน งานประกวด B.A.D Award ปี 2007


ผู้ประกอบการทั้งหน้าใหม่และหน้าเก่า ต่างเดินเกมการตลาดเชิงรุก ด้วยเป้าหมาย ของการสร้าง “ยอดขาย” และ “เครือข่าย” ที่แข็งแกร่ง การจัดสรรเงินงบประมาณกับ งานโฆษณาจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่หยุดไม่ได้ “ธุรกิจขายตรงหากต้องการใช้สื่อนอกบ้านให้เกิดพลัง จะต้องใช้ภาพที่แปลกตา มีลูก เล่น ชวนให้หยุดมอง ใช้ข้อความที่ต้องกระตุกให้คนหยุดอ่าน และที่สำคัญ ต้องเข้าใจง่าย ไม่ต้องตีความกันหลายตลบ” คุณรัชพงษ์ งามพิสัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท เฟมไลน์ จำกัด ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของภาพยนตร์ แบรนด์ขายตรงดังๆ อย่าง ซิงเกอร์, เครื่องสำอางมิสทีน เล่าประสบการณ์ตรงว่า สื่อนอกบ้าน อย่างป้ายบิลบอร์ด ป้ายรถเมล์ การมองเห็นเมื่อขับรถผ่าน หรือเห็นตอน รถติด ต้องง่ายที่จะมองเห็น เข้าใจ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สาเหตุใหญ่ที่ทำให้กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขายตรง ให้ความสำคัญกับการโฆษณา ผ่านสื่อ เพราะธุรกิจขายตรงเป็นธุรกิจที่ต้องใช้พลังจากพนักงานขาย เป็นหลักสำคัญใน การขับเคลื่อนยอดขาย ประสบการณ์ที่ทำงานกับสินค้าขายตรงอย่างมิสทิน ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่า โฆษณา มีส่วนอย่างมากในการช่วยให้การขายสินค้าในธุรกิจขายตรงง่ายขึ้น เพราะโฆษณา ทำให้ เกิดการรับรู้จดจำแบรนด์สินค้าได้ เมื่อพนักงานขายออกภาคสนาม ทำให้เข้าหา เข้าถึง ลูกค้าได้ง่ายขึ้น และที่สำคัญการโฆษณา ทำให้พนักงานขายหรือนักธุรกิจอิสระมีความรู้สึก ได้อย่างมั่นใจว่า ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์ เกิดอาการฮึกเหิม เกิดขวัญกำลังใจในการออกภาคสนามได้ดีเยี่ยม “โฆษณา มีส่วนผลักดันให้ยอดขายเพิ่มขึ้นแน่นอน เพราะทุกครั้งที่มีการโฆษณาสินค้า ออกไป สินค้าตัวนั้นๆ รุ่นนั้นๆ ก็จะถูกถามหาจากลูกค้า พนักงานไม่ต้องใช้เวลาอธิบาย มาก ส่วนผลพลอยได้คือ เป็นการเพิ่มโอกาสให้พนักงานขายแนะนำสินค้ารุ่นอื่นๆ ให้กับ ลูกค้าได้อีกด้วย” การเลือกกลยุทธ์ วิธีการสื่อสารบอกผู้บริโภคว่า สินค้าและบริการจะสามารถสนอง ความต้องการของลูกค้าได้ และที่สำคัญ ช่องทางในการสื่อสารต้องมีความหลากหลาย ครอบคลุม ต่อเนื่องสม่ำเสมอ การมีเทคโนโลยี การมีสื่อมากประเภทให้ผู้บริโภคเลือกได้นั้น เป็นการเปิดช่องทาง ใหม่ๆ ที่จะตรงดิ่งไปถึงกลุ่มเป้าหมายที่ถูกซอยแบ่งย่อยออกไปได้ เช่น สื่ออินเตอร์เน็ต เคเบิลทีวี หรืออาจเป็น ข้อมูลใน Blog ส่งต่อกันเป็นทอดๆ สร้างกระแสได้มาหลายเรื่อง มาแล้ว การใช้สื่อที่หลากหลายแบบผสมผสาน ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรง และให้กลุ่ม เป้าหมายเกิด Brand Contact น่าจะเป็นวิธีที่ใช้สื่อได้อย่างทรงพลังที่สุด คุณรัชพงษ์ งามพิสัย Client Service Director บริษัท เฟมไลน์ จำกัด จบจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,Mini MBA จาก มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ และนิเทศศาสตร์มหาบัณฑิต จาก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เคยร่วมงานกับครูเล็ก - ภัทราวดี ศรีไตรรัตน์ บริษัท ภัทราวดีเธียเตอร์ แอนด์ แดนซ์ คอมปานี จำกัด ในตำแหน่ง production manager ซึ่งรวมถึงการเป็นนักแสดง ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดงในละครเวที ละครทีวี รักงานสอนหนังสือ จึงรับเป็นอาจารย์พิเศษที่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - ในฐานะศิษย์เก่าที่ดี ผลงานที่ชอบใจมาก คืองานของซิงเกอร์และมิสทีน

Cover Story

“ขายตรง” ต้องใช้โฆษณาเพื่อเพิ่มยอดขาย

คุณรัชพงษ์ งามพิสัย ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานลูกค้า บริษัท เฟมไลน์ จำกัด Rachapong Ngampisai Client Service Director FAME LINE CO., LTD

“..โฆษณามีอิทธิพล ในการสร้าง ยอดขายให้ธุรกิจขายตรงได้ ไม่ต่าง จากสินค้ากลุ่มอื่นๆ ..” “...Direct Marketing Advertisement, due to sales growth directly as same as others...”

  41


Cover Story

งบประมาณการใช้สื่อ Source : Nielsen Media Research Thailand

ESTIMATED TOTAL ADVERTISING EXPENDITURE BY MEDIUM YTD JANUARY 09 VS 08 BAHT MILLIONS MEDLA YTD 09 YTD 08 DIFF % Change TV 3,890 3,483 407 11.69 RADIO 394 426 -(32) -(7.51) NEWSPAPERS 944 1,042 -(98) -(9.40) MAGAZINES 297 389 -(92) -(23.65) CINEMA 432 350 82 23.43 OUTDOOR 342 366 -(24) -(6.56) TRANSIT 122 89 33 37.08 IN STORE 41 36 5 13.89 TOTAL

6,462

6,182

280

Total Industry - Exclude Section : Classified, House ads.

  42

TOP 10 ADVERTISERS ESTIMATED ADSPEND YTD JANUARY 09 VS 08 000’BATH ADVERTISER 2009 2008 UNILEVER(THAI) HOLDINGS 301,304 347,779 BEIERSDORF (THAILAND) CO.,LTD. 210,376 73,094 MINISTRY OF FINANCE 155,558 2,827 PROCTER & GAMBLE (THAILAND) 154,308 153,258 L’OREAL (THAILAND) LTD. 129,719 83,474 JOHNSON&JOHNSON 108,738 55,911 (THAILAND)LTD. ADVANCE INFO SERVICE PCL. 105,895 91,638 COLGATE-PALMOLIVE(THAILAND)LTD. 101,449 57,073 COCA-COLA (THAILAND) 89,316 81,874 PTT PUBLIC CO.,LTD. 79,223 58,342

4.53


เครื่องสำอางขายตรงแบบชั้นเดียว “มิสทีน” เจ้าของสโลแกนติดปาก “มิสทีนมาแล้วค่ะ” โดยบริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหาร วางแผนงานนับร้อยล้านต่อปีเพื่อสร้างและตอกย้ำแบรนด์ผ่านสื่อ above the line และ below the line โดยมี “พรีเซ็นเตอร์” เป็น “ทัพหน้า” สร้าง กระแสความโด่งดังให้กับสินค้า และมี “สื่อนอกบ้าน” เป็นช่องทางตอกย้ำ แบรนด์ สโลแกนที่ติดหู ติดปาก เข้าถึงผู้บริโภคทุกระดับชั้น ส่งผลให้เมื่อสิ้นงวด ปี 2551 ค่ายนี้ มีนักธุรกิจอิสระหรือสมาชิกที่รู้จักในนามของ “สาวมิสทีน” เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งแสนคน เป็น 700,000 คน โดยมีการใช้จ่ายต่อบิลเพิ่มขึ้นเป็น 1,600 บาท ต่อ 2 สัปดาห์ ซึ่งเพิ่มขึ้นจากยอดเดิมราว 6 -14% “จากนี้ไป ผมคิดว่าการแข่งขัน ต้องเข้มข้นขึ้นอีกแน่ๆ ตามสภาพที่ ปรากฎ ทุกอย่างต้องเป็นอย่างรวดเร็ว มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ไม่หยุด พร้อมกับ จำนวนสาวมิสทีนที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด เป้าหมายของเราคือ ยอดขาย ทะลุ 10,000 ล้านบาท สาวมิสทีนเพิ่มอีกหนึ่งแสนคนในปี 2553 นี้ครับ” คุณดนัย ดีโรจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ ของค่ายนี้ บอกความมุ่งมั่น ตาม สไตล์ของผู้บริหารธุรกิจขายตรงที่ต้องเติมกำลังใจให้สาวๆ ของเขาอยู่เสมอ คุณดนัย ดีโรจนวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด Danai Derojanawong Managing Director Better Way (Thailand) Co.,Ltd. “...ดารา คนดัง บนป้ายบิลบอร์ด คนผ่านไปมา ต้องเห็น ต้องจำติดตาแบรนด์สินค้าได้แน่ๆ...” “...Superstar, a brand reminding on giant billboard...” ความสำเร็จของธุรกิจขายตรง นอกจากจะต้องมีการบริการ ระบบการ จัดส่งสินค้าที่ต้องเร็วขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น อีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้การกระตุ้นหัวหน้าทีมขาย ให้ขยายเครือข่าย คือการ สร้างแบรนด์เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น และยอมรับสินค้านั้น ด้วย ความเต็มใจ “มิสทีน” เป็นธุรกิจขายตรงเจ้ า แรกๆ ที่ ให้ ค วามสำคั ญ กั บ การสร้ า ง แบรนด์ผ่าน “สื่อนอกบ้าน” โดยดึง “ดารา - คนดัง” มาเป็น “พรีเซ็นเตอร์” สร้างพลังให้กับ “แบรนด์ มิสทีน” เพราะผู้บริหารเชื่อมั่นว่า เป็นสื่อที่สร้าง การรับรู้และจดจำ “แบรนด์” ได้เป็นอย่างดี

ป้ า ยบิ ล บอร์ ด ริ ม ถนนที่ มี ก ารจราจร คั บ คั่ ง อ ย่ า ง ถ นน สุ ขุ ม วิ ท ก่ อ น ขึ้ น ทางด่ ว นพระราม 9 รวมถึ ง ปากซอยใน ย่ า นชุ ม ชุ น “มิ ส ที น ” เลือกใช้เพื่อสร้างและ ตอกย้ำแบรนด์ เพราะ เจอเธอบนบิลบอร์ด คงใจอ่อนระทวยกันเป็นทิวแถว มี ค วามถี่ ใ นการถู ก สาวๆ จึงอยากสวยเหมือนพอลล่า - ชมพู่ กันทั้งเมือง พบเห็ น ป้ า ยโฆษณา นั้นอย่างจังเบอร์ ตอนนี้พรีเซ็นเตอร์ คนล่าสุด คือชมพู่ - อารยา เอฮาร์เก็ต ค่ายนี้ประสบความสำเร็จมากกับการใช้สื่อประเภทนี้

“สร้างแบรนด์ บนท้องถนน”

Cover Story

ทุ่มงบ 600 ล้านบาท ผ่านสื่อโฆษณา

งบประมาณกว่า 600 ล้านบาทในรอบหลายปีที่ผ่านมา ถูกนำมาใช้ใน กิจกรรมทางการตลาดและประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ ด้วยการใช้พรีเซ็นเตอร์คน ดัง อาทิ สุวนันท์ คงยิ่ง, อั้ม - พัชราภา ไชยเชื้อ, พอลล่า เทเลอร์, ชมพู่อารยา เอฮาร์เก็ต และปู - ไปรยา ลุนเบิร์ก การเจาะตลาดกลุ่ ม ลู ก ค้ า เป้ า หมายในปี นี้ มี ค วามพร้ อ มมากกั บ การ เตรียมงานทำภาพยนตร์โฆษณาไว้ 20 เรือ่ ง ในขณะทีป่ กี อ่ นมีการทำหนัง 18 เรือ่ ง การชูคอนเซ็ปต์ใช้พรีเซ็นเตอร์ในสื่อโฆษณาผ่านสื่อนอกบ้านหรือสื่อหลัก นอกจากจะส่งผลต่อยอดขายที่ขยับตัวเพิ่มขึ้นแล้ว กลยุทธ์ดังกล่าวยังช่วย ยกระดับสินค้า ปรับจุดยืนทางการตลาด - Positioning ของมิสทีนให้สูงขึ้น ตามไปด้วย จากเดิมที่เป็นลูกค้ากลุ่มสาวโรงงาน มาวันนี้ “มิสทิน” มีลูกค้า ซึ่ ง เป็ นกลุ่ ม สาวออฟฟิ ศ ในอั ต ราที่ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น ในปี ส องปี ที่ ผ่ า นมา พบว่ า ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีการ Switching Brand เพิ่มขึ้น 20% อีกปัจจัยที่เอื้อประโยชน์จากสถานการณ์ปัจจุบัน ส่งผลให้ “มิสทีน” มี อัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกเหนือจากการเปลี่ยนใจของสาวๆ แล้ว เศรษฐกิจที่หดตัว การหันมาหาสินค้าราคาสมเหตุ สมผลจึงสามารถเจาะ ตลาดลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ จากตลาดกลางถึงตลาดบนเพิ่มขึ้น ตลอดจนการ กระตือรือล้นของคนที่อยากมีรายได้ สาวมิสทีนจึงขยายตัวมากขึ้นนับแสนคน ก็บอกแล้วว่า “มิสทีนมาแล้วค่ะ”   43


“กิฟฟารีน” เป็นแบรนด์ไทยในธุรกิจขายตรงที่ประสบความสำเร็จ ใน รอบปีที่ก่อตั้งมาเมื่อ 13 ปีก่อนเพราะสามารถไต่อันดับขึ้นมาเป็นอันดับต้นๆ ของธุรกิจขายตรงในประเทศไทย นอกจากความเป็นแบรนด์ไทยแล้ว ค่ายนี้สร้างหนังโฆษณา ชิงเกมรุก ได้ดี ด้วยเม็ดเงินกว่า 140 ล้านบาท ในการทำตลาด ส่งเสริมการขายและ ตอกย้ำแบรนด์ผ่านสื่อโฆษณา “ทุกปี กิฟฟารีนใช้งบประมาณกว่า 140 ล้านบาท ด้วยการมองเห็นว่า สิ่งเหล่านี้เป็นการลงทุนที่จะได้มาซึ่งยอดขายและจำนวนนักธุรกิจกิฟฟารีน ที่ มั ก จะทะลุ ย อดมาพร้ อ มๆ กั นค่ ะ ” แพทย์ ห ญิ ง นลิ นี ไพบู ล ย์ ประธาน กรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด ย้ำว่าผลเป็นเช่นนั้นจริงๆ เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้น พบว่า เมื่อมีหนังโฆษณาออกไปราว 3 เดือนให้ หลัง มีสมาชิกของกิฟฟารีนเพิ่มขึ้นประมาณ 30,000 รหัส พร้อมกับดันยอด ขายทะลุ 4,000 ล้านบาท สื่อนอกบ้านที่ค่ายนี้ตัดสินใจเลือกใช้คือ Billboard หน้าสำนักงานใหญ่ เป็นสื่อผสมที่เสริมให้แบรนด์ตามติดผู้คนไปทุกหนแห่ง และใช้ Mobile Media ในการส่ง SMS ข้อมูลข่าวสารไปยังนักธุรกิจเครือข่ายกว่า 4 ล้าน รหัส พ.ญ.นลินี ไพบูลย์ ประธานกรรมการ บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ ยูนิตี้ จำกัด Nalinee Paiboon, MD President Giffarine Skyline Unity Co.,Ltd. ”... การยิงหนังโฆษณา ในแต่ละครั้ง มีผลกับยอดขาย และเพิ่มจำนวนสมาชิกได้ทุกครั้งเสมอ..” “...Every time of Advertising ,there are increase of sales growth and also member...” “ปี นี้ ไม่ ว่ า จะทำธุ ร กิ จ อะไร ล้ ว นแต่ ต้ อ งมี แ ผนงานที่ รั ด กุ ม ชั ด เจน รากฐานทางธุรกิจต้องมีความเข้มแข็งและมั่นคง เป็นคัมภีร์ที่กิฟฟารีนยึดถือ ปฏิบัติมาตั้งแต่เปิดบริษัท ที่สำคัญไม่น้อยไปกว่ากันคือการให้ความรู้ด้าน สินค้ากับสมาชิก เนื่องจากมีสินค้ามากกว่า 2,000 รายการ ครอบคลุมความ ต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยให้เป็นการยอดและขยายธุรกิจให้ได้มากขึ้น ด้วยค่ะ”

Cover Story

  44

่อนอกบ้านที่ กิฟฟารีน ใช้ในการตอกย้ำแบรนด์ ซึ่งในภาพตั้งอยู่ข้าง สืเดอะมอลล์ รามคำแหง การทำธุรกิจขายตรงของแบรนด์ไทยมีข้อได้เปรียบ ของ ความเป็นคนไทยที่รู้ใจกันดีว่า คนไทยชอบอะไรและคนไทยไม่ ชอบอะไร คุณหมอคนสวยตีโจทย์ได้แตกละเอียด ตรงใจคน ไทยมากว่า คนไทยไม่ชอบงานขาย ดังนั้นการเชิญชวนเข้ามา เป็นสมาชิกก็ไม่ต้องขาย แต่ให้บอกพวกเขาว่า มาเป็นหุ้นส่วน ทางการค้าทางพฤตินัย ทางการปฎิบัติ ให้เขาเป็นผู้ใช้สินค้า และสร้างเครือข่ายผู้ใช้สินค้าแทนที่จะเป็น “การขายสินค้า” ปัจจุบันค่ายนี้ มียอดขายสินค้าราว 5 ล้านชิ้นต่อเดือน หรือประมาณ 60 ล้านชิ้นต่อปี และมียอดขาย 350 ล้านบาท ต่อเดือน นอกจากนี้กิฟฟารีนยังส่งออกสินค้าภายใต้ แบรนด์ “กิฟฟารีน” และแบรนด์ระดับพรีเมียม “Pattrena” ไปยัง 30 ประเทศทั่ ว โลก อาทิ เกาหลี ออสเตรเลี ย เยอรมนี สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ญี่ปุ่น และจีน

“สุดยอดกลยุทธ์แบรนด์ไทย”


สื่อนอกบ้านขนาดใหญ่ของแอมเวย์ ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้า แอมเวย์ ช็อป “แอมเวย์ (ประเทศไทย)” ถูกจัดลำดับชั้นให้เป็นผู้นำธุรกิจ ขายตรง ที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย ทุกเกม “รุก” จึงถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีการสร้าง เครื อ ข่ า ยนั ก ธุ ร กิ จ แอมเวย์ แ ละกลยุ ท ธ์ ก ารตอกย้ ำ แบรนด์ ที่ เข้มแข็งยิ่งนัก โดยเฉพาะตัวเลขการเติบโตของ “นักธุรกิจแอมเวย์” ที่เพิ่ม ขึ้น 300,000 รหัสต่อปี มีสมาชิกที่สมัครเพื่อใช้สินค้า 700,000 รหัสทั่วประเทศ และมียอดขาย ณ สิ้นปี 2551 ราว 11,550 ล้านบาท โตขึ้น 14% จากปีก่อนหน้า ในแต่ละปีค่ายนี้มีการทุ่มงบประมาณหลายร้อยล้านบาท เพื่อสร้างแบรนด์ผ่านงานโฆษณาไม่ว่าจะเป็น “สื่อโทรทัศน์” และ “สื่อนอกบ้าน” โดยดึงพรีเซ็นเตอร์มาร่วมตอกย้ำความ เป็นเบอร์หนึ่งเสมอมา ข้อมูลจากบริษัท นีลเส็น มีเดีย รีเสิร์ช (ประเทศไทย) จำกัด ระบุว่าปี 2551 แอมเวย์ใช้เงินเพื่อการโฆษณาไปเป็น จำนวนทั้งสิ้น 123.82 ล้านบาท มากกว่าปี 2550 ที่ใช้เงินเพียง แค่ 10.24 ล้านบาท ล่าสุด ปี 2552 ค่ายนี้ ตั้งงบประมาณด้านการตลาดและ ส่งเสริมการขาย รวมถึงงบโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ด้วยเงิน ราว 750 ล้านบาท โดยจะเน้นการทำโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เจาะ

คุณปรีชา ประกอบกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด Preecha Prakobkit Managing Director Amway (Thailand) Limited ...”การซื้อซ้ำ” และการบริหาร “ลูกค้าสัมพันธ์” ช่วยวิเคราะห์และบริหาร สมาชิกให้ร่วมกิจกรรมทางการตลาดกับบริษัทอย่างคึกคักอย่างต่อ เนื่อง..” “.. Reaction and CRM, stimulated market continually..” ตรงยังกลุ่มเป้าหมาย พร้อมๆ กับเตรียมจัดรายการโปรโมชั่นเพื่อสนับสนุนนัก ธุรกิจแอมเวย์ให้สามารถสร้างตลาดได้ในภาวะเศรษฐกิจที่อาจซบเซาตลอด ปีนี้ การใช้สื่อโฆษณา ได้สร้างหนังโฆษณา สื่อสิ่งพิมพ์ และการทำตลาด ผ่านสาขาเพื่อสร้างการจดจำและเป็นการโฆษณาสื่อสารที่ตรงความต้องการ และเข้ า ถึ ง ลู ก ค้ า มากกว่ า สื่ อ อื่ น โดยเลื อ กการใช้ สื่ อ นอกบ้ า น ประเภท Billboard “ผลประกอบการของแอมเวย์พิสูจน์ให้เห็นว่า การสร้างความ สำเร็จทั้งในระดับท้องถิ่นและสากล จึงเป็นคำตอบให้นักธุรกิจแอมเวย์ ตอบ ตัวเองเรื่องการสร้างรายได้เสริมและสามารถพัฒนาให้กลายเป็นรายได้หลัก ด้วยเครือข่ายธุรกิจที่มีมูลค่าสูง ตกทอดเป็นมรดกแก่ครอบครัวในอนาคตได้ แม้ในภาวะที่เศรษฐกิจมีความผันผวนรุนแรงเช่นนี้ ผมเชื่อมั่นว่าจะสามารถ ประคองธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง ตามเป้าหมายที่จะเติบโตในปีนี้ประมาณ 7%” คุณปรีชา ประกอบกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอมเวย์ (ประเทศ ไทย) จำกัด ทบทวนเป้าหมายที่เคยแถลงให้ทราบโดยทั่วถึงไปแล้ว นอกจากนี้ ยั ง เกาะติ ด แนวโน้ ม ของกระแสโลก ด้ า นสุ ข ภาพภายใต้ กลยุทธ์หลักต่อเนื่องคือการมุ่งไปที่ความต้องการของลูกค้า, มุ่งเน้นผลลัพธ์ และประสิทธิภาพและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทั้งผลิตภัณฑ์และการบริการ รวมทัง้ เน้นพัฒนาศักยภาพนักธุรกิจแอมเวย์ให้มคี วามเป็นมืออาชีพมากยิง่ ขึน้ บทสำคัญอีกสองเรื่อง อันเป็นหัวใจในการรักษาแชมป์เบอร์หนึ่ง คือ “การซื้อซ้ำ” และการบริหาร “ลูกค้าสัมพันธ์” ที่จะนำมาช่วยวิเคราะห์และ บริหารสมาชิกให้ร่วมกิจกรรมทางการตลาดกับบริษัทอย่างคึกคักต่อเนื่อง การเป็นแชมป์นนั้ ยากยิง่ นัก แต่การรักษาแชมป์ กลับเป็นเรือ่ งทีย่ ากยิง่ กว่า

Cover Story

“ทุ่ม 750 ล้าน ส่งเสริ มการขายในปี 2552”

  45


คุณวัลลภา นฤนาทวานิช ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด Wallapa Narunatvanich Gerneral manager Herbalife International(Thailand)Co.,Ltd “... ใช้การสนับสนุนกิจกรรมกีฬา เป็นตัวเดินเรื่อง ตอกย้ำแบรนด์ ของการเป็นสินค้าเพื่อสุขภาพ…..” “...Sports sponsorship, will supporting branding of healthy products...” “เฮอร์บาไลฟ์” ธุรกิจขายตรงที่ใช้กิจกรรมเป็นการสร้างแบรนด์ ซึ่งจัด เป็นสื่อนอกบ้านประเภทหนึ่งด้วยเช่นกัน “ยุ ท ธศาสตร์ ห ลั ก ของเฮอร์ บ าไลฟ์ เน้ น เรื่ อ งการทำกิ จ กรรมร่ ว มกั น ระหว่างสมาชิก และผู้บริโภคทางตรง ไม่เน้นการใช้สื่อโฆษณาเป็นหลัก เพราะจะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากกว่า ตามแนวคิดของการขายตรง” คุ ณ วั ล ลภา นฤนาทวานิ ช ผู้ จั ด การทั่ ว ไป เฮอร์ บ าไลฟ์ อิ น เตอร์ เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวถึงแนวนโยบายของค่าย จัดว่าเป็น กุญแจไขความสำเร็จของเฮอร์บาไลฟ์ที่ผลักดันยอดขายเติบโตอย่างรวดเร็ว มากว่า 2 ทศวรรษ คือ การมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและบำรุงที่ยอดเยี่ยม ที่สุดในตลาดธุรกิจขายตรง ค่ า ยนี้ มี ค วามบริ สุ ท ธิ์ แ ละเรี ย บง่ า ยระดั บ โลก เป็ น ผลลั พ ธ์ ที่ ดี จาก สมุนไพรและพืชพรรณธรรมชาติที่คัดสรรมาแล้วว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุด ของการ บำรุงผิวพรรณและผลิตภัณฑ์ด้านความงาม จนสร้างความพึงพอใจในความ ปลอดภัยของลูกค้า

Cover Story

ยอดขายรวมกันทั่วโลก ประจำ ไตรมาสที่ 2/2551 รวมกว่า 1,244 ล้าน เหรียญสหรัฐ จากนักธุรกิจอิสระมากกว่า 1.8 ล้านคน ด้วยอัตราการเติบโต เพิ่มขึ้น 11.8% ในจำนวนนี้มียอดขายในแถบเอเชียแปซิฟิกประมาณ 273 ล้านเหรียญ สหรัฐ ซึ่งรวมประเทศไทยติดอยู่ในกลุ่มนี้ด้วย กลยุ ท ธ์ ส ำคั ญ ในปี 2552 คื อ การพั ฒ นาเว็ บ ไซต์ เป็ น ภาษาไทย จั ด กิจกรรมให้นักธุรกิจอิสระได้ใช้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ รวมทั้งการ แสวงหากลยุทธ์และอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมกับเครื่องมือสื่อสารเข้ามาสนับ สนุนงานด้านเว็บไซต์มากขึ้น

“เน้นกิจกรรมสู่ผู้บริโภค”

สร้างแบรนด์ผ่านกีฬา

การดำเนินธุรกิจของค่ายนี้ เป็นผู้นำในธุรกิจขายตรงผลิตภัณฑ์เสริม อาหารเพื่อสุขภาพ ที่มุ่งส่งเสริมให้ทุกคนในโลกมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง การสนับสนุนรายการกีฬาต่างๆ จึงเป็นกลยุทธ์สำคัญที่ปรากฏภาพ ที่เข้มแข็งกับแบรนด์มาก นับตั้งแต่ปี 2550 ที่ผ่านมา ปี 2551 สนับสนุนทีมฟุตบอลลอสแองเจอลิส กาแล็กซี เป็นเวลา 5 ปี และยังเป็นผู้สนับสนุนกีฬาต่างๆ ทั่วโลก จำนวน 112 รายการ รวมถึง “ไตรกีฬา” ที่จัดขึ้นทั่วโลก นโยบายเน้นการก้าวเดินอย่างมั่นคง ดำเนินธุรกิจ ทั่วโลกบนกรอบในการวางกลยุทธ์เพื่อ ก้าวสู่ความสำเร็จแบบยั่งยืน

