__MAIN_TEXT__

Page 1

Annual Report 2018 - 2019

Annual Report 2018-2019

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

plastic pollution

1


Annual Report 2018 - 2019

3

สารนายกสมาคมโรงแรมไทย

4

รายนามคณะกรรมการผู้บร ิหารสมาคมโรงแรมไทยประจ�าวาระ 2561-2563

2018-2020 THA Executive Board of Directors

6

ประวัติสมาคมโรงแรมไทย

Message from the President of Thai Hotels Association

History Thai Hotels Association

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

การด�าเนินกิจกรรมของฝ่ายต่างๆ Activities of Various Divisions ฝ่ายเลขาธิการ Secretary-General Division

9

Marketing and Public Relations Division

18

19

21

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ ฝ่ายสิ่งแวดล้อม Environmental Division

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและปฏิคม Social and Special Activity Division ฝ่ายสมาชิกภาพ Membership Division

21

Foreign Affairs Division

22

22

23

24

27

Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter

29

32

33

ฝ่ายต่างประเทศ ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม Development and Training Division มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย Thailand Hotel Standard Foundation

- ฝ่ายมาตรฐานโรงแรมไทย / Hotel Standard Division - ฝ่ายฝึกอบรม / Training Division สมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก Thai Hotels Association, Eastern Chapter สมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันตก Thai Hotels Association, Western Chapter สมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ (ตอนบน) สมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) Thai Hotels Association, Upper North Eastern Chapter สมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้ Thai Hotels Association, Southern Chapter

2


Annual Report 2018 - 2019

สารนายกสมาคมโรงแรมไทย Message from President of Thai Hotels Association

ในปีทผี่ า่ นมา สมาชิกสมาคมได้รบั ทราบแล้วว่า นโยบายของรัฐบาล ได้เน้นหนักในการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และได้ส่งเสริม ให้เกิดแหล่งท่องเที่ยวชุมชน เพื่อส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนได้เจริญ เติบโต เป็นการกระจายรายได้ลงสู่ท้องถิ่นโดยเฉพาะในเมืองรอง ต่าง ๆ

ถึงแม้ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วจะมีการหยุดชะงักไปบ้างเนือ่ งจาก มีเหตุการณ์เรือล่มทีจ่ งั หวัดภูเก็ต นักท่องเทีย่ วถูกท�ำร้ายโดยเจ้าหน้าที่ ของรัฐทีท่ า่ อากาศยานนานาชาติดอนเมือง ท�ำให้นกั ท่องเทีย่ วลดลง และมีความเสียหายเกีย่ วกับชือ่ เสียงไปบ้าง แต่รฐั บาลและผูป้ ระกอบ การท่องเทีย่ วก็ได้รว่ มมือกันแก้ไขวิกฤตให้ผา่ นไปได้ดว้ ยความรวดเร็ว ก็ถือได้ว่าปีที่ผ่านมาก็ยังเป็นปีทองอีกปีหนึ่ง ด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ท�ำให้เราผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ด้วยดี ในบทบาทสมาคมโรงแรมไทย คณะกรรมการบริหารทุกคน ขอขอบคุณในความร่วมมือ และยืนยัน กับสมาชิกทุกท่านว่าจะตัง้ ใจท�ำงานเพือ่ เสริมสร้างความเจริญรุง่ เรือง ให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตลอดไป

In addition to the promotion for hotel industry, THA closely joined hands with government to push forward the amendment on ministerial regulation for hotels that have not yet obtained hotel operation license since there were some legal obstacles that gave alleviation for the certain number of hotels to obtain such license. Thus, THA shall look after and help those business entrepreneurs who still have some problems, to eventually get over those chronic problems, but for those who intentionally break the law, it shall be the responsibility of competent official to further take legal action against them. Although tourism industry might face some derailments last year deriving from the cruise ship sinking incident in Phuket, and assaulted visitor by government official at Don Mueang International Airport, which caused the significant reduction for tourist volume, and destroyed the country’s reputation, government and tourism entrepreneurs came together and quickly fix all these crisis well. However, the previous year was still considered as another golden year for Thai tourism industry. With good collaboration from all stakeholders in tourism industry, we could pass by all obstacles very well, and on behalf of THA, all executive committees appreciate the great collaboration from all stakeholders, and ensure our members that THA shall strive to drive tourism industry to prosperity for good.

Ms. Supawan Tanomkieatipume President Thai Hotels Association

3

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

ในด้านการส่งเสริมธุรกิจโรงแรม สมาคมโรงแรมไทยก็ได้ร่วมมือ กับรัฐบาลอย่างใกล้ชิดในการผลักดันให้มีการแก้ไขกฎกระทรวง เพื่อ โรงแรมทีย่ งั ไม่มใี บอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม เนือ่ งจากติดขัดด้าน กฎหมายบางประการให้สามารถผ่อนปรนให้มีสิทธิ์ได้รับใบอนุญาต ได้จ�ำนวนหนึ่ง ซึ่งก็ต้องช่วยเหลือดูแลให้ผู้ประกอบการธุรกิจที่ยัง มีปัญหาอยู่ให้สามารถผ่านพ้นปัญหาให้ได้ ส่วนผู้ที่เจตนาจะท�ำผิด กฎหมายก็เป็นหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ท่ีต้องด�ำเนินการตาม กฎหมายต่อไป

Last year, the members of Thai Hotels Association (THA) had acknowledged that the government’s policy had heavily made some efforts to promote tourism industry and support the initiation of community tourist attractions with the aim to grow the community enterprises as well as directly disseminate revenues to local communities especially in those secondary cities.


Annual Report 2018 - 2019

รายนามคณะกรรมการบริหิหารสมาคมโรงแรมไทย ารสมาคมโรงแรมไทย วาระปีวาระปี 2561-2563 รายนามคณะกรรมการบร 2561-2563 2018-2020 Executive Board of Directors 2018-2020 THATHA Executive Board of Directors

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ MS. SUPAWAN TANOMKIEATIPUME นายกสมาคมโรงแรมไทย PRESIDENT

นางมาริสา สุโกศล หนุนภักดี MRS. MARISA SUKOSOL NUNBHAKDI อุปนายก / ประธานฝายสิ่งแวดลอม VICE PRESIDENT CHAIRPERSON OF ENVIRONMENT

นายสุจินต เจียรจิตเลิศ MR. SUCHIN JIENJITLERT อุปนายก / ประธานฝายการตลาด และประธานฝายประชาสัมพันธ VICE PRESIDENT CHAIRMAN OF MARKETING CHAIRMAN OF PUBLIC RELATIONS

ดร. ภคมน วงศใหญ DR. PAKMON WONGYAI อุปนายก VICE PRESIDENT

นางละเอียด บุงศรีทอง MRS. LA-IAD BUNGSRITHONG อุปนายก VICE PRESIDENT

นายกองศักดิ์ คูพงศกร MR. KONGSAK KHOOPONGSAKORN อุปนายก VICE PRESIDENT

นายสุรเชษฐ วรวงศวสุ MR.SURACHET WORAWONGWASU เลขาธิการ SECRETARY- GENERAL

นางสาวสุวรรณา เดชรุงเรือง MS. SUWANNA DEJRUNGRUANG เหรัญญิก TREASURER

นายสิทธิพร หาญญานันท MR. SITTHIPORN HANYANUNT ประธานฝายสมาชิกภาพ CHAIRMAN OF MEMBERSHIP

นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท MR. THIENPRASIT CHAIYAPATRANUN ประธานฝายประสานงานการทาอากาศยาน / ประธานฝายกิจกรรมพิเศษและปฏิคม CHAIRMAN OF AIRPORT AFFAIRS CHAIRMAN OF SPECIAL ACTIVITIES

นายทศพร สิหนาทกถากุล MR. TOSAPORN SIHANATKATHAKUL ประธานฝายพัฒนาและฝกอบรม CHAIRMAN OF TRAINING & DEVELOPMENT

นางเบญจ มอนโกเมอรี่ MRS. BEN MONTGOMERY ประธานฝายตางประเทศ CHAIRPERSON OF INTERNATIONAL AFFAIRS

นายรุงเรือง วิโรจนชีวัน MR. RUNGRUANG WIROJCHEEWAN ประธานรวมฝายการตลาดและฝายประชาสัมพันธ CO-CHAIRMAN OF MARKETING CO-CHAIRMAN OF PUBLIC RELATIONS

นางสาวศรินทิพย ชววิสุทธิกูล MS. SARINTIP CHAWAWISUTTHIKUN ผูชวยเลขาธิการ / ประธานรวมฝายสมาชิกภาพ DEPUTY SECRETARY- GENERAL CO-CHAIRPERSON OF MEMBERSHIP

นายอุดม ศรีมหาโชตะ MR. UDOM SRIMAHACHOTA ประธานรวมฝายสิ่งแวดลอม CO-CHAIRMAN OF ENVIRONMENT

นายทศพล สถิตวิทยากุล MR. TOSSAPOL SATITWITTAYAKUL ประธานรวมฝายประสานงานการทาอากาศยาน CO-CHAIRMAN OF AIRPORT AFFAIRS

นายปกอนันท โลหะภัณฑสมบูรณ MR. POKANANT LOHAPHANSOMBOON ประธานรวมฝายการตลาดและฝายประชาสัมพันธ CO-CHAIRMAN OF MARKETING CO-CHAIRMAN OF PUBLIC RELATIONS

นางนุชจรินทร รอบบรรเจิด MRS. NUCHJARIN ROBBANJERD ประธานรวมฝายกิจกรรมพิเศษและปฏิคม CO-CHAIRPERSON OF SPECIAL ACTIVITIES

นางสาวนาถนัดดา นิติพน MS. NARTNADDA NITIBHON ประธานรวมฝายพัฒนาและฝกอบรม CO-CHAIRPERSON OF TRAINING & DEVELOPMENT

นางกฤษณา คุณะปุระ MRS. KRITSANA KUNAPURA กรรมการสมาคม BOARD MEMBER

นางสาววารุณี คําเมรุ MS. WARUNEE KHAMMERU กรรมการสมาคม BOARD MEMBER

นายมังกร ภิรมยพานิช MR. MANGKORN PIROMPANICH กรรมการสมาคม BOARD MEMBER

นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร MR. SANPECH SUPABOWORNSTHIAN กรรมการสมาคม BOARD MEMBER

นางรุงทิพย สุขศรีการ MRS. RUNGTHIP SUKSRIKARN กรรมการสมาคม BOARD MEMBER

นายวรพล อึ่งตระกูล MR. WORAPOL UNGTRAKUL กรรมการสมาคม BOARD MEMBER

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

นายศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล MR. SUKSIT SUVUNDITKUL กรรมการสมาคม BOARD MEMBER

4

นายณภพ ลายวิเศษกุล MR. NAPOP LAIWISETKUL กรรมการสมาคม BOARD MEMBER


ประธานฝายสิOF ่งแวดล อม RELATIONS CHAIRMAN PUBLIC CHAIRPERSON OF ENVIRONMENT

C

ประธานฝายตางประเทศ ประธานรวมฝายการตลาดและฝายประชาสัมพันธ CHAIRPERSON OF INTERNATIONAL AFFAIRS CHAIRPERSON OF MARKETING CO-CHAIRPERSON OF PUBLIC RELATIONS

ประธานรวมฝายประสานงานการทาอากาศยาน CHAIRMAN OF AIRPORT AFFAIRS

ประธานรวมฝายสมาชิกภาพ CO- CHAIRMAN OF MEMBERSHIP

ประธานรวมฝ CO- CHAIR

รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ วนภูมิภาค วาระปี 2557-2559 รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ วนภูมิภาค วาระปี 2557-2559 M

THA New Board.pdf

1

5/28/2561 BE

6:13 PM

Y

Annual Report 2018 - 2019

CM

MY

รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่วนภูมิภาค รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ วนภูมิภาค วาระปี รายนามนายกสมาคมโรงแร รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ วรายนามนายกสมาคมโรงแรม นภูม2557-2559 ิภาค วาระปีวรายนามนาย 2557-2559 นภูมิภาค ว

CY

CMY

K นายสุ รเชษฐ วรวงศ์วสุ MR.SURACHET WORAWONGWASU เลขาธิการ SECRETARY- GENERAL

RN

นายทศพร สิ หนาทกถากุล นางสาวสุ วรรณา เดชรุ่งเรือง MR. TOSAPORN SIHANATKATHAKUL MS. SUWANNA DEJRUNGRUANG ประธานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม เหรัญญิก CHAIRMAN OF TRAINING & DEVELOPMENT นายวรพล อึ่งตระกูล TREASURER

วาระปี 2561-2563

นางเบญจ มอนโกเมอรี่ นายรุ่งเรือง วิโรจน์ชีวัน นายสิ ทธิพร หาญญานันท์ นายเทียนประสิ ทธิ์ ไชยภัทรานันท์ MRS. BEN MONTGOMERY MR. RUNGRUANG WIROJCHEEWAN MR. SITTHIPORN HANYANUNT MR. THIENPRASIT CHAIYAPATRANUN ประธานร่วมฝ่ายการตลาดและฝ่ายประชาสั มพันธ์ ประธานฝ่ายต่างประเทศ ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ ประธานฝ่ายประสานงานการท่าอากาศยาน / CHAIRPERSON OF INTERNATIONAL AFFAIRS CO-CHAIRMAN OF MARKETING นางกฤษณา คุณะปุระ ประสาน ไทยแท CHAIRMAN OF MEMBERSHIP ประธานฝ่คุาณยกิ จกรรมพิ เศษและปฏิคม CO-CHAIRMAN OF PUBLIC RELATIONS CHAIRMAN OF AIRPORT AFFAIRS

นางสาวศริ นทิพย์ ชววิ นางสาวศุ ภวรรณ ถนอมเกี ยรติสภุ ทูมธิิ กูล SARINTIP CHAWAWISUTTHIKUN MS.MS. SUPAWAN TANOMKIEATIPUME ผู้ช่วยเลขาธิ ก าร / ประธานร่ วมฝ่ายสมาชิกภาพ นายกสมาคมโรงแรมไทย DEPUTY GENERAL นางรุ งทิพPRESIDENT ย สุSECRETARYขศรีการ CO-CHAIRPERSON OF MEMBERSHIP

รายนามคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทย วาระปี 2561-2563 MR. WORAPOL UNGTRAKUL THA Executive MRS. KRITSANA KUNAPURA of Directors MR. PRASARN THAITAE 2018-2020 Board ผูชวยเหรัญญิก กรรมการสมาคม กรรมการสมาคม

M

รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ วนภูมิภรายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ าค วาระปี รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ 2557-2559 วนภูวมนภู ิภาค มิภาค วาระปี วนภู วาระปี มิภ2557-2559 าค2557-2559 ววาระปี นภูวมนภู ิภาค 2557-2559 มิภวาระปี าค วาระปี 2557-2559 2557-2 รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ วนภูมรายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ าครายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ วมวนภู ิภนภู าค ม2557-2559 รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ ิภาค วาระปี าค วาระปี 2557-2559 2557-2559 วนภูรายนามนายกสม ิภาค วาระปี วนภู ม2ิภ รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ วิภนภู มววาระปี ิภนภู าค วาระปี วมิภนภู ม2557-2559 ิภวาระปี าค2557-2559 วาระปี 2557-2559 วมนภู มิภาค วาระป CO-TREASURER

BOARD MEMBER

นา MS. NC

MRS. RUNGTHIP SUKSRIKARN กรรมการสมาคม BOARD MEMBER

CHAIRMAN OF SPECIAL ACTIVITIES

BOARD MEMBER

มไทยส่ าค ายกสมาคมโรงแรมไทยส่ วาระปี วรายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ นภูม2557-2559 ิภาค วาระปีรายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ ว2557-2559 นภูมิภาค วาระปี ววนภู 2557-2559 นภูมมิภิภาค าค วาระปี วาระปี 2557-2559 รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ วรายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่ นภูม2557-2559 ิภาค วาระปีรายนามนายกสมาคมโรงแรม วนภู 2557-2559 มิภาค วาระปี รายนามนาย ว2557-2559 นภูมิภาค

KUL

PMENT

นางเบญจ มอนโกเมอรี่ นายรุ่งเรือง วิโรจน์ชีวัน นายอุดม ศรีมหาโชตะ นางสาวศรินทิพย์ ชววิสุทธิกูล MR. RUNGRUANG WIROJCHEEWAN MR. UDOM SRIMAHACHOTA MRS. BEN MONTGOMERY MS. SARINTIP CHAWAWISUTTHIKUN นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ นางมาริสา สุ โกศล หนุนภักดี นายสุ จินต์ เจียรจิตเลิศ ดร. ภคมน วงศ์ใหญ่ นางละเอียด บุ้งศรีทอง นายทศพล สถิ ต วิ ท ยากุ ล นายปกอนั น ท์ โลหะภั ณ ฑ์ ส มบู ร ณ์ ช จริ นานิ ทร์ ด นางสาวศุ ภ วรรณ ถนอมเกี ย รติ ภ ม ู ิ ดร. ภคมน วงศ์ ใ หญ่ นางละเอี ย ด บุ ง ้ ศรี ท อง นางนุ จริ นายก้ อองศั ดิ์ คู์ คู่พ่พพงศกร ประธานร่ มฝ่นภิาทร์ งพแวดล้ อม ดBUNGSRITHONG ประธานฝ่ายต่างประเทศ ประธานร่วมฝ่ายการตลาดและฝ่ มพันธ์ ผู้ช่วยเลขาธิ กนางสาววารุ าร /JIENJITLERT ประธานร่ วมฝ่ายสมาชิกภาพ DR. PAKMON WONGYAI ่รอบบรรเจิ นายพิ สูจน แซSUKOSOL คู ายประชาสั ณี คำเมรุ นายมัชงวนางนุ กร รยสิ มยMRS. ช รอบบรรเจิ นายก องศักนางสาวนาถนั งศกร ดดา นิติพน MS. SUPAWAN TANOMKIEATIPUME MRS. MARISA NUNBHAKDI MR. SUCHIN LA-IAD นายก้ งศั กกดิดิ์ คู งศกร MR.MR. TOSSAPOL SATITWITTAYAKUL MR. LOHAPHANSOMBOON MRS. NUCHJARIN ROBBANJERD MS. NARTNADDA NITIBHON MS. SUPAWAN TANOMKIEATIPUMECO-CHAIRMAN DR. PAKMON WONGYAI MRS.ายการตลาด LA-IAD BUNGSRITHONG MRS. NUCHJARIN ROBBANJERD MR.MR.KONGSAK KONGSAK KHOOPONGSAKORN นายกสมาคมโรงแรมไทย อุปนายก / ประธานฝ่ ายสิ่ งแวดล้ อม อุDEPUTY ปนายก ประธานฝ่ อุปนายก อุปนายก CHAIRPERSON OF INTERNATIONAL AFFAIRS OF MARKETING CO-CHAIRMAN OF PIROMPANICH ENVIRONMENT SECRETARYGENERAL PHISUT SAE-KHU MS./POKANANT WARUNEE KHAMMERU MR. MANGKORN KONGSAK KHOOPONGSAKORN MR. KHOOPONGSAKORN PRESIDENT VICE PRESIDENT และประธานฝ่ า ยประชาสั ม พั น ธ์ VICE PRESIDENT VICE PRESIDENT ประธานร่วมฝ่ าOF ยประสานงานการท่ าภาคตะวั อากาศยาน ประธานร่ วมฝ่ ายการตลาดและฝ่ ายประชาสั มพันธ์ ประธานร่ วมฝ่ายกิภาคเหนื จกรรมพิอเตอนล่ ศษและปฏิ ประธานร่ วมฝ่ายพั ฒนาและฝึกอบรม นายกสมาคมโรงแรม นออก CO-CHAIRPERSON นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนื อตอนบน นายกสมาคมโรงแรมไทย าง คม นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้ CO-CHAIRMAN PUBLIC RELATIONS OF MEMBERSHIP กรรมการสมาคม กรรมการสมาคม กรรมการสมาคม กรรมการสมาคม อุปนายก CHAIRPERSON OF ENVIRONMENT VICE PRESIDENT CO-CHAIRMAN OF AIRPORT AFFAIRSPART CO-CHAIRMAN MARKETING CO-CHAIRPERSON SPECIAL ACTIVITIES CO-CHAIRPERSON PRESIDENT OF THA EASTERN OFOFTHA NORTHERN PRESIDENT THAOFNORTHERN PRESIDENTVICE OF THA SOUTHERN PART OF BOARD MEMBER BOARD MEMBER BOARDOF MEMBER BOARD MEMBER PRESIDENT CHAIRMANPRESIDENT OF MARKETING CO-CHAIRMAN OF PUBLIC TRAINING & DEVELOPMENT CHAIRMAN OF PUBLIC RELATIONS UPPER PART RELATIONS LOWER PART

นาย นา MR. NIRO MR.SURAC

SECR

C

M

Y

CM

CY

นายก้องศักดิ์ คู่พงศกร MR. KONGSAK KHOOPONGSAKORN อุปนายก VICE PRESIDENT

นายสุ รเชษฐ วรวงศ์วสุ MR.SURACHET WORAWONGWASU เลขาธิการ SECRETARY- GENERAL

นางสาวสุ วรรณา เดชรุ่งเรือง MS. SUWANNA DEJRUNGRUANG เหรัญญิก TREASURER

นายสิ ทธิพร หาญญานันท์ MR. SITTHIPORN HANYANUNT ประธานฝ่ายสมาชิกภาพ CHAIRMAN OF MEMBERSHIP

นายเทียนประสิ ทธิ์ ไชยภัทรานันท์ MR. THIENPRASIT CHAIYAPATRANUN CMY ประธานฝ่ายประสานงานการท่าอากาศยาน / ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษและปฏิคม K นางกฤษณา คุ ณ ะปุ ร ะ นายสรรเพ็ ช ร ศุ ภ บวรเสถี ยร AFFAIRS CHAIRMAN OF AIRPORT MR. CHAIRMAN OF SPECIAL ACTIVITIES MRS. KRITSANA KUNAPURA MR. SANPECH SUPABOWORNSTHIAN

รายนามคณะกรรมการที ่ปรึกษากิ ตติมศักดิ์สมาคมโรงแรมไทย รายนามคณะกรรมการที ่ปรึกษากิตหติารสมาคมโรงแรมไทย มศักดิ์สมาคมโรงแรมไทย รายนามคณะกรรมการบริ วาระปี 2557-2559 วาระปี 2557-2559 วาระปี 2557-2559 2014-2016 THA Executive Board of Directors นายปกอนันท์ โลหะภัณฑ์สมบูรณ์ C MR. POKANANT LOHAPHANSOMBOON ประธานร่ วมฝ่ายการตลาดและฝ่ายประชาสั มพันธ์ M CO-CHAIRMAN OF MARKETING Y CO-CHAIRMAN OF PUBLIC RELATIONS

UL ศยาน IRS

นางนุชจริ นทร์ รอบบรรเจิ นางสาววารุ ณี คําดเมรุ MRS. MS. NUCHJARIN ROBBANJERD WARUNEE KHAMMERU ประธานร่วมฝ่ายกิกรรมการสมาคม จกรรมพิเศษและปฏิคม CO-CHAIRPERSON OF SPECIAL ACTIVITIES BOARD MEMBER

นางสาวนาถนั นิรตมย์ ิพนพานิช นายมัด งดา กร ภิ MS.MR. NARTNADDA NITIBHON MANGKORN PIROMPANICH ประธานร่วมฝ่ายพั ฒนาและฝึกอบรม กรรมการสมาคม CO-CHAIRPERSON OF BOARD MEMBER TRAINING & DEVELOPMENT

นายทศพร หนาทกถากุ ล นาง นายณภพ สิลายวิ เศษกุ นางรุ ่งทิล พย์ สุ ขศรีการ TOSAPORN SIHANATKATHAKUL MRS. B MR. NAPOP LAIWISETKUL MRS. RUNGTHIP SUKSRIKARN ประธานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม ประธ กรรมการสมาคม CHAIRMAN OF TRAINING & DEVELOPMENT CHAIRPERSON BOARD MEMBER

กรรมการสมาคม กรรมการสมาคม BOARD BOARD MEMBER MEMBER

CM

11:23 PM

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

MY

MY

CY

รายนามคณะกรรมการที รายนามคณะกรรมการที ่ปรึกษากิตติรายนามคณะกรรมการที มศักดิ่ป์สรึมาคมโรงแรมไทย กษากิตติรายนามคณ มศักดิ่ป์สรึมา กษ วาระปี 2557-2559 วาระปี 2557-2559วาระปี 2557 รายนามคณะกรรมการที ่ปรึกษากิวาระปี ตติมศั2557-2559 กดิ์สมาคมโรงแรมไทย รายนามคณะกรรมการที ่ปรึก ่ รายนามคณะกรรมการที ป ร ึกษากิ ต ติ ม ศั ก ดิ ส มาคมโรงแรมไทย ์ รายนามคณะกรรมการบริ ห ารสมาคมโรงแรมไทย วาระปี 2557 รายนามคณะกรรมการที รายนามคณะกรรมการที รายนามคณะกรรมการที ่ปวาระปี รึกษากิรายนามคณะกรรมการที ตติมศักดิรายนามคณะกรรมการที ์ส่ปมาคมโรงแรมไทย รึรายนามคณะกรรมการที ก่ปษากิ รึกษากิ ตติมต่ปศัติรึกมกดิศัษากิ ์สกมาคมโรงแรมไทย ดิต์สมาคมโรงแรมไทย ติ่ปรึมกศั่ปษากิ กรึดิก์สษากิ ตมาคมโรงแรมไทย ติมตศัติกมดิ2557-2559 ศั์สกมาคมโรงแรมไทย ดิ์สมาคมโรงแรมไท 2557-2559 วาระปี รายนามคณะกรรมการที รายนามคณะกรรมการที รายนามคณะกรรมการที รายนามคณะกรรมการที ป ่ รึ ก ษากิ ต ป ่ ติ รึ ม ก ป ่ ศั ษากิ ป ่ รึ ก รายนามคณะกรรมการที รึ ก ดิ ก ษากิ ส ์ ต ษากิ มาคมโรงแรมไทย ติ ม ต ต ศั ติ ติ ก ม ดิ ม ศั ศั ส ์ ก รายนามคณะกรรมการที มาคมโรงแรมไทย ก ดิ ดิ ส ์ ส ์ มาคมโรงแรมไทย มาคมโรงแรมไทย ป ่ รึ ก ษากิ ต ติ ่ปศัรายนามคณะกรร กดิศัษากิ ์สกมาคมโรงแ ติมศัก รายนามคณะกรรมการที รายนามคณะกรรมการที ่ปวาระปี รึกษากิ ตติม2557-2559 ่ปศัรายนามคณะกรรมการที รึกกดิษากิ ์สTHA มาคมโรงแรมไทย ตติมExecutive ศักดิ์สมาคมโรงแรมไทย ่ปBoard รึกษากิมตof ติรึกมDirectors ดิ์สตมาคมโ วาระปี 2561-2563 2014-2016 วาระปี 2557-2559 วาระปี วาระปี 2557-2559 2557-2559 วาระปี 2557-2559 วาระปี 2557-2559 วาระปีวาระปี 2557-2559 วาระปี วาระปี วาระปี 2557-2559 2557-2559 2557-2559 2557-2559 วาระปี 2557-2559 วาระปี 2557-255 2557-2559 วาระปี 2557-2559 วาระปี วาระปี 2557-2559

f

CMY

นายทศพร สิ หนาทกถากุล MR. TOSAPORN SIHANATKATHAKUL ประธานฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม CHAIRMAN OF TRAINING & DEVELOPMENT

K

นายมังกร ภิรมย์พานิช MR. MANGKORN PIROMPANICH กรรมการสมาคม BOARD MEMBER

นางเบญจ มอนโกเมอรี่ MRS. BEN MONTGOMERY ประธานฝ่ายต่างประเทศ CHAIRPERSON OF INTERNATIONAL AFFAIRS

นายรุ่งเรือง วิโรจน์ชีวัน MR. RUNGRUANG WIROJCHEEWAN ประธานร่วมฝ่ายการตลาดและฝ่ายประชาสั มพันธ์ CO-CHAIRMAN OF MARKETING CO-CHAIRMAN OF PUBLIC RELATIONS

นางสาวศรินทิพย์ ชววิสุทธิกูล MS. SARINTIP CHAWAWISUTTHIKUN ผู้ช่วยเลขาธิการ / ประธานร่วมฝ่ายสมาชิกภาพ DEPUTY SECRETARY- GENERAL CO-CHAIRPERSON OF MEMBERSHIP

นายอุดม ศรีมหาโชตะ MR. UDOM SRIMAHACHOTA ประธานร่วมฝ่ายสิ่ งแวดล้อม CO-CHAIRMAN OF ENVIRONMENT

นายศึกษิต สุ วรรณดิษฐกุนายวรพล ล ่ ตระกูล อึง นางรุ่งทิพย์ สุ ขศรีการ MR. WORAPOL UNGTRAKUL MRS. RUNGTHIP SUKSRIKARNMR. SUKSIT SUVUNDITKUL กรรมการสมาคม กรรมการสมาคม กรรมการสมาคม BOARD MEMBER BOARD MEMBER BOARD MEMBER

นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร MR. SANPECH SUPABOWORNSTHIAN กรรมการสมาคม BOARD MEMBER

นายณภพ ลายวิเศษกุล MR. NAPOP LAIWISETKUL นายทศพล สถิตวิทยากุล กรรมการสมาคม MR. TOSSAPOL SATITWITTAYAKUL BOARD MEMBER ประธานร่ วมฝ่ายประสานงานการท่าอากาศยาน CO-CHAIRMAN OF AIRPORT AFFAIRS

1

2/7/2561 BE

นายทศพล สถิตวิทยากุล MR. TOSSAPOL SATITWITTAYAKUL

11:23 ประธานร่วPM มฝ่ายประสานงานการท่าอากาศยาน

นายปกอนันท์ โลหะภัณฑ์สมบูรณ์ MR. POKANANT LOHAPHANSOMBOON ประธานร่วมฝ่ายการตลาดและฝ่ายประชาสั มพันธ์ CO-CHAIRMAN OF MARKETING CO-CHAIRMAN OF PUBLIC RELATIONS

นางนุชจรินทร์ รอบบรรเจิด MRS. NUCHJARIN ROBBANJERD ประธานร่วมฝ่ายกิจกรรมพิเศษและปฏิคม CO-CHAIRPERSON OF SPECIAL ACTIVITIES

