Page 1

WW'VJ.egi.es

18. zenbakia, 1997.ko lraila.

Goierriko Eusko Gaztediren Aldizkaria

Orain, inoiz baino

ABERTZALE!!

Uztaileko gertakarietatik honuntza arteko epean badirudi geure herriko egoera politikoa aldatu egin dela. Hori esaten digute behin eta berriro komunikabide

Hala ere, beldur gara ez ote den mobilizazio puntual bat izan, eta, zer konpontzen da urtean behin kalera irtenda, gainontzeko aukera guztietan beldurrez etxean gelditzen bagara? Ez ote gara konturatzen beldur hori

espainiarrak, eta izango dute arrazoi izpiren bat. Egia da,

dela ain zuzen ere gure herriak daukan etsairik arrisku­

adibidez, inoiz ez ditugula ikusi, herriz herri, ETA nahiz

tsuena?

ENAMaren kontrako tamaina horretako manifak. Dena den, Miguel Angel Blancoren hilketa basatia­

Abertzale bezala egin behar diegu aurre gure herria beldurtarazi eta txantajeatu nahi duten faxistei. Neurri

ren ondorioz euskal herritarren kopuru handiago bat

berdinean, ordea, eta hemen ere abertzale bezala, aurre

mobil iza tu izateak ez du esan nahi lehenago inor mugitzen

egin behardiegu, baita ere, ETAaitzaki bezala hartutagure

ez zenik: Gure herriaren baitan zegoen konpromezu

nazio eraikuntza proiektuaren garapen demokratikoa

antifaxista hareagotu egin da, baina esan beharrean

suntsitu nahi dutenei. Nazionalista espainiarrak inda­

gaude asko garela konpromezu hori lehenagotik manten­

rrean baitaude; zer dira bestela, Miguel Angel Blancoren

tzen genuenak.

aldeko kontzertuan Raimoni katalanez kantatzeagatiktxis­ tu egin ziotenak? Horregatik, inoiz baino gehiago.. .

A B E R T Z A l E !!


Goierriko EGI Alemania Ondorengo orrietan,. Coierriko ECiko zenbait kidek abuztuan Alemanian bizi izan duten esperientzia argituko digute Euskadiko Cazte Kontseiluak(ECK), Bavierako Cazte Kontseilu­ arekin(BCK) iaz hasitako elkartrukaketa izango da argituko dutena: Zer egin duten, zer ikusi duten, hemengo ta hango gaztediaren arazo t ta egoerak aztertu ...

EGKren asmoa elkartrukaketa

administrazioarekin. Laburbilduz,

honekin, EGKren barnean gauden

administrazioaren jarrera, gaztele­

tal de ezberdinek elkartrukaketa bat

raz esaten den bezala, honako hau

atzerriko erakunde batekin nola

da: "Darles cuerda para que se ahor­

anto latzen den jakin eta

hortik

quen ellos mismos". Hemen aldiz

aurrera gure kasa antolatzen jaki­

gai horretan egoera ezberdina da.

tea izan da, ta bitartean Alemaniko

Elkarteek beraien lan ta proiektuen­

gizartearen ta gazteriaren egoera

tzako dirulaguntzak Eusko Jaurlari­

ikusi eta aztertu.

tza, Diputazio ta udaletxeetatik ja­

C : Nola

somatu duzute

bada hango egoera?

ruaren gestionatzaile utsa delarik.

E: Datu batzuekin hasiko gera:

Alemanian indarrean dagoen

EGK-k urtero 15 miloiko aurrekon­

egoera hemen ere hasiko ez den

tua du ta hiru liberatu, Bavierako

susmoa hartzen hari gara EG K-ko

Gazte Kontseiluak berriz 12.000

taldeek, ta hom;n aurrean adi egon

miloi peztakoa eta 80 funtzionari

beharra daukagu.

bere kargu. Bavieran elkarte batek CALDERA: Alemanian egin duzutena argitu aurretik argituko diguzue Euskadiko Gazte Kon ­ tseilua (EGK) zer den eta zerga­ tik antolatu zen elkartrukaketa hau? ERANTZUNA: EG K, xinp le­ ki esateko, ju ridikoki legeztatuak dauden Euskad iko gazte erakunde ezberdin ak batzen dituen koordi­ nado ra da, bertan, arlo guztietan lan eg iten duten ta ldeak gaude la­ ri k: A lderd i po i iti koen gazte eraku n­ deak, IHESa ren aurkako ta ldeak, G urutze Gorri a, Natur-Erreka eko­ lojista plataforma, MOC, umeen ais ialdi rako ta ldeak ... bere egi nki­ zuna delarik ta lde ezberdinen arte­ ka komunikaz ioa bermatu eta be­ ra ien arteko lana dinam izatzea. Elka rt ruk aketa be re osota­ sunean iaz hasi zen eta au rten bu ka­ tu da, iaz ta lde alemana hemen izan zen ta aurten guri zegok igun A lemani ara joatea.