แผน สามเดือนและทุกเดือนเพื่อปรับตัว หากเกิดวิกฤต

ปัญหาวิกฤตการเงินทั่วโลกในขณะนี้ ค่ายนี้มิได้วางแผนงานอะไรรองรับ มากนั ก เพราะเป็ น เรื่ อ งปกติ ม ากที่ ต้ อ งมี ก ารทบทวนแผนงานในทุ ก ๆ สามเดือนอยู่แล้ว หากมีเหตุอื่นใด อาจจะต้องปรับเป็นทุกเดือนให้ใกล้ชิด มากขึ้น แต่แผนสำคัญ จะเป็นการเน้นอบรมนักธุรกิจอิสระในเชิงลงลึกมากขึ้น เพื่อให้พวกเขาสามารถพลิกวิกฤตมาเป็นโอกาสได้ และเมื่อมีผู้สนใจเข้ามา ร่วมงานเพิ่มขึ้น เพื่อเป็นรายได้เสริมของครอบครัวในช่วงภาวะเศรษฐกิจของ ประเทศชะลอตัว ย่อมเป็นโอกาสดีของธุรกิจประเภทนี้ ดังที่เคยเกิดขึ้นใน ลักษณะเดียวกันนี้จากทั่วโลกมาแล้ว

สถิติธุรกิจขายตรงในไทย ปี 2551 อายุของนักธุรกิจอิสระ ทำไมคุณซื้อ สินค้าขายตรง? - ต่ำกว่า 25 ปี 19% - คุณภาพดี 65% - ไม่เกิน 35 ปี 35% - ราคารับได้ 40% - 46 ปี ขึ้นไป 18% - รับรู้รายละเอียด 10% - ซื้อสะดวกดี 9% - มีความน่าเชื่อเรื่องแบรนด์ 8% - เกรงใจคนขาย 5% - ชอบรูปทรง 4 % ที่มา : บริษัท ไทเลอร์เนลสัน ซอฟเฟรส (ประเทศไทย) จำกัด   46


ด้วยความเป็นแบรนด์เก่าแก่ของ “ซิงเกอร์” ผสมกับกลยุทธ์เข้าถึงลูกค้า แบบเคาะประตูถึงหน้าบ้าน หรือ Knock Door ทำให้วันนี้ “ซิงเกอร์”เป็น ธุรกิจขายตรงที่ “มือเก๋า” ที่สุดในตลาดเมืองไทย จากประวัติศาสตร์หน้าเดิม ที่เคยมียอดขายราว 17,000 ล้านบาท เมื่อปีก่อนเกิดวิกฤตการเงินปี 2540 “ซิงเกอร์” ดำเนินธุรกิจเช่าซื้อและจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าระบบขายตรง ชั้นเดียวในประเทศไทยมานานกว่า 120 ปี แต่ค่ายนี้ไม่ทำให้มุมมองจาก ภายนอก มองว่ามีความเก่าอยู่เลย ด้วยปรากฏการณ์ทางการตลาดมากมาย ทั้ง “เกมรุก” ผ่าน “พนักงานขาย” รวมถึง “การสร้างแบรนด์” ผ่านสื่อ โฆษณา ที่ปรับตามยุคตามสมัยได้อย่างลงตัว “ปีนี้ผมคิดว่า แข่งขันกันเข้มข้นแน่ๆ ซิงเกอร์จึงให้ความสำคัญกับการ สร้างแบรนด์ เพราะแบรนด์เป็นส่วนสำคัญในการผลักดันยอดขายอย่าง ยั่งยืน” คุณบุญยง ตันสกุล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิงเกอร์ ประเทศ ไทย จำกัด (มหาชน) เล่าอย่างมั่นใจ หลังจากที่เขาหวนกลับคืนสู่บ้านเก่า หลังนี้เป็นครั้งที่สอง บนภารกิจของการมาทวงแชมป์คืน เมื่อ “นายเก่า” ชาว ฝรั่งเศส ที่เคยประจำการอยู่เมืองไทย เคยเคียงบ่าเคียงไหล่กันทำงานถูกเรียก ตัวมาเมืองไทยอีกครั้ง เขาเป็นผู้บริหารหนึ่งในหกที่ถูก “นาย” คัดมาเพื่อการ นี้โดยเฉพาะ คุณบุญยง ตันสกุล รองกรรมการผู้จัดการ บมจ. ซิงเกอร์ประเทศไทย Boonyong Tansakul Deputy Managing Director Singer Thailand PCL. “...พนักงานขาย และการสร้างแบรนด์ เป็นการเปิดทาง ส่วนการโฆษณา เป็นพระรองที่คอยสนับสนุนตลอดเวลา...” “...Branding and salesman are the main factors, advertising is the great Supporting...” สื่อโฆษณาที่ “ซิงเกอร์” จะใช้เป็น “ธงนำ” ในการบุกตลาดสร้างแบรนด์ ก็คือ สื่อโทรทัศน์ , เคเบิลทีวี รวมถึงสื่อนอกบ้าน เตรียมงบประมาณกว่า 50 ล้านบาท ในการสร้างสรรค์งานโฆษณาและส่งเสริมการขาย

ที มผู้บริหาร ที่ล้วนมีหัวใจสู้ เกินร้อย ทั้งสี่ห้อง light box ที่สถานีหมอชิต เป็นโฆษณา เชิญชวนให้คนมาสมัครเป็นพนักงานขายซิงเกอร์ ต่างจังหวัด เมื่อไม่มีงานทำ พวกเขาเบนเข็มกลับบ้าน พอไปขึ้นรถ บขส. ที่หมอชิต ก็จะเห็นโฆษณาซิงเกอร์ จนอาจกลายเป็นแรงจูงใจให้พวกเขามา ร่วมงานกับซิงเกอร์ได้

“ลดอายุแบรนด์ ผ า ่ นสื อ ่ ”

เหตุเกิดที่หมอชิต

ยอดขายของซิงเกอร์มากกว่า 50% มาจากต่างจังหวัด ดังนั้นการเลือก สื่อโฆษณาผ่านเคเบิลทีวีท้องถิ่น จึงตรงเป้าหมาย ด้วยต้นทุนไม่สูงมากนัก ขณะที่สื่อนอกบ้าน ค่ายนี้ เจาะลงไปที่ทางผ่านของคนต่างจังหวัดที่จะ จดจำแบรนด์ เมื่อพวกเขาเดินทาง เข้า – ออก ระหว่างเมืองหลวงกับบ้าน ต่างจังหวัด ที่สถานีขนส่งหมอชิต ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ จึงปรากฏขึ้น เมื่อพบว่ามี หลายกิจการเริ่มทยอยปิดกิจการ ปลดคนออก ซึ่งแรงงานส่วนใหญ่เป็นคน

Cover Story

ทุ่ม 5 ล้านบาท อบรมพนักงาน

ผลของการใช้สื่อ พบว่ามีประชาชนสนใจเข้ามาสมัครเป็นพนักงานขาย จำนวนมาก ดังนั้นปีนี้ค่ายนี้จึงมีแผนงานเพิ่มพนักงานขายให้มากขึ้น โดย เตรียมงบลงทุนไว้ 5 ล้านบาท จัดทำโครงการ “ซิงเกอร์ อะคาเดมี” เพื่อให้ ความรู้ และอบรมเทคนิคการขาย เพื่อให้พวกเขากลับไปขายสินค้าซิงเกอร์ ในภู มิ ล ำเนาเดิ ม พร้ อ มกั บ วางกลยุ ท ธ์ ก ารตลาดแบบแบ่ ง คลั ส เตอร์ ผูกพันธมิตรกับกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน อบต. และอบจ. เป็นสื่อกลางสู่ลูกค้า ระดับล่าง เพราะเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจะรู้ความต้องการลูกค้าในพื้นที่ได้ดี “กลยุ ท ธ์ ก ารเคาะประตู ถึ ง บ้ า นแบบซิ ง เกอร์ ม าแล้ ว ซิ ง เกอร์ ม าแล้ ว เข้าหาลูกค้าแบบประชิดตัว ถือเป็นจุดเด่นของซิงเกอร์ ซึ่งผู้บริหารลงมติว่า จะยังคงรักษาจุดแข็ง จุดนี้เป็นกลยุทธ์ต่อไป” นอกจากนี้ “ซิงเกอร์” ยังมีแผนที่จะเดินสายโรดโชว์ตามตลาดสด เพื่อ เจาะกลุ่มตลาดรากหญ้า ด้วยรถเคลื่อนที่เร็วของ “ซิงเกอร์” ซึ่งภายในรถจะ มีสินค้าแบรนด์ซิงเกอร์มาให้บริการ ซึ่งคาดว่าจะกวาดกำลังซื้อได้มากพอ สมควร “การทำตลาด นอกจากเราจะต้องกำหนดกลยุทธ์อย่างเป็นขั้นเป็นตอน แล้ว โฆษณาก็มีส่วนสำคัญ โดยเฉพาะการใช้สื่อนอกบ้าน เพราะเวลาที่ ซิงเกอร์ออกภาคสนาม ลูกค้าจะเห็นแบรนด์ซิงเกอร์แล้วจำได้ทันที มันเป็น ความชื่นใจของคนทำงานจริงๆ ครับ”   47


คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด Sara Lamsam President Muang Thai Life Assurance Co.,Ltd. “...งานขายที่ก้าวไปถึงเป้าหมาย จะได้รับการสนับสนุนที่ดี จากการใช้สื่อ...” “... Sales growth with the investment in the brand communication...” บริษัทประกันชีวิตต่างเดินเกมการตลาด สร้างแบรนด์ผ่านสื่อนอกบ้าน กันทุกค่าย ด้วยหวังว่าจะเป็นการขยายฐานลูกค้า “เมืองไทยประกันชีวิต” ยึดทำเลริมถนนทั่วกรุงเทพฯ เพิ่มความถี่ ด้วย ป้ายMuppi กว่า 1,000 ป้าย “ไทยประกันชีวิต” ยึดรถไฟฟ้าใต้ดิน - MRT สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่ง ประเทศไทย เป็น Landmark บอกระบุจุดที่ตั้งของตัวอาคารที่ทำการว่าเดิน ขึ้นไปจากรถไฟฟ้าก็พบแล้ว และตอกย้ำความเป็นบริษัทของคนไทยที่ชัดเจน มาก ไม่นับรวมหนังโฆษณาที่สร้างความประทับใจ บนอารมณ์ที่กรุ่นบีบคั้นใจ เกือบทุกชุด “เอเอซีพี” สร้างจุดขายบนสถานีรถไฟฟ้า BTS ผ่านศูนย์บริการ “เอไอเอ” ใช้อาคารสำนักงานใหญ่ทำโฆษณาบนตัวตึก หลังจากประสบ ความสำเร็จกับโฆษณาทางทีวีและป้ายบิลบอร์ด ที่ปักหลักมานาน ณ จุดเดิม

Cover Story

“ประกันร่วมวง ตอกย้ำแบรนด์ผ่านสื่อนอกบ้าน”

“เมืองไทยประกันชีวติ ” ย้ำแบรนด์เกือบทุกถนน

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด เป็นบริษัทประกันชีวิตที่มีการใช้สื่อ นอกบ้านมากที่สุด เพราะไม่ว่าจะเดินทางถนนเส้นใด มักจะเห็นป้ายโฆษณา ประเภท Muppi ของค่ายนี้อยู่ร่ำไป ความมาก กลายเป็นความถี่ ที่มีการมอง เห็นบ่อยขึ้น “ผมคิดว่า การโฆษณามีส่วนสำคัญที่จะทำให้เป้าหมายของยอดขาย เป็น ไปได้จริง” คุณสาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ หนุ่มนักบริหาร ที่กล้าจะลอง ความแปลกใหม่ ด้วยแนวคิดที่บอกใครๆ ว่าเป็น “หัวคิด ทันสมัย” ไม่รวม กิจกรรมทางการตลาดที่ผ่านมา อาทิ คอนเสิร์ต ดนตรี กีฬา และกิจกรรม เพื่อสังคมอีกมาก ช่องทางหลักของการขาย ยังคงเน้นผ่านตัวแทนขายประกันชีวิต ผ่านไป ทางธนาคารกสิกรไทยและแบงก์ต่างๆ รวมทั้งพันธมิตรต่างสายพันธ์ อาทิ DTAC คาร์ ฟู ร์ ซิ ง เกอร์ ทรู แ ฟนเทเชี ย รวมไปถึ ง ช่ อ งทาง Direct Response แล้วก็ตาม แต่ผู้บริหารค่ายนี้ ยืนยันว่ายังให้ความสำคัญกับงาน สื่อโฆษณาอยู่เช่นเคย   48

ชมพูบานเย็นจับจองพื้นที่สื่อนอกบ้านเรียงเป็นทิวแถว ด้วยปริมาณ และ ความถี่ ตามด้วยการเข้าร่วมวงกับละคร - ดนตรี ครบสูตร event marketing หวังถึงตัวมือขาย ถึงใจลูกค้า


คุณไชย ไชยวรรณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด Chai Chaiyawan President Thai Life Insurance Co., Ltd. “... ผู้ใช้บริการกว่าสามแสนคน ต่อวัน มีโอกาสเห็นโฆษณาของ ไทยประกันชีวิต ทุกวัน...” “... MRT passenger catching their eyes with advertising everyday...” ปี 2551 ที่ผ่านมา คุณไชย ไชยวรรณ ผู้บริหารบริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด ได้ประกาศแนวทางการบริหารงานว่า “เป็นมากกว่าประกันชีวิต” โดย การมองลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และมุ่งให้ลูกค้าเกิดความจงรักภักดีในแบรนด์ ธุรกิจประกันชีวิตเป็นการข้องแวะกับทุกช่วงชีวิตของลูกค้า จึงมากกว่า การให้บริการซื้อประกันชีวิตเท่านั้น แต่สามารถสร้างหลักประกัน , การ คุ้มครอง และการออมทรัพย์เพื่อครองใจลูกค้าได้ เพื่อหนี “คู่แข่ง” ให้ไกล ที่สุด พร้อมกับตอกย้ำแบรนด์อยู่ตลอดเวลา ผ่านภาพยนตร์โฆษณา ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “ซึ้ง” และ “กินใจ” การใช้สื่อนอกบ้านที่เห็นชัดเจนมากของค่ายนี้คือ การจับจองพื้นที่ของ รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT - สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย มีป้ายโฆษณา ทั้งทางขึ้นและทางลง ความเป็นย่านชุมชน อาคารสำนักงานหลายแห่ง ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เช่น ศูนย์การค้า เอสพลานาส, คาร์ฟูร์, โรบินสัน, จัสโก้ จึงมีความหนาแน่นของจำนวนมาก จึงเป็นโอกาสให้ไทยประกันชีวิต เพิ่มอัตราการตอกย้ำแบรนด์ได้

“ใช้ MRT แสดงจุดที่ตั้ง”

Cover Story

ใช้สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT เป็น Land Mark ที่สถานีศูนย์วัฒนธรรม แห่งประเทศไทย ลงป้ายนี้แหละ ไม่ผิดตึกแน่

  49


Cover Story

“เปิดเกมรุก ทำเลใหม่บน BTS”

อัดแคมเปญในทำเลทองของสื่อนอกบ้าน ไม่ให้รอดสายตาไปได้เลย

  50

คุณพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการตลาด บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกัน ชีวิต จำกัด (มหาชน) Patchara Taveechaiwattana Chief Officer – Marketing Department Ayudhya Allianz C.P. Life Public Company Limited ...เห็นด้วยที่จะสร้างแบรนด์ด้วยสื่อนอกบ้าน... ...Build Brands with out of home media... “AACP - เอเอซีพี” หรือ “บริษัท อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเกมรุกด้วยแผน Year of Double Growth หมายถึง การเติบโตที่แสนจะท้าทาย ให้ยอดขายมีการเติบโตสองหลัก “จุดแข็ง” ของค่ายนี้ คือการมีพันธมิตร 3 กลุ่มหลักได้แก่ ธนาคาร กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา, กลุ่ ม อลิ อั น ซ์ และเครื อ เจริ ญ โภคภั ณ ฑ์ ส่ ง ผลมี ค วาม แข็งแกร่งน่าเกรงขามยิ่ง กลยุทธ์หมากเด็ดที่ค่ายนี้ คิดออกมาคือการมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้ ตอบโจทย์ลูกค้าทุกกลุ่ม อาทิ แบบประกันภัยคุ้มครองตลอดชีพ แบบประกัน ภัยเพื่อการสะสมทรัพย์และเพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรหลาน แบบ ประภันภัยคุ้มครองอุบัติเหตุ แบบประกันภัยคุ้มครองสุขภาพฯลฯ จึงมีผู้ถือ กรมธรรม์ทั่วประเทศมากกว่า 1 ล้านราย “การสร้างแบรนด์ นอกจากจะทำให้คนทั่วไปรู้จักเอเอซีพี มากขึ้นแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มจำนวนตัวแทนและยอดขายอีกด้วยค่ะ” คุณพัชรา ทวีชัยวัฒนะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ฝ่ายการตลาด เล่าเบื้องหลัง จาก สายงานเดิมของเธอที่อยู่ในแวดวงเอเยนซี ทำให้เธอมีความคุ้นเคยและ เข้าใจการสร้างแบรนด์ให้สินค้าอย่างถ่องแท้ เธอจึงไม่รอช้า ไม่ประมาทที่จะ ใช้เป็นหมากสำคัญ แผนการสร้างแบรนด์ หรือ Built the Brand สร้างความต่อเนื่องทั้ง กิจกรรมและสื่อ ทั้งภาพยนตร์โฆษณาทางโทรทัศน์ สื่อนอกบ้าน ภายใต้ คอนเซ็ปต์ “อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. เคียงข้างทุกจังหวะชีวิต” เป็นการสร้าง Perception ในตัวแบรนด์ได้เอง แม้จะยืนแบบไม่มีหลังให้อิงก็ตาม เธอย้ ำ ว่ า การมี สื่ อ โฆษณานอกจากจะทำให้ ค นรู้ จั ก แบรนด์ เ อเอซี พี มากขึ้นแล้ว ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มจำนวนตัวแทนและยอดขายอีกด้วย การใช้สื่อนอกบ้านของ “เอเอซีพี” คือการใช้พื้นที่สถานีรถไฟฟ้า 3 แห่ง คือสยามฯ หมอชิต และอ่อนนุช เป็นศูนย์บริการที่ใช้ชื่อว่า Sky Service Center เพื่ อ เข้ า ถึ ง กลุ่ ม เป้ า หมายที่ ต้ อ งการมากที่ สุ ด คื อ คนรุ่ น ใหม่ ที่ มี ไลฟ์สไตล์อยู่นอกบ้านใช้รถไฟฟ้าเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญ กับโฆษณาบริเวณริมทางด่วนในการตอกย้ำแบรนด์อีกด้วย


คุณโทมัส เจมส์ ไวท์ รองประธานบริหารระดับสูง และอาวุโสระดับสูง เอไอเอ ภูมิภาคเอเชีย บริษัท อเมริกันอินเตอร์แนชชั่นแนล แอสชัวรันส์ จำกัด (เอไอเอ) Thomas James White Executive Vice President & Senior Regional Life Executive (AIA) American International Assurance Company, Limited (AIA) “ ... สื่อนอกบ้าน ใช้เสริมสื่อหลัก ที่ออกมาให้สัมผัสจับต้องกันได้ ไม่เฉพาะอยู่ในหนังโฆษณาเท่านั้น...” “... Out of Home Media, confront out standard to branding...” 70 ปี บนฐานที่ มั่ น ในประเทศไทย “เอไอเอ” หรื อ “บริ ษั ท อเมริ กั น อินเตอร์แนชชั่นแนลแอสชัวรันส์ จำกัด” จนก้าวเป็นเบอร์หนึ่งของธุรกิจ ประกันชีวิตในเมืองไทย ในโอกาสครบรอบ 70 ปี พบว่ า ค่ า ยนี้ ใ ช้ ช่ อ งทางการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อหลักและ สื่อรอง เต็มรูปแบบ ด้วยชุดการเสนอตัวเอง เป็น “ผู้ดูแลความฝัน Dream Protector” ผลงานโดยบริษัทเอเยนซีชื่อดังทีบีดับบลิวเอ (ประเทศไทย) ซึ่งแพร่ภาพออกอากาศทางโทรทัศน์เมื่อ 28 เมษายน 2551 ที่ผ่านมา เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการ ประกันชีวิต คุณโทมัส เจมส์ ไวท์ รองประธานบริหารระดับสูงและผู้จัดการทั่วไป ค่ายเอไอเอ บอกว่า นอกจากภาพยนตร์ โฆษณาทางโทรทั ศ น์ มี ค วามยาว 60 วิ น าที ยั ง มี แคมเปญการตลาดผ่ า นสื่ อ ต่ า งๆ ทั้ ง สื่ อ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ป้ า ย บิลบอร์ดบนบริเวณทางด่วน บอลลูนขนาดใหญ่บนอาคารสูง และกิจกรรม การตลาดให้สมกับการเป็นบริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ อีกหลายกิจกรรม ผู้ สั ญ จ ร ผ่ า น ไป ม า ค ง เห็ น “บอลลู น ” ไฮไลท์ ใ นหนั ง โฆษณา ออกมาโผล่ ใ ห้ เ ห็ น นอกจอ บน อาคารของเอไอเอสำนั ก งานใหญ่ เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ แ ละการจดจำ ในแบรนด์อีกด้วย

“ยักษ์ใหญ่ ใช้ทุกสื่อ”

Cover Story

ยักษ์เบอร์หนึ่ง ย่อมเลือกใช้สื่อชิ้นยักษ์ๆ เช่นกัน

  51


มี ก ารปรั บ กลยุ ท ธ์ บริ ห ารช่ อ งทางการขายและบริ ห าร สินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ใช้สื่อที่ปรับโฟกัสใหม่มุ่งสู่งาน ขายและการตลาดผ่านทางเคเบิลทีวีในต่างจังหวัด ซึ่งมีช่อง สถานีอยู่กว่า 60 ช่อง ฐานผู้ชมใหม่ๆ หลักหมื่นคนขึ้น เป็น โอกาสทองครั้งใหญ่ที่มีเป้าหมายท้าทายกับยอดรายได้ 543 ล้านบาท ในปี 2552 คุ ณ ทรงพล ชั ญ มาตรกิ จ กลยุทธ์การตลาดที่เตรียมพร้อมรับมือคือ การทำการตลาด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แบบหลากหลายช่ อ งทาง มุ่ ง เน้ นการสร้ า งความแปลกใหม่ บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด ความเป็นตัวตนของทีวีไดเร็คและข้อมูลด้านความบันเทิง และ Songpol Shanmartkit สร้ า งคุ ณ ภาพงาน คุ ณ ภาพสิ นค้ า บุ ก ไปในทุ ก ช่ อ งผ่ า นร้ า น CEO Direct2U ที่มีอยู่ 30 สาขาทั่วประเทศ และกำลังจะขยายอีก 4 TV Direct Co., Ltd สาขาในกลางปีนี้ “… ขายตรงจากหน้ าจอ เพิ่มเป็นจำนวน mail order ที่มากขึ้นอีก 25% มี ก ารขยายคอลเซ็ น เตอร์ เพิ่ ม อี ก 300 คน เพื่ อ รองรั บ และเพิ่มการขายผ่ านโทรศัพท์ อีก 300 สาย…” เทเลมาร์ เ ก็ ต ติ้ ง ด้ ว ยการรั บ งานจากบริ ษั ท ต่ า งๆ ที่ ส นใจ “… TV Direct, big move to 25% mails order and 300 telesales…” รวมถึงบุกธุรกิจแคตตาล็อคอย่างจริงจังจำนวน 800,000 เล่ม เนื่องจาก ทีวี ไดเร็ค มีความพร้อมทั้งในส่วนของเครื่องมือที่ ทันสมัย บุคลากร และการมีฐานลูกค้าอยู่แล้วกว่า 821,000 รายชื่อ นับเป็นค่ายที่มีฐานข้อมูลที่น่าใจมากสำหรับธุรกิจขาย “โอ้ จอร์ช นายยอดมาก” คำที่จำกันได้ทั่วบ้านทั่วเมือง ตรง เจ้าของวลีเด็ดนี้ คงอมยิ้มทุกครั้งที่ถูกพูดถึง และภาพที่ปรากฏ การทดแทนของช่ อ ง “ไอที วี ” ที่ ห ายไปนั้ น บั ด นี้ มี ผุดขึ้นมาคือผลิตภัณฑ์ของธุรกิจขายตรงประเภทหนึ่ง ผ่านจอ สื่อดาวเทียมเพิ่มขึ้นมาให้เป็นตัวเลือก เช่น เอเอสทีวี เอพลัส ทีวี เรียกว่า Direct to Home (DRTV) ซึ่งพบว่าที่ผลตอบรับมาดี มีคุณภาพกว่าฟรีทีวี ปี 2552 ใน “ทีวีไดเร็ค ผ่านช่วงวิกฤต เมื่อมีการลงทุนผิดจังหวะ เกิด ส่วนงาน Direct Marketing ของค่ายนี้จะมีการเพิ่มการจัดส่ง ปัญหาต่างๆ ตามมา หนทางในการแก้ไขจึงมีตั้งแต่ การยืด mail order จากยอดพิมพ์ 8 ล้านใบ เป็น 10 ล้านใบ เพื่อช่วย ชำระสินค้า ใช้กลยุทธ์หลากหลายทางการเงิน บ้างจ่ายสด บ้าง ขยายการรั บ รู้ ใ นกลุ่ ม ลู ก ค้ า นอกเหนื อ ช่ อ งทางหลั ก คื อ ผ่อนชำระ และที่หนักกว่านั้น ถึงขั้นกู้เงินนอกระบบมาเป็นเงิน สื่อโทรทัศน์ รวมทั้งโอกาสใหม่ๆ ทางสื่อดิจิตอล อาทิ เว็บไซต์ ทุนหมุนเวียน และทุกคนในบริษัทต้องรับเงินเดือนแบบหารสอง หรื อ โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ และเพิ่ ม การขายตรงทางโทรศั พ ท์ เพิ่ ม ที่สุดแล้วก็ผ่านมันมาได้” คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ ประธาน ขึ้นอีก 300 สาย เป็นอย่างน้อย เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ทีวี ไดเร็ค จำกัด เล่าช่วงเปลี่ยนผ่าน “ผมคิดว่ากลยุทธ์ใหม่นี้ จะช่วยให้เราใกล้ชิดลูกค้ามากขึ้น ก่อนหน้าที่จะตั้งหลักได้ ในเวลาต่อมา จากเดิมเจอกันเฉพาะทางทีวีเท่านั้นครับ” สถิติธุรกิจขายตรงในไทย ปี 2551 คุ ณเดินเข้ามาเป็นนักธุรกิจอิสระ เพราะ? เคล็ดไม่ลับของการจะเป็นนักธุรกิจอิสระ - ต้องอดทน - หารายได้เสริม 73% - ใช้เอง และเป็นธุรกิจของตัวเอง 65% - ต้องมีความมุ่งมั่น - ต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง - ต้องเข้าใจเหตุและผล ที่มา : บริษัท ไทเลอร์เนลสัน ซอฟเฟรส (ประเทศไทย) จำกัด

Cover Story

“เพิ่ม mail order และขายตรงทางโทรศัพท์”

  52


“คนดัง” และ “ดารา” ทรงพลังในการสร้างแบรนด์ให้กับ สินค้าได้อย่างน่าอัศจรรย์ เพราะการผ่านโลกเซลลูลอยด์ และ จอแก้ ว ย่ อ มคุ้ น เคยกั บ ผู้ ค นได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว สิ น ค้ า ในมื อ พวกเขา พวกเธอจึงง่ายต่อการแนะนำด้วยเช่นกัน “สินค้า” กับ “พรีเซ็นเตอร์” ดูจะเป็นของ “คู่กัน” เพราะ เป็นการเพิ่มสีสันสินค้าให้ดูมีชีวิตชีวา และส่งผลต่อการตัดสิน ใจซื้อสินค้าของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายอีกด้วย จึงเป็นเรื่องธรรมดามากที่เจ้าของสินค้า ยอมที่จะจัดสรร งบประมาณมาสนับสนุนในเรื่องนี้ ไม่เว้นแม้กระทั่ง “ธุรกิจขาย ตรง” “มิสทีน” ถือเป็นเจ้าของตำนาน ธุรกิจขายตรงรายแรกๆ ที่นำ “พรี เซ็นเตอร์” มาโฆษณาสร้างแบรนด์ และจดจำตราสิ น ค้ า ไม่ ว่ า จะเป็ น “อั้ ม - พั ช ราภา ไชยเชื้ อ ” ซึ่ ง ถื อ เป็ น ตั ว ชู โ รงและยื น พื้ น ของ เครื่องสำอางมิสทีนมานานและจะ วางอยู่ ใ นสิ น ค้ า ความงาม และมี อารยา เอฮาร์เก็ต พรีเซ็นเตอร์คนอื่นๆ ก็จะหมุนเวียน ตามสิ น ค้ า ใหม่ ที่ เ ปิ ด ตั ว ทั้ ง ปู - ไปรยา ลุ น ด์ เ บิ ร์ ก , อ้ อ ม - พิ ย ดา, หนุ่ ม - ศรราม, กบ - สุ ว นั น ท์ , ติ๊ ก - เจษฎาภรณ์ , พอลล่ า เทเลอร์ ห รื อ แม้ แ ต่ “พรีเซ็นเตอร์” คนล่าสุด ชมพู่ - อารยา เอฮาร์เก็ต ค่ายต่อมาที่เรียกใช้บริการ คือ “แอมเวย์ ” เพราะมองมุ ม ของการ รั บ รู้ การสร้ า งแบรนด์ ใ ห้ เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ล่ า สุ ด เปิ ด ตั ว แบ ร นด์ แอมบาสซาเดอร์ 5 คน 5 บุ ค ลิ ก ตามธีมให้เข้ากับสินค้าแตกต่างกัน ไป ด้วยหนังโฆษณารวม 3 ชุด เช่น เครื่องกรองอากาศ “แอทโมสเฟียร์” ใช้ ตั ว แทนคนรุ่ น ใหม่ “กวาง - เกรซ มหาดำรงกุล กมลชนก และ นุ ติ เขมะโยธิ น ” เพื่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าครอบครัวที่ใส่ใจสุขภาพ เครื่องสำอาง “อาร์ทิสทรี” มี เกรซ มหาดำรงกุล นักแสดง สาวไฮโซ ตัวแทนความเป็น “แบรนด์พรีเมียม” เจาะเข้าหา กลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มองหาเครื่องสำอางระดับบนอย่างชัดเจน โดย มี อู๋ - ธนากร โปษยานนท์ ทำหน้ า ที่ รั บ บทเป็ น พิ ธี ก ร ดำเนิ น รายการในภาพยนตร์ เพื่ อ เกริ่ นนำก่ อ นเข้ า โฆษณา แต่ละแบรนด์เป็นชุดเดียว

ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม “นิวทริไลท์” กับโฆษณาทีวีชุดใหม่ ที่ ใ ช้ Endorser นั ก แสดงนำชายชื่ อ ดั ง “พอล - ภั ท รพล ศิ ล ปาจารย์ ” ก็ ไ ด้ รั บ ความสนใจจากแฟนคลั บ ของ “พอล” อยู่ไม่น้อย ภัทรพล ศิลปาจารย์ ธนากร โปษยานนท์ การเลือกพรีเซ็นเตอร์ให้ “ใช่” ต้องเป็นผู้ที่ใช้สินค้าของ แอมเวย์ จ ริ ง ๆ เพราะจะสามารถอธิ บ ายคุ ณ สมบั ติ แ ละ ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สินค้าได้อย่างจริงใจที่สุด ตัวอย่างที่ เห็นชัดเจนมาก ของการใช้คนดัง ดารา คือ “ยูสตาร์” ที่หันไป ใช้ ศิ ล ปิ น นั ก ร้ อ งในเครื อ แกรมมี่ อาทิ เบิ ร์ ด - ธงไชย แมคอินไตย, จินตหรา พูลลาภ, แคทรียา อิงลิช หรือ นัท มีเรีย มาช่วยดันให้แบรนด์ขึ้นแท่นติดตลาดในระยะเวลาสั้นๆ อย่าง ได้ผล หลักของการเลือกพรีเซ็นเตอร์ ก็คือ ดูบุคลิกของดาราว่า เหมาะสมกั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละกลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งไร เพราะ พรีเซ็นเตอร์สามารถสร้างการยอมรับในผลิตภัณฑ์ และการ รับรู้แบรนด์ได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ พรี เซ็ น เตอร์ จั ด ว่ า เป็ น “แม่ เหล็ ก ” ที่ ช่ ว ย ดู ด พลั ง แรงซื้ อ ให้ ก ลั บ มาครั้ ง แล้ ว ครั้ ง เล่ า ได้ อี ก ด้ ว ย เครื่ อ ง สำอางเหมาะสม คู่กับความงาม เรือนร่างของดารา ใช้ดารา เมื่อใด ยอดขายดีดตัวเห็นผลทันที เอเยนซีหลาย ค่ายมองตรงกันว่า “ดารา” ถือเป็นผู้ทรง อิ ท ธิ พ ลต่ อ ความรู้ สึ ก นึ ก คิ ด ของผู้ บ ริ โ ภค สามารถผลั ก ดั น ยอดขายให้ทะลุเป้าหมายหรือร่วงติดดินได้หาก “พรีเซ็นเตอร์” มีเรื่องฉาว ดังนั้นหากจะเลือกใคร ควรสำรวจความนิยมก่อน จะดีที่สุดในการลงมือ เหรียญทุกเหรียญ ย่อมมีสองด้านเสมอ อยากดังให้เลือกใช้ “คนดัง” แต่อาจจะ “ดับ” ด้วยคนดังได้เช่นกัน…

“อยากดังต้องใช้ พรีเซ็นเตอร์”

Cover Story

“...ความดังของศิลปิน ดารา มีส่วนช่วยยอดขายให้ธุรกิจขายตรง อย่างมีนัยสำคัญเสมอ...” “...popular presenter, relatively with Direct sales growth...”

  53


นั บ จากนี้ ไ ป “มนุ ษ ย์ เ งิ น เดื อ น” ต้ อ งเสี่ ย งกั บ ภาวะ “ตกงาน” บางคนต้องดิ้นรนไปหาอาชีพอิสระเสริมสร้างความ มั่นคงให้กับชีวิต อาชีพอิสระ “ยอดฮิต” ที่คนไทยให้ความสนใจมากที่สุดคือ “อาชี พ ขายตรง”ไม่ ว่ า จะเป็ น ขายประกั น ชี วิ ต , แอมเวย์ , กิฟฟารีน เป็นต้น เนื่องจากลงทุนน้อย ใช้เวลาสั้น รายได้ดี จน ในวันนี้มีนักธุรกิจขายตรง ประปนอยู่ในสาขาอาชีพต่างๆ ไม่ว่า จะเป็น ข้าราชการ, ผู้เกษียณอายุ, พนักงานธุรกิจเอกชน, ผู้ใช้ แรงงาน, คนขับแท็กซี่, มอเตอร์ไซด์รับจ้าง คุณสุกานดา ชุณหชัชราชัย ผู้จัดการสมาคมการขายตรง ไทย เล่าว่า จากสถิติการสำรวจจำนวนนักธุรกิจขายตรง พบว่า มีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากปี 2545 มีจำนวนนักธุรกิจ ขายตรงอยู่ที่ 2.1 ล้านคน เพิ่มขึ้นมาเป็น 5.3 ล้านคน ในปี 2550 ซึ่งในอนาคตคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ขณะที่ ส มาคมประกั นชี วิ ต เปิ ด เผยผลการสอบตั ว แทน ประกันชีวิต ตั้งแต่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2551 มีผู้สมัคร สอบรวมทั้งสิ้น 210,069 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ราวร้อยละ 12.43 สูงกว่าเป้าหมายที่เคยคาดไว้ที่ ร้อยละ 10 ส่วนคุณบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการ สมาคมประกัน ชีวิต กล่าวว่า ในปี 2552 นี้ คาดว่าจะมีผู้สมัครสอบเพิ่มขึ้น ไม่ต่ำกว่า 12% ประมาณ 235,000 คน

Cover Story

“ขายตรงคึกคัก รับเศรษฐกิจขาลง”

สถิติจำนวนนักธุรกิจขายตรง ในประเทศไทย ปี พ.ศ.

จำนวนนักขาย (ล้านคน)

2540

2.5

2543

3.2

2545

2.1

2547

2.5

2549

3.7

2550

5.3

ที่มา : สมาคมการขายตรงไทย

  54

เปิดทัศนะคติ “นักธุรกิจอิสระ” พวกเขาคิดอย่างไรกับ “การโฆษณาของผูป้ ระกอบการธุรกิจขายตรง”

งานขายก็คือการเข้าถึงลูกค้าให้ได้ จากประสบการณ์ ต รงของ คุ ณ ศั ก ดิ์ ชั ย ลิ ขิ ต สุ ภิ ณ ผู้ จั ด การ ภาคเพชรมังกร บริษัท อเมริกันอิน เตอร์ แ นชชั่ น แนลแอสชั ว รั น ส์ จำกัด หรือ เอไอเอ บอกว่า การที่ บริษัทประกันชีวิตให้ความสำคัญใน การใช้สื่อโฆษณาก็เพราะว่าต้องการ ให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์เกิดความมั่นใจเท่านั้น แต่สิ่งที่สำคัญสำหรับงานขาย ก็คือการเข้าถึงลูกค้าให้ได้ และสามารถปิดการขาย “ส่วนใหญ่การตัดสินใจทำประกันของลูกค้า เกิดจากการนำเสนอจาก ตัวแทน บวกกับเริ่มมองเห็น และความจำเป็นที่ต้องมีประกัน” เขาเล่าต่ออีกว่า “สื่อโทรทัศน์” เป็นสื่อที่ทรงพลังเพราะเข้าถึงอารมณ์ ความรู้สึกทางความคิดได้เร็วที่สุด คุณศักดิ์ชัย ลิขิตสุภิณ จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเริ่ม งานเป็นตัวแทนทันที เมื่อ 16 มิ.ย.2531 จนปัจจุบัน ได้รับในAIA : IQA ตัวแทนดีเด่นนานาชาติหลายปีติดต่อกัน, TNQA ตั ว แทนดี เด่ น แห่ ง ชาติ จากกรมการประกั น ภั ย, รางวั ล SUPER STAR, ได้เดินทางไปต่างประเทศอยู่บ่อยครั้ง “โฆษณาทำให้ ย อดขายของสาขา ดีขึ้น” ห ลั ง จ า ก “ ซิ ง เ ก อ ร์ ” ออกโฆษณาเพื่ อ ตอกย้ ำ แบรนด์ โดยให้ความสำคัญกับสื่อโทรทัศน์, เคเบิล และสื่อกลางแจ้ง นอกจาก จ ะ ท ำ ใ ห้ ค น รู้ จั ก ม า ก ขึ้ น แ ล้ ว ยังทำให้ “นักขายซิงเกอร์” ได้รับ ประโยชน์คือสามารถปิดการขายได้ทันที คุณมลธยา ภูยอดนิล ผู้จัดการสาขากระนวน ของ “ซิงเกอร์” มีอายุการ ร่วมงานกับค่ายนี้มา 5 ปี 11 เดือน บอกว่า หลังจาก “ซิงเกอร์” ทำโฆษณา ออกมา ทำให้ มี ผู้ โทรศั พ ท์ ติ ด ต่ อ สอบถามมาที่ ส าขาเพื่ อ สมั ค รงานบ้ า ง สอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทซิงเกอร์จำหน่าย ที่สำคัญเมื่อไป เดินตลาดพบปะลูกค้าก็ได้รับการตอบรับที่ดี โฆษณาทำให้ยอดขายของสาขาดีขึ้นและได้รับการตอบรับจากผู้บริโภค มากขึ้นเพราะผู้บริโภครู้จักแบรนด์และคุ้นเคยยิ่งขึ้น


สคบ. หรื อ “สำนั ก งานคณะ กรรมการคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โภค” เป็ น หน่วยงานที่ประชาชนให้ความหวัง คุณนิโรธ เจริญประกอบ มากที่ สุ ด ในการ “ดู แ ลคุ้ ม ครอง” เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการ คุ้มครองผู้บริโภค(สคบ.) ผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง “ธุ ร กิ จ ขายตรง” เป็ น ธุ ร กิ จ ผู้บริโภค “ทำเงิน” และ “สร้างความมั่งคั่ง” Nirot Charoenprakob ให้ กั บ ผู้ ที่ ท ำงานภายในระยะเวลา Secretary General to Consumer อันรวดเร็ว จึงไม่แปลกที่ในแต่ละปี Protection Board ย่ อ มมี ก ารจั ด สรรงบประมาณการ office of the consumer protection board โฆษณาขึ้ น มารองรั บ หวั ง ให้ ผู้บริโภคได้ “รู้จัก” และ “จดจำ” “…สคบ. มีหน้าที่ตรวจสอบกลลวงของนักธุรกิจหรือผู้ประกอบการ แบรนด์ได้ยิ่งขึ้น ที่ไม่ซื่อสัตย์ มีพฤติกรรมเข้าข่ายต้มตุ๋น หลอกลวง…” ความแรงของโฆษณาและ “…Office of the consumer protection Board, duty to protected all ผลตอบแทนในเชิงธุรกิจ ส่งผลให้มี fraud…” คนรุ่นแล้วรุ่นเล่า ต่างพร้อมใจกัน ก้าวเข้าสูอ่ าชีพนี้ โดยเป็นความหวังว่า ในยามที่เศรษฐกิจถอดถอย “ธุรกิจขายตรง” น่าจะเป็นการสร้างรายได้ที่ดีแห่งหนึ่ง แต่ในอีกมุมหนึ่ง ธุรกิจนี้อาจแฝงเร้นไว้ด้วย “กลลวง” ที่ผู้ประกอบการบางราย (ส่วนน้อย) สร้างขึ้น ในลักษณะ ของ “แชร์ลูกโซ่” มองในเชิงการปราบปราม และช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เกิดขึ้นได้ ในเวลาเดียวกัน “เจ้าหน้าที่ของสคบ. มีอยู่อย่างจำกัด การดูแลผู้ประกอบธุรกิจขายตรงที่ไม่ซื่อสัตย์ จึงไม่เข้มงวดมากนัก ตอนนี้ สคบ. ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงจะทำให้การดำเนินการปราบปรามเข้มข้นมากขึ้น” คุณนิโรธ เจริญประกอบ เลขาธิการ สคบ. เล่าอุปสรรคข้อใหญ่ในอดีต งานในหน้าที่ของ สคบ. คือการเข้าไปตรวจสอบว่าบริษัทฯ นั้น มีการเลิกกิจการไปแล้วหรือไม่ เพราะอาจนำไปสู่ แชร์ลูกโซ่ต้มตุ๋นหลอกลวง สคบ.ได้เชิญผู้ประกอบการทุกรายมาย้ำเตือนและชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากยังตรวจสอบแล้วพบว่ามีการจงใจทำผิดหรือฝ่าฝืนกฎหมายอีก สคบ.จะดำเนินการตามกฎหมายทันที เช่น การริบ ใบอนุ ญ าต การประสานไปยั ง กระทรวงการคลั ง และกรมสอบสวนคดี พิ เศษหรื อ ดี เ อสไอ เพื่ อ ให้ ด ำเนิ นการ ตามกฎหมายฉ้อโกงและหลอกลวงประชาชนต่อไป

สคบ. เร่งจัดระเบียบ “ขายตรง”

Cover Story

รูปแบบการขายตรง 1. การขายตรงแบบชั้นเดียว คือ 3. การขายตรงแบบปิรามิด คือ การขายแบบเคาะประตูบ้านถึงผู้บริโภค รูปแบบการลงทุนที่ผู้เป็นสมาชิกจะได้รับ โดยตรง มีผู้ขายพบผู้ซื้อ ไม่ต้องมี ผลตอบแทนเป็นเปอร์เซ็นต์จากเงินลงทุน ร้านค้า ของสมาชิกคนใหม่ที่หามาได้ โดยการหา 2. การขายตรงแบบหลายชั้น คือ สมาชิกจะไม่มีส่วนสัมพันธ์กับปริมาณ การขายที่พนักงานขายสินค้าซื้อสินค้า การขายผลิตภัณฑ์โดยการกระจายสินค้า จากผู้ประกอบธุรกิจนำไปขายปลีก ไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย โดยไม่ผ่านการ ให้ลูกค้า และขายส่งให้ทีมขาย ขายปลีก   55


รากฐานของธุรกิจขายตรง คือการตัดพ่อค้าคนกลางออกไป จากการที่ต้องเจอกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย และเป็นที่เข้าใจ กั น ว่ า ต้ น ทุ น ของสิ น ค้ า ทุ ก ชนิ ด ได้ ถู ก บวกต้ น ทุ น เรื่ อ งของ งบโฆษณาประชาสัมพันธ์ไว้แบบเบ็ดเสร็จแล้ว ทางเลื อ กของผู้ บ ริ โภคในการลดต้ นทุ น คื อ การตั ด ทอน ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นนี้ อ อกไปเสี ย แต่ ใ นโลกแห่ ง ความเป็ น จริ ง กลับพบว่า การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ของทุกสินค้า ล้วนมี ความสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค สินค้าไหน ไม่เคยโฆษณาเลยนั้น ผู้บริโภคเริ่มไม่มั่นใจกับ การเลื อ กใช้ การสร้ า งแบรนด์ จึ ง เป็ น แนวทางของการค้ า การทำธุรกิจแบบยั่งยืน ทางเลื อ กของผู้ บ ริ โ ภค มี ม ากพอที่ จ ะตอบตั ว เองได้ ว่ า ควรจะไปเดินเลือกซื้อตามห้าง หรือการส่งมาถึงมือ ถึงบ้าน ธุรกิจขายตรงเกิดขึ้นในเมืองไทย เมื่อราวกว่าสามสิบปี ก่ อ น โดยสามารถแบ่ ง กลุ่ ม ของประเภทสิ น ค้ า ได้ เป็ น สาม ประเภทหลัก ได้แก่ กลุ่มสินค้าเพื่อสุขภาพ, เพื่อความงามและ เครื่องใช้ภายในบ้าน โดยมีสัดส่วนยอดขาย ประมาณ 39.18, 37.58 และ 23.24 % ตามลำดับ การแหวกกฎเดิมๆ ที่จะไม่มีการทำโฆษณา โดยจะขอเก็บ “เงินงบประมาณ” ส่วนนี้ มากระจายเป็นค่าตอบแทนให้กับ นักธุรกิจอิสระหรือนักขายตรงที่เข้ามาร่วมงาน จึงกลายเป็น ตำนานที่ถูกเปิดข้ามหน้า ไปยังบทต่อไปอย่างรวดเร็ว “มีสทีน” เป็นรายแรกที่ทำการโฆษณา จึงกวาดยอดขาย เติบโตเป็นที่รู้ จั ก อย่ า งรวดเร็ ว ด้ ว ยการใช้ “ดารา” มาเป็ น ตัวเดินเรื่องภาพพจน์ความงามทำให้ใครๆ อยากสวยตามไป ด้วย จากนั้นก็จะมีขายตรงค่ายอื่นๆ โหมการโฆษณากันอย่าง คึกคัก ไม่แตกต่างไปจากสินค้า บริการประเภทอื่น อันเป็นการ จบเรื่องราวรากฐานเดิมของธุรกิจขายตรงโดยสิ้นเชิง พบว่าพื้นที่ทางการตลาดของธุรกิจขายตรง ยังคงกระจุก ตั ว อยู่ ในกรุ ง เทพมหานครราว 43.23% ตามกำลั ง ซื้ อ ของ ผู้บริโภคที่ยังรวมตัวกันอยู่ภายในเขตเมืองหลวงเป็นหลัก การเติบโตของธุรกิจขายตรง มักผกผันกับภาวะเศรษฐกิจ ดังนั้นการหดตัวจนเกิดภาวะการว่างงาน ย่อมเกิดการทะลักตัว ของนักธุรกิจอิสระเข้าสู่ระบบขายตรง อย่างมีนัยสำคัญยิ่ง

ปัจจุบันมูลค่าโดยรวมของธุรกิจขายตรง ประมาณ 50,000 ล้านบาท หรือราว 12 % ของรายได้ประชาชาติ - GDP ด้วย กำลังของนักธุรกิจอิสระ ราว 5 ล้านคน ซึ่งคาดว่าจะมีการ ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากจังหวะโอกาสดังกล่าวข้างต้น เมื่อมองเทียบขนาดกับธุรกิจค้าปลีก ซึ่งมีมูลค่าราว 3.14 แสนล้านบาท พบว่าธุรกิจขายตรงมีสัดส่วนราว 10% ซึ่งมี อัตราการเพิ่มขึ้นทุกปี การเติ บ โตของธุ ร กิ จ ขายตรง ย่ อ มหมายถึ ง ตั ว เลขการ เติบโตของการใช้งบประมาณเพื่อการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ย่อมขยายตัวตามไปในทิศทางเดียวกัน สื่อยอดนิยมของธุรกิจนี้ ยังเป็นโทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ แต่ลึกลงไป พบว่า “สื่อนอกบ้าน” มีบทบาทไม่น้อย กับวิถีชีวิต ของคนรุ่นใหม่ ป้ายบิลบอร์ด ป้ายรถเมล์ ตลอดจนสื่อนอกบ้าน จากไอเดียสร้างสรรค์ เก๋ๆ ถูกนำมาใช้อย่างเหมาะสมกับแต่ละ กลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยแห่งความสำเร็จของธุรกิจขายตรงคือ ยอดปริมาณ จำนวนนั ก ธุ ร กิ จ อิ ส ระ ที่ ยิ่ ง มาก ยิ่ ง มี ผ ลดี กั บ ยอดขายที่ จ ะ เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น เงาตามตั ว จั ง หวะของเมื อ งไทยในขณะนี้ เป็ น ยุคทองของการเดินเข้ามาของนักธุรกิจอิสระ ที่เจอกับปัญหา การเลิ ก จ้ า งงาน การว่ า งงานในจั ง หวะการเต้ นของชี พ จร เดียวกัน การแข่งขันย่อมเกิดขึ้นตามมา แบบเข้มข้น แต่ละค่ายต้อง มีกลยุทธ หมากเด็ด ชิงเค้ก ภายใต้ข้อจำกัดที่ต้องมีบทพิสูจน์ จากกาลเวลาเป็นเดิมพัน การบริหารจัดการภายในองค์กร ด้วยระบบไอที เทคโนโลยี ความรวดเร็ว เป็นเกมรุกที่ถูกหยิบมาใช้ ที่ต้องประสาน รักษา ภาพพจน์อันดีของแบรนด์ควบคู่ไปพร้อมๆกัน “สื่อนอกบ้าน” กลายเป็นอีกหนึ่งอาวุธสำคัญที่ผู้ประกอบ การในแต่ละค่ายจะเลือกหยิบใช้ ดังนั้นเส้นทางการเติบโตที่ ทะลุพื้นที่เข้าไปยังธุรกิจประเภทต่างๆ จึงมี จึงเป็น จึงเกิดขึ้น ได้ไม่รู้ดับ “สื่อนอกบ้าน” ไม่มีวันตีบตัน ไม่มีวันสิ้นสุด ตราบเท่าที่ ไอเดียของนักโฆษณายังลอยฟุ้งให้ไขว่คว้าได้ด้วยอนันตกาล…

Cover Story

บทคัดย่อ

  56


Cover Story

The basic concept of direct marketing is to remove the middle men from transacting between buyers and sellers. However it does not defer from production costs such as advertisement and the public relations budget . The consumers would benefit from cost reductions in advertisement and public relations, but it’s necessary in giving confidence to consumers in the competitive market place.  It has been proved that if a product is not advertised, the buyer has little confidence, therefore, building up a brand is a necessary function to operating a successful business. Consumers have enough alternatives to decide for themselves whether they should go to department stores and select products or have them delivered to their homes.  Direct marketing had its beginning in Thailand around 30 years ago.  Products can be classified into three categories: health  products, beauty products, and home utilities with sales share of 39.18%, 37.58% and 23.24% successively.    L eaving the traditional rule behind without advertisement,by saving “the budget” to remunerate freelance businessmen or direct salesperson joining the business. It has become a legendwhich has been flipped over quickly to the next pages.  “Mistine” is the first case to launch advertisements which have benefited the company by rapidly increasing gross sales and becoming a well-known branding. The company made use of “stars“ to represent beautiful images to attract people who would like to be as beautiful as the stars.  Later on, there were other direct marketing firms that actively launched advertisements, no different from other service products. Research concluded that Bangkok is the major sector for direct marketing grossing about 43.23% of total revenue based on the buying power of consumers in the metropolitan area.

Executive Summary

  58


The growth of direct marketing is usually opposite to economic conditions. Therefore, the tightening economy that is creating unemployment has significantly created an increase of freelance businessmen into the direct marketing system. At present, the gross value of direct marketing is about 50,000 million baht or around 12% of GDP contributed by around 5 million freelance businessmen. Expansion of direct marketing is expected to increase as the economy is driven lower.  In comparison with the size of retail businesses with a value of 3.14 thousand million baht, it was found that direct marketing has a proportion of 10 % with constant annual increases.  The growth of direct marketing businesses means growth figures of budgets for advertisement and public relations would expand in the same direction.  Popular media is still television, radio, and printed media. However, in reality, it was found that “out of home media” has a lot of influence on modern people’s life styles such as billboards, and bus stops. Creative chic ideas have been appropriately applied to each consumer target group.  The influencing factor of successful direct marketing is the total quantity of freelance businessmen: the more, the better for gross sales which keep increasing based on the total sales. The condition of Thailand at present has presented the golden age of the arrival of  freelance businessmen who, hitherto faced the problem of being unemployed. Competition will be strong. Each firm has strategies, and special tricks to grab a piece of the cake. Timing of strategies is of the utmost importance to bring success. IT technology, and speed is the aggressive game which is used for cooperation and keeping the brand’s good image at the same time.  “The out of home media” has become an important function that business owners must implement. Therefore, the growth pattern that penetrates into various businesses has  always existed. “The out of home media” has never been marginalized. As long as advertisers create ideas ‘the out of home media’ will exist indefinitely.

Cover Story

  59


ขยับขยาย มองไทย มองเทศ ร่วมสังเกต ทุกน่านน้ำ ทั้ง Blue Ocean-Red Ocean แม่น้ำท่าจีน เส้นเลือดใหญ่ของพื้นที่ชานเมือง จึงต้องรณรงค์ปลูกจิตสำนึก เรื่องสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง

“ งานยากสุ ด ของธุ ร กิ จ คื อ การหยุ ด ไม่ ไ ด้ แ ม้ น าที เดี ย ว”

เอกชนที่ผลิตน้ำประปา แล้วเดินเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นรายแรก

สถิติการขุดเจาะน้ำบาดาล กว่าสามแสนบ่อ – เป็นบ่อเอกชนราวสอง แสนหรื อ กว่ า 60% โดยเฉพาะการมี อ ย่ า งชุ ก ชุ ม ในเขตเมื อ ง เขตอุตสาหกรรมที่มีความต้องการใช้น้ำสูง เมื่อระบบสาธารณูปโภคภาครัฐ เติ บ โตไม่ ทั น จึ ง ก่ อ ให้ เ กิ ด ปั ญ หาเรื่ อ งการยุ บ ตั ว ของผิ ว ดิ น แผ่ นดิ นทรุ ด น้ำท่วมขัง การผันน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติมาใช้ จึงเป็นแนวทางการแก้ไข ที่ได้รับ อนุมัติจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อปี 2543 ให้การประปาส่วนภูมิภาค รับซื้อ น้ำประปากับบริษัทเอกชน ความถนัดของค่าย “ช. การช่าง”- ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างโครงการขนาด ใหญ่ ผ่านงานทั้งระดับในประเทศและต่างประเทศ มองเห็นโอกาสในการ ทำงานนี้ จึงกลายเป็นคู่สัญญาของการประปาส่วนภูมิภาค ก่อสร้างระบบ การผลิ ต น้ ำ ประปา เพื่ อ ใช้ ใ นแถบอาณาบริ เ วณ ชานเมื อ งใกล้ กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 30 ปี   60

งานหนักๆ เหมือนกัน

คุณสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) : TTW ถู ก ทาบทามมาให้ นั่ ง บริ ห ารงาน ด้ ว ยความคุ้ น เคย ของลักษณะงานก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ต้องใช้เวลานาน เขาเป็นคนสำคัญคนหนึ่งที่มีหน้าที่รับผิดในงานการก่อสร้างรถไฟฟ้า ใต้ดิน มาตลอด 8 ปี จนเปิดใช้งานเพียงสองเดือน เขาก็ตัดสินใจเดินออกมา พร้อมกับบอกใครๆ ว่า ขอพัก “ผมเรียนรู้ทุกกระบวนการทำงาน สูงสุดในชีวิตของผม คือการได้ถวาย รายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวันที่ท่านเสด็จทรงเปิดรถไฟฟ้า นานเกือบสามสิบนาที ผมคิดว่านี่คือที่สุดแล้ว จึงน่าจะพอ ขอพักครับ” เขาร่วมวางแผนงานจากแบบบนกระดาษ มาเป็นการใช้งานจริงสามมิติ ที่จับต้องได้ และใช้เวลาทั้งหมดกับการพักผ่อนอยู่กับครอบครัว ราว 6-7 เดือน “คุณปลิว ชวนผมมาช่วยงานทีน่ ี่ ผมใช้เวลาคิดอยูน่ านพักใหญ่เลยล่ะครับ


จนพบว่ารถไฟฟ้ากับการทำน้ำประปาคล้ายกัน ตรงที่ต้องใช้เวลาก่อสร้างงาน ระบบนาน เป็นงานยาก แต่พอเปิดใช้แล้ว ท้าทายตรงที่จะหยุดไม่ได้เด็ดขาด รวมถึงต้องมีจินตนาการมากในการเตรียมแผนฉุกเฉินไว้คอยรับมือไว้ด้วย” เขาหมายถึ ง คุ ณ ปลิ ว ตรี วิ ศ วเวทย์ บิ๊ ก บอสส์ ข องค่ า ยและประธานคณะ กรรมการบริหารในขณะนั้น ที่เอ่ยปากชวน และเขาเองก็ใช้เวลาคิดอยู่นาน นับเดือน ใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวชดเชยเวลาที่ทุ่มเทกับงานใต้ดินที่ รับผิดชอบหลายปี เขาเริ่มงานกับ TTW ในปี 2548 การกระจายออฟฟิศทำงานอยู่ตาม สามจุดหลัก ทำให้ผู้บริหารต้องวางแผนในการถ่ายทอดแนวคิด นโยบายลง ไปให้ถึง TTW มีโรงสูบน้ำจากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดนครปฐม เข้าระบบการทำเป็น น้ำประปา มีสถานีจ่ายน้ำ 2 จุด คือ พุทธมณฑล และมหาชัย ด้วยปริมาณ ส่งน้ำวันละเกือบสามแสนลูกบาศก์เมตร ส่งตามท่อไปยังหลายพื้นที่ในจังหวัด นครปฐม สมุทรสาคร

ขยับขยาย มองไทย มองเทศ ร่วมสังเกต ทุกน่านน้ำ ทั้ง Blue Ocean-Red Ocean

คุณสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการ บมจ. น้ำประปาไทย Sompodh Sripoom Managing Director Thai Tap Water Supply PCL.

