Page 66

MEDIUMET

„Çfarë pritet të dish dhe të mësosh për këtë temë:  t’i shpjegosh karakteristikat e mediumeve masive  t’i dallosh llojet e ndryshme të mediumeve masive  ta kuptosh rolin e mediumeve masive në shoqërinë bashkëkohore  t’i dallosh burimet e informacioneve dhe ta vlerësosh cilësinë e tyre  t’i kuptosh pasojat nga informimi jo i saktë

Termat që do t’i mësosh Mediumet masive, mediumet elektronike, mediumet e shtypit, informacioni, komunikacioni, demanti.

66

Profile for Ministry of education and sience

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Advertisement