Page 1

INFORME DE RESULTATS DEL TALLER DE DEBAT SOBRE EL PROJECTE DE REMODELACIÓ DELS CARRERS BALMES, SANTIAGO I RAFAEL CASANOVA AL BARRI D’ARTIGUES

EN EL MARC DEL PLA DE BARRIS DE BADALONA SUD

Badalona, 27 de setembre 2008

Organitzat per:

I el suport de:

Amb l’assessorament tècnic de:


ÍNDEX

PRESENTACIÓ ......................................................................................................................2 TAULA 1 ......................................................................................................................................... 3 TAULA 2 ......................................................................................................................................... 4 TAULA 3 ......................................................................................................................................... 6 TAULA 4 ......................................................................................................................................... 7 TAULA 5 ......................................................................................................................................... 9 PARTICIPANTS ................................................................................................................... 11 SÍNTESI DE LES CONCLUSIONS ............................................................................................ 12

PRESENTACIÓ En el marc del Pla de Barris gestionat pel Consorci de Badalona Sud, l’Ajuntament de Badalona ha iniciat la remodelació dels carrers Balmes, Santiago i Rafael Casanova. El projecte comprèn les obres de renovació del clavegueram i de l’enllumenat públic, l’eliminació de les línies aèries d’electricitat i telefonia, la renovació de paviments i mobiliari urbà, la plantació d’arbrat, i l’ordenació dels punts de recollida de residus i de la càrrega i descàrrega. Amb l’objectiu de donar a conèixer aquesta proposta als veïns i veïnes del barri d’Artigues, així com facilitar i recollir les seves opinions i les seves propostes de millora i estudi al projecte presentat, es va celebrar la jornada de debat al carrer el dia 27 de setembre. A continuació, s’exposen les diferents aportacions que els i les participants van elaborar al llarg del matí. Podeu trobar d’una banda, tant les propostes concretes que cadascú va redactar de forma individual o en parelles. De l’altra, les propostes d’acció prioritzades al final de la jornada que esdevenen un resum de les idees més importants (com a criteri prioritari). En molts casos, aquestes són també les idees més consensuades, excepte en els que s’expliciti el contrari. Totes les aportacions estan distribuïdes i exposades segons la Taula de veïns que les va formular.

Document elaborat per

eidos@eidos-web.com


TAULA 1 PROPOSTES D’ACCIÓ PRIORITZADES ≈ Enllumenat: tipus Heka, que estiguin una mica per sota de l’arbrat per tal que aquest no tregui llum i que al peu tinguin protecció d’acer inoxidable o fibra de vidre que no es rovelli. ≈ Contenidors soterrats. ≈ Aparcament altern a cada banda del carrer cada 15 dies. ≈ Moderar la velocitat mitjançant diferents dispositius reguladors de la velocitat a la zona del col·legi com ara badanes, elevacions... ≈ Fer un estudi per evitar que l’aigua de pluja que baixa del carrer Guasch continuï pel carrer Santiago entrant en establiments i vivendes. ≈ Donar entitat a cada carrer posant arbres, plaques, fanals i d’altres elements de mobiliari diferents per tal de donar alhora entitat al barri. L’elecció de materials es realitza per votacions a mà alçada. En el moment de les votacions a la taula hi ha 8 persones. 

Tipologia de fanals: Heka (8 vots).Tipologia de pilones: model Badalona (8 vots).Tipologia de paviment: Llosa (8 vots).Tipologia d’arbrat: cirerer de flor (8 vots).

PROPOSTES D’ACCIONS ≈ Contenidors soterrats. ≈ Canonades directes al clavegueram per a l’aigua de les pluges. ≈ Aparcament quinzenal, a cada banda del carrer sense haver de renunciar a l’arbrat. ≈ Alçada dels arbres superior als fanals. ≈ Arbres i plaques dels carrers diferents a cada carrer. ≈ Bases de les faroles d’acer inoxidable o fibra de vidre per tal que no es rovellin. ≈ Moderació de la velocitat a les zones escolars. ≈ Redistribuir l’arbrat i els fanals per tal que no quedin davant dels portals. ≈ Mobiliari diferent a cada carrer del barri. ≈ Evitar que l’aigua de pluja que baixa del carrer Guasch baixi pel carrer. ≈ Posar bancs a proposta dels veïns.

