Hållbarhetsboken 2022

Page 1

2022

1


2


V8 · 2022-01

3


4 4


INNEHÅLL Introduktion............................................................................... 6-9 Våra förutsättningar........................................................... 10-11 EAB i världen........................................................................ 12-15 Vårt varumärke.................................................................... 16-17 Vår organisation...................................................................18-21 Våra intressenter.................................................................22-27 Våra byggstenar för hållbarhet ............................................28 • Produktions- och teknikutveckling ...................................29 • Marknaden................................................................................30 • Miljö......................................................................................31-33 • Kvalitet.......................................................................................34 • Know-how och immaterialrätt ..........................................35 • Kartell- och konkurrenslagstiftning ................................36 • Särbehandling/Jämställdhet .............................................37 • Arbetsmiljö.........................................................................38-41 • Ekonomi.............................................................................. 42-43 Källor och mer information............................................. 44-45

5


6


På EAB har vi hållbarheten som vårt signum. Det är ett löfte som vi ger våra kunder, medarbetare och övriga intressenter. Hållbarhet för oss är därför något som genomsyrar hela vårt företags agerande och ska också vara synonymt med de avtryck vi gör i miljön, på marknaden och hos människan. Det gäller för oss här idag och det gäller för kommande generationer. Framtiden börjar i nutiden och vi ska därför alltid vara ett ansvarstagande företag och en sund förebild. Det som börjar på EAB i Smålandsstenar, ska hålla för livet.

7


VI ÄR ETT ANSVARSTAGANDE FÖRETAG OCH SKA VARA EN SUND FÖREBILD

8


Vår hållbarhetspresentation är tänkt att ge en överblick kring hur vi som företag och medarbetare tänker och agerar för att göra EAB till ett hållbart företag ur ett bredare perspektiv än det som traditionellt förknippas med hållbarhet. Genom att se hela vår verksamhet som delar i ett komplett hållbarhetstänk vill vi säkra upp vår ställning som företag idag och i framtiden.

Vi är ett ansvarstagande företag och ska vara en sund förebild EAB påverkar samhälle och miljö för de människor som nu och i framtiden ska leva med det vi levererar i form av Lagerinredningar, Portar och Stålbyggnader. Vi är också en arbetsgivare med lokal förankring och med det följer ett stort ansvar. Vi tar ansvar genom att uppfylla de krav som ställs på oss i våra olika roller. Långsiktiga relationer med kunder och leverantörer leder till bättre ekonomiska, sociala och miljömässiga projekt som gynnar hela samhället. I vår roll som affärspartner är vi emot all typ av korruption. Genom stabil lönsamhet kan EAB säkra medel för att utveckla verksamheten vidare och vara en trygg arbetsplats oavsett konjunktur.

Långsiktigt agerande. Mångfald berikar EAB är en långsiktig och trygg arbetsgivare som prioriterar en bra social miljö för våra medarbetare där hälsa, mångfald, säker arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och personlig utveckling utgör viktiga frågor. Detta i en företagskultur som bygger på respekt för allas lika värde och som präglas av våra kärnvärden och det löfte vi ger – Det håller.®

9


10


VÅRA FÖRUTSÄTTNINGAR OCH INRIKTNING Ett familjeföretag Vi ska fortsätta driva EAB som ett familjeföretag med aktiva ägare. Redan nu är nästa generation med i verksamheten för att säkerställa kompetensen och rollen som familjeföretag även i framtiden. Vi ska fortsätta att utgå från våra tre kärnområden Lagerinredningar, Portar och Stålbyggnader, men genom bland annat ny kunskap och teknik utveckla vårt erbjudande inom dessa tre områden. Vi ska bibehålla entreprenörsandan i företaget.

Kunskap hela vägen Vi ska använda den styrka vi byggt upp i bolaget i form av stabil ekonomi, starkt varumärke och ett högt kunskapskapital. Därmed ska vi ta ytterligare steg från ett mer traditionellt tillverkningsföretag till att axla rollen som kunskapsföretag inom de områden vi verkar. Vi ska alltid värna om långsiktighet i alla relationer och projekt.

11


EAB I VÄRLDEN EAB har ett aktivt samarbete med egna bolag och partners i Asien, Australien, Europa och Nordamerika. Våra produkter finns representerade över stora delar av världen, se grönmarkerade länder på kartan.