CEO Vision go inter

“...งานของระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน มีพื้นฐานเหมือน กัน คือ สร้างนานมาก แต่พอสร้างเสร็จแล้วต้องต่อเนื่อง จะหยุดการให้ บริการไม่ได้เด็ดขาด...” “...Services for public utilities essential in daily life have  common nature, that is it takes a long time to build up. Once they have been completed, they should continue on and they can’t  definitely stop giving services...”

  61


ขยับขยาย มองไทย มองเทศ ร่วมสังเกต ทุกน่านน้ำ ทั้ง Blue Ocean-Red Ocean พบว่าโครงการสาธารณูปโภคทุกประเภทต้อง ใช้เงินลงทุนสูงมาก รัฐจึงมีนโยบายเปิดโอกาสให้ ภาคเอกชนเข้ามาลงทุนได้หลายประเภทแล้ว เช่น การสื่อสาร พลังงาน ขนส่งและล่าสุดเป็น น้ำ ประปา เงิ น ลงทุ น ของ TTW เป็ น เงิ น ประมาณ 10,000 ล้านบาท และตั้งสมมติฐานการคืนทุนไว้ ในปีที่ 12 หลังเปิดทำการ

งานและคน ต้องเป็นหนึ่ง

งานหลักของผู้บริหารคือการดูแลการทำงาน ของระบบที่ต้องต่อเนื่อง ด้วยการทำงานของพนัก งานทุกคน โดยเฉพาะ สินค้าประเภทนี้ ต้องต่อ เนื่องเสิร์ฟบริการผู้บริโภคได้ทุกครั้งที่เปิดก๊อกน้ำ “ผมพยายามหา แก่น ของงานว่าเราจะนำ เสนออะไร การวั ด ความคงเส้ น คงวา หรื อ มาตรฐานของน้ำประปา เขาวัดจากอะไร หายาก ครั บ ผมจึ ง หั น มามองปั ญ หา ข้ อ ร้ อ งเรี ย นจาก ประชาชนว่าเขาร้องเรื่องอะไรกันบ่อยๆ จับเรื่อง นี้แหละมาเป็นแบบแม่บทในการทำงาน” ข้อความที่เป็นตัวแทน ของธุรกิจนี้ คือ ความ สะอาด ความเพี ย งพอและการต่ อ เนื่ อ ง จึ ง เสมื อ นเป็ น เป้ า หมายในการทำงานขององค์ ก ร ที่ทุกคนเข้าใจได้ตรงกัน โครงสร้ า งองค์ ก รการบริ ห ารของ TTW “แบนมาก” นั ย ว่ า เป็ นการใช้ ค นดู แ ลระบบต่ อ เนื่องวันละ 3 กะ และเจ้าหน้าที่ระดับกลางดูแล อีกชั้น การทำธุรกิจประเภทนี้ ใช้เงินลงทุนเบื้องต้น สูงมาก จึงต้องระมัดระวัง ค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ย การเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศ ช่วยให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น เมื่อต้องตอบคำถาม ของนักลงทุนต่างชาติ ขณะทำ Road Show ยังต่างประเทศเรื่องภาระ ดอกเบี้ ย จ่ า ย ด้ ว ยอั ต ราลอยตั ว นั บ เป็ นความ กังวลใจของผู้ลงทุนอยู่บ้าง ผู้บริหารจึงหาทางบรรเทา สร้างความอุ่นใจ ด้ ว ยการออกหุ้ น กู้ วงเงิ น 6,700 ล้ า นบาท เมือ่ เดือนกุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา ระดมทุนในตลาดเงิน อัตราดอกเบี้ยคงที่ จะช่วยให้การบริหาร ไม่ต้อง กังวลหลายจุด ในเวลาเดียวกัน พบว่ า มี อั ต ราการเติ บ โต 12% ขึ้ น ไปต่ อ ปี ทำให้ บ ริ ษั ท นี้ ไม่ ต้ อ งกั ง วลใจเรื่ อ งการตลาดนั ก การวางแผนงานจึงให้น้ำหนักกับเรื่องการพัฒนา องค์กร บุคคลากรได้เต็มที่   62

ต้องมั่นใจในความสะอาด

“ทั้งที่อยู่เพียงชานเมืองหลวงนิดเดียว การเปิดโอกาสให้พนักงานได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ ก็สำคัญ มากครับ ผมตั้งใจว่าจะส่งเข้าอบรม สัมมนาให้ได้ในอัตรา 80% ของจำนวนพนักงานในปีนี้” ฟังแบบนี้ พนักงานเองคงหายห่วงกับการตกงานเช่นกัน

น้ำ…พลังแห่งชีวิต

น้ำจืดยังเป็นปัจจัยที่สำคัญของการดำรงอยู่ของทุกชีวิต การอนุรักษ์แหล่งพลังงานธรรมชาติ ด้วย การผ่านกฎเกณฑ์ต่างๆ ย่อมส่งภาพพจน์อันดีให้องค์กร รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมอันยั่งยืนให้เกิดกับสังคม

งานด้านเทคนิค สำคัญกับคุณภาพน้ำประปายิ่งนัก


โรงผลิตน้ำประปาเอกชนแห่งแรกและรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย “เราผ่านมาตรฐานสิ่งแวดล้อม ISO 14000 มาแล้ว วันนี้ผมหวังไปถึง รางวัล TQA (Thailand Quality Award) ซึ่งแสดงตัวตนขององค์กรว่ามี ความพร้อมด้วยตัวเองร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อน จึงจะกล้าเดินเข้าโครงการนี้ กลับ ด้านกับมาตรฐานต่างๆ ที่ผ่านมา ที่ต้องผ่านข้อสอบตามเกณฑ์ ท้าทายกว่า กันมากครับ ผมคิดว่าวางไว้ที่ปี 2012 น่าจะเดินไปถึง” ผลิตภัณฑ์จากน้ำ มีไม่มากประเภทที่จะคิดออกสู่ท้องตลาด นโยบายของ ผู้บริหารจึงวางไว้ว่าอาจจะมีผลิตภัณฑ์ น้ำดื่ม และการรับงานด้านวิจัย สิ่งแวดล้อม อาทิการตรวจวัดคุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ ซึ่งมีความเป็น ไปได้ที่จะลงมือทำเพื่อขยับขยายงาน ให้มีลูกเล่น ของใหม่ให้นักลงทุนกันบ้าง เมื่อองค์กรมั่นคงในระดับหนึ่ง อีกภาพที่มองคือการให้คืนกลับสู่สังคม TTW มีโครงการที่จะผนวกรวมการเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชน และการสร้าง จิตสำนึกที่ดีเรื่องสิ่งแวดล้อม ผู้บริหารตั้งใจไว้แล้วว่าจะทำในสิ่งที่ก้าวขึ้นไป เชิดหน้าชูตาระดับประเทศ แต่ยังไม่ขอเปิดตัว

ผมเป็นทั้งสองอย่าง

ตอบคำถามแบบไม่ลัง เล เมื่ อ ถู ก ถามว่ า เป็ นนั ก บริ ห ารหรื อ นั ก ปฎิ บั ติ เขาสารภาพแบบไม่ต้องหยุดคิดว่า เป็นทั้งคู่ เชื่อหรือไม่ว่ากรรมการผู้จัดการอย่างเขา ไม่มีตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการ ผู้จัดการ “ผมคิดว่าเป็นโครงสร้างลักษณะงานของธุรกิจนี้ ไม่แปลกหรอกครับที่ผม จะไม่มีผู้ช่วย หน้าที่ของแต่ละคนถูกกำหนดไว้ชัดเจน ตัวผมต้องรู้จักงานของ ทุกคน ทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมร้อยให้เป็นเส้นเดียวกัน บนนโยบายของบริษัท” การทำงานในฐานะมืออาชีพของการบริหารงานของคุณสมโพธิ กำหนด เวลาให้ตัวเองไว้คราวละ 4 ปี โดยบอกกับตัวเองอีกครั้งว่าขอเกษียณตอน วัย 55 เขาเคยเป็นโลโก้ของรถไฟฟ้าใต้ดิน มาบัดนี้กำลังจะกลายเป็น โลโก้ของ “น้ำประปา” ที่ให้ข้อมูลคล่องแคล่วไม่แพ้กัน ผู้บริหารมักต้องมีภาพพจน์คู่กับองค์กรเสมอ เป็นสูตรที่ลงตัวสำหรับงาน ประชาสัมพันธ์ที่จะช่วยด้า นภาพลั ก ษณ์ สะท้ อ นกลั บ ด้ ว ยมู ล ค่ า ที่ ไม่ อ าจ ประเมินได้…

คุณสมโพธิ ศรีภูมิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ประสบการณ์ 2541 - 2548 บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด 2548 - ปัจุบัน บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) การศึกษา ระดับปริญญาโท 2 แห่ง - Resource Planning and Management, Naval Postgraduate School, Monterey, California, U.S.A - Civil Engineering, University of California at Berkeley, California, U.S.A ระดับปริญญาตรี - Civil Engineering, Virginia Military Institute, Virginia, U.S.A

  63


คนในวงการสื ่อนอกบ้าน

“คำพ่อสอน - พระเดชและพระคุ ณ ”

ยิ่งยศ ศุภศร CEO ของ บริษัท Sexy Group จำกัด

พ่อขอร้อง

หนึ่งในห้าเสือยุคแห่งความรุ่งเรืองของธุรกิจ ซิ ล ค์ ส กรี น เมื อ งไทยเมื่ อ ราวสามสิ บ ปี ก่ อ นคื อ บริษ ท ไซน์ แอนด์ ซิ ล ค์ ส กรี น เซอร์ วิ ส จำกั ด มาบั ด นี้ ค นรุ่ น ลู ก ได้ ป รั บ โฉม เติ ม กลยุ ท ธ์ ด้ ว ย ชื่ อ ใหม่ ธุ ร กิ จ ใหม่ บริ ก ารใหม่ ให้ ทั น ล้ ำ ยุ ค นับเป็นการรับลูก ต่อไม้กันได้ที่แสนวิเศษสุดใน ยุคข้าวแพง น้ำมันแพง “ผมถู ก คุ ณ พ่ อ ขอร้ อ งให้ ม าช่ ว ยงานกิ จ การ ของครอบครัว ขณะที่ผมกำลังรอจะไปเรียนต่อที่ อเมริกา ก็คิดว่าจะใช้เวลาสั้นๆ ช่วยดูงานบาง อย่างให้ แต่พอลงมือทำงานจริงจัง ผมคิดว่ามี อะไรให้คิด ให้ทำอีกมากมาย จนต้องรอเวลาที่จะ ไปเรียนมาแล้วสองปีครับ” คุณยิ่งยศ ศุภศรี CEO ของ บริษัท Sexy Group จำกัด เล่าหน้าตายิ้มๆ เขาไม่รู้สึกเสียดาย โอกาสที่ไม่ได้ไปเรียนต่ออีกเลย เพราะงานตรง หน้าสนุกทุกวัน และอาจเป็นงานที่ชอบ ที่เขาเอง   66

Flat Bed UV สามารถพิมพ์ลงบนวัสดุอิเลคโทรนิกส์โดยไม่ทำให้อุปกรณ์เสียหาย อาจมีอาการใกล้เกลือกินด่าง วิ่งเล่นเห็นคุณพ่อทำธุรกิจมาจนชิน เฉยๆ เด็กมีหน้าที่ต้องเรียนหนังสือก็เรียนไป ยังคิดไม่ยาวพอที่จะบอกตัวเองว่า วันหน้ามีภาระต้องมารับงานต่อ มาวันนี้จึงรักและซึมซับไปเองโดยสายเลือด และจิตวิญญาณ บวกความคิดสร้างสรรค์ส่วนตัว ดูได้จากการเปลี่ยนชื่อ และการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ ให้ลูกค้าตื่นเต้นว่า เอ๊ะ… ทำได้ด้วยรึ บริษท ไซน์ แอนด์ซิลค์สกรีน เซอร์วิส จำกัด มีอายุในการทำธุรกิจมา แล้ว 31 ปี รับงานด้านการผลิตซิลค์สรีนทุกประเภท คุณสุเทพ ศุภศรี เป็น ผู้ก่อตั้ง เมื่อถึงจังหวะที่ใช่ เขาขอร้องให้ลูกชายมาช่วย เพราะดูหน่วยก้าน แล้ว มั่นใจว่าลูกชายคนเล็กคนนี้แหละ จะช่วยงานได้เพราะลูกชายคนโต หันไปรักงานด้านการเป็นข้าราชการที่กระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งช่วย ประเทศชาติได้อยู่แล้ว ส่วนงานเอกชนของครอบครัว อีกฟันเฟืองตัวเล็กๆ ของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจก็ต้องเดินทางกันต่อไป

สร้างแบรนด์ด้วยชื่อใหม่

ปลายปี 2551 คุณยิ่งยศ ทำการเปลี่ยนชื่อบริษัทใหม่ เขาให้เหตุผลกับตัวเอง กับคุณ พ่อว่า การทำงานยุคนี้ต้องปรับให้ทัน ไม่งั้นตามโลกไม่ทันแน่ ต้องทำตัวเหมือนต้องเปลี่ยน แผ่นดินใหม่ ชื่อใหม่จึงเป็นแบรนด์ใหม่ที่ทำทุกอย่างบนรากฐานเดิมที่ดีอยู่แล้ว “Sexy Group” เป็นชื่อที่คนฟังงงๆ สื่อสารฟังเหมือนว่าเป็นธุรกิจ รับงานออแกนไนซ์ รับงานเล่นกล ร้านอาหาร หรืออะไรกันนี่ “ผมตั้งใจใช้ชื่อนี้ เพราะเดาใจใครๆ ว่าต้องมีคำถามต่อแน่ เป็นโอกาสที่ได้เปิดวง สนทนา คุยกันทันทีที่เจอหน้า สร้างความคุ้นเคย กันได้อย่างสนุกสนานครับ” แนวคิดของคนรุ่นใหม่ในการทำการตลาดที่ต้องมาพร้อมกับไลฟ์สไตล์ ตรงเป้า เหมาะ เหม็งกับเวลาดีแท้ หลายคนคิดไม่ถึง หลายคนอมยิ้ม Sexy Group แบ่งธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มงานป้าย กลุ่มงานออกแบบ และ กลุ่มสินค้าแฟชั่นตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย “ผมอยากให้วงการโฆษณา เกิดอาการเซ็กซี่มากขึ้น เซ็กซี่ของผม หมายถึงการมีเสน่ห์ ดึงดูดสายตา อารมณ์ ทำได้ตามโจทย์ที่ต้องการ” สื่อนอกบ้านมีไอเดียเกิดขึ้นได้ทุกวัน บวกเทคโนโลยี ให้เหมาะกับสถานที่ตามโอกาส ต่างๆ ตัวอย่างชิ้นงานที่คุณยิ่งยศ ปลื้มล่าสุดเป็นไฟประดับหน้าห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล สาขาแจ้งวัฒนะ ไฟสลับเล่นสี ใครผ่านไปมาก็ชอบมองเพลินดี


ชิ้นงานพิมพ์ผิวเรียบ แต่ Sexy Group สามารถพิมพ์ให้มีพื้นผิวขึ้นมาได้

งานพิมพ์ที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากลงบนวัสดุที่มีพื้นผิวไม่เรียบ

งานดั้งเดิมที่เคยให้บริการลูกค้า ยังรับไหม? อ๋อ รับอยู่เหมือนเดิมครับ ลูกค้าจะสั่ง ก็ได้เลย เป็นงานสกรีน สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเป็นงานพิมพ์อิงค์เจ็ต ด้วยเครื่องพิมพ์หลายขนาด ทั้งงาน outdoor และ indoor การแข่งขัน ทำให้ราคาของงานซิลค์สกรีนปรับตัวลดลงมาก เขาจึงหางานใหม่เข้ามา เติม เป็นงานอิงค์เจ็ต ซึ่งเมื่อเจออาการเดียวกันอีก เขาจึงมีเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วย “ผมเจองานยากๆ ของลูกค้าทั้งนั้น ต้องคุยกันเยอะๆ แลกมุมกันคิดหาแนวทาง ให้งานออกมา ผมยอมรับครับว่าหลายงานของผมลูกค้าเป็นคนจุดประกายให้ผมคิดงาน ต่อได้ ยิ่งคิดยิ่งสนุกมาก ผมคิดว่าผมมั่นใจมาถูกทางของการทำงานแล้วครับ ถึงเศรษฐกิจจะหดตัว กำลังซื้อ ลดลง ซึ่งผมคิดว่างานกิจกรรมทางการตลาดต้องมากขึ้น เพราะนักการตลาดต้องหา กลยุทธ์มาเสริมตลาดแน่ๆ งานพิมพ์ไม่น้อยลงหรอกครับ เพียงแต่ต้องเปลี่ยนรูปแบบ การนำเสนอให้ทันสมัย แปลก โดน งานชิ้นเดี่ยวๆ ก็ทำได้ อย่างพิมพ์แบนเนอร์พันผืน ผืนละแบบ ติดตามที่ต่างกัน เจาะตลาดต่างกัน ก็สามารถครับ”

หนทางอีกยาวไกลมาก

CEO หนุ่มมองทะลุมิติของความยากลำบาก บนวิสัยทัศน์ที่กำหนดทิศทางของบริษัท ไว้ว่า วงการธุรกิจสื่อนอกบ้านควรเป็นงานศิลปะ มากกว่าใช้ราคากำหนด คนไทยมีความ คิดสร้างสรรค์มากที่สุดในโลก ควรหาหนทางส่งออกไปยังต่างประเทศ และตั้งเป้าที่จะ ผ่านเกณฑ์ ISO 9000 ไว้ด้วย อีกเรื่องที่คนหนุ่มอย่างเขา อยากให้เกิดขึ้นในเมืองไทยคือการมีโรงเรียนสอนด้านงาน ป้ายโดยเฉพาะ เหมือนอย่างในต่างประเทศที่เขาผลิตคนเข้าสู่ธุรกิจนี้อย่างมีฐานแนวคิดที่ ออกมาทำงานได้มั่นใจ

งานสกรีนที่สร้างสรรค์โดย Sexy Group ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 30 ปี ข้อต่อ สำคั ญ คื อ การบริ ห าร “คน” การปรั บ ตั ว ของ พนักงานใกล้ 200 คนในขณะนี้ เป็นความจำเป็น เร่งด่วน หลักสูตรการเป็น “บอสส์” เขาเรียนรู้จาก บิดา ที่จะต้อง “ไม่หย่อนพระเดช” และ “ไม่ลืม พระคุณ” ขณะที่ให้ทุกวันของการทำงานเป็นการ เรียนรู้พัฒนาตัวเอง วัย 26 ของบอสส์หนุ่มคนนี้ ยังอีกยาวไกลจริงๆ….

Sign People Sign Company

“...ผมมั่นใจว่า ภาวะเศรษฐกิจที่หดตัว นักการตลาดต้องทำงานหนักกว่าเดิม งานของผู้ผลิตอย่างผมไม่น้อยลงแน่…” “...slow down economy, marketing man work hard for boothing sales,ours materails business gain to suuporting them...”   67


คนในวงการสื ่อนอกบ้าน ธีระ หมั่นมาก ความฝันของชีวติ ลูกจ้าง คือการอยากมีกจิ การเป็นของตัวเอง ความต่างคือความพร้อมของแต่ละคนอาจไม่เหมือนกัน ด้วยบุคลิก และจังหวะชีวติ “ผมเป็นลูกจ้างอยูร่ าว 13 ปี ไม่ได้คดิ ไว้วา่ จะมาเปิดบริษทั เอง คงเป็นช่วงจังหวะเหมาะของชีวติ เมือ่ 2 ปี ก่อน ซึง่ ก็นา่ จะเหมาะ กับวัยและความพร้อมของประสบการณ์พอดีครับ” คุณธีระ หมัน่ มาก ผูจ้ ดั การทัว่ ไป บริษทั แพลตทินมั่ รีเสิรช์ (ประเทศไทย) จำกัด เล่าด้วยสายตาจริงจังประสาคนหนุม่ ทีม่ งุ่ มัน่ แต่มองจาก บุคลิกเขาเป็นคนหนุ่มอารมณ์ดี เข้าใจความเคลื่อนไหวของสิ่ง แวดล้อมได้ด ี เขาเป็นเด็กเรียนดี รับโควต้าการเรียนในคณะวิศวกรรมสิง่ ทอ จากวิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ เมือ่ ปี 2533 เป็นยุคทีอ่ ตุ สาหกรรมสิง่ ทอรุง่ เรือง นักเรียนทัง้ รุน่ 25 คน จึงถูกจองตัวเข้าทำงานทันทีที่ เรียนจบ เล่าว่าคณะนี้ เขาสอนเรือ่ งสิง่ ทอตัง้ แต่พนื้ ฐานได้ดจี ริงๆ จากงานรากฐานเดิมของสิ่งทอ ไต่ขึ้นไปหาเทคโนโลยี ต้องถัก โครเชต์ ทอผ้า ฟอก ย้อม จึงทำให้พนื้ ฐานแนวคิดแน่น ก่อนทีจ่ ะ พลิกแพลงตามเทคนิคใหม่ได้อย่างรวดเร็ว

“ผมไปทำงานที่โรงงานทอผ้าของจิมทอมสัน อำเภอปักธงไชย จังหวัด นครราชสีมา นาน 7 เดือน สนุกมากครับ แต่ต้องตัดสินใจลาออกและกลับ กรุงเทพฯ เพือ่ ศึกษาต่อ ไม่งนั้ คงได้เป็นเขยปักธงไชยไปแล้วครับ” เป็นเรือ่ งปกติ ของหนุม่ โสดชาวกรุง ทีจ่ ะเป็นทีห่ มายปองของสาวๆ เขาได้งานในบริษทั นำเข้าระบบซอฟท์แวร์ใช้งานด้านเทคนิคการออกแบบ และการปรับสี ในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ เป็นยุคต้นของการพัฒนา คอมพิวเตอร์ งานหนัก ต้องเรียนรูท้ กุ อย่างในบริษทั จึงเป็นเรือ่ งดีในกาลต่อมาว่า เขารูท้ กุ มุมทุกมิติ รวมทัง้ การเรียนรูท้ กั ษะภาษาอังกฤษทีต่ อ้ งอาศัยความกล้าทีจ่ ะ เอ่ยเปิดปากคุย โต้ตอบจนคล่อง “ผมใช้วชิ าเรียนรูจ้ ากงานตรงหน้า ใครใช้อะไรไม่เคยเกีย่ ง ทำหมด ผมถูกส่ง ไปเรียน ไปฝึกงานที่ ต่างประเทศ ไม่ตำ่ กว่า 10 ประเทศ ในทวีปยุโรป และเอเซีย สนุกมากครับ” งานหนัก ขยันที่จะเรียนรู้ อาส าทุกงาน ตั้งแต่ยุค DOS มาจนเป็นยุค Windows จนกลายเป็นมือวางด้าน CAD-CAM ด้านสิง่ ทออันดับต้นๆ ของเมือง ไทยก็วา่ ได้

“ลูกค้า ลงทุนได้ต่ำสุด”

  64

ถึงเวลาเปน็ เถ้าแก่

ยุคนีค้ วามคล่องตัวส่วนบุคคล จำเป็นมาก เทคนิคและการตลาดต้องเดินมา พร้อมกัน โดยเฉพาะงานบริการเฉพาะอาชีพ หลายคนมีความไม่พร้อมเรือ่ งเทคนิคเฉพาะวิชาชีพ หลายคนอ่อนแอด้านการ สือ่ สารภาษาอังกฤษและหัวใจของงานบริการคืองานการตลาด Platinum ร่วมออกบูธกับพันธมิตรทางธุรกิจในงาน Sign Asia Expo 2008


เป็นงานไม่งา่ ย เพราะต้องใชเวลา ในการพิสูจน์ ก่อน-หลังการใช้งาน อายุการใช้งานของเครือ่ งพิมพ์ 5 - 6 ปี จึงน่าจะถูกหยิบขึน้ มามองแบบเข้ม ข้นกับต้นทุนทีเ่ กิดขึน้ จริง กับความคุม้ ค่าทีใ่ ช้งานเครือ่ งพิมพ์ งานแบบนีต้ อ้ งใช้เวลา การตลาด ต้องตัง้ อยูบ่ นความเชือ่ ถือตัวบุคคลว่า “ธีระ” ทำได้ คนไทยไม่คนุ้ เคยกับการ ต้องจ่ายค่าบำรุงรักษา เมือ่ หมดเวลา ของการประกันเครื่องหนึ่งปีให้หลัง เจ้าของเครื่องจึงต้องวิ่งหาผู้ชำนาญ การมาช่วยดูแล งานบริการประเภทนี้ นับวันน่าจะเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มดี จากจำนวนเครื่องพิมพ์ที่ถูกขายไป แล้วกว่า 5,000 เครือ่ งกระจายไปทัว่ ประเทศ

งานบริการครอบจักรวาล ต้องมีสักอย่างที่จะใช้บริการของ platinum ได้

“ลูกค้ามีความต้องการที่อยากให้คู่ค้ากลายเป็นเพื่อนคู่คิด ให้คำแนะนำที่ ถูกต้อง คุม้ ค่ากับงานและเงิน ยิง่ แนวโน้มโลกการค้าเสรี การแข่งขันสูง ทุกคนจึง ต้องมีทางเลือกทีค่ ดิ ว่าใช่จริงๆ” บริษทั แพลตทินมั่ รีเสิรช์ (ประเทศไทย) จำกัด วางตัวเองไว้ในตำแหน่งของ การเป็นผูใ้ ห้บริการด้านธุรกิจการพิมพ์ดจิ ติ อลพริน้ ติง้ สำหรับอุตสาหกรรมป้าย, โฆษณา และสิง่ ทอ “ผมวางไว้วา่ งานหลักเป็นการคิดให้จบครบวงจร ตัง้ แต่เรือ่ งเครือ่ งพิมพ์ ระบบการจัดการสีทที่ ำให้เกิดสีสนั ทีส่ วยงาม ตามความต้องการ, การจัดการระบบ การผลิต ทีใ่ ห้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และการออกแบบทีแ่ ปลกใหม่ ด้วยเทคนิค และเทคโนโลยีทกี่ า้ วไปข้างหน้า ตอบโจทย์หรือนำเสนอของใหม่ให้ลกู ค้าได้เสมอ”

ธุรกิจป้ายเมอื งไทย มีตน้ ทุนสูง

ธุรกิจป้ายโฆษณา เขามองว่ายังมีตน้ ทุนสูงเรือ่ งการจัดพิมพ์ แม้จะพิมพ์ลงบน ป้ายผ้า ป้ายไวนิล เพราะสีแต่ละจุดมีความหมายกับต้นทุนมาก “ยุคนีเ้ ทคโนโลยีชว่ ยได้มากครับ การซือ้ เครือ่ งพิมพ์ของลูกค้าแต่ละรายเป็น เรือ่ งปกติ เลือกได้ตามชอบใจของการใช้งานแต่ละประเภท ว่าเป็นงาน outdoor หรือ indoor สีสนั ทีอ่ อกมาคล้ายกับการพิมพ์ หนังสือ นิตยสารทีต่ อ้ งการสีสนั ทีส่ วยงาม จึงจำเป็นต้องใช้ชอฟต์แวร์ควบคุมการพิมพ์ และการจัดการสีทมี่ คี ณ ุ ภาพ หมึก แต่ละหยดเป็นต้นทุนทัง้ นัน้ งานของผมเป็นการเสนอทางเลือกให้ลกู ค้า สามารถช่วยประหยัด ต้นทุนการ ผลิต ไม่วา่ จะเป็นน้ำหมึก และอะไหล่ของเครือ่ งพิมพ์ แต่ยงั คงความสวยงามตาม ความต้องการเดิมทุกอย่าง”