นางสาวนาถนัดดา นิติพน MS. NARTNADDA NITIBHON ประธานร่วมฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม CO-CHAIRPERSON OF TRAINING & DEVELOPMENT

นายปกอ MR. POKANA ประธานร่วมฝ่าย CO-CHAIR CO-CHAIRMA

นางกฤษณา คุณะปุระ MRS. KRITSANA KUNAPURA กรรมการสมาคม BOARD MEMBER

รายนามคณะกรรมการที รายนามคณะกรรมการที ่ปรึกษากิตติรายนามคณะกรรมการที มศักดิ่ป์สรึมาคมโรงแรมไทย กษากิตรายนามคณะกรรมการที ติมศักดิ์ส่ปมาคมโรงแรมไทย รึกษากิตรายนามคณ ติมศัก่ปดิรึ์สกมา ษ ณะกรรมการที สมาคมโรงแรมไทย ษากิตติรายนามคณะกรรมการที รายนามคณะกรรมการที มศักดิ์ส่ปมาคมโรงแรมไทย รึกษากิวาระปี ตติมศัก2557-2559 ดิ่ป่ป์สรึรึมาคมโรงแรมไทย กกษากิ ษากิวาระปี ตตติติมมศัศั2557-2559 กกดิดิ์ส์สมาคมโรงแรมไทย มาคมโรงแรมไทย วาระปี 2557-2559 วาระปี 2557-2559วาระปี 2557 CO-CHAIRMAN OF AIRPORT AFFAIRS

57-2559 วาระปี วาระปี 2557-2559 2557-2559

MR. SUKSIT SUVUNDITKUL นายสุ จินต เจียรจิ ตเลิศ กรรมการสมาคม MR. SUCHIN JIENJITLERT BOARD อุปนายกMEMBER VICE PRESIDENT

นางสาววารุณี คําเมรุ MS. WARUNEE KHAMMERU กรรมการสมาคม BOARD MEMBER

นายณภพ ลายวิเศษกุล

นายสรรเพ็MR. ชร ศุภNAPOP บวรเสถียรLAIWISETKUL กรรมการสมาคม MR. SANPECH SUPABOWORNSTHIAN BOARD MEMBER อุปนายก VICE PRESIDENT

นายมังกร ภิรมย์พานิช MR. MANGKORN PIROMPANICH กรรมการสมาคม BOARD MEMBER

นายกฤษฎา ตันสกุล MR. KRISADA TANSAKUL อุปนายก VICE PRESIDENT

นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียร MR. SANPECH SUPABOWORNSTHIAN กรรมการสมาคม BOARD MEMBER

นางรุ่งทิพย์ สุ ขศรีการ MRS. RUNGTHIP SUKSRIKARN กรรมการสมาคม BOARD MEMBER

ANNUAL REPORT 2015 - 2016

่ ตระกูล นายวรพล อึง MR. WORAPOL UNGTRAKUL กรรมการสมาคม BOARD MEMBER

5

นายศึกษิต สุ วรรณดิษฐกุล MR. SUKSIT SUVUNDITKUL

นางสาววารุณี คําเมรุ MS. WARUNEE KHAMMERU กรรมการสมาคม BOARD MEMBER

ANNUAL REPORT 2015 - 2016

2/11/2016 10:41:26 AM

P03-05_Message+BoD_2016.indd 5

รติภูมิ รรณา เดชรุงเรือง TIPUME ยA DEJRUNGRUANG

หรัญญิก EASURER

รายนามนายกสมาคมโรงแรมไทยส่วนภูมิภาค วาระปี 2557-2559

นายศึกษิต สุ วรรณดิษฐกุล

นางสุกัญญา จันทรชู MRS. SUKANYA JANCHOO ปนายก / ประธานฝายการตลาด ละประธานฝายประชาสัมพันธ VICE PRESIDENT AIRPERSON OF MARKETING PERSON OF PUBLIC RELATIONS

นา MR. MAN

BO

5

2/11/2016 10:41:26 AM

นายณภพ ลายวิเศษกุล MR. NAPOP LAIWISETKUL

ANNUAL กรรมการสมาคม องกาญจนเศรษฐ์ นายธรรมจักร์ เหลื องประเสริฐ REPORT 2015 นายสุจินต เจียรจิตเลิศ นายสรรเพ็ชร ศุภบวรเสถียรนายบารมี เรืกรรมการสมาคม นายกฤษฎา ตันสกุล นายพลภัทร สุวรรณศร BOARD น MEMBER BOARD MEMBER นายสิทธิพร หาญญานั ท SANPECH SUPABOWORNSTHIAN นายบารมีRUANGKANCHANASETR เรืองกาญจนเศรษฐ MR. SUCHIN JIENJITLERT MR. MR. KRISADA TANSAKUL MR. BARAMEE MR. POLAPATR SUVARNAZORN MR.THAMMAJAK LURNGPRASERT MR.SURACHET WORAWONGWASU อุปนายก / ประธานฝ ายการตลาด อุปนายก MR. SITTHIPORN HANYANUNT อุปนายก MR. BARAMEE RUANGKANCHANASETR อุปนายก ประธานฝ ายพัฒนาและฝกอบรม / ฝายกิจกรรมพิเศษและปฏิ คม ประธานฝายสมาชิกภาพVICE PRESIDENT และประธานฝายประชาสัมพัเลขาธิ นธ การ VICE PRESIDENT VICE PRESIDENT VICE PRESIDENT SECRETARY- GENERAL CHAIRMAN OF TRAINING & DEVELOPMENT CHAIRMAN OF MEMBERSHIP CHAIRPERSON OF MARKETING CHAIRMAN OF SPECIAL ACTIVITIES CHAIRPERSON OF PUBLIC RELATIONS ANNUAL REPORT 2015 - 2016 5 ANNUAL ANNUAL REPORT REPORT 2015 ANNUAL -2015 2016 - 2016 REPORT 5 2015 5 2015 - 2016 ANNUAL REPORT 5 REPOR 2015 ANNUAL REPORT -ANNUAL 2016 5 P03-05_Message+BoD_2016.indd 5 P03-05_Message+BoD_2016.indd 5 P03-05_Message+BoD_2016.indd P03-05_Message+BoD_2016.indd 55 P03-05_Message+BoD_2016.indd 5 นางสุ กัญกญา นางสุ ัญญาจันจันทร์ ทรชชู ู นายสุรเชษฐ วรวงศวสุ SUKANYAJANCHOO JANCHOO MRS.MRS. SUKANYA

ANNUAL REPORT ANNUAL - ANNUAL 2016 ANNUAL REPORT REPORT 2015 -52015 2016 2015 - 2016 -52016 5 5 5 ANNUAL2015 REPORT 20155-REPORT ANNUAL 2016 REPORT 20155- 2016

ANNUA


Annual Report 2018 - 2019

ประวัติสมาคมโรงแรมไทย History Thai Hotels Association

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

สมาคมโรงแรมไทยก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2506 โดยคณะผู้บร ิหารโรงแรมและเจ้าของโรงแรมได้ร่วมกันขออนุญาต จัดตั้งขึ้นโดยในขณะนั้นเร ียกว่า “สมาคมโรงแรมเพื่อนักทัศนาจรแห่งประเทศไทย” มีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. ส่งเสริมความสามัคคีและอุปการะซึง่ กันและกันในเรือ่ งทีเ่ กีย่ ว กับอุตสาหกรรมโรงแรมและของสมาชิก 2. ส่งเสริมการทัศนาจรในประเทศไทย โดยขอรับความร่วมมือ จากองค์การท่องเทีย่ วของรัฐบาลและองค์การทัศนาจรในประเทศอืน่ 3. ส่งเสริมความรู้และการประสานงานระหว่างสมาชิกทั้งนี้ไม่ เกี่ยวข้องกับการเมืองมีส�ำนักงาน ณ โรงแรมโอเรียนเต็ล ต่อมาใน ปี พ.ศ. 2511 ได้ขอเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมโรงแรมไทย” จนกระทั่ง ทุกวันนี้ปัจจุบันสมาคมโรงแรมไทย ตั้งอยู่เลขที่ 203-209/3 ถนน ราชด�ำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 ตามข้อบังคับของสมาคมฯ

ไปด้วยความเรียบร้อย 13. ประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิกหรือระหว่างสมาชิก กับบุคคลภายนอกในการประกอบวิสาหกิจ 14. จัดให้มีการส่งเสริมการขายทั้งในและนอกประเทศ 15. ร่วมกระท�ำกิจการหรือบริจาคเพื่อการกุศล เพื่อสาธารณะ ประโยชน์หรือเพื่อความมั่นคงของชาติ 16. เป็นที่ปรึกษางานวิจัยและพัฒนา หรือรับงานโครงการต่างๆ ตลอดจนรับเป็นหน่วยตรวจประเมินมาตรฐานในงานที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ มีดังต่อไปนี้

1. ประโยชน์ในลักษณะทั่วไป 1. รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรม และท่องเที่ยวจากสมาคมโรงแรมไทยส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่ว ประเทศในรูปแบบของหนังสือเวียน วารสารข่าวสาร (THA NEWS) จดหมายอิเลคทรอนิค จากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวข้อง อาทิ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานส่งเสริมการ ลงทุน (BOI) สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย เป็นต้น 2. รับทราบข่าวสารของสมาคมฯ ข้อมูลโรงแรมสมาชิก และติดต่อ สมาคมผ่านระบบ Internet ทาง www.thaihotels.org และ อีเมล์ info@thaihotels.org 3. ได้รับเชิญเข้าร่วมการประชุมสมาชิกของสมาคมฯ ซึ่งจัดขึ้น ทุกๆ 2 เดือน เพื่อรับทราบกิจกรรมต่างๆ ที่ก�ำลังด�ำเนินการอันเป็น ประโยชน์โดยตรงต่อสมาชิก และมีสทิ ธิเสนอความคิดเห็นหรือข้อร้อง เรียนต่างๆ ต่อคณะกรรมการสมาคมฯ อีกทั้งร่วมรับฟังการบรรยาย พิเศษในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและท่องเที่ยวจากผู้ทรง คุณวุฒิ 4. ได้รบั เชิญเข้าร่วมการประชุมสามัญประจ�ำปีของสมาคมฯ เพือ่ รับฟังรายงานสรุปของการด�ำเนินงานของสมาคมฯ และร่วมเสนอ ความคิดเห็นและข้อชี้แนะเพื่อพัฒนากิจการของสมาคมฯ ต่อไป 2. ประโยชน์ในลักษณะที่เป็นทางการ 1. ได้รับความช่วยเหลือและการสงเคราะห์ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับกิจการอันอยู่ในวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ จากสมาคมฯ เท่าที่จะ อ�ำนวยได้ 2. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นหรือให้ค�ำแนะน�ำต่อสมาคมฯ หรือ คณะกรรมการของสมาคมฯ ในเรื่องใดๆ อันอยู่ในวัตถุประสงค์ของ สมาคมฯ เพื่อน�ำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของสมาคมฯ 3. มีสิทธิเสนอและผลักดันกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวผ่านสมาคมโรงแรมไทย

1. ส่งเสริมการประกอบวิสาหกิจประเภทที่เกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม และอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 2. ส่งเสริมและสร้างความร่วมมืออันดีระหว่างสมาชิกทั้งหลาย ของสมาคมฯ 3. สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิก แก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ รวมทั้งเจรจาท�ำความตกลงกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกัน ในการประกอบวิสาหกิจของสมาชิก 4. ประสานความสามัคคีและแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็น ซึ่งกันและกันในทางวิชาการตลอดจนข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับธุรกิจ โรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 5. คุ้มครอง ส่งเสริม และรักษาผลประโยชน์ร่วมกัน 6. ร่วมมือและประสานงานกับภาครัฐและเอกชน เช่น องค์การ สมาคม บริษัท คณะบุคคล หรือบุคคลใด เมื่อสมาคมฯ เห็นว่าการ ร่วมมือดังกล่าวเพือ่ เป็นการช่วยเหลือหรืออ�ำนวยความสะดวกในการ บรรลุซึ่งวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ 7. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสมาคมฯ ตลอดจน ข่าวสารอันเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 8. ด�ำเนินการส่งเสริมการจัดให้มีการอบรมสัมมนาในงานด้าน วิชาการที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 9. ด�ำเนินการทางธุรกิจเพื่อเสริมสร้าง หรือเพิ่มพูนผลประโยชน์ ให้แก่สมาชิก 10. ชี้แจงและเสนอแนะให้รัฐบาลได้เข้าใจ และช่วยแก้ไขปัญหา ตลอดจนอุปสรรคต่างๆ อันมีต่อธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการ ท่องเที่ยว 11. ร่วมมือกับรัฐบาลในการส่งเสริมการท�ำธุรกิจโรงแรมให้อยู่ใน มาตรฐานที่ดี และสอดคล้องกับนโยบายของทางราชการ 12. ท�ำความตกลงหรือวางระเบียบให้สมาชิกปฏิบัติหรืองดเว้น การปฏิบัติเพื่อให้การประกอบวิสาหกิจของสมาชิก ได้ด�ำเนินการ 6

ประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย


Annual Report 2018 - 2019

เพื่อเข้าสู่การด�ำเนินการระดับนโยบายของทางราชการเพื่อปกป้อง ผลประโยชน์ให้แก่สมาชิก 4. สามารถเข้าร่วมโครงการจัดอันดับมาตรฐานโรงแรมในอัตรา พิเศษ (Hotel Rating System) 5. พยายามหาทางช่วยเหลือและให้การสนับสนุนต่อกิจกรรม ต่างๆ ของโรงแรมทัว่ ประเทศเพือ่ ประโยชน์ตอ่ อุตสาหกรรมท่องเทีย่ ว โดยรวม 6. สมาคมโรงแรมไทยสมัครเป็นสมาชิกของหน่วยงานหรือองค์กร ต่างประเทศเพื่อรับทราบข้อมูล ข่าวสาร และเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสมาชิกและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวโดยรวม ดังนี้ • Asean Tourism Association (ASEANTA) • Asean Hotels & Restaurant Association (AHRA) สมาคมโรงแรมไทยแบ่งการดูแลสมาชิกเป็น 11 ภาค ดังนี้

ปัจจุบันสมาคมโรงแรมไทย มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 923 ราย

สมาชิกสามัญ

754 ราย

สมาชิกว ิสามัญ

57

ราย

สมาชิกสมทบ

80

ราย

สมาชิกกิตติมศักดิ์

32

ราย

Thai Hotel Association was established in 1963 by the Board of Directors and hotel owners called “Hotel Association for Tourist of Thailand” with the following objectives:

1. To foster the spirit of unity among members and support each other in hotel industry 2. To support tourism in the country with cooperation from Tourism Organizations in both Thailand and overseas 3. To impart knowledge and coordinate among members without involving politics The previous Head Office was located at the Oriental Hotel. In 1968 the “Hotel Association for Tourist of Thailand” was renamed to “Thai Hotels Association”. The present Head Office is located at 203-209/3 Ratchadamnoen Klang Avenue Bowonniwet Phranakorn Bangkok 10200. The objectives of THA are as follows

1. To promote private enterprise relating to hotel business and tourism industry 2. To promote and faster cooperation among all members of the Association

3. To support and assist members to solve problems including negotiation with outsiders for the mutual benefits of the members enterprises 4. To foster the spirit of unity and exchange knowledge, opinions, and technique as well as information concerning hotel business and tourism industry 5. To protect and promote mutual benefit 6. To cooperate and coordinate with the government and private sectors, e.g. organizations, associations, companies or any persons when the Association deems that such cooperation will assist or provide facilities in fulfillment of the Association objectives. 7. To propagate and publicize Association’s activities as well as information concerning hotel business and tourism industry 8. To conduct training programs and seminars in the field of hotel business and tourism industry

7

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

1. กลุ ่ ม โรงแรมในกรุ ง เทพมหานคร ปทุ ม ธานี นนทบุ รี สมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุรี ซึ่งมีห้องตั้งแต่ 250 ห้องขึ้นไป 2. กลุม่ โรงแรมในกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม กาญจนบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และราชบุรี ซึ่งมี ห้องไม่เกิน 249 ห้อง 3. กลุ ่ ม โรงแรมภาคกลาง ประกอบไปด้ ว ยจั ง หวั ด อยุ ธ ยา นครนายก สระบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี ชัยนาท และ อุทัยธานี 4. กลุ่มโรงแรมภาคตะวันออก ประกอบไปด้วยจังหวัด ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี

5. กลุ่มโรงแรมภาคตะวันตก ประกอบไปด้วยจังหวัด เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ 6. กลุ่มโรงแรมภาคเหนือ ตอนบน ประกอบไปด้วยจังหวัด แพร่ ล�ำปาง ล�ำพูน น่าน พะเยา เชียงใหม่ เชียงราย และแม่ฮ่องสอน 7. กลุ่มโรงแรมภาคเหนือ ตอนล่าง ประกอบไปด้วยจังหวัด ก�ำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ และนครสวรรค์ 8. กลุ่มโรงแรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนบน ประกอบไป ด้วยจังหวัด ขอนแก่น มุกดาหาร กาฬสินธุ์ หนองบัวล�ำภู เลย อุดรธานี สกลนคร นครพนม และหนองคาย 9. กลุ่มโรงแรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง ประกอบ ไปด้วยจังหวัด นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีษะเกษ ชัยภูมิ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี อ�ำนาจเจริญ 10. กลุม่ โรงแรมภาคใต้ ประกอบไปด้วยจังหวัด ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ พัทลุง ตรัง สตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส 11. กลุ่มโรงแรมภาคใต้ฝั่งตะวันออก ประกอบไปด้วยจังหวัด ชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช


Annual Report 2018 - 2019

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

9. To carry out any kind of business with the aims of promoting and increasing benefits for the members 10. To clarify and make proposal to the government and help in solving problems and obstacles in connection with hotel business and tourism industry 11. To cooperate with government in promoting hotel business with regard to a good standard and in concurrence with the governments policy 12. To make agreements or set mutual regulations for the members to follow, to refrain from any practices, all for the food of the members business 13. To settle disputer in business between fellow members, or between members and outsiders 14. To arrange sales promotion domestically and internationally 15. To join in any charitable activities or make contribution to charity for public welfare and national security 16. Act as an advisor for research and development project, or accept all relevant projects as well as dedicate as standard evaluation unit for related works to tourism industry. The Benefits for THA’S Members

1. General Benefits 1. To receive information on hotel business and tourism industry from various sources such as THA Chapters in the central and 6 regional offices, including TAT, BOI, and ATTA, etc. 2. To receive THA news, and member’s information as well as online communications via the internet at www.thaihotels.org or E-mail to info@thaihotels.org 3. To attend THA Annual Meeting and follow up on THA progress, and exchange idea and suggestion to THA for improvement 4. To attend Member’s Meeting organized in every 2 months to follow up on the progress of THA activities, to propose ideas and suggestions to Executive Board of Directors, to participate in seminars with guest speakers experiences in hotel business and tourism industry 2. Specific Benefits 1. To get assistance and support from the Association as stated under scope of the Association’s objectives 2. The right to propose ideas of suggestions to the Association and Executive Board of Directors under the scope of the Association’s objectives and with the aim to assist the Association 3. The right to propose and participate in the enactment concerning hotel business and tourism industry which turns into government policy for the benefit of all members 4. To participate in Hotel Rating System Project 5. To assist and support hotel activities all over the country for the benefit of members and Hotel Industry 6. To exchange views share experiences and work together for the benefit of hotel ad tourism industry. THA is a member of the following: 8

• ASEAN Tourism Association (ASEANTA) • ASEAN Hotels & Restaurant Association (AHRA) The members are classified into 11 groups as follows

1. Group of hotels located in Bangkok, Phatumthani, Nonthaburi, Samut Prakan, Nakornpathom, Kanchanaburi, Samut Sakhon, Samut Songkhram and Ratchaburi with number of rooms exceeding 250 2. Group of hotels located in Bangkok, Phatumthani, Nonthaburi, Samut Prakan, Nakornpathom, Kanchanaburi, Samut Sakhon, Samut Songkhram and Ratchaburi with number of rooms less than 249 3. Group of hotels located in Central Chapter consists of Ayutthaya, Nakorn Nayok, Saraburi, Angthong, Singburi, Supanburi, Lopburi, Chainat, and Uthaithani 4. Group of hotels located in Eastern chapter consists of Chonburi, Rayong, Chanthaburi, Trad, Srakaew, Chachengsao and Prachinburi 5. Group of hotels located in Western Chapter consists of Petchaburi and Prachuabkirikan 6. Group of hotels located in Upper Northern Chapter consists of Phrae, Lampang, Lamphun, Nan, Phayao, Chiangmai, Chiangrai and Maehongson 7. Group of hotels located in Lower Northern Chapter consists of Kamphaengpetch, Phichit, Petchabun, Pisanulok, Sukhothai, Tak, Utharadit and Nakornsawan 8. Group of hotels located in Upper Northeastern Chapter consists of Khonkaen, Mukdahan, Kalasin, Nongbua Lamphu, Loei, Udonthani, Sakolnakon, Nakon Phanom and Nongkhai 9. Group of hotels located in Lower Northeastern Chapter consists of Nakornratchasima, Buriram, Surin, Srisaket, Chaiyaphum, Mahasarakam, Roied, Yasothon, Ubonratchathani and Amnatcharoen 10. Group of hotels located in Southern Chapter consists of Ranong, Phang Nga, Phuket, Krabi, Pattalung, Trang, Satul, Songkhla, Pattani, Yala and Narathiwat 11. Group of hotels located in Southern Chapter East Coast consists of Chumporn, Suratthani and Nakhonsrithammarat

At present, Thai Hotels Association has a total of 923 Members

Ordinary Members

754

hotels

Extra-Ordinary Members 57

hotels

Association Members

80

hotels

Honorary Members

32

hotels


Annual Report 2018 - 2019

การด�ำเนินกิจกรรมของฝ่ายต่างๆ Activities of Various Divisions ฝ่ายเลขาธิการ

เดือนกุมภาพันธ์ 2561 • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ไอ ซี วี เอ็กซ์ จ�ำกัด เข้าพบคณะกรรมการสมาคม เพื่อน�ำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับงาน Myanmar International Tourism Expo 2018 ณ ส�ำนักงานสมาคมโรงแรมไทย • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมเสวนาและระดมสมอง ภายใต้หวั ข้อ “Big Data Analytics – a transformation process for MICE” ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) • วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมงานเลี้ยงขอบคุณ ผู้ประกอบการภาคเอกชน (BOT Thank You Party 2561) ณ บริเวณสนามหญ้าริมเขื่อน ธปท. จัดโดย ธนาคารแห่ง ประเทศไทย • วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มาพบคณะ กรรมการสมาคม หารือความร่วมมือระหว่างสมาคมโรงแรมไทย และ มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ ณ ส�ำนักงานสมาคมโรงแรมไทย • วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมงานพิธีเปิดงาน “เที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก” ครั้งที่ 22 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดการแข่งขันรถ จักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี สนามที่ 15 “PTT Thailand Grand Prix” ณ สนามช้างอารีน่า จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมงานพิธีปล่อยแถวสร้างความเชื่อมั่นในช่วงเทศกาล วันวาเลนไทน์และเทศกาลตรุษจีน ประจ�ำปี 2561 เพือ่ การพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเทีย่ ว อย่างยั่งยืน ณ วงเวียนโอเดียน จัดโดย กองบัญชาการต�ำรวจท่องเที่ยว • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและก�ำกับธุรกิจ โรงแรม ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. 2547 เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 1/2561 ณ กรมการปกครอง จัดโดย กรมการปกครอง

เดือนมีนาคม 2561 • วันที่ 5 มีนาคม 2561 ร่วมงานพบปะกับนักธุรกิจของประเทศญี่ปุ่น แลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในด้านการลงทุนและพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ณ โรงแรม Grande Centre Point จัดโดยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร • วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมแม่บา้ นมืออาชีพ ณ มหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ จัดโดย กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 9

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

เดือนมกราคม 2561 • วันที่ 12 มกราคม 2561 ประชุมคณะท�ำงานพลังประชารัฐด้านการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว และ MICE ครั้งที่ 21-1/2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จัดโดย สานพลัง ประชารัฐ • วันที่ 15 มกราคม 2561 บริษัท เวนิวอี จ�ำกัด เข้าพบผู้บริหารและคณะกรรมการ สมาคมโรงแรมไทย น�ำเสนอการจัดการจองสถานที่จัดงานอีเว้นท์ประเภทต่าง ๆ ณ ส�ำนักงานสมาคมโรงแรมไทย • วันที่ 15 มกราคม 2561 ร่วมงานเฉลิมฉลอง “The Legend of ATTA 50th years Anniversary” ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมไทยธุรกิจการ ท่องเที่ยว • วันที่ 17 มกราคม 2561 ร่วมงานพิธีเปิด “งานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย” ครั้งที่ 38 ประจ�ำปี 2561 (Thailand Tourism Festival : TTF 2018) ณ เวทีกลาง สวนลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงทเพฯ จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 17 มกราคม 2561 ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการการ ตั้งศูนย์เครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภูมิภาค (MICE Academic Cluster) ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็กชั่น โฮเทล จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมการ จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) • วันที่ 18 มกราคม 2561 ประชุมคณะท�ำงานสานพลังประชารัฐด้านการส่งเสริม การท่องเที่ยว MICE (D3) “Digital Tourism Platform” ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโดย สานพลังประชารัฐ • วันที่ 18 มกราคม 2561 ร่วมงานต้อนรับศักราชใหม่ 2561 ณ ล้ง 1919 กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ • วันที่ 24 และ 26 มกราคม 2561 ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองพิธีเปิดและพิธีปิดการ ประชุมท่องเที่ยวอาเซียน ครั้งที่ 37 (ASEAN Tourism Forum : ATF 2018) ณ อุทยาน หลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • วันที่ 25 มกราคม 2561 ร่วมพิธเี ปิดงานและรับฟังปาฐกถาพิเศษงาน ASIA DIGTAL EXPO 2018 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์ จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจ ดิจิทัล (DEPA) หน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม • วันที่ 25 มกราคม 2561 ร่วมประชุมเสวนาคู่ขนานในหัวข้อ ASEAN Gastronomy Conference The Future of FOOD Turning ASEAN Tradition and Craftsmanship into Sustainable Gastronomic Tourism ณ โรงแรมแชงกรีล่าเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จัด โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • วันที่ 29 มกราคม 2561 ร่วมประชุมหารือ ปรับปรุงมาตรการส่งเสริมการลงทุน กิจการโรงแรม ณ อาคารส�ำนักงานคณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน จัดโดย ส�ำนักงาน คณะกรรมการการส่งเสริมการลงทุน

• วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมการประชุมกลุม่ ย่อย เพือ่ จัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน ตาม ASEAN MRA on TP พ.ศ. 2561 - 2565 ณ กรมการท่องเที่ยว จัดโดย กรมการ ท่องเที่ยว • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 – 2564 ณ St. James กรุงเทพฯ จัดโดย กรมการ ท่องเที่ยว • วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมหารือให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดท�ำสื่อ ส่งเสริมการขาย ของ สสปน. ครั้งที่ 2 ณ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการสมาคมโรงแรมไทย เข้าพบรัฐมนตรีวา่ การ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อหารือเรื่องปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ โรงแรม ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 บริษัท ซี แอด โปรโมชั่น (1997) จ�ำกัด ผู้ผลิตนิตยสาร “Thailand Restaurant News” เข้าพบนายกสมาคมโรงแรมไทย สัมภาษณ์ประเมิน สถานการณ์ธุรกิจโรงแรม แนวโน้มปี 2018 และถ่ายท�ำประชาสัมพันธ์ในนิตยสาร • วันที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุม Focus Group ครั้งที่ 4/5 (พื้นที่ที่ 3: กรุงเทพมหานคร) โครงการค่าใช้จา่ ยเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเรือส�ำราญ (Cruise Tourism) จัดโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการต่อต้านคอร์รปั ชันและส่งเสริม จรรยาบรรณ หอการค้าไทย ณ หอการค้าไทย จัดโดย หอการค้าไทย • วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานธุรกิจและ บริการ หารือ เรือ่ ง “การจัดท�ำมาตรฐานโรงแรม” ณ หอการค้าไทย จัดโดย สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าพบรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อรายงานปัญหาและอุปสรรคในการประกอบธุรกิจ โรงแรม ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ส�ำนักงานไอโอเอ็มประจ�ำประเทศไทย ขอพบคณะ กรรมการสมาคม เพือ่ น�ำเสนอโครงการและหารือ เพือ่ ให้การสนับสนุนความต้องการของ ผู้ประกอบการโรงแรมที่มีต่อแรงงานข้ามชาติ ณ ส�ำนักงานสมาคมโรงแรมไทย • วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมงาน “ประชารัฐรวมพลัง สร้างยุวแรงงาน” ณ กระทรวงแรงงาน จัดโดย กรมการจัดหางาน • วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและก�ำกับธุรกิจโรงแรม ครั้งที่ 1/2561 ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย จัดโดย กรมการปกครอง • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมอนุกรรมการร่วมภาครัฐและภาคเอกชน กลุม่ โรงแรมและท่องเที่ยวเพื่อสนับสนุนการท�ำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.อศ.) ครั้งที่ 1/2561 ณ โรงแรมตรัง กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันการอาชีวศึกษาภาค ใต้ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมหารือความคืบหน้ามาตรการกระตุ้นการ บริโภคอาหารไทย ข้าวไทยและผลไม้ไทย “โครงการ Amazing Thai Taste” ครัง้ ที่ 9-1/2561 ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโดย สานพลังประชารัฐ • วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ครัง้ ที่ 5/2561 ณ กระทรวงการคลัง จัดโดยส�ำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณารายชื่อผู้สมัครเข้า รับรองการอบรมหลักสูตรการบริหารการท่องเทีย่ วส�ำหรับผูบ้ ริหารระดับสูง รุน่ ที่ 2 ประจ�ำ ปี 2561 ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สมาคมโรงแรมไทยและสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ร่วมจัดประชุมสมาชิกระหว่าง 2 สมาคม เพื่อให้ข้อมูลและทิศทางแนวโน้มด้านการ ท่องเที่ยวแก่มวลสมาชิก ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ • ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการประจ�ำปี The 8th Indian Ideas and Thoughts Mahidol University-lndian Embassy Seminar, 2018 จัดโดย ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจยั ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต อินเดียประจ�ำประเทศไทย และ สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครผู้ประกอบการที่ใช้ รถตุ๊กตุ๊กเครื่องยนต์ รับการ สนับสนุนรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า จัดโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