300 1400 medarbetare

miljoner kronor i omsättning

7

egna bolag

12

EAB AB · Sverige EAB Storage Systems · Nederländerna EAB Lagerteknikk A/S · Norge EAB Finland OY · Finland EAB North America Inc · Kanada EAB Storage Solutions s.r.o. · Tjeckien EAB Lagerindretning A/S · Danmark


EAB Lagerteknikk A/S EAB Finland OY EAB AB EAB North America Inc

EAB Storage Systems

EAB Lagerindretning A/S EAB Storage Solutions s.r.o.

13


14


Vår affärsidé

Vår vision

EAB ska med glödande engagemang och entreprenörsanda sälja, konstruera, tillverka och montera lagerinredningar, portar och stålbyggnader anpassade efter våra kunders specifika behov och med en erkänd hög kvalitet. Varje kund ska bli en nöjd kund.

EAB ska vara kundens första val när det gäller lagerinredningar, portar och stålbyggnader. Vi ska också vara traktens mest attraktiva arbetsgivare.

Vår mission

Vår roll

EABs mission är att göra varje kund till en nöjd kund. Varje medarbetare till en nöjd medarbetare.

EAB ska vara ett ansvarstagande företag och en förebild när det gäller ansvar för sociala, ekonomiska, miljö- och marknadsmässiga förhållanden. Vi ska också uppmuntra mångfald och se detta som en viktig del i företagets utveckling.

15


G EM A N G GA +

K U

NS IT E

T

U

= K VA L

Det håller.®

K AP

AS S N I NG ANP ND +

EN

K

DET HÅLLER. SUMMAN AV VÅRA KÄRNVÄRDEN OCH ESSENSEN I VÅRT VARUMÄRKE.

16


VÅRT VARUMÄRKESLÖFTE ’Det håller’ sammanfattar hur vi på EAB tänker och arbetar. Ursprunget är naturligtvis våra produkters rejäla konstruktion, men orden har med tiden blivit ett löfte vi ger våra kunder, medarbetare, leverantörer och samarbetspartners. Hållbarheten är något som genomsyrar hela vårt företags agerande och ska också vara synonymt med de avtryck vi gör i miljön, på marknaden och hos människan. Löftet är så viktigt för oss att vi gjort det till ett registrerat varumärke: Det håller.®

I miljö

I produkter

Genom vårt materials mycket höga återvinningsgrad, våra processer och sättet vi arbetar, agerar vi utifrån en cirkulär ekonomi – allt för att tära mindre på jordens resurser och minska vårt avfall. Framtiden börjar i nutiden och vi ska därför alltid vara ett ansvarstagande företag och en sund förebild.

EABs produkter är resultatet av ett egenutvecklat koncept där hela processen ingår. I konceptet utgör EABs Engineering Principles en väsentlig del och är den avgörande faktorn för att våra lösningar håller.

I längden Det börjar som en idé, växer till en vision och resulterar i en ritning, en konstruktion, en byggnation och en färdig lösning hos ditt företag. På EAB är vi med dig hela vägen då idén blir verklighet – en verklighet som håller i många år framåt. Det kallar vi hållbarhet.

I tid På EAB tänker vi alltid långsiktigt när vi investerar, startar samarbeten, bygger, anställer eller på annat sätt går in i något nytt där vi står som avsändare.

I relationer Genom ömsesidigt engagemang, lyhördhet, flexibilitet och krav på kvalitet vårdar vi våra relationer med kunder, medarbetare, leverantörer och omvärld. 17


18


VÅR ORGANISATION En entreprenörstyrd organisation är en organisation som arbetar strategiskt och målstyrt med dynamik och flexibilitet. EABs organisation verkar inom tre verksamhetsområden; Lagerinredningar, Portar och Stålbyggnader.

