Page 51

personave dhe objekteve mbajnë emblemën.

• Të rënët rob të luftës kanë të drejtë respekti dhe patjetër të trajtohen në mënyrë humane

• Është ndaluar shfrytëzimi rrejshëm i emblemës

• Është ndaluar marrja peng • Është ndaluar shpërngulja me dhunë e popullsisë civile, është ndaluar i ashtuquajturi “pastrim etnik”

i

• Njësitë medicinale dhe transporti nuk shfrytëzohen për kryerje të veprimeve të dëmshme ndaj armikut.

• Personat në duart e armikut kanë të drejtë në shkëmbimin e lajmeve me familjen e tyre dhe pranimin e ndihmës humanitare (ushqimit, kujdesit medicinal, ndihmës psikologjike)

• Gjatë mjekimit të të plagosurve dhe të sëmurëve, nuk guxohet të jepet prioritet, përveç në bazë medicinale.

• Grupet e plagosura, siç janë gratë shtatzëna dhe nënat që i japin gji foshnjës, fëmijët pa përcjellje, personat e moshuar etj, patjetër duhet të kenë mbrojtje të posaçme • DHN (E drejta humanitare ndërkombëtare) ndalon rekrutimin dhe pjesëmarrjen e armiqësive të fëmijëve më të vegjës se 15 vjet • Secili ka të drejtë në gjykim juridik (gjyq, procedurë rregullative etj.)

Për fëmijët duhet kujdes dhe mbrojtje e posaçme

4. Personeli medicinal ushtarak dhe civil, si dhe spitalet, klinikat, ambulancat, patjetër duhet të respektohen dhe Detyrë të ruhen. Për kryerjen e detyrave të tyre, patjetër duhet t’u jepet ndihmë e Sipas rregullave të së drejtës humanitare plotë që është në disponim ndërkombëtare askush nuk guxon t’i ekspozohet mundimit fizik ose mental, dënimit trupor, nënçmimit. Trego • Ambulancat e kryqit të kuq dhe të shembuj nga historia kur kjo e drejtë Gjysmëhënës së kuqe e simboli- ishte shkelur? zojnë mbrojtjen e personelit medicinal dhe të kapaciteteve. Janë të ndaluara sulmet ndaj 51

Profile for Ministry of education and sience

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Advertisement