Page 1

• โครงงานมีผ ลตอบแทนที่เ ป็น ตัว เงิน หรือ ไม่เ ป็น ตัว เงิน โดยสามารถเพิ่ม ศัก ยภาพต่อ สถานประกอบการได้ นายเอกภพ ทิพย์ปรารถนา ได้เข้าร่วมฝึกงานโครงการสหกิจ ศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ในปีการศึกษา 2556 ที่บริษัท เออาร์เจสตูดิโอ จำากัด และได้เข้าร่วมการทำางานกับ บริษัท เมธา คอนสตรัคชั่น แอนด์เอ็นจิเนียริง จำากัด ซึ่งผมถูกส่งมาช่วย งาน เนื่องจากประธานกรรมการผู้จัดการของทั้งสองบริษัทเคยร่วมงาน กันมาหลายโครงการ และได้ทำางานในโครงการดังนี้ 1. โครงการออกแบบสนามกีฬาเอนกประสงค์ มหาวิทยาลัยรังสิต 2. ร่วมออกแบบโครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ป้อมตำารวจ มหาวิทยาลัยรังสิต 3. โครงการออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว ไทยโมเดิรท์คันทรี่ จ.ลำาปาง 4. โครงการออกแบบที่พักคณาจารย์คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต 5. โครงการออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 4/2 มหาวิทยาลัย รังสิต 6. โครงการออกแบบปรับปรุงสีอาคารศูนย์กีฬา มหาวิทยาลัยรังสิต 7. โครงการออกแบบที่รอรถประจำาทาง ตู้ATM ป้อมยาม ป้อม สุริยะเทพ มหาวิทยาลัยรังสิต 8. โครงการออกแบบบันไดหนีไฟอาคาร 9 มหาวิทยาลัยรังสิต 9. โครงการออกแบบเสนอราคาสะพานลอยเมืองเอก จ.ปทุมธานี 10. ควบคุมงานก่อสร้างและแก้ไขปัญหาในการก่อสร้าง ในส่วนที่ เป็นผูอ ้ อกแบบทั้งหมด


โครงการเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นของการนำาเทคโนลียีสมัยใหม่ เข้ามาใช้ คือการนำาโปรแกรมการสร้างภาพสามมิติด้วยระบบ คอมพิวเตอร์มาใช้ เพื่อที่จะทำาให้ผลงานที่เกิดขึ้นมาความรวดเร็ว และ ง่ายต่อความเข้าใจของลูกค้า ซึ่งจะต่างจากสมัยก่อนที่ใช้การวาดภาพ เป็นตัวสื่อสาร ทำาให้ลูกค้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการ ออกแบบ สามารถเข้าใจตัวงานออกแบบได้ค่อนข้างยาก เมื่อนำา โปรแกรมการสร้างภาพสามมิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ มีผลทำาให้ ลูกค้าที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการออกแบบ สามารถรับรู้ และเข้าใจในตัวงานออกแบบได้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถอธิบายความ ต้องการสิ่งที่ลูกค้าต้องการออกมาให้ผู้ออกแบบได้รับรู้ เช่น ต้องการ พื้นที่ส่วนไหนเพิ่มขึ้น ลดลง ต้องการรูปร่างหน้าตาของตัวอาคาร ลักษณะอย่างไร สีของตัวอาคาร วัสดุที่ใช้กับตัวอาคาร เป็นผลทำาให้ผู้ ออกแบบสามารถออกแบบและแนะนำาลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ นอกจากนี้โปรแกรมการสร้างภาพสามมิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ยังช่วย ปรับเปลี่ยนความต้องการของลูกค้าจากรูปแบบของนามธรรมเปลี่ยนมา เป็นรูปธรรมได้ด้วยเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งมีผลทำาให้ระยะเวลาในการ ออกแบบจากเดิมที่ต้องใช้เวลานาน กลับมีความรวดเร็วยิ่งขึ้น ทำาให้การ พัฒนาการออกแบบผลงานชิ้นนั้นสามารถพัฒนาไปได้อย่างรวดเร็ว ซึ่ง จุดนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพของสถานประกอบการ ในด้านระยะเวลาใน การออกแบบที่ลดลง ทำาให้ประหยัดค่าใช่จ่ายในส่วนของค่าแรงงาน ซึ่ง จะช่วยลดต้นทุน ทำาให้สถานประกอบการมีสภาพคล่องมากขึ้น และใน ขณะเดียวกัน ก็สามารถรับงานออกแบบได้เพิ่มขึ้นจากเดิม เพราะเมื่อ ระยะเวลาในการออกแบบงานหนึ่งชิ้นลดลง ทำาให้สถานประกอบการมี เวลาเพิ่มขึ้น ซึ่งเวลาที่เพิ่มขึ้นหรือเวลาที่ใช้ลดลงจากเดิม ก็คือเวลา ที่ทางสถานประกอบการสามารถนำาไปเปลี่ยนเป็นตัวเงิน ซึ่งหมายถึง