VD

Marknad

Data och IT

Ekonomi

Inköp

HR

Kvalitet

Reparation och underhåll

LAGERINREDNINGAR

Försäljning

Konstruktion

Produktion

Försäljning

Konstruktion

Produktion

Svetsning

STÅLBYGGNADER

PORTAR

Montering

Miljö

Produktion

Montering

Försäljning

Konstruktion

Produktion

Montering

19


20


EN FLEXIBEL ORGANISATION Det är vår strävan att uppnå en hög flexibilitet och bevara den anda av gemenskap och entreprenörskap som finns inom företaget. Företagsledningen på EAB har alltid hyst en stor tilltro till sina medarbetare och därför känns det naturligt att ge alla ett stort ansvar. Genom att medarbetarna känner företagets stöd, känner de ett engagemang och blir goda representanter för EAB mot såväl företagets leverantörer som kunder. Vår målstyrda organisationsmodell förenar detta ansvar med flexibilitet och strävan efter att ta snabba beslut. Detta är viktigt eftersom det mesta arbetet sker i projektform.

En stark företagskultur En stark företagskultur, där alla är medvetna om sitt ansvar och värdet av det EAB säljer och står för, gör att vi kan använda denna organisationsform på ett så effektivt sätt som möjligt.

21


FÖRETAGETS INTRESSENTER DET HANDLAR OM LÅNGSIKTIGHET I ALLA RELATIONER Branschorganisationer

Skolor och studenter

Media Medarbetare

Leverantörer

Kunder

Myndigheter och förvaltning

22 22

Konkurrenter

Lokalsamhället

Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer


Intressenter | Medarbetare EAB är genom vårt heltäckande hållbarhetstänk en trygg och säker arbetsgivare. Vi håller hög nivå på såväl arbets- som rekreationsmiljöer och har en fadderverksamhet för att göra introduktionen i vårt företag så bra och trygg som möjligt. Vi uppmuntrar till individuell utveckling och möjligheter till att göra karriär inom bolaget oavsett vilken tjänst medarbetaren initialt har. Detta möjliggörs bland annat genom internutbildningar och olika utvecklingsprogram. EAB är summan av sitt humankapital och hälsa och välmående hos medarbetare är en förutsättning för en sund tillväxt. Vi uppmuntrar och skapar förutsättningar för att medarbetare tar hand om sin hälsa och sitt välmående, genom att bland annat erbjuda eget gym och idrottshall på företaget och tillgång till massage och företagshälsa. Att dessutom skapa förutsättningar för en sund balans mellan arbetsliv och fritid tror vi är kärnan till att medarbetare trivs, utvecklas och växer tillsammans med EAB. Vår strävan är att kunna erbjuda en social miljö för våra medarbetare där hälsa, mångfald, säker arbetsmiljö, mänskliga rättigheter och personlig utveckling utgör viktiga frågor. På så sätt skapar vi de bästa förutsättningarna för att göra varje medarbetare till en nöjd medarbetare.

23


Intressenter | Kunder På EAB har vi nära och långsiktiga relationer med våra kunder och i samarbete med dessa värnar vi om båda parters fördelar och möjligheter till tillväxt. Vi är lyhörda och erbjuder en flexibel organisation för att kunna möta varje kunds specifika önskemål. Kundanpassningar utgör en av EABs styrkor och är därmed en viktig faktor för att uppnå kundnöjdhet. Genom ständig utveckling inom miljö, teknik, material och säkerhet ska våra kunder känna att EAB alltid utgör rätt val och därmed uppnår vi vår mission om att göra varje kund till en nöjd kund. Vi genomför kontinuerliga undersökningar för att mäta upplevd kundnöjdhet.

Intressenter | Leverantörer EAB eftersträvar öppenhet, hög affärsmoral och långsiktiga relationer med våra leverantörer och underentreprenörer. Vi väljer leverantörer efter kvalitet och leveranssäkerhet för att ge oss bästa förutsättningar att leverera rätt produkt eller tjänst i rätt tid till kunden. Valet av leverantör sker utifrån EABs värdegrund, det vill säga att våra leverantörer ska vara väl införstådda med de värden EAB står för. En hållbar leverantörskedja bygger på kvalitet och kunskap i alla led och ett gemensamt ansvar för att följa internationella konventioner och lagar, samt specifika kundkrav. Vi arbetar exempelvis utifrån SCIP, där vi noggrant följer upp leverantörernas registrering av produkter och material i de fall de innehåller ämnen enligt ECHAs kemikalielista. En förutsättning för gemensamt värdeskapande är ökad samverkan. Vi ska värna om våra leverantörer, men samtidigt undvika att hamna i en beroendesituation som gör oss sårbara som företag. 24


Intressenter | Konkurrenter På EAB ska vi alltid bemöta våra konkurrenter med respekt genom att följa gällande lagar, regler och förordningar. Genom god ekonomi och lönsamhet ska vi satsa på kontinuerliga investeringar, kunskap, god arbetsmiljö samt produkt- och produktionsutveckling, vilket skapar höga konkurrenshinder och gör oss därmed till en stark aktör på marknaden. Vi värnar om långsiktiga samarbeten med våra kunder, vilket skapar en ömsesidig lojalitet.

