Page 1

Latvija. FestivÄ li Latvia. Festivals

2013


LIELĀKIE FESTIVĀLI 2013 THE BIGGEST FESTIVALS 2013

Amatniecības festivāls LĪVAS CIEMS................................................... 10 Crafts Festival LĪVA TOWN.................................................................. 11

Starptautiskais bardu saiets TATJANAS DIENA...................................... 4 International bardic get-together TATYANA’S DAY................................ 5

Pārventas svētki.................................................................................. 10 Pārventa Festival................................................................................ 11

Festivāls SAXOPHONIA......................................................................... 4 The festival SAXOPHONIA..................................................................... 5

Mūsdienu mākslas projekts ALTERNATĪVAIS FLĪĢELIS ....................... 10 Modern art project ALTERNATIVE GRAND PIANO.............................. 11

IV Salacgrīvas Starptautiskais masku festivāls...................................... 4 IV International Masque Festival of Salacgrīva..................................... 5

Bērnu svētki........................................................................................ 12 Children Festival................................................................................. 13

Siguldas Ziemas festivāls...................................................................... 4 Sigulda’s Winter Festival....................................................................... 5

Festivāls bērniem IZLAIDUMS BRĪNUMSKAPĪ..................................... 12 Children Festival GRADUATION IN THE MAGIC CLOSET...................... 13

12. Starptautiskais akordeonistu festivāls............................................ 4 12th International Accordionist Festival............................................... 5

Svētki visai ģimenei LIELMUTIS FRICIS UN LIELMUTE MARTA............ 12 Family Festival LIELMUTIS FRICIS UN LIELMUTE MARTA.................... 13

Mākslas un kultūras mēnesis Valmierā................................................. 6 Art and culture month in Valmiera....................................................... 7

Rīgas festivāls..................................................................................... 12 The Rīga Festival................................................................................. 13

V starpnovadu spēļu programmu vadītāju saspēle-konkurss NO SMIEKLU KULES.............................................................................. 6 V interplay-competition of county’s game programme hosts THE BAG OF LAUGHS............................................................................ 7

II Akustiskās mūzikas festivāls SUDRABA KAIJA Liepupē .................... 12 II Acoustic Music Festival SILVER SEAGULL in Liepupe........................ 13

Tautas deju festivāls APRĪĻA PILIENI..................................................... 6 Folk Dance Festival APRIL DROPS......................................................... 7 Liepājas Džeza mēnesis........................................................................ 6 Jazz Month in Liepāja........................................................................... 7 Starptautiskais Pianisma zvaigžņu festivāls Liepājā.............................. 6 International Piano Stars Festival in Liepāja......................................... 7 Festivāls KOKLE UN TAI LĪDZĪGIE INSTRUMENTI APKĀRT BALTIJAS JŪRAI..................................................................................... 6 Festival KOKLE AND THE LIKE MUSIC INSTRUMENTS AROUND THE BALTIC SEA..................................................................... 7 Festivāls RĪGAS RITMI 2013.................................................................. 8 MUSIC FESTIVAL RIGAS RITMI 2013..................................................... 9 Bērnu un jauniešu pūtēju orķestru un ansambļu ritmiskās mūzikas konkurss-festivāls VĒJU RITMI.............................................................. 8 Children’s and youth brass orchestra and ansamble rhythmic music competition- festival THE RHYTHMS OF WIND..................................... 9

2

RĪGAS OPERAS FESTIVĀLS 2013.......................................................... 15 RIGA OPERA FESTIVAL 2013............................................................... 15 Muzikantu svētki................................................................................ 16 Musicians Festival............................................................................... 17 Dailes teātra viesizrāžu diena............................................................. 16 Daile Theatre guest performances..................................................... 17 Sadziedāšānās Ārciema brīvdabas baznīcā......................................... 16 Singin in Ārciems outdoor church...................................................... 17 Zāļu tirgus Doma laukumā, Rīga......................................................... 16 Herbs’ Fair in the Dome Square, Rīga................................................. 17 Līgo svētki katrā pilsētā un pagastā.................................................... 16 Midsummer Festival LĪGO in every town and parish of Latvia........... 17 Vasaras saulgrieži Turaidā Jāņa kalnā................................................. 16 Summer Solstice at Jānis Hill in Turaida............................................. 17 X Kremerata Baltica MĒS ESAM ROMANTIĶI...................................... 16 X FESTIVAL KREMERATA BALTICA: WE ARE ROMANTICS.................... 17

10. Latvijas Stādu parāde..................................................................... 8 10th Latvian Plant Parade..................................................................... 9

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki............................ 18 The XXV Nationwide Latvian Song and XV Dance Festival.................. 19

Baltijas amatierteātru festivāls TE UN NEKUR CITUR........................... 8 Baltic amateur theatre HERE AND NOWHERE ELSE............................. 9

Starptautiskais gleznotāju un zīmētāju plenērs Liepājā...................... 18 International painter and draftsment workshop in Liepāja................ 19

Vasaras tūrisma sezonas atklāšana Valmierā........................................ 8 The opening of summer tourism season in Valmiera........................... 9

Festivāls RĪGAS RITMI 2013................................................................ 18 Festival RĪGAS RITMI 2013.................................................................. 19

Ventspils Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums.................................. 8 Tourism season opening event in Ventspils.......................................... 9

Elektroniskās mūzikas festivāls SHINE CAFE...................................... 18 Electronic Music Festival SHINE CAFE................................................. 19

Plostnieku svētki Salacgrīvā................................................................ 10 Raftsmen festival in Salacgrīva .......................................................... 11

Svētdienas Muzikālās brokastis.......................................................... 18 Sunday Musical Breakfast................................................................... 19

Muzeju nakts...................................................................................... 10 Museum Night.................................................................................... 11

Starptautiskais Senās mūzikas festivals.............................................. 20 International Early Music Festival....................................................... 21


IV Starptautiskais klasiskās dramaturģijas amatierteātru ĶIRŠU DĀRZS.... 20 IV International Classic Drama Amateur Theatres THE CHERRY ORCHARD......21

Valmieras 730.jubilejas svinības......................................................... 26 730th Anniversary of Town Valmiera.................................................. 27

III deju mūziķu parāde VASARAS ASSORTI.......................................... 20 III dance music parade SUMMER ASORTI........................................... 21

Starptautiskais gaisa balonu festivals VALMIERAS KAUSS 2013......... 26 International Balloon Festival VALMIERA CUP 2013........................... 27

Mūzikas festivals SUMMER SOUND LIEPĀJA 2013.............................. 20 Music Festival SUMMER SOUND LIEPĀJA 2013.................................. 21

VENTSPILS GROOOVE 2013.................................................................. 26 VENTSPILS GROOOVE 2013................................................................ 27

Jūras svētki Ventspilī........................................................................... 20 Sea Festival in Ventspils...................................................................... 21

Salacgrīvas pilsētas svētki................................................................... 26 Salacgrīva Town Festival..................................................................... 27

Jūras svētki Salacgrīvā........................................................................ 20 Sea Festival in Salacgrīva.................................................................... 21

Rīgas svētki......................................................................................... 26 Rīga Festival........................................................................................ 27

Balvu pilsētas svētki-balveniešu salidojums....................................... 20 Balvi Town Festival – get-together of Balvi people............................. 21

Ziemeļlivonijas svētki Ainažos ........................................................... 26 North Livonia Festival in Ainaži........................................................... 27

Lielākais mūzikas un mākslas festivāls Baltijā – POSITIVUS................ 22 POSITIVUS festival – the biggest music and arts festival in Baltics..... 23

Balvu novada svētki............................................................................ 28 Balvi Regional Festival........................................................................ 29

Starp bērziem, pļavām un taureņiem................................................. 22 Among the birch trees, meadows and butterflies.............................. 23

XIV Kamermūzikas festivāls................................................................ 28 XIV Chamber Music Festival............................................................... 29

IV Salacgrīvas starptautiskais klasiskās mūzikas festivāls................... 22 IV International Classical Music Festival in Salacgrīva........................ 23

Ziedu svētki UZZIEDI VALMIERA........................................................ 28 Flower Festival VALMIERA BLOOM..................................................... 29

IV BLŪZA SVĒTKI Siguldā..................................................................... 22 IV BLUES FESTIVAL in Sigulda.............................................................. 23

Festivāls BALTĀ NAKTS........................................................................ 28 WHITE NIGHT FESTIVAL...................................................................... 29

II starptautiskais diksilendu festivāls DIKSILENDS 2013...................... 22 II International Dixieland Festival DIXIELAND 2013............................ 23

12. Starptautiskais Liepājas Ērģeļmūzikas festivāls............................. 28 12th International Organ Music Festival in Liepāja............................ 29

Limbažu pilsētas svētki – LIMBAŽIEM 790! LIMBAŽI LĪKSMO!........... 22 Limbaži Town Festival – 790th anniversary of LIMBAŽI!..................... 23

Nēģu diena Salacgrīvā........................................................................ 28 Lamprey Day in Salacgrīva.................................................................. 29

2. Starptautiskais amatieru teātru festivāls SPĒLESPRIEKS................. 24 2nd International Amateur Theatre Festival THE JOY OF ACTING...... 25

Muzikantu saiets Viļķenē.................................................................... 30 Musicians’ Get-together in Viļķene.................................................... 31

XXI Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki................................. 24 XXI International Sigulda Opera Music Festival.................................. 25

Gaismas festivāls STARO RĪGA............................................................ 30 Light Festival STARO RĪGA................................................................... 31

Starptautiskais ielu teātru festivals ZEME.DEBESS.JŪRA.................... 24 International Street Theatre Festival LAND.SKY.SEA........................... 25

Ziemas festivāls Liepājā...................................................................... 30 Winter Festival in Liepāja................................................................... 31

FONTAINE festivāls 2013.................................................................... 24 FONTAINE Festival.............................................................................. 25

Mākslas un līdzdalības festivāls NATURE.URBAN.FUTURE.................. 30 Art and Participation Festival NATURE.URBAN.FUTURE..................... 31

Festivāls VIA BALTICA.......................................................................... 24 Festival VIA BALTICA........................................................................... 25

Mazbānīša svētki................................................................................ 30 Mazbānītis Festival............................................................................. 31

Ventspils pilsētas svētki 723............................................................... 24 Ventspils Town Festival 723 ............................................................... 25

Tilta svētki.......................................................................................... 30 Bridge Festival.................................................................................... 31

Latvija. Festivāli

Latvia. Festivals

© Author/ autore: Ilze Pole © Publisher/ izdevējs: KĀRĻA FONDS ISBN 978–9984–9814–8–2 Registration/ reģ. nr. 40008021392 Jelgavas iela 36, 112.kab. Rīga, LV–1004, Latvia Tel. + 371 29232896, poleilze@inbox.lv

Translator/ tulkotāja: Liene Andersone Layout/ maketētājs: Linards Zolnerovičs Printed/ iespiests: MADONAS POLIGRĀFISTS © In case of re–publishing and quotation, the reference to the brochure is obligatory © Pārpublicēšanas un citēšanas gadījumā atsauce uz brošūru obligāta

Uz pirmā vāka: Vispārējie latviešu Dziesmu un Deju svētki Ilmāra Zotiņa foto, KNMC On the front cover: The XXV Nationwide Latvian Song and Dance Festival Photo lmars Znotins, KNMC

3


e

26. janvāris, Ventspils

tas dom Foto: Ventspils pilsē

Starptautiskais bardu saiets TATJANAS DIENA Visus gadus bardu saiets vienmēr ir izraisījis publikas atsaucību, jo koncertā piedalās bardi no Latvijas, Lietuvas, Igaunijas, Baltkrievijas un Krievijas. Pateicoties TATJANAS DIENAS bardu autordziesmas ir kļuvušas tuvas daudziem ventspilniekiem un pilsētas viesiem. Ventspils, +371 63623796, www.kulturascentrs.ventspils.lv, www.ventspils.lv, + 371 63622263

7.–17.februāris, Rīga

Festivāls SAXOPHONIA Lielākais saksofona mūzikas festivals Eiropā un viens no nozimīgākajiem muzikālajiem notikumiem Latvijā. Tajā piedalās pasaulslaveni mūziķi. Ar katru gadu festivals piesaista arvien vairāk klausītāju, kuri aicināti baudīt džeza, klasiskas mūzikas, pasaules un mūsdienu modernās mūzikas atskaņojumus Rīgas koncertzālēs un mūzikas klubos. Rīga, www.saxophonia.lv

8.–10.februāris, Salacgrīva

IV Salacgrīvas Starptautiskais masku festivāls Maskošanās tradīcijas Salacgrīvas pusē atšķiras no citu novadu tradīcijām un ir īpaši interesantas. Tie ir vecīši, kas ar savu izskatu liecina par dziļāku, noslēpumaināku būtību ar pārcilvēciskām kosmiskām enerģijām, kas palīdz mūsu tautas dzīvības un radošo spēku saglabāšanā un atjaunošanā. Festivāla apmeklētājiem būs iespēja satikt ne vien Salacgrīvas puses vecīšus un masku grupas no vairākiem Latvijas novadiem, bet arī maskas no Grieķijas, Bulgārijas, Igaunijas un Polijas. Ārvalstu masku grupas uzstāsies arī 10. februārī paredzētajā seminārā, kur tās iepazīstinās ar savām maskošanās tradīcijām un vēsturi. Apmeklējums par brīvu!

