Page 10

Selv om grunnen ikke er telefarlig vil det ikke være bortkastet med markisolering på utsiden av ringmuren, ettersom dette vil bidra til å redusere varmetapet ut fra og under ringmuren. Det henvises for øvrig til SINTEF Byggforsk Byggdetaljblad 521.112 i Byggforskserien. Fig. 3 Frostsikring av ringmur

Gulvisolasjon

Dersom det skal benyttes løs Leca som gulvisolasjon eller løs Leca i kombinasjon med EPS, angir tabell 4 hvilke U-verdier som oppnås. Gjennomsnittlig U-verdi for gulvet Byggets bredde x lengde (m)

8 x 12

8 x 20

12 x 18

16 x 40

Grunnforhold

Isolasjonstykkelse (mm) Leca Iso 10-20 + EPS kl. 38

Leirgrunn

Sand og grus

Fjell

500 + 0 600 + 0 700 + 0 300 + 50 300 + 100 500 + 0 600 + 0 700 + 0 300 + 50 300 + 100 400 + 0 500 + 0 600 + 0 300 + 50 300 + 100 300 + 0 400 + 0 500 + 0 600 + 0 300 + 50 300 + 100

0,158 0,138 0,122 0,174 0,141 0,152 0,138 0,118 0,166 0,136 0,166 0,142 0,126 0,155 0,128 0,164 0,141 0,124 0,110 0,133 0,112

0,169 0,146 0,128 0,186 0,150 0,163 0,142 0,125 0,180 0,145 0,181 0,154 0,135 0,169 0,138 0,187 0,158 0,136 0,120 0,148 0,122

0,184 0,158 0,137 0,206 0,162 0,180 0,155 0,135 0,201 0,159 0,209 0,174 0,150 0,193 0,154 0,228 0,187 0,159 0,139 0,175 0,142

Tabell 4 U-verdi (W/m2K) for forskjellige tykkelser med Leca Iso 10-20 evt. med tilleggsisolasjon av EPS.

Kuldebroverdi

Leca Ringmurskonstruksjon som beskrevet foran har en kuldebroverdi langs ringmurens randsone som er beregnet til 0,05 W/(mK). Beregnet kuldebroverdi gjelder for yttervegger

Tetting mot luftlekkasjer

Teknisk Forskrift (TEK 2010) stiller strenge krav til tetting mot luftlekkasjer. Det må derfor sørges for at overgangen mellom ringmur og svill/dekke blir prosjektert og utført med tanke på dette. 10 Leca Ringmur

med 200 mm stenderbredde. Ved bruk av markisolering kan kuldebroverdien reduseres med 0,01 W/(mK).

Teknisk Forskrift stiller også krav til radonsperre i nybygg dersom man ikke kan dokumentere at området man bygger på og de tilførte massene er radonfrie. I tillegg til radonsperre skal man også tilrettelegge for utlufting av grunnen.

Leca_Ringmurbrosjyre_2012  
Leca_Ringmurbrosjyre_2012