Annual Report 2018 - 2019

• วันที่ 6 มีนาคม 2561 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเรื่อง “เจาะลึกกฎหมายร่าง พระราชบัญญัตแิ รงงานสัมพันธ์” ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดโดย สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย • วันที่ 7 มีนาคม 2561 คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า เข้าพบกับ คณะกรรมการสมาคมโรงแรมไทย เพือ่ เชือ่ มความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย และ สมาคมการค้า พร้อมหารือประเด็นปัญหาอุปสรรคในการด�ำเนินงาน และการบริหารจัดการสมาคมการค้า เพื่อหาแนวทางแก้ไข ณ ส�ำนักงานสมาคมโรงแรม ไทย • วันที่ 14 มีนาคม 2561 ร่วมประชุมคณะท�ำงานโครงการ Amazing Thai Taste และ ร่วมประชุมคณะท�ำงานจัดท�ำมาตรฐานร้านอาหาร Amazing Thai Taste ณ มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 14 มีนาคม 2561 ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการ “Go Thailand : ลงทุน เพื่ออนาคต” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ • วันที่ 19 มีนาคม 2561 ร่วมงานคล้ายวันสถาปนาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ครบรอบ 58 ปี ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 20 มีนาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ งานเสวนา “ชวนสังคมร่วมปกป้อง พลเมือง ตื่นรู้ สู้โกง” ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จัดโดย กรมการองค์กรต่อต้าน คอร์รัปชัน (ประเทศไทย) • วันที่ 20 มีนาคม 2561 ประชุมคัดเลือก Buyer งาน Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Mekong Subregion 2018 (TTM+ 2018) : Million Shades of Romance ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 20 มีนาคม 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย (สทท.) ครั้งที่ 18/2559 – 2561 ณ อาคารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 21 มีนาคม 2561 ส�ำนักวิจัย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จ�ำกัด (มหาชน) เข้าพบ นายกสมาคมโรงแรมไทย เพือ่ สอบถามข้อมูลและสถานการณ์ของธุรกิจโรงแรม ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ • วันที่ 21 มีนาคม 2561 ร่วมงานแถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • วันที่ 22 มีนาคม 2561 ร่วมประชุมหารือร่างพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ พ.ศ. ..... ณ อาคารรัฐสภา จัดโดยหอการค้าไทย • วันที่ 26 มีนาคม 2561 ร่วมประชุมคณะท�ำงานสานพลังงานประชารัฐด้านการ ส่งเสริมการท่องเที่ยว และ MICE ณ หอการค้าไทย จัดโดย สานพลังประชารัฐ • วันที่ 27 มีนาคม 2561 ร่วมงานเสวนา “นโยบายที่อยู่อาศัย อสังหาฯ และการ พัฒนาเมืองไทย” ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จัดโดย มูลนิธปิ ระเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย เดือนเมษายน 2561 • วันที่ 2 เมษายน 2561 ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Scenario Planning Workshop ณ โครงการ W-District ตึก E88 จัดโดย บริษัท เพอร์เฟคลิงค์ คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จ�ำกัด โดย ได้รับการสนับสนุนทุนการวิจัยจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และส�ำนัก กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) • วันที่ 2 เมษายน 2561 ร่วมประชุม Virtual Tourism Academy การพัฒนาความ เป็นเลิศในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทย ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค จัดโดย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ • วันที่ 4 เมษายน 2561 ร่วมประชุมความคิดเห็น “การเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัล ของภาคพลังงาน : ภาคอาคาร” ณ กระทรวงพลังงาน • วันที่ 4 เมษายน 2561 ร่วมงานแถลงข่าว “โครงการสุขสยาม” หนึง่ ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ ของไอคอนสยาม ณ ศูนย์การค้าสยามพารากอน จัดโดย ICONSAM • วันที่ 4 เมษายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดงานประชุม SITE Global Conference 2019 ครั้งที่ 5 ณ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) • วันที่ 5 เมษายน 2561 ร่วมประชุมแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • วันที่ 5 เมษายน 2561 ร่วมรับฟังผลการศึกษาศักยภาพในการแข่งขันและทิศทาง เชิ ง กลยุ ท ธ์ ข องการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมไมซ์ ใ นประเทศ ภายใต้ โ ครงการจั ด ท� ำ แผน ยุทธศาสตร์การส่งเสริมตลาดในประเทศ พ.ศ. 2561 – 2565 ณ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัด ประชุมและนิทรรศการ จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ • วันที่ 5 เมษายน 2561 ร่วมงานแถลงข่าวกิจกรรมประเมินศักยภาพและเตรียมความ พร้อมสูอ่ ตุ สาหกรรมระบบอัตโนมัติ ภายใต้โครงการยกระดับผลิตภาพสถานประกอบการ ด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ปีงบประมาณ 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • วันที่ 5 เมษายน 2561 ร่วมงานพิธมี อบเครือ่ งหมายรับรองมาตรฐานการท่องเทีย่ ว ไทย มาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ประเภทรีสอร์ท และมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ จัดโดย กรมการท่องเที่ยว • วันที่ 5 เมษายน 2561 ร่วมประชุมคัดเลือก Buyer งาน Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Mekong Subregion 2018 : Million Shades of Romance ครั้ง ที่ 2 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 5 เมษายน 2561 ร่วมในพิธปี ล่อยแถวแสดงก�ำลังสร้างความเชือ่ มัน่ ในเทศกาล สงกรานต์ปี 2561 ณ ท่าเรือเอเซียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ จัดโดย กองบัญชาการต�ำรวจ ท่องเที่ยว • วันที่ 9 เมษายน 2561 ร่วมงานแถลงข่าวและเสวนา “Smart EEC – A Great Opportunity” ณ โรงแรมเรดิสัน บลู พลาซ่า บางกอก จัดโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 10

• วันที่ 19 เมษายน 2561 ร่วมประชุมสามัญสมาชิกประจ�ำปี 2561 และรับฟังการ บรรยายพิเศษ “แนวทางการปฏิรูปการท่องเที่ยวไทย สู่ความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน” ณ การ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโดย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 19 เมษายน 2561 ร่วมประชุมหารือให้ความเห็นเกี่ยวกับการน�ำเสนอสื่อ ส่งเสริมการขาย (Guide of Bangkok 4 Major MICE) ครั้งที่ 4 ณ ส�ำนักงานส่งเสริม การจัดประชุมและนิทรรศการ จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) • วันที่ 26 เมษายน 2561 ร่วมประชุมใหญ่สามัญสมาชิกสภาหอการค้าแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 51 ประจ�ำปี 2560 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จัดโดย สภา หอการค้าไทย • วันที่ 26 เมษายน 2561 เป็นสักขีพยานในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2560 และเป็นคณะกรรมการในการเลือกตั้ง สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว • วันที่ 27 เมษายน 2561 ร่วมงานมอบตราสัญลักษณ์มาตรฐานสถานที่จัดงาน ประเทศไทย (Thailand MICE Venue Standard) และงานสัมมนา “MICE Standard day 2018” ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพฯ จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมการ จัดประชุมและนิทรรศการ • วันที่ 27 เมษายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรวิชาการจัดการ ธุรกิจส�ำหรับผู้ประกอบการร้านอาหาร และหลักสูตรวิชาศิลปะการประกอบขนมอบ ขั้น ประกอบอาชีพ ณ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน เดือนพฤษภาคม 2561 • วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นายกสมาคมฯ ได้ให้คณะท�ำงานการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย ขอสัมภาษณ์เพื่อขอรับทราบความคิดเห็น โครงการจัดท�ำระบบการบริหาร ความต่อเนื่องทางธุรกิจตามมาตรฐาน ISO 22301 : 2012 ของการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย ณ โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ • วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ใน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเทีย่ ว สภานิตบิ ญ ั ญัตแิ ห่งชาติ ณ อาคารัฐสภา 2 จัดโดย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ • วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมพิจารณ์ประกอบการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติ ความปลอดภัยในการออกก�ำลังกาย นันทนาการ และกีฬา พ.ศ. .... ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ กรุงเทพฯ จัดโดย กรมพลศึกษา • วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมคณะท�ำงานสานพลังงานประชารัฐด้านการ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE ครั้งที่ 23-3/2561 ณ สภาหอการค้าไทย จัดโดย สาน พลังประชารัฐ • วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยว ครั้งที่ 4-2/2561 ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย • วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลือ่ นโครงการ Digital Tourism Platform คณะท�ำงานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว และ MICE (D3) ณ สภาหอการค้าไทย จัดโดย สานพลังประชารัฐ • วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้อ�ำนวยการสมาคมฯ ให้คณะท�ำงานจากธนาคารแห่ง ประเทศไทย เข้าพบและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับ “ภาวะธุรกิจและแนวโน้ม รวมถึง มุมมองต่อภาพรวมเศรษฐกิจ” ณ ส�ำนักงานสมาคมโรงแรมไทย • วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมโครงการ Thailand Shopping & Dining Paradise 2018 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพฯ จัดโดย การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย • วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ร่วมโครงการยกระดับขีดความสามารถให้แก่บุคลากร และองค์กรที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ประจ�ำปี 2561 จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมการ จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) • วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมหารือ เรือ่ งความเห็นต่อร่าง พรบ. ภาษีทดี่ นิ และสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ... ณ บริษัท โกลว์ฟิช สาทร • วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุม่ อาชีพโรงแรมและท่องเที่ยว (อ.กรอ.อศ.) ครั้งที่ 2/2561 ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการการ อาชีวศึกษา กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 ส�ำนักงานภายในวิทยาลัย อาชีวศึกษาภูเก็ต • วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ผู้อ�ำนวยการ ให้คณะท�ำงานการเงินส่วนกลางและ วางแผนกลยุทธ์ บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด (มหาชน) หารือแนวทาง สนับสนุนและความร่วมมือต่าง ๆ ในอนาคต ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ • วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายกสมาคมฯ ให้สมั ภาษณ์ ส�ำนักงานข่าวสด สกูป๊ เรือ่ ง “โรงแรมเถื่อนในประเทศไทย ที่ปล่อยเช่าเอง และผ่านเว็บไซด์ AirBNB ส่งผลกระทบมาก น้อยเพียงใดต่อธุรกิจโรงแรม และภาครัฐ กฎหมายควรจะแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง” • วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 นายกสมาคมฯ ให้สมั ภาษณ์เกีย่ วกับความคาดหวังและ อุปสรรคในอุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อจัดท�ำแผนขับเคลื่อน MICE Intelligence & Innovation ของอุตสาหกรรมไมซ์ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561 – 2564 โดยส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) • วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ร่วมประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจและ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ณ กระทรวงการคลัง จัดโดยส�ำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เดือนมิถุนายน 2561 • วันที่ 4 มิถุนายน 2561 นายกสมาคมฯ ให้ บริษัท แอทไวส คอนซัลติ้ง จ�ำกัด


Annual Report 2018 - 2019

วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ • วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็น เรื่องการก�ำหนดนิยาม SME และปัญหาอุปสรรคด้านภาษีของผู้ประกอบการ SME ณ โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงค็อก รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ จัดโดยส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม • วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการเพื่อการรณรงค์ขับเคลื่อน เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล ครั้งที่ 2/2561 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดโดย ส�ำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ร่วมงานแถลงข่าว “ทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ประจ�ำปี 2562” ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสริ กิ ติ ิ์ จัดโดย การ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 นายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์เก็บข้อมูล เพื่อประกอบ การจัดท�ำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ประเด็นสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการผ่านสมาคมการค้าที่เกี่ยวข้อง กับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม (สสว.) • วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ร่วมประชุมคณะท�ำงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วย ความร่วมมือด้านการท่องเทีย่ วระหว่างราชอาณาจักรไทยและภูฏาน ณ โรงแรม Millennium Hilton Bangkok จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผูซ้ อื้ เข้าร่วมงาน IT & CMA and CTW Asia-Pacific 2018 ครั้งที่ 3 ณ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) • วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ร่วมพบปะกับผู้แทนสมาคมต่าง ๆ จากประเทศจีน เพื่อ แนะน�ำองค์กรสร้างความร่วมมือในอนาคต ณ โรงแรมดิ แอทธินี โฮเท็ล แบงกอก จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) • วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการธุรกิจท่องเทีย่ ว ครัง้ ที่ 5-3/2561 ณ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย • วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการสมาคม เข้าพบอธิบดีกรมการปกครอง เพือ่ ปรึกษาหารือการแก้ปัญหาโรงแรมผิดกฎหมาย ณ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย • วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตร ไทย (ThaiGAP) ครั้งที่ 4-2/2561 ณ หอการค้าไทย จัดโดยสถาบันส่งเสริมคุณภาพเกษตร ไทย • วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ร่วมเวทีเสวนา DASTA Forum 2018 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยในยุค 4.0” ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok จัดโดย องค์การบริหารการพัฒนาพืน้ ทีพ่ เิ ศษเพือ่ การท่องเทีย่ วอย่างยัง่ ยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. • วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ร่วมเป็นส่วนหนึง่ ของ “Application ช่วยเหลือคนทัง้ มวล” ณ โรงแรมสวิสโซเต็ล เลอ คองคอร์ด จัดโดย สมาคมการค้าธุรกิจบริการและผลิตภัณฑ์ผสม ผสาน

เดือนกรกฎาคม 2561 • วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ร่วมประชุมคณะท�ำงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และ MICE ครั้งที่ 25-5/2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จัดโดย สานพลังประชารัฐ • วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ร่วมงานเปิดตัวโครงการจัดตัง้ เครือข่ายเยาวชนไมซ์ (MICE Student Chapter) และหลักสูตรการจัดงานอีเว้นท์ (EVENT 101) ณ อาคาร CW Tower จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) • วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ Digital Tourism Platform ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโดย สานพลังประชารัฐ • วันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2561 ร่วมงานสัมมนาเชิงวิชาการ เรือ่ ง “การพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวด้วยข้อมูลสถิติ” ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพฯ จัดโดย ส�ำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ร่วมงานสัมมนา Big Profit by Big Data ณ สภาหอการค้า แห่งประเทศไทย จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย • วันที่ 6 กรกฎาคม 2561ร่วมประชุมกับอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว สภา นิติบัญญัติแห่งชาติ ณ อาคารรัฐสภา 2 จัดโดย คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ

เดือนสิงหาคม 2561 • วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2561 ณ ส�ำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท�ำเนียบรัฐบาล จัดโดย คณะกรรมการ นโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ • วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ ครัง้ ที่ 2/2561 ณ กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา จัดโดย กระทรวงการท่องเทีย่ วและกีฬา • วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์ เรื่องการมีส่วนได้ส่วนเสียใน อุตสาหกรรมไมซ์เพือ่ ส�ำหรับวิเคราะห์ในการขับเคลือ่ นนโยบายการพัฒนาไมซ์ระดับพืน้ ที่ ในเมืองไมซ์ซิตี้ ด�ำเนินการโดย ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ มหาชน) • วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ที่ปรึกษาสมาคม เป็นวิทยากรในงานเสวนาพิเศษ เรื่อง “ถึงเวลาที่รัฐบาลจะให้สัมปทานกิจการโรงแรมในอุทยานแห่งชาติแล้วหรือยัง?” ณ ศูนย์ นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา จัดโดย มูลนิธปิ ระเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย • วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อก�ำหนดแนวทางด�ำเนิน โครงการพัฒนาและติดตั้งระบบในการจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่และวิเคราะห์ให้พร้อมใช้ 11

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

สัมภาษณ์ดำ� เนินโครงการศึกษาการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วรูปแบบใหม่ เพือ่ สร้าง มูลค่าเพิม่ ในอุตสาหกรรมท่องเทีย่ วไทย ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ ด�ำเนิน โครงการโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 4 – 5 มิถนุ ายน 2561 ร่วมประชุมเพือ่ ร่วมหาแนวทางในการขับเคลือ่ นให้เกิด Sector Skills Council “Industry Consultative Board in Thailand” ณ โรงแรมเจ้าพระยา ปาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) • วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ร่วมประชุมคณะท�ำงานส่งเสริมการท่องเที่ยวและ MICE ครั้งที่ 24-4/2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จัดโดย สานพลังประชารัฐ • วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group) ณ โรงแรม Lancaster จัดโดย คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ • วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ร่วมประชุมจัดท�ำแผนแม่บท และท�ำ Bench Marking ด้าน ข้อมูลอุตสาหกรรมไมซ์ ณ ห้อง QSNCC จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและ นิทรรศการ (องค์การมหาชน) • วันที่ 6 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการสมาคม เยี่ยมชมนวัตกรรมของ Huawei ผู้ให้บริการโซลูชั่นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ณ Siam Kempinski Hotel Bangkok จัดโดย Huawei • วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ร่วมประชุม Global Exhibitions Day ณ ศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) • วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ที่ปรึกษาสมาคม ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักสูตรการ ท่องเที่ยวและการโรงแรม (Tourism and Hospitality) ณ ส�ำนักงานสมาคมโรงแรมไทย ด�ำเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี • วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ร่วมงานพิธีเปิด มหกรรมอาหาร Amazing Thai Taste Festival 2018 ณ สยามสแควร์ซอย 7 • วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เพื่อก�ำหนดแนวทาง การส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวปี 2562 ณ โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ จัดโดยการ ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อเข้าร่วมงาน IT & CMA and CTW Asia-Pacific 2018 ครั้งที่ 1 ณ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) • วันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561 ร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Mekong Subregion 2018 (TTM+ 2018) ณ โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ชคลับ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ร่วมงานพิธีเปิดโครงการ Thailand Shopping & Dining Paradise 2018 ณ ศูนย์การค้าเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย • วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดการแข่งขันรถ จักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพี ประจ�ำปี 2561 – 2563 (3 ปี) ณ ท�ำเนียบ รัฐบาล จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย • วันที่ 18 มิถุนายน 2561 ร่วมงานแถลงข่าวสถานการณ์ท่องเที่ยวเดือนพฤษภาคม 2561 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • วันที่ 19 มิถนุ ายน 2561 เข้าพบอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เพือ่ ปรึกษาหารือ การแก้ปัญหาโรงแรมผิดกฎหมาย ณ กรมโยธาธิการและผังเมือง พระราม 6 เขตพญาไท • วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ร่วมสัมมนา โครงการสาธิตเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อการ อนุรกั ษ์พลังงาน ระยะที่ 4 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย กรมพลังงาน ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน • วันที่ 22 มิถนุ ายน 2561 ร่วมงานบรรยายพิเศษ ภาพรวมธุรกิจการแสดงสินค้าโลก แนวโน้มและผลกระทบต่อประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมไบแทค บางนา จัดโดย บริษัท รี๊ด เอ็กซ์ฮิบีชั่น จ�ำกัด • วันที่ 25 มิถุนายน 2561 ร่วมประชุมหารือมาตรการล�ำไยภาคเหนือออกสู่ตลาด ณ กรมการค้าภายใน • วันที่ 26 มิถุนายน 2561 ร่วมแถลงข่าว “สรุปดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการ ท่องเที่ยวไตรมาส 2/2561 ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโดย สภาอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อเข้าร่วมงาน IT & CMA and CTW Asia-Pacific 2018 ครั้งที่ 2 ณ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)


Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

Annual Report 2018 - 2019

งานในรูปแบบของ Smart Data ณ โรงแรมอวานี เอเทรียม จัดโดย การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย • วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ร่วมงานสัมมนา Luncheon Talk 2018 ภายใต้หัวข้อ “NEW HEIGHTS, NEW INNOVATION” ณ โรงแรมพลาซ่า แอทธินี จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมการ จัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) • วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมเรื่อง “เที่ยวทั่วไทย ปลอดภัยทุกที่” ณ โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 9 สิงหาคม 2561 ร่วมเป็นเกียรติในงานพิธีเปิดงาน “เที่ยวทั่วไทย” ครั้งที่ 23 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว • วันที่ 10 สิงหาคม 2561 นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ เข้าพบรองผูบ้ ญ ั ชาการ ต�ำรวจท่องเทีย่ วเพือ่ ปรึกษาหารือการแก้ปญ ั หาโรงแรมผิดกฎหมาย ด�ำเนินการโดย สมาคม โรงแรมไทย • วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ร่วมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group Discussion) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคนทั้งมวล (Tourism For All) ณ โรงแรม เมอร์เคียวไอบิส กรุงเทพ สยาม จัดโดยหอการค้าไทย • วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีฉลองความส�ำเร็จ ก้าวสู่อันดัน 12 ของโลก และอันดับ 2 ของเอเซีย สวนน�ำ้ รามายณะ พัทยา ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ จัดโดย บริษัท อาร์ดับบลิวพี จ�ำกัด • วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกผู้ซื้อเข้าร่วมงาน IT & CMA and CTW Asia-Pacific 2018 ครั้งที่ 5 ณ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) • วันที่ 16 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมแนวทางความร่วมมือสนับสนุนการจัดการ เดินทางท่องเที่ยวไทยส�ำหรับอาสาสมัครต่างประเทศจากภารกิจที่วนอุทยานถ�้ำหลวงขุนน�้ำนางนอน จังหวัดเชียงราย ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมรับมือในการต่อต้าน การก่อการร้าย (Counter Terrorism Preparedness) ณ โรงแรมโซฟิเทล กรุงเพฯ จัดโดย สถานทูตอังกฤษ • วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ร่วมงานแถลงข่าวจัดงาน Food & Hotel Thailand 2018 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค จัดโดย บริษัท ยูบีเอ็ม เอเซีย (ประเทศไทย) • วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายกสมาคมฯ ให้สัมภาษณ์ เรื่องการศึกษาวิจัยทิศทาง การจ้างงานของประเทศไทยในอุตสาหกรรม 4.0 ทิศทาง แนวโน้มการจ้างงาน และความ ต้องการแรงงาน ณ ส�ำนักงานสมาคมโรงแรมไทย จัดโดย ส�ำนักงานศูนย์วิจัยและให้ ค�ำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ • วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ร่วมพิธีเปิด “เทศกาลท่องเที่ยวเมืองรอง” ณ ศูนย์ประชุม แห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ร่วมงานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้ส�ำเร็จการอบรม หลักสูตรการบริหารการท่องเที่ยวส�ำหรับผู้บริหารระดับสูง (Tourism Management Program for Executives: TME) ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ จัดโดย การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย • วันที่ 24 สิงหาคม 2561 ร่วมแข่งขันกอล์ฟ ของชมรมกอล์ฟการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย ณ สนามสุวรรณภูมิ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จัดโดย การท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย • วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุม่ โรงแรม และท่องเที่ยว ครั้งที่ 3/2561 ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ จัด โดยสถาบันอาชีวศึกษา ภูเก็ต • วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ประกอบ การด้านการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยว ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ จัดโดย กรมการท่องเที่ยว • วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุม่ โรงแรม และท่องเที่ยว ครั้งที่ 3/2561 ณ ส�ำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรุงเทพฯ จัด โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ 2 เดือนกันยายน 2561 • วันที่ 1 กันยายน 2561 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากอง บัญชาการต�ำรวจท่องเที่ยว ณ กองบัญชาการต�ำรวจท่องเที่ยว จัดโดย กองบัญชาการ

12

ต�ำรวจท่องเที่ยว • วันที่ 3 กันยายน 2561 ร่วมเป็นกรรมการและประชุมคณะกรรมการตรวจประเมิน และรับรองการท่องเที่ยวอาเซียน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และขอเชิญประชุม คณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 ณ กรมการท่องเที่ยว จัดโดย กรมการท่องเที่ยว • วันที่ 3 กันยายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดการแข่งขันรถ จักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการโมโต จีพี ประจ�ำปี 2561 – 2563 (3 ปี) ณ ท�ำเนียบ รัฐบาล จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย • วันที่ 4 กันยายน 2561 ร่วมประชุมคณะท�ำงานส่งเสริมการท่องเที่ยว และ MICE ครั้งที่ 26-6/2561 ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จัดโดย สานพลังประชารัฐ • วันที่ 13 กันยายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมไมซ์ของ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร จัดโดย กองการท่อง เที่ยว ส�ำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว • วันที่ 14 กันยายน 2561 ร่วมงาน Thailand Village Tourism Trade Meet 2018 เปิดตัวชุมชนท่องเที่ยวเมืองรองทั่วประเทศ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 18 กันยายน 2561 ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ และเลี้ยงรับรองงาน IT & CMA AND CTW ASIA-PACIFIC 2018 : THAILAND LIMITED ณ GMM LIVE HOUSE, CENTRALWORLD จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การ มหาชน) • วันที่ 20 กันยายน 2561 ร่วมประชุมเพื่อรับฟังข้อมูลปัญหาจากข้อตกลงการค้า เสรีอาเซียน-จีน : กรณีผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ณ ส�ำนักงานผู้ตรวจการ แผ่นดิน จัดโดย ส�ำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน • วันที่ 20 กันยายน 2561 ร่วมงาน The International Networking Forum เนื่อง ในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของการก่อตั้งสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) • วันที่ 25 กันยายน 2561 ทีป่ รึกษาสมาคม ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเตรียมความพร้อม เข้าสู่การเป็นผู้สอนระดับประเทศ (National Trainer : NT) และผู้ประเมินระดับประเทศ (National Assessor : NA) ภายใต้ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้าน การท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จัดโดย กรมการ ท่องเที่ยว • ประชาสัมพันธ์งาน “สัมมนายกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการไมซ์ใน ประเทศ” จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) • ประชาสัมพันธ์งาน Thailand Virtual Romance & Wedding Expo ในการเจรจา ธุรกิจรูปแบบ Virtual Expo ส่งเสริมการขายผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (Online Platform) จัด โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 26 กันยายน 2561 ร่วมงานครบรอบ 25 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว จัดโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต แห่งประเทศไทย • วันที่ 26 กันยายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม ไมซ์ ครั้งที่ 3/2561 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) • วันที่ 26 กันยายน 2561 ร่วมประชุมสมาชิกประจ�ำเดือนกันยายน 2561 ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ จัดโดย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เดือนตุลาคม 2561 • วันที่ 3 ตุลาคม 2561 ร่วมงานครบรอบ 16 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬา ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เข้าร่วมชมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ และพิธเิ ปิดการแข่งขัน รถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ MOTO GP PTT Thailand Grand Prix 2018 ณ สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโดย การกีฬาแห่งประเทศไทย • วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการ “Digital Tourism Platform” ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโดย หอการค้าไทย • วันที่ 9 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุมเตรียมการส�ำหรับการประชุมพหุภาคีภายใต้บนั ทึก ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา ระดับ รัฐมนตรี ครั้งที่ 2 และระดับคณะท�ำงาน ครั้งที่ 4 ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัด โดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการท่องเที่ยว ณ อาคารรัฐสภา 2 จัดโดย คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ • วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุมหารือแนวทางในการปฏิรูปด้านการท่องเที่ยว ของไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ จัดโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุมระดมความเห็น เพื่อปรับปรุงระบบแอปพลิ เคชั่นและเว็บไซด์การท่องเที่ยวเพชรสมุทรคีรี ณ โรงแรมฮิลตัน หัวหิน จัดโดย ส�ำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล • วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น เพือ่ จัดท�ำการส่งเสริมตลาด การท่องเทีย่ ว ปี 2561 ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ จัดโดย การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย • วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวระบบข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการ ท่องเที่ยวของประเทศไทย (Thailand Tourism Intelligence Center : www.thailandtic. com) ณ โรงแรมบางกอก แมริออท โฮเต็ล สุขุมวิท จัดโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและ กีฬา • วันที่ 29 ตุลาคม 2561 ร่วมประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ งความคาดหวังการปฏิรปู การ


Annual Report 2018 - 2019

ศึกษาของสถานประกอบการ ณ ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดโดย ส�ำนักงาน เลขานุการคณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา

เดือนธันวาคม 2561 • วันที่ 6 ธันวาคม 2561 ร่วมพิธีลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวง การท่องเที่ยวและกีฬากับกองทัพบก ณ กองบัญชาการกองทัพบก จัดโดย ส�ำนักงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก • วันที่ 7 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ เข้าพบรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อแสดงความขอบคุณ ที่มีการสั่งการให้หน่วยงานใน สังกัดหลีกเลี่ยงการใช้โรงแรมผิดกฎหมาย ในการเดินทางไปราชการชั่วคราว และอวยพร ปีใหม่ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาและตัดสินรางวัล และร่วม ประชุมระดมความคิดเห็น โครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 12 ประจ�ำปี 2562 จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ร่วมการประชุมคณะท�ำงานร่างระเบียบส�ำนักนายก รัฐมนตรี เพื่อด�ำเนินการตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการ ท่องเที่ยวอาเซียน ณ กรมการท่องเที่ยว จัดโดย กรมการท่องเที่ยว • วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ Amazing ไทยเท่ #เที่ยวเท่ ๆ แบบไทย ๆ ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 18 ธันวาคม 2561 ร่วมสัมมนาการจัดท�ำแนวทางและมาตรการพัฒนา อุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ จัดโดย ส�ำนักงานส่งเสริม เศรษฐกิจดิจิทัล • วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ร่วมงาน “TTAA New Year Party” ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ จัดโดย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว • วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ร่วมสนับสนุนบัตรห้องพัก บัตรอาหาร ในการจัดประชุม สมาชิกประจ�ำเดือนธันวาคม 2561 ณ ช่างชุ่ย ถนนสิริธร จัดโดย สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว ภายในประเทศ • วันที่ 25 ธันวาคม 2561 ร่วมประชุมสมาชิก ณ ช่างชุ่ย ถนนสิริธร จัดโดย สมาคม ธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ • วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ร่วมงานเฉลิมฉลอง ATTA Dinner Talk & New Year Party 2019 ณ โรงแรมดุสิตธานี สีลม กรุงเทพฯ จัดโดย สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Secretary-General Division January 2018 • On the 12th January 2018, attend the meeting of civil state working group in tourism promotion and MICE No. 21-1/2018, held at Dusit Thani Bangkok, organized by Public – Private Partnership. • On the 15th January 2018, Venue E Co., Ltd. met with executives and committees of Thai Hotels Association (THA) to propose several categories of event venue booking management at the Office of THA. • On the 15th January 2018, join the celebration of “The Legend of ATTA 50th years Anniversary”, held at Queen Sirikit National Convention and Exhibition Center, Bangkok, organized by the Association of Thai Travel Agents. • On the 17th January 2018, join the opening ceremony of the 38th Thailand