DIENA u saiets TATJANAS Starptautiskais bard ANA’S DAY ic get-together TATY bard l ona rnati Inte

Salacgrīva, www.salacgriva.lv Solvita Kukanovska, +371 64071982, solvita.kukanovska@salacgriva.lv

2.–9.marts, Sigulda

Siguldas Ziemas festivāls VAIRĀK SPORTA.VAIRĀK MĀKSLAS.VAIRĀK IZKLAIDES Ziemas festivāls piedāvā sacensības distanču un kalnu slēpošanā, snovbordā, sniega skulptūru čempionātu, koncertus un mākslas projektus. 9. martā vienā no 17 pasaules Bobsleja un kamaniņu trasēm Ledus trašu zvaigznes un karaļi Siguldā! Sacensības, paraugbraucieni, vizināšanās ar bobiem un vučko, mūzika un akcijas, autogrāfu stunda. Festivāls iekļauts RĪGA – EIROPAS KULTŪRAS GALVASPILSĒTA 2014 notikumu kalendārā. Sigulda, Siguldas novada pašvaldības Kultūras pārvalde , Jolanta Borīte, +371 26198322, jolanta.borite@sigulda.lv, www.sigulda.lv

21.–24.marts, Limbaži

12. Starptautiskais akordeonistu festivāls Starptautiskais akordeonistu festivāls Limbažos tiek organizēts kopš 1991.gada ik pēc diviem gadiem. Šo festivālu organizatori un iniciatori ir Limbažu mūzikas skolas direktors Viktors Ņikandrovs un skolotāji - Ludmila Ņikandrova, Saulcerīte Kārkliņa, Vita Fiļipova un Indra Rudzīte. Festivālos ir piedalījušies solisti, ansambļi un orķestri no Itālijas, Vācijas, Holandes, Serbijas, Norvēģijas, Somijas, Polijas, Baltkrievijas, Moldovas, Ukrainas, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. XII starptautiskajā akordeonistu festivālā Limbažos piedalīsies ap 250 dalībnieku: solistu, ansambļu un orķestru no Vācijas, Baltkrievijas, Norvēģijas, Polijas, Krievijas, Lietuvas, Igaunijas un Latvijas. Limbaži, Limbažu kultūras nams, www.limbazi.lv

4

Siguldas Ziema s festivāls Sigulda’s Winte r Festival


January 26, Ventspils

International bardic get-together TATYANA’S DAY Every year the bardic get-together gathers a wide audience. The concert showcases bards from Latvia, Lithuania, Estonia, Belarus and Russia. Because of TATYANA’S DAY bardic original songs are familiar to many residents and visitors of city Ventspils. Ventspils, +371 63623796, www.kulturascentrs.ventspils.lv, www.ventspils.lv, + 371 63622263

February 7–17, Rīga

The festival SAXOPHONIA The largest saxophone music festival in Europe and one of the most popular musical events in Latvia. It features performances by worldclass musicians. Year after year, the festival attracts large audiences, who can enjoy stunning concerts of jazz, classical, contemporary and world music at Rīga’s concert halls and jazz clubs. Rīga, www.saxophonia.lv Foto: Li

novada

12. Star pt 12th In autiskais ako ternati rd onal Acc eonistu festi vā ordion ist Festi ls val

mbažu

pašvald

ība

Foto: Ventspils pilsētas dome

February 8–10, Salacgrīva

IV International Masque Festival of Salacgrīva The masque traditions in Salacgrīva are different from other regions and are especially interesting. The olds are those whose appearance suggests a deeper, more mysterious nature with superhuman cosmic energies that helps to preserve and restore our nation’s life and creative power. The visitors will have a chance to meet not only the olds from Salacgrīva, but also masques from Greece, Bulgaria, Estonia and Poland. Foreign masque groups will perform also in the seminar on February 10, where they will talk about their masque traditions and history. The entrance is free! Salacgrīva, www.salacgriva.lv Solvita Kukanovska, +371 64071982, solvita.kukanovska@salacgriva.lv

March 2–9, Sigulda

Sigulda’s Winter Festival MORE SPORT. MORE ART. MORE ENTERTAINMENT Foto: Siguldas novada pašval dīb

a

The Winter Festival offers competition in cross country and mountain skiing, snowboard, snow sculpture championship, concerts and art projects. On March 9 in one of the 17 world’s bobsleigh and luge tracks in Sigulda you can meet the stars and kings of Ice tracks! Competitions, examplary rides, going for a ride in a bob and vucko, music and promos, autographs. The festival is part of programme for RĪGA – EUROPEAN CAPITAL OF CULTURE 2014. Sigulda, Sigulda’s Regional Council Culture Department, Jolanta Borīte, +371 26198322, jolanta.borite@sigulda.lv, www.sigulda.lv

March 21-24, Limbaži

12th International Accordionist Festival The International Accordionist Festival is being organized in Limbaži every two years since 1991. The organizers and initiators of the festical are Limbaži Music School’s director Viktors Ņikandrovs and teachers – Ludmila Ņikandrova, Saulcerīte Kārkliņa, Vita Fiļipova and Indra Rudzīte. The festival has featured solists, ansambles and orchestres from Italy, Germany, the Netherlands, Serbia, Norway, Finland, Poland, Belarus, Moldova, Ukraine, Russia, Lithuania, Estonia and Latvia. The 12th International Accordionist Festival in Limbaži will feature around 250 participants: solists, ansambles and orchestres from Germany, Belarus, Norway, Poland, Russia, Lithuania, Estonia and Latvia. Limbaži, Limbaži Culture House, www.limbazi.lv

5


Aprīlis, Valmiera

Mākslas un kultūras mēnesis Valmierā Aprīlis Valmierā ir Mākslas un kultūras mēnesis. Šajā laikā dažādās pilsētas vietās aplūkojamas Latvijas un ārzemju mākslinieku darbu izstādes un norisinās dažādi koncerti un sarīkojumi. 2012.gadā iedibināta kāda pavisam jauna tradīcija – Kultūras un mākslas balle, kas pulcē visus ar kultūru un mākslu saistītos cilvēkus. Valmiera, www.valmiera.lv un www.visit.valmiera.lv, +371 64207177, organizē Valmieras Kultūras centrs

6.aprīlis, Balvi

V starpnovadu spēļu programmu vadītāju saspēle-konkurss NO SMIEKLU KULES Kafejnīcas tipa izklaides pasākums pieaugušajiem, kurā izspēlē vismaz 10 no visas Latvijas vakara vadītāji savas spēļu programmas, iesaistot auditoriju. Konkursantus vērtē kompetenta žūrija. Pasākumu kuplina īpaši piemeklēti dažādu žanru priekšnesumi. Noslēgumā apbalvošana un balle. Balvi, Balvu Kultūras un atpūtas centrs, www.balvi.lv, +371 26367693, strapcane.anita@inbox.lv

6.aprīlis, Liepāja

Tautas deju festivāls APRĪĻA PILIENI

pašvaldība Foto: Balvu novada SMIEKLU KULES Saspēle-konkurss NO THE BAG OF LAUGHS

9. festivāls pulcē vienkopus Latvijas deju kolektīvus, stiprinot Dziesmu un deju svētku tradīciju, veicinot jauniešu un vidējās paaudzes dejotāju fiziskās un radošās aktivitātes, ik gadu piešķirot ceļojošo balvu LIELAIS PILIENS. Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

6.–27.aprīlis, Liepāja

Liepājas Džeza mēnesis No 6. līdz 27. aprīlim Liepājā tradicionāli skan blūzs un džezs. 12. aprīlī gaidāma pašmāju mākslinieku PIENEŅU VĪNS uzstāšanās, savukārt 26. aprīlī Liepājas Latviešu biedrības namā gaidāma itāļu džeza virtuozu KEKKO FORNARELLI TRIO uzstāšanās. 26. aprīlī no Francijas atceļos instalācija KRĒSLI - interaktīva, lēna un klusa atrakcija lieliem un maziem bērniem. Liepāja, www.liepajaskultura.lv , www.twitter.com/liepajaskultura

18.–21.aprīlis, Liepāja

Starptautiskais Pianisma zvaigžņu festivāls Liepājā 2012. gadā Pianisma Zvaigžņu festivāls nosvinēja 20. dzimšanas dienu. Tas ir tradīcijām bagāts festivāls, kas Liepājā pulcē pianistus no visas pasaules. Festivāla koncerti izskanēs Liepājas Latviešu biedrības namā. Liepāja, www.liepajaskultura.lv , www.twitter.com/liepajaskultura

21.–24.aprīlis, Limbaži

Festivāls KOKLE UN TAI LĪDZĪGIE INSTRUMENTI APKĀRT BALTIJAS JŪRAI Pērn Limbažos notika pirmais festivāls, tajā piedalījās viesu kolektīvi: Klaipēdas Mūzikas skolas ansamblis, Kaišjadorisas mākslas skolas ansamblis no Kauņas, ansamblis BANGUŽAS no Klaipēdas, ansamblis KUKULIND no Tallinas, LUOMUKANTELEET no Helsinkiem. Latviju pārstāvēja ansamblis SAULE no Zvejniekciema, ansamblis ILGA no Rīgas, Pārdaugavas Mūzikas un mākslas skolas koklētāju ansamblis, Limbažu mūzikas skolas koklētāju ansamblis un ansamblis KOKLE no Limbažiem. FOTO AUTORS Festivāla ietvaros notika Starptautiski zinātniska conference, tika rīkotas meistarklases. Limbaži, www.limbazi.lv

6

prāde 10. Latvijas stādu Parade 10th Latvian Plant


April, Valmiera

Art and culture month in Valmiera In Valmiera April is the month of art and culture. During this month Latvian and foreign art exhibitions are showcased and various concerts and events are held in different city’s locations. In 2012 a new tradition has been introduced – Culture and art ball that brings together all art, culture related people. Foto: Limbažu nova

da pašvaldība

Valmiera, www.valmiera.lv and www.visit.valmiera.lv, +371 64207177, organised by Valmiera Culture Centre

April 6, Balvi

V interplay-competition of county’s game programme hosts THE BAG OF LAUGHS Café type entertainment show for adults, in which at least 10 evening hosts from all Latvia perform their game programmes, while involving also the audience. A professional jury evaluates the competitors. The event also offers specially selected different genre perforamnces. After the performences comes the awarding ceremony and ball. Balvi, Balvi Town Culture and Leisure Centre, www.balvi.lv, +371 26367693, strapcane.anita@inbox.lv

April 6, Liepāja

Folk Dance Festival APRIL DROPS 9th Festival brings together Latvian dance groups, strengthening the traditions of Latvian Song and Dance Festival and promoting physical and creative dance activities for youth and middle-generation. Every year the Festival awards with a challenge prize THE BIG DROP. Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

Koklētāju festivāls Limb ažos Kokle festival in Limb aži

April 6–27, Liepāja Foto: Aigars Hibneris

Jazz Month in Liepāja From April 6 to 27 Liepāja is traditionally filled with sounds of blues and jazz. On April 12 the local artists PIENEŅU VĪNS will perform, whereas on April 26 in Liepāja’s Latvian Society House the performance of Italian jazz virtuoso “Kekko Fornarelli Trio” is expected. On April 26 will be showcased an installation from France CHAIRS – interactive, slow and noiseless attraction for younger and older children. Liepāja, www.liepajaskultura.lv , www.twitter.com/liepajaskultura

April 18–21, Liepāja

International Piano Stars Festival in Liepāja In 2012 the Piano Stars Festival celebrated its 20th anniversary. The Festival has many traditions and it gathers pianists from all over the world. The Festival’s concerts will take place in Liepāja’s Society House. Liepāja, www.liepajaskultura.lv , www.twitter.com/liepajaskultura

April 21–24, Limbaži

Festival KOKLE AND THE LIKE MUSIC INSTRUMENTS AROUND THE BALTIC SEA

Liepājā zvaigžņu festivālā ptautiskjā Pianisma val in Liepāja Dorela Golana Star onal Piano Stars Festi rnati Inte in na Dorela Gola

Last year the first festival was held in Limbaži, in which guest groups participated: Klaipeda Music school ansamble, Kaunas Kaišiadorys Art school ansamble, ansamble BANGUŽAS from Klaipeda, ansamble KUKULIND from Talinn, LUOMUKANTELEET from Helsinki. Latvia was represented by ansamble SAULE from Zvejniekciems, ansamble ILGA from Rīga, Pārdaugava Music and Art School ansamble, Limbaži town Music school ansamble and ansamble KOKLE from Limbaži. An international scientific conference and different masterclasses were held during the Festival. Limbazi, www.limbazi.lv