Intressenter | Samhället lokalt EAB är ett öppet och välkomnande företag med stark lokal förankring. Vi stödjer och uppmuntrar lokala verksamheter och värnar om den bygd vi verkar i med ett äkta engagemang. Genom kontinuerlig tillväxt och ett väl etablerat hållbarhetstänk påverkar vi det lokala näringslivet i en positiv riktning. Detta inkluderar allt ifrån vår stora satsning på sponsring av lokala idrottsföreningar till att vi bygger privata bostäder för att attrahera nya invånare. Vi uppmuntrar och ser det som positivt att medarbetare engagerar sig som deltidsbrandmän, vilket skapar en trygghet för både verksamhet och bygd. Vi har ett målmedvetet och väl integrerat miljöansvar i organisationen och följer lagar och bestämmelser kring utsläpp m.m., för att minimera vår verksamhets miljöbelastning. På EAB vill vi vara en god representant för den bygd vi verkar i.

Intressenter | Skolor och studenter EAB samarbetar med skolor på olika nivåer i syfte att etablera kontakt med studenter och stärka vårt varumärke. Samarbetet ger oss goda förutsättningar att bygga upp ett nätverk samt möjligheter till en kontinuerlig kompetenstillförsel i vårt företag. Vi erbjuder även examensarbeten och praktikplatser som ger studenter möjligheter att komma in i vårt företag på ett bra och långsiktigt tryggt sätt.

25


Intressenter | Branschorganisationer På EAB har vi ett upparbetat och väl fungerande samarbete med de branschorganisationer som representerar våra tre produktområden. Genom dessa samarbeten har EAB möjligheter att dels påverka utvecklingen inom respektive bransch, men också få tillgång till expertis inom dessa områden, såväl nationellt som internationellt. Portgruppen | EAB Portar Portgruppen deltar och är företrätt i det europeiska standardiseringsarbetet inom CEN (European Committee for Standardization) och i det europeiska branschsamarbetet inom ramen för EDSF (European Door and Shutter Federation). SBI (Stålbyggnadsinstitutet) | EAB Stålbyggnader SBI synliggör framtidens stålbyggande och profilerar stålet i det moderna samhället. SBI tillhandahåller råd och kompetensutveckling i ett internationellt nätverk. SBI förser beslutsfattare och myndigheter med information om ett hållbart stålbyggande. Materialhanteringsgruppen | EAB Lagerinredningar Materialhanteringsgruppen arbetar med bland annat tekniska, standardiseringsoch lagstiftningsfrågor och företräder branschen i samhällsdebatten och i dialogen med svenska och utländska myndigheter.

26


Intressenter | Arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer Vi är anslutna till Svenskt Näringsliv/Svemek. I första hand använder vi oss av dem för kollektivavtalade tjänster. IF Metall har en lokal klubb på EAB med vilka det förs regelbundna möten. Vi månar om att alltid föra en bra dialog med dessa organisationer med hög respekt för alla parter.

Intressenter | Myndigheter och förvaltning Vi följer gällande lagar och förordningar och har en öppen attityd och transparens mot allmänhet och myndighet. Vi bedriver en anmälningspliktig verksamhet där Gislaveds kommun är vår tillsynsmyndighet. Vi delger dem årligen vår miljörapport. Vi har regelbundna möten med Gislaveds kommun vad gäller miljöfrågor och Räddningstjänsten vad gäller brandsäkerhet.

Intressenter | Media Som öppet företag kommunicerar EAB gärna med sin omvärld på olika sätt. Vi är stolta över det vi skapar och den kunskap som vi erbjuder och förmedlar det på olika sätt genom kontinuerlig kommunikation med press, genom sociala medier och övrig media.

27


DET FINNS INGA GENVÄGAR TILL HÅLLBARHET.