February 2018 • On the 1st February 2018, ICVX Co., Ltd. met with the executive board of committees of THA to propose the detail of Myanmar International Tourism Expo 2018 at the Office of THA. • On the 1st February 2018, join the brainstorming forum under the topic “Big Data Analytics – a transformation process for MICE”, held at Anantara Siam Hotel Bangkok, organized by Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization). • On the 1st February 2018, join BOT Thank You Party 2018 for private entrepreneurs, held at the grass field by the Bank of Thailand dam, organized by BOT. • On the 6th February 2018, the group of instructors from Bangkok University met with the executive board of committees of Thai Hotels Association (THA) to discuss over the collaboration between THA and Bangkok University at the Office of THA. • On the 7th February 2018, join the opening ceremony the 22nd Thai International Travel Fair 2018 at Queen Sirikit National Convention and Exhibition Center, organized by Thailand Travel Agents Association (TTAA). • On the 10th February 2018, attend the meeting to follow up the progress of the arrangement of the world’s motorbike championship, the 15th Round of Moto GP, called “PTT Thailand Grand Prix”, held at Chang Arena Circuit, Buriram, organized by the Office of Permanent Secretary of Ministry of Tourism and Sports. • On the 12th February 2018, join the deployment ceremony to build up confidence during Valentine’s day and Chinese New Year Festival 2018 for sustainable tourism economy development at Odian Roundabout, organized by Tourist Police Bureau. • On the 12th February 2018, attend the meeting of hotel promotion and supervision sub-committees following Hotel Act B.E. 2547 to take up ASEAN Economic Community (AEC) No. 1/2018, organized and held at Department of Administration. • On the 14th February 2018, attend minor group meeting to make operational plan following ASEAN MRA on TP 2018 – 2022, organized and held at Department of Tourism. • On the 15th February 2018, attend the meeting to listen to opinions toward Tourism Strategic Development Plan 2018 – 2021, held at St. James Bangkok, organized by Department of Tourism. • On the 15th February 2018, attend the meeting to discuss and give opinion upon the production of marketing promotion media of Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization), TCEB No. 2, held at the Office of TCEB, organized by TCEB. • On the 19th February 2018, executive board of committees of Thai Hotels Association (THA) met with Ministry of Tourism and Sports to discuss over the problems and obstacles in hotel operation, at Ministry of Tourism and Sports. • On the 19th February 2018, CADD Promotion (1997) Co., Ltd.; the publication company of “Thailand Restaurant News” magazine met with the President of Thai Hotels Association (THA) to interview over hotel business trend evaluation 2018, 13

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

เดือนพฤศจิกายน 2561 • วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ร่วมงานพิธีเปิดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ “Thailand Biennale, Krabi 2018” ณ พื้นที่จังหวัดกระบี่ จัดโดย ส�ำนักงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ที่ปรึกษาสมาคม ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดการ สิ่งแวดล้อมภายในโรงแรม ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ อาคารมหาวิทยาลัยสยาม • ประชาสัมพันธ์ กฎกระทรวง ยกเลิกการก�ำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการตรวจลง ตรา ตามมาตรา 12 (1) ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ครั้งเดียว เป็นการชั่วคราว พ.ศ. 2561 ส�ำหรับคนต่างด้าวผู้มีสัญชาติของประเทศที่รัฐมนตรีประกาศก�ำหนดฯ ณ ช่องทาง อนุญาตของด่านตรวจคนเข้าเมือง (VISA ON ARRIVAL) โดยจะมีผลใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 ของส�ำนักงานตรวจคนเข้าเมือง • วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการรองรับนัก ท่องเที่ยวในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวไทย ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ จัดโดย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา • วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2561 ร่ ว มประชุ ม สมาชิ ก สามั ญ สภาอุ ต สาหกรรม ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ สทท. ณ อาคารการท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย • วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ร่วมงาน Bangkok Post International Forum: ASIAN TRANSFORMATION: The Changing Landscape ณ โรงแรม Centara Grand at Central World จัดโดย Bangkok Post • วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ร่วมประชุมคณะท�ำงานขับเคลื่อน การเลิกใช้พลาสติก หุ้มฝาขวดน�้ำดื่ม ครั้งที่ 3/2561 ณ กรมควบคุมมลพิษ จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ • วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 85 ปี หอการค้าไทย ณ ศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถนนเจริญนคร

Tourism Festival (TTF2018), held at central stage, Suan Lumpini Garden, Patumwan, Bangkok, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 17th January 2018, jointly sign MOU for founding Regional MICE Academic Cluster, held at The Athenee Hotel Bangkok; A Luxury Collection Hotel, organized by Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization), TCEB. • On the 18th January 2018, attend the meeting of Public – Private Partnership Working Group in MICE (D3) tourism promotion, “Digital Tourism Platform”, held at Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand, organized by Public – Private Partnership. • On the 18th January 2018, join New Year Greeting Event 2018 at Long 1919 Bangkok, organized by the Association of Domestic Travel. • On the 24th and 26th January 2018, join the opening and closing ceremonies of the 37th ASEAN Tourism Forum (ATF 2018), held at Royal Park Ratchapreuk, Chiang Mai, organized by Ministry of Tourism and Sports. • On the 25th January 2018, join the opening ceremony and listen to a special discussion in ASIA DIGITAL expo 2018, held at Queen Sirikit National Convention and Exhibition Center, organized by Digital Economy Promotion Agency (DEPA); an agency subsidiary to Ministry of Digital Economy and Society. • On the 25th January 2018, join duet forum under the topic ‘ASEAN Gastronomy Conference The Future of FOOD Turning ASEAN Tradition and Craftsmanship into Sustainable Gastronomic Tourism’, held at Shangri La Hotel Chiang Mai, organized by Ministry of Tourism and Sports. • On the 29th January 2018, attend the meeting to discuss over the amendment of hotel investment promotion scheme, held at the building of Investment Promotion Commission, organized by the Office of Investment Promotion Commission.


Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

Annual Report 2018 - 2019

and make the article to publicize in the magazine. • Between the 19th – 20th February 2018, attend the Focus Group No. 4/5 (The 3rd Area: Bangkok) regarding Cruise Tourism Promotion Expenditure Project, organized by Ministry of Tourism and Sports. • On the 20th February 2018, attend the meeting of Thai Chamber of Commerce Anti-Corruption and Morality Promotion Commission, held at Thai Chamber of Commerce, organized by the Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand. • On the 20th February 2018, attend the meeting of Business and Service Standard Development Committee to discuss over “Hotel Standard Determination”, held at Thai Chamber of Commerce, organized by the Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand. • On the 21st February 2018, executive board of committees of Thai Hotels Association (THA) met with Ministry of Tourism and Sports to report the problems and obstacles in hotel operation at Ministry of Tourism and Sports. • On the 21st February 2018, IOM Office in Thailand met with the executive board of committees of Thai Hotels Association (THA) to propose project and discuss over the support of hotel entrepreneurs’ needs toward cross-nation labors, at the Office of THA. • On the 22nd February 2018, join “Public – Private Partnership to Create Youth Labors” event, held at Ministry of Labor, organized by Department of Employment. • On the 23rd February 2018, attend the meeting of Hotel Business Promotion and Supervision Committees No. 1/2018, held at Ministry of Interior’s Hall, organized by Department of Administration. • On the 26th February 2018, attend the meeting of Joint Public and Private Sub-Committees categorized in the group of hotel and tourism to support the operation of Joint Public and Private Sector Consultative Committee (JPPSCC) No. 1/2018, held at Trang Hotel Bangkok, organized by Southern Vocational Institute 2, Phuket Vocational College. • On the 26th February 2018, attend the meeting to discuss over the progress of Thai Food, Rice and Fruit Consuming Stimulation Scheme under “Amazing Thai Taste Project” No. 9-1/2018, held at Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand, organized by Public – Private Partnership. • On the 26th February 2018, attend the meeting to discuss over Economic Policy and Circumstance No. 5/2018, held at Ministry of Finance, organized by the Fiscal Policy Office. • On the 27th February 2018, attend the meeting of committees to consider the list of applicants to take part in Tourism Management Course for high-level executives gen 2 in 2018, held at The Emerald Hotel Bangkok, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 27th February 2018, Thai Hotels Association (THA) and the Association of Thai Travel Agents (ATTA) jointly arranged meeting between 2 associations in order to provide information and tourism trend to members of both associations, held at Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok. • Publicize academic seminar; called The 8th Indian Ideas and Thoughts Mahidol University-lndian Embassy Seminar 2018, organized by Center for Bharat Education, ASIAN Language and Culture Research Institute, Mahidol University in-association with Indian Embassy in Thailand, and Tourism Council of Thailand. • Publicize to accept the application from entrepreneurs who used Tuk Tuk vehicle propelled by gasoline to be replaced them with Electric Tuk Tuk vehicle, provided by King Mongkut’s University of Technology Thonburi (KMUTT). March 2018 • On the 5th March 2018, join the event to meet with Japanese businessmen and exchange opinions in term of real estate investment and development, held at Grande Centre Point Hotel, organized by Housing Business Association. • Between the 5th – 7th March 2018, publicize Professional Housekeeper Activity at Dhurakij Pundit University, organized by Business Promotion and Development Division, Department of Trade Development. • On the 6th March 2018, attend the meeting to brainstorm the ideas over “In-Depth Penetration to the Draft of Labor Relations Act”, organized and held at Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand. • On the 7th March 2018, Trade Association Promotion and Development Committee met with executive board of committees of Thai Hotels Association (THA) to strengthen good relationship between Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand, and Trade Associations as well as discuss over problems and obstacles in operation and trade association management in order to find the absolute solution, held at the Office of THA. • On the 14th March 2018, attend the meeting of working group for Amazing Thai Taste Project, and attend the meeting of working group for Amazing Thai Taste Restaurant Standard Determination, held at University of the Thai Chamber of Commerce, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). 14

• On the 14th March 2018, publicize academic seminar “Go Thailand: Investment for Future”, held at Queen Sirikit National Convention and Exhibition Center, organized by Than Sretthakit Newspaper. • On the 19th March 2018, join the 58th Anniversary Celebration of Tourism Authority of Thailand (TAT)’s Foundation, held at TAT. • On the 20th March 2018, publicize seminar forum “Society Fights Corruption” at Art and Culture Center Bangkok, organized by Anti-Corruption Organization of Thailand. • On the 20th March 2018, attend the meeting to select Buyers for Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Mekong Subregion 2018 (TTM+ 2018) : Million Shades of Romance No. 1, held at Avani Atrium Hotel, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 20th March 2018, attend the meeting of Tourism Council of Thailand Committees No. 18/2016 – 2018 at the Office of Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 21st March 2018, Research Office of CIMB Thai Bank Public Co., Ltd. met with the President of Thai Hotels Association (THA) to inquire the information and hotel business circumstance at the Twin Tower hotel. • On the 21st March 2018, join the press conference on tourism circumstance for February 2018 at Ministry of Tourism and Sports. • On the 22nd March 2018, attend the meeting to discuss over the draft of Water Resource Act B.E….., held at Parliament Building, organized by Thai Chamber of Commerce. • On the 26th March 2018, attend the meeting of Public – Private Partnership Working Group in Tourism and MICE Promotion, held at Thai Chamber of Commerce, organized by Public – Private Partnership. • On the 27th March 2018, join seminar forum “Housing, Real Estate and Thailand Development Policy” at Thai Real Estate Business School, organized by Thai Appraisal Foundation. April 2018 • On the 2nd April 2018, join Scenario Planning Workshop at W-District Project, Building E88, organized by Perfect Link Consulting Group Co., Ltd., funded the research by the Office of National Research Council of Thailand (NRCT) and the Thailand Research Fund (TRF). • On the 2nd April 2018, attend the Virtual Tourism Academy Forum toward excellence development in Tourism and Service Industry of Thailand, held at Chao Phraya Park Hotel, organized by Walailak University. • On the 4th April 2018, attend the meeting to share the opinions over“Digitalization and Energy: Building Sector”, held at Ministry of Energy. • On the 4th April 2018, join press conference on “Sook Siam Project”, one of 7 wonders of ICONSIAM, held at Siam Paragon Shopping Center, organized by ICONSIAM. • On the 4th April 2018, attend the meeting of organizing committees for the 5th SITE Global Conference 2019, held at Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization). • On the 5th April 2018, attend the meeting over the secondary city tourism promotion guidance, organized and held at Ministry of Tourism and Sports. • On the 5th April 2018, join the forum to listen to the study result toward the competitiveness and strategic trend of MICE industry development in Thailand under the Market Promotion Strategic Plan Making Project 2018 – 2022, held at Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization). • On the 5th April 2018, join press conference on capacity evaluation and preparation making toward automation system industry, under the establishment’s productivity enhancement project with robot and automation system technologies for the budget year 2018, held at Queen Sirikit National Convention and Exhibition Center, organized by the Federation of Thai Industries. • On the 5th April 2018, join The Certified Logo Giving Ceremony for Thai Tourism Standard, Accommodation Standard for Tourism, categorized in resort, and Tourist Attraction Standard of the budget year 2018, held at Royal River Hotel, organized by Department of Tourism. • On the 5th April 2018, attend the meeting to select Buyers for the 2nd Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Mekong Subregion 2018: Million Shades of Romance, held at Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 5th April 2018, join the deployment ceremony to build up confidence during Songkran Festival 2018, held at Asiatique Pier the Riverfront, organized by Tourist Police Bureau. • On the 9th April 2018, join press conference and forum “Smart EEC – A Great Opportunity”, held at Radisson Blue Plaza Hotel Bangkok, organized by Provincial Electricity Authority (PEA). • On the 19th April 2018, attend the general meeting of members 2018, and listen to special discussion over “Thai Tourism Reformation Guidance to Achieve Sustainable Success”, held at Tourism Authority of Thailand (TAT), organized by


Annual Report 2018 - 2019

and Circumstance, held at Ministry of Finance, organized by Fiscal Policy Office, Ministry of Finance.

May 2018 • On the 2nd May 2018, President of Thai Hotels Association (THA) consented the working group of Tourism Authority of Thailand (TAT) to interview for the opinion over the Business Continuity Management System Making Project based on ISO 22301 : 2012 Standard of Tourism Authority of Thailand (TAT), held at The Twin Tower Hotel Bangkok. • On the 4th May 2018, attend the meeting of tourism sub-committees in Religion, Art, Culture and Tourism Commission, the National Legislative Assembly, held at Parliament Building 2, organized by the National Legislative Assembly. • On the 9th May 2018, attend the meeting to consider the draft of Exercise, Recreation, and Sports Safety Act B.E. ...., held at the Berkley Pratunam Hotel Bangkok, organized by Department of Physical Education. • On the 15th May 2018, attend the meeting of Public – Private Partnership Working Group in Tourism and MICE Promotion No. 23-3/2018, held at Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand, organized by Public – Private Partnership. • On the 15th May 2018, attend the meeting of Tourism Business Committee No. 4-2/2018, held at Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand. • On the 15th May 2018, attend the meeting to discuss over the propulsion guidance for Digital Tourism Platform Project, tourism promotion working group and MICE (D3), held at Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand, organized by Public – Private Partnership. • On the 15th May 2018, the director of Thai Hotels Association (THA) consented the working group from Bank of Thailand to meet and exchange opinions toward “Business Circumstance and Trend as well as Viewpoint Toward Overall Economy”, held at The Office of THA. • On the 22nd May 2018, attend the meeting for Thailand Shopping & Dining Paradise 2018, held at Intercontinental Hotel Bangkok, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 23rd May 2018, join the capacity enhancement project for related personnel and organization in MICE industry 2018, organized by Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization), TCEB. • On the 23rd May 2018, attend the meeting to discuss over the opinions toward Land and Building Tax Act B.E. ..., held at Glowfish Sathorn Co., Ltd. • On the 24th May 2018, attend the meeting of Public – Private Sub-Committees for the Group of Hotel and Tourism Professions No. 2/2018, held at Office of Vocational Education Commission, Bangkok, organized by Southern Vocational Institute 2; the office located in Phuket Vocational College. • On the 25th May 2018, Director of Thai Hotels Association (THA) consented the working group in central finance and strategic plan making of Minor International Public Co., Ltd. to meet and discuss over the support and collaboration guidance in the future, held at The Twin Tower Hotel Bangkok. • On the 28th May 2018, President of Thai Hotels Association (THA) gave interview to Khaosod News for the scoop “The Effect of Illegal Hotels in Thailand for Day Rent on Their Own and Via AirBNB Website Toward Hotel Business and How Government Should Solve This Problem.” • On the 28th May 2018, President of Thai Hotels Association (THA) gave interview regarding the expectation and obstacles in MICE industry, in order to make propulsion plan for MICE Intelligence & Innovation of the 3rd phase of MICE industry 2018 – 2021, organized by Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization). • On the 30th May 2018, attend the meeting to discuss over Economic Policy

June 2018 • On the 4th June 2018, President of Thai Hotels Association (THA) consented Advice Consulting Co., Ltd. to interview over the execution of investment study project on new format of tourism industry, in order to add value in Thai tourism industry, held at The Twin Tower Hotel Bangkok, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). • Between the 4th – 5th June 2018, attend the meeting to jointly seek the propulsion guidance to initiate Sector Skills Council “Industry Consultative Board in Thailand”, held at Chao Phraya Hotel Bangkok, organized by Thailand Professional Qualification Institute (Public Organization). • On the 5th June 2018, attend the meeting of Tourism and MICE Promotion Committees No. 24-4/2018, held at Dusit Thani Bangkok, organized by Public – Private Partnership. • On the 5th June 2018, join the Focus Group at Lancaster Hotel, organized by Faculty of Business Administration, Kasetsart University. • On the 6th June 2018, attend the meeting to make the master plan and Bench Marking in MICE industry information, held at QSNCC room, organized by Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization). • On the 6th June 2018, executive board of committees of Thai Hotels Association (THA) visited Huawei, that provides IT and Communication Solution Technology, to observe its innovation, at Siam Kempinski Hotel Bangkok, organized by Huawei. • On the 6th June 2018, attend Global Exhibitions Day at Queen Sirikit National Convention and Exhibition Center, organized by Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization). • On the 7th June 2018, Advisor to Thai Hotels Association (THA) gave interview toward Tourism and Hospitality Course, at Office of THA, moderated by Suranaree University of Technology. • On the 8th June 2018, join opening ceremony of Amazing Thai Taste Festival 2018, held at Siam Square Soi 7. • On the 11th June 2018, attend the meeting to listen to opinions in order to determine Tourism Market Promotion Guidance 2019, held at Lancaster Hotel Bangkok, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 12th June 2018, attend the 1st meeting to select buyers to join IT & CMA and CTW Asia-Pacific 2018, held at Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization). • Between the 13th – 15th June 2018, join Thailand Travel Mart Plus Amazing Gateway to the Mekong Subregion 2018 (TTM+ 2018), held at Ocean Marina Yacht Club, Pattaya City, Chonburi, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 15th June 2018, join the opening ceremony of Thailand Shopping & Dining Paradise 2018, held at MBK Shopping Center, Bangkok, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 15th June 2018, attend the meeting of MotoGP committees 2018 – 2021, held at Government House, organized by Sports Authority of Thai. • On the 18th June 2018, join press conference on tourism circumstance in May 2018, held at Ministry of Tourism and Sports. • On the 19th June 2018, met with Director-General of the Department of Public Works and Town Planning to discuss over illegal hotel solution, at Department of Public Works and Town Planning Rama 6, Phyathai district. • On the 21st June 2018, join the seminar on Energy Conservation In-Depth Demonstration Project, the 4th Phase, held at The Twin Tower Hotel Bangkok, organized by Department of Alternative Energy and Energy Conservation. 15

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

Tourism Council of Thailand (TCT). • On the 19th April 2018, attend the meeting to discuss and share opinions toward the presentation of sale promotion media outlets for the 4th Guide of Bangkok 4 Major MICE, held at the Office of Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization), TCEB, organized by TCEB. • On the 26th April 2018, attend the 51st general meeting of the members of Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand 2017, held at Dusit Thani Bangkok, organized by Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand. • On the 26th April 2018, join as the witness in the annual general meeting 2017, and committee in the election of Thai Travel Agents Association, held at Dusit Thani Bangkok, organized by Thai Travel Agents Association. • On the 27th April 2018, join the logo giving ceremony for Thailand MICE Venue Standard, and seminar “MICE Standard day 2018”, held at BITEC Bangna, Bangkok, organized by Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization). • On the 27th April 2018, join the meeting of business management committees for restaurant entrepreneur and pastries making art academic courses for professional level, held at Office of the Permanent Secretary Ministry of Education, organized by Office of the Private Education Commission (OFEC).


Annual Report 2018 - 2019

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

• On the 22nd June 2018, join the special forum for the World’s Overall Product Exhibition, and the Trend and Effect Toward Thailand, held at BITEC Bangna, organized by Reed Exhibition Co., Ltd. • On the 25th June 2018, attend the meeting to discuss over Northern Chapter’s Longan Scheme to Serve Market, held at Department of Domestic Trade. • On the 26th June 2018, join press conference “Summary of Tourism Entrepreneur Confidential Index for the 2nd Quarter of 2018”, held at Tourism Authority of Thailand (TAT), organized by Tourism Council of Thailand (TCT). • On the 29th June 2018, attend the 2nd meeting to select buyers to join IT & CMA and CTW Asia-Pacific 2018, held at Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization). July 2018 • On the 3rd July 2018, attend the meeting of Tourism and MICE Promotion Committees No. 25-5/2018, held at Dusit Thani Bangkok, organized by Public – Private Partnership. • On the 4th July 2018, join the introducing ceremony of MICE Student Chapter Project, and Event 101 Course, held at CW Tower, organized by Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization). • On the 4th July 2018, attend the meeting to discuss over the propulsion of Digital Tourism Platform Project, held at University of Thai Chamber of Commerce, organized by Public – Private Partnership. • Between the 4th – 5th July 2018, join academic seminar on “Tourism Industry Capacity Development with Statistic Data”, held at Amari Watergate Hotel Bangkok, organized by Office of the Permanent Secretary, Ministry of Tourism and Sports. • On the 5th July 2018, attend seminar Big Profit by Big Data, organized and held at Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand. • On the 6th July 2018, attend the meeting together with Tourism SubCommission, the National Legislative Assembly, Parliament Building 2, organized by Religion, Art, Culture and Tourism Commission, the National Legislative Assembly. • On the 6th July 2018, attend the meeting to brainstorm over SME Definition Determination, and Tax Obstacle of SME Entrepreneurs, held at The Bazaar Bangkok Ratchadapisek Hotel Bangkok, organized by Office of Small and Medium Enterprise Promotion (OSMEP). • On the 6th July 2018, attend the meeting of Committees in Tourism Route Propulsion Campaign for All No. 2/2018, held at Ministry of Tourism and Sports, organized by Office of the Minister, Ministry of Tourism and Sports. • On the 9th July 2018, join the press conference “TAT’S Tourism Promotion Guidance 2019”, held at Queen Sirikit National Convention and Exhibition Center, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 12th July 2018, President of Thai Hotels Association (THA) gave interview regarding data collection for strategy and operative plan making to promote SMEs, problems and entrepreneurs’ needs through related trade associations to SMEs, organized by Office of Small and Medium Enterprise Promotion (OSMEP). • On the 17th July 2018, attend the meeting of MOU committees in Tourism Collaboration Between The Kingdom of Thailand and Bhutan, held at Millennium Hilton Hotel Bangkok, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 17th July 2018, attend the 3rd meeting to select buyers to join IT & CMA and CTW Asia-Pacific 2018, held at Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization). • On the 19th July 2018, meet with several association representatives from China to introduce collaborating organizations in the future, at The Athenee Hotel Bangkok, organized by Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public

16

Organization). • On the 19th July 2018, attend the meeting of Tourism Business Committees No. 5-3/2018, held at Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand. • On the 20th July 2018, executive board of committees of Thai Hotels Association (THA) met with Director General of Department of Administration to discuss over the Illegal Hotel Solution, at Department of Administration, Ministry of Interior. • On the 24th July 2018, attend the meeting Thai Good Agriculture Practice Committees (ThaiGAP) No. 4-2/2018, held at Thai Chamber of Commerce, organized by Thai Agricultural Quality Institute. • On the 25th July 2018, join DASTA Forum 2018 under the topic “Thailand Propulsion in 4.0 Era”, held at Grand Hyatt Erawan Bangkok, organized by Designated Area of Sustainable Tourism Administration (Public Organization), DASTA. • On the 25th July 2018, take part in “Application for All”, held at Swisssotel Le Concord Hotel, organized by Business of Services and Combination Products Trade Association. August 2018 • On the 1st August 2018, attend the meeting of National Tourism Policy Committees No. 2/2018, held at the Secretariat of the Cabinet, Government House, organized by National Tourism Policy Committee. • On the 2nd August 2018, attend the meeting of National Tourism Policy Committees No. 2/2018, organized and held at Ministry of Tourism and Sports. • On the 3rd August 2018, President of Thai Hotels Association (THA) gave interview over the stakes in MICE industry for the analysis of Local MICE Development Policy Propulsion within MICE cities, organized by Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization). • On the 6th August 2018, Advisor to Thai Hotels Association (THA) was a guest speaker in special forum on “Is It about Time Government Give Concession for Hotel Operation in National Park?”, held at BITEC Bangna, organized by Thai Appraisal Foundation. • On the 6th August 2018, attend the meeting to listen to opinions over the guidance determination on Big Data Storing System Development and Installation Project and Analysis its Availability in the Format of Smart Data, held at Avani Atrium Hotel, organized by Tourism Authority of Thailand (THA). • On the 8th August 2018, join Luncheon Talk 2018 under the topic “NEW HEIGHTS, NEW INNOVATION”, held at Plaza Athenee Hotel, organized by Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization). • On the 9th August 2018, attend the meeting “Thai Tourism Safety”, held at The Athenee Hotel, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 9th August 2018, join the opening ceremony “The 23rd Thai Travel Fair”, held at Thai Travel Agents Association. • On the 10th August 2018, President of Thai Hotels Association (THA) and executive board of committees met with Deputy Commander of Tourist Police to discuss over the illegal hotel solution, organized by THA. • On the 14th August 2018, attend the Focus Group Discussion on Tourism for All Promotion and Development Project, held at Mercure Ibis Siam Hotel Bangkok, organized by Thai Chamber of Commerce. • On the 15th August 2018, join the achievement celebration for Ramayana Water Park Pattaya to dominate the world’s No. 12 and Asia’s No. 1 ranking, held at Renaissance Hotel Bangkok, organized by RWP Co., Ltd. • On the 16th August 2018, join the 5th meeting to select buyers to join IT & CMA and CTW Asia-Pacific 2018, held at Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization). • On the 16th August 2018, attend the meeting over the collaborating guidance to support tourism route arrangement for international volunteers in Tham Luang Forest Park – Khun Nam Nang Non mission in Chiang-Rai, held at Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 20th August 2018, publicize Counter Terrorism Preparedness Project, held at Sofitel Hotel Bangkok, organized by English Embassy in Thailand. • On the 20th August 2018, join press conference Food & Hotel Thailand 2018, held at Landmark Hotel, organized by UBM Asia (Thailand) Co., Ltd. • On the 21st August 2018, President of Thai Hotels Association (THA) gave interview over Thailand Employment Trend in 4.0 Era Research and Study specialized for employment trend and demand for labor, held at Office of THA, organized by Office of Research Center and Advisor, Thammasat University. • On the 22nd August 2018, join the opening ceremony “Secondary City Travel Festival”, held at Queen Sirikit National Convention and Exhibition Center, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 22nd August 2018, join certificate giving ceremony for those who completed Tourism Management Program for Executives (TME) course, held at The Sukosol Hotel Bangkok, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT).


Annual Report 2018 - 2019

• On the 24th August 2018, join golf tournament of Thailand Golf Tourism Club at Suvarnabhumi Golf and Country Club, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 29th August 2018, attend the meeting of Public – Private Partnership Sub-Committees categorized in the Group of Hotels and Tourism No. 3/2018, held at Office of Vocation Education Commission, Bangkok, organized by Phuket Vocational Institute. • On the 27th August 2018, attend the meeting to clarify and publicize the invitation for tourism entrepreneurs to achieve tourism standard, held at Ambassador Sukhumvit Hotel Bangkok, organized by Department of Tourism. • On the 29th August 2018, attend the meeting of Public – Private Partnership Sub-Committees categorized in the Group of Hotels and Tourism No. 3/2018, held at Office of Vocational Education Commission, Bangkok, organized by Southern Chapter Vocational Education Institute 2.