7


24.–27.aprīlis, Rīga

Festivāls RĪGAS RITMI 2013

Publicitātes foto

Festivāla Pavasara koncertu sērijā no 24.- 27. aprīlim uzstāsies virtuozs bundzinieks Jojo Mayer, kurš izpaužas tādos stilos kā džezs, drum’n’bass un jungle; jaunās paaudzes a capella grupa Naturally 7, kas apvieno hip-hopu, beatbox, džezu, gospeļmūziku, Motown un R&B, un džeza trio A.Spell, kas apvieno organisko un elektronisko skaņu kopumu, lai radītu perfekti sabalansētu skaņu līdzsvaru. Biļetes uz festivāla koncertiem var iegādāties BIĻEŠU SERVISS kasēs un www.bilesuserviss.lv Rīga, www.rigasritmi.lv, www.twitter.com/rigas_ritmi, www.youtube.com/user/RigasRitmiFestival, www.facebook.com/RigasRitmiFestival, www.myspace.com/RigasRitmi www.flickr.com/photos/rigas_ritmi_festival

26.aprīlis, Liepāja

Bērnu un jauniešu pūtēju orķestru un ansambļu ritmiskās mūzikas konkurss-festivāls VĒJU RITMI

I 2013 Festivāls RĪGAS RITM S RITMI MUSIC FESTIVAL RIGA

Liepājas Emiļa Melngaiļa mūzikas vidusskolā norisināsies jau tradicionālais festivāls VĒJU RITMI, kurā piedalās vairāki simti bērnu un jauniešu no visas Latvijas. Šajā gadā būs dalībnieki arī no Lietuvas pilsētām – Palangas un Klaipēdas. Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

3. un 4. maijs, Sigulda

10. Latvijas Stādu parāde Jau desmito gadu pēc kārtas Stādu audzētāju biedrība organizē Latvijas stādaudzētāju pasākumu – Latvijas Stādu parāde. Latvijas Stādu parāde ir īpaša ar to, ka šajā pasākumā piedalās lielākā daļa Latvijas stādu audzētāji (t.sk. vairāk kā 100 Latvijas stādu audzētavas) un tas ir apmeklētākais gada pasākums šajā nozarē. Pasākums divu dienu garumā apmeklētājiem ir bez maksas.

prāde 10. Latvijas stādu Parade 10th Latvian Plant

Sigulda, organize Stādu audzētāju biedrība, Silvija Apšiniece, stadi@stadi.lv, +371 26680957, www.staduparade.lv.

4.–5.maijs, Liepāja

Baltijas amatierteātru festivāls TE UN NEKUR CITUR 4. un 5. maijā Liepājas Latviešu biedrības namā festivāls pulcēs Baltijas valstu amatierteātru kolektīvus, kas Liepājā izrādīs savus jaunākos iestudējumus. Liepāja, www.liepajaskultura.lv , www.twitter.com/liepajaskultura

11.maijs, Valmiera

Vasaras tūrisma sezonas atklāšana Valmierā 11.maijā ar tradicionālo laivu maršu ABULS-GAUJA, kas savieno Valmiermuižas un Brenguļu alus darītavas, tiks atklāta vasaras tūrisma sezona Valmierā. Laivu maršs katru pavasari pulcē laivu un citu peldlīdzekļu ekipāžas un dalībniekus, lai kopīgi ieskandinātu vasaras sākumu. 2012. gadā laivu maršā piedalījās vairāk nekā 500 laivotāju. Valmiera, www.visit.valmiera.lv un www.ezi.lv, +371 64207177, organizē Valmieras Tūrisma informācijas centrs

11.maijs, Ventspils

Ventspils tūrisma sezonas atklāšanas pasākums Ar Ventspils tūrisma sezonas atklāšanu, aktīvu darbošanos uzsāk Ventspils Piejūras brīvdabas muzejs, Amatu māja, Ventspils Piedzīvojumu parks, Ventspils Tūrisma informācijas centrs. Ventspils Piedzīvojumu parkā ventspilniekiem un pilsētas viesiem tiks atklātas jaunas dažādas atrakcijas, bet Tūrisma informācijas centrs nāks klajā ar jaunu un interesantu Ventspils naudas Ventu kampaņu. Visas dienas garumā dažādas aktivitātes un Latvijā populāru mūziķu uzstāšanās. Ventspils, www.ventspils.lv, +371 63622263, tourism@ventspils.lv

8

e ijas stādu prād pašvaldība 10. Latv ldas novadat Para de Foto: SiguLatv ian Plan 10th

Foto: Ventspils pilsē tas dome


April 24–27, Rīga

MUSIC FESTIVAL RIGAS RITMI In spring concert series on April 24 – 27 performances by: the virtuoso drummer Jojo Mayer who mostly plays jazz, drum’n’bass and jungle; the modern a capella band Naturally 7 that combines hip-hop, beatboxing, jazz, gospel, Motown and R&B; and jazz trio A.Spell that unites organic and electronic sounds to create a perfect sound balance. Tickets are available in BIĻEŠU SERVISS ticket offices and on the Internet: www.bilesuserviss.lv Rīga, www.rigasritmi.lv, www.twitter.com/rigas_ritmi, www.youtube.com/user/RigasRitmiFestival, www.facebook.com/RigasRitmiFestival, www.myspace.com/RigasRitmi, www.flickr.com/photos/rigas_ritmi_festival

April 26, Liepāja

Children’s and youth brass orchestra and ansamble rhythmic music competition-festival THE RHYTHMS OF WIND In Emīls Melngails Music School of Liepāja will be held the already traditional festival THE RHYTMS OF WIND, in which several hundred children and youngsters take place from all over Latvia. This year the participants from Lithuania – Palanga and Klaipeda will come. Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

May 3 and 4, Sigulda

10th Latvian Plant Parade

Ventspils Tūrisma sezonas atklāšanas pasākums Tourism season ope ning event in Ventspi ls

For the tenth consecutive year Plant breeders association organizes Latvian plant breeders’ event – Latvian Plant Parade. Latvian Plant Parade is unique in the fact that it brings together most of Latvian plant breeders (including more than 100 Latvian plant farms) and it is the most visited annual event in this field. The two-day event is free of charge. Sigulda, organised by Plant breeders association, Silvija Apšiniece, stadi@stadi.lv, +371 26680957, www.staduparade.lv.

May 4–5, Liepāja

Baltic amateur theatre HERE AND NOWHERE ELSE On May 4 and 5 in Liepāja’s Latvian Society House the Festival will bring together amateur theatre collectives from all Baltic States that will showcase their newest productions. Liepāja, www.liepajaskultura.lv , www.twitter.com/liepajaskultura

May 11, Valmiera

The opening of summer tourism season in Valmiera On May 11 the summer tourism season will be opened in Valmiera with the traditional boat march ABULS-GAUJA that unites the breweries Valmiermuiža and Brenguļi. Every spring the boat march gathers the boat and other swimming vehicle teams and participants to celebrate the beginning of summer. In 2012 more than 500 boaters participated. Valmiera, www.visit.valmiera.lv un www.ezi.lv, +371 64207177, organised by Valmiera Tourism Information centre

May 11, Ventspils

Tourism season opening event in Ventspils With the opening of Ventspils tourism season also the Ventspils Seaside Open-Air Museam, House of Crafts, Ventspils Adventure Park, Ventspils Tourism Informationa centre renew their active work. At Ventspils Adventure Park new attractions will be opened for Ventpil’s residents and guests, but Tourism Information centre will start a new and interesting campaign of Ventspils money – Vents. All day various activitates and populari Latvian musician concerts will take place. Ventspils, www.ventspils.lv, +371 63622263, tourism@ventspils.lv prāde 10. Latvijas stādu Parade 10th Latvian Plant

9


16.–18.maijs, Salacgrīva

Plostnieku svētki Salacgrīvā Svētku atklāšana 16.maijā Steliņos, vietā, kur Korģīte ietek Salacā, plosta siešana, Salacas plostnieku ”pieraksts” un karoga pacelšana, spēkošanās plostnieku manierē, vakarēšana pie ugunskura ar muzicēšanu, dzejas rīmēm un līnijdejām, kūpinātu zivtiņu un PLOSTA PRIEKA prove   Plosta palaišana Salacā – 18. maijā Steliņiem, Plosta sagaidīšana pie Salacgrīvas Jahtu ostas – 18. maija pēcpusdienā. Jahtu laukumā: plostošanas kopsavilkums, zivju zupa un koncerts. Apmeklējums par brīvu! Salacgrīva, www.salacgriva.lv, Pārsla Dzērve +371 64041458, salackultura@inbox.lv

18.maijs, visā Latvijā

Muzeju nakts Akcijā piedalās gan galvaspilsētas, gan visu Latvijas reģionu muzeji. Nakts pasākumi teātros, koncertzālēs, bibliotēkās, augstskolās. Ieeja muzejos akcijas laikā – bez maksas. Visā Latvijā, www.muzeju-nakts.lv, www.muzeji.lv

Liepāja: Starptautiskā akcija MUZEJU NAKTS un Liepājas Kultūras nakts AKTI NAKTĪ. Kultūras nakts norisināsies visā pilsētā ar koncertiem, gaismas spēlēm, projekcijām, izstādēm un akcijām. Liepāja, www.liepajaskultura.lv

Limbaži: ZAĻĀ KRĀSA - MEŽS Pirmo reizi un tikai Limbažos muzejā tiek atklāta Latvijas himnas autora Baumaņu Kārļa istaba - Baumaņu Kārlis un viņa laiks. Būs koku stādīšana, ceļojumi naktī pa muzejiem, vecajā Rātsnamā concerts, darbosies vienīgais dzīvais sudraba muzejs. Tā ir lieliska iespēja sajust sudrabkaļa Oļega Auzera redzējumu sudrabā. Limbazi, www.limbazi.lv

cgrīvā Plostnieku svētki Sala in Sala e cgrīva n festi u prād smeijas stādval RaftLatv 10. Parade 10th Latvian Plant

18.–19.maijs, Liepāja

Amatniecības festivāls LĪVAS CIEMS Viens no vērienīgākajiem tradicionālās kultūras pasākumiem Latvijā – amatniecības festivals LĪVAS CIEMS - apvieno tradicionālo kultūru, mākslu un amatniecību. Ik gadu tajā piedalās vairāk nekā 200 amatnieki un dažādu arodu pratēji no visas Latvijas.

prāde 10. Latvijas stādu Parade 10th Latvian Plant

Liepājas promenade, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

18.maijs, Ventspils

Pārventas svētki Pārventas kultūras vides veidošanā īpašu vietu ieņem Pārventas bibliotēkas darbinieki, Ventspils 3. un 5. vidusskolas audzēkņi un pedagogi, Ventspils Sporta halles darbinieki un sportisti, kā arī bērni, kuri ir aktīvi bērnu parka FANTĀZIJA apmeklētāji. Pārventas svētkos katrā no šīm vietām notiks kāds interaktīvs pasākums. Ventspils, +371 63623796, www.kulturascentrs.ventspils.lv, www.ventspils.lv, +371 63622263

Pārventas svētki Pārventa Festival

24.maijs, Sigulda

Mūsdienu mākslas projekts ALTERNATĪVAIS FLĪĢELIS Koncertzāle aicina uz neierastu koncertprogrammu, kas norisināsies gan koncertzāles telpās, gan ārtelpās un ēkas terasē. Projekts ietver vairāku mākslu virzienus - mūziku, moderno deju un vizuālo mākslu. Projekta dalībniekus raksturo muzicēšanas un improvizācijas prieks, jauni meklējumi un radoša iedvesma. Pasākuma ideja ir ne tikai parādīt mūsdienu mākslas tendences, bet arī ietvert lielisko vidi koncertprogrammās, kas nenoliedzami ir Siguldas un BALTĀ FLĪĢEĻA pievienotā vērtība. Siguldas koncertzāle BALTAIS FLĪĢELIS, Inese Zagorska, +371 25623345, baltais.fligelis@gmail.com, www.sigulda.lv , www.baltaisfligelis.lv

10

tas dome Foto: Ventspils pilsē


May 16–18, Salacgrīva

Raftsmen festival in Salacgrīva The festical opens on Mat 16 in Steliņi, a place where river Korģīte flows into river Salaca. That day you can experience raft making, “introduction” of Salaca’s raftsmen and flag-raising, wrestling in raftsmen style, evening by the fire with songs, poems and line dances, tasting of smoked fish and RAFT JOY. On May 18 in Steliņi – sailing away of raft. On the afternoon of May 18 at the jacht harbour in Salacgrīva – welcoming the raft. At the jacht square: rafting results, fish soup and concert. Entrance is free! Salacgrīva, www.salacgriva.lv, Pārsla Dzērve +371 64041458, salackultura@inbox.lv

May 18, all Latvia

Museum Night The museums both of capital city and all Latvian regions are taking part in this event. Night performances in theatres, concert halls, libraries and universities. The entrance during the Museum Night - free of charge. All Latvia, www.muzeju-nakts.lv, www.muzeji.lv

Liepāja: International campaing MUSEUM NIGHT and Liepāja’s Culture night NUDES IN THE NIGHT. Culture night will take place throughout the city and will include concerts, light shows, projections, exhibitions and campaigns. Liepāja, www.liepajaskultura.lv ada pašvaldība Foto: Salacgrīvas nov

Limbaži: COLOUR GREEN – FOREST For the first time and only in Limbaži, in the museum will be revieled the room of Kārlis Baumanis, the author of Latvian national anthem – Kārlis Baumanis and his time. There will be tree planting, night tours in museums, a concert in the old Town Hall, the only silver musueum will be opened. It is a unique possibility to feel in the silver the vision of silversmith Oļegs Auzers. Limbazi, www.limbazi.lv