คิดต่อ คบนาน

“ผมรูด้ วี า่ การทำงานแบบ one man shows ไม่เหมาะแน่ ผม จึงสร้างทีมงานด้านการจัดการ, การบริการหลังการขาย, พร้อมทีม งานให้คำปรึกษา ขึน้ มาเพือ่ รองรับการบริการกับลูกค้าของเราทุก ท่านครับ” การเริม่ ต้นด้วยจำนวนพนักงาน 7 คน จึงเป็นการฝึกทีเ่ ข้มทุก คนมีโอกาสเรียนรู้เหมือนกับที่เขาเคยได้รับมาเมื่อหลายปีก่อน สูตรนีน้ า่ จะเป็นสูตรทีเ่ พิม่ ประสบการณ์ตรงชนิดทีห่ าซือ้ จากตำรา เล่มไหนไม่เจอ เขาทำหน้าทีเ่ ป็นทีป่ รึกษาให้ลกู ค้าว่า จากนีไ้ ปเมือ่ ลงทุนแล้วจะ ทำอะไรได้ตอ่ ความเป็นเพือ่ น ความเป็นมิตรทีค่ บกัน กลายเป็น มิตรภาพที่คุยกันได้ทุกเรื่อง เขากลายเป็นนักการตลาดได้ตาม บุคคลิกส่วนตัว ลูกค้าต้องได้รบั ของทีด่ ที สี่ ดุ เครือ่ งพิมพ์ทดี่ ี บริการทีด่ แี ละ ราคาทีด่ ี ผูซ้ อื้ กับผูข้ ายต้องคุยกันมากๆ การค้นหาซึง่ กันและกัน เรียนรูไ้ ปพร้อมกัน ย่อมทำให้กลายเป็นพันธมิตรทางการค้ากันได้ ยาวนาน คุณล่ะ กำลังมองหาใครคนนัน้ อยูห่ รือไม่… Sign People Sign Company

“...ต้นทุนที่ดีที่สุด จำเป็นกับการบริหารธุรกิจในยุคนี้ คู่ค้าที่ดีต้องเป็นที่ ปรึกษาที่พึ่งพากันได้ทุกเรื่อง...” “...The minimig cost needs, competitos all around, consultancy are rally goalbal trend…”   65


Y-ME ดียังไง? ดีที่มีเพื่อนเป็นนักการตลาดยุคใหม่ กิจกรรม networking – รู้จักเพื่อนใหม่ ลีลาควงไมค์ของกูรู กิจกรรมแรกของชมรม Y-me คึกคักมากครับ สมกับที่หลายคนรอคอย ยิ่งเศรษฐกิจยามนี้ต่างคนก็ต่างอยากมีเพื่อนใหม่ อยากมีโอกาส นั่นหมายถึง การเพิ่มพื้นที่ในการทำงานด้วยเช่นกัน นั ก การตลาดยุ ค ใหม่ ที่ เ ข้ า มาร่ ว มงาน Y-me 2.0 Marketing Community กว่าร้อยคน สนุกมากครับ กับกูรูทางการตลาด 3 ท่านบนเวที หลังจากที่มีกิจกรรมทำความรู้จักกัน มีเพื่อนใหม่กลับไปทุกคน ผมขอนำบางส่วนมาเล่าสู่กันฟัง เป็นไฮไลท์ สำหรับท่านที่พลาดงานนี้ไป ขอให้ติดตามได้ในคราวต่อไป กิจกรรมสำหรับสมาชิก เราจัดขึ้นทั้งปีครับ อ า จ า ร ย์ ช ลิ ต ลิ ม ป น ะ เว ช ค ณ บ ดี คณะนิเทศน์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ “ทฤษฎีการตลาดของเราดัง้ เดิม มี 4P ต่อมา มีการเพิ่มเติมขึ้นมาอีกมากมาย เป็น 7C บ้าง และอื่ น ๆ แต่ ล่ า สุ ด ผมเห็ น สิ่ ง ที่ เป็ น ผลิ ต ภั ณฑ์ ที่ ชาวโลกให้ความสำคัญ และมุ่งที่จะเจาะแบบ ใกล้ชิด ซึ่ ง นั่ น หมายความว่ า การตลาดย่ อ ม อาจารย์ชลิต ลิมปนะเวช ตามติดมาเป็นแน่ คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ ผลิตภัณฑ์ที่ว่า คือ 3F : Finance, Food มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และประธานกลุ่มการ และ Fuel ตลาดสมาคมการจัดการ สิ่ ง ที่ น่ า ติ ด ตามอี ก คื อ การรวมตลาดเข้ า ธุรกิจแห่งประเทศไทย Limpanavech ด้ ว ยกั น สองยั ก ษ์ ข องเอเชี ย เขามองว่ า หาก Chalit Dean,Faculty of Comรวมกั นจะเป็ น เจ้ า ครอบครองโลก ด้ ว ยจำนวน munication Arts of marketประชากรมหาศาล จีนและอินเดียครับ รวมกัน Chairman ing management anageแล้วเขาจะมีผบู้ ริโภคราว 2,200 ล้านคน หรือราว groub,Thailand ment Associtation (TMA)

พิรัช ธัมพิพิธ ประธานชมรม Y-ME สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย Pirach Thampipit President of Yong Marketing Executive Club Marketing Association of Thailand หนึ่งในสามของโลก โอโฮ เลยครับ China+India เป็น Chidia ไงล่ะเก๋ดี ไหมล่ะ นักการตลาดต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้นะครับ” คุณสุรตั น์ เกตุรตั นกุล ผูจ้ ดั การฝ่ายผลิตภัณฑ์ บมจ. สหพัฒนพิบูล “งานของผมเป็นการขายความอร่อย คำว่า ดัชนีมาม่า มีความ แต่ในเชิงการตลาดไม่มีหรอก ครั บ คนยุ ค นี้ ต้ อ งการความสะดวก ประหยั ด ผู้บริโภค มักเชื่อเพื่อนมากกว่าเชื่อโฆษณา กลยุทธ์ตอนนี้คือ การระมัดระวังในการลงทุน คุณสุรัตน์ เกตุรัตนกุล ต้องกำเงินสด ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กรรมการบริหาร/ หาทางลดต้นทุน มองหาตลาดใหม่ๆ สร้างความ ผู้จัดการฝ่ายผลิต 2 บมจ. สหพัฒนพิบูล แตกต่าง Surat Ketrattanakul ผมพูดได้ว่าปัจจัยลบของเมืองไทยขณะนี้คือ Executive Director การเมื อ ง นิ่ ง ได้ เมื่ อ ไหร่ ค่ อ ยมาคิ ด ตั้ ง หลั ก การ Manager Product Diviนะครับ” sion 2 SAHA PATHANAPIBUL PLC. คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตลาด ดอท คอม จำกัด “ ผ ม ดู แ ล ร้ า นค้ า ที่ อ ยู่ บ น อิ น เต อ ร์ เน็ ต ประมาณ 130,000 ร้ า นค้ า ผมคิ ด ว่ า น่ า จะ เป็ นการเปิ ด ร้ า นที่ ล งทุ นน้ อ ยที่ สุ ด แล้ ว นะครั บ เป็น Viral Marketing ที่แพร่กระจายเร็วมากๆ เทคโนโลยี ช่ ว ยให้ ก ารตลาดวิ่ ง ไปเร็ ว ประหยั ด คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ แข่ ง ขั น กั น ได้ ทั่ ว โลก เมื่ อ ไทยมี สิ น ค้ า มี ข องดี กรรมการผู้จัดการ มากมาย ลองใช้ช่องทางนี้ดูบ้างนะครับ แล้วคุณ บริษัท ตลาด ดอท คอม จะรู ้คำตอบว่ามันใช่เลย จำกัด Pawoot Pongvitayapanu ถ้าคุ ณเชื่อเรื่องผู้ค นในสัง คมที่พูด ต่อๆ กัน Managing Director ไม่ ห ยุ ด ผมขอให้ Go Online Go Social TALAD Dot Com Co., นะครับ” Ltd.

“Marketing Strategies 2009”

  68

สนับสนุนกิจกรรมชมรมฯ โดย

Y-Me

“...Marketing Strategies 2009 : Convenience, Safe and hit to consumer by social network...”


ตร เทียนทอง นายกสมาคมมีเดียเอเยนซีและธุรกิจสื่อไพจิ แห่งประเทศไทย Paichit Thienthong President of Media Agency Association of Thailand (MAAT) paichitthienthong@gmail.com ห้องพักในโรงแรมทั่วไทยรวมกัน 3.8 แสนห้อง ต่อให้เต็ม ทุกห้องๆ ละ 3 คน คนก็ได้สัก 1.1 ล้านคน คิดเป็น 2 % ของ ประชากรคนดูทีวี เท่ากับคนดูทีวีหายไป 2 % แต่ในโรงแรมก็ ยังมีทีวีให้ดูได้อีก ฉะนั้นตัวเลขที่หายไปจะน้อยลง คำนวณกลุ่มคนวัย 20 – 44 ปี ที่มีกำลังซื้อทั่วประเทศ 15 ล้านคน ก็คิดเป็นเพียง 7 % เท่านั้น เห็นไหมคะว่า จังหวะ เดือนสุดท้ายของปี ผู้ชมไม่ได้หนีไปเที่ยวกันมากตามที่เราเข้าใจ การยึดลัทธิความเชื่อของตนเป็นใหญ่ โดยไม่ได้พิจารณา การวางแผนซื้อสื่อ จังหวะเวลาไหนควรซื้อกันดีล่ะ ตอบ ความละเอี ย ดละออของข้ อ มู ล เหมื อ นเส้ น ผมบั ง ภู เขา ลื ม แบบง่ายๆ ไม่ต้องมองลึก ก็เป็นละครหลังข่าว ไพร์มไทม์อมตะ คำนวณดัชนีความคุ้ม คุณอาจจะพลาดโอกาสทองได้นะคะ เกมส์โชว์ที่เรียกเรทติ้ง หรืออะไรที่ตกเป็นข่าวพาดหัว เป็น สื่อประเภทอื่นๆ ล่ะ ต้องคิดเหมือนทีวีหรือเปล่า? ความทันสมัย แฟชั่นที่ใครๆ ไม่อยากตกข่าว คงคล้ายๆ กันค่ะ แต่ต้องเจาะลงไปให้ชัดเจนว่า ช่วงเวลา ถ้ า คุ ณ เชื่ อ ทฤษฎี ก ารเกาะติ ด ผู้ บ ริ โ ภคไปทุ ก หนทุ ก แห่ ง นั้นผู้คนเขาไปใช้เวลาอยู่นอกบ้านกันที่ไหนบ้าง ก็ควรวางสื่อไป ดิฉันว่าโฆษณาอยู่ในจังหวะของการใช้ชีวิตแหละค่ะ เพียงแต่ หนาแน่นแถวๆ นั้น เพื่อเพิ่มโอกาสในการมองเห็นโฆษณา ว่าจะมีวิธีการนำเสนออย่างไรให้น่าสนใจ ไม่ก่อให้เกิดความ อย่างปลายปีมีหนังดี หนังดังเข้าฉายมาก โฆษณาในโรง รำคาญ และได้รับการตอบสนองที่ดี หนังก็ดักคอหนังได้ ใครว่าลงโฆษณาในเดือนสิ้นปี – ต้นปี ไม่ดี? ยุค Consumer – centric ต้องยึดพฤติกรรมผู้บริโภคเป็น มีเหตุผลสนับสนุนว่า คนวางแผนไปเที่ยวกันหมด เพราะมี แกนไว้ก่อนเสมอ ปลายปีมีคนท่องโลกอินเตอร์เน็ต หาซื้อตั๋ว วันหยุดเยอะ เครื่องบิน Low cost Airline กันมาก ก็ต้องแวะไปทักทายกัน ลองคิดในมุมกลับกันนะคะ เพราะความหนาแน่นของการ ไว้หน่อย โฆษณา – Clutter ของช่วงนี้จะน้อยกว่าเดือนอื่นๆ พบว่าการ ยามปกติอุตสาหกรรมสื่อโฆษณา จะใช้เม็ดเงินมากตั้งแต่ เปิดตัวสินค้าก็น้อยที่สุดด้วย ดิฉันไม่อยากให้มองข้าม เพราะ เดือนมีนาคม เมษายน พฤษภาคม เป็นต้นไป และจะใช้น้อยใน เมื่อมีโฆษณาน้อย การเจรจาต่อรองย่อมเกิดขึ้นได้ ซื้อ 2 แถม ช่วงปลายปี ต้นปี ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ 1 เท่ากับได้ลดราคา ลงกว่า 30 % แต่นับจากนี้ไป ความคิดอาจไม่ต้องย้อนรอยเหมือนที่เคย แต่อาจมีคำถามต่อเรื่อง Rate of Investment – Roi ทำยามปกติก็ได้ การฉวยโอกาสใช้เงินแบบไม่ตามกระแส เดิน และ cost Per Rating Point – CPRP ว่าจะมีความคุ้มค่า สวนฝู ง แบรนด์ ใน Category เดี ย วกั น ได้ ทั้ ง เด่ น หลบทั้ ง กับการลงทุนและราคาต่อการรับชมของกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ clutter และใช้เงินให้คุ้มค่า เยี่ยมที่สุดแล้วค่ะ ก็ในเมื่อมีคนคิดจะไปเที่ยวกันซะอย่างนี้ จะเหลือคนนั่งดูทีวีกัน Media Value สักที่คนกัน “...การโฆษณาในช่วงโลว์ซีซั่น เช่น วันหยุดยาว หรือเทศกาล ดิฉันชวนคิดกันเล่นๆ อย่างนี้นะคะ อาจได้รับเงื่อนไขดีๆ ขอให้มองจุดที่เป็นปลายทางของผู้ คนเที่ยวเล่นกันเยอะ... แต่ ไม่เยอะเท่าที่คิด บริโภค ที่พวกเขาจะไปถึงเป็นสำคัญ...” ลองมานับเที่ยวบินเส้นทางสายภายในประเทศ วันหนึ่ง ไป – กลับ ได้ 25,000 ที่นั่ง วันหยุดอาจจะเพิ่มเที่ยวบิน เฉลี่ยให้ “...low season of advertising, big holiday or earlyเลย 30,000 ที่นั่ง ในวันหยุดยาว year end, great opportunities await in your Consumer – centric...”

จั ง ห ว ะ

ของการลงโฆษณา

  70


มุมมองเอเยนซี มุมมองนักการตลาด ปีนี้เป็นปีที่นักการตลาด และเอเยนซี่โฆษณาต้องพบความ ท้าทายสุดๆ ครับ หลายๆ บริษัท หลายๆ แบรนด์ มีการปรับลด งบประมาณ (รวมถึงงบโฆษณาด้วย) เพื่อรักษาเงินสด หรือส่ง เงินสดกลับไปยังบริษัทแม่ในต่างประเทศ บวกกับกำลังซื้อที่ ลดลง เงินทุกบาทจึงต้องตรงกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น หนี ไม่ พ้ นทำโปรโมชั่ น สิ นค้ า จู ง ใจให้ เ กิ ด การซื้ อ การ โฆษณาก็หันมามุ่งเน้นการวัดผล เพื่อตอบให้ได้ว่าเงินโฆษณา ที่ใช้ไปมีความคุ้มค่ามากเพียงใด การวัดผล จึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยไม่ต้องให้ใครมาคอนเฟิร์ม ผมขอแนะนำ “สูตร” การผสม หรือ “mix” สื่อสองสื่อเข้า ด้วยกัน เพื่อสำหรับนักการตลาดพิจารณาปรับใช้ในสถานการณ์ เยี่ยงนี้ ดังนี้นะครับ

ศิวัตร เชาวรียวงษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มอินเตอร์แอ๊คชั่น จำกัด Siwat Chawareewong Managing Director mInteraction co.,ltd. ใช้กล้องในเครื่องโทรศัพท์ถ่ายภาพเพื่อแปลความเป็นชื่อเว็บไซต์ ต่อไป อย่างไรก็ตามสูตรนี้ในบ้านเราอาจยังทำได้จำกัด เนื่อง ด้ ว ยความนิ ย มในการใช้ เทคโนโลยี แ ละความเข้ า ใจของกลุ่ ม เป้าหมายยังไม่อยู่ในวงกว้างนัก ใครที่ยืนรอรถเมล์แม้ไม่ทันจะมองป้าย ก็สามารถรับสาร จากสื่อได้

“5 สูตรเด็ด เผ็ดสู้….ตลาดหดตัว”

สูตร 1 : สื่อนอกบ้าน + หมายเลข call center

ตัวอย่างเช่น ป้ายโฆษณา Delivery ของ Pizza หรือ Fast food ,โทรศัพท์เคลื่อนที่ค่ายต่างๆ หรือป้ายคอนโด หมู่บ้าน จัดสรร ฯลฯ มักจะมีเบอร์ call center กำกับอยู่ด้วย เพราะ เป็นเลขหมายที่จำง่าย จะทำให้กลุ่มเป้าหมายตอบรับได้ง่ายกว่า

สูตร 2 : สื่อนอกบ้าน + SMS Short Code

ตัวอย่างเช่น บริการเสริมของค่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ เมื่อเห็น ข้อความโฆษณาแล้วสามารถกด เพื่อเริ่มติดต่อ ร่วมกิจกรรม รับโปรโมชั่น สมัครใช้บริการ ฯลฯ ได้ทันที ปัจจุบัน SMS นี้ถือ เป็นบริการพื้นฐานที่ใช้งานได้ในโทรศัพท์ทุกๆ รุ่น การใช้ SMS ยังเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายของ call center และสามารถ เชื่อมต่อไปยังระบบการให้บริการต่างๆ ได้ง่ายอีกด้วย

สูตร 3 : สื่อนอกบ้าน + ชื่อเว็บไซต์

ชื่อเว็บไซต์ที่จำง่ายเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง เพราะกลุ่มเป้าหมาย ส่วนใหญ่ จะยังไม่ได้เข้าไปดูเว็บไซต์ได้ทันที จึงต้อง “จำ” ไป จนกว่าจะกลับไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ หากสนใจสูตรนี้จริง ให้ สื่อนอกบ้านเป็นตัวสร้าง Impact ส่วนสื่อโฆษณาในเว็บไซต์ เป็นตัวกระตุ้นเตือนความจำ อี ก กรณี ห นึ่ ง คื อ กลุ่ ม เป้ า หมายอาจจำสิ นค้ า ได้ แต่ จ ำชื่ อ เว็ บ ไซต์ ไ ม่ ไ ด้ เมื่ อ กลั บ ไปหน้ า จอก็ จ ะทำการค้ น หาใน อินเตอร์เน็ต การลงโฆษณาผ่านเครื่องมือค้นหาอย่าง Google จึงเป็นการโฆษณาภาครับที่สำคัญเช่นกัน

สูตร 5 : สื่อนอกบ้าน + Bluetooth Marketing

เป็นการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และบอกให้กลุ่มเป้าหมายเปิด สั ญ ญาณ Bluetooth ในเครื่ อ งโทรศั พ ท์ หลั ง จากนั้ นจึ ง ยิ ง สัญญาณ Bluetooth เพื่อส่งข้อมูลสินค้า คูปอง โปรโมชั่นไปให้ สูตรนี้มีข้อจำกัดเรื่องความนิยมในการใช้เทคโนโลยีไม่ต่างจาก สูตรที่ 4 สูตร 4 : สื่อนอกบ้าน + Barcode ทั้ง 5 สูตรที่กล่าวมา ผมคิดว่ามีลักษณะร่วมกันอยู่ครับ คือ ชื่อเว็บไซต์นั้นอาจจำยาก อย่างประเทศญี่ปุ่นเขาดัดแปลงนำ การเลือกใช้จุดเด่นของสื่อนอกบ้านที่สามารถสร้าง Impact Barcode ไปติดไว้บนสื่อนอกบ้านเสียเลย และให้กลุ่มเป้าหมาย หรือเรียกร้องความสนใจได้ดีเยี่ยม สร้างให้เกิดความสนใจ หลัง จากนั้นจัดการเติมสื่อดิจิตอลเข้าไป เปลี่ยนสื่อนอกบ้านจากสื่อ Agency View ทางเดียว มาเป็นสื่อสองทางที่โต้ตอบได้ นอกจากนั้นการเติมสื่อ “...เติมข้อเด่น ให้กับสื่อนอกบ้าน ด้วยเทคโนโลยี ให้กลายเป็นการสื่อสาร ดิจิตอลเข้าไปยังให้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่ง คือขยายขอบเขตการ สองทาง ที่ว ัดผลได้ ยิ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้เม็ดเงินโฆษณาที่ลูกค้า ให้ข้อมูล จากที่ถูกจำกัด ด้วยขนาด และพื้นที่ของสื่อนอกบ้าน เลือกใช้...” เอง ให้สามารถนำเสนอข้อมูลเชิงลึกได้อย่างไม่จำกัด และที่ สำคัญที่สุดในปีนี้ ทุกๆ การตอบรับเข้ามาของกลุ่มเป้าหมาย “...additional technology and digital media with “out of home เป็นการวัดผลได้ครับ media” - make more money value...”   72


ตหนังโฆษณามากว่า คลุกคลีกับวงการผลิ 20 ปี ขอมาตอบคำถามประเภทเส้ น ผม บังภูเขากับงานโฆษณาที ่ใครๆ ก็ทำได้ “ขายตรง” มีมาตั้งแต่สมัยพ่อขุนรามคำแหงแล้วครับ ชาว บ้านใช้ปลาไปแลกควาย ใช้ควายไปแลกหมู ใช้หมูไปแลกผัก มั นก็ คื อ การขายตรง สมั ย ก่ อ นไม่ ได้ เรี ย กหรู เริ่ ด ว่ า Direct Marketing อะไรหรอก จริงไหม ฉันแลกกับเธอ เธอแลกกับฉัน เพราะไม่มีเงิน ไม่มีอัฐ จากนั้นก็ค่อยมาเป็นงานโฆษณา สื่อพื้นฐานคือจดหมายที่ ส่งตรงถึงคุณที่บ้าน เพราะเขาจะรู้ว่าประวัติคุณคือใคร แต่วัน นี้เปลี่ยนไปหมดแล้วครับ อย่าง e-bay เขาซื้อขายผ่านอินเตอร์เน็ตก็เป็น direct marketing ที่สุดฉลาดเกาะการเติบโตของคนใช้อินเตอร์เน็ต เรียกว่า online media วันนี้ทุกรูขุมขนของชีวิตประจำวัน สื่อ จะแทรกได้ ขนาดยืนฉี่ในปั้มน้ำมันก็ยังมีป้ายให้อ่านเลย การเคาะประตูขายของ-door to door สุดคลาสสิค อย่าง รถเข็นมะม่วงดอง ขนมปลากริมไข่เต่า มันผ่านหน้าบ้านทุกวัน สมัยเด็กๆ มาตรงเวลามาก ประมาณ 10 โมงเช้า มาแล้ว จน คิดว่าขอดูหน้าหน่อยเถอะ สิ น ค้ า บางอย่ า ง ไ ม่ น่ า ข า ย ต ร ง ไ ด้ แปลกมากทำไมขาย ตรงได้ เช่ น เครื่ อ ง กรองน้ ำ เครื่ อ งดั บ เพลิง มันควรจะอยู่ใน ห้ า งไม่ ใ ช่ เ หรอ แล้ ว ทำไมไอ้ ค นผู ก เนคไท แล้ ว เดิ น ลากกระเป๋ า เดินหิ้วขายตามบ้านได้ หนั ง สื อ พิ ม พ์ ก็ ใ ช่ น ะ เป็ น ขายตรงเพราะ ขี่ จั ก รยานมาส่ ง ถึ ง บ้าน ภาวะเศรษฐกิ จ แบบนี้พวกขายตรง

“ ขายตรง

  74

สมชาย ชีวสุทธานนท์ กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท แม็ทชิ่งสตูดิโอ จำกัด (มหาชน) Somchai cheewasutthanon Director and Chief Executive Director Matching Studio PCL. ฉกฉวยโอกาสอย่างฉลาดได้เยอะ บอกกันตรงๆ ว่าได้ประโยชน์อะไร จับ อารมณ์ได้มันพาไปแบบหวิวฉิวเลยนะ เหมือนกับที่เอไอเอ หรือไทยประกัน จะบอกคุณว่าได้เป็นมงกุฏเพชร(พระอุมา)ได้เป็นโน่นเป็นนี่ มันจะมีความ ภูมิใจ ครอบครัวดีขึ้น ความเป็นอยู่ดีขึ้น โอ้ย … ดีทั้งนั้น เอาว่ะสู้สุดใจขาด การทำโฆษณาของขายตรง ต้องการ 2 ประสงค์ คือ สร้างแบรนด์และ เรียกคนเข้ามาช่วยขายของเพราะวอลลุ่มยอดขายเกิดจากจำนวนคนขาย นี่แหละ สื่อที่ผมคิดอยากทำคือ จะจ้างคนตกงาน 2 ล้านคนให้คนละ 20 บาท 1 วันประมาณ 40 ล้านบาท ให้มาใส่เสื้อยี่ห้อ “ตี๋แม็ทชิ่ง” เดินทั่วประเทศ แล้วจะมีใครไม่รู้จักตี๋แม็ทชิ่งให้มันรู้ไป ใช้สื่อแค่ 40 ล้านบาท คุ้มสุดคุ้ม ยิ่ง กว่าอยู่แฟลตปลาทองซะอีก อย่างหม่ำ จ๊กม๊ก โฆษณาหนัง แก้ผ้าวิ่งอนุสาวรีย์แป๊บเดียวก็ขึ้นหน้า 1 ก็เป็น direct marketing เหมือนกัน โลกไม่มีพรมแดน โลกไร้สาย ทุกอย่างตรงได้เลย ใช้วิธีง่ายๆ ไม่ต้องคิด ซับซ้อน “สวัสดีค่ะมาจากเฮ่งซ่งฮง” อันนี้อาจจะงงเพราะไม่ได้โปรโมทมาก่อน “สวัสดีค่ะมิสทีนมาแล้วค่ะ” “สวัสดีค่ะยาคูลล์มาแล้วค่ะ” แค่เนี่ยคนก็ จำได้แล้ว ไอเดียผมนะ ขอบอกตรงๆ ตามตรงจุดเลย นี่… นี่… นี่… เลย “ระวังโถส้วมสะอาดแล้วหรือเปล่าก่อนนั่ง ก่อนฉี่มองให้ดี จาก อย.” “เห็นมั้ยบอกแล้วเหม็นขนาดนี้ ทนนั่งได้อย่างไร” โฆษณาน้ำยาล้างพื้น เป็ดก๊าบก๊าบ “วันนี้คุณขี้แล้วหรือยัง” โฆษณายาถ่าย ยาหอม ยาที่เกี่ยวกับระบบขับ ถ่ายต่างๆ … ยุคนี้หมดสิทธิ อ้อมค้อม ยิงตรงไปเลยครับ ยิงสลุตยิ่งดี ยิงถี่ ถี่ ยิ่งชอบ เชื่อผม ขายตรงไม่มีวันตายจริงๆ นะ...

neverdie”

Tee Matching

“...งานการขายตรง ไม่ ย าก แต่ ก็ ไม่ ง่ า ย และไม่ เคยตายไปจากวงการ การตลาดโลกเลย...” “...Direct Marketing, always powerful and never die...”