October 2018 • On the 3rd October 2018, join the 16th anniversary celebration of Ministry of Tourism and Sports’ foundation, held at Ministry of Tourism and Sports. • On the 7th October 2018, join the final round and opening ceremony of MOTO GP PTT Thailand Grand Prix 2018 at Chang International Circuit Buriram, organized by Sports Authority of Thailand. • On the 8th October 2018, attend the meeting to discuss over the propulsion guidance for “Digital Tourism Platform”, held at University of Thai Chamber of Commerce, organized by Thai Chamber of Commerce. • On the 9th October 2018, attend the meeting to make preparation for the

November 2018 • On the 2nd November 2018, join the opening ceremony of “Thailand Biennale, Krabi 2018”, held at Krabi area, organized by Office of Contemporary Art and Culture. • On the 6th November 2018, Advisor to Thai Hotels Association (THA) joined as a guest speaker at the Hotel Environmental Management Forum for the 3rd year university students, held at Siam University Building. • Publicize Ministerial Regulations on the temporary exemption of VISA on Arrival Fee following section 12 (1) categorized in tourist for one time use, B.E. 2561 for aliens who are the citizenship of designated countries announced by minister, at immigration checkpoint channel as this ministerial regulations shall come into force from the 15th November 2018 to the 31st January 2019 at Office of Immigration Bureau Thailand. • On the 16th November 2018, attend the meeting to make preparation to take up tourists during Thai Tourist Season, held at The Emerald Hotel Bangkok, organized by Ministry of Tourism and Sports. • On the 20th November 2018, attend the meeting of Tourism Council of Thailand’s ordinary members to select TCT’s executive board of committees, held at the building of Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 21st November 2018, join Bangkok Post International Forum: ASIAN TRANSFORMATION: The Changing Landscape, held at Centara Grand at Central World, organized by Bangkok Post. • On the 26th November 2018, attend the meeting of plastic bottle cap propulsion working group no. 3/2018, organized and held at Department of Pollution Control. • On the 30th November 2018, join the 85th anniversary celebration of Thai Chamber of Commerce’s foundation, held at ICONSIAM Shopping Center, Charoen Nakhon Road. December 2018 • On the 6th December 2018, join MOU signing ceremony between Ministry of Tourism and Sports and Royal Thai Army, held at Royal Thai Armed Forces Headquarter, organized by Office of Tourism Promotion, Royal Thai Army. • On the 7th December 2018, executive board of committees of Thai Hotels Association (THA) met with Minister of Tourism and Sports to show their appreciation for forcing the subsidiary agencies to avoid using illegal hotels on temporary travel for government works, as well as say a prayer on New Year occasion, at Ministry of Tourism and Sports. • On the 7th December 2018, join as a committee to consider and judge the prize, and attend the meeting to brainstorm ideas for the 12th Thailand Tourism Awards 2019, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 17th December 2018, attend the meeting of the working group for Prime Minister’s Office Regulation Drafting to execute following MRA on TP, organized and held at Department of Tourism. • On the 18th December 2018, join press conference for Amazing Thaitae #Smart Looking Travel in Thai Style, organized and held at Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 18th December 2018, join the seminar for the designation of guidance and development scheme for Digital Industry Development in the future, held at Novotel Hotel Bangkok, organized by Department of Economy Promotion Agency (DEPA). 17

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

September 2018 • On the 1st September 2018, join the anniversary celebration of the foundation of Tourist Police Bureau, organized and held at Tourist Police Bureau. • On the 3rd September 2018, join as a committee to attend the meeting of ASEAN Tourism Evaluation and Certification Committees for the budget year 2018, and invite the meeting to attend the meeting of THA Executive Board of Committees No. 1/2018, organized and held at Department of Tourism. • On the 3rd September 2018, join the meeting of MotoGP Committees 2018 – 2021, held at Government House, organized by Sports Authority of Thailand. • On the 4th September 2018, attend the meeting of Tourism and MICE Promotion Working Group No. 26-6/2018, held at Dusit Thani Bangkok, organized by Public – Private Partnership. • On the 13th September 2018, attend the meeting of Bangkok’s MICE Industry Propulsion Committees No. 1/2018, held at Bangkok City Hall, organized by Tourism Division of Culture, Sports and Tourism Department. • On the 14th September 2018, join Thailand Village Tourism Trade Meet 2018 to introduce secondary city communities across the country, held at BITEC Bangna, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 18th September 2018, join the official opening ceremony and banquet for IT & CMA AND CTW ASIA-PACIFIC 2018: THAILAND LIMITED, held at GMM LIVE HOUSE, CENTRALWORLD, organized by Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization). • On the 20th September 2018, attend the meeting to listen to the problems deriving from ASEAN – China Free Trade Agreement: Effect to Tourism and Service Business, organized and held at Office of Ombudsman Thailand. • On the 20th September 2018, join The International Networking Forum on the 20th anniversary occasion of the foundation of Thai Exhibition Association, held at Dusit Thani Bangkok, organized by Thai Exhibition Association. • On the 25th September 2018, Advisor to Thai Hotels Association (THA) joined as a guest speaker for National Trainer and National Assessor Training Course under MRA on TP framework, held at Dusit Thani Bangkok, organized by Department of Tourism. • Publicize the seminar “Thailand MICE Entrepreneur Capacity Enhancement”, organized by Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization). • Publicize Thailand Virtual Romance & Wedding Expo in the form of Virtual Expo business negotiation to promote the sale via Online Platform system, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 26th September 2018, join the 25th anniversary celebration of DSM’s foundation (Electricity Consuming Management), held at Centara Grand @ Central Plaza Ladprao, organized by Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). • On the 26th September 2018, attend the meeting of MICE Industry Capacity Development Committees No. 3/2018, held at Amari Watergate Hotel, organized by Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization). • On the 26th September 201, attend the 27th monthly meeting, September 2018, held at The Twin Tower Hotel, organized by The Association of Thai Travel Agents (ATTA).

Multilateral Meeting under MOU in Tourism Collaboration between Tourism Authority of Thailand (TAT) and Cambodia Ministry of Tourism in Minister Level No. 2, and Working Group No. 4, organized and held at Ministry of Tourism and Sports. • On the 12th October 2018, attend the meeting of Tourism Sub-Commission, held at Parliament Building 2, organized by Religion, Art, Culture and Tourism Commission, the National Legislative Assembly. • On the 18th October 2018, attend the meeting to discuss over Thai Tourism Reformation, held at Dusit Thani Bangkok, organized by Ministry of Tourism and Sports. • On the 18th October 2018, attend the meeting to brainstorm opinions for Phetsamut Tourism Application and Website System Improvement, held at Hilton Hotel Hua Hin, organized by Department of Economy Promotion Agency (DEPA). • On the 19th October 2018, attend the meeting to listen to opinions for making tourism market campaign 2018, held at Novotel Hotel Bangkok, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT). • On the 19th October 2018, join press conference for the introduction of IT system ‘Thailand Tourism Intelligence Center: www.thailandtic.com’, held at Bangkok Marriot Hotel Sukhumvit, organized by Ministry of Tourism and Sports. • On the 29th October 2018, attend the operative meeting on the Expectation of the Establishment’s Education Reformation, held at Office of the Educational Council, organized by Independent Committee of Education Reformation.


Annual Report 2018 - 2019

• On the 19th December 2018, join “TTAA New Year Party”, held at the Berkley Hotel Pratunam, organized by Thai Travel Agents Association. • On the 25th December 2018, jointly support with guestroom and food coupons in the monthly meeting of members, December 2018, held at Chang Chui Sirindhorn Road, organized by the Association of Domestic Travel.

ฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

งานส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents • Hotels Meet Domestic Agents Market วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรม เอเชีย กรุงเทพฯ • Hotels Meet State Enterprise Employees Union วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว • Hotels Meet Local Agents India Market วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ • Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมโกเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ • Hotels Meet Local Agents Korea Market วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ กรุงเทพฯ • Hotels Meet Local Agents Europe, South Africa & Oceania Market วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ • Hotels Meet Local Agents Mix Market วันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 ณ โรงแรม รอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส การแข่งขันกอล์ฟประเพณี 3 หน่วยงาน Thai Travel Industry Tournament (T.T.I.T) สมาคมโรงแรมไทย (THA) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาคม ไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ได้ก�ำหนดจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี ระหว่าง 3 หน่วย งาน (THAI TRAVEL INDUSTRY TOURNAMENT) ประจ�ำปี 2561 ดังนี้ • การแข่งขัน ครั้งที่ 55 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) เป็นเจ้าภาพ เมื่อวัน ศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ สนามกอล์ฟ Rose Garden Golf Club จังหวัดนครปฐม • การแข่งขัน ครั้งที่ 56 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นเจ้าภาพ เมื่อวัน พฤหัสบดีที่ 28 มิถนุ ายน 2561 ณ สนามกอล์ฟ กรีนวัลเล่ย์ คันทรี คลับ บางนา กรุงเทพฯ • การแข่งขัน ครัง้ ที่ 57 สมาคมโรงแรมไทย (THA) เป็นเจ้าภาพ เมือ่ วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟ เดอะ รอยัล กอล์ฟ แอนด์ คันทรี คลับ จังหวัดสมุทรปราการ Thailand Travel Mart Plus 2018 (TTM+2018) • คุณสุจินต์ เจียรจิตเลิศ อุปนายก และประธานฝ่ายการตลาดและประชาสัมพันธ์ และคุณเศรษฐพันธ์ พุทธานี ผูอ้ ำ� นวยการสมาคมโรงแรมไทย เข้าร่วมงาน Thailand Travel Mart Plus 2018 (TTM+2018) ภายใต้แนวคิด “Million Shades of Romance” ระหว่างวัน ที่ 13 - 15 มิถุนายน 2561 ณ โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี งานสัมมนาปฏิบัติการภายใต้หัวข้อ “แนวทางในการแก้ไขปัญหาจาก OTA” • สมาคมโรงแรมไทยจัดสัมมนาปฏิบตั กิ ารภายใต้หวั ข้อ “แนวทางในการแก้ไขปัญหา จาก OTA” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังความคิดเห็นและร่วมเสวนาหาแนวทางออกร่วม กัน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการด�ำเนินธุรกิจโรงแรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อ วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมจัสมิน ซิตี้ สุขุมวิท 23 กรุงเทพฯ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมและโปรโมชั่นต่าง ๆ ของสมาชิกผ่านโซเชียลมีเดียสมาคม โรงแรมไทย • สมาคมโรงแรมไทยเพิ่ ม ช่ อ งทางการประชาสั ม พั น ธ์ ผ ่ า นโซเชี ย ลมี เ ดี ย อาทิ Facebook, Line@, Twitter และ LinkedIn ให้กับโรงแรมสมาชิกของสมาคมโรงแรมไทย เพื่อเป็นอีกหนึ่งในช่องทางการขายโปรโมชั่นต่าง ๆ ของโรงแรมให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มากขึ้น

18

• On the 25th December 2018, attend the meeting of THA members, held at Chang Chui Sirindhorn Road, organized by the Association of Domestic Travel (ADT). • On the 27th December 2018, join ATTA Dinner Talk & New Year Party 2019, held at Dusit Thani Silom Bangkok, organized by the Association of Thai Travel Agents (ATTA).

ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ สมาคมโรงแรมไทย • จัดท�ำสิ่งพิมพ์ THAL HOTELS & TRAVEL เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การด�ำเนิน งานของสมาคมโรงแรมไทยให้สมาชิกสมาคมโรงแรมไทย หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน รวมถึงบุคคลทั่วไปในธุรกิจอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว • รวบรวมข้ อ มู ล และรู ป ภาพกิ จ กรรม เพื่ อ เผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ก ารด� ำ เนิ น งานของสมาคมโรงแรมไทยบนเว็บไซต์ www.thaihotels.org, www.facebook.com/ thaihotelsassociation และผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ • ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชน เพื่อร่วมท�ำข่าวกิจกรรมของทางสมาคมโรงแรม ไทย • ท�ำการเปิด Line@: @thaihotels, Twitter: @THAassociations, LinkedIN: THA Association เพื่อเพิ่มช่องทางการติดต่อกับทางสมาคมฯ • จัดท�ำและพัฒนา Website ใหม่ของทางสมาคมโรงแรมไทย www.thaihotels.org

Marketing and Public Relations Division Hotels Meet Local Agents Marketing Campaign • Hotels Meet Domestic Agents Market, held on Friday the 23rd February 2018 at Asia Hotel Bangkok. • Hotels Meet State Enterprise Employees Union, held on Thursday the 15th March 2018 at Centara Grand Central Plaza Ladprao. • Hotels Meet Local Agents India Market, held on Friday the 23rd March 2018 at Holiday Inn Silom, Bangkok. • Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market, held on Friday the 18th May 2018 at Golden Tulip Sovereign Hotel Bangkok. • Hotels Meet Local Agents Korea Market, held on Thursday the 5th July 2018 at Ambassador Hotel Bangkok. • Hotels Meet Local Agents Europe, South Africa & Oceania Market, held on Friday the 24th August 2018 at Holiday Inn Silom, Bangkok. • Hotels Meet Local Agents Mix Market, held on Friday the 28th September 2018 at Royal Orchid Sheraton Hotel and Towers Hotel. Thai Travel Industry Tournament (T.T.I.T) Among 3 Agencies Thai Hotels Association (THA) in-associated with Tourism Authority of Thailand (TAT), and The Association of Thai Travel Agents (ATTA) designated golf tournament, called THAI TRAVEL INDUSTRY TOURNAMENT 2018 among these 3 agencies as follows • The 55th T.T.I.T hosted by ATTA on Friday the 9th February 2018 at Rose Garden Golf Club Nakhonpathom. • The 56th T.T.I.T hosted by TAT on Thursday the 28th June 2018 at Green Valley Country Club Bangna, Bangkok. • The 57th T.T.I.T hosted by THA on Thursday the 11th October 2018 at The Royal Golf and Country Club Samutprakan.


Annual Report 2018 - 2019

Thailand Travel Mart Plus 2018 (TTM+2018) • Mr. Suchin Jienjitlert, Vice President, and President in marketing and public relations together with Mr. Sethaphan Buddhani, Director of Thai Hotels Association (THA) joined Thailand Travel Mart Plus 2018 (TTM+2018) under the concept “Million Shades of Romance”, held between the 13th – 15th June 2018 at Ocean Marina Yacht Club Pattaya, Chonburi. Operative Seminar Under the Topic “Guide to Solve OTA Problem” • Thai Hotels Association (THA) organized operative seminar under the topic “Guide to Solve OTA Problem” with the objective to listen to opinions and jointly discuss over the solution in order to build up confidence in effective hotel operation, held on Wednesday the 18th July 2018 at Jasmine City Sukhumvit 23 Hotel Bangkok. Advertise Members’ Activities and Promotions Via THA’s Social Network • Thai Hotels Association (THA) added public relations channel via social network such as Facebook, Line@, Twitter and LinkedIn for THA members so that this shall become another channel to sell hotel promotions to the greater number of target customers. Promote THA’S Public Relations Activities • Publish THAI HOTELS & TRAVEL magazine to propagate the operation of THA to THA members, government agencies, and private organizations as well as common people in tourism industry business.

• วันที่ 12 มกราคม 2561 ร่วมประชุมถอดบทเรียนการด�ำเนินโครงการ G-Green และรับฟังความคิดเห็นต่อเกณฑ์การประเมินมาตรฐาน G – Green ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลช กรุงเทพฯ จัดโดยสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย • วันที่ 18 – 20 มกราคม 2561 ร่วมอบรมเรียนรู้และเข้าใจ เรื่อง Organic Tourism ที่สามพราน ริเวอร์ไซด์ จัดโดย บริษัท แล็บอาหารยั่งยืน (ประเทศไทย) จ�ำกัด • วันที่ 19 มกราคม 2561 ร่วมงานสัมมนาแถลงผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2560 โครงการบริหารศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพือ่ การอนุรกั ษ์พลังงาน ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง • วันที่ 22 มกราคม 2561 ร่วมงานประชุมสัมภาษณ์เชิงลึก เพือ่ จัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อการ พัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว ณ โรงแรม รอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ จัดโดย ศูนย์บริการบริหารวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ • วันที่ 26 มกราคม 2561 ร่วมประชุมโครงการพัฒนาเมืองคาร์บอนต�ำ่ ผ่านระบบการ จัดการเมืองอย่างยั่งยืน ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ จัดโดย องค์การบริหารจัดการ ก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) • วันที่ 31 มกราคม 2561 เป็นวิทยากรอภิปรายแลกเปลี่ยน เรื่อง “ทิศทางความ ร่วมมือ G – Green สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G – Green ระดับประเทศ ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิง่ แวดล้อม • วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมพิจารณาเกณฑ์สง่ เสริมมาตรฐาน G – Green เกณฑ์การประเมินโรงแรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green Hotel) ณ กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม • วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมงานแถลงข่าวและพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ การขับเคลื่อน การเลิกใช้พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal) ณ กรม ควบคุมมลพิษ จัดโดย กรมควมคุมมลพิษ • วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม เป็นวิทยากรการประชุมชี้แจง โครงการโรงแรมทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม (Green Hotel) 2561 หัวข้อ “แนวโน้มการด�ำเนิน ธุรกิจโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม” ณ โรงแรมบ้านสวนคุณตา จัดโดย กรมส่งเสริม คุณภาพสิ่งแวดล้อม • วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 ร่วมประชุมระดมพลังสมองออกแบบแผนขับเคลือ่ น Organic Tourism พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานคร ณ สามพราน ริเวอร์ไซด์ จัดโดย สามพราน ริเวอร์ ไซด์ ภายใต้การสนับสนุนของ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) • วันที่ 9 มีนาคม 2561 สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ มูลนิธิใบไม้เขียว จัดสัมมนา “มิติใหม่ของการเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในยุค 4.0” ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ • วันที่ 14 มีนาคม 2561 บริษัท กรีน สไตล์ จ�ำกัด เข้าพบประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม หารือเกีย่ วกับการจัดอีเว้นท์แบบเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม และมีผแู้ ทนจากตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เข้าร่วมหารือ ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ • วันที่ 20 มีนาคม 2561 ร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านโรงแรมที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ประเทศภูฏาน ณ อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม • วันที่ 27 มีนาคม 2561 ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อม ให้คณะท�ำงานด้านอนุรักษ์ พลังงาน จากหอการค้าไทย เข้าพบหารือแนวทางความร่วมมือด้านการอนุรักษ์พลังงาน

และสิ่งแวดล้อม ณ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ • วันที่ 29 มีนาคม 2561 ร่วมงานแถลงข่าวความก้าวหน้าการด�ำเนินการเลิกใช้ พลาสติกหุ้มฝาขวดน�้ำดื่ม (No Plastic Bottle Cap Seal) ณ กรมควบคุมมลพิษ จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ • วันที่ 4 เมษายน 2561 ร่วมประชุมระดมสมอง เรื่องผลกระทบจากมาตรการลด ก๊าซเรือนกระจกของประเทศคูค่ า้ หลัก และแนวทางเตรียมความพร้อมผูป้ ระกอบการไทย ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ จัดโดย ส�ำนักงานนโยบายและแผนพรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม • วันที่ 8 – 12 เมษายน 2561 คณะกรรมการฝ่ายสิ่งแวดล้อม ร่วมประชุมและศึกษา ดูงาน “โครงการ Zero Carbon Resorts for Sustainable Tourism Project Cross Visit” ณ ประเทศฟิลปิ ปินส์ เพือ่ เรียนรูแ้ ละแลกเปลีย่ นประสบการณ์ดา้ นการจัดการสิง่ แวดล้อม ในโรงแรมและรีสอร์ท จัดโดย มูลนิธิใบไม้เขียว • วันที่ 10 เมษายน 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการโรงแรม ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2561 ครั้งที่ 1/2561 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม • วันที่ 19 เมษายน 2561 ประธานฝ่ายสิง่ แวดล้อม เป็นวิทยากรเสวนาในการประชุม เพื่อน�ำเสนอและเผยแพร่ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) พ.ศ. 2560 – 2564 ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนาการท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหาร ศาสตร์ • วันที่ 26 เมษายน 2561 เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหา E-Commerce ที่ยากต่อการด�ำเนินการเพื่อรองรับนโยบาย Thailand 4.0 (ครั้งที่ 2) ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ จัดโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการคุม้ ครองผูบ้ ริโภค ส�ำนัก นายกรัฐมนตรี • วันที่ 15 มิถนุ ายน 2561 ร่วมงานแถลงข่าวและประชาสัมพันธ์มาตรการ EERS แผน อนุรักษ์พลังงานปี 2558 -2579 ของกระทรวงพลังงาน โดยส�ำนักงานนโยบายและแผน พลังงาน (สนพ.) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ ด�ำเนินการโดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย • วันที่ 27 มิถนุ ายน 2561 ร่วมโครงการ Care the Bear ลดปริมาณคาร์บอนฟุตพริน้ ท์ จากการจัดงาน Event ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดการประชุม สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยเพิ่มเติม และการประชุมที่ เกี่ยวข้อง ณ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2561 • วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ร่วมประชุม SD Symposium 2018 : Circular Economy ณ โรงแรม The Atheenee Hotal Bangkok จัดโดย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย • วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ร่วมงานแถลงข่าวและร่วมลงนามความร่วมมือในงาน แถลงข่าว โครงการเทีย่ วไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ ณ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 แต่งตั้งผู้แทนและเข้าร่วมในคณะอนุกรรมการบริหาร จัดการขยะพลาสติก และร่วมประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 ณ กรมควบคุม มลพิษ จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ • วันที่ 1 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการ โครงการส่งเสริมการ ผลิตทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ชมุ ชน (Green Production) ครัง้ ที่ 2/2561 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม • วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมรับฟังความเห็นแนวทางการพัฒนาโปรแกรม 19

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

ฝ่ายสิ่งแวดล้อม

• Collect data and activity images to propagate the operation of THA over websites www.thaihotels.org, www.facebook.com/thaihotelsassociation and via various media outlets. • Coordinate with press to jointly report activity news of THA. • Sign up for Line@: @thaihotels, Twitter: @THAassociations, LinkedIN: THA Association to add contact channels to THA. • Create and develop a new website of THA, www.thaihotels.org


Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

Annual Report 2018 - 2019

BEC ระบบ Web-based สนับสนุนให้มีการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ จัดโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง • วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ประธานฝ่ายสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนให้สัมภาษณ์ เรื่อง มาตรฐานระบบการบริหารการจัดงานอย่างยั่งยืนประเทศไทย (Thailand Sustainable Event Management Standard : TSEMS) ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ ด�ำเนินการ โดย สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ • วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นต่อผลการศึกษาการติดตาม การด�ำเนินงานในเขตควบคุมมลพิษ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบัน สิ่งแวดล้อมไทย • วันที่ 21 สิงหาคม 2561 นายกสมาคมฯ ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา หัวข้อ “เครือ ข่ายผู้ประกอบการโรงแรมเพื่อความยั่งยืนในธุรกิจการท่องเทีย่ วของประเทศไทย : ZCR2 Networking in Tourism sector in Thailand” ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล กรุงเทพ จัดโดย มูลนิธิใบไม้เขียว • วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ร่วมประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการจัดการประชุม สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยเพิ่มเติม และประชุมที่ เกี่ยวข้อง ณ กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2561 ณ อาคารส�ำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม • วันที่ 25 สิงหาคม 2561 ร่วมงานสัมมนา DASTA Forum 2018 หัวข้อ ขับเคลื่อน ท่องเที่ยวไทยในยุค 4.0 ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan Bangkok จัดโดย องค์การ บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) • วันที่ 18 กันยายน 2561 ร่วมเป็นคณะกรรมการส่งเสริมบัตรเดียวเขียวทั่วไทย (Green Card Application) และประชุมคณะกรรมการส่งเสริมบัตรเดียวเขียวทัว่ ไทย (Green Card) ครั้งที่ 1/2561 ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 2/2561 ณ อาคารกรมควบคุมมลพิษ จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ • วันที่ 18 - 19 ธันวาคม 2561 ประชุมจัดท�ำร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมรัฐมนตรี อาเซียน สมัยพิเศษด้านขยะทะเล ครั้งที่ 1 ณ โรงแรมเซ็นทารา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดโดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง • วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก ครั้งที่ 3/2561 ณ ห้องประชุม กรมควมคุมมลพิษ จัดโดย กรมควบคุมมลพิษ • ประชาสัมพันธ์ โครงการส่งเสริมโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Hotel) ปี 2562 จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

Environmental Division • On the 12th January 2018, attend the meeting to review the result from G-Green Project and listen to opinions upon G-Green Standard Evaluation Criterion, held at Kanmanee Palace Hotel Bangkok, organized by Thai Environmental Institute. • Between the 18th – 20th January 2018, join the training to learn and understand about Organic Tourism, held at Sampran Riverside, organized by Sustainable Food Lab (Thailand) Co., Ltd. • On the 19th January 2018, join the seminar to report the past operating result 2017 for Coordination Center Management Project for Energy Conservative Building Design, held at The Twin Tower Hotel Bangkok, organized by King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. • On the 22nd January 2018, attend the meeting for the in-depth interview of strategic draft arrangement to promote Green Tourism under Green Tourism Development Expenditure Project, held at Royal Princess Hotel Lan Luang, Bangkok, organized by Academic Management Center, National Institute of Development Administration. • On the 26th January 2018, attend the meeting over Low Carbon City Development Project via Sustainable City Management System, held at The Sukosol Hotel Bangkok, organized by the Thailand Greenhouse Gas Management Public Organization. • On the 31st January 2018, be invited as the guest speaker for interchange discussion over ‘The Guide for the G-Green Cooperation toward Sustainable Development” inside International G-Green Logo Giving Ceremony, held at Department of Environmental Quality Promotion, organized by Department of Environmental Quality Promotion. • On the 12th February 2018, attend the meeting to determine G-Green Standard Promoting Criterion for Green Hotel Evaluation, held at Department of Environmental Quality Promotion, organized by Department of Environmental Quality Promotion. • On the 13th February 2018, join press conference and MOU signing ceremony to drive the abrogation “No Plastic Bottle Cap Seal”, held at Department of Pollution Control, organized by Department of Pollution Control. • On the 14th February 2018, THA president in environmental division was a guest speaker for the meeting to clarify Green Hotel Project 2018 under the topic ‘Green Hotel Operation Trend”, held at Baan Suan Khun Ta Hotel, organized by 20

Department of Environmental Quality Promotion. • Between the 26th – 28th February 2018, attend the brainstorming meeting to designate Organic Tourism Propulsion Plan within Bangkok area, held at Sampran Riverside, organized by Sampran Riverside under the support from Thai Health Promotion Foundation Office (THPF). • On the 9th March 2018, Thai Hotels Association (THA) in-associated with Green Leaf Foundation arranged seminar “New Dimension of Green Hotel in 4.0 Era”, held at The Sukosol Hotel Bangkok. • On the 14th March 2018, Green Style Co., Ltd. met with THA President in Environmental Division to discuss over Green Event Arrangement and there were some representatives from the Stock Exchange of Thailand joining the forum, held at The Sukosol Hotel Bangkok. • On the 20th March 2018, attend the meeting to discuss over the collaboration guidance for Green Hotel, held in Bhutan, held at Environmental Quality Promotion Building, organized by Department of Environmental Quality Promotion. • On the 27th March 2018, THA President in Environmental Division met with the working group in energy conservation from the Thai Chamber of Commerce and Board of Trade of Thailand to discuss over the energy and environmental conservative collaboration, held at The Sukosol Hotel Bangkok. • On the 29th March 2018, join the press conference on the progress of the abrogation ‘No Plastic Bottle Cap Seal’, held at Department of Pollution Control, organized by Department of Pollution Control. • On the 4th April 2018, attend the brainstorming meeting upon the effect of Trading Partner Countries’ Greenhouse Gas Reduction Schemes, and Thai Entrepreneurs’ Preparation Guidance, held at The Sukosol Hotel Bangkok, organized by The Office of Natural Resource and Environmental Policy and Planning. • Between the 8th – 12th April 2018, Environmental Division Committees attended the meeting and took a field trip for “Zero Carbon Resorts for Sustainable Tourism Project Cross Visit Project”, held at Philippines in order to learn and exchange experiences in environmental management for hotels and resorts, organized by Green Leaf Foundation. • On the 10th April 2018, attend the meeting of Green Hotel Evaluation Committees 2018 No. 1/2018, held at Department of Environmental Quality Control. • On the 19th April 2018, THA President in Environmental Division was a guest speaker in the meeting in order to propose and relay Green Tourism Strategy 2017 – 2021 under Green Tourism Development Expenditure Project, held at Century Park Hotel Bangkok, organized by Academic Service Center of National Institute of Development Administration (NIDA). • On the 26th April 2018, join the 2nd operative meeting project to solve E-Commerce problems that were the obstacles for the execution in order to take up with Thailand 4.0 Policy, held at Rama Gardens Hotel Bangkok, organized by the Office of Consumer Protection Committees, Prime Minister’s Office. • On the 15th June 2018, join the press conference and public relations over Energy Efficiency Resource Standard Plan 2014 – 2035 (EERS) of Ministry of Energy by Energy Policy and Planning Office, held at Centara Grand @ Central Plaza Ladprao, Bangkok, operated by Electricity Generating Authority of Thailand (EGAT). • On the 27th June 2018, join Care the Bear Project to Reduce Carbon Footprints from event arrangement, held at the Stock Exchange of Thailand. • On the 6th July 2018, attend the meeting of UN Organizing Committees No. 1/2018 toward climatic change for associate session and related meetings in Bangkok. • On the 9th July 2018, attend SD Symposium Meeting 2018 : Circular Economy at The Atheenee Hotal Bangkok, organized by the Stock Exchange of Thailand. • On the 23rd July 2018, join the press conference and jointly sign Mou in the press conference for Smart Thai Tourism Project ‘No Waste No Mess’, held at Tourism Authority of Thailand (TAT), organized by TAT. • On the 16th July 2018, appoint representatives and join Plastic Waste Management Sub-Committees and attend the meeting of Plastic Waste Management Sub-Committees No. 1/2018, held at Department of Pollution Control, organized by Department of Pollution Control. • On the 1st August 2018, attend the meeting of directorate committees for Green Production Promotion Project No. 2/2018 categorized in community products, held at Department of Environmental Quality Promotion, organized by Department of Environmental Quality Promotion. • On the 3rd August 2018, attend the meeting to acknowledge the opinions over BEC Program Development Guidance in Web-based System that supports the design of energy conservation building, held at The Twin Tower Hotel, organized by King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. • On the 10th August 2018, THA President in Environmental Division was a representative to give interview over Thailand Sustainable Event Management Standard : TSEMS), held at The Sukosol Hotel Bangkok, operated by ISO Standard Certified Institute.