Foto: Liepājas pilsē tas dome

May 18–19, Liepāja

Crafts Festival LĪVA TOWN One of the biggest traditional culture events in Latvia – Crafts Festival LĪVA TOWN – unites traditional culture, art and crafts. Every year more than 200 craftsmen and various professioanls participate from all Latvia. Liepājas promenade, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

May 18, Ventspils

Pārventa Festival

Amatniecības festi vāls LĪVAS CIEMS Crafts Festival LĪVA TOWN

The key role in creating the Pārventa culture environment is playing the employees of Pārventa library, students and teachers of 3rd and 5th Pārventa Highschool, employees and sportspeople of Ventspils Sports Hall, as well as children, who are active visitors of childrens park FANTASY. During the festival in each of this venue there will be an interactive event. Ventspils, +371 63623796, www.kulturascentrs.ventspils.lv, www.ventspils.lv, +371 63622263

May 24, Sigulda

Modern art project ALTERNATIVE GRAND PIANO The concert hall offers an unusual concert programme that will be performed both in concert hall and outside on building’s terrace. Project is done in several art forms – music, modern dance and visual arts. Project participants can be charactarized by the joy of making music and improvising, search for the new and creative inspiration. The project’s idea is not only to show modern art tendencies, but also to include this unique environment into the concert programme that undoubtly is the added value of Sigulda and WHITE GRAND PIANO. Sigulda concert hall WHITE GRAND PIANO, Inese Zagorska, +371 25623345, baltais.fligelis@gmail.com, www.sigulda.lv , www.baltaisfligelis.lv

11


25.-26.maijs, Ventspils

Bērnu svētki Jau trīspadsmito gadu, Ventspilī norisināsies bērnu svētki SAULES STUNDAS PILSĒTĀ, veltīti Starptautiskajai Bērnu aizsardzības dienai. Svētkos piedalās dziedātāji, dejotāji un citi mazie mākslinieki no dažādām Latvijas vietām. Svētku apmeklētāji varēs gan noklausīties koncertprogrammu uz trim skatuvēm, gan paši piedalīties dažādās aktivitātēs. Bērnu svētku laikā jau trešo gadu ventspilniekiem būs iespēja iesaistīties Labestības dienas mērķu īstenošanā. Ventspils,+371 63623796, www.kulturascentrs.ventspils.lv, www.ventspils.lv, +371 63622263

26.maijs, Sigulda

Festivāls bērniem IZLAIDUMS BRĪNUMSKAPĪ Jau otro reizi Siguldas svētkos durvis vērs visas Latvijas bērnu festivāls –IZLAIDUMS BRĪNUMSKAPĪ. Festivāla afiša ietver daudz pasākumu festivāla dienā. Tās ir aktivitātes no pusdienām līdz vakara lielajam koncertam Siguldas pilsdrupu estrādē. Dienas garumā Siguldas pils kompleksā bērni piedzīvos daudz spēļu un atrakciju, laiku pa laikam kādai no aktivitātēm kļūstot par galveno. Programmā viss bērnu actiņām un austiņām, kājiņām un rociņām, vēderiņiem un prieciņiem dziedāšana, spēlēšana, dzejošana, dejošana, veidošana, krāsošana, izzināšana un SAJUŠANA. Sigulda, Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA BRĪNUMSKAPIS, Uldis Dvinskis +371 29140036, brinumskapis@inbox.lv, www.sigulda.lv

31.maijs–2.jūnijs, Liepāja

Svētki visai ģimenei LIELMUTIS FRICIS UN LIELMUTE MARTA Jau piekto gadu Liepājā notiks svētki visai ģimenei LIELMUTIS FRICIS UN LIELMUTE MARTA. Bērni un viņu vecāki varēs piedalīties radošās darbnīcās, sadziedāties ar lielo kori, sadejoties lielajā dejā, piedalīties lielajā gājienā, iet rotaļās un izpriecāties atrakcijās! Šie svētki Liepājā ir ļoti gaidīti. Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

1–21.jūnijs, Rīga

Rīgas festivāls Rīgas festivāls ir plaša mēroga pasākums, kas tiek organizēts katru gadu jūnijā Latvijas galvaspilsētā. Tiek piedāvāti teātra uzvedumi, mākslas izstādes, multimediju pasākumu, uzvedumi brīvā dabā, kā arī pasākumi bērniem. Rīga, www.rigasfestivals.lv

14.–15.jūnijs, Salacgrīva

II Akustiskās mūzikas festivāls SUDRABA KAIJA Liepupē Salacgrīvas novada Liepupes pagasta tautas namā Duntē un Liepupes pilskalna estrādē notiks 2. Mūsdienu vokāli instrumentālo grupu akustiskās mūzikas festivāls- konkurss SUDRABA KAIJA. Tā mērķis - stimulēt visdažādāko žanru muzikantus uzspēlēt akustiski. Pirmā festivāla dalībnieku vidū bija pazīstamie KOKMUIŽAS MUZIKANTI, Imanta Toča džeza grupa, šlāgergrupa TĒVA NAMS, blūzroka un folkroka pārstāvji, grupa SOĻI, Līga Priede ar grupu, džeza dziedātāja Kristīna Trezune ar grupu, Rockabilly pārstāvji THE BLACK CATS, kapela HĀGENSKALNA MUZIKANTI, ermoņiku spēlmanis Valdis Andersons ar kapelu, kā arī Liepupes pagasta tautas nama vīru ansamblis. Apmeklējums par brīvu! Salacgrīva, www.salacgriva.lv Andris Zunde, +371 64023932, andris.zunde@salacgriva.lv

12

lī Bērnu svētki Ventspi Ventspils Children Festival in

II Akustiskās mū zikas festivāls SUD RABA KAIJA Liep II Acoustic Music upē Festival SILVER SEA GULL in Liepupe


May 25–26, Ventspils

Children Festival For the thirteenth year in Ventspils the Children Festival SUNLIGHT IN CITY will take place. The Festival is dedicated to the International Day for Protection of Children. The Festival’s participants are singers, dancers and other younger artists from all Latvia’s regions. Visitors will have a chance to watch the concert programme on three stages, as well as to participate themselves in different activities. During the Children Festival the Ventspils residents for the third time will have a possibility to support the charity event “Kidness day”. Ventspils,+371 63623796, www.kulturascentrs.ventspils.lv, www.ventspils.lv, +371 63622263

May 26, Sigulda

Children Festival GRADUATION IN THE MAGIC CLOSET

tas dome Foto: Ventspils pilsē

For the second time in Sigulda the doors will be opened to the Latvian children festival – GRADUATION IN THE MAGIC CLOSET. Festival’s programme includes many activities during the Festival day. The activies will go on from lunch till the evening concert at Sigulda castle ruin bandstand. During the day at the Sigulda castle children will experience many games and attractions, while time from time one of the activity will become the main. Programme has everything for child’s eyes and ears, legs and arms, bellies and joy – singing, playing, making poems, dancing, creating, colouring, discovering and FEELING. Sigulda, Sigulda Regional Council in cooperation with MAGIC CLOSET Ltd., Uldis Dvinskis +371 29140036, brinumskapis@inbox.lv, www.sigulda.lv

May 31 – June 2, Liepāja

Family Festival LIELMUTIS FRICIS UN LIELMUTE MARTA

Foto: Salacgrīvas nov ada pašvaldība

Already for the fourth year in Liepaja the family festival LIELMUTIS FRICIS UN LIELMUTE MARTA will take place. Children and their parents will be able to participate in creative workshops, to sing with a great choir, to dance in a great dance, to participate in the great pageant, to play games and have fun in different activities! This festival in Liepāja is very welcomed. The festival has been established by Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura June 1–21, Rīga

The Rīga Festival The Rīga Festival is a major event that is organised in the Latvian capital city in June each year. There are theatrical performances, art exhibitions, multimedia events, open-air performances, as well as events for children. Rīga, www. rigasfestivals.lv June 14–15, Salacgrīva

II Acoustic Music Festival SILVER SEAGULL in Liepupe The 2nd acoustic music festival-competition SILVER SEAGULL for modern vocal instrumental groups will take place in Salacgrīva region Liepupe parish’s Community Centre in Dunte and at Liepupe castle hill bandstand. The Festival aims to encourage for different genre musicians to play acoustically. Among the first Festival’s participants were the popular KOKMUIŽAS MUZIKANTI, Imants Točs jazz group, country band TĒVA NAMS, blues rock and folk rock musicians, band SOĻI, Līga Priede with band, jazz singer Kristīna Trezune with band, Rockabilly musicians THE BLACK CATS, capella HĀGENSKALNA MUZIKANTI, harmonicas player Valdis Andersons with capella, as well as male band of Liepupe parish Community Centre. Entrance is free! Salacgrīva, www.salacgriva.lv Andris Zunde, +371 64023932, andris.zunde@salacgriva.lv

13


REINAS ZELTS/DAS RHEINGOLD

ZĪGFRĪDS/SIEGFRIED

DIEVU MIJKRĒSLIS/GÖTTERDÄMMERUNG

VALKĪRA/DIE WALKÜRE

DAUKA

14

LUCIA DIA LAMMERMOOR


15


15.jūnijs, Limbaži, Pāle

Muzikantu svētki Piedalās ne tikai muzikanti, bet arī amatierkolektīvi un tautā pazīstami mākslinieki. Dziedāsim, dejosim un lustēsim kopā Pālē pie kultūras nama! Pasākums notiek jau trešo reizi. Limbazi, www.limbazi.lv

15.jūnijs, Sigulda

Dailes teātra viesizrāžu diena Notikums visai ģimenei, kurā sev interesanto var atrast lieli un mazi skatītāji ar dažādām interesēm un atšķirīgām gaumēm. Izrādes kultūras namos un koncertzālēs un vakara izrāde Siguldas pilsdrupu estrādē. Siguldas novada pašvaldības Kultūras pārvalde , Jolanta Borīte, +37126198322, jolanta.borite@sigulda.lv, www.dailesteatris.lv

21.jūnijs, Turaida

Vasaras saulgrieži Turaidā Jāņa kalnā Izdzīvo senās tradīcijas kopā ar folkloras kopām: gatavo svētku rotas, pin ziedu un ozollapu vainagus, iepazīsti latviešu rotaļas un dančus un gūsti spēku no latviešu tautasdziesmām līdz pat saules lēktam. Turaida, Siguldas novada pašvaldība sadarbībā ar Nodibinājumu MĀRAS LOKS, Anda Skuja +371 26572142, san.tmr@apollo.lv, www.sigulda.lv, www.turaida-muzejs.lv

22.jūnijs, Limbaži, Ārciems

Sadziedāšānās Ārciema brīvdabas baznīcā 2013.gadā paiet 150 gadu kopš radās skaistā ideja par Dziesmusvētkiem, Godinot Jura Neikena devumu Latvijas kultūrai, tiek organizētikoru sadziedāšanās svētki Ārciema brīvdabas baznīcā. Juris Neikens dzimis un audzis Ārciemā. Ideja par Dziesmusvētkiem arī dzimusi Ārciemā. Pulcēsimies balsu vienībai, skanīgam priekam un kopīgam mērķim. Limbaži, www.limbazi.lv

22.jūnijs, Rīga

Zāļu tirgus Doma laukumā, Rīga Tik cieši kopā visas Latvijas vasaras pilnbrieda zāļu smaržas un visu Latvijas novadu daiļamata meistaru darinājumi, siers, maize, medus, zivis, žāvējumi un kūpinājumi. Rīga, http://www.kultura.riga.lv

23. un 24.jūnijs, daudzviet Latvijā

Līgo svētki katrā pilsētā un pagastā Līgo svētki un Jāņi (23. un 24. jūnijs) ir vasaras pilnbrieda laiks. Latviešiem tie ir Debesu tēva (vīrišķā) un Zemes mātes (sievišķā) kāzu mistērija, kad tiek plūktas zāles, lasīti ziedi, kad ļaudis pušķojas ar vainagiem, sien sieru, dara alu, kurina ugunskuru, dzied dziesmas. www.LiveRiga.com un www.latvia.travel

27.–30.jūnijs, Sigulda, 1.jūlijs, Rīga

X Kremerata Baltica MĒS ESAM ROMANTIĶI Katru gadu pēc vasaras saulgriežiem, Siguldā ierodas Gidons Krēmers, viņa dibinātais Baltijas orķestris KREMERATA BALTICA! Koncerti notiek Siguldas koncertzālē BALTAIS FLĪĢELIS, apkārtnes baznīcās, muzejos, pilīs, ar noslēguma koncertu Rīgā. Festivāls kļuvis par nozīmīgu vērtību Latvijas kultūras dzīvē. Siguldas koncertzāle BALTAIS FLĪĢELIS, Inese Zagorska, +371 25623345, baltais.fligelis@gmail.com, www.baltaisfligelis.lv, www.kremeratabaltica.lv

16

IĶI MĒS ESAM ROMANT X Kremerata Baltica ROMANTICS ATA BALTICA: WE ARE X FESTIVAL KREMER

Līgo svētki katrā pilsētā un pagastā Midsummer Festival LĪGO in every town and parish of