วรวุฒิ อุ่นใจ

กรรมการผู้จัดการ ลูกชายคนโตของครอบครัวคนจีน ที ่ต้องเข้ามากอบกู้ธุรกิจร้าน บมจ. ออฟฟิศเมท เครื่องเขียนเล็กๆ ของบิดา โลกธุรกิจ ใบนี้ มิได้โปรยกุหลาบไว้ Worawoot Ounjai รอ“เสี่ย”เลย ประสบการณ์กว่า 10 ปี ของเขาเป็นโจทย์ของ Managing Director เถ้าแก่ รุ่น“เสี่ย”ได้เป็นอย่างดี OfficeMate PCL. “ภาษีเงินได้นิติบุคคล” ฟังแล้วสยองหัวอก สมบูรณ์ ผลกำไรขาดทุน ก็ไม่ค่อยจะตรง (กำไรต่ำกว่าจริงซะส่วนใหญ่) ภาษี ของคนทำธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับ ทุก จะไปตรงได้อย่างไร เพราะภาษีคิดจากผลกำไร ปีเวลาที่เรามีกำไร เราก็ต้องเสีย 30% ของกำไร คนที่เสียภาษีถูกต้องจึงกลายเป็นผู้เสียเปรียบผู้เลี่ยงภาษี เพราะธุรกิจมี เป็นภาษีช่วยบำรุงประเทศชาติ การแข่งขัน และการแข่งขันก็มีคน 2 กลุ่ม คือ ผู้เสียภาษีถูกต้อง และผู้เสีย ภาษีไม่ถูกต้อง ทำให้การเสียภาษีที่ถูกต้องเป็นการให้ประโยชน์เกิดแก่ผู้เลี่ยง เปอร์เซนต์ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประเทศ ภาษี เพราะขายสินค้าราคาถูกกว่าได้ และยังมีกำไรเหลือจากการเลี่ยงภาษี ไทย* ซะอีก ขณะที่ผู้ที่เสียภาษีถูกต้องกลับได้รับการลงโทษให้เสียภาษีในอัตราที่สูง 30% เวียดนาม ขายของได้ยากกว่า แถมเสียภาษีเต็มเม็ดเต็มหน่วยในอัตราจริง กำไรเหลือ 28% จีน น้อยกว่า 25% สิงคโปร์ 20% ตัวอย่างการจัดการอัตราภาษีในประเทศที่เจริญแล้ว ฮ่องกง 16% ที่มา – Google Search ช่วงนี้มีข่าวหลังจากเปลี่ยนรัฐบาลว่า จะยัง ไม่ยุ่งกับการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สูงถึง 30% คิดแล้วท้อใจครับ อยากจะส่งเสียงถึงรัฐ รายได้พนักงาน ภาษีมูลค่าเพิ่มสูง สูงขึ้น บาลดังๆ ว่า “ลดเถอะครับ” เพราะถึงวันนี้อัตรา ภาษีเงินได้ ภาษีของเรานำโด่งเพื่อนบ้านไปแล้ว ตามตัวเลข นิติบุคคลต่ำ ที่ยกมานะครับ กำไรมากขึ้นทำให้เกิดการกระจายกำไรไปสู่ผู้บริโภค เห็นแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่า อัตราภาษีของไทยสูง มากจริงๆ เป็นอัตราที่จูงใจมาก.... จูงใจให้หนีครับ ไม่ว่าจะเป็นหนีภาษี หรือ หนีไปลงทุนประเทศอื่น คิดแล้วน่าท้อไหมครับ...กติกาควรเล่นอย่างไร ลองมาศึกษาประเทศที่ เจริญแล้วว่าเค้าจัดการกันอย่างไรดีกว่า ดีกว่า ในสภาพความเป็ น จริ ง เราเห็ น กั น อยู่ ว่ า ประเทศที่เจริญแล้ว เขาเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราต่ำ 10-20% ผู้ประกอบการที่เสียภาษีอย่างถูกต้องมีไม่มากนัก ใช้วิธีจูงใจให้เสียภาษีถูกต้อง ทำให้เกิดความเป็นธรรมในการค้า ไม่มีการได้ ทำไมจึงกล้าพูดเช่นนี้ ดูง่ายๆ จากกิจการธุรกิจใน เปรียบเสียเปรียบ และทำให้บริษัทเหล่านั้นเติบใหญ่ได้อย่างรวดเร็วเพราะ เมืองไทย มีสักกี่แห่งที่มีนักบัญชีประจำสำนักงาน การเสียภาษีที่ถูกต้องทำให้เกิดการขยายกิจการได้อย่างโปร่งใส ผ่านการเรียก และเพียงพอต่อการทำระบบบัญชีที่ถูกต้อง ถ้า ตรวจสอบได้ทุกประการ แต่จะไปเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มแพง ที่อัตราประมาณ ไม่มีระบบบัญชีที่ถูกต้อง การเสียภาษีที่ถูกต้องก็ 10-12% หรือบางประเทศอาจไปที่ 17% สอดรับกับรายได้ของผู้บริโภคที่ ไม่เกิดหรอกครับ ได้รับค่าจ้างที่สูงขึ้นจากที่บริษัทมีกำไรมากขึ้นจึงเพิ่มรายได้ให้มากขึ้น เพื่อมี ธุ ร กิ จ SME ยากครั บ ที่ จ ะมี ก ารทำบั ญ ชี ที่ กำลังซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ราคาสูงจาก VAT ถู ก ต้ อ ง เนื่ อ งจากขาดความรู้ ค วามเข้ า ใจด้ า น ผลของการหลบภาษีนิติบุคคลที่รุนแรงอีกประการหนึ่ง นั่นคือ การเป็น บัญชี และเงินเดือนของนักบัญชีที่ปิดงบได้ก็ไม่ใช่ แหล่งการขายสินค้าที่มีที่มาไม่ถูกต้อง เช่น ของโจร ของปลอม ของหนีภาษี ถูกๆ ส่วนใหญ่ก็จะจ้างสำนักงานบัญชีและเสีย เพราะเมื่อหลบภาษีเสียแล้ว บิลที่มี VAT ถูกต้อง หรือเป็นหลักฐานในการทำ ภาษีในระบบเหมาจ่าย ซึ่งงบการเงินที่ได้ก็ไม่ค่อย บัญชีก็ไม่ค่อยจำเป็น ดังนั้นตลาดของเถื่อน ของโจร ของหนีภาษีก็เฟื่องฟู เพราะธุรกิจที่หลบเลี่ยงภาษีไม่สนใจที่จะมีบิลมาลงบัญชี ทั้งนี้ยังไม่นับรวม World in your hand ผลกระทบที่ทำให้การลงทุนจากต่างชาติลดลง เพราะลงทุนที่ประเทศอื่นได้ “...การใช้วิธีจูงใจให้เสียภาษีถูก เงินมากกว่าอีกนะครับ ต้อง จะทำให้เกิดความเป็นธรรม บ่นมาตั้งเยอะเนื้อที่หมดพอดี ได้แต่หวังว่า คงจะมีวันที่ฐานภาษีเงินได้ ในการค้ า ...” นิติบุคคลจะได้รับการดูแลอย่างจริงจัง และมีการจัดการอย่างทั่วถึง ยัง ประโยชน์ให้ประเทศชาติได้อย่างแท้จริง...นะครับ “...Tax and Trade to the fair game business...”

ดัง

“บ่นดัง เรื่องอัตราภาษี…”

  76


หมดยุคการทำกำไรสูงสุด ถึงยุคแบ่งปัน สร้างสังคมน่าอยู่ร่วมกัน

“กำไรน้อย

คุณสุทธิชัย เอี่ยมเจริญยิ่ง ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม Suthichai Eamcharoenying President, Social Venture Network

โตแบบยั่งยืน”

จากสภาพสังคมที่ครอบครัวมีลูกน้อยลง พ่อแม่ ยุคใหม่จึงหันมาใส่ใจพัฒนาการของลูก พวกเขา รู้ ทั น เรื่ อ งการแข่ ง ขั น การเตรี ย มคนเพื่ อ โลก อนาคต ของเล่นเพื่อพัฒนาการของเด็กตามวัย จึ ง เป็ น สิ น ค้ า ที่ มี อั ต ราการเติ บ โตได้ อี ก มาก การออกแบบจึงดูน่ารัก น่าเล่น ยิ่งนัก เป็นภาคต่อสืบเนือ่ งจากฉบับทีแ่ ล้วนะครับ ผมได้พดู ถึงวิกฤตเศรษฐกิจของ โลกในช่วงระยะเวลานี้ว่ามีจุดเริ่มต้นจากวิกฤตของภาคการเงิน ซึ่งสร้าง ผลิตภัณฑ์ของความโลภ โดยไม่คำนึงถึงความรับผิดชอบต่อความเสียหายทีอ่ าจ เกิดขึน้ แล้วก็เกิดผลพวงตามขึน้ มาแล้วอย่างทีค่ าดคะเนกันไว้จริงๆ คราวนีห้ นั กลับมามองหา มามองดูความรับผิดชอบของผลิตภัณฑ์ทางด้าน อุตสาหกรรมทีม่ ตี อ่ สังคมส่วนรวมกันบ้างว่า วิธคี ดิ ของนานาชาติในการวางกฎ กติกา และจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพกันไว้อย่างไรบ้าง ทำ-ไม่ทำ มีผลเสียทัง้ ต่อสังคม, บริษทั และองค์กร ของตัวเองอย่างไรบ้าง ผมมีประสบการณ์ตรงมาเล่าสูก่ นั ฟังแบบเห็นกันจะจะ ไม่ตอ้ งรอชาติหน้า ทำอะไรไว้กย็ อ้ นกลับมาหาตัวเองไวจริงๆ ในช่วงต้นปีทผี่ า่ นมา ผูป้ ระกอบการในแวดวงอุตสาหกรรมของเล่น มีนดั ต้องไปรวมตัวกันในงาน Toy Fair โดยเริม่ จาก Hong Kong เป็นจุดแรก พวก เขาได้แลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร ความรู้ ระหว่างคู่ค้า, ลูกค้า, Supplier   78

เล่าสูก่ นั ฟังถึงบรรยากาศของเศรษฐกิจของประเทศตัวเอง และ ธุรกิจในแต่ละประเทศทีแ่ ต่ละคนมีโอกาสไปสัมผัสมาว่าเป็นยังไง ซึง่ เรียกได้วา่ ทัง้ 100% ได้รบั ผลกระทบกันโดยถ้วนหน้า แต่อาจ รุนแรงมาก-น้อย ต่างกันไป แต่อุตสาหกรรมของเล่นไม้ในประเทศไทย บริษัทกลุ่มของ ผมเองและเพือ่ นๆ พีๆ่ น้องๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน กลับไม่ได้ รับผลกระทบเหล่านัน้ มากนัก การส่งออกยังเป็นไปอย่างราบรืน่ คำสั่งซื้อที่เข้ามายังคงมีอย่างสม่ำเสมอ ในทางตรงกันข้ามกลับ รูส้ กึ ว่าในไตรมาสแรกของปี 2009 ดีขนึ้ ผูค้ นมักถามไถ่กนั ว่าเป็น เพราะสาเหตุใด ทัง้ ๆ ทีต่ ลาดโลกหดตัวเล็กลง ผูม้ กี ำลังซือ้ ลดลง คำสั่งซื้อน่าจะลดลงอย่างแน่นอนซึ่งต้องส่งผลกระทบต่อการ ส่งออก เหมือนสินค้าทีส่ ง่ ออกตัวอืน่ ๆ เช่นกัน คำตอบที่ต้องตอบต่อปัญหานี้อยู่ประจำคือ แม้ว่าตลาดจะ หดตัวเล็กลง แต่เราได้สว่ นแบ่งตลาดเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะเราแข่ง กับจีน แต่เดิมเราเคยเสียเปรียบและสูญเสียส่วนแบ่งตลาดให้กบั จีนไป จนหลายคนเคยหวั่นใจกับยักษ์ที่มาแรงมาเร็วจากปัจจัย ของความขยัน ค่าจ้างแรงงานถูก ต้นทุนลดลง การใช้จำนวน ประชากรมาเป็นข้อเด่นของการเปิดตลาด ว่ามีจำนวนผู้บริโภค กว่า 1,300 ล้านคน มาประเทศฉันซิจะจัดให้ทกุ อย่างตามเงือ่ นไข ของโลกการค้าเสรี “ตาโต” กันทัง้ โลกเลยใช่ไหมครับ แต่ ด้ ว ยความโลภของอุ ต สาหกรรมจี น ที่ ต้ อ งการความ ร่ำรวยเร็วๆ ไวๆ เร่งเครือ่ ง จนทำให้ขอ้ เด่นของตัวเองหันกลับมา ทำร้ายด้วยความเร็วไม่น้อยกว่ากำลังที่มีในมือ โดยไม่คำนึงถึง มาตรฐานสินค้าทีต่ วั เองผลิตว่าจะทำให้ผบู้ ริโภค ได้รบั ความเสีย หาย หรืออันตรายหรือไม่ ทำให้ขอ้ เสียของจีนถูกเปิดเผยอย่างต่อเนือ่ งในสินค้า ไม่วา่ จะเป็น ยางรถยนต์, อาหาร, ยา, ของเล่น และเร็วๆ นี้ คือ เมลามีนในนม ทำให้ลูกค้าที่มีกำลังซื้อดี ลูกค้าประจำ เข็ดขยาดกับสินค้าที่เขียนระบุป้ายว่า Made in China นีเ่ องแหละครับ ส่งผลทำให้สนิ ค้าของไทยทีม่ ชี อื่ เสียงในเรือ่ ง ของมาตรฐานความปลอดภัย ถึงแม้วา่ จะมีราคาแพงกว่า แต่กลับสวนกระแส ทำยอดส่งออกได้มากขึน้ ในขณะทีต่ ลาดโลกหดตัวลง นี่น่าจะเป็นส่วนหนึ่งของผลการลงมือทำกิจกรรมเพื่อสังคม CSR ใน หัวข้อของการคำนึงถึงต่อผูบ้ ริโภค ถึงแม้วา่ ต้นทุนจะสูงขึน้ จนทำให้กำไรน้อย และช้าลงสักหน่อย แต่จะทำให้เกิดการเติบโตยัง่ ยืน ไม่พลาดท่าเสียทีเหมือน สินค้าทีไ่ ม่ปลอดภัยของจีน และนีเ้ ป็นคำตอบหนึง่ ว่า ทำ CSR แล้วได้รบั อะไร เหนือ่ ย เสียเงิน ลงแรง มานานนับแรมปี ทำดีตอ้ งใช้เวลา รางวัลทีง่ ดงามมัก กลับมาตอบแทนคนดีเสมอครับ CSR in Action

“...ผมมั่นใจว่าการเลือกสินค้าของผู้บริโภคนั้น ไม่มองเฉพาะราคาถูก พวกเขามองจิตใจที่งดงามของเจ้าของกิจการด้วย...” “ ...CSR, make modern world trade sustainable...”


อน.อรวรรณ ชัยสถาพร    ประธานคณะกรรมการจั ดการประชุมใหญ่ประจำปี 2552 ภาค 3350 โรตารีสากล PP.Oravan Chaistaporn Chairperson of District Conference 2009 A ray of Joy การทำงานบำเพ็ญประโยชน์ ไม่อาจประเมินเป็นตัวเลข ‘Doing good to other’ as Rotarians are doing can hardly be determined quantitively of it achievement as it is กำไร ขาดทุนได้ เหมือนการทำธุรกิจในแต่ละรอบปี ในรอบปีบริหารขององค์กรโรตารีที่หมุนเวียนกันไปทุกๆ done in business. รอบ ของเดือนกรกฏาคม จนถึงเดือนมิถุนายน ของปีรุ่งขึ้น A circle of Rotary year begins in July and ends in ก็ต้องมีการประเมินกิจกรรมต่างๆ ของแต่ละสโมสร ของแต่ละ June of every year. Club and district performance review ภาค อันเป็นกฎระเบียบที่ปฏิบัติกันมานานกว่า 104 ปีมาแล้ว take place before the new Rotary year begins, and this has been continued for 104 years, the same for all 30,000 ในกว่า 30,000 สโมสร ทั่วโลก ภาคกลางของประเทศไทย เป็นภาค 3350 โรตารีสากล clubs around the world. กำหนดวันที่มวลมิตรสมาชิก ไปประชุม เล่าสู่กันฟัง ทั้ง 83 In central region of Thailand where most clubs of สโมสร สมาชิกกว่า 500 คน พร้อมครอบครัว เดินทางไป Rotary International District 3350 located have scheduled พบกันที่หุบเขาแห่งความสุข- The Valley of Rotary Dreams to have their annual District Conference where it will be ปีนี้ คณะกรรมทำงานลงมติกันว่า ขอเป็นขุนเขา สายลม big day for Rotarians gathering. Each year more than 500 พริ้วที่ “รอแยลฮิลส์ กอล์ฟ แอนด์สปา” จังหวัดนครนายก members of 87 Rotary clubs attend the conference for the purpose of performance report exchange, awards giving, ระหว่าง 14-15 มีนาคม 2552 นี้ การประชุ ม ประเภทนี้ เรี ย กว่ า District Conference and this year they name this conference “The Valley of เป็นการเชิญสมาชิกจากทุกสโมสร มาประชุมกัน พร้อมกับมี Rotary Dream”. The conference will take place in the valley where strong wind blows at The Royal Golf Hills Resort กิจกรรมครอบครัว พาลูก พาหลานมาด้วย มากันทั้งบ้าน มีการประชุมอย่างเป็นทางการ รายงานความสำเร็จของ and Spa, Nakorn Nayok Province on 14-15 of March 2009. กิจกรรมโครงการบริการ 4 แนวทาง มีกิจกรรมสันทนาการ It is called a Conference as it doesn’t limit the chance เล่นกอล์ฟมิตรภาพ ท่องเที่ยวในจังหวัดนครนายก ด้วยแนวคิด of attending to only members. District Conference opens to members of the family, partners of Rotary, former โทนสีเขียว กับกาลาดินเนอร์ในภาคงานเลี้ยงกลางคืน องค์กรแห่งนี้ ไม่อาจประเมินมูลค่าแห่งความสุขในการ scholarship awardees, Rotary Youth Exchange Students, ทำงานได้ แม้เศรษฐกิจจะเดินทางมาอย่างไร รุ่งโรจน์ หดตัว etc. Agendas include formal meeting to present เงินกี่สิบ กี่พันล้านก็ไม่อาจขาย - ซื้อกันได้ การทำงานของโรตารี เข้ ม แข็ ง ครอบครั ว ของเราเป็ น performance report of the main 4 avenue of services, various kinds of activities such as friendship golf, one day เครือข่ายกันด้วยไมตรีจิตอันงดงามเสมอ

แห่งความสุข”

trip in Nakorn Nayok. Theme of the meeting will be represented by GREEN color where attendants will be wearing green dresses during the Gala Dinner. No matter how the present economic condition would be, a bull or a bear, no indicating measurement can determine how happy the people of this organization have which money can’t buy. The strength of the work of Rotary, the network of the family, will always grow in all of our kind hearts. The English text is Translated by PP.Surakit Kerdsongkran

  80


เราช่วยกาชาด... กาชาดช่วยเรา

รศ. อรุณีประภา หอมเศรษฐี รองผู้อำนวยการ สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย ASSOC PROF.Aruneeprabha Homsettee Deputy Director fund raising bureau The Thai Red Cross Society สภากาชาดไทยกำเนิดขึน้ ในแผ่นดิน “พระพุทธเจ้าหลวง” รัชกาลที่ 5 ในต้น ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436) เวลานัน้ ประเทศสยามเกิดกรณีพพิ าทกับฝรัง่ เศส ในเรือ่ งดินแดนฝัง่ ซ้ายของแม่นำ้ โขง ทำให้เกิดการสูร้ บกัน ยังผลให้มผี บู้ าดเจ็บ เสียชีวติ และยังไม่มกี องการกุศลใดๆ ทำหน้าทีช่ ว่ ย เหลืออย่างเป็นกิจจะลักษณะ “พระพุทธเจ้าหลวง” ทรงมีความห่วงใยเหล่าทหารหาญและบรรดาอาสาสมัครทีเ่ สียสละ รักษาพระราชอาณาเขต จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดง แห่งสยาม”ขึน้ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2436 เพือ่ ทำหน้าทีจ่ ดั ส่งยา เวชภัณฑ์ อาหาร เสือ้ ผ้า และ เครือ่ งใช้ตา่ งๆ ไปยังทหารและประชาชนทีเ่ ดือดร้อน อันเป็นหลักการทีล่ ะม้ายกับหลักการของ สภากาชาดสากล นอกจากนัน้ พระองค์ยงั มีพระมหากรุณาธิคณ ุ แก่องค์การทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ใหม่นโี้ ดยทรงพระ กรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์ และพระบรมราชานุญาตให้เรีย่ ไรได้เงินเป็น จำนวนถึง 443,716 บาท อันเป็นเงินจำนวนมหาศาลในสมัยนัน้ นับว่าเป็นการรณรงค์จดั หา รายได้ครัง้ แรกเป็นปฐมฤกษ์ในการก่อตัง้ องค์การ ต่อมาสภากาชาดไทยได้จดั ให้มี “งานกาชาด” ขึน้ ครัง้ แรกระหว่างวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2465 – 8 เมษายน 2466 (ขณะนัน้ เปลีย่ นพุทธศักราชในเดือนเมษายน) โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ หา “ประชาสมาชิก” เสียค่าบำรุง 1 บาทต่อปี สถานทีจ่ ดั งานคือ สนามหลวง งานกาชาดจึงได้จดั ขึน้ เป็นประจำทุกปี และขยายวงกว้างขึน้ เป็นลำดับ ต่อมาในปี พ.ศ. 2471 ได้ยา้ ยสถานทีจ่ ดั งานมายัง พระราชอุทยานสราญรมย์ ในปี พ.ศ. 2472 เริม่ มีการสอย กัลปพฤกษ์ เป็นครัง้ แรก รางวัลได้แก่เครือ่ งเวชภัณฑ์ เสือ้ ผ้า ค่าสอยกัลปพฤกษ์ มิได้กำหนด ราคาไว้แล้วแต่ศรัทธา ในปี 2476 เริม่ มีลอตเตอรีอ่ อกจำหน่ายเป็นครัง้ แรก เพือ่ หารายได้ให้สภากาชาดไทยในราคา ฉบับละ 1 บาท ต่อมาในช่วง 2481 – 2499 ได้ยา้ ยมาจัดทีส่ ถานเสาวภา และบริเวณกรีฑา สถานแห่งชาติซงึ่ ในการจัดงานแต่ละครัง้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ บรมราชินนี าถ พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จะเสด็จทอดพระเนตรด้วย งานกาชาดนีเ้ จริญ ก้าวหน้าขึน้ เป็นลำดับ กระทัง่ ปี พ.ศ. 2500 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ สภานายิกา สภากาชาดไทย ได้ทรงมีพระราชเสาวนียโ์ ปรดเกล้าฯ ให้ยา้ ยสถานทีจ่ ดั งานมายังบริเวณ สวนอัมพร โดยมีหม่อม กอบแก้ว อาภากร ณ อยุธยา เป็นประธานคณะกรรมการอำนวยการจัดงานกาชาด ต่อมา สถานทีจ่ ดั งานได้ขยายบริเวณออกไปจนถึงสนามเสือป่ากระทัง่ ปัจจุบนั งานกาชาดประจำปี 2552 จัดขึน้ วันที่ 30 มีนาคม – 7 เมษายน ด้วยคำขวัญ “หัวใจใส สะอาด กาชาดช่วยปวงชน” เอกลักษณ์ในงานกาชาดประจำปี 2552 นี้ คือการออกร้านของหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ และเอกชน กว่า 200 หน่วยงาน กิจกรรมบันเทิงต่างๆ จากศิลปิน นักร้อง นักแสดง จากทุกค่าย ทุกสัดกัด การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในโครงการส่วนพระองค์ กิจกรรมของเหล่ากาชาดจังหวัดทัง้ 75 จังหวัด รวมทัง้ การจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ภารกิจของสภากาชาดไทย การประกวด สุขภาพเด็ก การประกวดผูส้ งู วัยสุขภาพดี โครงการสรรหากุลบุตร-กุลธิดากาชาด และการ ประกวดร้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ สภากาชาดไทย จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกเพศ และทุกวัย เทีย่ วงานกาชาด ประจำปี 2552 ณ สวนอั ม พร ลานพระบรมรู ป ทรงม้ า สนามหน้าทีท่ ำการสำนักพระราชวัง (สนามเสือป่า) When You Care Your Share ถนนศรีอยุธยาและราชดำเนิน บัตรเข้าชมงานราคา “Have Fun, be happy, give 20 บาท รายได้บำรุงสภากาชาดไทย to charity, visit Red Cross “เที่ยวสนุก สุขใจ ได้กุศล เที่ยวงานกาชาด Fair, Suan Amporn” ประจำปีทสี่ วนอัมพร”

“ย้อนรอย... งานกาชาด”

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเสด็จเปิดงาน

ริ้วขบวนการเปิดงานกาชาด

สัญลักษณ์ถาวรของงานกาชาด ที่มีมาถึงวันนี้ “สลากกาชาด และสอยดาว”

  82


เรื่องเล่าหลังไมค์ ขลุก… คลุก อยูก่ บั งานเพลงมากว่า 20 ปี ทั ้ ง บนเวที แ ละหลั ง ไมค์ สะสมแผ่ น เสี ย ง รู จ้ กั เพลงยุค 70 80 90 เป็น “กูร”ู หาตัวจับ ยากคนหนึง่ ของวงการเพลงเมืองไทย “ชนใดไม่มีดนตรีกาล ในสันดาน เป็นคนชอบกลนัก...” พระราชนิพนธ์ ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ 6 เราคุ้นเคยกัน ดีกันอยู่แล้วนะครับ ผมเชื่ อ ว่ า คุ ณ ผู้ อ่ า นทุ ก ท่ า นมี เพลงในใจอยู่แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเพลง ลู ก ทุ่ ง ลู ก กรุ ง สตริ ง เพลงสากล เพลงบรรเลง อยู่ที่ว่า อารมณ์ขณะ นั้ น ต้ อ งการเสพดนตรี ห รื อ เพลง ประเภทใด บางคนชอบเพลงเศร้ า ๆ เพื่ อ ตอกย้ ำ ความทุ ก ข์ บางคนมี ค วาม ทุ ก ข์ ใ นใจแต่ ป ฏิ เ สธ จึ ง หาเพลง สนุกสนานเพื่อกลบเกลื่อนความทุกข์ แม้จะทำให้ลืมได้บ้างชั่วขณะก็ยังดี โดยส่ ว นตั ว ผม เพลงเก่ า บาง เพลงเรี ย กความทรงจำครั้ ง วั ย เด็ ก กลับคืนมา 90 เปอร์เซ็นต์ทีเดียว ผม ฟัง Beautiful Sunday ของDaniel Boone เมื่อไหร่ ก็ทำให้เห็นภาพ เห็นบรรยากาศตอนเด็กๆ ที่ซน ได้ ใ จ ปี น ต้ น ก้ า มปู ที่ บ้ า นคุ ณ ยาย แถบๆ บางแค แล้ ว ร่ ว งลงมา จุกเสียดจนหายใจไม่ออก ตอนนั้นอยู่ ในช่วงปิดเทอมพอดี ผมมีสมบัติส่วน ตัวที่รักและหวงมากคือ เครื่องเล่น แผ่นเสียงที่รับวิทยุได้ทั้ง AM-FM เราเรียกกันว่าเครื่องปิคอัพ ช่วงนั้นเราเปิด วิทยุแล้วปีนต้นไม้เล่นกันกับพี่ๆ น้องๆ และเด็กๆ ละแวกนั้น ผมคนเดียวที่ แจ็คพอต ขณะที่คนอื่นๆ ปีนไปร้องเพลงไปอย่างสนุกสนาน “เฮ้ เฮ้ เฮ้ บิวตี้ฟูล ซันเดย์” เรายิ้มได้ มีความสุขได้ 90 เปอร์เซ็นต์อย่างที่บอก อีก 10 เปอร์เซ็นต์คือ อายุครับ ผ่านแล้วผ่านเลย เพราะพออายุครบ 25 ผมก็เลิกนับแล้วครับ แต่ ยังไงก็ตาม เด็กวัยรุ่นแถวๆบ้านยังเรียกผมว่าพี่อยู่ ส่วน If you can’t give me love ของ Suzi Quatro เพลงนี้ดังสมัยที่ ผมเรียนระดับมัธยมศึกษาแล้ว รู้จักเพลงนี้จากรายการจิ๊กโก๋ยามบ่ายที่คุณ นฤชา เพ่งผล เป็นผู้ดำเนินรายการ ฟังครั้งแรกก็ชอบเลยครับ พยายามหัดร้องจากหนังสือ I.S.song hits ที่ มีอยู่จนคล่อง เรียกว่าเปิดแผ่นเสียงร้องตามซูซี่ได้อย่างแม่นยำ ชอบซูซี่มาก ขนาดห้ามคนอื่นชอบตามผมเลยล่ะ เรื่องนี้กลุ่มเพื่อนซี้รู้กันดี เชื่อมั้ยครับจากเพลงนี้ กลายเป็นว่าผมเริ่มชอบซูซี่อย่างหัวปักหัวปำ สะสมทั้งเพลง แผ่นเสียง เทป โปสเตอร์ และแฮนด์บิลแผ่นเล็กๆ เอามาหุ้ม ปกหนังสือเรียนทุกวิชา เวลาถือขึ้นรถเมล์ไปโรงเรียน เท่มากๆ ขอบอก โดย เฉพาะเวลานอน มองไปที่ข้างฝาคราใดเห็นโปสเตอร์ซูซี่สะพายเบส กีตาร์

ราเชนทร์ ชุมสาย ณ อยุธยา

ผูด้ ำเนินรายการวิทยุ Rachain Chumsai na Ayudhaya Radio Announcer rachain_j@yahoo.com

“เพลงในดวงใจ”