การไปรับงานชิ้นใหม่ที่ทำาให้สถานประกอบการดำาเนินธุรกิจและเติบโต ต่อไปได้ นอกจากนี้การนำาโปรแกรมการสร้างภาพสามมิติด้วยระบบ คอมพิวเตอร์มาใช้ยังช่วยให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในส่วนของการ ทำาภาพทัศนียภาพ(Perspective)ที่จะนำาไปเสนอกับลูกค้าได้ ซึ่งโดยปกติ แล้วบริษัทจะจัดจ้างบุคคลภายนอกในการจัดทำา และจะมีค่าใช้จ่าย ประมาณ 10,000-20,000 บาทต่อภาพ ทำาให้บริษัทประหยัดค่าใช้จ่าย และมีตัวเงินนำาไปพัฒนางานหรือลงทุนบริษัทในด้านอื่นๆแทนได้

รูปแสดงแบบแก้ไขโครงการออกแบบสนามกีฬาเอนกประสงค์


•การดำา เนิน งานมีค วามถูก ต้อ ง มีร ะเบีย บแบบแผน และ ทำา ให้น ัก ศึก ษามีโ อกาสได้ใ ช้ว ิช าความรู้ /ทัก ษะตามที่ไ ด้เ รีย น มา โครงการที่ได้ดำาเนินการมาข้างต้นนั้น จะเริ่มต้นจากการเข้าพบ กับคณะกรรมการฝ่ายกองอาคาร และท่าน ผ.อ.กองอาคาร มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อรับข้อมูลโครงการที่สั่งตรงจาก ท่านอธิการ ว่ามี แผนพัฒนามหาวิทยาลัยในส่วนใดบ้าง เมื่อรับข้อมูลพูดคุยถึงแนวความ คิด วัสดุ งบประมาณ ระยะเวลาแล้วก็ดำาเนินการออกแบบเสนอราคาทีละ โครงการ เมื่ออนุมัติจึงเริ่มดำาเนินการงานก่อสร้างได้ โดยบริษัทจะเบิก เป็นงวดในแต่ละส่วน ถ้ามีข้อเสนอเพิ่มเติมทางบริษัทผู้ควบคุมงานจะ เข้ามาชึ้แจงในแต่ละครั้งการประชุมความคืบหน้า เนื่องจากบริษัทเป็นผู้ ออกแบบเองและก่อสร้างเอง ผมจึงต้องทำางานในส่วนของเคลียแบบ ก่อสร้างเพื่อให้ช่างทำางานได้ง่ายขึ้น ความรู้ในเขียนแบบก่อสร้างจึงมี ความจำาเป็นกับสายงานนี้ แล้วต้องสื่อสารกับโฟร์แมนไปจนถึงช่างหน้า งานให้เข้าใจงานแต่ละส่วนให้ได้เพื่องานจะได้เป็นไปตามแบบมากที่สุด จนถึงระยะเวลาที่ต้องส่งมอบงาน และเป็นช่วงของงานเก็บความ เรียบร้อยเป็นลำาดับต่อไป


รู ปแสดงการออกแบบเสนอราคาโครงการสนามกีฬาเอนกประสงค์และโครงการออกแบบสะพานลอยเมืองเอก