Latvia


June 15, Limbaži, Pāle

Musicians Festival Among Festival’s participants are not only musicians, but also amateur collectives and popular artists. We will sing, dance and celebrate together in Pāle by the Culture House! The event will be held for the third time. Limbaži, www.limbazi.lv

June 15, Sigulda

Daile Theatre guest performances It’s an event for all family, where both young and old viewers with various interests and tastes will find something interesting for themselves. The plays will be showcased in culture houses and concert halls, and evening’s play will take place at Sigulda’s castle ruin bandstand. Sigulda Regional Council Culture Department, Jolanta Borīte, +37126198322, jolanta.borite@sigulda.lv, www.dailesteatris.lv

June 21, Turaida

Summer Solstice at Jānis Hill in Turaida Live through ancient traditions with the folk groups: prepare festive oranaments, make flower and oak leave wreaths, discover Latvian games and dances and get the strength from Latvian folk songs until the sunrise. Foto: Alberts Linarts

Turaida, Sigulda Regional Council in cooperation with the foundation MĀRAS LOKS, Anda Skuja +371 26572142, san.tmr@apollo.lv, www.sigulda.lv, www.turaida-muzejs.lv

June 22, Limbaži, Ārciems

Singin in Ārciems outdoor church In 2013 it will be 150 years since the wonderful idea about the Song Festival was born. To commemorate the contribution of Juris Neikens to Latvian culture choir singing festival will be organized in Ārciems outdoor church. Juris Neikens was born and raised in Ārciems. The idea about the Song Festival was also born in Ārciems. Let’s gather to unite our voices for this soundful joy and common goal. Limbaži, www.limbazi.lv Foto: Siguldas nov ada pašvaldība

June 22, Rīga

Herbs’ Fair in the Dome Square, Rīga So close together – herbs’ fragrances in full ripeness of summer from all over Latvia and artefacts made by artisans from all regions of Latvia, also cheese, bread, honey, fish, and smoked products. Rīga, http://www.kultura.riga.lv June 23 – 24, all over Latvia

Midsummer Festival LĪGO in every town and parish of Latvia Līgo (June 23-24), the Latvian word for summer solstice celebrations is the time when summer is at its full ripeness. For Latvians it is the mystical marriage of the Sky (male) and Earth (female), during the time of which herbs, grasses and fieldflowers are gathered, wreathes are woven, cheese is made, beer is brewed, and a flaming wheel is rolled down the hill. www.LiveRiga.com and www.latvia.travel June 27–30 in SIGULDA, July 1 in Rīga

X FESTIVAL KREMERATA BALTICA: WE ARE ROMANTICS Gidon Kremer and Baltic Chamber Orchestra Kremerata Baltica arrives in Sigulda every year after the summer solstice! The concerts will be performed at Sigulda’s concert hall THE WHITE GRAND PIANO, near-by churches, museums, and castles. The gala concert will be in Rīga. Festival has become one of the major events in Latvia’s culture. Sigulda’s concert hall THE WHITE GRAND PIANO, Inese Zagorska, +371 25623345, baltais.fligelis@gmail.com, www.baltaisfligelis.lv, www.kremeratabaltica.lv

17


30.jūnijs–7.jūlijs, Rīga

XXV Vispārējie latviešu Dziesmu un XV Deju svētki 2013.gada svētku atslēgas vārds ir LĪGO-LAI TOP! Līgo - latviešu tautas identitātes un kultūras tapšanas vēsturē un tradīcijā ir viens no nozīmīgajiem dzīvajiem simboliem. Līgo ir pārtapšanas, garīgas un fiziskas attīrīšanās, auglības un pats galvenais- gaismas (saules) pavadīšanas un sagaidīšanas rituāls. Apliecinājums, ka, sekojot dabas Saulgriežu ritam, šāda atdzimšana ir iespējama ne vien katra konkrēta cilvēka, bet veselas tautas dzīvē. Svētkus vienojošie vārdi būs - GAISMA LĪGO LATVIJĀ! Pēc savas misijas Dziesmu un deju svētki ir kļuvuši par sava veida Latvijas nācijas svētceļojumu, kurā dodas lieli un mazi no visām Latvijas malām, kā arī no ārvalstīm. Rīga, www.dziesmusvetki.lv

1.–6.jūlijs, Liepāja

Starptautiskais gleznotāju un zīmētāju plenērs Liepājā Ik gadu Liepājā ierodas mākslinieki no dažādām valstīm, lai savos zīmējumos un gleznās iemūžinātu dažādas Liepājas ainavas, arhitektūru un, protams, jūru. Mākslinieku darbi plenēra noslēgumā tiek apkopoti izstādē. Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

2.–6.jūlijs, Rīga

Festivāls RĪGAS RITMI 2013 Festivālā RĪGAS RITMI 2013 no 2. – 6. jūlijam koncertus sniegs enerģiskais džeza bundzinieks Sonny Emory; ģitārspēles brīnumpuika Andreas Varady; pianists un komponists Robert Glasper, kurš uzņēmies sintezēt moderno džezu ar hip-hopu un R&B, un kolorītā vokāliste Zap Mama, kas virtuozi apvieno savā balsī Āfrikas, Amerikas un Eiropas tradīciju skanējumu. Ziemas koncertu sērija: novembris, decembris.

Deju svētki iešu Dziesmu un XV XXV Vispārējie latv Dance Festival Latvian Song and XV The XXV Nationwide

Rīga, www.rigasritmi.lv, www.twitter.com/rigas_ritmi www.youtube.com/user/RigasRitmiFestival www.facebook.com/RigasRitmiFestival www.myspace.com/RigasRitmi www.flickr.com/photos/rigas_ritmi_festival

5. un 6.jūlijs, Liepāja

Elektroniskās mūzikas festivāls SHINE CAFE Jau ceturto gadu 5. un 6. jūlijā Liepājā notiks starptautisks elektroniskās mūzikas festivāls SHINE CAFE. Tas pulcē māksliniekus un elektroniskās mūzikas cienītājus no visas Latvijas, kā arī no ārvalstīm. Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

7.–28.jūlijs, Sigulda

Svētdienas Muzikālās brokastis Turpinot mūzikā stāstīt aizraujošu stāstu par Bēthovena saistību ar Siguldu, jūlija svētdienas rītos no 11.00-12.00 Siguldas Jaunās pils dārzā skan kamermūzikas koncerti BĒTHOVENS UN SIGULDA. Koncertos tiek atskaņota Bēthovena, viņa laikabiedru -Vīnes klasiķu mūzika. Siguldas koncertzāle BALTAIS FLĪĢELIS, Inese Zagorska, +371 25623345, baltais.fligelis@gmail.com, www.sigulda. lv , www.baltaisfligelis.lv

10.–13.jūlijs, Rīga, Rundāles pils

Starptautiskais Senās mūzikas festivals Senās mūzikas festivāls piedāvā saviem klausītājiem viduslaiku, renesanses un baroka perioda sajūtas caur šo tālo laiku mūziku. Festivāla koncertu cikls Rīgas veco baznīcu un sienu mūros pulcē senās mūzikas baudītājus. Rīga, Rundāle, www.latvijaskoncerti.lv

18

Starptautiskais Sen ās mūzikas festivals International Early Music Festival


June 30–July 7, Rīga

The XXV Nationwide Latvian Song and XV Dance Festival The overall theme of the National Song and Dance Festival in 2013 will be “Līgo” and its motto: LĪGO-LAI TOP! (LĪGO-LET IT BE!). Līgo is considered in the history Latvian nation identity and culture as one of the most significant living symbols. Līgo is a ritual of transformation, spiritual and physical purification, fertility and most important – of sending off and welcoming the light (sun). It is a manifestation of how, by following the nature’s solstice rhytm, the revival is possible not only to one particular individual but to a whole nation. The Festival’s uniting words will be – GAISMA LĪGO LATVIJĀ (THE LIGHT LĪGO IN LATVIA). The Song and Dance Festival in its mission has become a sort of pilgrimage for Latvian nation, in which both young and old are participating from every Latvian region, as well as from abroad. Rīga, www.dziesmusvetki.lv

July 1–6, Liepāja

International painter and draftsment workshop in Liepāja Every year artists from different countries come to Liepāja to capture in their drawings and paintings Liepāja’s landscapes, architecture and, of course, the sea. At the end of workshop the artists’ works are showcased in an exhibition. Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

July 2–6, Rīga C

Foto: A. Liepiņš, KNM

Festival RĪGAS RITMI 2013 At festival RĪGAS RITMI 2013 at July 2-7 will perform powerfull jazz drummer Sonny Emory; young genius guitarist Andreas Varady; pianist and composer Robert Glasper which mission is to reconcile modern jazz with hip hop and R&B and Zap Mama who effortlessly mixes African, American, and European cultural influences in her voice. Winter concert series: November, December Rīga, www.rigasritmi.lv, www.twitter.com/rigas_ritmi , www.youtube.com/user/RigasRitmiFestival www.facebook.com/RigasRitmiFestival , www.myspace.com/RigasRitmi www.flickr.com/photos/rigas_ritmi_festival

Foto: liveriga.com

July 5 and 6, Liepāja

Electronic Music Festival SHINE CAFE For the forth year already the International Electronic Music Festival SHINE CAFE will take place in Liepāja on the July 5 and 6. It will gather artists and electronic music fans from all Latvia, as well as from abroad. Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

July 7–28, Sigulda

Sunday Musical Breakfast Continuing the fascinating story of Beethoven’s relations with Sigulda, the Beethoven’s chamber music concerts BEETHOVEN AND SIGULDA are held every Sunday morning in July from 11.00-12.00 at Sigulda’s New castle garden. The concerts will be playing the music of Beethoven and his contemporaries – Vienna classics. Sigulda’s concert hall THE WHITE GRAND PIANO, Inese Zagorska, +371 25623345, baltais.fligelis@gmail.com, www.baltaisfligelis.lv, www.kremeratabaltica.lv

July 10–13, Rīga, Rundāles castle

International Early Music Festival The Early Music festival offers listeners a taste of the Medieval, Renaissance and Baroque periods, as experienced through the music of those distinct eras. A series of concerts staged during the festival brings together fans of early music in the ancient churches and halls of Rīga. Rīga, Rundāle, www.latvijaskoncerti.lv

19


11.–14.jūlijs, Balvi

IV Starptautiskais klasiskās dramaturģijas amatierteātru ĶIRŠU DĀRZS Balvu teātra simtgades pasākumos kā dāvana pilsētai pie Balvu Kultūras un atpūtas centra tika iestādīts ķiršu dārzs. Tā radās nosaukums pirmajam starptautiskajam teātru festivālam, kas 2007.gadā notika Balvos. Kā ierasts, festivāla programmu pamatā veido gan latviešu, gan cittautu dramaturģijas klasika, bet ir arī daži izņēmumi, kas pārstāv neparastākas teātra formas. Balvi, Balvu Kultūras unatpūtas centrs, www.balvi.lv , +371 28373122, vaira_r@inbox.lv

12.jūlijs, Balvi

III deju mūziķu parāde VASARAS ASSORTI Vairāk kā 10 mūziķu grupas no dažādām Latvijas malām satiekas Balvos un notiek vasarā gaidītais pasākums, kas sasauc kopā un priecē ar savu skanējumu visu vecuma paaudžu skatītājus, klausītājus un dejotājus. Atraktīvs vadītājs ieved skanīgajā mūzikas pasaulē visas nakts garumā. Balvi, Balvu parka estrāde, www.balvi.lv, +371 26367693, strapcane.anita@inbox.lv

12.–13.jūlijs, Liepāja

Mūzikas festivals SUMMER SOUND LIEPĀJA 2013 Jau trešo gadu skaistajā Liepājas pludmalē norisināsies mūzikas festivāls SUMMER SOUND LIEPĀJA 2013. Tas pulcē tūkstošiem cilvēku, kuri bauda kvalitatīvu mūziku ārvalstu un pašmāju mākslinieku izpildījumā. Festivāla pludmales un parka teritorijā valda jautra un sirsnīga atmosfēra, kas vilina tūkstošiem apmeklētāju no visas Latvijas un ārvalstīm.

