Page 1

LOVE HATE RELATIONSHIP EDUCATION

 

ประเด็น| ความเห็น| ซ่อนเร้น


แด่..... เพื่อนที่น่ารักทุกคน แด่.... ครู-อาจารย์ที่เคารพ แด่.........การศึกษาที่ทั้งรักทั้งชัง แด่......สิ่งรอบตัวที่มันเกี่ยวโยงกันด้วย


LOVE


HATE


RELATIONSHIP ∞


EDUCATION 




คำ�นำ�

รู้หรือไม่ว่ามีพื้นที่แบบนี้อยู่ในวงการศึกษา สถานที่จัดการศึกษาที่เรียกว่า “อุดมศึกษา” ซึ่งมันต่างจากประถมศึกษาและ มัธยมศึกษาแน่นอน เราเยาวชน ได้เข้าร่วมการกล่อมจิตใจและความคิดหรือเรียกว่า “การเรียน”ทำ�ให้เราเป็นผู้มีการศึกษา(?) มาได้ถึงเกือบๆ 20 ปี (อนุบาล (3 ปี) ประถม (6ปี) มัธยม (6ปี) อุดม (4)ปี ) ไม่มีใครรู้แล้วจุดหมายของแต่คนที่เข้ามาสู่ระบบการ เรียนเพื่ออะไร และอยากนำ�ไปประกอบอาชีพอะไร แต่เรื่องที่เราจะนำ�เสนอต่อไปนี้ อาจจะ สะกิดความหมายของการศึกษาไม่มากก็น้อย วันแรกที่เข้ามานะที่แห่งนี้ด้วยจุดหมายคือการไหลไปตามที่แทบจะเป็นจารีตไปแล้ว ก็ได้ มั้งที่การเรียนจบมีปริญญาซักใบ เป็นใบเบิกและเพื่อการไม่น้อยหน้าคนอื่นและ ด้วยความรู้สึกที่มันเป็นสิ่งพื้นฐาน (เหมือนกับที่เราต้องเรียนมัธยมนั่นแหละ) สถานศึกษาแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตปริมณฑล ขนาบด้วยมหาวิทยาลัยชั้นนำ�ของประเทศ ที่ยิ่งใหญ่จนเกิดมีเงาขนาดใหญ่บดบังที่ๆเราอาศัยศึกษาร่ำ�เรียนซะมืดมิด (ใครเอ่ยชื่อ ย่านนี้จะนึกถึงมหาวิทยาลัยแห่งนั้นเป็นอันดับแรก)

สถานศึกษาแห่งถ้าไม่ใช้กลุ่มเฉพาะ คงไม่มีใครรู้จักและรู้ว่ามี(ก็บอกแล้วว่าเราถูก บดบังอยู่) ด้วยสภาพภูมิศาสตร์เช่นนี้พื้นโล่ง อากาศปกติของที่จึงร้อนๆและแดดที่สาด เปรี้ยงๆ เหมือนเราเป็นเนื้อเค็ม ปลาเค็มที่ผึ่งแดดถนอมอาหารอยู่ ด้วยสภาพแวดล้อมที่ แสนทรหด บวกกับสังคมรอบตัวที่แปลกๆ มันช่วยให้การเดินทางตลอดทั้ง 4 ปีในการ ศึกษา มีเหตุการณ์อะไรต่างๆนานา ดีบ้างร้ายบ้างตามแต่อะไรต่างๆจะดลบันดาล สถานศึกษาแห่งนี้ไม่ได้มีความสละสำ�คัญหรือโดดเด่นถึงชั้นเลิศ ชั้นนำ�ของ ประเทศไทยแต่ทุกที่ย่อมมีเหตุการณ์มีชะตากรรมของบุคคลที่เวียนวนอยู่ในสถาน ที่แห่งนี้ มีความเปลี่ยนแปลงทั้งความคิด ความใฝ่ฝันหรือสิ่งที่เขา มาเพื่อหา “ความรู้” เราลองดูตัวอย่างในที่ขอเรียกกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาที่กำ�ลังจะสำ�เร็จการศึกษาชั้น ปีที่ 4 ที่ใช้ในเก็บข้อมูลว่า “A List” พวกเขาเป็นตัวแทนของผู้ที่กำ�ลังจะก้สวสู่ชีวิตการ ทำ�งาน ที่ไม่มีการพักผ่อนช่วงปิดเทมอ ที่จะใมาห้ข้อมูลแสดงความคิดเห็น ที่เกี่ยวกับการ เรียนการศึกษาหาความรู้ของพวกเขาว่ายังไงบ้างที่ผ่านมาตลอดสี่ปี

ผู้จัดทำ�เอง!


สารบัญ





ที่นี่ที่ไหน  A List  การเรียนในแบบของเรา  กิจกรรม & กิจวัตร  สำ�รวจความคิดเห็นพวก(_ึง) A List  สรุป___ได้ว่า?  LOVE  HATE  RELA TIONSHIP  EDUCATION   lสุดสาย - ป้ายสุดท้ายk


BEFORE

AFTER


ที่นี่ที่ไหน 


ยินดีต้อนรับสู่อีกโลก

โลกของการศึกษา การเรียนรู้ การฝึกฝนและการเข้าสังคม


 

ข้อมูลพื้นฐาน

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ตั้งอยู่ที่ 96 หมู่3 ถนน พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ. นครปฐม 

สภาพทั่วไป 

ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม สูงจากระดับน้ำ�ทะเล 5 เมตร สภาพพื้นที่ ทั่วไปเป็นดินเหนียว

ลักษณะภูมิอากาศ 

เป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู มีอากาศที่ร้อนในวันปกติ แดดสาดเปรี้ยงๆ เหมือนเป็นเนื้อแดดเดียวตากแดด วันที่ฝนตกลมจะแรงมากเป็น พิเศษจนน่ากลัว อากาศจะเย็นและชื้นในทันทีในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 2 อากาศร้อนน้อยลงแต่แดดยังแรงอย่างต่อเนื่องในวันที่อากาศเย็น จะมีลมแรง เย็นยะเยือก มีฟ้าหลัวทั้งวัน (แต่มีแค่ 1-2 วันเท่านั้น) นักศึกษาหญิงที่นี่จะสวมคาดิแกนและพกร่ม

 ฉันอยู่ที่นี่มองเห็นรึเปล่า? Í.ºÒ§àŹ

 ¨.¹¤Ã»°Á

Í.¾Ø·¸Á³±Å

 ¨.¹¹·ºØÃÕ

Í.¹¤ÃªÑÂÈÃÕ 



Í.ÊÒÁ¾ÃÒ¹

 ¡Ãا෾Ï


โรงเรียนในสมัยนี้ ก็เป็นเช่นเดียวกับโรงพยาบาล เราเคยนึกถึงและมองสถาบันเหล่านี้ ว่าปลอดผลประโยชน์โยชน์แท้จริง หมอย่อม รักษาคนไข้แบบไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และเป้าหมาย สูงสุดของทั้งการศึกษาและการรักษาพยาบาลล้วนเป็นเป้า หมายที่มุ่งมรรคผลเชิงจริยธรรม ศีลธรรม และเพื่อผดุงความดีงาม และมนุษยธรรมในโลกของเรา ทว่าต่อมาเราได้รู้ว่า ทั้งการรักษาพยาบาลและ การศึกษาต่างเป็นเพียงกลไกลและเครื่องมือหนึ่งของรัฐ การสาธรณสุขมีไว้เพื่อ ควบคุมร่างกายของพลเมือง ส่วนการศึกษานั้นถูกจัดขึ้นทั้งเพื่อผลิตแรงงานที่มีทักษะ ป้อนรัฐ ภาคธุรกิจ แล้วยังมีนัยกล่อมเกลา ควบคุมจิตใจ สำ�นึก ความคิดและอุดมการณ์

คำ� ผกา จากหนังสือ “ก็ไพร่นี่ค่ะ” เรื่อง ยิ่งเรียนยิ่งโง่ (พิมพ์ครั้งแรกใน มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับวันที่ 3-9เมษายน 2552) พิมพ์รวมเล่มครั้งแรก : สำ�นักพิมพ์อ่าน,กันยายน 2553


A List 


A

LIST NANTIDA POTIP JATURAPAT CHIMPLEE KORNKAMON UNG-GRAB KANCHARNOK VONGRAT TANNARIN RUNGNUANG JIDAPA KAOYODSING CHATCHAI BUAPUAN CHINNAWAT SOMSAUN TAMAPAT PEW-ON THITI THITIWANIKUL BOOSAKRON POONONGREE PHICHIYAPAT BAIPHOKTHONG WORAYA NAKPOMCHIN WORAPOL RODWANG WALAILACK SUWANRATSAME SAREEPHORN NAKPASERT SANTHIYA JINTRAWORRATHAM SININAD SUDPREUNGPRACH SERINYA SUWANMANEE APICHAYA JIT-TREEROM


การเรียนในแบบของเรา 


สาขาวิชาเทคโนโลยีนิเทศศิลป์

ชื่อหลักสูตร หลักสูตรเทคโนโลยี บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศิลป์ (Bachelor of Technology Program in Communication Art Technology)