28 28


VÅRA BYGGSTENAR:

Hållbarhet | Produktions- och teknikutveckling För att skapa en hållbar utveckling av företaget över tid och värna om vår position som ledande företag inom de verksamhetsområden som vi verkar, har vi en kontinuerlig teknikoch produktionsutveckling på EAB. Vi bygger upp egen spetskompetens, men söker också samarbetspartners som kan erbjuda ytterligare kompetens för att vårt koncept ska kunna uppnå högsta möjliga tekniknivå. I vår affärsmodell ingår även ständig effektivisering av vår konstruktions- och produktionskedja. Detta genom proaktivitet i konstruktionsstadiet, högt materialutnyttjande, hög automationsnivå och optimala flöden. På så sätt producerar vi en så resurseffektiv produkt som möjligt, utan att behöva göra avkall på funktion och kvalitet. För att öka förståelsen för och värdet av vår kunskap förpackas detta och kommuniceras på ett attraktivt sätt gentemot marknaden i vår marknadsföring.

EXEMPEL PÅ TEKNIK- OCH PRODUKTIONSUTVECKLING DE SENASTE ÅREN

Ny generation Radioshuttle™

Nytt energisnålt värmeventilationssystem

Ny modelleringsteknik FEM

Engineering Principles™

Nytt konfigureringsprogram

Ny blästermaskin 29


Hållbarhet | Marknaden

Vi vill växa EAB har genom flexibilitet, kunskap och lyhördhet för kundens behov och anpassningar till tillväxtmarknader skapat en stark position som hela tiden utvecklas i takt med att efterfrågan ökar och behoven förändras på dessa marknader. Vi är idag en ledande leverantör till verksamhetsområden som exempelvis centrallager, internethandel, 3PL och 4PL, bil-, köp- och övriga handelscentrum – områden som är under kontinuerlig tillväxt såväl nationellt som internationellt. Vi har en stor bredd i vår kundflora för att inte vara beroende av enskilda branscher och därmed minska vår sårbarhet för konjunkturförändringar. Vi ökar också andelen projekt där EAB levererar lösningar från alla våra tre produktområden: Lagerinredningar, Portar och Stålbyggnader, vilket stärker våra kundrelationer ytterligare. Vi ser möjligheter att komplettera våra kärnverksamheter med närliggande tjänster inom service, know-how och säkerhet.

Internationell tillväxt Genom att stärka vår roll och vårt varumärke på den internationella marknaden vidgar vi vår fördelning av riskerna ytterligare och skapar vidare möjligheter att växa och utvecklas på ett stabilt sätt. Vi är idag representerade över stora delar av världen med våra produkter och söker aktivt samarbetspartners i de länder där vi ser potential för etablering och tillväxt. Valet av samarbetspartners ska ske utifrån EABs värdegrund, det vill säga våra partners ska väl representera det EAB står för. Vår senaste satsning genom eget bolag på den danska marknaden ingår i vår tillväxtstrategi på exportmarknaden. Sammantaget ska våra expansionsstrategier leda till en kontinuerlig, årlig tillväxt, med bibehållen god marginal.

30


Hållbarhet | Miljö

Vi vill lämna ett grönt avtryck EAB tillhandahåller produkter som genom sin utformning och långa livslängd bidrar till undvikande av förorening och hushållning med resurser. Tack vare stålets höga återvinningsgrad är vi en del av en cirkulär ekonomi genom att ta del av råvara som kommer från skrot och tar hand om detsamma från vår egna verksamheten. Vi vill också medverka till en hållbar utveckling genom att minimera vår verksamhets påverkan på såväl lokal som global miljö. Vi tar vårt ansvar för klimatförändringarna genom att anpassa verksamheten och genomför ständiga förbättringar grundade på hela personalens engagemang och motivation. Processer och miljöarbete granskas tillsammans med övriga krav vid val av värdering av leverantörer. Gällande lagar och förordningar ska följas och en öppen attityd och transparens bibehållas mot allmänhet och myndighet. Vårt miljöarbete följer och är certifierat enligt ISO 14001.

Material med 99 % återvinningsgrad EAB använder sig i huvudsak av stål som materialval i våra konstruktioner. Återvinningsgraden av detta material är 99 %, vilket gör att vi deltar i ett kretslopp som materialmässigt har en minimal miljöpåverkan, vilket begränsar klimatförändringarna.