Document elaborat per

eidos@eidos-web.com


A nivell de grup es fan altres propostes i sobre tot demandes d’informació, tals com: -

Volen que s’especifiqui la ubicació de les papereres ja que no surten al plànol.

-

Es demana que posin bústies de correu ja que no hi han en aquests carrers i no es contemplen al plànol.

-

Es demana saber si no es contempla posar bancs en aquests carrers.

-

Es pregunten perquè no hi ha pàrquings per a motos ni bicicletes.

TAULA 2 PROPOSTES D’ACCIÓ PRIORITZADES ≈ Els arbres han de ser de copa petita i fulla perenne, que no desprenguin pol·len. ≈ Cal instal·lar els contenidors soterrats, que són molt més pràctics i a la llarga s’acabaran posant a tot arreu. ≈ Les noves llambordes cal que siguin de les que s’embruten menys i són més fàcils de netejar, i el nou asfalt cal que sigui “sono reductor”. ≈ Les pilones noves cal que siguin de les més resistents, per a que els camions que hi xoquen no les trenquin.

PROPOSTES D’ACCIONS ≈ Els arbres no els coneixem. En volem uns que no embrutin, que no perjudiquin les seves arrels i que no desprenguin molt de pol·len pels al·lèrgics. ≈ Plantar arbrat petit i de fulla perenne. ≈ Arbres de copa petita (2 vegades). ≈ Posar paviment que desprengui menys calor a l’estiu. ≈ Que posin paviments del tipus que no rellisca quan està mullat, i del que es manté més net o sigui més fàcil de netejar. ≈ Cal instal·lar bancs per a descansar. ≈ Les voreres han d’estar més cuidades per a que les persones grans puguin passejar de forma més segura, i hi puguin passar bé les cadires de rodes. ≈ Les pilones han de ser el més grosses possibles per a que els cotxes no les deformin. ≈ Soterrar els contenidors del carrer. Els contenidors de sempre donen problemes al veïnat. Cal que els nous siguin soterrats (2 vegades). ≈ Els contenidors han de ser més assequibles per a persones grans. Document elaborat per

eidos@eidos-web.com


≈ Cal netejar setmanalment els contenidors. ≈ Cal instal·lar zones específiques per a gossos, fora de les zones de vivendes, per a que no embrutin el carrer(ja que encara no hi ha gent cívica); (2 vegades). ≈ Aparcar únicament en un costat del carrer. ≈ Eliminació dels aparcaments. ≈ Fan falta més aparcaments per a bicicletes. ≈ Zona de càrrega i descàrrega més controlada, i reservar aparcament per a disminuïts. ≈ Poder girar en vehicle direcció Barcelona en els carrers d’Artigues. ≈ Obrir el carrer Xile a la circulació. ≈ El carrer Xile ha de continuar per als vianants (2 vegades). ≈ Eliminar els “ressalts” dels encreuaments dels tres carrers del barri amb c/Xile. ≈ Instal·lar bandes correctores de velocitat en els c/Santiago, Rafael Casanova, Balmes i Xile, o per tots els carrers on passen cotxes (2 vegades). ≈ Cal instal·lar asfaltat antisonor (2 vegades). ≈ Eliminar les línies elèctriques i de telefonia que passen per les façanes. ≈ Cal soterrar totes les línies de subministrament, com en el carrer Santiago (2 vegades). ≈ Més vigilància i tancar els negocis a les hores establertes. Els comerços han de respectar els horaris que hi ha a Barcelona (2 vegades). ≈ Fa falta més seguretat i vigilància al barri. ≈ Vaig néixer al c/Balmes i no m’agrada com tenen Artigues, tan abandonat i amb cartells en àrab. No tinc res en contra de les persones, són educades però molt brutes. Sobre els fanals no s’arriba a cap acord. Semblen correctes tots els que es presenten. Sobre l’arbrat l’acord és que cal que aquest sigui petit i de fulla perenne. També es demana tenir en compte que les arrels no facin malbé el carrer. No hi ha acord sobre el grau de vianalització, ja que alguns participants voldrien que tots els carrers fossin per a vianants i altres veïns que s’hi pugui circular en cotxe. A més, alguns participants demanden que es pugui parlar, a més de sobre la remodelació urbanística, sobre el civisme (soroll, neteja...), la mobilitat (sentits de circulació i accés al barri) o immigració.