วัตถุประสงค์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 บั ณ ฑิ ต จ ะ เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี นิ เ ท ศ ศิ ล ป์ อ ย่ า ง มี คุ ณ ภ า พ เพื ่ อ จรรโลงวิ ช าชี พ เทคโนโลยี น ิ เ ทศศิ ล ป์ ด้าน เทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และนิเทศศิลป์เพื่อการ ออกแบบ และพัฒนาโปรแกรมเช่นสื่อโทรคมนาคม ภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอร์ก ราฟิ ก การเขี ย น โปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ อ ิ น เตอร์ เ น็ ต และสื ่ อ ผสม เพื่ อ นำ � ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ งานเทคโนโลยี ส ารสนเทศ การออกแบบและการผลิตสื่อต่างๆ ศิลป์ ที่ครอบคลุมถึงการวิเคราะห์ การปฏิบัติใน งานการออกแบบและวางแผน การจัดการดูแลโครง  บัณฑิตสามารถออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ งานด้านเทคโนโลยีนิเทศศิลป์และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ เพื่ อ การสื่ อ สารและพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ ป็ น การ พัฒนางานนิเทศศิลป์โดยบูรณการและเทคนิคพื้นฐาน สนับสนุนด้านเศรฐกิจอย่างมีคุณภาพ ด้านนวัตกรรมที่เหมาะสมในปัจจุบันให้บรรลุเป้าหมาย  บั ณ ฑิ ต สามารถพั ฒ นาศั ก ยภาพการ • มี ทั ก ษะในการดำ � เนิ น การใช้ ค วามรู้ บริหารจัดการประกอบธุรกิจเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ ความสามารถ ในการประกอบอาชีพและยังสามารถ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของตนเองและผู้อื่น ประยุ ก ต์ ใ ช้ ค วามรู้ ท างเทคโนโลยี เ พื่ อ ผลิ ต งานด้ า น นิเทศศิลป์ ทั้งนี้สามารถเชื่อมโยงการประกอบวิชาชีพ  บั ณ ฑิ ต ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง น วั ต ก ร ร ม อื่นๆที่เกี่ยวข้องได้ เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ ที่ช่วยสร้างสรรค์สืบสาน คุณภาพด้านสารสนเทศ, การออกแบบเทคโนโลยี, • ปลู ก ฝั ง ความรั บ ผิ ด ชอบต่อหน้าที่ มี ที่ ส นั บ สนุ น ให้ วั ฒ นธรรมของมนุ ษ ยชาติ ยั่ ง ยื น สู่ คุณธรรม จริยธรรม ระเบี ย บวิ น ั ย และความ อนาคตต่อไป สื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต อ่ อ น น้ อ ม ถ่ อ ม ต น เ อื ้ อ เ ฟื ้ อ ขยันหมั่นเพียรตรงต่อเวลา มีความสำ�นึกในวิชาชีพ ทั้ง มีความสำ�นึกต่อตนเองและสังคม เ พื่ อ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ส า ข า วิ ช า เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ ให้มีความรู้ทั้งทฤษฏี และปฏิบัติ คุณธรรมและจริยธรรม ที่มี คุณลักษณะที่พึงประสงค์ต่อไปนี้ • มีความรู้ด้านออกแบบศิลปะและเทคโนโลยี


CAT 1101 CAT 110 CAT 1104 ENL 1001 HUM 1010 MTH 2008 PED 1028 SCI 1003 CAT 1102 CAT 1105 CAT 1201 ENL 1002 MTH 1017 PED 100

วาดเส้น 1 การออกแบบนิเทศศิลป์พื้นฐาน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษทั่วไป จริยธรรมในการดำ�รงชีวิต สถิติ 1 CAT 2106 กิจกรรมเข้าจังหวะ CAT 2202 เคมีในชีวิตประจำ�วัน CAT 2203 CAT 2205 วาดเส้น 2 CAT 2206 องค์ประกอบศิลป์ ENL 2007 เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 1 MTH 2009 ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ คณิตศาสตร์ทั่วไป พลศึกษาเพื่อคุณภาพชีวิต

คอมพิวเตอร์กราฟิก โปรแกรมสำ�เร็จรูปเพื่อการออกแบบ เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 2 เทคนิคถ่ายภาพเบื้องต้น หลักการและเทคนิคการออกแบบโฆษณา 1 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สถิติ 2



CAT 2107 CAT 2108 CAT 2204 CAT 2207 CAT 2310 CAT 3305 SOC 2011

ทัศนศิลป์ เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 4 เทคนิคการเขียนภาพประกอบ ภาพเคลื่อนไหว 1 โครงการพิเศษด้านวิชาชีพ ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำ�วัน

CAT 2311 CAT 3111 CAT 3209 CAT 3211 CAT 3213 CAT 4307

ออกแบบผลิตภัณฑ์พื้นฐาน หลักการวิจัยทางศิลปะ เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 5 ศิลปกรรมไทยเพื่อการออกแบบนิเทศศิลป์ ภาพเคลื่อนไหว 2 เทคนิคผลิตสื่อภาพและเสียง

ชั้นปีที่3 

ชั้นปีที่2



เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต/มัลติมีเดีย การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีนิเทศศิลป์ 3 หลักการและเทคนิคการออกแบบโฆษณา 2 กายวิภาคเชิงกล เทคนิคการระบายสี/ทฤษฎี เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม

CAT 3109 CAT 3208 CAT 3210 CAT 3212 CAT 3214 ENL 2008



ชั้นปีที่ 1 



รายวิชาที่ต้องร่ำ�เรียนในเวลา 4 ปี จำ�นวน 8 เทอม (หรือมากว่านั้น)

CAT 2302 CAT 2309 CAT 4215 CAT 4216



ชั้นปีที่ 4 

CAT 4217 สหกิจศึกษาสำ�หรับเทคโนโลยีนิเทศศิลป์ การเขียนบทและสตอรีบอร์ด อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน สัมมนา จุลนิพนธ์




กิจกรรม & กิจวัตร


เห็นใครก็จะบ่นแทบทุกคนในตอนตอบแบบสอบถาม เรื่องความร้อนจากแสงแดดเลยนำ�ภาพในวันที่อากาศ สดใสเป็นปกติมาให้ชม ท้องฟ้าสีสด สมเป็นเมืองร้อน นี่ถ้าเป็นประเทศแถบโซนขั้วโลกเหนือคงรักอากาศแบบ นี้มากๆ เพราะต้องทนกับสภาพอากาศที่อึมครึมและ เย็ น เกื อ บทั้ ง ปี แ ต่ ใ นทางกลั บ กลั บ กั น คนที่ นี่ แ สวงหา อากาศที่เย็นสบายและไม่มีแดด มันคงจะเป็นไปได้เนอะ! ลืมไปแล้วรึนี่เมืองไทย ไม่ใช่เฮลซิงกิหรือซัปโปโร่ แต่ในพื้นที่ร้อนแรงแบบนี้ ควรปลูกพืชทะเลทราย มากๆ............................

 ความร้อนแรงของสถานที่ |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ร้อนแรงขนาดไหนก็ดูเอาเองเหอะ ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


คนดีีีี (จะไม่มีที่อยู่)

เนื่องด้วยเหตุอันใดก็มิอาจทราบได้หรือเป็นเพราะคนดีอย่างพวกเราจะต้องไม่มีที่อยู่ แต่ก็ใช่ว่าเราทดท้อ ถดถอย ทำ�ตัวหน้าอดสู เราจึงได้ทำ�การจับจองพื้นที่ร่มๆ บริเวณอาคาร วิทยาบริการ ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องสมุด ศูนย์คอมพิวเตอร์และพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆนานา เป็น ที่สิงสถิต(อันที่จริงใครๆก็มากัน)และหลบแดดแสนร้อนแรงของที่นี่ รวมถึงเสวนา ทานน้ำ�อัดลม ทานขนม เป็นอันว่าใครอยากเจอหนุ่ม-สาวชาวนิเทศศิลป์ก็มาที่นี่แหละและจะเห็นพวก เราในสภาพเช่นนี้

อย่างที่เห็นที่นั่งแบบสากลมีน้อย และลงเอยการนั่งกับพื้นบ้าง เวลามีนัดถกระเด็นที่สำ�คัญ นั่งแบบเซ็งๆบ้าง สบายเกิ๊นไปบ้าง หรือพับเพียบเรียบร้อย  หรืออาจจะได้เห็นสภาพนอนกลางกินกลางทราย ในวันสบายๆอากาศดี 


 การจับกลุ่มตั้งวงพูดคุยเป็นสิ่งที่แทบจะมีอยู่ทุกที่ ที่มีคนหมู่มากมารวมตัวกัน

กิจกรรรมเวลาว่างจากการเรียน หลังจากการเรียนอันแสนหนักหน่วง (และบางทีก็หนักใจ) กิจกรรมนันทนาการ สร้างสรรค์บ้าง ไร้สาระบ้าง(ซึ่งเยอะมากๆ) ก็น่าจะเป็นทางออกที่ผ่อนคลายที่สุด จะเป็นทั้งเล่นเน็ต ถ่ายรูป พวกเราเป็นสาขา ที่มีอุปกรณ์ติดตัวเยอะจัด (โน้ตบุ๊กก็มีติดคนละเครื่อง กล้อง DSLR อีกหนึ่ง) รวมถึงการจับกลุ่มสุมหัว ซุบซิบ วิพากษ์ฯอาจารย์เรื่องการสอนที่ผ่านมาสดๆร้อนๆ ในทางกลับกันก่อนการเรียนการสอนก็ขอคุย กันก่อนขึ้นเรียนในช่วงเวลาที่นัดรวมตัวใต้ตึกฯ ก่อนเดินขึ้นไปเรียนเป็นกลุ่มๆ หรือแห่ไปพร้อมๆกันหมดๆ และทีเด็ดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องคนกันเองนี่แหละ สนุกสุดๆ รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ

บางทีอาจจะเลยเถิดถึงขั้นรวมหัวจะก่อจราจล


||||||||||||||||||||||||||||| หรือจะฝึกปรือฝีมือด้ามเกมเมอร์ใน I-Phone ||||||||||||||||||||||||||||| จะฝึกปรือฝีมือเพื่อเพิ่ม Skill 

หาเรื่องดื่ม 

||||||||||| หาเรื่องกิน 

||||||||||| นอกสถานที่  (ไกลไปมั้ย?) |||||||||||


หรือจะหาความรู้จากการ “อ่าน”เพื่อเพิ่ม Skill 

การถ่ายภาพคืองานที่โปรดปรานอย่างหนึ่งของพวกเรา 

หรือจะแปลงร่างสิงห์มอเตอร์ไซต์ก็ดูดีไม่เบา 

รวมทั้งถึงการโพสท่าต่างๆ  เพื่อเป็นนางแบบ......บบ  หรือกิจกรรมอย่างนี้ก็สนุกไปอีกแบบ


รับน้อง รั

บน้อง หรือ กิจกรรมต้อนรับนักเรียนหรือนักศึกษาใหม่ คื อ กิ จ กรรมที ่ น ั ก ศึ ก ษารวมถึ ง นิสิตหรือนักเรียนรุ่นพี่ จัดขึ้นสำ�หรับ นักศึกษาใหม่ที่เข้ารับการศึกษา เป้าหมายเพื่อทำ�ให้ นักศึกษาที่เข้าใหม่ได้ทำ�ความรู้จักกับรุ่นพี่ของสถานศึกษานั้น และเรียนรู้วิธีการประพฤติปฏิบัติ ตัวในสังคมสถานศึกษานั้น ในขณะเดียวกันปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากการประพฤติตัว ไม่เหมาะ สมของรุ่นพี่ในการใช้อำ�นาจที่ไม่ถูก ทำ�ให้มีการถกเถียงกันในสังคมไทย (http://th.wikipedia.org/wiki/รับน้อง)

แต่ในสังคมย่อยลงมาของสังคมนี้ก็ใช่ว่าจะไม่มีปัญหา ยิ่งหนักกว่าเดิมด้วยความที่ เรายังใหม่มากที่จะต้องทำ�การประดิษฐ์วัฒนธรรมของเราเองขึ้นมาใหม่หมดเพื่อความรู้สึกถึง เอ่อ....... แต่ก็ยอมรับว่างานรับน้องเป็นอะไรที่เหนื่อยมากถึงมากที่สุด ไหนจะต้องประชุมถก เถียงทะเลาะกันแต่นั่นเป็นสิ่งที่พวกเราต้องเก็บมันไว้ไม่ให้รุ่นน้อง (รุ่นน้องก็คงไม่โง่ ที่ดูรู้ว่าพี่ๆไม่ ค่อยถูกกัน) แต่การรับน้องในช่วงปีแรกก็ผ่านไปอย่างทุลักทุเล อาจจะดูทุเรศบ้างในบางที แต่นั่น ก็เป็นสิ่งงที่พวกเราได้กระทำ�ลงไปแล้วเรียกมันกลับคืนไม่ได้ทั้งอารมณ์และความรู้สึกที่ดีและไม่ดี ไปดูภาพบางส่วนดีกว่า...


เริ่มจากการแนะนำ�ตัวกันก่อน

แต่งหน้าแต่งตา มันจะมาพร้อมกับ การเต้นแร้งเต้นกา

ภาพแห่งความน่ารัก

ดูสภาพที่ม.แต่ก่อนสิ แห้งแล้งน่าอนาจ ตึกสถาปัตย์ฯแสนเก๋ไก๋ก็ยังไม่งอกเลย

เห็นสภาพที่ ม. ในช่วง 3 ปีผ่านมาแล้วรู้สึกถึง ความเปลี่ยนแปลงจริงๆ ดูจากสภาพ ลู่วิ่งก็เปลี่ยนแปลง ในทางที่ดีขึ้นอัฒจันทร์ ก็ถูกปรับห้สวยขึ้น รวมถึงตีกและปะติมากรรมประหลาดๆ

ภาพแห่งการจับมือ ก่อนที่จะถูกทรมาน.....>>>


มาทรมาน ฉาน............................ทำ�ไม?


หนูแค่ยกมือถามอย่างมีมารยาทด้วยความสงสัย?

ทำ�ไมโหดร้ายจัง

อย่าคิดว่าหนูไม่สู้นะ หนูสู้ตายค่ะ I Don't CARE ! จริงๆ

"Boom, badoom, Boom, Boom, badoom, Boom, bass"

"นิเทศศิลป์ นิเทศศิลป์ศาลายา พี่น้องพวกพ้องกลมเกลียว ............................................ ............................................

CAT"


อาจารย์ไม่ค่อยเข้าใจวัยรุ่นไม่กล้าบ่นดัง เดี๋ยววัยรุ่นข้างๆไม่พอ ใจจะเกิดปะทะกัน

 ดื่มกินกันอย่างไม่ลดละ

 ทั้งรุ่นใหญ่รุ่นเล็ก

PARTY  สุดเหวี่ยงหลังจากกิจกรรม 

 สนุกสนานให้ตายกันไปข้างนึงเลย 


สำ�รวจความคิดเห็นพวก(_ึง) A List 


แบบสอบถามสำ�หรับเก็บข้อมูลเพื่อการออกแบบงานจุลนิพนธ์


โดยแบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นข้อมูลส่วนตัวที่ไม่ได้ถามมาก เหมือนการกรอกข้อมูลทำ�บัตรเครดิต และส่วนที่เป็นคำ�ถามที่มีทั้งหมด 12 ข้อในกลุ่ม ตัวอย่างได้ใช้วิจารณญาณตอบโดยมีคำ�เตือน!

 โปรดมีสติก่อนตอบเพราะทุกอย่างจะถูกถ่ายทอดทั้งหมด  ทีนี้จะให้อารมณ์หรือเหตุผล หรือความขี้เกียจก็จงรับผลด้วยตนเอง ตัวใครตัวมัน


ทุกถ้อยคำ�ผ่านตัวตน ความคิด ของผู้ให้ข้อมูล

ทัศนคติ�


N

P

STAGE NAME : ผึ้ง || || BORN : กรุงเทพฯ, 12 ธันวาคม 2531 ||

Q&A Activities & Interests : ถ่ายภาพ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรียนสาขานี้คุณมีความหวังจะ ได้อะไรจากที่นี่? :>>ได้รับ ความรู้ที่จะนำ�ไปประกอบอาชีพ

ได้ในอนาคต �

หลังจากที่ได้เรียนไปซักพักแล้วพบว่า? :>> โอ๊ยขี้เกียจแล้วสิ งานเยอะจัง เบื่อ !! วิชาที่คุณ ให้ใจกับการทำ�งานมากที่สุด? : >> วีดีโอพรีเซนต์ ของอาจารย์เหมาง่า

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณอยากให้เกิดขึ้น? :>> ลมเย็น เดินไปไหนแล้วไม่ร้อน ขอแบบ

ร่มรื่น

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้น? :>> แดด แรงๆ เสียงดังโหวกเหวกโวยวาย เหตุการณ์ที่น่าจดจำ�ในการเรียน 4 ปี >> ปี1 ไง ไปไหนมาไหนกับเพื่อนมากที่สุด

แล้ว เพราะว่าว่างเกิน เค้ารับน้องกันพวกเราเลยต้องชิง ออกนอกสถานที่บ่อยๆ ไม่มีที่ให้อยู่ �

วิชาที่คุณคิดว่า คุณเหนื่อยใจกับการทำ�งานมากที่สุด? เหตุการณ์ที่ไม่น่าจำ�ในการเรียน 4 ปี :>> ออกแบบผลิตภัณฑ์มันเยอะอ่าขี้เกียจ :>> เรื่องราวต่างๆที่มากระทบจิตใจ

วาดรูปด้านไม่ค่อยจะได้

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อเพื่อนในสาขาวิชา? :>> เรื่อยๆอ่า ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่ออาจารย์ในสาขาวิชา? :>> เรื่อย ๆอ่า � ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อคณะฯ :>> เรื่อยๆ

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ :> เรื่อยๆ ไป

ในอนาคตอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง >> เรียนจบเร็วๆ the sis ผ่านซักที

ในอนาคตไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง :>> the sis ไม่ผ่าน เรียนไม่จบ ToT

สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอก >>เมื่อไหร่จะเรียนจบซักที เบื่อแล้ว

ไอ ว้อน ทำ�งานแล้ว โว๊ย.Status: ปล่อยเบลอ!! (busy)


J

E

STAGE NAME : บิ๊ก BORN : ก.ท.ม. 15 เมษายน 2532 Q&A || Activities & Interests : งานออกแบบ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรียนสาขานี้คุณมีความหวังจะได้ ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ :>>ไม่ ค ่ อ ยน่ า พิ ศ มั ย มากนั ก เพราะบรร อะไรจากที่นี่? >: หวังว่าจะได้เรียนถ่ายภาพ เรียนออกแบบที่ สามารถทำ�ให้มอี าชีพทีม่ น่ั คง�

