Page 1

Goierriko Eusko Gaztediren Aldizkaria www.egi.es

E-mail: goierrikoegi@jet.es

20. zenbakia, 1998.ko apirila.

ElJSKAl HERRIAN ERE BADA

H

autsak hainbeste harrotu dituen Ardanzaren propo­ samena ez da bazterrean gelditutako hilotz bat; ezta pentsatu ere. Gure arazo larriena den biolentzia politikoa razionalizatzeko eta konponbide balera ekartzeko ahalegin sakon bat da. Ez konparatu ETAren Alternatiba Demokratikoarekin; ha u kontzeptuen erabilpen oker eta sektario bat dugu: demokraziaren ideia darabil inposaketa bat justifikatzeko eta autodeterminazioarena. berriz, gizarte eredu jakin bat ezartzeko. Ez konparatu Mayor Orejaren "proyecto común compartido" delakoarekin; hau, bere partetik, proiektu abertzalearen suntsipenaren atzetik dabil (ETAren terrorismoa aitzaki), demokraziaren eta tolerantziaren erabilpen lineal eta sinplista baten bidez. Ardanzaren dokumentuak ez ditu fetitxeak erabiltzen. Askoz ere pragmatikoagoa eta errealistagoa da. Egungo egoeraren idealizazioa alde balera utzita , biolentziaren egoerari konponb1de !!la ' eskaintzea da bere helbururik nagusiena; ez du norberak daukan estratejia biolentoajustifikatzeko eraikuntza intelektualik egiten: mal gua eta zehatza da. Ardanzaren proposamenean ez da demokrazia hitza fetitxe bezala erabiltzen, gero norberaren interesen arabera mugatzeko, oso bestalde, mugarik gabeko elkarrizketa ezartzen du demokraziaren oinarrian. Aurre­ baldintzarik gabeko elkanizketa. Eta honek garrantzi.ikaragarria

. ,... dauka. Mugarik gabeko elkarrizketa hori zeintzuk egin .behar duten ere esaten du: ez ETAk, ezta gobernü espainiarra~ ere, euskal alderdi politiko guztiek baizik. Azken finean "euskal erabaki esparrua" finkatzen du , amaierarik ez duen "gatazka" armatu bati zentzua etajustifikazioa erabat kenduaz . Kasu honetan IRAk eta Sinn Feirmek bere garaian egin zuten ausnarketarekin bat dator: hauen "time for peace" famatuak hori besterik ez du esan nahi, alegia, gauzak lpar lrlandako alderdi politiko guztiek eztabaidatu eta adostuta konponduko direla , Britainiar ejerzitoaren , paramilitar unionisten eta IRAren borroka alde balera utziaz. Ardan'zaren dokumentua ri lejiti mitatea kendu nahi diotehak' 'bere sortzailearen etorkizun berbera ematen diote: Ardanza ..lmian joaten denean bere proposamena berarekin joango ~a. fa ez da egia. Proposamen honek duen elementurik garrañti itsdena, Ardanzaren atzetik etorriko den Juanjo lbarretxek 15e:reá oegiten duen datza. Ta aspaldian esana du berea egiten du~Jq,,. § e raz alde horretatik proposmen honen biziraupena ziurtatua dago. Dokumentu honek, ta Euskal Herrian edozem bake" prci!t~s uk , pasa beharko dituzten oztopoak lpar lrlandan ikusteo·ari'(;¡are-· nen antzekoak izango dira: Alde batetik KASeko elementu astapotroenen ukazioa ta bestetik Foro Ermua bezelako morralla eta interes espainolista .


Aberri Eguna pasa da. Ta berauren inguru­ an sortutako ausnarke­ tek luze iraungo dute denboran. Alderdi esta­ talistek esandakoak kontutan hartzeak al­ perrikako esfortzua dugu, beraien aberri ta helburuak Euskal Herri­ tik at baidaude.

Euskal Herriarengan nazi o bezala sinisten dugunon sektore sozial eta politikoengan daga kakoa. Gure baitan baidago Euskal Herria herri bezala garatzeko ahalmena. Ta mundua, Euskal Herria barne, prozysu berri batetan sartu da jada, globalizazioarena hain zuzen ere, ta honek euskal abertzaletasunaren erredefinizio bat exijitzen digu. Duela ehun urteko Euskal Herria, oraingoa­ rekin alderatuz, ezberdina zen . bezala, duela eh un urteko abertzaletasunak antzekotasu n gutxi ditu oraingoarekin. Eta are eta ezberdinagoa izango da. Etengabe aldatzen ari den mundu batetan bizi gara. Gazteok larrutik ikasten ari gara bizitza guztirako segurtasunak bukatu egin direla; lanpostu finkoak eta betirako balio duten prestakuntzek desagertu egin dira gure bizitzatik. Pertsonalki adaptatu egin beharra daukagu errealitate berri horri behar den

bezala heldu ahal izateko: malgutzen ari den lan merkatu batean enpleguz aldatzeko "chip"a daukagu (ze erreme­ dio!), eta lan horreketengabeko prestakuntza bat eskatzen digu, are eta gehiago ETT batera jo izatera behartuak ez badugu nahi. Mundura zabalik dagoen euskal enpresak hizkuntza eta errealiate ezberdinen ezagutza eskatzen digu. Gainera komu­ nikazioaren iraultza batean mur­ gildurik gaudelarik, gure eus­ kalduntasunaren edukiak ere aldatzen joan dira. Mundu guz­ titik datozkigun eraginak asi­ milatu ditugu, geure kultura propio bat eraikiaz: pizzak eta Prodigy atsegin ditugu, bainan baita ere sagardotegiak eta Bernardo Atxaga. Ez daukagu aurreritzirik kultura mailan; gure kuriositateak ez du mugarik.