Mūzikas festivals SUMMER SOUND LIEPĀJA 2013 Music Festival SUMMER SOUND LIEPĀJA 2013

Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

13.jūlijs, Ventspils

Jūras svētki Ventspilī Ventspilī Jūras svētkus svin pa īstam, kā jau tas pienākas pilsētai pie jūras. Tie ir svētki tiem, kas zina, ko nozīmē jūras sāļums, vējš burās un atgriešanās mājās. Tie ir svētki, kuros atceras radus, draugus un darba biedrus, kuri nu jau kuģo pa debesu jūrām. Jūras svētku visdažādākās noskaņas valdīs gan Ostas ielas promenādē, gan teātra namā JŪRAS VĀRTI, gan Livonijas ordeņa pils pagalmā, gan laukumā pie Pārventas bibliotēkas un noslēgsies ar jautru balli Reņka dārzā. Ventspils,+371 63623796, www.ventspils.lv, +371 63622263, www.kulturascentrs.ventspils.lv

13.jūlijs, Salacgrīva

Jūras svētki Salacgrīvā Svētku ietvaros notiek dažādi kultūras un izklaides pasākumi – airēšanas sacensības, vizināšanās ar zvejas kuģīšiem, koncerti, izstādes un kino, dejas, sporta un veiklības sacensības, atrakcijas, konkursi, rotaļas un karuseļi bērniem, darbojas zivju un amatniecības izstrādājumu tirdziņi. Kafejnīcās un izbraukuma bufetēs iespējams nobaudīt šim pasākumam īpaši sarūpētus zivju ēdienus un vietējo alusdarītavu dzērienus. Vakarā Zvejnieku parka estrādē notiek svētku koncerts, balle un salūts. Apmeklējums par brīvu! Biļetes tikai uz vakara koncertu – tās iegādājamas tieši pirms koncerta. Salacgrīva, www.salacgriva.lv, Pārsla Dzērve, +371 64041458

20.jūlijs, Balvi, Lāča dārzs

Balvu pilsētas svētki-balveniešu salidojums ...nūjotāju dižgājiens, ekstrēmistu skrējiens, lāča figūru izstāde, bērnu braucamrīku parāde, auto parāde, ūdens karnevāls, konkursi, loterijas, koncerti....tas viss pilsētas 85 gadu jubilejas svētkos. Gaidīsim visus, kuri Balvus sauc par dzimto, bērnības, jaunības...savu pilsētu Lāča dārzā, akmens skulptūru dārzā, kāds ir vienīgais Latvijā! Balvi, www.balvi.lv, +371 26367693, strapcane.anita@inbox.lv

20

lī Jūras svētki Ventspi tspils Sea Festival in Ven


July 11–14, Balvi

IV International Classic Drama Amateur Theatres THE CHERRY ORCHARD During the 100th anniversary of Balvi theatre a cherry garden was planted as a present to city in front of Balvi Town Culture and Leisure Centre. That’s how the title was created for the first international theatre festival that took place in Balvi in 2007. As usual, the Festival’s programme includes both Latvian and foreign drama classics, but there is also some exceptions with more unusual theatric froms. Balvi, Balvi Town Culture and Leiseure Centre, www.balvi.lv , +371 28373122, vaira_r@inbox.lv

July 12, Balvi

III dance music parade SUMMER ASORTI With more than 10 music groups from different Latvian regions the most waited summer event in Balvi brings together all generation viewers, listeners and dancers. The attractive host takes you to the soundfull world of music all night long. Balvi, Balvi Park bandstand, www.balvi.lv, +371 26367693, strapcane.anita@inbox.lv

July 12–13, Liepāja

Music Festival SUMMER SOUND LIEPĀJA 2013

Foto: Liepājas pilsētas dome

The Music Festival SUMMER SOUND LIEPĀJA 2013 will take place at the beautiful Liepāja’s beach. It gathers thousands of people that enjoy quality music from foreign and Latvian performers. The joyful atmosphere at the beach and in park attracts thousands of visitors from Latvian and abroad. Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

July 13, Ventspils

Sea Festival in Ventspils

Foto: Balvu novada IV Starptautiskais klas pašvaldība iskās dramaturģijas amatierteātru ĶIRŠ IV International Clas U DĀRZS sic Drama Amateur Theatres THE CHERRY ORCHARD

In Ventspils they know how to celebrate the Sea Festival – it’s no surpise since it’s the city by the sea. This is a celebration for those who know the sea salinity, wind in sails and the feeling of coming back home. This is a celebration to remember relatives, friends and colleagues, who now are sailing the seas of heaven. The various atmospheres of Sea Festival will be seen at Osta Street promenade, theatre house JŪRAS VĀRTI, Livonian Order castle courtyard, square by the Pārventa library. The Festival will end with a cheerful party in Reņķa garden. Ventspils,+371 63623796, www.ventspils.lv, +371 63622263, www.kulturascentrs.ventspils.lv

July 13, Salacgrīva

Sea Festival in Salacgrīva The Festival organizes different culture and entertainment events – rowing competition, fishing boat rides, concerts, exhibitions and movies, dancing, sport and skill competitions, attractions, contests, games and carousel for kids, fish and craft markets. Cafes and event buffets will offer specially made fish dishes and beverages from local breweries. In the evening at Fisherman Park bandstand there will be a concert, ball and fireworks. Entrance is free! Tickets are requested only for evening concert – sold right before the concert. Salacgrīva, www.salacgriva.lv, Pārsla Dzērve, +371 64041458

July 20, Balvi, Bear garden

Balvi Town Festival – get-together of Balvi people …the big Nordic walk, extreme run, bear figure exhibition, children vehicle parade, the parade of cars, water carnival, contests, lotteries, concerts…all of that at the 85th anniversary of Balvi. In the Bear garden, the only garden of stone sculptures in Latvia, we will welcome everyone for whom Balvi is his/hers hometown, town of childhood and youth. Balvi, www.balvi.lv, +371 26367693, strapcane.anita@inbox.lv

tas dome Foto: Ventspils pilsē

21


19.–21. jūlijs, Salacgrīva

Lielākais mūzikas un mākslas festivāls Baltijā – POSITIVUS Festivāls, septītajā pastāvēšanas gadā pirmo reizi notiks trīs dienas - no 19. līdz pat 21.jūlijam. Positivus festivāls ir lielākais un nozīmīgākais mūzikas un mākslas festivāls Baltijā. Tas ik gadu piedāvā aktuālu augstas kvalitātes mūzikas programmu, draudzīgu atmosfēru un neaizmirstamu nedēļas nogali. Īpašu noskaņu festivālam piešķir tā atrašanās vieta – gleznaina jūras piekraste Salacgrīvā. Biļetes: www.bilesuparadize.lv Salacgriva, www.positivusfestival.com

20.jūlijs, Limbaži

Starp bērziem, pļavām un taureņiem, Pašā vasaras plaukumā, Limbažu pagasta Dārzniekos pulcējas radoši cilvēki, kuriem tuva mūzika, dziesma un deja. Jau septiņus gadus, radošo draugu festivālā piedalās vokālie ansambļi un deju kolektīvi no vairākiem Latvijas novadiem. Limbaži, www.limbazi.lv, Anita Ozola,+371 29134038

26.jūlijs–4.augusts, Salacgrīva

IV Salacgrīvas starptautiskais klasiskās mūzikas festivāls Jau ceturto vasaru pasaules klases mūziķi savā meistarībā dalās ar Latvijas mūzikas skolu audzēkņiem. Festivāla laikā notiks nometne – meistarklases talantīgākajiem mūzikas skolu bērniem no visas Latvijas, kuras vadīs Maskavas konservatorijas pasniedzēji, kā arī pedagogi no Spānijas, Itālijas un Latvijas. Festivāla laikā koncerti notiks Ainažos, Liepupē un Salacgrīvā. Gala koncerts notiek uz peldošas skatuves. Biļetes uz atsevišķiem koncertiem. Salacgriva, www.salacgriva.lv Ilga Tiesnese +371 64071987, +371 26545574, ilga.tiesnese@salacgriva.lv

jā – POSITIVUS mākslas festivāls Balti Baltics Lielākais mūzikas un and arts festival in – the biggest music val festi US ITIV POS

27.jūlijs, Sigulda

IV BLŪZA SVĒTKI Siguldā

Foto: Limbažu n

Starptautisks blūza festivāls, vienīgais brīvdabas blūza festivāls Latvijā reizi gadā pulcina gan visus labākos Latvijas blūza izpildītājus, gan ari ārzemju viesus. Festivāla programmu papildina Nacionālā blūza konkursa fināls, kura uzvarētāji pārstāv Latviju Eiropas galvenajā blūza notikumā — European Blues Challenge. Festivāla neatņemama sastāvdaļa ir blūzam veltīta brīvdabas fotoizstāde. Savukārt blūza kinozālē visu dienu tiek demonstrētas dokumentālās filmas. Latvijas Blūza atbalsta biedrība, Normunds Kalniņš, +371 26364759, www.bluesfest.lv

28.–29 .jūlijs, Limbaži

II starptautiskais diksilendu festivāls DIKSILENDS 2013 Pērn Latvijā tik rīkots pirmais šāda veida festivals. Tajā piedalījās Latvijas un Krievijas kolektīvi. Pasākuma laikā rīkoja lekcijas par diksilenda vēsture (muzikologs Boriss Avramecs), kā arī meistarklases klarnetes, tubas un sitamo instrument spēles pilnveidei (pasniedzēji – bundzinieks Gundars Lintiņš, diksilenda klarnetists Edmunds Brīvkalns). Diksilends kā mūzikas stils ir viens no klasiskā džeza veidiem. Limbažu novada Līgo parka estrāde, organizators Armands Leimanis, + 371 29113456, armands.leimanis@limbazi.lv

Augusts, Limbaži

Limbažu pilsētas svētki – LIMBAŽIEM 790! LIMBAŽI LĪKSMO! Augusta pirmajā nedēļā notiek Limbažu pilsētas dzimšanas dienas svinības. Svētkos atvērsim ziedu vārtus, brauksim ar vikingu laivām, uzbursim viduslaiku gaisotni pilsdrupās, andelēsimies pilsētas laukumos. Solām daudz neparastu pārsteigumu. Dzimšanas dienas vakarā izgaismosim debesis un savas dvēseles, dziedot, dejojot un klausoties Uģa Prauliņa mūzikas burvību kopīgā uzvedumā! Limbaži, www.limbazi.lv

22

Limbažu pilsētas svēt ki – LIMBAŽIEM 790 ! Limbaži Town Festi val – 790th anniver sary


July 19–21, Salacgrīva

POSITIVUS festival – the biggest music and arts festival in Baltics The 7th annual music and arts festival this year for the first time will be held for three days – from July 19 till 21. POSITIVUS festival is the biggest and important music and arts festival in Baltics. Every year the Festival offers current high quality music programme, friendly atmosphere and unforgettable weekend. It’s location creates a special atmosphere – a picturesque coastline of Salacgrīva. Tickets: www.bilesuparadize.lv Salacgrīva, www.positivusfestival.com

July 20, Limbaži

Among the birch trees, meadows and butterflies At the peak of summer creative people, who are close with music, songs and dancing, are gathering in Limbaži parish Dārznieki. Already for seven years vocal ansambles and dance groups from several Latvian regions are participating in this festival for creative friends. Limbaži, www.limbazi.lv, Anita Ozola,+371 29134038

July 26 – August 4, Salacgrīva

IV International Classical Music Festival in Salacgrīva

s

Foto: Jānis Rožukaln

For the fourth summer world class musicians share their skills and experience with students of Latvian music schools. During the Festival there will be a camp – master classes for the most talented music school students from all Latvia. The master classes will be given by teachers from Moscow Conservatory, as well as teachers from Spain, Italy and Latvia. The Festival’s concerts will be held in Ainaži, Liepupe and Salacgrīva. Gala concert will be held on a floating stage. Tickets are required for certain concerts. Salacgriva, www.salacgriva.lv Ilga Tiesnese +371 64071987, +371 26545574, ilga.tiesnese@salacgriva.lv

July 27, Sigulda

IV BLUES FESTIVAL in Sigulda The International Blues Festival, the only open-air blues festival in Latvia, once in a year gathers both Latvian and foreign best blues performers and guests. The Festival’s programme includes the National blues contest final. The winners will represent Latvia in the main European blues event – European Blues Challenge. An integral part of the Festival is an open-air exhibition dedicated to blues. All day at the blues cinema documental films are being demonstrated.

novada pašval dīb

a

Latvian Blues Association, Normunds Kalniņš, +371 26364759, www.bluesfest.lv

July 28–29, Limbaži

II International Dixieland Festival DIXIELAND 2013 Last year this kind of festival was held in Latvia for the first time. Among the participants were Latvian and Russian groups. During the Festival were organized lectures on Dixieland history (musicologist Boriss Avramecs), as well as master classes for clarinet, trumpet, tuba and percussions, (teachers – drummer Gundars Lintiņš, Dixieland clarinettist Edmunds Brīvkalns). Dixieland as a music genre is one of classic jazz forms. Limbaži region Līgo park bandstand, organiser Armands Leimanis, + 371 29113456, armands.leimanis@limbazi.lv

August, Limbaži

Limbaži Town Festival – 790th anniversary of LIMBAŽI!

ada pašvaldība Foto: Siguldas nov ldā IV BLŪZA SVĒTKI Sigu in Sigulda IV BLUES FESTIVAL

Limbaži town anniversary is being celebrated on the first week of August. During the Festival we will open flower gates, sail with Viking boats, create a medieval atmosphere at the castle ruins, party at the city squares. We promise many unusual surprises. On the anniversary’s evening we will light up the sky and our souls with singing, dancing and listening to the music of Uģis Prauliņš in a wonderful play! Limbaži, www.limbazi.lv

23


1.–3.augusts, Limbaži

2. Starptautiskais amatieru teātru festivals SPĒLESPRIEKS SPĒLESPRIEKS tradicionāli meklē un piedāvā arvien jaunas teātra spēles iespējas un formas. Šī gada festivāla akcents – augstas kvalitātes amatierteātru iestudējumi ,kuri skatāmi brīvā dabā, pilsētvides, rūpnieciskos, arhitektūras un vides objektos. Skatītājiem lieliska iespēja vērot radošas, kvalitatīvas izrādes netradicionālās spēles vietās. Limbaži, www, limbazi.lv