•ความพึง พอใจของสถานประกอบการต่อ โครงงาน จากการที่ได้นาำ โปรแกรมการสร้างภาพสามมิติดว้ ยระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการออกแบบผลงาน ในโครงการต่างๆ ทำาให้ข้นั ตอนการออกแบบในการจัดทำาผลงานในแต่ละขั้นตอน เกิดประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น ช่วยให้บริ ษทั ประหยัดเวลาในการออกแบบและในขณะเดียวกันได้ผลงานที่มีคุณภาพ มีผลทำาให้ผอู ้ อกแบบ สามารถนำาเวลาที่เหลืออยูน่ ้ นั มาเพิ่มเนื้องานในการออกแบบ ทำาให้บริ ษทั สามารถเก็บรายละเอียดต่างๆของ งานได้ครบถ้วนและมีเวลาเพิ่มขึ้นในการทำางานเพื่อสร้างตัวเลือกในการออกแบบให้กบั ลูกค้าได้ ดังนั้นเมื่อ มีตวั เลือกของผลงานในการออกแบบเพิ่มขึ้นก็จะยิง่ สร้างโอกาสในการตอบโจทย์ความต้องการของคณะ กรรมการได้มากขึ้นตามไปด้วยเช่นกันและในขณะเดียวกันยังได้สร้างความพึงพอใจให้กบั คณะกรรมการได้ อย่างมากที่สุด


รู ปแสดงโครงการออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว ไทยโมเดิร์ทคันทรี่

ปัจจุบันนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า ผลตอบแทนทางธุรกิจ นั้นจะเป็น ตัวช่วยให้สถานประกอบการ สามารถดำาเนินงานและทำากิจกรรมต่างๆ ต่อไปได้ ดังนั้นเมื่อเวลาผลิตผลงานในแต่ละชิ้นลดลง เวลาที่เหลืออยู่ ทางบริษัทสามารถนำาเวลาที่เหลืออยู่ไปรับงานชิ้นใหม่ซึ่งก็คือเวลาที่ทาง สถานประกอบการสามารถนำาไปเปลี่ยนเป็นตัวเงินที่ทำาให้ธุรกิจเติบโต และดำาเนินต่อไปได้ จึงเป็นผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจให้กับสถาน ประกอบการเป็นอย่างมาก ผลที่สืบเนื่องตามมาก็คือ เมื่อสถานประกอบมีระบบเศรษฐกิจใน องค์กรที่ดี ก็ย่อมส่งผลดีตอ ่ พนักงานภายในสถานประกอบการให้ สามารถดำารงชีวิตและดำาเนินชีวิตต่อไปอย่างราบรื่น สร้างคุณภาพชีวิต


ที่ดีให้กับพนักงานในองค์กร และส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม ต่อไป

รู ปแสดงโครงการออกแบบบ้านพักอาศัยชั้นเดียว ไทยโมเดิร์ทคันทรี่

•สร้า งนวัต กรรมจากความคิด สร้า งสรรค์ใ ห้ก ับ องค์ก รใน ระหว่า งสหกิจ ศึก ษาอย่า งเป็น รูป ธรรม เมื่อเวลาผ่านไปวิวัฒนาการของการออกแบบสถาปัตยกรรมก็ แปรผันไปตามกาลเวลา แนวโน้มการออกแบบสถาปัตยกรรมมีความทัน สมัยขึ้นในด้านของรูปร่างหน้าตาอาคาร พื้นที่ใช้สอยภายในที่ปรับ เปลี่ยนไปตามรูปทรงอาคารที่เปลี่ยนไป ทำาให้เทคโนโลยีสมัยใหม่มี บทบาทและหน้าที่มากขึ้นในการช่วยทำาให้ขั้นตอนกระบวนการต่างๆใน