หลังจากที่ได้เรียนไปซักพักแล้วพบว่า? :>> เหมือนว่ามันน่าเบื่อไม่อยากมาเรียน อีกแล้ว �

วิชาที่คุณคิดว่า คุณให้ใจกับการทำ�งานมากที่สุด :>> ออกแบบสื่อโฆษณา ,ถ่ายภาพ วิชาที่คุณคิดว่า คุณเหนื่อยใจกับการทำ�งานมากที่สุด :>> เทคโนโลยี นิเทศศิลป์ �

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อเพื่อนร่วมสาขาวิชา :>> ดี มีความสุขพูดคุยทักทาย หยอก

ล้อเล่นกัน เฮฮา�

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่ออาจารย์ในสาขาวิชา :>> ไม่ค่อยพูดคุย ไม่ค่อยอยากปรึกษา อะไร นอกจากจะจำ�เป็นจริงๆ

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อคณะฯ >> ผูกพันนิดหน่อยเพราะมีเพื่อนต่างสาขา

ยากาศและสิ ่ ง แวดล้ อ ม ไม่ ค ่ อ ยเอี ้ อ ยอำ � นวยแต่ ก็ ร ั ก นะ

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณอยากให้เกิดขึ้น :>> อากาศเย็นๆ ฟ้าครึ้มๆ ลมพัดตลอด เวลา� สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณไม่อยากให้เกิด

ขึ้น:

ในอนาคตอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง>> 

อยากมีงานดีๆเป็นชิ้นโบว์แดงของชีวิต

   อยากให้มิตรภาพระหว่างเพื่อนยังคงอยู่  อยากมีอนาคตในสายงานออกแบบ ในอนาคตไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง:>>  ไม่อยากเตะฝุ่น

บางคนดีๆ

เหตุการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดตลอดทั้งหมด 4 ปี น่าจดจำ�

>> อากาศร้อนแดดจัด�

ไม่น่าจดจำ�

มีเเพื่อนร่วมสาขาดีๆ

อากาศร้อนของที่นี่

มีเพื่อนต่างสาขาดีๆ

อาจารย์ไม่ให้ความเห็นใจมากนัก

มีนอ้ งรหัสและสายรหัสทีน่ า่ รัก อุปกรณ์และเทคโนโลยียังไม่พร้อม

สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอก >>

อยากให้ ท างคณะฯให้ ค วาม สำ� คั ญ กั บ สาขาเทคโนโลยี น ิ เ ทศศิ ล ป์ หน่ อ ย อยากให้ ส าขาฯมี อ ุ ป กรณ์ เทคโนโลยีและสตูดิโอในในการเรียน การสอนอยากให้สาขาเทคโนโลยี นิเทศศิลป์เป็นหนึ่งในเรื่องการ ออกแบบเหมือนมหาลัยอื่นๆ � อยากให้รุ่นน้องรักกันมากๆ ◌◌◌


K

B

STAGE NAME : ลี || BORN : นครปฐม 06 กุมภาพันธ์ 2532 ||

Q&A||Activities & Interests : ฟุตบอล,กราฟิก, มัลติมีเดีย

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรียนสาขานี้คุณมีความหวังจะได้อะไรจากที่นี่? :>> ความรู้ ความเข้าใจ (อย่างลึกซึง้ ) ในการสร้างงาน Visual Arts หวังจะรับอะไรบางอย่างใน

โลกนี ้ โดยเริ่มต้นจากการเรียนสาขานี้

หลังจากที่ได้เรียนไปซักพักแล้วพบว่า? :>> มันยังไม่พอนะ ได้อีก !! วิชาที่คุณคิดว่า คุณให้ใจกับการทำ�งานมากที่สุด? :>> เทคนิคผลิตสื่อภาพและเสียง วิชาที่คุณคิดว่า คุณเหนื่อยใจกับการทำ�งานมากที่สุด? :>> THE SIS ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อเพื่อนร่วมสาขาวิชา? :>> ดีใช้ได้ ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่ออาจารย์ในสาขาวิชา? :>> ดี พอประมาณ ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อคณะฯ? >> ดี ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ? :>> ดี สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณอยากให้เกิดขึ้น? :>> บรรยากาศการเรียนที่ทุกคนอยากแข่งขันกันสร้างงานที่เจ๋งและดี ไม่ใช่เอาแต่ นอยด์............... �

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้น? :>> ความสับสนวุ่นวายและไม่แน่นอนในการเรียน  

สิ่งที่น่าจำ� สิ่งที่ไม่น่าจำ�

เพื่อนๆและน้องๆ ที่ดี ทำ�ให้รู้ว่าความผูกพันมีคุณค่าต่อจิตใจมาก สภาวะกดดันที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำ�ของข้าพเจ้าและเพื่อนๆ

ในอนาคตอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง? >> ความสำ�ร็จ ความมั่นคง ในอนาคตไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง? :>> ป่วย พลัดพราก สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอก >>

ขอบคุณพื้นที่ดีๆที่ให้แสดงออกบางสิ่ง บางอย่าง และขอให้ THE SIS นายสำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี


K

T

STAGE NAME : กานต์ || BORN: นครปฐม, 09 กรกฏาคม 2531 || Q&A|| Activities & Interests : งานถ่ายภาพ,กราฟิก

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรียนสาขานี้คุณมีความหวังจะ ได้อะไรจากที่นี่? :> ความรู้ด้านกราฟิกและการถ่ายภาพ หลังจากที่ได้เรียนไปซักพักแล้วพบว่า? :>> ผิดหวังเล็กน้อยแต่ก็ดีกว่าไม่เรียน วิ ช าที ่ คุ ณ คุณให้ใจกับการทำ�งานมากที่สุด? :>> การถ่ายภาพที่เพิ่งจะชอบเป็นจริงเป็น

จังทีหลัง แต่คิดว่า น่าจะเป็นภาพรวมมากกว่า

วิชาที่คุณ คุณเหนื่อยใจกับการทำ�งานมากที่สุด? :>> ดรออิ้ง ระดั บ ความสั ม พั น ธของคุ ณ ต่ อ เพื่ อ นร่ ว มสาขา � วิชา? :>> ความสั ม พั น ธ์ ท ี ่ ด ี ใ นกลุ ่ ม เราเอง นอกกลุ่มไม่ได้สนใจและไม่อยากยุ่ง

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่ออาจารย์ในสาขา? :>> ก็ดีบางท่าน และบางคนเฉยๆ ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อคณะฯ :>> ไม่ได้สนใจ ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ :>> น่าจะมีอะไรที่พัฒนากว่านี้ไม่ใช่ผักชี-

โรยหน้า

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่อยากให้เกิดขึ้น? :> ต้นไม้เยอะๆ มี 7 11 มีอาหารทีอ่ ร่อยๆ

ให้นกั ศึกษาทาน �

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดทไม่อยากให้เกิดขึ้น? :>> ร้อนเว่อร์ เหตุการณ์ที่น่าจดจำ� >> การจัดสัมนา ในอนาคตอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง >> สิ่งดีๆในรั้วมหาวิทยาลัย ในอนาคตไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง :>> สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอก>> ....


T

G

STAGE NAME: เกด || Born : พิจิตร 8 มกราคม 2532 ||

Q&A || Activities & Interests : เล่นกีตาร์์

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรียนสาขานี้คุณมีความหวังจะได้ สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณอยากให้เกิดขึ้น? :>> ร่มรื่นอากาศดี อะไรจากที่นี่? :>> เรียนแล้วได้ความรู้ ได้เรียนถ่ายภาพ สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณไม่อยากให้เกิด � ขึ้น? :>> มลพิษเยอะ สภาพอากาศแบบแย่ๆ หลังจากที่ได้เรียนไปซักพักแล้วพบว่า?

:>> เริม่ ไม่มอี ะไรแน่นอน

วิชาที่คุณคิดว่า คุณให้ใจกับการทำ�งานมากที่สุด? :>> Drawing

สิ่งที่น่าจดจำ�? >> เพื่อนที่ดีๆ มิตรภาพที่ดี

สิ่งที่ไมน่าจดจำ�? :>> ความขัดแข้ง ความไม่เป็นธรรมใน

วิชาที่คุณคิดว่าคุณเหนื่อยใจกับการทำ�งานมากที่สุด? มหาวิทยาลัย :>>จุลนิพนธ์ ในอนาคตอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง? ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อมเพื่อนร่วมสาขาวิชา? >> สิ่งดีๆๆ :>> ดี มีความสัมพันธ์ดีไมตรีงาม ในอนาคตไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง? ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่ออาจารย์ในสาขาวิชา? :>> ยุบสาขา :>> ดี มีความเคารพต่ออาจารย์ ทุกคน ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อคณะฯ? >> ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ? :>> อบอุ่นบ้างเป็นบางโอกาส

 สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอก ? >> คำ�ถามดีมาก มีความจริงใจดี สื่อสาร

เข้าใจง่าย


J

G

Stage name : ยุ้ย Born : นนทบุรี, 30 มีนาคม 2533 Q&A||

Activities & Interests : อยากทำ�งาน 2D แเละ สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดทีค่ ณ ุ อยากให้เกิดขึ้น? 3D (ให้ได้มากๆแบบ Cartoon Animation) ,เรียนรู้ :>> สภาพอากาศลมเย็นๆ ไม่มีแดด เพราะที่มหาวิทภาษาต่างประเทศและงานผู้ห ญิ ง เช่ น เย็ บ ผ้ า ตั ด ผม ยาลัยแดดร้อนมาก ! เป็นต้น สิง่ แวดล้อมและสภาพอากาศใดทีค่ ณ ุ ไม่อยากให้เกิดขึน้ ?