  84

ใส่ ชุ ด หนั ง คลี่ ซิ ป คื น นั้ น ฝั น หวาน เชียวคุณเอ๊ย! พอมาถึงสมัยเล่นดนตรี นักร้อง หญิ ง ประจำวงร้ อ งเพลง Young turks ของ Rod Stewart ผมก็ไม่ รี ร อ หั น ไปถามมื อ กี ต าร์ มื อ กลอง มือโซโล่ มือคีย์บอร์ด บอกคีย์เพลง เสร็ จ สรรพ “เพื่ อ นๆ คอร์ ด ซี เอ ไมเนอร์ เอฟ จีเซเว่น ตีคอร์ดแบบ เพลง ปาป้า นะ กลองตีจังหวะโซล เพลงอีฟ ยูแคนท์ กีฟ มี เลิฟ รู้จักใช่ มะ เราร้องเอง โอเค” นั่นแหละครับ ถูกใจทั้งขาดิ้น ขาแด๊นซ์สมัยนั้น จำ ได้ ว่ า สมั ย นั้ น ไปเล่ น งานปี ใ หม่ ที่ จังหวัดลพบุรี สนุกมาก ขอบอก ส่วนเพลงไทย สมัยเด็กๆ ชอบ ดิ อิ ม พอสสิ เ บิ้ ล เป็ น ชี วิ ต จิ ต ใจ เพราะบ้านพี่ต้อย เศรษฐากับบ้านผม อยู่ ใ กล้ กั น มาก แถวสุ ขุ ม วิ ท 45 ขณะที่เพลงจากภาพยนตร์เรื่องโทน กำลั ง ดั ง เปรี้ ย ง “รื่ น รมย์ สมอุ ร า ชื่นตา ฟ้าเบิกบาน นกร้องขับขาน สราญแสนสุ ข ตา…” เพลงชื่ น รั ก ไงครับ ทุกๆเย็นหลังเลิกเรียน ผมและ เด็ ก ๆละแวกนั้ นจะออกมาดั ก หน้ า บ้าน เห็นพี่ต้อย เศรษฐา พี่แตง อนุสรณ์ พี่ต๋อย วินัย เวียนเข้าเวียนออกเป็น ประจำ เพราะบ้านผมอยู่ต้นซอย ในที่สุดก็ได้สนิทสนมคุ้นเคยเข้าออกบ้านพี่ ต้อย เพราะหลานของพี่ต๋อย วินัยอยู่ในวัยไล่เลี่ยกัน ชื่อ “พี่มน” จะห่างกันก็ ไม่กี่ปี แต่เราเรียกพี่ คุณแม่พี่ต้อยตัวเล็กๆ ผอมๆ ใจดีมาก ขนมนมเนยพวก ผมได้อิ่มหมีพีมันตลอด เราเรียกท่านว่า “คุณยาย” ส่วนน้องสาวพี่ต้อย คือ “พี่ตุ้น” น่ารักมาก ไว้ผมถักเปีย ตัวเล็กๆ บางที คุณยายออกมาส่ง บางทีก็เห็นพี่ต้อยไปรับอยู่บ่อยๆ ตอนปิดเทอมผมกับพี่น้อง และเพื่อนๆ ยังเคยไปรื้อกองแผ่นเสียงในบ้านพี่ต้อย จนโดนเอ็ดตะโร ร้องไห้ วิ่งหนีกันทั้งกลัว ทั้งสนุก ภาพชีวิตและความทรงจำต่างๆ ล้วนมีเพลงเข้ามาช่วยสานต่อความรู้สึก ที่ทำให้ยิ้มได้เมื่อนึกถึง สบายใจเมื่อยามทุกข์ หยุดเวลาเครียดได้ชั่วคราวเมื่อ ได้ยินเพลงต่างๆที่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต จากเพลงที่ชอบ เพลงที่ผูกพัน กลายเป็นแรงบันดาลใจให้ต้องมาทำงาน คลุกคลีเกี่ยวกับการใช้เสียง การเลือกเพลง การเปิดเพลง และดนตรียังมี คุณค่า คุณประโยชน์อย่างที่สุดสำหรับผม นั่นหมายถึงอาชีพ ทั้งยังเชื่อมโยง ให้ผมได้พบกับคุณผู้ฟัง คุณผู้อ่านทุกๆท่าน แล้ววันนี้คุณเลือกเพลงโปรด หรือดนตรีในใจของคุณได้รึยังครับ…


“ค่ายแมงป่องชวนคอหนังนอกโรงร่วมค้นหา” “ความลับ” ของ 6 วีรบุรุษ ผู้สร้างตำนานยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์โลก WARRIORS : มหาบุรุษนักรบ และหนังไซ ไฟล้ำจินตนาการ รวมทั้งหนังสืบสวนสอบสวนให้เลือกกันตามชอบใจ

ภารกิ จ ล่ า อาชญากรมารั บ โทษด้ ว ย ไหวพริ บ สติ ปั ญ ญาและเครื่ อ งมื อ สุ ด ไฮเทค ของทีมพิสูจน์หลักฐานจากห้องแล็บทางตอน ใต้ของฟลอริด้า กับคดีที่ท้าทายความสามารถ ที่ สุ ด ร่ ว มกั นคลี่ ค ลายปมคดี ซั บ ซ้ อ น ถู ก ใจ คอหนังแนวนี้ยิ่งนัก

แอคชั่ น อิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ สุ ด อลั ง การ วีรบุรุษไม่มีวันตาย ถ่ายทอดชีวิตจริงของ 6 นั ก รบอย่ า ง นโปเลี ย น, โชกุ น , สปาตาคั ส , เฮอร์ น าน คอร์ เตส, พระเจ้ า ริ ช าร์ ด และ แอตติ ล า มาร่ ว มกั นค้ น หาความลั บ การเป็ น ยอดนักรบกันเถอะ

ประตูมิติเวลาที่นำพาสัตว์ประหลาดจาก อดี ต และอนาคตที่ ท วี ค วามร้ า ยกาจ อย่ า ง ไดโนเสาร์พันธุ์ดุ แมงป่องยักษ์กระหายเลือด เข้ามายังโลกมนุษย์ ศาสตราจารย์นิค คัตเตอร์ และทีมงาน ต้องเผชิญกับนักล่าจากอนาคต พวกเขาจะหยุดมันได้อย่างไร น่าลุ้นสุดๆ

“ CSI : MIAMi 6 ซีเอสไอ ไมอามี่ ซีซั่น 6 ”

“ WARRIORS มหาบุรุษนักรบ ”

“ PRIMEVAL SEASON 2 ไดโนเสาร์ทะลุโลก 2 ”


ชิมแล้วอร่อย จึงบอกเพื่อน จานเด็ด จานเดียว

หอยขม-ชะอมหอม”

“แกงคั่ว

เมนูนี้ราคา 90 บาทกินได้ทั้งโต๊ะ

บรรยากาศโปร่ง เลือกได้ทั้งห้องแอร์และนั่งแพ outdoor Outing

“...ครูเป็ด : มีความสุขที่เห็นลูกค้ามานั่งทานอาหารอร่อยๆ รสแซ่บๆ บรรยากาศดีๆ...” “...VANESSA – dancing constructor,own her “clare chilli” – The traditional Thai – laos cuisine in relaxing atmosphere.” www.la-danse.net...”   88

วั ฒ นธรรมกั บ อาหารมั ก เดิ นทางไปด้ ว ยกั น เสมอ เพราะติ ด ไปกั บ ผู้ ค นและรสนิ ย มจาก บรรพบุรุษ ทีมงานแวะเวียนไปมาหลายแห่ง จนมาเจอ ร้ า นอาหารที่ ฝั ง ตั ว อยู่ ใ น Community Mall ในเมือง ย่านรถติดหนักๆ จุดหนึ่งของกทม. - ใกล้ แยกเหม่งจ๋าย Vaness Venue เป็ น Community Mall ขนาดกระทัดรัด ใกล้ ส ถานทู ต กั ม พู ช า แ ล ะ ส ถ า น ทู ต ล า ว เจ้ า ข อ ง ร้ า นค นดั ง อย่ า ง “ครู เป็ ด ” จึ ง ครูเป็ดแห่งบ้าน AF ปรั บ ตั ว เป็ น ดั่ ง ร้ า น มีชื่อตามทะเบียนบ้านว่า วาสนา กัณโสภณ อาหารที่ถูกใจสาวลาว ลูกค้าเจอลีลาการเสิร์ฟของ ที่ เ ดิ น ท อ ด น่ อ ง อ ยู่ ครูเป็ดแล้วจะติดใจ กลางกรุ ง ปารี ส เมนู ของร้ า นนี้ จึ ง จั ด จ้ า น กลิ่ น ปลาร้ า เป็ น ปลาร้ า แมงดาเป็นแมงดา และมีผักพื้นเมืองที่หากินยาก ไว้รอคอยลูกค้าคอเดียวกันด้วย จานเด็ด จานเดียวของร้านนี้ ยกให้ “แกงคั่ว หอยขม-ชะอมหอม” เป็ น นางเอก ไม่ ใ ช่ ห อย อั จ ฉริ ย ะ หอยเชลล์ ด อน ถ้ ว ยนี้ เ ป็ น หอยขม จากนครนายก ที่หาซื้อหอยขมได้ที่ตลาด อตก. หอยขม กับหอยจุ๊บ เป็นตัวเดียวกันที่แม่เคย แกงให้เด็กได้จุ๊บ หมายถึงใช้พลังปากดูด แล้วตัว หอยก็จะออกมาเคี้ยวกันกรุบๆ ในปาก พริกแกงเข้มข้น ตำเอง เพิ่มเนื้อปลาดุกลงไป โขลกเพิ่มความข้นของกะทิ ให้เคียงไปกับเนื้อหอย ที่ต้มทำความสะอาด แคะเอาลูกตัวน้อยๆ ที่ติด มาออกให้ ห มดจด ป้ อ งกั นความรำคาญที่ อ าจ เคี้ยวบดจนเป็นคล้ายเม็ดทรายในปาก ร้านไหน ทำไม่เป็น หมดอร่อยกันพอดี ความหอมของผั ก สี เขี ย วในชามนี้ เป็ น ผั ก ชะอม คนกรุงคุ้นเคยดี แต่ตามสูตรโบราณจะเป็น ใบชะพลู จานนี้ ข าย 90 บาท ถู ก ปากคออาหารแนวนี้ ซึ่ ง ปกติ ก็ ห ากิ น ได้ ย ากอยู่ แ ล้ ว กั บ บรรยากาศโปร่ ง สบายของร้ า น สั่งอาหารอีกหลายจาน เพลินดี บางคืน อาจเจอ “ครูเป็ด” แห่งบ้าน AF มารับออเดอร์เอง เสิร์ฟเอง เธอบอกว่ามีความสุขที่จะได้เสิร์ฟ และมีท่าเสิร์ฟ ที่สอนน้องๆ ทุกคนในร้านไว้แล้ว ที่จะทำให้ลูกค้าเพลิดเพลิน อร่ อ ยทั้ ง อาหารปาก อาหารตา หาร้ า นไม่ เจอ โทร. ไปที่ 02 158 9400


จากมืออาชีพของร้านไอศครีมข้ามชาติ ผ่านการฝึก เรียนรู้อย่างมีระบบ 8 ปีผ่านไปจึงอิ่มงาน และเริ่มแสวงหากิจการเป็นของตัวเอง คุณตุ๊ก-นฤมล พรหมบำรุง เจ้าของร้านกาแฟ “วันจันทร์” ชื่อนี้มีที่มา จากหลายเหตุ จากที่เจ้าตัวเกิดวันจันทร์ จากที่ นั บ ถื อ เทพพระเจ้ า พระจั น ทร์ และทำให้ เ ป็ น คำถามของลูกค้าเกือบทุกคน กลายเป็นเรื่องที่ได้ คุยกัน สร้างความเป็นกันเอง ด้วยรอยยิ้มทุกครั้ง ที่เล่า ร้ า นนี้ อ ยู่ ชั้ น ล่ า งของอาคาร แจเปนเร้ น ท์ พื้นที่ขนาด 4x6 เมตร ตรงข้ามตลาดคลองเตย เพิ่งเปิดเมื่อกลางปี 2551ที่ผ่านมา หลังจากที่เจ้า คุณตุ๊ก - นฤมล พรหม- ตัวตระเวนเรียน เตรียมตัวมาปีกว่า บำรุง ชีวิตเพิ่งจะเริ่มต้น แต่งร้านได้น่ารัก น่านั่งดี ส้มสด เก้าอี้มีดีไซด์ การเป็ น เถ้ า แก่ เ มื่ อ มา โปร่ง สะอาด ราคาพอรับได้ และมั่นใจว่าเจ้าของ เปิดร้านกาแฟ ร้านลงมือทำเองทุกอย่าง ชงกาแฟเอง ทำเค้กเอง ใช้วัตถุดิบดี เหมือนกินเองที่บ้าน ออร์เดอร์เค้กขายดีมากช่วงปีใหม่ที่ผ่านมา ร้านกาแฟขนาด 24 ตารางเมตร จุ๋มจิ๋ม น่ารัก กาแฟร้านนี้ แนะนำว่า เป็น “ลาเต้” แก้วร้อนกาแฟสด รสอ่อนๆ หอม อาราบิก้า เธอบอกว่าขอใช้เฉพาะพันธุ์นี้ ถือว่าสุดยอดของคอกาแฟ ราคา แพงหน่อยเพื่อลูกค้าได้ชิมของอร่อย ไม่ต้องเหนียว ตีนมสด สดทันทีที่มีออเดอร์ ใช้ความร้อน 140 องศา กลิ่น รส เหมือน ต้องมนต์เทพพระเจ้าพระจันทร์ ยังไงไม่รู้ เอ๊ะ… หรือจะคิดไปเอง แก้วละ 60 บาท จานเคียงที่มาพร้อมกันคือเค้กมะพร้าวอ่อน มีเนื้อมะพร้าวอ่อนแทรกอยู่ ระหว่างชั้น กะทิสด เนื้อขูดโรย ละอองขาว ดูก็งั้นๆ ชิ้นละ 69 บาท พอชิม เท่านั้นแหละ อืมมมม… ใช่เลยเค้กจากครัวหลังบ้านที่เครื่องเคราถึง ร้านนี้เปิดทุกวัน แปดโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่ม และเป็นร้านที่ต้องเป็นแฟน ประจำ ต้องตั้งใจมาจริงๆ เทพพระเจ้าพระจันทร์ เทพแห่งความสุข ตั้งชื่อเพื่อเป็นกำลังใจ เสริม ดวง ขยันนะ สอบผ่านอยู่แล้ว แวะไปเยี่ยมเจ้าของร้านหน้าหวานคนนี้ได้ ทุกวัน แค่เครื่องชงกาแฟก็ควักเงินซื้อไปสี่แสนกว่า แล้วมาขายกาแฟแก้วละ 60 ไม่ใจรักแล้วจะทำได้ไงเนี่ยะ…

ชิม

“วันจันทร์”

เมนูชุดนี้ ขอให้ลืมโปรแกรมลดน้ำหนักไปชั่วคราวได้เลย

Coffee Cookie & Cake

“...ดิฉันตัดสินใจมาเปิดกิจการร้าน กาแฟเล็กๆ สบายใจ แบบเหนื่อย และสนุกมาก ตั้งชื่อร้านตามวันที่ ดิฉันเกิด – วันจันทร์ค่ะ...” “...WON CHAN – employee to entrepreneur, make her own little lovely coffee house, named ‘Monday’ – it’s her birthday…”   90


เปลี่ยนบรรยากาศ จากออฟฟิศ สัมผัสไอดิน กลิ่นหญ้า ท้องฟ้า ทะเล น้ำตก

“เที ย ่ วอ่ า งขาง สัมผัสลมหนาวเชียงราย”

(ตอนที่ 1)

ต้นพญาเสือโคร่ง บริเวณบ้านพักในสถานีเกษตรอ่างขาง และขึ้นอยู่โดยรอบที่ดอยอ่างขาง

สวนดอกกะหล่ำประดับ สวยสุดลูกหูลูกตา   94

ปลายปีเลยต่อถึงต้นปีที่ผ่านมา อากาศหนาวยาวเป็นใจคน ชอบเที่ยวอย่างดิฉันจริงๆ ทริปนี้ 5 วันเต็ม เป็นเส้นทางดอย อ่างขางและเชียงราย งานนี้แน่นอนคะว่าต้องเที่ยวไทย ให้ เศรษฐกิจไทยคึกคัก แอร์เอเชีย บินตรงถึงเชียงราย อาหารเช้าของพวกเราเป็น เกาเหลาเลือดหมู เชลล์ชวนชินที่ร้านสหรส อิ่มท้องพร้อมเดิน ทางแล้ว บนเส้นทางผ่านอำเภอแม่จัน อำเภอฝาง แวะเที่ยว สวนส้มธนาธร เขาทำเป็นสวนเปิด มีรถลมโชยนำเที่ยว พร้อม ไกด์บรรยาย คนละ 39 บาท ใครอยากลงไปตัดส้มสดๆ เอง จากต้น ได้เลย เขาจะให้ถุงพลาสติกใบใหญ่มาตัดเลย ได้คนละ เต็มถุง คิดเงิน 199 บาท สวนส้มธนาธร เก็บใส่เองถุงละ 199 บาท ถึงดอยอ่างขาง บ้านพักรับรองอยู่ในเขตโครงการหลวง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นหลังๆ เล็กกะทัดรัด นอนได้ 23 คนต่อหลัง มีเครื่องอำนวยความสะดวกเหมือนรีสอร์ททั่วๆ ไป อยู่ติดกับ “สวน 80” ตั้งชื่อในวาระที่หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี องค์ประธานมูลนิธิโครงการหลวง พระชนม์มายุครบ 80 ชันษา ต้นไม้ยืนต้น ไม้ดอกและไม้ล้มลุก เช่น แมกโนเลีย, คาเมเลีย, ซากุระญี่ปุ่น, แพนซีไวโอล่า พวกเราตื่นเต้นและถ่ายรูปกัน สนุกสนาน คือต้นกะหล่ำประดับ มีทั้งดอกสีขาว, สีม่วงเข้ม และผสมระหว่างสีม่วงและขาว ที่ปลูกสลับคล้ายพรมผืนใหญ่ หลายสี สวยงามมาก เพลินจนพระอาทิตย์ตก อาหารเย็ น ที่ ส โมสร ใช้ พื ช ผั ก ชนิ ด ต่ า งๆ ที่ ป ลู ก ใน โครงการหลวงนี่เอง ใหม่สดจากกอ ปลอดสาร มื้อนี้ มีเมนูปลา เทร้าท์(อาหารขึ้นโต๊ะเสวยในงานเลี้ยงรับรองฉลองการขึ้นครอง ราชย์ 60 ปี) ได้ลิ้มลองกันด้วย ตกค่ำอากาศเย็นลงเรื่อยๆ ต้องหาหมวก, ผ้าพันคอ, ถุงมือ และเสื้อกันหนาวตัวหนา มาใส่กันทุกคน เพราะอุณหภูมิลดลง ต่ำ เหลือแค่ 4-5 องศา และ 1 องศา ตามยอดหญ้าในตอนดึก หลับสบายภายใต้ไออุน่ ของผ้าห่ม


ดอกซากุระญี่ปุ่นในสวน 80 ทำให้คิดถึงละคร “ข้างหลังภาพ”- คุณหญิงกิรติและหนุ่มน้อยนพพร

สุดเขตแดนไทย-พม่า ฐานปฏิบัติการทหารบ้านนอแล

ทหารบ้านนอแล พวกเขาใช้ชีวิตในบังเกอร์ เพื่อรักษาแผ่นดินไทย

ลูกสตรอเบอร์รี่ที่ลองด้วยใบตองตึง สด หวาน กรอบ ราคาที่ไร่กิโลละ 200 บาท

สุภาณี เดชาบูรณานนท์ Suphanee Dechaburananon Deputy Chairman / Director of Trading & Strategy groupM

อากาศเช้ า สดชื่ น ภู เ ขาและ ท้ อ งทุ่ ง มี ห มอกบางลอยละล่ อ ง ดอยอ่างขาง เป็นหุบเขาชามอ่าง มี ภูเขาโอบอยู่รอบทุกด้านอากาศเย็น ตลอดทั้งปี หน้าหนาวมีต้นพญาเสือ โคร่ง หรือต้นซากุระไทย ออกดอก สีชมพูเต็มต้น ขึ้นรอบภูเขา วันนี้เป็นโปรแกรมการเที่ยวใน สถานีเกษตรอ่างขาง แปลงปลูกพืช เมื อ งหนาว เช่ น สาลี่ , พี ช , กี วี , ดอกกล้วยไม้ซิมบิเดียม และดอกเจอราเนียม พลัม และต้นบ๊วย สวนหินที่นำพันธุ์ ไม้ชนิดต่างๆ มาปลูกแบบบอนไซ บอระเพ็ด, ว่านหางจระเข้ เรือนดอกไม้ แบบ Green House ขนาดใหญ่ สีสันสดใสสวยงาม มีต้น เจอราเนียม พิทูเนีย ไซคลาเมน โคมญี่ปุ่น กล้วยไม้ซิมบิเดียม ภายในโรงเรือน มีร้านกาแฟดอยคำ กาแฟอร่อยให้นั่งจิบ ได้บรรยากาศ เลือกนั่งแบบ indoor หรือ outdoor ดื่มด่ำ ดีแท้ ไม่ต้องไปไกลถึงเมืองนอกเราสัมผัสความเป็นไทยได้ ด้วยความภาคภูมิใจและชื่นชมในโครงการของพระองค์ท่านยิ่งนัก ฝั่งตรงข้ามเป็นแปลงกุหลาบ แปลงปลูกดอกไม้คลุมดินนานาชนิด แปลงสลับกันไป ถัดไปเป็นแปลงปลูกผักยาวสุดลูกหูลูกตา มีร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ และต้นไม้ขาย ใคร อยากติดมือกลับบ้านสมใจแน่ค่ะ ภาคบ่าย พวกเราไปที่ฐานปฏิบัติการทหารบ้านนอแล ตั้งอยู่สุดเขตแดนไทย-พม่า อยู่ ห่างจากสถานีเกษตรออกไปราว 5 กม. แม้ชายแดนไทย-พม่า สงบแล้ว แต่ยังมีทหาร ประจำปฏิบัติงานที่ฐานอยู่ตลอดเวลา น่ายกย่องที่พวกเขาคอยระแวดระวังรักษาบ้านเมือง ให้พวกเราได้อยู่กันอย่างสุขสบาย จากนั้น พวกเราเดินทางต่อไปที่ บ้านขอบด้ง ไร่สตรอเบอร์รี่ของชาวเขาเผ่ามูเซอดำ มีหลากหลายสายพันธุ์ เป็นพันธุ์พระราชทานจากโครงการหลวง ช่วงเดือนกุมภาพันธ์จะ เป็นช่วงที่สตรอเบอร์รี่ให้ผลมากที่สุด พวกเราสนุกสนานกับการปีนไต่เขา เพื่อลงไปเก็บผล สตรอเบอร์รี่ ชาวเขาใช้ใบตองจากต้นสัก มาปูเพื่อไม่ให้ลูกสตรอเบอร์รี่ละลงดิน สะดวก ต่อการเก็บเพื่อส่งมอบให้โครงการหลวงในราคากิโลละ 200 บาท เขาขายให้ พวกเราได้ ชิมลูกสตรอเบอร์รี่สดๆ ในราคาเดียวกัน ดูซิ ถึงลูกจะยังไม่สุกแดง แต่มีรสหวาน นี่ถ้าเก็บ ค้างคืนไว้ พอวันรุ่งขึ้น ก็จะสุกแดงสด สวยอย่างที่เห็นขายตามซุปเปอร์มาร์เก็ตเลยล่ะค่ะ บ่ายแล้ว พวกเราลงจากเขา ไปนมัสการ พระธาตุอ่างขาง ต้องเดินลงบันไดยาวสาม ร้อยกว่าขั้น จึงเป็นที่ราบ เป็นที่ประดิษฐานขององค์พระธาตุ มีพระพุทธรูป 4 ปาง ประดิษฐานอยู่แต่ละด้าน ขากลับ เริ่มเย็นย่ำค่ำ พวกเราเดินเท้าผ่านตลาดที่อยู่หน้าปากทางเข้าสถานีเกษตร หลวงอ่างขาง เป็นชุมชนเล็กๆ ชื่อหมู่บ้านคุ้ม ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ และจีนยูนาน ที่ อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้มาก่อน ประกอบอาชีพค้าขาย เช่ น ผลไม้ ด องชนิ ด ต่ า งๆ ผ้ า พั นคอทอด้ ว ยมื อ Traveling ของที่ ร ะลึ ก ส่ ว นใหญ่ เป็ น สิ น ค้ า ที่ น ำเข้ า จาก “...ภูมิอากาศทางภาคเหนือของ ประเทศจี น มี ร้ า นอาหาร และโรงแรม ด้ ว ย ไทย เป็นแหล่งท่องเที่ยว ที่ไปแล้ว ลักษณะรีสอร์ทอยู่รอบสถานีเกษตรฯ ไม่เคยเบื่อเลยค่ะ...” อาหารเย็ น เป็ น ร้ า นอาหารที่ ค นขั บ รถเขา แนะนำ เจ้าของร้านเป็นชาวจีนยูนาน ทำอาหาร “...northern part of Thailand, เก่งมาก จานเด่นคือ ขาหมูหมั่นโถว อร่อยมาก paradise for tourist, hill, พรุ่งนี้ เราจะเดินทางไปเชียงราย สัมผัสลม mountain, flowers, forest and หนาว สูดอากาศให้ชื่นใจ สดชื่นแบบเต็มปอด our “Royal Project”…” ติดตามในฉบับหน้าค่ะ

พระธาตุอ่างขาง อย่าลืมแวะนมัสการ เมื่อมาเยือนอ่างขาง   95


ท่องไปในโลกไซเบอร์ Google Android ถือเป็นระบบปฏิบัติการสำหรับโทรศัพท์มือถือใหม่ ล่าสุดจากกูเกิ้ลเพราะเพิ่งเผยโฉมให้ผู้ใช้ได้รู้จักกันครั้งแรกช่วงเมื่อปลายปี 2551 ที่ผ่านมานี้เอง ช่วยให้คนกรี๊ดกร๊าด มีของเล่น ลูกเล่นใหม่ๆ อีกแล้ว กูเกิ้ลเข้าสู่วงการโทรศัพท์มือถือ ในปี 2548 เมื่อเข้าซื้อกิจการบริษัท พัฒนาโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือที่ชื่อ Android หลังจากนั้นจึงตั้ง บริ ษั ท Android โดยตั้ ง เป้ า หมายให้ เจ้ า นี้ เป็ น ระบบปฏิบัติการที่มีความคล่องตัวสูง พัฒนาเพิ่ม เติมได้ง่าย และแน่นอน ต้องเป็นระบบที่เชื่อมต่อ กับบริการต่างๆ ของกูเกิ้ลได้อย่างสมบูรณ์ มีหลายเหตุผลที่จะทำให้เชื่อได้ว่า Android จะกลายมาเป็นระบบปฏิบัติการมาตรฐานที่จะได้ รั บ ความนิ ย มจากผู้ ใ ช้ โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ทั่ ว โลก รวมทั้งผู้ใช้ในประเทศไทยในเวลาอันสั้น ได้แก่

สมชัย สิทธิชัยศรีชาติ กรรมการผู้จัดการ บมจ. เอสไอเอส ดิสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) Somchai Sittichaisrichart Managing Director SIS Distribution (Thailand) PCL.