Document elaborat per

eidos@eidos-web.com


TAULA 3 PROPOSTES D’ACCIÓ PRIORITZADES ≈ Contenidors soterrats. ≈ Tallar la circulació als carrers del col·legi durant les entrades i sortides. ≈ Facilitar l’accés al barri des del carrer Alfons XXIII mitjançant semàfors. ≈ Arbrat: la mateixa tipologia que al carrer Simancas (respectant les sortides de les escoles). ≈ Mantenir les baranes al carrer Rafael Casanova, desmuntables per afavorir les entrades de material. ≈ Aparcament exclusiu per turismes i motocicletes.

PROPOSTES D’ACCIONS ≈ Tallar els carrers en horari d’entrada i sortida de les escoles. ≈ Facilitar l’accés al barri mitjançant senyalització semafòrica. ≈ Mantenir les baranes de l’escola. ≈ Aparcament només per a turismes. ≈ Tenir en compte la tipologia d’arbrat i el model de llums que es col·loquin davant l’escola (pels carrers Casanova i Santiago) per poder respectar la sortida de l’alumnat/professorat. ≈ Que els contenidors siguin soterrats. ≈ Que l’arbrat sigui de la mateixa tipologia que el c/ Simancas. ≈ En acord amb la proposta general de remodelació. ≈ Barana desmuntable davant el col·legi per l’entrada del c/ Casanova: així permetria l’entrada i sortida de material quan hi ha actuacions al pati de l’escola. ≈ Tipologia d’arbrat: cirerer de flor (2 vegades). Dos dels participants estan completament d’acord amb la proposta de remodelació però els preocupa quan es durà a terme la remodelació.

Document elaborat per

eidos@eidos-web.com


TAULA 4 PROPOSTES D’ACCIÓ PRIORITZADES ≈ Contenidors soterrats. ≈ Arbrat bonic, no al·lèrgic i que no embruti. ≈ Aparcament per motos. ≈ Obrir el carrer Xile durant les obres del projecte urbanístic, només per facilitar el proveïment dels negocis. ≈ Que no circulin vehicles pesats per aquests carrers i zona. ≈ Aprendre dels errors del carrer Simancas.

PROPOSTES D’ACCIONS ≈ Aparcament a les dues bandes de carrer o aparcament gratuït. No tothom estava d’acord en què es pogués aparcar a les dues bandes del carrer. S’ha comentat que el problema de l’aparcament no és només del barri ja que hi ha veïns de Sant Adrià que hi van a aparcar per estalviar-se la zona blava que tenen al seu municipi, i també hi van a aparcar bastants veïns de Sant Roc. ≈ Places de pàrquing accessibles per tothom. Es refereix als aparcaments de pagament i l’aparcament soterrat que s’acaba de construir, que considera que són cars i no estan del tot ben situats. ≈ Fer pàrquings en els baixos dels edificis en lloc d'autoritzar tants comerços pakistanís; que l'Ajuntament compri els baixos. ≈ Limitar l'aparcament a vehicles industrials, només turismes. ≈ Aparcament per motos. ≈ Poca zona de càrrega i descàrrega. Es creu que n’hi hauria d’haver més. Tot i que també es comenta que si la grua funcionés més, potser no hi hauria aquest problema. És una combinació de les dues qüestions (mal ús de les zones de càrrega i descàrrega, i falta d’aparcament). ≈ Limitació de vehicles pesats en el barri. Relacionats amb activitats de construcció, d’emmagatzematge...), i que dificulten el trànsit. ≈ No modificar cap contenidor d'on en l'actualitat estan situats, ja que duran conflicte veïnal.