sotzen dituzte, administrazioa di­

jasotzen dituen subentzioak BGK­

C: Zer nolako lana burutu dezute han?

tik jasotzen ditu soilik, dirulagun­

E:Taldeeuskaldunekoerakun­

tza publikoen gestionatzailean bi­

de ezberdinek tailerrak prestatu

hurtzen delarik BGK. horrek zer

genituen talde alemanarekin bate­

dakar: Administrazioarentzako pri­

ra lantzeko. Ekolojia, intsumisioa,

meran, ze lan bat kentzen du gai­

hezkuntza formal ata ez-formala ...

netik eta diru banaketaren ingu­

Guk, Euskal Herriko egungo ego­

ruan sor daitezken eztabaidak tal­

era soziopolitikoari buruzko txos­

deen artean dira eta ez elkarteenak

ten bat prestatu genuen, ta horre­


ten euren buruak intsumiso egitea, zergatik: soldaduska egiten due­ nak 80.000ptako. soldata jasotzen du eta soldaduska bukatutakoan beste urte batetan langabezia jaso­ tzen dute, beste 80.000pta. hileko, ta PSS-a egiten dutenak berdin. Be­ raiek hori izanda, fl ipatu egiten zu­ ten hemengo egoera argitzen ge­ nienean. Hemen orain, Alemanian duela 20 urte gertatutakoa gerta­ tzen ari da. G: Turismoa ere egingo ze­ nuten ba? Dachau konzentrazio kanpoko gia batekin solasaldian.

E: Bai, dexente, Munich ikusi, Nürnberg, garagardoaedan ... tase­ galarik ikusi!!

kin batera bi orduko solasaldi bat

mala den bezala, kanpamenduko

Euskal Herriko egoerari buruz hi­

umeek kamuflajeko pantaloiekin

G: Comorr?

tze"giten.

jantzita ibiltzen ziren!! 10-12 urte­

E: Bai, gure taldeko batek ba­

ko umek!! Honegaitik tal de alema­

zekien segalarik izan behar zirela

neko bati galdetu genionearr, gaz­

Bavierako herri batetan ta turismo

E: Gauz handirik ez, bainan

teria o rain del a 50 urte gertatu zena

bulegora deitu ta bertan agertu gi­

bazegoen jendea EH-ren gertaki­

ahazten ari zela esan zigun. lkara­

nen gure jendea animatzera. Be­

zunak jarraitzen zituena: Miguel

garria.

raiek noski ez zuten espero tan

G: Zer berri dute Euskal Herriari buruz?

Angel Blanco-ren inguruan sortu­ tako mobilizazioen berri bazuten ta interesa agertzen zuten EH-ren egoera zein zen jakiteko. G: Ze lekutatik mugitu ze­ rate?

G: Beraz, intsumisioaren asuntoa ...

E: Ke ba, estatu alemanak int­ sumisio mogimendua orain dela

harrituta gelditu ziren gure autobu­ sa ikusi bezain pronto. lrrlntzi ea­ rrak bota gen itu n!! Ta hori izan da azken finean

20 urte geldiaraztea lortu zuen.

Ale~anian

Beraiek ez dute planteatu ere egi­

tzun eta ikusi bertako egoera.

egin duguna, ikasi, en­

E: Lehenengo astean , Nürn­ berg-etik 40 km-tara zegoen ater­ petxe batetan, 200 umeekin. Biga­ rrenean Augsburg-etik 6 km-tara zegoen Gersthofen herriko gazte­ txe hantzeko batetan, ta azkeneko 1O egunetan Laufen-en, Salzburg­ tik 1Okm-tara u meen kanpamendu batetan. Umeekin izan garenean flipa­ tu egiten genuen: Hemen jendea txandalakin jantzita ikustea nor­ Trikiarekin Alemanian.


1eGUNA 97 Alderdi Eguna steburuan. Urtero bezala, . az\<.ell a r dugu irallaren 1 el<.italdi po I­ d n beza a . t rra }al<.ina e_ usl<.al ¡aigiro la o galll e . Aurten atzet ·"oez IK ·l<.nagusl . 1 bisita izango .zango de an 1 "\<.o hainbat gazteen l-.ar (Korsi\<.a, rn b uan ze'' . ) dugu aste ur . . ol<.zitanla ... 1 · Bretalllla, na l(atalunla, . oierritarrel<.txoz eta nonez galll \ izango dugu .. at ·lartzel<.o au ~ra ·tar gaztedian b · ·1<. go1ern Hau i\<.usln onbitea luza­ azaltze\<.o g bertan

tzen dizuegu.

egi0018  
egi0018  
Advertisement