99 % återvinningsgrad

Optimering och anpassning i produktion Maskin- och materialutnyttjande ska optimeras och effektiviseras för att minimera behovet av material och energi. Lägsta möjliga resursförbrukning eftersträvas vid val av emballage och transporter och vi är anslutna till FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen). Hållbarhet | Miljö · Fortsättning nästa sida

31


Avfall och källsortering 95% minskning av avfall till deponi. Från 70 till 3,3 ton per år.

Minskade utsläpp av lösningsmedel med 50%

Vår strävan är att ständigt minska mängden avfall och att källsortera det som är möjligt. Vidareutveckling och underhåll av våra tillverkningsprocesser, samt övriga åtgärder har gjort att vi de senaste åren åstadkommit en minskning av avfall till deponi med 95 %. Det innebär en minskning från 70 till 3,3 ton per år.

Resor Vi har en trafik- och resepolicy som innebär att i den mån resor inte kan undvikas i tjänsten ska de ske på ett ekonomiskt, miljöanpassat och säkert sätt. Covid-19 har medfört nya, digitala möjligheter, vilket kommer leda till minskat resande även i framtiden.

Ytbehandling Vi använder bland annat pulverlackering, som är en slitstark, skyddande och miljövänlig ytbehandlingsmetod där vi återanvänder överblivet pulver. För att begränsa klimatförändringarna väljer vi den färg som håller i längden och ger minst avtryck på miljön. Vi följer teknikutvecklingen inom området för att kunna applicera nya innovationer i vår verksamhet.

32


Grön el och energikälla Det kan aldrig bli grönt nog, tycker vi på EAB. Därför har vi anpassat vår verksamhet för att göra världen lite grönare genom att enbart använda el som kommer från ursprungsmärkt vattenkraft. Dessutom använder vi oss av biogas, som är ett helt förnybart bränsle som framställs av biomassa. I ord innebär det en satsning i sann EAB-anda då vi värnar om hållbarheten i alla lägen. I siffror handlar det om att vi minskar CO2-utsläppen med 3 249 ton/år baserat på 2020 års uppgifter.

-3 249 TON/ÅR koldioxidutsläpp

Tvätthall Tvätthallen, där EABs montörsbilar bland annat tvättas, är anpassat och byggt efter dagens krav med ett reningsverk för att skydda dagvattnet. Det är en del i EABs miljöarbete för att förebygga miljöföroreningar.

Exempel på miljöpunkter vi kontinuerligt arbetar med att förbättra: Skrot/förbrukad mängd stål Biogasförbrukning per förbrukad mängd stål Lösningsmedel per förbrukad mängd stål Deponi per förbrukad mängd stål Andel transporter med miljöcertifierade företag 33 33


Hållbarhet | Kvalitet

EN

G EM A N G GA +

K U

NS

K AP

Det håller.®

= K VA

E

U

LI T

T

K

EAB verkar i branscher där förmågan att uppfylla kunder och myndigheters uttalanden,underförstådda krav och behov är en förutsättning för framgång. För att uthålligt bibehålla denna förmåga krävs att varor och tjänster från EAB alltid är kundens bästa val då egenskaper som kostnad, leveranstid, hållbarhet, m.m. vägs samman. Varje leverans ska vara en rekommendation för kommande affärer. Kvalitetsarbetet ska genomsyra varje detalj i det vi konstruerar, tillverkar, säljer och hur vi gör det. Kvalitetsarbetet involverar alla medarbetare.

AS S N I NG ANP ND +

Vi är 300 medarbetare på vår ”kvalitetsavdelning”

Rätt direkt Ett nära samarbete mellan våra avdelningar för sälj, konstruktion och produktion ger oss de bästa förutsättningarna för att undvika fel i någon del av processen. Genom att göra rätt direkt kan vi hålla leveranstider, minska spill, kvalitetssäkra vårt arbetssätt och undvika fördyrande merkostnader. Vi följer och är standardiserade enligt ISO SS EN 9001 och SS EN 1090-1.

