Page 62

përfshira në konfliktin e armatosur. Nuk guxojnë të deklarohen për atë cilat nga palët e përfshira në luftë ka të drejtë. Ato duhet t’u japin ndihmë të gjithë të rrezikuarve (pa diskriminim) pavarësisht nga raca, nacionaliteti, feja, gjinia, pozita shoqërore e tyre. Më e thirrur dhe organizata më masive, e cila kujdeset për humanitetin dhe veprimin humanitar është Lëvizja ndërkombëtare e Kryqit të kuq. Atë e përbëjnë: Komiteti ndërkombëtar i Kryqit të kuq, Federata ndërkombëtare e Kryqit të kuq dhe Gjysmëhëna e kuqe dhe shoqatat nacionale të Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe.

Selia e Komitetit ndërkombëtar të kryqit të kuq në Gjenevë

Federata ndërkombëtare e Kryqit të kuq dhe Gjysmëhënës së kuqe është formuar nga shumë shoqata nacionale. DetyKomiteti ndërkombëtar i Kryqit të kuq ra e saj është që ta ndihmojë zhvillimin është trupi themelues e kësaj lëvizjeje e aktiviteteve humanitare të organizatandërkombëtare. Detyra e saj është që ve nacionale. Ajo i koordinon aksionet e gjatë kohës së konflikteve të armatosura tyre humanitare për ndihmë të viktimadhe trazirave të veprojë si ndërmjetësues neutral ndërmjet palëve ndërluftuese. Në ve nga konfliktet e armatosura, katastbazë të konventave të Gjenevës dhe në rofat natyrore dhe kujdeset për azilantët pajtim me shtetet, të cilat janë në konflikt jashtë konfliktit të armatosur. Ka për të armatosur, ofron mbrojtje dhe ndihmë detyrë që t’i arsimojë njerëzit për lëvizje për viktimat në trazirat ndërkombëtare, humanitare (edukim dhe disimilim). luftërat qytetare, trazirat e brendshme dhe organizon spitale në terren të hapur Esencën e Lëvizjes ndërkombëtare të etj. Shenja mbrojtëse e kësaj organizate Kryqit të kuq e përbëjnë shtatë parime humanitare është kryqi i kuq në fushë themelore. Shteti obligohet që në çdo të bardhë. Misioni i saj është: ta pengojë kohë ato t’i respektojnë. dhe zbutë vuajtjen njerëzore kudo qoftë; ta mbrojë jetën dhe shëndetin; të sigurojë respekt dhe dinjitet të njeriut, posaçërisht gjatë kohës së konflikteve të armatosura, fatkeqësive dhe katastrofave; të punojë në preventivën e sëmundjeve dhe përparimin e mirëqenies shëndetësore dhe sociale të njerëzve; të nxisë angazhimin e mjaftueshëm dhe përgjegjësin e përhershme për dhënie të ndihmës si dhe ndjenjës universale të solidaritetit dhe humanitetit. • Humaniteti – dhënia e ndihmës së plagosurve në konfliktet e armatosura pa diskriminim, me qëllim mbrojtjen 62

Profile for Ministry of education and sience

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Advertisement