Eta kritikoak gara. Oso kritikoak. Ez dugu onartzen gizartearen apoltronamendua. Ez dugu tragatzen gure aberriaren etorkizunean fedea galdu duen funtzionariaren jarrera ezkorra. Ez dugu tragatzen ordu extrak gogotik sartzen dituen eta aldi berean bere lanean eskakeatzen den langilearen berekoikeria . Ez dugu tragatzen hainbat eta hainbat "sasi-abertzaleak" euskarari ematen dicten tratamendua. Alferkeria eta hipokrisia dira, gure ustetan, herri honek dituen etsairik handienak. Taldean funtzionatzen ohituak gaude; ongi elkarlotuak eta hobe elkarkomunikatuak. Hori da gure administrazio eta erakunde ezberdinek daukaten erranka: ongi elkarloturiko abe­ rri bat eraiki; lokalismorik eta

lndusria da herrien garapenaren oinarria


>stean •••

• ·1

da ere, errexago izaten da biktimekin identifikatzea eta sinpatizatzea . Psikolojikoki horrela funtzionatzen dugu gizakiok ta horrela ikusten ez duenak itsutua daga. Euskal nazioa eraiki nahi dugun gazteok eutsi egingo diegu abertzaletasunaren betiko balioei eta sentimenduei. Saina gure herriak beste erritmo bat behar du; "gatz" gehiago; hori da gure ustez mugimendu abertzalearen erran ka nagusia. CAFeko tunela N-1 errepidearen gainean.

berekoikeriarik gabe. Gaz­ te abertzaleok, ordea, ongi jaso dugu geure arbasoen izaera. Haiengandik ikasi dugu Euskal Herria maitatzen, gorrotoa baztertuaz. Haiengandik ikasi dugu gizarte solidario eta justu baten alde borrokatzen. Gure borrokak ez du sakralizatzen egitura juridikoa (hortik intsumisioaren alde agertzen dugunjarrera), baina gure es k u dauzkagun tresnak ongi erabiltzearen aldekoak gara. Guzti horregatik ETAren eredua hilda daga guretzat; aspaldi erori zen historiaren zabortegian.

Abertzale bat erradikala izan daiteke, eta denoi ateratzen zaigu erradikaltasun punttua, bainan ez badu erradikaltasun hori intelijentzi dosi haundi batekin lantzen, bere abertza­ letasun erradikala abertzale­ tasun ergel batetan bihurtzen da. Kale borroka esaten dugunaren eredu argia dugu. Gizarte guztia abertzaletasu­ naren kontra jartzea lortu du , PPko kideak bihurtu dituelarik biktima, ta subkonszienteki ba-

"NACIONALISTAS INTELIGENTES" "Nacionalistas democrá­ ticos" eta "nacionalistas radi­ cales"-en artean banatzen gaituzte abertzaleoi, guk beste deskribapen bat ikusi nahi genuke: "Nacionalistas inteli­ gentes"-ena alegia. Munduaren ateak zabalik ditugu jada.


~1

--·· __.

1

L___ - ­

o

l¡,.:

t _, ..

..,

¡UoLA,SOY

eou...

FeLiZ

NAViDAD!

A

"""" '

rgi daga Espainia ez dela maila eu­ roparrera iristen . Eta ez soilik ekonomia mailan ... Espioitza mailan ere bistan daga Mortadela eta Filemón ez zirela "Bond, James Bond". Gixajoei uste ez zu­ tena gertatu zaie. Egia esan ez da harritzekoa izan, izan ere,

txapuza earra egiten ari baitziren: entzuketak egiteko tresna sofistika­ tuak erabili beharrean, kable beltz lodi bat goiko pisura pasa, eta, jo ta fuego! . Tamalez baka­ rren bat txibatu da (normalean txibatazoaja­ sotzen ohitua dagoenak ez du inoiz pentsatzen bera ere erar daitekeen ik),

eta trasteak hartuta hanka egin behar ziztu bizian .. . Gainera , ez amen daukate klandes­ tinitatearen kulturarik. eta "todo diosi" deika jardun zuten pisutik, CESID-ek Euskal Herrian daukan sarea agerian utziaz. Dokumentuak ere utzi amen zituzten ahaztuta. Typical Spanish. Eta tar­

tean Eduardo (Edu) Serra Defen· sa ministroa eta bere akoJonoa. Azken finean inork ez daki zein dagoen guztio honen atzetik, Perote, Alvarez Cascos ala Chiquito de la Calzada ; kuestioa da nahiko parre eg in dugula (behingoz hori behar genuen) txo rra hauen kontura.

Ekin Aurrera 20. alea  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you