Annual Report 2018 - 2019

• On the 21st August 2018, attend the brainstorming meeting over the study result of the execution within pollution control zones, held at Century Park Hotel Bangkok, organized by Thai Environmental Institute. • On the 21st August 2018, President of Thai Hotels Association (THA) joined the forum as a guest speaker over the topic “ZCR2 Networking in Tourism sector in Thailand”, held at The Sukosol Hotel Bangkok, organized by Green Leaf Foundation. • On the 22nd August 2018, attend the meeting of UN Organizing Committees No. 7/2018 toward climatic change for associate session and related meetings in Bangkok, held at the Office of Natural Resource and Environmental Policy and Planning. • On the 25th August 2018, join DASTA Forum 2018 under the topic Thai Tourism Propulsion in 4.0 Era, held at Grand Hyatt Erawan Hotel Bangkok, organized by Designated Areas for Sustainable Tourism Administration (Public Organization), DASTA. • On the 18th September 2018, join a committee to promote Green Card

ฝ่ายกิจกรรมพิเศษและปฏิคม

ฝ่ายสมาชิกภาพ • ปรับปรุงฐานข้อมูลอีเมลของสมาชิก เพือ่ ให้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารและกิจกรรม ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ • จัดประชุมร่วมระหว่างสมาคมโรงแรมไทยและสมาคมไทยธุรกิจท่องเทีย่ ว ครัง้ ที่ 16 (การประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ครั้งที่ 11/59-61 วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ • จัดประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ครั้งที่ 12/59-61 วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 ณ ห้องวาสนา 6 - 7 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอรีน กรุงเทพฯ

Social and Special Activity Division • Between the 11th June – the 30th November 2018, Thai Hotels Association (THA) in-associated with Nazarene University, Korea in Hotel Management Program accept university students for the internship specialized for the front desk department in THA hotel members within Bangkok and Pattaya areas, coordinated by Kasem Bundit University Rom Klao Campus. • Between July – September 2018, Thai Hotels Association (THA) agreed to accept university students from Cambodia for the internship in PROMISE Project, organized by International Organization for Migration (IOM); one of UN’s organization. • Between the 28th – 29th August 2018, Thai Hotels Association (THA) sent THA member representatives to join “Annual AHRA ASEAN Bartenders Competition”, arranged together with “The Asia-Pacific Bartender of the Year Cocktail Competition 2018” at Singapore. • Between the 5th – 6th September 2018, Thai Hotels Association (THA) arranged “Thailand’s 20th Hospitality Industry Congress” at BITEC Bangna under the theme : Sustainable Hotel Management Strategies for People, Profit & Planet Session 1 Topic PEOPLE: Manpower Solutions for Today’s HR Challenges Session 2 Topic PROFIT: Win-Win-Win: Maximizing Online Revenue so that Hotels, OTA and Guests all win Session 3 Topic PLANET: Sustainable Branding Session 4 Special Workshop under the topic “From Waste to Wealth: Achieving Sustainability through Food Loss and Waste Prevention” • On the 6th September 2018, Thai Hotels Association (THA) arranged dining table for 4 person setup championship including 5 courses western food and beverages under the theme “Green Wedding”, held at BITEC Bangna. The contender must be the staff of THA hotel member only. The first 3 winners of the championship were as follows The Winner The Grand Fourwings Convention Hotel The 1st Runner-up The Sukosol Bangkok The 2nd Runner-up Swissotel Le Concorde • On the 10th November 2018, Thai Hotels Association (THA) in-associated with Hotel Human Resource Manager Club organized Thai Hotel Sports Day 2018, held at Royal Thai Army Stadium. • On the 22nd November 2018, Thai Hotels Association (THA) joined Trade Association Seminar “Together is Power 2018”, organized by the Thai Chamber of Commerce, and Board of Trade of Thailand in-association with Department of Trade Development, Ministry of Commerce, held at Dusit Thani Hotel Bangkok. THA received 2 prizes for the outstanding mission accomplishment and outstanding organization development.

• จัดประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ครัง้ ที่ 1/61-63 วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องดุสิตธานีฮอลล์ ชั้นล็อบบี้ โรงแรมดุสิต ธานี กรุงเทพฯ • จัดประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ครั้งที่ 2/61-63 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องสุขุมวิท 1 - 3 ชั้น 6 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ • จัดประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ครั้งที่ 3/61-63 วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ณ ห้อง 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา • จัดประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย ครัง้ ที่ 4/61-63 วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องเดอะสยาม บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมแลงคาสเตอร์ กรุงเทพฯ • จัดกิจกรรมออกร้าน หน้าห้องประชุมสมาชิก เพื่อให้ผู้ประกอบการจากหน่วยงาน ต่าง ๆ ได้น�ำเสนอสินค้าและบริการที่มีประโยชน์ต่อสมาชิกสมาคมฯ 21

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

• วันที่ 11 มิถนุ ายน – 30 พฤศจิกายน 2561 สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัย Nazarene ประเทศเกาหลี สาขาวิชาการโรงแรม เข้าฝึกงานในแผนกบริการส่วนหน้า กับ โรงแรมสมาชิกสมาคมในพื้นที่ กรุงเทพฯ และ พัทยา ประสานโดย มหาวิทยาลัยเกษม บัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า • เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561สมาคมโรงแรมไทย ตกลงสนับสนุนรับนักศึกษา ประเทศกัมพูชาเข้าฝึกงาน โครงการพรอมมิส (PROMISE) ด�ำเนินการโดย องค์การระหว่าง ประเทศไทยเพื่อการโยกย้ายถิ่นฐาน หรือ ไอโอเอ็ม เป็นองค์กรหนึ่งของสหประชาชาติ • วันที่ 28 – 29 สิงหาคม 2561 สมาคมฯ ได้ส่งตัวแทนสมาชิก เข้าร่วมการแข่งขัน “Annual AHRA ASEAN Bartenders Competition” โดยจัดขึ้นพร้อมกับการแข่งขัน “The Asia-Pacific Bartender of the Year Cocktail Competition 2018” ณ ประเทศสิงคโปร์ • วันที่ 5 – 6 กันยายน 2561 งานสัมมนาวิชาการ Thailand’s 20th Hospitality Industry Congress ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา ภายใต้ธีม : Sustainable Hotel Management Strategies for People, Profit & Planet Session 1 หัวข้อ PEOPLE: Manpower Solutions for Today’s HR Challenges Session 2 หัวข้อ PROFIT: Win-Win-Win: Maximizing Online Revenue so that Hotels, OTA and Guests all win Session 3 หัวข้อ PLANET: Sustainable Branding Session 4 Special Workshop หัวข้อ “From Waste to Wealth: Achieving Sustainability through Food Loss and Waste Prevention” • วันที่ 6 กันยายน 2561 จัดการแข่งขันจัดโต๊ะอาหารส�ำหรับ 4 ท่าน พร้อมเมนูอาหาร และเครือ่ งดืม่ แบบตะวันตก 5 คอร์ส ในธีมงาน “Green Wedding” ณ ศูนย์นทิ รรศการและ การประชุม ไบเทค บางนา โดยผู้แข่งขันจะต้องเป็นพนักงานของสมาชิกสมาคมโรงแรม เท่านั้น ผลการรางวัลผู้ชนะการแข่งขัน 3 รางวัล คือ รางวัลชนะเลิศ โรงแรม The Grand Fourwings Convention Hotel รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงแรม The Sukosol Bangkok รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงแรม Swissotel Le Concorde • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ ชมรมนักบริหารทรัพยากร บุคคลโรงแรม จัดงานมหกรรมกีฬาโรงแรมไทย พ.ศ. 2561 ณ สนามกีฬากองทัพบก • วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สมาคมโรงแรมไทย ร่วมงานสัมมนาสมาคมการค้า Together is Power 2018 จัดโดย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจ การค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยสมาคมโรงแรมไทยได้รับรางวัล 2 รางวัล คือ รางวัลดีเด่นด้าน “ผลส�ำเร็จตาม ภารกิจ” และ รางวัลดีเด่นด้าน “การพัฒนาองค์กร”

Application, and attend the meeting of Green Card Promotion Committees No. 1/2018 at Department of Environmental Quality Promotion, organized by Department of Environmental Quality Promotion. • On the 6th November 2018, attend the meeting of Plastic Waste Management Sub-Committees No. 2/2018, held at the building of Department of Pollution Control, organized by Department of Pollution Control. • Between the 18th – 19th December 2018, arrange the meeting to draft the result document of ASEAN Cabinet Meeting specialized for marine litter no. 1, held at Centara @ Chaengwattana Government Complex, Bangkok, organized by Department of Marine and Coastal Resources. • On the 24th December 2018, attend the meeting of Plastic Waste Management Sub-Committees No. 3/2018 at conference room, Department of Pollution Control, organized by Department of Pollution Control. • Publicize Green Hotel Promotion Project 2019, organized by Department of Environmental Quality Promotion.


Annual Report 2018 - 2019

• จัดท�ำหนังสือท�ำเนียบรายชื่อสมาชิกสมาคมโรงแรมไทย และแผ่นซีดีรอม ประจ�ำ ปี 2561 พร้อมทั้งปรับปรุงทะเบียนสมาชิกของสมาคมให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้กับองค์กรภาครัฐและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ ต่างประเทศ • ร่วมจัดกิจกรรมกับฝ่ายการตลาดในเรื่องการส่งเสริมการขายและกิจกรรมอื่น ๆ ให้กับสมาชิกที่สนใจ ปัจจุบัน สมาคมโรงแรมไทย มีสมาชิกรวมทั้งสิ้น 923 ราย สมาชิกสามัญ 754 ราย สมาชิกวิสามัญ 57 ราย สมาชิกสมทบ 80 ราย สมาชิกกิตติมศักดิ์ 32 ราย

Membership Division

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

• Improve the members’ database for the effective information, news and activities sending. • Arrange the 16th joint meeting between Thai Hotels Association (THA) and the Association of Thai Travel Agents (THA Members Meeting No. 11/16 – 18), held on Tuesday the 27th February 2018 at Grand Ballroom, Grand Hyatt Erawan Hotel, Bangkok. • Arrange THA Members Meeting No. 12/16 – 18 on Wednesday the 28th

ฝ่ายต่างประเทศ • วันที่ 22 - 23 มกราคม 2561 เข้าร่วมประชุม AHRA Board Meeting จังหวัด เชียงใหม่ ประเทศไทย • วันที่ 22 - 23 มกราคม 2561 เข้าร่วมประชุม ASEAN Board Meeting จังหวัด เชียงใหม่ ประเทศไทย • วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เข้าร่วมประชุม ASEANT AGM ณ เมืองซูบังจายา รัฐ สลังงอร์ ประเทศมาเลเซีย

ฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม • วันที่ 8 มีนาคม 2561 สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ (องค์การมหาชน) จัดประชุมให้องค์ความรู้ เรื่องโครงการ Food Waste Prevention และ Water Empowerment ณ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ • วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ Ready Planet จัดสัมมนา “ช�ำระเงินออนไลน์อย่างไรเพิ่มยอดขายกับนักท่องเที่ยวยุคใหม่” “ E-Payment Solutions for Hotel & Resort” ณ อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ รัชดาภิเษก • สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติรว่ มจัด “โครงการ อบรมหลักสูตรภาษาจีนส�ำหรับพนักงานโรงแรม แผนก Front Office หลักสูตร 30 ชั่วโมง” โดยอบรมสัปดาห์ละ 2 วัน ๆ ละ 3 ชั่วโมง ทุกวันจันทร์และวันพุธ - วันที่ 29 มกราคม – วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ - วันที่ 7 พฤษภาคม – วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอทัส ซอยร่วมฤดี • สมาคมโรงแรมไทย จัดอบรมการเงินและการบัญชี ส�ำหรับผู้ไม่ใช่นักบัญชี ณ ห้อง อบรม ชั้น 3 อาคารสมาคมโรงแรมไทย จ�ำนวน 2 วัน - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2561 - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 – 28 กรกฎาคม 2561 - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 – 28 ตุลาคม 2561 • สมาคมโรงแรมไทย จัดอบรมการควบคุมต้นทุนธุรกิจโรงแรม - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6 – 7 ตุลาคม 2561 - รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤศจิกายน 2561 • สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย จัดอบรมหลักสูตรวิชา “การบริหารจัดการโรงแรม” โดยอบรมเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิตย์ รวม 12 วัน ณ ห้อง อบรม ชั้น 3 อาคารสมาคมโรงแรมไทย - รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 11 มีนาคม 2561 - รุ่นที่ 7 ระหว่างวันที่ 19 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2561 - รุ่นที่ 8 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม – 23 กันยายน 2561

22

March 2018 at Wassana Room 6 – 7, Golden Tulip Sovereign Hotel, Bangkok. • Arrange THA Members Meeting No. 1/18 – 20 on Thursday the 31st May 2018 at Dusit Thani Hall, Lobby floor, Dusit Thani Hotel Bangkok. • Arrange THA Members Meeting No. 2/18 – 20 on Wednesday the 11th July 2018 at Sukhumvit Room 1 – 3, the 6th floor, Land Mark Hotel Bangkok. • Arrange THA Members Meeting No. 3/18 – 20 on Wednesday the 5th September 2018 at Room 203, BITEC Bangna. • Arrange THA Members Meeting No. 4/18 – 20 on Wednesday the 28th November 2018 at the Siam Ballroom, the 2nd floor, Lancaster Hotel Bangkok. • Arrange booth exhibition in front of member meeting room to allow entrepreneurs from several agencies to present useful products and services for THA members. • Publish THA members booklet, and CD-ROM 2018 as well as update THA member registration in order to propagate to government agencies and other related agencies both domestically and internationally. • Jointly arrange marketing activity in the respect of sale promotion campaign and other activities for those interested members. Currently, THA has members in the total of 923 hotels. Ordinary Member 754 hotels Extraordinary Member 57 hotels Associate Member 80 hotels Honorary Member 32 hotels

Foreign Affairs Division • On the 22nd – 23rd January 2018, attended AHRA Board Meeting at Chiang Mai province, Thailand. • On the 22nd – 23rd January 2018, attended ASEAN Board Meeting at Chiang Mai province, Thailand. • On the 28th July 2018, attended ASEANT AGM at Subang Jaya, Selangor, Malaysia.

Development and Training Division • On the 8th March 2018, Thai Hotels Association (THA) in-associated with Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization), TCEP arranged a conference to give away body of knowledge over the topic Food Waste Prevention and Water Empowerment, held at the office of TCEP. • On the 24th May 2018, Thai Hotels Association (THA) in-associated with Ready Planet organized the seminar under the topic “ E-Payment Solutions for Hotel & Resort”, held at AIA Capital Center Building, Ratchadapisek. • Thai Hotels Association (THA) in-associated with Hua Chiew Chalermprakiat University jointly arranged “30 Hours Chinese for Front Office Hotel Personnel Training Course” as the training shall be arranged twice a week for 3 hours per day on every Monday and Wednesday. - The 29th January – the 28th February 2018 at Asia Hotel Bangkok. - The 7th May – the 6th June 2018 at AETAS Hotel, Soi Ruamrudee. • Thai Hotels Association (THA) arranged financial and accounting training course for non-accountants at training room, the 3rd floor, THA building for couple days. - The 1st Gen between the 14th – 15th July 2018. - The 2nd Gen between the 27th – 28th July 2018. - The 3rd Gen between the 27th – 28th October 2018. • Thai Hotels Association (THA) arranged hotel capital control training course. - The 2nd Gen between the 6th – 7th October 2018. - The 3rd Gen between the 3rd – 4th November 2018. • Thai Hotels Association (THA) in-associated with Thai Hotel Standard Foundation arranged the training course “Hotel Management” exclusively on Saturday and Sunday in the total of 12 days, held at the training room, the 3rd floor, THA building. - The 6th Gen between the 27th January – 11th March 2018. - The 7th Gen between the 19th May – 24th June 2018. - The 8th Gen between the 18th August – 23rd September 2018.


Annual Report 2018 - 2019

มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย Thailand Hotel Standard Foundation ฝ่ายมาตรฐานโรงแรมไทย

2. งานพิธีมอบเครื่องหมายรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย รุ่นที่ 13 ประจ�ำปี พ.ศ. 2560 วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. คุณอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดี กรมการท่องเทีย่ ว เป็นประธานในพิธมี อบเครือ่ งหมายรับรองมาตรฐานการท่องเทีย่ วไทย ให้กับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานที่พัก เพื่อการท่องเที่ยวประเภทรีสอร์ท ณ ห้องภาณุรังษีบอลล์รูม โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ ซึ่งผู้ประกอบการ สามารถน�ำเครื่องหมายรับรองฯ ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความไว้วางใจใน การใช้บริการของนักท่องเที่ยว 3. จัดอบรมสถานประกอบการจังหวัดนครนายก มูลนิธิมาตรฐานโรงแรมไทย จัดอบรม “โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา และผจญภัยเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดนครนายก” เพื่อยกระดับผู้ประกอบการโรงแรม ห้องพัก ห้องประชุม และระบบความสะอาดของโรงแรม ให้ได้มาตรฐาน และส่งเสริม การจัดประชุมนิทรรศการ (TCEB) ระหว่างวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 2561 และระหว่าง วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท และศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี โรงแรมสยามเบย์ชอร์

การอบรม “หลักสูตรการบริหารและการจัดการโรงแรม” มูลนิธมิ าตรฐานโรงแรมไทยและสมาคมโรงแรมไทย จัดท�ำหลักสูตรฝึกอบรม “หลักสูตร การบริหารและการจัดการโรงแรม” ในปี 2561 จ�ำนวน 3 รุ่น ได้แก่ • รุ่นที่ 6 วันที่ 27 มกราคม – 11 มีนาคม 2561 • รุ่นที่ 7 วันที่ 19 พฤษภาคม – 24 มิถุนายน 2561 • รุ่นที่ 8 วันที่ 18 สิงหาคม – 23 กันยายน 2561 โดยมีผผู้ า่ นการอบรมในหลักสูตรนีท้ งั้ หมด 62 ท่าน ซึง่ หลักสูตรนีไ้ ด้รบั การรับรองจาก คณะกรรมการส่งเสริมและก�ำกับธุรกิจโรงแรม กระทรวงมหาดไทย ผู้ผ่านการอบรมจะได้ รับวุฒบิ ตั รจากมูลนิธมิ าตรฐานโรงแรมไทยและสมาคมโรงแรมไทย สามารถใช้ประกอบจด แจ้งเป็นผู้จัดการโรงแรมได้ตามกฎหมาย

Hotel Standard Division 1. Conduct Tourism Accommodation Evaluation Project 2018 in 75 Locations May • The 25th – 26th May 2018 Chonburi (Pattaya) June • The 13th – 14th June 2018 Phetchabun • The 14th – 16th June 2018 Trat and Rayong • The 19th – 22nd June 2018 Suratthani (Koh Samui), 1st Time • The 26th – 29th June 2018 Phuket and Phang-Nga, 1st Time July • The 3rd – 6th July 2018 Krabi, 1st Time • The 10th – 13th July 2018 Phetchaburi and Prachup Khiri Khan • The 17th – 19th July 2018 Phuket, 2nd Time • The 23rd – 26th July 2018 Chiang Mai August • The 1st – 3rd August 2018 Khon Kaen • The 15th – 18th August 2018 Chonburi September • The 10th – 13th August 2018 Phuket and Phang-Nga, 3rd Time October • The 4th October 2018 Samut Prakan • The 9th – 12th October 2018 Nakhonnayok • The 22nd – 25th October 2018 Suratthani (Koh Samui, Koh Phangan), 2nd time November • The 7th – 9th November 2018 Chonburi May – November Bangkok

23

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

1. การจัดโครงการตรวจประเมินมาตรฐานที่พักเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561 ทั้งหมด 75 แห่ง เดือนพฤษภาคม • วันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2561 จังหวัดชลบุรี (พัทยา) เดือนมิถุนายน • วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2561 จังหวัดเพชรบูรณ์ • วันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2561 จังหวัดตราดและระยอง • วันที่ 19 - 22 มิถุนายน 2561 จังหวัดสุราษรฎ์ธานี (เกาะสมุย) ครั้งที่ 1 • วันที่ 26 - 29 มิถุนายน 2561 จังหวัดภูเก็ตและพังงา ครั้งที่ 1 เดือนกรกฎาคม • วันที่ 3 – 6 กรกฎาคม 2561 จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ 1 • วันที่ 10 - 13 กรกฎาคม 2561 จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ • วันที่ 17 - 19 กรกฎาคม 2561 จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 2 • วันที่ 23 - 26 กรกฎาคม 2561 จังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม • วันที่ 1 – 3 สิงหาคม 2561 จังหวัดขอนแก่น • วันที่ 15 - 18 สิงหาคม 2561 จังหวัดชลบุรี เดือนกันยายน • วันที่ 10 – 13 กันยายน 2561 จังหวัดภูเก็ตและพังงา ครั้งที่ 3 เดือนตุลาคม • วันที่ 4 ตุลาคม 2561 จังหวัดสมุทรปราการ • วันที่ 9 – 12 ตุลาคม 2561 จังหวัดนครนายก • วันที่ 22 - 25 ตุลาคม 2561 จังหวัดสุราษรฎ์ธานี (เกาะสมุย เกาะพะงัน) ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน • วันที่ 7 – 9 พฤศจิกายน 2561 จังหวัดชลบุรี เดือนพฤษภาคม – พฤศจิกายน กรุงเทพฯ

ฝ่ายฝึกอบรม


Annual Report 2018 - 2019

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

2. The 13th Gen Thai Tourism Standard Certified Emblem Giving Ceremony 2017 On Thursday the 5th April 2017 at 1.00pm, Mr. Anan Wongbenjarat, DirectorGeneral for Department of Tourism presided over Thai Tourism Standard Certified Emblem Giving Ceremony for entrepreneurs who were certified for tourism accommodation standard categorized in resort, held in Panurangsi Ballroom, Royal River Bang Phlat Hotel, Bangkok, which entrepreneurs could use this emblems to propagate and build up tourists’ confidence to stay in their hotels. 3. Arrange the Training Course for Establishments in Nakhonnayok Thai Hotel Standard Foundation arranged the training course “Sports and Adventure Tourism Promotion for Nakhonanyok Tourism Project”, to enhance the quality of hotel entrepreneurs, guestrooms, conference rooms and hotel’s cleanliness system in order to reach the standard and support the exhibition arrangement (TCEB) between the 17th – 18th May 2018, and between the 24th – 25th May 2018, held at Chantra Resort, and take a field trip to Chonburi province at Siam Bay Shore Hotel.

Training Division Training Course “Hotel Management” Thai Hotel Standard Foundation (THSF) and Thai Hotels Association (THA) conducted training course “Hotel Management” in 2018 for 3 generations as follows: • The 6th Gen, held on the 27th January – the 11th March 2018 • The 7th Gen, held on the 19th May – the 24th June 2018 • The 8th Gen, held on the 18th August – the 23rd September 2018 Trainees qualified the course were in the total of 62 people, which this course had been certified by Hotel Promotion and Supervision Commission, Ministry of Interior. Additionally, certified trainees would receive certificate from THSF and THA, which could be used to legally register as hotel manager.

การด�ำเนินกิจกรรมของภาคต่างๆ Activities of Various Chapter สมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออก • การประชุมเลือกตัง้ คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ประจ�ำปี 2561 - 2563 วันอังคาร ที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องนภาลัย บี และ ซี โรงแรมดุสิตธานี พัทยา โดยจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ • พิธีเปิดงาน มหกรรมมหัศจรรย์อาหารทะเลพัทยา Amazing Seafood Festival 2018 เทศกาลอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย งานเดียวครบจบทุกความอร่อย เมนูซฟี ดู๊ หลากหลาย ทีพ่ ร้อมให้ทา่ นได้เดินชิม ลิม้ รสความสดใหม่ ณ เลียบชายหาดพัทยา เหนือ โดยสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา, เมืองพัทยา, องค์การบริหาร จังหวัดชลบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้ร่วมมือกันจัดงาน มหัศจรรย์อาหาร ทะเลพัทยา 2561 Amazing Pattaya Seafood Festival 2018 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 - 8 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณริมหาดพัทยา • เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในประเทศและต่าง ประเทศ ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี • เข้าร่วมงานแถลงข่าว กิจกรรม “Pattaya Hospitality Challenge 2018” มหกรรมการ แข่งขันสุดยอดฝีมือนักให้บริการงานโรงแรมเมืองพัทยา ในวันพุธที่ 18 กรกฏาคม 2561 ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา • กิจกรรมประกวด Man on the Beach International 2018 บริษัท ร้อยแปดพันล้าน จ�ำกัด ร่วมกับสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก จัดงาน Man on the Beach International 2018 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้เป็นการรับรู้กับชาวท่องเที่ยวทั่วไป จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 19 - 21 กรกฏาคม 2561 ณ เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช • กิจกรรม “Pattaya Hospitality Challenge 2018” มหกรรมการแข่งขันสุดยอดฝีมือ นักให้บริการงานโรงแรมเมืองพัทยา สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ร่วมกับ ชมรมนัก บริหารงานอาหารและเครือ่ งดืม่ มืออาชีพ เมืองพัทยา สมาคมเชฟเมืองพัทยาและจังหวัด ชายฝัง่ ทะเลตะวันออก ชมรมผูบ้ ริหารงานแม่บา้ นภาคตะวันออก ชมรมสปาพัทยา ได้รว่ ม

24

กันจัดงาน “Pattaya Hospitality Challenge 2018” ขึ้นในวันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี พัทยา • กิจกรรม บันทึกข้อตกลง ว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมช่องทางการตลาด ผลิตภัณฑ์และบริการชุมชน ระหว่างเมืองพัทยา สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก และ สมาคมแหล่งท่องเทีย่ วชลบุรี ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2561 โดย มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างรายได้และขยาย โอกาสทางการค้า และส่งเสริมสินค้าและบริการทีไ่ ด้รบั ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์และบริการ เมืองพัทยา


Annual Report 2018 - 2019

13.30 ณ ห้องประชุมทัพพระยา ศาลาว่าการเมืองพัทยา • พิธีปิดกิจกรรม “THA E Sport Day 2018” ครั้งที่ 28 การแข่งขันกีฬา THA E SPORT 2018 ครั้งที่ 28 ได้ส�ำเร็จลุล่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้ก�ำหนดพิธีมอบรางวัลและปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา • เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่ง ทะเลตะวันออก กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับการบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงรุกสู่ ความเป็นเลิศ ในวันที่ 28 - 29 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเทีย่ วฝัง่ ทะเลตะวันออก (จังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) • เข้าร่วมกิจกรรม เมืองไทยสดใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ลด โลก เลอะ” ภายใต้แผนงานส่งเสริมการท่องเทีย่ วอย่างใส่ใจสิง่ แวดล้อม กิจกรรมรณรงค์เรือ่ งความ สะอาด รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างภาพลักษณ์ที่สวยงามในเมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ในวัน เสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 ณ บริเวณ ชายหาดพัทยาเหนือ ถึงพัทยากลาง โดย ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 400 คน • เข้าร่วมเป็นเกียรติ พิธีเปิดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของศูนย์ช่วยเหลือนัก ท่องเที่ยวและศูนย์ประสานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว รุ่นที่ 1 ประจ�ำปี 2562 ณ สวนนงนุช พัทยา อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. • เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ใน วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและ พระวีรกรรมอันหาญกล้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชในวันคล้ายวันเสด็จเถลิงถวัลย์ ราชสมบัติเป็นพระเจ้ากรุงธนบุรี • สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกเข้ามอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ในช่วงเทศกาลปีใหม่

Thai Hotels Association, Eastern Chapter • The Meeting of Executive Board of Committees Election 2018 - 2020 held on Tuesday the 13th March 2018, 2.00PM at Napalai Room B and C, Dusit Thani Pattaya to elect a new president and set of executive board of committees of Thai Hotels Association (THA).