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรียนสาขานี้คุณมีความหวังจะ :>> แดดแรงร้อน ได้อะไรจากที่นี่? :>> มีความรู้ในการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และโทรทัศน์ ในอนาคตอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง? เป็นเบือ้ งหลัง >> สิ่งที่เกิดขึ้นคงจะเกิดขึ้น จะเป็นสิ่งที่เราจะเลือก หลังจากที่ได้เรียนไปซักพักแล้วพบว่า? ทำ :>> ความรู ้ ท ี ่ ไ ด้ ร ั บ จากอาจารย์ ผ ู ้ ส อนดู น ้ อ ยกว่ า ที ่ �และตั้งใจมากกว่า อยากจะทำ�งานในด้านที่เรียน

คาดหวังไว้ตั้งแต่แรก แต่ก็ทำ�ให้ได้รับความรู้ด้านศิลปะ และชอบทั้งงาน 2 มิติและ 3มิติ (อยากทำ�Animation เป็นด้วยค่ะ) และตั้งใจจะเรียนต่อด้านภาษา เพราะใจรัก หลั ก การออกแบบและคอมพิ ว เตอร์ ม ากขึ ้ น การทำ�งานด้านการบริการค่ะ วิชาที่คุณคิดว่า คุณให้ใจกับการทำ�งานมากที่สุด?

:>> การผลิตงานสื่อภาพประกอบ Illustrtion 2มิติ ในอนาคตไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง? และเรียนรู้การใช้โปรแกรม 3 มิติจาก Maya (ทำ�ให้- :>> สิ่งที่ไม่อยากให้เกิดขึ้น คงเป็นอายุที่เพิ่มขึ้น ทำ � ให้

อยากฝึก 3d max)

เวลาผ่านไปเร็ว อยากทำ�อะไรต้องรีบทำ� (การเรียนรู้

วิชาที่คุณคิดว่า คุณเหนื่อยใจกับการทำ�งานมากที่สุด? ต้องใช้เวลาค่ะ) :>> วิชา electronic และ Visual Basic เพราะไม่มี ความรู้ด้านอุปกรณ์ไฟฟ้า การต่อแผงวงจร และการ- สิ่งที่จดจำ�ที่สุด?

เขียนโค้ด (ซึ ่ ง ไม่ เ คยเรี ย นมา)

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อเพื่อนร่วมสาขาวิชา? :>> เ ป ็ น เ พ ื ่ อ น ร ่ ว ม ห ้ อ ง พ ี ่ น ้ อ ง ร ่ ว ม ส า ข า

พ ี ่ ท ี ่ ใ ห ้ ค ว า ม ร ู ้ ค อ ย แ น ะ น ำ �

ระดับความสัมพันธของคุณต่ออาจารย์ในสาขาวิชา? :>> อาจารย์ผู้ให้ความรู้ที่ปรึกษา ระดับความสัมพันธ์ของของคุณต่อคณะฯ? >> ทำ�ให้มีเพื่อนนอกสาขา และได้ดูผลงาน ได้รับรู้

ข่าวสารของคณะฯ

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ? :>> มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล ถื อ ว่ า เป็ น มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง การเรียนการสอนโอเค

>> การร่วมกันทำ�งานวิชาสัมมนา เพราะทุกคนได้ร่วม ทำ�งานกันทั้งห้อง อาจจะมีปัญหา-บ้างแต่ก็สำ�เร็จผ่าน ลุล่วงไปได้ด้วยดี ดีใจมาก � สิ่งที่ไม่น่าจำ�ที่สุด :>> คงเป็ น ช่ ว งปี 1 เทอม 2 ถึ ง ปี 2 เทอม 1

เพราะที่ห้องทะเลาะกัน (แยกกันเป็นกลุ่ม) และการเรี ย นดู ไ ม่ ค ่ อ ยได้ ค วามรู ้ (ช่ ว งนั ้ น หดหู ่ ม าก) � แต่ช่วงนี้เริ่มเห็นถึงอนาคตแล้วค่ะ ว่าชอบอะไรเพราะ ฝึ ก งานผ่ า นมาด้ ว ย ได้ เ จอคนมากมาย (พยายาม ต่อไป ^^)

สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอก >> ก ็ อ ย า ก บ อ ก ว ่ า

คนเรามีเวลาน้อย อยากทำ�อะไรก็ต้องรีบทำ�ไปเลย (แต่ต้องทำ�สิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมนะคะ) ตั้งใจมุ่งมั่นเข้า ไว้ค่ะ


C

S

N

STAGE NAME : แซม|| BORN : 28 กันยายน 2531 ||

||Q&A

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรียนสาขานี้คุณมีความหวังจะ ได้อะไรจากที่นี่? :>> งานและใบปริญญา หลังจากที่ ได้เรียนไปซักพักแล้วพบว่า? :>> มีพัฒนาการที่ ดี ขึ้น เพราะไม่เคยเรียนมาก่อนแต่เป็นพัฒนาการที่ช้า หากเทียบกับมหาวิทยาลัยอื่น วิชาที่คุณคิดว่าคุณ ให้ใจกับการทำ�งานมากที่สุด? :>> Drawing วิชา

ที่ คุ ณ คิ ด ว่ า คุ ณ เหนื่ อ ยใจกั บ การทำ � งานมากที่ สุ ด ? :>>ภาษาอังกฤษ ระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ข องคุ ณ ต่ อ เพื ่ อ นร่ ว มสาขาวิชา? :>> ยังไงก็เพื่อนครับ ควร

จดจำ�แต่สิ่ง-ดีๆแล้วจะมีความสุข แต่ถ้าเราคิดในสิ่ง ที่แย่ๆ เราก็จะเป็นทุกข์ครับ ระดับความสัมพันธ์ของ คุณต่ออาจารย์ในสาขาวิชา? :>> เป็ น ที ่ ป รึ ก ษา ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อคณะฯ >> บางครั้ง ติ ด ต่ อ ก็ เข้าถึงลำ�บากครับ ระดั บ ความสั ม พั น ธ์ ข อง คุ ณ ต่อมหาวิทยาลัยฯ? :>> เป็ น บุ ค คล คนหนึ ่ ง ที ่ ได้ ร ั บ เกียรติในการเข้าศึกษา สิ่งแวดล้อมและสภาพ อากาศใดที่คุณอยากให้เกิดขึ้น? :>> สิ่งแวดล้อมคือ ความแน่นแฟ้นภายในสาขา ความเข้าใจความร่วมมือ กันทั้งตัวนักศึกษาและบุคลากร ส่วนสภาพอากาศ ร่มรื่นต้นไม้สวยงาม สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศ ใดที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้น? :>> ร้อนทั้งกายและใจ

สิ่งที่น่าจดจำ�? >> เพื่อนร่วมห้องหลากหลายนิสัย (สันดาร),งานและ

โครงการดีๆที่ทำ�ร่วมกัน, แข่งขันกีฬาแบตมินตัน สิ่งที่ไม่น่าจดจำ�? :>> ความสับสนในหลักสูตร, ไฟไหม,้ ตีกันในงานกีฬาสีทำ�ให้ต้องยกเลิก �

ในอนาคตอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง>> หน้าที่และการงาน ความสุขในชีวิต

ในอนาคตไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง:>> ไม่มี สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอก >> จบจนได้


||Q&A

Activities & Interests : WEBSITE

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรียนสาขานี้คุณมีความหวัง จะได้อะไรจากที่นี่? :>> หวั ง ปริ ญ ญาให้ พ ่ อ แม่ ช ื ่ น ใจได้วฒ ุ ไิ ปทำ�งาน หลังจากที่ได้เรียนไปซักพักแล้วพบว่า? :>> มันยังอ่อนเกินไปในเรื่องเนื้อหาและการสอน วิชาที่คุณให้ใจกับการทำ�งานมากที่สุด? :>> การผลิต- สื่อภาพและสียง วิชาที่คุณเหนื่อยใจกับการทำ�งานมากที่สุด? :>> อิเล็กทรอนิกส์+ออกแบบผลิตภัณฑ์ ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อพื่อนร่วมสาขา วิชา? :>> ระดับดี ครองแครงในบางเวลา STAGE NAME : บูม || ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่ออาจารย์ในสาขา BORN : กรุงเทพฯ, 28 พฤศจิกายน 2531 วิชา? :>> ระดับดี ไม่สนิทชิดเชื้อคนไหนเป็น

C

พิ เ ศษ

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อคณะฯ? >> เหมือนเป็น จุดเล็กๆในคณะทีค่ นส่วนใหญ่ไม่ร-ู้

จัก ต้องสร้างชื่อเสียงถึงจะมองเห็นเรา

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ? :>> ไม่ต่างอะไรกับคณะ ต้องทำ�ตัวเองให้เด่นออกมา ถึงจะมาให้ความสำ�คัญ

