__MAIN_TEXT__

Page 5

NGO 2.0

Przedsięwzięcie „NGO 2.0” powstało w  ramach projektu „Bułka

„NGO 2.0” zawiera przygotowane przez ekspertów teksty bogate

Z racji ograniczonej objętości oraz różnorodności podejmowanych tema-

z masłem” realizowanego przez Fundację Moje Stypendium, a  fi-

w praktyczne wskazówki, dotyczące wykorzystania wolontariatu

tów „NGO 2.0” ma służyć raczej jako zachęta do odkrywania nowych

nansowanego z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich FIO, na jesieni

w zarządzaniu projektem, sposobów zastosowania strategii marke-

możliwości pracy w sferze obywatelskiej niż jako wyczerpujące kom-

2010 roku. Projekt miał na celu wsparcie organizacji z  wojewódz-

tingowych w kontaktach z otoczeniem, zdobywania funduszy, animacji

pendium wiedzy na temat omawianych problemów. Jesteśmy przeko-

twa warmińsku–mazurskiego poprzez opracowywanie indywidu-

społeczności lokalnych czy organizowania e-wolontariatu. Omówienia

nani, że ta publikacja będzie wystarczającym impulsem, by czytelnicy

alnych strategii rozwoju i planowanie bardziej efektywnych dzia-

wszystkich tych zagadnień wskazują na niebagatelną rolę, jaką odgry-

dalej sami odkrywali nowe lądy. Wszystkich zachęcamy do wypróbowa-

łań. Niniejsza publikacja została przygotowana jako uzupełnienie

wają zdobycze nowych technologii, w tym szczególnie Internet, które

nia opisywanych w tej publikacji narzędzi, do samodzielnych poszuki-

organizowanych w ramach projektu szkoleń, ale jej przeznaczenie

– odpowiednio wykorzystane – pozwalają w niemal nieograniczony

wań i do dyskusji z autorami, których dane kontaktowe można znaleźć

i możliwości wykorzystania są szersze. Chcemy pokazać małym

sposób korzystać z doświadczeń innych oraz przy niewielkim nakła-

pod każdym z rozdziałów.

i średnim organizacjom pozarządowym (oraz grupom nieformal-

dzie środków mogą znacznie usprawnić pracę organizacji i zwiększyć

nym), że wcale nie trzeba być dużym, aby zrobić wiele. Wystarczy

zasięg jej oddziaływania.

trochę wiedzy, wymiana doświadczeń i umiejętność posługiwania się dostępnymi na wyciągnięcie ręki narzędziami, z  których wiele

Chcemy przekonać naszych czytelników, że – wbrew obiegowej opinii

znajdziemy w Internecie.

– Internet nowej generacji jest łatwo dostępny dla wszystkich i warto korzystać z jego dobrodziejstw.

`9

Profile for Fundacja  Dobra Sieć

NGO 2.0. Daj się złapać w sieć!  

Publikacja „NGO 2.0. Daj się złapać w Sieć!” powstała jako przewodnik po współcześnie dostępnych i możliwych do wykorzystania narzędziach pr...

NGO 2.0. Daj się złapać w sieć!  

Publikacja „NGO 2.0. Daj się złapać w Sieć!” powstała jako przewodnik po współcześnie dostępnych i możliwych do wykorzystania narzędziach pr...

Advertisement