2.–4.augusts, Sigulda

XXI Starptautiskie Siguldas Opermūzikas svētki Ik vasaru krāšņās Siguldas pilsdrupas kļūst par greznu ietvaru izcilam mūzikas notikumam – Siguldas Opermūzikas svētkiem, kas ikreiz uz Latviju atved daudzus Eiropā un pasaulē plaši pazīstamus operas māksliniekus. Šī gada odziņa - Dž.Verdi operas OTELLO iestudējums ar pasaulslaveno latviešu tenoru Aleksandru Antoņenko galvenajā lomā. Programmā kamermūzikas koncerts, bērnu izrāde – koncertuzvedums, garīgās mūzikas koncerts un GALĀ koncerts. Sigulda, Biedrība Siguldas Opersvētki sadarbībā ar Siguldas novada pašvaldību, Dainis Kalns, Festivāla producents un radošais direktors +371 29118277, dainiskalns@yahoo.com , www.sigulda.lv

2.–3.augusts, Liepāja

Starptautiskais ielu teātru festivals ZEME.DEBESS.JŪRA

Foto: Siguldas nov ada pašvaldība XXI Starptautiskie Siguldas Opermūzika s svētki XXI International Sigu lda Opera Music Festi val

Ielu performances, dzīvās skulptūras un dažādi akrobātiski priekšnesumi priecē skatītājus 2. un 3. augustā. Šajā gadā festivāls paplašina savu mērogu un dažādi priekšnesumi notiks Liepājas Pētertirgū, Zivju ielā, pagalmos. Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

9.–11.augusts, Liepāja

FONTAINE festivāls 2013 Roks un brīvība valda FONTAINE festivalā, kas ik gadus notiek Liepājā FONTEINA impērijā. Ostas tuvums un bezrūpīgā atmosfēra festivālam piešķir savu šarmu! Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

16.–25.augusts, Liepāja

Festivāls VIA BALTICA No 16. līdz 25. augustam Liepājā notiks festivāls “VIA Baltica”, kas tiek organizēts par godu vēsturiskajai akcijai BALTIJAS CEĻŠ. Festivāla laikā notiks kamermūzikas koncerti, lekcijas, izstādes. Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

2.–4.augusts Ventspils

Ventspils pilsētas svētki 723 Pirmajā augusta nedēļā Ventspils aicina visus uz pilsētas 723. dzimšanas dienu. Svētkos tradicionālais Baltijas Ziedu paklāju festivāls, svētku gājiens. Dažādi muzikāli priekšnesumi visas dienas garumā Ostas ielās promenādē, Rātslaukumā, Dzirnavu laukumā kā arī dažādi sporta pasākumi un balle Reņķa dārzā. Ventspils,+ 371 63623796, www.ventspils.lv +371 63622263, www.kulturascentrs.ventspils.lv

Tūrisma firma IMPRO (Latvija) organizē braucienu uz pasākumu, + 371 67221312 www.impro.lv

24

ki 723 Ventspils pilsētas svēt val 723 Ventspils Town Festi


August 1–3, Limbaži

2nd International Amateur Theatre Festival THE JOY OF ACTING THE JOY OF ACTING traditionally searches and offers always new theatre art possibilities and forms. This year’s focus – high quality amateur theatre perfromances in outdoors, urban environment, industrial, architectural and environmental objects. It is a great opportunity for viewers to see creative plays of high quality in untraditional places. Limbaži, www, limbazi.lv

August 2–4, Sigulda

XXI International Sigulda Opera Music Festival tas dome Foto: Liepājas pilsē

Every summer the beautiful Sigulda castle ruins become a splendid frame for an excellent music event – Sigulda Opera Music Festival that every time brings to Latvian many opera artists know both in Europe and world. This year’s sparkle – Giuseppe Verdi’s opera OTELLO with world-famous Latvian tenor Aleksandrs Antoņenko in the main role. Programme also includes chamber music concert, children’s play – concert, spiritual music concert and GALA concert. Sigulda, Foundation of Sigulda Opera Festival in cooperation with Sigula Regional Council, Dainis Kalns, Festival’s producer and creative director +371 29118277, dainiskalns@yahoo.com , www.sigulda.lv

August 2–3, Liepāja

International Street Theatre Festival LAND.SKY.SEA Street performances, live sculptures and various acrobatic performances will entertain viewers on August 2 and 3. This year the Festival will broaden its scope and different performances will be held in Liepāja Peter’s Market, Zivju Street and backyards. Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura FONTAINE festivāls FONTAINE Festival

2013

August 9–11, Liepāja

FONTAINE Festival tas dome Foto: Ventspils pilsē

The Rock and the Freedom are the motto of the Fontaine Festival. The festival in the Fontaine Empire every year. Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

August 16–25, Liepāja

Festival VIA BALTICA From August 16 till 25 in Liepāja will be held the Festival “VIA Baltica” that is being organized in honour of the historical event BALTIC WAY. Chamber music concerts, lectures and exhibitions will be held during the Festival. Liepāja, www.liepajaskultura.lv, www.twitter.com/liepajaskultura

August 2–4, Ventspils

Ventspils Town Festival 723 During the first week of August Ventspils is welcoming everyone to the town’s 723rd anniversary. The Festival will have its traditional Baltic Flower Carpet Festival and festive march. Various musical performances are organized during all day at the Osta Street promenade, town square, Mill square, as well as different sports events and ball at the Reņķi garden. Ventspils,+ 371 63623796, www.ventspils.lv +371 63622263, www.kulturascentrs.ventspils.lv

Tourism firm IMPRO (Latvia) organizes tours to the event, + 371 67221312 www.impro.lv

25


8.–10.augusts, Valmiera

Valmieras 730.jubilejas svinības No 8. augusta līdz 10. augustam Valmiera svinēs 730 gadu jubileju. Šogad svētku programma būs īpaši daudzveidīga, tiks godināti apbalvojumu GADA VALMIERIETIS un GODA VALMIERIETIS ieguvēji, būs jubilejas koncerts Valmieras estrādē. Būs tirdziņi, brīvdabas kino seansi, no 8.-11. augustam svinību ietvaros norisināsies Starptautiskais gaisa balonu festivāls VALMIERAS KAUSS 2013. Tiekamies Valmierā – pilsētā, kas domā un rada! Valmiera, www.valmiera.lv un www.visit.valmiera.lv, +371 64207177, organizē Valmieras Kultūras centrs

8.–11.augusts, Valmiera

Starptautiskais gaisa balonu festivals VALMIERAS KAUSS 2013 No 8. līdz 11.augustam Valmierā norisināsies Starptautiskais gaisa balonu festivāls VALMIERAS KAUSS 2013. Festivālā piedalīsies gaisa balonu komandas no Latvijas, kā arī ārzemju ekipāžas. Festivāla laikā būs rīta un vakara lidojumi, un gaisa balonu nakts spīdēšana. Valmiera, www.valmiera.lv un www.naclidot.lv , +371 64207177, organizē biedrība SPORTA KLUBS 99 GAISA BALONI

12.–17.augusts, Ventspils

Mūsdienu ritma mūzikas festivāls un meistarklase VENTSPILS GROOOVE 2013 Festivāls aicina vienkopus šīs mūzikas lietpratējus no Latvijas un ārvalstīm. Dalībnieki koncertē un gūst vērtīgu pieredzi meistarklasēs no pasaules klases meistariem. Savukārt pasākuma apmeklētājiem ir iespēja dažādās variācijās dzirdēt tādus mūzikas žanrus kā džezs, modernais džezs, pasaules mūzika u.c.

ada pašvaldība Foto: Limbažu nov svētki Salacgrīvas pilsētas val Salacgrīva Town Festi

Ventspils, +371 63623796, www.ventspils.lv, +371 63622263, www.kulturascentrs.ventspils.lv

10.augusts, Salacgrīva

Salacgrīvas pilsētas svētki Svētki pilsētai un pilsētniekiem. Šie svētki aizsākas piektdienas vakarā ar traktierī demonstrētām filmām par Salacgrīvu. Bet sestdienas rītā tie aizsākas ar lielo tirgošanos, kurai seko radošās darbnīcas un tikšanās pilsētas ielās un laukumos, tad novada biedrību organizētie pasākumi un koncerti uz āra skatuves. Dienas vidū notiek peldlīdzekļu sacensības, pēc kurām visi uzņēmumi, iestādes un biedrības dodas krāšņā svētku gājienā no novada domes līdz Jahtu laukumam. Tad koncerts un svētku balle. Apmeklējums par brīvu! Salacgrīva, www.salacgriva.lv, Pārsla Dzērve, salackultura@inbox.lv

16.–18.augusts, Rīga

Rīgas svētki Rīgas svētki – tas ir mūzikas, mākslas, teātra un dejas izrāžu, sporta pasākumu un atrakciju kaleidoskops. Pasākumi norisinās gan pilsētas ielās un laukumos, gan uz ūdens un gaisā, muzejos, koncertzālēs un kultūras centros. Rīga, www.rigassvetki.lv, www.LiveRiga.com

17.augusts, Ainaži

Ziemeļlivonijas svētki Ainažos 17.augusta sestdienā Ainaži jau devīto reizi svin Ziemeļlivonijas svētkus. Jau no rīta var iepirkties svētku tirdziņā, iestiprināties svētku bufetēs, un piedalīties sportiskās aktivitātēs. Šīs sacensības organizēja un vadīja biedrība SPRINTS A. Īstā svētku atklāšana notiek pulksten 12 dienā, laukumā pie Veides pils, svētku uzrunas, apsveikumi un koncerts, kuram seko balle brīvā dabā un atpūta līdz pat rītam. Biļetes tikai uz vakara koncertu! Salacgriva, www.salacgriva.lv Solveiga Muciņa +371 64043219, ainazukn@inbox.lv

26

Valmieras 730. jubi lejas svinības 730th Anniversary of Town Valmiera Foto: Valmieras pilsē tas pašvaldība


August 8–10, Valmiera

730th Anniversary of Town Valmiera From August 8 till 10 Valmiera will celebrate its 730th anniversary. This year the programme will be especially diverse – VALMIERA’S CITIZEN OF THE YEAR and HONORARY VALMIERA’S CITIZEN will be awarded, an anniversary concert at the Valmiera’s bandstand will be held. Markets, open-air cinema, the International Balloon Festival VALMIERA CUP 2013 will be organized during the anniversary. Let’s meet in Valmiera – in a city that thinks and creates! Valmiera, www.valmiera.lv un www.visit.valmiera.lv, +371 64207177, organized by Valmiera Culture Centre

August 8–11, Valmiera

International Balloon Festival VALMIERA CUP 2013 From August 8 till 11 an international balloon festival VALMIERA CUP will be organized. Balloon teams from Latvia and abroad will take part in the Festival. During the Festival there will be moring and evening flights and balloon glowing at the night. Valmiera, www.valmiera.lv un www.naclidot.lv , +371 64207177, organized by association SPORTA KLUBS 99 GAISA BALONI

August 12–17, Ventspils

Modern Rhytm Music Festival and Master Class VENTSPILS GROOOVE 2013 The Festival brings together the musicians from Latvia and abroad. The participants are able to perform and have a valuable experience in master classes held by world-class masters. But the visitors will have a chance to hear in different variations such music genres as jazz, modern jazz, world music etc. Ventspils, +371 63623796, www.ventspils.lv, +371 63622263, www.kulturascentrs.ventspils.lv

August 10, Salacgrīva

Salacgrīva Town Festival

Foto: Valmieras pilsētas pašvaldība Starptautiskais gaisa balonu festivals VALMIERAS KAUSS 2013 International Balloon Festival VALMIERA CUP 2013

This is a festival both for this town and townspeople. The festival begins at the Friday night with movie demonstration in the tavern about Salacgrīva. But Saturday morning it continues with the big bargain, continued by creative workshops and meetings in streets and squares. Afterwards it’s time for events and concerts on the open-air stage organized by regional associations. In the middle of day the boat race is held, after which all enterprises, institutions and associations are going in a glorious parade from the Regional Council to the Yacht square. Then it’s time for concert and ball. Entrance is free! Salacgrīva, www.salacgriva.lv, Pārsla Dzērve, salackultura@inbox.lv

August 16–18, Rīga

Rīga Festival Rīga Festival – it’s a kaleidoscope of music, art, theater and dance performances and sports activities. The events are taking place in the streets and squares of the city, on the water and in the air, in museums, concert halls and culture centers. Rīga, www.rigassvetki.lv, www.LiveRiga.com

August 17, Ainaži

North Livonia Festival in Ainaži On Sunday, August 17 Ainaži will celebrate for the ninth time the North Livonia Festival. From early morning you can shop at the festive market, enjoy the buffet and participate in sports activities. The competition is organized and hosted by the association SPRINTS A. At noon there will be a short opening of the Festival at the Veide castle square, speeches, congratulations and concerts continued by the open-air ball till the morning. Tickets are required only for the evening concert! Salacgriva, www.salacgriva.lv Solveiga Muciņa +371 64043219, ainazukn@inbox.lv