การออกแบบสถาปัตยกรรมง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ซึ่งเทคโนโลยีที่นำามา ใช้นั้น คือการนำาโปรแกรมการสร้างภาพสามมิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มาใช้ในการออกแบบสถาปัตยกรรม เมื่อนำาโปรแกรมการสร้างภาพสามมิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์จะ ช่วยให้ขั้นตอนหลายๆขั้นตอนของกระบวนการในการออกแบบทาง สถาปัตยกรรมง่ายขึ้นและคล่องตัว รวมทั้งช่วยลดปัญหาความซับซ้อน ไม่เข้าใจของงานออกแบบ ทำาให้ผู้ปฏิบัติงานต่อเนื่องเมื่อดูงานจาก โปรแกรมการสร้างภาพสามมิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์แล้ว ทำาให้เกิด กระบวนการคิดความเข้าใจในงานมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การผลิต หุ่นจำาลอง(model) เมื่อเรานำาภาพสามมิติที่ผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มาประกอบกับการตัดหุ่นจำาลอง จากที่จะมีเพียงแค่ภาพสองมิติในการ ประกอบ การตัดหุ่นจำาลองซึ่งจะทำาให้เกิดความไม่เข้าใจในงานบางจุด ของการตัดหุ่นจำาลองได้ เมื่อมีภาพสามมิติที่ผลิตด้วยระบบคอมพิวเตอร์ มาประกอบกับการตัดหุ่นจำาลอง ซึ่งจะทำาให้ผู้ที่ดำาเนินการรตัดหุ่น จำาลองสามารถเห็นภาพเสมือนจริงที่จะเกิดขึ้นในการตัดหุ่นจำาลองได้ อย่างชัดเจนและทุกส่วนของตัวผลงาน ทำาให้ผอ ู้ อกแบบและลูกค้าเห็น ถึงรายละเอียดจุดสำาคัญในส่วนต่างๆของผลงานที่ออกแบบได้อย่าง ชัดเจน ดังนั้นโปรแกรมการสร้างภาพสามมิติด้วยระบบคอมพิวเตอร์จึง ถือเป็นการสร้างนวัตกรรมจากความคิดสร้างสรรค์เพื่อพัฒนางานให้กับ องค์กรได้เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลาการฝึ กงาน ทำาให้ผมสามารถนำาเอาความรู ้ที่เรี ยนและฝึ กฝนในมหาวิทยาลัย มาใช้ ปฏิบตั ิในการฝึ กงานได้อย่างเต็มที่ โดยได้นาำ ความรู ้ทางด้านเทคโนโลยีในการออกแบบที่มีบทบาทสำาคัญใน การปฏิบตั ิงาน ทำาให้การปฏิบตั ิงานในขั้นตอนต่างๆและกระบวนการในการออกแบบทางสถาปั ตยกรรมเกิด ความรวดเร็ ว รวมทั้งเทคโนโลยีที่นาำ มาใช้ทาำ ให้ผอู ้ อกแบบมีความรู ้ความเข้าใจในงานออกแบบมากยิง่ ขึ้น


ทำาให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพพร้อมทั้งได้ใช้เวลาให้เกิดประโยชน์และมีประสิ ทธิ ภาพมากที่สุดต่อการทำางาน และการพัฒนาสร้างสรรค์องค์กรโดยรวม

รู ปแสดงการออกแบบอาคารด้วยคอมพิวเตอร์


แบบเสนอข้อ มูล สำา หรับ การคัด เลือ กและตัด สิน รางวัล นวัต กรรมสหกิจ ศึก ษา คณะอนุก รรมการคัด เลือ กและตัด สิน สหกิจ ศึก ษาดีเ ด่น วัน สหกิจ ศึก ษาไทย ครั้ง ที่ 5 พ.ศ. 2556 ฉ. โครงงาน/งาน ประจำา สหกิจ ศึก ษาดีเ ด่น (โครงงานหรือ งานประจำา ที่ค ัด เลือ กต้อ งมีอ ายุไ ม่เ กิน 2 ปีก าร ศึก ษา) ทำา เครื่อ งหมาย “ X ” ของประเภทโครงงานหรือ งานประจำา o วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี (โครงงานหรือ งานประจำา ) o สัง คมศาสตร์ มนุษ ยศาสตร์ และการจัด การ (โครงงานหรือ งานประจำา )


โครงการฝึก งานสหกิจ 1/56 บริษ ัท เออาร์เ จ สตูด ิโ อ จำา กัด

นายเอกภพ ทิพ ย์ป รารถนา รหัส 484842 คณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์ มหาวิท ยาลัย รัง สิต

รายงานสหกิจ 484842  
รายงานสหกิจ 484842  

ฝึกงานสหกิจ 1/56 484842

Advertisement