25

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

• เข้าร่วมงาน MICE Career Advisory ตัวแทนเครือข่ายด้านการศึกษาไมซ์ในภาคตะวันออก ร่วมกับสมาคมการจัดประขุม นานาชาติ (ไทย) ได้ตระหนักถึงความส�ำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ เนื่องจากเป็น ธุรกิจส�ำคัญทีจ่ ะสามารถขับเคลือ่ นเศรษฐกิจและรายได้จำ� นวนมากจากงานต่าง ๆ ในสาย งาน ทั้งนี้ เป็นการเปิดโอกาสบุคลากรด้านงานบริการมีองค์ความรู้ด้านงานธุรกิจบริการ หรือธุรกิจไมซ์มากขึ้น โดยสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกเข้าร่วมงานในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยา • เข้าร่วมงานเลี้ยงเฉลิมฉลองวันครบรอบ 27 ปี วันชาติยูเครน วันที่ 24 สิงหาคม 2561 โรงแรมดุสิตธานี พัทยา ได้มีการจัดงานเลี้ยงเฉลิมฉลองครบรอบ 27 ปี วันชาติ ยูเครน โดยมี MR.BOHDAN MOVCHAN ตัวแทนอุปทูตประเทศยูเครนประจ�ำประเทศไทย, คุณบังอร จานสันเที๊ยะ กงสุลกิตติมศักดิ์ ประจ�ำประเทศไทย และคุณรุ่งทิพย์ สุขศรีการ อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก พร้อมด้วยชาวยูเครนกว่า 50 คนเข้าร่วมงาน • เข้าร่วมประชุมสมาชิกสมาคมแหล่งท่องเทีย่ วชลบุรี ก�ำหนดประชุมสมาชิกฯ ประจ�ำ ปี 2561 ครั้งที่ 4 ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบ้าน สุขาวดี • พิธีเปิดงานเทศกาลดนตรี Bangsaen Music in the rain การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ก�ำหนดจัดงานในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ บริเวณแหลมแท่น จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมที่ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินเข้าพื้นที่ และกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วง Low Season สนับสนุน และส่งเสริมชุมชนให้มรี ายได้จากการจัดกิจกรรม การออกร้านจ�ำหน่ายอาหารและสินค้า หัตถกรรมของชุมชนนั้น • เข้าร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขัน Hotelier Pool Tournament ครั้งที่ 6 การแข่งขัน Hotelier Pool Tournament ครั้งที่ 6 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมทักษะ ด้านกีฬา และปลูกฝังให้พนักงานโรงแรมได้มีน�้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความ สมานฉันท์ พร้อมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างพนักงานโรงแรมในเมืองพัทยา ซึ่งการ แข่งขันจะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 18 - 27 กันยายน 2561 ทีไ่ ดซ์ซไี่ รลีย่ ์ บาร์ แอนด์ เรสเทอรองส์ • งานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกีฬาคนโรงแรม ประจ�ำปี 2561 THA E SPORT 2018 ในวันอังคารที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. ทีห่ อ้ งจินดา โรงแรมเอเชีย พัทยา • เข้าร่วมแถลงทิศทางการด�ำเนินงานและกิจกรรมส่งเสริมตลาดท่องเที่ยว ประจ�ำปี 2562 ในวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 เวลา 14.00-19.00 น. ณ ห้องประชุม Park View โรงแรม Siam Bay Shore Pattaya • เข้าร่วมแสดงความยินดี ท่านนายกเมืองพัทยา สมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก ร่วมกับ สมาคมเชฟเมืองพัทยาและจังหวัดชายฝั่ง ทะเลตะวันออก สมาคมผู้บริหารงานอาหารและเครื่องดื่มภาคตะวันออก ชมรมผู้บริหาร งานแม่บ้านโรงแรมภาคตะวันออก ชมรมสปาเมืองพัทยา และบริษัท อีเวนท์นาย เข้าร่วม แสดงความยินดีมอบกระเช้าดอกไม้ ต้อนรับท่านนายกเมืองพัทยาคนใหม่ คุณสนธยา คุณปลื้ม ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา • เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสื่อสารผลการประเมินความยั่งยืนของแหล่ง ท่องเที่ยวภายใต้กิจกรรมศึกษาและประเมินแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC” ในพื้นที่ พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม Hour โรงแรมทรี ซิกตี้ ไฟว์ พัทยา จังหวัดชลบุรี • พิธีเปิดงานเทศกาลแขวนโคม ชมจันทร์ ณ ตลาดจีนชากแง้ว ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว สินค้า และบริการด้านการท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และความคึกคักด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม • พิธีเปิดกิจกรรม “THA E Sport Day 2018” ครั้งที่ 28 ซึ่งเป็นกิจกรรมประจ�ำปี ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน – 20 พฤศจิกายน 2561 โดย มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้พนักงานของโรงแรมสมาชิกได้มกี จิ กรรมร่วมกัน การส่งเสริมสุขภาพ ห่างไกลยาเสพติด จึงเป็นกิจกรรมที่ได้รับความร่วมมืออย่างสูง และมีจ�ำนวนผู้เข้า ร่วมกิจกรรมเป็นจ�ำนวนมากทุกปี โดยในปีนี้มีประเภทการแข่งขันได้แก่ ฟุตบอลชาย, วอลเลย์บอลชาย, วอลเลย์บอลหญิง, ตะกร้อชาย, โบว์ลิ่ง, เปตอง และขบวน ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้กำ� หนดเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00 19.00 น. ณ สนามศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา • เข้ า ร่ ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ ระดมความคิ ด เห็ น ต่ อ แนวทางการพั ฒ นา อุตสาหกรรมไมซ์ของ เมืองพัทยา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมเดอะ ซายน์ พัทยา วัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูลและแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ไมซ์ในเมืองพัทยา • ประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก 2561 - 2563 ครั้งที่ 4 ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมแอตแลนติก 1 โรงแรมแกรนด์เบลล่า พัทยา วัตถุประสงค์การเข้าร่วมประชุม เพื่อพบปะสมาชิกฯ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของสมาชิกในสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก • ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรม “ลด โลก เลอะ ” การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานพัทยาและเมืองพัทยาก�ำหนด จัดกิจกรรมโครงการ ลด โลก เลอะ ภายใต้แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างใส่ใจ สิ่งแวดล้อม สร้างภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวที่มีคุณภาพพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวใน วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ก�ำหนดกิจกรรมดังกล่าวในเวลา 09.00 ณ ลานชายหาดพัทยา เหนือหน้าโรงแรมเอวัน รอยัล ครูซ พัทยา ก�ำหนดประชุมในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 ณ ห้องประชุม 231 ศาลาว่าการเมืองพัทยา • ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงาน Wonderfruit Festival 2018 เมืองพัทยาร่วมกับบริษทั สแครทช์ เฟิรส์ ท์ จ�ำกัด ก�ำหนดจัดงาน Wonder Fruit Festival 2018 ในระหว่างวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2561 โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างกิจกรรมการจัด งานกลางแจ้งทีร่ วมศิลปะ การกีฬา และดนตรีทงั้ ในประเทศและต่างประเทศ เพือ่ เป็นการ ประชาสัมพันธ์ จึงก�ำหนดงานแถลงข่าวการจัดงานในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา


Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

Annual Report 2018 - 2019

• Opening Ceremony of Amazing Seafood Festival 2018 Amazing Pattaya Seafood Festival 2018 was the biggest seafood festival in Thailand where visitors can taste the diversity of fresh seafood, held along the beach line of Haad Pattaya Nuea Beach between the 4th – 8th May 2018. This festival was organized from good collaboration among Pattaya Tourism Association, Mueang Pattaya Municipality, Chonburi Provincial Administration Organization, and Tourism Authority of Thailand (TAT). • Attend the Meeting of Domestic and International Marketing Campaign Promotion Committees held on the 10th July 2018 at Chonburi Provincial Administration Organization. • Join the Press Conference “Pattaya Hospitality Challenge 2018” This Hotelier Outstanding Skill Challenge for Hotels in Pattaya City was held on Wednesday the 18th July 2018 at Napalai Room, Dusit Thani Pattaya. • Man on the Beach International Contest 2018 Roi Pad Pan Lan Co., Ltd. in-associated with Thai Hotels Association, Eastern Chapter organized Man on the Beach International Contest 2018 in order to publicize and acknowledge the contest to general tourists, held between the 19th – 21st July 2018 at Central Festival Pattaya Beach. • “Pattaya Hospitality Challenge 2018”; A Hotelier Outstanding Skill Challenge for Hotels in Pattaya City Thai Hotels Association, Eastern Chapter in-associated with Food and Beverage Professional Manager Club, Pattaya and East Coastal Provinces Chef Association, Housekeeping Manager Club, Eastern Chapter, and Pattaya Spa Club jointly organized “Pattaya Hospitality Challenge 2018” between the 1st – 2nd August 2018 at Napalai Room, Dusit Thani Pattaya. • MOU on the Collaboration to Promote Local Products and Services Marketing Channel among Pattaya City, Thai Hotels Association, Eastern Chapter and Chonburi Tourist Attraction Association, held at Pattaya City Hall on the 10th August 2018 with the objective to add marketing channel to local products, and generate income as well as extend trading opportunity and promote products and services that received Pattaya product and service logos. • Join MICE Career Advisory The representatives of Mice educational network in Eastern Chapter in-associated with Thai Convention and Exhibition Bureau (Public Organization) realized on the importance for driving Mice business since it was considered as the key business to drive overall economy and generate a large amount of income from incurred events in this field. Additionally, this shall give opportunity for service providing personnel to gain more body of knowledge in service or Mice business, which Thai Hotels

26

Association, Eastern Chapter joined this forum on Friday the 24th August 2018, 1.00pm – 4.30pm at Dusit Thani Pattaya. • Join the Banquet on the 27th Ukraine’s National Day Anniversary Celebration on the 24th August 2018, Dusit Thani Pattaya arranged the banquet to celebrate the 27th National Day Anniversary as Mr.Bohdan Movchan, Ukraine Charge d’ Affaires in Thailand, Mrs. Bangorn Jansantia, Honorary Consul, and Mrs. Rungthip Suksrikan, THA Vice President, Eastern Chapter along with over 50 Ukrainians joining this banquet. • Join the Meeting of Chonburi Tourist Attraction Association Members Schedule the Meeting of Members 2018 No. 4 on Monday the 28th August 2018, 2.30pm at Baan Sukhawadee Conference Room. • Opening Ceremony of Bangsaen Music in the Rain Tourism Authority of Thailand (TAT) scheduled to arrange this event on the 31 August 2018 at Laem Tan, Chonburi with the objective to conduct activity to attract tourists traveling into the area, and stimulate money spending during Low Tourist Season. This event shall support community to earn revenue by setting up food and handicraft products of each certain community. • Join the Press Conference of the 6th Hotelier Pool Tournament The 6th Hotelier Pool Tournament was held between the 18th – 27th September 2018 at Daisy Riley Bar and Restaurants which was aimed to promote sports skill, and implant sports spirit and strengthen relationship among hotel staffs in Pattaya city. • Press Conference on THA E SPORT 2018 held on Tuesday the 11th September 2018, 10.00am at Chinda Room, Asia Hotel Pattaya. • Join the Announcement of the Operation and Tourism Marketing Promotion Activity Guidance 2019 on Wednesday the 19th September 2018, 2.00pm – 7.00pm at Park View Conference Room, Siam Bay Shore Pattaya. • Jointly Congratulate to Pattaya City Mayor Thai Hotels Association, Eastern Chapter in-associated with Pattaya and East Coastal Provinces Chef Association, Food and Beverages Manager Association, Eastern Chapter, Housekeeping Manager Club, Eastern Chapter, Pattaya Spa Club, and Event Nine Co., Ltd. jointly congratulated and gave flower basket to a new Pattay City Mayor, Mr. Sonthaya Khunpluem at Pattaya City Hall. • Join Operative Meeting “Communication on Evaluation Result of Tourist Attraction Sustainability under Tourist Attraction Study and Evaluation Based on GSTC Criterion” within the designated area in Pattaya and Connected Areas on the 25th October 2018 at Hour Conference Room, Three Sixty Five Pattaya Hotel, Chonburi.


Annual Report 2018 - 2019

สมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันตก เดือนมกราคม 2561 • วันที่ 20 มกราคม 2561 จัดงานปีใหม่ ร่วมกับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัด เพชรบุรี ณ โรงแรมลองบีช ชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี เดือนกุมภาพันธ์ 2561 • วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2561 จัดประชุม ประจ�ำเดือน ณ โรงแรมเชอราตัน รีสอร์ท แอนด์ สปา และแนะน�ำสมาชิกสมทบใหม่ เฉพาะภาคตะวันตก คือ - โรงแรม The Palayana เปลี่ยนชื่อจาก ยายย่ารีสอร์ท - โรงแรมคอรัลบีช เดือนมีนาคม 2561 • วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2561 จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ณ จังหวัดอุดรธานี และ สปป ลาว ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานเพชรบุรี และสมาคมธุรกิจ การท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิกร่วมเดินทาง 45 ท่าน จาก 22 โรงแรม

Under environmental care tourism promotion plan including cleanliness campaign, and environmental cleaning in order to create beautiful image in quality tourist city, held on Saturday the 1st December 2018, 9.00am from Pattaya Nuea to Pattaya Klang Beaches. There were approximately 400 people joining this activity. • Join the Opening Ceremony of Personnel Capacity Development Activity of Tourist and Coordination Center, Gen 1 for 2018, held at Suan Nong Nuch Pattaya, Sattahip District, Chonburi on Thursday the 27th December 2018 at 10.00am. • Join Sacrifice and Worship Ceremony to Somdet Phra Chao Taksin Maharat on Friday the 28th December 2018, 6.30am at Somdet Phra Chao Taksin Maharat Royal Monument, situated at Pattaya City Hall, the ceremony was held in order to commemorate the royal grace and bravery of Somdet Phra Chao Taksin Maharat on the anniversary of his majesty coronation as Phra Chao Krung Thonburi. • Thai Hotel Association, Eastern Chapter gave New Year basket to government agencies during New Year Festival period.

เดือนเมษายน 2561 • วันที่ 7 เมษายน 2561 จัดประชุมประจ�ำเดือน ณ โรงแรมฮาเว่น รีสอร์ท หัวหิน และแนะน�ำสมาชิกสมทบใหม่ คือ - โรงแรมนภาลัย หัวหิน - โรงแรมซิตี้บีช หัวหิน - โรงแรมวรรณรา หัวหิน - โรงแรมบ้านราชด�ำเนิน หัวหิน เดือนมิถุนายน 2561 • วันที่ 10 มิถุนายน 2561 เข้าร่วมให้การต้อนรับ ททท. มาเลเซีย ที่ได้พาคณะ ผูล้ งทุนจากประเทศจ�ำนวน 15 ท่าน มาดูงานโครงการท่าเรือน�ำ้ ลึก และเรือเฟอร์รเี่ พือ่ การ ท่องเที่ยว อ�ำเภอหัวหิน ณ โรงแรม อมารี หัวหิน โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัด เป็น ประธานในการจัดการต้อนรับ โดยสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงท่องเทีย่ วและกีฬา • วันที่ 16 - 18 มิถุนายน 2561 จัดการอบรมหลักสูตร Train The Trainer ให้กับ สมาชิกสมาคมฯ ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน จังหวัดเพชรบุรี มีสมาชิกเข้าร่วมจ�ำนวน 35 คน จาก 20 โรงแรม ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

27

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

• Opening Ceremony of Flying Lantern Hanging and Moon Observing Festival at Sak Ngaew Chinese Market on the 24th September 2018, this festival was held following the tourism activity, product and service promotion project with the objective to stimulate local economy and bustle up cultural tourism. • Opening Ceremony of “The 28th THA E Sport Day 2018” This event was held between the 15th – 20th November 2018 with the objective to allow staffs of hotel members to have activity together, promote health and keep them away from drugs, which made this event always get good collaboration, and there were many participants taking part in this event every year. This year, the event included men football, men volleyball, women volleyball, men takraw, bowling, petong and parade. In addition, THA determined the official opening ceremony on the 4th October 2018, 1.00pm – 7.00pm at Pattaya Youth Center Stadium. • Join Operative Meeting to Brainstorm the Ideas Upon Pattaya Mice Industry Development Guidance on the 9th November 2018 at The Zign Hotel Pattaya with the objective to exchange opinions, information and guidance for Pattaya Mice Industry Development. • Meeting of THA, Eastern Chapter Members 2018 – 2020 No. 4 on the 15TH November 2018 at Atlantic Conference Room 1, Grand Bella Hotel Pattaya, the meeting was held with the objective to meet with THA members, publicize news and information, and exchange opinions among hotel members of THA, Eastern Chapter. • Meeting to Make Preparation for the Arrangement of “The World’s Waste Reduction” Tourism Authority of Thailand (TAT), Pattaya Office and Pattaya City scheduled the arrangement of The World’s Waste Reduction under Environmental Care Tourism Promotion Plan to emphasize the image of the quality tourist city that is ready to welcome all tourists, on Saturday the 1st December 2018, 9.00am at the Ground of Pattaya Nuea Beach in front of A-One Royal Cruise Hotel Pattaya. This meeting was held on Wednesday the 21st November 2018, 10.00am at Conference Room 231, Pattaya City Hall. • Meeting to Prepare for the Arrangement of Wonder Fruit Festival 2018 Pattaya city in-associated with Scratch First Co., Ltd. determined the arrangement of Wonder Fruit Festival 2018 between the 13th – 16th December 2018 with the objective to conduct outdoor activity that gather up arts, sports and music both domestically and internationally in order to publicize Pattaya city to the world. The meeting scheduled the press conference of this event to be held on Wednesday the 21st November 2018, 1.30pm at Thappraya Conference Room, Pattaya City Hall. • Closing Ceremony of “The 28th THA E Sport Day 2018” The 28th THA E SPORT 2018 successfully came to the end. Additionally, THA determined the official prize giving and closing ceremonies on the 21 November 2018 at Pattaya Youth Center Stadium. • Join Tourism Capacity Development Project in East Coast Tourism Development Zone; an offensive tourism development and enhancement to achieve the excellence Between the 28th – 29th November 2018 at Long Beach Garden and Spa Hotel, this project was aimed to develop East Coast Tourism Capacity (Chonburi, Rayong, Chanthaburi and Trad) • Join Blissful Thailand Cares for Environment Activity “The World’s Waste Reduction”


Annual Report 2018 - 2019

เดือนสิงหาคม 2561 • วันที่ 3 สิงหาคม - 19 กันยายน 2561 จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอลประเพณี ชาวโรงแรม เพชรบุรี – ประจวบคีรขี นั ธ์ ณ สนามฟุตบอลหัวหิน ร่วมกับชมรมผูบ้ ริหารงาน ทรัพยากรบุคคล หัวหิน - ชะอ�ำ โดยมีโรงแรม ไฮเอท หัวหิน และโรงแรมชีวาศรม หัวหิน เป็นเจ้าภาพ และได้ผู้ชนะเลิศเป็นทีมฟุตบอลจาก โรงแรม ชีวาศรม หัวหิน เดือนกันยายน 2561 • วันที่ 21 - 24 กันยายน 2561 จัดการเรียนการสอนโครงการภาษาอังกฤษเพื่อการ ท�ำงานโรงแรม โดยศูนย์พัฒนาและฝึกอบรม ณ Regent Cha-am Hospitality School มี สมาชิกเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 40 คน จาก 12 โรงแรม

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

เดือนตุลาคม 2561 • วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2561 ส่งตัวแทน ภาคตะวันตก ร่วมเดินทาง Road Show Malaysia ณ เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เดินทางจากสนามบินหัวหิน โดยเครือ่ ง บินบริษัท แอร์เอเซีย โดยรับการสนับสนุนงบประมาณจัดการเลี้ยงอาหาร จาก ททท. เพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ เดือนธันวาคม 2561 • สถานการณ์ทั่วไปของสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตก รายงานประจ�ำเดือน ธันวาคม 2561 - อัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ย (Occupancy Rate) ประจ�ำเดือน ปี 2561 45.7% - อัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ย (Occupancy Rate) ประจ�ำเดือน ปี 2560 50.8% - เปรียบเทียบระหว่าง 2 ปี (มากกว่าหรือน้อยกว่า) ประจ�ำเดือน -5.10% - ประมาณการอัตราเข้าพักโดยเฉลี่ย (Occupancy Rate) ในเดือนต่อไป ปี 2562 46.1% - อัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ย (Occupancy Rate) ตั้งแต่ต้นปี จนถึงเดือนธันวาคม ปี 2561 51.1% - อัตราการเข้าพักโดยเฉลี่ย (Occupancy Rate) ตั้งแต่ต้นปี จนถึงเดือนธันวาคม ปี 2560 50.5% - เปรียบเทียบระหว่าง 2 ปี (มากกว่าหรือน้อยกว่า) ตั้งแต่ต้นปี จนถึงเดือนธันวาคม ปี 2561 0.60% - เพชรบุรี (ชะอ�ำ) ปี 2561 ค่าห้องพัก อัตราเฉลี่ย 1,800 บาท / ห้อง / คืน - ประจวบคิรีขันธ์ (หัวหิน) ปี 2561 ค่าห้องพัก เฉลี่ยราคา 3,500 บาท / ห้อง / คืน - เพชรบุรี (ชะอ�ำ) ปี 2560 ค่าห้องพัก อัตราเฉลี่ย 1,500 บาท / ห้อง / คืน - ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ปี 2560 ค่าห้องพัก เฉลี่ยราคา 3,300 บาท / ห้อง / คืน - นักท่องเที่ยวชนชาติที่มีมากที่สุด ไทย • กิจกรรมพิเศษที่ได้จัดขึ้นหรือก�ำลังจะจัดในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีและจังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ ไม่มี • ปัญหาต่าง ๆ ทีต่ อ้ งการให้สมาคมโรงแรมไทยช่วยติดตาม เพือ่ การด�ำเนินการแก้ไข - ประชาสัมพันธ์เขตท่องเที่ยว ชะอ�ำ และหัวหินให้มากขึ้นทั้งชาวไทยและต่างชาติ - ปัญหาการเดินทาง ตั้งแต่ จังหวัดเพชรบุรี รถติดตลอดเส้นทาง จนถึง อ�ำเภอ ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ - ปัญหาผิวถนนของทางหลวงหมายเลข 4 ก�ำลังท�ำการปรับปรุง ผิวถนน ช่วงสี่แยก ชะอ�ำ ท�ำให้การจราจรติดขัดในช่วงวันหยุดยาว • ข้อเสนอแนะทั่วไปแก่สมาคมโรงแรมไทย การน�ำเสนอข่าวของสื่อมวลชน เช่น กรณีน�้ำท่วม จังหวัดเพชรบุรี ท�ำให้นักท่องเที่ยว ไม่เดินทางเข้าแหล่งท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

Thai Hotels Association, Western Chapter January 2018 • On the 20th January 2018, arrange New Year Party together with Phetchaburi Tourism Association at Long Beach Cha-Am Hotel, Phetchaburi. February 2018 • On the 3rd February 2018, arrange monthly meeting at Sheraton Resort and Spa, and introduce new associate members specialized for Western Chapter as follows - The Palayana Hotel, change name from Yai Ya Resort - Coral Beach Hotel March 2018 • Between the 25th – 27th March 2018, arrange sale promotion activity at Udon Thani, and the Lao People’s Democratic Republic in-association with Tourism Authority of Thailand, Phetchaburi Office and Phetchaburi Tourism Association. There were 45 members from 22 hotels joining this activity. April 2018 • On the 7th April 2018, arrange monthly meeting at Haven Resort Hua Hin and introduce new associate members as follows - Napalai Hua Hin Hotel - City Beach Hua Hin Hotel - Wanna Hua Hin Hotel - Baan Rajdamnern Hua Hin Resort June 2018 • On the 10th June 2018 Jointly welcome Tourism Authority of Thailand in Malaysia that took the group of investors from Malaysia in the total of 15 people for a field trip to deep sea port and ferry cruise project for tourism in Hua Hin district, at Amari Hotel Hua Hin. Additionally, Phetchaburi Governor presided over the welcome ceremony supported by Ministry of Tourism and Sports. • Between the 16th – 18th June 2018 Arrange Train the Trainer Course for THA members at Phetchaburi Labor Skill Development Center. There were 35 members from 20 hotels within Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan joining this training course. August 2018 • Between the 3rd August – 19th September 2018 Arrange Hotelier Traditional Football Tournament, Phetchaburi – Prachuap Khiri Khan at Hua Hin football field inassociation with Hua Hin – Cha Am Human Resource Manager Club. The tournament was hosted by Hyatt Hotel Hua Hin and Chiva Som Hotel Hua Hin, and the winner of the tournament was Chiva Som Hotel Hua Hin. September2018 • Between the 21st – 24th September 2018 Conduct English Schooling Project for Work in Hotel Industry by Development and Training Center, held at Regent Cha-am Hospitality School as there were members joining the project in the total of 40 people from 12 hotels. October 2018 • Between the 7th – 11th October 2018 Send the representatives of the western chapter to join Road Show Malaysia at Kuala Lumpur, Malaysia. The representatives departed from Hua Hin airport with Air Asia as Tourism Authority of Thailand, Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan offices supported the banquet budget for representatives. December 2018 • General Circumstance of Thai Hotels Association, Western Chapter for December 2018 - Monthly Average Occupancy Rate for 2018 45.7% - Monthly Average Occupancy Rate for 2017 50.8% - Make comparison between two years (greater or lesser) -5.10% - Average Occupancy Rate for the Next Month in 2019 46.1% - Average Occupancy Rate from the beginning of the year to December of 2018 51.1% - Average Occupancy Rate from the beginning of the year to December of 2017 50.5% - Make comparison between two years (greater or lesser) from the beginning of the year to December of 2018 0.60%

28


Annual Report 2018 - 2019

- Phetchaburi (Cha-am) in 2018, average room rate 1,800 Baht / Room / Night - Prachuap Khiri Khan (Hua Hin) in 2018, average room rate 3,500 Baht / Room / Night - Phetchaburi (Cha-am) in 2017, average room rate 1,500 Baht / Room / Night - Prachuap Khiri Khan (Hua Hin) in 2017, average room rate 3,300 Baht / Room / Night - Majority of Tourist Nationality Thai • Special activity to be held or about to be held in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan areas None

สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน)

• General Suggestions to THA The report of press such as flooding in Phetchaburi causing tourists avoid traveling to tourist attractions in Phetchaburi and Prachuap Khiri Khan.

ในปัจจุบัน ก�ำหนดแนวทางการท�ำงานขององค์กรร่วมกับเครือข่ายอุตสาหกรรมไมซ์ใน พื้นที่เมืองไมซ์ซิตี้ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรม ทีข่ บั เคลือ่ นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สทู่ อ้ งถิน่ และเสริมสร้างอัตลักษณ์ของเมืองทีส่ ำ� คัญ ในระดับภูมภิ าค การด�ำเนินงานในครัง้ นีม้ คี วามจ�ำเป็นต้องสัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากผู้ มีสว่ นได้สว่ นเสียในอุตสาหกรรมไมซ์ ทัง้ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนซึง่ มีความส�ำคัญต่อ การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาค Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

• สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนื อ (ตอนบน) น� ำ โดยนายกสมาคมโรงแรม คุ ณ ละเอียด บุ้งศรีทอง เข้าร่วมงานแถลงข่าวการเป็นเจ้าภาพการจัดงาน The Routes Asia Development Forum 2020 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัด เชียงใหม่ • คุณละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) เข้าร่วมงาน Chiang Mai Flora 2018 “Explore The Magical Fairy Flora” ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้า เซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา • สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) จัดการประชุมสมาชิกสมาคมโรงแรมไทยฯ โดยธนาคารยูโอบี มาให้ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับความแตกต่างของกองทุนส�ำรองเลีย้ ง ชีพและกองทุนบ�ำเหน็จบ�ำนาญแห่งชาติ ณ ห้องประชุมเวียงฟ้า รติลา้ นนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ที่ผ่านมา • คุณละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ (ตอนบน) และคุณ วารุณี ค�ำเมรุ อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือฯ เข้าร่วมงาน Open House บ้าน โบราณ เชียงใหม่ จากเรือ่ งราวความรุง่ เรืองทางการค้าในอดีต สูก่ ารพลิกฟืน้ ความตระการ ตาของบ้านโบราณอายุร่วม 150 ปี กับโครงการบ้านโบราณเชียงใหม่ ณ บ้านโบราณ เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา • สมาคมเชฟ เชียงใหม่ ได้ก�ำหนดจัดงาน “เปิดตัวและแนะน�ำคณะกรรมการบริหาร สมาคมเชฟเชียงใหม่ชดุ ใหม่ ประจ�ำปี 2561 - 2562” อันเนือ่ งจากความส�ำเร็จในการจัดตัง้ สมาคมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และถือเป็นการเริม่ ต้นการท�ำงานบริหารสมาคมฯ อย่าง เป็นทางการ โดยภายในงาน เชฟฉลอง สักกะพลางกูร นายกสมาคมเชฟเชียงใหม่ กล่าว ต้อนรับในงาน และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์พร้อมเป้าหมายของการบริหารสมาคมฯ ในปีบริหาร 2561 - 2562 นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากคุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายก เทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้เป็นเจ้าภาพร่วม พร้อมทัง้ กล่าวต้อนรับ อีกทัง้ ยังได้รบั เกียรติจาก คุณบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการกล่าว เปิดงาน ภายในงานได้มีผู้สนับสนุนเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ได้แก่ คุณละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) และสมาชิกสมาคมโรงแรมฯ ผู้จัดการ โรงแรม ผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่ม คณะเชฟที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสมาคมฯ คณะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมฯ ท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัย พายัพ เชียงใหม่ สมาชิกสมาคมเชฟ เชียงใหม่ คณะกรรมการชมรมภัตตาคารและอาหาร การจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นที่โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ ในวัน ที่ 23 สิงหาคม 2561 • สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) โดยคุณละเอียด บุง้ ศรีทอง นายกสมาคมฯ พร้อมทั้งสมาชิกสมาคมฯ เข้าร่วมงาน TDMM 2018 ด้วยส�ำนักส่งเสริมการจัดประชุม และนิทรรศการ หรือ สสปน. ได้จัดกิจกรรม Thailand Domestic MICE Mart 2018 เพื่อ ส่งเสริมกิจกรรมด้านการจัดประชุมสัมมนา และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ของกลุ่ม บริษทั น�ำเทีย่ วและกลุม่ บริษทั รวมทัง้ ราชการไทย ในงานประกอบไปด้วย กิจกรรมสัมมนา ผู้ประกอบการ และงานเจรจากิจ ผู้ซื้อและผู้ขาย ทั้งนี้ ในส่วนของกิจกรรม งานเจรจากิจ ผู้ซื้อและผู้ขาย ทาง สสปน. ได้มีสมาชิก สมาคมโรงแรม จ�ำนวน 20 โรงแรม เข้าร่วมงาน โดยเกณฑ์การคัดเลือก คือ เป็นโรงแรม ที่มีบริการ ห้องพัก และห้องประชุมสัมมนา โดยงานได้จัดขึ้น ในวันที่ 15 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มค�ำ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ผ่านมา • นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ (ตอนบน) โดยคุณละเอียด บุ้งศรีทอง ให้ สัมภาษณ์กับส�ำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. โดยเข้าพบเพือ่ สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลเพือ่ ขับเคลือ่ นนโยบายการพัฒนาไมซ์ระดับ พื้นที่ ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา ด้วยส�ำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. อยูร่ ะหว่างด�ำเนินโครงการยกระดับขีดความสามารถของส�ำนักงานฯ เพือ่ มุง่ เน้นนโยบาย การใช้อุตสาหกรรมไมซ์ เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนายกระดับพื้นที่ให้มีศักยภาพในการ แข่งขันในระดับนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับทราบการด�ำเนินงานในเมืองไมซ์ซิตี้

• Problems Needed THA to Seek for the Absolute Solution - Widely publicize tourism zones in Cha-am and Hua Hin for both Thai and Foreign tourists. - Traveling problem since the traffic jam starts from Phetchaburi up to Pranburi district, Prachuap Khiri Khan. - The road surface problem of Highway No. 4, which now it is in the middle of improving the road surface at Cha-am intersection to cause serious traffic jam during a long weekend.

