Page 74

Një tekst për radion gjermane “Dojçe Vele” ishte publikuar një lajm se “në Francë kultivohet “kultura e sekreteve”

politikanëve. E mbrojnë politikën, e cila deri dje si gazetarë e kanë sulmuar. Na rekrutojnë dhe na mobilizojnë deri sa jemi para kompjuterit, deri sa shkruajmë tekste. Vetëm kështu politikanët mund të na pengojnë që t’i kritikojmë”.

Përgjegjësitë e mediumeve

në vend liria e shtypit. Se gazetarët dhe politikanët janë të lidhur ngusht, mësojnë në shkolla të njëjta elite dhe jetojnë në lagje të njëjtë. Franca është vendi i vetëm në të cilin të fuqishmit industrialë i posedojnë mediumet më me ndikim dhe drejtpërdrejt ndikojnë në plasmanin e informacioneve. Gazetarët përballen me vështirësi të mëdha, kur duhet të publikojnë informacione për industrinë farmaceutike, ndërtimtarinë dhe sektorin e sigurimit. Kjo nuk shkon në favor të shtypit të lirë”.

Pavarësia e mediumeve

Një gazetar i shquar polak, i cili ishte ndjekur në regjimin komunist (nuk ekzistonte liria e shtypit), ka treguar për problemet, të cilat me vete i bart gazetaria e lirë. I pyetur vallë pas përndjekjes shumëvjeçare edhe më tej do të përballet me probleme dhe a mund të shkruajë lirisht, ai u përgjigj: “Po, mund të shkruaj lirisht, por përgjegjësia është më e madhe. Tash prej ne gazetarëve pritet të vërtetojmë se vallë atë që e shkruajmë është e saktë”. Në nëntor të vitit 2002 në qytetin Kaduna në Nigeri ishte organizuar manifestimi – Zgjedhja e MIS-it të botës. Në një nga gazetat ishte publikuar një shënim në të cilin thuhej se edhe pejgamberi Muhamed nëse do të ishte në këtë manifestim, ndoshta do të kishte zgjedhur për grua njërën nga pjesëmarrëset për zgjedhje. Në Nigeri përveç popullsisë krishtere,

Që t’i shërbejnë popullit dhe të vërtetës, mediumet duhet të jenë të pavarura. Megjithatë, në shoqëri ekzistojnë qendra të ndryshme të forcës, siç janë: Qeveria, partitë politike, ndërmarrjet-korporatat e mëdha, të cilat, që t’i realizojnë interesat e veta përpiqen t’i kontrollojnë mediumet. Në një tekst të vetin gazetarja Biljana Sekullovska ka shkruar: “Në ndërkohë, gazetarët marrin funksione të ndryshme. Kolegët e mi një pas një po shkojnë. Gjysma prej neve u bënë zëdhënës të 74

Profile for Ministry of education and sience

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Advertisement