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณอยากให้เกิด ขึ้น? :>> ต้นไม้มากกว่านี้ สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณไม่อยากให้เกิด ขึ้น? :>> ไร้ซึ่งต้นไม้ใหญ่ คงร้อนแย่ สิ่งที่จดจำ�ที่สุด >> เพื่อนสามัคคีทำ�งานสัมมนา สิ่งที่ไม่น่าจำ�ที่สุด :>> ตกงาน สูญเสียของรัก ในอนาคตอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง >> มีรายได้ 30,000 อัพ ในอนาคตไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง :>> ตกงาน สูญเสียของรัก สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอก >> ขอให้เพื่อนรักทำ�งานนี้สำ�เร็จ โชคดี 555

N


Q&A || ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรียนสาขานี้คุณมีความหวังจะ ได้อะไรจากที่นี่? :>> เรียนจบครบ 4 ปี หลังจากที่ได้เรียนไปซักพักแล้วพบว่า? :>>ได้แต่งชุดนักศึกษาหญิง วิชาที่คุณให้ใจกับการทำ�งานมากที่สุด? :>> วิชาโฆษณา 1 เพราะได้ A ตัวแรกในการเรียน วิชาที่คุณเหนื่อยใจกับการทำ�งานมากที่สุด? :>> วิชาภาษาอังกฤษ เรียนที่นี่ก็ติด F ตล๊อดตลอด ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อเพื่อนร่วมสาขาวิชา? :>> ก็พวก 2 เข้าหน้ากัน กับพวก 2 หัว (ความจริง) ความสัมพันธ์ของคุณต่ออาจารย์ในสาขา:> เรื่อยๆ ความสัมพันธ์ของคุณต่อคณะฯ? >> เรื่อยๆ ความสัมพันธ์ของคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ? : >> ดี สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณอยากให้เกิด ขึ้น? :>> ร่มเย็น ป่าทึบๆ (น่าจะมีสัตว์ป่าเหมือนใน สวนสัตว์ดุสิต)�

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณไม่อยากให้เกิด ขึ้น? :>> ร้อนมากเลย สิ่งที่น่าจดจำ� � > มีตึกใหม่ เดินขึ้นบันได ตอนลิฟท์เสีย

สิ่งที่ไม่น่าจดจำ� > ติด F อนาคตอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง? >> เรียนจบ อนาคตไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง? :> เรียนไม่จบ สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอก >> คิดไม่ออก

T

N

STAGE NAME : การ์ตูน || BORN: นครปฐม, 7 กันยายน 2531 ||


T

L

STAGE NAME : โจ้ || BORN : กรุงเทพฯ, 30 ธันวาคม 2530 Q&A || Activities & Interests : กราฟิกดีไซน์ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรียนสาขานี้คุณมีความ หวังจะได้อะไรจากที่นี่? สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณอยากให้ :>> ชอบในสาขาอาชีพด้านทีเ่ รียน เกิดขึ้น? � หลังจากที่ได้เรียนไปซักพักแล้วพบว่า? :>> มหาวิทยาลัยร่มๆ :>> เซ็ง มหาวิทยาลัย ! สิ ง ่ แวดล้ อ มและสภาพอากาศใดที ่คุณไม่อยาก � วิชาที่คุณคิดว่า คุณให้ใจกับการทำ�งานมาก ให้เกิดขึ้น? ที่สุด? :>> ไฟไหม้มหาวิทยาลัย :>> วิชาที่เรียนเกี่ยวกับด้านการ ออกแบบ เหตุการณ์ที่น่าจดจำ�? >> รู้จักเพื่อนๆชาวแก็งค์และได้ชาว วิชาที่คุณคิดว่า คุณเหนื่อยใจกับการทำ�งาน แก็ ง ค์ ไ ปดื ม ่ ได้วิชา (มั้ง) มากที่สุด? :>> ตอนที่วิชา ตอนที่วิชาลายไทย � +วิชานิเทศศิลป์+วิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ เหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำ� รวมกันเป็นวิชาเดียว :> เพือ่ นทีม่ าจากโรงเรียนเดียวกัน หนีไป, เมาหลับอยู่หน้าตึกสถาปัตย์ฯ,เพื่อน ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อสังคมเพื่อน ร่วมสาขาวิชา? ถ่ายนู้ด :>> แบ่งครึ่งห้อง �

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่ออาจารย์ใน สาขาวิชา? :>> ก็ดีนะ ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อคณะฯ? >> เบื่อ Bore! ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล รัตนโกสิทร์? :>> ยิ่งเบื่อ

ในอนาคตอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง >> รวย

ในอนาคตไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง :>> จน สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอก >> อยากเรียนจบล่ะว่ะ !


ไอ้ที่บอกว่างานชิ้นดี ชิ้นนี้ไม่ดี ผมว่ามันเป็นแค่งานต่องาน วันต่อวันน่ะมันไม่ใช่ทั้งหมด (ใช้นิ้วมือวาดเป็นวงกลมในอากาศ) คืองานนี้ทำ�ได้ดีมาก งานนี้ทำ�ได้น้อยหน่อย หรือทำ�ได้ไม่ค่อยดี มันก็........ ก็ว่ากันไป แต่สำ�หรับผม..... ไอ้การเดินทางทั้งหมดตัวตนทั้งหมดมันสำ�คัญกว่า เพราะอะไรรู้ไหม เพราะในสังคมปัจจุบันนี้ ไอ้ความสำ�เร็จกับความล้มเหลว มันถูกให้ความสำ�คัญเยอะเกิน ไป คือคุณทำ�อะไรออกมา มันต้องถูกตัดสินทันที ถ้ามันไม่สำ�เร็จก็แปลว่าล้มเหลว ถ้าไม่ ล้มเหลวก็แปลว่าสำ�เร็จ เพราะว่ามันมีคนที่เข้าคิวรออยู่เยอะมากไง ถ้ามึงไม่สำ�เร็จ แปลว่าล้ม เหลว ไป มึงออกไป มีคนใหม่จ่อตูดแล้ว จริงๆแล้วไอ้คำ�ว่าสำ�เร็จและล้มเหลวมันไม่มีหรอก มันเป็นสิ่งที่มนุษย์คิดเอาเอง

เป็นเอก รัตนเรือง จากหนังสือ ตัวกูของกู (หน้า 223-224), พิมพ์ครั้งแรก 2552 : สำ�นักพิมพ์ ฮุยเลฮุย


B

E

STAGE NAME : ตุ๊กติิ๊ก || BORN : นครปฐม, 16 มีนาคม 2531 ||

Q&A ||

Activities & Interests : การทำ� Animation ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรียนสาขานี้คุณมีความหวังจะได้อะไรจากที่นี่?

:>> ได้ประสบการณ์ในการเรียน ได้ทกั ษะในการเรียน

หลังจากที่ได้เรียนไปซักพักแล้วพบว่า?

:>> เครื่องมือ อุปกรณ์ยังไม่พร้อม และอาจารย์ที่สอนก็ไม่ตรงกับสาขา

วิชาที่คุณคิดว่า คุณให้ใจกับการทำ�งานมากที่สุด

:>> กราฟิก�

วิชาที่คุณคิดว่า คุณเหนื่อยใจกับการทำ�งานมากที่สุด

:>> อิเลคทรอนิคส์พื้นฐาน�

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อสังคมเพื่อนร่วมสาขาวิชา

:>> อยู่ในระดับดี

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่ออาจารย์ในสาขาวิชา

:>> อยู่ในระดับปานกลาง�

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อคณะฯ

>> อยู่ในระดับดี�

ระดับความสัมพันธของคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ

:>> ค่อนข้างปานกลาง

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณอยากให้เกิดขึ้น

:>> การเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ เช่นต้นไม้มากขึ้น

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้น

:>> อากาศร้อนมลพิษเยอะ เหตุการณ์ที่น่าจดจำ� >> ได้จัดสัมมนา ได้เห็นการรวมตัวของเพื่อนๆ เหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำ� :>> โดนอาจารย์ว่าตอนรับน้อง

ในอนาคตอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง

>> อยากให้มีพัฒนาการเรียนการสอนดีกว่านี้�

ในอนาคตไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง

:>> เวลาแก้ F อาจารย์ไม่ยอมเปิดซัมเมอร์ สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอก � >> เวลาแก้ F อาจารย์ไม่ยอมเปิดซัมเมอร์ ทั้งๆที่เดินเรื่องเรียบร้อยแล้ว ทุกอย่าง อยากให้แก้ไขมากๆๆ ด่วน นักศึกษาเดือดร้อนมาก อาจารย์สอนไม่รู้เรื่อง


P

G

STAGE NAME : ต้นเตย, || Born : CH(?),16 พฤษภาคม 2532 || Q&A || Activities & Interests : Motion Graphic ถ่ายภาพ

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรียนสาขานี้คุณมีความหวังจะได้อะไรจากที่นี่? � :>> สาขาเปิดใหม่ อุปกรณ์พร้อม ทุกอย่างพร้อมมีอะไรใหม่ๆ หลังจากที่ได้เรียนไปซักพักแล้วพบว่า? :>> ไม่ได้เรื่อง ไม่มีอะไรพร้อม หลอกมาเรียนชัดๆ วิชาที่คุณคุณให้ใจกับการทำ�งานมากที่สุด � :>> ผลิตสื่อภาพและเสียง วิชาที่คุณคุณเหนื่อยใจกับการทำ�งานมากที่สุด :>> วิจัย


� ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อสังคมเพื่อนร่วมสาขาวิชา� :>> สนิทกับบางคนเรื่อยๆ ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่ออาจารย์ในสาขาวิชา� :>> เฉยๆ ดีบางคน มีสองมาตรฐาน ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อคณะฯ >> เรื่อยๆ ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไร ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ :>> สนิทมากอยู่เป็นบ้าน สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณอยากให้เกิดขึ้น � :>> ต้นไม้เยอะธรรมชาติเยอะๆ สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้น� :>> อึดอัดร้อน น่ารำ�คาญ เหตุการณ์ที่น่าจดจำ� >> วั น แรกที ่ เ ข้ า มาเรี ย นกั บ วั น สั ม มนา ประทับใจ เหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำ� :>> การที่ต้องมานั่งทำ�งานดึกดื่นส่งงาน

� ในอนาคตอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง >> มีงานดีๆทำ� ในอนาคตไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง :>> ตกงานโดนไล่ออก สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอก >> เบื่ออยากจบไวๆ


W

N

STAGE NAME : เนตร || BORN: กรุงเทพฯ, 22 มกราคม 2532 ||

|| Q&A

Activities & Interests : ศิลปะการถ่ายภาพ

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรียนสาขานี้คุณมี สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณอยากให้ ความหวังจะได้อะไรจากที่นี่? เกิดขึ้น ? :>> โอโซนอากาศทีบ่ ริสทุ ธิ์ ความรู้ :>> อยากได้ร่มเงาต้นไม้ ทางเดิน

ในงานแขนงกราฟิก,สังคมแบบเบาๆ �

ที่ทอดยาวมีหลังคาที่ปลอยภัยในสถานที่ๆ สะดวกในการเดิน ห้องเรียนที่เพียบพร้อมที่ ทำ�ให้รู้สึกว่าได้กำ�ไรจากการศึกษาครั้งนี้�

กำ�ลังได้เรียนรู้ประสบการณ์ในการเรียนแบบ คนค้นคน � วิชาที่คุณให้ใจกับการทำ�งานมากที่สุด? :>>การผลิตสื่อภาพและเสียง

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณไม่อยาก ให้เกิดขึ้น? :>> แห้งแล้งต้นไม้หาย นกพิราบ

หลั ง จากที่ ไ ด้ เ รี ย นไปซั ก พั ก แล้ ว พบว่ า ? :>> ศาลายาร้อนมาก.....ฉัน

วิชาที่คุณเหนื่อยใจกับการทำ�งานมากที่สุด? >> วิชาที่เรียนในช่วงปี3 �

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อเพื่อนร่วมสาขาวิชา? :>> สัมพันธ์แบบสนิทสนม เฮฮา

ซึ้งเศร้าเคล้าน้ำ�ตา

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่ออาจารย์ใน สาขาวิชา? :>> สัมพันธ์แบบอาจารย์กับ ศิษย์นั่นแหละ �

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อคณะฯ? >> สัมพันธ์แบบสับสนคลุมเครือ �

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ? :>> สัมพันธ์แบบผู้อาศัยเรียน 555 �

นอนตายยังกะในสนามรบ55

เหตุการณ์ที่น่าจดจำ� >> เพื่อนบางคนทำ�ให้เรารู้สึกดี จากวันที่เคยเจอช่วงเวลาที่ไม่น่าจดจำ� ทำ�ให้ เป็นช่วงเวลาที่น่าจดจำ�ตลอดไป �

เหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำ� :>> ตอนปีหนึ่งเคยรู้สึกว่าไม่มี

เพื่อนหรือใครที่น่าคบหรือจริงใจกับเราใน สาขา� ทำ�ให้เกือบลาออกจาสาขา

ในอนาคตอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง? >> อยากให้มีแต่สิ่งดีๆ อยากยิ้ม

อยากหัวเราะแรงๆ �

ในอนาคตไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง? :>> ไม่อยากเจอกับคนไร้สาระ สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอก? >> อยากให้ทุกคนเป็นตัวของ

ตัวเอง มีสติในการที่จะทำ�อะไร อย่าให้เดือด ร้อนผู้อื่นหรือเบียดเบียน


W STAGE NAME : โอ || BORN : นครปฐม,29 สิงหาคม

Q&A ||

2531 ||

G

Activities & Interests : ดนตรี,ศิลปะ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรียนสาขานี้คุณมีความ-หวังจะได้อะไรจากที่นี่?

:>> วาดรูปเป็น

หลังจากที่ได้เรียนไปซักพักแล้วพบว่า?

:>> วาดรูปได้

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อสังคมเพื่อนร่วมสาขาวิชา? >> คนรู้จัก - สนิทกัน -

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่ออาจารย์ในสาขาวิชา?

:>> คนรู้จัก -คนให้ความรู้ ประสบการณ์-

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อคณะฯ?

>> เล็กน้อย ไม่สนิท

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ?

:>> ก็รักนะ จุ๊บๆ (รักในเกียรติ และศั ก ดิ ์ ท ี ่ ส ำ � คั ญ คื อ “ตรามหาพิ ช ั ย มงกุ ฏ ”)�

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณอยากให้เกิดขึ้น?

:>> เย็น ร่มรื่น สงบ เงียบ

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้น? :>> อาคาร รถติด สิ่งแวดล้อมที่เป็นพิษ สิ่งสกปรก โสมม เหตุการณ์ที่น่าจดจำ�

>> ปั่นจักยานมามหาวิทยาลัย

เหตุการณ์ที่ไม่น่าจดจำ�

:>> ปั่นจักยานมามหาวิทยาลัย

ในอนาคตอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง

>> จบการศึกษาระดับปริญาตรีและมีงานที่รักที่ชอบทำ�

ในอนาคตไม่อยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง

:>> อภิสิทธิ์ เป็นนายกอีกครั้ง

สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอก

>> ไม่มีครับ


W


E

STAGE NAME : ลูกปัด Born : สงขลา, 14 พฤศจิกายน 2531 � Q&A || � Activities & Interests : งานถ่ายภาพ,สิ่งพิมพ์

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรียนสาขานี้คุณมีความหวังจะได้ อะไรจากที่นี่? :>> เยอะนะ ประสบการณ์ทแ่ี ตกต่างจากทีบ่ า้ น

งานเด่นๆ

หลังจากที่ได้เรียนไปซักพักแล้วพบว่า? :>> ก็นะ ทำ�ใจให้ชินกับมันดีกว่า วิชาที่คุณคิดว่า คุณให้ใจกับการทำ�งานมากที่สุด? :>>การผลิตสื่อภาพและเสียง,และที่เกี่ยวกับแอนิ

มิชั่น

วิชาที่คุณคิดว่า คุณเหนื่อยใจกับการทำ�งานมากที่สุด? :>> นิเทศศิลป์5 “โคตรเหนื่อย” ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อสังคมเพื่อนร่วมสาขา วิชา? :>> ก็เยอะนะ (เฉพาะกลุ่ม) ^-^

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่ออาจารย์ในสาขาวิชา? :>> อยู่ในระดับที่ดีถึงดีมาก สำ�หรับอาจารย์

ส่วนมาก

ระดับความสัมพันธของคุณต่อคณะฯ? >> รู้สึกน้อยเนื้อต่ำ�ใจ บางครั้งก็สะใจดี

ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ? :>> ระดับค่อนข้างดีเพราะมีเพื่อน สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณอยากให้เกิดขึ้น? :>> อยากให้เป็นมหาวิทยาลัยมากขึ้น

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้น? :>> ร้อนและเด็กๆที่ชอบหาเรื่องชกต่อย ในอนาคตอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง? >> มีการมีงานที่มั่นคง ชีวิตรุ่งโรจน์ สิ่งที่น่าจดจำ�ในตลอด 4 ปีที่มา? >> การทำ�งานหนักอดหลับอดนอน

สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอก..... >> รู้สึกดีที่ได้มาอยู่ ณ ที่นีีได้เจอเพื่อนดี สังคมที่แปลกตา แปลกใจ


A

M

STAGE NAME : จอย || ||BORN : นครปฐม, 15 มกราคม 2532

Q&A >>

Activities & Interests : ถ่ายภาพ

ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรียนสาขานี้คุณมีความหวังจะได้อะไรจากที่นี่? :>> ใบปริญญา �

หลังจากที่ได้เรียนไปซักพักแล้วพบว่า? :>> ไม่ค่อยเข้าใจตัวเอง วิชาที่คุณคิดว่า คุณให้ใจกับการทำ�งานมากที่สุด :>> DRAWING วิชาที่คุณคิดว่า คุณเหนื่อยใจกับการทำ�งานมากที่สุด :>> ทุกวิชาโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ระดับความสัมพันธ์ของของคุณต่อสังคมเพื่อนร่วมสาขาวิชา :>> ก็ดีแต่ไม่ค่อยมาก �

ระดับความสัมพันธ์ของของคุณต่ออาจารย์ในสาขาวิชา :>> น้อยมากไม่ค่อยสุงสิง ระดับความสัมพันธ์ของของคุณต่อคณะฯ >> เฉยๆ ไม่สนิท �

ระดับความสัมพันธ์ของของคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ :>> ให้ความเคารพนับถือ สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณอยากให้เกิดขึ้น :>> ต้องการต้นไม้และทางเดินเท้าที่เดินได้หน่อย �

สิ่งแวดล้อมและสภาพอากาศใดที่คุณไม่อยากให้เกิดขึ้น :>> อากาศร้อน ในอนาคตอยากให้อะไรเกิดขึ้นกับตัวเอง >> เรียนจบปริญาตรี �

เหตุการณ์ที่ประทับใจในรอบ 4 ที่ผ่านมา>>

งานปัจฉิมนิเทศของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกบบ � สุดท้ายมีอะไรอยากจะบอก >> ไม่มีค่ะ


โรคหนึ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนของบ้านเรา ก็คือนักเรียนนักศึกษาคิดว่า

“เรียนเพื่อไปสอบ” สิ่งที่เรียนในห้องจึงเป็น ไปเพื่อให้สามารถตอบข้อสอบได้ มิ ไ ด้ “เรี ย น เพื ่ อ ทำ � ให้ ช ี ว ิ ต จริ ง นอกห้ อ งดี ข ึ ้ น ” ดั ง นั ้ น จึ ง ท่ อ งบ่ น ไปเพื ่ อ สอบโดยไม่ ไ ด้ ร ู ้ ว ่ า จะนำ � ไปใช้ ใ น ชี ว ิ ต ประจำ � วั น ให้ ค ุ ณ ภาพสู ง ได้ อ ย่ า งไร นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาเหล่ า นี ้ ค ิ ด ว่ า การ “ถู ก สอน” นั ่ น เป็ น เพี ย งเกมส์ ใ นห้ อ งเรี ย น เพื ่ อ สอบให้ ไ ด้ ค ะแนนดี เขามองไม่ เ ห็ น “การ เชื ่ อ มต่ อ ของสิ ่ ง ที ่ เ รี ย นในห้ อ งกั บ สิ ่ ง ที ่ เ กิ ด ขึ ้ น นอกห้ อ ง” สิ ่ ง ที ่ เ รี ย นจึ ง ไม่ ร ี เ ลวานต์ * กั บ ตั ว เขา และผลที ่ ต ามมาคื อ การไม่ อ ยากเรี ย นและ ไม่ ต ั ้ ง ใจเรี ย น

ดร.วรากรณ์ สามโกเศศ จากหนั ง สื อ “ราคาคื อ ของจริ ง ” (โลกนี ้ ไ ม่ ม ี อ ะไรฟรี ๙) เรื ่ อ ง ถ้ า ไม่ เ กี ่ ย วเนื ่ อ งสั ม พั น ธ์ ก็ จ ะน่ า รำ � คาญ (พิ ม พ์ ค รั ้ ง แรก หนั ง สื อ พิ ม พ์ มติ ช นรายวั น 8 มกราคม 2552 ) , พิ ม พ์ ร วมเล่ ม ครั ้ ง แรก : สำ � นั ก พิ ม พ์ ม ติ ช น,กั น ยายน 2553

(*รี เ ลวานต์ ( Relevant ) หรื อ ความเกี ่ ย วเนื ่ อ งสั ม พั น ธ์ ก ั บ สิ ่ ง อื ่ น )


สรุป___ได้ว่า? 


}P ZXwWX

จำ�นวนประชากรของนักศึกษาในรอบ 4 ปี P} (พ.ศ. 2550 - พ.ศ.2554) ZXwWX

่นบุกเบิก ที่จะขึ้นต้นด้วยรหัส 15010204411_ _ FRESH MAN ประชากรรุ (และสองตัวท้ายที่เป็นเลขที่นักศึกษาสำ�หรับการเข้าห้องสอบหรืออะไรก็ตามแต่)

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

2 5 5 0 ลาออกชั้นปีที่ 1

ลาออกชั้นปีที่ 2 ลาออกชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ที่เหลือในปัจจุบัน

SENIOR

นักศึกษาชั้นปีที่ 4

2 5 5 4



ว่าที่บัณฑิต

กรุงเทพฯและปริมณฑล นครปฐม ภาคกลาง จังหวัดอื่นๆ ภาคใต้

Activities & Interests

__ ?? จากกลุ่มตัวอย่าง A List ที่กรอกแบบสอบถาม

จำ�นวน 20 คน เป็น ชาย  จำ�นวน 7 คน หญิง  13 คน พบว่ามีความชื่นชอบแตกต่างกันสามารถแยกประเภทได้ดังนี้

         


X u u

X u u

ŠŠŠŠ

คำ�ถาม : ก่อนที่คุณจะตัดสินใจเรียนสาขานี้คุณมีความหวังจะได้อะไรจากที่นี่? :  = 1 คน

ความรู้           ใบปริญญา    เรียนตามจารีต ความน่าสนใจในสาขา  อื่นๆ 

คำ�ถาม : หลังจากที่ได้เรียนไปซักพักแล้วพบว่า? :  = 1 คน

สมตามประสงค์  

สมตามประสงค์บ้าง   เฉยๆ จนชินชา  ไม่สมประสงค์         อื่นๆ   Z

Z

คำ�ถาม : วิชาที่คุณคิดว่า คุณให้ใจกับการทำ�งานมากที่สุด? = 1 คน ที่ให้ใจกับการทำ�งานที่สุด

คำ�ถาม : วิชาที่คุณคิดว่า คุณเหนื่อยใจกับการทำ�งานมากที่สุด?  = 1 คน ที่เหนื่อยใจกับการทำ�งาน

  วิชาศึกษาทั่วไป         วิชาพื้นฐาน   วิชาบังคับ      วิชาเลือก (โดยบังคับ)          

  เรื่อยๆ เรียนได้หมด   ** รายละเอียดรายวิชาสามารถดูได้เพิ่มเติมที่ภาคผนวก

จะไม่ขอลงรายละเอียดถ้าอยากรู้อะไรยังไงไปอ่านที่บทสัมภาษณ์ก่อนกน้านี้ได้ **


= 1 คน

พิเศษ

ดี

ระดับความสัมพันธของคุณต่อเพื่อนร่วมสาขาวิชา?

เฉยๆ

 งงๆ

 ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่ออาจารย์ในสาขาวิชา?

 ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อคณะสถาปัตยกรรมฯ?

 ระดับความสัมพันธ์ของคุณต่อมหาวิทยาลัยฯ?

 * จากจำ�นวนผู้ตอบแบบสอบถาม 20 คน

โดยประเมินจากคำ�ตอบโดยภาพรวม

สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ใ น พื้ น ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

เกือบทุกคนต้องการคือ   พื้นที่ ที่ร่มรื่น มีต้นไม้ครึ้ม

 อากาศที่เย็นสบาย

เกือบทุกคนจะต้องบ่นเรื่อง   พื้นที่แห้งแล้งต้นไม้น้อย

 อากาศร้อนมาก




คำ�ถามข้อนี้ในแบบสอบถามสามารถตอบได้มากว่า 1 ข้อ โดยในที่นี่เรียงลำ�ดับจากการตอบโดยเลือกจากข้อแรก โดยหัวข้อหลักๆ

= 1 คน

= =

สิง่ ทีน่ า่ จำ� สิง่ ทีไ่ ม่นา่ จำ�

  บุคคลากรทางการศึกษา เพื่อนและมิตรภาพ

 การเรียนและกิจกรรม   เรื่องไร้สาระ    เรื่องอื่นๆ 



  = 1 คน ตอบด้วยความเต็มใจ

ตอบด้วยความจำ�ใจ

ตอบไปอย่างั้นแหละ 


“ตามปกติความวิตกกังวล หรืออารมณ์เครียดของเด็กๆและวัยรุ่น จะหายไปได้ในเวลาสั้นๆ ซึ ่ งเป็ น ไปตามธรรมชาติ หรื อ ได้ ร ั บ คำ � อธิบายจนเป็นที่เข้าใจและมีความมั่นใจ ยกเว้นแต่ ว ่ า ความเครี ย ด และความกั ง วลอยู ่ ท ั ้ ง ที ่ พยายามจัดการให้ราบคาบไปเรียบร้อยแล้ว ตรงนี่นี่แหละที่จะต้องใส่ใจติดตาม ช่วยปรับปรุงแก้ไข”

กิตกร จากคอลัมน์ “มุมจิตวิทยา” ในหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์ เรื่อง ความเครียด (2) (หน้า 90) ฉบับที่ 11 -17 มีนาคม 2554


LOVE HATE RELA TIONSHIP EDUCATION




lสุดสาย - ป้ายสุดท้ายk


 


ข อ ข อ บ คุ ณ


♥♥

ต่อจากนี้ไปไม่ใครรู้.....


“เวลา 4 ปีในรั้วมหาวิทยาลัย นักศึกษา จึงเรียนเพื่อรู้ รู้เพื่อสอบ สอบเพื่อลืม หลายคนพอสอบเสร็จหนึ่งสัปดาห์ผ่านไป ต้องไปพลิ ก ตำ � ราอ่ า นใหม่ เพราะไม่แม่น ข้อมูลกลายเป็นว่าสถาบันการศึกษาของ เราไปเน้นทีค ่ วามรู้ เพื่อจำ�แล้วสอบ ดังนั้น เด็กเข้ามา 4 ปี เพื่อรู้ เพื่อจำ� เพื่อลืม ไม่ได้ เติบโตด้านวุฒิภาวะทางความคิด โดยเฉพาะ คนที่ขอเงินพ่อแม่เรียน” ก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ มติชนสุดสัปดาห์ (รายงานพิเศษ หน้า 19) ฉบับที่ 11 -17 มีนาคม 2554

LHRE  

L.H.R.E book for work