“ระบบโทรศัพท์ใหม่จาก ”

การสนับสนุนจากกูเกิ้ล

กำลังพร้อมพรักมากทั้งเงินทุนและบุคลากร สื่อโฆษณาที่เป็นธุรกิจหลัก กูเกิ้ลจะต้องพยายาม เพิ่มฐานกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวาง ขึ้นจากเดิม ที่มีฐานลูกค้าหลักเป็นผู้ใช้คอมพิวเตอร์ ฐานลู ก ค้ า ที่ ก ว้ า งกว่ า คอมพิ ว เตอร์ ก็ คื อ โทรศัพท์มือถือ การพัฒนาระบบปฏิบัติการเพื่อ ช่วยให้โทรศัพท์มือถือสามารถใช้กับบริการต่างๆ ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว เช่ น Search, Maps, Gmail, YouTube, Sync, Readerฯลฯ และที่จะออกมา ในอนาคต น่าจะเป็นยุทธวิธีหลักของกูเกิ้ล และก็ เป็ นที่ ม าของโครงการพั ฒ นาระบบปฏิ บั ติ ก าร Android ให้ ป ระสบผลสำเร็ จ และได้ รั บ การ ยอมรับจากผู้ใช้ทั่วไปอย่างแน่นอน

Open source

Google ตั้งใจพัฒนา Android ในรูปแบบของ Open Source และ พัฒนาโดยมีฐานจาก Linux ซึ่งก็เป็นระบบปฏิบัติการที่เป็น Open Source เช่นกัน Open Source หมายความถึงการเปิดเผยโปรแกรมที่พัฒนาขึ้น และให้ บริษัทฯ ที่สนใจ สามารถนำโปรแกรมไปใช้หรือ พั ฒ นาต่ อ ได้ โดยไม่ ต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยให้ กั บ เจ้ า ของโปรแกรมพบว่ า ในเดื อ นตุ ล าคม 2008 Google ได้ เ ปิ ด เผยโปรแกรมทั้ ง หมดของ Android ต่อสาธารณชน จะทำให้ Android ได้ รั บ ความนิ ย มและมี ก ารนำไปพั ฒ นาต่ อ อย่ า ง รวดเร็ว

Android Market

ระบบปฏิ บั ติ ก าร Android กู เ กิ้ ล ได้ เ ปิ ด บริการ Android Market (www.android.com/ market/) เพื่อให้สามารถโหลดมาใช้ฟรีหรือซื้อ โปรแกรมมาใช้ได้ง่ายๆ นั บ เป็ น จุ ด แข็ ง อี ก เรื่ อ งที่ จ ะทำให้ ผู้ ใ ช้ สามารถเพิ่มขีดความสามารถให้กับโทรศัพท์ได้ ง่ า ยๆ คาดว่ า หลั ง จากนี้ จะเห็ น โปรแกรม ใน Android เพิ่มขึ้นอีกมาก ทั้งแบบแจกฟรีและ แบบที่ต้องซื้อมาใช้

G1 โทรศั พ ท์ เ ครื่ อ งแรกที่ ใ ช้ Google Android

G1 ถื อ เป็ น โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ เครื่ อ งแรกที่ ใช้ ระบบปฏิบัติการ Android โดยมี HTC เป็นผู้ผลิต และมี T-Mobile เป็นโอเปอเรเตอร์ที่จัดจำหน่าย พั นธมิ ต รที่ แ ข็ ง แกร่ ง (Open Handset เครื่องพร้อมบริการเข้าสู่ตลาดอเมริกาเมื่อเดือน Alliance) กันยายน 2551 เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2550 มีพันธมิตรที่เรียกว่า Open Handset G1 คาดว่ามีการจำหน่ายไปแล้วมากกว่า 2 ล้านเครื่องภายในเวลา Alliance ประกอบด้วย 47 บริษัทฯ อาทิ Google, HTC, Intel, Motorola, ไม่กี่เดือนและยังได้รับเลือกให้เป็นหนึ่งใน Gadget of the Year จาก Qualcomm, T-Mobile, Sprint Nextel, Samsung, LG และ NVIDIA มี วารสาร Time อีกด้วย จุดประสงค์ที่จะร่วมกันพัฒนามาตรฐานใหม่สำหรับอุปกรณ์พกพา (mobile คุณสมบัติใหม่อีกข้อที่ไม่เคยมีใน PDA Phone อื่นใดมาก่อน คือการ device) มีเข็มทิศอีเลคโทรนิคส์ โปรแกรม Google Map ได้ภาพที่สมจริงมาก คุณๆ ระบบปฏิบัติการ คือผลของความร่วมมือ และเมื่อได้แนะนำ Android สามารถเข้าไปดูการสาธิตประโยชน์ของ Street View ที่ใช้เข็มทิศอีเลคเข้าสู่ตลาด ในเดือนธันวาคม 2551 ก็มีอีก 14 บริษัทเข้าร่วมเป็นพันธมิตร โทรนิ ค ส์ ที่ มี ผู้ ใช้ ห ลายรายบั นทึ ก ไว้ ได้ จ าก Youtube.com ตาม link นี้ Open Handset Alliance เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานใหม่ w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ? v = G W k 9 N r x U W N 0 & N R = 1 , ซึ่ ง ได้ แ ก่ Sony Ericsson, Voddafone, ARM, Asustek, Toshiba, www.youtube.com/watch?v=Gn5Fdtc5Ens&NR=1 Huawei และ Garmin ติดตามทีเด็ดของ Google กันต่อไปได้ครับ นับวันพันธมิตรของค่ายนี้จะมหาศาลขึ้นเรื่อยๆ อ้างถึง : Youtube.com, Traveling in Cyber Wikipedia.org, “...เมื่อเจ้าพ่อกูเกิ้ล เข้ามาบุกตลาดมือถือ ความสนุกก็เกิดขึ้นทันที...” T-Mobile G1 User Guide “...Let’s see the powerful of google across to mobile phone www.android.com business…”   96


จัดไว้พิเศษ ให้นายกฯ สื่อสารไปถึ งสมาชิก

ยุวพล พรประทานเวช นายกสมาคมป้ายและโฆษณา Yuvaphol pornpratharnwech President Advertising and Sign Producing Association

มาเป็นเจ้าภาพรับ

“แขกเมือง” กันนะครับ

เวลาผ่านไปเร็วจริงนะครับ เผลอแป๊บเดียว ตำแหน่งการเป็น นายกสมาคมป้ายเอเชียของคุณวินัย ศิลปศิริพร ก็ครบวาระลง หลังจากที่ท่านทำงานหนักมาตลอด 4 ปี การทำงานของสมาคมวิชาชีพทุกสมาคม ผมคิดว่าท่านที่ กล้าหาญขึ้นมารับตำแหน่งนั้น เราต้องร่วมกันให้เกียรติ ชื่นชม ให้กำลังใจกันนะครับ เพราะเป็นการเสียสละครั้งใหญ่ คุ ณ วิ นั ย ท่ า นอาสามาทำงานระดั บ ทวี ป เอเชี ย รวม ประเทศสมาชิก ให้มีความเข้มแข็ง ก้าวขึ้นไปเทียบกับทวีปอื่นๆ ที่เขาก่อตั้งกันมานาน นับร้อยปี มาแล้ว คนเอเชี ย อย่ า งพวกเรา มี เ อกลั ก ษณ์ ด้ า น วัฒนธรรมฉันท์พี่น้อง ครอบครัวใหญ่ มีอะไรก็ แบ่งปัน ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมาก การก่อตั้ง ASA - Asia Sign Association เมื่อ 4 ปีก่อน โดยมีคุณวินัย เป็นนายกสมาคมฯ ท่านแรก มาบัดนี้ครบเทอมที่สอง ที่ต้องส่งมอบ ตำแหน่งไปให้กับท่านายกสมาคมฯ ท่านต่อไป คุณ Kelvin Liao ได้รับเสียงสนับสนุนโหวต จากสมาชิก ให้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้ต่อเป็น นายกสมาคมฯ ท่านที่สอง การนี้ จะมี ก ารจั ด ประชุ ม ประจำปี ข องสมาชิ ก ทั้ ง 6 ประเทศ และมีงานพิธีส่งมอบตำแหน่งในคราวเดียวกัน ในวันที่ 10 มิถุนายน 2552 นี้ ผมอยากเชิญชวนสมาชิกทุกท่านได้โปรดมาร่วมงาน หรือหากท่านใดอาสาจะมาร่วม เป็นคณะทำงานการจัดงานต้อนรับสมาชิกจากประเทศต่างๆ เปรียบเหมือนเป็นแขกบ้าน แขกเมือง ที่พวกเราควรช่วยกันดูแล ขอขอบคุณไว้ล่วงหน้าครับ ผมเคยไปร่วมงานฉลองตำแหน่งของคุณ Kelvin Liao ที่ไต้หวัน เมื่อช่วงคริสมาตส์ ที่ ผ่านมา ประทับใจกับการต้อนรับของพวกเขามากครับ แวะเวียนเปลี่ยนกันมาดูแลคณะ ของพวกเรา ไม่มีข้อแม้ว่าเขาจะเป็นระดับเถ้าแก่ ที่มีสิทธิชี้นิ้วสั่งลูกน้องได้เป็นร้อย แต่เขา เต็มใจที่จะมาเสิร์ฟ์น้ำ ชนแก้วกับพวกเรา อย่าลืมนะครับ 10 มิถุนายน นี้ มาแสดงความเป็นเจ้าภาพ ในฐานะคนไทย และ ในฐานะสมาชิกของสมาคมฯ ท่านก็รู้ ผมก็รู้ครับว่า มิตรภาพนั้นเป็นนิรันดร อมตะไม่มีวันตาย ลองได้เป็นเพื่อนกัน แล้ว เพื่อนก็จะกลายเป็นเพื่อนรักได้ไม่ยาก จริงไหมครับ…

ASPA Home Town

“..You are invited to ASA annual meeting in Bangkok, Thailand June 10,2009...”


ชาตรี อัศวเบญญา Chatre Asavabenya Vice Regional Chairman of Asia Sign Association Thailand ผนึกกำลังครั้งสำคัญ ของพลังเอเชีย แสดงสิ นค้ า ต่ า งๆ ก็ อ าจจะตกยุ ค ได้ ค รั บ ยุ ค นี้ ทั่ ว โลกตื่ นตั ว เรื่ อ ง โลกร้อน เรื่องอนุรักษ์ทรัพยากร เรื่องมลพิษ วัสดุที่ใช้ทำป้าย รวมถึง เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งจั ก ร ควรเปิ ด หู เ ปิ ด ตา update ข้ อ มู ล ต่ า งๆ อยู่ตลอดเวลา 2. โลกแคบลงครับ พบมีการควบรวมกิจการต่างๆ ให้เห็นได้บ่อยๆ ก็เช่น ธนาคารหลายแห่งในประเทศไทย ถูกถือหุ้นโดยธนาคารต่างชาติ เขาต้องการเรื่องเทคนิคการผลิต การใช้วัสดุ เราจึงต้องมีความรู้พอที่ จะเข้าไปรับงานต่างๆ ได้ อย่าคิดว่าน้ำพริกของเราอร่อยแล้วลูกค้า ทุกคนจะชอบกินครับ ลูกค้าฝรั่งอาจจะอยากกินสเต็ก ถ้าเราทำไม่เป็น น่าเสียดายโอกาสนะครับ 3. การแข่ ง ขั นทวี ค วามเข้ ม ข้ น มากขึ้ น คนจี น มาเปิ ด ให้ บ ริ ก ารพิ ม พ์ Inkjet กันเยอะครับ ขายราคาถูก ตัดราคากับผู้ประกอบการไทยกัน อย่างดุเดือด ดังนั้นเราต้องรู้แนวทางการทำธุรกิจของเขาด้วย “รู้เขา ผมขอตอบคำถาม ที่มักจะถูกถามบ่อยๆ - FAQ - Frequently Asked รู้เรา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง” Questions ว่าทำไมต้องเดินเข้ามาเป็นสมาชิกของ ASA??? ASA - Asia Sign Association (สมาคมป้ายเอเชีย) ก่อตั้งมา ตั้งแต่ปี โครงสร้างของ ASA เป็นอย่างไร ใครเป็นผู้บริหาร 2004 โดยมีคุณวินัย ศิลปศิริพร เป็นนายกสมาคมฯ สองสมัย และกำลังจะ ASA จดทะเบียนที่ Hong Kong ครับ ซึ่งปัจจุบันก็มีคุณวินัย ศิลปศิริพร หมดวาระลงในกลางปี 2009 นี้ เป็ นนายกสมาคมฯ จึ ง ทำให้ ส ำนั ก งานการบริ ห ารงานของสมาคมอยู่ ที่ ประเทศไทย ซึ่ ง เหมื อ นนายกสมาคม อี ก หลายๆ แห่ ง ที่ มั ก จะมี ที่ ท ำการ คำถาม และคำตอบ มีดังนี้ครับ โยกย้ายไปตามออฟฟิศของท่านนายกฯ นั่นแหละครับ เป็นสมาชิก ASA แล้วได้รับอะไรกันบ้างล่ะ ? หลังจากที่คุณวินัยหมดวาระแล้ว สำนักงานนี้ก็จะย้ายไปอยู่ที่ Taiwan หลายท่านเป็นทั้งสมาชิกของทั้งสมาคมป้ายและโฆษณา - ASPA, ชมรม ตามวาระของนายกฯ คนใหม่ ไทยอิงค์เจท อีกอื่นๆ ปีหนึ่งๆ จะต้องเสียค่าสมาชิกเยอะแยะ แล้วได้รับ ส่ ว นนายกสมาคมป้ า ยและโฆษณา - ASPA - Advertising Sign ประโยชน์อะไรบ้างเนี๊ยะ ทำไมจะต้องเป็นสมาชิกของ ASA อีก? Producing Association ของไทย ซึ่งมีคุณยุวพล พรประทานเวช เป็น คำตอบคือสมาคม หรือชมรมล้วนมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน ASA มี นายกฯ ก็จะเป็น Executive Member หรือ Regional Vice Chairman วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการทำธุรกิจกับชาวต่างชาติ โดยเฉพาะชาวเอเชีย ของประเทศไทยครับ ด้ ว ยกั น ไม่ ว่ า จะเป็ น Hong Kong, Taiwan, India, China, Japan, Singapore, Philippine, Korea และอื่ น ๆ โดยการส่ ง เสริ ม การสร้ า ง สำหรับประเทศไทยเองเริ่มจากมีการจดทะเบียน ASA ขึ้นมาเพื่อทำ เครือข่าย หรือ Net Working โดยผ่านทางกิจกรรมต่างๆ ของสมาคม ไม่ว่า หน้าที่ให้บริการกับทางสมาชิก Asia Sign Association ในประเทศไทย แต่ จะเป็น Annual Meeting, งาน Exhibition, Seminar ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ เพื่ อ ลดความซ้ ำ ซ้ อ น จึ ง ยุ บ ASAรวมกั บ ASPA โดยปั จ จุ บั นก็ เป็ น ส่ ว น ผู้ประกอบการมีโอกาสได้พบปะ รู้จักกันในหมู่สมาชิกจากประเทศต่างๆ ซึ่ง ต่างประเทศของ ASPA จะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมการทำธุรกิจต่อไปในอนาคต ASA Round Up ASA เป็ น เหมื อ นร่ ม คั น ใหญ่ ที่ ผู้ประกอบการ ที่ยังไม่สนใจที่จะไปทำธุรกิจกับต่างประเทศ ครอบคลุ ม ทั่ ว ภู มิ ภ าคเอเชี ย และ “ …ทำไม ผมต้องเป็นสมาชิก สมาคม ต่างๆ ด้วยล่ะ...” แต่ ล ะประเทศก็ จ ะมี ร่ ม คั น เล็ ก ว่ า ที่ ควรจะเป็นสมาชิก ASA หรือไม่? คำตอบคือ ควรเป็นสมาชิกครับ ยิ่งในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจทั่วโลก จ ะ ดู แ ล ส ม า ชิ ก ข อ ง ตั ว เ อ ง กำลังหดตัวแบบนี้ ยิ่งจำเป็นครับ ในประเทศไทยก็คือ ASPA ครับ “...why we rushing for 1. เพราะแม้ว่าเรายังไม่ได้ค้าขายกับเขา แต่ใช้วัตถุดิบ และเครื่องจักร memberships of ASA ที่มาจากต่างประเทศ ต้องเตรียมการถึงแนวโน้มความต้องการ หรือ networking is yours ข้อจำกัดในการเลือกใช้วัสดุต่างๆ ของลูกค้า หากไม่คิดจะได้ดูงาน opportunity...”

“ทำไมต้องเป็นสมาชิก ASA ???”

  103


สราวุธ มาตรทอง นักแสดงซิทคอมยอดนิยม “เทวดา…สาธุ” “ป้ายกับผม เป็นของคูก่ นั ครับ ไม่มปี า้ ย ผมลำบากแน่ครับ ป้าย บอกทาง ป้ายบอกทางไปห้องน้ำ ผมคงต้องคลำทางไปเอง ถามพีๆ่ เขาไปตลอดทางแน่ๆ ทีส่ ำคัญ ผมจะบอกทางไปสวรรค์…ให้ชาวโลกได้ไงเนีย๊ ะ” ประวิทย์ อนันตวราศิลป์ CEO Astina ( Thailand) Co.,Ltd “คงยืนงง อยู่สักพัก จะไปทางไหนดีล่ะ มองตะวันตรงศรีษะ ดูเงาว่าย้อยไปทางไหน ขอใช้วิชาลูกเสือ มองหาดาวเหนือตอน กลางคืน มองแสงตะวันตอนกลางวัน ผมอาจจะเป็นคนไปเขียน ป้ายไว้บอกตัวเอง และบอกเพื่อนๆ คนที่เดินตามหลังมาด้วยครับ”

ทัศนีย์ นุ่มอาชา ผู้บริหารระดับสูง ฝ่ายแม่บ้าน ในเครือโรงแรมบันยันทรี “คนทำงานโรงแรมอย่างดิฉันคงอึดอัด จะบอกแขกยังไงกันล่ะ ตรงไปขวามือเป็นห้องอาหาร เลี้ยวซ้ายเป็นห้องสัมมนา คงต้องจำ ใช้ความจำมากๆ กำหนดทิศ ใช้ทิศที่ดวงตะวันขึ้นเป็นหลัก ธรรมชาติ สอนเราไว้ตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ น่าจะต้องงัดออกมาใช้ ตอนนี้แหละ ค่ะ” ชมพูนุช นาครทรรพ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง การต่างประเทศ “ดิฉันยังไม่เคยเจอนะ แต่ถ้าเจอยังต้องปรับตัวสักพัก ใช้สมองจำ ใช้การสาวเท้าเข้ามาช่วยว่าก้าวไปกี่ก้าว กลับกี่ก้าว จำต้นไม้ มุมตึก หน้าต่าง สะพาน คงสนุกแบบเครียดๆ ล่ะค่ะ”

  105


จิบน้ำชา ใต้ตน้ พิกลุ

นึกว่ายังหนุ่ม คุณมารุต อรรถไกวัลวที แห่งVGI ใช้เวลาวันหยุดไปเล่นกีฬาทางน้ำที่โปรดปราน-ดำน้ำ หนนี้เลือกไปที่ทะเลฝั่งอันดามัน สนุกตื่นเต้น เหมือนที่ชอบๆ ในทุกๆครั้ง แต่ที่ไม่เหมือนเดิม คืออาการเหนื่อยหอบ จนรู้สึก ได้ว่า ต่างจากครั้งก่อนๆ ลองนึกทบทวนดูอีกหลายรอบ เป็นเพราะ อะไรหว่า??? เตรียมร่างกาย ก็พร้อม ฟิตเปรี๊ยะ นอนหัวค่ำไปก่อน หน้าตั้งหลายวัน อุปกรณ์ก็พร้อมมาก สิ่งเดียวกระมังที่ ห้ามไม่ได้ เตรียมไม่ได้ คือ ความอาวุโส …

ใจรักการออกกำลังกาย บวกแรงฮึดที่อยากทำกิจกรรม ร่วมกับลูกๆ คุณสุมาลี เลิศสุกิตติพงศา แห่งเทคโนโลยี 2004 ลงแข่งขันกีฬา “จักรยานแรลลี่ 4 in 1” ด้วยสปิริต เกินร้อย หลังจากวันนั้น กลับบ้านนอนสบาย หลับตัวแข็ง ปวดเมื่อยไปทั้งตัว จนต้องไปหาคุณหมอ ได้ยาคลาย กล้ามเนื้อมากินต่อที่บ้าน ใช้เวลาสองสัปดาห์จึงทุเลาลง และหายขาดไปในที่สุด ครั้งหน้าขอไปแก้ตัวอีกนะ …จ้างให้ก็ไม่เข็ด…

เป็นผู้ชายคนเดียวของบ้าน จึงต้องเป็นธุระเรื่องงาน ซ่อมบำรุงทุกประเภทของบ้าน ได้แก่ ท่อแตก น้ำรั่ว ไฟเสีย หลอดขาด ท่อตัน และอื่นๆ คุณวินัย ศิลปศิริพร จึงต้องตั้งจิตอธิฐานทุกครั้งที่ตัวเองต้องเดินทางไป ต่างจังหวัด ต่างประเทศ ไม่งั้นต้องมีโทรศัพท์ทางไกลรายงาน ขอความช่วยเหลือตลอดทาง นี่ขนาดบ้านนี้เขามีการซ้อม หนีไฟกันอยู่บ่อยๆ นะ น่านะ.. เวลาอยู่บ้าน สมาชิกเขาก็อุ่น ใจเป็นธรรมดา พอไม่อยู่ก็คิดถึง เท่านั้นเอง …โธ่เอ๊ย…

เป็นคุณพ่อปืนดุที่ต้องหัดไว้หนวด(ดก)ไว้ได้แล้ว คุณจเรศักดิ์ ทรงวุฒิชัย มีลูก น้องสาวคนใหม่ให้ลูกสาว คนโตได้มีเพื่อนเล่นแล้ว ตั้งชื่อไว้รอ สนุกสนาน มีความ หมายกั บ บิ ด ายิ่ ง นั ก น้ อ งเซี ย งไฮ้ น้ อ งเฮิ ร์ บ รวมทั้ ง ตั้ ง ใจ เตรียมตัวจะมีลูกชายเพิ่ม(อีกคน) ด้วยชื่อที่ตั้งไว้การปฎิสนธิ ว่า “น้องเฮฮา” เป็นคุณพ่อที่มองการไกลจริงๆ

หายหน้าไปจากวงการทำงานมาแล้วหลายเดือน อย่าได้ แปลกใจ เพราะลาไปเข้ า ห้ อ งเรี ย นอย่ า งขมั ก เขม้ น ที่ วปรอ.รุ่นล่าสุด คุณวิทอง ตัณฑกุลนินาท ต้องเรียนเข้ม เช็คชื่อหน้าห้องเรียนทุกเช้า เดินสายดูงานต่างจังหวัด ฝึกลูกเสือที่ค่ายวชิราวุธ ดูงานต่างประเทศ หลังจากนี้ อีกสัก 3-4 เดือน คงกลับมาประจำการเหมือนเดิม


สื่อเต็มรูปแบบในโมเดิร์นเทรด คุณวิญญลักษณ์ โสรั ต กรรมการผู้ จั ด การ บริ ษั ท อาร์ เ อส อิ น สโตร์ มี เดี ย จำกั ด แถลงข่ า วเปิ ด ตั ว สื่ อ ใหม่ Dynamic Digital Signage (DDS) ภายใต้แนวคิด “change” กับคำถาม ท้าทาย “Are you ready for a change” พบสื่อประเภทนี้ที่ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทุกแห่ง เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก 2009 คุณสถาพร สิริสิงห รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส ฝ่าย การตลาดเพื่อการสันทนาการ “เคทีซี” ประกาศถึงความร่วมมือ กั บ สมาคมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การท่ อ งเที่ ย ว และสายการบิ น เพื่อบูมธุรกิจการท่องเที่ยว ในงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก 2009” ใน รายการเวทีผู้หญิง 90.5 MHz

s

  112

o

y

สนับสนุนมูลนิธิในไทย พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ เสด็จเป็น องค์ ป ระธานในงานคริ ส ต์ ม าสการกุ ศ ล พร้ อ มประทาน เกี ย รติ บั ต รแก่ บริ ษั ท เทคโนเซล (เฟรย์ ) จำกั ด ในฐานะ ผู้สนับสนุนมูลนิธิความหวังของชาวไทย และมูลนิธิสร้างสรรค์ ชีวิตเด็กและเยาวชน โดย คุณภัทรา ธรรมวิญญู ผู้จัดการฝ่าย การตลาด เป็ น ผู้ แ ทนรั บ มอบ ณ ศู น ย์ วั ฒ นธรรมแห่ ง ประเทศไทย สิทธิพิเศษสำหรับคู่รัก คุณกรรณิการ์ ชินประสิทธิ์ชัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและ สื่อสารตราสินค้า บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด พูดถึงเทศกาลวันแห่งความรักที่ผ่านมาด้วยการมอบการ์ดแห่ง ความรั ก และ คู ป องลดพิ เศษให้ กั บ ลู ก ค้ า คู่ รั ก ที่ เดิ น เข้ า มา ใช้บริการ ที่ร้านแบล็คแคนยอน และร้านคาเฟเนโร บาย แบล็ค แคนยอน ทุกสาขา ชวนครูมาดูหนัง คุณนิธิ พัฒนภักดี ผู้จัดการทั่วไป เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ร่วมกับ ซี พี ออลล์ มอบความสุ ข ให้ คุ ณครู โดยการปิ ด โรงภาพยนตร์ 6 โรง 6 จังหวัดให้ครูพร้อมผู้ติดตาม 1 คน มาดูหนังของ วั ย บริ สุ ท ธฺ์ “ความสุ ข ของกะทิ ” ฟรี พร้ อ มเปิ ด ตั ว โฆษณา ชุด “ครู...ผู้ปั้นคน” เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ทุกคนรัก เคารพครู ผู้ปั้นคน

c

i

e t


เติมฝันเด็กด้อยโอกาส สมาคมเดอะบอสส์ มอบเครื่ อ งอุ ป โภคบริ โภค และสิ่ ง ของ เครื่องใช้จำเป็ นต่ า งๆ ให้ แ ก่ เด็ ก เล็ ก ที่ ด้ อ ยโอกาส ณ สถาน สงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนรังสิต มูลค่ารวมกว่า 75,000 บาท ตามโครงการ “เติมฝันวันเด็ก” ครั้งที่ 4 ส่งมอบห้องสันทนาการ คุณวิชา พูลวรลักษณ์ ประธานคณะกรรมการมูลนิธิโรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย, คุณเฮสเตอร์ ชิว รองประธาน คณะกรรมการมูลนิธิฯ และคุณลลนา ก้องธรนินทร์ กรรมการ มูลนิธิฯ ร่วมส่งมอบห้องสันทนาการ “โรนัลด์ แมคโดนัลด์” ลำดับที่ 12 ณ โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยนายแพทย์พงษ์ศักดิ์ โค้วสถิตย์ หัวหน้าภาควิชากุมารเวชศาสตร์ เป็นผู้รับมอบ ลุ้นเที่ยวฟรี ปารีส ประเทศฝรั่งเศส แป้ ง เด็ ก แห่ ง ค่ า ยโอสถสภา เปิ ด ตั ว แคมเปญ “เบบี้ มายด์ สวีทตี้ พิ้งค์ สวีทตี้ เลิฟ เล็ตเตอร์” ชวนลุ้นไปบอกรักที่ ปารีส ประเทศฝรั่งเศส พร้อมพ็อกเก็ตมันนี่ฟรีตลอดทริป หรือลุ้นรับ โทรศัพท์มือถือ โซนี่ อิริคสัน T303 สัปดาห์ละ 50 เครื่อง สอบถามรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม www.badimildsweety pink.com

แป้งสมทบทุนมูลนิธิขาเทียม คุ ณจิ ต นา เฉลิ ม ชั ย กิ จ ผู้ อ ำนวยการฝ่ า ยเครื่ อ งสำอางและ น้ำหอม บริษัท ไอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) จัดงาน “BSC Power of The Powder” เปิดตัวแป้งผสม รองพื้นใหม่ พร้อมมอบเงินสมทบทุนมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี จำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดย รศ.นายแพทย์เทอดชัย ชีวะเกตุ เลขามูลนิธิขาเทียม เป็น ตัวแทนรับมอบ ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน องุ่นและไวน์ที่เขาใหญ่ ผูป้ ระกอบการเขตไวน์องุน่ เขาใหญ่ พีบวี ลั เล่ยเ์ ขาใหญ่ ไวน์เนอรี,่ กราน – มอนเต้ และวิลเลจฟาร์ม แอนด์ ไวน์เนอรี่ ร่วมกับ ททท. สำนักงานนครราชสีมา สิงห์ คอร์ปเปอเรชั่น และบัตร กรุงไทย จัดงานเทศกาลประเพณีเก็บเกี่ยวผลองุ่น “Khao Yai Wine Region – Harvest Festival 2009” ณ ไร่ พีบีวัลเล่ย์ เขาใหญ่ไวน์เนอรี่ เมื่อปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมา

  113


Promotion of the month March 2009

รับลมร้อนด้วยบัตร รับประทานไอสครีม สุดโปรดจาก ท่านละ 2 ใบ มูลค่ารวม 400 บาท

มอบให้สมาชิก 5 ท่านแรก ที่บอกรับการเป็นสมาชิกนิตยสาร OHM เป็นเวลา 2 ปี

รายชื่อผู้โชคดีของ OHM February 2009

ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกราย 2 ปี 5 ท่านแรก ที่ได้รับ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมต้นข้าวสาลีอ่อน ออร์แกนิค และถาดพร้อมปลูกต้นข้าวสาลีจาก มูลค่า 500 บาท 1. คุณปัทมา นุ่นเสน 2. คุณอารีย์ คงจินดา 3. คุณเย็นตา มลิวัลย์ 4. คุณพิชัย เกรียงณรงค์ 5. คุณไพรัช ยิ่งยง Lucky subscribers for Congratulations to the first 5 subscribers for 2 years of OHM

ฟรี 2 เล่ม มูลค่ารวม 3,600 บาท

  114

OHM Magazine #50  

OHM Magazine #49