29


Annual Report 2018 - 2019

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

• สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) โดยคุณละเอียด บุง้ ศรีทอง ได้ให้สมั ภาษณ์ กับ Thai PBS North เกี่ยวกับผลกระทบนักท่องเที่ยวจีน จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา • ประมวลภาพ พิธีปิดการแข่งขันกีฬาโรงแรมจังหวัดเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2561 โดย สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ร่วมกับส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัด เชียงใหม่ ทางสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ขอขอบพระคุณ สมาชิกสมาคม โรงแรม สนับสนุนอาหารว่างและเครื่องดื่มในงานเลี้ยงปิดการแข่งขันกีฬาโรงแรมสัมพันธ์ ประจ�ำปี 2561 มา ณ โอกาสนี้ด้วย • ภาพงานประชุม สมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ (ตอนบน) เรือ่ งเชิญสมาชิกสมาคม โรงแรมฯ ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ส�ำหรับงานประชุม ครั้งนี้ ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ น�ำเสนอนโยบาย โดย คุณทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายก เทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้ด�ำเนินการรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และลดปริมาณ ขยะ ในเขตพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ โดยเฉพาะขยะประเภทโฟมและพลาสติก ซึ่งได้ น�ำร่องด�ำเนินการในตลาดถนนคนเดิน และพืน้ ทีผ่ อ่ นผันให้จำ� หน่ายสินค้าในเขตเทศบาล และได้ก�ำลังจัดด�ำเนินการขยายผลด�ำเนินงานไปสู่โรงแรม โดยจะเริ่มจากกลุ่มสมาคม โรงแรมไทยภาคเหนือ และโรงแรมทีใ่ ห้ความสนใจ สถานศึกษา ห้างค้าปลีก และร้านสะดวก ซื้อในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ต่อไป โดยภายในงานประชุม ได้มีโรงแรมที่ให้ความสนใจ เข้าร่วมประชุมมากมาย ทั้งนี้ นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) โดยคุณละเอียด บุ้งศรีทอง ยัง ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อ พร้อมทั้งจะด�ำเนินการกับโรงแรมสมาชิกสมาคมฯ ร่วมมือกับทาง เทศบาลนครเชียงใหม่ พร้อมใจกันรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง งาน ประชุมได้จดั ขึน้ ที่ ห้องประชุมเวียงฟ้า โรงแรมรติลา้ นนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา • คุณละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ได้ให้ สัมภาษณ์เพื่อประกอบการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง กับคุณนพรรณพ ดวงแก้วกูล นิสิต

30

ระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและ โรงแรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง “แนวทางการพัฒนาคุณภาพการ บริการของแผนกต้อนรับส่วนหน้า โรงแรมบูติค จังหวัดเชียงใหม่” ณ โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ • คุณละเอียด บุง้ ศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ให้สมั ภาษณ์ กับ คุณวนัสนันท์ ร่องพืช เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า CMECC โดยการสัมภาษณ์ เพื่อส�ำหรับ นักวิชาการผูเ้ ชีย่ วชาญทางด้าน MICE เรือ่ งกลยุทธ์การตลาดภาครัฐ ศูนย์ประชุมและแสดง สินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมรติลา้ นนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษากลยุทธ์การตลาดภาครัฐศูนย์ประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดท�ำกลยุทธ์การตลาดภาครัฐศูนย์ประชุม และแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ การเก็บรวบรวมข้อมูลนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของ การศึกษาตามหลักสูตรการบริหารภาครัฐและเอกชน • คุณละเอียด บุง้ ศรีทอง นายกสมาคมโรงแรมไทย ภาคเหนือ (ตอนบน) เข้าร่วมงาน เปิดตัวโปรโมชั่นใหม่ #สบายต่างกัน บินกับการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า 2561 โดยภายใน งาน มีคุณกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการเปิด งาน พร้อมทั้งในงานยังได้เปิดจ�ำหน่ายตั๋วราคาพิเศษทุกเส้นทางทั่วโลก ตั้งแต่วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 - 20.00 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต • สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) จะจับมือร่วมกับภาคส่วนราชการ จังหวัด เชียงใหม่ ประกอบไปด้วย ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ สมาชิก สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ สมาคมเชฟจังหวัดเชียงใหม่ และร้านอาหารดังในจังหวัด เชียงใหม่ จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือการวางแผนโครงการจัดท�ำ Road Map และจัดท�ำ ปฏิทินท่องเที่ยวดอกไม้เดือนกุมภาพันธ์ ส�ำหรับปี 2019 ให้เป็นเทศกาลท่องเที่ยวระดับ นานาชาติ สร้าง Flagship Festival ในแบรนด์ “เชียงใหม่ บลูมส์ (Chiang Mai Blooms) : เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน” ปักธงกุมภาพันธ์ทุกปี เป็นจุดนัดพบของเอเชียในเทศกาล ดอกไม้ระดับต�ำนาน ผสานความคิดสร้างสรรค์ของคนรุน่ ใหม่ ทัง้ โรงแรม ร้านอาหาร สปา แกลเลอรี่ ศูนย์การเรียนรู้พฤกษศาสตร์ เส้นทางท่องเที่ยวดอกไม้ต่างอ�ำเภอ พร้อมเสนอ ประสบการณ์เบิกบานใจกับไลฟ์สไตล์ที่อบอวลด้วยหมู่มวลดอกไม้ นอกจากนี้ ยังได้มอบ ใบประกาศเกียรติคณ ุ ให้กบั โรงแรม และผูส้ นับสนุนการจัดงานเชียงใหม่บลูมส์ ในปีทผี่ า่ น มา ซึ่งการจัดประชุมจัดขึ้นในวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมเวียงฟ้า โรงแรมรติ ล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ • ประมวลภาพการแข่งขัน Chiang Mai Hotel Skill Champion 2018 จัดกิจกรรม นี้ขึ้นโดย ส�ำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจาก สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ร่วมกันจัดการแข่งขันความสามารถบุคลากรใน สายงานการให้บริการของกลุ่มคนโรงแรม (Chiang Mai Hotelier) ผ่านการประกวดการ แข่งขันความสามารถทางวิชาชีพ อาทิเช่น การประกวดอาหาร, การประกวดจัดดอกไม้, การประกวดบาร์เทนเดอร์ ฯลฯ ซึง่ การจัดงานในครัง้ นี้ จะน�ำไปสูก่ ารแลกเปลีย่ นความคิด เห็น ความคิดสร้างสรรค์ และการรวมตัวกันของคนโรงแรม และทีส่ ำ� คัญน�ำไปสูก่ ารพัฒนา ศักยภาพของคนในวงการในท้ายทีส่ ดุ งานนีจ้ ดั ขึน้ ภายในงาน Lanna Expo 2018 ระหว่าง วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติและแสดง สินค้า เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ • สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) โดยคุณละเอียด บุ้งศรีทอง นายกสมาคม โรงแรมไทยภาคเหนือ เข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ “เทีย่ วเชียงใหม่ ยิง่ เทีย่ วยิง่ เขียว” “Green at Heart” #แอ่วเวียงเจียงใหม่ม่วนใจ๋ขนาด จัดงานโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายเชียงใหม่ เขียว สวย หอม ได้จัดท�ำโปรแกรม การท่องเที่ยว รถราง จ�ำนวน 2 เส้นทาง และเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวนั่งเที่ยวชมเมือง เชียงใหม่ ฟรี ตั้งแต่ 9 มิถุนายน 2561 ถึง 9 สิงหาคม 2561 โดยในงานก็ได้มีการร่วมปลูก ต้นไม้ ณ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มหาอินทร์ และพาสื่อมวลชนเชียงใหม่ นั่งรถรางเชียว ชมเมือง โดย เขียว สวย หอม • สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ได้จดั ประชุมสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ ประจ�ำปี 2561 ครัง้ ที่ 1 โดยได้เชิญธนาคารกสิกรไทย มาให้ความรู้ ความเข้าใจการใช้บตั ร เครดิตในธุรกิจโรงแรม พร้อมทั้งประชุมร่วมกับสมาชิกสมาคมฯ และ Committee ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมเวียงฟ้า โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ • ภาพกิจกรรม สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) เข้าร่วมงาน Thailand Domestic MICE Mart 2018 (TDMM 2018) โดย TCEB ภายในงานจะมีการเจรจาธุรกิจ (Table Top Sales) โดยมีผู้ร่วมงานเป็น Seller จากผู้ประกอบการจากภาคใต้ และผู้ซื้อ Buyer จากทั่วประเทศ จัดขึ้น ณ โรงแรม มารีไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัด กระบี่ ซึ่งจัดงานวันที่ 4 – 5 พฤษภาคม 2561 • สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส�ำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีเดินขบวน “ฮ่วม สระเกล้าด�ำหัว ป้อเมืองเจียงใหม่” ประจ�ำปี 2561 • สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ กลุ่มสมาชิกวิศิษฐ์ล้านนา (Visit Lanna) ร่วมกับ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้จัด กิจกรรม เทศกาลเชียงใหม่เบิกบาน หรือ Chiang Mai Blooms 2019 เป็นการเปิดบ้าน เชียงใหม่ต้อนรับนักเดินทางสู่เมืองแห่งหมู่มวลดอกไม้นานาพันธ์ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นการรวบรวมกิจกรรมไลฟ์สไตล์ที่มีดอกไม้เป็นองค์ประกอบหลัก ทั้งอาหารการกิน โรงแรม ที่พัก สปา ร้านอาหาร และการท่องเที่ยว เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและยกระดับ การท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ให้มีปฏิทินท่องเที่ยวโดยใช้ ดอกไม้นำ� ทางอย่างยัง่ ยืน โดยอาศัยดอกไม้เป็นเรือ่ งราวหลัก ทีจ่ ะสร้างความประทับใจแก่ นักเดินทาง โดยมีแผนก�ำหนดจัดงาน Chiang Mai Blooms เป็นครัง้ ที่ 3 เพือ่ สร้างความต่อ เนือ่ งในการยกระดับงานไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครัง้ ที่ 43 โดยมีกจิ กรรมพิเศษ


Annual Report 2018 - 2019

Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter • Khun La-iad Bungsrithong, the president of Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter attended the opening Ceremony “The Routes Asia Development Forum 2020” and the event organized by Airports of Thailand Public Company Limited (AOT) and Thailand Convention and Exhibition Bureau (TCEB) on 8 November 2018 at Shangri-La Hotel, Chiang Mai. • Khun La-iad Bungsrithong, Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter joined the Chiang Mai Flora 2018 “Explore The Magical Fairy Flora” was held on 2 November 2018 at Central Plaza Chiang Mai Airport, Chiang Mai. • Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter has held a meeting with its members and UBO bank for giving information of Provident Fund VS National Pension Fund at Wiang Fah Room, RatiLanna Riverside Spa Resort on Tuesday 28th August 2018 at 14.00-16.00 hrs. • Khun La-iad Bungsrithong, the president of Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter and Khun Warunee Khammeru, vice president of THA, Upper Northern Chapter joined an Open House Event of The Ancient House Chiang Mai, in “The story of a glorious era of commerce in the past to the revival of the 150 year old ancient house” on 27 August 2018. • Chiang Mai Chefs Association held an opening “A Debut of Chiang Mai Chefs Association of 2018 - 2019” as of the formal set up of the association. Chef Chalong Sakkapalangkul, the chairman, delivered a warm welcome speech with the association objective mission and vision for the year of 2018 - 2019. It is honored to have a co – host as Khun Tassani Buranupakorn, Mayor of Chiang Mai Municipality, together with Khun Boonlert Buranupakorn, President Provincial Administration Organisation as an event president. The event was participated be many, including Khun La-iad Bungsrithong, the president of Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter and the members, General Managers, Restaurant Managers, Chef Honorary Advisors,

31

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

อาทิเช่น ร่วมเปิดขบวนไม้ดอกไม้ประดับ ภายใต้ชื่อธีม Chiang Mai Blooms งาน Flower on the Table โดยสมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ, Blooms every at TCDC, Blooms Tea, cooking class flowers menu and Playlist Blooms ส�ำหรับกิจกรรมนี้ จังหวัดเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทยภาคเหนือ (ตอนบน) ร่วมกับ ส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ สสปน. และทั้งหน่วยงานรัฐและ เอกชนให้ความสนใจเข้าร่วมจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “Chiang Mai Blooms 2018” ร่วมเดินขบวน มหกรรมงานไม้ดอกไม้ประดับ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 42 ประจ�ำปี 2561 ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 2561

Honorary Advisors from Chiang Mai University and Payap University, a committee from Chiang Mai Restaurant Club. The event was held at RatiLanna Riverside Spa Resort on 23 August 2018. • Khun La-iad Bungsrithong, the president of Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter joined the event “Thailand Domestic MICE Mart 2018 (TDMM 2018)” was held on 15 August 2018 at Khum Kham International Centre, Chiang Mai. • Khun La-iad Bungsrithong, Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter meeting and interview with the board of propulsion MICE Chiang Mai was held by Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) for development policy of MICE was held on 14 August, 2018 at RatiLanna Riverside Spa Resort, Chiang Mai. • Khun La-iad Bungsrithong, the president of Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter had given an interview with the media Thai PBS News about the issue of Chinese travelers in Chiang Mai and prepare for Hi-Season on 14 August 2018 at RatiLanna Riverside Spa Resort, Chiang Mai. • Chiang Mai Hotel Sport day of Year 2561 by Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter in association with Chiang Mai Tourism and Sports Office. Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter would like to thank the members of the Hotel Association for supporting snacks and beverages at the closing ceremony of the annual 2561 Hotel Sport Day. • The Mayor of Chiang Mai Municipality, Khun Tassanai Buranupakorn, has presented a campaign of waste reduction to support environment in the municipality area, especially foam and plastic waste. The campaign has led it’s initiation on most walking streets, fresh market and it’s grace areas. Soon the campaign will expand to hotels, to start off with Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter and other hotels, educational institutes, department stores, and convenience stores. There are many sectors shared interest to join this campaign. Khun La-iad Boonsrithong, the president of Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter gave an interview to the press on the corporation to the member of the association and the Chiang Mai Municipality for the strong support. The meeting is held at Wiang Fah Room, RatiLanna Riverside Spa Resort Chiang Mai on 4 October 2018. • Khun La-iad Boonsrithong, the president of Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter giving interview with Ms. Nopap Duangkaewkun, the Master of Program Tourism and Hotel Management, Phayao University on the issue “Guidelines for improving the service quality of the boutique hotel reception in Chiang Mai” at RatiLanna Riverside Spa Resort, Chiang Mai. • Khun La-iad Bungsrithong, the president of Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter is giving a press interview with Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre (CMECC) on the issue of developing MICE in the area level at RatiLanna Riverside Spa Resort, Chiang Mai. • Khun La-iad Bungsrithong, the president of Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter attended the Pre-Opening greeting launch promotion of Thai Airway at Central Plaza Chiang Mai Airport, Chiang Mai. • Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter with its members, Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB), Chiang Mai Chefs Association, and many famous restaurants in Chiang Mai held a meeting on the project to work on the roadmap of tourist calendar of Chiang Mai flower festival for this upcoming February 2019. The corporation will raise the flower festival to the international level as a flagship event on February annually called ‘Chiang Mai Blooms: Experience Chiang Mai through flowers in order to promote a legendary Asian meeting point flower festival event with collaborations of hotels, restaurants, spas, galleries, botanical garden and Chiang Mai suburban flower trails and life styles. The Certificates of appreciation are given to many supporters from the past events on the 3 July 2018 at Wiang Fah Room, RatiLanna Riverside Spa Resort, Chiang Mai.


Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

Annual Report 2018 - 2019

• Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter participated together Ministry of Tourism and sports office Chiang Mai in the opening ceremony contest of “Chiang Mai Hotel Skill Champion 2018 ” in the event at Lanna Expo 2018. The event was held on between 22 June 2018 to 1 July 2018 at Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre (CMECC). • Khun La-iad Bungsrithong, the president of Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter participated the event under the name of “Green at Heart” organized by Tourism Authority of Thailand (TAT) Chiang Mai office to promote for travelers use the green bus for free in schedules 2 routes from 9.00 am to 11.00 am and 1.00 pm to 3.00 pm. Starting from 9 June 2018 to 9 August 2018 at Khum Chao Burirat, Chiang Mai. • Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter had a meeting between members of hotels in term 1 and invited Kasikorn Bank to update information about credit card issues to the members of the hotel on 11 May 2018 at Wiang Fah Meeting Room, Ratilanna Riverside Spa Resort, Chiang Mai. • Khun La-iad Bungsrithong, the president of Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter attended Thailand Domestic MICE Mart 2018 (TDMM 2018) to open the table top sale organized by TCEB. It was held on 4 - 5 May, 2018 at Maritime Park & Spa Resort, Krabi. • Khun La-iad Bungsrithong, the president of Thai Hotels Association, Upper

สมาคมโรงแรมไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) • ร่วมประชุมกรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทยประจ�ำเดือนที่กรุงเทพมหานคร • ประชุมประจ�ำเดือนร่วมกับภาครัฐ กรอ กรรอ หอการค้าฯ และภาคธุรกิจท่องเทีย่ ว เพือ่ วางแผนส่งเสริมการท่องเทีย่ วในพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และการเชือ่ ม โยงการท่องเที่ยวระหว่างภูมิภาค • ประชุมติดตามแผน การจัดการฝึกอบรม ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมอื แรงงานจังหวัด อุดรธานี ตามแผนอัตราก�ำลังคน และการจัดการฝึกอบรมแรงงาน ระยะ 6 ปี • ประชุมร่วมกับอ�ำเภอในการเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ โรงแรมที่ยังไม่มีใบอนุญาต เข้ารับฟังข้อกฎหมาย และการปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฏหมาย • จัดการประชุม และเลือกตั้งนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีบริหาร 2561 - 2563

32

Northern Chapter invited all members of the Hotel Association of Thailand to join the parade during Songkran Festival to pay respect to Chiang Mai governor. The members of the association prepared flower garlands and treats to deliver on the occasion of Thai New Year’s Day. It was held on 15 April 2018 • Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter with Thailand Convention & Exhibition Bureau (TCEB) together and Chiang Mai Government to upscale this international floral festival Chiang Mai Blooms presents a specific guideline information for travelers to enjoy Chiang Mai throughout the year of 2018, which well added along with a schedule of an annual floral expo. The activities throughout February 2018 as follow; floats under theme “Chiang Mai Blooms 2018”, Flower on the table by THA Northern Chapter, Blooms every at TCDC, Blooms Tea, cooking class flowers menu and Playlist Blooms. The event was held on between 1 - 28 February 2018. By truly pulling all key elements as follow; Chiang Mai Provincial Administrative organization, Chiang Mai City Municipality, Tourism Authority of Thailand (TTT) Chiang Mai office, Thai Hotels Association, Upper Northern Chapter cooperate with, government and private, affiliate departments. And lastly, as a host, people of Chiang Mai has helped preparing this magnificent festival in order to create the blooming atmosphere for this February as well as provoking stability, prosperity and sustainability.

• ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม The Biggles Big Band Amsterdam, JAZZ Swing Night จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • เข้าร่วมการอบรม MICE Sustainability Thailand จัดโดย THA และ TCEB • ร่วมประชุม สถานประกอบการคาร์บอนต�่ำ เพื่อสิ่งแวดล้อม จัดโดย เทศบาลนคร อุดรธานี • ร่วมประชุม การจัดเตรียมรายงานสภาวะเศรษฐกิจ จังหวัดอุดรธานี จัดโดย คลัง จังหวัดอุดรธานี • ร่วมกิจกรรมการจัดทีพ่ กั เสนอขายแก่นกั วิง่ ในการจัดกิจกรรมวิง่ เพือ่ สุขภาพ Army Run 2018 จัดโดย มณฑลทหารบกที่ 24 จังหวัดอุดรธานี • ร่วมสนับสนุนจัดกิจกรรมแถลงข่าว Thailand Shopping Paradise 2018 จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • ร่ ว มประชุ ม กั บ สนง.จั ง หวั ด การท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ าจั ง หวั ด เรื่ อ งการจั ด ท� ำ Application Platform ภายใต้ชื่อ Travel like a local in Udonthani • ร่วมต้อนรับคณะสื่อมวลชนจากประเทศเวียดนาม ในการเดินทางส�ำรวจแหล่ง ท่องเที่ยวในภาคอีสาน จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • เข้ารับการอบรม การบริหารจัดการสถานทีจ่ ดั งานประเทศไทย Venue Management Course จัดโดย TCEB • ร่วมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมการวิ่งเพื่อสุขภาพ อุดรธานีมินิมาราธอน ครั้งที่ 2 เพื่อคนพิการทางสติปัญญา • ร่วมส่งเสริมกิจกรรม และน�ำผู้ประกอบการโรงแรมในจังหวัดท�ำ MOU สนับสนุน สินค้าเกษตรจากชุมชน ในงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย สบายดี อีสานกรีน ณ ศูนย์ ประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี • จัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด Wedding Fair 2018 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล อุดร • ร่วมเดินทางศึกษาดูงาน การจัดการแหล่งท่องเที่ยวชุมชน จัดโดย การท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดอุดรธานี • ร่วมงานต้อนรับ คาราวานรถยนต์ส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคตะวันออกเฉียง เหนือ จัดโดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย • ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชือ่ มโยง เมืองสามเหลีย่ มมรดก โลก อุดร หลวงพระบาง และฮาลองเบย์ • ร่วมประชุม โครงการมาตรฐานท่องเที่ยวไทย จัดโดย กรมการท่องเที่ยวและกีฬา ณ โรงแรมเซนทารา จังหวัดอุดรธานี


Annual Report 2018 - 2019

• ร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น “การปฏิรูปการศึกษา ไทยแลนด์ 4.0” ณ ส�ำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ) • ร่วมกิจกรรม ททท. ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยว เมืองรอง จังหวัดชัยภูมิ • ร่วมเดินทางส่งเสริมการท่องเทีย่ ว กับผูป้ ระกอบการท่องเทีย่ วภาคตะวันออกเฉียง เหนือ เชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างภาคอีสาน และจังหวัดฮาติงก์ ประเทศเวียตนาม (ตอนกลาง) • ตรวจรับให้การรับรองโรงแรม เข้าเป็นสมาชิกสามัญ THA Member จ�ำนวน 1 โรงแรม ได้แก่ โรงแรมเดอะมาเจสติกสกลนคร จังหวัดสกลนคร

Thai Hotels Association, Upper North Eastern Chapter

สมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้ • วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2561 สมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้ ร่วมกับการท่องเที่ยว แห่งประเทศ ส�ำนักงานภูเก็ต, สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จังหวัดภูเก็ต รวมทั้ง ชมรมผู้ จัดการอาหารและเครื่องดื่มอันดามัน, ชมรมผู้บริหารงานวิศวกรรม จังหวัดภูเก็ต, ชมรม ผู้บริหารงานบุคคล จังหวัดภูเก็ต, ชมรมผู้บริหารงานแม่บ้าน จังหวัดภูเก็ตและอันดามัน, สมาคมสปา จังหวัดภูเก็ต, ชมรมพัฒนาวิชาชีพเชฟภูเก็ตอันดามัน (PACC), ส�ำนักงาน ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภูเก็ต DEPA, และสมาคมโรงแรมหาดป่าตอง ได้ร่วมกัน จัดงาน Andaman Hotelier 2018 “มหกรรมงานบริการโรงแรม” ณ Homeworks Phuket • วันที่ 6 กรกฏาคม 2561 สมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้ เข้าพบท่านกงสุลจีน เพือ่ แสดง ความเสียใจและให้ก�ำลังใจนักท่องเที่ยวชาวจีน และแจ้งเรื่องสิ่งที่ทางสมาคมฯ ได้อ�ำนวย ความสะดวกเรื่องที่พักฟรี รถรับส่ง รวมทั้งการประสานงานล่ามช่วยแปลภาษา • วันที่ 27 สิงหาคม 2561 คุณก้องศักดิ์ คู่พงศกร, คุณศึกษิต สุวรรณดิษฐกุล และ คุณพาฤทธิ์ ด�ำริธรรมนิจ ได้เข้าร่วมประชุมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต และเซ็น MOU กับอาชีวศึกษา เรื่องนักศึกษาระบบทวิภาคี ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ • วันที่ 24 กันยายน 2561 ได้จดั อบรมการบริหารลดความสูญเสียจากวัตถุดบิ อาหาร FOOD WASTE MANAGEMENT ณ โรงแรมดีวาน่า ป่าตอง รีสอร์ท • วันที่ 28 กันยายน 2561 สมาคมโรงแรมไทย ภาคใต้ ร่วมกับ ส�ำนักงานพัฒนา ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ETDA Thailand DPKC จัดสัมมนาธุรกิจ โรงแรมเตรียมรับกฎหมาย GDPR จากสหภาพยุโรปอย่างไร โดยมี ดร.ชาติชาย สุทธาเวศ, คุณพิชญ์ลักษณ์ ค�ำทองสุข และคุณทัศวัศ ทัศนไตรลักษณ์ จากส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรม ทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากร • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สมาคมโรงแรมไทยภาคใต้ ร่วมกับพันธมิตรองค์กรเอกชน

• Attend Venue Management Training Course, organized by Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization), TCEB. • Jointly support Run for Health activity “The 2nd Udon Thani Mini Marathon” for people with intellectual disabilities. • Jointly promote activity and lead provincial hotel entrepreneurs to sign MOU in order to support agricultural products from communities inside “Isan Green Festival”, held at Rajabhat Udon Thani University Convention Center. • Arrange marketing promotion activity “Wedding Fair 2018”, held at Central Plaza Udon Thani. • Join the field trip for Community Tourist Attraction Management, organized by Udon Thani Tourism and Sports. • Join welcoming ceremony for vehicle caravan to promote tourism in North Eastern Chapter, organized by Tourism Authority of Thailand (THA). • Attend the meeting together with Connected Tourism Promotion Committees for the World Heritage Triangle Cities, Udon Thani – Luang Prabang and Halong Bay. • Attend the meeting Thai Tourism Standard Project, organized Department of Tourism and Sports, held at Centara Udon Thani. • Attend the meeting to express opinion over “Educational Reformation Thailand 4.0”, held at Office of the Education Council (ONEC). • Attend Tourism Authority of Thailand (TAT)’s activity to promote tourism in secondary city, Chaiyaphum. • Join the trip for tourism promotion together with North Eastern Chapter Tourism Entrepreneurs to connect tourism between Isan Chapter and Hatinh, Central Vietnam. • Certify a hotel to join as THA’s ordinary member as The Majestic Hotel Saknon Nakhon.

จัดงานสัมมนา “Phuket Sustainable Tourism Blueprint 2018” ณ โรงแรมภูเก็ต เกรซ แลนด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดภูเก็ต โดยในงานมี คุณภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดภูเก็ต ร่วมเป็นประธาน โดยมียุทธศาสตร์ SCG คือ S = Safe & Smart, C = Clean

33

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

• Jointly attend the monthly meeting of THA executive board of committees in Bangkok. • Attend the monthly meeting with government sector, Joint Public and Private Sector Consultative Committee (JPPSCC), the Thai Chamber of Commerce, and tourism sector to make tourism promotion plan within the upper north eastern chapter area, and extend tourism connection between regions. • Arrange the meeting to follow up the training arrangement plan in collaboration with Udon Thani Labor Development Institute following the 6 years manpower and labor training arrangement plan. • Arrange the meeting together with the district to invite hotel entrepreneurs that had no license to acknowledge the matters of law and legal practice by law. • Arrange the meeting and conduct the election of the President of Thai Hotels Association, North Eastern Chapter for 2018 – 2020 management term. • Jointly support the arrangement of The Biggles Big Band Amsterdam, JAZZ Swing Night, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT) • Join MICE Sustainability Thailand Training, organized by Thai Hotels Association (THA) and Thailand Convention and Exhibition Bureau (Public Organization), TCEB. • Attend the meeting of Low Carbon Establishment for Environment, arranged by Nakhon Udon Thani Municipality. • Attend the meeting to prepare Udon Thani economic circumstance report, arranged Treasury. • Join accommodation arrangement activity to offer for runners of Army Run 2018, organized by Army District 24, Udon Thani. • Jointly support press conference of Thailand Shopping Paradise 2018, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT) • Attend the meeting together with Provincial Office and Provincial Tourism and Sports over the arrangement of Application Platform under the theme “Travel like a local in Udonthani”. • Jointly welcome the group of presses from Vietnam for North Eastern Chapter’s tourist attraction survey, organized by Tourism Authority of Thailand (TAT)


Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

Annual Report 2018 - 2019

& Convenience และ G = Green & Global Standard เพื่อผลักดันแผนนโยบายไปสู่แผน ปฏิบตั กิ ารณ์รว่ มกันของทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนาการท่องเทีย่ วในจังหวัดภูเก็ต อย่างยั่งยืน

Thai Hotels Association, Southern Chapter • On the 22nd – 24th June 2018, Thai Hotels Association, Southern Chapter in-associated with Tourism Authority of Thailan, Phuket Office, Phuket Tourist Association, Andaman Food and Beverage Manager Club, Phuket Engineering

34

Manager Club, Phuket Human Resource Manager Club, Phuket and Andaman Housekeeping Manager Club, Phuket Spa Association, Phuket Andaman Culinary Club (PACC), Digital Economy Promotion Agency (DEPA), and Patong Hotels Association jointly arranged Andaman Hotelier 2018; the greatest event in hotel industry, held at Homeworks Phuket. • On the 6th July 2018, Thai Hotels Association, Southern Chapter met with Chinese consul to express condolence and encourage Chinese tourists as well as inform about THA supports in order to give conveniences for accommodations, shuttle bus, and coordination with interpreters with no charge. • The 27th August 2018, Mr. Kongsak Kupongsakorn, Mr. Sueksit Suwandissakul, and Mr. Palit Dumrithammanich attended the conference with Phuket Vocational College, and signed MOU for bilateral college students, held at Royal Phuket Hotel. • The 24th September 2018, Thai Hotels Association, Southern Chapter arranged Food Waste Management Training, held at Deevana Patong Resort. • The 28th September 2018, Thai Hotels Association, Southern Chapter inassociated with Electronic Transactions Development Agency (Public Organization), ETDA arranged seminar for hotel business on how to make preparation to take up GDPR law. This seminar presented Dr. Chatchai Sutthawes, Mr. Pichalak Kumthongsuk, and Mr. Tassawas Tasanatriluk from ETDA as guest speakers. • The 9th November 2018, Thai Hotels Association, Southern Chapter inassociated with private organization alliances arranged seminar “Phuket Sustainable Tourism Blueprint 2018”, held at Phuket Graceland Resort and Spa as Mr. Pakkapong Tawipat, Phuket Governor presiding over this seminar. The seminar focused on SCG Strategy as S = Safe & Smart, C = Clean & Convenience, and G = Green & Global Standard in order to turn policy plan into joint operative plan of all related sectors for sustainable tourism development in Phuket.


Annual Report 2018 - 2019

Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

35


Thai Hotels Association Annual Report 2018 - 2019

Annual Report 2018 - 2019

Thai Hotels Association 203-209/3 Ratchadamnoen Klang Avenue, Bowonniwet, Phranakorn Bangkok 10200 Thailand

สมาคมโรงแรมไทย

203-209/3 ถนนราชด�าเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุ งเทพฯ 10200 Tel: 0 2282 5277 Fax: 0 2282 5278 E-mail: info@thaihotels.org II Website: www.thaihotels.org

36

Profile for e.catalogue

THA Annual Report 2018-2019  

THA Annual Report 2018-2019  

Advertisement