27


17.augusts, Balvi

Balvu novada svētki Visspilgtākais pārdzīvojums cilvēkā rodas tad, ja procesā viņš piedalās pats domā, organizē, rotā, uzpoš, dzied un dejo. Vērotājs pārtop Māksliniekā. Balvu novada svētkos tiek aicināti iesaistīties visi – ģimenes, bērni un pieaugušie, jaunieši, darba kolektīvi, māju iedzīvotāji, pārvaldnieki un sētnieki. Neatņemama sastāvdaļa – krāšņs Balvu novada iestāžu, kolektīvu un uzņēmumu gājiens. Balvi, www.balvi.lv, +371 26812104, inesebulina@inbox.lv

24.–25.augusts, Balvi Balvu Muižas koncertzālē

XIV Kamermūzikas festivāls Kamermūzikas festivāls iecerēts rīkot sadarbībā ar SIA LATVIJAS KONCERTI un kori AVE SOL 24.augustā paredzēti 2 koncerti: Trio DEKO (Dita Krenberga – flauta, Ints Dālderis – klarnete, Agnese Egliņa – klavieres) un Spīķeru kvarteta programma ŠŪBERTS UN BOKERĪNI. Festivāla noslēgumā paredzēts kora koncerts. Balvi, Balvu Muižas koncertzāle, www.balvi.lv, +371 26309760, IlgaO@inbox.lv

31.augusts–2.septembris, Valmiera

Ziedu svētki UZZIEDI VALMIERA Ziedu svētkos UZZIEDI VALMIERA jau desmito gadu Valmierā uzziedēs krāšņas ziedu kompozīcijas, kas valmieriešus un pilsētas viesus priecēs arī pirmajā skolas dienā – 2.septembrī. Ziedu kompozīciju veidošanā ik gadu iesaistās gan ziedu saloni, gan individuālie floristi un ziedu audzētāji. Valmiera, www.valmiera.lv un www.visit.valmiera.lv, +371 64207177, organizē Valmieras Kultūras centrs

7.–8.septembris, Rīga

Festivāls BALTĀ NAKTS

Foto: Balvu novada

pašvaldība

ki Balvu novada svēt val Balvi Regional Festi

Festivāls BALTĀ NAKTS ir nozīmīgs kultūras pasākums Latvijas pasākumu kalendārā. Šajā naktī visiem interesentiem ir iespējja piedalīties teātra, mākslas, mūzikas un dejas pasākumos un projektos, kuri tiek organizēti speciāli šim pasākumam. Riga, www.baltanakts.lv

16.–22.septembris, Liepāja

12. Starptautiskais Liepājas Ērģeļmūzikas festivāls No 16. līdz 22. septembrim Ērģeļmūzikas festivāls Liepājā notiks jau 12. reizi, piedāvājot klausītājiem izcilu ērģelnieku sniegumu skaistajā Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē. Festivāls ir kā slavinājums pasaulē lielākajām nepārbūvētajām mehāniskajām ērģelēm. Liepāja, www.liepajaskultura.lv

12.oktobris, Salacgrīva

Nēģu diena Salacgrīvā Salacgrīvas novads glabā unikālu senatnes tradīciju – nēģu zveju, izmantojot tačus, kam par godu 12. oktobrī Salacgrīvā tiek rīkota Nēģu diena. Nēģu dienas ietvaros ir iespējams apmeklēt visus trīs Salacas nēģu tačus, nobaudīt nēģu zupu un karsti ceptus nēģus, nēģu un zivju zupu, redzēt kā ķer nēģus, dzirdēt dziesmas par jūru, upi un zvejniekiem un izkustināt kājas jautrā dejā. Apmeklējums par brīvu! Salacgrīva, www.salacgriva.lv Pārsla Dzērve +371 64041458, salackultura@inbox.lv

28

VALMIERA Ziedu svētki UZZIEDI MIERA BLOOM Flower Festival VAL tas pašvaldība Foto: Valmieras pilsē


August 17, Balvi

Balvi Regional Festival The most rememberable experience comes to a person when he pariticpates in the process himself – he thinks, organizes, decorates, sings and dances. An observer becomes an artist. Everyone is welcomed to participate in Balvi Regional Festival – families, children and adults, young people, work colleagues, neighbours, managers and janitors. An idispensible part – a colourful parade with Balvi regional institutions, collectives and enterprises. Balvi, www.balvi.lv, +371 26812104, inesebulina@inbox.lv

August 24–25, Balvi Manor Concert Hall

XIV Chamber Music Festival Foto: Liepājas pilsē tas dome

Chamber Music Festival will be organized in cooperation with LATVIAN CONCERTS Ltd. And choir AVE SOL. On August 24 there will be 2 concerts: Trio DEKO (Dita Krenberga – flute, Ints Dālderis – clarinet, Agnese Egliņa – piano) and Speaker quartet programme SCHUBERT AND BOKERINI. Choir concert will be organized at the end of Festival. Balvi, Balvi Manor Concert Hall, www.balvi.lv, +371 26309760, IlgaO@inbox.lv

August 31 – Septembre 2, Valmiera

Flower Festival VALMIERA BLOOM For the tenth year during the Flower Festival VALMIERA BLOOM gorgeous flower arrangements will bloom. The Valmiera residents and guests will be able to enjoy them also on the first school day – Septembre 2. Every year flower shops, individual florists and planters are participating in creating the arrangements. Valmiera, www.valmiera.lv un www.visit.valmiera.lv, +371 64207177, organized by Valmiera Culture Centre

September 7–8, Rīga

WHITE NIGHT FESTIVAL

12. Starptautiskais Liepājas Ērģeļmūzika s festivāls 12th International Organ Music Festi val in Liepāja

The BALTĀ NAKTS (White Night) cultural forum is an important date on the modern art calendar in Latvia, where for one autumn night each year, persons have the opportunity to acquaint themselves and participate in special art, theater, music, dance and other projects that are organized specially for the forum. Riga, www.baltanakts.lv

Septembre 16-22, Liepāja

12th International Organ Music Festival in Liepāja From Septembre 16-22 the Organ Music Festival will be held in Liepāja for its 12th time, offering to listeners in Holy Trinity Cathedral the performances of excellent organ players. The Festival is like a praise to the world’s biggest original mechanical organs. Liepāja, www.liepajaskultura.lv

October 12, Salacgrīva

Lamprey Day in Salacgrīva Salacgrīva region keeps a unique ancient tradition – lamprey fishing with weirs – and to honour it the Lamprey Day is organized on October 12 in Salacgrīva. During the Lamprey Day it’s possible to visit all three weirs in Salacgrīva, to taste lamprey soup and hot baked lampreys, lamprey and fish soup, to see how lampreys are fished, to hear songs about the sea, river and fishermen and to move your legs in a funny dance. Entrance is free! Salacgrīva, www.salacgriva.lv Pārsla Dzērve +371 64041458, salackultura@inbox.lv

29


19.oktobris, Viļķene

Muzikantu saiets Viļķenē Muzikantu saiets SPĒLĒ, MUZIKANT! notiek katru gadu trešajā oktobra sestdienā. Piedalās – bijušie un esošie Viļķenes muzikanti, viņu patreizējās grupas, to draugi un visi, kas mīl muzicēt, klausīties, dejot un… Viļķene, www.limbazi.lv

15.–18.novembris, Rīga

Gaismas festivāls STARO RĪGA Ar mūsdienīgu gaismas un video tehnoloģiju palīdzību tiks izgaismoti gandrīz simts pilsētvides objekti. Gan ēku gaismojums, gan multimediālas projekcijas pilsētas parkos, uz augstceltnēm un pieminekļiem. Rīga, www.staroriga.lv

Decembris, Liepāja

Ziemas festivāls Liepājā Ik gadu Liepājā koši un atraktīvi tiek sagaidīts Ziemassvētku laiks.1. decembrī pilsētā iemirdzas skaistā Ziemassvētku egle. 31. decembrī tradicionāli Liepājas Svētās Trīsvienības katedrālē notiek Vecgada koncerts, bet pēc tam liepājnieki pulcējas Rožu laukumā uz svētku uguņošanu, lai viens otru sveiktu gadumijā un vēlētu laimes! Liepāja, www.liepajaskultura.lv

1.decembris–2014.gada 30.janvāris, Sigulda

Mākslas un līdzdalības festivāls NATURE.URBAN.FUTURE Ziemā Gaujas senlejas krasti pārtop sportiskās kalnu slēpošanas trasēs, bet  pilsēta pārsteidz ar radožām aktivitātēm un savdabīgiem mākslas  notikumiem. Sigulda, Siguldas novada pašvaldības Kultūras pārvalde , Jolanta Borīte, +371 26198322, jolanta.borite@sigulda.lv, www.sigulda.lv

22.decembris, Ventspils

Mazbānīša svētki Ventspils Piejūras brīvdabas muzejā Ziemassvētku laiks jau vairākus gadus ir īpašs, jo tieši tad visas pilsētas mīlulis Mazbānītis tiek izrotāts lampiņu virtenēm un viens brauciens vilcieniņā tiek dāvināts katram svētku apmeklētājam. Kad caur īsās ziemas dienas krēslu, priecīgām gaismām zibot, iznirst Mazbānīša lokomotīve, pat tiem, kas vēl šaubījušies, top skaidrs, ka svētki ir ieradušies! Un svētkus Piejūras brīvdabas muzejā prot svinēt - ar izlietu vai izzīlētu Laimi, ceptām Pankūkām, pašu darinātām Svecēm, gadsimtu senām Svētku pastkartēm un līksmu vizināšanos kamanās vai zirdziņa mugurā. Ventspils, www.ventspils.lv, +371 63622263.

25.decembris, Ventspils Tilta dārzs

Tilta svētki Pirmajos Ziemassvētkos ar uguņošanu, ugunskuriem un Latvijā iemīļotu mūziķu uzstāšanos tiek svinēti Tilta svētki. Pirms diviem gadiem atjaunotais Ventspils paceļamais tilts pirmo reizi iemirdzējās svētku rotā. Ventspils, +371 63623796, www.ventspils.lv, +371 63622263, www.kulturascentrs.ventspils.lv, tourism@ventspils.lv

30

Tilta sv ēt Bridge ki Festiva l

Foto: V entspils p

ilsētas

dome


October 19, Viļķene

Musicians’ Get-together in Viļķene Musicians’ get-together MUSICIAN, PLAY! is being organized every year on October’s third Saturday. The participants are – ex and current musicians from Viļķene, their bands, friends and everyone, who loves to make music, to listen to it, dance and Viļķene, www.limbazi.lv

Novembre 15–18, Rīga

Light Festival STARO RĪGA With the help of the contemporary light and video technologies almost hundred city objects will be illuminated – illuminating buildings, having multimedia projections in the city parks, on the high-rise buildings and monuments. Riga, www.staroriga.lv

December, Liepāja

Winter Festival in Liepāja The Christmas time in Liepāja every year is welcomed colourfully and attractively. On December 1 the Christmas tree is lighten up. On December 31 the New Year’s Eve concert is traditionally held in Holy Trinity Cathedral, but after that people are gathering in Rose Square to see the fireworks and congratulate each other with the New Year! Mazbānīša svētki Mazbānītis Festival

Foto: Ventspils pilsē tas dome

Liepāja, www.liepajaskultura.lv

December 1 – January 30, 2014, Sigulda

Art and Participation Festival NATURE.URBAN.FUTURE In winter the coasts of river Gauja become mountaing skiing tracks, but the city surprises with creative activities and unique art events. Sigulda, Sigulda Regional Council Culture Department , Jolanta Borīte, +371 26198322, ājā Ziemas festivāls Liep Liepāja Winter Festival in

jolanta.borite@sigulda.lv, www.sigulda.lv tas dome Foto: Liepājas pilsē

December 22, Ventspils

Mazbānītis Festival At the Ventspils Open-air Seaside Museum for many years the Christmas time is special, since that is the time when the city’s joy Mazbānītis is decorated with lights and for each visitor one ride is for free. When through the twighlight of short winter days comes out Mazbānītis locomotive with flashing lights, even for the doubters it becomes clear – the holidays have arrived! And they know how to celebrate the holidays at the Open-air Seaside Museum – with a poured out or divined Fortune, panckakes, homemade candles, century-old postcards and joyful sleigh ride or horse ride. Ventspils, www.ventspils.lv, +371 63622263.

Decembre 25, Ventspils Bridge Garden

Bridge Festival The Bridge Festival is celebrated during first Christmas day with fireworks, bonfires and Latvia-famous musicians. Two years ago the renovated bascule bridge was lightened up for the first time. Ventspils, +371 63623796, www.ventspils.lv, +371 63622263, www.kulturascentrs.ventspils.lv, tourism@ventspils.lv

31


BT 1 International Exhibition Company Starptautisku izstāžu rīkotājsabiedrība Ķīpsalas iela 8, Rīga, LV–1048, Latvia + 371 67065000 info@bt1.lv www.bt1.lv

ISBN 978-9984-9814-8-2

9 789984 981482

Rīgas Gidu reģistrs Rīga Guide register Rīgas Gidu reģistrā ir informācija par Rīgas kvalificētiem gidiem un viņu vadītajām ekskursijām. The Rīga guide Register includes the information about Rīga guides and excursion routes offered by them.

www.rigaguides.lv

Informatīvs izdevums  

Dizains, maketēšana

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you