34

VI FÖLJER UPP! Kundnöjdhet Leveranssäkerhet Kvalitetskontroll i produktionen Kvalitetsbevakning av inköp


Hållbarhet | Know-how och immaterialrätt

Kunskap hela vägen På EAB har vi byggt upp ett brett och djupt kunskapskapital som hela tiden växer och utvecklas till följd av de erfarenheter vi får genom att konstruera, tillverka och montera kundunika projekt. Vi har skapat egna metoder, tillverkningsprocesser och tagit fram unika produkter där även patent erhållits. Vi har byggt upp ett mycket starkt varumärke som idag har en särpräglad och stark position på marknaden. Vår sammanlagda kunskap och våra immateriella tillgångar har en avgörande betydelse för EABs position på marknaden och utgör därmed en av våra viktigaste beståndsdelar i ett hållbart koncept över tid.

Vi har skapat rutiner för att skydda dessa värden i företaget genom att: • Söka patent för de produkter som har en unik teknik. • Vi har registrerat och erhållit skydd för vårt varumärke i de länder vi agerar i. • Vi har också skapat rutiner internt vad gäller konfidentiell information och hur dokument och metoder får användas och ska skyddas.

Konfidentiell information kan innehålla idéer, konstruktioner, teknik och tillverkningsprocesser, ritningar, formler, rutiner, affärs- och försäljningsplaner, prisinformation, ekonomisk information, anställdas meriter, kund- och leverantörslistor, affärshemligheter, uppfinningar och patentansökningar.

35


Hållbarhet | Kartell- och konkurrenslagstiftning

Vi värnar om en sund och god affärsmoral EAB följer de kartell- och konkurrenslagar samt förordningar som gäller i de länder där vi bedriver verksamhet. Genom vår företagskultur och tydlighet ska vi leva upp till vårt kundlöfte och därmed eliminera alla risker för osunda affärer. Vi samarbetar med kunder, leverantörer och övriga samarbetspartners som har samma värderingsgrund som EAB vad gäller etik och god affärsmoral. På så sätt motarbetar vi all typ av korruption, kartellbildning och en ej affärsmannamässig konkurrens. 36


Hållbarhet | Särbehandling/jämställdhet

EAB ska alltid uppfattas som en trygg arbetsplats På EAB ska alla kunna känna sig trygga och bekväma på sin arbetsplats. Den tid vi tillbringar på arbetet ska upplevas som trevlig och meningsfull. Trivseln på arbetsplatsen ökar om arbetskamrater och arbetsgrupper ger varandra positivt stöd och hjälp. Det är därför viktigt att alla typer av diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier på arbetsplatsen motarbetas och elimineras.

Nolltolerans EAB har en nolltolerans mot all mobbing, såsom diskriminering, kränkande särbehandling och trakasserier avseende de sju diskrimineringsgrunderna: Den anställdes kön, könsöverskridande uttryck eller identitet, etnisk tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, religion eller annan trosuppfattning. Det innebär att alla medarbetare ska ha samma rättigheter och möjligheter inom EAB liksom skyldigheter att följa gällande riktlinjer. För att ovanstående ska uppfyllas har vi utarbetat och verkar efter EABs Jämställdhetsplan. Planen beskriver även vårt arbete med organisatorisk och social arbetsmiljö. Denna innefattar mål och strategier för att vi ska kunna upprätthålla en trygg och jämlik arbetsplats, med respekt och lyhördhet för mänskliga rättigheter.

37


VI VÄRNAR OM MÅNGFALD. DET GÖR ATT VI UTVECKLAS OCH FÅR ETT BRA ARBETSKLIMAT.

38 38


39 39


Hållbarhet | Arbetsmiljö

Vårt mål är att alla medarbetare ska känna sig nöjda EAB driver och utvecklar arbetsmiljön i samverkan med våra medarbetare. Att trivas med sitt arbete och få möjligheter att utvecklas i en trevlig miljö är viktigt för oss. Inför beslut om nyinvesteringar, ny- och ombyggnader eller andra förändringar i verksamheten, ska arbetsmiljö- och miljöfrågor diskuteras, risker undersökas och konsekvenser noggrant bedömas i samverkan med våra medarbetare. Vid inköp av maskin eller förändring i produktion och kontor vägs också ergonomin in som väsentligt kriterium för beslut.

EAB – ett friskt företag EAB uppmuntrar alla medarbetare till friskvård på företaget genom tillgång till gym, rekreationsavdelning med massage, medverkan vid olika idrottsliga evenemang m.m. Vi värnar också om en aktiv fritid för våra medarbetare genom olika sponsringsanslag exempelvis fotboll, tennis, hockey, volleyboll och friskvårdsanläggningar.