Document elaborat per

eidos@eidos-web.com


Aquest ha estat un punt polèmic, algun membre del grup opinava justament que sí s’han de canviar. No hi ha hagut consens. Els posicionaments anaven segons qui tenia contenidor actualment o en projecte davant la seva porta. ≈ Contenidors soterrats (4 vegades). Han estat tots d’acord que si es fes d’aquesta manera, el punt anterior, que ha sigut un punt polèmic, ja no s’hauria ni de debatre. ≈ Arbrat que no produeixi al·lèrgies i no embrutin les voreres com les moreres i altres derivats. ≈ Posar els arbres que hi ha a Roda de Barà. Una de les aportacions posa d’exemple, en tots aquests sentits, els arbres de Roda de Barà, que es considera que tenen aquestes característiques (són bonics, rodonets, no embruten el terra...). ≈

Paviment llosa.

≈ “Fer les obres per sectors. Primer 11 setembre  Xile, o a la inversa” Que es faci de manera ordenada i que afecti quan menys millor el dia a dia d’aquesta zona. ≈ “Obrir carrer Xile al trànsit” Es refereix a que, mentre s’executi aquest projecte, s’obri el carrer Xile al trànsit, però només el relacionat amb els negocis i comerços, per facilitar que es puguin proveir amb la menor complicació possible. Es destaca que, sobretot, només sigui durant les obres del projecte i només de cara als negocis, i no pas per tothom. ≈ “Accessibilitat a tot el barri venint de Badalona” ≈ “Modificacions de sortides i entrades al barri (concretament al carrer Balmes) i per girar a la carretera nacional” (3 vegades). ≈ Aprendre dels errors del carrer Simancas, que és un desastre (2 vegades). Es posa d’exemple sobre com no els hi agradaria que quedés. Es parla d’un problema agreujat per les places d’aparcament que són molt justes, hi ha cotxes que no hi entren i manca control policial per regular l’espai i via pública.

Document elaborat per

eidos@eidos-web.com


TAULA 5 PROPOSTES D’ACCIÓ PRIORITZADES ≈ Arbrat: cirerer de flor. ≈ Il·luminació amb el model Iberia. ≈ Col·locació de pilones amb el model BCN de colomer. ≈ Tipologia de paviment: lloses de 20x40. ≈ Ubicar un pàrking de bicicletes. ≈ Col·locar contenidors subterranis d’obertura a pedal.

PROPOSTES D’ACCIONS ≈ Col·locar faroles model Iberia (3 vegades). ≈ Col·locar lloses de 20x40 cm (3 vegades). ≈ Tipologia d’arbrat: cirerer de flor. ≈ Pilones model Badalona de colomer. ≈ Col·locar pilones entre arbres i faroles per evitar que hi estacionin els turismes. ≈ Que el paviment no sigui relliscós a la pluja. ≈ Que la tipologia d’arbrat repeli als mosquits. ≈ Pregunta: els contenidors seran soterrats? La col·locació dels contenidors genera molt debat perquè tot i que és una proposta demanada un dels participants explica que es tracta d’una intervenció inviable tècnicament per el tipus de carrer.

Document elaborat per

eidos@eidos-web.com


ALTRES PROPOSTES RECOLLIDES ENTRE LES PERSONES QUE S’APROPEN A L’ESPAI DE DEBAT -

Soterrar els contenidors o, com a segona opció, col·locar-los a les cantonades.

-

Fer desaparèixer els contenidors que es proposen a la meitat d’alguns carrers.

-

Tipologia d’arbrat com el c/ Primavera.

-

Faroles model c/ Marqués de Montroig (de llum blanca).

-

Acord total amb la proposta d’ampliació de les voreres. Caldria reforçar el manteniment d’aquestes perquè amb la cadira de rodes es fa complicat passar quan estan trencades.

-

Més neteja al barri.

-

Canviar en la Placa del carrer Artigues el nom del carrer i posar-ho en català.

-

El container en C/ Balmes, n 66/68 situat enfront de sortida habitatges i habitació finca 70, situar-lo en el lloc actual. A més, serà més pràctic posat junt amb els containers de reciclatge.

