Page 29

amerikane. Shkrimtari Frank Noris në veprën ”Vrima” i zbulon opinionit se si tregtarët ndikojnë në çmimet e drithit. Me këtë vepër ai i nxit bujqit në protesta. Në veprën “Turpi i qyteteve” shkrimtari Linkoln Stivens e ka zbuluar korrupsionin politik në SHBA. Të gjithë këta shembuj flasin se iniciativat qytetare kanë pasur ndikim të fuqishëm ndaj politikës. Me forcën e fjalës së shkruar shoqatat e shkrimtarëve dhe gazetarëve e kanë bindur opinionin e deriatëhershëm amerikan dhe i kanë detyruar udhëheqësit politikanë që të ndërmarrin masa konkrete.

Menjëherë pastaj në shumë shtete në SHBA ishin miratuar ligje me të cilat ishin përmirësuar kushtet për punë dhe për jetë.

Konrolloje diturinë tënde 1. Cili është roli i shoqatave të qytetarëve? 2. Mëso çfarë lloje të shoqatave të qytetarëve ekzistojnë në Republikën e Maqedonisë. Për njërën prej tyre shkruaj një ese: kush e ka formuar, cilat janë shkaqet për formimin e tyre, cilat janë aktivitetet e tyre, etj.?

29

Profile for Ministry of education and sience

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Gragjansko_8_alb  

ARSIMI QYTETAR PËR KLASËN VIII Gordana Trajkova-Kostovska Ksenofon Ugrinovski Kërste Vasileski

Advertisement