Våra medarbetares utveckling är EABs utveckling Vi vill ta till vara på varje medarbetares kunskaper och erfarenheter. På så sätt vill vi uppmuntra och motivera alla att känna engagemang, ta initiativ och växa inom företaget. Varje år delas idépriset ut till medarbetare som bidragit extra genom exempelvis förbättringsidéer eller god kamratskap. När våra medarbetare utvecklas i sina arbetsuppgifter, utvecklas även kompetensen i hela organisationen. På EAB finns möjlighet till utveckling inom alla områden, såväl teoretiska som praktiska.

40


Introduktionsutbildning för alla Oavsett till vilken tjänst en ny medarbetare är anställd, sker en introduktionsutbildning, inklusive dokumentation. Introduktionsutbildningen är olika lång beroende på vilken tjänst det gäller. Syftet är att alla ska komma in rätt, få förståelse för EABs värden och kultur och därmed känna ansvar, gemenskap och motivation.

MÅ L

Varje medarbetare ska vara en nöjd medarbetare

EAB - ortens mest attraktiva arbetsplats

41


” Genom hundraprocentigt engagemang, tillsammans med en hög teknisk nivå och förmåga att hitta rationella och effektiva konstruktions- och tillverkningslösningar, ska vi uppnå lönsamhet i varje projekt utan att göra avkall på kvalitet eller kundnytta.

42


Hållbarhet | Ekonomi Lönsamhet skapar möjlighet att växa För EAB är hållbarheten vår väg till god ekonomi och lönsamhet. Vi håller det vi lovar och är väl medvetna om att våra senaste leveranser är början till nästa affär. På så vis bygger vi upp långsiktiga relationer med våra kunder. Dessa relationer är avgörande för vår framgång.

Tillväxt ger oss möjlighet att utvecklas Vårt mål är att ha en kontinuerlig tillväxt varje år, med en bibehållen god marginal. Bedriver vi en lönsam verksamhet ger det oss handlingskraft att expandera, utveckla, investera och därmed skapa höga konkurrenshinder. Det ger oss också möjlighet att agera snabbt och effektivt när nya möjligheter för utveckling av företaget ges. När vi växer på ett ekonomiskt stabilt sätt, skapar vi också nya arbetstillfällen och säkrar våra medarbetares trygghet genom att bli uthålliga även när marknaden befinner sig i en lågkonjunktur. Ekvationen är enkel; lönsamhet ger tillväxt, tillväxt ger lönsamhet.

Omsättning MSEK

Antal medarbetare

43


KÄLLOR OCH MER INFORMATION Vår hållbarhetsbok är en sammanfattning av de policyer, planer och värderingsgrunder som vi arbetar med dagligen och som finns beskrivna i vår verksamhetshandbok. Källor för information är hämtade från följande dokument: • • • • • • • • • •

04-02-01 Kvalitetspolicy 04-09-01 Trafiksäkerhets/Resepolicy 05-00-01 Arbetsmiljöpolicy 06-01-01 Miljöpolicy (ISO14001 4.2) 04-10-01 05-16-01 Jämställdhetsplan och Organisatorisk och social arbetsmiljö Protokoll för ledningens genomgång 2020-01-01 EAB Affärsplan Miljöintyg för ursprungsmärkt el Miljöintyg för förnybar energikälla Miljöintyg för ursprungsmärkt gas

Tack för att ni har gjort ett val för miljön!

Härmed intygas att

EAB AB köper 7 600 MWh biogas under avtalstiden, vilket minskar utsläppen med 1 559 ton koldioxid. Intyget gäller för tiden 2019-01-01 - 2020-12-31.

Emma Tronarp Trawén Head of Energy Sales E.ON Energilösningar AB

Biogas innebär: Biogas bildas när organiskt material bryts ned. Avräkningen sker per årsbasis. Biogas är ett förnybart bränsle och ger därför inget netto-tillskott av koldioxid vid förbränning. Kolet i biogasen finns redan med i naturens kretslopp.

44


45


46

Det håller.® är ett registrerat varumärke i Sverige ägt av EAB.


47


L AG E R I N R E D N I N GA R | P O R TA R | S TÅ L BY G G N A D E R 333 33 SMÅLANDSSTENAR T E L 0 3 7 1 - 3 4 0 0 0 | W W W. E A B . S E

48