Document elaborat per

eidos@eidos-web.com


PARTICIPANTS Tot i la dificultat de saber exactament quantes persones van participar, van aportar al projecte de remodelació dels tres carrers almenys uns 53 adults i 8 nois i noies. D’aquests, van voler cedir les seves dades les següents persones: ADELARDO CABALLEO

JOSEP OLLER

AGUSTÍN MARTÍNEZ

JUAN GUERRA

AGUSTÍN ORTEGA

JUAN SANCHO

ALBERT BORRÀS

LEÓN CÁNOVAS

ALBERT CORBALÁN

LORENZO HERNANDO

ANA DOMÍNGUEZ

MARIA CAMPS

ANGEL VENDRELL CORTÉS

MARIA PILAR GIL

ANTONIA CERÓN

MARIANA TORRES JIMÉNEZ

ANTONIO MARTÍNEZ TOMAS

MERCÈ VENDRELL

ANTONIO MIRANDA

MIQUEL ANGEL SANTOS YANOS

ANTONIO SÁNCHEZ

OSWALDO GONCOLDES

CARMEN TRIADO

RUBEN DIPIETRO PAOLO

CRISTINA BLANCH

SEBASTIÀ BATALLA

ENCARNA VIÑAS

STEPHAWE KUCKER

FÁTIMA RASTROJO SÁNCHEZ

SUSANA FARNÓS

FELICIA SIMÓN

TOMÁS MIRETE

FRANCISCO MORALES

TRINIDAD GONZÁLEZ

FRANCISCO POVEDA

XAVIER PASCUAL

GINÉS NAVARRO

XAVIER VALLÈS

GONZALO CÁNOVAS ISABEL MONTOLIU JOAN MARTÍNEZ JOAN VERA RAJA JOAQUIM AGEA JOAQUIM FRANCH JOAQUÍN PUJOL JORGE GARCÍA JORGE MUNUERA JOSÉ GARCÍA CASADO JOSÉ GONZÁLEZ

Document elaborat per

eidos@eidos-web.com


SÍNTESI DE LES CONCLUSIONS D’ÀMBIT GENERAL •

Donar entitat a cada carrer posant arbres, plaques, fanals i d’altres elements de mobiliari diferents per tal de donar al mateix temps entitat al barri.

Fer respectar la normativa (horaris comercials, trànsit, aparcaments...), més seguretat i vigilància al barri.

Obrir espais de participació per exemple sobre la mobilitat (sentits de circulació i accés al barri), el civisme (soroll, neteja...) o la immigració.

XARXES DE SERVEIS CLAVEGUERAM •

Fer un estudi per evitar que l’aigua de pluja que baixa del carrer Guasch continuï pel carrer Santiago entrant en establiments i vivendes.

Connectar canonades directament al clavegueram per a l’aigua de les pluges.

INSTAL·LACIONS ELÈCTRICA I DE TELEFONIA: Eliminar i/o soterrar les línies elèctriques, de telefonia i subministrament que passen per les façanes. ENLLUMENAT PÚBLIC •

Tipologia de fanals: Heka (8 vots) – Iberia (3 vots).

Faroles model c/ Marqués de Montroig (de llum blanca).

Alçada dels arbres superior als fanals per tal que aquest no tregui la llum. Redistribuir l’arbrat i els fanals per tal que no quedin davant dels portals.

Bases de les faroles d’acer inoxidable o fibra de vidre per tal que no es rovellin.

VIALITAT PAVIMENTS •

Tipologia de paviment: Llosa 20X40

Criteris pel nou paviment: •

més fàcils de netejar i que s’embrutin menys.

que desprengui menys calor a l’estiu.

que no rellisqui quan està mullat.

nou asfalt “sono reductor”.

CIRCULACIÓ •

Limitació de vehicles pesats en el barri. Relacionats amb activitats de construcció, d’emmagatzematge...)


Instal·lar bandes correctores de velocitat en els c/Santiago, Rafael Casanova, Balmes i Xile, o per tots els carrers on passen cotxes.

Moderació de la velocitat a les zones escolars.

Moderar la velocitat mitjançant diferents dispositius reguladors de la velocitat a la zona del col·legi com ara badanes, elevacions...

Tallar la circulació als carrers del col·legi durant les entrades i sortides.

Obrir el carrer Xile a la circulació.

El carrer Xile ha de continuar per als vianants.

Obrir el carrer Xile durant les obres del projecte urbanístic, només per facilitar el proveïment dels negocis.

Poder girar en vehicle direcció Barcelona en els carrers d’Artigues.

Facilitar l’accés al barri des del carrer Alfons XXIII mitjançant semàfors.

APARCAMENT •

Aparcament altern a cada banda del carrer cada 15 dies.

Aparcament quinzenal, a cada banda del carrer sense haver de renunciar a l’arbrat.

Eliminació dels aparcaments.

Aparcar únicament en un costat del carrer.

Aparcament a les dues bandes de carrer o aparcament gratuït. No tothom estava d’acord en què es pogués aparcar a les dues bandes del carrer.

Zona de càrrega i descàrrega més controlada (problemes per mal ús de les zones de càrrega i descàrrega i falta de places d’aparcament).

Reservar aparcament per a disminuïts.

Limitar l’aparcament a vehicles industrials.

Aparcament exclusiu per turismes i motocicletes.

S’ha comentat que el problema de l’aparcament no és només del barri ja que hi ha veïns de Sant Adrià que hi van a aparcar per estalviar-se la zona blava que tenen al seu municipi, i també hi van a aparcar bastants veïns de Sant Roc.

Places de pàrquing accessibles per tothom. Es refereix als aparcaments de pagament i l’aparcament soterrat que s’acaba de construir, que considera que són cars i no estan del tot ben situats.

ARBRAT •

Tipologia d’arbrat: o diferents a cada carrer. o cirerer de flor.

Document elaborat per

eidos@eidos-web.com


o com al carrer Simancas o com el del c. Primavera (?) •

Amb el següents criteris: o bonic o de copa petita o de fulla perenne o que no embruti o que no produeixi al·lèrgies o que les arrels no facin malbé el carrer. o que repeli als mosquits. o que no quedin davant dels portals.

Tenir en compte la tipologia d’arbrat i el model de llums que es col·loquin davant l’escola Santíssima Trinitat (carrers Casanova i Santiago) per poder respectar la sortida de l’alumnat/professorat.

MOBILIARI URBÀ •

Que sigui diferent a cada carrer del barri.

Posar bancs en aquests carrers.

Tipologia de pilones: model Badalona / model BCN: més resistents per a què cotxes i camions no les deformin.

Col·locar pilones entre arbres i faroles per evitar que hi estacionin els turismes.

Mantenir les baranes al carrer Rafael Casanova, desmuntables per afavorir les entrades de material.

Mantenir les baranes de l’escola.

Situar bústies de correu postal ja que no hi han en aquests carrers i no es contemplen al plànol.

CONTENIDORS •

Col·locar contenidors soterrats d’obertura a pedal. Aquesta proposta genera molt debat perquè tot i que és una demanda en el grup, un dels participants explica que es tracta d’una intervenció inviable tècnicament per el tipus de carrer.

Soterrar els contenidors o, com a segona opció, col·locar-los a les cantonades.

Fer desaparèixer els contenidors que es proposen a la meitat d’alguns carrers.

No modificar cap contenidor d'on en l'actualitat estan situats, ja que duran conflicte veïnal. Aquest ha estat un punt polèmic, algun membre del grup opinava

Document elaborat per

eidos@eidos-web.com


justament que sí s’han de canviar. No hi ha hagut consens. Els posicionaments anaven segons qui tenia contenidor actualment o en projecte davant la seva porta. •

El container en C/ Balmes està situat enfront de sortida habitatges i habitació, situar-lo en el lloc actual. A més, serà més pràctic posat junt amb els containers de reciclatge.

Cal netejar setmanalment els contenidors.

Document elaborat per

eidos@eidos-web.com

Taller de debat sobre el projecte de remodelació de carrers al barri d'Artigues de Badalona  
Taller de debat sobre el projecte de remodelació de carrers al barri d'Artigues de Badalona  

Informe de resultats del taller de debat al carrer que es va celebrar a Badalona el dia 27 de setembre de 2008 en el marc del Pla de Barris...

Advertisement